Het Rotterdamse Jongerenwerk

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het Rotterdamse Jongerenwerk"

Transcriptie

1 Dit onderzoek vond plaats in opdracht van de Het Rotterdamse Jongerenwerk Functies, kerntaken, competenties, methoden Tekst en redactie:

2 Het Rotterdamse jongerenwerk Inleiding Aanleiding en achtergrond Het belang dat gehecht wordt aan het jongerenwerk neemt toe. Deze werksoort vormt een belangrijke schakel in het versterken van de cohesie in wijken en buurten. Jongerenwerkers kunnen een rol spelen om jeugdigen te helpen met het ontwikkelen van vaardigheden die maatschappelijke participatie bevorderen. Hiermee leveren zij een bijdrage aan kansen voor jongeren en vergroten zo onder meer de samenhang en de veiligheid in buurt en wijk. Tegelijkertijd wordt echter geconstateerd dat het jongerenwerk zich in een moeilijke situatie bevindt. Het aantal jongerenwerkers is de afgelopen decennia sterk afgenomen, het ontbreekt het jongerenwerk aan een duidelijke identiteit, het jongerenwerk kampt met een negatief imago en de aansluiting tussen opleiding en praktijk behoeft verbetering. Binnen de gemeente Rotterdam wordt in het kader van een bestuursakkoord Onderwijs & Jeugd door gemeente en deelgemeenten gewerkt aan een verbeterplan voor het jongerenwerk in Rotterdam. Hiertoe is onder andere een notitie opgesteld waarin, uitgaande van de verantwoordelijkheid van de deelgemeenten, het jongerenwerk wordt afgebakend en een richting wordt bepaald met het oog op de toekomst. In het kader van dit verbeterplan heeft de dienst Jeugd, Onderwijs en Samenleving (JOS) - via haar voorganger Dienst Stedelijk Onderwijs (DSO) - in samenwerking met het Programmabureau Veilig aan Adviesbureau Van Montfoort gevraagd om onderzoek te doen naar het jongerenwerk in Rotterdam. De opdrachtgever heeft voor het totale onderzoek een aantal voorwaarden geformuleerd. - Het onderzoek moet bijdragen aan een versterking van het draagvlak bij betrokken partijen (gemeente, deelgemeenten, welzijnsinstellingen en belangenverenigingen) om gezamenlijk tot verbetering van het jongerenwerk in Rotterdam te komen. - Het onderzoek moet ertoe bijdragen dat Rotterdamse onderwijsinstellingen bouwstenen krijgen die gebruikt kunnen worden voor de inrichting en opzet van het onderwijs aan (toekomstige) jongerenwerkers. - Het onderzoek moet specifiek geënt zijn op de Rotterdamse situatie, daarbij gaat het om de specifieke kenmerken van de Rotterdamse jeugd en de specifieke sociale infrastructuur zoals de deelgemeentelijke organisatie sluitende aanpak (DOSA) waarvoor het jongerenwerk een signalerende taak heeft. - Het onderzoek moet aansluiten op en gebruik maken van resultaten van onderzoek dat de afgelopen jaren reeds is uitgevoerd en waarmee de bestaande knelpunten in het jongerenwerk in Rotterdam afdoende zijn beschreven (zie Jeugdwerk in deelgemeenten van Rotterdam ; juni 2003). - Alle deelgemeenten moeten in het onderzoek worden betrokken. De opdrachtgever en de deelgemeenten zijn van opvatting dat er een sterk verband is tussen kerntaken, competenties en methodieken. Kerntaken vormen de basis voor het jongerenwerk. Kerntaken geven antwoord op de vraag Wat doet het jongerenwerk. Om deze goed uit te voeren dienen werkers over voldoende competenties te beschikken (die zij zich onder andere via het Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 1

3 onderwijs eigen kunnen maken). Inzicht in competenties biedt de mogelijkheid om jongerenwerkers goed op te leiden, te selecteren en te coachen. Uiteindelijk komen de kerntaken en competenties samen in methodieken (het instrumentarium van de werkers) volgens welke het jongerenwerk wordt uitgevoerd. Methodieken geven aan hoe jongerenwerkers hun werk uitvoeren. Leeswijzer In het eerste hoofdstuk kunt u lezen over de functies en kerntaken van het jongerenwerk in Rotterdam. Dit hoofdstuk gaat over wat het jongerenwerk wel en niet tot haar domein mag rekenen. Kenmerkend voor HET Rotterdamse jongerenwerk is dat het vanuit een pedagogische opdracht, de maatschappelijke participatie van jongeren wil vergroten. De maatschappelijke context, de aard en het type vragen dat jongeren hebben en de deelgemeentelijke opdracht, bepalen gezamenlijk op welke groep(en) het jongerenwerk zich richt. Hoofdstuk twee gaat over de competenties waarover jongerenwerkers moeten beschikken. Over welk type deskundigheid en welke houding en vaardigheden beschikken jongerenwerkers, om een kwalitatief sterk jongerenwerk mogelijk te maken? In hoofdstuk drie worden bouwstenen beschreven van de Rotterdamse methode van het jongerenwerk. Hoe handelen jongerenwerkers? Hoe werken zij systematisch aan het realiseren van gewenste resultaten? Bij dit rapport verschijnt apart een supplement. Hierin worden praktijkvoorbeelden beschreven van gangbare en beproefde werkwijzen. In dit supplement zijn ook een aantal vastgelegde praktijken (formats en projectbeschrijvingen) gebundeld. Eline Elderman Peter Jansen Woerden, april 2006 Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 2

4 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 INHOUDSOPGAVE 3 1. FUNCTIES EN KERNTAKEN 4 Het jongerenwerk 4 De Rotterdamse situatie 5 De kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 7 De praktijk van het jongerenwerk 9 2. COMPETENTIES METHODEN EN WERKWIJZEN 15 Contact leggen en onderhouden 16 Informatie verzamelen en signaleren 19 Programma s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren 22 Vorming en opvoeding ` 25 Praktische dienstverlening en voorlichting 29 Doorverwijzing, participatie in netwerken en samenwerking met partners 31 Bijlage 1 Competentieprofiel jongerenwerker 36 profiel t.b.v. de welzijnsinstellingen Knooppunt Kralingen en Cascade en de Hogeschool Rotterdam Bijlage 2 Informanten en contactpersonen 50 Het Rotterdamse Jongerenwerk - Praktijkvoorbeelden en beschreven praktijken verschijnt als supplement. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 3

5 1 Functies en kerntaken Het jongerenwerk Rotterdam formuleert de missie van het jeugdbeleid als een pedagogische opdracht. Vanuit deze opdracht wordt de houding naar jongeren (jeugdigen tussen 12 en 24 jaar) omschreven. Jongeren moeten het kunnen maken in Rotterdam. Als ze willen krijgen ze van ons alle kans. Als ze echt niet kunnen, onze hulp. Maar voor wie niet wil, stellen we grenzen en treffen we maatregelen 1. Het jongerenwerk is binnen deze opdracht één van de spelers en werkt samen met ouders, onderwijs, deelgemeenten/ stad en instellingen die betrokken zijn op jongeren. Het jongerenwerk is zeer laagdrempelig, daardoor is zij in staat om veel jongeren te bereiken. Zij heeft kennis van de leefwereld én de belevingswereld van jongeren. Dát is een van de bijzondere krachten van deze werksoort. En daarom ook is zij een bijzonder schakel in de keten! Afbakening Het jongerenwerk biedt jongeren, buiten de tijd dat ze werken of op school zitten, begeleiding uitgevoerd door en onder leiding van agogisch geschoolde beroepskrachten. Dat doet zij met jongeren die naar een accommodatie komen, met jongeren die actief op straat worden opgezocht én met jongeren die via ketenpartners worden ingebracht. Zij richt zich op groepen, maar heeft ook de mogelijkheid om individuele aandacht en ondersteuning te geven. Het jongerenwerk stimuleert maatschappelijke participatie van jongeren. De totale formatie uitvoerend jongerenwerk in heel Rotterdam is ongeveer 95 Fte 2. Het jongerenwerk is een laagdrempelige, bijzondere voorziening voor jongeren. Het jongerenwerk staat in principe open voor alle Rotterdamse jongeren (de klantengroep), maar richt zich actief op het vergroten en versterken van maatschappelijke participatie voor jongeren die onvoldoende kansen hebben, die problemen hebben of die problemen veroorzaken (de doelgroep). Het jongerenwerk zoekt actief contact met deze jongeren. Geschat wordt dat er in Rotterdam ongeveer jongeren zijn met sociaal-emotionele problemen 3. Voor een deel van deze groep kan het jongerenwerk een rol spelen bij het versterken van hun kansen op maatschappelijke participatie. De deelgemeente, als opdrachtgever, bepaalt samen met netwerkpartners op welke doelgroep(en) het jongerenwerk zich speciaal richt. Binnen het perspectief van de opdracht en de gerichtheid op bepaalde doelgroepen, onderscheidt het jongerenwerk vier kernfuncties: ontmoeting, ontplooiing, ontwikkeling en opvoeding. Het jongerenwerk levert een essentiële bijdrage aan de ontwikkeling van jongeren en vergroot hun kansen op maatschappelijke participatie. Dat hierdoor de veiligheid en de sociale cohesie in de deelgemeente/de stad bevorderd wordt, is een logisch gevolg van een succesvolle inzet van het jongerenwerk. Het jongerenwerk heeft een belangrijke preventieve taak: het biedt jongeren kansen, het ondersteunt hen bij het verzilveren van die kansen en helpt zo voorkomen dat jongeren afglijden. 1 Bestuursakkoord Onderwijs en Jeugd Jongerenwerk in Rotterdam (maart 2005), pagina 4. 2 Formatie in 2004 volgens enquête onder deelgemeenten inzake Jeugdwerk in Rotterdam 3 Zie onder andere Aansprekend Jeugdbeleid Opgroeien in Rotterdam: steun én grenzen, Maart 2004, Bestuursakkoord Onderwijs en Jeugd Jongerenwerk in Rotterdam, maart Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 4

6 Het jongerenwerk wordt vormgegeven vanuit een aantal principes: - Het jongerenwerk erkent het recht dat jongeren hebben op het gebruik van de openbare ruimte. - Het jongerenwerk steunt en stimuleert jongeren in het dragen van eigen verantwoordelijkheid en stimuleert jongeren tot een actieve bijdrage aan hun eigen leefomgeving. - Het jongerenwerk steunt jongeren bij het verkrijgen en benutten van kansen op maatschappelijke participatie. - Het jongerenwerk heeft een sterk pedagogische functie (jongeren ondersteunen bij hun weg naar volwassenheid, opvoeden, normeren, grenzen stellen). - De jongerenwerker 4 gaat vanuit zijn deskundigheid, visie en opdracht de dialoog aan met jongeren. - Het jongerenwerk organiseert algemene activiteiten en activiteiten met een vormend karakter. - Het jongerenwerk doet het niet alleen, maar werkt intensief samen met partners en voorzieningen die te maken hebben met de jongeren. - Indien jongeren ernstige problemen hebben worden zij vanuit het jongerenwerk doorverwezen en toegeleid naar ketenpartners. De Rotterdamse situatie Jongeren in Rotterdam verkeren deels in vergelijkbare omstandigheden als andere jongeren in grote steden. Daarnaast zijn er een aantal specifieke ontwikkelingen, zodat gesproken kan worden van de Rotterdamse situatie. Overigens zijn er verschillen tussen deelgemeenten, iedere deelgemeente kiest eigen accenten. Over het algemeen is er weinig buitenruimte en er zijn veel verschillende groepen die met elkaar concurreren om het gebruik van die beperkte ruimte. Het aandeel jeugdigen met een niet-nederlandse achtergrond is groot. Onder de totale jeugd is dat bijna 50%, onder de jeugd tot en met 12 jaar is dat 60%. De verwachting is dat dit percentage in de komende 10 jaar nog verder zal toenemen. Op school scoren allochtone kinderen minder goed dan autochtone kinderen. Dat heeft onder andere te maken met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal (door henzelf én hun ouders). Het aantal schoolverlaters zonder diploma is groot. Onder de groep jarigen beschikt 25% niet over een startkwalificatie. Het percentage jeugdigen dat problemen ervaart, zich niet prettig voelt en zich op school onveilig voelt is volgens de Rotterdamse Jeugdmonitor, hoog. In ieder geval flink hoger dan het landelijk gemiddelde. Terwijl het landelijk met 15% van de jeugd minder goed gaat, is dat percentage in Rotterdam 30. In een aantal gevallen bieden ouders onvoldoende steun aan hun opgroeiende kinderen. Zij bemoeien zich niet of weinig met hun kinderen in de buitenomgeving (straat, school) en hebben ook weinig zicht en grip op hun functioneren. Er is een flinke groep autochtone kinderen die uit een kansarm sociaal-economisch milieu afkomstig is. 4 Waar wij bij een jongerenwerker of jongere, hij of zijn schrijven, kan in dit rapport ook zij of haar gelezen worden. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 5

7 Van een andere orde, maar daarmee niet minder belangrijk is de mobiliteit onder bepaalde groepen jongeren en de wijze waarop zij zich aan elke vorm van toezicht onttrekken. In Rotterdam leven mensen van veel verschillende culturen naast elkaar. In sommige wijken echter is er sprake van dominantie van één of een paar groepen. Dit leidt soms tot botsingen tussen groepen jongeren, gegroepeerd rond een bepaalde cultuur, of naar geslacht (jongens tegenover meiden). De dominante groep kan anderen uitsluiten en daarmee kansen op participatie ontnemen. Naast de kloof tussen jongeren van verschillende culturen, is er een kloof tussen generaties, oud versus jong. Dat kan leiden tot onbegrip maar ook tot gevoelens van onveiligheid en ongewenste botsingen tussen verschillende groepen. Niet alle deelgemeenten voldoen aan het algemene beeld. De bevolkingsaantallen, de geschiedenis, de bevolkingssamenstelling en ontwikkeling, de inrichting van de openbare ruimte, kortom de totale context laat ruimte voor verschillen die soms zo groot zijn, dat de inzet van en opdracht voor het jongerenwerk per deelgemeente andere accenten heeft. Het jongerenwerk in Rotterdam Het jongerenwerk bevordert en vergroot de maatschappelijke participatie van jongeren. Daartoe ontwikkelt het jongerenwerk een programma en voert zij activiteiten uit. Het jongerenwerk stimuleert dat jeugdigen opgroeien in een veilige omgeving, waar ze erkenning en kansen krijgen en de mogelijkheid om vaardigheden op te doen, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot gezonde volwassenen. Waar nodig stelt het jongerenwerk grenzen. Het Rotterdamse jongerenwerk wil bijdragen aan het vergroten van maatschappelijke participatie. De precieze opdracht wordt door de deelgemeenten geformuleerd. De opdracht wordt afgeleid uit de behoeften van jongeren en de context van de deelgemeente en het deelgemeentelijke beleid. Dat leidt ertoe dat HET ROTTERDAMSE JONGERENWERK veelvormig en rijkgeschakeerd is. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 6

8 De kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk Het jongerenwerk wil jongeren kansen bieden op maatschappelijke participatie. Voorwaarde voor succesvolle participatie is dat jongeren opgroeien in een veilige en veiligheid biedende omgeving, waar zij kansen en erkenning krijgen, en voldoende mogelijkheden om te oefenen met vaardigheden en gedragsalternatieven. Bovendien is het van belang dat jongeren de figuurlijke ruimte krijgen om op te groeien, te exploreren en te experimenteren. Het jongerenwerk kan aan het ontwikkelproces een belangrijke bijdrage leveren. Daartoe richt het jongerenwerk zich op groepen en individuen. Het biedt jongeren de kans op ontmoeting, op ontwikkeling, ontplooiing en opvoeding. Het jongerenwerk heeft contact met jongeren, het verzamelt informatie en analyseert dit (stelt een diagnose). Het jongerenwerk helpt jongeren of verwijst hen door (netwerkparticipatie). Het jongerenwerk doet het dus niet alleen. Het jongerenwerk heeft de mogelijkheid om gericht te programmeren. Dat doet zij door aan te sluiten bij wensen, behoeften en mogelijkheden van de doelgroep. Leden van de doelgroep worden gestimuleerd om mede verantwoordelijkheid te dragen voor de uitvoering van activiteiten (jeugdparticipatie). In Rotterdam onderscheiden we de volgende kerntaken en accenten: Kerntaken van het jongerenwerk Rotterdam Contact leggen en onderhouden Informatie verzamelen en signaleren Programma s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren Vorming en opvoeding Het jongerenwerk heeft contact met jongeren in hun vrije tijd. Het jongerenwerk zoekt ze actief op, of jongeren komen naar een centrum. Het jongerenwerk bouwt een werkrelatie op en activeert en ondersteunt jongeren in hun ontwikkeling. Het jongerenwerk heeft binnen accommodaties en op straat contact met jongeren. Zij heeft inzicht in vragen, problemen van en belemmeringen voor de ontwikkeling van jongeren. Zij zoekt, samen met de jongeren naar mogelijke oplossingen voor belemmeringen. Deze informatie deelt het jongerenwerk actief met netwerkpartners. Ook monitoring van groepen (en individuen) vormt onderdeel van deze kerntaak. De inzet van programma s en activiteiten zijn een middel om het doel, jongeren kansen bieden op maatschappelijke participatie, te bereiken. Programma s en activiteiten kunnen gericht zijn op ontmoeting (recreatief en creatief), maar kunnen ook een meer educatief doel dienen (vorming). Programmaontwikkeling moet systematisch en methodisch. Het behelst onder meer het maken van een analyse, een plan van aanpak en een evaluatie op de resultaten. Maatschappelijke participatie vraagt veiligheid, een stimulerende omgeving én acceptabel gedrag. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 7

9 Praktische dienstverlening en voorlichting Doorverwijzing Participatie in netwerken en samenwerking met partners Het jongerenwerk zet in op beide aspecten. Het jongerenwerk levert een bijdrage bij het aanleren van sociale vaardigheden, omgangsvormen, agressiebeheersing en samenwerkingsvormen. Het jongerenwerk draagt ertoe bij dat jongeren een positief zelfbeeld ontwikkelen als basis voor hun identiteitsontwikkeling en maatschappelijke participatie. Het jongerenwerk geeft jongeren voorlichting op het gebied van onderwijs, werk en overige terreinen van maatschappelijke participatie. Het jongerenwerk ondersteunt en adviseert jongeren bij het vinden (behouden) van werk en onderwijs. Het jongerenwerk begeleidt en stimuleert jongeren in hun contact met gemeentelijke en andere instellingen. Jongeren die problemen of vragen hebben die het werkterrein van het jongerenwerk te boven gaan, worden gestimuleerd, ondersteund en begeleid naar instellingen die op deze terreinen wel een aanbod hebben. Het jongerenwerk kan het niet alleen en doet het niet alleen. Daarom ontwikkelt het jongerenwerk sociale netwerken in de wijk en buurten en neemt zij deel aan professionele netwerken. Het jongerenwerk werkt ook samen met de ouders opdat betrokkenheid op activiteiten vergroot wordt. Ook biedt dit de mogelijkheid tot praktische ondersteuning (of doorverwijzing) bij de opvoeding. Accenten binnen het jongerenwerk Rotterdam Accommodatie gebonden en ambulant werk Groepsgericht en individueel werken Programma s en activiteiten kunnen zich afspelen in de accommodatie of daarbuiten. Doorgaans zal het jongerenwerk inzetten op beide vormen. De keuze hangt nauw samen met het type opdracht en de doelgroep waarop het jongerenwerk zich richt. Het jongerenwerk is gericht op en toegerust voor groepen en individuen. Bij de kerntaken en accenten is niet opgenomen hoe en vanuit welke uitgangspunten het jongerenwerk functioneert. Deze zijn belangrijk, omdat ze invloed hebben op het type competentie waarover jongerenwerkers moeten beschikken. Het gaat om de volgende essentiële uitgangspunten: - Jongerenparticipatie. Jongerenparticipatie dient eigenlijk twee doelen. Ten eerste staat het voor de aansluiting bij wensen en behoeften van jongeren en hun eigen actieve betrokkenheid bij het aanbod (groepsgericht of individueel), binnen de grenzen van het haalbare en ieders Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 8

10 verantwoordelijkheid. Ten tweede levert het jongeren kennis en ervaring waardoor zij vaardigheden opdoen die bijdragen aan het vergroten van kansen op maatschappelijke participatie. - Veiligheid. Het jongerenwerk zorgt voor een veilig klimaat waarin jongeren ruimte ervaren om te profiteren van het onderlinge contact en het contact met het jongerenwerk. - Verantwoording en legitimatie. De jongerenwerker levert in contact met derden een bijdrage aan de positionering en de positieve beeldvorming van het jongerenwerk. Daarmee wordt inzichtelijk wat het belang is van het jongerenwerk en welke bijdrage zij levert aan versterking van maatschappelijke participatie. Zo wordt het werk verantwoord en gelegitimeerd. - Doelgericht en planmatig werken. Belangrijk onderdeel hierin vormt rapporteren en verantwoording afleggen. Daarnaast vraagt het van jongerenwerkers realiteitszin. Het wekken van te hoge verwachtingen is onverstandig en kan contraproductief werken. Wat zijn de mogelijkheden voor de jongeren in de omgeving, welke mogelijkheden hebben jongeren wel/niet in huis, zijn hierin leidende vragen. Voorts moeten jongerenwerkers bij het stimuleren van jongeren en het ontwikkelen/ uitvoeren van activiteiten rekening houden met de financiële mogelijkheden. - Oprechtheid. Basis voor het contact tussen jongeren en jongerenwerker is oprechtheid. De jongerenwerker benadert jongeren vanuit oprechte, eerlijke belangstelling. De praktijk van het jongerenwerk Het jongerenwerk kent een aantal specifieke vraagstukken waar zij een antwoord op moet vinden. Deze dilemma s vragen om bewustwording, kennis, inzicht en een strategie om een antwoord te bepalen. Kortom: jongerenwerkers moeten over de juiste competenties en over methoden beschikken om de dilemma s te onderscheiden, te benoemen en hierin keuzes te maken. - Respect Het jongerenwerk stimuleert jongeren dat zij kansen pakken. Soms gaat het daarbij om jongeren die het vertrouwen in de maatschappij, in volwassenen, zijn kwijtgeraakt. Het jongerenwerk dat jongeren opnieuw wil stimuleren doet dit vanuit een open, respectvolle, luisterende en activerende houding naar de groep of het individu. Jongeren zoeken bewust grenzen op. Het jongerenwerk fungeert daarbij als een soort oefenterrein, waarbij de jongere speelt met grenzen en kijkt tot hoe ver hij bij anderen kan gaan. Tegelijkertijd zal het jongerenwerk overschrijding van regels en grenzen niet accepteren. Het jongerenwerk wil het vertrouwen van jongeren zien te winnen en vasthouden, het biedt ruimte voor ontwikkeling. Maar jongerenwerkers zullen ook grenzen stellen en normen handhaven. Een jongerenwerker moet kunnen spiegelen, reflecteren en (neutraal) confronteren. - Actieverantwoordelijkheid Jongeren hebben bepaalde behoeften en wensen en zijn soms geneigd de buitenwereld verantwoordelijk te maken voor realisatie hiervan. Ook het jongerenwerk krijgt met deze claim te maken. De jongerenwerker die hierop ingaat begeeft zich op een gevaarlijk terrein. De actie en activiteit wordt te weinig van de jongere zelf. Hij kan er altijd uitstappen. Bovendien wordt hem de kans ontnomen op het aanleren van vaardigheden. Beter is het hem verantwoordelijkheid te laten dragen. Dat past ook in de opdracht om jongeren kansen te laten benutten. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 9

11 - Autoriteit Ouders zijn de eerstverantwoordelijke voor de opvoeding van hun kinderen. Het jongerenwerk heeft vanuit zijn perspectief en bevoegdheden contact met jongeren. Het past in de levenstaak van jongeren dat zij zelfstandig worden en zich losmaken van de autoriteit om hen heen ( dat maak ik zelf wel uit ). De jongerenwerker moet autoriteit uitstralen naar de jongeren. Bovendien is contact en soms afstemming met ouders voor het jongerenwerk van belang. Ouders en jongerenwerkers hebben een gedeelde verantwoordelijkheid: opvoeden en kansen bieden. Vanuit het dubbele perspectief van de autoriteit kan het contact tussen de jongerenwerker en de jongere/ de groep op gespannen voet komen. De thema s respect en autoriteit vragen van jongerenwerkers dat zij kunnen opereren in het spanningsveld van betrokkenheid en distantie, van interveniëren en aanwezig zijn. - Opereren tussen groepen Dominantie van groepen in bijvoorbeeld buurthuizen (naar leeftijd, etniciteit, geslacht) leidt er soms toe dat anderen niet welkom zijn, of anderen geen kans krijgen om gebruik te maken van de faciliteiten en mogelijkheden die het jongerenwerk biedt. Zowel binnen accommodaties als op straat kunnen groepen domineren. Als het optreden van groep A leidt tot uitsluiting van leden van groep B, is dit ongewenst. Het jongerenwerk staat open voor alle jongeren. Zij zal zich ervan bewust moeten zijn als bepaalde groepen negatief domineren en hier zo nodig actie op ondernemen. - Keuze voor groepen Het jongerenwerk staat weliswaar open voor alle jongeren, maar zij zal een keuze moeten maken op welke groep zij zich vooral richt. Het kan gaan om groepen die actief en dominant aanwezig zijn in de openbare ruimte, maar ook om groepen die juist buiten beeld zijn. Dit laatste geldt in het bijzonder voor meiden van allochtone afkomst. Zij verrichten thuis verzorgende taken en krijgen dus geen kansen om een rol in de buitenwereld te spelen. Inzet van aandacht en middelen voor deze groep biedt groepsleden de kans om zich maatschappelijk te ontwikkelen. Jongerenwerkers dienen oog te hebben voor aanwezige, maar ook voor afwezige groepen. Vervolgens kunnen zij met hun ketenpartners en de deelgemeente beleid bepalen waarop het jongerenwerk haar aandacht richt. - Accommodatiegebonden of ambulant werken Het jongerenwerk moet zich niet louter afspelen in de beschutte omgeving van een accommodatie. Het werk binnen en buiten een accommodatie kent eigen mogelijkheden, regels en afspraken. Het vraagt van de jongerenwerker die binnen werkt een ander type inzet en benadering, dan de jongerenwerker die outreachend, op straat aan de slag is. Deze verschillende benaderingen bepalen mede de accenten voor het type deskundigheid, de competenties waarover jongerenwerkers moeten beschikken. Bij accommodatiegebonden werk ligt het accent op opvang bieden, verzorgen van inloop, ontwikkelen en uitvoeren van aanbod en activiteiten. Dit alles in een voor jongeren uitdagende, stimulerende en vriendelijke omgeving. Niet accommodatiegebonden werk vindt plaats op straat en de regievoering is hier fundamenteel anders. De nadruk van werkzaamheden van dit type activiteiten ligt in eerste instantie op contactlegging en activering op vindplaatsen. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 10

12 - Aandacht voor de groep of het individu Het jongerenwerk richt zich vaak op groepen jongeren. Het past evenwel in haar opdracht om ook aandacht te besteden aan het individu. Soms besteedt het jongerenwerk aandacht aan de invloed van de groep op het individu, soms moet zij het individu helpen zich aan de (negatieve) groepsdruk te ontworstelen. Binnen dit spectrum moet de jongerenwerker deskundigheid hebben op het werken met groepen, maar ook deskundigheid en affiniteit met het aangaan en onderhouden van individuele contacten. De vraagstukken zoals hierboven beschreven vormen voor het jongerenwerk een rode draad in de beroepsuitoefening. Het jongerenwerk heeft hier dagelijks mee te maken. Vanuit de praktijk is positionering en het maken van keuzes binnen deze vraagstukken belangrijk. Binnen de beroepsopleiding, de praktijkervaring en de feitelijke beroepsuitoefening zal hiervoor zowel theoretisch als praktisch aandacht moeten zijn. Jongerenwerkers en het jongerenwerk moeten omgaan met de geschetste dilemma s en daarbinnen soms keuzes maken. Inzicht hierin kan ook bijdragen bij onderbouwing van beleid en beleidsmatige keuzes, bijvoorbeeld voor de gerichtheid op doelgroepen. Voor de uitoefening van kerntaken en de aandacht voor de dilemma s moeten jongerenwerkers over kennis en kunde beschikken. Zij moeten competent zijn en over verschillende competenties beschikken. Het volgende hoofdstuk schetst competenties waarover jongerenwerkers bij voorkeur beschikken. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 11

13 2 Competenties De kern van het jongerenwerk is het contact tussen jongeren en de jongerenwerker. In het handelen richt de jongerenwerker zich op het beïnvloeden van het gedrag en de emoties van de jongere(n). De jongerenwerker sluit aan op vragen en behoeften van jongere(n), dat is noodzakelijk en voorwaarde voor succes. Daarnaast levert de jongerenwerker een bijdrage aan de inrichting en de verdere ontwikkeling van de organisatie. Ook levert hij een bijdrage aan de beleidsontwikkeling. De succesvolle jongerenwerker beschikt over voldoende vaardigheden, heeft een goede houding en beschikt over kennis (van jongeren, de omgeving, de mogelijkheden). Hij moet over een aantal competenties beschikken om zich tot een succesvolle jongerenwerker te ontwikkelen. Een competentie is het vermogen om in een specifieke situatie en context de adequate prestatie te kunnen leveren 5. Kortom: een competentie is wat je moet kunnen (doen: handelen én demonstreren in specifieke situaties) en kennen (weten: kennis en inzicht) om het vak van jongerenwerker uit te oefenen. De notitie Competentieprofiel jongerenwerker profiel t.b.v. de welzijnsinstellingen Knooppunt Kralingen en Cascade en de Hogeschool Rotterdam (definitieve versie, Rotterdam 1 september 2005) 6, beschrijft het competentieprofiel van het jongerenwerk in Rotterdam. Deze notitie is als bijlage toegevoegd. Dit competentieprofiel is opgesteld op basis van de praktijk en het gewenste, effectieve gedrag van jongerenwerkers in hun dagelijkse praktijk. Er wordt niet uitgegaan van kerntaken, maar van taakvelden of resultaatgebieden. Toch is er een sterk verband tussen kerntaken en resultaatgebieden. Uit bijgaand schema blijkt dat dit verband eenvoudig is te construeren. De beschrijving van de kerntaken en de beschrijving van de resultaatgebieden laat zien dat beide systemen elkaar voldoende dekken. 5 Tijdens verbouwing geopend, rapportage COLO, Nijman & van Essel Organisatieadviseurs. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 12

14 Schema: verhouding kerntaken - resultaatgebieden Contact leggen en onderhouden Informatie verzamelen en signaleren Programma s en activiteiten bedenken, voorbereiden en uitvoeren Vorming en opvoeding Praktische dienstverlening en voorlichting Doorverwijzing Participatie in netwerken en samenwerking met partners Overige RESULTAATGEBIEDEN Diagnose (3.1) * * Programmering (3.2) * Jongerenparticipatie (3.3) * * Programmauitvoering (3.4) * Begeleiding individuele jongeren (3.5) * * Speel- en leefklimaat (3.6) * * Praktische dienstverlening (3.7) * * * Betrokkenheid systeem (3.8) * Informatieverstrekking en doorverwijzing (3.9) * * Afstemming ketenpartners (3.10) * * Netwerkvorming (3.11) * Rapportage (3.12) * Organisatiegebonden en groepsgebonden * * activiteiten (3.13) Begeleiding (3.14) * * Beleidsbijdragen (3.15) * Voor een inventarisatie van benodigde competenties wordt uitgegaan van essentiële situaties, situaties waar het er toe doet. Essentiële situaties hebben in eerste instantie betrekking op het contact tussen de jongerenwerker en de jongere. Essentieel omdat pas in dergelijke situaties blijkt over welke vaardigheden iemand moet beschikken om in zijn of haar functie te slagen 7. Jongerenwerkers moeten competent zijn op de volgende terreinen: - Contact leggen met jongeren; - Omgaan met agressie; - Omgaan met eigen referentiekader en emoties; - Bespreekbaar maken van normen en waarden. 7 Competentieprofiel, pagina 2. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 13

15 Een jongerenwerker is klantgericht, handelt in wijsheid en is in staat om bruggen te slaan naar individuen en groepen. Hij is in staat om planmatig en resultaatgericht te werken en kan verantwoording afleggen over zijn werkzaamheden. Ook moet hij informatie kunnen verzamelen, analyseren en deze gegevens gebruiken voor het ontwikkelen en uitvoeren van een gerichte actie, of een programma. Nijman en Van Essel, beschrijven het ideale competentieprofiel voor de Rotterdamse jongerenwerker. Zij onderscheiden vaardigheden, gedrag (gedragsstijl) en kennis. Vaardigheden Hij is sensitief, kan goed waarnemen, beschikt over een goede oordeelsvorming en hij is flexibel. De jongerenwerker kan goed samenwerken, is integer en heeft het vermogen tot zelfreflectie. Behalve deze essentiële vaardigheden beschikt de jongerenwerker over nog een aantal, belangrijke vaardigheden. Hij kan een probleemanalyse maken, is klantgericht, heeft een multicultureel bewustzijn en kan zich mondeling goed uitdrukken. Voorts werkt hij stimulerend en motiverend, is zelf gemotiveerd, heeft zelfvertrouwen en een goed leervermogen. Hij toont en neemt initiatief. Gedrag De jongerenwerker is resultaatgericht en heeft aandacht voor de omgeving. Hij heeft aandacht voor begeleiding en ontwikkeling, van zichzelf en zijn omgeving (coaching). Kennis De jongerenwerker beschikt over kennis van de maatschappij en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij is bekend met het werkveld, met jongeren en hun omgeving. Hij heeft kennis van de sociale kaart en hij beschikt over vakkennis. De vakkennis heeft onder meer betrekking op methodisch en planmatig handelen en vakinhoudelijke zaken als groepsdynamica en conflicthantering. Het jongerenwerk in Rotterdam levert een bewuste inzet en wil actief bijdragen om de maatschappelijke participatie van jongeren te bevorderen. Dat doet het jongerenwerk systematisch en weloverwogen. Op welke wijze methodisch gewerkt wordt en welke methoden in Rotterdam worden ingezet, beschrijven we in hoofdstuk 3. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 14

16 3 Methoden en werkwijzen Jongerenwerkers handelen professioneel en voeren hun werk op deskundige wijze uit. Basis voor professioneel handelen is methodisch werken. Dat wil zeggen dat een beroepskracht (maar ook een stagiaire of een vrijwilliger) niet toevallig iets doet, maar doelgericht en planmatig te werk gaat. Daarbij maakt hij gebruik van methoden. Een methode is een volgens een bepaalde systematiek vastgelegde manier van handelen. Een methode ontstaat vanuit een praktische handelswijze die werkzaam is (gebleken). Methodeontwikkeling baseert zich daarnaast op onderzoek, wetenschappelijke inzichten en op ideeën uit andere sectoren. Methodeontwikkeling leidt tot een gereedschapskist, waarover de jongerenwerker beschikt. Zijn eigen deskundigheid in de vorm van ervaring, beroepshouding, stijl en visie gebaseerd op vakmanschap (scholing, praktijk, training), bepaalt de uitkomst van het methodisch handelen. Een beschrijving van een methode bevat de volgende onderdelen: - Het doel of de doelstelling van de methode (met welk oogmerk wordt een bepaalde manier van handelen ingezet). - De doelgroep (op wie richt de methode zich). - De werkwijze (welke acties worden in welke volgorde ondernomen). - Voorwaarden voor uitvoering. Een methode is doelgericht en planmatig. Het geeft handvatten hoe idealiter de volgorde van handelen is. Tegelijkertijd moet een methode vanuit praktijkervaringen (en nieuwe inzichten) steeds worden aangepast. De uitvoering van het jongerenwerk is gebonden aan het contact (tussen de jongerenwerker en de jongeren) en de situatie. Per keer zal de jongerenwerker een afweging maken hoe op te treden. Een methode is dus dynamisch, is een hulpmiddel. Een vastgelegde methode biedt houvast in het dagelijkse handelen, maar is bovendien van belang om het werk inzichtelijk en overdraagbaar te maken. Tegelijkertijd ontstaat de mogelijkheid om verantwoording af te leggen, over de inzet van middelen en de bereikte resultaten. Ook kan de werksoort zich op deze manier profileren. DE Rotterdamse methode voor het jongerenwerk bestaat niet. Centraal in het Rotterdamse jongerenwerk is, dat het jongerenwerk ingezet wordt om maatschappelijke participatie te bevorderen. De context van de deelgemeenten (geschiedenis, bevolkingsomvang en samenstelling, de inrichting en vormgeving van de buitenruimte etc.) bepaalt uiteindelijk wat de precieze opdracht voor het jongerenwerk is. Daarmee zullen tussen de deelgemeenten verschillen bestaan. Het Rotterdamse jongerenwerk is feitelijk een rijk geschakeerd palet van werkwijzen. Deze lopen van het bieden van ruimte voor jongeren (in letterlijke zin), via het uitvoeren van gerichte activiteiten, het leggen van contact en individuele ondersteuning geven, naar aandacht voor en steun bieden aan overlastgevende en hinderlijke jongeren. In dit hoofdstuk kunt u lezen hoe het Rotterdamse jongerenwerk systematisch en weloverwogen handelt. Op welke manier wordt met jongeren gewerkt? De werkwijze wordt beschreven op basis van de eerder onderscheiden kerntaken (hoofdstuk 2). In de tekst vindt u verwijzingen naar praktijkvoorbeelden die in het supplement - Praktijkvoorbeelden en beschreven praktijken- zijn uitgewerkt (bijvoorbeeld buurtobservatie). Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 15

17 Contact leggen en onderhouden Contact maken met jongeren is een van de eerste stappen die een jongerenwerker moet zetten om het jongerenwerk uit te kunnen voeren. Er zijn verschillende technieken om met jongeren in contact te komen. Contact leggen met jongeren op straat (ambulant jongerenwerk) vereist een andere benadering dan contact maken met jongeren binnen een jongerenwerkaccommodatie (accommodatiegebonden jongerenwerk). Ambulant jongerenwerk Een ambulant jongerenwerker benadert groepen jongeren op straat. De straat is het terrein van de jongeren. Om de jongeren te benaderen moet de jongerenwerker binnentreden op hun (veilige) gebied. Dit vereist positionering van een jongerenwerker, maar een jongerenwerker moet zich vooral kunnen inleven in de groep. Inleven in een groep Bedenk hoe jij zou reageren als je met een groep vrienden/vriendinnen op straat staat en er komt een vreemde op je af stappen. Je eerste reactie zal waarschijnlijk zijn: - Wie is dat? - Wat moet hij van ons? - Is hij een bedreiging voor ons (politie, índringer etc.)? - Wat heb ik aan hem? Zorg dat je op deze vragen duidelijke antwoorden kan geven. In geval een jongerenwerker een nieuwe groep wil benaderen, is het belangrijk dat hij eerst een vooronderzoek verricht. Hiertoe verzamelt hij actief informatie bij netwerkpartners, die de betreffende groep wellicht kennen vanuit hun eigen werk. Daarnaast vraagt hij personen in de buurt wat zij over de groep weten. Tevens kan de jongerenwerker de groep voorafgaand aan de contactlegging observeren. De achtergrond en grootte van de groep, evenals de achtergrond, leeftijden en eventuele problematiek van de groepsleden, geven de jongerenwerker een beeld over wat voor soort groep het gaat. Dit beeld is medebepalend voor de wijze waarop de jongerenwerker met de groep in contact treedt en welke collega hij daarbij eventueel meeneemt. Binnen sommige jongerenwerkinstellingen geldt de regel dat de eerste contacten met een groep altijd door twee jongerenwerkers wordt gelegd. Dit uit veiligheidsoverwegingen. De jongerenwerker stapt met een heldere boodschap op een groep af. Hij legt uit wat hij voor jongeren kan betekenen en is voorbereid op vragen vanuit de groep. Binnen het jongerenwerk wordt ook wel gesproken van offensief werken. Een methode om jongeren op straat met een heldere boodschap te benaderen is de enquêtemethode. Jongeren wordt gevraagd mee te werken aan een enquête, waarin bijvoorbeeld wordt gevraagd naar de behoeften die jongeren hebben aan activiteiten in de buurt (behoefteonderzoek). Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 16

18 Een groep op volle sterkte is moeilijker benaderbaar. Wanneer een jongerenwerker op de hangplek aanwezig is op het moment dat jongeren samenkomen, verloopt de contactlegging eenvoudiger aangezien de groepsdruk minder aanwezig is. Een jongerenwerker moet ook rekening houden met eventueel alcohol- en drugsgebruik (vooronderzoek). Een groep die deze middelen gebruikt moet hij benaderen op een tijdstip dat ze nog aanspreekbaar is. Naarmate het gebruik vordert, kan het gedrag meer onvoorspelbaar worden en dus meer risico's voor de jongerenwerkers meebrengen. Contact maken met groepen op straat: - Benader een groep niet op volle sterkte (houdt rekening met het tijdstip); - Houdt rekening met eventueel alcohol- en drugsgebruik (vooronderzoek) en benader de jongeren op een tijdstip dat ze nog aanspreekbaar zijn; - Stap zelfverzekerd op jongeren af; - Positioneer jezelf; - Wees echt; - Benader de jongeren met een duidelijke boodschap; - Wees voorbereid op vragen van jongeren geef een duidelijk antwoord. Het Busproject, Panna en Streetwork (zie supplement) zijn voorbeelden uit de Rotterdamse praktijk, waarbij jongeren op straat worden opgezocht door jongerenwerk. Accommodatiegebonden jongerenwerk Bij het inpandig jongerenwerk, komen jongeren op het terrein van het jongerenwerk. Dit vraagt een andere benadering van het jongerenwerk. De jongerenwerker werkt hier defensief (bescherming eigen terrein). Bij een eerste contact heeft de jongerenwerker een open houding om blijk te geven dat het jongerenwerk toegankelijk is voor alle jongeren. Jongeren moeten het gevoel hebben dat ze welkom zijn en dat de accommodatie voor hen is. De jongerenwerker legt de jongere bij een eerste contact uit wat er in de accommodatie te doen is. Vervolgens wijst hij de jongere op de huisregels en legt uit waarom die regels er zijn (veiligheid jongere). Op sommige locaties wordt gewerkt met een pasjessysteem. Om een accommodatie binnen te komen, dient de jongere in het bezit te zijn van een pasje. Hiertoe moet de jongere zich inschrijven als lid. De inschrijvingsprocedure dient ter registratie en monitoring maar ook als middel voor de eerste contactlegging. De jongerenwerker heeft op zo n moment nadrukkelijk aandacht voor een nieuwkomer, wat een basis biedt voor een relatieopbouw. Laagdrempelige inloopactiviteiten, zoals het jongerenhonk en AID, zijn manieren voor jongeren om met het jongerenwerk in contact te komen. Ook voor het jongerenwerk is een inloop een eenvoudige luchtige manier om met jongeren contact te maken. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 17

19 Contact maken binnen een accommodatie: - Wees alert op nieuwe jongeren in de accommodatie; - Stap actief op de nieuwe jongere af; - Leidt de jongere rond in de accommodatie; - Geef uitleg over de activiteiten binnen de accommodatie; - Vertel duidelijk wat de huisreglementen zijn. Een veilige vertrouwde plek vergroot de kans dat jongeren naar buurtcentra komen. Een huisreglement is een middel om de veiligheid te waarborgen. Huisregels 8 Een systeem van huisregels werkt als: - Huisregels helder zijn; - Huisregels bekend zijn; - Huisregels door iedereen strikt gehanteerd worden; - Huisregels voor iedereen gelden. Gedragsregels Gedragsregels zijn onderdeel van de huisregels. Gedragsregels gaan over het volgende: - Je houdt rekening met een ander; - Ieder gaat respectvol om met eigendommen van een ander; - Bedreiging is niet toegestaan; - Fysiek geweld (mishandeling) is niet toegestaan; - Discriminatie wordt niet geaccepteerd; - Het gebruik van middelen als alcohol en drugs is in de centra niet toegestaan. Bepaalde groepen, zoals meiden en Antillianen, blijken in de praktijk vaak moeilijk benaderbaar of bereikbaar voor het jongerenwerk. Het aanbieden van activiteiten die aantrekkelijk zijn voor deze specifieke groepen is een goede manier om toch met deze groepen in contact te komen (Meidenactiviteiten en Brassbands). 8 Bron: speelruimte voor de jeugd, tekst Adviesbureau Van Montfoort, 2005 Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 18

20 Informatie verzamelen en signaleren Voordat een ambulant werker jongeren kan benaderen heeft hij eerst enige informatie nodig over de groep. - Waar houdt een groep zich op? - Op welke tijden komt de groep bijeen? - Hoe groot is de groep? - Wat is de samenstelling van de groep (leeftijden en achtergrond groepsleden)? - Wat is de achtergrond van de groep? - Heeft de groep binding met de locatie waar zij zich ophoudt? - Is er sprake van middelengebruik? - Hoe gedraagt de groep zich ten opzichte van anderen? Soms is er enige informatie bekend vanuit ketenpartners die een (overlastgevende) groep hebben gesignaleerd. De jongerenwerker gaat actief op zoek naar informatie over de groep van ketenpartners en andere betrokkenen. Bij het verzamelen van informatie houdt de jongerenwerker rekening met de gekleurdheid van de informatie. De politie kan zich vooral laten leiden door de invalshoek van veiligheid, een buurtbewoner kan eigen belangen hebben, winkeliers denken bijvoorbeeld aan omzetderving etc. Ook houdt de jongerenwerker rekening met omgevingsfactoren die het gedrag van de jongeren beïnvloeden. Een groep die bijvoorbeeld door de omgeving onterecht als overlastgevend bejegend wordt kan haar gedrag daardoor ook negatief laten beïnvloeden. Het is ook een taak van het ambulant jongerenwerk om zelf nieuwe (hang)groepen te signaleren. Een jongerenwerker loopt hiertoe rond in de wijk en is daarbij actief op zoek naar signalen die kunnen duiden op het samenscholen van jongeren (buurtobservatie). Op basis van bepaalde soorten (zwerf)afval (breezerflesjes, joints, zakjes voor coke), locaties, aanwezigheid van graffiti, vernielingen, beschadigingen vormt de jongerenwerker zich een beeld van de groep en haar gedrag. De jongerenwerker verzamelt en analyseert informatie op drie niveaus: - Groepsniveau; - Individueel niveau; - Omgevingsniveau. Ook na contactlegging blijft de jongerenwerker informatie verzamelen op de drie niveaus. De jongerenwerker is alert op signalen van groepen of individuen, die kunnen wijzen op risico s voor een belemmering van een gezonde ontwikkeling. Informatie kan aanleiding zijn tot het inzetten van een interventie. Functies en kerntaken van het Rotterdamse jongerenwerk 19

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg

Competentieprofiel. kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Competentieprofiel kaderlid LGB Beroepsinhoud Zorg Generieke Competenties... 2 Affiniteit met kaderlidmaatschap... 2 Sociale vaardigheden... 2 Communicatie... 2 Lerend vermogen... 3 Initiatiefrijk... 3

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR

PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Vastgesteld in de bestuursvergadering van 24 mei 2007 PROFIEL COLLEGE VAN BESTUUR Binnen de voor de stichting geldende statuten en reglementen, is het College van Bestuur het bevoegd gezag van de stichting,

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel

Een recept voor Vakmanschap. Bejegeningsstijl en opleiding van personeel Een recept voor Vakmanschap Bejegeningsstijl en opleiding van personeel 6 november 2015 Veiligheid, humaniteit en re-socialisatie 2 De cruciale schakel Het personeel is de cruciale schakel om de missie

Nadere informatie

Is een klas een veilige omgeving?

Is een klas een veilige omgeving? Is een klas een veilige omgeving? De klas als een vreemde sociale structuur Binnen de discussie dat een school een sociaal veilige omgeving en klimaat voor leerlingen moet bieden, zouden we eerst de vraag

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan

competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Samenwerken Omgevingsgericht/samenwerken Reflectie en zelfontwikkeling competentieprofiel groepsleerkracht/ docent algemeen vormend onderwijs Het Driespan Competentieprofiel stichting Het Driespan, (V)SO

Nadere informatie

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot

Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot Competentieprofiel educatief medewerker buitenschoolse kinderopvang Ravot 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Educatief medewerker Sociale zaken Buitenschoolse kinderopvang Ravot

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker bij TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders kinderopvang van

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Muzisch-creatieve vorming deel 2 Soort: Werksituatie: Eindproduct: Niveau: 3 Training Muzisch-creatieve activiteiten kunnen op allerlei plaatsen in

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen

SWOT-ANALYSE. 1 Interpersoonlijk competent. 1.1 Eisen. 1.2 Mijn ontwikkelpunten. 1.3 Mijn leerdoelen SWOT-ANALYSE Met een SWOT-analyse breng ik mijn sterke en zwakke punten in kaart. Deze punten heb ik vervolgens in verband gebracht met de competenties van en leraar en heb ik beschreven wat dit betekent

Nadere informatie

Teamkompas voor Zelfsturing

Teamkompas voor Zelfsturing Teamkompas voor Zelfsturing Wat is het teamkompas: Met dit instrument kun je inzicht krijgen in de ontwikkeling van je team als het gaat om effectief samenwerken: Waar staan wij als team? Hoe werken wij

Nadere informatie

In dialoog met elkaar

In dialoog met elkaar In dialoog met elkaar Grondhouding van Zozijn Bestaansrecht van Zozijn In dialoog Zozijn ziet het als opdracht om mensen tot bloei te laten komen. Wij zorgen voor een positief klimaat, waarin liefdevolle

Nadere informatie

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin

Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin Ik ben pedagogisch medewerker op een VVE locatie van TintelTuin De pedagogisch medewerkers aan het woord over de pedagogische kwaliteit van TintelTuin 1 VEILIGHEID + UITDAGING = GROEI Waarom kiezen ouders

Nadere informatie

De beelden die u gedurende de presentatie ziet, zijn afbeeldingen van uitgevoerde activiteiten in 2011.

De beelden die u gedurende de presentatie ziet, zijn afbeeldingen van uitgevoerde activiteiten in 2011. Welkom & voorstellen Hallo allemaal. Mijn naam is Ellen Dikici en samen met mijn collega Patrick van der Beek zijn wij de jongerenwerkers binnen de gemeente Winterswijk. De beelden die u gedurende de presentatie

Nadere informatie

Inge Test 07.05.2014

Inge Test 07.05.2014 Inge Test 07.05.2014 Inge Test / 07.05.2014 / Bemiddelbaarheid 2 Bemiddelbaarheidsscan Je hebt een scan gemaakt die in kaart brengt wat je kans op werk vergroot of verkleint. Verbeter je startpositie bij

Nadere informatie

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep

Proeve van Bekwaamheid. kerntaak 2. Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep Proeve van Bekwaamheid kerntaak 2 Uitvoeren van taken ten behoeve van het jongerenwerk, de organisatie en het beroep ROC van Amsterdam,augustus 2007 Voorwoord Voor u ligt een proeve van bekwaamheid voor

Nadere informatie

Brochure. Kindcentrum

Brochure. Kindcentrum Brochure Kindcentrum Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het gaat daarbij niet alleen over goede

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders

Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Kwaliteitsvisie kinderopvang voor pedagogisch medewerkers en gastouders Visie De pedagogische kwaliteiten van medewerkers bepalen voor een zeer groot deel de kwaliteit van de kinderopvang, passend bij

Nadere informatie

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen

eflectietool Reflectietool Reflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool eflectietool Reflectietool Test jezelf op professioneel ondersteunen Redactie: Marieke Haitsma en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie

Nadere informatie

kempelscan P2-fase Studentversie

kempelscan P2-fase Studentversie kempelscan P2-fase Studentversie Pedagogische competentie Kern 2.1 Pedagogisch competent Pedagogisch handelen Je draagt bij aan een veilige leef- en leeromgeving in de groep O M V G Je bent consistent

Nadere informatie

DEFINITIES COMPETENTIES

DEFINITIES COMPETENTIES DEFINITIES COMPETENTIES A. MENSEN LEIDINGGEVEN A1 Sturen Geeft op een duidelijke manier richting aan een team, neemt de leiding op zich, zet mensen en middelen zodanig in dat doelen met succes worden bereikt.

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas

Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Redactie: Maaike Kluft en Corrie van Dam Eindredactie: afdeling communicatie Movisie Vormgeving: Ontwerpburo Suggestie en Illusie Drukwerk: Libertas Werk ik wel volgens de uitgangspunten van de Wmo en

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Talentontwikkeling... 3. Leefbaarheid... 3. Individuele coaching... 4. Visie op jongerenvoorzieningen...

Inhoudsopgave. Inleiding... 2. Talentontwikkeling... 3. Leefbaarheid... 3. Individuele coaching... 4. Visie op jongerenvoorzieningen... Visie op jongerenwerk in Capelle aan den IJssel Buurtkracht Rijnmond 2013 Inhoudsopgave Inleiding... 2 Talentontwikkeling... 3 Leefbaarheid... 3 Individuele coaching... 4 Visie op jongerenvoorzieningen...

Nadere informatie

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag

Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag Keuzedeel mbo Mensen met licht verstandelijke beperking met moeilijk verstaanbaar gedrag behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Smart Competentiemeting BSO

Smart Competentiemeting BSO Smart Competentiemeting BSO Pedagogisch medewerker Naam: Josà Persoon Email Testcode : jose_p@live.nl : NMZFIC Leeftijd (jaar) : 1990 Geslacht Organisatie Locatie : v : Okidoki : Eikenlaan Datum invoer

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

1. De methodiek Management Drives

1. De methodiek Management Drives 1. De methodiek Management Drives Management Drives is een unieke methodiek die u concrete handvatten biedt in het benaderen van de ontwikkeling van individu, team en organisatie. De methodiek kent een

Nadere informatie

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016

Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 Handleiding Activiteitenmethodiek Maatschappelijke Zorg Periode 2, 2015-2016 KD Maatschappelijke Zorg Werkproces 2.3: Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding. Je ondersteunt de cliënt bij het realiseren

Nadere informatie

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014

Zelfsturing en vakmanschap. HR in de zorg, 2 december 2014 Zelfsturing en vakmanschap HR in de zorg, 2 december 2014 Even voorstellen Tanja Hoornweg Eva van Gils Het Nieuwe Leidinggeven: vanuit een gezamenlijke visie de motivatie en het vakmanschap van medewerkers

Nadere informatie

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit)

Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) Leiderschapscompetenties ( niet vakmanschap of inhoudelijke professionaliteit) We delen de competenties in drie groepen in, zij het dat we de volgorde enigszins hebben gewijzigd, conform het model dat

Nadere informatie

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode

Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode Coaching met de Zelfkonfrontatie Methode (ZKM) Een wijze van coaching die je helpt te onderzoeken wat je inspireert en wat je belemmert. Het leidt tot een ander perspectief, duurzame keuzes en effectief

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

www.youngeratheart.nl

www.youngeratheart.nl www.youngeratheart.nl Younger at heart Younger at heart is een jonge, innovatieve jongerenwerkorganisatie. Younger at heart richt zich op jongeren en jong volwassenen van 12 tot 30. Core business is het

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie:

Specificaties. Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg. Creëer een veilig seksueel klimaat. Werksituatie: Specificaties Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Creëer een veilig seksueel klimaat Cursus PWJ Voorlichtingsprogramma voor een specifieke doelgroep Niveau: 4 KD:

Nadere informatie

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie...

1 Opdracht Doelstellingen Onderdelen PvB en tijdsduur Deelnamecondities Afnamecondities Locatie... PvB 3.4 Titel kwalificatieprofiel: Basis Looptrainer 3 Proeve van Bekwaamheid: Inhoudsopgave 1 Opdracht... 2 2 Doelstellingen... 2 3 Onderdelen PvB en tijdsduur... 2 4 Deelnamecondities... 2 5 Afnamecondities...

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

TAKEN EN PROFIEL. van de mentor

TAKEN EN PROFIEL. van de mentor TAKEN EN PROFIEL van de mentor Mei 2011 MNN / regio Stichting Mentorschap Amsterdam 1 Inleiding In deze notitie zijn de taken en het profiel van de mentor beschreven. Bij het opstellen van deze notitie

Nadere informatie

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen

BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisoefeningen BOGO-kwalificatieprofiel voor oefenleider van elementaire en basisen Inleiding In dit document staan de kerntaken van de oefenleider centraal zoals deze gelden voor de Stichting Brandweeropleidingen BOGO.

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014)

Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Leren in contact met paarden Communicatie die is gebaseerd op gelijkwaardigheid (Door Ingrid Claassen, juni 2014) Inleiding De kern van (autisme)vriendelijke communicatie is echt contact, gebaseerd op

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij

Strategisch bedrijfsplan 2013-2016. Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij Strategisch bedrijfsplan 2013-2016 Het Algemeen Maatschappelijk Werk werkt voor mens en maatschappij 1 2013-2016 Maatschappelijk werk beweegt zich van oudsher tussen de vragen van de lokale maatschappij

Nadere informatie

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT

STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT STAGES IN ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOGIE: FEEDBACKINSTRUMENT Naam stagiair(e):... Stageplaats (+ adres):...... Tussentijdse evaluatie Eindevaluatie Stageperiode:... Datum:.. /.. / 20.. Stagementor:...

Nadere informatie

Vreedzame VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats

Vreedzame VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Hart, handen en voeten voor de als democratische oefenplaats Het beleid van SKH is gebaseerd op de visie van Mischa de Winter, met name wat betreft de opvang

Nadere informatie

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties

Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Concept Gemeente Heemstede Lijst met omschrijving van 49-competenties Toelichting Je persoonlijke ontwikkeling is een onderdeel in de individuele werkplannen. Om een gewenste ontwikkeling concreet te maken

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Opdrachtformulering Jongerenwerk definitieve versie 10-06-2010 (formulier-versie 29-07-2009)

Opdrachtformulering Jongerenwerk definitieve versie 10-06-2010 (formulier-versie 29-07-2009) Opdrachtformulering Jongerenwerk definitieve versie 10-06-2010 (formulier-versie 29-07-2009) Algemene informatie Binnen het Uitvoeringsprogramma Verbetering Welzijnssector (vastgesteld door het College

Nadere informatie

PIJLERS VOOR VEILIGHEID

PIJLERS VOOR VEILIGHEID PIJLERS VOOR VEILIGHEID Een definitieve oplossing voor veiligheid op school is er niet. Wel is duidelijk dat er een nauwe samenhang is met het soort onderwijs dat een school biedt, de gemeenschap die zij

Nadere informatie

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit

Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Hoe motivatie werkt en draagvlak groeit Toelichting Hierbij een compilatie van diverse artikelen over motivatie, draagvlak en verandertrajecten voor de interne coördinator cultuureducatie ICC. 1 Hoe werkt

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied

2.3 Ondersteunt de cliënt bij dagbesteding 2.4 Begeleidt een groep cliënten op sociaal-maatschappelijk gebied Specificaties Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Begeleiden van muzisch-ludische activiteiten Training De medewerker maatschappelijke zorg, persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg of persoonlijk

Nadere informatie

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN

BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN BESTURINGSFILOSOFIE GEMEENTE GOOISE MEREN Projectleider Afdeling Iris van Gils Kerngroep Visie/Missie Datum 28 november 2014 Planstatus Vastgesteld in de Fusieraad 24 november 2014 Opdrachtgever Stuurgroep

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Competentieprofiel werkbegeleider

Competentieprofiel werkbegeleider Competentieprofiel werkbegeleider Voor verzorgenden en verpleegkundigen Ontwikkeld door: Hennie Verhagen (Evean) Joukje Stellingwerf (Puur Zuid) Maaike Hakvoort (ZGAO) Brenda van der Zaag (ROC TOP) Kim

Nadere informatie

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV

Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie ABLE BV Competentieontwikkeling Crisisteams Introductie presentatie Doel introductiebijeenkomst: 1. Vertrouwd raken met competentiedenken t.a.v. Crisis Management Teams. 2. Inzicht krijgen in doel, functie, opzet

Nadere informatie

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter

Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Identiteitsdocument van Jenaplanschool de Sterrenwachter Onze ideologie We zien iedereen als uniek en waardevol. Ieder kind heeft talenten en samen gaan we die ontdekken en ontwikkelen. Hierdoor kunnen

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs

Brochure. Primair onderwijs. Brochure. Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Brochure Primair onderwijs Positive Action Positive Action is een programma waarmee kinderen ondersteund en uitgedaagd worden in het ontwikkelen van hun unieke talenten. Het

Nadere informatie

Toelichting zeven dimensies

Toelichting zeven dimensies Toelichting zeven dimensies Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs December 2009 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inhoudsopgave Zeven dimensies 3 1. De kwaliteitsdimensies

Nadere informatie

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties

Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Training & Advies Ondernemend werken in welzijnsorganisaties Betere resultaten met nieuwe competenties Ondernemend werken in welzijnsorganisaties De welzijnssector is sterk in beweging, dat weet u als

Nadere informatie

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE]

SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] SoHuman PROFIT/NON-PROFIT PARTICULIEREN SCHOLIEREN [INZICHT IN GEDRAG EN COMMUNICATIE] Waarvoor kiezen klanten voor SoHuman? SoHuman helpt mensen, teams en organisaties met hun persoonlijke en professionele

Nadere informatie

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag

Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Verbetercheck ongewenst gedrag VVT Workshop ongewenst gedrag Vul deze verbetercheck in om zicht te krijgen op waar uw organisatie staat met de aanpak rond ongewenst gedrag. Aan de hand van de scores kunt

Nadere informatie

Onderwijsconcept op de Herman Broerenschool te Delft. (met behulp van de methode Kids Skills) Eigen Initiatief Model (Begeleid ontdekkend leren)

Onderwijsconcept op de Herman Broerenschool te Delft. (met behulp van de methode Kids Skills) Eigen Initiatief Model (Begeleid ontdekkend leren) Onderwijsconcept op de Herman Broerenschool te Delft SO (4 tot 13 jaar) VSO (13 tot 20 jaar) Oplossingsgericht werken (met behulp van de methode Kids Skills) Eigen Initiatief Model (Begeleid ontdekkend

Nadere informatie

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel

Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 2 A. Functiebenaming B. Typering kwalificatie C. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken en werkprocessen

Nadere informatie

TBN - Beroepscode Tarotprofessional

TBN - Beroepscode Tarotprofessional De Tarot Beroepsvereniging Nederland zet zich in voor de belangen van tarotprofessionals in Nederland. De bij de Tarot beroepsvereniging aangesloten leden werken door het hele land. Door opleiding en nascholing

Nadere informatie

Pedagogisch Beleid. Nanny Association

Pedagogisch Beleid. Nanny Association Pedagogisch Beleid Nanny Association Rijen, juni 2006 Inhoud Inleiding 1. Nanny Association 2. Profiel nanny 3. Functie- en taakomschrijving 4. Accommodatie en materiaal 5. Ouderbeleid 6. Pedagogische

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg

2. Bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Conflicthantering Soort: Training Werksituatie Verschillende situaties Eindproduct Rollenspel Niveau: 3 KD: Maatschappelijke zorg 2012-2013 Kerntaak

Nadere informatie

Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats

Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats VERBETER DE WERELD, BEGIN BIJ DE OPVOEDING... Vreedzame BSO Hart, handen en voeten voor de BSO als democratische oefenplaats Good practice van SKH, Stichting Kinderopvang Hoorn Januari 2013 Het project

Nadere informatie

Profiel gemeenteraadslid

Profiel gemeenteraadslid 1 1 Profiel gemeenteraadslid 2NB: Overal waar zij of ze staat kan ook hij gelezen worden. 3ALGEMEEN 4Een D66 gemeenteraadslid is gekozen door de inwoners van Utrecht en vertegenwoordigt hen op een 5integere

Nadere informatie

welzijne25 Inhoudelijk Jaarverslag 2011 idden Delfland AISO 9001 9001V CHKZ\

welzijne25 Inhoudelijk Jaarverslag 2011 idden Delfland AISO 9001 9001V CHKZ\ welzijne25 Inhoudelijk Jaarverslag 2011 idden Delfland AISO 9001 9001V CHKZ\ Inleiding Voor u ligt het jaarverslag 2011 van Welzijn e25 jongerenwerk Midden Delfland. Het publiceren van een jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen

Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Jaarverslag 2014 Landstede Welzijn Bathmen Landstede Welzijn Raalte Passage 13 8102 EW Raalte 088-8508275 Voorwoord Voor u ligt ons jaarverslag van 2014. 2014 stond wederom in het teken van verandering.

Nadere informatie

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede

Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Armoede SAMENLEVING: Opgroeien en opvoeden in armoede Een zaak van iedereen! Wat is armoede? Geen centen Opboksen Schaamte Schrik, bang zijn Isolement Vreet energie Gebrek aan kansen Verlies van zelfvertrouwen

Nadere informatie

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren OR - competentieprofiel LNV Camiel Schols SBI training & advies Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het competentieprofiel voor de OR binnen LNV 3 Omschrijving van de competenties; definities en gedragsindicatoren

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005

Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 Gemeentebestuur Knokke-Heist Competentiewoordenboek kaderleden Januari 2005 1. BELEIDSONDERSTEUNEND WERKEN Beleidsondersteunend werken is het verwerken van alle relevante informatie in duidelijke, overzichtelijke

Nadere informatie