Ci E. Leden van de commissie Zorg en Cultuur. Kerntakendiscussie / toekomst provinciale ondersteuningsstructuur.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ci E. Leden van de commissie Zorg en Cultuur. Kerntakendiscussie / toekomst provinciale ondersteuningsstructuur."

Transcriptie

1 ; S. O Ci E Leden van de commissie Zorg en Cultuur Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle Telefoon Telefax Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk PS Datum Bijlagen Doorkiesnummer Inlichtingen bij hr. J. Pijiman Onderwerp Kerntakendiscussie / toekomst provinciale ondersteuningsstructuur. Hierbij treft u aan een bij de griffie binnengekomen brief aan Gedeputeerde Staten, maar in afschrift gericht aan de Statencommissie Zorg en Cultuur, van Spil Adviesgroep te Zwolle van 12 mei 2004, betreffende bovenvermeld onderwerp. Deze brief wordt ter kennis gebracht van de commissie Zorg en Cultuur ten behoeve van de vergadering van 9 juni 2004, met als voorstel deze te betrekken bij de behandeling van Statenvoorstel nr. PS/2004/328 Resultaten Takendiscussie provincie Overijssel. Griffier van Provinciale ATTENTIE: GEWIJZIGD RABO Zwolle Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar: Bezoekadres met stadsbus lijn 1 richting Berkum, halte provinciehuis Luttenbergstraat 2 Zwolle

2 Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van de Statencommissie Zorg en Cultuur i.a.a. de ondernemingsraad van Spil Adviesgroep Zwolle, Ons kenmerk: Bijlage(n): 12 mei AZa/ASt Deel Strategisch Raamwerk Spil Onderwerp: Kerntakendiscussie / toekomst provinciale ondersteuningsstructuur Geacht College, Ons bestuur heeft, na uitvoerige en zorgvuldige beraadslaging, besloten u deze brief te sturen. De meest recente ontwikkelingen in het kader van de kerntakendiscussie dwingen ons daartoe. De voorgenomen bezuinigingen, gekoppeld aan de discussie over de toekomst van de steunfuncties, brengen ons bestuur in een situatie die, willen wij zorgvuldig en verantwoord handelen, vraagt om duidelijkheid op korte termijn over zowel de financiºn, als over de toekomstige ondersteunings-structuur. Onze vragen richten zich op zowel de inhoud als op de wijze van besluitvorming daaromtrent. Ten aanzien van de inhoud is de uitkomst, voor zover ons tot nu toe bekend, dat wordt voorgesteld een bedrag van te korten op het Beleidskader Welzijn, waarbij gewezen wordt op de mogelijkheden van samenwerking. Uit een nader contact met de heer J. Kristen begrijpen wij voorts dat men denkt een groot deel van deze bezuiniging bij Spil te kunnen realiseren, terwijl men bij samenwerking graag inhaakt op initiatieven daartoe vanuit het veld. Onze zorg op dit punt wordt in belangrijke mate medebepaald door het gegeven dat de bezuinigingen een Organisatie treffen die nauwelijks hersteld is van de crisis die zich in 2000/ 2001 heeft voorgedaan. Dit geldt zowel het effect van een mogelijke bezuiniging op onze exploitatie, als het gegeven dat wij niet over enig vermogen kunnen beschikken om de eenmalige kosten van een mogelijke reorganisatie op te vangen. Onder verwijzing naar onze rapportage over het eerste kwartaal 2004, herhalen wij hier dat wij ons dankzij hard werken en een strikt uitgavenbeleid in financiºle zin goed hebben hersteld. Dit resultaat is bereikt met grote inspanningen van het personeel, in een situatie die gekenmerkt is door veel onzekerheid, een niet optimale werkomgeving en pijnlijke ingrepen. Het feit dat een omvangrijke bezuiniging wordt aangekondigd, terwijl ieder in onzekerheid blijft over de precieze omvang daarvan, vormt een groot probleem, met een zeer nadelige invloed op inzet en motivatie van alle betrokkenen. bezoekadres postadres t». te efoon e,trj r fax wehs / r

3 Dit wordt nog versterkt door ons tweede punt van zorg, het proces van besluitvorming. In de uitkomst van de kerntakendiscussie tot nu toe, missen wij node een visie op de rol en de ontwikkeling van de provinciale ondersteuningsstructuur waar Spil onderdeel van is. Van ambtelijke zijde wordt ons desgevraagd medegedeeld, dat deze visie en daarmee het perspectief voor Spil, pas duidelijk zal worden in de discussies rond de Nota Sociale Actie. Dit zal op z n vroegst tot besluitvorming leiden in de periode september/oktober. Deze volgorde, eerst bezuinigingstaakstelling en daarna beleidsontwikkeling, bevreemdt ons niet alleen, het maakt het ons tegelijkertijd bijzonder lastig om op een zorgvuldige wijze tot beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering te komen. Wij zijn van mening dat ingrepen in onze Organisatie uitsluitend verantwoord zijn, als zij plaatsvinden vanuit een zinvol en voor Spil werkzaam perspectief op de toekomst. Anders gesteld: maatregelen die uitsluitend op basis van financiºle argumenten genomen zullen worden achten wij, gelet op de situatie waarin onze Organisatie zich bevindt en de context van de ontwikkelingen in het recente verleden, niet verantwoord. Dit klemt temeer, omdat wij ons, zoals u in onze rapportage over het eerste kwartaal van 2004 heeft kunnen lezen, zorgen maken om de ontwikkeling die daarin te zien is. Deze ontwikkeling is voor ons bestuur aanleiding ons te bezinnen op maatregelen, ook los van de mogelijke bezuinigingen die vanuit provinciaal kader op ons afkomen. Ook voor die maatregelen geldt echter, dat een zorgvuldige besluitvorming en afwikkeling daarvan slechts kan plaatsvinden op basis van een voor Spil helder en acceptabel toekomstperspectief. Tegen deze achtergrond verzoeken wij uw college dringend ons v66r 15 juni te informeren over de lijnen die u voor de ontwikkeling van de ondersteuningsstructuur in Overijssel wenst uit te zetten, alsmede over de financiºle consequenties die dit voor onze Organisatie heeft. Dit omdat wij het onder de gegeven omstandigheden niet verantwoord achten om besluitvorming pas na de zomer te doen plaatsvinden. Als toelichting bij ons verzoek en onze eigen gedachten over het toekomstperspectief van Spil, brengen wij graag nog het volgende onder uw aandacht. Ons bestuur heeft, aan de hand van een gespreksnotitie van de hand van onze directeur, in december 2003 uitvoerig gesproken over een toekomstperspectief van Spil als provinciale steunfunctie welzijn. Onze conclusie daarbij sluit aan op die van de commissie Simons, die aangeeft dat de schakelende en integrerende rol van de provincie temidden van departementen, gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven, essentieel is bij het ontwikkelen en uitvoeren van een adequaat sociaal beleid. Bij het oppakken en verder ontwikkelen van die rol vormen de steunfuncties welzijn, in het rapport Provinciale Instituten voor Maatschappelijke Ontwikkeling genoemd, volgens de commissie een beproefd instrument en wordt aanbevolen het huidige aanbod te continueren, waarbij de onderlinge uitwisseling en samenwerking dient te worden versterkt. In de door ons besproken gespreksnotitie is dit voor de provincie Overijssel nader uitgewerkt. Voor deze uitwerking verwijzen wij u naar de hierop betrekking hebbende tekst, die wij als bijlage bij deze brief hebben gevoegd en waarin wij een aantal belangrijke passages hebben onderstreept. Tijdens de afgelopen maanden is ons uit overleg op directieniveau gebleken, dat een groot deel van de Overijsselse steunfuncties hecht aan voortzetting van de huidige vorm en werkwijze van de ondersteuningsstructuur. Men overweegt daarbij samenwerking vooral gestalte te geven door ondersteunende processen bij ØØn organisatie onder te brengen. 2 van 3

4 11II.n, Dit toekomstperspectief, een verzameling relatief kleine (als gevolg van bezuinigingen in omvang nog teruglopende) zelfstandige eenheden, die elk een eigen, deels zelfs overlappend, aanbod willen blijven doen aan een omgeving die roept om een heldere, integrale en probleemgerichte benadering en om een alternatief voor de schier eindeloze projectencarrousel, sluit voor ons onvoldoende aan bij het beeld van de commissie Simons en de economische realiteit die wij voor de komende jaren voorzien. Vanuit deze realiteit en die van de in voorbereiding zijnde Wet Maatschappelijke Ondersteuning, bepleit ons bestuur op korte termijn te starten met de ontwikkeling van een in omvang beperkt, doch hoogwaardig Provinciaal Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling dat zowel de maatschappelijke groeperingen als de gemeenten en de professionele aanbieders van zorgen en welzijnsdiensten kan ondersteunen bij hun zoektocht naar nieuwe arrangementen. Indien uw College niet tijdig inspeelt op deze ontwikkeling door op korte termijn in te zetten op de vorming van een daarop afgestemde ondersteuningsstructuur, achten wij de kans groot dat de volgende mogelijkheid daartoe (te weten over vier jaar) te laat is om de daarin zo noodzakelijke schakelende en integrerende rol als provincie nog te kunnen oppakken. Ons bestuur levert graag een bijdrage aan de ontwikkeling van een dergelijk initiatief. In afwachting van uw berichten verblijven wij. Hoogachten (_ /0 A.E. V 3 van 3

5 Lf Tekst afkomstig uit: Concept Strategisch Raamwerk voor Spil d.d. 30 oktober 2003 Voor een provinciale steunfunctie als Spil is het provinciaal beleid zeer bepalend. De provincie Overijssel zet blijkens het Onderhandelingsakkoord Ruimte voor Actie en de Perspectiefnota 2004, in op Sociale en maatschappelijke deelname en Leef kwaliteit als kernwaarde als leidende inhoudelijke principes. Qua werkwijze is dit leidende principe Besturen met rendement. In de Perspectiefnota worden voorts verschillende beleidsthema s benoemd die als baken kunnen dienen voor de uitwerking daarvan. Thema s als burger, inspraak en interactief bestuur, gebiedsgericht werken, veiligheid, samenwerking, wervende steden, platteland in ontwikkeling, vitaliteit kleine kernen, investeren in zorg en de eerste uitwerkingen daarvan laten een lijn zien, waarbij een steunfunctie als Spil duidelijk haar meerwaarde kan inzetten. Op moment van schrijven van deze notitie is bovendien de Startnotitie Sociale Actie bijna gereed, waarmee Provinciale Staten de richting kan aangeven voor het uitwerken van nader beleid op deze punten. Verwacht mag worden dat daarmee ook meer duidelijkheid ontstaat inzake de wijze waarop men in Overijssel de komende jaren vorm wil geven aan de provinciale regisserende, stimulerende en subsidiºrende rol daarbinnen. Bij deze uitwerking zal ook de rol van de steunfuncties betrokken worden, waarbij men rekening te houden heeft met de praktische eisen op dit ogenblik, zowel vanuit het veld, als van de provincie. Daarbij zal, om daar een v orschot op te nemen, gedacht moeten worden aan thema s als: Bottomup werken Vraaggericht werken Integraal werken Kwafiteitsgericht werken Bottomup werken, het betrekken van de burger bij beleidsvoorbereiding en beleidsuitvoering zal meer aandacht moeten krijgen. Daarbij dient de professionele inbreng van steunfuncties er op gericht te zijn dat de verantwoordelijkheid van die burger niet wordt overgenomen, maar dat deze wordt ondersteund. De burger ervaart het optreden van overheden en instellingen als ØØn geheel en heel concreet. Een sectorale benadering vanuit de overheid en het professionele veld vormt, naast beleidsmatig taalgebruik een geweldige hindernis in het voorbereiden en uitvoeren van beleid samen met burgers en hun groeperingen Een onafhankelijke schakel die kan inkaderen en verbinden en tegelijkertijd als monitor/wekker kan dienen voor de concrete voortgang is essentieel. De oplossing ligt daarbij niet in het uitbreiden van de professionele ondersteuning binnen de diverse maatschappelijke groeperingen, maar in verheldering van de positie van de steunfuncties enerzijds en de maatschappelijke groeperingen anderzijds, gekoppeld aan een regie van de provincie op de samenwerking tussen professionele steunfuncties en de maatschappelijke groeperingen. Vraaggericht werken betekent contacten aangaan met het veld, daar de verantwoordelijkheid laten voor de thema s dien men in de vorm van ondersteuning kan gebruiken en vervolgens daar zo goed mogelijk op inspelen. Dit betekent dat provinciale ondersteuning de ruimte moet hebben om de contacten met het veld aan te gaan, deze contacten niet uitsluitend op ad-hoc basis te hebben, maar ze te kunnen uitbouwen tot duurzame relaties, om vervolgens die relaties te kunnen gebruiken om ook provinciale en/of landelijke thema s in te brengen. De werkwijze andersom, de steunfuncties hebben kennis/aanbod en in dat kader zoeken ze het veld op om die boodschap kwijt te raken 1 van 3

6 werkt, hoe goed bedoeld ook, heel vaak blokkerend. Men voelt zich niet gehoord en niet gezien in de vragen van de dagelijkse praktijk. Op z n best hoort men aan wat er gezegd wordt en gaat vervolgens over tot de orde van de dag of besluit de volgende keer de tijd beter te gebruiken. Bij kleinere instellingen en gemeenten en bij maatschappelijke groeperingen treedt dit effect zeer snel op Een ontwikkeling waarbij de inspanningen van de steunfuncties van tevoren zo smart, dus gericht, mogelijk moeten worden neergezet in de vorm van inhoudelijke projecten is op zich niet slecht, maar zal altijd in een goede verhouding moeten plaatsvinden met, en voorafgegaan worden door, echt vraaggericht, dus open, werken. Waarbij overigens geldt dat ook vraaggericht werken heel goed en duidelijk verantwoord kan worden. Integraal werken betekent voorkomen dat de grenzen tussen vaak inhoudelijk afgebakende sectoren van de ambtelijke en professionele circuits vertragend of belemmerend werken op de voorbereiding en uitvoering van concrete projecten. Integraal werken betekent ook dat beleid en uitvoering meer op elkaar zijn afgestemd. Dat is een buitengewoon lastige opgave. Grenzen zijn niet alleen inhoudelijk van aard, maar hebben ook een fysieke (werken vanuit verschillende locaties), culturele (taal, gebruiken) en politieke (belangenlgeld dimensie. Het betekent dat bestaande sectoren aan elkaar koppelen in de vorm van overleg voorafgaand aan en tijdens de uitvoering van beleid vaak niet voldoende is en dat geldt mijns inziens ook als het initiatief om meer gebiedsgericht te gaan werken daartoe beperkt blijft. Een tussenschakel van een onafhankelijke functie als verbinder, voortgangsmonitor en procesbewaker is daarbij onmisbaar. Een provinciale steunfunctie kan die rol goed vervullen. Ook voor provinciale steunfuncties geldt evenwel dat de praktijk van sociaal beleid en de beleving van de burger veelal niet samenvalt met de inhoudelijke indeling van deze functies naar jeugd, vrijwilligers, minderheden, sport, diversiteit, ouderen of wat dies meer zij. De huidige maatschappelijke thema s en de wens om deze meer bottomup, integraal, gebiedsgericht en vraaggericht aan te pakken, vraagt een integrale aanpak vanuit de provinciale steunfuncties. Ook in de uitwerking van de Perspectief nota in de verschillende beleidsthema s komt dit duidelijk naar voren. Dit gegeven verdraagt zich niet goed met de huidige grenzen tussen de verschillende steunfuncties die, zo leert een korte blik op de verschillen tussen de verschillende provincies, langs zeer willekeurige lijnen bepaald zijn. Als bottomup, vraaggericht en integraal werken daadwerkelijk belangrijk zijn, dan vraagt dat een bundeling van de op maatschappelijke ontwikkeling gerichte steunfuncties. Kwallteitsgerfcht werken betekent resultaatgericht werken, op basis van heldere doelen en uitgaande van heldere rolen en taakdefinities. definities. Dit houdt in voldoen aan de verwachtingen van de afnemers, maar ook aan die van de wetgever en van professionele vereisten. Het betekent eveneens verstandig omgaan met middelen en transparant zijn in het rekenschap geven van inspanningen en resultaten. Kwaliteitsgericht werken vergt veel van een organisatie en is niet een eenmalige, maar continue inspanning. Veel kleinere organisaties komen daar in onvoldoende mate aan toe en in veel grote organisaties is kwaliteitsgericht werken, als men daar al structureel invulling aan wil geven, een uitsluitend papieren operatie. Op de schaal van werken_van_de_provinciale steunfuncties in Overijssel is, voor zover ik dat kan overzien, nog veel te winnen aan kwaliteitsgericht werken en de optimale omvang daarvoor is in veel gevallen zeker niet bereikt 2 van 3

7 Een bijzonder gegeven bij de provinciale steunfuncties dat ik ook onder kwaliteitsgericht werken rangschik, is de positie ten opzichte van de afnemers. Uitzonderingen daargelaten is het werkgebied bepaald door de provinciale grenzen. Binnen die grenzen komt men veelal telkens dezelfde partijen en spelers tegen. Kwalitatief werken in die situatie legt een bijzonder accent op het kunnen aangaan van duurzame relaties en dat in een bestuurlijk-politiek krachtenveld. Dat is een niet geringe opgave, die tevens inhoudt, dat de relatie met de provincie, maar ook met het veld niet uitsluitend een zakelijke opdrachtgever/opdrachtnemer relatie kan zijn. Een provinciale steunfunctie is een vast onderdeel van de provinciale samenleving en moet als zodanig ook geaccepteerd, gesteund en ingeschakeld worden. Vanuit dit gegeven zowel onafhankelijk als kwalitatief verantwoord werken, stelt hoge eisen aan zowel de bestuurderskant als aan die van het management. Ook vanuit die invalshoek bezien lijkt de schaalgrootte van de Overijsselse steunfuncties niet optimaal. Voor het geheel van functies en relaties tussen provincie, gemeenten, instellingen, maatschappelijke groeperingen en steunfuncties, lijkt een inzet op bundeling, kantehng, afstemming en kwaliteit onder de huidige omstandigheden en het geschetste provinciale beleid een voor de hand liggende optie bundeling in de zin van het samengaan van de primair op maatschappelijke ontwikkeling geºnte, professionele steunfuncties tot een ook door de commissie Simons bepleit Provinciaal Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling Overijssel (PRI MO); kanteling in de zin van een integrale gebiedsgerichte aanpak waarin een Provinciaal Instituut voor Maatschappelijke Ontwikkeling de functie op zich neemt om als verbindende schakel tussen instellingen, overheden enerzijds en maatschappelijke groeperingen anderzijds te gaan fungeren. Dit geschiedt via de lijn van een gebiedsgerichte aanpak met sociale agendering en actie als centraal aandachtspunt. Dit schakelen wordt gevoed vanuit een inhoudelijke verbinding met verschillende sectoren of velden en de landelijke ontwikkelingen daarbinnen alsmede de contacten met onze doelgroepen waarin naar aard onderscheiden kunnen worden grote gemeenten, kleine gemeenten, grote en aanpak brede instellingen, kleine of categorale instellingen alsmede de groep overig (bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, zorginstellingen, onderwijs, etc.); afstemming in de zin van een afstemming tussen provinciaal instituut en eveneens door de provincie gesteunde maatschappelijke groeperingen zoals vrouwenorganisaties, jongerenorganisaties, consumentenen en patiºntenfederaties, Overijsselse Vereniging voor Kleine Kernen en maatschappelijke activeringsorganisaties en kwaliteit in de zin van een inzet gericht op verbetering van de resultaatgerichtheid, professionaliteit, heldere procedures en verantwoording, alsmede het periodiek meten van afnemerstevredenheid etc., het geheel ondersteund door een certificeringstraject. 3 van 3

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 85 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2003/872 d.d.

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1381

Nadere informatie

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen.

Onderwerp Vragen ex artikel 39 van het Reglement van Orde betreffende zorginstellingen. www.prv-overijssel.nl Leden van Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 80 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/52

Nadere informatie

Ons kenmerk ZC 2006/2929. Inlichtmgen bij drs. A.H.Buiks

Ons kenmerk ZC 2006/2929. Inlichtmgen bij drs. A.H.Buiks ,/Qveriissel www.overijssel.nl Aan Provinciate Staten van Overijssel. Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 02 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum EMT/2005/1830

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2004/548 3

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 51 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2003/2734

Nadere informatie

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078

Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Colleges van Burgemeester en wethouders van de gemeenten in Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle t.a.v. afdeling Sociale zaken Telefoon 038 425 25 25

Nadere informatie

Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005

Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005 Lijst ingekomen stukken statencommissie Zorg & Cultuur d.d. 14 september 2005 BRIEVEN / MEDEDELINGEN VAN HET COLLEGE VAN GEDEPUTEERDE STATEN. Nr. Brief en kenmerk Korte inhoud Advies 1. Voorlopige financiële

Nadere informatie

Oan Provinsjale Steaten

Oan Provinsjale Steaten Oan Provinsjale Steaten Gearkomste : Wurklistnûmer : Beliedsprogramma : Sociaal Beleid en Zorg Ôfdieling : Kultuer & Mienskip Behanneljend amtner : Y. Visser Tastel : 5244 Registraasjenûmer : 1124275 Primêr

Nadere informatie

Horizonplanning: Brabant achter de horizon

Horizonplanning: Brabant achter de horizon Bijlage I: Opvolging aanbevelingen Commissie Beleidsevaluatie, stand van zaken Onderzoek Aanbevelingen Stand van zaken Horizonplanning: Brabant achter de horizon Het programmaplan: een eerste goede stap

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten van Overijssel

Aan Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 52 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum

Nadere informatie

Nr. 52 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel

Nr. 52 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel Nr. 52 van de agenda 2003 van Provinciale Staten van Overijssel De griffier van Provinciale Staten stelt voor Statenvoorstel nr. 52 te behandelen in: de Statencommissie Zorg en cultuur op: 12 november

Nadere informatie

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe

Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe 2003-55 Verordening ambtelijke bijstand provinciale staten van Drenthe Voorgestelde behandeling: - provinciale staten op 23 april 2003 - fatale beslisdatum: n.v.t. Voorgestelde status: B-stuk Behandeld

Nadere informatie

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS).

Bijlagen zijn op te vragen via e-mail statenstukken@prv-overijssel.nl (ook indien deze niet beschikbaar zijn via het SIS). De leden en plaatsvervangende leden van de Adviescommissie Meedoen aan de Samenleving www.overijssel.nl Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425

Nadere informatie

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk

Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk Nationale landschappen: aandacht en geld nodig! 170610SC9 tk 7 Blijvend geld en aandacht nodig voor Nationale landschappen, Provincies doen meer dan het Rijk De Rekenkamer Oost-Nederland heeft onderzoek

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer)

Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der Meer) Vergadering: 11 december 2012 Agendanummer: 12 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M.A.P. Michels Behandelend ambtenaar J. van der Meer, 0595 447719 E mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J. van der

Nadere informatie

GS brief aan Provinciale Staten

GS brief aan Provinciale Staten GS brief aan Provinciale Staten Contact: drs. J. van Straalen 070-441 61 92 j.van.straalen@pzh.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl

Nadere informatie

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009

ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ONTVANGEN 2 9 APR. 2009 ivng-afdeling Utrecht Postbus 1! 3430 AA NIEUWEGEIN P Vereniging van Nederlandse Gemeenten i doorkiesnummer uw kenmerk (070)373 8702 \ betreft ons kenmerk Kandidaatstellingsprocedure

Nadere informatie

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr

17 november 2015 Corr.nr , FC Nummer 82/2015 Zaaknr 17 november 2015 Corr.nr. 2015-49.452, FC Nummer 82/2015 Zaaknr. 603304 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen inzake het optimaliseren van de huidige Planning & Controlcyclus

Nadere informatie

Provinciale Staten. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2003 een beslissing over ons voorstel te nemen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter,

Provinciale Staten. Wij verzoeken u uiterlijk 1 juni 2003 een beslissing over ons voorstel te nemen. Gedeputeerde Staten van Overijssel, voorzitter, www.overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 13 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum WK/2003/482 15 04 2003

Nadere informatie

Ons kenmerk 2007/ Inlichtingen bij hr. JJ. Schiphorst

Ons kenmerk 2007/ Inlichtingen bij hr. JJ. Schiphorst , t v*)veri ssel www.overi ssel.nl Aan de leden van Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief 2401

Nadere informatie

Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid

Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid Beeldvormende raadsavond Duurzaamheid 11 april 2017 Doel van de avond - Raad meenemen in het proces tot nu toe; - Input genereren van raad én werkgroepen om visie aan te scherpen en voor verdere uitwerking;

Nadere informatie

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012

Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Agenda vergadering Provinciale Staten op 14 november 2012 Hierbij wordt u uitgenodigd voor de openbare vergadering van de Provinciale Staten Datum: woensdag 14 november 2012 Aanvang: 10:00 uur (de vergadering

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 60 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2004/1145

Nadere informatie

Onderwerp Advies PCFL en standpunt NMO over Windenergie Noordoost-Overijssel en partiële herziening streekplan.

Onderwerp Advies PCFL en standpunt NMO over Windenergie Noordoost-Overijssel en partiële herziening streekplan. www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 26 73 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum RWB/2004/226 02 02

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg)

Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg (ADV-Limburg) Pagina 1 van 5 GEMEENTE NUTH Raad: 23 september 2008 Agendapunt: Reg.nr: BJZ/2008/6803 RTG: 9 september 2008 Inleiding AAN DE RAAD Onderwerp: Voorstel tot deelname aan de AntiDiscriminatieVoorziening Limburg

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen.

Commissie Bestuur. Commissie Ruimte. Commissie Sociaal. Informerende Commissie. Bespreken. Kennis van nemen. Kaderstellen. Raad VOORBLAD Onderwerp Beleidskader sociaal cultureel werk Agendering Commissie Bestuur Gemeenteraad Commissie Ruimte Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal Informerende Commissie Behandelwijze Bespreken

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond

College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond Postbus 232 5700 AE HELMOND Helmond, 20 januari 2012 Onderwerp: Advies betreffende evaluatie Seniorenraad 2009-2011 nota Seniorenbeleid 2012

Nadere informatie

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur

Aanpassingen vergaderstructuur. Voorstel. Inleiding. Toelichting vergaderstructuur Aanpassingen vergaderstructuur Voorstel 1. kennis nemen van de concept jaaragenda 2. vaststellen thematische indeling commissies 3. toevoegen beeldvormend deel, voorafgaand aan de reguliere commissievergadering

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Voortgang streeknetwerken 2012-2014 Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant, Kennisnemen van De voortgang van de streeknetwerken Aanleiding In de vergadering

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2004/3130

Nadere informatie

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen.

Voor het evenementenbeleid stellen wij voor ,-- beschikbaar te stellen. Staten voorstel nr. PS/2016/380 Investeringsvoorstel Evenementenbeleid 2017-2019 Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 31.05.2016 2016/0180465 mw. H.AJ. Meelissen, telefoon 038 499 74 88 e-mail H.Meelissen@overijssel.nl

Nadere informatie

De toekomst begint vandaag!

De toekomst begint vandaag! verder bouwen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch De toekomst begint vandaag! Als professionals, schoolbesturen, kinderopvangorganisaties en gemeente werken we samen aan de kindcentra 0-13 s-hertogenbosch;

Nadere informatie

- i.a.a. aan PS (ter info)

- i.a.a. aan PS (ter info) www.overijssel.iil Postadres Provincie Overijssel Aan Postbus 10078 8000 GB ZwoUe - Per eenheid te selecteren. Het gaat om onze wat vastere relaties 3 die een rol spelen bij de uitvoering van onze beleidsdoelen

Nadere informatie

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012)

Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) Hoge Raad voor Vrijwilligers over het EYAA 2012 (European Year of Active Ageing 2012) De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) kijkt relatief tevreden terug op 2011, het Europees Jaar voor het Vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Aan Provinciale Staten

Aan Provinciale Staten www.prv-overijssel.nl Aan Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 25 10 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum BA/2003/1613

Nadere informatie

Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle

Bij correspondentie graag ons kenmerk vermelden. RABO Zwolle www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 2007/0020510

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris. www.prv-overijssel.nl

Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten van Overijssel, Voorzitter, Secretaris. www.prv-overijssel.nl www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum MI/2004/1395 25 11

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 48 41 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum 28 09

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Advies aan het Commissariaat voor de Media m.b.t. Omroep Flevoland. Statenvergadering: 8 mei 2003 Agendapunt: 14 1. Wij stellen u voor: a. de samenstelling van de nieuwe

Nadere informatie

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties

Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Artikel 39 vragen van de fractie van D66 over privacy decentralisaties Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting De

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 75 20 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum ZC/2005/448

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad

VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep De Kunst van Samen. Aan de Gemeenteraad VOORSTEL Kunst- en cultuurbeleid Gennep 2016-2020 De Kunst van Samen. Geachte raad, Aan de Gemeenteraad VERGADERING GEMEENTERAAD d.d.. AGENDA NR. Vul agendanr in. Hierbij biedt ons college u het Kunst-

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Transformatie jeugdzorg Regionaal projectplan Datum: 10 december 2012 Portefeuillehouder: Jhr. M.R.H.M. von Martels

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

I Planning commissie Zorg & cultuur

I Planning commissie Zorg & cultuur Hieronder treft u een voor zover mogelijk geactualiseerde planning aan voor de vergaderingen van de statencommissie Zorg en cultuur. Deze planning (onder I) is gebaseerd op: (a) de lijst met onderwerpen

Nadere informatie

Leegstand agrarisch vastgoed

Leegstand agrarisch vastgoed Leegstand agrarisch vastgoed Aard, omvang, duiding en oplossingsrichtingen 26 mei 2016, Edo Gies, Alterra Wageningen UR 2 Een stille revolutie op het platteland Dynamiek in de landbouw (1950 2016) 4 x

Nadere informatie

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN

Ontvangen 2 0 JAN, Gemeente Dongen. Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus GE DONGEN Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dongen Postbus 10153 5100 GE DONGEN Ontvangen 2 0 JAN, 2017 Gemeente Dongen Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC 's-hertogenbosch Telefoon (073) 681

Nadere informatie

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014.

Het geheel van koerswijzigingen zoals genoemd in de Reactienota is verwerkt in bijgevoegde nota: Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014. RAADSVOORSTEL Onderwerp : Regionaal Kompas Midden-IJssel 2009-2014 Raadsvergadering : 18 november 2009 Politieke markt d.d.: 11 november 2009 Agendapunt : Portef.houder : Wethouder De Jager Voorstelnummer

Nadere informatie

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte.

We zijn op ontdekkingsreis, in een gebied waar de huidige systemen leidend zijn maar onvoldoende werken. Bij een ontdekkingsreis hoort ruimte. Het speelveld De wereld om ons heen verandert razend snel. De richting is duidelijk, de sociale zekerheid wordt geprivatiseerd. Samen bouwen we aan een vernieuwende structuur om de arbeidsmarkt essentieel

Nadere informatie

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7

Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Regiegemeente Wendbaar met de blik naar buiten. Zichtbaar met de blik naar binnen. Auteur: Daan Platje VeranderVisie Datum: maart 2011 Pagina 1 van 7 Gemeentelijke regie Het Rijk heeft kaders opgesteld

Nadere informatie

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit)

: G.A. Beeksma / (023) / holland.nl. : Prestatieplannen (reeds in bezit) Motie 14 2 (reeds in bezit) Nota PS-commissie Vergaderdatum : 27 april 2005 Commissie voor : Sociale Infrastructuur Agendapunt nr. : B agenda, punt 5 Commissienr. : 2005 16393 Onderwerp : Prestatieplannen steunfuncties 2005 Opsteller/telefoon/e-mail-adres

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs

Jeugdmonitor Zeeland. Werkplan: Startnotitie primair onderwijs Jeugdmonitor Zeeland Werkplan: Startnotitie primair onderwijs 2014 1 VOORWOORD JEUGDMONITOR ZEELAND De Jeugdmonitor Zeeland biedt beleidsmakers voor de Zeeuwse jeugd de mogelijkheid om statistische en

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Lingewaard

Aan de raad van de gemeente Lingewaard Aan de raad van de gemeente Lingewaard Onderwerp Voorstel tot het niet deelnemen aan het Regionaal Bureau Leerplichtzaken (RBL) met uitzondering van het deel Volwasseneducatie en RMC/Team VSV. 1. Samenvatting

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2015/867

Statenvoorstel nr. PS/2015/867 Gebruik van de diepe ondergrond Datum GS-kenmerk Inlichtingen bij 17.11.2015 2015/0361062 mw. ME. Sicco Smit, telefoon 038 4997838 e-mail me.siccosmit@overijssel.nl hr. F. Stam, telefoon 038 4997853 e-mail:

Nadere informatie

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur

Overijssel. Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Overijssel Aan de leden van de Provinciale Statencommissies Ruimte duurzaamheid en water en Economic en bestuur Secretariaat: Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwoile Telefoon 038 499 74 04 E-mail

Nadere informatie

Provinciale Staten van Overijssel

Provinciale Staten van Overijssel www.overijssel.nl Provinciale Staten van Overijssel Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Telefax 038 425 75 01 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk 2007/0008103

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Van: Aan: Onderwerp: Brief gemeente Utrechtse Heuvelrug met zienswijze Noordvleugelprovincie Datum: dinsdag, 1 oktober 2013 14:05:40 Bijlagen: Verzonden brief UH met Zienswijze Noordvleugelprovincie.pdf

Nadere informatie

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden.

2 6 MRT 2009. Twee Voor mogelijke risico's in de diverse gebiedsontwikkelingen wordt zo nodig een buffer aangehouden. Luttenbergstraat 2 Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 499 88 99 Fax 038 425 48 88 provincje.overijssel.nl postbus@overijssel. nl RABO Zwolle 39 73 41 121 Provinciale Staten van Overijssel VAN Reg.nr.

Nadere informatie

Advies OR inzake Werkbedrijf

Advies OR inzake Werkbedrijf Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Advies OR inzake Werkbedrijf Programma / Programmanummer Werk & Inkomen / 1061 BW-nummer Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting De Ondernemingsraad heeft geadviseerd

Nadere informatie

Uitvraag Cliëntenpanel. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

Uitvraag Cliëntenpanel. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard Uitvraag Vertrouwen komt te voet en gaat te paard 2 0 1 5-2 Inhoud Inleiding... 3 Tweede uitvraag 2015... 3 Resultaat... 5 Response... 5 Leeftijdscategorie... 5 Keuze voor zorgboerderij... 5 Kwaliteit...

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2006/747

Statenvoorstel nr. PS/2006/747 Statenvoorstel nr. PS/2006/747 Initiatiefvoorstel Ontbureaucratisering jeugdzorg Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2006-35 29 September 2006 PS/2006/747 A.E.W Boukes, telefoon 038 499 87 85 Aan

Nadere informatie

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008

Rekenkamerbrief betreffende vertaling coalitieakkoord 2007-2011 Vertrouwen verbinden versnellen in programmabegroting 2008 Provincie Overijssel Luttenbergstraat 2 8012 EE Zwolle Aan: Provinciale Staten van Overijssel In kopie aan: Commissaris van de Koningin, dhr. G. Jansen Gedeputeerde Staten van Gelderland Betreft: Rekenkamerbrief

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 64 Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 64 Haarlem, 17 augustus 2004 Onderwerp: Agenda Provinciaal Waterplan Bijlagen: - ontwerpbesluit - procesplanning provinciaal waterplan - op weg naar een

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : F.K.L. Spijkervet AB CATEGORIE : B-STUK (Beleidsstuk) VERGADERING D.D. : 26 november 2013 NUMMER : WM/MIW/RGo/7977 OPSTELLER : R. Gort, 0522-276805 FUNCTIE

Nadere informatie

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014

Datum: 13 januari 2015 Kenmerk: /AW/HKT Onderwerp: Reactie op de evaluatie wijkzorg 2014 Gemeente Amsterdam T.a.v. de wethouder Zorg de heer E. van der Burg Postbus 202 1000 AE Amsterdam Achmea divisie Zorg en gezondheid T.a.v. de directeur Zorginkoop Care de heer E.J. Wilhelm Storkstraat

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Beleid en Projecten : E.J. (Eric) van Tatenhove Voorstel aan de raad Onderwerp : Gefaseerde

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

VITAAL OIRSCHOT THEMA: SUBSIDIEBELEID

VITAAL OIRSCHOT THEMA: SUBSIDIEBELEID VITAAL OIRSCHOT THEMA: SUBSIDIEBELEID Bijeenkomst 15 februari 2016 PROGRAMMA Opening Presentatie - terugblik vorige bijeenkomsten - vooruitblik: hoe verder - gedachtenlijn nieuw subsidiebeleid Interactief

Nadere informatie

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid

Reglement Cliëntenpanel. Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement Cliëntenpanel Stichting Samenwerkende Zorgboeren Zuid Reglement cliëntenpanel (centrale cliëntenraad) De Stichting Samenwerkende Zorgboeren hecht veel waarde aan de inbreng van haar cliënten

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2011/543

Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Verordening Werkgeverscommissie griffier Datum Inlichtingen bij 21 september 2011 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk-Jorink, telefoon 038 499 87 92 e-mail EHP.Stolk-Jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

P r o v i n c i e F l e v o l a n d

P r o v i n c i e F l e v o l a n d Aan: Provinciale Staten Onderwerp: Werkgeversaspecten dualisering provinciebestuur. Statenvergadering: 2 oktober 2003 Agendapunt: 12 1. Wij stellen u voor: a. de thans geldende Collectieve arbeidsvoorwaarden

Nadere informatie

I Planning commissie Zorg & cultuur

I Planning commissie Zorg & cultuur Planning commissie Zorg & cultuur d.d..18-5-06 Hieronder treft u een - voor zover mogelijk - geactualiseerde planning aan voor de vergaderingen van de statencommissie Zorg en cultuur. Deze planning (oader

Nadere informatie

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet

Titel : Wet Markt en Overheid; bepalen welke economische activiteiten zijn aan te merken als zijnde van algemeen belang in de zin van de Wet College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 10-12-2013 NUMMER PS PS2014BEM02 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Ageeth Nijkamp DOORKIESNUMMER 2714 DOCUMENTUMNUMMER 80EEBE0B PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK

Nota van B&W. Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Onderwerp Onderzoek verzelfstandiging OSK Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. P. Platt Telefoon 5115629 E-mail: plattp@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/935 Bijlagen kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie

Dit integrale voorstel zal kort na het plaatsvinden van de voorjaarsconferentie 2001 worden toegezonden. 1. Nieuwe bestuursstructuur Zeeuws Museum

Dit integrale voorstel zal kort na het plaatsvinden van de voorjaarsconferentie 2001 worden toegezonden. 1. Nieuwe bestuursstructuur Zeeuws Museum Gedeputeerde belast met behandeling: D.J.P. Bruinooge/G.L.C.M. de Kok Onderwerp: Aanvulling op relatie provincie - gelieerde instellingen nr: 012276/3 vergadering PS: 29 juni 2001 nr: WEB-439A agenda nr:

Nadere informatie

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Wijziging Samenwerkingsregeling GGD Gelre-IJssel Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad x Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend

Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Externe communicatie ambtelijke samenwerking Beemster- Purmerend Gemeente Beemster Versie: definitief Goedkeuring: gemeentesecretaris Beemster, Els Kroese Juni 2012 Auteur: Nancy van der Vin, Filtercommunicatie

Nadere informatie

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018

Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Strategisch Visie Stichting voor Christelijk Praktijkonderwijs voor Hardenberg & omgeving 2015-2018 Ontwikkeling van Talent door ontwikkeling van eigen Kracht Hardenberg, 27 januari 2015 1 Inleiding Nadat

Nadere informatie

beantwoording technische vragen

beantwoording technische vragen Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders beantwoording technische vragen onderwerp technische vragen Joke van Boxtel/ Progressief Nieuwkoop en Pien Schrama/ MiddenPartij Nieuwkoop Datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5

Raadsvoorstel. Pagina 1 van 5 Raadsvoorstel Agendapunt Raadsvergadering Portefeuillehouder H.A. Driessen en M. Melissen Begrotingsprogramma Onderwerp - Beleidsplan Wmo en Jeugdhulp 2015 2016 - Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3

PS2012BEM03-1. Besluit pag. 5. Toelichting pag. 1 t/m 3 PS2012BEM03-1 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 13 december 2011 Nummer PS: PS2012BEM03 Afdeling : BJZ Commissie : BEM Steller : Marieke Kuijer Portefeuillehouder : De Vries Registratienummer

Nadere informatie

Provinciale Staten. Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax

Provinciale Staten.  Postadres Provincie Overijssel Postbus GB Zwolle. Telefoon Telefax www.prv-overijssel.nl Provinciale Staten Postadres Provincie Overijssel Postbus 10078 8000 GB Zwolle Telefoon 038 425 25 25 Telefax 038 425 48 32 Uw kenmerk Uw brief Ons kenmerk Datum PS/2005/836 04 07

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0006110* 16.0006110 Raadsvergadering: 7-7-2016 Voorstel: 5.41 Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling Beleidskader 'Wijksteunpunten en dorpshuizen. Een

Nadere informatie

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015

Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Hoofdlijnen beleidsplan Ronald McDonald Kinderfonds 2010-2015 Missie/Visie/Kernboodschap/Doelstelling Missie Het Ronald McDonald Kinderfonds wil een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid van kinderen

Nadere informatie

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding

Gemeentelijke regisseurs. Regisseren en de kunst van de verleiding Gemeentelijke regisseurs Regisseren en de kunst van de verleiding Van traditioneel management naar modern regisseren De gemeente heeft de regie dat gebeurt niet zomaar, en ook niet van de ene op de andere

Nadere informatie

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008

agendanummer afdeling Simpelveld VI- Burgerzaken 24 juli 2008 Aan de raad agendanummer afdeling Simpelveld VI Burgerzaken 24 juli 2008 onderwerp AntiDiscriminatieVoorziening Limburg Inleiding Zoals nu bekend gaat vanuit het Ministerie van VROM een wettelijke regeling

Nadere informatie

Agenda Gedeputeerde Staten

Agenda Gedeputeerde Staten Onderwerp Proces herijking cultuurbeleid vanaf 2013 Beslispunten 1. In te stemmen met de te nemen stappen en aanpak zoals omschreven in de bijlage voor de herijking van het provinciale cultuurbeleid voor

Nadere informatie

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg)

Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1. Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 386736 Raadsvergadering van 14 maart 2013 Agendanummer: 9.1 Onderwerp: Inrichting stelsel Zorg voor jeugd (transitie jeugdzorg) Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer-Dubbelman

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 26 oktober 2009 Nummer PS : PS2009RGW22 Afdeling : ILG Commissie : RGW Registratienummer : 2009INT247037 Portefeuillehouder : Krol Titel : Project

Nadere informatie