Raads informatiebrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raads informatiebrief"

Transcriptie

1 gemeente Eindhoven Raadsnummer 09.R3336.OOI Inboeknummer ogbstor8q6 Dossiernummer 94I.4OI 6 oktobe> zoog Raads informatiebrief Betreft M/et investeren in jongeren Inleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. Deze wet geldt voor personen tot 18 tot 27 jaar en in bijzondere gevallen voor 16 en 17- jarigen. In het kader van de WIJ kunnen jongeren een aanvraag indienen voor een werkleeraanbod. Op basis van het werkleeraanbod wordt ambtshalve beoordeeld of een aanvullende inkomensvoorziening van toepassing is. Met de inwerkingtreding van de WIJ is de bijstand (Wet werk en bijstand) niet meer toegankelijk voor jongeren tot 27 jaar. Het doel van de WIJ is dat alle jongeren zonder werk of scholing een traject (werkleeraanbod) gericht op scholing, werk of een combinatie van beide, aangeboden krijgen, zodat jongeren werken aan een (economisch) zelfstandige toekomst. Het behalen van een startkwalificatie heeft in dit kader prioriteit. Daar waar jongeren niet in staat zijn om aan deze eis te voldoen, zal een ander passend werkleeraanbod worden gedaan. Besluit van college van burgemeester en wethouders Wij hebben besloten: 1 kennis te nemen van de nieuwe wetgeving WIJ die per 1 oktober 2009 in werking is getreden; 2 in te stemmen met de startnotitie en de uitgangspunten die daarin staan opgenomen.

2 Raadsnummer 09.RQQQ6.OOI Argumenten 1 De WlJgaat per1 oktober2009van kracht. Degemeentedient per diedatum uitvoering te geven aan deze wet. 2 De startnoti ti e geeft weer op welke wijze de gemeenteinvulling geeft aan de WIJ. Hierbij wordt eerstingestoken op het behalen van een startkwali fi ca ti e en vervolgens reguliere scholing, werken of een combinatie van beiden. Passend bij de mogelijkheden en (ree/e) wensen van dejongere. Ter inzage gelegde stukken Startnotitie Wet investeren in Jongeren WIJ werken samen aan jouw toekomst. Burgemeester en wethouders van Eindhoven, A. Brunninkhuis, secretaris YG

3 9emeente Eindhoven WIJ werken samen aan jouw toekomst Startnotitie Wet investeren in jongeren (WIJ) Sector Economie & Cultuur! EZA In samenwerking met; Sector Ondersteuning Stadspleinen / Projecten & Beleid Sector Werk & Werkplein Mercado Sector Control September 2009

4 September 2009 Plan van aanpak WU - Wet investeren in jongeren Sector Economie & Cultuur Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven Economie & Cultuur In samenwerking met: Sector OSP -afdelingen projecten en beleid Sector Werk & Werkplein Mercado Sector Control Datum September 2009

5 September 2009 Plan van aanpak Wfj - Wet investeren in jongeren Sector Economie & Cultuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave I INLEIDING oom m meeeett MHtttbt&tttttt ttttltttt 5 2 WET INVESTEREN IN JONGEREN WAT HOUDT DE WU IN7. 22 DOELGROEP WIJ INDIENEN VAN DE A42ArRAAG BII UWV WERKBEDRJJF HET WERKIBERAAb&oD Besluitvorming werkleeraanbod en start 2.5 KWmmCATIEPuCHT Vnjstelling van de kwalificatieplicht; Werkleeraanbod 16 ÃćâĆňâĂİ 17 jarigen. 2.6 HALVE VASTSTEILING INKOME&EVOO1UZENING Voorschot Geen werkleeraaebod wel gnkomensvoorziening. 2.7 OVERGANGSRECHT VISIE PARTICIPATIE.. EINDHOVEN EN REGIOitNttNttN AtttttNttNttNttttttttttlttNtNttNt t IttttNtNttN ttt INIEIDING.. 32 OhIVANG DOELGROEP. 3.3 WERKPumr ltriercado SeerOR WERK 3.4,1 Werkteam West, Werkteam Bijmndere Doelgroepen Inkomensteams Noord en Zuid Toepassing overgangsrecht (ornzetnng). 33 REGIOt deen TEN. 3.6 HEI WERKLEERAANBGD De aanvraag Inhoud werkleeraanbod Werkplein Mercado ( < 6 ntaanden).. 3.6,4 Sector Werk () 6maanden)., Regiogemeenten.. 4 VERORDENINGEN 5 FINANCIEN 4 VKR itoording 5.1 FINANCIERING/BEKOSTIGING. 5.2 VER,ANTrivOGRDING EN Toanmr 6 IMPLEMENTATIE WIJ 6.1 REGIOGEhIEENTEN ,

6 6.2 Basucrvo WIJ, MT Werkplein Mercado & Sector Werk Clitintenraad College Vaststellen verordeningen door Raad... Bijlage 1 Details Wet investeren in jongeren. Bijlage 2 Proces in bet kader van de WIJ

7 Ondanks de landelijke kritiek (VhlG, FNV, Divosa etc.) is op 30 juni jl. de Wet investeren in Jongeren (Wij) aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet richt zich op de verbetering van de arbeidsmarktparticipatie van jongeren van 18 ÃćâĆňâĂİ 27 Jaar. Vanwege de toenemende werkloosheid hecht staatssecretaris Jetta Klijnsma aan een snelle invoering van de WIJ per I oktober 2009, In het kader van de aanpak Jeugdwerkloosheid is de gemeente, in samenwerking met de regio, onderwijs, ondernemers en andere organisaties, druk bezig om een goede aanpak vorm te geven, Hierbij wordt gebruik gemaakt van aanbod dat reeds aanwezig is, Daarnaast wordt gekeken waar behoefte aan is en waar nog niet in wordt voorzien. De activiteiten die in dat kader plaatsvinden zijn ook meegenomen in de WIJ aanpak. in deze nota wordt ingegaan op de WIJ en de consequenties voor de uitvoering, Achtereenvolgens komen de volgende onderwerpen aan de orde: In hoofdstuk 2 worden de wettelijke kaders van de WIJ beknopt weergegeven Hoofdstuk 3 bevat de vertaling van de WIJ naar de Eindhovense situatie inclusief de regiogemeenten In hoofdstuk 4 wordt kort ingegaan op de financiãńn en verantwoording ln hoofdstuk 5 staan de implementatie activiteiten weergegeven inclusief het te lopen besluitvormingtraject

8 1 5oatle: een diploma van een opleiding als bedoeld In artikel 7, eerste lid, onderdelen Wet investeren in jongeren z.x Wat houdt de WIJ in? De WIJ wil de positie van jongeren verbeteren door middel van arbeidsparticipatie. Arbeidsparticipatie beschermt de jongere tegen sociale problemen zoals armoede, sociale uitsluiting, criminaliteit en integratieproblemen. Deze wet beoogt een verandering ten opzichte van Wet werk en bijstand (WWB). In de WIJ staat het werkleeraanbod voorop. De jongere kan geen uitkering aanvragen, uitsluitend een werkleeraanbod, In het kader van de WWB, wordt wel een uitkering aangevraagd en bestaat het recht op een voorziening gericht op arbeidsinschakeling. De WIJ gaat uit van het recht voor de jongere op een aanbod dat via een startkwali6catie (een diploma havo, vwo of mbo (niveau 2)) leidt tot duurzame arbeidsparticipatie. Aan de Jongere wordt pas een aanbod gedaan wanneer regulier onderwijs of reguliere arbeid geen oplossing bieden. De jongere is niet verplicht het aanbod te accepteren. Wanneer hij het aanbod weigert bestaat er ook geen recht op een inkomensvoorziening. Als van de jongere niet kan worden gevraagd dat die het werkleeraanbod uitvoert of als het aanbod onvoldoende inkomsten genereert dan wordt een inkomensvoorziening verstrekt. Daarnaast geldt, dat jongeren die door ziekte of handicap niet in staat zijn om te leren of werken recht hebben op een inkomensvoorziening WIJ. De WIJ gaat uit van de gedachte dat de meeste jongeren direct kunnen starten met een werkleervoorziening en meteen inkomen genereren, waardoor maar beperkt gebruik zal worden gemaakt van de inkomensvoorziening. De gemeente heeft volgens de Wij de opdracht om samen te werken met UVW Werkbedrijf. Zie voor meer detailinformatie over de wet bijlage 1. b tot en met e, van de Wet educatie en beroepsonderwris of een diploma hoger algemeen voortgezet onderwils ol voorbereidend wetenschappelijk onderwils als bedoeld in artikel 7 ondersohetdenli]k 8 van de Wet op het voortgezet ondervfijs.

9 Hieronder een beknopt overzicht van een aantal verschillen tussen de WWB en de WIJ: Wwb WU Aanvraag + uitkering + traject Aanvraag + aanbod + inkomensvoorziening wanneer het aanbod is geaccepteerd en dat onvoldoende inkomen genereert Uitkerin Inkomensvoorzienin (ambtshalve) Geen uitkering = geen traject Geen traject (werkleeraanbod) = geen inkomensvoorziening Vermogen = geen uitkering = geen Vermogen = geen inkomensvoorziening = wel traject een aanbod 4 weken vakantie 13 weken vakantie Verwijtbaar werkloos bij aanvraag Verwijtbaar werkloos bij aanvraag heeft geen uitkering ÃćâĆňâĂİ afstemming van de invloed op de inkomensvoorziening uitkerin (Inkomen) partner telt mee (Inkomen) partner telt niet mee bij het doen van een aanbod, bij het verstrekken van een inkomensvoorzienin wel In het kader van de WIJ dienen de volgende onderwerpen in nieuwe of bestaande verordeningen opgenomen te worden: het werkleeraanbod het verlagen van de inkomensvoorziening het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik de betrokkenheid van jongeren bij de uitvoering het verhogen en verlagen van de norm Doelgroep WIj Jongeren van 18 tot 27 jaar die niet leren en niet werken behoren tot de doelgroep. Bij het werkleeraanbod geldt een uitzondering voor een kleine groep 16 en 17 jarigen. Deze groep valt onder het bereik van het werkleeraanbod wanneer zij al voor hun 18e de startkwalificatie behalen, of op grond van de Leerplichtwet zijn vrijgesteld van de kwalificatieplicht. Voor de inkomensvoorziening geldt de leeftijdsgrens van 18 jaar. Voor de jongeren onder de 18 jaar bestaat geen recht op een inkomensvoorziening, voor de ouders van deze jongeren bestaat namelijk recht op kinderbijslag en de ouders zijn onderhoudsplichtig. De verplichtingen uit de Wij kunnen parallel gaan lopen met de Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders met kinderen onder 5 jaar. Die houdt in dat alleenstaande ouders op verzoek worden ontheven van sollicitatieplicht en tegelijkertijd een scholingsplicht krijgen opgelegd.

10 De nieuwe regeling geldt niet voor jongeren die niet kunnen werken of leren. Het kan hierbij bijvoorbeeld gaan om jongeren met een handicap. Deze groep jongeren komt wel in aanmerking voor financiãńle ondersteuning (opgenomen in Wij), die aansluit bij de huidige bijstandsnorm, Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat de WWB dus niet meer toegankelijk is voor jongeren tot 27 jaar, zij vallen volledig onder wet Wil (weliswaar gefinancierd uit het I- deel en Participatiebudget), 2.3 Indienen van de aanvraag bij UV/V Werkbedrijf Een aanvraag om een werkleeraanbod moet bij UWV Werkbedrijf worden aangevraagd. Het UWV werkbedrijf stuurt de aanvraag door naar de gemeente waarin de jongere woont of verblijft. Voorheen werd door jongeren de aanvraag voor een WWR via de site www werk ni ingediend. Reeds bekend is dat deze site niet tijdig zai zijn aangepast aan de nieuwe wet per > oktober, Werkplein Mercado heeft derhalve zelf een aanvraagformulier opgesteld, Het werkleeraanbod Jongeren die zich melden bij de gemeente kunnen bemiddeld worden naar arbeid of school, of een combinatie van deze twee, Hiermee wordt automatisch in het levensonderhoud van die jongeren voorzien (inkomen door arbeid of inkomen door studiefinanciering). Indien het reguliere aanbod niet toereikend of passend is, dient de gemeente een aanbod te doen gericht op scholing of werken of een combinatie. Een werkleeraanbod bestaat uit het aanbieden van: algemeen geaccepteerde arbeid; een voorziening gericht op arbeidsinschakeling (scholing, opleiding, sociale activering), of; ondersteuning bij arbeidsinschakeiing. Z,di x Beeluitvorming werkleeraanbod en Start Het besluit inzake het werkleeraanbod dient minimaal de volgende zaken te bevatten: aard activiteiten omvang activiteiten plaats waar de activiteiten worden uitgevoerd (korte) motivatie van het aanbod en doel opmerking over de inbreng die de klant zelf heeft gehad"

11 uitdrukkelijk Is opgenomen dat de jongere zelf Inbreng moet hebben in het werkleeraanbad. Immers, indien de jongere gemotiveerd is, is de slagingskans het hoogst. Niet altijd zal de wens van de Jongere gehonoreerd kunnen worden, Over deze inbreng dient (kort) gerapporteerd te worden in het besluit. Aan het aanbod wordt, na besluitvorming, direct uitvoering gegeven, tenzij de jongere hier (zonder zijn/haar schuld) niet aan kan voldoen. Bijvoorbeeld, omdat instroom naar het onderwijs pas op een later moment piaats kan vinden. Uiterlijk 2 maanden na besluitvorming, dient het aanbod van start te gaan. Indien dit niet het geval is, dient er een tussentraject aan de jongere aangeboden te worden. Bijvoorbeeld, indien een opleiding pas over 4 maanden start, dan dient er een werkleeraanbod te komen, dat de tijd tot aanvang opleiding overbrugt. Voorkomen moet worden dat de jongere te lang stilzit. Indien de jongere, na afronding van een traject, nog niet economisch zelfredzaam is, dient opnieuw een aanbod gedaan te worden. Dft blijft gelden tot de jongere is uitgestroomd naar regulier onderwijs of arbeid. Uitzondering hierop geldt voor de Jongeren waarvan is vastgesteld dat zij niet kunnen werken of leren. Km a1jficatieplicht Alle Jongeren blijven volledig leerplichtig tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. Ha de behindlging van de volledige leerplicht gaat de kwalificatieplicht gelden voor jongeren die: nog geen18jaarzijn; nog geen startkwalificatie hebben behaald; de volledige leerplicht achter de rug hebben. Kwalificatieplicht betekent dat alle jongeren tot hun 18e verjaardag een volledig onderwilsprogramma moeten volgen, gericht op het behalen van een startkwalificatie. Een startkwalificatie is het minimale onderwijsniveau om goed geschooid de arbeidsmarkt op te kunnen gaan en vervolgens een goede kans te maken op geschooid werk. Een startkwalificatie ls minimaal een havo-, vwo- of mbo-z-diploma, z.5.x VrijsteMing van de kwaliticatieplicht: Ook onderstaande doelgroepen vallen onder de WIJ: zeer moeilijk lerende kinderen en meervoudig gehandicapte kinderen (voor zover geen recht op WAJONG bestaat). jongeren in het praktijkonderwijs die in bezit zijn van een getuigschrift of schooldiploma. Zij kunnen een programma volgen dat past bij hun niveau. Jongeren die een individuele vrijstelling van de leerplichtambtenaar hebben gekregen omdat zij door lichamelijke of psychische redenen geen startkwalificatie zouden kunnen behalen.

12 %.5.2 W erkle era anbod x6 ÃćâĆňâĂİ r7 jarigen Een Jongere van 16 of 17 Jaar kan een werkleeraanbod ontvangen op grond van de wet WIJ als hij: de startkwalificatie al heeft behaald; of is vrijgesteld van de kwallflcatieplicht..6 Ambtshalve vaststelling inkomensvoorziening In het kader van de WIJ wordt gesproken over een inkomensvoorziening in plaats van een uitkering. De Jongere kan geen aanvraag indienen voor een inkomensvoorziening, uitsluitend voor een werkleeraanbod. Ambtshalve zal op basis van het werkleeraanbod bepaald worden of er recht bestaat op een {aanvullende) inkomensvoorzienlng. Dit is van toepassing in de volgende gevallen: Oe jongere wacht op een werkleeraanbod; De Jongere genereert uit het werken onvoldoende inkomen; De jongere kan niet deelnemen aan het werkleeraanbod wegens lichamelijke, geestelijke of sociale beperkingen. Jongeren die weigeren deel te nemen aan een aanbod, hebben geen recht op inkomensvoorziening. Dit geldt ook voor jongeren waarvan het werkleeraanbod reeds is gestart en vervolgens weigeren om deel te nemen. Er zijn juridisch geen mogelijkheden om Jongeren te begeleiden indien zij niet mee willen werken aan het behalen van een startkwalificatle of het vinden van betaalde arbeid, z.6.x Voorschot Conform de WWB, is in artikel 37 van de WU geregeld dat iedere 4 weken een voorschot door de gemeente moet worden toegekend gedurende de periode dat de gemeente het recht op een inkomensvoorziening nog niet heeft vastgesteld. z.6.s Geen werldeeraanbod wel inkomensvoorxiening In de WIJ is opgenomen {17 lid 2 WIJ) dat indien het college van oordeel is dat om redenen van lichamelijke, geestelijke of sociale aard, van een jongere niet kan worden gevergd dat hij uitvoering geeft aan een werkleeraanbod, het college deze jongere ook geen leeraanbod doet,

13 Overgangsrecht Nieuwe gevallen vallen direct onder de nieuwe wetgeving. Bestaande gevallen (WWB-gerechtigden op 30 september 2009) kunnen tot maximaai 1 juli onder het regime van de WWB vallen. Daarna moeten zij dan zijn/worden omgezet naar de WU. z.8 Visie participatie In het eerste kwartaal van dit jaar heeft het college de visienota Een pakket op maat... voor iedereen die wil participeren... vastgesteld. De uitwerking van de WIJ sluit aan bij die visie en zeker voor deze doelgroep geldt (voorbereiding op) economische en maatschappelijk zelfredzaamheid (trede 6 van de participatieladder),

14 Eindhoven en regio g.x Inleiding De gemeente is verplicht jongeren een werkleeraanbod te doen. Dit houdt in dat Jongeren een aanbod moeten krijgen gericht op werken of leren of een combinatie van beiden. Aansluitend bij het beleid van de gemeente Eindhoven en de aanpak van de Jeugdwerkloosheid, wordt in dit hoofdstuk de voorgestelde aanpak beschreven. Het inzetten op het behalen van een startkwalificatie en het verder leren blijven prioriteit (ook conform intentie WIJ). Daar waar een intensieve inzet noodzakelijk is, zal deze ook worden geboden. De jongeren moeten een aanvraag indienen bij het UWV Werkbedrijf voor het werkleeraanbod. Voor de Jongeren van de gemeente Eindhoven e.o, houdt dit in dat de jongere zich meldt bij het Werkplein Mercado. Omdat deze werkwijze dus ook geldt voor de jongeren uit de regiogemeenten Best, Nuenen, 5on & Breugel en Veldh oven, zijn deze gemeenten ook betrokken bij de (beleidsmatige) voorbereidingen ten behoeve van de implementatie van de WIJ. Otnvang doelgroep Om een idee te krijgen over de omvang van de doelgroep, is voor onderstaand overzicht uitgegaan van het huidige bljstandsbestand WWB. De verwachting is immers dat die aantallen overeen zullen komen. Daarnaast is ook inzicht verschaft in het aantal personen dat reeds op traject zit. Voor zover de gegevens beschikbaar waren, zijn ze ingevoegd in onderstaande tabel. Stond; september 2009 tke itrj Alleenstaande 6096 Alleenstaande ouder Gehuwd Nuqqers Stond: Se tember 2009 gpp 33 Alleenstaande 32 Alleenstaande ouder Gehuwd

