Studieloopbaanbegeleiding ROC Tilburg (DE BASIS ZORGSTRUCTUUR IN EEN NOTENDOP)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studieloopbaanbegeleiding ROC Tilburg (DE BASIS ZORGSTRUCTUUR IN EEN NOTENDOP)"

Transcriptie

1 Studieloopbaanbegeleiding ROC Tilburg (DE BASIS ZORGSTRUCTUUR IN EEN NOTENDOP)

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 De eerste lijn: het opleidingstraject Start van het opleidingstraject De intake Leidraad intake gesprek Spelers in het opleidingstraject De studieloopbaanbegeleider De coördinator studentenbegeleiding De trajectbegeleider De directeur die verantwoordelijk is voor zijn student De directeur van de locatie met zorg in de portefeuille 7 2 De tweede lijn: fasering aanpak studieproblemen tijdens de opleiding Routeplanner bij mogelijk studie/leerprobleem De routeplanner Spelers bij aanpak studie en leerproblemen De schoolmaatschappelijk werker De schoolpsycholoog Het trajectbureau Het steunpunt Studie en Handicap Crisis tijdens de opleiding Het Zorg en Advies Team Flankerend zorgsysteem voor lgf studenten (en zorgstudenten ) Toelatingsprocedure Een beperking of handicap tijdens de BPV Wet leerlinggebonden financiering De coördinator Studie en Handicap tijdens de opleiding De studieloopbaanbegeleider 14 Bijlagen Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. ZAT/ document d.d.5 oktober

3 Inleiding De routeplanner voor studenten en docenten is een belangrijk onderdeel van de studieloopbaanbegeleiding binnen ROC Tilburg. In dit document wordt een aantal rollen en mogelijke situaties van de studieloopbaanbegeleiding van de student beschreven die hij / zij tegen kan komen op de weg naar het diploma. Het document is geen bindend voorschrift maar draagt het karakter van een routeplanner zodat de richting naar het diploma gevolgd kan worden als zich obstakels voordoen tijdens de opleiding. Het stuk is als volgt ingedeeld: Hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van het opleidingstraject, de eerste lijn, het primaire proces en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Hoofdstuk 2 geeft een beschrijving van de route als er problemen zijn en de medewerkers die daarbij betrokken zijn. Hoofdstuk 3 gaat dieper in op het Zorg Advies Team. Hoofdstuk 4 beschrijft de specifieke begeleiding van lgf en zorgstructuur. ZAT/ document d.d.5 oktober

4 1 De eerste lijn: het opleidingstraject 1.1 Start van het opleidingstraject De student wordt aangemeld voor een opleiding van zijn keuze. Aanmelding verloopt via STUZA en wordt gecoördineerd door de coördinator studentenbegeleiding van de opleiding. Tijdens het intakegesprek vindt er zowel een controle plaats van de administratieve gegevens voor het bekostigingsdossier, als van de persoonlijke gegevens voor het pedagogische dossier. Gegevens vanuit het overdrachtsdossier vormen de leidraad van het gesprek, naast motivatie, opleiding en beroepsbeeld. Dit overdrachtsdossier wordt ingevuld door de toeleverende school. Daarin staat vermeld, of het wenselijk is om vooraf telefonisch contact met de intaker te hebben. Binnen het ROC wordt gestreefd naar een warme overdracht. Onder een warme overdracht wordt verstaan, dat de studieloopbaanbegeleider van de toeleverende school overleg heeft met het intake team van de ontvangende school om dossiers van toekomstige studenten te bespreken. Geadviseerd wordt om dit op te nemen in de jaarplanning. Doel van de warme overdracht is om de kans op slagen voor de student te verhogen en te voorkomen dat een student onnodig vroegtijdig uitstroomt zonder diploma. Bij de warme overdracht zijn de volgende aandachtspunten: de overdracht vindt plaats voor de start van de opleiding de coördinatoren studentenbegeleiding zorgen voor de uitvoering de warme overdracht kan plaats vinden via telefonisch contact maar de voorkeur gaat uit naar een gesprek met betrokkenen. Dat kan goed als er meerdere studenten van een opleiding als groep besproken worden en het intake team dit van tevoren plant. doel van het gesprek is om helder te krijgen of er sprake is van spijbelen, reclassering, jeugdzorg, (financiële) problemen, ouders, chronische klachten, leer- en gedragsproblemen, geschiktheid opleiding. 1.2 De intake Tijdens het intakegesprek komende de volgende zaken aan de orde: 1. De NAW-gegevens worden gecontroleerd op het aanmeldformulier 2. De checklist van benodigde documenten om de inschrijving definitief te maken wordt gecontroleerd 3. De student krijgt eventueel een antwoordenveloppe mee om ontbrekende documenten op te sturen 4. Gegevens vanuit het overdrachtsdossier vormen de leidraad van het gesprek. Als vragen niet of onvolledig ingevuld zijn, maakt de docent aantekeningen bij de betreffende vragen zodat er een compleet beeld ontstaat van de student 5. Als er geen overdrachtsdossier is, maakt de docent gebruik van een blanco exemplaar en vult deze tijdens het gesprek met steekwoorden in. Er is sprake van een voorlopige plaatsing. 6. Het intake gesprek wordt afgerond met een duidelijke conclusie voor de student. Dit wordt ingevuld op het formulier conclusie intake formulier in. Hierop wordt ook duidelijk vermeld, welke acties er nog ondernomen moeten worden door STUZA om er voor te zorgen dat alle documenten aanwezig zijn voor een volledig bekostigingsdossier. 7. Als er twijfel is over de geschiktheid van een student op grond van motivatie, vooropleiding en beperking, wordt dat met de student besproken. Er wordt een tweede intake gesprek gepland met de coördinator studentenbegeleiding, trajectbegeleiding of coördinator studie en handicap. Van belang is, dat STUZA op de hoogte is van de beschikbaarheid van de coördinator en voor het verzorgen van de uitnodiging. Als de student na de tweede intake niet aangenomen wordt, dan krijgt hij/zij een doorverwijzing naar het trajectbureau. Bij een uiteindelijke definitieve afwijzing vindt er rapportage plaats naar de toeleverende school door het opleidingsteam waar de student is aangemeld. ZAT/ document d.d.5 oktober

