voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD"

Transcriptie

1 1 voorlopig verslag VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING... BENOEMING VAN HET BUREAU... Spreker: Brigitte De Pauw TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER... MEDEDELINGEN... BELEIDSVERKLARING (R.v.O., art. 50,1)... Sprekers: Guy Vanhengel, collegevoorzitter, Fouad Ahidar, Els Ampe, Greet Van Linter, Brigitte De Pauw, Dominiek Lootens-Stael,Elke Van den Brandt, Paul De Ridder, Brigitte Grouwels, collegelid, Bruno De Lille, collegelid, Guy Vanhengel, collegevoorzitter, Walter Vandenbossche. BIJLAGEN... TREFWOORDENREGISTER...

2 2 1e vergadering Vergadering van vrijdag 19 oktober 2012 OCHTENDVERGADERING De vergadering wordt om 9.37 uur geopend. Voorzitter: De heer René Coppens, oudste lid in jaren OPENING VAN DE GEWONE ZITTING De voorzitter.- De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie komt heden van rechtswege bijeen op grond van artikel 71 van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen. Ik verklaar de gewone zitting geopend. BENOEMING VAN HET BUREAU De voorzitter.- Aan de orde is de benoeming van het Bureau. Het uittredende Bureau was als volgt samengesteld : Voorzitter: de heer Jean-Luc Vanraes Ondervoorzitter : mevrouw Annemie Maes Secretarissen : de heer Jef Van Damme, mevrouw Bianca Debaets, de heer Johan Demol, mevrouw Carla Dejonghe, mevrouw Sophie Brouhon Het Bureau bestaat, conform artikel 3 van het Reglement van Orde van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie uit een voorzitter, een ondervoorzitter en 5 secretarissen. Mevrouw Brigitte De Pauw.- Ik stel voor het uittredend Bureau opnieuw te benoemen. (Instemming) De voorzitter.- Aangezien het aantal uittredende bureauleden overeenkomt met het totaal aantal toe te wijzen mandaten, verklaar ik het Bureau als volgt samengesteld : Voorzitter: de heer Jean-Luc Vanraes Ondervoorzitter : mevrouw Annemie Maes Secretarissen : de heer Jef Van Damme, mevrouw Bianca Debaets, de heer Johan Demol, mevrouw Carla Dejonghe, mevrouw Sophie Brouhon Ik nodig de voorzitter uit om hier plaats te nemen. (De heer René Coppens en de heer Jean-Luc Vanraes geven mekaar de accolade) Voorzitter: de heer Jean-Luc Vanraes

3 3 TOESPRAAK VAN DE VOORZITTER De heer Jean Luc Vanraes, voorzitter.- Het is voor mij een grote eer en een groot genoegen om hier voor de 11 de keer voor u te staan en u te bedanken voor het vertrouwen dat u in het Bureau en in mezelf heeft. Het is vandaag een speciaal moment. We hebben een zware campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug. Voor sommigen zijn die heel goed verlopen, voor anderen een beetje minder. Dat is het lot van een politicus. Tijdens mijn toespraak op de nieuwjaarsreceptie begin dit jaar drukte ik de hoop uit dat we het aantal verkozen Vlamingen zouden kunnen stabiliseren of zelfs vermeerderen. Dankzij de inzet van alle Vlamingen op de lijsten gemengde of andere zijn we daarin geslaagd. We mogen dit beschouwen als een enorm goed resultaat. We hebben een aantal schepenen hoeveel weten we nog niet die allemaal hun vrouwtje of mannetje zullen staan en ervoor zullen zorgen dat alle belangen verdedigd worden. Wat brengt het volgende parlementair jaar voor de Raad van de VGC? We zijn al een tijdje over de helft van de legislatuur en de verkiezingen liggen bijna in het verschiet, maar toch moeten we nog 2 jaar volop werken. Zo wordt het educatief programma van de Raad van de VGC voortgezet, maar er zijn ook nieuwe initiatieven. We zullen voor de 1 ste keer een ontmoeting in de vorm van dialoogklassen organiseren tussen Brusselse jongeren en senioren, om de intergenerationele relaties te verstevigen. Op 30 april 2013 zullen leerlingen van de 3 de graad secundair onderwijs van het Sint-Guido Instituut de dialoog aanknopen met ouderen uit de Brusselse seniorenverenigingen in het halfrond van het parlement. We zetten ook de dialoogklassen met de Vlaamse, de Franstalige en de Duitstalige gemeenschap voort. Binnenkort gaan we naar onze Duitstalige collega s. Het kinderparlement komt opnieuw samen. Eind januari start de theaterweek voor de 2 de graad van het lager secundair onderwijs en worden er opnieuw bezoeken georganiseerd aan het Kamp van Breendonk. Ik hoef niet te benadrukken dat het een essentiële taak is van de Raad om het belang van de democratie voor de samenleving uit te leggen. We zullen hier onverminderd mee doorgaan. Volgend jaar komt er van midden maart tot en met 11 juli een tentoonstelling in De Loketten van het Vlaams Parlement en in het Huis van de Raad, met een wandelparcours tussen beide gebouwen in het Brussels stadscentrum, met als onderwerp de Vlaamse striptekenaars. In 2014 plannen wordt er wellicht een gemeenschappelijke tentoonstelling naar aanleiding van de herdenking van de 100 ste verjaardag van de 1 ste Wereldoorlog gepland. Een niet onbelangrijk detail wil ik nog toevoegen. We hebben in de Raad beslist om in de toekomst met minder papier te werken. Vanaf nu zullen alle documenten elektronisch afgehandeld worden. Ik ben ervan overtuigd dat deze nieuwe werkmethode heel efficiënt zal verlopen en onze ecologische voetafdruk zal verlagen. Iedereen weet dat ik enorm veel belang hecht aan de samenwerking met andere deelstaatparlementen. We ontvingen reeds de voorzitter van het Vlaams Parlement en we gingen er ook zelf op bezoek. De samenwerking met het Parlement van de Brusselse Franstaligen zullen we ook voortzetten, met onder meer het oraniseren van dialoogklassen. Weldra komt er ook een vergadering over de taskforce-bevindingen inzake de Vlaamse Gemeenschap. Langs Vlaamse kant stelden de ambtenaren een rapport voor, dat eind maart 2012

4 4 door het College van de VGC is goedgekeurd. De Vlaamse Regering nam akte van het rapport, maar keurde dit helaas nog niet goed, wat ik betreur. Het gaat immers over een materie die ons ten zeerste aanbelangt. Het kerntakendebat wordt alleszins de zwaarste inhoudelijke kluif voor de komende maanden. Ook op het programma staat een gesprek met Vlaams minister Jo Vandeurzen over de capaciteitsdruk in de kinderopvang. In deze sector kampt de Vlaamse Gemeenschap maar ook de Franse Gemeenschap - met een drastisch tekort aan plaatsen. Het is van belang dat Vlaanderen en Brussel de handen in elkaar slaan om de kinderopvang in Brussel versneld uit te bouwen. Het reeds bestaande samenwerkingsakkoord met het Vlaams Parlement zullen we uiteraard voortzetten en verdiepen. Met het Parlement Francophone Bruxellois (PFB), de Cocof, zullen we een gelijkaardig samenwerkingsakkoord proberen te sluiten. Brussel is een gewest dat groeit en de bevolkingsexplosie is iets waar we in de toekomst rekening mee moeten houden op alle vlakken: kinderopvang, huisvesting, onderwijs, mobiliteit, tewerkstelling en ouderenzorg. Die uitdagingen kunnen we maar aan door samen te werken. Tijdens mijn laatste 11-julitoespraak deed ik al een oproep aan de Gemeenschappen om samen te werken. Ik blijf erbij, de Gemeenschappen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en durven nadenken over een nieuw institutioneel Brussels samenlevingsmodel dat beter aansluit bij de huidige situatie in het Brussels hoofdstedelijk gewest. De VGC is daarbij als het ware een klokkenluider voor de ganse Brusselse bevolking. De VGC moet de dingen benoemen. Ik denk daarbij aan de groei van het Nederlandstalig onderwijs, waarbij wij, vóór steden als Antwerpen en Gent, het capaciteitstekort bij Vlaanderen hebben aangekaart. Ik denk ook aan de economische groei. Nergens in België is de economische activiteit zo groot als in Brussel. Zo bleek nog recent uit een studie. Brussel staat voor een totale omzet van 218 miljard euro, een derde van het Belgische totaal. Op de 2 de plaats komt Antwerpen met 120 miljard euro. Het is de taak van de VGC om de Vlaamse Gemeenschap bij de economische groeipool Brussel te betrekken en ten aanzien van Vlaanderen het belang van Brussel voor de Vlaamse Gemeenschap te benadrukken. We staan ten slotte in Brussel ook voor de concrete realisatie van de 6 de staatshervorming waardoor er meer middelen naar de VGC zullen komen. Middelen die we efficiënt zullen moeten inzetten om het gemeenschapsleven in Brussel te versterken. Ten slotte wil ik alle diensten van de Raad bedanken voor het uitstekende werk dat ze dag in dag uit leveren om het ons mogelijk te maken ons parlementair werk in optimale omstandigheden uit te voeren. Ik hoop op een goede samenwerking, zowel onderling als met het College van de VGC. (Applaus op alle banken) MEDEDELINGEN De voorzitter : De voorzitter van het Parlement Wallon deelt bij brief mee dat de vergadering zich ter zitting van 19 september 2012 heeft geconstitueerd. De voorzitter van het Parlement de la Communauté Française deelt mee bij brief dat de vergadering zich ter zitting van 20 september 2012 heeft geconstitueerd. De voorzitter van het Vlaams Parlement deelt mee bij brief dat het Vlaams Parlement zich ter vergadering van 24 september 2012 heeft geconstitueerd. De voorzitter van de Senaat deelt mee bij brief dat de Senaat zich ter vergadering van 9 oktober 2012 heeft geconstitueerd.

