BESTEK nr. 13/ ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK nr. 13/2012 - ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 BESTEK nr. 13/ ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdracht voor aanneming van diensten bestaande uit 6 percelen voor het basisopleidingstraject communicatie en begeleiding voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten 1

2 INHOUDSTAFEL I. Administratieve bepalingen Algemene bepalingen... 3 a) Afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden... 3 b) Voorwerp van de opdracht... 3 c) Aard van de opdracht:... 3 d) Reglementeringen en geldende referentiedocumenten... 3 e) Gunningswijze... 4 f) Aanbestedende overheid... 4 g) Prijsbepaling (en prijscontrole)... 4 h) Selectiecriteria... 5 i) Gunningscriteria... 6 j) Opmaak en indiening van de offerte... 7 k) Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers... 8 l) Uitvoeringstermijn... 8 n)vertrouwelijkheid Specifieke bepalingen... 9 a) Leidend ambtenaar... 9 b) Borgtocht c) Prijsherziening d) Opleveringen e) Facturaties en invorderingen f) Verstrekking van de dienstverlening g) Aansprakelijkheid en tekortkomingen h) Regeling van geschillen II. Technische bepalingen Context Percelen a) Opdracht b) Meerwaarde c) Kalender en uurrooster van de opleiding d) Inhoud van de opleiding e) Respect voor het leefmilieu f) Beschrijving van de percelen Perceel 1: Basismodules: de consulent en communicatie Perceel 2: Opleiding van referenten Perceel 3: Verdiepingsmodule: mijn eigen werkwijze Perceel 4: Verdiepingsmodule: grenzen stellen & assertiviteit Perceel 5: Verdiepingsmodule: vraagstellingstechnieken en oplossingsgericht handelen Perceel 6: Verdiepingsmodule: het referentiekader van mijn gesprekspartner leren kennen Bijlage 1: Offerteformulier

3 I. Administratieve bepalingen 1. Algemene bepalingen a) Afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden / b) Voorwerp van de opdracht In het kader van de ontwikkeling van de professionele vaardigheden organiseert Actiris een basisopleidingstraject communicatie en begeleiding voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten. c) Aard van de opdracht: Deze opdracht is in 6 percelen verdeeld: - de hoeveelheden per perceel worden in de technische bepalingen vermeld. - elke inschrijver kan een offerte indienen voor elk van de door hem gekozen percelen. Alles wordt gegroepeerd in één document met de naam offerte. - de inschrijver mag de vermelde hoeveelheden niet wijzigen. - het is niet toegelaten om bij groepering van de percelen slechts 1 offerte in te dienen. De inschrijver mogen een offerte indienen voor alle percelen samen of voor een beperkt aantal percelen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor slechts enkele percelen toe te kennen en eventueel te beslissen dat de andere percelen het voorwerp zullen uitmaken van een of meerdere nieuwe opdrachten, indien nodig volgens een andere gunningswijze. d) Reglementeringen en geldende referentiedocumenten Behoudens uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen is deze opdracht onderworpen aan de volgende bepalingen: - wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna de wet genoemd); - koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (hierna het KB van 8 januari 1996 genoemd); - koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met de 3

4 bijgevoegde algemene aannemingsvoorwaarden (hierna respectievelijk het KB van 26 september 1996 en de algemene aannemingsvoorwaarden genoemd); - rondzendbrief van 5 februari 2009 betreffende de opname van ecologische criteria en duurzame ontwikkelingscriteria in de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en tot wijziging van de ministeriële rondzendbrief van 8 juli 1993 betreffende het milieuvriendelijke verbruik (ecoconsumptie) en het afvalstoffenbeheer in de gewestelijke openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - alle aanvullingen en latere wijzigingen van de hierboven genoemde wetten en koninklijke besluiten die van kracht zijn op het moment van de bekendmaking; - het bestek. De verplichtingen voortvloeiend uit de bovengenoemde documenten regelen de opdracht met uitsluiting van elke andere andersluidende bepaling, met name de offerte en de door de dienstverlener uitgevaardigde algemene verkoopsvoorwaarden. e) Gunningswijze De gunningswijze van deze opdracht is een Belgische algemene offerteaanvraag. Het geraamde bedrag van de opdracht ligt immers lager dan de Europese grens van exl. btw voor de overheidsopdrachten voor diensten opgenomen in bijlage 2 B van de wet. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om voor nieuwe diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten die overeenstemmen met een basisontwerp, over te gaan tot een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 2, 2 b) van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. f) Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, gevestigd aan de Anspachlaan 65 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Grégor Chapelle, Directeur-generaal en de heer Yves Bastaerts, Adjunctdirecteur-generaal. g) Prijsbepaling (en prijscontrole) Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst. 4

5 De prijzen worden in euro opgegeven, in cijfers en in letters (met precisering tot twee cijfers na de komma). De prijzen worden opgemaakt exclusief btw. Het btw-tarief dat op het moment van de offerte van kracht is, moet afzonderlijk worden vermeld in de hiervoor voorziene rubriek in het model van inschrijving. De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de btw. In de prijs zijn inzonderheid ingerekend de administratie- en secretariaatskosten, de kosten voor vertaling, uitvoering, de documentatie en andere kosten, rechten en lasten, met inbegrip van verplaatsingskosten, de parkeerkosten of andere bijkomende kosten. h) Selectiecriteria Voor de kwalitatieve selectie zal de Juridische Dienst voor de Belgische inschrijvers de volgende 4 documenten rechtsreeks via Digiflow raadplegen: - de jaarrekeningen afkomstig van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België; - het attest dat bewijst dat de inschrijver btw-plichtig is, afkomstig uit de databank van de btw; - het attest van betaling van de sociale bijdragen, afkomstig van de RSZ-databank; - het Getuigschrift van niet-faillissement of soortgelijke toestanden van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Buitenlandse inschrijvers moeten de volgende documenten voorleggen: - een getuigschrift dat door de bevoegde overheid van het desbetreffende land werd uitgereikt en waaruit blijkt dat de leverancier aan de voorschriften inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid heeft voldaan (De leverancier moet, volgens de rekening die ten laatste de dag voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, alle vereiste aangiften naar de bevoegde overheid hebben verzonden, tot en met de aangiften m.b.t. het voorlaatste beëindigde kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes); - de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren; - het attest dat bewijst dat de inschrijver btw-plichtig is, afkomstig uit de databank van de btw; - het getuigschrift van niet-faillissement of soortgelijke toestanden. Wanneer een of meer documenten niet uitgereikt worden in het betreffende land, kunnen deze vervangen worden door een verklaring onder eed of door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 5

6 Bovendien moet de inschrijver bij de indiening van zijn offerte het volgende aan de aanbestedende overheid meedelen: 1 ) De studie- en beroepskwalificaties van de persoon of personen die, naargelang het geval, met de uitvoering van de opdracht wordt of worden belast. Deze kwalificaties moeten worden aangetoond aan de hand van een cv. 2 ) Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, die een rechtstreeks verband hebben met de gunning van de huidige opdracht en met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 3 ) Een of meerdere bewijzen van de goede uitvoering van prestaties bij een gelijkaardige klant als Actiris. 4 ) Een verklaring inzake het jaarlijkse gemiddelde aantal personeelsleden van de dienstverlener alsook het aantal kaderleden tijdens de afgelopen drie jaar. 5 ) Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener heeft genomen om de kwaliteit te verzekeren, alsook de middelen voor studie en onderzoek waarover zijn onderneming beschikt. Indien de inschrijvers niet alle documenten zoals hierboven beschreven zouden indienen, behoudt de administratie zich het recht voor om haar discretionaire macht te gebruiken en de ondernemingen die een onvolledig dossier hebben ingediend, uit te sluiten. i) Gunningscriteria Elk perceel zal afzonderlijk worden toegewezen. De aanbestedende overheid zal het perceel gunnen aan de inschrijver die de interessantste regelmatige offerte heeft ingediend op grond van de hierna vermelde gunningscriteria, gerangschikt in dalende volgorde van belang: a. De kwaliteit van de voorgestelde diensten (70 punten) De kwaliteit van de diensten zal onder meer worden geëvalueerd aan de hand van: - De inhoud van de opleiding (20 punten) o de meerwaarde van de opleiding in termen van consolidering, doorgronding en relevantie ten opzichte van de problematiek; - De pedagogische benadering (20 punten) o de methodologie, de gebruikte instrumenten en de aansluiting met de praktijk (Actiris). Er zal voorrang worden gegeven aan actieve methodes; - de kwaliteit van de opleiders op basis van: (20 punten) 6

7 o hun cv en ervaring met dit soort opleiding + referenties; o het gesprek met de dienst Opleiding van Actiris; o de continuïteit waarvoor de gekozen opleider(s) zorgen; - Het praktische en ecologische aspect: (10 punten) o de flexibiliteit in de organisatie en de planning van de interventies; o de kwaliteit van de pedagogische ondersteuning door de inschrijver; o respect voor het leefmilieu. De inschrijver zal een werkdocument bezorgen waarin hij een uiteenzetting geeft van de inhoud van de opleiding en de werkmethode die hij wil toepassen om de doelstellingen vermeld in de technische bepalingen van dit bestek, met name de ecologische doelstellingen, te bereiken. b. Kosten van de interventie (30 punten) De prijsvergelijking zal gebeuren op basis van de prijslijst (excl. btw) voor elk perceel, d.w.z. de volledige opleiding met inbegrip van de briefing, voorbereiding, opleiding van alle deelnemers, pedagogische ondersteuning, verplaatsingskosten, debriefing enz. j) Opmaak en indiening van de offerte 1 ) De offerte: Om in aanmerking te komen, moet de offerte worden ingevuld op het offerteformulier in bijlage 1 van dit bestek. Bij elke offerte die op andere documenten wordt opgesteld, moet de dienstverlener verklaren dat die documenten overeenstemmen met het model in het bestek. Elke doorhaling, overschrijving, toevoeging of wijziging, zowel in de offerte als in de bijlagen, die een invloed kan hebben op de essentiële voorwaarden van de opdracht, zoals prijs, leveringstermijn en technische voorwaarden, moet door de dienstverlener of zijn mandataris worden ondertekend. De offerte mag naar keuze in één van de twee landstalen worden opgesteld, met name in het Nederlands of in het Frans. De offerte wordt in 1 exemplaar opgesteld op papier (bij voorkeur gerecycleerd). Er zal tevens een kopie op een elektronische drager worden bezorg. 2 ) Bijzonder geval: offertes ingediend door een tijdelijke vereniging Een offerte kan door een tijdelijke vereniging worden ingediend. Naast de voorschriften in artikels 93, 94 en 95 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 wordt het volgende bepaald: 7

8 De offerte moet door elke deelgenoot worden ondertekend en moet de naam vermelden van de persoon die de vereniging bij de aanbestedende overheid vertegenwoordigt. De aanbestedende overheid zal uitsluitend deze persoon als contactpersoon hebben. Deze laatste verbindt de vereniging voor elke handeling van enigerlei aard, zowel bij de onderhandelingen als bij de uitvoering van de overeenkomst. 3 ) Indiening van de offerte De offerte moet worden ingediend uiterlijk op de dag en het uur die voor de openingszitting van de offertes werden vastgelegd. De offerte alsook de bijlagen dienen in een definitief gesloten omslag te worden geschoven, met de volgende vermelding: Offerte - Basisopleidingstraject voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten Bestek nr. 13/2012- Actiris Bij inzending via de post, als gewoon of aangetekend stuk, moet die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag worden geschoven, met de vermelding: Actiris Directie HRM T.a.v. Mevr. Anne Gilles Offerte - Basisopleidingstraject voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten Bestek nr. 13/2012- Actiris Anspachlaan Brussel 4 ) Opening van de offertes Opgelet! De openingszitting van de offertes vindt plaats op vrijdag 7 september 2012 bij de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, 65 Anspachlaan te 1000 Brussel, lokaal 400 B, om 10 uur. k) Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers De dienstverlener moet zijn offerte gestand doen gedurende minstens 120 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag na de opening van de offertes. l) Uitvoeringstermijn De uitvoeringstermijn moet overeenstemmen met de ingediende offerte m) Duur van de opdracht 8

9 De opdracht vangt aan daags na de bekendmaking van de gunning. De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar, die één keer verlengd kan worden. De aanbestedende overheid brengt de dienstverlener twee maanden vóór het einde van het lopende jaar via een aangetekend schrijven op de hoogte van de verlenging van de overeenkomst. Bij ontstentenis van mededeling wordt de overeenkomst niet verlengd. n) Vertrouwelijkheid Elke inlichting die de dienstverlener tijdens de uitvoering van deze opdracht van de aanbestedende overheid zou verkrijgen, is strikt vertrouwelijk. Zij mag niet aan een derde worden doorgegeven zonder de toestemming van de aanbestedende overheid. De dienstverlener verbindt zich ertoe zijn bestuurders, zaakvoerders, werknemers en onderaannemers erop te wijzen dat elke informatie, die zij in het raam van de uitvoering van deze opdracht hebben verkregen, opgetekend of meegedeeld, vertrouwelijk moet worden behandeld tijdens en na hun arbeidsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst of mandaat. 2. Specifieke bepalingen a) Leidend ambtenaar De leidend ambtenaar voor deze opdracht is: de heer Dirk Vandendriessche (verantwoordelijke van de dienst Opleiding van Actiris). Tel.: 02/ , Deze ambtenaar is gemachtigd om: - de uitvoering van de opdracht te leiden en te controleren; - de facturen m.b.t. onderhavige opdracht in ontvangst te nemen en te controleren. Vragen m.b.t. het voorwerp van de opdracht als dusdanig kunnen gericht worden aan mevrouw Gaëlle Vandaele (02/ , of de heer Dirk Vandendriessche (02/ , Juridische vragen in verband met het bestek of de procedure kunnen via aan mevrouw Anne-Françoise Vokar (Juridische Dienst) worden gesteld: De dienstverlener kan zich niet op dit toezicht beroepen om zich te ontdoen van zijn verantwoordelijkheid wanneer de diensten omwille van één of andere fout worden geweigerd. 9

10 b) Borgtocht Krachtens artikel 5, 1, lid 4, 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is er geen borgtocht vereist, aangezien deze opdracht voor aanneming van diensten behoort tot de categorie 24 van bijlage 2 van de wet (diensten voor onderwijs en beroepsopleiding). c) Prijsherziening Tijdens de uitvoering van de opdracht zal geen enkele herziening van de prijs mogelijk zijn. d) Opleveringen Voor de gunning van de opdracht zal de aanbestedende overheid de dag bepalen voor de voltooiing van het geheel van de diensten volgens de door de inschrijver voorgestelde uitvoeringstermijn. De definitieve oplevering geschiedt binnen de 15 kalenderdagen volgend op de dag die werd bepaald voor de voltooiing van het geheel van de diensten. Er wordt een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. De diensten die niet beantwoorden aan de bepalingen van de opdracht of niet werden verleend overeenkomstig de regels van de kunst, dienen door de dienstverlener te worden herbegonnen. Zo niet geschiedt dit van ambtswege op beval van de aanbestedende overheid op zijn kosten en risico s. e) Facturaties en invorderingen De betalingen zullen geschieden op een rekening geopend op naam van de dienstverlener bij een financiële instelling, voor zover de aanbestedende overheid over de regelmatig opgemaakte facturen beschikt. De facturen worden in 1 exemplaar opgesteld en moeten de volgende referenties bevatten: - de gegevens van de dienstverlener; - het bankrekeningnummer van de dienstverlener waarop het geld kan worden overgeschreven; - het totaal te betalen bedrag; - de details van de prijsberekening. f) Verstrekking van de dienstverlening De diensten zullen te goeder trouw worden uitgevoerd overeenkomstig: 10

11 - het bestek; - de offerte; - de regels van de kunst. g) Aansprakelijkheid en tekortkomingen Elke tekortkoming m.b.t. de voorwaarden van de opdracht worden bij proces-verbaal opgesteld. De bepalingen van artikels 20 en 75 van de algemene aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing. Het louter verstrijken van de leveringstermijn stelt de dienstverlener in gebreke. De aansprakelijkheid van de dienstverlener is vastgelegd in artikel 72 van de algemene aannemingsvoorwaarden. h) Regeling van geschillen Onderhavige opdracht wordt geregeld door het Belgisch recht, zowel wat de uitvoering als de interpretatie ervan betreft. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd. De aanbestedende overheid en de dienstverlener verbinden zich ertoe, alvorens hun geschil aan een rechtsinstelling voor te leggen, alle nodige stappen te ondernemen om het geschil in der minne te schikken. II. Technische bepalingen 1. Context Actiris is een instelling van openbaar nut van het type B van het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is belast met het beheer van de arbeidsmarkt, ten dienste van werkzoekenden en werkgevers. De opdracht van de polyvalent tewerkstellingsconsulent kadert in de opdrachten van de organisatie, die zelf in de sociaaleconomische realiteit verankerd zijn: het tewerkstellingsbeleid toepassen en zorgen voor een evenwicht op de arbeidsmarkt door de vaardigheden van de werkzoekenden (WZ) te koppelen aan de door de ondernemingen gezochte profielen. Een van de algemene strategieën om meer WZ tot de arbeidsmarkt te doen toetreden, bestaat uit de activering van hun zoekgedrag naar werk. 11

12 Het doel van de consulent in deze context is proactief en systematisch manieren zoeken om de WZ zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt in te schakelen: De WZ ertoe aanzetten om zelf op een efficiënte manier naar werk te zoeken, via een aangepaste en persoonlijke begeleiding waarbij de consulent de WZ aanspoort om actief mee te werken. Om dit doel te bereiken moet de consulent de WZ informatie en middelen geven, hem adviseren, oriënteren, stimuleren, ondersteunen, responsabiliseren, aanmoedigen, opvolgen, evalueren en zijn uitvoeringsstrategie bijsturen. Zijn traject naar werk beheren: Dit betekent samen met de WZ de kortste weg naar werk bepalen, hem oriënteren en bij de verschillende stappen in zijn voortgang begeleiden, of zelfs acties opleggen die hij in het kader van dit traject dient te ondernemen. Als verantwoordelijke referent bepaalt de consulent een actiestrategie, hij beslist, plant en staat in voor het beheer van het traject. Dit onderdeel van de functie bevat de objectieve en professionele afhandeling van alle communicatie betreffende de WZ wiens referent hij is. De WZ in contact brengen met de werkaanbiedingen en de arbeidsmarkt: Tijdens elke stap van het traject, gaande van een beroepsbepaling, opleiding of zoektocht naar werk, moet de WZ met de arbeidsmarkt geconfronteerd worden en zijn project op de werkaanbiedingen afstemmen. Dit onderdeel van de taak van de consulent is gericht op de aanpassing van het profiel van de WZ aan de realiteit van de arbeidsmarkt en draagt aldus bij tot het invullen van de behoeften van de ondernemingen. 2. Percelen a) Opdracht De opdracht bestaat erin om in het kader van de ontwikkeling van de professionele vaardigheden bij Actiris opleidingsmodules te organiseren voor de nieuwe polyvalente consulenten van de Directie Werkzoekenden. Deze modules moeten hen in staat stellen om hun toepassing van het individueel gesprek met een steeds veranderend publiek werkzoekenden te bestendigen en uit te diepen en hen de nodige middelen aanreiken om deze uitdaging aan te gaan. De opleiding dient te worden verstrekt in het Nederlands aan de Nederlandstalige deelnemers en in het Frans aan de Franstalige consulenten. De opleidingsdoelstellingen moeten evenwel identiek zijn. 12

13 Er wordt verwacht dat de dienstverlener het opleidingsprogramma telkens aanpast aan de beginsituatie van de deelnemers. De opleider moet op elk ogenblik het verband kunnen maken met de situaties op de werkvloer van de deelnemers en de uitdagingen en problemen waarmee ze worden geconfronteerd. De dienstverlener moet er bovendien voor zorgen dat niet van het afgesproken opleidingsprogramma wordt afgeweken, opdat de opleidingsdoelstellingen in alle groepen op eenzelfde manier worden behandeld. b) Meerwaarde De opleiding moet een meerwaarde bieden aan Actiris en aan de polyvalente tewerkstellingsconsulenten 1. door de kwaliteit van de persoonlijke en aan de behoeften van de WZ aangepaste begeleiding te verhogen; 2. door nieuwe tools en technieken aan te reiken; 3. door hen de mogelijkheid te bieden over de zin van hun werk na te denken, zich te herbronnen en afstand te nemen van hun dagelijkse praktijk; 4. door een gemeenschappelijk referentiekader te creëren dat leidt tot wederzijdse uitwisselingen en het zoeken naar gedeelde oplossingen. c) Kalender en uurrooster van de opleiding Bij het opstellen van de opleidingskalender houdt de inschrijver rekening met de beschikbaarheden van het personeel. Een opleidingsdag begint om 9 uur en eindigt om uur, met één uur middagpauze en een pauze van 15 minuten in de voor- en namiddag. De opleidingen vinden plaats bij de dienst Opleiding van het Personeel van Actiris, Kazernestraat 86 te 1000 Brussel. d) Inhoud van de opleiding De opleiding moet worden aangepast aan het doelpubliek, aan de realiteit op de werkvloer en aan de opleidingsdoelstellingen. De opleiding is interactief, combineert theorie met praktische oefeningen en houdt tijdens de opleiding rekening met de behoeften van de deelnemers. De methode is actief, participerend en inductief. e) Respect voor het leefmilieu Elk document, elk ondersteunend of ander hulpmiddel moet in de mate van het mogelijke rekening houden met de principes van het ecoverbruik (gerecycleerd papier, duurzaamheid enz.). Dit geldt voor alle voorgestelde acties. Het respect voor het leefmilieu moet voortdurend in alle voorgestelde acties aanwezig zijn. 13

14 De inschrijver zal in zijn offerte eveneens uitleggen hoe hij deze ecologische aanpak in de praktijk zal brengen. f) Beschrijving van de percelen Perceel 1: Basismodules: de consulent en communicatie Deze modules zijn verplicht voor elke nieuwe polyvalent consulent en behandelen drie thema s: 1. de grondbeginselen van communicatie; 2. de houding van een polyvalent tewerkstellingsconsulent; 3. de gesprekstechnieken en tools. a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van deze module zijn de deelnemers o.a. in staat om: - te achterhalen wat hun manier van communiceren kan beïnvloeden, door terug te vallen op de grondbeginselen van de interpersoonlijke communicatie; - de van een polyvalent tewerkstellingsconsulent verwachte houdingen en gedragingen in de praktijk om te zetten: - respect voor de ander; - actief luisteren; - coachend vragen stellen; - herkaderen; - met de realiteit confronteren; - assertief zijn; - meelevend zijn; - grenzen stellen; - voldoende afstand houden; - in het kader van hun verschillende gesprekken (verduidelijking, diagnose, opvolging) te bepalen welke gesprekstools en technieken gebruikt moeten worden om de werkzoekenden op een efficiëntere manier te begeleiden (SMART-doelen bepalen, verschillende mogelijkheden formuleren, actieplan, opnieuw formuleren, verduidelijking van de rollen en verantwoordelijkheden...). Het opleidingsprogramma moet alle opleidingsdoelstellingen omvatten. b) Duur Deze opleidingsmodule zal bij benadering drie keer twee dagen duren (twee dagen per thema). c) Doelgroep De opleiding richt zich tot alle nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten van de Directie Werkzoekenden. Dit is een heterogene groep, die is samengesteld uit mensen met een graduaats- of universiteitsdiploma in verschillende richtingen. 14

15 Perceel 2: Opleiding van referenten Die opleiding is specifiek bedoeld voor referenten (interne tutors) en is opgebouwd rond de drie in perceel 1 vermelde thema s: 1. de grondbeginselen van communicatie; 2. de houding van een polyvalent tewerkstellingsconsulent; 3. de gesprekstechnieken en tools. a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van deze module zijn de deelnemers o.a. in staat om: - de rol van tussenpersoon te vervullen tussen de opleiders van het luik "de consulent en communicatie" (perceel 1) en hun collega s; - de basisconcepten van interpersoonlijke communicatie tijdens een interne opleidingsmodule te verankeren; - de van een polyvalent tewerkstellingsconsulent verwachte houdingen en gedragingen (cf. perceel 1) tijdens een interne opleidingsformule te verankeren; - de nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten te helpen om in het kader van hun verschillende gesprekken (verduidelijking, diagnose, opvolging) de verschillende gesprekstools en technieken te gebruiken (SMART-doelen bepalen, verschillende mogelijkheden formuleren, actieplan, opnieuw formuleren, verduidelijking van de rollen en verantwoordelijkheden...). b) Duur Deze opleidingsmodule zal ongeveer 3 dagen duren. c) Doelgroep De referenten van de Directie Werkzoekenden zijn polyvalente tewerkstellingsconsulenten die de dienst Opleiding van Actiris heeft geselecteerd wegens hun technische ervaring en hun ervaring met het voeren van gesprekken. Ze zijn de link tussen theorie en praktijk en zorgen voor de opleiding en opvolging van de nieuwe consulenten op de werkvloer. Perceel 3: Verdiepingsmodule: mijn eigen werkwijze a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van de module mijn eigen werkwijze zijn de deelnemers o.a. in staat om: - hun persoonlijke manier van werken beter te bevatten; - hun eigen reacties en die van de anderen beter te begrijpen; - hun specifieke vaardigheden te gebruiken om hun reactie te sturen. b) Duur Deze opleidingsmodule zal ongeveer één à twee dagen duren. c) Doelgroep 15

16 De opleiding richt zich tot alle nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten van de Directie Werkzoekenden die de basismodules (perceel 1) hebben gevolgd. Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis. Perceel 4: Verdiepingsmodule: grenzen stellen & assertiviteit a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van de module grenzen stellen & assertiviteit zijn de deelnemers o.a. in staat om: - hun standpunt mee te delen met respect voor hun gesprekspartner; - hun grenzen af te bakenen en op een constructieve manier een weigering mee te delen; - gepast op moeilijke situaties te reageren. b) Duur Deze opleidingsmodule zal ongeveer één à twee dagen duren. c) Doelgroep De opleiding richt zich tot alle nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten van de Directie Werkzoekenden die de basismodules (perceel 1) hebben gevolgd. Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis. Perceel 5: Verdiepingsmodule: vraagstellingstechnieken en oplossingsgericht handelen a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van de module vraagstellingstechnieken en oplossingsgericht handelen zijn de deelnemers o.a. in staat om: - de verschillende manieren, soorten en technieken van het vragen stellen tijdens een begeleidingsgesprek te gebruiken; - een vraag oplossingsgericht te beantwoorden. b) Duur Deze opleidingsmodule zal ongeveer één à twee dagen duren. c) Doelgroep De opleiding richt zich tot alle nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten van de Directie Werkzoekenden die de basismodules (perceel 1) hebben gevolgd. Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis. Perceel 6: Verdiepingsmodule: het referentiekader van mijn gesprekspartner leren kennen a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van de module het referentiekader van mijn gesprekspartner leren kennen zijn de deelnemers o.a. in staat om: - de verschillen tussen hun eigen referentiekader en dat van anderen te herkennen; - te bepalen met welke vraagstellingstechnieken en tools ze het referentiekader van hun gesprekspartner kunnen leren kennen; - adequaat vragen te stellen. 16

17 b) Duur Deze opleidingsmodule zal ongeveer één à twee dagen duren. c) Doelgroep De opleiding richt zich tot alle nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten van de Directie Werkzoekenden die de basismodules (perceel 1) hebben gevolgd. Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis. 17

18 Bijlage 1: Offerteformulier MODEL VAN INSCHRIJVING ADMINISTRATIEVE OFFERTE 1. Voorwerp van de inschrijving Bestek nr. 13/2012- Actiris Voorwerp van de opdracht: Het voorwerp van de opdracht betreft het basisopleidingstraject communicatie en begeleiding voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten. 2. Identificatie Aanbestedende overheid : Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris) Anspachlaan 65 te 1000 Brussel 2.1. Identiteit van de onderneming: handelsnaam of benaming: rechtsvorm: hoofdzetel: nationaliteit: telefoon: fax: of 2.2. Identiteit van de inschrijver: NAAM en VOORNAAM: hoedanigheid of beroep:

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1275 VAN 24/07/2012 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN VOOR "COMMUNICATIEOPLEIDINGEN" NAVISIONCODE: 151HRM 1 ALGEMEEN... 4 1.1 AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN...

Nadere informatie

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag

Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Bestek Gecertificeerde opleidingen OI/FC/BC/13/03 Open offerteaanvraag Met betrekking tot een open meerjarige opdracht (3 jaar) voor de verwezenlijking van een gecertificeerde opleiding in blended learning

Nadere informatie

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden

Het verzorgen van opleidingen rond sociale vaardigheden STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2007/8035 Het verzorgen van opleidingen rond

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag

Bestek Leadership 1. FOD Financiën. Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Bestek Leadership 1 FOD Financiën Overheidsopdracht via algemene offerteaanvraag Regels en voorwaarden betreffende de indiening van de offertes voor de uitvoering van het bestek ONTWIKKELING VAN LEADERSHIP

Nadere informatie

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134

BESTEK NR PROCUREMENT 2015 R3 134 Bestek Nr 2015 R3 134- Pagina 1 Federale Politie Directie van de logistiek Dienst Procurement POST ADRES FYSISCH ADRES Kroonlaan 145A Kroonlaan 145 1050 Brussel Blok D 3de verdieping 1050 Brussel Opsteller

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42

Bijzonder bestek BB2013.034 1/42 BB2013.034 BIJZONDER BESTEK VOOR DE LEVERING, INSTALLATIE EN CONFIGURATIE VAN MONITORING AGENTS ALSOOK DE LEVERING VAN AGENTLESS LICENTIES VOOR HET DATACENTER VAN HET CENTRUM VOOR INFORMATICA VOOR HET

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2011/IB/009 Het evalueren van de huidige vrijstellingstoets en het ontwikkelen en valideren van een evaluatie-instrument

Nadere informatie

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN

Ministerie van Financiën. Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN Ministerie van Financiën Dienst Informatica BESTEK WEBHOSTING VAN DE INTERNETSITES VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN 1 1. Deel 1 : Administratieve en contractuele bepalingen 1.1 Identificatie van de opdracht

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. BESTEK nr. 2009/8202 STAD ANTWERPEN PATRIMONIUMONDERHOUD CENTRALE AANKOOP EN LOGISTIEK Luchtbalcomplex - Blok C - Havanastraat 5 2030 Antwerpen Prijs: 8,00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK nr. 2009/8202 Het verzorgen van opleidingen,

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene offerteaanvraag Bestek nr : S&L/AO/227/2009 Opening van de offertes : 10 september 2009 om 14u30 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG VOOR HET VERTALEN VAN DOCUMENTEN DIE

Nadere informatie

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige

Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige en verzorgende/zorgkundige Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Besteknr. 2014_80033 Screening van de kandidaten voor de opleiding verpleegkundige

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Federale Overheidsdienst Financiën BESTEK CONTRACT VOOR OPENBARE AANBESTEDING DIENSTEN Drupal-as-a-service ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Aanbestedende overheid Federale Overheidsdienst Financiën Ontwerper van het project Stafdienst ICT, Nicolas

Nadere informatie

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering

Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Agentschap voor Binnenlands Bestuur Team Inburgering Algemene offerteaanvraag Bestek nr. 2009/IB/004 Vertaalopdrachten raamovereenkomst Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 27 juli 2009, 15uur

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL

Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Bestek Bijstand IT bij convergentie van FUP en ITIL Informatica Diensten Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 14/09/2009 om 10.00 uur Indiening van de offertes uitsluitend bij de: Stafdienst

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA)

Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen (VOSPA) Vlaamse overheid Beleidsdomein Werk en Sociale Economie Agentschap: Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding Bestek met nummer 2014 / 30027 Vooropleiding Social Profit voor Anderstaligen

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

Bestek 2009/CA/FIN 04

Bestek 2009/CA/FIN 04 Bestek 2009/CA/FIN 04 Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Kasbeheer Artesis Hogeschool Antwerpen Inhoud 1. Algemene inlichtingen 4 1.1. Opdrachtgevend bestuur 4 1.2. Kenmerken van de

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie