Raads informatiebrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads informatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3336.OOI Inboeknummer ogbstor8q6 Dossiernummer 94I.4OI 6 oktobe> zoog Raads informatiebrief Betreft M/et investeren in jongeren Inleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. Deze wet geldt voor personen tot 18 tot 27 jaar en in bijzondere gevallen voor 16 en 17- jarigen. In het kader van de WIJ kunnen jongeren een aanvraag indienen voor een werkleeraanbod. Op basis van het werkleeraanbod wordt ambtshalve beoordeeld of een aanvullende inkomensvoorziening van toepassing is. Met de inwerkingtreding van de WIJ is de bijstand (Wet werk en bijstand) niet meer toegankelijk voor jongeren tot 27 jaar. Het doel van de WIJ is dat alle jongeren zonder werk of scholing een traject (werkleeraanbod) gericht op scholing, werk of een combinatie van beide, aangeboden krijgen, zodat jongeren werken aan een (economisch) zelfstandige toekomst. Het behalen van een startkwalificatie heeft in dit kader prioriteit. Daar waar jongeren niet in staat zijn om aan deze eis te voldoen, zal een ander passend werkleeraanbod worden gedaan. Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten: 1 kennis te nemen van de nieuwe wetgeving WIJ die per 1 oktober 2009 in werking is getreden; 2 in te stemmen met de startnotitie en de uitgangspunten die daarin staan opgenomen.

2 Raadsnummer 09.RQQQ6.OOI Argumenten 1 De WlJgaat per1 oktober2009van kracht. Degemeentedient per diedatum uitvoering te geven aan deze wet. 2 De startnoti ti e geeft weer op welke wijze de gemeenteinvulling geeft aan de WIJ. Hierbij wordt eerstingestoken op het behalen van een startkwali fi ca ti e en vervolgens reguliere scholing, werken of een combinatie van beiden. Passend bij de mogelijkheden en (ree/e) wensen van dejongere. Ter inzage gelegde stukken Startnotitie Wet investeren in Jongeren WIJ werken samen aan jouw toekomst. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris YG

3 9emeente Eindhoven WIJ werken samen aan jouw toekomst Startnotitie Wet investeren in jongeren (WIJ) Sector Economie & Cultuur! EZA In samenwerking met; Sector Ondersteuning Stadspleinen / Projecten & Beleid Sector Werk & Werkplein Mercado Sector Control September 2009

4 September 2009 Plan van aanpak WU - Wet investeren in jongeren Sector Economie & Cultuur Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Economie & Cultuur In samenwerking met: Sector OSP -afdelingen projecten en beleid Sector Werk & Werkplein Mercado Sector Control Datum September 2009

5 September 2009 Plan van aanpak Wfj - Wet investeren in jongeren Sector Economie & Cultuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave I INLEIDING oom m meeeett MHtttbt&tttttt ttttltttt 5 2 WET INVESTEREN IN JONGEREN WAT HOUDT DE WU IN7. 22 DOELGROEP WIJ INDIENEN VAN DE A42ArRAAG BII UWV WERKBEDRJJF HET WERKIBERAAb&oD Besluitvorming werkleeraanbod en start 2.5 KWmmCATIEPuCHT Vnjstelling van de kwalificatieplicht; Werkleeraanbod 16 ÃćâĆňâĂİ 17 jarigen. 2.6 HALVE VASTSTEILING INKOME&EVOO1UZENING Voorschot Geen werkleeraaebod wel gnkomensvoorziening. 2.7 OVERGANGSRECHT VISIE PARTICIPATIE.. EINDHOVEN EN REGIOitNttNttN AtttttNttNttNttttttttttlttNtNttNt t IttttNtNttN ttt INIEIDING.. 32 OhIVANG DOELGROEP. 3.3 WERKPumr ltriercado SeerOR WERK 3.4,1 Werkteam West, Werkteam Bijmndere Doelgroepen Inkomensteams Noord en Zuid Toepassing overgangsrecht (ornzetnng). 33 REGIOt deen TEN. 3.6 HEI WERKLEERAANBGD De aanvraag Inhoud werkleeraanbod Werkplein Mercado ( < 6 ntaanden).. 3.6,4 Sector Werk () 6maanden)., Regiogemeenten.. 4 VERORDENINGEN 5 FINANCIEN 4 VKR itoording 5.1 FINANCIERING/BEKOSTIGING. 5.2 VER,ANTrivOGRDING EN Toanmr 6 IMPLEMENTATIE WIJ 6.1 REGIOGEhIEENTEN ,

6 6.2 Basucrvo WIJ, MT Werkplein Mercado & Sector Werk Clitintenraad College Vaststellen verordeningen door Raad... Bijlage 1 Details Wet investeren in jongeren. Bijlage 2 Proces in bet kader van de WIJ

7 Ondanks de landelijke kritiek (VhlG, FNV, Divosa etc.) is op 30 juni jl. de Wet investeren in Jongeren (Wij) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet richt zich op de verbetering van de arbeidsmarktparticipatie van jongeren van 18 ÃćâĆňâĂİ 27 Jaar. Vanwege de toenemende werkloosheid hecht staatssecretaris Jetta Klijnsma aan een snelle invoering van de WIJ per I oktober 2009, In het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid is de gemeente, in samenwerking met de regio, onderwijs, ondernemers en andere organisaties, druk bezig om een goede aanpak vorm te geven, Hierbij wordt gebruik gemaakt van aanbod dat reeds aanwezig is, Daarnaast wordt gekeken waar behoefte aan is en waar nog niet in wordt voorzien. De activiteiten die in dat kader plaatsvinden zijn ook meegenomen in de WIJ aanpak. in deze nota wordt ingegaan op de WIJ en de consequenties voor de uitvoering, Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: In hoofdstuk 2 worden de wettelijke kaders van de WIJ beknopt weergegeven Hoofdstuk 3 bevat de vertaling van de WIJ naar de Eindhovense situatie inclusief de regiogemeenten In hoofdstuk 4 wordt kort ingegaan op de financiãńn en verantwoording ln hoofdstuk 5 staan de implementatie activiteiten weergegeven inclusief het te lopen besluitvormingtraject

8 1 5oatle: een diploma van een opleiding als bedoeld In artikel 7, eerste lid, onderdelen Wet investeren in jongeren z.x Wat houdt de WIJ in? De WIJ wil de positie van jongeren verbeteren door middel van arbeidsparticipatie. Arbeidsparticipatie beschermt de jongere tegen sociale problemen zoals armoede, sociale uitsluiting, criminaliteit en integratieproblemen. Deze wet beoogt een verandering ten opzichte van Wet werk en bijstand (WWB). In de WIJ staat het werkleeraanbod voorop. De jongere kan geen uitkering aanvragen, uitsluitend een werkleeraanbod, In het kader van de WWB, wordt wel een uitkering aangevraagd en bestaat het recht op een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De WIJ gaat uit van het recht voor de jongere op een aanbod dat via een startkwali6catie (een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2)) leidt tot duurzame arbeidsparticipatie. Aan de Jongere wordt pas een aanbod gedaan wanneer regulier onderwijs of reguliere arbeid geen oplossing bieden. De jongere is niet verplicht het aanbod te accepteren. Wanneer hij het aanbod weigert bestaat er ook geen recht op een inkomensvoorziening. Als van de jongere niet kan worden gevraagd dat die het werkleeraanbod uitvoert of als het aanbod onvoldoende inkomsten genereert dan wordt een inkomensvoorziening verstrekt. Daarnaast geldt, dat jongeren die door ziekte of handicap niet in staat zijn om te leren of werken recht hebben op een inkomensvoorziening WIJ. De WIJ gaat uit van de gedachte dat de meeste jongeren direct kunnen starten met een werkleervoorziening en meteen inkomen genereren, waardoor maar beperkt gebruik zal worden gemaakt van de inkomensvoorziening. De gemeente heeft volgens de Wij de opdracht om samen te werken met UVW Werkbedrijf. Zie voor meer detailinformatie over de wet bijlage 1. b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwris of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwils ol voorbereidend wetenschappelijk onderwils als bedoeld in artikel 7 ondersohetdenli]k 8 van de Wet op het voortgezet ondervfijs.

9 Hieronder een beknopt overzicht van een aantal verschillen tussen de WWB en de WIJ: Wwb WU Aanvraag + uitkering + traject Aanvraag + aanbod + inkomensvoorziening wanneer het aanbod is geaccepteerd en dat onvoldoende inkomen genereert Uitkerin Inkomensvoorzienin (ambtshalve) Geen uitkering = geen traject Geen traject (werkleeraanbod) = geen inkomensvoorziening Vermogen = geen uitkering = geen Vermogen = geen inkomensvoorziening = wel traject een aanbod 4 weken vakantie 13 weken vakantie Verwijtbaar werkloos bij aanvraag Verwijtbaar werkloos bij aanvraag heeft geen uitkering ÃćâĆňâĂİ afstemming van de invloed op de inkomensvoorziening uitkerin (Inkomen) partner telt mee (Inkomen) partner telt niet mee bij het doen van een aanbod, bij het verstrekken van een inkomensvoorzienin wel In het kader van de WIJ dienen de volgende onderwerpen in nieuwe of bestaande verordeningen opgenomen te worden: het werkleeraanbod het verlagen van de inkomensvoorziening het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik de betrokkenheid van jongeren bij de uitvoering het verhogen en verlagen van de norm Doelgroep WIj Jongeren van 18 tot 27 jaar die niet leren en niet werken behoren tot de doelgroep. Bij het werkleeraanbod geldt een uitzondering voor een kleine groep 16 en 17 jarigen. Deze groep valt onder het bereik van het werkleeraanbod wanneer zij al voor hun 18e de startkwalificatie behalen, of op grond van de Leerplichtwet zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Voor de inkomensvoorziening geldt de leeftijdsgrens van 18 jaar. Voor de jongeren onder de 18 jaar bestaat geen recht op een inkomensvoorziening, voor de ouders van deze jongeren bestaat namelijk recht op kinderbijslag en de ouders zijn onderhoudsplichtig. De verplichtingen uit de Wij kunnen parallel gaan lopen met de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders met kinderen onder 5 jaar. Die houdt in dat alleenstaande ouders op verzoek worden ontheven van sollicitatieplicht en tegelijkertijd een scholingsplicht krijgen opgelegd.

10 De nieuwe regeling geldt niet voor jongeren die niet kunnen werken of leren. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om jongeren met een handicap. Deze groep jongeren komt wel in aanmerking voor financiãńle ondersteuning (opgenomen in Wij), die aansluit bij de huidige bijstandsnorm, Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de WWB dus niet meer toegankelijk is voor jongeren tot 27 jaar, zij vallen volledig onder wet Wil (weliswaar gefinancierd uit het I- deel en Participatiebudget), 2.3 Indienen van de aanvraag bij UV/V Werkbedrijf Een aanvraag om een werkleeraanbod moet bij UWV Werkbedrijf worden aangevraagd. Het UWV werkbedrijf stuurt de aanvraag door naar de gemeente waarin de jongere woont of verblijft. Voorheen werd door jongeren de aanvraag voor een WWR via de site www werk ni ingediend. Reeds bekend is dat deze site niet tijdig zai zijn aangepast aan de nieuwe wet per > oktober, Werkplein Mercado heeft derhalve zelf een aanvraagformulier opgesteld, Het werkleeraanbod Jongeren die zich melden bij de gemeente kunnen bemiddeld worden naar arbeid of school, of een combinatie van deze twee, Hiermee wordt automatisch in het levensonderhoud van die jongeren voorzien (inkomen door arbeid of inkomen door studiefinanciering). Indien het reguliere aanbod niet toereikend of passend is, dient de gemeente een aanbod te doen gericht op scholing of werken of een combinatie. Een werkleeraanbod bestaat uit het aanbieden van: algemeen geaccepteerde arbeid; een voorziening gericht op arbeidsinschakeling (scholing, opleiding, sociale activering), of; ondersteuning bij arbeidsinschakeiing. Z,di x Beeluitvorming werkleeraanbod en Start Het besluit inzake het werkleeraanbod dient minimaal de volgende zaken te bevatten: aard activiteiten omvang activiteiten plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd (korte) motivatie van het aanbod en doel opmerking over de inbreng die de klant zelf heeft gehad"

11 uitdrukkelijk Is opgenomen dat de jongere zelf Inbreng moet hebben in het werkleeraanbad. Immers, indien de jongere gemotiveerd is, is de slagingskans het hoogst. Niet altijd zal de wens van de Jongere gehonoreerd kunnen worden, Over deze inbreng dient (kort) gerapporteerd te worden in het besluit. Aan het aanbod wordt, na besluitvorming, direct uitvoering gegeven, tenzij de jongere hier (zonder zijn/haar schuld) niet aan kan voldoen. Bijvoorbeeld, omdat instroom naar het onderwijs pas op een later moment piaats kan vinden. Uiterlijk 2 maanden na besluitvorming, dient het aanbod van start te gaan. Indien dit niet het geval is, dient er een tussentraject aan de jongere aangeboden te worden. Bijvoorbeeld, indien een opleiding pas over 4 maanden start, dan dient er een werkleeraanbod te komen, dat de tijd tot aanvang opleiding overbrugt. Voorkomen moet worden dat de jongere te lang stilzit. Indien de jongere, na afronding van een traject, nog niet economisch zelfredzaam is, dient opnieuw een aanbod gedaan te worden. Dft blijft gelden tot de jongere is uitgestroomd naar regulier onderwijs of arbeid. Uitzondering hierop geldt voor de Jongeren waarvan is vastgesteld dat zij niet kunnen werken of leren. Km a1jficatieplicht Alle Jongeren blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Ha de behindlging van de volledige leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden voor jongeren die: nog geen18jaarzijn; nog geen startkwalificatie hebben behaald; de volledige leerplicht achter de rug hebben. Kwalificatieplicht betekent dat alle jongeren tot hun 18e verjaardag een volledig onderwilsprogramma moeten volgen, gericht op het behalen van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau om goed geschooid de arbeidsmarkt op te kunnen gaan en vervolgens een goede kans te maken op geschooid werk. Een startkwalificatie ls minimaal een havo-, vwo- of mbo-z-diploma, z.5.x VrijsteMing van de kwaliticatieplicht: Ook onderstaande doelgroepen vallen onder de WIJ: zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen (voor zover geen recht op WAJONG bestaat). jongeren in het praktijkonderwijs die in bezit zijn van een getuigschrift of schooldiploma. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. Jongeren die een individuele vrijstelling van de leerplichtambtenaar hebben gekregen omdat zij door lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie zouden kunnen behalen.

12 %.5.2 W erkle era anbod x6 ÃćâĆňâĂİ r7 jarigen Een Jongere van 16 of 17 Jaar kan een werkleeraanbod ontvangen op grond van de wet WIJ als hij: de startkwalificatie al heeft behaald; of is vrijgesteld van de kwallflcatieplicht..6 Ambtshalve vaststelling inkomensvoorziening In het kader van de WIJ wordt gesproken over een inkomensvoorziening in plaats van een uitkering. De Jongere kan geen aanvraag indienen voor een inkomensvoorziening, uitsluitend voor een werkleeraanbod. Ambtshalve zal op basis van het werkleeraanbod bepaald worden of er recht bestaat op een {aanvullende) inkomensvoorzienlng. Dit is van toepassing in de volgende gevallen: Oe jongere wacht op een werkleeraanbod; De Jongere genereert uit het werken onvoldoende inkomen; De jongere kan niet deelnemen aan het werkleeraanbod wegens lichamelijke, geestelijke of sociale beperkingen. Jongeren die weigeren deel te nemen aan een aanbod, hebben geen recht op inkomensvoorziening. Dit geldt ook voor jongeren waarvan het werkleeraanbod reeds is gestart en vervolgens weigeren om deel te nemen. Er zijn juridisch geen mogelijkheden om Jongeren te begeleiden indien zij niet mee willen werken aan het behalen van een startkwalificatle of het vinden van betaalde arbeid, z.6.x Voorschot Conform de WWB, is in artikel 37 van de WU geregeld dat iedere 4 weken een voorschot door de gemeente moet worden toegekend gedurende de periode dat de gemeente het recht op een inkomensvoorziening nog niet heeft vastgesteld. z.6.s Geen werldeeraanbod wel inkomensvoorxiening In de WIJ is opgenomen {17 lid 2 WIJ) dat indien het college van oordeel is dat om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard, van een jongere niet kan worden gevergd dat hij uitvoering geeft aan een werkleeraanbod, het college deze jongere ook geen leeraanbod doet,

13 Overgangsrecht Nieuwe gevallen vallen direct onder de nieuwe wetgeving. Bestaande gevallen (WWB-gerechtigden op 30 september 2009) kunnen tot maximaai 1 juli onder het regime van de WWB vallen. Daarna moeten zij dan zijn/worden omgezet naar de WU. z.8 Visie participatie In het eerste kwartaal van dit jaar heeft het college de visienota Een pakket op maat... voor iedereen die wil participeren... vastgesteld. De uitwerking van de WIJ sluit aan bij die visie en zeker voor deze doelgroep geldt (voorbereiding op) economische en maatschappelijk zelfredzaamheid (trede 6 van de participatieladder),

14 Eindhoven en regio g.x Inleiding De gemeente is verplicht jongeren een werkleeraanbod te doen. Dit houdt in dat Jongeren een aanbod moeten krijgen gericht op werken of leren of een combinatie van beiden. Aansluitend bij het beleid van de gemeente Eindhoven en de aanpak van de Jeugdwerkloosheid, wordt in dit hoofdstuk de voorgestelde aanpak beschreven. Het inzetten op het behalen van een startkwalificatie en het verder leren blijven prioriteit (ook conform intentie WIJ). Daar waar een intensieve inzet noodzakelijk is, zal deze ook worden geboden. De jongeren moeten een aanvraag indienen bij het UWV Werkbedrijf voor het werkleeraanbod. Voor de Jongeren van de gemeente Eindhoven e.o, houdt dit in dat de jongere zich meldt bij het Werkplein Mercado. Omdat deze werkwijze dus ook geldt voor de jongeren uit de regiogemeenten Best, Nuenen, 5on & Breugel en Veldh oven, zijn deze gemeenten ook betrokken bij de (beleidsmatige) voorbereidingen ten behoeve van de implementatie van de WIJ. Otnvang doelgroep Om een idee te krijgen over de omvang van de doelgroep, is voor onderstaand overzicht uitgegaan van het huidige bljstandsbestand WWB. De verwachting is immers dat die aantallen overeen zullen komen. Daarnaast is ook inzicht verschaft in het aantal personen dat reeds op traject zit. Voor zover de gegevens beschikbaar waren, zijn ze ingevoegd in onderstaande tabel. Stond; september 2009 tke itrj Alleenstaande 6096 Alleenstaande ouder Gehuwd Nuqqers Stond: Se tember 2009 gpp 33 Alleenstaande 32 Alleenstaande ouder Gehuwd

15 Stand: September % Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd Stand. September 2009 Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd Stan 37 Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd Werkplein Mercado Jongeren melden zich bij het Jongerenloket met een verzoek om ondersteuning gericht op arbeid of onderwijs of een combinatie hiervan. De dienstverlening die wordt geboden aan de jongeren sluit aan bij de dienstverlening van werkplein Mercado: heeft en is uitgestroomd naar werk of onderwijs, vindt de dienstverlening binnen het werkplein plaats. Indien de verwachting is dat de dienstverlening lan er dan 6 ma nden in beslag neemt, dan wordt de Jongere overgedragen aan de sector Werk (zie paragraaf 3.4). Het werkplein is dus verantwoordelijk voor de jongeren waarvan de verwachting is dat deze binnen 6 maanden uitstromen naar arbeid of regulier onderwijs, De volgende volgorde wordt hierbij gehanteerd: Jongeren worden (terug)begeleid naar regulier onderwijs o De jongere heeft geen startkwalircatie en gaat terug naar school o De jongere heeft een startkwaiificatie en wordt gestimuleerd om door te leren /studeren wegens de huidige economische situatie Jongere wordt begeleid naar BPV (Ieren en werken) o De jongere heeft geen startkwalificatie, wil geen fulltime onderwijs volgen, maar gaat onderwijs volgen aanvullend op een arbeidscontract. De jongere wordt begeleid bij het vinden van een BPV-plek

16 Jongeren worden begeleid naar regulier arbeid (korter dan 6 maanden) o De jongere heeft geen startkwalificatie en zal deze ook niet gaan halen (omdat de capaciteiten of ambitie ontbreekt) of de jongere heeft een startkwalificatie en wil niet verder leren. Indien de jongere reeds in bezit is van een baan, dient deze baan behouden en eventueel uitgebreid te worden. Ondersteuning naar (ander) werk (meer passend bij de afgeronde opleiding) kan geboden worden. o In bepaalde sectoren zijn nog voldoende arbeidsplaatsen vacant, dit reguliere werk gaat boven een ondersteunend werkaanbod van de gemeente, maar is afhankelijk van de capaciteiten van de jongere (zie hieronder) o Jongeren worden ondersteund door middel van een re-integratietraject o De jongere heeft een korte afstand tot arbeid, maar dient ondersteund te worden bij het vinden van arbeid: Trabajo Indien de jongere een aanvraag voor een werkleeraanbod indient, wordt de aanpak behorend bij bovengenoemde acties hierin opgenomen j beschreven, inclusief het traject dat daarbij hoort. De ambitie hierbij is dat binnen 4 weken, vanaf datum aanvraag, het besluit is genomen inzake het werkleeraanbod. Niet iedereen zal een aanvraag werkleeraanbod in het kader van de WU In willen dienen. Daar waar jongeren geen beroep doen, wegens voor hun moverende redenen, worden zij ook begeleid zoals nu reeds het geval is. Doelstelling is dat jongeren begeleid worden (wel aldan niet in het kader van de WIJ). 3.4 Sector Werk De Sector Werk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WIJ waarbij het jongeren betreft die voor de begeleiding aangewezen zijn op een traject van 6 maanden of langer. Deze jongeren vallen onder Werkteam West. Daarnaast zijn er ook jongeren die dak- en of thuisloos zijn of verblijven in de opvang, dan wel vanen onder de doelgroep ex-gedetineerden. Deze jongeren vallen onder het Werkteam Bijzondere doelgroepen. B.4.x Werkteam West Het Werkteam West van de Sector Werk begeleid jongeren Jongeren worden begeleid naar regulier onderwijs (eventueel na een voorschakeltraject) Jongeren worden begeleid naar reguliere of ondersteunende arbeid (langer dan 6 maanden)

17 o De jongere heeft een grote afstand tot arbeid en dient ondersteund te worden bij het vinden van arbeid: Arbeidspool o Jongeren worden ondersteund door middel van een re-integratietraject 3 2 Werkteam Bijzondere Doelgroepen Het werkteam Bijzondere Doelgroepen kent drie units: 1. Tehuizen 2. Dak- en thuislozen 3. Re-integratie ex-gedetineerden Jongeren worden begeleid naar regulier onderwijs (eventueei na een voorschakeltraject) Jongeren worden begeleid naar reguliere of ondersteunende arbeid (langer dan 6 maanden) o De jongere heeft een grote afstand tot arbeid en dient ondersteund te worden bij het vinden van arbeid: Arbeidspool o Jongeren worden ondersteund door middel van een re-integratietraject Daarnaast geldt voor deze Jongeren dat ze behoren tot een bijzondere doelgroep en ontvangen op basis van de leef-woon en sociale omstandigheden ondersteuning, gericht op het (wederom) leren van sociale en economische zelfredzaamheid. Hulpverlening is cruciaal in deze trajecten omdat deze jongeren zelf niet in staat zijn de benodigde zelfredzaamheid te verkrijgen. Deze jongeren krijgen een werkleeraanbod in combinatie met een hulpverleningsaanbod, Indien noodzakelijk wordt gedurende een eerste periode een inkomen verstrekt op basis van de WU, tot dat de situatie voldoende stabiel is om vorm te geven aan ieren, werken of een combinatie hiervan. Dit laatste wordt zo spoedig als mogelijk ingezet. Voorbeelden: De jongere behoort tot de doelgroep zwerfjongere (Stedelijk Kompas); De jongere behoort tot de doelgroep tienermoeder en verblijft wegens bijzondere omstandigheden in de opvang (JEM & Kids, Stichting MAJ, Stichting Neos, etc.); Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk de aanvraag op de reguliere wijze geschiedt, dus via het Werkplein Mercado, tenzij dit om redenen niet mogelijk is. In die gevallen wordt de aanvraag rechtstreeks ingediend bij het Werktearn Bijzondere Doelgroepen. Met Stichting Neos is tot op heden de afspraak dat een aanvraag rechtstreeks ingediend wordt bij het Werkteam Bijzondere Doelgroepen. Dit wordt vooralsnog gehandhaafd.

18 3,$.3 Inkomensteams Koord en Zuid De jongerenwerkcoaches van het werkpiein Mercado en de Casemanagers Werk van de sector Werk zijn verantwoordelijk voor het werkleeraanbod. De ambtshalve beoordeling van de inkomensvoorziening vindt plaats bij de Inkomensteams Noord en Zuid door de Casemanagers Inkomen. Toepassing overgangsrecht (omzetting) De gemeente heeft tot 1 Juli 2010 de tijd om de jongeren dfe op 30 september 2M9 een WWB ontvingen, om te zetten naar de WIJ, De Sector Werk is reeds bezig met de uitwerking van een plan van aanpak om de omzettingen te kunnen realiseren. In het kader van de omzettingen zal eerst gekeken worden of jongeren met een WWB uitkering over een startkwaliflcatie beschikken, zo niet, dan wordt daar een traject op ingezet. Daarnaast wordt beoordeeld of jongeren reeds een traject volgen, dat wordt dan voorgezet en omgezet naar een werkleeraanbod. Voor de overigen zal een werkleeraanbod worden bezien. Gezien de prioriteit voor de implementatie voor nieuwe instroom per 1 oktober, zal dit proces vanaf 1 oktober intensiever opgepakt gaan worden. 3.5 Regiogeme enten De bemiddeling van de jongere vindt in eerste instantie plaats op het werkplein. Indien er sprake is van een werkleeraanbod, zal de casemanager van de regiogemeente hierbij betrokken worden. Over de exacte invulling van dit proces op het werkplein, worden nog nadere afspraken gemaakt. Met betrekking tot het besiuit inzake werkleeraanbod geldt dat gezien het ontbreken van een mandatering, de gemeente zelf het werkleeraanbod zal moeten ondertekenen. Inkomensvoorziening Net als de verdeling geldt bij Wphll en de Sector Werk voor het inkomensdeel, geldt dit ook voor de regiogemeenten. Indien een aanvraag voor een WIJ wordt uitgedeeld wordt de regiogemeente geinformeerd en bij het indienen van de aanvraag wordt het deel inzake de inkomensvoorziening naar de regio gezonden, inclusief een kopie van de aanvraag werkleeraanbod.

19 Volledige overriracht naar regio Indien de verwachting is dat de jongere niet binnen 6 maanden bemiddeld I begeleid kan worden naar onderwijs of arbeid, zal de aanvraag werkleeraanbod direct overgedragen worden aan de betreffende regiogemeente. De regiogemeenten hebben ieder een eigen werkwijze waarop zij dan de jongere verder een werkleeraanbod doen in het kader van de WIJ. Dit zal niet verder worden beschreven in deze nota. g.6 Het Wet kleeraanbod 3.6,x De aanvraag De jongere kan een aanvraag doen in het kader van de WIJ. De gemeente heeft zelf een aanvraagformulier ontwikkeld omdat hier landelijk niet in voorzien is. De aanvraag bestaat uit twee delen: aanvraag werkleeraanbod (I ) Inlichtingenformulier in het kader van de beoordeling inkomensvoorziening (2) De aanvraag komt binnen op het WPM en gaat vervolgens (afhankelijk van de doelgroep) naar. Werkcoach Werkplein Mercado (< 6 maanden) Casemanager werk Sector Werk (> 6 maanden): o Team West o Bijzondere doelgroepen Regiogemeente () 6 maanden) Deel 2 gaat naar de inkornenscasemanager van de Sector Werk of de regiogemeente, z.6.z Inhoud werkieeraanbod Om vorm en inhoud te kunnen geven aan het werkleeraanbod hebben het Werkplein Mercado en de gemeenten diverse middelen ter beschikking. In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de verschillende werkleeraanbod-mogelijkheden die er zijn. De verschillende producten en diensten zullen afzonderlijk of gezamenlijk het werkleeraanbod gaan vormen. In het werkleeraanbod staat opgenomen: Doel (gericht op arbeid, scholing of combinatie) Aard (intensief traject, diagnose, scholing, voorschakeltraject, etc.) Omvang /duur (aanvang, duur, aantal uren per week, etc.) Plaats (locatie(s) waar aanbod wordt uitgevoerd)

20 Het werkieeraanbod wordt besproken met de Jongere. Hierbij wordt de mening van de jongere betrokken. Nadat het werkleeraanbod is besproken met de Jongere, krijgt deze het werkleeraanbod in de vorm van een besluit toegezonden Vrerkplein Mercado ( c 6 maanden) Het werkplein beschikt over onderstaande diensten die voor alle gemeenten vallend onder het werkplein beschikbaar zijn. Indien een aanvraag WU is ingediend en de verwachting is dat de dienstveriening van het werkplein toereikend is, zullen onderstaande diensten ÃćâĆňâĂİ of onderdelen daarvan ÃćâĆňâĂİ beschreven worden en samen het werkleeraanbod vormen: Werkplein (ook niet ww ers): individuele coaching naar onderwijs of werk Bemiddeiingsservice vanuit de Brancheteams Informatie en advies inzake onderwijs, arbeidsmarkt en re-integratie Producten aanvullend op bovenstaande dienstverlening: Sollicitatietrainingen EVC-procedure Competentie Test Centrum Begeleiding en bemiddeling vanuit de diverse servicepunten (Leren 5 Werken, Techniek, Detailhandel en Zorg) Netwerkgroep Hoger Opgeleiden Opleidingscheque Werk.nl Digitale werkmap Eures (internationale bemiddeling tussen werknemers en werkgevers) In Bedrijf J eugdwerkloosheid ÃćâĆňâĂİ wervin gs programma s: School ex programma Proppers (acquisitie) Samenwerking met RMC Exclusief voor 5 ll Trabajo (ook voor 27+ WWB) 3 aanbleders: kort traject Speelklaar houden van jongeren (Medio oktober operationeel ÃćâĆňâĂİ besluit voorlopige gunning d.d ): o ln dit kader zijn S00 trajecten ln een opdracht weggezet en wordt gezocht naar 3 uitvoerders, Deze trajecten worden geanancierd uit het partlcipatiebudget. Bij eventuele inzet hiervan voor de regiogemeenten, dient vooraf toestemming te worden gevraagd, gezien de extra facturatie,

21 Bovenstaande producten (onder exclusief voor WIJ ) zijn uitsluitend in te zetten in het kader van een werkleeraanbod WIJ. De trajecten worden gefinancierd in het kader van de WIJ, Indien de regiogemeenten hiervan gebruik wensen te maken, dient dit apart gefinancierd te worden door de betreffende gemeente, 3.6 Sector Werk ( > 6maanden) De sector Werk beschikt over een scala aan trajecten die zijn ingekocht vanuit het Participatiebudget. Specifiek voorjongeren Lopende contracten /samenwerkingsafspraken: Bemiddeling door jongeren-casemanager Werk Traject van 18 maanden voor jongeren met een grote uitvalkans in relatie tot werk, onderwijs en maatschappij (Sterk in Werk) Sarnenwerkingsafspraken met Stichting MAI (tienermoeders) Samenwerkingsafspraken Vast & Verder (Jongeren die met Justitie is aanraking zijn geweest) Samenwerkingsafspraken JEM & Kids (Lumensgroep) Samenwerkingsafspraken Nazorg op de Jeugdzorg (Sector M&M) Qutreachende medewerkers die jongeren die nergens in beeld zijn in beeld brengen en benaderen (Jongerenloket) Start 4 kwartaal 2009: Intensief voortraject van 6 weken voor jongeren gericht op keuzes te maken in het kader van onderwijs of arbeid. Aandacht is voor houding, ritme, sociale vaardigheden, conflicthantering, omgaan met omgeving, etc. (Jongcoachen) Voortraject van 6 maanden waarbij Jongeren werkervaring opdoen bij verschillende onderdelen van een welzijnsorganisatie. Dit traject helpt jongeren die moeilijkheden hebben om toekomstgerichte keuzes te maken. Het traject is erop gericht om Jongeren terug te leiden naar onderwijs of arbeid (Lumensgroep) Overige contracten (niet specifiek voor jongeren) Lopende contracten i samenwerkingsafspra ken: Diagnose (n.t,b,) Personen met een (ex) verslavingsproblematiek (Rework) Personen met een (ex) psychiatrisch ziektebeeld (Bounce) Dak-en thuislozen directe plaatsing het bedrijf (Stichting Neos) Dak- en thuislozen ÃćâĆňâĂİ re-integratietraject gericht op activering / arbeid (Stichting Neos) Ex-gedetineerden (Sint Annaklooster, Atlantgroep, ID-plein) Opstapbanen (financilile prikkel voor werkgevers) Trabajo (Ergon) Arbeidspool (Ergon) Dia-methode Persoonlijk begeleider (AIM)

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772

Raadsstuk. Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 Raadsstuk Onderwerp: Kadernota Werk! Reg.nummer: 2012/477772 1. Inleiding De nota Werk! beschrijft de inzet van de gemeente voor de toeleiding naar werk van bijstandsgerechtigden. De nota vervangt de eerder

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Meedoen op de arbeidsmarkt

Meedoen op de arbeidsmarkt Uitvoeringsprogramma Enschedese arbeidsmarktaanpak 2015 Meedoen op de arbeidsmarkt Voorgenomen besluit van college en burgemeester van 11 november 2014 Datum: november 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3

Nadere informatie

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015

Titel van het document. Datum / Auteur. Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Titel van het document. Datum / Auteur Beleidsplan Participatiewet Maastricht-Heuvelland 2015 Status: concept Datum: 23 oktober 2014 Inhoudsopgave Voorwoord......3 Leeswijzer......5 1. Inleiding......7

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Onderwerp: Jongeren en scholing (wijziging WWB per 01.07.2012) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Mevr. A.L. van der Kraan Telefoon 5114061 E-mail: alkraan@haarlem.nl

Nadere informatie

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN

GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN GEMEENTE BEDUM BELEIDSVERSLAG 2010 SOCIALE ZAKEN Beleidsverslag 2010 Sociale Zaken gemeente Bedum 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 1. Samenvatting 6 1.1 Ontwikkelingen 1.2 Werk 1.3 Inkomen 2. Ontwikkelingen in

Nadere informatie

Tweede bestuursrapportage 2009

Tweede bestuursrapportage 2009 Tweede bestuursrapportage Inhoudsopgave Inleiding 4 Visie en missie 6 De voortgang van de programma's 7 Programma 1 Werk 8 Programma 2 Inkomen 15 Programma 3 Zorg 20 Algemene dekkingsmiddelen 26 Totaaloverzicht

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers

Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers Verantwoordelijk manager: Susanne Plass Pagina 1 van 31 DEEL A. Tandem / Bijlage 2. Plan Sociale maatregelen ID-medewerkers 1. INLEIDING 2. DEFINITIES 3. ALGEMENE BEPALINGEN 4. MOBILITEITSBEVORDERENDE

Nadere informatie

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet

Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet Factsheet beleidskeuzes in de Participatiewet In dit document van het Programma Optimale weg naar Participatie worden de verschillende beleidskeuzes en de hierbij te maken afwegingen beschreven. 01 april

Nadere informatie

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland

Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Begroting 2011 RSD Pentasz Mergelland Samenwerkingsverband sociale zekerheid van de gemeenten Eijsden, Gulpen-Wittem, Margraten, Meerssen en Vaals Versie 1.1. Inhoudsopgave begroting 2011 RSD Pentasz

Nadere informatie

Meedoen mogelijk maken

Meedoen mogelijk maken verbind Sociale Zaken en Werkgelegenheid Beleid, Advies en Control Werkplein De Lure Hanzelaan 180 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 40 57 s.bruns@zwolle.nl www.zwolle.nl Meedoen mogelijk

Nadere informatie

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard

Kadernota Werk en Inkomensondersteuning. De Participatiewet in de Hoeksche Waard Kadernota Werk en Inkomensondersteuning De Participatiewet in de Hoeksche Waard 1 Woord vooraf Het bieden van een kader voor de invoering en uitvoering van de Participatiewet lijkt een hachelijke zaak.

Nadere informatie

BIS BenW adviezen - 5611

BIS BenW adviezen - 5611 BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. BIS BenW adviezen - 5611. Plan van aanpak Integrale aanpak van gecoördineerde werkgeversdienstverlening, detachering en reintegratie Gemeente Nederweert,

Nadere informatie

gemeente Bergen op Zoom

gemeente Bergen op Zoom gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage 17 juli 2009 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...5 2. Onderzoekskader...7 2.1. Onderzoeksvragen...7 2.2.

Nadere informatie

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen

Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen BIJLAGEN Bijlage 1 bij hoofdstuk 1: lijst van geïnterviewde personen Bestuur 1. Yvo Kortmann Burgemeester 2. Theo Reinders Wethouder Sociale zaken 3. Leo Bisschops oud-wethouder Sociale zaken Management

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet

Participatie de norm, Werk het doel. Kadernota Participatiewet Participatie de norm, Werk het doel Kadernota Participatiewet Juni 2014 Samenvatting; Top 6 Kaders Participatiewet Drentsche Aa 1. Participatie de norm, werk het doel. Dit betekent dat de focus van de

Nadere informatie

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015

VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 VERKENNING VAN DE ICT GEVOLGEN VAN DE PARTICIPATIEWET 2015 Versie 2.1, december 2013 Auteur Anja van Bourgondiën Inhoud Inleiding 3 1. Naamswijziging WWB naar Participatiewet 5 2. Afsluiten WSW en beperking

Nadere informatie

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken.

Tevens worden hierbij de voorgaande Beleidsregels Werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand (GB2012-079) ingetrokken. Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 109 Naam Beleidsregels werk, verplichtingen en maatregelen werk en bijstand 2013 Publicatiedatum 30 oktober 2013 Opmerkingen - Vaststelling van de beleidsregels

Nadere informatie

Programmarapportage Activering jongeren

Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Programmarapportage Activering jongeren Colofon Programma Participatie Nummer R 11/05 Datum augustus 2011 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-249-3 Pagina 2 van 45

Nadere informatie

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend

Bedrijfsplan. 19 september 2014. > Samenwerkend en verbindend Bedrijfsplan 19 september 2014 > Samenwerkend en verbindend > Inhoudsopgave Hoofdstuk blz. Voorwoord : talent werkt voor Rivierenland 4 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond en aanleiding 5 Sociaal domein 5 Participatiewet

Nadere informatie

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012

Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Meerjarenbeleidsplan Participatie 2009-2012 Amsterdam, 31 maart 2009 Inhoud SAMENVATTING... 5 1 INLEIDING... 7 T ONTWIKKELINGEN OP DE ARBEIDSMARKT... 7 1.1 1.2 OP WEG NAAR EEN INTEGRAAL MEERJARENBELEIDSPLAN

Nadere informatie

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek

Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Onderzoek uitvoering Participatiewet in de gemeenten Berkelland, Oost Gelre en Winterswijk door de Sociale Dienst Oost Achterhoek Concept rapport ter bespreking in DB op 16 april 2015 Amsterdam, 9 april

Nadere informatie

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden

Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden Schuldhulpverlening in Lelystad Perspectief bieden aan Mensen met Schulden 2011-2014 Afdeling Beleid i.s.m. Werk, Inkomen & Zorg Inhoudsopgave I Inleiding 2 II De gemeentelijke taakstelling 4 III De uitvoering

Nadere informatie

Actief in goede banen

Actief in goede banen Concept kadernota re-integratie/participatie Gemeente Groningen 29 maart 2011 Actief in goede banen Beleidskader 2012-2015 Re-integratie Participatie Activering INHOUD Inleiding...3 Leeswijzer...6 1 Re-integratie,

Nadere informatie

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0

Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Entreeopleidingen en het bindend studieadvies VERSIE 2.0 Titel : Entreeopleidingen en het bindend studieadvies Project/Werkgroep : Werkgroep bindend studieadvies Auteur(s) : Mieke de Haan MBO Raad : Houttuinlaan

Nadere informatie