15 Stand: September % Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd Stand. September 2009 Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd Stan 37 Alleenstaande Alleenstaande ouder Gehuwd Werkplein Mercado Jongeren melden zich bij het Jongerenloket met een verzoek om ondersteuning gericht op arbeid of onderwijs of een combinatie hiervan. De dienstverlening die wordt geboden aan de jongeren sluit aan bij de dienstverlening van werkplein Mercado: heeft en is uitgestroomd naar werk of onderwijs, vindt de dienstverlening binnen het werkplein plaats. Indien de verwachting is dat de dienstverlening lan er dan 6 ma nden in beslag neemt, dan wordt de Jongere overgedragen aan de sector Werk (zie paragraaf 3.4). Het werkplein is dus verantwoordelijk voor de jongeren waarvan de verwachting is dat deze binnen 6 maanden uitstromen naar arbeid of regulier onderwijs, De volgende volgorde wordt hierbij gehanteerd: Jongeren worden (terug)begeleid naar regulier onderwijs o De jongere heeft geen startkwalircatie en gaat terug naar school o De jongere heeft een startkwaiificatie en wordt gestimuleerd om door te leren /studeren wegens de huidige economische situatie Jongere wordt begeleid naar BPV (Ieren en werken) o De jongere heeft geen startkwalificatie, wil geen fulltime onderwijs volgen, maar gaat onderwijs volgen aanvullend op een arbeidscontract. De jongere wordt begeleid bij het vinden van een BPV-plek

16 Jongeren worden begeleid naar regulier arbeid (korter dan 6 maanden) o De jongere heeft geen startkwalificatie en zal deze ook niet gaan halen (omdat de capaciteiten of ambitie ontbreekt) of de jongere heeft een startkwalificatie en wil niet verder leren. Indien de jongere reeds in bezit is van een baan, dient deze baan behouden en eventueel uitgebreid te worden. Ondersteuning naar (ander) werk (meer passend bij de afgeronde opleiding) kan geboden worden. o In bepaalde sectoren zijn nog voldoende arbeidsplaatsen vacant, dit reguliere werk gaat boven een ondersteunend werkaanbod van de gemeente, maar is afhankelijk van de capaciteiten van de jongere (zie hieronder) o Jongeren worden ondersteund door middel van een re-integratietraject o De jongere heeft een korte afstand tot arbeid, maar dient ondersteund te worden bij het vinden van arbeid: Trabajo Indien de jongere een aanvraag voor een werkleeraanbod indient, wordt de aanpak behorend bij bovengenoemde acties hierin opgenomen j beschreven, inclusief het traject dat daarbij hoort. De ambitie hierbij is dat binnen 4 weken, vanaf datum aanvraag, het besluit is genomen inzake het werkleeraanbod. Niet iedereen zal een aanvraag werkleeraanbod in het kader van de WU In willen dienen. Daar waar jongeren geen beroep doen, wegens voor hun moverende redenen, worden zij ook begeleid zoals nu reeds het geval is. Doelstelling is dat jongeren begeleid worden (wel aldan niet in het kader van de WIJ). 3.4 Sector Werk De Sector Werk is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WIJ waarbij het jongeren betreft die voor de begeleiding aangewezen zijn op een traject van 6 maanden of langer. Deze jongeren vallen onder Werkteam West. Daarnaast zijn er ook jongeren die dak- en of thuisloos zijn of verblijven in de opvang, dan wel vanen onder de doelgroep ex-gedetineerden. Deze jongeren vallen onder het Werkteam Bijzondere doelgroepen. B.4.x Werkteam West Het Werkteam West van de Sector Werk begeleid jongeren Jongeren worden begeleid naar regulier onderwijs (eventueel na een voorschakeltraject) Jongeren worden begeleid naar reguliere of ondersteunende arbeid (langer dan 6 maanden)

17 o De jongere heeft een grote afstand tot arbeid en dient ondersteund te worden bij het vinden van arbeid: Arbeidspool o Jongeren worden ondersteund door middel van een re-integratietraject 3 2 Werkteam Bijzondere Doelgroepen Het werkteam Bijzondere Doelgroepen kent drie units: 1. Tehuizen 2. Dak- en thuislozen 3. Re-integratie ex-gedetineerden Jongeren worden begeleid naar regulier onderwijs (eventueei na een voorschakeltraject) Jongeren worden begeleid naar reguliere of ondersteunende arbeid (langer dan 6 maanden) o De jongere heeft een grote afstand tot arbeid en dient ondersteund te worden bij het vinden van arbeid: Arbeidspool o Jongeren worden ondersteund door middel van een re-integratietraject Daarnaast geldt voor deze Jongeren dat ze behoren tot een bijzondere doelgroep en ontvangen op basis van de leef-woon en sociale omstandigheden ondersteuning, gericht op het (wederom) leren van sociale en economische zelfredzaamheid. Hulpverlening is cruciaal in deze trajecten omdat deze jongeren zelf niet in staat zijn de benodigde zelfredzaamheid te verkrijgen. Deze jongeren krijgen een werkleeraanbod in combinatie met een hulpverleningsaanbod, Indien noodzakelijk wordt gedurende een eerste periode een inkomen verstrekt op basis van de WU, tot dat de situatie voldoende stabiel is om vorm te geven aan ieren, werken of een combinatie hiervan. Dit laatste wordt zo spoedig als mogelijk ingezet. Voorbeelden: De jongere behoort tot de doelgroep zwerfjongere (Stedelijk Kompas); De jongere behoort tot de doelgroep tienermoeder en verblijft wegens bijzondere omstandigheden in de opvang (JEM & Kids, Stichting MAJ, Stichting Neos, etc.); Uitgangspunt is dat zoveel mogelijk de aanvraag op de reguliere wijze geschiedt, dus via het Werkplein Mercado, tenzij dit om redenen niet mogelijk is. In die gevallen wordt de aanvraag rechtstreeks ingediend bij het Werktearn Bijzondere Doelgroepen. Met Stichting Neos is tot op heden de afspraak dat een aanvraag rechtstreeks ingediend wordt bij het Werkteam Bijzondere Doelgroepen. Dit wordt vooralsnog gehandhaafd.

18 3,$.3 Inkomensteams Koord en Zuid De jongerenwerkcoaches van het werkpiein Mercado en de Casemanagers Werk van de sector Werk zijn verantwoordelijk voor het werkleeraanbod. De ambtshalve beoordeling van de inkomensvoorziening vindt plaats bij de Inkomensteams Noord en Zuid door de Casemanagers Inkomen. Toepassing overgangsrecht (omzetting) De gemeente heeft tot 1 Juli 2010 de tijd om de jongeren dfe op 30 september 2M9 een WWB ontvingen, om te zetten naar de WIJ, De Sector Werk is reeds bezig met de uitwerking van een plan van aanpak om de omzettingen te kunnen realiseren. In het kader van de omzettingen zal eerst gekeken worden of jongeren met een WWB uitkering over een startkwaliflcatie beschikken, zo niet, dan wordt daar een traject op ingezet. Daarnaast wordt beoordeeld of jongeren reeds een traject volgen, dat wordt dan voorgezet en omgezet naar een werkleeraanbod. Voor de overigen zal een werkleeraanbod worden bezien. Gezien de prioriteit voor de implementatie voor nieuwe instroom per 1 oktober, zal dit proces vanaf 1 oktober intensiever opgepakt gaan worden. 3.5 Regiogeme enten De bemiddeling van de jongere vindt in eerste instantie plaats op het werkplein. Indien er sprake is van een werkleeraanbod, zal de casemanager van de regiogemeente hierbij betrokken worden. Over de exacte invulling van dit proces op het werkplein, worden nog nadere afspraken gemaakt. Met betrekking tot het besiuit inzake werkleeraanbod geldt dat gezien het ontbreken van een mandatering, de gemeente zelf het werkleeraanbod zal moeten ondertekenen. Inkomensvoorziening Net als de verdeling geldt bij Wphll en de Sector Werk voor het inkomensdeel, geldt dit ook voor de regiogemeenten. Indien een aanvraag voor een WIJ wordt uitgedeeld wordt de regiogemeente geinformeerd en bij het indienen van de aanvraag wordt het deel inzake de inkomensvoorziening naar de regio gezonden, inclusief een kopie van de aanvraag werkleeraanbod.

19 Volledige overriracht naar regio Indien de verwachting is dat de jongere niet binnen 6 maanden bemiddeld I begeleid kan worden naar onderwijs of arbeid, zal de aanvraag werkleeraanbod direct overgedragen worden aan de betreffende regiogemeente. De regiogemeenten hebben ieder een eigen werkwijze waarop zij dan de jongere verder een werkleeraanbod doen in het kader van de WIJ. Dit zal niet verder worden beschreven in deze nota. g.6 Het Wet kleeraanbod 3.6,x De aanvraag De jongere kan een aanvraag doen in het kader van de WIJ. De gemeente heeft zelf een aanvraagformulier ontwikkeld omdat hier landelijk niet in voorzien is. De aanvraag bestaat uit twee delen: aanvraag werkleeraanbod (I ) Inlichtingenformulier in het kader van de beoordeling inkomensvoorziening (2) De aanvraag komt binnen op het WPM en gaat vervolgens (afhankelijk van de doelgroep) naar. Werkcoach Werkplein Mercado (< 6 maanden) Casemanager werk Sector Werk (> 6 maanden): o Team West o Bijzondere doelgroepen Regiogemeente () 6 maanden) Deel 2 gaat naar de inkornenscasemanager van de Sector Werk of de regiogemeente, z.6.z Inhoud werkieeraanbod Om vorm en inhoud te kunnen geven aan het werkleeraanbod hebben het Werkplein Mercado en de gemeenten diverse middelen ter beschikking. In deze paragraaf zal een overzicht worden gegeven van de verschillende werkleeraanbod-mogelijkheden die er zijn. De verschillende producten en diensten zullen afzonderlijk of gezamenlijk het werkleeraanbod gaan vormen. In het werkleeraanbod staat opgenomen: Doel (gericht op arbeid, scholing of combinatie) Aard (intensief traject, diagnose, scholing, voorschakeltraject, etc.) Omvang /duur (aanvang, duur, aantal uren per week, etc.) Plaats (locatie(s) waar aanbod wordt uitgevoerd)

20 Het werkieeraanbod wordt besproken met de Jongere. Hierbij wordt de mening van de jongere betrokken. Nadat het werkleeraanbod is besproken met de Jongere, krijgt deze het werkleeraanbod in de vorm van een besluit toegezonden Vrerkplein Mercado ( c 6 maanden) Het werkplein beschikt over onderstaande diensten die voor alle gemeenten vallend onder het werkplein beschikbaar zijn. Indien een aanvraag WU is ingediend en de verwachting is dat de dienstveriening van het werkplein toereikend is, zullen onderstaande diensten ÃćâĆňâĂİ of onderdelen daarvan ÃćâĆňâĂİ beschreven worden en samen het werkleeraanbod vormen: Werkplein (ook niet ww ers): individuele coaching naar onderwijs of werk Bemiddeiingsservice vanuit de Brancheteams Informatie en advies inzake onderwijs, arbeidsmarkt en re-integratie Producten aanvullend op bovenstaande dienstverlening: Sollicitatietrainingen EVC-procedure Competentie Test Centrum Begeleiding en bemiddeling vanuit de diverse servicepunten (Leren 5 Werken, Techniek, Detailhandel en Zorg) Netwerkgroep Hoger Opgeleiden Opleidingscheque Werk.nl Digitale werkmap Eures (internationale bemiddeling tussen werknemers en werkgevers) In Bedrijf J eugdwerkloosheid ÃćâĆňâĂİ wervin gs programma s: School ex programma Proppers (acquisitie) Samenwerking met RMC Exclusief voor 5 ll Trabajo (ook voor 27+ WWB) 3 aanbleders: kort traject Speelklaar houden van jongeren (Medio oktober operationeel ÃćâĆňâĂİ besluit voorlopige gunning d.d ): o ln dit kader zijn S00 trajecten ln een opdracht weggezet en wordt gezocht naar 3 uitvoerders, Deze trajecten worden geanancierd uit het partlcipatiebudget. Bij eventuele inzet hiervan voor de regiogemeenten, dient vooraf toestemming te worden gevraagd, gezien de extra facturatie,

21 Bovenstaande producten (onder exclusief voor WIJ ) zijn uitsluitend in te zetten in het kader van een werkleeraanbod WIJ. De trajecten worden gefinancierd in het kader van de WIJ, Indien de regiogemeenten hiervan gebruik wensen te maken, dient dit apart gefinancierd te worden door de betreffende gemeente, 3.6 Sector Werk ( > 6maanden) De sector Werk beschikt over een scala aan trajecten die zijn ingekocht vanuit het Participatiebudget. Specifiek voorjongeren Lopende contracten /samenwerkingsafspraken: Bemiddeling door jongeren-casemanager Werk Traject van 18 maanden voor jongeren met een grote uitvalkans in relatie tot werk, onderwijs en maatschappij (Sterk in Werk) Sarnenwerkingsafspraken met Stichting MAI (tienermoeders) Samenwerkingsafspraken Vast & Verder (Jongeren die met Justitie is aanraking zijn geweest) Samenwerkingsafspraken JEM & Kids (Lumensgroep) Samenwerkingsafspraken Nazorg op de Jeugdzorg (Sector M&M) Qutreachende medewerkers die jongeren die nergens in beeld zijn in beeld brengen en benaderen (Jongerenloket) Start 4 kwartaal 2009: Intensief voortraject van 6 weken voor jongeren gericht op keuzes te maken in het kader van onderwijs of arbeid. Aandacht is voor houding, ritme, sociale vaardigheden, conflicthantering, omgaan met omgeving, etc. (Jongcoachen) Voortraject van 6 maanden waarbij Jongeren werkervaring opdoen bij verschillende onderdelen van een welzijnsorganisatie. Dit traject helpt jongeren die moeilijkheden hebben om toekomstgerichte keuzes te maken. Het traject is erop gericht om Jongeren terug te leiden naar onderwijs of arbeid (Lumensgroep) Overige contracten (niet specifiek voor jongeren) Lopende contracten i samenwerkingsafspra ken: Diagnose (n.t,b,) Personen met een (ex) verslavingsproblematiek (Rework) Personen met een (ex) psychiatrisch ziektebeeld (Bounce) Dak-en thuislozen directe plaatsing het bedrijf (Stichting Neos) Dak- en thuislozen ÃćâĆňâĂİ re-integratietraject gericht op activering / arbeid (Stichting Neos) Ex-gedetineerden (Sint Annaklooster, Atlantgroep, ID-plein) Opstapbanen (financilile prikkel voor werkgevers) Trabajo (Ergon) Arbeidspool (Ergon) Dia-methode Persoonlijk begeleider (AIM)

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

Vergadering van : 16 februari 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Verordeningen Wet investeren in jongeren. Programma : Zorgzaam Dantumadiel

Vergadering van : 16 februari 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Verordeningen Wet investeren in jongeren. Programma : Zorgzaam Dantumadiel RAADSVOORSTEL Vergadering van : 16 februari 2010 Agendanummer : 9 Onderwerp : Verordeningen Wet investeren in jongeren. Programma : Zorgzaam Dantumadiel Voorstel Vaststellen vijf verordeningen op grond

Nadere informatie

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d.

Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. De raad van de gemeente Echt-Susteren, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Echt-Susteren d.d. Gelet op het bepaalde in de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet inkomensvoorziening oudere

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 27 oktober 2009

Gemeente Boxmeer. Nummer: AAN de Raad van de gemeente Boxmeer. Boxmeer, 27 oktober 2009 Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van de (gewijzigde) Verordeningen Wet werk en bijstand (WWB) 2009 en de Verordeningen Wet investeren in jongeren (WIJ). Nummer: AAN de Raad van de

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand

Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Uitvoeringsbesluit Reïntegratieverordening Wet Werk en Bijstand Paragraaf 1 Algemene Bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit besluit wordt verstaan onder: a. uitkeringsgerechtigden: personen

Nadere informatie

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ)

Nr Houten, 17 november Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Raadsvoorstel BARCODE STICKER Nr. 2009-061 Houten, 17 november 2009 Onderwerp: Verordeningen Wet Investeren in Jongeren (Wet WIJ) Beslispunten: De onder 1 tot en met 5 vermelde verordeningen vast te stellen:

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz,

gelezen ons besluit dd. 28 april 2009 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, ioaw en ioaz, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2009 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2010/16

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2010/16 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 2-2-2010 Nummer voorstel: 2010/16 Voor raadsvergadering d.d.: 16-02-2010 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ;

RAADSBESLUIT. gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d ; RAADSBESLUIT Onderwerp: Dagtekening: nummer: 1e wijziging van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ Asten 2010 1 februari 2011.. De raad van de gemeente Asten; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Nadere regels Re-integratieverordening 2015

Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Nadere regels Re-integratieverordening 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; overwegende dat het wenselijk is het beleid omtrent de re-integratievoorzieningen

Nadere informatie

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand,

gelezen ons besluit dd. 12 juli 2004 nr. A9 betreffende het reïntegratiebeleid in het kader van de wet werk en bijstand, Beleidsregels reïntegratie Wwb gemeente Tiel 2004 Het college van burgemeester en wethouders van Tiel, gelet op de artikelen 7 en 8 en 10 tweede lid van de Wet werk en bijstand, de artikelen 34, 35 en

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 170 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ)

Afdeling Samenleving Richtlijn 170 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ) Afdeling Samenleving Richtlijn 170 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ) Algemeen De Wet investeren in jongeren (WIJ) verplicht gemeenten om jongeren van 18 tot 27 jaar die zich melden voor een uitkering een

Nadere informatie

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg

gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg gemeente Steenbergen De Heen Dinteloord Kruisland Nieuw-Vossemeer Steenbergen Welberg Beleidsregels Kinderopvang Gemeente Steenbergen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenbergen,

Nadere informatie

Toelichting. Artikelsgewijs

Toelichting. Artikelsgewijs Toelichting Algemeen Deze verordening regelt de ondersteuning die de gemeente biedt bij de arbeidsinschakeling van werklozen die horen tot de doelgroep. De opdracht om die ondersteuning te bieden is geregeld

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015

Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 Re-integratieverordening Participatiewet, IOAW en IOAZ 2015 ================================================================================== De raad van de gemeente (naam gemeente) ; gelezen het voorstel

Nadere informatie

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage

Toelichting. Artikelgewijs. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. Artikel 2 Vrijwilligerswerk. Artikel 3 Proefplaatsingen. Artikel 4 Leerwerkstage Toelichting Artikelgewijs Artikel 1 Begripsomschrijvingen Geen nadere toelichting Artikel 2 Vrijwilligerswerk Het doel van vrijwilligerswerk is de belanghebbende met behoud van uitkering te laten wennen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2012 kenmerk 98182 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 april 2012; gelet op de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Raadsvoorstel +Z} IJssel stein. Agendapunt 8. Onderwerp Verordeningen Wet investeren in jongeren. AanderaadvandegemeenteIJsseLstein

Raadsvoorstel +Z} IJssel stein. Agendapunt 8. Onderwerp Verordeningen Wet investeren in jongeren. AanderaadvandegemeenteIJsseLstein Gemeente Raadsvoorstel +Z} IJssel stein Agendapunt 8 AanderaadvandegemeenteIJsseLstein Raadsstuknummer: programma: 2010/21716 cluster: portefeuillehouder: Samenleving ing. F.J.L.M. Cremer Informatiebij:

Nadere informatie

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN

WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN BOB 10/012 WET INVESTEREN IN JONGEREN (WIJ): VERORDENINGEN Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Op 1 oktober 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) in werking getreden. De wet verplicht gemeenten

Nadere informatie

21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer: <^2.QuQg,y

21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer: <^2.QuQg,y Raaosversacierifig : 21 SEP 2009 Besluit: d ^ Voorstelnummer:

Nadere informatie

Beleidsvisie Wet investeren in jongeren Augustus 2009

Beleidsvisie Wet investeren in jongeren Augustus 2009 RIS.3860 Beleidsvisie Wet investeren in jongeren Augustus 2009 1 Inleiding Voor wie is de Wet investeren in jongeren (WIJ) bedoeld? Met deze wet wil de regering jongeren tussen de 16 en de 27 jaar die

Nadere informatie

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER Raadsvergadering: 19 december 2012 Registratienummer: TB 12.3407403 Agendapunt: 8 Onderwerp: Voorstel: Toelichting: Wijziging Re-integratieverordening Wet werk en bijstand

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ) Het werkleeraanbod

Wet investeren in jongeren (WIJ) Het werkleeraanbod Wet investeren in jongeren (WIJ) Het werkleeraanbod Paradigmawisseling WWB (uitkering, mits): Recht op bijstandsuitkering Verplichtingen gericht op arbeidsinschakeling Niet nakomen verplichtingen> tijdelijke

Nadere informatie

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169

Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 Collegebesluit Onderwerp: Aanvraag ESF-subsidie Actieve Inclusie 2014 2016 Reg.nummer: 2014/379169 1 Inleiding; Sinds mei 2014 is er een nieuwe ESF-subsidieregeling van kracht. Een belangrijke wijziging

Nadere informatie

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep

Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland. Artikel 2. Verplichtingen van de persoon uit de doelgroep GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Oud-Beijerland Nr. 157294 14 september 2017 Re-integratieverordening Participatiewet WIHW 2017 gemeente Oud-Beijerland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 16-12-2014 Nummer voorstel: 2015/4 Voor raadsvergadering d.d.: 13-01-2015 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 10 november 2014; gelet op de artikelen 8a, eerste lid, aanhef en onder a, c, d en e, en tweede lid, en 10b, vierde

Nadere informatie

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren

Nota van B&W. Inzet participatiebudget voor jongeren gemeente Haarlemmermeer Nota van B&W Onderwerp Inzet participatiebudget voor jongeren Portefeuillehouder S. Bak1J.C.W. Nederstigt Coliegevergadering 19 oktober 201 0 Inlichtingen Jessica van Teeffelen

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR275097_2 25 november 2015 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL. Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 9-12-2014 B en W-besluit nr.: 14.1115 Naam programma: Werk en inkomen Onderwerp: Verordening Individuele studietoeslag Participatiewet 2015 Aanleiding: Bij de

Nadere informatie

Wet investeren in jongeren (WIJ) Workshop Geen bijstand, wel een voorziening

Wet investeren in jongeren (WIJ) Workshop Geen bijstand, wel een voorziening Wet investeren in jongeren (WIJ) Workshop Geen bijstand, wel een voorziening 1 donderdag 2 juli 2009 Geen bijstand, wel een voorziening Paradigmawisseling / Hoofdlijnen WIJ Relatie werkleeraanbod en inkomensvoorziening

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem;

Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie ) De raad van de gemeente Haarlem; Verordening tegenprestatie Participatiewet gemeente Haarlem (versie 10-09-2014) De raad van de gemeente Haarlem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op artikel

Nadere informatie

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012

RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 RE-INTEGRATIEVERORDENING WWB, IOAW EN IOAZ 2012 Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 maart 2012, nummer R2012.0012 A, gepubliceerd 18 april 2012, in werking getreden met ingang van 19 april

Nadere informatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie

Wet stimulering arbeidsparticipatie Wet stimulering arbeidsparticipatie Op 1 januari 2009 is de Wet stimulering arbeidsparticipatie (STAP) in werking getreden (Stb. 2008, 590 en 591). In deze wet wordt een aantal wijzigingen met betrekking

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Oegstgeest 2015 De raad van de gemeente Oegstgeest, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Oegstgeest d.d., gelet op artikel

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz

Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz Beleidsregels Uitstroompremies Wwb, Ioaw en Ioaz van de gemeente Hulst Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst (hierna: het college)

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning.

Inhoudsopgave. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland. Opdracht aan het college. Aanspraak op ondersteuning. Verordening Re-integratie WWB, IOAW en IOAZ 2011 Gemeente Lemsterland Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 8a: Artikel 9: Artikel

Nadere informatie

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lll ll ll ll l Beleidsregels Re integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling iioverheidsor anisatie

Nadere informatie

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012

Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand Gemeente Ede 2012 De raad van de gemeente Ede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20-12-2011; gelet op artikel 147, eerste

Nadere informatie

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 6 y. - Neerijnen Raadsvoorstel Aan : Gemeenteraad Datum vergadering : Agenda nummer : 2009-07-551 Portefeuillehouder : M.L.P. Sijbers Onderwerp : Aanpassing re-integratie verordening Zaaknummer : 551 1.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 31 maart en 14 april 2009; gelet op artikel 7 en 8, lid 1 onderdeel a van de Wet werk en bijstand; besluit vast te

Nadere informatie

> Raadsvoorstel / Besluitvormend

> Raadsvoorstel / Besluitvormend > Raadsvoorstel / esluitvormend Raadsvergadering van: 3 maart 2011 Datum: 18 februari 2011 Onderwerp: Verordening tot wijziging van de fstemmingsverordening Wet werk en bijstand; Toeslagenverordening Wet

Nadere informatie

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004

Reïntegratieverordening Wet werk en bijstand 2004 RAADSBESLUlT De raad van de gemeente Papendrecht; gelezen het voorstel van het college d.d. 18 juni 12004; nummer 041 12004; gelet op anikei 147, eerste lid van de Gemeentewet, de anikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

G e m e e n t e S l u i s

G e m e e n t e S l u i s Raadsvoorstel Pag. 1 Datum vergadering 24 september 2009 Nr. 8 Omschrijving agendapunt Portefeuillehouder Voorstel tot vaststelling van de Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren wethouder

Nadere informatie

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015

Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Onderwerp: Verordening persoonlijk minimabudget gemeente Overbetuwe 2015 Ons kenmerk: 14RB000110 Nr. 8f De raad van de gemeente Overbetuwe; gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015

Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Verordening individuele studietoeslag Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015 Het algemeen bestuur van de Regionale Sociale Dienst Hoeksche Waard 2015; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer ; ( Leusden Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Leusden De raad van Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 26 mei 2015, nummer 250068; vindt het nodig dat er

Nadere informatie

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.

c. IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen. De raad van de gemeente Doetinchem; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7, 8 en 10, tweede lid van de Wet werk en bijstand (Wwb), de artikelen 34, 35 en 36 van de Wet inkomensvoorziening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde beleidsregels Scholingsverplichting jongeren tot 27 jaar in relatie tot de WWB 2013

GEMEENTEBLAD. Vastgestelde beleidsregels Scholingsverplichting jongeren tot 27 jaar in relatie tot de WWB 2013 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-02-2014 Nummer gemeenteblad: 0026 Vastgestelde beleidsregels Scholingsverplichting jongeren tot 27 jaar in relatie tot de

Nadere informatie

Startnotitie Werken naar Vermogen

Startnotitie Werken naar Vermogen Startnotitie Werken naar Vermogen 1. ACHTERGROND 1.1. Aanleiding Voor u ligt de Startnotitie Werken naar Vermogen. Concrete aanleiding voor deze Startnotitie is de aangenomen motie van het CDA van 15 november

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015

Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Zoeterwoude 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 19-12-2014 Nummer gemeenteblad: 0355 Vastgestelde verordening - Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente

Nadere informatie

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010

Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 Bijlage 3 regeling nummer 11.1.7 Re-integratieverordening wet werk en bijstand Gouda 2010 vastgesteld 2009 bekendgemaakt 2009 inwerkingtreding 1 januari 2010 laatste wijziging - pagina 2 nr. 11.1.7 De

Nadere informatie

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg

Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ. Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg Wijziging Wet werk en bijstand en samenvoeging WIJ Corina Garcia Consulent Werk, inkomen en zorg WELKOM AGENDA Uitgangspunten van de wijzigingen Meest ingrijpende wijzigingen IOAW Wijzigingen voor gemeente

Nadere informatie

Beleidsregels. wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders

Beleidsregels. wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders Beleidsregels wetswijziging verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders 1 Inleiding De Wet verbetering arbeidsmarktpositie alleenstaande ouders is per 1 januari 2009 in werking getreden. Deze

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2012/64 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 4-9-2012 Nummer voorstel: 2012/64 Voor raadsvergadering d.d.: 18-09-2012 Agendapunt: 7 Onderwerp:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg BESLUIT Uitvoeringsbesluit re-integratie/werkleeraanbod voor de nadere invulling van de artikelen 12, derde lid, 17, tweede lid, 18, derde lid, 20, tweede lid en 24 derde lid van de Verordening werk en bijstand,

Nadere informatie

Korte inhoud voorstel

Korte inhoud voorstel Aan de Gemeenteraad. Raadsvergadering : 15 oktober 2009 Nummer : 10 Commissie : Commissie Samenleving Portefeuillehouder : wethouder A. Bruggeman Afdeling : III-Publiekszaken - Opsteller : IASZ + M.A.P.