5 5 De voorzitter van de Kamer van Volksvertegenwoordigers deelt mee bij brief dat de Kamer van Volksvertegenwoordigers ter vergadering van 9 oktober 2012 voor wettig en voltallig is verklaard. Bij Collegebesluit nr van 27 september 2012 sluit het College de zitting van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie op 18 oktober BELEIDSVERKLARING van het College van de Vlaamse Gemeenschapscommissie - Stuk 4 ( ) Nr. 1 De heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter.- Het College heeft zoals steeds een tekst voorbereid die de start van het nieuwe werkjaar inluidt. Brussel is een stad met ongekende mogelijkheden, een stad die beweegt en snel verandert. Het groeiende bevolkingsaantal creëert uitdagingen op vele vlakken, zoals onder meer onderwijs, kinderopvang, ouderenzorg en jeugdwerking. Vandaag is het trouwens de dag van de jeugdbeweging. Deze uitdagingen houden ons als beleidsmakers alert. Creatieve en innovatieve oplossingen dringen zich op om de leefbaarheid van de stad te blijven garanderen en om ervoor te zorgen dat het ook morgen en overmorgen aangenaam wonen, werken, studeren en vertoeven is in Brussel. Indien we een oplossing willen vinden voor de stedelijke vraagstukken is meer samenwerking aangewezen. We kunnen onze concrete doelstellingen alleen maar bereiken als er binnen de VGC sectoroverschrijdend wordt samengewerkt, over de beleidsdomeinen heen, en als er over het muurtje wordt gekeken naar de aanpak van andere grootsteden en overheden. De VGC richt zich dan ook naar het middenveld, naar gemeenten, naar de bedrijfs- en academische wereld en naar de burgers om het samenleven in de grootstad verder gestalte te geven. De manier waarop de VGC vanuit haar gemeenschapsbevoegdheden een stadsproject kan realiseren dat inzet op de huidige en toekomstige ontwikkelingen, vormt het uitgangspunt van de Beleidsverklaring De grootstedelijke Brusselse realiteit noodzaakt de VGC tot een overkoepelende beleidsvisie op de stad. Deze transversale visie wordt aan de hand van de volgende sleutelbegrippen uiteengezet: capaciteit, Nederlandstaligheid, meertaligheid, kwaliteit, efficiëntie, samenwerking, communicatie en het bieden van gelijke kansen. Ze vormen de rode draad doorheen deze beleidsverklaring. Vooraleer we ingaan op de concrete beleidsacties binnen deze 8 globale thema s, staan we stil bij 2 belangrijke transversale opdrachten voor het komende werkjaar: het politieke kerntakendebat met de Vlaamse overheid en de voorbereiding van een nieuwe beleidsovereenkomst in het kader van het Stedenfonds. Het is onze ambitie en het opzet van het kerntakendebat met de Vlaamse overheid om een optimaal partnerschap te bereiken tussen de Vlaamse overheid en de VGC met het oog op een slagkrachtig gemeenschapsbeleid in Brussel. In het voorjaar van 2012 leverde de ambtelijke taskforce Brussel een globaal eindrapport af dat de basis vormt voor het politieke overleg met de Vlaamse overheid. Naast omgevingsanalyses bevat dit rapport een globale analyse van het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel, gestoffeerd met knelpunten en voorstellen van oplossing. De klemtoon ligt daarbij op bestuurlijke voorstellen om het Vlaamse gemeenschapsbeleid in Brussel te versterken en op de realisatie van het globale actieplan met een programmatiebeleid voor de Nederlandstalige gemeenschapsvoorzieningen in Brussel. Voor het stedelijk beleid staat het komende werkjaar in het teken van de voorbereiding van een nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds III ( ). Met het Stedenfonds wil het

6 6 College voluit blijven inzetten op de kracht van de stad als motor van maatschappelijke vernieuwing. Het Stedenfonds vormt dan ook een belangrijke schakel in het stadsproject dat de VGC wil realiseren. De nieuwe beleidsovereenkomst tussen het College en de Vlaamse Regering wordt in het najaar van 2013 voorgelegd voor bespreking en goedkeuring in de Raad. Via een bevragings- en inspraaktraject wil de VGC het werkveld betrekken bij de verdere ontwikkeling van een nieuw Stedenfondsprogramma en bij de uitwerking van het stedelijk beleid van de VGC in het algemeen. In de loop van het komende werkjaar wil het College zeer concrete acties ondernemen. Het 1 ste actiepunt heeft betrekking op de capaciteitsuitbreiding. De demografische boom en de vergroening in Brussel maken forse investeringen meer dan ooit noodzakelijk en dat in de diverse sectoren. Zo is er nood aan nieuwe kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO s), scholen en vrijetijdswerkingen. Tegelijk zal het College initiatieven nemen om mensen warm te maken voor een job in het Brussels Nederlandstalig onderwijs en in de Nederlandstalige zorgsector. De gestage groei van de schoolpopulatie vergt bijkomende schoolinfrastructuur. De VGC erkent hierin haar dubbele verantwoordelijkheid. Ze neemt de regierol op voor deze capaciteitsuitbreiding en zal daarnaast zelf een budget vrijmaken voor de meest dringende noden. In 2013 wordt een investering voorzien van meer dan 10 miljoen euro als cofinanciering van minstens 5 nieuwe scholen, goed voor 800 extra plaatsen over de volledige leerlijn. De VGC overlegt met Kind&Gezin over de acties die nodig zijn om, binnen een aanvaardbaar en realistisch tijdpad, een behoeftedekkend aanbod van Nederlandstalige kinderopvang en preventieve gezinsondersteuning te realiseren in Brussel. Alleen al voor kinderopvang van baby s en peuters wordt het Nederlandstalig deficit tegen 2015 geraamd op plaatsen. Het College blijft prioritair werk maken van de uitbreiding van het Nederlandstalige gezinsaanbod. In afwachting van overname door Kind&Gezin, voorziet de VGC dit jaar een financiering voor 66 extra plaatsen in kinderdagverblijven en diensten voor onthaalouders en voor 71 extra plaatsen in IBO s. Voor de buitenschoolse opvang betekent dit een toename van het aanbod met 11,4%. Brussel kampt nog steeds met een hoge jongerenwerkloosheid. En toch geraken heel wat vacatures niet ingevuld. Een extra aanbod aan beroepskwalificerende opleidingen en ondernemersopleidingen op maat van Brussel moet hierop een passend antwoord bieden. Specifieke aandacht gaat naar de leertijd van Syntra en het deeltijds beroepsonderwijs als volwaardige onderwijsvormen afgestemd op de noden van de arbeidsmarkt. Meer investeren in opleiding en dus meer gelijke kansen geven aan de verschillende potentiële doelgroepen is eveneens aan de orde in werkervaringsprojecten zoals Chambéry. De renovatie van de keukeninfrastructuur moet het opleidingsproject de noodzakelijke stimulans geven om het project verder duurzaam uit te bouwen en een samenwerking aan te gaan met Elishout. Ook de eigen onderwijsinstellingen zullen hun beleid verder afstemmen op de Brusselse realiteit en invulling geven aan de nieuwe behoeften in het onderwijslandschap. Kasterlinden biedt vanaf dit nieuwe schooljaar Opleidingsvorm 1 aan voor jongeren met een visuele handicap die nood hebben aan onderwijs dat gericht is op sociale vorming. Zij worden voorbereid op wonen in een beschermde leefomgeving. Zaveldal zal de mogelijkheden verkennen op het vlak van Opleidingsvorm 4 voor jongeren met ernstige gedrags- en/of emotionele problemen.

7 7 Elishout maakt werk van de opleidingen balkontunieren en de module vegetarisch koken. Dit College probeert rekening te houden met de suggesties die in de Raad worden aangereikt. (Glimlachjes) Met het nieuwe reglement voor het VGC-vakantieaanbod steeg het aanbod voor Brusselse jongeren in de zomer van 2012 met meer dan 20% ten opzichte van Een kwantitatieve uitbreiding volstaat echter niet. Ook het inschrijf- en prijzenbeleid worden in het komende jaar onder de loep genomen om meer afstemming en transparantie te krijgen ten bate van de Brusselse gezinnen. De VGC investeert in een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod voor iedereen. Binnen het jeugd- en sportbeleid besteedt zij bijzondere aandacht aan het vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren met een functiebeperking. Om de toegankelijkheid van het jeugdwerk te garanderen zal de VGC het aanbod voor deze doelgroep verder uitbouwen. Doel is om Brusselse kinderen en jongeren met een functiebeperking te laten deelnemen aan Brusselse vrijetijdsinitiatieven. Het College wil het fietsproject met initiaties via scholen, evenementen en binnen het eigen vakantieaanbod duurzaam verankeren. De ambitie om dit jaar meer dan kinderen te leren fietsen, werd met bijna deelnemers ruim overtroffen. In december 2012 vindt de Staten-Generaal over woonzorg plaats. Met dit initiatief wil de VGC, samen met de Vlaamse Gemeenschap, de vragen en de noden van de potentiële gebruikers van woonzorg in kaart brengen met het oog op concrete beleidsaanbevelingen en een geactualiseerd masterplan voor Brussel. Gezien het groeiende aantal leerlingen wordt het aantrekken en het behouden van gemotiveerde lesgevers ook een prioritaire opdracht. De campagne Word leerkracht in Brussel, opgestart in juni 2012, wordt voortgezet en aangevuld met nieuwe acties die de troeven van het leerkrachtenberoep in de kijker plaatsen. Ook het aantrekken en het behouden van voldoende Nederlandskundige zorgverstrekkers blijft een uitdaging. Samen met het Huis voor Gezondheid organiseert de VGC het congres Arts worden in Brussel om Brussel te promoten als stage- en werkplaats. Het zal ook aandacht schenken aan de diverse aspecten van de zorgverlening in Brussel. Verder staan uitwisseling en netwerkvorming tussen de Brusselse en toekomstige zorgverleners centraal. Voor de VGC staat de zorg voor kwaliteitsvolle gemeenschapsvoorzieningen hoog op de agenda. Aandacht voor kwaliteit krijgt gestalte doorheen de verschillende sectoren, domeinen en projecten. Aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs in de eigen onderwijsinstellingen is noodzakelijk. De noodzaak tot uitbreiding, renovatie en herschikking van de onderwijscampussen wordt aangegrepen om het aanbod van de scholen te versterken en, waar mogelijk, te clusteren. Op die manier willen we duurzame campussen uitbouwen die een eigentijdse pedagogische visie ondersteunen, afgestemd op de noden van de schoolpopulatie en op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. Er wordt onderzocht op welke wijze de VGC-onderwijsinstellingen kunnen samenwerken met het Gemeenschapsonderwijs. Zo zou de inkanteling van Elishout secundair onderwijs in de scholengroep Brussel een betere toeleiding vanuit het Brussels basisonderwijs kunnen genereren. Aansluitend zal werk worden gemaakt van de inpassing van het deeltijds onderwijs in datzelfde geheel. Bepaalde opleidingen van het CVO van het Gemeenschapsonderwijs kunnen samengebracht worden met die van CVO Elishout. Zaveldal zal dit schooljaar maximaal investeren in het ondersteunen en begeleiden van het schoolteam. In samenwerking met de Hogeschool Gent wordt gewerkt aan het vergroten van

8 8 de draagkracht van het onderwijzend personeel bij moeilijk gedrag op school. In het CVO Elishout worden taalcoaches ingezet. Zij zullen ervoor zorgen dat cursisten doorheen de vakopleiding ook de taalkennis verwerven die noodzakelijk is om hun kansen op de arbeidsmarkt te vergroten. De groenopleiding van Elishout secundair onderwijs wordt geheroriënteerd in samenwerking met het CVO. De focus komt te liggen op de verbrusseling en de afstemming op de Brusselse arbeidsmarkt. Om het vraagstuk van de leerbedreigde jongeren zo volledig en zo geïntegreerd mogelijk aan te pakken, wordt verder gewerkt aan een integraal spijbelbeleid, samen met alle betrokken partners en op maat van de lokale situatie. De preventieve acties van de spijbelcoaches en de remediërende korte en lange time-out, worden versterkt met EXTRA TIME, een aangepast traject voor jongeren die niet meer functioneren binnen de school en herhaaldelijk grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het gaat hier voornamelijk over jongeren uit het BuSO, die nood hebben aan een intensiever en meer flexibel traject. In een 1 ste fase wordt een dergelijk traject op de sporen gezet voor een aantal jongeren in BuSO Zaveldal. Bij een positieve evaluatie zullen ook andere secundaire scholen de mogelijkheid krijgen om in te stappen. In het kader van Brede Jeugdhulp gaat prioriteit naar Leerrecht dat maximaal wordt afgestemd op time-out. Andere prioritaire aandachtspunten zijn capaciteitsuitbreiding in de bijzondere jeugdhulp, cliëntparticipatie en de ondersteuning van het brede jeugdwerkveld. Ook ouders spelen een cruciale rol bij het versterken van kansen voor kinderen en jongeren. Met de uitwerking van een actieplan Opvoedingsondersteuning wil de VGC ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken alle mogelijke ondersteuning bieden bij het opvoeden van hun kinderen. Op basis van de bevraging van de Brusselse Nederlandstalige organisaties en hun vrijwilligers in het voorjaar van 2012, wil het College zijn ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Brussel doorlichten en verbeteren. Een transversale aanpak staat daarbij centraal. In het raam van een vernieuwd vrijwilligersbeleid zullen ook voor het sociaal-culturele veld nieuwe beleidsacties worden ondernomen. De invoering van de nieuwe verordening sociaalcultureel werk moet leiden tot een meer kwaliteitsvolle werking die beter is afgestemd op de Brusselse realiteit. Als onderdeel van het investeren in een kwaliteitsvol flankerend beleid wil de VGC instaan voor het creëren van een leerkrachtige leeromgeving. Kinderen en jongeren bewegen zich doorheen verschillende leer- en leefdomeinen en leren zowel binnen formele als binnen informele kaders. Na een injectie van 1 miljoen euro in 22 Brede Scholen in Brussel wordt het komende werkjaar gefocust op de inhoudelijke uitbouw van deze Brede Scholen en in het bewerkstelligen van duurzame multidisciplinaire samenwerkingsverbanden. Het Onderwijscentrum Brussel zal de Brede Scholen daarin ondersteunen via intervisie, vorming en begeleiding op maat. Zowel Brusselleer als het tweedekansonderwijs zullen aangemoedigd worden om in het kader van de Brede School en dichtbij de ouders cursussen aan te bieden. Op die manier wordt de binding met de ouders versterkt en hun betrokkenheid bij de schoolloopbaan van hun kinderen verhoogd. Ook partners als het Huis van het Nederlands en Bru-taal zullen aan deze doelstelling meewerken. Toegankelijkheid en kwaliteit van zorg staan centraal in het welzijns- en gezondheidsbeleid van de VGC. In de 1 ste plaats wil het College het aanbod aan en door de ondersteunende organisaties verder uitwerken. Daarnaast maakt de VGC ook werk van de onderlinge afstemming en uitwisseling tussen deze ondersteunende organisaties.

9 9 Binnen de sector personen met een handicap wil het College de instroom van personen met een migratieachtergrond in de Nederlandstalige Brusselse gehandicaptenvoorzieningen aanmoedigen. De VGC zal daarom onder meer het project Interculturele openheid in de zorg voor personen met een handicap cofinancieren. In overleg met de jeugdhuizen vrijwilligers, bestuurders en beroepskrachten wordt in de komende maanden werk gemaakt van een nieuw organisatiemodel dat een kwaliteitsvolle werking moet garanderen voor de volgende jaren. De jeugdhuizen krijgen de nodige ondersteuning zodat zij kunnen uitgroeien tot autonome, laagdrempelige en open ruimten voor ontmoeting, creatie, organisatie en experiment. Naar aanleiding van het nieuwe reglement jeugdprojecten zal de VGC een projectoproep lanceren die openstaat voor individuele jongeren. Doel van de oproep is om innoverende en kwaliteitsvolle initiatieven voor de jeugd aan te moedigen via immateriële en materiële ondersteuning. De VGC wil op deze manier meer kansen scheppen en innoverende inspanningen in een Nederlandstalige omgeving ondersteunen. In 2012 startte de implementatie van het Bibliotheekportaal voor de Brusselse Nederlandstalige openbare bibliotheken. De lancering en de bekendmaking ervan bij het brede publiek zijn gepland in het najaar van Het Bibliotheekportaal is een totaaloplossing om de collecties en het bezit van de Brusselse openbare bibliotheken te ontsluiten via een vernieuwende en publieksvriendelijke zoekomgeving. De uitbreiding van de digitale zoekomgeving moet het gebruikscomfort verhogen en leiden tot een meer persoonlijke dienstverlening. De ontwikkeling van het Bibliotheekportaal past in een interbestuurlijke samenwerking tussen de Vlaamse overheid (Bibnet), de Vlaamse provincies en de VGC. Bessst is een meerjarig erfgoedproject over leefkwaliteit en stilte in Brussel. Het project biedt een platform aan de groeiende praktijkgemeenschap van stiltebemiddelaars. Het opzet bestaat erin om zo veel mogelijk erfgoedplekken, personen, organisaties en praktijken rond stilte- en rustbeleving in Brussel op te sporen en met elkaar in contact te brengen, in levenden lijve én digitaal. Naar aanleiding van de beslissingen die de Vlaamse Gemeenschap neemt in het kader van het Kunstendecreet , zal de VGC een aantal inhoudelijke lijnen voor het VGCkunstenbeleid evalueren. De VGC kan haar rol als lokale actor het sterkst beklemtonen door in te zetten op experiment en op initiatieven waarbij de innoverende kunstenaar centraal staat. De uitvoering van het investeringsbeleid voor kwaliteitsvolle gemeenschapsinfrastructuur, zoals vastgelegd in het Investeringsplan , is volop bezig. Zeer recent werd het startschot gegeven voor de bouw van een volledig nieuwe campus Kasterlinden een pareltje aan de kroon van de werking van de VGC. De nieuwe schoolgebouwen en het internaat garanderen een aangepaste leeromgeving op maat van de leerlingenpopulatie en houden rekening met het groene karakter van de omgeving. In de zomer van 2013 zal, na het verkrijgen van de noodzakelijke vergunningen, de 1 ste steen worden gelegd van het grootste bouwproject uit de geschiedenis van de VGC. Voor het eerst gebeurt dit via een DBFM-formule met een private partner. Op de campus Elishout wordt, na de bouw van de keukentoren en de renovatie van het internaat, nagegaan op welke wijze en binnen welk tijdspad de meest dringende renovatiewerken aan de andere gebouwen zullen worden aangepakt. In 2013 wordt Brede School Nieuwland verbouwd en aangepast aan de specifieke noden van de verschillende partners die hier gehuisvest zijn. Belangrijke infrastructurele maatregelen zijn gepland voor het kinderdagverblijf Nieuwkinderland, voor Zaveldal en voor het Deel-

10 10 tijds Kunstonderwijs van de Stad Brussel. Ook zal geïnvesteerd worden in een nieuw consultatiebureau. De infrastructuur van de gemeenschapscentra wordt verder vernieuwd en aangepast aan de hedendaagse normen en aan de veranderende functie van de centra in de samenleving. Begin 2013 wordt het volledig vernieuwde en uitgebreide gemeenschapscentrum De Kroon ingehuldigd. De polyvalente ondergrondse zaal biedt de nodige ruimte aan het lokale verenigingsleven van Sint-Agatha-Berchem wordt ook voor andere gemeenschapscentra een belangrijk jaar met een totale investering van meer dan 11 miljoen euro in Elzenhof, De Kriekelaar, Nekkersdal, De Rinck en De Vaartkapoen. In de 1 ste helft van 2013 opent het nieuwe lokale dienstencentrum Utopia in Vorst de deuren. Het wordt een toegankelijk centrum met bijzondere aandacht voor de Nederlandstalige ouderen uit de buurt. Met dit initiatief wil het College de sociale cohesie versterken, een ontmoetingsruimte creëren om vereenzaming tegen te gaan en ouderen de kans bieden om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Ook dit jaar wil het College werk van maken een efficiënt en effectief beleid van College, Raad en administratie door te investeren in een dynamisch personeelsbeleid, te zorgen voor een wetenschappelijke onderbouwing van het beleid en door het bestaande beleidsinstrumentarium te actualiseren. Een nieuwe, overkoepelende verordening Welzijn en de daaraan verbonden uitvoeringsbesluiten zijn in voorbereiding. Hiermee wil de VGC een antwoord bieden op nieuwe noden en ontwikkelingen binnen onder meer de sector lokale dienstencentra en de sector personen met een handicap. Ook voor het beleidsdomein Gezin wordt nieuwe regelgeving voorbereid. De hervorming van de gemeenschapscentra vertaalt zich vanaf januari 2013 in een nieuwe verordening. Die herbevestigt de rol van de gemeenschapscentra als sociaal-culturele organisaties met een stevige lokale inbedding die omgevings- en behoeftegericht werken aan gemeenschapsvorming. Onder de noemer gemeenschapsforum worden ook de samenwerking en participatie van de Brusselaars bij de werking van de lokale gemeenschapscentra verankerd. Op basis daarvan bepaalt elk gemeenschapscentrum de werkingsprioriteiten. Daarnaast ontwikkelen de programmatoren van de verschillende centra een globaal artistiek programma onder de noemer Cultuurcentrum Brussel. De gemeenschapscentra positioneren zich via deze samenwerking als één gesprekspartner voor de andere culturele spelers in de stad. Een vormingsprogramma voor professionelen en bestuurders moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het bestuur. Dit jaar staat ook het stroomlijnen van het zakelijk beleid van de gemeenschapscentravzw s op de agenda. In alle gemeenschapscentra wordt de plannings- en registratiesoftware Yesplan geïnstalleerd. Binnen het kader van de nieuwe verordening Jeugdbeleid wordt een nieuw reglement uitgewerkt om de ondersteuning van investeringen in materiaal en infrastructuur in het jeugdwerk te optimaliseren. Wat het wetenschappelijk onderbouwd beleid betreft organiseerde het College in 2012 een grootschalige wetenschappelijke enquête over de leefbaarheid in de stad bij een representatief staal van meer dan Brusselaars. Niet te verwarren met opiniepeilingen over de leefbaarheid in de stad, die her en der in de media opduiken. Na het ontsluiten van de antwoorden zal de VGC kunnen beschikken over een equivalent van de Vlaamse stadsmonitor. Het College zal de onderzoeksresultaten bekendmaken en stelt een publicatie van de beschrijvende cijfers in het vooruitzicht voor het voorjaar van 2013.

11 11 Een studie over de wijze waarop de administratie informatie verzamelt, verwerkt en ter beschikking stelt, moet leiden tot een plan voor een meer efficiënte informatiebehandeling. Dit najaar lanceert de VGC een onderzoek om de ongekwalifeerde uitstroom uit het Brussels Nederlandstalig onderwijs wetenschappelijk in kaart te brengen. Daar wordt veel over gepraat, maar ik zou daar graag harde cijfers over zien. De kernopdracht bestaat erin om op zoek te gaan naar de kenmerken, oorzaken, gevolgen en aanpak van vroegtijdig schoolverlaten. Zodra de onderzoeksresultaten bekend zijn, kan de VGC de nodige maatregelen voorbereiden om alle jongeren in Brussel de nodige kansen te bieden. Een efficiënte administratie heeft nood aan een dynamisch personeelsbeleid. In 2012 hield de VGC een tevredenheidsenquête onder haar personeelsleden. Die enquête zal het komende jaar uitmonden in verschillende acties. Zo werkt de VGC een vormingsaanbod uit dat gelinkt is aan het competentiemanagement. Er wordt een voorstel voor bijkomende motiverende loopbaanmogelijkheden onderzocht en het proefproject telewerken krijgt een evaluatie. Verder zet het College in op een actualisering van het personeelsstatuut met onder meer een hernieuwd evaluatiesysteem, verbeterde aanwervingsprocedures, het mogelijk maken van interfederale mobiliteit en de erkenning van elders verworven competenties. Tot slot maakt de VGC werk van een nieuw dynamisch personeelsplan op basis van het principe van enveloppenfinanciering en van de implementatie van het groeidiversiteitsplan. We willen ook meer samenwerkingscultuur en participatie. De VGC is sinds haar oprichting uitgegroeid tot een dynamische stedelijke overheid. Als de VGC impact wil hebben op de leefbaarheid van het Brussels hoofdstedelijk gewest, is zij aangewezen op samenwerking met tal van andere actoren: de burger, de andere overheden, het middenveld, de bedrijfssector en de academische wereld. Als ik zie wat er in andere steden in Vlaanderen en in dit land gebeurt, mogen we stellen dat de werking van de VGC een voorbeeldfunctie vervult in het ontwikkelen van samenwerkingsculturen en participatie in het stedelijke beleid. Nergens anders kunnen resultaten zoals hier worden voorgelegd. Wat de samenwerking met andere overheden betreft tonen projecten als Samen naar School en Brede School aan dat samenwerking met de Brusselse gemeenten nieuwe mogelijkheden biedt. Op het vlak van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) willen we onderzoeken welke de meest zinvolle samenwerkingsmodellen zijn met het oog op de participatie van het DKO aan de Brede Scholen en het vergroten van de toegankelijkheid van het DKO voor kansengroepen. De VGC biedt aan alle Brusselse gemeenten een begeleidingstraject aan voor de opmaak en de realisatie van een Lokaal Cultuurbeleidsplan voor de periode Speciale aandacht gaat uit naar omgevingsgericht werken, met inbegrip van het bredeschoolnetwerk, participatie en de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de gemeenten, de lokale bibliotheken en de gemeenschapscentra enerzijds en de relatie tussen het gemeentelijk niveau en de VGC anderzijds. Sterke steden zijn steden die in staat zijn om antwoorden te bieden op complexe en dringende maatschappelijke vraagstukken. Het is dan ook bijzonder waardevol om samen met andere grootsteden kennis te delen in functie van het uittekenen van gezamenlijke strategieën. Antwerpen en Gent zijn daarbij onze prioritaire partners. Een van de projecten waarvoor we rekenen op de expertise van die grootsteden, gaat over een efficiënte strategie om capaciteitsuitbreiding te realiseren en het onderzoek naar een afzonderlijke beheerstructuur voor het onderwijspatrimonium in Brussel.

12 12 Wat de samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap betreft, zal in 2013 de opening van Muntpunt plaatsvinden. Brussel beschikt vanaf dan over een vooruitstrevende belevenisbibliotheek en een volwaardig hoofdstedelijk informatiecentrum. De VGC zal bijzondere aandacht besteden aan de integratie van de bibliotheekwerking binnen het geheel en zal daarvoor een convenant sluiten met de vzw Muntpunt. Met de provincie Vlaams-Brabant gaat de VGC een partnerschap aan voor de oprichting van het regioteam Brussel binnen de nieuw opgerichte Dienst Ondersteuningsplan Vlaams- Brabant en Brussel. Op die manier wordt een werking op maat uitgebouwd om gepaste ondersteuning en begeleiding voor Brusselse personen met een handicap mogelijk te maken. Ook het komende jaar wil het College bruggen bouwen met het werkveld. Naast de vele acties die elders in deze beleidsverklaring worden vermeld, situeren we hier kort enkele spraakmakende initiatieven. Om alle leerlingen en cursisten maximale onderwijs- en ontwikkelingskansen te kunnen bieden starten het volgende werkjaar nieuwe, creatieve samenwerkingsverbanden met onder meer de vzw Belgian Pastry Academie, de Hogeschool Gent en de Erasmushogeschool, naast de bestaande samenwerkingen met de VDAB, Brusselleer, het Huis van het Nederlands, de beroepsfederaties, Visitbrussels en andere. Om het rendement van het onderwijs te verbeteren, zullen eveneens banden worden gesmeed met het bedrijfsleven. Waar mogelijk zullen de onderwijsvormen en de opleidingen worden gekoppeld aan stages en banen op de arbeidsmarkt. Ook voor de implementatie van het Lokaal Sociaal Beleid blijft samenwerking het sleutelwoord. Dit jaar start de VGC in 2 nieuwe zones met de uitbouw van overleg en samenwerking: enerzijds in Sint-Jans-Molenbeek en Koekelberg en anderzijds in Ganshoren, Sint- Agatha-Berchem en Jette. Op initiatief van de Vlaamse Gemeenschap zijn de 2 Brusselse Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW s) Archipel en Mozaïek een traject gestart dat in 2013 zal leiden tot een fusie van beide organisaties. De VGC zal in overleg met vertegenwoordigers van het nieuwe CAW bepalen wat haar relatie met die nieuwe organisatie zal zijn. De VGC lanceert een regionaal depotbeleid waarbij het stimuleren van samenwerking, netwerking en uitwisseling van expertise de rode draad vormt. Concrete initiatieven zijn onder meer de samenwerking met het Archief en Museum voor het Vlaams leven te Brussel (AMVB), voor de uitbouw van een trajectbegeleiding Archiefzorgen en de opstart van een nieuw Ecce (Eerste hulp bij Calamiteiten bij Cultureel Erfgoed)- traject in De VGC treedt op als ambassadeur van de stad en haar inwoners. Met haar diverse initiatieven wil de VGC de inwoners wegwijsmaken in het uitgebreide Brusselse aanbod en tegelijk opkomen voor de belangen van de inwoners en de bezoekers. De VGC lanceert het komende werkjaar tal van digitale nieuwigheden en vernieuwingen. Centraal staat de hertekening van de overheidswebsite Ook investeert de VGC in nieuwe gebruiksvriendelijke websites voor de VGC-onderwijsinstellingen en het Onderwijscentrum Brussel. Verder staan een vernieuwde aanpak van de digitale nieuwsbrieven, een herwerking van de websites van de 22 gemeenschapscentra en de uitwerking en toepassing van een efficiënte en geautomatiseerde informatiedoorstroming naar Muntpunt op de agenda. Het nieuw ontwikkelde contentmanagementsysteem zal de basis vormen voor 4 VGCportaalsites die tegen het einde van 2012 online gaan. De portaalsite Opgroeien in Brussel wordt de toegangspoort naar alle informatie over Nederlandstalige kinderdagverblijven, initiatieven voor buitenschoolse opvang (IBO s), consultatiebureaus en dergelijke meer. De site richt zich zowel tot ouders als tot professionelen. Op de portaalsite over het Nederlandstalige

13 13 onderwijs- en vormingsbeleid in Brussel zullen de onderwijsgebruikers en de professionals heel wat informatie vinden over het Brussels Nederlandstalig onderwijs en het vormingsaanbod. Om ook de Brusselse jeugd op een toegankelijke, aangepaste en laagdrempelige manier te informeren lanceert de VGC het Jeugdportaal. Brusselse jongeren, jeugdwerkers en geïnteresseerden vinden hierop alle informatie over de talrijke voorzieningen in Brussel. Voor de gemeenschapscentra wordt de portaalsite Cultuurcentrum Brussel ontwikkeld. De VGC maakt actief gebruik van sociale media in de vrijetijdssectoren. Op die manier wordt laagdrempelig en snel een breed Brussels publiek bereikt. Het gebruik van sociale media stimuleert bovendien de interactie tussen de VGC en haar doelpubliek. Wat de studentencommunicatie betreft wil de VGC, samen met Br(ik, Brussel verder op de kaart zetten als studentenstad. Dat lukt trouwens steeds beter. Met het oog op de vernieuwing van de interprovinciale sociale kaart en de zorgzoeker wordt een nieuw concept ontwikkeld, namelijk het Platform Welzijn en Gezondheid. De sociale kaart en de zorgzoeker krijgen dezelfde structuur en halen hun gegevens uit dezelfde databank. Via het nieuwe Platform, een samenwerkingsverband tussen de 5 Vlaamse provincies, de VGC en het Huis voor Gezondheid, wordt de expertise maximaal gedeeld en ontstaan er meer mogelijkheden voor ontsluiting via websites, webservices en publicaties. Ook de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) kunnen gebruikmaken van het Platform. De lancering van een nieuwe graphic novel, gewijd aan de stad en haar verhalen, wordt een van de hoogtepunten tijdens het komende Passa Portafestival. Met dit initiatief wil de VGC een hedendaagse kunstvorm ondersteunen en Brussel als beeldrijke stad promoten bij auteurs en publiek in binnen- en buitenland. Het College wil ook werk maken van de integratie van tekeningen van Vlaamse striptekenaars in het Brusselse stripmurenparcours. Gezien het grote succes van de Greeters in Brussel dit zijn inwoners die toeristen op sleeptouw nemen om Brussel op een andere manier te tonen zal dit project in 2012 verder uitgebouwd worden, met onder meer de organisatie van een internationaal congres waarop een 30- tal steden uit de hele wereld vertegenwoordigd zullen zijn. Het Beschrijf zal zijn parcours in het kader van vers brussel uitbreiden, onder meer naar Ganshoren en Vorst. In het verlengde van de jaarlijkse opleidingsbeurs en de folder Schakels naar werk ontwikkelt Tracé Brussel in opdracht van de VGC een gebruiksvriendelijke website die een overzicht biedt van het Nederlandstalige aanbod van opleiding en werkervaringstrajecten. De Vlaamse overheid lanceerde het idee om centra leerloopbaanbegeleiding in de volwasseneneducatie (CLLB) op te richten, door de fusie of nauwe samenwerking voor Brussel tussen de Huizen van het Nederlands en de consortia voor volwassenenonderwijs. Het Brussels consortium voor volwassenenonderwijs (Brucovo) bouwde op korte termijn een uitgebreide expertise op over studiekeuze- en leertrajectbegeleiding. Om in te spelen op de evoluties vanuit Vlaanderen en om deze opgebouwde expertise niet verloren te laten gaan, zal Brucovo in opdracht van de VGC een leerwinkelconcept ontwikkelen. De leerwinkel moet gebruikers informeren op het gebied van studiekeuze. Verder moet hij hen oriënteren naar het meest passende Nederlandstalige aanbod van onderwijs en opleiding in Brussel.

14 14 Het nieuwe decreet over kinderopvang voor baby s en peuters bepaalt welke groepen bij voorrang gebruik kunnen maken van een opvangplaats. Tegelijk voorziet het in de oprichting van een lokaal loket kinderopvang, waardoor gezinnen voortaan slechts één keer hun opvangvraag moeten stellen. De VGC blijft uitgaan van een evenwichtig en gecoördineerd informatie- en opnamebeleid en zorgt, in overleg met het werkveld, voor de organisatie van het loket in Brussel. Dit laatste is belangrijk! Nu beland ik bij een van de laatste hoofdstukken van deze beleidsverklaring, namelijk het aanmoedigen van het Nederlands en het omgaan met andere talen. Dit ligt me zeer nauw aan het hart. De VGC wil met haar taalbeleid het gebruik van het Nederlands in Brussel stimuleren. Ook dat lukt ons alsmaar beter. Tegelijkertijd maakt zij werk van een positieve benadering van meertaligheid en benadrukt ze het belang van de thuistalen. De transversale visietekst Taalbeleid zal worden uitgedragen naar de organisaties op het terrein die een band hebben met de VGC. Bij het uitstippelen van een eigen taalbeleid zullen deze organisaties ondersteund worden door het Onderwijscentrum Brussel, het Huis van het Nederlands, Bru-taal en de taalondersteuners binnen de verschillende beleidsdomeinen. Daarnaast zullen de reeds ontwikkelde hulpmiddelen maximaal worden ontsloten. Positief omgaan met meertaligheid en toch het Nederlands als eerste en gemeenschappelijke taal vrijwaren, vormt in Brussel een uitdaging. De voorbije jaren werd ter zake heel wat ervaring opgebouwd: in kinderdagverblijven, in scholen, bij opleidingspartners, op de werkvloer en in de vrije tijd. In het voorjaar van 2013 organiseert de VGC een studiedag Taal waarop de goede praktijken aan bod komen en ervaringen worden uitgewisseld. Het stimuleren van de thuis- of moedertaal van kinderen vormt een hefboom voor meer leeren ontwikkelingskansen en is even belangrijk als het stimuleren van het Nederlands. Kinderdagverblijven en initiatieven voor buitenschoolse opvang hebben een belangrijke opdracht om de talige ontwikkeling van jonge kinderen te stimuleren. Daarnaast moeten ze anderstalige ouders mee sensibiliseren om bewust om te gaan met taal en om het Nederlands thuis en in de vrije tijd een plaats te geven. Op die manier kunnen kinderen met maximale kansen doorstromen naar het Nederlandstalig onderwijs. De VGC zal, na een oproep aan het werkveld, via het project Groeien in Taal een taalondersteunend traject aanbieden aan nieuwe voorzieningen. Het Onderwijscentrum Brussel start, in samenwerking met vzw Foyer, in 4 scholen het project Mijn Taal op. Dit project gaat over thuistalen buiten de schooluren. Na evaluatie kan het project uitgebreid worden naar andere geïnteresseerde scholen. Voor anderstalige ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel loopt al enkele jaren een informatie- en sensibiliseringscampagne over de rol van het Nederlands in een schoolse context. Vanaf dit schooljaar wordt gestart met het project SchoolNEDwerk. Met dit project willen we extra oefenkansen Nederlands organiseren voor anderstalige ouders die al een basiskennis Nederlands hebben verworven. De oefenkansen worden gekoppeld aan activiteiten die te maken hebben met het schoolleven. Het project is een coproductie van het Onderwijscentrum Brussel en Bru-taal. De VGC-speelpleinwerking wil ook in 2013 taalstimulering koppelen aan het speelse karakter van de speelpleinen. Dit komt tot uiting in de taalkoffers, het Grote boek van het speelplein en samenwerking met initiatieven als de Zomerschool. Het laatste hoofdstuk heeft betrekking op de sociale cohesie. Het College werkt op verschillende vlakken aan het bevorderen van de sociale cohesie en het tegengaan van de dualisering

15 15 in de stad. Om het aanbod aan voorzieningen toegankelijker te maken voor alle Brusselaars, wordt de nodige aandacht besteed aan de participatie van kansengroepen die nog al te vaak hun weg niet vinden naar de vele gemeenschapsvoorzieningen. In dit opzicht wil het College ook het komende jaar met diverse beleidsacties werken aan een volwaardig gelijkekansenbeleid. Het VGC-beleid rond armoedebestrijding steunt op 2 pijlers. Aan de ene kant zijn er de eigen transversale initiatieven zoals de Brede School, de ondersteuning van Brussel Integratie via Sport (BIS) en de vrijwaring van een specifiek aanbod rond kansarmoedebestrijding in precaire wijken als de Anneessenswijk in Brussel-Stad en de Brabantwijk in Schaarbeek. Aan de andere kant stelt de VGC samen met de andere Brusselse overheden het Brussels Actieplan Armoedebestrijding Dit actieplan heeft jongeren van 16 tot 25 jaar als doelgroep. Hierbij heeft de VGC een beroep gedaan op haar verschillende inhoudelijke adviesorganen. Deze adviezen vormen de basis voor een verdere concretisering en uitwerking van het Brussels Actieplan Armoedebestrijding. Een kwaliteitsvol aanbod voor alle kinderen is een van de belangrijkste doelstellingen van het onderwijs. Via een krachtig gelijkekansenbeleid wil de VGC de sociale integratie van maatschappelijk zwakke leerlingen en ouders bevorderen en hen aanzetten tot actief burgerschap. Kansarmoede en sociale uitsluiting worden bestreden door het verhogen van de ouderbetrokkenheid bij het schoolse gebeuren, door een kwaliteitsvolle naschoolse opvang, door het verruimen van de leeromgeving, door het wegnemen van drempels die de toegang tot levenslang leren bemoeilijken, door extra zorg te besteden aan jongeren die ongekwalificeerd dreigen uit te vallen en door bruggen te bouwen tussen onderwijs en werk. Het komende werkjaar zal de VGC met specifieke acties en maatregelen intensief op al deze terreinen blijven werken. De VGC ijvert tevens voor een Brusselse invulling van het integratie- en inburgeringsbeleid. Daarin moeten inburgering, integratie en participatie een plaats krijgen en moet geïntegreerd werken mogelijk zijn. De VGC blijft een maximale beleidsregie claimen. In functie hiervan wordt inburgering en integratie een belangrijk thema in het kerntakendebat met de Vlaamse overheid. Door het inzetten van 4 extra Roma-stewards wil de VGC de samenlevingsproblemen met Midden- en Oost-Europese migranten aanpakken op de plekken waar die zich het scherpst stellen. Deze Roma-stewards zullen een team vormen met de overige Roma-bemiddelaars van het Regionaal Integratiecentrum Foyer Brussel. Ze zullen actief zijn op het niveau van de wijk, de school en het gezin. In een 1 ste fase komen de volgende wijken aan bod: Gaucheret- Vooruitgangswijk, de Liedtswijk, het Koninginneplein in Schaarbeek en het Raadsplein in Anderlecht. De VGC staat in voor de ondersteuning en de opvolging van dit project. Specifieke aandacht zal gaan naar een verhoogde ouderbetrokkenheid op school. Het College engageert zich ook om, waar mogelijk, de wisselwerking tussen de initiatieven rond sociale economie en de VGC uit te bouwen. Een aantal niet-commerciële organisaties, de zogenaamde derden, organiseren opleiding, begeleiding en werkervaring om werkzoekenden beter voor te bereiden op een duurzame tewerkstelling. De VGC wil meewerken aan deze maatschappelijke uitdaging door opdrachten te reserveren voor deze organisaties en samenwerking te stimuleren. De eerste innovatieve trajecten zullen worden opgestart in de ICT- en horecasector. Dit laatste zal respectievelijk met de eigen onderwijsinstellingen en met de gemeenschapscentra gebeuren. Een kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod toegankelijker maken voor mensen in kansarmoede vormt een belangrijke prioriteit voor het VGC-beleid. Zinvolle vrijetijdsinvulling is immers een recht. Bovendien kan het nieuwe kansen bieden aan personen in kwetsbare situaties of aan

16 16 diegenen die moeilijk aansluiting vinden bij de maatschappij. De VGC zal verschillende trajecten opstarten om een coherent, breed gedragen en toegankelijk vrijetijdsbeleid vorm te geven. De omvorming van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdswaardebon vanaf september 2013 is hierbij van essentieel belang. Het moet immers een instrument worden dat breder gaat dan cultuur en ook gebruikt kan worden in andere vrijetijdssectoren zoals jeugdwerk en sport. Het College vindt het belangrijk om de Brusselse realiteit weerspiegeld te zien in haar eigen dienstverlening. Een van de initiatieven die de VGC daarvoor neemt, is een proefproject over de diversificatie van de pool van sportlesgevers. In samenwerking met diverse Brusselse partners zet de VGC in 2013 een project op voor het rekruteren en het uitwerken van een trajectbegeleiding. De heer Fouad Ahidar.- Dat gebeurt nu al. De heer Guy Vanhengel, collegevoorzitter.- Inderdaad. Brusselaars die aanleg en interesse hebben voor de functie van sportbegeleider krijgen bijscholing en opleiding. De VGC-jeugddienst coördineert in 2012 en 2013 een project om minderjarige nieuwkomers warm te maken voor het bestaande reguliere en categoriale vrijetijdsaanbod in Brussel. Dit gebeurt zowel individueel, via coaching en begeleiding naar het aanbod, als groepsgericht. Ook de aanbieders worden begeleid en gesensibiliseerd om hun aanbod open te stellen voor deze doelgroep. In ons land is er geen stad die meer bruist en meer beweegt zoals Brussel. Brussel is als het ware een labo voor sociale, culturele en maatschappelijke vernieuwing. De VGC is graag ambassadeur van deze stad, van de mensen die er wonen, werken, studeren en er hun vrije tijd doorbrengen. In deze beleidsverklaring toont het College welke ambities de VGC in het werkjaar wil realiseren om in te spelen op de grootstedelijke dynamiek. Ik ben er me terdege van bewust dat ik een lange uiteenzetting heb gehouden. Ik wou echter zo veel mogelijk initiatieven opsommen zodat de kracht van de instelling waar wij allemaal deel van uitmaken, duidelijk zou worden. De inzet die de VGC zich met al haar geledingen getroost, moet goed tot uiting komen. We moeten hier fier over zijn. Ik heb een hekel aan het doemdenken over en het mismeesteren van Brussel als gegeven. Men kan dit enkel tegengaan door er op het terrein stevig tegen aan te gaan en te doen wat moet worden gedaan. We moeten hier fier over zijn. Deze fierheid moeten we ook effectief op het terrein uitdragen. Die boodschap moeten we allemaal samen zowel naar het Zuiden als het Noorden van het land uitdragen. Het College doet dit titanenwerk natuurlijk niet alleen, maar werkt hiervoor samen met talloze vrijwilligers, met het middenveld, met de individuele burgers, met de andere overheden, met de diverse bedrijfssectors, met de academische wereld en, niet in het minst, met de Raad en onze gekozenen in Brussel. Raadsleden en gekozenen zijn de eerste ambassadeurs van het werk dat wij samen verrichten. Deze boodschap moeten zij doorgeven aan de hele bevolking. (Applaus) De heer Fouad Ahidar.- Allereerst wil ik iedereen feliciteren met de schitterende verkiezingsuitslag. Een dikke proficiat voor alle gekozenen. Uitdagingen zijn er meer dan genoeg. Vervolgens wil ik ook het College en de administratie van de Raad bedanken omdat ze de tekst van de beleidsverklaring al meer dan een week geleden aan alle raadsleden hebben bezorgd. Mijn welgemeende dank daarvoor. Collega Elke Roex ontving de beleidsverklaring van de

17 17 Brusselse Hoofdstedelijke Regering pas op de dag zelf. Daardoor was het vrijwel onmogelijk om gepast te repliceren. Nu ik met bloemetjes gestrooid heb, volgen nu de bloempotten. (Hilariteit) Ik wil het vandaag hebben over onze Brusselse jeugd. Het succes van een stad wordt afgemeten aan de ruimte die jongeren er krijgen. Onze jeugd is dé troef voor Brussel. Maar dan moeten we ook ruimte geven aan jeugdige creativiteit. Tegelijk moeten we ons beleid vorm geven vanuit het besef dat steeds meer kinderen en jongeren opgroeien in armoede. Veel van die arme jongeren hebben vandaag te weinig ruimte. Bijgevolg moet armoedebestrijding opnieuw een prioriteit worden van de VGC. Het succes van een stad wordt ook afgemeten aan de kans die vernieuwing er krijgt. De complexe grootstedelijke uitdagingen dwingen ons om creatief te zijn. De VGC moet een laboratorium zijn voor innovatieve projecten. Deze projecten ontstaan van op het terrein. Hierbij denk ik dan onwillekeurig aan goede voorbeelden zoals de crèche Elmer. Jonge moeders die een opleiding volgen, vinden daar opvang voor hun kinderen. Denk ook aan project L espoir. Door dit project kregen gezinnen met een bescheiden inkomen de mogelijkheid eigenaar te worden. In een jaar tijd werd een vuil stukje Brussel opgeknapt. Dat is het soort projecten dat we moeten stimuleren. Dit is het soort projecten dat we moeten stimuleren. Mijnheer de collegevoorzitter, ik ben niet van mijn stoel gevallen bij het lezen van uw beleidsverklaring. Nergens merk ik de hoogdringendheid die ik voel als ik in Brussel rondloop en de gigantische uitdagingen zie. Ik lees wel dat een tiental onderzoeken en enquêtes van start zullen gaan om te weten wat we moeten doen. Waar is de urgentie in deze beleidsverklaring? Is het niet de hoogste tijd dat het College een tandje bijsteekt? Ik mis bij de VGC de creativiteit om de stad klaar te stomen voor de toekomst. Vandaag wik ik de nadruk leggen op wat de VGC kan doen voor de jonge Brusselaar. Voor de piepjonge Brusselaar moeten we zorgen voor voldoende opvang. De Brusselse scholier moet binnen en buiten de schoolmuren talenten en talen ontwikkelen. Tieners moeten de ruimte krijgen om de grootstad te ontdekken. We moeten meer plaatsen in de kinderopvang creëren. De uitdaging is gigantisch. De inspanningen van de VGC zijn ontoereikend. Het Nederlandstalige deficit wordt tegen 2015 op plaatsen geraamd. Dit jaar creëert het collegelid welgeteld 66 plaatsen. De voorbije 2 jaar kenden we een nettogroei van ongeveer evenveel plaatsen. Dat volstaat niet, mevrouw het collegelid. Om aan de internationale normen te voldoen hebben we elk jaar 500 nieuwe plaatsen nodig. Waarom gaat de collegevoorzitter daar zo snel overheen? Hij lijkt de uitdaging te minimaliseren. Als dat niet zo is, wat is dan zjn strategie om dit gigantische tekort te overbruggen? We beseffen allemaal dat taalkennis cruciaal is voor het succes van de Brusselse jeugd. Vandaag is het Nederlands voor te veel kinderen enkel een schooltaal. Het Nederlands moet ook een taal zijn om te sporten en om zich te amuseren. Ook hier mis ik een vernieuwende visie in uw beleidsverklaring. Projecten als de Brede School, de boekbaby's, boekenbende aan huis, of Ket in Kuregem bewijzen dat creativiteit de sleutel is tot een betere kennis van het Nederlands. Ik hoor mensen klagen dat in sommige gemeenten te weinig of geen buitenschoolse activiteiten in het Nederlands worden aangeboden. Als ze al bestaan, zijn ze snel volzet, niet divers genoeg of te duur. De gemeente mag ook haar verantwoordelijkheid nemen. Ik hoop dat de nieuw gekozenen onder u iets aan deze schrijnende situatie zullen doen. Ouders hebben hun keuze gemaakt.

18 18 Jarenlang hebben we ouders gestimuleerd om met hun kinderen bij ons te komen. We hebben het recht niet ze nu in de steek te laten. Deze kinderen en jongeren hebben baat bij een positieve en plezierige relatie met hun nieuwe taal. Hoeveel extra plaatsen wil het College creëren? Waar en wanneer? In welke discipline? Wat bedoelt u met moedertaal stimuleren? Kunt u dat even toelichten? Ik mis cijfers in deze nota. U hebt al fietsend duidelijk gemaakt dat u kinderen zult leren fietsen. Dat laat niets aan duidelijkheid te wensen over. Wat gaat er verder nog gebeuren? Welke andere activiteiten worden nog georganiseerd? Mijnheer de collegevoorzitter, bij het opgroeien heeft de Brusselse jeugd ruimte nodig om de grootstad te ontdekken. Het gaat niet alleen om infrastructuur. Het gaat om de wijze waarop we beschikbare ruimte invullen. Twintig jaar geleden werden de jeugdhuizen rond de toog gebouwd. De jeugdhuizen van de toekomst zijn stadslabo's: flexibele ontmoetingsplaatsen die zowel permanent als tijdelijk kunnen zijn. Een goed voorbeeld is het initiatief plek 322. Een groep Brusselse jongeren nam deze zomer zijn intrek in een oude leegstaande school. Daar werkten ze een hele zomer lang aan workshops, kunstwerken, optredens en evenementen. Helaas, moesten deze Brusselse jongeren uitwijken naar Vilvoorde om hun creativiteit te kunnen botvieren. In Brussel kregen ze blijkbaar geen ondersteuning. Dergelijke initiatieven moeten in de toekomst wel een thuishaven vinden in de VGC. Wat denkt u van zulke projecten? Waarom kunnen tegen volgende zomer geen tijdelijke projecten opgestart worden in de vele onderbenutte en leegstaande gebouwen in Brussel? Voor deze projecten zouden de jongeren zelf verantwoordelijkheid kunnen dragen. Als ik naar de voorbije jaren kijk, moet ik helaas vaststellen dat dit College er niet in slaagt een creatief jeugdbeleid te voeren. Er wordt een nieuw reglement jeugdbeleid beloofd, maar intussen is het nieuwe `jeugdportaal' nog altijd niet actief. Welke beleidsinitiatieven zijn genomen om de werkingen van jeugdclubs te verbeteren? U beloofde vorig jaar een open, polyvalente culturele broedplaats voor jongeren met een fuifen concertzaal en verschillende repetitieruimtes. Hoever staat het daarmee? Wat ook opvalt, is dat veel belangrijke projecten behoorlijk vertraging oplopen. Sommige passages lijken zelfs rechtstreeks gekopieerd uit de vorige beleidsverklaring. Ik geef 2 voorbeelden. De omvorming van de cultuurwaardebon naar een vrijetijdswaardebon moet ervoor zorgen dat meer mensen participeren aan cultuur en sport. De invoering is helaas uitgesteld. U sprak zonet van september Het is nog altijd onduidelijk hoe het nieuwe instrument er zal uitzien. Ik heb ook niet het gevoel dat rond dit belangrijke thema een maatschappelijk debat wordt gevoerd. Hebt u overleg gepleegd met de Vlaamse Gemeenschap die nu de Uitpas ontwikkelt? Komt er in Brussel ook een proefproject? Ook het Lokaal Loket Kinderopvang loopt vertraging op. Vorig jaar beloofde u voor dit jaar een lokaal. Vandaag durft u er geen termijn meer op te plakken. Nochtans is dit een uitgelezen instrument om de toegankelijkheid van de opvang voor kwetsbare gezinnen te verhogen. Tot slot sta ik stil bij het belang van armoedebestrijding. Het visitatierapport in het kader van het Stedenfonds was allesbehalve kritisch. Toch weerklonk één duidelijke kritiek. De com-

19 19 missie betwijfelt of uw beleid echte kansarmen bereikt. Volgens hen maakt de VGC geen prioriteit van kansarmoede. Er wordt te weinig ingezet op arme wijken. Ik hoop dat deze kritiek u inspireert om uw beleid aan te passen. De Dag van de strijd tegen armoede maakte dit nogmaals duidelijk. We hebben allemaal huisbezoeken afgelegd tijdens deze verkiezingscampagne. Veel mensen leven in verschrikkelijk omstandigheden. Brussel is een duale stad. Steeds meer mensen vallen uit de boot. De VGC moet haar verantwoordelijkheid nemen en van armoedebestrijding een topprioriteit maken. Dat is ook wat het werkveld eist. Ik hoop dat u deze gedachte meeneemt naar de besprekingen die moeten leiden tot Stedenfonds III. De VGC mag geen stoffig beleidsniveau worden waarbij de discussie over de begroting het jaarlijkse hoogtepunt is. Het College moet zich spiegelen aan het innovatieve gebouw waar de administratie nu zit. De VGC moet vernieuwen en ruimte geven aan experiment. Alleen zo kunnen we de Brusselse jeugd en alle Brusselaars het beleid geven dat ze verdienen. Tenslotte zijn we allemaal Brusselaar, Vlaams-Brusselaar, maar we zijn ook divers. We zijn Nederlandstalig en promoten in Brussel een savoir-faire. We moeten fier zijn op wie we zijn. De Brusselaar mag weten dat de Vlamingen ook van hun stad en hun inwoners houden. Mevrouw Els Ampe.- Het is goed te horen dat de beleidsverklaring van de VGC voor dit werkjaar zeer concrete acties naar voren schuift en de collegevoorzitter de tijd heeft genomen om ze allemaal op te sommen. Het zijn er heel wat. De VGC investeert veel in Brussel. We stellen echter vast dat we vaak op de limiet zitten van wat ons takenpakket inhoudt. Decretaal moeten we een flankerend beleid voeren. De vraag is of we alleen dat nog doen. Brussel is een stad met grote uitdagingen. Voor sommige uitdagingen staat de Vlaamse Regering te ver van de Brusselse realiteit. Tekenend is de vaststelling dat er in de kinderopvang tegen 2015 meer dan plaatsen te weinig zullen zijn. Er zijn slechts 66 extra plaatsen gepland, dus blijft er nog een tekort van meer dan plaatsen. Ik werp daarmee geen steen naar het College of de partijen die deel uitmaken van de Vlaamse Regering. Het is eerder een structureel probleem. Vlaanderen en Vlaams-Brussel zijn uit elkaar aan het groeien. Daarom ligt onze hoop in een constructief kerntakendebat waarin meer vertrouwen wordt gesteld in de Vlaams-Brusselse gekozenen die het terrein kennen, de Brusselse noden kennen en Nederlandstalig zijn. Ik hoop dan ook dat we met de Vlaamse Gemeenschap een constructief gesprek kunnen voeren en dat de tasforce weldra zal bevallen van een leuke en levendige Vlaams-Brusselse baby. De zwangerschap begint echt wel lang te duren. (Hilariteit) Goed onderwijs is één van de weinige hefbomen die de overheid heeft om jonge mensen, van welke achtergrond ook, kansen te bieden op persoonlijke ontwikkeling, een goede job en bewust burgerschap. De heer Fouad Ahidar zei het al: veel mensen leven in Brussel in zeer barre omstandigheden. Het publieksonderwijs moet ervoor zorgen dat de kloof wordt dichtgereden tussen kinderen die met veel kansen opgroeien en degene die met weinig kansen opgroeien. Het heeft anders geen zin het openbaar onderwijs te financieren, dan kan men onderwijs evengoed aan het privé-initiatief overlaten. Dat is niet de bedoeling. Het probleem blijft dat we het erg moeilijk hebben om leraren en zorgverstrekkers aan te trekken die in Brussel willen komen werken. Ik juich de leuke campagnes toe die het College zal voeren om meer mensen te motiveren om in Brussel te komen lesgeven. Het is heel boei-

20 20 end om hier les te geven. In elke klas zitten kinderen met een heel verschillende achtergrond. Brussel is een stad met duizend mogelijkheden. Voor uitstappen is Brussel veruit de aantrekkelijkste stad. Vergeleken met Antwerpen of Gent is het cultureel aanbod hier veel groter. Een educatieve uitstap naar Brussel organiseren is voor elke leraar een paradijs. We zouden onze troeven zeker meer in de verf moeten zetten. In tijden van crisis moet de overheid de tering naar de nering zetten. Dat is hier al jaren herhaald. Het is belangrijk om de overheidsuitgaven terug te dringen. In bedrijven gebeurt dat gemakkelijker dan bij de overheid. Ik juich het voornemen van het College toe om het management binnen de VGC te rationaliseren. Een personeelsbeleid mag geen Zuid-Amerikaans leger zijn, maar moet een goed geoliede kleine machine zijn die op het terrein puik werk levert. Brussel is een meertalige, metropolitane stad, maar we moeten de keuzevrijheid respecteren. Brusselaars moeten de vrije keuze hebben tussen sociaal-culturele activiteiten in het Nederlands of tweetalige of meertalige activiteiten. De mensen vragen dat. We moeten daarmee rekening houden en het Nederlandstalige karakter van veel initiatieven bewaken. Open Vld steunt deze beleidsverklaring en wenst het College veel success met de uitvoering ervan. Mevrouw Greet Van Linter.- In de Beleidsverklaring is voortdurend sprake van de oplossing voor stedelijke problemen door de VGC en de VGC kan vanuit haar gemeenschapsbevoegdheden een stadsproject realiseren of de VGC is uitgegroeid tot een dynamische stedelijk overheid. Het voeren van een stedelijk beleid is toch de rol van de 19 Brusselse gemeenten. De VGC, die de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel uitoefent, overstijgt toch het louter stadsbeleid en moet de promotie van de Vlaamse Gemeenschap in haar vaandel dragen. Verder verwijst men in de inleiding naar het kerntakendebat dat dit najaar zal worden gevoerd en het afsluiten van een nieuwe beleidsovereenkomst Stedenfonds III met de Vlaamse Regering. Dat is belangrijk, maar niet nieuw. De beleidsnota heeft het verder over de noodzaak aan capaciteitsuitbreiding in een hedendaagse, leefbare en duurzame stad. Ze stelt dat de demografische boom en de vergroening in Brussel forse investeringen in diverse sectoren meer dan noodzakelijk maakt. Zo is er nood aan nieuwe kinderdagverblijven, uitbreiding van de capaciteit van de IBO's alsook de capaciteit van het onderwijs. Het is de logica zelve dat wanneer de capaciteit van het onderwijs vermeerdert, ook de initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang moeten toenemen. Ook het vakantieaanbod moet dan mee groeien. Men moet wel opletten met een grote en ongerichte capaciteitsuitbreiding. Is een grote capaciteitsuitbreiding wel opportuun of nodig? Capaciteitsuitbreiding kan en mag niet ten koste gaan van de kwaliteit die het Nederlandstalig onderwijs kan bieden door de grote toevloed van anderstaligen. Kan de kwaliteit van het Nederlandstalig onderwijs gehandhaafd worden zonder voldoende Nederlandstalige leerlingen? Moet de Vlaamse Gemeenschap een oplossing bieden voor het feit dat de Franse Gemeenschap te weinig investeert? Er moet in iedere geval voor gezorgd worden dat Nederlandstaligen voorrang krijgen bij de inschrijving in het Nederlandstalig onderwijs en dat Vlaamse ouders zonder probleem een school kunnen kiezen voor hun kinderen. Daarvan moet in de 1 ste plaats werk worden gemaakt. Inmenging van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in dit dossier kan niet. De gemeenschappen moeten hier hun verantwoordelijkheid ten volle nemen.

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 Nr. 1 INTEGRAAL VERSLAG Vergadering van vrijdag 18 oktober 2013 Ochtendvergadering INHOUD OPENING VAN DE GEWONE ZITTING 2013-2014... 2 BENOEMING

Nadere informatie

2014-2019. Management en Operationeel Plan

2014-2019. Management en Operationeel Plan ADOV 3.0 2.9 2014-2019 Management en Operationeel Plan Steven Vervoort Algemeen directeur VGC 2014 INHOUDSTAFEL Inhoudstafel p. 1 I. Algemene bepalingen p. 2 1.1. Identificatie mandaathouder p. 2 1.2.

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006

BELEIDSBRIEF. Inburgering. Beleidsprioriteiten 2005-2006 Stuk 528 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 24 oktober 2005 BELEIDSBRIEF Inburgering Beleidsprioriteiten 2005-2006 ingediend door de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid,

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2013-2014 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 23 mei 2014 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012

Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Beleidsbrief Inburgering & Integratie Beleidsprioriteiten 2011 2012 Ingediend door de heer Geert Bourgeois, Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Bestuurszaken, Binnenlands

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2014-2015 NR.1 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN 22 april 2015 INHOUD Blz. I. Vragen waarop werd geantwoord binnen de reglementaire termijn (R.v.O., art. 58,3)

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

VR 2014 2410 MED.0421/14

VR 2014 2410 MED.0421/14 VR 2014 2410 MED.0421/14 BELEIDSNOTA INTEGRATIE & INBURGERING 2014-2019 LIESBETH HOMANS Viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019

Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 Cultuurbeleidsplan 2014 > 2019 1 2 INHOUDSTAFEL Voorwoorden p. 04 Schepen Nederlandstalige Aangelegenheden p. 04 Voorzitter Adviesraad Cultuur van Sint-Gillis p. 05 Voorzitter Raad van Beheer van de Nederlandstalige

Nadere informatie

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom...

OD 4.1 Van 2015 tot 2019 bevordert de Vlaamse overheid de uitbouw van veilige en duurzame verbindingsweefsels binnen (en buiten) de bebouwde kom... Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan 2015-2019 Inhoudstafel Situering... 6 Een participatief proces... 10 Begrippen... 12 Doelstellingen... 13 Armoede... 18 SD 1. In 2019 is het aandeel kinderen en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009

Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Verkiezingsprogramma Brussels Hoofdstedelijk Gewest 7 juni 2009 Inleiding Brussel. Een stad gedroomd. Gedroomde stad? 1) Brussel is uniek en fascineert Van oorsprong is Brussel een Vlaamse stad; nu is

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving

Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Sport en Interculturaliteit Naar een sociaal sportbeleid in een interculturele samenleving Een samenwerking tussen sport en integratiesector: Hakim Benichou, Hilde Bekaert, Marc Boeckx, Sophie Cools, Gert

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand

BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand BELEIDSNOTA 2004-2009 Samenwerken voor een goed Vlaams bestuur in de Vlaamse rand Frank Vandenbroucke Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming. INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011

Beleidsbrief. Vlaamse Rand 2010-2011 stuk ingediend op 735 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Vlaamse Rand 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE

INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE informatie en inspiratie voor lokale actoren in hun strijd tegen armoede Anneline Geerts danielle dierckx lief vandevoort In opdracht

Nadere informatie

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten

In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding, Ingrid lieten INFORMATIE EN INSPIRATIE VOOR LOKALE ACTOREN IN HUN STRIJD TEGEN ARMOEDE ANNELINE GEERTS DANIELLE DIERCKX LIEF VANDEVOORT In opdracht van Vlaams Minister voor Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en

Nadere informatie

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1)

grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) S a m e n grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Samen grenzen verleggen Vlaamse Strategie Duurzame Ontwikkeling (fase 1) Voorwoord In West-Europa neemt de vergrijzing toe.

Nadere informatie

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media

Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media vergadering C276 CUL37 zittingsjaar 2011-2012 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media van 26 juni 2012 2 Commissievergadering nr. C276 CUL37 (2011-2012) 26 juni 2012

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2006-2007 Nr. 16 INTEGRAAL VERSLAG VERGADERING VAN VRIJDAG 22 JUNI 2007 OCHTENDVERGADERING INHOUD BERICHT VAN VERHINDERING...................................................

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA

BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA BIJLAGE BIJ DE TOELICHTINGSNOTA Bijlage nr. 1 Projectfiches INITIATIEFNEMER: ALBA vzw SAMENLEVINGSINITIATIEF (projecttitel): Engagement Aard van de initiatiefnemer: Korte beschrijving van het Situering

Nadere informatie

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke

Beleidsnota 2004-2009 SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND. Frank Vandenbroucke Beleidsnota 2004-2009 Frank Vandenbroucke SAMENWERKEN VOOR EEN GOED VLAAMS BESTUUR IN DE VLAAMSE RAND Vice-minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams Minister van Werk, Onderwijs en Vorming Inhoud

Nadere informatie

bon jaarverslag 2013

bon jaarverslag 2013 bon jaarverslag 2013 1 Leeswijzer Dit document bevat een groot aantal van de teksten uit het online jaarverslag 2011 van bon vzw. Het volledige jaarverslag 2013 is online terug te vinden via www.bonjaarverslag.be.

Nadere informatie

Jaarverslag Kind en Gezin

Jaarverslag Kind en Gezin Jaarverslag Kind en Gezin 2013 2. Kinderopvang Jaarverslag 2013 Kind en Gezin Bevat dit jaarverslag niet de informatie die je zoekt? Bezoek dan onze website voor aanvullende publicaties. Statistisch jaarverslag

Nadere informatie

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen

Beleidsnota 2007-2012. Duurzaam activeren & wonen Beleidsnota 2007-2012 Beleidsnota 2007-2012 Duurzaam activeren & wonen Inhoudstafel Woord vooraf 2 1. Maatschappelijke situering 4 2. Missie 7 3. Waarden 9 4. Algemeen maatschappelijke dienstverlening

Nadere informatie