5 8. Het intake dossier gaat na afloop van de intake direct via het intaketeam naar Stuza. De Balie kan hierin ondersteunen. 9. Er zijn opleidingsteams waarbij een assessment gepland is. De procedure na afwijzing staat beschreven bij punt 7. Voor de opleidingen met numerus fixus geldt hetzelfde. 1.3 Leidraad intake gesprek 1. Persoonlijke gegevens controleren 2. Stage bij voorgaande opleiding; welke werkzaamheden zijn verricht 3. Studievaardigheden zoals: heb je problemen met bepaalde vakken, zijn er vakken die je goed liggen, op welke manier werk jezelf, ben je nauwkeurig, snel, kun je goed plannen, welke factoren kunnen je studie belemmeren? 4. Gemaakte testen: is er ooit onderzoek gedaan door wie en wanneer? 5. Hobby s, thuissituatie, vrienden 6. Werkervaring 7. Motivatie voor opleiding en beroep 8. Huidig werk (als het gaat om een BBL-student) 9. Verwachtingen opleiding 10. Toekomstverwachting 11. Omschrijving type student: lgf/pgb/wajong 12. Begeleidingstraject voor topsporters met de status van topsporter 13. Gezondheid en fysieke beperkingen 1.4 Spelers in het opleidingstraject Tijdens de opleiding zijn de volgende begeleiders in beeld die onderling samenwerken om mede zorg te dragen voor een succesvolle opleiding: 1. Studieloopbaanbegeleider 2. Coördinator studentenbegeleiding 3. Trajectbegeleider 4. Directeur per school die eindverantwoordelijk is voor zijn studenten 5. Directeur per locatie die de studieloopbaanbegeleiding in zijn portefeuille heeft Als de student bij aanvang van de studie een LGF indicatie of een aandachtspunt voor extra zorg of begeleiding heeft, dan komen er nog de volgende spelers in het opleidingstraject bij: 1. Coördinator studie en handicap 2. Studieloopbaanbegeleider In hoofdstuk 4 wordt hier informatie over gegeven De studieloopbaanbegeleider Iedere student heeft een studieloopbaanbegeleider. De taak is: 1 De individuele begeleiding gedurende het opleidingstraject en op grond daarvan de diagnostische beoordeling van de student door: Het voeren van gesprekken over ontwikkeling van competenties in relatie tot de opleiding en de werkprocessen door stimuleren, spiegelen en controleren van afspraken Het begeleiden bij bepaling leerdoelen en leeractiviteiten evenals het leren leren Het geven van groep studieloopbaanbegeleiding (indien van toepassing) Het onderhouden van contacten met ouders/verzorgers en/of mede-uitvoerders Het samen met de student reflecteren op uitgevoerde leeractiviteiten zoals resultaat, proces en (beroeps-) houding Het doorverwijzen indien er problemen zijn bij het volgen van de studie conform de routeplanner (zie 2.2.). ZAT/ document d.d.5 oktober

6 Contacten hebben met het docententeam 2. De dossiervorming van de student (met ondersteuning van het opleidingsteam) om van daaruit zorg te dragen voor: Het voorbereiden van de ouderavond Het voorbereiden van voortgangsbespreking en voortgangsrapportage Het zijn van het eerste aanspreekpunt voor student, ouder en verzorger Het signaleren, adviseren en reflecteren waardoor uiteindelijk het examen behaald wordt De coördinator studentenbegeleiding Iedere opleiding of cluster van opleidingen heeft een coördinator studentenbegeleiding. De taken van de coördinator studentenbegeleiding zijn: Het inhoudelijk coördineren van de intake Het mede-organisator zijn van het proces van begeleiding en studieloopbaanbegeleiding Het adviseren m.b.t. plaatsing van studenten Het ondersteunen van studieloopbaanbegeleiders in hun begeleidingstaak Het overleggen met management over wensen, knelpunten e.d. betreffende begeleiding Het bemiddelen en adviseren en onderhouden van contact met de 2 e en 3 e lijn, (zie routeplanner 2.2) Het onderhouden van contacten met specialisten in 2 e en 3 e lijn (zie routeplanner 2.2.) Het bemiddelen bij dreigende uitval Het begeleiden bij keuze voor een andere opleiding Het overleggen met alle studieloopbaanbegeleiders per opleidingsteam Het overleggen met trajectbegeleider c.q. zorgteam Het zijn van een schakelfunctie tussen studieloopbaanbegeleider en trajectbegeleider Het mede zorg dragen voor een correcte uitschrijving. De coördinator studentenbegeleiding is duidelijk een spil in het hele netwerk. Het betreft geen functiedifferentiatie, maar een taak naast lestaken en andere taken De trajectbegeleider Iedere school heeft een trajectbegeleider: De trajectbegeleider is concreet bezig met studenten die uit de boot (dreigen) te vallen en neemt daarmee, tijdelijk en of gedeeltelijk, de regie over van de studieloopbaanbegeleider en zorgt voor het totale overzicht van de studieloopbaan door de volgende taken uit te voeren: Zorgen voor een volledig dossier bij beëindiging van de studie Coördineren van verzuim en zorgmelding bij LPA Voeren van consultatiegesprekken met studenten op verzoek van studieloopbaanbegeleider/coördinator studentenbegeleiding Contactpersoon zijn voor hulp en jeugdinstellingen Voorbereiden van een ZAT bijeenkomst Afgeven van een signaal bij Zorg en Jeugd Verzamelen van informatie over aangemelde studenten in het ZAT Doorgeven van informatie uit zorgteam naar het opleidingsteam Terugkoppelen van informatie vanuit het ZAT naar het opleidingsteam door informatie overdracht Bewaken van de dossiers van de studenten ZAT/ document d.d.5 oktober

7 Jaarlijks rapporteren van de bevindingen over het functioneren van het ZAT aan de schooldirecteur Zorgen dat, indien nodig, de tweedelijns zorg wordt ingezet Aanspreken van studieloopbaanbegeleiders en coördinatoren studentenbegeleiding als er zaken niet kloppen rondom studentenbegeleiding De directeur die verantwoordelijk is voor zijn student De directeur is eindverantwoordelijke en zal binnen de school zorg dragen voor de juiste randvoorwaarden zodat de studieloopbaanbegeleiders, coördinatoren studentenbegeleiding en trajectbegeleider kunnen zorgen voor een optimale studieloopbaanbegeleiding voor iedere student. Primair doel is passend onderwijs en correcte studieloopbegeleiding waardoor iedere student de school verlaat met een diploma op zak, indien hij aan de eisen voldoet. Als er, ondanks deze inzet, toch sprake is van vroegtijdig schoolverlaten dan wordt een dossier van een student nooit gesloten zonder akkoord van de directeur. Dat geeft de garantie voor een juist doorlopen van de procedure rondom onderwijs en studieloopbaanbegeleiding De directeur van de locatie met het onderdeel zorg in de portefeuille De directeur per locatie die het onderdeel zorg in zijn portefeuille heeft zorgt ervoor dat op de locatie de randvoorwaarden aanwezig zijn waardoor er kwalitatief goed onderwijs wordt verzorgd en daar waar nodig voldoende aandacht is voor extra begeleiding om de studie tot een goed einde te brengen. Hierdoor kan er op locatie het zorgteam, het ZAT en het netwerk overleg operationeel zijn. ZAT/ document d.d.5 oktober

8 2 De tweede lijn: fasering aanpak studieproblemen tijdens de opleiding Als blijkt dat er zich tijdens de opleiding problemen voordoen, wordt er onderzocht (in nauwe samenwerking met studieloopbaanbegeleider, coördinator studentenbegeleiding en trajectbegeleiding) of de verantwoordelijkheid bij de studieloopbaanbegeleider blijft liggen of dat het (tijdelijk) wordt overgedragen aan de trajectbegeleider. Belangrijk daarbij is dat er helderheid bestaat over doelen en verwachtingen van de tweede lijn hulpstructuur binnen de school. De studieloopbaanbegeleider blijft bij overstijging naar de 2 e lijn medeverantwoordelijk voor de student. De volgende zaken dienen gerealiseerd zijn: 1 Korte lijnen tussen studieloopbaanbegeleider, coördinator studentenbegeleiding, trajectbegeleider en zorgteam (zie 2.3) door: eenduidige route van aanvraag, behandeling en afhandeling duidelijke beschrijving van de begeleidingsvraag centrale registratie met overzicht van de aanmeldingen informatie over aanbod begeleiding / service kaart bespreken van verbeterformulier in het zorgteam. 2 Afspraken naleven ten behoeve van efficiënte inzet van de tweedelijns zorg: verwijzingen van tweedelijns hulpvraag alleen via trajectbegeleider in overleg met coördinator studentenbegeleiding, na bespreking casus in zorgteam bij onduidelijkheid begeleidingsvraag is er sprake van afwijzing aanvraag en terugkoppeling naar coördinator studentenbegeleiding regelmatige rapportage naar studieloopbaanbegeleider, coördinator studentenbegeleiding, trajectbegeleider en schooldirecteur directe verzending van aanmeldformulier extra begeleiding naar betrokken persoon in de tweede lijn als formulier besproken is in het zorgteam. 3 De opleiding heeft de volgende functies en/ of taken in de tweede lijn: 1. schoolpsycholoog (3 e lijns die een taak hebben in de 2 e lijn) 2. schoolmaatschappelijk werker (3 e lijns die een taak hebben in de 2 e lijn) 3. leerplichtambtenaar(3 e lijns die een taak hebben in de 2 e lijn) 4. medewerkers trajectbureau die beroepskeuzeonderzoek, capaciteitsonderzoek en (heroriëntatie)trainingen verzorgen. 2.1 Routeplanner bij mogelijk studie/leerprobleem Stap 1 Het opleidingsteam signaleert een probleem bij de student op het gebied van de resultaten van de opleiding en/of bij een bepaald studiegedrag waardoor het behalen van de opleiding in gevaar komt. Bij de studieloopbaanbegeleider komen de signalen binnen. Ondanks gesprekken met de student en/of groep zijn er geen verbeteringen. Stap 2 De studieloopbaanbegeleider consulteert de coördinator studentenbegeleiding en de trajectbegeleider. Vanuit dit overleg volgen de acties die moeten leiden tot verbetering. ZAT/ document d.d.5 oktober

9 Stap 3 Indien er geen verbeteringen zijn, wordt de casus van de student middels het formulier extra begeleiding via de trajectbegeleider ingebracht in het zorgteam Zorgteam neemt het besluit over welke acties ondernomen worden om hulp en aanvullende zorg te kunnen geven aan de student door handelingsadvisering te bieden en door zorg en hulp te activeren. Stap 4 Als blijkt dat het resultaat niet het gewenste effect heeft en student niet of moeilijk de studie kan voortzetten in verband met complexe hulpvragen betreffende gedrag en ontwikkeling die zich afspeelt op één of meerder leefwerelden, dan wordt de casus via de trajectbegeleider besproken in het Zorg Advies Team op locatie niveau met als doel: De kwaliteit van besluitvorming over studenten met hulpvragen te verbeteren Beter maatwerk mogelijk te laten zijn door afstemming van de zorg Geen student tussen wal en schip te laten komen Geen onnodige overlap of lacunes te laten zijn in de zorg door een sluitend netwerk en vangnet Snelle inzet van passende hulp te waarborgen Dit alles is weergegeven in het stroomschema op de volgende bladzijde. ZAT/ document d.d.5 oktober

10 2.2 De route planner ZAT/ document d.d.5 oktober

11 2.3 Spelers bij aanpak studie- en leerproblemen Bij problemen die zich tijdens het opleidingstraject voordoen, zowel m.b.t. de studie als andere zaken, kan de student extra ondersteuning nodig hebben. Via de trajectbegeleider wordt de student ingebracht in het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit: 1. Trajectbegeleider 2. Leerplicht ambtenaar (op afroep) 3. Schoolmaatschappelijk werker 4. Schoolpsycholoog 5. Medewerker trajectbureau 6. Zorg studieloopbaanbegeleider 7. Coördinator Studie en Handicap Het zorgteam komt regelmatig bij elkaar om het aanmeldformulier extra begeleiding te bespreken onder voorzitterschap van de trajectbegeleider De schoolmaatschappelijk werker Iedere locatie heeft een schoolmaatschappelijk werker. De taken van de schoolmaatschappelijk werker zijn: Taxatie oplossingsrichtingen op het gebied van psychosociale problemen Schakel zijn tussen bureau Jeugd Zorg en school Kennis inbrengen over de zogenaamde derdelijns zorg Gespreken voeren met studenten Adviseren van studenten en doorverwijzen Adviserend zijn aan de ZAT s op locaties. Inzet van schoolmaatschappelijk werk wordt besproken in het zorgteam De schoolpsycholoog Vanuit het expertisecentrum is een schoolpsycholoog werkzaam op de locatie. De taken van de schoolpsycholoog zijn: Ondersteuning bij studie en persoonlijke problemen vanuit de tweede lijn. Deelname aan zorgadviesteams op locatie (portaal voor tweedelijns zorg) Adviserend zijn aan de ZAT s op de locaties. Verzorgen van enkele workshops De inzet van de schoolpsycholoog wordt besproken in het zorgteam Het trajectbureau Door het trajectbureau worden diensten aangeboden ter ondersteuning van de studieloopbaanbegeleiding. De diensten die aangeboden worden, zijn: 1. Extra begeleiding, met betrekking tot loopbaanoriëntatie o.a. beroepskeuze onderzoek, capaciteitentest en heroriëntatie. 2. Diverse trainingen zoals faalangstreductie, sociale vaardigheid, agressieregulatie en assertiviteit mede in samenwerking met het IMW ZAT/ document d.d.5 oktober

12 De inzet van de diensten wordt besproken in het zorgteam Het steunpunt Studie en Handicap De diensten die aangeboden worden zijn: Algemeen informatiepunt over de mogelijkheden van studeren met een handicap of studiebelemmering op het ROC Informatiepunt voor het vinden van een passende opleiding voor student met een handicap of studiebelemmering Informatiepunt voor specifieke begeleiding, aanpassingen en voorzieningen die mogelijk zijn voor studenten met handicap en studiebelemmering op school en in BPV Centraal informatiepunt rondom Leerling Gebonden Financiering (de rugzak). 2.4 Crisis tijdens de opleiding Crisiszaken dienen meteen (of zo spoedig mogelijk) te worden opgepakt. In ieder geval is het van belang dat ouders/begeleider(s), familie (indien student meerderjarig is) op de hoogte worden gebracht. Tijdens een crisis is de schooldirecteur regievoerder. ZAT/ document d.d.5 oktober

13 3. Het Zorg en Advies Team Het Zorg en Advies Team (ZAT) is een interdisciplinair team waarin professionals uit het onderwijs en instellingen voor zorg en jeugdhulpverlening structureel samenwerken om studenten van de school met persoonlijke en/of gedrag- en/ of leerproblemen te ondersteunen. Het ZAT heeft een belangrijke functie in het bouwwerk Zorgstructuur. De noodzaak van het ZAT wordt gevormd door het feit dat er veel complexe vraagstukken zijn in de begeleiding van studenten en het adequaat doorverwijzen van studenten naar een vervolg als zij vast lopen in hun studie van belang is. Er is binnen een locatie een orgaan nodig, dat naast de reguliere studieloopbaanbegeleiding van studenten, verantwoordelijkheid draagt voor een goede werkende zorgstructuur. Externe partijen zijn daarbij onmisbaar, collegiale consultatie een vereiste. Per schooljaar zal eenmaal per zes weken een bijeenkomst van het ZAT worden georganiseerd. In het ZAT worden vooral casussen besproken en onderling adviezen gegeven. Het ZAT wordt per locatie gepland onder voorzitterschap van de schooldirecteur die zorg zijn portefeuille heeft. Basis samenstelling ZAT Voorzitter directeur met zorg in de portefeuille Coördinatoren studentenbegeleiding (op afroep) Trajectbegeleider Schoolmaatschappelijk werker Schoolpsycholoog Studieloopbaanbegeleider Coördinator studie en handicap Medewerker LPA Medewerker GGD Aanvulling basisteam GGZ Jeugdreclassering Jeugdzorg MEE Politie REC ZAT/ document d.d.5 oktober

14 4. Flankerend zorgsysteem voor lgf studenten (en zorgstudenten) 4.1. Toelatingsprocedure Voor studenten met een handicap, leerstoornis en/of chronische ziekte wordt bij de aanmelding van de student zorgvuldig besproken of er onoverkomelijke bezwaren zijn m.b.t. het beroepenveld waarvoor mensen worden opgeleid om met de opleiding te starten. Als er onoverkomelijke bezwaren zijn om te starten, dan zal de coördinator studie en handicap met de student zoeken naar een passend alternatief. Als de student toelaatbaar is dan heeft coördinator studie en handicap met de intaker van het opleidingsteam een eerste of tweede intake gesprek Een beperking of handicap tijdens de BPV Ervaring leert dat het erg belangrijk is om in een zo vroeg mogelijk stadium beperkingen bij studenten te signaleren. Als bij aanvang van de opleiding bekend is dat de student een beperking heeft en tevens bekend is wat dit betekent voor de opleiding en beroep, kunnen in overleg met de student en de opleiding maatregelen getroffen worden die de beroepsopleiding tot een succes maken. Als pas bij het zoeken van of mislukken op een stageplaats duidelijk wordt dat een student een beperking heeft, kan de student niet goed begeleid worden. De studieloopbaanbegeleider heeft hierbij een belangrijke taak Wet leerlinggebonden financiering Deze wet is sinds 1 augustus 2006 van kracht en heeft tot doel emancipatie en integratie van jongeren met een beperking te bevorderen. De wet heeft de keuzevrijheid van ouders en jongeren vastgelegd. Die vrijheid is niet absoluut en wordt beperkt daar waar scholen menen dat ze met hun mogelijkheden niet in staat zijn kwalitatief goed onderwijs te bieden aan een leerling. Op korte termijn wordt op dit punt grote verandering verwacht De coördinator Studie en Handicap tijdens de opleiding Vanuit de LGF middelen wordt een coördinator studie en handicap per locatie ingezet. De taken van de coördinator zijn: Het actief betrokken worden bij de intake van LGF studenten Het adviseren m.b.t. plaatsing van een LGF student. Het verzamelen van alle gegevens en het opstellen van onderwijskundige rapportage bij een nieuwe indicatie. Het monitoren bij herindicatie van het schrijven van het evaluatie handelingsplan. Het aanspreekpunt zijn voor ambulante begeleiders. Het adviseren van de studieloopbaanbegeleider met betrekking tot functie/studiebeperking en stage mogelijkheden Het bewaken van het aflopen van indicatietrajecten en het tijdig aanvragen van herindicatie Het schrijven van handelingsplannen. Op een aantal locaties is de coördinator studentenbegeleiding ook coördinator Studie en Handicap. Dit is mogelijk als de persoon de juiste competenties heeft voor deze beiden taken De studieloopbaanbegeleider De studieloopbaanbegeleider vervult een belangrijke taak bij het maken van een handelingsplan voor de student, het informeren van de studieloopbaanbegeleider, die de LGF student begeleidt, en het monitoren van de voortgang van de LGF student. ZAT/ document d.d.5 oktober

15 De taken van een studieloopbaanbegeleider zijn als volgt omschreven: Het begeleiden en ondersteunen van LGF studenten die een geïndiceerde studiebelemmering of handicap hebben op school en tijdens de BPV Het begeleiden van de studieloopbaanbegeleiders die de zorg hebben voor de LGF studenten Het voeren van begeleidingsgesprekken met individuele studenten Het zorgen voor verslaglegging en terugkoppeling aan de betrokkenen Het schrijven en bewaken van handelingsplannen Het afstemmen met ambulante begeleider, inhoudelijk overleg voeren op structurele basis en terugkoppeling naar ouders Het adviseren bij herindicatie van de LGF student Het informeren van teams/studieloopbaanbegeleiders over studiebelemmering/handicap van een LGF student Het adviseren van de praktijkopleider Het voorbereiden op de stage in specifieke gevallen Het bijdragen aan de totstandkoming van handelingsplannen Het bewaken van het uitvoeren van het handelingsplan. ZAT/ document d.d.5 oktober

Route 35 Zomeractie 2013

Route 35 Zomeractie 2013 Route 35 Zomeractie 2013 Document zomer actie 2013 Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving en doel activiteit blz. 3 2. Overzicht planning zomeractie 2013 blz. 4 3. Programma blz. 5 4. Bijlagen: - Bijlage

Nadere informatie

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1'

Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise: Uitgebreide zorgintake bij KWC1' Good practise Het koning willem 1 college in Den Bosch heeft, naast de reguliere intake voor alle leerlingen, een aparte zorgintake voor leerlingen met een

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016

Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Toelatingsprocedure Schooljaar 2015-2016 Inleiding Beste student, Het toelatingsbeleid van Lentiz MBO Greenport is er op gericht je in de meest geschikte opleiding te plaatsen. Dat moet voor jou ook haalbaar

Nadere informatie

iets voor jou? Leerlingzorg

iets voor jou? Leerlingzorg iets voor jou? Leerlingzorg Leerlingzorg Waarom deze wegwijzer? Soms heb je wel eens vragen maar weet je niet waar je ze kunt stellen of waar je hiervoor heen moet op school. Deze wegwijzer zal je helpen

Nadere informatie

Good practise: intakeprocedure verdiepte intake'

Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise: intakeprocedure verdiepte intake' Good practise De onderstaand beschreven intakeprocedure betreft een verdiepte intakeprocedure voor zorgleerlingen. Het is een initiatief van de lokatie

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2007-2008 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo

Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo Kaderplan Trajectbegeleiding Duin en Kruidbergmavo 1. Doel van de trajectgroep-achtige voorziening voor eigen school. Ondersteuning en uitbreiding huidige zorgteam, vooruitlopend op de wet passend onderwijs

Nadere informatie

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

(logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO (logo toeleverende school) Met plaatsnaam, locatieadres en postcode (dus geen postbusadres) DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode:

Nadere informatie

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie.

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie. ORGANISATIE ZORG DE MENTOR De mentor is het eerste aanspreekpunt. Bij hem komen de signalen samen, hij onderneemt actie en verzorgt de rapportage. Daarnaast is hij op de hoogte van de acties die ondernomen

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Interne zorgstructuur

Interne zorgstructuur Interne zorgstructuur Zorgniveau 1: Adaptief onderwijs Doel: Preventie van problemen door tegemoet te komen aan de basisbehoeften van kinderen: relatie, competentie en autonomie. In deze fase staat het

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO

DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO DOORSTROOMFORMULIER van VMBO naar MBO Van: VMBO Naam leerling: Sofinr.leerling: Naam school: Adres school: Postcode en plaats: Telefoonnummer: Contactpersoon: Naar: MBO Naam school: Adres school: Postcode

Nadere informatie

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB)

Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) Werkwijze Commissie voor de Begeleiding (CvB) www.zat.nl Over dit instrument 1 Commissies voor de Begeleiding (CvB s) hebben de taak om er met het team voor te zorgen dat iedere leerling optimaal gebruik

Nadere informatie

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO

Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Checklist kwaliteit van het ZAT in het VO Nederlands Jeugdinstituut Landelijk steunpunt ZAT ZAT infolijn t (030) 230 65 64 e infozat@nji.nl i www.zat.nl 1. Realisatie van de doelen/prestaties doelen/prestaties

Nadere informatie

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog

Zorgcoördinator, psycholoog, orthopedagoog Functiefamilie : Onderwijs Begeleiding & Zorg, reeks II Kenmerk : 2014/000496/CvB-P&O Versie : 1 Vastgesteld CvB d.d. : 20-05-2014 Datum : 20 mei 2014 Instemming PGMR d.d. : 16-05-2014 Opgesteld door :

Nadere informatie

Kwetsbare studenten in het MBO

Kwetsbare studenten in het MBO Kwetsbare studenten in het MBO Een verkennend onderzoek Uitgevoerd voorjaar 2011 Inhoud 1. conclusies 2. aanleiding en opzet onderzoek 3. detectie zorgstudenten 4. extra begeleiding 5. dossiervorming en

Nadere informatie

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO

DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER VO - MBO DE 15-TRAP INSTROOMKALENDER - 15 SEPTEMBER - Contact V0- Middels het emailadres warmeoverdracht@albeda.nl of warmeoverdracht@zadkine.nl kan het vo in contact komen met de mbo-opleiding waar een leerling

Nadere informatie

Zorgplan Etty Hillesum Lyceum Arkelstein. School voor praktijkonderwijs

Zorgplan Etty Hillesum Lyceum Arkelstein. School voor praktijkonderwijs Zorgplan Etty Hillesum Lyceum Arkelstein School voor praktijkonderwijs september 2009 Inhoud 1. Missie, visie en uitgangspunten van praktijkonderwijs 2. Beschrijving van de kenmerken van de organisatie

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014

Ondersteuningsprofiel. Oktober 2014 Oktober 2014 ALGEMEEN INLEIDING CSG Wessel Gansfort onderdeel van CSG is een middelgrote vestiging voor VMBO-TL, HAVO, Atheneum en Atheneum+. De school heeft ongeveer 820 leerlingen. Onderwijs wordt in

Nadere informatie

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS (Logo) + Naam + Adres toeleverende school: OVERDRACHTSDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Leerlinggegevens: Achternaam: Voornaam: Geb. datum: Adres: Postcode: Woonplaats: Telefoonnr.:

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1

2014 2015 Overgang VO naar MBO Pagina 1 Overgang VO naar MBO 2014-2015 het flankerend beleid en de zomeractie in een nieuw jasje In samenwerking met VO, MBO, Leerplicht, RMC Schooljaar 2014 2015 is de zomeractie dag op 26 augustus 2014 De lente

Nadere informatie

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het?

Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? Team passend onderwijs wat is het, hoe werkt het? werkgroep bundelen van expertise, 25 mei 2012 Aanleiding voor een team passend onderwijs Passend onderwijs betekent dat iedere leerling het onderwijs en

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Teamleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en begeleiding aan leerlingen

Nadere informatie

Ook kan een gesprek met SMW ingepland worden i.v.m. de privéomstandigheden van de student b.v. jonge moeders, studenten die begeleid wonen e.d.

Ook kan een gesprek met SMW ingepland worden i.v.m. de privéomstandigheden van de student b.v. jonge moeders, studenten die begeleid wonen e.d. Begeleiding 1. Intake: ZOCO verzamelt vooraf informatie over de student en bepaalt of student Alle intakes dienen vergezeld te gaan met een ingevuld loopbaanstrategie (standaard document beschikbaar stellen

Nadere informatie

Kennen en gekend zijn

Kennen en gekend zijn Convenant VSV 2008 2011 Inleiding Kennen en gekend zijn Uitgangspunt bij aanval op uitval is dat alle talenten tellen. Het in ontwikkeling brengen van elk talent veronderstelt voor elke student een sluitende

Nadere informatie

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO

ZORGPLAN. Christelijk Lyceum Delft VMBO ZORGPLAN Christelijk Lyceum Delft VMBO 1 Missie en visie van de school Het CLD wil zijn leerlingen een veilige omgeving bieden, waarin zij kunnen opgroeien tot verantwoordelijke en vrije mensen. Wij beschouwen

Nadere informatie

Crebonummer Niveau 1 2 3 4

Crebonummer Niveau 1 2 3 4 DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS-MBO Dit kader niet invullen Deelnemernummer: Dit formulier svp volledig invullen en blokletters gebruiken. Bij voorbaat dank. PERSOONLIJKE GEGEVENS Achternaam Voorletters

Nadere informatie

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College

Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College Kaderplan Trajectgroepen/Trajectbegeleiding Vellesan College 1. Doel van de trajectgroep/trajectbegeleiding voor eigen school Voorkomen van af en uitstroom van leerlingen op het Vellesan College Optimaliseren

Nadere informatie

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL

PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL PROTOCOL NETWERK JEUGDHULPVERLENING GEMEENTE SON EN BREUGEL Het protocol is opgesteld om eenduidigheid te verkrijgen tussen de deelnemende instellingen en/of personen betreffende de uitgangspunten, de

Nadere informatie

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo

Zorgstructuur OVC. Havo/Vwo Zorgstructuur OVC Havo/Vwo NW/nov 2014 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 ORTHOPEDAGOOG... 3 COUNSELING... 3 REMEDIAL TEACHING... 3 HET ZORGTEAM (ZT)... 4 HET ZORGADVIESTEAM (ZAT)... 4 ZORGMENTOREN... 4 HUISWERKKLAS...

Nadere informatie

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs

De ambulant begeleider heeft als eerste zorg het welbevinden van de leerling binnen het regulier onderwijs 1 Wat is ambulante begeleiding? Ambulante begeleiding is ondersteuning van het speciaal onderwijs aan het regulier onderwijs. Met ambulante begeleiding kunnen leerlingen met een cluster 4 indicatie regulier

Nadere informatie

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College

Protocol. Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Protocol Leerlingbegeleiding op het Cosmicus College Inleiding Onder leerlingbegeleiding wordt verstaan het geheel van activiteiten dat tot doel heeft leerlingen, zowel individueel als in groepsverband,

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Zorg- en adviesteam in het onderwijs standaard Convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Product van het programma Intensivering Kwaliteit Zorg- en adviesteams NJi Onderwijs & Jeugdzorg / LCOJ mei 2008 Inhoudsopgave Inleiding Convenant

Nadere informatie

Terugplaatsing vanuit JJI of Jeugdzorgplus: mijn vragen!?

Terugplaatsing vanuit JJI of Jeugdzorgplus: mijn vragen!? Deze handreiking moet worden beschouwd als een werkdocument. In een keer een sluitende aanpak voor de terugplaatsing vanuit JJI of Jeugdzorgplus uit te kunnen werken blijkt te ambitieus. Omdat er altijd

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

Zorgwijzer december 2012

Zorgwijzer december 2012 LWOO Leerlingen met een LWOO beschikking krijgen extra hulp en ondersteuning bij spelling, rekenen, huiswerk en met de gelden worden kleine klassen gerealiseerd waar de leerlingen met LWOO beter tot hun

Nadere informatie

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN:

1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: 1.KLACHTEN 1.1. KWALITEIT VAN WERKEN: Ondanks het feit dat de School voor Educatie en Inburgering kwaliteit wil leveren, kan het zijn dat de cliënt niet tevreden is over de geleverde dienstverlening. De

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Toelatingsbeleid mbo

Toelatingsbeleid mbo Toelatingsbeleid mbo Concept Opsteller: Afdeling K&O Datum: Versie: 1.0 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Algemene toelatingseisen Clusius College... 3 Taal en rekenen... 4 Positieve intake... 4 Beroepsbegeleidende

Nadere informatie

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015

DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 DOORSTROOMFORMULIER VMBO MBO 2014-2015 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer student: Mobiel nummer ouders/verzorgers vader: moeder: Voornaam: Postcode: Tel. nummer vast: E-mail student: E-mail

Nadere informatie

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg

Aanmeldformulier vrij toegankelijke jeugdzorg Toelichting Sinds januari 2011 bieden BJ Brabant en Combinatie Jeugdzorg vrij toegankelijke zorg. Dit betekent dat voor deze zorg geen indicatie van Bureau Jeugdzorg nodig is. De cliënt wordt aangemeld

Nadere informatie

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO

Van VO naar VO Van VO naar VSO (cluster 3 en cluster 4) Van VO naar MBO Van PO naar VSO Van SO naar VO Van SO naar VSO Centraal Meldpunt: het monitoren van leerlingstromen Aanleiding In de regio Midden Limburg was sprake van een groot aantal thuiszitters. Uit overleggen bleek dat er geen duidelijkheid was over het aantal

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

Taken van interne begeleiders in de samenwerking

Taken van interne begeleiders in de samenwerking Taken van interne begeleiders in de samenwerking Hoewel dé intern begeleider niet bestaat, heeft de Landelijke Beroepsgroep voor Intern Begeleiders (LBib) toch geprobeerd wat overzicht te brengen in de

Nadere informatie

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken

Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Switch, een kort oriëntatietraject voor jongeren die nog een keuze gaan maken Beschrijving doelgroep: Switch, het korte oriëntatietraject is bedoeld voor jongeren die als gevolg van het niet kunnen maken

Nadere informatie

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG

ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG ZORGPLAN 5 NIVEAUS VAN ZORG 1 NIVEAU 1: ALGEMENE PREVENTIEVE ZORG IN DE GROEP De leerkracht geeft kwalitatief goed onderwijs aan een groep leerlingen en realiseert een positief werkklimaat. De algemene

Nadere informatie

Aanleiding: steeds meer dure rugzakken

Aanleiding: steeds meer dure rugzakken PASSEND ONDERWIJS Van rugzak naar maatpak Auteurs José Hermanussen, Expertisecentrum Beroepsonderwijs & Ria Groenenberg november 2014 Ouderen weten het nog wel: leerlingen die niet goed konden meekomen

Nadere informatie

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen

Naar het voortgezet onderwijs. Antwoorden op vragen Naar het voortgezet onderwijs Antwoorden op vragen Geachte ouders, Dit schooljaar gaat u uw zoon of dochter aanmelden voor het voortgezet onderwijs (vo).een grote stap voor de meeste leerlingen. Natuurlijk

Nadere informatie

PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN

PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN PROCEDURE VAN : AANMELDEN, TOELATEN, INSCHRIJVEN EN INSTROOM NIEUWE LEERLINGEN Procedure van toelating nieuwe leerlingen Basisschool De Kinderbrug Pagina 1 Inhoud Inleiding... 2 1. Informatie over de school...

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden

LEERCOACH IN DE NETWERKSCHOOL. Verantwoordelijkheden Leercoaches begeleiden studenten in hun leertraject, studievoortgang en ieontwikkeling binnen de Netwerkschool ROC Nijmegen. Deze notitie uit 2013 beschrijft de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en kerntaken

Nadere informatie

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s

Programma. Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd. Landelijk Steunpunt ZAT s Passend onderwijs ZAT - CJG; samen sterk voor de jeugd Themaconferenties WSNS-coördinatoren en bestuurders Dinsdag 22 september 2009, Rotterdam Woensdag 30 september 2009, Weert Maandag 5 oktober 2009,

Nadere informatie

Bijlage C. bij ONDERSTEUNINGSPLAN. Formulieren

Bijlage C. bij ONDERSTEUNINGSPLAN. Formulieren Bijlage C. bij ONDERSTEUNINGSPLAN Formulieren 2014-2015 1 INHOUDSOPGAVE Bladzijde C.1 Aanmeldformulier ZTO 3 C.2 Toestemmingsformulier ZTO voor ouders 5 C.3 Aanmeldformulier ZAT 6 C.4 Toestemmingsformulier

Nadere informatie

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding

ACN Zorg en Begeleiding:Opmaak :21 Pagina 1 Zorg & Begeleiding Zorg & Begeleiding 2 Zorg & Begeleiding Hoe maak ik mijn huiswerk op de juiste manier? Hoe ga ik om met stress en frustraties? Hoe word ik zekerder zodat ik beter voor mezelf kan opkomen? En wat gebeurt

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken

De inrichting van de organisatie, een overzicht van de betrokkenen en een overzicht van de zorgniveaus. De cyclus handelings gericht werken Zorg op de Overlaet Voor u ligt het zorgplan van de Overlaet. In dit document maken we inzichtelijk dat we planmatig omgaan met zorg. Het document is als volgt opgesteld: Onderdeel 1: Onderdeel 2: Onderdeel

Nadere informatie

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1

Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Voor passend onderwijs is passend gedrag nodig 1 Samen werken voor déze kinderen De schattingen variëren, maar niemand twijfelt er aan dat er jaarlijks heel wat leerlingen thuis zitten en niet het passende

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Pro College Regio Nijmegen. Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Pro College Regio Nijmegen Boxmeer Nijmegen Veldstraat Nijmegen Celebesstraat Wijchen Versie september 2013 Schoolondersteuningsprofiel Pro College regio Nijmegen Inleiding

Nadere informatie

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling

Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Protocol Toelaatbaarheid Rugzakleerling Stichting Openbaar Onderwijs Kampen PROTOCOL TOELAATBAARHEID RUGZAK LEERLING Leerling gebonden - financiering In het kader van de Wet op het Expertisecentra (WEC)

Nadere informatie

ZORG en BEGELEIDING 2011

ZORG en BEGELEIDING 2011 ZORG en BEGELEIDING 2011 Zorgplan Het Nieuwe Eemland 2011 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Visie op onderwijs en begeleiding 4 Visie op leerlingenzorg 4 Zorgstructuur Regulier en specifieke zorg 5 Aannamebeleid

Nadere informatie

Begeleidingsstructuur (V)MBO

Begeleidingsstructuur (V)MBO Begeleidingsstructuur (V)MBO Inhoudsopgave: Pagina 1. Inleiding 1 2. De begeleidingsstructuur 3 3. Uitvoering begeleidingsstructuur 6 3.1 Intake 6 3.2 Informatieoverdracht van VMBO extern naar het MBO

Nadere informatie

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt.

In deze notitie wordt bovengenoemde concrete actie nader uitgewerkt. Notititie Interne Zorgstructuur Voorschool d.d. 2 mei 2006 Vastgesteld Adviesgroep GOA 0-6 d.d. 6 juni 2006 1. Inleiding In oktober 2005 heeft de gemeenteraad de nota Haagse Klasse, Beleidskader voor het

Nadere informatie

Heb je vragen over dit dossier? Neem dan contact met ons op of kijk op www.roctilburg.nl.

Heb je vragen over dit dossier? Neem dan contact met ons op of kijk op www.roctilburg.nl. Postbus 1330 5004 BH Tilburg T 013 539 7090 F 013 539 7091 Sofi-nummer: OV nummer: Onderwerp: Overdrachtsdossier Datum: Beste, Het ROC Tilburg besteedt veel aandacht aan de intakeprocedure. Wij willen

Nadere informatie

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners?

Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Wat worden leerlingen en ouders hier beter van? Wat levert het op voor leerkrachten, scholen en partners? Passend onderwijs Zorg- en adviesteams Integraal indiceren Centrum voor jeugd en gezin De lokale

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs

Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Protocol Advies keuze voortgezet onderwijs Obs Valkenhorst Bremstraat 14 9404 GD Assen 0592-331393 directie@devalkenhorst.nl www.devallkenhorst.nl Protocol Advies schoolkeuze Voortgezet Onderwijs Aanmelding

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT

ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT ACTIEF SOLLICITEREN JOBCOACH TRAJECT DOEL Aangemelde en toekomstige BBL studenten die geen werkplek hebben kunnen 1 à 2 onderwijsperioden na aanmelden starten aan de opleiding doordat ze (met hulp van

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

Schoolpsycholoog. Startnotitie. Verkenning van taken en werkzaamheden van de schoolpsycholoog binnen het ROC Da Vinci College

Schoolpsycholoog. Startnotitie. Verkenning van taken en werkzaamheden van de schoolpsycholoog binnen het ROC Da Vinci College Schoolpsycholoog Startnotitie Verkenning van taken en werkzaamheden van de schoolpsycholoog binnen het ROC Da Vinci College Elly van Mechelen 26-4-2010 Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 3 1.1 Schoolbreed

Nadere informatie

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010

Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum. December 2010 Zorgbeleid Haags Montessori Lyceum December 2010 INHOUD Voorwoord 3 1 Onderwijsvisie binnen VOH en het HML 4 2 Zorgstructuur 5 2.1 Zorglijnen 5 2.2 Procesbeschrijving zorg 6 2.3 Zorgstructuur op het HML

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10

SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 SAMENWERKINGSVERBAND PASSEND ONDERWIJS PRIMAIR ONDERWIJS 30-10 Aan de directeuren en intern begeleiders van de scholen verbonden aan het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO 30-10 Waalwijk, Heusden,

Nadere informatie

Plaatsingsprocedure leerjaar 1. Clusius College Castricum

Plaatsingsprocedure leerjaar 1. Clusius College Castricum Plaatsingsprocedure leerjaar 1 Inhoud 1. Plaatsingscommissie blz. 3 A. Doel van de plaatsingscommissie blz. 3 B. Samenstelling, taken blz. 3 C. Ondersteuning: blz. 3 externe deskundigen interne deskundigen

Nadere informatie

INTAKE OPLEIDING VERZORGENDE IG NIVEAU 3

INTAKE OPLEIDING VERZORGENDE IG NIVEAU 3 Formulier 1 INTAKE OPLEIDING VERZORGENDE IG NIVEAU 3 Naam leerling : adres : telefoon : email : geboortedatum : Instelling : contactpersoon : telefoon : email : A. Opleidings en beroepsbeeld: score 1 interesse/beroepsbeeld

Nadere informatie

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege

Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege 2015-2016 Begeleiding en Ondersteuning op het Eckartcollege Integrale leerlingbegeleiding Inhoud Inleiding... 2 1. Uitganspunten begeleiding en ondersteuning... 3 2. SAVUE-model... 4 3. Nadere werkwijze...

Nadere informatie

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum

ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum ondersteuningsstructuren Lorentz Lyceum 6 juli 2014 Versie 0.1nmp en fnc Inleiding: In dit document worden de ondersteuningsstructuren van het Lorentz Lyceum beschreven. Het Lorentz Lyceum vindt het bieden

Nadere informatie

Commissie Toewijzing. Inleiding

Commissie Toewijzing. Inleiding Commissie Toewijzing Inleiding Met de invoering van Passend Onderwijs op 1 augustus 2014 krijgt het SWV Fultura de wettelijke taak om te bepalen of een leerling toelaatbaarheid is tot het voortgezet speciaal

Nadere informatie

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim H N D E N L G Regionale Meld- en Coördinatiefunctie JGZ Zuid-Holland West, RMC regio Haaglanden, augustus 2011 Inleiding In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Dit houdt in dat

Nadere informatie

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG

DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG DOORGAANDE ZORGLIJNEN IN DEN HAAG Eindrapportage Hans Kruijssen, adviseur m.m.v. Rineke Huysmans, ROC Mondriaan juni 2010 Vooraf Met deze eindrapportage aan de stuurgroep Spirit4you rondt de projectleider

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden

Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Intake- en plaatsingsproces ROC Leiden Elke student is welkom bij ROC Leiden. geplaatst in geschikte opleiding op passend niveau. klantvriendelijk, snel en adequaat proces. de student weet (snel) waar

Nadere informatie

Signalen Leerling. Mentor (MO+(E)LLB) SMW Sociaal emotionele problematiek. Intern overleg ( IZO) ZAT

Signalen Leerling. Mentor (MO+(E)LLB) SMW Sociaal emotionele problematiek. Intern overleg ( IZO) ZAT Signalen vakdocenten en OOP Signalen Leerling. Signalen ouders en verzorgers. Mentor (MO+(E)LLB) Zorgcoördinator ondersteuning + advisering mentor, docent, directie, OOP en SMW. SMW Sociaal emotionele

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Kader voor matching 2015

Kader voor matching 2015 2015 Colofon datum n o v e m ber 2 01 4 status d e f in it ie f 2 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doel van matching... 3 3. Inhoud van de matchgesprekken... 3 3.1 Intake... 3 3.2 Match-mid gesprek...

Nadere informatie

Leerlingen zorgstructuur. Voor pedagogische en didactische ondersteuning.

Leerlingen zorgstructuur. Voor pedagogische en didactische ondersteuning. Leerlingen zorgstructuur Voor pedagogische en didactische ondersteuning. Inhoudsopgave 1. Inleiding blz: 3 2. Stappenplan zorgstructuur blz: 4 Bijlage 1: De drie zorgdocumenten schematisch naast elkaar

Nadere informatie

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO

VOORTGEZET ONDERWIJS MBO DOORSTROOMDOSSIER VOORTGEZET ONDERWIJS MBO 2009-2010 Achternaam: Adres: Woonplaats: Mobiel nummer: Voornaam: Postcode: Tel. nummer: E-mail: Gewenste opleiding: Crebonummer: Naam college: Instroom leerjaar:

Nadere informatie

A Preventieve reboundvoorzieningen

A Preventieve reboundvoorzieningen Voorstel inrichting reboundvoorziening De structuur die de regiegroep voor ogen heeft, is een reboundvoorziening met: een preventief programma, evenwichtig verspreid over Den Haag. De regiegroep stelt

Nadere informatie

WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND

WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND 3. Pedagogisch beleid.1 werkinstructie VVE medewerkers 1 van 6 WERKINSTRUCTIES MEDEWERKERS VVE VAN INTAKE TOT EXIT T.A.V. HET KIND Aanmelding kind voor deelname aan VVE programma. Wanneer er kinderen op

Nadere informatie

Het ZAT en de deelnemerszorg bij het ROC van Amsterdam

Het ZAT en de deelnemerszorg bij het ROC van Amsterdam Het ZAT en de deelnemerszorg bij het ROC van Amsterdam 1. Het Zat Het Zorg- en adviesteam (ZAT) dat van dit ROC meedeed aan het IKZ-programma betrof het in Amsterdam Zuidoost genoemde zorgteam, werkzaam

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402

Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Functieprofiel: Studentenconsultant Functiecode: 0402 Doel Voorlichten, adviseren, begeleiden, testen en trainen van studenten, alsmede waarborgen van de volledigheid, toegankelijkheid en actualiteit van

Nadere informatie