MAANDBRIEF Februari In deze maandbrief:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAANDBRIEF WWW.VVD-TWENTERAND.NL Februari 2010. In deze maandbrief:"

Transcriptie

1 VVD TWENTERAND Voor u ligt de vijfde maandbrief van de VVD Twenterand. Maandelijks publiceren we deze om u op de hoogte te brengen van hetgeen de VVD voor u heeft bereikt en waar de VVD voor staat. Nieuws van uw afdeling, nieuws uit uw fractie, nieuws van uw partij. In deze maandbrief: * woordje van de voorzitter * Vrouwen maken het verschil * Welzijn * Cultuur * De kernen in Twenterand * Stemmen met machtiging * Uitnodiging Forumavond * Veilig te voet, met de fiets en de auto * Keuzes maken Het zal u niet ontgaan zijn: de verkiezingen voor de gemeenteraad komen er aan. Politieke partijen zijn er druk mee, maar ook de gemeente zelf. Want u moet als u uw keuze gemaakt hebt, wel een stembureau bij u in de buurt hebben. Wat is belangrijk bij het maken van uw keuze. U heeft uw overtuiging, uw levensvisie. Maar u kijkt ook naar de betrouwbaarheid van een partij, naar de betrouwbaarheid van de kandidaten: zij moeten het voor u gaan doen! De VVD heeft bewezen een betrouwbare partij te zijn. Ook bij tegenwind houden wij de rug recht. Wij lopen niet weg als het even wat tegen zit. Voor ons is het belang van de inwoners van Twenterand groter dan het eigen ego. Er komen onvermijdelijk moeilijke keuzes voor de nieuwe gemeenteraad, wij moeten samen met u de gemeente door de crisis heen loodsen. Werkgelegenheid staat daar bij voorop! Alleen met voldoende banen kunnen we voorkomen dat we achterop raken.er is werk aan de winkel, de schop zal letterlijk de grond in moeten: goede bedrijventerreinen en goede wegen geven ruimte voor de banen die wij hard nodig zijn. De VVD is klaar om samen met u aan het werk te gaan! Het is belangrijk dat u op 3 maart gaat stemmen. Kunt u zelf niet? Geef dan een machtiging af, in deze maandbrief staat uitgelegd hoe u dat kunt doen. Elke stem telt voor uw toekomst. Stem VVD, zeker nu! Jan Veerenhuis Voorzitter VVD Twenterand

2 Vrouwen maken het verschil. Stem op een vrouw! Momenteel is maar een kwart van degenen die zich met politiek bezighouden vrouw, zowel landelijk als plaatselijk. Ik ben op zoek naar de oorzaak hiervan want politiek is namelijk niet saai en grijs, maar gaat ook over je eigen wijk, de bomen in je straat, de school voor je kinderen, sport en recreatie voor ons allemaal en een betaalbaar (huur)huis. Niet omdat mannen daar niet over zouden kunnen beslissen, maar wel omdat de ervaring leert dat er betere besluiten genomen worden wanneer mannen en vrouwen dat samen doen. Mannen en vrouwen denken en doen nu eenmaal anders, het klassieke Mars en Venus verhaal. Een evenwichtige combinatie van mannen en vrouwen leidt tot betere besluiten. Politiek is de afgelopen tijd vooral een mannenzaak geworden. Ook in Twenterand ben ik de enige vrouwelijke lijsttrekker. Bij verschillende politieke partijen staan er ook maar weinig vrouwen op de lijst en als ze er al op staan niet altijd op een hoge plaats. Er blijft veel tactiek nodig om vrouwen in de politiek te krijgen terwijl volgens het VNG Magazine mannen en vrouwen in de politiek grote verschillen in levenslopen, motivaties en ambities tonen maar grote overeenkomsten tonen in enthousiasme en gedrevenheid. Nog maar een paar jaar geleden terug besloot het kabinet dat in 2010 de helft van de zetels in het parlement, de provinciale staten, het Europarlement en die in het kabinet zelf bezet moet zijn door vrouwen. Toenmalig staatssecretaris Verstand van emancipatiezaken stelde in haar Emancipatienota vast dat nog te weinig vrouwen doorstroomden naar machtsposities bij de overheid. Die nota moet wel achter in een heel diepe lade terecht zijn gekomen. Mannen bieden zichzelf aan, zijn erg zelfverzekerd, zeggen makkelijk en heel snel dat ze iets kunnen. Bij vrouwen ligt dat heel anders. Die komen niet uit zichzelf maar vragen zich eerst af: kan ik dit wel?'' Het draait in de politiek vaak om scoren, om assertiviteit. Veel vrouwen hebben daar geen zin in of haken daardoor al snel af. Je moet vrouwen niet op een andere manier benaderen. Vrouwen zijn goed in plannen Vrouwen ervaren een drempel om de politiek in te gaan. Maar soms gaan de dingen veel beter met vrouwen op hogere posities. Vrouwen zijn veel directer dan mannen. Zij draaien niet om de hete brei heen. Mannen daarentegen verpakken het in een heel verhaal, om maar wat te willen zeggen. Als raadslid moet je veel regelen en goed kunnen plannen. Dat is nou precies waar vrouwen zo goed in zijn. Vrouwen zijn vaak een ster in het combineren van gezin, werk en kinderen. Dat lukt ze door alles goed te plannen. Het raadswerk is ook goed te plannen. De vergaderingen staan vast, maar de werkbezoeken, leestijden en dergelijke zijn zelf in te delen. En thuis vanachter je computer kun je heel veel doen. Politiek is leuk Waarom zou een vrouw de politiek in moeten gaan,? Ik wil niet zeggen dat je meteen in de raad komt of moet gaan, maar je bouwt wel een carrière, netwerk en levenservaring op. Je spreekt mensen en organisaties die je anders nooit zou tegenkomen. Daarnaast krijg je een heel andere visie van waar de gemeente nu eigenlijk mee bezig is. Dat maakt de politiek zo leuk!

3 Maar natuurlijk moet je wel interesse hebben in politiek en de kwaliteiten bezitten of ontwikkelen die je nodig hebt als raadslid. Vrouwen zien problemen soms heel anders dan mannen. Of zoals Annemarie Jorritsma eens verwoordde:" Zeuren, zieken en zuigen in de raadszaal en daarna met elkaar aan de borrel." "Een man, een man, een woord, een woord, gaat in de mannenpolitiek niet altijd op." Doen vrouwelijke politici anders aan politiek? Er worden in dit verband verschillende argumenten aangehaald: vrouwen zouden meer samenwerken, zijn meer resultaatsgericht, hebben minder profileringdrang, meer dossierkennis. Dus dames, stem op een vrouw de komende gemeente- raadverkiezingen, want wij maken het verschil. Naast de drive om wat voor onze mooie plattelandsgemeente Twenterand te willen betekenen is bovenstaande een grote drijfveer voor mij persoonlijk geweest om lijsttrekker te worden van de VVD- Twenterand. Trudy van Nederpelt ************************************************************************************* Welzijn Op het gebied van welzijn heeft de gemeente een regiefunctie met betrekking tot het in onderling verband brengen van voorzieningen en activiteiten. Het gemeentelijk subsidiebeleid kenmerkt zich door absolute toepassing van het nondiscriminatiebeginsel. Andere belangrijke punten zijn de democratische vorm van de gesubsidieerde instellingen en de noodzaak om de gesubsidieerde activiteiten uit te voeren overeenkomstig de door de gemeente beoogde en vooraf vastgestelde doelstellingen. De gemeente moet zich niet alleen op de gesubsidieerde instellingen richten, maar ook particulier initiatief actief ondersteunen. Bij de toekenning van iedere vorm van subsidie dienen we ons te realiseren, dat het gaat om gemeenschapsgeld en daar moeten we zeer secuur mee omgaan. De VVD pleit voor een snelle invoering van de beleidsgestuurde contractfinanciering en een normalisatie in de verhoudingen tussen subsidiegever en de grootste subsidienemer van Twenterand de Stichting Welzijn Twenterand. Gezien de grote financiële bedragen die hiermee gemoeid zijn, is de VVD voorstander van het instellen van een breed gedragen commissie die de beoogde doelstellingen en afspraken tussen de gemeente en SWT inhoudelijk en kwalitatief structureel gaat controleren.

4 Cultuur De overheid heeft een taak als hoeder van ons cultureel erfgoed - van boek tot gebouw. De overheid heeft geen taak waar het de inhoud van de kunst betreft, dit is aan de kunstenaars zelf. De beoordeling van de artistieke waarde wordt aan de deskundigen overgelaten. Initiatieven voor nieuwe vormen van cultuuruitoefening komen bij voorkeur uit de gemeenschap. De gemeente heeft hierin vooral een voorwaardenscheppende rol. De VVD wil ontwikkeling en verbetering van culturele voorzieningen. Participatie aan het culturele leven en de belangstelling voor kunst en cultuur worden bevorderd door het bieden van goed geoutilleerde accommodaties en voorzieningen zoals bibliotheek, kunstuitleen en museum. De openbare bibliotheek wordt daarbij als een basisvoorziening beschouwd, die in principe voor alle kernen dient te gelden. De gemeente heeft hierbij met name een voorwaardenscheppende taak. Onze culturele verworvenheden dragen we aan jongeren over. Kennis en belangstelling voor kunst en cultuur dienen door onderwijs- en kunstinstellingen gestimuleerd te worden. De VVD vindt het van belang dat de jeugd cultuur en historie van Twenterand en de regio leert kennen. Samenwerking tussen kunstinstellingen en de recreatieve sector kan cultuurtoeristische meerwaarde opleveren, welke door middel van subsidie en/of particulier initiatief kan worden bevorderd. Op de internetsite van de gemeente dient aandacht te worden geschonken aan het lokale culturele aanbod (exposities, tentoonstellingen, concerten, et cetera) en de zorg voor lokale monumenten. De gemeente behoort met zorg om te gaan met cultuurschatten uit het verleden. Dat geldt zowel voor monumenten als beschermde dorpsgezichten. Uitgangspunt hierbij is steeds dat het betreffende monument voor 'dagelijks gebruik' toegankelijk blijft. Door voorlichting, advisering, garantstelling en dergelijke kunnen initiatieven tot behoud en herstel van monumenten worden ondersteund.

5 MAANDBRIEF JANUARI 2010 Kernen in de gemeente Twenterand De Centrumvisie in Vroomshoop geeft weer hoe in de toekomst wonen, winkels en (zorg)voorzieningen een plaats krijgen in het centrum van Vroomshoop. Vroomshoop is een belangrijk winkelcentrum binnen de regio. Bij de voorbereiding van de visie heeft de gemeente gesprekken gevoerd met belanghebbende partijen. Zo is gesproken met Vestion wonen, ondernemers, winkeliers, scholen, de sporthal, het Maatschappelijk Werk en de Politie. Met alle input die de gemeente Twenterand heeft gekregen is een Centrumvisie ontwikkeld en deze is onlangs goedgekeurd in de raad, er is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Dus nu wordt het tijd om de schop in de grond te zetten en Vroomshoop het activiteitencentrum te geven waar het recht op heeft. Onze mooie gemeente Twenterand kent 9 buurtschappen en kernen, waar iedereen met recht trots op kan zijn. Elke kern heeft naast zijn eigen karakter en verleden ook zijn toekomst. Met overal een bloeiend buurt- en verenigingsleven. Deze eenheid in verscheidenheid, maar ook in gebondenheid en dat wil de VVD-Twenterand koesteren. Dat is wat onze gemeente zo mooi en boeiend maakt. Maar vooral waard om voor te strijden. Dat is nu juist wat de VVD- Twenterand de komende periode wil bewerkstelligen. Voor Westerhaar is er een Visie Kop opgesteld met o.a. het brede school concept en herschikking sportpark Twistveen. Er is opdracht verleend voor het uitvoeren van een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek voor het realiseren van een nieuw gebouw met o.a. een brede school concept. Dit nieuwe gebouw zal vervangende huisvesting bieden aan OBS De Blokstoeke, wat hoog tijd werd, en de CBS de Fontein locatie Asterstraat. Het eindrapport wordt medio mei 2009 verwacht. Kruidenwijk 3 de fase is bouwrijp en de eerste uitgifte heeft plaatsgevonden. De voorbereidingen voor het nieuwe Haarhuus zijn in volle gang. Ook is de eerste impressie van het nieuwe Haarhuus inclusief zorgwoningen vrijgegeven.

6 Vriezenveen wordt vooral gekenmerkt door zijn lintbebouwing, en vele musea. In Vriezenveen zal de komende tijd hard gewerkt moeten worden aan de verkeersstructuur. De belangrijkste uitgangspunten zijn: woon- en werkkern; forenzenkern groene buffer aan zuidzijde Vriezenveen nieuwe infrastructuur openbaar vervoer, auto en fiets nieuwe voorzieningen commercieel en sociaal maatschappelijk (waaronder in Centrum) Vriezenveen als broedplaats van bedrijvigheid werkgelegenheid,(n36-zone (oost) Het centrum van Vriezenveen zal de komende jaren ook een kwaliteitsimpuls moeten ondergaan. Er moeten woningen worden gebouwd, de winkels beter bereikbaar gemaakt en waar mogelijk uitgebreid worden. De VVD-Twenterand ziet vooral in Den Ham grote kansen voor recreatie en toerisme. Het authentieke centrum en de natuurlijke ligging zijn grote toeristische trekpleisters. Een aantrekkelijk toeristisch-recreatief milieu zal het woon- en werkklimaat in de gemeente nog verder versterken. Gesitueerd op de rand van de Sallandse Heuvelrug en het Reggeland heeft Twenterand de recreant en toerist nogal wat te bieden. De VVV-gids Sallandse Heuvelrug en Reggeland vermeldt bijvoorbeeld het volgende over Den Ham: Den Ham ligt in een gebied dat mogelijkheden biedt tot wandelen, fietsen, kanoën of paardrijden. In en rond het dorp zijn diverse routes uitgezet. De hele gemeente grenst aan een aantal bijzondere natuurgebieden zoals het Eerder Achterbroek, met bos en heide, waterpartijen en zandverstuivingen. Kortom Den Ham leent zich uitstekend voor iedereen die op zoek is naar rust, ruimte en natuur.

7 Stemmen met een machtiging Het gebeurt nog al eens, dat mensen wel zouden willen stemmen, maar niet kunnen. Bijvoorbeeld doordat ze zeer slecht ter been zijn, toevallig niet in de gelegenheid zijn om die dag te gaan stemmen in Twenterand, enz. De VVD Twenterand is bereid uw stem op ons via een machtiging toch te laten gelden. U kunt dat doen door een machtiging te verstrekken. Als u contact met ons opneemt, dan zorgen wij dat we de machtiging bij u ophalen en uw stem alsnog laten gelden. Hieronder leest u wat u moet doen om een machtiging af te geven. Bij de verkiezingen is het een kiezer toegestaan bij volmacht te mogen stemmen. Bij stemmen met een volmacht door overdracht van de stempas dient een kopie van het identiteitsdocument van de volmachtgever te worden overlegd. Tevens gelden de onderstaande bepalingen. Machtiging op schriftelijke aanvraag: Op het gemeentehuis zijn kosteloos de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen verkrijgbaar. Het verzoek moet uiterlijk op de veertiende dag voor de dag van de stemming, dus voor of op 17 februari 2010 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij op de dag van de kandidaatstelling (19 januari 2010) als kiezer is geregistreerd. Hij, die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op de dag van de kandidaatstelling (19 januari 2010) als kiezer in de betreffende gemeente zijn geregistreerd. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij dient de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen. Machtiging door overdracht van de stempas: De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machtigen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen. Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag der kandidaatstelling (19 januari 2010) in de gemeente staan ingeschreven als de kiezer die volmacht geeft. De gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. Hij/zij mag niet meer dan twee machtigingen aannemen. Iedere kiezer moet zich legitimeren bij het uitbrengen van zijn of haar stem. Nieuw is dat bij het stemmen met een volmacht door overdracht van de stempas (tweede variant) een kopie van het identiteitsdocument van de volmachtgever dient te worden overlegd.

8 Uitnodiging voor 10 februari a.s. Wij nodigen u van harte uit om met ons mee te praten over de verkeerssituatie in en rond Twenterand. Twenterand moet bereikbaar blijven en zich niet in laten sluiten, maar de veiligheid van voetgangers, fietsers en automobilisten moet daarbij voorop blijven staan. Uw mening telt voor de VVD Twenterand en niet alleen op deze avond. Over dit onderwerp waar we allemaal, particulier of ondernemer, mee te maken hebben, willen we graag met u van gedachten wisselen. Charlie Aptroot woordvoerder verkeer in de Tweede Kamer, Trudy van Nederpelt lijsttrekker VVD Twenterand, één van de Statenleden en vier ondernemers uit de grotere kernen geven in forumdiscussies hun visie op de diverse problemen en aangedragen oplossingen. U bent voor ons belangrijk en daarom krijgt u ruim voldoende gelegenheid uw mening en ideeën naar voren te brengen. Het belooft een interactieve avond te worden waarbij uw mening centraal staat. Chris Walraven zal deze avond als gespreksleider optreden. Charlie Aptroot Neem onze uitnodiging aan en laat horen hoe u erover denkt. Samen met u en de politieke vertegenwoordigers uit de gemeente, de provincie en Den Haag kunnen we reële oplossingen aandragen die tot verbetering van de infrastructuur in Twenterand kunnen leiden. Laat deze kans om uw stem te laten horen niet verloren gaan. Graag tot ziens op woensdag 10 februari 2010 Café restaurant Harwig Den Ham Zaal open uur. Aanvang uur.

9 Stem een jong geluid in de Raad De lokale politiek van nu bestaat uit de oude garde, die met hun eigen visie beslissingen nemen over tal van maatschappelijke onderwerpen, die betrekking hebben op de toekomst. Ondanks de aanwezigheid van een jongerenraad worden jongeren nauwelijks betrokken bij deze beslissingen. Dat is een verkeerde ontwikkeling, omdat de jongeren van nu in de toekomst worden geconfronteerd met de beslissingen die vandaag zijn genomen. Jongeren zouden nu betrokken moeten zijn met de politiek. Op die manier kunnen zij hun eigen visie, kennis en behoeften kenbaar maken. Zo kan er een breder besluit genomen, omdat ook de mening van de jongeren verpakt zit in de genomen beslissing. Alleen op deze manier zal de jeugd meer affiniteit krijgen met de politiek. Ik ben de politiek ingegaan, omdat ik het belangrijk vind dat jongeren actief deelnemen in de lokale politiek. Helaas ben ik de enige, maar het is goed om te zien dat iedere partij een jongere zoals Dennian Paarhuis CU en Michiel Wiltvank CDA - op de lijst heeft staan. Naar mijn mening staan zij echter veel te laag op de verkiezingslijst. Het zou mooi zijn dat na 3 maart een kwart van de gemeenteraad bestaat uit 20-ers en 30-ers. Ik heb gekozen voor de VVD, omdat gelijkwaardigheid, verantwoordelijkheid en vrijheid van het individu voor mij belangrijke waarden zijn. De VVD vindt het belangrijk dat mensen de ruimte moeten krijgen om te kunnen ondernemen. Ondernemerschap is goed voor de werkgelegenheid en daar kan ieder individu van profiteren. Daarnaast ben ik van mening dat iedereen verantwoordelijk is voor je eigen leven. Ieder individu die daar toe in staat is moet zijn eigen broek kunnen ophouden zonder afhankelijk te zijn van je naasten. Twenterand verkeert nu in een situatie, dat juist nu moet investeren in infrastructuur, economie, woningen en voorzieningen voor de jeugd. Als dit niet gebeurt, dan verliest deze gemeente de concurrentieslag met de andere (plattelands)gemeenten. De gemeente Twenterand moet in mijn ogen ook creatiever te werk gaan, denk bijvoorbeeld aan de zwembaden. Het zwembadenverhaal speelt al jaren, maar tot dusverre is er nog steeds geen onderzoek gedaan naar de mogelijkheid tot (gedeeltelijk) privatisering. Waarom niet? Privatisering biedt zoveel voordelen: het bevordert het ondernemerschap en dankzij de creatieve geest van de ondernemer kan het zwembad multifunctioneel worden gebruikt. Op die manier wordt ook iets nog anders geboden dan zwemmen alleen. Voor de jeugd is dit erg belangrijk, omdat er dan ook variatie zit in het voorzieningenaanbod. Daarnaast zal Twenterand ook meer moeten samenwerken met de omliggende gemeenten. Kijk toch eens in andermans keuken en zoek uit op gezamenlijk de krachten gebundeld kan worden op terreinen waar het kan. Op die manier kan veel belastinggeld bespaard worden. Zo kunnen de plattelandsgemeenten een tegenwicht bieden tegen de steden om zo de aantrekkelijkheid te behouden. Ook het ambtelijke apparaat kan wel de nodige creativiteit gebruiken. Waarom kunnen ambtenaren niet multifunctioneel te werk gaan. Hierdoor kan ambtenaar X ook de burgerlijke vragen beantwoorden van ambtenaar Y. De burger en de ondernemer hoeven daardoor minder snel te wachten op een antwoord. Hierdoor weten de burger en ondernemer sneller waar zij aan toe zijn. De politiek kent weinig elementen van het bedrijfsleven. Binnen het bedrijfsleven geldt nog steeds: wie

10 niet presteert, gaat eruit. Dit is binnen de politiek helaas niet zo. Gevolg: kamerleden, Statenleden en raadsleden kunnen ondanks fout na fout met kilo s boter op hun hoofd blijven zitten op hun eigen zetel. Dit met dank aan de poldercultuur. Daarom heb ik mijzelf voorgenomen: mocht ik na 4 jaar niks bereikt hebben voor de burger van de gemeente Twenterand, dan stap ik op. Mijn woorden heb ik niet waar kunnen maken en daarom is het tijd dat een ander mijn plek opvult. Hier is niks geks aan, want de burger verwacht gewoonweg prestaties van de persoon op wie zij een stem hebben uitgebracht. De burger mag mij afrekenen op de volgende punten waar ik voor sta: een rechte rug naar burger en Raad pleit voor behoud en betere voorzieningen van de jeugd meer ruimte voor ondernemings(talent) een jong en fris geluid in de Raad Wie op mij stemt, stemt een jongere in de Raad die de problemen aankaart en de oplossingen in brede kring bedenkt. Een jongere die zegt waar het op staat en iemand die in het verleden heeft bewezen te willen knokken voor de burger. Reinier Geerligs De VVD Twenterand in actie voor De veiligheid op straat voor voetgangers, fietsers en automobilisten is één van de speerpunten uit het verkiezingsprogramma van de VVD Twenterand. Diverse kruispunten en andere plekken staan te boek als gevaarlijk of zelfs als zeer gevaarlijk. Als u dat wilt gaat de VVD hier iets aan doen! Stem VVD zeker nu!

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8.

Agenda. 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Vaststellen agenda 4. Insprekers 5. Presentatie woonlastenonderzoek 6. Winkeltijdenwet 7. Rondvraag 8. Sluiting 1 Gesproken tekst "Hartelijk welkom mensen van de pers,

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie

De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg

De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg Kompas De nieuwsbrief van de PvdA afdeling Soest / Soesterberg Nummer 7 November 2005 Beste PvdA ers In de voor u liggende kompas stelen de PvdA-kandidaten zich voor waarmee we de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Burgers centraal in alle begroting programma s

Burgers centraal in alle begroting programma s ALGEMENE BESCHOUWINGEN 2010 Burgers centraal in alle begroting programma s BOBbes wil graag de burgers centraal stellen in alle begroting programma s in de algemene beschouwingen. Vooral voor meer garanties

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen

Verkiezingsprogramma D66 Haaksbergen D66 Haaksbergen Verkiezingsprogramma 2014-2018 VOORWOORD Het verkiezingsprogramma van D66 Haaksbergen gaat over de wijken en kernen van ons dorp en over het prachtige en waardevolle groene buitengebied

Nadere informatie

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART

GENIETEN WONEN VOORBEREID LEEF! HULP WERK TOEKOMST GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 19 MAART BERGEIJK VOORBEREID GENIETEN WONEN LEEF! HULP WERK TOEKOMST BERGEIJK KANDIDATEN PVDA BERGEIJK: Fred Vermeulen, Karel Theuws, Herman Ritter, Hans Timmerman, Dirk van Hulsel

Nadere informatie

Afwezig: (*fractievoorzitters)

Afwezig: (*fractievoorzitters) NOTULEN van de openbare en besluitvormende vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op dinsdag 12 oktober 2010 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20.00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters)

Nadere informatie

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad

Raadsleden in beeld. Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd. Interviews In gesprek met raadsleden. Reportages Burgers weten raad Eenmalige uitgave mei 2009 www.raad2010.nl Interviews In gesprek met raadsleden Reportages Burgers weten raad Raad van de Straat Raadsleden op de voet gevolgd magazine voor maatschappelijk betrokken mensen

Nadere informatie

mei 2009 jaargang 34 nr.

mei 2009 jaargang 34 nr. OOGPUNT mei 2009 jaargang 34 nr. 1 CDA - Breda Postbus 1064 4801 BB BREDA www.cdabreda.nl Breda Innoverend de toekomst in met Lambert van Nistelrooij Minderheden-, allochtonen-, integratie-, participatie-,

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op donderdag 22 april 2010 des namiddags om 19.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (PvdA), de heer R. van

Nadere informatie

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015

ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 ALGEMENE BESCHOUWINGEN 23 JUNI 2015 Algemene beschouwingen 2016 Voorzitter, bedankt voor de heldere kadernota, helder omdat blijkt dat wij als gemeente nog steeds financieel gezond zijn al blijkt wel dat

Nadere informatie

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis

OPENBARE VERGADERING. van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis OPENBARE VERGADERING van de raad der gemeente Alblasserdam op maandag 2 september 2002 des namiddags om 20.30 uur in het raadhuis Aanwezig de leden: mevrouw M.J.H. Barra-Leenheer (SPA), de heer A.L. Cardon

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010

RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 RUIMTE VOOR U VERKIEZINGSPROGRAMMA COMBINATIE95 2006-2010 De inbreng van Combinatie95 in het gemeentebestuur van Boxtel is de afgelopen bestuursperiode

Nadere informatie

Het beste voor Brummen

Het beste voor Brummen Afd. Brummen Eerbeek Het beste voor Brummen Verkiezingsprogramma 2014-2018 Website : www.brummen.pvda.nl Inhoudsopgave Voorwoord 3 Zorg-saam 4 Wonen en verkeer 4 Werk en inkomen 5 Duurzaam in de buurt

Nadere informatie

een gouden combinatie

een gouden combinatie Een gouden combinatie 1 een gouden combinatie Toekomstbeelden en verkenningen in de lokale overheid 2 Een gouden combinatie Actuele HRM-oplossingen voor de overheid Driessen biedt praktische HRM-diensten.

Nadere informatie

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015

Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 Liberaal Utrecht Jaargang 57 Nr.400 Januari 2015 De redactie is verheugd u de 400ste editie van Liberaal Utrecht te kunnen presenteren! Toen ik in 1973 lid werd van de VVD afdeling Utrecht ontvingen de

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Zaltbommel NU VOORUIT! D66 Kandidatenlijst. Verkiezingsprogramma. Onze kandidaten voor de gemeenteraadverkiezingen:

Zaltbommel NU VOORUIT! D66 Kandidatenlijst. Verkiezingsprogramma. Onze kandidaten voor de gemeenteraadverkiezingen: D66 Kandidatenlijst 7 10 NU VOORUIT! 2 6 3 1 Onze kandidaten voor de gemeenteraadverkiezingen: 1 Thom Ummels, 2 Frits van der Schans, 3 Peter Smits, 4 Jur van de Graaf, 5 Piet van Wesemael, 6 An van Tuijl,

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Dordrecht Stad die werkt

Dordrecht Stad die werkt Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Dordrecht Stad die werkt verkiezingsprogramma VVD Dordrecht 2014-2018 Inhoudsopgave Voorwoord 6 De VVD-visie: Dordrecht: stad die werkt

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR

VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR VERSLAG VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE GEMEENTERAAD OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2005 OM 18.00 UUR AGENDA 1. Installatie burgemeester Horselenberg 2. Verslag raadsvergadering 22 september 2005 3. Benoemen

Nadere informatie

Programma 2010-2014. Betrokken, betrouwbaar, dichtbij

Programma 2010-2014. Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma 2010-2014 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Programma 2010-2014 Programma 2010-2014 Programma 2010-2014 Betrokken, betrouwbaar, dichtbij Inhoudsopgave 1.Wat beweegt

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie