BESTEK nr. 13/ ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESTEK nr. 13/2012 - ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG"

Transcriptie

1 BESTEK nr. 13/ ACTIRIS ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdracht voor aanneming van diensten bestaande uit 6 percelen voor het basisopleidingstraject communicatie en begeleiding voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten 1

2 INHOUDSTAFEL I. Administratieve bepalingen Algemene bepalingen... 3 a) Afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden... 3 b) Voorwerp van de opdracht... 3 c) Aard van de opdracht:... 3 d) Reglementeringen en geldende referentiedocumenten... 3 e) Gunningswijze... 4 f) Aanbestedende overheid... 4 g) Prijsbepaling (en prijscontrole)... 4 h) Selectiecriteria... 5 i) Gunningscriteria... 6 j) Opmaak en indiening van de offerte... 7 k) Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers... 8 l) Uitvoeringstermijn... 8 n)vertrouwelijkheid Specifieke bepalingen... 9 a) Leidend ambtenaar... 9 b) Borgtocht c) Prijsherziening d) Opleveringen e) Facturaties en invorderingen f) Verstrekking van de dienstverlening g) Aansprakelijkheid en tekortkomingen h) Regeling van geschillen II. Technische bepalingen Context Percelen a) Opdracht b) Meerwaarde c) Kalender en uurrooster van de opleiding d) Inhoud van de opleiding e) Respect voor het leefmilieu f) Beschrijving van de percelen Perceel 1: Basismodules: de consulent en communicatie Perceel 2: Opleiding van referenten Perceel 3: Verdiepingsmodule: mijn eigen werkwijze Perceel 4: Verdiepingsmodule: grenzen stellen & assertiviteit Perceel 5: Verdiepingsmodule: vraagstellingstechnieken en oplossingsgericht handelen Perceel 6: Verdiepingsmodule: het referentiekader van mijn gesprekspartner leren kennen Bijlage 1: Offerteformulier

3 I. Administratieve bepalingen 1. Algemene bepalingen a) Afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden / b) Voorwerp van de opdracht In het kader van de ontwikkeling van de professionele vaardigheden organiseert Actiris een basisopleidingstraject communicatie en begeleiding voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten. c) Aard van de opdracht: Deze opdracht is in 6 percelen verdeeld: - de hoeveelheden per perceel worden in de technische bepalingen vermeld. - elke inschrijver kan een offerte indienen voor elk van de door hem gekozen percelen. Alles wordt gegroepeerd in één document met de naam offerte. - de inschrijver mag de vermelde hoeveelheden niet wijzigen. - het is niet toegelaten om bij groepering van de percelen slechts 1 offerte in te dienen. De inschrijver mogen een offerte indienen voor alle percelen samen of voor een beperkt aantal percelen. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor slechts enkele percelen toe te kennen en eventueel te beslissen dat de andere percelen het voorwerp zullen uitmaken van een of meerdere nieuwe opdrachten, indien nodig volgens een andere gunningswijze. d) Reglementeringen en geldende referentiedocumenten Behoudens uitdrukkelijk vermelde uitzonderingen is deze opdracht onderworpen aan de volgende bepalingen: - wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten (hierna de wet genoemd); - koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken (hierna het KB van 8 januari 1996 genoemd); - koninklijk besluit van 26 september 1996 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, met de 3

4 bijgevoegde algemene aannemingsvoorwaarden (hierna respectievelijk het KB van 26 september 1996 en de algemene aannemingsvoorwaarden genoemd); - rondzendbrief van 5 februari 2009 betreffende de opname van ecologische criteria en duurzame ontwikkelingscriteria in de overheidsopdrachten voor leveringen en diensten en tot wijziging van de ministeriële rondzendbrief van 8 juli 1993 betreffende het milieuvriendelijke verbruik (ecoconsumptie) en het afvalstoffenbeheer in de gewestelijke openbare besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest; - alle aanvullingen en latere wijzigingen van de hierboven genoemde wetten en koninklijke besluiten die van kracht zijn op het moment van de bekendmaking; - het bestek. De verplichtingen voortvloeiend uit de bovengenoemde documenten regelen de opdracht met uitsluiting van elke andere andersluidende bepaling, met name de offerte en de door de dienstverlener uitgevaardigde algemene verkoopsvoorwaarden. e) Gunningswijze De gunningswijze van deze opdracht is een Belgische algemene offerteaanvraag. Het geraamde bedrag van de opdracht ligt immers lager dan de Europese grens van exl. btw voor de overheidsopdrachten voor diensten opgenomen in bijlage 2 B van de wet. De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor om voor nieuwe diensten, bestaande uit de herhaling van soortgelijke diensten die overeenstemmen met een basisontwerp, over te gaan tot een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking overeenkomstig de bepalingen van artikel 17 2, 2 b) van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten. f) Aanbestedende overheid De aanbestedende overheid is Actiris, de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, gevestigd aan de Anspachlaan 65 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door de heer Grégor Chapelle, Directeur-generaal en de heer Yves Bastaerts, Adjunctdirecteur-generaal. g) Prijsbepaling (en prijscontrole) Deze opdracht is een opdracht volgens prijslijst. 4

5 De prijzen worden in euro opgegeven, in cijfers en in letters (met precisering tot twee cijfers na de komma). De prijzen worden opgemaakt exclusief btw. Het btw-tarief dat op het moment van de offerte van kracht is, moet afzonderlijk worden vermeld in de hiervoor voorziene rubriek in het model van inschrijving. De dienstverlener wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen die op de diensten wegen te hebben inbegrepen, met uitzondering van de btw. In de prijs zijn inzonderheid ingerekend de administratie- en secretariaatskosten, de kosten voor vertaling, uitvoering, de documentatie en andere kosten, rechten en lasten, met inbegrip van verplaatsingskosten, de parkeerkosten of andere bijkomende kosten. h) Selectiecriteria Voor de kwalitatieve selectie zal de Juridische Dienst voor de Belgische inschrijvers de volgende 4 documenten rechtsreeks via Digiflow raadplegen: - de jaarrekeningen afkomstig van de Balanscentrale van de Nationale Bank van België; - het attest dat bewijst dat de inschrijver btw-plichtig is, afkomstig uit de databank van de btw; - het attest van betaling van de sociale bijdragen, afkomstig van de RSZ-databank; - het Getuigschrift van niet-faillissement of soortgelijke toestanden van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Buitenlandse inschrijvers moeten de volgende documenten voorleggen: - een getuigschrift dat door de bevoegde overheid van het desbetreffende land werd uitgereikt en waaruit blijkt dat de leverancier aan de voorschriften inzake de bijdragen voor de sociale zekerheid heeft voldaan (De leverancier moet, volgens de rekening die ten laatste de dag voor de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes is opgemaakt, alle vereiste aangiften naar de bevoegde overheid hebben verzonden, tot en met de aangiften m.b.t. het voorlaatste beëindigde kalenderkwartaal vóór de uiterste datum voor de ontvangst van de offertes); - de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren; - het attest dat bewijst dat de inschrijver btw-plichtig is, afkomstig uit de databank van de btw; - het getuigschrift van niet-faillissement of soortgelijke toestanden. Wanneer een of meer documenten niet uitgereikt worden in het betreffende land, kunnen deze vervangen worden door een verklaring onder eed of door een plechtige verklaring van de betrokkene voor een gerechtelijke of overheidsinstantie, een notaris of een bevoegde beroepsorganisatie van het land van oorsprong of herkomst. 5

6 Bovendien moet de inschrijver bij de indiening van zijn offerte het volgende aan de aanbestedende overheid meedelen: 1 ) De studie- en beroepskwalificaties van de persoon of personen die, naargelang het geval, met de uitvoering van de opdracht wordt of worden belast. Deze kwalificaties moeten worden aangetoond aan de hand van een cv. 2 ) Een lijst van de voornaamste diensten uitgevoerd tijdens de laatste drie jaar, die een rechtstreeks verband hebben met de gunning van de huidige opdracht en met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren. 3 ) Een of meerdere bewijzen van de goede uitvoering van prestaties bij een gelijkaardige klant als Actiris. 4 ) Een verklaring inzake het jaarlijkse gemiddelde aantal personeelsleden van de dienstverlener alsook het aantal kaderleden tijdens de afgelopen drie jaar. 5 ) Een beschrijving van de maatregelen die de dienstverlener heeft genomen om de kwaliteit te verzekeren, alsook de middelen voor studie en onderzoek waarover zijn onderneming beschikt. Indien de inschrijvers niet alle documenten zoals hierboven beschreven zouden indienen, behoudt de administratie zich het recht voor om haar discretionaire macht te gebruiken en de ondernemingen die een onvolledig dossier hebben ingediend, uit te sluiten. i) Gunningscriteria Elk perceel zal afzonderlijk worden toegewezen. De aanbestedende overheid zal het perceel gunnen aan de inschrijver die de interessantste regelmatige offerte heeft ingediend op grond van de hierna vermelde gunningscriteria, gerangschikt in dalende volgorde van belang: a. De kwaliteit van de voorgestelde diensten (70 punten) De kwaliteit van de diensten zal onder meer worden geëvalueerd aan de hand van: - De inhoud van de opleiding (20 punten) o de meerwaarde van de opleiding in termen van consolidering, doorgronding en relevantie ten opzichte van de problematiek; - De pedagogische benadering (20 punten) o de methodologie, de gebruikte instrumenten en de aansluiting met de praktijk (Actiris). Er zal voorrang worden gegeven aan actieve methodes; - de kwaliteit van de opleiders op basis van: (20 punten) 6

7 o hun cv en ervaring met dit soort opleiding + referenties; o het gesprek met de dienst Opleiding van Actiris; o de continuïteit waarvoor de gekozen opleider(s) zorgen; - Het praktische en ecologische aspect: (10 punten) o de flexibiliteit in de organisatie en de planning van de interventies; o de kwaliteit van de pedagogische ondersteuning door de inschrijver; o respect voor het leefmilieu. De inschrijver zal een werkdocument bezorgen waarin hij een uiteenzetting geeft van de inhoud van de opleiding en de werkmethode die hij wil toepassen om de doelstellingen vermeld in de technische bepalingen van dit bestek, met name de ecologische doelstellingen, te bereiken. b. Kosten van de interventie (30 punten) De prijsvergelijking zal gebeuren op basis van de prijslijst (excl. btw) voor elk perceel, d.w.z. de volledige opleiding met inbegrip van de briefing, voorbereiding, opleiding van alle deelnemers, pedagogische ondersteuning, verplaatsingskosten, debriefing enz. j) Opmaak en indiening van de offerte 1 ) De offerte: Om in aanmerking te komen, moet de offerte worden ingevuld op het offerteformulier in bijlage 1 van dit bestek. Bij elke offerte die op andere documenten wordt opgesteld, moet de dienstverlener verklaren dat die documenten overeenstemmen met het model in het bestek. Elke doorhaling, overschrijving, toevoeging of wijziging, zowel in de offerte als in de bijlagen, die een invloed kan hebben op de essentiële voorwaarden van de opdracht, zoals prijs, leveringstermijn en technische voorwaarden, moet door de dienstverlener of zijn mandataris worden ondertekend. De offerte mag naar keuze in één van de twee landstalen worden opgesteld, met name in het Nederlands of in het Frans. De offerte wordt in 1 exemplaar opgesteld op papier (bij voorkeur gerecycleerd). Er zal tevens een kopie op een elektronische drager worden bezorg. 2 ) Bijzonder geval: offertes ingediend door een tijdelijke vereniging Een offerte kan door een tijdelijke vereniging worden ingediend. Naast de voorschriften in artikels 93, 94 en 95 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 wordt het volgende bepaald: 7

8 De offerte moet door elke deelgenoot worden ondertekend en moet de naam vermelden van de persoon die de vereniging bij de aanbestedende overheid vertegenwoordigt. De aanbestedende overheid zal uitsluitend deze persoon als contactpersoon hebben. Deze laatste verbindt de vereniging voor elke handeling van enigerlei aard, zowel bij de onderhandelingen als bij de uitvoering van de overeenkomst. 3 ) Indiening van de offerte De offerte moet worden ingediend uiterlijk op de dag en het uur die voor de openingszitting van de offertes werden vastgelegd. De offerte alsook de bijlagen dienen in een definitief gesloten omslag te worden geschoven, met de volgende vermelding: Offerte - Basisopleidingstraject voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten Bestek nr. 13/2012- Actiris Bij inzending via de post, als gewoon of aangetekend stuk, moet die gesloten omslag in een tweede gesloten omslag worden geschoven, met de vermelding: Actiris Directie HRM T.a.v. Mevr. Anne Gilles Offerte - Basisopleidingstraject voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten Bestek nr. 13/2012- Actiris Anspachlaan Brussel 4 ) Opening van de offertes Opgelet! De openingszitting van de offertes vindt plaats op vrijdag 7 september 2012 bij de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling, 65 Anspachlaan te 1000 Brussel, lokaal 400 B, om 10 uur. k) Gestanddoeningstermijn voor de inschrijvers De dienstverlener moet zijn offerte gestand doen gedurende minstens 120 kalenderdagen, te tellen vanaf de dag na de opening van de offertes. l) Uitvoeringstermijn De uitvoeringstermijn moet overeenstemmen met de ingediende offerte m) Duur van de opdracht 8

9 De opdracht vangt aan daags na de bekendmaking van de gunning. De opdracht wordt gesloten voor een periode van twee jaar, die één keer verlengd kan worden. De aanbestedende overheid brengt de dienstverlener twee maanden vóór het einde van het lopende jaar via een aangetekend schrijven op de hoogte van de verlenging van de overeenkomst. Bij ontstentenis van mededeling wordt de overeenkomst niet verlengd. n) Vertrouwelijkheid Elke inlichting die de dienstverlener tijdens de uitvoering van deze opdracht van de aanbestedende overheid zou verkrijgen, is strikt vertrouwelijk. Zij mag niet aan een derde worden doorgegeven zonder de toestemming van de aanbestedende overheid. De dienstverlener verbindt zich ertoe zijn bestuurders, zaakvoerders, werknemers en onderaannemers erop te wijzen dat elke informatie, die zij in het raam van de uitvoering van deze opdracht hebben verkregen, opgetekend of meegedeeld, vertrouwelijk moet worden behandeld tijdens en na hun arbeidsovereenkomst, samenwerkingsovereenkomst of mandaat. 2. Specifieke bepalingen a) Leidend ambtenaar De leidend ambtenaar voor deze opdracht is: de heer Dirk Vandendriessche (verantwoordelijke van de dienst Opleiding van Actiris). Tel.: 02/ , Deze ambtenaar is gemachtigd om: - de uitvoering van de opdracht te leiden en te controleren; - de facturen m.b.t. onderhavige opdracht in ontvangst te nemen en te controleren. Vragen m.b.t. het voorwerp van de opdracht als dusdanig kunnen gericht worden aan mevrouw Gaëlle Vandaele (02/ , of de heer Dirk Vandendriessche (02/ , Juridische vragen in verband met het bestek of de procedure kunnen via aan mevrouw Anne-Françoise Vokar (Juridische Dienst) worden gesteld: De dienstverlener kan zich niet op dit toezicht beroepen om zich te ontdoen van zijn verantwoordelijkheid wanneer de diensten omwille van één of andere fout worden geweigerd. 9

10 b) Borgtocht Krachtens artikel 5, 1, lid 4, 2 van de algemene aannemingsvoorwaarden is er geen borgtocht vereist, aangezien deze opdracht voor aanneming van diensten behoort tot de categorie 24 van bijlage 2 van de wet (diensten voor onderwijs en beroepsopleiding). c) Prijsherziening Tijdens de uitvoering van de opdracht zal geen enkele herziening van de prijs mogelijk zijn. d) Opleveringen Voor de gunning van de opdracht zal de aanbestedende overheid de dag bepalen voor de voltooiing van het geheel van de diensten volgens de door de inschrijver voorgestelde uitvoeringstermijn. De definitieve oplevering geschiedt binnen de 15 kalenderdagen volgend op de dag die werd bepaald voor de voltooiing van het geheel van de diensten. Er wordt een proces-verbaal van oplevering of van weigering van oplevering van de opdracht opgesteld. De diensten die niet beantwoorden aan de bepalingen van de opdracht of niet werden verleend overeenkomstig de regels van de kunst, dienen door de dienstverlener te worden herbegonnen. Zo niet geschiedt dit van ambtswege op beval van de aanbestedende overheid op zijn kosten en risico s. e) Facturaties en invorderingen De betalingen zullen geschieden op een rekening geopend op naam van de dienstverlener bij een financiële instelling, voor zover de aanbestedende overheid over de regelmatig opgemaakte facturen beschikt. De facturen worden in 1 exemplaar opgesteld en moeten de volgende referenties bevatten: - de gegevens van de dienstverlener; - het bankrekeningnummer van de dienstverlener waarop het geld kan worden overgeschreven; - het totaal te betalen bedrag; - de details van de prijsberekening. f) Verstrekking van de dienstverlening De diensten zullen te goeder trouw worden uitgevoerd overeenkomstig: 10

11 - het bestek; - de offerte; - de regels van de kunst. g) Aansprakelijkheid en tekortkomingen Elke tekortkoming m.b.t. de voorwaarden van de opdracht worden bij proces-verbaal opgesteld. De bepalingen van artikels 20 en 75 van de algemene aannemingsvoorwaarden zijn van toepassing. Het louter verstrijken van de leveringstermijn stelt de dienstverlener in gebreke. De aansprakelijkheid van de dienstverlener is vastgelegd in artikel 72 van de algemene aannemingsvoorwaarden. h) Regeling van geschillen Onderhavige opdracht wordt geregeld door het Belgisch recht, zowel wat de uitvoering als de interpretatie ervan betreft. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn bevoegd. De aanbestedende overheid en de dienstverlener verbinden zich ertoe, alvorens hun geschil aan een rechtsinstelling voor te leggen, alle nodige stappen te ondernemen om het geschil in der minne te schikken. II. Technische bepalingen 1. Context Actiris is een instelling van openbaar nut van het type B van het tweetalige Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is belast met het beheer van de arbeidsmarkt, ten dienste van werkzoekenden en werkgevers. De opdracht van de polyvalent tewerkstellingsconsulent kadert in de opdrachten van de organisatie, die zelf in de sociaaleconomische realiteit verankerd zijn: het tewerkstellingsbeleid toepassen en zorgen voor een evenwicht op de arbeidsmarkt door de vaardigheden van de werkzoekenden (WZ) te koppelen aan de door de ondernemingen gezochte profielen. Een van de algemene strategieën om meer WZ tot de arbeidsmarkt te doen toetreden, bestaat uit de activering van hun zoekgedrag naar werk. 11

12 Het doel van de consulent in deze context is proactief en systematisch manieren zoeken om de WZ zo snel mogelijk op de arbeidsmarkt in te schakelen: De WZ ertoe aanzetten om zelf op een efficiënte manier naar werk te zoeken, via een aangepaste en persoonlijke begeleiding waarbij de consulent de WZ aanspoort om actief mee te werken. Om dit doel te bereiken moet de consulent de WZ informatie en middelen geven, hem adviseren, oriënteren, stimuleren, ondersteunen, responsabiliseren, aanmoedigen, opvolgen, evalueren en zijn uitvoeringsstrategie bijsturen. Zijn traject naar werk beheren: Dit betekent samen met de WZ de kortste weg naar werk bepalen, hem oriënteren en bij de verschillende stappen in zijn voortgang begeleiden, of zelfs acties opleggen die hij in het kader van dit traject dient te ondernemen. Als verantwoordelijke referent bepaalt de consulent een actiestrategie, hij beslist, plant en staat in voor het beheer van het traject. Dit onderdeel van de functie bevat de objectieve en professionele afhandeling van alle communicatie betreffende de WZ wiens referent hij is. De WZ in contact brengen met de werkaanbiedingen en de arbeidsmarkt: Tijdens elke stap van het traject, gaande van een beroepsbepaling, opleiding of zoektocht naar werk, moet de WZ met de arbeidsmarkt geconfronteerd worden en zijn project op de werkaanbiedingen afstemmen. Dit onderdeel van de taak van de consulent is gericht op de aanpassing van het profiel van de WZ aan de realiteit van de arbeidsmarkt en draagt aldus bij tot het invullen van de behoeften van de ondernemingen. 2. Percelen a) Opdracht De opdracht bestaat erin om in het kader van de ontwikkeling van de professionele vaardigheden bij Actiris opleidingsmodules te organiseren voor de nieuwe polyvalente consulenten van de Directie Werkzoekenden. Deze modules moeten hen in staat stellen om hun toepassing van het individueel gesprek met een steeds veranderend publiek werkzoekenden te bestendigen en uit te diepen en hen de nodige middelen aanreiken om deze uitdaging aan te gaan. De opleiding dient te worden verstrekt in het Nederlands aan de Nederlandstalige deelnemers en in het Frans aan de Franstalige consulenten. De opleidingsdoelstellingen moeten evenwel identiek zijn. 12

13 Er wordt verwacht dat de dienstverlener het opleidingsprogramma telkens aanpast aan de beginsituatie van de deelnemers. De opleider moet op elk ogenblik het verband kunnen maken met de situaties op de werkvloer van de deelnemers en de uitdagingen en problemen waarmee ze worden geconfronteerd. De dienstverlener moet er bovendien voor zorgen dat niet van het afgesproken opleidingsprogramma wordt afgeweken, opdat de opleidingsdoelstellingen in alle groepen op eenzelfde manier worden behandeld. b) Meerwaarde De opleiding moet een meerwaarde bieden aan Actiris en aan de polyvalente tewerkstellingsconsulenten 1. door de kwaliteit van de persoonlijke en aan de behoeften van de WZ aangepaste begeleiding te verhogen; 2. door nieuwe tools en technieken aan te reiken; 3. door hen de mogelijkheid te bieden over de zin van hun werk na te denken, zich te herbronnen en afstand te nemen van hun dagelijkse praktijk; 4. door een gemeenschappelijk referentiekader te creëren dat leidt tot wederzijdse uitwisselingen en het zoeken naar gedeelde oplossingen. c) Kalender en uurrooster van de opleiding Bij het opstellen van de opleidingskalender houdt de inschrijver rekening met de beschikbaarheden van het personeel. Een opleidingsdag begint om 9 uur en eindigt om uur, met één uur middagpauze en een pauze van 15 minuten in de voor- en namiddag. De opleidingen vinden plaats bij de dienst Opleiding van het Personeel van Actiris, Kazernestraat 86 te 1000 Brussel. d) Inhoud van de opleiding De opleiding moet worden aangepast aan het doelpubliek, aan de realiteit op de werkvloer en aan de opleidingsdoelstellingen. De opleiding is interactief, combineert theorie met praktische oefeningen en houdt tijdens de opleiding rekening met de behoeften van de deelnemers. De methode is actief, participerend en inductief. e) Respect voor het leefmilieu Elk document, elk ondersteunend of ander hulpmiddel moet in de mate van het mogelijke rekening houden met de principes van het ecoverbruik (gerecycleerd papier, duurzaamheid enz.). Dit geldt voor alle voorgestelde acties. Het respect voor het leefmilieu moet voortdurend in alle voorgestelde acties aanwezig zijn. 13

14 De inschrijver zal in zijn offerte eveneens uitleggen hoe hij deze ecologische aanpak in de praktijk zal brengen. f) Beschrijving van de percelen Perceel 1: Basismodules: de consulent en communicatie Deze modules zijn verplicht voor elke nieuwe polyvalent consulent en behandelen drie thema s: 1. de grondbeginselen van communicatie; 2. de houding van een polyvalent tewerkstellingsconsulent; 3. de gesprekstechnieken en tools. a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van deze module zijn de deelnemers o.a. in staat om: - te achterhalen wat hun manier van communiceren kan beïnvloeden, door terug te vallen op de grondbeginselen van de interpersoonlijke communicatie; - de van een polyvalent tewerkstellingsconsulent verwachte houdingen en gedragingen in de praktijk om te zetten: - respect voor de ander; - actief luisteren; - coachend vragen stellen; - herkaderen; - met de realiteit confronteren; - assertief zijn; - meelevend zijn; - grenzen stellen; - voldoende afstand houden; - in het kader van hun verschillende gesprekken (verduidelijking, diagnose, opvolging) te bepalen welke gesprekstools en technieken gebruikt moeten worden om de werkzoekenden op een efficiëntere manier te begeleiden (SMART-doelen bepalen, verschillende mogelijkheden formuleren, actieplan, opnieuw formuleren, verduidelijking van de rollen en verantwoordelijkheden...). Het opleidingsprogramma moet alle opleidingsdoelstellingen omvatten. b) Duur Deze opleidingsmodule zal bij benadering drie keer twee dagen duren (twee dagen per thema). c) Doelgroep De opleiding richt zich tot alle nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten van de Directie Werkzoekenden. Dit is een heterogene groep, die is samengesteld uit mensen met een graduaats- of universiteitsdiploma in verschillende richtingen. 14

15 Perceel 2: Opleiding van referenten Die opleiding is specifiek bedoeld voor referenten (interne tutors) en is opgebouwd rond de drie in perceel 1 vermelde thema s: 1. de grondbeginselen van communicatie; 2. de houding van een polyvalent tewerkstellingsconsulent; 3. de gesprekstechnieken en tools. a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van deze module zijn de deelnemers o.a. in staat om: - de rol van tussenpersoon te vervullen tussen de opleiders van het luik "de consulent en communicatie" (perceel 1) en hun collega s; - de basisconcepten van interpersoonlijke communicatie tijdens een interne opleidingsmodule te verankeren; - de van een polyvalent tewerkstellingsconsulent verwachte houdingen en gedragingen (cf. perceel 1) tijdens een interne opleidingsformule te verankeren; - de nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten te helpen om in het kader van hun verschillende gesprekken (verduidelijking, diagnose, opvolging) de verschillende gesprekstools en technieken te gebruiken (SMART-doelen bepalen, verschillende mogelijkheden formuleren, actieplan, opnieuw formuleren, verduidelijking van de rollen en verantwoordelijkheden...). b) Duur Deze opleidingsmodule zal ongeveer 3 dagen duren. c) Doelgroep De referenten van de Directie Werkzoekenden zijn polyvalente tewerkstellingsconsulenten die de dienst Opleiding van Actiris heeft geselecteerd wegens hun technische ervaring en hun ervaring met het voeren van gesprekken. Ze zijn de link tussen theorie en praktijk en zorgen voor de opleiding en opvolging van de nieuwe consulenten op de werkvloer. Perceel 3: Verdiepingsmodule: mijn eigen werkwijze a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van de module mijn eigen werkwijze zijn de deelnemers o.a. in staat om: - hun persoonlijke manier van werken beter te bevatten; - hun eigen reacties en die van de anderen beter te begrijpen; - hun specifieke vaardigheden te gebruiken om hun reactie te sturen. b) Duur Deze opleidingsmodule zal ongeveer één à twee dagen duren. c) Doelgroep 15

16 De opleiding richt zich tot alle nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten van de Directie Werkzoekenden die de basismodules (perceel 1) hebben gevolgd. Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis. Perceel 4: Verdiepingsmodule: grenzen stellen & assertiviteit a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van de module grenzen stellen & assertiviteit zijn de deelnemers o.a. in staat om: - hun standpunt mee te delen met respect voor hun gesprekspartner; - hun grenzen af te bakenen en op een constructieve manier een weigering mee te delen; - gepast op moeilijke situaties te reageren. b) Duur Deze opleidingsmodule zal ongeveer één à twee dagen duren. c) Doelgroep De opleiding richt zich tot alle nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten van de Directie Werkzoekenden die de basismodules (perceel 1) hebben gevolgd. Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis. Perceel 5: Verdiepingsmodule: vraagstellingstechnieken en oplossingsgericht handelen a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van de module vraagstellingstechnieken en oplossingsgericht handelen zijn de deelnemers o.a. in staat om: - de verschillende manieren, soorten en technieken van het vragen stellen tijdens een begeleidingsgesprek te gebruiken; - een vraag oplossingsgericht te beantwoorden. b) Duur Deze opleidingsmodule zal ongeveer één à twee dagen duren. c) Doelgroep De opleiding richt zich tot alle nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten van de Directie Werkzoekenden die de basismodules (perceel 1) hebben gevolgd. Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis. Perceel 6: Verdiepingsmodule: het referentiekader van mijn gesprekspartner leren kennen a) Opleidingsdoelstellingen Na afloop van de module het referentiekader van mijn gesprekspartner leren kennen zijn de deelnemers o.a. in staat om: - de verschillen tussen hun eigen referentiekader en dat van anderen te herkennen; - te bepalen met welke vraagstellingstechnieken en tools ze het referentiekader van hun gesprekspartner kunnen leren kennen; - adequaat vragen te stellen. 16

17 b) Duur Deze opleidingsmodule zal ongeveer één à twee dagen duren. c) Doelgroep De opleiding richt zich tot alle nieuwe polyvalente tewerkstellingsconsulenten van de Directie Werkzoekenden die de basismodules (perceel 1) hebben gevolgd. Deelnemen gebeurt op vrijwillige basis. 17

18 Bijlage 1: Offerteformulier MODEL VAN INSCHRIJVING ADMINISTRATIEVE OFFERTE 1. Voorwerp van de inschrijving Bestek nr. 13/2012- Actiris Voorwerp van de opdracht: Het voorwerp van de opdracht betreft het basisopleidingstraject communicatie en begeleiding voor polyvalent tewerkstellingsconsulenten. 2. Identificatie Aanbestedende overheid : Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling (Actiris) Anspachlaan 65 te 1000 Brussel 2.1. Identiteit van de onderneming: handelsnaam of benaming: rechtsvorm: hoofdzetel: nationaliteit: telefoon: fax: of 2.2. Identiteit van de inschrijver: NAAM en VOORNAAM: hoedanigheid of beroep:

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025

OFFERTEFORMULIER. 1 Schrappen wat niet past OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0025 Voorwerp van de overheidsopdracht: de organisatie in het Frans en in het Nederlands van sessies individuele

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap:

Bijlage 1. Inschrijvingsmodel. Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: Bijlage 1 Inschrijvingsmodel Voorwerp van de inschrijving: Identificatie van de inschrijver: 1. Vennootschap: -Firma of naam: -Rechtsvorm: -Nationaliteit: 2. Maatschappelijke zetel: -Straat: nr. bus -Plaats:

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2015.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: het ter beschikking stellen van didactisch materiaal, het geven van een opleiding

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

BESTEK. Nr. 40-2015/ACTIRIS. Openbare aanbesteding (Belgische) Bestellingsopdracht voor leveringen

BESTEK. Nr. 40-2015/ACTIRIS. Openbare aanbesteding (Belgische) Bestellingsopdracht voor leveringen BESTEK Nr. 40-2015/ACTIRIS Openbare aanbesteding (Belgische) Bestellingsopdracht voor leveringen Aankoop van tokens met of zonder licentie, hun onderhoud en de overname van het onderhoud van de bestaande

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O OFFERTEFORMULIER OFFERTEFORMULIER 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0040 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van basis- en follow-up opleidingen brandbestrijder in het Nederlands

Nadere informatie

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O

Offerteformulier. Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING. Lastenboek: nr. B&O Offerteformulier Offerteformulier 1. VOORWERP VAN DE INDIENING Lastenboek: nr. B&O.2016.0032 Voorwerp van de overheidsopdracht: geven van opleidingen van 2 dagen Defensief rijden met prioritaire voertuigen

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014)

LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) POLITIEZONE REGIO TIELT ARDOOIE- LICHTERVELDE-PITTEM- RUISELEDE-TIELT-WINGENE LEVEREN VAN BRANDSTOFFEN VOOR DIENSTVOERTUIGEN Bestek (LOG-06/2014) OPEN OFFERTEVRAAG INHOUDSOPGAVE 1. DEEL I. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) :

De volgende gebouwen maken deel uit van de opdracht (Campus Elishout-COOVI E. Gryzonlaan 1 1070 Anderlecht) : 41 LOT 2 RAMEN De opdracht wordt drie keer per jaar uitgevoerd bij voorkeur tijdens volgende periodes: - Tweede deel kerstvakantie - Tweede deel paasvakantie - Grote vakantie (16 augustus-25 augustus)

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4

OPDRACHTGEVEND BESTUUR. Gemeente Lint Koning Albertstraat Lint. BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 OPDRACHTGEVEND BESTUUR Gemeente Lint Koning Albertstraat 41 2547 Lint BRANDVEILIG MAKEN ontmoetingscentrum De Witte Merel FASE 4 INSCHRIJVINGSBILJET. Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO.

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB

Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Bijzonder bestek van diensten FBO/INV/2013.01/AB Algemene offerteaanvraag nr. FBO/INV/2013.01/AB Studiereis New York 2014 Administratieve inlichtingen i.v.m. dit bestek kunnen verkregen worden bij: Campus

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN

OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN 2 6 JA NUA RI 201 7 OVEREENKOMST VAN AANNEMING VAN VERTAALWERK EN TOLKEN OVEREENKOMST TUSSEN : het AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING, waarvan de zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Havenlaan 86C Bus

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten

Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:307788-2014:text:nl:html Nederland-Diemen: Software en informatiesystemen 2014/S 174-307788 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord

OFFERTEBILJET. * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE01. * Projectnr. Rio-Link: RI3A235. * Naam van het project: Cadix Noord OFFERTEBILJET * Projectnr. AG Vespa: AGVESPA/OD/EIL/CN/BE0 * Projectnr. Rio-Link: RI3A235 * Naam van het project: Cadix Noord A. IDENTITEIT EN VERBINDING. Natuurlijke persoon: - De ondergetekende... (naam

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding

BESTEK LEVERINGEN LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013 EAN-code 541448911000009105. Openbare aanbesteding BESTEK VAN DE OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN MET ALS VOORWERP "LEVERING VAN ELEKTRICITEIT 2012-2013" EAN-code 541448911000009105 Openbare aanbesteding Aanbestedende overheid Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie