DISC Results

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DISC Results 1 31-3-2014"

Transcriptie

1 DISC Results DISC TYPE INDICATOR NL PERSOONLIJKE RAPPORTAGE Naam Ronald van Klaveren Afnamedatum 28 Maart :24:00

2 DISC Results I INLEIDING Een veel gebruikte benadering om verschillen in gedragsstijlen vast te leggen is het DISC-model. De gedragsvoorkeuren van mensen worden beschreven aan de hand van twee schalen: assertiviteit en responsiviteit. Door de schalen te combineren ontstaan vier stijlvoorkeuren. Zeer assertief Dominant / directief Extravert Ongeduldig Neemt graag risico's Taakgericht Besluitvaardig Positief Competitief Praat over specifieke zaken Moeilijker om te leren kennen Invloed / overreding Extravert Ongeduldig Neemt graag risico's Op mensen gericht Enthousiast Zelfvertrouwen Charmant Praat in algemeenheden Makkelijker om te leren kennen Weinig responsief Zeer responsief Standvastig / stabiliserend Taakgericht Praat over specifieke zaken Moeilijker om te leren kennen Gereserveerd Vriendelijk Ontspannen Enigszins voorspelbaar Geduldig Mijdt risico's Consciëntieus / inschikkelijk Op mensen gericht Praat in algemeenheden Makkelijker om te leren kennen Gereserveerd IJverig Systematisch Geduldig Mijdt risico's Weinig assertief De DISC ontleent haar oorspronkelijke denkbeeld aan de boeken van Marston (1928, 1931), die een theorie voorstelde van het menselijk gedrag als een functie van twee bipolaire dimensies, te weten extern en intern: - de externe omgeving, die kan worden beschreven in termen van een doorlopend proces met tegengestelde polen, antagonistisch en goedgunstig; - de interne reactie van het individu, die kan worden beschreven als een doorlopend proces van tegengestelde polen, van activiteit tot passiviteit. Deze twee assen verschaffen een raamwerk waarop het specifieke interactiepatroon van het individu kan worden uiteengezet. Het patroon kan worden beschreven door middel van vier kenmerken: DOMINANTIE actieve positieve opstelling in een vijandige omgeving; INSTIGATIE actieve positieve opstelling in een goedgunstige omgeving; SUBMISSIE reactieve inschikkelijkheid in een goedgunstige omgeving; CONFORMITEIT voorzichtige en behoedzame reactie op een vijandige omgeving, bedoeld om antagonisme te reduceren. In de jaren zestig werd SUBMISSIE veranderd in STABILITEIT en INSTIGATIE in INVLOED. Het DISC-model maakt onderscheid tussen introvert (passief) en extravert (actief) gedrag en tussen controlerend (beheersen van de stressvolle omgeving) en relaterend (relateren met anderen in een ontspannen omgeving) gedrag.

3 DISC Results D en I hebben het gevoel controle uit te oefenen op de omgeving Actief, extravert, assertief Taakgericht Rationeel D I Relatiegericht Ontvankelijk D en C zien de omgeving als onvriendelijk I en S zien de omgeving als vriendelijk Sceptisch C S Open Uitdagend Mild Passief, introvert, adaptief S en C hebben het gevoel weinig tot geen controle uit te oefenen op de omgeving Aangenomen wordt dat de meeste personen op bepaalde momenten blijk kunnen geven van alle vier deze kenmerken. Er wordt echter ook aangenomen dat een individu door een proces van leren en toepassen een levensstijl ontwikkelt, die specifieke nadruk legt op bepaalde aspecten van het gedrag. Verder onderzoek door anderen in de jaren vijftig bevestigde het denkbeeld dat gedrag gemeten kan worden langs de twee assen (controle versus openheid en assertiviteit versus passiviteit) en vier dimensies die door Marston werden voorgesteld. Hiertoe behoren onder meer Gordon (1953), Denton (1954), LaForge (1955), Suczek (1955) en Clarke (1956). Geen enkele gedragsstijl staat boven of onder een andere stijl. Het is heel belangrijk om er bij stil te staan dat er geen goede of slechte gedragsstijlen zijn. Iedere stijl heeft sterke kanten en uitdagingen om aan te werken. Door de gedragsstijlen te accepteren als een voorkeur - en niet als iets onwrikbaars - kun je voorkomen dat mensen in een hokje geplaatst worden waar ze niet meer uitkomen. Men kan stellen dat de meeste mensen soms deze 4 kenmerken vertonen en dat elk individu zijn eigen levensstijl ontwikkelt, waarbij bepaalde gedragingen meer beklemtoond worden dan andere. Wat levert het op? - Inzicht in je eigen voorkeursstijl - Inzicht in de gedragsstijlen van anderen - Ingang om de verschillen binnen teams, groepen, etc. productief te maken DISC geeft de basis- en respons-voorkeur aan voor typerend gedrag bij problemen en uitdagingen (D), bij de manier waarop anderen beïnvloedt worden door de eigen zienswijze (I), de reactie op het tempo van de omgeving (S) en de respons op regels en procedures die door andere zijn bepaald (C). De DISC-methode komt niet op één scherp omlijnde gedragsstijl, iedereen heeft zijn eigen, unieke combinatie van sterke kanten en mogelijke valkuilen. Waar het om gaat is dat je je eigen gedragsstijl en die van anderen leert begrijpen en dat je onderzoekt of je jouw kwaliteiten vol inzet. Bewust of onbewust willen we alles goed kunnen. We vinden het moeilijk om hulp te vragen, zowel op werk als privé, terwijl de acties die jij liever uitstelt misschien met plezier worden gedaan door iemand uit je omgeving. Op het werk bijvoorbeeld zal de een het liefst vernieuwende plannen ontwikkelen en voor uitdagende doelstellingen gaan (D), terwijl de ander ijzersterk is in het bouwen aan een langdurige relatie met de klant en met gemak het hele team motiveert (I). Een aantal mensen doe je geen groter plezier dan dat ze mensen in de watten mogen leggen (S). Weer anderen gaan ervoor om de inhoud te verbeteren en de kwaliteit te verhogen (C). De kunst is om optimaal gebruik te maken van onze eigen en elkaars kwaliteiten.

4 DISC Results II BASISSTIJL EN RESPONSESTIJL Het gedragsprofiel is opgebouwd uit een analyse van je natuurlijk gedrag (basisstijl) en het aangepaste gedrag (responsestijl) dat je laat zien als respons op de (werk)omgeving. Uit de analyse komt een profiel van de basisstijl, het natuurlijke gedrag en van de responsstijl, het gewenste gedrag onder invloed van de werkomgeving, naar voren. Door de verschillen tussen deze profielen te bekijken, komt aan het licht in welke situaties u als persoon heel veel energie moet steken om bepaald gedrag te vertonen. Ook is goed te zien welke werkzaamheden en/of omstandigheden een goede aansluiting vormen tussen basisstijl en responsstijl. In deze situaties komt de persoon waarschijnlijk het best tot zijn recht. Veel mensen zijn naar mate de leeftijd vordert, beter in staat voor zichzelf een werkomgeving te creëeren waarin men het gedrag kan vertonen wat van nature bij hen past. Het spreekt voor zich dat de effectiviteit van mensen hierdoor toeneemt. Basisgedrag is gedrag dat je het meest gemakkelijk af gaat en waarbij je je het prettigst voelt. Dit gedrag laat je zien als je volledig ontspannen bent (bijv. thuis). Het is gedrag dat je het meest gemakkelijk af gaat en waarbij je je het prettigst voelt. Je valt ook terug in deze stijl als je erg moe bent of onder druk wordt gezet. Het is uw basisstijl, die u aanneemt wanneer u authentiek bent en trouw aan uw ware aard. Het is anderzijds ook de gedragsstijl waarop u (instinctief) terugvalt wanneer u gestressed bent of onder druk staat. Is er een bepaalde mate van stress en zijn de omstandigheden minder gunstig, dan vertonen we gedrag conform ons basispatroon. Dit gaat als vanzelf omdat we onder een bepaalde mate van druk terugkeren naar onze natuurlijke gedragsstijl. Deze gedragsstijl helpt u bij het verminderen van stress en spanning en voelt voor u prettig aan. Ons interne zelfbeeld (real, private Zelf) is een baken dat ons gericht houdt op onze opvatting van wie we zijn en wat we van onszelf verwachten. De opvattingen die aan de basis van ons interne zelfbeeld staan - ons karakter - zijn aan het begin van ons leven in onze gevoelens en emoties ingebed. Ondanks het belang van deze vroege, vormende jaren, herzien we onze opvattingen voortdurend, waarbij we sommige bevestigen, andere aanpassen en weer andere afwijzen. Deze gedragspatronen zijn diep in ons karakter verankerd en we tonen deze vooral als we onder druk staan. Het beschrijft wat ik van mijzelf verwacht in het door mij gekozen aandachtsgebied. Door goed zicht te krijgen op je basisstijl, kun je beter voorspellen in welke werkomgeving je het beste tot je recht komt, bij welke bedrijfscultuur, bedrijfsgrootte of in welke branche jij past. De responsestijl is (bewust) gedrag dat je laat zien onder invloed van je (werk)omgeving. De respons gedragsstijl is hoe u zich gedraagt wanneer u zich geobserveerd voelt of wanneer u zich van uw gedrag bewust bent. Deze stijl is minder natuurlijk en authentiek voor u en komt minder overeen met uw ware aard en voorkeuren. Als u verplicht bent deze stijl te lang aan te nemen, kunt u gestrest en minder effectief worden. Het weerspiegelt hoe u de verwachtingen van uw omgeving waarneemt en wat uw perceptie is wat u gelooft hoe u zich volgens anderen moet gedragen in het gekozen aandachtsgebied, bijvoorbeeld het aangepaste gedrag onder invloed van je (werk-)omgeving. We stemmen ons gedrag af op wat in onze ogen van ons wordt verwacht. Wij interpreteren onze omgeving, de situatie en handelen op een wijze die in onze ogen passend is. We zijn ons bewust van het gedrag dat van ons wordt gewenst. Wat we dan laten zien is aangepast gedrag. Ons externe zelfbeeld (publieke Zelf) is het beeld dat wij naar anderen projecteren. Het is wat wij willen dat men van ons weet. Ons externe zelfbeeld heeft zich tot op grote hoogte ontwikkeld als antwoord op de verwachtingen die anderen van ons hebben. Het ontwikkelt zich verder wanneer wij reageren op veranderingen in onze omgeving. Het kan zijn dat we meerdere externe zelfbeelden hebben, doordat verschillende mensen en verschillende situaties om verschillend gedrag vragen. Vaak zijn er verschillen tussen je basisstijl en je responsstijl. Dit kan bijvoorbeeld komen doordat aspecten van je natuurlijk gedrag onderbelicht blijven in je werk. De verschillen kunnen ook informatie geven over factoren op je werk die spanning bij jou opleveren. Het is waardevol om te weten of het basispatroon en het gewenst gedragspatroon erg verschillen van elkaar of juist niet. Het wordt dan meteen duidelijk hoeveel energie u aanwendt in aanpassing van uw gedrag. Doorgaans zijn we ons meer bewust van ons gewenst gedrag in gunstige omstandigheden (responsstijl) dan van ons natuurlijk gedrag in minder gunstige omstandigheden (basisgedrag). Onze persoonlijke successen worden echter in grote mate beïnvloed door ons natuurlijk gedrag dat is verankerd in ons basispatroon. Juist omdat dit natuurlijk gedrag onbewust is, is het van belang om meer inzicht te krijgen in de persoonlijke effectiviteit van ons natuurlijk gedrag. Dan kunt u bepalen of uw natuurlijk gedrag u juist helpt óf belemmert in bepaalde situaties.

5 DISC Results U krijgt bovendien inzicht in hoeverre uw gedragspatroon verandert als de omstandigheden verschuiven van gunstig naar minder gunstig. Hoe groter de verandering, des te meer energie u aanwendt om gewenst gedrag te vertonen. En de vraag is of die inspanning effectief is of juist niet en dan met name bekeken op de lange termijn.

6 DISC Results III GEDRAGSPROFIEL Reactie op de omgeving assertief terughoudend Inspannend stressvol Dominant (directief) Consciëntieus (corrigerend) Waarneming van de omgeving Ontspannend niet stressvol Invloed (interactief) Stabiel (ondersteunend) Het DISC-model beschrijft de gedragsstijlen en gedragsvoorkeuren van een persoon in een bepaalde omgeving. Het model bestaat uit vier kwadranten, gevormd door een horizontale en een verticale as. De horizontale as geeft weer hoe iemand zijn omgeving waarneemt: stressvol tot ontspannen. De verticale as geeft weer hoe iemand zichzelf in die omgeving waarneemt: initiërend-assertief tot reagerend-terughoudend. De vier kwadranten van DISC zijn: Dominant (directief) Invloed (interactief) Stabiel (ondersteunend) Consciëntieus (corrigerend) Gerelateerd aan sturing, macht en assertiviteit; terug te zien in een actieve omgang met problemen en uitdagingen. Gerelateerd aan sociale interactie en communicatie; terug te zien in de wens om door middel van gesprek een ander te overtuigen, vaak met het tonen van emotie. Gerelateerd aan geduld, volharding en bedachtzaamheid; terug te zien in een constant werktempo en het zoeken naar zekerheid en veiligheid. Gerelateerd aan structuur en organisatie; terug te zien in het volgen van de in de organisatie geldende regels en structuur en het willen leveren van kwaliteit. Op basis van het beeld dat iedereen beschikt over zijn eigen gedragingen wordt een gedragsprofiel bepaald dat uitgaat van vier dominante gedragsstijlen: Dominantie: hoe je omgaat met problemen en uitdagingen. De Dominante persoon is taakgericht en extravert. Hij heeft de drang de controle over te nemen en resultaten te bereiken. Hij wil en zal uitdagingen aannemen en winnen. Invloed: de wijze waarop je invloed op je omgeving uitoefent. De Invloed persoon is extravert en relatiegericht. Hij heeft de drang om anderen te motiveren, zich te uiten en gehoord te worden. Hij wil anderen overtuigen en beïnvloeden. Stabiliteit: je reactiepatroon op veranderingen in je omgeving. De Stabiele persoon is relatiegericht en introvert. Hij heeft een drang naar stabiliteit en harmonie en wil anderen ondersteunen en voor goede relaties zorgen. Conformiteit: hoe je omgaat met regels die door anderen worden opgelegd. De Consciëntieuze persoon is introvert en taakgericht. Hij heeft de drang om het juiste goed te doen en wil moeilijkheden vermijden en let op precisie en nauwkeurigheid.

7 DISC Results Ieder mens heeft op alle vier de stijlen een score die varieert van zeer hoog tot extreem laag en met alle mogelijkheden daartussen. Alle varianten van scores geven informatie over het gedragspatroon van iemand. Geen enkele score is beter dan een ander. Je komt nooit uit op één scherp omlijnde gedragsstijl, iedereen heeft zijn eigen, unieke combinatie van sterke kanten en mogelijke valkuilen. Het gedragsprofiel is opgebouwd uit een analyse van het basisgedrag en het aangepaste gedrag dat je laat zien in je (werk)omgeving. Iedereen beschouwt zichzelf op een bepaalde manier. De grafische weergave van het profiel toont het mentale beeld dat men van zichzelf heeft (de spiegel, identiteit, self-image, perceptieve zelf). Het is het snijvlak tussen dat wat wij denken dat anderen van ons verwachten en onze eigen verwachtingen. Hoewel het gedrag dat u in aanwezigheid van anderen laat zien niet altijd bewust is, toont deze grafische weergave de wijze waarop u uw eigen gebruikelijke gedrag waarneemt. Dit voorkeursgedrag onder alledaagse onstandigheden behoeft niet overeen te stemmen met hoe anderen het gedrag zien.

8 DISC Results IV FACTOREN D = 4 I = 5 S = 2 C = 3 Iedere kwadrant van gedragingen van mensen langs de twee assen Passief reagerend/actief reagerend en Antagonistische (vijandige) omgeving/goedgezinde omgeving beschrijft een bepaald basaal gedragspatroon. Dominantie: (Direct, Dynamisch) Invloed: I (Inspirerend, Interactie) Stabiliteit: S (Stabiliteit, Sociaal) Conformiteit: (Correct, Consciëntieus) de manier waarop wordt omgegaan met problemen en uitdagingen de wijze waarop invloed op anderen wordt uitgeoefend het reactiepatroon op veranderingen en diverse activiteitenniveaus de wijze waarop gereageerd wordt op regels gemaakt door anderen

9 DISC Results Overzicht gedragskenmerken per factor Type Dynamisch Invloed Stabiliteit Consciëntieus Zoekt Controle Erkenning Acceptatie Nauwkeurigheid Kracht Uitdaging Doelgerichtheid Leiderschap Management Ongeduldig Ongevoelig Slechte luisteraar De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door weerstand te overwinnen voor het bereiken van resultaten. Houdt niet van Ineffectiviteit Besluiteloosheid Overtuiging Enthousiasme Vermakelijk Gebrek aan detail Korte aandacht Maakt iets niet af De nadruk ligt op het vormen van de omgeving door anderen te beïnvloeden of te overtuigen. Routinematigheid Complexiteit Teamspeler Volhouder Luisteraar Overgevoelig Slow starter Houdt niet van veranderingen De nadruk ligt op het samenwerken met anderen om de taak uit te voeren. Ongevoeligheid Ongeduld Planning Overzicht Systemen Perfectionist Kritisch Reageert nauwelijks De nadruk ligt op het consciëntieus werken binnen bestaande omstandigheden om kwaliteit en accuratesse te garanderen. Wanorde Onjuistheden Beslissingen Besluitvaardig Spontaan Overleggend Methodisch Enkele gedragstendensen Mogelijke valkuilen wil snel resultaten verkrijgen accepteert uitdagingen trekt gezag naar zich toe lost problemen op draaft maar door en loopt het risico nog wel eens waarschuwingen over het hoofd te zien vinden het moeilijk om rekening te houden met gevoelens van anderen stellen vaak te hoge eisen aan anderen willen veel te veel tegelijk en kunnen zo details over het hoofd zien zoekt contact met mensen wil een gunstige indruk maken enthousiasmerend onderhoudt mensen aangenaam neiging impulsief te handelen moeite om hun werk consequent af te ronden overoptimistisch zijn en beslissingen puur op gevoel maken. praten vaak honderduit en verliezen daarbij het einddoel uit het zicht kunnen niet goed alleen zijn en hebben een ongegronde angst voor afwijzing werkt op een consistente, voorspelbare manier toont geduld heeft de wens om anderen te helpen creëert een stabiele, harmonieuze werkomgeving bij veranderingen moeite om hierin mee te gaan vinden het lastig deadlines te halen zodra er meer druk op de ketel komt neiging te toegeeflijk en tolerant te zijn kunnen besluiteloos zijn en een gebrek aan initiatief hebben plaatsen zichzelf nogal eens op de achtergrond en stellen zich te afhankelijk op van relaties heeft aandacht voor belangrijke richtlijnen en normen denkt analytisch, weegt voors en tegens af gaat diplomatiek om met mensen concentreert zich op belangrijke details door zich vast te bijten in een probleem het risico verstrikt te raken in details moeite om dingen los te laten en te delegeren. overgevoelig voor kritiek en bang om fouten te maken denkt te voorzichtig en pessimistisch probeert nieuwe dingen slechts aarzelend

10 DISC Results Voorkeursgedrag D hoog D gemiddeld D laag - competitief, houden van uitdagingen - zijn resultaatgeoriënteerd en willen erkenning voor hun inspanningen - leggen de lat hoog, willen gezag en zijn doorgaans vindingrijk en adaptief - gewoonlijk zelfstandig en individualistisch - kunnen hun interesse in projecten verliezen als er geen uitdaging meer is en neigen ernaar ongeduldig en ontevreden te worden als zij zich moeten bezighouden met detailwerk Gewoonlijk direct en positief naar anderen, houden ervan in het centrum van de belangstelling te staan en nemen bij voorbaat aan dat mensen hen hoog achten. Ze kunnen soms te kritisch zijn op anderen, met het gevolg dat deze hen zien als dominant en overheersend. Gemiddelde scoorders zullen doorgaans geen extreme types zijn en een gebalanceerde mix van persoonlijkheidstrekken en gedragstijlen vertonen van zowel D-hoog- als D- laag. - willen rust en harmonie - willen dat anderen initiatief nemen en problemen oplossen - benaderen meeste situaties beheerst en indirect - voorzichtig en schatten risico's zorgvuldig in In het algemeen graag geziene personen vanwege hun mildheid en vriendelijk karakter. Door anderen gezien als geduldig, rustig, bedachtzaam en een goede luisteraar. I hoog I gemiddeld I laag - zijn erg graag in gezelschap van mensen - doorgaans optimistisch, extravert en goede sociale vaardigheden - goede netwerkers Soms stellen zij het belang van een goede relatie boven de situatie. Gemiddelde scoorders zullen doorgaans geen extreme types zijn en een gebalanceerde mix van persoonlijkheidstrekken en gedragstijlen vertonen van zowel I- hoog- als I- laag. - gewoonlijk sociaal terughoudend - vaak een affiniteit voor dingen, machines en gereedschap - kunnen in het algemeen goed alleen werken - vaak een analytische benadering en nadat alle feiten bekend zijn, worden deze direct gecommuniceerd - nemen weinig zomaar aan Ze kunnen goede sociale vaardigheden geleerd en ontwikkeld hebben, maar passen deze pas toe als hun logica deze sociale stijl voorschrijft. S hoog S gemiddeld S laag - doorgaans geduldig, rustig en beheerst - zeer behulpzaam naar anderen, vooral voor degenen die ze als hun vrienden zien In het algemeen kunnen zij goed omgaan met omschreven taken en doen zij routinematige werkzaamheden met geduld en precisie. Gemiddelde scoorders zullen doorgaans geen extreme types zijn en een gebalanceerde mix van persoonlijkheidstrekken en gedragstijlen vertonen van zowel S-hoog- als S- laag. - houden van verandering en variatie in het werk en daarbuiten - houden niet van routinematige werkzaamheden en activiteiten Ze houden ervan om zich geestelijk (en lichamelijk) te ontwikkelen.

11 DISC Results Voorkeursgedrag C hoog C gemiddeld C laag - vreedzaam en adaptief - niet aanvallend - meer voorzichtig dan impulsief - vermijden risico's - tactvol, diplomatiek optreden - streven naar een stabiel en ordelijk bestaan - volgen graag procedures in het werk en in hun persoonlijke leven Ze houden vast aan bewezen methodes. En een grote acceptatie van regels en voorschriften. Gemiddelde scoorders zullen doorgaans geen extreme types zijn en een gebalanceerde mix van persoonlijkheidstrekken en gedragstijlen vertonen van zowel C-hoog- als C- laag. - onafhankelijk en ongeremd - afkeer van regels en beperkingen - voorkeur voor beoordeling op hun resultaten en altijd bereid onbekende wegen te bewandelen In hun streven naar vrijheid in gedachte, woord en daad gaan ze behoorlijk ver. Ze delegeren het liefst detailwerk en routinewerk.

12 DISC Results V PERSOONLIJKHEIDSSTIJLEN DISC D De dominante gedragsstijl: dominant, directief, dynamisch. Groot zelfvertrouwen, moed, erg resultaatgericht, overheersend, doorzettingsvermogen, direct en open. Hoe hoger de D-score, hoe sterker de neiging de omgeving te beheersen en te controleren. Hoe lager de D, hoe meegaander en meer relaxed het gedrag is. Motivatie Nieuwe uitdagingen Gezag en autoriteit om besluiten te vormen en risico's te nemen Sterke punten Neemt het commando over Zet dingen in gang en brengt ze aan het rollen Neemt uitdagingen aan Directe resultaten, doortastend in acties en besluiten Pakt problemen aan om ze op te lossen Wil winnen Ideale omgeving Nieuwe, afwisselende taken Directe antwoorden en weinig discussie Uitdagingen en respect Weinig controle en toezicht Algemene eigenschappen Direct, besluitvaardig Sterk ego Probleemoplosser Neemt risico's, initiator Knelpunten Is geneigd ongevoelig te zijn voor de gevoelens van anderen Overdrijft de controle over mensen Stelt (te) hoge eisen aan anderen Wil teveel in één keer Wil niet lastig gevallen worden met details D heeft anderen nodig, die Bedachtzaam en voorzichtig handelen Op details en feiten letten Risico s inschatten Bepaalde beslissingen voorbereiden Teamwork Gedragsstijl Beste teamrol: verschillende taken die een (nieuwe) uitdaging zijn Motivatie: nieuwe uitdagingen, formeel gezag en autoriteit om besluiten te vormen en risico's te nemen Sterkte: lost problemen op, neemt graag beslissingen Zwakte: ongevoelig voor gevoelens, ongeduldig, ontoegeeflijk Kan het beste opschieten met mensen die open en direct zijn Samenwerking D-D: positief D-I: D ziet I gauw als iemand die altijd op de voorgrond wil treden D-S: D ziet S als besluitloos, langzaam, weinig overtuigend D-C: D ziet C als ontwijkend, afhankelijk, teveel probleemgericht Stressreacties Veeleisend, bij aanhoudende spanningen in het team trekt D zich terug D's raken in het algemeen van streek: Als ze verteld wordt wat ze moeten doen Als hun karakter wordt bekritiseerd In situaties waarin ze het onderspit kunnen delven Bij gebrek aan actie Verbetering Wederzijdse waardering D moet leren om vriendelijk met I om te gaan, luisteren D moet communicatief vriendelijk zijn, eerlijke waardering D moet leren bewust langzamer te lopen op grond van argumenteren D moet inzien dat medeleven geen zwakte is en dat controle nuttig is Sleutelwaarde voor team Zelfstandig Organiseert het geheel Hecht veel waarde aan time-managment Fuctioneert goed in crisissituaties Vernieuwend in het behalen van resultaten Mogelijke beperkingen Handelen op eigen gezag Neiging tot confronterende discussies Tijdens het analyseren van informatie: mogelijke risico's negeren de voors en tegens niet tegen elkaar afwegen

13 DISC Results Ideale Omgeving Vernieuwende blik op de toekomst Projecten die tot tastbare resultaten leiden Persoonlijke evaluatie gebaseerd op resultaten en niet op de gehanteerde werkwijze Grootste angst Door anderen gebruikt te worden Hoe communiceer je het best met een hoge D Hoogscoorders willen graag gezag, afwisseling, prestige, vrijheid, taken die tot groei leiden, basale aanpak, promotiemogelijkheden. Wees kort van stof, direct, kom snel ter zake Geef bondige antwoorden op een beperkte opvatting van de vraag Stel geen "hoe" maar "wat" vragen Wanneer je het met hem/haar eens bent, wees het dan eens met de ideeën en feiten in plaats van met de persoon Schets alternatieven die ook tot succes zouden kunnen leiden; doe aanbevelingen maar laat hen de keuze Onderbouw wat je inbrengt met feiten Leg nadruk op voordelen die een aanpak voor hen kan hebben Gericht zijn op zaken; ze zijn immers op resultaten gericht Voorkom veelheid van woorden Voorkom herhaling Persoonlijke ontwikkeling Een D beïnvloedt graag zijn omgeving, voelt zich door tegenwerking uitgedaagd en wil winnen en resultaten behalen! Een D gaat de strijd aan... en D heeft en maakt nooit een boodschappenlijstje. Gaat heel strikt de winkel in, pakt datgene dat nodig is en staat in een tel weer buiten. Samenwerken vindt de D niet belangrijk. Het resultaat telt. Heeft het bij problemen ook over: "Míjn probleem is " Persoonlijke strategie: Hecht minder belang aan: Mensen en situaties in uw omgeving naar uw hand zetten Richt U op: Moet leren luisteren en geduld opbrengen voor anderen Moet op behoeften van anderen ingaan Moet achterliggende motieven helder maken

14 DISC Results I De beïnvloedende gedragsstijl: de wijze waarop invloed op anderen wordt uitgeoefend; beïnvloeding, overreding. Relatiegericht, overtuigend,, enthousiasmerend, emotioneel, spraakzaam, optimistisch en spontaan. De hoge I oefent invloed op zijn omgeving uit via verbale overtuigingskracht en non-verbale uitstraling of charme. Hoe hoger de I, hoe groter het vertrouwen in anderen. Hoe lager de I, hoe sceptischer het gedrag. De lage I is meestal stil en houdt er niet van anderen zijn ideeën te verkopen. De hoge I is enthousiast, hartelijk en grenzeloos optimistisch. Motivatie Vleierij, lovende woorden, populariteit en acceptatie Een vriendelijke omgeving Sterke punten Gaat relaties aan,vermaakt anderen Schept motiverende sfeer, verspreidt optimisme en enthousiasme Werkt graag in een team Staat graag in het middelpunt Ideale omgeving Vriendelijke,aangename sfeer Geen detailwerk en controle Openlijke erkenning van bekwaamheden Trainingen Advisering van anderen Algemene eigenschappen Enthousiast, optimistisch Vertrouwend Overtuigend, praat graag Impulsief, emotioneel Knelpunten Is geneigd niet consequent te zijn Geen afronder (de relatie is belangrijker dan wat het oplevert) I s zijn snel enthousiast over nieuwe projecten en proberen te veel dingen tegelijkertijd af te handelen waardoor veel zaken niet worden afgerond Schat resultaten te optimistisch in Heeft ongegronde angst voor afwijzing Probeert in één keer teveel te doen Subjectieve beslisser I heeft anderen nodig, die Zich op één taak concentreren Oprecht, direct en zakelijk zijn De voorkeur geven aan dingen boven mensen Processen afwerken en controleren Teamwork Gedragsstijl Beste teamrol: waarbij I kan motiveren en spreken Motivatie: waardering, populariteit, en acceptatie, een vriendelijke omgeving Sterkte: optimistisch, persoonlijk, enthousiast Zwakte: oppervlakkig, belooft meer dan I waar kan maken Kan het beste in een democratische omgeving werken Samenwerking I-D: I houdt D voor ruziezoekend en dictatoriaal I-I: I vindt I sfeervol, enthousiast, optimistisch I-S: I houdt S voor ongeïnteresseerd en besluiteloos, langzaam en onopvallend I-C: I houdt C voor ontwijkend, besluiteloos, wrijving tussen risico s voor lief nemen en de risicogerichtheid van C Stressreacties Aanvallend, bij aanhoudende spanningen in het team geeft I toe I's raken in het algemeen van streek: Als ze worden gemeden of afgewezen Als hun acceptatie en vriendschap wordt onthouden Als er negatief op hun ideeën wordt gereageerd Als ze in een isolement terechtkomen Verbetering I moet leren oprecht en direct te zijn I moet leren luisteren in plaats van bedenken I moet bewust langzamer lopen, vooral niet aandringen I moet bewust goed voorbereid zijn I moet bij beslissingen objectiever zijn en minder optimistisch zijn (realiteit in ogen houden). I moet inzien dat tijdsafspraken nodig zijn en gemaakte afspraken nagekomen moeten worden.

15 DISC Results Sleutelwaarde voor team Goede communicator Spontaan en sociaal Creatieve probleemoplosser Motiveert anderen te presteren door ook zelf de handen uit de mouwen te steken Ideale Omgeving Praktische procedures Weinig conflicten en woordenwisselingen Mogelijke beperkingen Meer gericht op populariteit dan op tastbare resultaten Geen aandacht voor details, tijdens het analyseren van informatie in aandacht verslappen en belangrijke feiten en details over het hoofd zien Grootste angst Afwijzing Hoe communiceer je het best met een hoge I Hoogscoorders willen sociaal aanzien en acceptatie, vrijheid van details en controle, mensen om mee te praten, positieve werkomstandigheden, erkenning van capaciteiten, de kans om anderen te motiveren en inspireren. Een gunstige en vriendelijke omgeving Geef hen de mogelijkheid voor het beschrijven van zowel hun ideeën en intuïtie, als ook hun zicht op anderen Doe suggesties waarmee ze hun ideeën om kunnen zetten in concrete actie Vertel over de ervaringen van anderen met zijn ideeën of plannen Zorg voor positieve prikkels om een taak te aanvaarden Draag alternatieve oplossingen aan die je samen kunt onderzoeken en uitwerken Voorkom wegvallen van tijd voor sociale omgang Voorkom teveel praten van uw kant Persoonlijke ontwikkeling Een I voelt zich uitgedaagd wanneer anderen voor nieuwe activiteiten bij elkaar gebracht moeten worden. Dat levert nieuwe contacten op... Een I maakt geen boodschappenlijstje. Boodschappen doen duurt lang en een I doet veel (impuls-) aankopen. Een I doet eigenlijk geen boodschappen; een I 'gaat de stad in...' Samenwerken vindt de I heel belangrijk: Heel snel komen 'ijsbrekers' aan de orde en zijn er veel nieuwe dingen te ontdekken. Zal heel snel geneigd zijn om samen te werken: de relatie is belangrijker dan wat het eventueel (zakelijk) zou kunnen opleveren. Heeft het bij problemen ook over een gezamenlijk probleem en vráágt dan aan de ander of die iets doet. Persoonlijke strategie: Hecht minder belang aan: Waardering van anderen als de belangrijkste motivatiebron te zien Richt U op: Een luisteraar in plaats van een spreker Open voor gegevens, feiten Goed voorbereid Georganiseerd Moet bij beslissingen objectiever zijn en minder optimistisch zijn (realiteit in ogen houden) Afspraak = afspraak = nakomen

16 DISC Results S De stabiele gedragsstijl: teamspeler, loyaal, kundig, ondersteunend, bescheiden, beschermend, voorspelbaar, geduldig, pragmatisch en betrouwbaar. De hoge S houdt ervan volgens vaste gewoontepatronen te werken. Hoe hoger de S, hoe geringer de flexibiliteit bij het omgaan met veranderingen. Hoe lager de S, hoe groter de wil en capaciteit tot aanpassing aan veranderingen in de omgeving. Het werktempo van de hoge S is langzaam maar gestaag, het tempo van de lage S is hoog maar hectisch. De hoge S is geduldig, attent, servicegericht en betrouwbaar. Motivatie Erkenning voor trouw en steun Veiligheid en zekerheid Sterke punten Blijft graag op een vaste werkplek Schept een stabiele, duurzame omgeving Luistert rustig, goed en geduldig Houdt zich aan voorgeschreven geaccepteerde procedures Gespecialiseerde kennis Ideale omgeving Echte serieuze waardering Zo mogelijk geen conflictsituaties Gelegenheid om van gedachten te wisselen Algemene eigenschappen Goede luisteraar Teamspeler Evenwichtig, voorspelbaar Begripvol, vriendelijk Knelpunten Is bang voor veranderingen Is te toegeeflijk en tolerant Schuift dingen (te) lang voor zich uit Te sterk afhankelijk van relaties Gespecialiseerde kennis; oplossing over actuele problemen wordt pas prijsgegeven als ernaar wordt gevráágd Plaatst eigen wensen te veel op de achtergrond S heeft anderen nodig, die Nieuwe uitdagingen aannemen Hulp bieden bij moeilijke problemen Onvoorziene omstandigheden aankunnen Onaangename dingen direct aanpakken Teamwork Gedragsstijl Beste teamrol: Gespecialiseerde, terugkerende taken Motivatie: begrip, erkenning voor trouw en steun, veiligheid en zekerheid Sterkte: Ondersteunend, aangenaam, loyaal Zwakte: Past zich teveel aan, gereserveerd, terughoudend Kan het beste met ontspannen, vriendelijke mensen samenwerken Samenwerking S-D: S houdt D voor ruziezoeker S-I: S houdt I voor iemand met geldingsdrang S-S: S houdt een andere S voor betrouwbaar en vriendelijk S-C: S houdt C voor ontwijkend, defensief, besluiteloos Stressreacties Geeft toe, bij aanhoudende spanningen in het team aanvallend S'ers raken in het algemeen van streek: Als ze over het hoofd worden gezien of in de war gebracht Door plotselinge, niet geplande risicovolle veranderingen Door een sfeer van competitie in plaats van samenwerking Door conflictsituaties Verbetering S moet leren oprecht en direct met D om te gaan S moet vriendelijk zijn en complimenten geven en waarderen S moet zich alleen geven, zoals hij is, teampartner worden S moet leren met feiten te argumenteren en goed voorbereid te zijn S moet leren om twijfel en vragen toe te laten S moet leren snéller leren veranderingen te accepteren; moet leren confrontaties aan te gaan en initiatief te nemen

17 DISC Results Sleutelwaarde voor team Betrouwbaar en vertrouwenswaardig, trouw teamlid Goede luisteraar; geduldig en empathisch Van nature gericht op relaties Participerende managers die doelstellingen bereiken door persoonlijke relaties Zorgen dat anderen zich op hun gemak voelen Bereid te werken aan relaties Ideale Omgeving Praktische procedures en systemen Stabiliteit en voorspelbaarheid Mogelijke beperkingen Biedt weerstand aan verandering Gevoelig voor kritiek Tijdens het analyseren van informatie: - zich naar de buitenwereld toegeeflijk opstellen, maar innerlijk vasthouden aan eigen zienswijze - zorgen en twijfels voor zichzelf houden - beperkte feedback geven tijdens presentaties Grootste angst Zekerheid kwijtraken Hoe communiceer je het best met een hoge S Hoogscoorders willen zekerheid in situaties, oprechte waardering, terugkerende werkpatronen, tijd om zich aan veranderingen aan te passen, duidelijk afgebakende verantwoordelijkheid, vereenzelviging met de groep, specialisatie. Een gunstige (werk)omgeving: persoonlijk en aangenaam Toon oprechte, persoonlijke belangstelling voor hun welzijn Duidelijkheid en opheldering omtrent taken en "hoe" vragen Geef vooral antwoord op hoe-vragen, dat schept helderheid Geef de tijd om zich aan te passen aan vernieuwingen Geef duidelijke omschrijving van doelen, rollen of procedures en hun eigen plaats in het geheel Voorkom opdringerigheid, agressiviteit of een veeleisende houding Voorkom confronterend gedrag Persoonlijke ontwikkeling Een S voelt zich uitgedaagd wanneer hij met anderen kan samenwerken om resultaten te behalen, in een stabiele, vertrouwde omgeving met beproefde en goedgekeurde werkplannen/taakomschrijving. Een S wil weten hoe het pad loopt van A naar B... Een S maakt een boodschappenlijstje in de volgorde van de winkel. Als regel gaat de S ook op een vaste dag de boodschappen doen. Een S is een échte samenwerker. Centrale vraag bij het aangaan van nieuwe contacten: kunnen we door één deur? Zoekt naar structuur; lang aftasten. Kijkt de kat uit de boom. Gaat anders om met problemen. Een S zal nooit direct to the point komen, maar kaart veel zaken indirect aan. Bijvoorbeeld: 'Vind jij het ook zo warm?'. Het resultaat is lang niet altijd bevredigend: als de ander ontkent blijft het probleem onverkort onopgelost... Persoonlijke strategie: Hecht minder belang aan: Het weerstaan van nieuwe ideeën; conflicten en veranderingen te mijden Richt U op: Direct uw mening geven Moet leren confrontaties aan te gaan en initiatief te nemen Open voor gesprekken en discussies Moet leren snéller leren veranderingen te accepteren Bereid u aan te passen

18 DISC Results C De consciëntieuze gedragsstijl: zorgvuldig, analytisch, georiënteerd op details, zelfdiscipline, voorzichtig, analytisch, logisch, precies en gereserveerd. Hoe hoger de C, hoe meer men zich houdt aan vaste regels en procedures. Hoe lager de C, hoe sterker de neiging tot ongebonden denken en handelen. De hoge C is nauwkeurig, geordend en perfectionistisch. De lage C is creatief en non-conformistisch. De hoge C is voor alles een analist. Motivatie Hoge kwaliteitseisen Beperkte sociale interactie Sterke punten Volgt aanwijzingen en normen op Gaat diplomatiek met mensen om Is bereid autoriteit te accepteren Werkt onder voorwaarden die geregeld zijn Algemene eigenschappen nauwkeurig, analytisch zorgvuldig voorzichtig Knelpunten Is bang om persoonlijke fouten te maken Aarzelt om nieuwe dingen te proberen Is overgevoelig voor persoonlijke kritiek Denkt te voorzichtig en is te pessimistisch Ideale omgeving Genoeg tijd om taken af te maken Voorbereiding op veranderingen Bevestigingen en garanties voor zekerheid Handhaving van beproefde procedures C heeft anderen nodig, die Snelle beslissingen nemen Optimisme tonen en het ook uitstralen Bereid zijn tot compromissen en flexibel zijn Anderen kunnen overtuigen Teamwork Gedragsstijl Beste teamrol: nauwkeurig werk met gedeelde verantwoordelijkheid Motivatie: hoge kwaliteitseisen, beperkte sociale interactie Sterkte: houdt van orde, degelijk, grondig, analytisch Zwakte: pietluttig,teveel op details gericht, te voorzichtig Kan het beste samenwerken met mensen die C kunnen ondersteunen Samenwerking C-D: C houdt D voor veeleisend C-I: C houdt I voor iemand met geldingsdrang C-S: C houdt S voor langzaam en bezitterig C-C: C houdt een andere C voor precies, systematisch en zorgvuldig Stressreacties Trekt zich terug, bij aanhoudende spanningen in het team veeleisend C'ers raken in het algemeen van streek: Als hun inspanningen of hun ideeën worden bekritiseerd Als je hen persoonlijk of botte vragen stelt Als je van hen verwacht dat ze emotioneel of persoonlijk betrokken raken Verbetering C moet leren rechtlijnig met D om te gaan C moet leren complimenten te geven, vriendelijk te zijn C moet leren, aardig en vriendelijk met S om te gaan C moet leren twijfel en vragen toe te laten, zelfs de nauwkeurigste dingen kunnen veranderen

19 DISC Results Sleutelwaarde voor team Perspectief: "Verankerd in de realiteit" Toegewijd en gelijkmatig Sterke organisators "Doe het zelf" leiders die systemen opzetten en onderhouden Streven naar een logische en evenwichtige omgeving Controleert de details Zorgvuldig Benadrukken van kwaliteit Streven naar overeenstemming Ideale Omgeving Taken en projecten waar men van begin tot eind betrokken bij kan zijn Gespecialiseerde of technische taken Praktische procedures en routines Mogelijke beperkingen Heeft duidelijke grenzen nodig voor het uitvoeren van handelingen en het aangaan van relaties Zit vast aan procedures en werkwijzen Tijdens het analyseren van informatie: - overmatig voorzichtig en behoudend reageren - loopt het risico verstrikt te raken in details Kan slecht loslaten en nog minder goed delegeren Is zeer gevoelig voor kritiek op zijn persoon Grootste angst Kritiek Hoe communiceer je het best met een hoge C Hoogscoorders willen autonomie en onafhankelijkheid, vaste werkomgeving, vertrouwen, nauwkeurig afgebakende verwachtingen en doelstellingen, nauwkeurige taakomschrijvingen, geplande verandering. Een goed voorbereid betoog Onderscheid tussen de 'voors' en 'tegens' van verschillende voorstellen Zeg duidelijk wat de voor- en nadelen van een idee zijn Biedt de zekerheid dat er geen verrassingen wachten Wees bereid geduldig, volhardend en diplomatiek toelichting te geven Voorkom details weigeren uit te leggen Voorkom vragen op onduidelijke of onzorgvuldige manier te beantwoorden Persoonlijke ontwikkeling Een C voelt zich uitgedaagd wanneer bekende en beproefde benaderingen worden ingezet om een optimale kwaliteit te bereiken. Een C wil weten waarom zaken gedaan moeten worden... Een C neemt een duidelijk boodschappenbriefje mee en daar wordt niet (of slechts bij hóge uitzondering) van afgeweken. Een C vindt het proces belangrijker. Een C komt indirect, met een omweg naar de vraag toe: Klopt deze temperatuur?. Heeft deze auto eigenlijk airco?. De ander moet dus 'raden' naar de achterliggende vraag... Een C heeft het in dit voorbeeld gewoon te warm, maar dat wordt niet zo gesteld. Persoonlijke strategie: Hecht minder belang aan: Perfectionistisch te zijn; zwakke punten bij uzelf en bij anderen te benadrukken Richt U op: Flexibeler bij het oplossen van problemen Open voor de inzichten van anderen Bereid mede risico s te dragen Meevoelend, beter met gevoelens van anderen leren omgaan Ontwikkelen van een meer realistische kosten- en batenanalyse

20 DISC Results VI FACETANALYSE Type Sub-persoonlijkheidstrekken 1-factor /d /i /s /c D - assertieve en beheersende gedragsstijl ('autocraat') I - assertieve en open gedragsstijl ('communicator') Vriendelijk Enthousiast Zelfverzekerd S - passieve en open gedragsstijl ('planner') C - passieve en beheersende gedragsstijl ('analist') Toelichting Hoge D - assertieve en beheersende gedragsstijl ('autocraat') D/i D/s D/c Doelgericht Zelfmotivatie Onafhankelijk Doelgericht verschijnt in een DISC profel als D significant hoger is dan I. Een doelgericht persoon is direct en assertief, maar heeft weinig of geen interesse in persoonlijke zaken. Zij bekijken zaken met een objectieve, analytische blik en streven zonder omhaal doelen na. Ze zijn gedreven, efficiënt, willen resultaten bereiken en zijn bereid om hiervoor kwaliteit of zorgvuldigheid in te leveren. Zelf-motivatie verschijnt in een DISC profel als D significant hoger is dan S. Actie is een sleutelbegrip van dit sub-persoonlijkheidskenmerk. Dit type heeft de behoefe om voortdurend actief te zijn en verliezen hun geduld als anderen hen niet bij kunnen of willen houden. Zijj reageren snel op nieuwe ontwikkelingen, maar verliezen hun eigen doelstellingen en ambities nooit uit het oog. Onafhankelijk verschijnt in een DISC profel als D significant hoger is dan C. Dit type voelt zich gefrustreerd door regels en procedures. Zij volgen liever hun eigen ideeën. Ze werken vaak alleen of in een geisoleerde machtspositie. Deze sub-trek vindt men vaak terug bij onder andere ondernemers. Hoge I - assertieve en open gedragsstijl (communicator) I/d I/s I/c Vriendelijk Enthousiast Zelfverzekerd Communicatie kenmenmerkt deze gedragsstijl. Deze personen zijn extravert en vinden het moeilijk om zich te concentreren op alledaagse taken doordat ze gemakkelijk afgeleid worden door de vele kansen op sociale interactie. Deze extroverte sub-trek heeft veel gemeen met vriendelijkheid, echter nu gemengd met energie. Deze levendige personen laten hun interesse in een onderwerp erg duidelijk blijken en hun enthousiasme kan een stimulerende factor zijn voor anderen. In dit profiel vinden we mensen die bijna nooit aan zichzelf twijfelen en zich in vrijwel elke sociale situatie op hun gemak voelen. Zij gaan graag sociale contacten aan. Soms worden ze over-zelfverzekerd en kunnen dan impulsief handelen. Hoge S - passieve en open gedragsstijl (planner) S/d Geduldig Mensen met deze stijl hebben een langzaam, gestaag tempo. Zij kunnen goed functioneren in situaties die anderen als saai of routinematig zouden betitelen. Ze zijn toegeeflijk en gaan er bij voorbaat vanuit dat sommige zaken niet te veranderen zijn. S/i Bedachtzaam Bedachtzame personen plannen allles zorgvuldig en zullen nooit impulsief handelen. Ze vinden het lastig deadlines te halen. Anderzijds zijn ze dienstbaar en betrouwbaar. S/c Volhardend Volhardende personen kunnen moeilijk omgaan met verandering. Ze zullen dan ook alles in het werk stellen om de huidige situatie te handhaven.

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel

Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Bedrijfsnaam BV Q Profiel van: Functie: Datum: Focus: Pieter de Jongh Functienaam 01/01/1970 1:00 eigen perceptie Werk Persoonlijke Stijl (DISC) Profiel Inhoud Persoonlijke Stijl Profiel HFST. ONDERWERP

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld. woensdag 11 september 2013. Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling woensdag 11 september 2013 Basishoofdstuk Hoofdstuk management Hoofdstuk effectieve verkoop Hoofdstuk persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke gegevens : Frank Voorbeeld Coach voorbeeld@insightsbenelux.com

Nadere informatie

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011

Frank Voorbeeld. dinsdag 23 augustus 2011 dinsdag 23 augustus 2011 Basishoofdstuk Managementhoofdstuk Hoofdstuk Effectieve verkoop Hoofdstuk Persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk Interviews Inhoud Inleiding... 4 Overzicht... 5 Persoonlijke Stijl...

Nadere informatie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie

Gedragsanalyse. Carine Voorbeeld. Management Versie Gedragsanalyse Management Versie Grensbeeklaan 6, 2 Berchem Tel: +32 ()3 242 49 Copyright 1984-13. Target Training nternational Ltd. NTROUCTE Onderzoek naar menselijk gedrag lijkt uit te wijzen dat mensen

Nadere informatie

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery

Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Voorbeeld Persoonlijk Profiel Insights Discovery Xzellent training coaching Postbus 76 4797 ZH Willemstad 0800 444 5 666 info@xzellent.nl www.xzellent.nl PERSOONLIJKE GEGEVENS Frank Voorbeeld Coaching

Nadere informatie

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel

Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Frank Sample 06/01/2013 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 14-12-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over effectieve verkoop Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Hoofdstuk over interviews Insights Discovery

Nadere informatie

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten

Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Faciliteren van kenniskringen Concepten, vaardigheden en instrumenten Kessels & Smit, The Learning Company Januari 2001 Samenstelling en bewerking: Jeannet Kant Cees Sprenger In opdracht van: Hogeschool

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Reflecteren en Begeleiden

Reflecteren en Begeleiden Reflecteren en Begeleiden Samenstelling: Anthony Paijmans Fontys Lerarenopleiding Tilburg, 2011 Pagina 2 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave... 3 2 Inleiding... 5 3 Biografie... 7 3.1.1 Opdracht:... 9 4 Effectief

Nadere informatie

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES

Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES TEST 01 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie? Op

Nadere informatie

Succesvol aansturen van teams

Succesvol aansturen van teams Succesvol aansturen van teams Door Erica Rijnsburger Leiders van teams, projecten, programma s, afdelingen of organisaties kunnen een grote invloed uitoefenen (positief of negatief) op de sfeer waarbinnen

Nadere informatie

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4.

Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2. 1. Inleiding veranderkunde 3. 2. Veranderen van gedragspatronen 4. 3. Feedback 5. 4. INHOUDSOPGAVE Module Inleiding veranderkunde en communicatie 2 1. Inleiding veranderkunde 3 2. Veranderen van gedragspatronen 4 3. Feedback 5 4. Trainer/coach 9 Module Insights Discovery 10 1. Inleiding

Nadere informatie

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959

P O T E N T I Ë L E H O G A N L E A D KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP. Rapport voor Jane Average ID: UH002959 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N L E A D P O T E N T I Ë L E KWALITEITEN EN VAARDIGHEDEN VOOR LEIDERSCHAP Rapport voor Jane Average ID: UH002959 Datum: Augustus 16, 11 2 0 0 9 H o g a n A s

Nadere informatie

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman

Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman Test 1 Typologie omgaan met conflicten: Autodiagnose Thomas Kilman INSTRUCTIES 01 Neem een aantal situaties waar je meningsverschillen hebt met anderen. Hoe reageer je doorgaans in dergelijke situatie?

Nadere informatie

Omgaan met de verschillende menstypen

Omgaan met de verschillende menstypen Omgaan met de verschillende menstypen Ieder mens is uniek en valt niet in een hokje te stoppen. Toch kunnen modellen met enkele menstypen je helpen om je communicatie te optimaliseren: je kunt je aanpassen

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager

Voorbeeld. Rapport voor: Datum invoer 27-03 - 2010. info@onlinetalentmanager.com. Bedrijf / afdeling. Vestigingsmanager Rapport voor: N. Voorbeeld Datum invoer 27-03 - 2010 E-mail Bedrijf / afdeling Groep Functie info@onlinetalentmanager.com Bank Voorbeeld Vestigingsmanager 1 Online Talent Manager N. Voorbeeld / QTFPA Inleiding

Nadere informatie

10 tips voor succesvol communiceren

10 tips voor succesvol communiceren 10 tips voor succesvol communiceren Deze brochure is een uitgave van Acteursdiensten Van Derden. Vanuit de samenwerking met Van Derden, de ouderraad en het Stellingwerf College is een interactief programma

Nadere informatie

TEAMVORMING IN SPORTTEAMS

TEAMVORMING IN SPORTTEAMS TEAMVORMING IN SPORTTEAMS BELBIN TEAMROLLEN SAMENWERKING IN SUCCESVOLLE TEAMS TEAMVORMINGSAFSPRAKEN TALENTONTWIKKELING SUCCESGEDRAG DE ZES DENKHOEDJES van DE BONO Opgesteld in samenspraak met Bart Wortelboer,

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin

Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Voorbeeldrapportage Teamrollen van Belbin Dit is een voorbeeld van een uitgebreide testrapportage van de Teamrollen van Belbin. Deze rapportage bevat de cijfers van een werkelijk uitgezette test, waarbij

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden

TMA Competentiemodel. T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com. EhrmVision 1999-2009 Alle rechten voorbehouden TMA Competentiemodel T +31 (0)30 2670444 I www.tma-assessment.com E info@tma-assessment.com TMA Competentiemodel Inhoudsopgave: Inleiding Aandacht voor details Aanpassingsvermogen Ambitie Assertiviteit

Nadere informatie