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015

Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 Verordening tegenprestatie Participatiewet, IOAW en IOAZ gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober [nummer]; gelet op

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk

Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Verordening individuele studietoeslag 2015 GR Ferm Werk Het algemeen bestuur van Ferm Werk - gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van 11 december 2014; - gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND?

VOORGESCHIEDENIS / WAT IS ER AAN DE HAND? Aan de Raad Made, 13 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 14 Onderwerp: Modernisering Wet sociale werkvoorziening (Wsw) Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: M. Vos - Kroeze Ambtelijke

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 [nummer]; gelet

Nadere informatie

Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeente Overbetuwe 2012

Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeente Overbetuwe 2012 Onderwerp: Beleidsregel scholingsplicht jongeren gemeente Overbetuwe 2012 Ons kenmerk: 12BWB00015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van het cliëntenoverleg Overbetuwe

Nadere informatie

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang.

Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Aan de gemeenteraad Agendapunt Roden, Onderwerp Verordening Wet Kinderopvang Noordenveld. Voorstel Overgaan tot vaststelling van de voorliggende Verordening Wet kinderopvang. Motivering Inleiding Op 6

Nadere informatie

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten

Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten 32 260 Aanpassing van de Wet investeren in jongeren en enkele andere wetten ter verduidelijking en verbetering van enige punten NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 In artikel

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

WIJ en jij Wet investeren in jongeren

WIJ en jij Wet investeren in jongeren Ik heb een WW-uitkering. Krijg ik een werkleeraanbod? Je krijgt pas een werkleeraanbod als je WW-uitkering is afgelopen. Zolang je een WW-uitkering krijgt, geldt voor jou de sollicitatie- en reintegratieplicht

Nadere informatie

Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet investeren in jongeren

Verordening Toeslagen en Verlagingen Wet investeren in jongeren Gemeente Boxmeer Onderwerp: Vaststelling van de Verordening Toeslagen en verlagingen Wet investeren in jongeren. Nummer: 7a. De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het advies van de Adviescommissie sociale

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - Beleidsregel scholingsplicht voor jongeren gemeente Heerlen 2015

Gemeente Heerlen - Beleidsregel scholingsplicht voor jongeren gemeente Heerlen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 65463 20 juli 2015 Gemeente Heerlen - Beleidsregel scholingsplicht voor jongeren gemeente Heerlen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling

Nadere informatie

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst

io-fó-m nr. 6293^ n Heemst ' oort bij raadsbesii' io-fó-m nr. 6293^ n Heemst Verordening tegenprestatie Participatiewet Heemstede 2015 De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie

Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Zundertse Regelgeving Wetstechnische informatie Rubriek: Maatschappelijke zorg en welzijn Naam regeling: Re-integratieverordening Participatiewet 2015, gemeente Zundert Citeertitel: Re-integratieverordening

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 10-09-2013 Onderwerp: Verlenging tijdelijke dienstverbanden SW NoordWestGroep Conceptbesluit: Samenvatting: NoordWestGroep toestemming

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet

Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 78160 24 december 2014 Gemeente Bergen op Zoom - Re-integratieverordening Participatiewet De raad van de gemeente Bergen op Zoom overwegende

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De Raad van de gemeente Culemborg, gelezen het voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 10 april 2012 gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling verordeningen artikel 12, eerste lid, WIJ, artikel 35, eerste lid, IOAW en artikel 35, eerste lid, IOAZ

Onderwerp Vaststelling verordeningen artikel 12, eerste lid, WIJ, artikel 35, eerste lid, IOAW en artikel 35, eerste lid, IOAZ Raadsvoorstel Agendapunt: 12 Onderwerp Vaststelling verordeningen artikel 12, eerste lid, WIJ, artikel 35, eerste lid, IOAW en artikel 35, eerste lid, IOAZ Datum voorstel 27 april 2010 Datum raadsvergadering

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Verordening tegenprestatie Participatiewet Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 De raad van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving;

op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; No. 19. De raad van de gemeente Vlagtwedde; op voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 13 november 2014, no.za. 14-30185/DV.14-415, afdeling Samenleving; overwegende dat het noodzakelijk is op grond

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel

uitvoering Wet Investeren Jongeren (WIJ) Raadsvoorstel Raadsvoorstel Inleiding: Per 1 oktober 2009 wordt de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd. De WIJ introduceert een werkleerplicht voor werkzoekende jongeren tot 27 jaar. Hieronder vindt u het voorstel

Nadere informatie

Vaststelling diverse verordeningen in het kader van de Wet investeren in jongeren. Besluitenlijst d.d. d.d.

Vaststelling diverse verordeningen in het kader van de Wet investeren in jongeren. Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Vaststelling diverse verordeningen in het kader van de Wet investeren in jongeren 1- Notagegevens Notanummer 222695 Datum 7-9-2009

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld.

Artikelsgewijze toelichting Enkel die bepalingen die verdere toelichting behoeven worden hieronder behandeld. Toelichting Algemeen Er is gekozen voor een algemene, globale verordening. Dit heeft te maken met de aard van de opdracht die de raad heeft gekregen, te weten het bij verordening regels stellen waarin

Nadere informatie

Casenr: Onderwerp:

Casenr: Onderwerp: Aan de Raad Made, 16 februari 2012 Agendapuntnummer: 8 Raadsvergadering 22 maart 2012 Registratienummer: 12int00645 Casenr: 12.00232 Onderwerp: Wijziging verordeningen sociale zekerheid nav wijziging Wet

Nadere informatie

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost;

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c

Nadere informatie

Raadsbesluit. De gemeenteraad van gemeente Leudal. Agendapunt 8. Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer.

Raadsbesluit. De gemeenteraad van gemeente Leudal. Agendapunt 8. Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer. Raadsbesluit De gemeenteraad van gemeente Leudal Agendapunt 8 Gezien het voorstel van het college d.d. 11 november 2014 nummer. gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel b en artikel 36 van de Participatiewet;

Nadere informatie

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012

Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 Bijlage bij raadsvoorstel nr. 11-102 A. Inleiding Hoofdlijnen van het wetsvoorstel aanscherping WWB 2012 De regering vindt dat er meer mensen aan het werk moeten. Werk is de basis voor zelfstandigheid,

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie