Het Rotterdamse Jongerenwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Rotterdamse Jongerenwerk"

Transcriptie

1 Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Het Rotterdamse Jongerenwerk Functies, kerntaken, competenties, methoden Tekst en redactie:

2 Het Rotterdamse jongerenwerk Inleiding Aanleiding en achtergrond Het belang dat gehecht wordt aan het jongerenwerk neemt toe. Deze werksoort vormt een belangrijke schakel in het versterken van de cohesie in wijken en buurten. Jongerenwerkers kunnen een rol spelen om jeugdigen te helpen met het ontwikkelen van vaardigheden die maatschappelijke participatie bevorderen. Hiermee leveren zij een bijdrage aan kansen voor jongeren en vergroten zo onder meer de samenhang en de veiligheid in buurt en wijk. Tegelijkertijd wordt echter geconstateerd dat het jongerenwerk zich in een moeilijke situatie bevindt. Het aantal jongerenwerkers is de afgelopen decennia sterk afgenomen, het ontbreekt het jongerenwerk aan een duidelijke identiteit, het jongerenwerk kampt met een negatief imago en de aansluiting tussen opleiding en praktijk behoeft verbetering. Binnen de gemeente Rotterdam wordt in het kader van een bestuursakkoord Onderwijs & Jeugd door gemeente en deelgemeenten gewerkt aan een verbeterplan voor het jongerenwerk in Rotterdam. Hiertoe is onder andere een notitie opgesteld waarin, uitgaande van de verantwoordelijkheid van de deelgemeenten, het jongerenwerk wordt afgebakend en een richting wordt bepaald met het oog op de toekomst. In het kader van dit verbeterplan heeft de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) - via haar voorganger Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO) - in samenwerking met het Programmabureau Veilig aan Adviesbureau Van Montfoort gevraagd om onderzoek te doen naar het jongerenwerk in Rotterdam. De opdrachtgever heeft voor het totale onderzoek een aantal voorwaarden geformuleerd. - Het onderzoek moet bijdragen aan een versterking van het draagvlak bij betrokken partijen (gemeente, deelgemeenten, welzijnsinstellingen en belangenverenigingen) om gezamenlijk tot verbetering van het jongerenwerk in Rotterdam te komen. - Het onderzoek moet ertoe bijdragen dat Rotterdamse onderwijsinstellingen bouwstenen krijgen die gebruikt kunnen worden voor de inrichting en opzet van het onderwijs aan (toekomstige) jongerenwerkers. - Het onderzoek moet specifiek geënt zijn op de Rotterdamse situatie, daarbij gaat het om de specifieke kenmerken van de Rotterdamse jeugd en de specifieke sociale infrastructuur zoals de deelgemeentelijke organisatie sluitende aanpak (DOSA) waarvoor het jongerenwerk een signalerende taak heeft. - Het onderzoek moet aansluiten op en gebruik maken van resultaten van onderzoek dat de afgelopen jaren reeds is uitgevoerd en waarmee de bestaande knelpunten in het jongerenwerk in Rotterdam afdoende zijn beschreven (zie Jeugdwerk in deelgemeenten van Rotterdam ; juni 2003). - Alle deelgemeenten moeten in het onderzoek worden betrokken. De opdrachtgever en de deelgemeenten zijn van opvatting dat er een sterk verband is tussen kerntaken, competenties en methodieken. Kerntaken vormen de basis voor het jongerenwerk. Kerntaken geven antwoord op de vraag Wat doet het jongerenwerk. Om deze goed uit te voeren dienen werkers over voldoende competenties te beschikken (die zij zich onder andere via het Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 1

3 onderwijs eigen kunnen maken). Inzicht in competenties biedt de mogelijkheid om jongerenwerkers goed op te leiden, te selecteren en te coachen. Uiteindelijk komen de kerntaken en competenties samen in methodieken (het instrumentarium van de werkers) volgens welke het jongerenwerk wordt uitgevoerd. Methodieken geven aan hoe jongerenwerkers hun werk uitvoeren. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk kunt u lezen over de functies en kerntaken van het jongerenwerk in Rotterdam. Dit hoofdstuk gaat over wat het jongerenwerk wel en niet tot haar domein mag rekenen. Kenmerkend voor HET Rotterdamse jongerenwerk is dat het vanuit een pedagogische opdracht, de maatschappelijke participatie van jongeren wil vergroten. De maatschappelijke context, de aard en het type vragen dat jongeren hebben en de deelgemeentelijke opdracht, bepalen gezamenlijk op welke groep(en) het jongerenwerk zich richt. Hoofdstuk twee gaat over de competenties waarover jongerenwerkers moeten beschikken. Over welk type deskundigheid en welke houding en vaardigheden beschikken jongerenwerkers, om een kwalitatief sterk jongerenwerk mogelijk te maken? In hoofdstuk drie worden bouwstenen beschreven van de Rotterdamse methode van het jongerenwerk. Hoe handelen jongerenwerkers? Hoe werken zij systematisch aan het realiseren van gewenste resultaten? Bij dit rapport verschijnt apart een supplement. Hierin worden praktijkvoorbeelden beschreven van gangbare en beproefde werkwijzen. In dit supplement zijn ook een aantal vastgelegde praktijken (formats en projectbeschrijvingen) gebundeld. Eline Elderman Peter Jansen Woerden, april 2006 Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 2

4 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE 3 1. FUNCTIES EN KERNTAKEN 4 Het jongerenwerk 4 De Rotterdamse situatie 5 De kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 7 De praktijk van het jongerenwerk 9 2. COMPETENTIES METHODEN EN WERKWIJZEN 15 Contact leggen en onderhouden 16 Informatie verzamelen en signaleren 19 Programma s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren 22 Vorming en opvoeding ` 25 Praktische dienstverlening en voorlichting 29 Doorverwijzing, participatie in netwerken en samenwerking met partners 31 Bijlage 1 Competentieprofiel jongerenwerker 36 profiel t.b.v. de welzijnsinstellingen Knooppunt Kralingen en Cascade en de Hogeschool Rotterdam Bijlage 2 Informanten en contactpersonen 50 Het Rotterdamse Jongerenwerk - Praktijkvoorbeelden en beschreven praktijken verschijnt als supplement. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 3

5 1 Functies en kerntaken Het jongerenwerk Rotterdam formuleert de missie van het jeugdbeleid als een pedagogische opdracht. Vanuit deze opdracht wordt de houding naar jongeren (jeugdigen tussen 12 en 24 jaar) omschreven. Jongeren moeten het kunnen maken in Rotterdam. Als ze willen krijgen ze van ons alle kans. Als ze echt niet kunnen, onze hulp. Maar voor wie niet wil, stellen we grenzen en treffen we maatregelen 1. Het jongerenwerk is binnen deze opdracht één van de spelers en werkt samen met ouders, onderwijs, deelgemeenten/ stad en instellingen die betrokken zijn op jongeren. Het jongerenwerk is zeer laagdrempelig, daardoor is zij in staat om veel jongeren te bereiken. Zij heeft kennis van de leefwereld én de belevingswereld van jongeren. Dát is een van de bijzondere krachten van deze werksoort. En daarom ook is zij een bijzonder schakel in de keten! Afbakening Het jongerenwerk biedt jongeren, buiten de tijd dat ze werken of op school zitten, begeleiding uitgevoerd door en onder leiding van agogisch geschoolde beroepskrachten. Dat doet zij met jongeren die naar een accommodatie komen, met jongeren die actief op straat worden opgezocht én met jongeren die via ketenpartners worden ingebracht. Zij richt zich op groepen, maar heeft ook de mogelijkheid om individuele aandacht en ondersteuning te geven. Het jongerenwerk stimuleert maatschappelijke participatie van jongeren. De totale formatie uitvoerend jongerenwerk in heel Rotterdam is ongeveer 95 Fte 2. Het jongerenwerk is een laagdrempelige, bijzondere voorziening voor jongeren. Het jongerenwerk staat in principe open voor alle Rotterdamse jongeren (de klantengroep), maar richt zich actief op het vergroten en versterken van maatschappelijke participatie voor jongeren die onvoldoende kansen hebben, die problemen hebben of die problemen veroorzaken (de doelgroep). Het jongerenwerk zoekt actief contact met deze jongeren. Geschat wordt dat er in Rotterdam ongeveer jongeren zijn met sociaal-emotionele problemen 3. Voor een deel van deze groep kan het jongerenwerk een rol spelen bij het versterken van hun kansen op maatschappelijke participatie. De deelgemeente, als opdrachtgever, bepaalt samen met netwerkpartners op welke doelgroep(en) het jongerenwerk zich speciaal richt. Binnen het perspectief van de opdracht en de gerichtheid op bepaalde doelgroepen, onderscheidt het jongerenwerk vier kernfuncties: ontmoeting, ontplooiing, ontwikkeling en opvoeding. Het jongerenwerk levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren en vergroot hun kansen op maatschappelijke participatie. Dat hierdoor de veiligheid en de sociale cohesie in de deelgemeente/de stad bevorderd wordt, is een logisch gevolg van een succesvolle inzet van het jongerenwerk. Het jongerenwerk heeft een belangrijke preventieve taak: het biedt jongeren kansen, het ondersteunt hen bij het verzilveren van die kansen en helpt zo voorkomen dat jongeren afglijden. 1 Bestuursakkoord Onderwijs en Jeugd Jongerenwerk in Rotterdam (maart 2005), pagina 4. 2 Formatie in 2004 volgens enquête onder deelgemeenten inzake Jeugdwerk in Rotterdam 3 Zie onder andere Aansprekend Jeugdbeleid Opgroeien in Rotterdam: steun én grenzen, Maart 2004, Bestuursakkoord Onderwijs en Jeugd Jongerenwerk in Rotterdam, maart Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 4

6 Het jongerenwerk wordt vormgegeven vanuit een aantal principes: - Het jongerenwerk erkent het recht dat jongeren hebben op het gebruik van de openbare ruimte. - Het jongerenwerk steunt en stimuleert jongeren in het dragen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert jongeren tot een actieve bijdrage aan hun eigen leefomgeving. - Het jongerenwerk steunt jongeren bij het verkrijgen en benutten van kansen op maatschappelijke participatie. - Het jongerenwerk heeft een sterk pedagogische functie (jongeren ondersteunen bij hun weg naar volwassenheid, opvoeden, normeren, grenzen stellen). - De jongerenwerker 4 gaat vanuit zijn deskundigheid, visie en opdracht de dialoog aan met jongeren. - Het jongerenwerk organiseert algemene activiteiten en activiteiten met een vormend karakter. - Het jongerenwerk doet het niet alleen, maar werkt intensief samen met partners en voorzieningen die te maken hebben met de jongeren. - Indien jongeren ernstige problemen hebben worden zij vanuit het jongerenwerk doorverwezen en toegeleid naar ketenpartners. De Rotterdamse situatie Jongeren in Rotterdam verkeren deels in vergelijkbare omstandigheden als andere jongeren in grote steden. Daarnaast zijn er een aantal specifieke ontwikkelingen, zodat gesproken kan worden van de Rotterdamse situatie. Overigens zijn er verschillen tussen deelgemeenten, iedere deelgemeente kiest eigen accenten. Over het algemeen is er weinig buitenruimte en er zijn veel verschillende groepen die met elkaar concurreren om het gebruik van die beperkte ruimte. Het aandeel jeugdigen met een niet-nederlandse achtergrond is groot. Onder de totale jeugd is dat bijna 50%, onder de jeugd tot en met 12 jaar is dat 60%. De verwachting is dat dit percentage in de komende 10 jaar nog verder zal toenemen. Op school scoren allochtone kinderen minder goed dan autochtone kinderen. Dat heeft onder andere te maken met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal (door henzelf én hun ouders). Het aantal schoolverlaters zonder diploma is groot. Onder de groep jarigen beschikt 25% niet over een startkwalificatie. Het percentage jeugdigen dat problemen ervaart, zich niet prettig voelt en zich op school onveilig voelt is volgens de Rotterdamse Jeugdmonitor, hoog. In ieder geval flink hoger dan het landelijk gemiddelde. Terwijl het landelijk met 15% van de jeugd minder goed gaat, is dat percentage in Rotterdam 30. In een aantal gevallen bieden ouders onvoldoende steun aan hun opgroeiende kinderen. Zij bemoeien zich niet of weinig met hun kinderen in de buitenomgeving (straat, school) en hebben ook weinig zicht en grip op hun functioneren. Er is een flinke groep autochtone kinderen die uit een kansarm sociaal-economisch milieu afkomstig is. 4 Waar wij bij een jongerenwerker of jongere, hij of zijn schrijven, kan in dit rapport ook zij of haar gelezen worden. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 5

7 Van een andere orde, maar daarmee niet minder belangrijk is de mobiliteit onder bepaalde groepen jongeren en de wijze waarop zij zich aan elke vorm van toezicht onttrekken. In Rotterdam leven mensen van veel verschillende culturen naast elkaar. In sommige wijken echter is er sprake van dominantie van één of een paar groepen. Dit leidt soms tot botsingen tussen groepen jongeren, gegroepeerd rond een bepaalde cultuur, of naar geslacht (jongens tegenover meiden). De dominante groep kan anderen uitsluiten en daarmee kansen op participatie ontnemen. Naast de kloof tussen jongeren van verschillende culturen, is er een kloof tussen generaties, oud versus jong. Dat kan leiden tot onbegrip maar ook tot gevoelens van onveiligheid en ongewenste botsingen tussen verschillende groepen. Niet alle deelgemeenten voldoen aan het algemene beeld. De bevolkingsaantallen, de geschiedenis, de bevolkingssamenstelling en ontwikkeling, de inrichting van de openbare ruimte, kortom de totale context laat ruimte voor verschillen die soms zo groot zijn, dat de inzet van en opdracht voor het jongerenwerk per deelgemeente andere accenten heeft. Het jongerenwerk in Rotterdam Het jongerenwerk bevordert en vergroot de maatschappelijke participatie van jongeren. Daartoe ontwikkelt het jongerenwerk een programma en voert zij activiteiten uit. Het jongerenwerk stimuleert dat jeugdigen opgroeien in een veilige omgeving, waar ze erkenning en kansen krijgen en de mogelijkheid om vaardigheden op te doen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Waar nodig stelt het jongerenwerk grenzen. Het Rotterdamse jongerenwerk wil bijdragen aan het vergroten van maatschappelijke participatie. De precieze opdracht wordt door de deelgemeenten geformuleerd. De opdracht wordt afgeleid uit de behoeften van jongeren en de context van de deelgemeente en het deelgemeentelijke beleid. Dat leidt ertoe dat HET ROTTERDAMSE JONGERENWERK veelvormig en rijkgeschakeerd is. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 6

8 De kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk Het jongerenwerk wil jongeren kansen bieden op maatschappelijke participatie. Voorwaarde voor succesvolle participatie is dat jongeren opgroeien in een veilige en veiligheid biedende omgeving, waar zij kansen en erkenning krijgen, en voldoende mogelijkheden om te oefenen met vaardigheden en gedragsalternatieven. Bovendien is het van belang dat jongeren de figuurlijke ruimte krijgen om op te groeien, te exploreren en te experimenteren. Het jongerenwerk kan aan het ontwikkelproces een belangrijke bijdrage leveren. Daartoe richt het jongerenwerk zich op groepen en individuen. Het biedt jongeren de kans op ontmoeting, op ontwikkeling, ontplooiing en opvoeding. Het jongerenwerk heeft contact met jongeren, het verzamelt informatie en analyseert dit (stelt een diagnose). Het jongerenwerk helpt jongeren of verwijst hen door (netwerkparticipatie). Het jongerenwerk doet het dus niet alleen. Het jongerenwerk heeft de mogelijkheid om gericht te programmeren. Dat doet zij door aan te sluiten bij wensen, behoeften en mogelijkheden van de doelgroep. Leden van de doelgroep worden gestimuleerd om mede verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van activiteiten (jeugdparticipatie). In Rotterdam onderscheiden we de volgende kerntaken en accenten: Kerntaken van het jongerenwerk Rotterdam Contact leggen en onderhouden Informatie verzamelen en signaleren Programma s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren Vorming en opvoeding Het jongerenwerk heeft contact met jongeren in hun vrije tijd. Het jongerenwerk zoekt ze actief op, of jongeren komen naar een centrum. Het jongerenwerk bouwt een werkrelatie op en activeert en ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling. Het jongerenwerk heeft binnen accommodaties en op straat contact met jongeren. Zij heeft inzicht in vragen, problemen van en belemmeringen voor de ontwikkeling van jongeren. Zij zoekt, samen met de jongeren naar mogelijke oplossingen voor belemmeringen. Deze informatie deelt het jongerenwerk actief met netwerkpartners. Ook monitoring van groepen (en individuen) vormt onderdeel van deze kerntaak. De inzet van programma s en activiteiten zijn een middel om het doel, jongeren kansen bieden op maatschappelijke participatie, te bereiken. Programma s en activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (recreatief en creatief), maar kunnen ook een meer educatief doel dienen (vorming). Programmaontwikkeling moet systematisch en methodisch. Het behelst onder meer het maken van een analyse, een plan van aanpak en een evaluatie op de resultaten. Maatschappelijke participatie vraagt veiligheid, een stimulerende omgeving én acceptabel gedrag. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 7

9 Praktische dienstverlening en voorlichting Doorverwijzing Participatie in netwerken en samenwerking met partners Het jongerenwerk zet in op beide aspecten. Het jongerenwerk levert een bijdrage bij het aanleren van sociale vaardigheden, omgangsvormen, agressiebeheersing en samenwerkingsvormen. Het jongerenwerk draagt ertoe bij dat jongeren een positief zelfbeeld ontwikkelen als basis voor hun identiteitsontwikkeling en maatschappelijke participatie. Het jongerenwerk geeft jongeren voorlichting op het gebied van onderwijs, werk en overige terreinen van maatschappelijke participatie. Het jongerenwerk ondersteunt en adviseert jongeren bij het vinden (behouden) van werk en onderwijs. Het jongerenwerk begeleidt en stimuleert jongeren in hun contact met gemeentelijke en andere instellingen. Jongeren die problemen of vragen hebben die het werkterrein van het jongerenwerk te boven gaan, worden gestimuleerd, ondersteund en begeleid naar instellingen die op deze terreinen wel een aanbod hebben. Het jongerenwerk kan het niet alleen en doet het niet alleen. Daarom ontwikkelt het jongerenwerk sociale netwerken in de wijk en buurten en neemt zij deel aan professionele netwerken. Het jongerenwerk werkt ook samen met de ouders opdat betrokkenheid op activiteiten vergroot wordt. Ook biedt dit de mogelijkheid tot praktische ondersteuning (of doorverwijzing) bij de opvoeding. Accenten binnen het jongerenwerk Rotterdam Accommodatie gebonden en ambulant werk Groepsgericht en individueel werken Programma s en activiteiten kunnen zich afspelen in de accommodatie of daarbuiten. Doorgaans zal het jongerenwerk inzetten op beide vormen. De keuze hangt nauw samen met het type opdracht en de doelgroep waarop het jongerenwerk zich richt. Het jongerenwerk is gericht op en toegerust voor groepen en individuen. Bij de kerntaken en accenten is niet opgenomen hoe en vanuit welke uitgangspunten het jongerenwerk functioneert. Deze zijn belangrijk, omdat ze invloed hebben op het type competentie waarover jongerenwerkers moeten beschikken. Het gaat om de volgende essentiële uitgangspunten: - Jongerenparticipatie. Jongerenparticipatie dient eigenlijk twee doelen. Ten eerste staat het voor de aansluiting bij wensen en behoeften van jongeren en hun eigen actieve betrokkenheid bij het aanbod (groepsgericht of individueel), binnen de grenzen van het haalbare en ieders Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 8

10 verantwoordelijkheid. Ten tweede levert het jongeren kennis en ervaring waardoor zij vaardigheden opdoen die bijdragen aan het vergroten van kansen op maatschappelijke participatie. - Veiligheid. Het jongerenwerk zorgt voor een veilig klimaat waarin jongeren ruimte ervaren om te profiteren van het onderlinge contact en het contact met het jongerenwerk. - Verantwoording en legitimatie. De jongerenwerker levert in contact met derden een bijdrage aan de positionering en de positieve beeldvorming van het jongerenwerk. Daarmee wordt inzichtelijk wat het belang is van het jongerenwerk en welke bijdrage zij levert aan versterking van maatschappelijke participatie. Zo wordt het werk verantwoord en gelegitimeerd. - Doelgericht en planmatig werken. Belangrijk onderdeel hierin vormt rapporteren en verantwoording afleggen. Daarnaast vraagt het van jongerenwerkers realiteitszin. Het wekken van te hoge verwachtingen is onverstandig en kan contraproductief werken. Wat zijn de mogelijkheden voor de jongeren in de omgeving, welke mogelijkheden hebben jongeren wel/niet in huis, zijn hierin leidende vragen. Voorts moeten jongerenwerkers bij het stimuleren van jongeren en het ontwikkelen/ uitvoeren van activiteiten rekening houden met de financiële mogelijkheden. - Oprechtheid. Basis voor het contact tussen jongeren en jongerenwerker is oprechtheid. De jongerenwerker benadert jongeren vanuit oprechte, eerlijke belangstelling. De praktijk van het jongerenwerk Het jongerenwerk kent een aantal specifieke vraagstukken waar zij een antwoord op moet vinden. Deze dilemma s vragen om bewustwording, kennis, inzicht en een strategie om een antwoord te bepalen. Kortom: jongerenwerkers moeten over de juiste competenties en over methoden beschikken om de dilemma s te onderscheiden, te benoemen en hierin keuzes te maken. - Respect Het jongerenwerk stimuleert jongeren dat zij kansen pakken. Soms gaat het daarbij om jongeren die het vertrouwen in de maatschappij, in volwassenen, zijn kwijtgeraakt. Het jongerenwerk dat jongeren opnieuw wil stimuleren doet dit vanuit een open, respectvolle, luisterende en activerende houding naar de groep of het individu. Jongeren zoeken bewust grenzen op. Het jongerenwerk fungeert daarbij als een soort oefenterrein, waarbij de jongere speelt met grenzen en kijkt tot hoe ver hij bij anderen kan gaan. Tegelijkertijd zal het jongerenwerk overschrijding van regels en grenzen niet accepteren. Het jongerenwerk wil het vertrouwen van jongeren zien te winnen en vasthouden, het biedt ruimte voor ontwikkeling. Maar jongerenwerkers zullen ook grenzen stellen en normen handhaven. Een jongerenwerker moet kunnen spiegelen, reflecteren en (neutraal) confronteren. - Actieverantwoordelijkheid Jongeren hebben bepaalde behoeften en wensen en zijn soms geneigd de buitenwereld verantwoordelijk te maken voor realisatie hiervan. Ook het jongerenwerk krijgt met deze claim te maken. De jongerenwerker die hierop ingaat begeeft zich op een gevaarlijk terrein. De actie en activiteit wordt te weinig van de jongere zelf. Hij kan er altijd uitstappen. Bovendien wordt hem de kans ontnomen op het aanleren van vaardigheden. Beter is het hem verantwoordelijkheid te laten dragen. Dat past ook in de opdracht om jongeren kansen te laten benutten. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 9

11 - Autoriteit Ouders zijn de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding van hun kinderen. Het jongerenwerk heeft vanuit zijn perspectief en bevoegdheden contact met jongeren. Het past in de levenstaak van jongeren dat zij zelfstandig worden en zich losmaken van de autoriteit om hen heen ( dat maak ik zelf wel uit ). De jongerenwerker moet autoriteit uitstralen naar de jongeren. Bovendien is contact en soms afstemming met ouders voor het jongerenwerk van belang. Ouders en jongerenwerkers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid: opvoeden en kansen bieden. Vanuit het dubbele perspectief van de autoriteit kan het contact tussen de jongerenwerker en de jongere/ de groep op gespannen voet komen. De thema s respect en autoriteit vragen van jongerenwerkers dat zij kunnen opereren in het spanningsveld van betrokkenheid en distantie, van interveniëren en aanwezig zijn. - Opereren tussen groepen Dominantie van groepen in bijvoorbeeld buurthuizen (naar leeftijd, etniciteit, geslacht) leidt er soms toe dat anderen niet welkom zijn, of anderen geen kans krijgen om gebruik te maken van de faciliteiten en mogelijkheden die het jongerenwerk biedt. Zowel binnen accommodaties als op straat kunnen groepen domineren. Als het optreden van groep A leidt tot uitsluiting van leden van groep B, is dit ongewenst. Het jongerenwerk staat open voor alle jongeren. Zij zal zich ervan bewust moeten zijn als bepaalde groepen negatief domineren en hier zo nodig actie op ondernemen. - Keuze voor groepen Het jongerenwerk staat weliswaar open voor alle jongeren, maar zij zal een keuze moeten maken op welke groep zij zich vooral richt. Het kan gaan om groepen die actief en dominant aanwezig zijn in de openbare ruimte, maar ook om groepen die juist buiten beeld zijn. Dit laatste geldt in het bijzonder voor meiden van allochtone afkomst. Zij verrichten thuis verzorgende taken en krijgen dus geen kansen om een rol in de buitenwereld te spelen. Inzet van aandacht en middelen voor deze groep biedt groepsleden de kans om zich maatschappelijk te ontwikkelen. Jongerenwerkers dienen oog te hebben voor aanwezige, maar ook voor afwezige groepen. Vervolgens kunnen zij met hun ketenpartners en de deelgemeente beleid bepalen waarop het jongerenwerk haar aandacht richt. - Accommodatiegebonden of ambulant werken Het jongerenwerk moet zich niet louter afspelen in de beschutte omgeving van een accommodatie. Het werk binnen en buiten een accommodatie kent eigen mogelijkheden, regels en afspraken. Het vraagt van de jongerenwerker die binnen werkt een ander type inzet en benadering, dan de jongerenwerker die outreachend, op straat aan de slag is. Deze verschillende benaderingen bepalen mede de accenten voor het type deskundigheid, de competenties waarover jongerenwerkers moeten beschikken. Bij accommodatiegebonden werk ligt het accent op opvang bieden, verzorgen van inloop, ontwikkelen en uitvoeren van aanbod en activiteiten. Dit alles in een voor jongeren uitdagende, stimulerende en vriendelijke omgeving. Niet accommodatiegebonden werk vindt plaats op straat en de regievoering is hier fundamenteel anders. De nadruk van werkzaamheden van dit type activiteiten ligt in eerste instantie op contactlegging en activering op vindplaatsen. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 10

12 - Aandacht voor de groep of het individu Het jongerenwerk richt zich vaak op groepen jongeren. Het past evenwel in haar opdracht om ook aandacht te besteden aan het individu. Soms besteedt het jongerenwerk aandacht aan de invloed van de groep op het individu, soms moet zij het individu helpen zich aan de (negatieve) groepsdruk te ontworstelen. Binnen dit spectrum moet de jongerenwerker deskundigheid hebben op het werken met groepen, maar ook deskundigheid en affiniteit met het aangaan en onderhouden van individuele contacten. De vraagstukken zoals hierboven beschreven vormen voor het jongerenwerk een rode draad in de beroepsuitoefening. Het jongerenwerk heeft hier dagelijks mee te maken. Vanuit de praktijk is positionering en het maken van keuzes binnen deze vraagstukken belangrijk. Binnen de beroepsopleiding, de praktijkervaring en de feitelijke beroepsuitoefening zal hiervoor zowel theoretisch als praktisch aandacht moeten zijn. Jongerenwerkers en het jongerenwerk moeten omgaan met de geschetste dilemma s en daarbinnen soms keuzes maken. Inzicht hierin kan ook bijdragen bij onderbouwing van beleid en beleidsmatige keuzes, bijvoorbeeld voor de gerichtheid op doelgroepen. Voor de uitoefening van kerntaken en de aandacht voor de dilemma s moeten jongerenwerkers over kennis en kunde beschikken. Zij moeten competent zijn en over verschillende competenties beschikken. Het volgende hoofdstuk schetst competenties waarover jongerenwerkers bij voorkeur beschikken. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 11

13 2 Competenties De kern van het jongerenwerk is het contact tussen jongeren en de jongerenwerker. In het handelen richt de jongerenwerker zich op het beïnvloeden van het gedrag en de emoties van de jongere(n). De jongerenwerker sluit aan op vragen en behoeften van jongere(n), dat is noodzakelijk en voorwaarde voor succes. Daarnaast levert de jongerenwerker een bijdrage aan de inrichting en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Ook levert hij een bijdrage aan de beleidsontwikkeling. De succesvolle jongerenwerker beschikt over voldoende vaardigheden, heeft een goede houding en beschikt over kennis (van jongeren, de omgeving, de mogelijkheden). Hij moet over een aantal competenties beschikken om zich tot een succesvolle jongerenwerker te ontwikkelen. Een competentie is het vermogen om in een specifieke situatie en context de adequate prestatie te kunnen leveren 5. Kortom: een competentie is wat je moet kunnen (doen: handelen én demonstreren in specifieke situaties) en kennen (weten: kennis en inzicht) om het vak van jongerenwerker uit te oefenen. De notitie Competentieprofiel jongerenwerker profiel t.b.v. de welzijnsinstellingen Knooppunt Kralingen en Cascade en de Hogeschool Rotterdam (definitieve versie, Rotterdam 1 september 2005) 6, beschrijft het competentieprofiel van het jongerenwerk in Rotterdam. Deze notitie is als bijlage toegevoegd. Dit competentieprofiel is opgesteld op basis van de praktijk en het gewenste, effectieve gedrag van jongerenwerkers in hun dagelijkse praktijk. Er wordt niet uitgegaan van kerntaken, maar van taakvelden of resultaatgebieden. Toch is er een sterk verband tussen kerntaken en resultaatgebieden. Uit bijgaand schema blijkt dat dit verband eenvoudig is te construeren. De beschrijving van de kerntaken en de beschrijving van de resultaatgebieden laat zien dat beide systemen elkaar voldoende dekken. 5 Tijdens verbouwing geopend, rapportage COLO, Nijman & van Essel Organisatieadviseurs. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 12

14 Schema: verhouding kerntaken - resultaatgebieden Contact leggen en onderhouden Informatie verzamelen en signaleren Programma s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren Vorming en opvoeding Praktische dienstverlening en voorlichting Doorverwijzing Participatie in netwerken en samenwerking met partners Overige RESULTAATGEBIEDEN Diagnose (3.1) * * Programmering (3.2) * Jongerenparticipatie (3.3) * * Programmauitvoering (3.4) * Begeleiding individuele jongeren (3.5) * * Speel- en leefklimaat (3.6) * * Praktische dienstverlening (3.7) * * * Betrokkenheid systeem (3.8) * Informatieverstrekking en doorverwijzing (3.9) * * Afstemming ketenpartners (3.10) * * Netwerkvorming (3.11) * Rapportage (3.12) * Organisatiegebonden en groepsgebonden * * activiteiten (3.13) Begeleiding (3.14) * * Beleidsbijdragen (3.15) * Voor een inventarisatie van benodigde competenties wordt uitgegaan van essentiële situaties, situaties waar het er toe doet. Essentiële situaties hebben in eerste instantie betrekking op het contact tussen de jongerenwerker en de jongere. Essentieel omdat pas in dergelijke situaties blijkt over welke vaardigheden iemand moet beschikken om in zijn of haar functie te slagen 7. Jongerenwerkers moeten competent zijn op de volgende terreinen: - Contact leggen met jongeren; - Omgaan met agressie; - Omgaan met eigen referentiekader en emoties; - Bespreekbaar maken van normen en waarden. 7 Competentieprofiel, pagina 2. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 13

15 Een jongerenwerker is klantgericht, handelt in wijsheid en is in staat om bruggen te slaan naar individuen en groepen. Hij is in staat om planmatig en resultaatgericht te werken en kan verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden. Ook moet hij informatie kunnen verzamelen, analyseren en deze gegevens gebruiken voor het ontwikkelen en uitvoeren van een gerichte actie, of een programma. Nijman en Van Essel, beschrijven het ideale competentieprofiel voor de Rotterdamse jongerenwerker. Zij onderscheiden vaardigheden, gedrag (gedragsstijl) en kennis. Vaardigheden Hij is sensitief, kan goed waarnemen, beschikt over een goede oordeelsvorming en hij is flexibel. De jongerenwerker kan goed samenwerken, is integer en heeft het vermogen tot zelfreflectie. Behalve deze essentiële vaardigheden beschikt de jongerenwerker over nog een aantal, belangrijke vaardigheden. Hij kan een probleemanalyse maken, is klantgericht, heeft een multicultureel bewustzijn en kan zich mondeling goed uitdrukken. Voorts werkt hij stimulerend en motiverend, is zelf gemotiveerd, heeft zelfvertrouwen en een goed leervermogen. Hij toont en neemt initiatief. Gedrag De jongerenwerker is resultaatgericht en heeft aandacht voor de omgeving. Hij heeft aandacht voor begeleiding en ontwikkeling, van zichzelf en zijn omgeving (coaching). Kennis De jongerenwerker beschikt over kennis van de maatschappij en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij is bekend met het werkveld, met jongeren en hun omgeving. Hij heeft kennis van de sociale kaart en hij beschikt over vakkennis. De vakkennis heeft onder meer betrekking op methodisch en planmatig handelen en vakinhoudelijke zaken als groepsdynamica en conflicthantering. Het jongerenwerk in Rotterdam levert een bewuste inzet en wil actief bijdragen om de maatschappelijke participatie van jongeren te bevorderen. Dat doet het jongerenwerk systematisch en weloverwogen. Op welke wijze methodisch gewerkt wordt en welke methoden in Rotterdam worden ingezet, beschrijven we in hoofdstuk 3. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 14

16 3 Methoden en werkwijzen Jongerenwerkers handelen professioneel en voeren hun werk op deskundige wijze uit. Basis voor professioneel handelen is methodisch werken. Dat wil zeggen dat een beroepskracht (maar ook een stagiaire of een vrijwilliger) niet toevallig iets doet, maar doelgericht en planmatig te werk gaat. Daarbij maakt hij gebruik van methoden. Een methode is een volgens een bepaalde systematiek vastgelegde manier van handelen. Een methode ontstaat vanuit een praktische handelswijze die werkzaam is (gebleken). Methodeontwikkeling baseert zich daarnaast op onderzoek, wetenschappelijke inzichten en op ideeën uit andere sectoren. Methodeontwikkeling leidt tot een gereedschapskist, waarover de jongerenwerker beschikt. Zijn eigen deskundigheid in de vorm van ervaring, beroepshouding, stijl en visie gebaseerd op vakmanschap (scholing, praktijk, training), bepaalt de uitkomst van het methodisch handelen. Een beschrijving van een methode bevat de volgende onderdelen: - Het doel of de doelstelling van de methode (met welk oogmerk wordt een bepaalde manier van handelen ingezet). - De doelgroep (op wie richt de methode zich). - De werkwijze (welke acties worden in welke volgorde ondernomen). - Voorwaarden voor uitvoering. Een methode is doelgericht en planmatig. Het geeft handvatten hoe idealiter de volgorde van handelen is. Tegelijkertijd moet een methode vanuit praktijkervaringen (en nieuwe inzichten) steeds worden aangepast. De uitvoering van het jongerenwerk is gebonden aan het contact (tussen de jongerenwerker en de jongeren) en de situatie. Per keer zal de jongerenwerker een afweging maken hoe op te treden. Een methode is dus dynamisch, is een hulpmiddel. Een vastgelegde methode biedt houvast in het dagelijkse handelen, maar is bovendien van belang om het werk inzichtelijk en overdraagbaar te maken. Tegelijkertijd ontstaat de mogelijkheid om verantwoording af te leggen, over de inzet van middelen en de bereikte resultaten. Ook kan de werksoort zich op deze manier profileren. DE Rotterdamse methode voor het jongerenwerk bestaat niet. Centraal in het Rotterdamse jongerenwerk is, dat het jongerenwerk ingezet wordt om maatschappelijke participatie te bevorderen. De context van de deelgemeenten (geschiedenis, bevolkingsomvang en samenstelling, de inrichting en vormgeving van de buitenruimte etc.) bepaalt uiteindelijk wat de precieze opdracht voor het jongerenwerk is. Daarmee zullen tussen de deelgemeenten verschillen bestaan. Het Rotterdamse jongerenwerk is feitelijk een rijk geschakeerd palet van werkwijzen. Deze lopen van het bieden van ruimte voor jongeren (in letterlijke zin), via het uitvoeren van gerichte activiteiten, het leggen van contact en individuele ondersteuning geven, naar aandacht voor en steun bieden aan overlastgevende en hinderlijke jongeren. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe het Rotterdamse jongerenwerk systematisch en weloverwogen handelt. Op welke manier wordt met jongeren gewerkt? De werkwijze wordt beschreven op basis van de eerder onderscheiden kerntaken (hoofdstuk 2). In de tekst vindt u verwijzingen naar praktijkvoorbeelden die in het supplement - Praktijkvoorbeelden en beschreven praktijken- zijn uitgewerkt (bijvoorbeeld buurtobservatie). Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 15

17 Contact leggen en onderhouden Contact maken met jongeren is een van de eerste stappen die een jongerenwerker moet zetten om het jongerenwerk uit te kunnen voeren. Er zijn verschillende technieken om met jongeren in contact te komen. Contact leggen met jongeren op straat (ambulant jongerenwerk) vereist een andere benadering dan contact maken met jongeren binnen een jongerenwerkaccommodatie (accommodatiegebonden jongerenwerk). Ambulant jongerenwerk Een ambulant jongerenwerker benadert groepen jongeren op straat. De straat is het terrein van de jongeren. Om de jongeren te benaderen moet de jongerenwerker binnentreden op hun (veilige) gebied. Dit vereist positionering van een jongerenwerker, maar een jongerenwerker moet zich vooral kunnen inleven in de groep. Inleven in een groep Bedenk hoe jij zou reageren als je met een groep vrienden/vriendinnen op straat staat en er komt een vreemde op je af stappen. Je eerste reactie zal waarschijnlijk zijn: - Wie is dat? - Wat moet hij van ons? - Is hij een bedreiging voor ons (politie, índringer etc.)? - Wat heb ik aan hem? Zorg dat je op deze vragen duidelijke antwoorden kan geven. In geval een jongerenwerker een nieuwe groep wil benaderen, is het belangrijk dat hij eerst een vooronderzoek verricht. Hiertoe verzamelt hij actief informatie bij netwerkpartners, die de betreffende groep wellicht kennen vanuit hun eigen werk. Daarnaast vraagt hij personen in de buurt wat zij over de groep weten. Tevens kan de jongerenwerker de groep voorafgaand aan de contactlegging observeren. De achtergrond en grootte van de groep, evenals de achtergrond, leeftijden en eventuele problematiek van de groepsleden, geven de jongerenwerker een beeld over wat voor soort groep het gaat. Dit beeld is medebepalend voor de wijze waarop de jongerenwerker met de groep in contact treedt en welke collega hij daarbij eventueel meeneemt. Binnen sommige jongerenwerkinstellingen geldt de regel dat de eerste contacten met een groep altijd door twee jongerenwerkers wordt gelegd. Dit uit veiligheidsoverwegingen. De jongerenwerker stapt met een heldere boodschap op een groep af. Hij legt uit wat hij voor jongeren kan betekenen en is voorbereid op vragen vanuit de groep. Binnen het jongerenwerk wordt ook wel gesproken van offensief werken. Een methode om jongeren op straat met een heldere boodschap te benaderen is de enquêtemethode. Jongeren wordt gevraagd mee te werken aan een enquête, waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd naar de behoeften die jongeren hebben aan activiteiten in de buurt (behoefteonderzoek). Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 16

18 Een groep op volle sterkte is moeilijker benaderbaar. Wanneer een jongerenwerker op de hangplek aanwezig is op het moment dat jongeren samenkomen, verloopt de contactlegging eenvoudiger aangezien de groepsdruk minder aanwezig is. Een jongerenwerker moet ook rekening houden met eventueel alcohol- en drugsgebruik (vooronderzoek). Een groep die deze middelen gebruikt moet hij benaderen op een tijdstip dat ze nog aanspreekbaar is. Naarmate het gebruik vordert, kan het gedrag meer onvoorspelbaar worden en dus meer risico's voor de jongerenwerkers meebrengen. Contact maken met groepen op straat: - Benader een groep niet op volle sterkte (houdt rekening met het tijdstip); - Houdt rekening met eventueel alcohol- en drugsgebruik (vooronderzoek) en benader de jongeren op een tijdstip dat ze nog aanspreekbaar zijn; - Stap zelfverzekerd op jongeren af; - Positioneer jezelf; - Wees echt; - Benader de jongeren met een duidelijke boodschap; - Wees voorbereid op vragen van jongeren geef een duidelijk antwoord. Het Busproject, Panna en Streetwork (zie supplement) zijn voorbeelden uit de Rotterdamse praktijk, waarbij jongeren op straat worden opgezocht door jongerenwerk. Accommodatiegebonden jongerenwerk Bij het inpandig jongerenwerk, komen jongeren op het terrein van het jongerenwerk. Dit vraagt een andere benadering van het jongerenwerk. De jongerenwerker werkt hier defensief (bescherming eigen terrein). Bij een eerste contact heeft de jongerenwerker een open houding om blijk te geven dat het jongerenwerk toegankelijk is voor alle jongeren. Jongeren moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn en dat de accommodatie voor hen is. De jongerenwerker legt de jongere bij een eerste contact uit wat er in de accommodatie te doen is. Vervolgens wijst hij de jongere op de huisregels en legt uit waarom die regels er zijn (veiligheid jongere). Op sommige locaties wordt gewerkt met een pasjessysteem. Om een accommodatie binnen te komen, dient de jongere in het bezit te zijn van een pasje. Hiertoe moet de jongere zich inschrijven als lid. De inschrijvingsprocedure dient ter registratie en monitoring maar ook als middel voor de eerste contactlegging. De jongerenwerker heeft op zo n moment nadrukkelijk aandacht voor een nieuwkomer, wat een basis biedt voor een relatieopbouw. Laagdrempelige inloopactiviteiten, zoals het jongerenhonk en AID, zijn manieren voor jongeren om met het jongerenwerk in contact te komen. Ook voor het jongerenwerk is een inloop een eenvoudige luchtige manier om met jongeren contact te maken. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 17

19 Contact maken binnen een accommodatie: - Wees alert op nieuwe jongeren in de accommodatie; - Stap actief op de nieuwe jongere af; - Leidt de jongere rond in de accommodatie; - Geef uitleg over de activiteiten binnen de accommodatie; - Vertel duidelijk wat de huisreglementen zijn. Een veilige vertrouwde plek vergroot de kans dat jongeren naar buurtcentra komen. Een huisreglement is een middel om de veiligheid te waarborgen. Huisregels 8 Een systeem van huisregels werkt als: - Huisregels helder zijn; - Huisregels bekend zijn; - Huisregels door iedereen strikt gehanteerd worden; - Huisregels voor iedereen gelden. Gedragsregels Gedragsregels zijn onderdeel van de huisregels. Gedragsregels gaan over het volgende: - Je houdt rekening met een ander; - Ieder gaat respectvol om met eigendommen van een ander; - Bedreiging is niet toegestaan; - Fysiek geweld (mishandeling) is niet toegestaan; - Discriminatie wordt niet geaccepteerd; - Het gebruik van middelen als alcohol en drugs is in de centra niet toegestaan. Bepaalde groepen, zoals meiden en Antillianen, blijken in de praktijk vaak moeilijk benaderbaar of bereikbaar voor het jongerenwerk. Het aanbieden van activiteiten die aantrekkelijk zijn voor deze specifieke groepen is een goede manier om toch met deze groepen in contact te komen (Meidenactiviteiten en Brassbands). 8 Bron: speelruimte voor de jeugd, tekst Adviesbureau Van Montfoort, 2005 Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 18

20 Informatie verzamelen en signaleren Voordat een ambulant werker jongeren kan benaderen heeft hij eerst enige informatie nodig over de groep. - Waar houdt een groep zich op? - Op welke tijden komt de groep bijeen? - Hoe groot is de groep? - Wat is de samenstelling van de groep (leeftijden en achtergrond groepsleden)? - Wat is de achtergrond van de groep? - Heeft de groep binding met de locatie waar zij zich ophoudt? - Is er sprake van middelengebruik? - Hoe gedraagt de groep zich ten opzichte van anderen? Soms is er enige informatie bekend vanuit ketenpartners die een (overlastgevende) groep hebben gesignaleerd. De jongerenwerker gaat actief op zoek naar informatie over de groep van ketenpartners en andere betrokkenen. Bij het verzamelen van informatie houdt de jongerenwerker rekening met de gekleurdheid van de informatie. De politie kan zich vooral laten leiden door de invalshoek van veiligheid, een buurtbewoner kan eigen belangen hebben, winkeliers denken bijvoorbeeld aan omzetderving etc. Ook houdt de jongerenwerker rekening met omgevingsfactoren die het gedrag van de jongeren beïnvloeden. Een groep die bijvoorbeeld door de omgeving onterecht als overlastgevend bejegend wordt kan haar gedrag daardoor ook negatief laten beïnvloeden. Het is ook een taak van het ambulant jongerenwerk om zelf nieuwe (hang)groepen te signaleren. Een jongerenwerker loopt hiertoe rond in de wijk en is daarbij actief op zoek naar signalen die kunnen duiden op het samenscholen van jongeren (buurtobservatie). Op basis van bepaalde soorten (zwerf)afval (breezerflesjes, joints, zakjes voor coke), locaties, aanwezigheid van graffiti, vernielingen, beschadigingen vormt de jongerenwerker zich een beeld van de groep en haar gedrag. De jongerenwerker verzamelt en analyseert informatie op drie niveaus: - Groepsniveau; - Individueel niveau; - Omgevingsniveau. Ook na contactlegging blijft de jongerenwerker informatie verzamelen op de drie niveaus. De jongerenwerker is alert op signalen van groepen of individuen, die kunnen wijzen op risico s voor een belemmering van een gezonde ontwikkeling. Informatie kan aanleiding zijn tot het inzetten van een interventie. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 19

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012

Werkplan Jongerenwerk. Krimpen a/d IJssel. Oktober 2012 Werkplan Jongerenwerk 2013 Krimpen a/d IJssel In dit werkplan worden de werkzaamheden van het Moderne Jongerenwerk beschreven voor het jaar 2013 op basis van signalen en bevindingen van het voorgaande

Nadere informatie

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers

Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare. Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor jongeren- en meidenwerkers Jongeren doen mee ook de moeilijk bereikbare Een handreiking over jeugdparticipatie voor

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Professionalisering Opbouwwerk Rotterdam

Professionalisering Opbouwwerk Rotterdam Professionalisering Opbouwwerk Rotterdam Voorstellen voor kwaliteitsverbetering Katja van Vliet en Nanne Boonstra Mei 2008 Inhoud 1 Inleiding 5 2 Uitvoeringsprogramma verbetering welzijnssector 7 3 Visie

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0

Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Zorgmodule Zelfmanagement 1.0 Het ondersteunen van eigen regie bij mensen met één of meerdere chronische ziekten In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie

Nadere informatie

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven

Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Krachtteamaanpak bij het wijkgericht werken in Eindhoven Beschrijving van de good practice Auteur Datum MOVISIE Maaike Kluft Utrecht, januari 2012 Deze publicatie is ontwikkeld in het kader van het project

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10

Inhoudsopgave. pagina. Samenvatting 2. Voorwoord 3. 1 Inleiding 4. 2 Ontwikkelingen en kader 5. 3 Samenvatting analyse 10 Inhoudsopgave pagina Samenvatting 2 Voorwoord 3 1 Inleiding 4 2 Ontwikkelingen en kader 5 3 Samenvatting analyse 10 4 Welzijn in het centrum, een blik op 2010 15 5 Thema s voor de toekomst 18 C ONCEPT

Nadere informatie

Over chillen en participeren

Over chillen en participeren Over chillen en participeren www.utrecht.nl/jeugd Visie Jongeren en Vrije Tijd 2009-2012 Jongeren hebben het recht op ontwikkeling, het recht op vrije tijd, spel, kunst en cultuur VN-Verdrag Rechten van

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018

Gemeente Heerhugowaard. Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Gemeente Heerhugowaard Integraal Veiligheidsplan 2014-2018 Voorwoord Samenvatting Veiligheid in Heerhugowaard: Een opgave voor ons allen Veiligheid is een kerntaak van de overheid. Honderd procent veiligheid

Nadere informatie

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen

Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Omgaan met verschillen op het snijvlak van pedagogisch en didactisch handelen Een verkenning Klaas Hiemstra Jacqueline Schoones Otto de Loor Monica Robijns APS is een toonaangevend onderwijsadviesbureau

Nadere informatie

Middelengebruik en overlast

Middelengebruik en overlast Nota Middelengebruik en overlast Ans Maaijen Senior Verpleegkundige Januari 2010 Werkgroep: Ans Maaijen, Chris den Braber, Hans de Klein, Ton Hamers en Marij de Roos Inhoudsopgave Algemeen beleid 3 Cliënt

Nadere informatie

STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst"

STRATEGIENOTA 2015-2019 Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst STRATEGIENOTA 2015-2019 "Kinderen op weg naar een succesvolle toekomst" Inhoudsopgave: Hoofdstuk 1 Voorwoord 1 Hoofdstuk 2 Stichting Catent. Ontwikkelen met passie 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Missie 2 2.3 Identiteit

Nadere informatie

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking

AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN. veiligheid door samenwerking AANPAK HANGJONGEREN IN GEMEENTEN veiligheid door samenwerking aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 4 aanpak hangjongeren in gemeenten aanpak hangjongeren in gemeenten 5 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken

Kenniscahier. Sociale professionaliteit in beweging. Wmo Kenniscahier. Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Verwey-Jonker Instituut Sociale professionaliteit in beweging Erik van Marissing Astrid Huygen Katja van Vliet Sociale professionaliteit in beweging Lessen uit drie voorbeeldpraktijken Kenniscahier Wmo

Nadere informatie

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Opdrachtgevers: Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk thuisbegeleiding individueel GGZ Transparant aanbod sociaal psychiatrisch verpleegkundigen l sociaal werk in de wijk eerstelijns psychologische zorg Individueel sociaal werk in de wijk centra voor jeugd

Nadere informatie

Diversiteit in transitie

Diversiteit in transitie Diversiteit in transitie Aandacht voor effectief bereik van migrantengezinnen in de transitie van de jeugdzorg Adviesrapport november 2014 Hans Bellaart 2 Diversiteit in transitie In h o u d 1. Inleiding

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin

Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Special Professionals in het Centrum voor Jeugd en Gezin Samenwerken in het belang van jeugdigen en opvoeders Deze brochure is een uitgave van: Jeugd en Gezin Postadres: Postbus 16166, 2500 BD Den Haag

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT

Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Beroepscompetentieprofiel Verzorgende-IG in de branche VVT Datum MOVISIE Utrecht, januari 2012 Utrecht, 26 oktober 2011 * titel 1 C O N C E P T COLOFON Projectnummer: P2308 Datum: december 2011 MOVISIE,

Nadere informatie

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<<

EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!<< EEN STEDELIJK JONGERENCENTRUM IN DE GRUITPOORT >> INTERACTIEF EN BETROKKEN!> INTERACTIEF EN BETROKKEN!

Nadere informatie

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht

Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht Jongerenwerk Utrecht: een basisvoorziening! Rapport Visitatie Jongerenwerk Utrecht 2 Colofon: november 2014 Visitatie Jongerenwerk Utrecht Visitatiecommissie Prof. dr. Micha de Winter (voorzitter), Drs.

Nadere informatie

Coach map whoznext NISB Ede 2012

Coach map whoznext NISB Ede 2012 Coach map whoznext NISB Ede 2012 Wat is de coach map? Het binnenhalen van jongeren, begeleiden, belonen, beoordelen en beëindigen van de samenwerking tussen een jongere en het team. Het hoort allemaal

Nadere informatie