Echtgenoot en vader naar Gods hart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Echtgenoot en vader naar Gods hart"

Transcriptie

1 Echtgenoot en vader naar Gods hart Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 1

2 Wat is geestelijk leiderschap? Echtgenoot en vader naar Gods hart Geestelijk leiderschap heeft als fundament een overgave aan en een leven in Christus. Een geestelijke leider inspireert anderen om op Christus te lijken op een verzorgende, zelfopofferende manier die anderen opbouwt en hen bevestigt in hun zijn. Hij is niet tolerant m.b.t. zonde en accepteert en erkent zijn fouten richting anderen zonder proberen te ontsnappen aan zijn eigen verantwoordelijkheid. Geestelijk leiderschap berust op vertrouwen, integriteit en eerlijkheid! (Romeinen 12:16-17) "Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen." Geestelijke leiders zijn geroepen om anderen te dienen, waardoor zij God dienen. Zij leiden door het goede voorbeeld te geven, streven ernaar om onberispelijk te blijven door de genade van God. Geestelijke leiders worden veranderd naar het beeld van Christus door middel van hun tekortkomingen en overwinningen, wetende dat wat ze zijn, wordt verwezenlijkt door hun geloof en niet door hun eigen werken. Geestelijk leiderschap wordt vaak aangeduid als "dienend leiderschap." Een geestelijke leider staat altijd open voor advies en is gewillig om stappen te zetten in zijn leiderschap die de Heer hem aanreikt, zelfs wanneer hij onvoldoende ervaring heeft, zich angstig of ongemakkelijk voelt. Effectieve geestelijk leiderschap vereist een mix van assertiviteit en nederigheid die gegrond is in het woord van God en in de leiding door de Heilige Geest. 2 Timotheüs 2:24) Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Bijbels leiderschap moet gebaseerd zijn op een doelbewuste en doelgerichte keuze in plaats van een eenmalige toepassing. Het kennen van het woord van God zodat het gedrag en houding veranderd is fundamenteel voor een geestelijke leider zodat hij anderen door zijn voorbeeld leiden kan. (in 2 Timotheüs 3:10 zegt Paulus tegen Timotheüs) " Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, " Wat een geestelijk leider NIET is? (Efeziërs 6:4a) En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op,." Geestelijke leiders leiden anderen niet door controle of micromanagement. Ze claimen geen geestelijke superioriteit maar zijn zacht en geduldig en realiseren zich dat ze alleen door de genade van God zijn wat ze zijn. (1 Korintiërs 15:10) ", Maar door de genade van God ben ik wat ik ben,.." Echte geestelijke leiders zullen hun vrouwen nooit vernederen en nooit onder dwang hun agenda willen doen uitwerken. Ze hebben geen misvatting over de betekenis van mentale, Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 2

3 fysieke en emotionele ondergeschiktheid maar volgen eerder de Bijbelse principes over het onderdanig zijn van de een aan de ander in een geest van nederigheid (1 Peter 5:5). " Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. " Geestelijke leiders onttrekken zich niet van hun taken, nemen hun verantwoordelijkheid en beseffen dat passiviteit en desinteresse een schending is van Gods plan. (1 Timotheüs 5:8) " Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. " Een onderdeel van iemands zorg voor anderen is een leider voor hen te zijn in het voorbeeld geven van goddelijk gedrag en het onderwijzen van Bijbelse normen, waarden en waarheden. Wat een geestelijk leider WEL is? We kunnen ons goed voorstellen dat met een geestelijke leider, een voorganger, oudste, diaken of zondagschool lerares wordt bedoeld. Echter, omdat alle volgelingen van Christus worden geroepen tot een leven van dienstbaarheid en liefde naar en voor anderen, zijn alle christenen geestelijke leiders met hun verschillende taken en verantwoordelijkheden. Het is gemakkelijk en verleidelijk om de mogelijkheden tot dienstbaarheid uit de weg te gaan omdat wij denken dat wij hiervoor niet gekwalificeerd of gemachtigd zijn. Toegegeven, er zijn bepaalde taken die toegewezen zijn aan specifieke rollen in de gemeente, maar het merendeel van de tijd hebben we alle gelegenheid om anderen te dienen. (Galaten 5:13) " Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. " Fundamentele vereisten voor geestelijk leiderschap. Christus is de basis voor alle gelovigen. De vrucht van geestelijk leiderschap spreekt voor zich. Hierdoor zal een ongelovige de waarheid en de werkelijkheid van de Schrift beter begrijpen dan door wat een geestelijk leider zegt. Daarom is het noodzakelijk dat een geestelijk leider een leven leidt dat boven elke twijfel van de Bijbelse waarheid verheven staat. In de Bijbel worden wij eraan herinnerd dat we een goed woord moeten hebben van degenen die buiten zijn. (1 Timotheüs 3:7) " Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. " Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 3

4 Indeling Het is goed om te beginnen met gebed en de God te vragen of de Heilige Geest door Gods Woord in u wil doordringen en werken om de waarheid te leren kennen. De delen zijn opgebouwd om afzonderlijk of samen met anderen delen gebruikt te worden. Dit onderwijs is echter zo opgebouwd dat de delen het beste in de bestaande volgorde kunnen worden gevolgd. Elk deel wordt op zijn minst geopend met één vers uit de Bijbel die kan worden gebruikt als een memorisatie vers hoewel alle andere verzen ook voor dit doel kunnen worden gebruikt. Het is de bedoeling dat elk deel individueel voltooit wordt voordat men aan de volgende begint Wees er van verzekert dat elk moment dat u Gods woord te bestudeerd, in de gemeenschap van de Heilige Geest, dit heeft een groot potentieel heeft om u op te bouwen, te overtuigen en te bemoedigen. (2 Timotheüs 3:16-17) Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (Jesaja 55:10-11) Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. Mocht er naar aanleiding van de vragen of om een andere reden, bij u behoefte bestaan voor een luisterend oor, advies of hulp stuur dan zonder schroom een aan of bel , of ga ermee naar een vriend, pastoraal werker of voorganger. Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 4

5 1. Echtgenoot naar Gods hart! (Efeziërs 5:23+25) "..want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, Echtgenoten zijn geroepen om in navolging van Christus als dienaar de leiding van het gezin en in het bijzonder als echtgenoot op zich te nemen. Hij is het zich opofferende hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd van de gemeente is en zichzelf hiervoor gaf. Dit geeft echter geen rechten tot heerschappij. Controlerend, dominerend of respectloos zijn tegen uw vrouw is zonde. Evenzo is het niet uitvoeren van de taken die behoren tot geestelijk leiderschap door; afwezigheid, ontvluchten, apathie, passiviteit of verwaarlozing, onbijbels. Christus toonde Zijn gezag door dienstbaarheid in nederigheid. (1 Korintiërs 7:3) " Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. " (1 Korintiërs 11:3) " Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus." 1. Is het Gods opdracht aan de man om over de vrouw te heersen? Zo niet, waarom niet? 2. Welke verschillen zie je tussen een man die van zijn vrouw houdt zoals Christus van de gemeente houdt en diegene die buitensporige controle en heerschappij voert over zijn vrouw en zijn gezin en/of zijn eigen weg gaat? 3. Wat is volgens u de betekenis van "verschuldigde bereidwilligheid." 4. Geef vijf opdrachten weer (of meer) waartoe een echtgenoot naar Gods hart wordt opgeroepen. 5. Hoe ziet u het uitvoeren van Efeziërs 5:23 en 25? 6. Hoe kan uw vrouw u helpen om te groeien als een geestelijk leider? Hebt u haar wel eens gevraagd om haar hulp? Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 5

6 2. Geestelijk leider als verzorger! (1 Timotheüs 5:8) " Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. " Geven om en zorgen voor ons gezin gaat veel verder dan het voorzien in materiële goederen, zoals voedsel, onderdak en kleding. Het zorgen voor omvat het nemen van een leidende rol bij het tot stand komen en handhaving van de Bijbelse stabiliteit in het huis naar het voorbeeld van Christus m.b.t. integriteit en karakter. Passende voorzieningen voor een gezin vereisen een vooruitziende blik, doelgericht gebed en geloof. (1 Timotheüs 6:10) " Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken." 1. Hebt u ooit dingen gedaan of gekocht specifiek voor u zelf en die niet ten goede kwamen aan de rest van het gezin? Hebben deze dingen of activiteiten voor spanningen gezorgd m.b.t. het gezinsbudget of verhoudingen binnen het gezin? 2. Hoe ziet u het doel van geld? Is er de wens of hunkering naar meer?. 3. Onderwijst u uw familie in het omgaan met geld en de waarde die het heeft? Hoe en wanneer doe u dit of hebt u dit gedaan? (Spreuken 15:27) " Wie op winstbejag uit is, stort zijn huis in het ongeluk, maar wie omkoop [steekpenningen] geschenken haat, zal leven." 4. Speelt hebzucht bij u een rol en kan het uw gezin in de problemen kan brengen. Is dit een strijd voor u? 5. Hoe kunt u het werk en gezinsleven in een goede balans kan brengen? 6. Is er een tijd is geweest dat u geneigd was om een dubieuze deal te sluiten of financieel niet eerlijk te zijn. Hoe ging u daar mee om? (Spreuken 13:22) " De goede mens doet zijn kleinkinderen erven, maar het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardige." 7. Wat betekent dit vers voor u? Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 6

7 3. Een vader naar Gods hart! (Deuteronomium 6:6-7) " Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat." Vaderschap brengt unieke mogelijkheden en grote verantwoordelijkheden met zich mee. Vaders worden aangemoedigd om de Bijbelse waarheid te onderwijzen en als voorbeeld te zijn tot het welzijn van hun kinderen en tot hun eeuwige toekomst. Er wordt van hen verwacht dat zij passende en corrigerende discipline erkennen en toepassen volgens Bijbelse richtlijnen en op alle terreinen van het leven dit trachten te doen ter ere van God. Dit houdt o.a. een voorbeeldfunctie van berouw en vergeving in. Deze instelling is een consistente levenslange plicht en een aanvullende rol waarin vaders zelf betrokken zijn. Vaders worden opgeroepen voor altijd onvoorwaardelijk van hun kinderen te houden, hen te bevestigen in wie ze zijn, en dit niet voor hun prestaties, het uiterlijk of het gedrag zijn. Laten wij bij dit alles nooit vergeten dat onze hemelse Vader onvoorwaardelijk van ons houdt om wie wij zijn en niet om wat wij doen of om onze prestaties, uiterlijk of gedrag. (Psalm 103:13) " Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen." (Lukas 15:20) " En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem." 1. Wat vertellen deze verzen u over een vader hart? Kunnen deze woorden over u gezegd worden? (Spreuken 13:1) " Een wijze zoon luistert naar de vermaning van zijn vader, maar een spotter luistert niet naar bestraffing." (Joel 1:3) " Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie." 2. Deze verzen wijzen op de noodzaak van het instrueren en het onderwijzen van onze kinderen. Hoe doet u dit in dit verband? Bespreek met uw vrouw de rol die relaties spelen in het effect van instructies en onderwijs. (Kolossenzen 3:20-21) " Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.." 3. Hoe moet onze houding zijn bij het houden van discipline? Welke stappen neemt m.b.t. de juiste houding? (Spreuken 20:7) " Een rechtvaardige gaat zijn weg in oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem." 4. Op welke manieren kunt u blijven groeien in integriteit? Wanneer u dit niet zeker weet, kunt u overwegen om uw kinderen, uw vrouw en anderen hierna te vragen. Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 7

8 (1 Timotheüs 3:4-5) " Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen?" 5. Na het nadenken over en bestuderen van dit onderwerp, kunt u misschien met iemand delen welke unieke kansen en verantwoordelijkheden de relaties binnen het vaderschap bieden. Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 8

9 4. De vader als leraar naar Gods hart! (Spreuken 22:6) " Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, {zijn levensweg- Letterlijk: over de mond van zijn weg. } ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken." Vaders hebben een grote verantwoordelijkheid om hun kinderen te leren over God, Zijn Woord en hoe dienovereenkomstig te leven. Vaders hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om hun zonen te leren om mannen te worden naar Gods hart, om te begrijpen wat het betekent om man te zijn, en hoe zich in die rol hebben te gedragen. Vaders hebben een unieke mogelijkheid om hun dochters te bevestigen in hun schoonheid en ze te leren om hun eerbaarheid te beschermen. Een deel van het onderwijs omvat het geven richtlijnen, maar nog belangrijker wat zonen en dochters van hun vaders kunnen leren is zijn rolmodel in gedrag, eerbaarheid, houding en integriteit. (Deuteronomium 6:6-7) " Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat." (Psalm 1:1) " Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 1. Waar moet, volgens deze verzen, Gods Woord zijn voordat wij onze kinderen kunnen onderwijzen? Hoe gaat het bij u met uw persoonlijke studie van de Bijbel? 2. Wat leren deze verzen ons over wanneer en hoe vaak we onze kinderen moeten onderwijzen? Hoe gaat dat bij u? 3. Bidt en dankt u vooraf gaand aan en tijdens momenten van studie en onderwijs? Deel eventueel later hiervan enkele voorbeelden met uw vrouw en kinderen. (Spreuken 17:6) " Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen, en het sieraad van kinderen zijn hun vaders." 4. Dit is een wederzijds vers waarin de positie van oudere mannen aan kinderen en kinderen tot hun vaders wordt weergegeven. Zien uw kinderen u in een positief licht? Zullen zij u dusdanig omschrijven bij anderen? Heeft uw gedrag uw kinderen ooit in verlegenheid gebracht of beschaamd? (Joel 1:3) " Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie." 5. Wat betekent dit vers over het belang van onderwijs aan uw kinderen? 6. Bedenk bij uzelf de exponentiële gevolgen van een gebrek aan Bijbels onderwijs door ouders en geef hierbij een voorbeeld. 7. Welke zijn de dingen die uw ouders u geleerd hebben die speciaal voor u zijn? Zijn er dingen waarvan u gewenst zou hebben dat zij u die geleerd hadden? Zijn er dingen die u liever niet van hen geleerd of overgenomen zou hebben? Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 9

10 5. Een standvastige vader naar Gods hart! (Spreuken 22:15 Het Boek) " Onbezonnenheid is kenmerkend voor de jeugd; alleen straf kan iemand daarvan bevrijden." (Efeziërs 6:4) " En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere." Kinderen hebben regels en discipline nodig. Volwassenen hebben regels en discipline nodig. Discipline, met als doel om een positief gedrag te bewerken, moet altijd liefdevol worden toegepast en zonder boosheid en woede en niet uit frustratie. De Bijbel herinnert ons eraan dat God al zijn kinderen in liefde corrigeert. (Hebreeën 12:6-7) " Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?" Vaak word in het gezin de vader erop aangezien om disciplinaire maatregelen te nemen maar wanneer het gaat om de tucht in het huis speelt de moeder ook een heel belanrijke rol. Corrigerende discipline moet altijd worden toegepast op het moment van de fout ook als een vader niet aanwezig is. Beide ouders moeten 100% samenwerken en gelijkgestemd zijn in het koesteren en vermaning van hun kinderen in van de heer (Spreuken 6:20) Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. (Psalmen 94:12)Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet. (Spreuken 1:8) Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet," 1. Wat zeggen deze verzen over hoe God van ons houdt door disciplines? Hoe verhoud zich dit tot disciplinering van onze kinderen? 2. Wanneer u vraag één nader overweegt, wat is dan uw neiging om uw houding naar uw kinderen te beschrijven, heeft die houding als uitgangspunt liefde of discipline? 3. Hoe bent u als kind gedisciplineerd door uw ouders? Heeft dat invloed op hoe u uw kinderen disciplineert of gedisciplineerd hebt? (Spreuken 23:13-14) " Onthoud een jongeman geen vermaning, als u hem met de stok slaat, zal hij niet sterven. Zelf moet u hem met de stok slaan en zijn leven redden van het graf." 4. Dit zijn heftige woorden. Wat betekenen deze verzen voor u m.b.t. discipline? 5. Wat is het gewenste effect van discipline? 6. Wordt discipline als aangenaam ervaren? Zo niet, waarom niet? Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 10

11 (2 Petrus 1:5-6) "En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen" 7. Dit vers leert ons over geestelijke groei. Bestudeer het belang van de combinatie van de beginselen van; deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht en liefde in het onderwijzen en disciplineren van uw kinderen. Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 11

12 6. De vader als een beschermer naar Gods hart! (Psalm 4:8) "In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen." Alleen God kan ons echt beschermen maar er wordt ook verwacht dat vaders de beschermers van hun gezin zijn. Bescherming kan vele vormen hebben, zoals het zorgen voor een huis als schuilplaats tegen allerlei elementen. Een ander voorbeeld van bescherming is het zorgen dat het gezin wordt afgeschermd tegen het kwaad in de wereld, of het toezicht houden op het gebruik van multimedia, technologie, drank en drugs enz. Vaders hebben de rol als de persoon die actie onderneemt wanneer midden in de nacht de deurbel gaat, wanneer er een storm raast of de stroom uitvalt. Onze hemelse Vader is onze Beschermer, onze Rots en ons Schild, dus zijn het de aardse vaders die voor stabiliteit, veiligheid en bescherming van het gezin zorg dragen, en het gezin moeten beschermen tegen de elementen van de wereld. Hoewel wij ons realiseren dat wij natuurgeweld, ziekte, ongeval, enz. niet kunnen voorkomen, kunnen wij onze kinderen er wel op wijzen dat wij er voor hen zijn om hen te helpen, in welke omstandigheid zij ook terechtkomen, en hen er op wijzen dat God er is om ook hen nabij te zijn om hen kracht, wijsheid en inzicht te geven. (Spreuken 18:10) "De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet." 1. Deze verzen verwijzen naar God als onze beschermer. Maak een lijst van omstandigheden waarin u als vader uw gezin bescherming kunt bieden. (Psalm 16:1) "Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen. 2. Hoe moet een vader zich opstellen om een gezin zijn vertrouwen te schenken? 3. Hoe kunt u er voor zorgen dat het vertrouwen van het gezin in u blijft groeien en dat uw vermogen om het gezin te leiden toeneemt? Geef enkele voorbeelden geven. 4. Heeft u uw vader als een leider/beschermer van zijn gezin vertrouwd? 5. Hoe kan een vader het vertrouwen van zijn gezin verliezen? (Johannes 17:15) " Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze." 6. Wat kunt u doen om u uw gezin te beschermen tegen het kwaad (de boze)? (Spreuken 14:26) "In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn." 7. Maak een lijst van manieren waarop uw huis een veilige plek en toevluchtsoord voor uw gezin kan zijn. Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 12

13 7. De vader als aanbidder naar Gods hart (Hebreeën 10:25) "Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen,..." Vaders leggen, als geestelijke leiders, de basis en geven het voorbeeld voor geestelijke groei en aanbidding binnen het gezin. Daar waar dit ontbreekt, wordt het leiderschap in effectiviteit aanzienlijk verminderd. De Bijbel leert ons dat we het samenkomen niet moeten verwaarlozen, en is het de plicht van de vader om hierin het initiatief te nemen en zijn gezin te betrekken bij de gemeente of huiskerk. Samenkomen binnen het eigen huis is heel belangrijk en de wijze waarop verschilt per gezin. Enkele mogelijkheden voor gezinnen zijn: hard op bidden en danken aan tafel, samen bidden voor het slapen gaan, lezen en bespreken van de Bijbel verhalen, en het zingen met de familie zijn essentiële elementen waarbij de rol van de vader als geestelijke leider erg belangrijk is. (Jacobus 5:16) "Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." 1. Gebed is belangrijk in het gezin. Hoe gaat dat in uw gezin? Aan welke aspecten van Jacobus 5:16 wilt u de komende weken of maanden werken? (2 Tim. 3:14-15) "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is." 2. Hoe is het voor iemand mogelijk om vanaf het kind zijn de Bijbel te kennen? 3. Hoe goed kennen uw kinderen de Bijbel? Wat kunt u doen om hun kennis te vergroten? 4. Wat en hoe doet u binnen uw gezin aan onderwijs en aanbidding? Hoe u kunt groeien op dit terrein? (Jozua 24:15b) "... Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!" 5. Raakt deze tekst uw hart? Weet uw gezin hoe u deze tekst ervaart? Hoe weten ze dat? (Deuteronomium 6:2 Het Boek) Het doel van deze wetten is dat u, uw kinderen en uw kleinkinderen de HERE, uw God, eer bewijzen door al Zijn aanwijzingen uw leven lang op te volgen; als u dat doet, hebt u een lang en voorspoedig leven in het vooruitzicht." (Psalm 111:10 HSV) De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand. 6. Hoe kan dit concept worden toegepast binnen uw gezin vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament? Tot slot: (Maleachi 4:5-6) Kijk, Ik zal u nog een profeet als Elia sturen, voordat die grote, angstaanjagende dag van de HERE aanbreekt. Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen. Zij zullen één van hart en ziel zijn. (Het Boek) Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 13

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding

Nadere informatie

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk

BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God. Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk BIJBELSTUDIE Hoe versterk ik mijn relatie met God Door het jongerenbestuur van de Moeder Godskerk 1 GEBED 2 Welkom Hoe versterk ik mijn relatie met God Methodes en technieken delen hoe dit te bereiken

Nadere informatie

Inleiding over het kernwoord zonde

Inleiding over het kernwoord zonde Inleiding over het kernwoord zonde Door Eline Lezen: Mattheüs 5 : 21 t/m 48 Zingen: Psalm 6 : 1 en 4 1. Waarom moeten wij weten wat zonde is? Toen ik deze inleiding begon te maken vroeg ik me af wat ik

Nadere informatie

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw?

Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde en trouw? Spreuken 3,3 Mogen liefde en trouw je nooit verlaten, wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. Spreuken 14,22 Wie kwaad smeden, komen zij niet op een dwaalweg? Wie goed doen, oogsten zij geen liefde

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 5. Artikel 1 t/m 5. Werkboek 12 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 5 Artikel 1 t/m 5 Werkboek 12 Dordtse Leerregels, hoofdstuk 5, artikel 1 t/m 5 Hoofdstuk 5 gaat over de volharding der ( van de ) heiligen Boven hoofdstuk 1 t/m 5 schrijven

Nadere informatie

Liturgische teksten en gebeden

Liturgische teksten en gebeden Liturgische teksten en gebeden Votum en groet Votum: Psalm 124:8 Groet: 1 Korintiërs 1:3 of 1 Timoteüs 1:2b of Openbaring 1:4b,5a of Genade zij u en vrede van God de Vader, door onze Heer Jezus Christus

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3

De Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 1. Artikel 12 t/m 14. Werkboek 3 De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 3 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 12 t/m 14 In werkboek 3 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. Jullie weten waarom

Nadere informatie

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2)

Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) Les 9 - Redding Ik werd een kind van God Ik werd gerechtvaardigd In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd een kind van God (Johannes 1:12; 1 Johannes 3:1-2) In 1 Johannes

Nadere informatie

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID

DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID DE HEILIGE GEEST OVERTUIGD VAN RECHTVAARDIGHEID Romeinen 8: 13 Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen des lichaams doodt, zult gij leven. 14

Nadere informatie

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn.

Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Thema: Waar religie en wetenschap elkaar ontmoeten, deel 2: de Bijbel als medicijn. Spreuken 4:20-22 20 Mijn zoon, sla acht op mijn woorden, neig uw oor tot mijn uitspraken; 21 laat ze niet wijken uit

Nadere informatie

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus

Studie 2 16-10-2013. Altijd Alleen Jezus 1. Wij geloven samen met Paulus dat ieder Schriftwoord nuttig is om te leren, te weerleggen, te verbeteren en te onderwijzing met als doel de rechtvaardigheid. (2 Timotheüs 3:16). Zoals jullie misschien

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 12 t/m 14 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 12 t/m 14 Werkboek 10 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 12 t/m 14 Boven artikel 12 t/m 14 schrijven we : wedergeboorte en geloof In dit werkboek gaat

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

De rijkdom van het evangelie. Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Ik ervaar meer dood dan leven Gods Geest en het echte leven

Nadere informatie

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn?

Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk daarvan zijn? Voor 16 jaar en ouder! Zondag 24 Zondag 24 gaat over de goede werken. Zondag 24 vraag en antwoord 62, 63 en 64. Vraag 62 : Maar waarom kunnen onze goede werken niet de gerechtigheid voor God of een stuk

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 14-10-15 De Bijbel open 14-10-15 Mijn hoop is op U Heer, G mijn kracht is in U Heer, mijn hart is van U Heer, van U. Ik prijs U met heel mijn hart, ik prijs U met al mijn kracht. Met heel mijn hart, met al mijn

Nadere informatie

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15

Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 Het huis van de angst en het huis van de liefde Preek van Jos Douma over Romeinen 8:15 U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen

Nadere informatie

BIJBELSE INTRODUCTIELES

BIJBELSE INTRODUCTIELES BIJBELSE INTRODUCTIELES DEEL 1 - REDDING Dit deel geeft, middels de presentatie van het reddingsplan, de basisprincipes van het Evangelie (goede nieuws) van de Genade van God. 1. (Romeinen 3:10-11) Noem

Nadere informatie

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel

leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel leesplan voor het dagelijks lezen van de Bijbel Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad (Psalm 119:105) Een uitgave van Met Open Bijbel Adres Postbus 520, 3800 AM Amersfoort Internet:

Nadere informatie

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige.

Kerkvensters. Kerkblad. Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen. De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. Kerkvensters Kerkblad Van hervormd en gereformeerd Ommen Vinkenbuurt Witharen 15 de jaargang No. 10 Vrijdag 13 mei 2016 De kracht van de Heilige Geest in het leven van de gelovige. dat de kracht van God

Nadere informatie

2 De eenheid is mogelijk en noodzakelijk

2 De eenheid is mogelijk en noodzakelijk De eenheid / eendracht van alle christenen Waarover gaat het in dit artikel? Wij schrijven waarom wij geloven dat de eenheid, waar Jezus voor bad, in de gemeente kan worden verwezenlijkt. Waarin bestaat

Nadere informatie

Smells like the Holy Spirit Part 1 Het vlees tegenover de Geest

Smells like the Holy Spirit Part 1 Het vlees tegenover de Geest Smells like the Holy Spirit Part 1 Het vlees tegenover de Geest Galaten 5:16 18: Dit bedoel ik: wandelt door de Geest en voldoet niet aan het begeren van het vlees. 17 Want het begeren van het vlees gaat

Nadere informatie

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4).

1) De ongelovige is blind gemaakt door Satan (2 Korintiërs 4:4). BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 4 Les 4 - Redding: Waarom is het voor ieder mens nodig om gered te worden? In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 1) De ongelovige

Nadere informatie

Kennismaking met de bijbel

Kennismaking met de bijbel Kennismaking met de bijbel 1. De Bijbel, wat is dat voor boek? 2. Wat heb ik met God te maken? 3. Wie is Jezus Christus? 4. Hoe kom ik in de hemel? 5. Wat is de christelijke doop? 4 De bijbel, wat is dat

Nadere informatie

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord)

Wat is op deze vragen jullie antwoord? (antwoord) Inleiding De kerkenraad heeft u tot twee keer toe bekend gemaakt dat een aantal broers benoemd is tot ouderling en diaken van onze gemeente. Het zijn (namen). Daarmee is ook ruimte gegeven om eventueel

Nadere informatie

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard

Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard Zondag 28 september 2014 gaan we in ballingschap wel of niet aan het werk in de wijngaard De Heilige Teresia van Lisieux, wier feest gevierd wordt op 1 oktober, zei eens: "Al had ik alle mogelijke zonden

Nadere informatie

Doel van Bijbelstudie

Doel van Bijbelstudie Bijbelstudie Hebreeën 4:12 Want het woord Gods is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard en het dringt door, zó diep, dat het vaneen scheidt ziel en geest, gewrichten en merg, en het

Nadere informatie

De rijkdom van het evangelie

De rijkdom van het evangelie 22 sep 07 20 okt 07 17 nov 07 15 dec 07 12 jan 08 23 feb 08 22 mrt 08 De rijkdom van het evangelie De gerechtigheid van God God maakt levend Gods Geest en het echte leven Het herstel van Israël Leven als

Nadere informatie

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf?

Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? Les 5 - Redding Vier feiten die je moet kennen om het Evangelie goed te begrijpen In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Waarom was het noodzakelijk dat Jezus stierf? In

Nadere informatie

Ik in hen, en U in Mij

Ik in hen, en U in Mij Ik in hen, en U in Mij Psalm 119 vers 114a (de trouwtekst) U bent mijn schuilplaats en mijn schild. Wat is de beste schuilplaats en schild, die je hier op aarde kunt wensen. Johannes 17 vers 23 (een tekst

Nadere informatie

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden?

Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Scholen die door Samuel zijn gesticht. Met welk doel wil God Zijn kinderen leiden? Psalm 23:3 3 Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. De Here zelf

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 9 t/m 11 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 9 t/m 11 Werkboek 9 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 9 t/m 11 Boven artikel 9 t/m 11 schrijven we : Het is door U, door U alleen, om het eeuwig welbehagen.

Nadere informatie

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42.

Eén ding is nodig. Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. Eén ding is nodig Deze geschiedenis kun je lezen in Lukas 10 : 38 42. We hebben met elkaar nagedacht over de wonderen die de Heere Jezus heeft gedaan toen Hij op de aarde was. Grote wonderen! Weet je t

Nadere informatie

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2)

Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Zondag 29 Zondag 29 gaat over het Heilig Avondmaal (2) Lees de tekst van Zondag 29 Vraag 78 : Wordt dan uit brood en wijn het wezenlijk lichaam en bloed van Christus? Antw : Nee; maar gelijk het water

Nadere informatie

STRIJD OM JE IDENTITEIT

STRIJD OM JE IDENTITEIT STRIJD OM JE IDENTITEIT BIJBELSTUDIE VGSU BLOK 4 2010-2011 INHOUD Inleiding... 5 Avond 1... 6 Avond 2... 8 Avond 3... 10 Avond 4... 11 3 4 INLEIDING We zijn snel geneigd om onze identiteit te halen uit

Nadere informatie

Nee, geen enkel mens kan zeggen dat zij of hij zonder zonde is!

Nee, geen enkel mens kan zeggen dat zij of hij zonder zonde is! les 22 Rechtvaardiging door het geloof. Is er een mens die kan stellen dat hij zonder zonde is? 1 Johannes 1:8 Indien wij zeggen, dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij ons zelven, en de waarheid

Nadere informatie

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22.

18. Evangelist in eigen land 19. Onder Jezus zegen Een bereide plaats 20. Water 21. Een gebed om de Heilige Geest Doorwaai mijn hof 22. Inhoudsopgave Voorwoord 1. Een gebed bij het begin van het nieuwe jaar Ik ben met u 2. Gods hand 3. Zegen Vrede met God 4. In de kerk 5. Is Deze niet de Christus? Deze ontvangt zondaars 6. Echte vrienden

Nadere informatie

Orde van dienst voor zondag 24 januari 2016. Themadienst

Orde van dienst voor zondag 24 januari 2016. Themadienst Orde van dienst voor zondag 24 januari 2016 Wijkgemeente Markus, Grote Kerk, 9.30 uur Themadienst Vruchtbaar leven in de praktijk Voorganger: ds. H.L. Versluis Orgelspel Met medewerking van het koor Eben

Nadere informatie

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal

Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Iiturgie voor de -12 jeugddienst van zondagmorgen 28 Juni in de Westerkerk te Veenendaal Op Toon Hoogte 182 Door Uw genade Vader Door Uw genade, Vader, mogen wij hier binnengaan. Niet door rechtvaardige

Nadere informatie

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow

Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Niveau 3 - Les 8: Het juiste gebruik van Gods wet Don Krow Op een dag spraken Joe en ik met Bill en Steve bij het meer. De vraag werd gesteld: Hoe kunnen mensen bij God ter verantwoording worden geroepen

Nadere informatie

54005 1 Timotheüs 4:11-16

54005 1 Timotheüs 4:11-16 I. In het voorjaar gaan wij van start met onze studie van het Bijbelboek Openbaring; de Openbaring van Jezus Christus. Ik heb er ontzettend veel zin in! A. Maar, tot die tijd zijn we bezig met de pastorale

Nadere informatie

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 )

Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) Gemeentevisie van de evangelische gemeente te Ommen (aanvaard februari 2014 ) 1. Het hoofd van de gemeente: Onze Here Jezus Christus is het hoofd van Zijn gemeente. Hij werkt in en door de gemeente door

Nadere informatie

Dit bid ik in de naam van Uw Zoon, de Here Jezus Christus, amen. Joël 2:28 [...] uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken.

Dit bid ik in de naam van Uw Zoon, de Here Jezus Christus, amen. Joël 2:28 [...] uw zonen en dochters zullen Gods woord spreken. 1 Bidden voor kinderen die het moeilijk hebben Dromen uit uw koninkrijk Ik ben zo dankbaar dat U helemaal kent. U begrijpt de diepte en de achtergrond van het leven van dit kind. Ik niet altijd, maar U

Nadere informatie

Het mooie van de vreugde des Heeren. Wie naar de HEER opzien, stralen van vreugde!

Het mooie van de vreugde des Heeren. Wie naar de HEER opzien, stralen van vreugde! Het mooie van de vreugde des Heeren Wie naar de HEER opzien, stralen van vreugde! Definitie Vreugde of blijdschap is een posi

Nadere informatie

Relatie <> Religie. Beste Galsem,

Relatie <> Religie. Beste Galsem, RelatieReligie BesteGalsem, Hetfeitdatjouwpatientnuopeenchristelijkevenementisisnietongevaarlijk.Hetgeestelijke levenvanjouwpatientzalgrotesprongenmakennaarhetkampvandevijandtoe.watikjou aanraadisomditnietafteremmen,maaromdittebederven.brengjouwpatientincontactmet

Nadere informatie

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265

1. Gods eigendom. Op Toonhoogte 265 Jaarreeks 1: Jaarreeks 1: 1. Gods eigendom Abba, Vader, U alleen U behoor ik toe. U alleen doorgrondt mijn hart. U behoort het toe. Laat mijn hart steeds vurig zijn, U laat nooit alleen U behoor ik toe.

Nadere informatie

Gods Economie (Inleiding)

Gods Economie (Inleiding) Gods Economie (Inleiding) Zondag 29 november 2015 Definities Economie A. Huishoudkunde B. De studie die zich bezighoudt met het productie, verspreiding en consumptie van geld, goederen en diensten. C.

Nadere informatie

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël

Kroontje van de H. Aartsengel Michaël Kroontje van de H. Aartsengel Michaël en begin met de eerste grote kraal (1), zeggend: Eerste Groet (1) Door de voorspraak van de H. Michaël en van het Koor der Serafijnen, Heer God, ontsteek in onze harten

Nadere informatie

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30)

Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) Les 12 - Redding Ik werd geheiligd (apart gezet) deel II In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Ik werd geheiligd (1 Korintiërs 1:2; 1:30) We gaan in deze les nog drie FEITEN

Nadere informatie

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort.

Wanneer we Gods woord over heling begrijpen en er naar handelen, brengt het een manifestatie van heling voort. NAZORG Na het gebed Geef de zieke richting in wat er verwacht mag worden. De genezing kan eerder een graduele genezing zijn dan alles ineens. Dit kan dagen, weken, zelfs maanden duren. Wat ze zouden moeten

Nadere informatie

Bijbelteksten Feest van Genade

Bijbelteksten Feest van Genade Week 1 Zoals een hinde smacht naar stromend water, zo smacht mijn ziel naar U, o God. (Psalm 42:2) Mozes sloeg steeds buiten het kamp, op ruime afstand ervan, een tent op die hij de ontmoetingstent noemde.

Nadere informatie

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 3. Les 3 MET GOD COMMUNICEREN. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan)

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 3. Les 3 MET GOD COMMUNICEREN. Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) CHECKLIJST VOOR LES 3 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. Openbaring 1:8 op kunnen zeggen. 2. Eén hoofdstuk per dag lezen van Johannes 1 t/m 7 3. 4. 5. MIJN REACTIE

Nadere informatie

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht,

Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Dienst van 25 juli 2010 Ds. Willemijn Bakkes Silogemeente, Utrecht, Teksten: Gen. 18, 20-33 en Luc.11, 1-13 Vragen staat vrij. Heer, leer ons bidden De leerlingen vroegen aan Jezus; Heer, leer ons bidden.

Nadere informatie

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade.

Want: In Hem (Jezus) hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom van zijn genade. Er zijn uitgebreide studies te schrijven over bekering en wat bekering in een mensenleven betekent. Deze studie beperkt zich echter tot de meest fundamentele betekenis van bekering. Toen de Zoon van God,

Nadere informatie

Stichting In de Rechte Straat. Geloof in Christus. Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995

Stichting In de Rechte Straat. Geloof in Christus. Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995 Geloof in Christus Vertaling van: Coming to faith in Christ, John Benton Uitgever: Banner of Truth, 1995 Geloof in Christus 1 John Benton De boodschap van de Bijbel begint met God. Wie is God? God is de

Nadere informatie

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl

Onze Vader. Amen. www.bisdomdenbosch.nl Onze Vader Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw Naam worde geheiligd, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel, Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schuld,

Nadere informatie

Gevaren voor geestelijk leiders (2).

Gevaren voor geestelijk leiders (2). Gevaren voor geestelijk leiders (2). Studie over geestelijk leiderschap Deel 2. Het is van groot belang dat een leider integer is. Weinig zaken hebben de voortgang van het Evangelie meer schade toegebracht

Nadere informatie

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen.

Vandaag wil ik het met jullie hebben over de gaven van de Geest. We gaan een stukje daarover lezen. 1 Korintiërs 12:1-12, 14:1 Gaven van de Geest PP1 Zoals u hopelijk nog weet, gingen de voorbije preken die ik heb gegeven over het kennen van God. Ik ben een paar maanden geleden begonnen met te zeggen

Nadere informatie

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods

6. Uitverkiezing. 6.1 Uitverkiezing is naar de voorkennis Gods 6. Uitverkiezing In dit hoofdstuk zullen we nagaan wat de Bijbel over uitverkiezing en voorbestemming leert. In het volgende hoofdstuk wordt Romeinen 9 besproken. En in hoofdstuk 8 wordt de calvinistische

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 2 Artikel 6 t/m 9 Werkboek 6 Dordtse Leerregels hoofdstuk 2 artikel 6 t/m 9 Boven artikel 6 t/m 9 schrijven we : ongeloof en geloof Over ongeloof en geloof is veel te leren.

Nadere informatie

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen

verzoeking = verleiden om verkeerde dingen te doen dewijl = omdat wederstand doen = tegenstand bieden de overhand behouden= de overwinning behalen Zondag 52 Zondag 52 gaat over de zesde bede. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen. Lees de tekst

Nadere informatie

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1)

Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Formulier om de christelijke doop te bedienen aan de kinderen van de gelovigen (1) Gemeente van onze Heer Jezus Christus, Over de doop Bij de doop word je in water ondergedompeld of ermee besprenkeld.

Nadere informatie

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 7. Les 7 LEVEN IN MIJN GELOOFSGEMEENSCHAP

DYNAMIC. --- Discipel-maken --- CHECKLIJST VOOR LES 7. Les 7 LEVEN IN MIJN GELOOFSGEMEENSCHAP CHECKLIJST VOOR LES 7 Om deze les uit te voeren, zal ik: (afvinken wanneer gedaan) VOORBEREIDING 1. 1 Korintiërs 10:13 op kunnen zeggen. 2. Lezen en bestuderen van 1, 2 en 3 Johannes, en gebruik maken

Nadere informatie

Geworteld leven. Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015

Geworteld leven. Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015 Geworteld leven Je weg gaan in de Geest van Jezus 14 JANUARI 2015 Psalm 1 Gelukkig de mens Die vreugde vindt in de wet van de HEER en zich verdiept in zijn wet, dag en nacht. Hij zal zijn als een boom,

Nadere informatie

LES 27 [STILLE TIJDEN] LUKAS 8:1 11:28

LES 27 [STILLE TIJDEN] LUKAS 8:1 11:28 LES 27 1 GEBED Bid en wijd deze groep en les toe aan de Heere. 2 UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] LUKAS 8:1 11:28 Neem beurten en deel (of lees) in het kort wat je in een van je stille tijden uit

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk1 Artikel 15 t/m 18 Werkboek 4 Dordtse Leerregels hoofdstuk 1 artikel 15 t/m 18 In werkboek 4 leren we weer iets meer over de Dordtse Leerregels. In dit werkboek gaat het

Nadere informatie

Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudieserie: Leven om te groeien. De Driehoek. Evangelische Gemeente

Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudieserie: Leven om te groeien. De Driehoek. Evangelische Gemeente Hartelijk welkom bij deze Bijbelstudieserie: Leven om te groeien De Driehoek Evangelische Gemeente Leven om te groeien Studie 2: Sterven om echt te gaan leven! De mensheid heeft twee problemen: De mensheid

Nadere informatie

DISCIPELSCHAP. LES 12

DISCIPELSCHAP. LES 12 DISCIPELSCHAP. LES 12 1 GEBED Bid voor Gods leiding door zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar zijn stem. Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de

Nadere informatie

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b.

Wees heilig, want Ik ben heilig. 1 Petrus 1: 16 b. De essentie van deze studie is neergelegd in de blauw gekleurde tekst. De zwart gekleurde tekst dient ter verduidelijking en voor nadere studie en kan bij eerste lezing worden overgeslagen. In een vorige

Nadere informatie

5. Een echte gelovige gehoorzaamt het Woord van God (1 Johannes 2:3).

5. Een echte gelovige gehoorzaamt het Woord van God (1 Johannes 2:3). Les 19 Nieuw leven (3) Een echte gelovige gehoorzaamt het Woord van God Een echte gelovige gaat niet door met zondigen Een echte gelovige vindt het moeilijk om in een zondige omgeving te (moeten) leven

Nadere informatie

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1

het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 het Bijbelboek 1 en 2 Thessalonicenzen 19 april 2014 19-4-2014 1 1. Wat verwacht jij van de toekomst? 2. Wat is de basis van jouw verwachting? 3. Wat is de zekerheid van jouw verwachting? 4. Wat doet jouw

Nadere informatie

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie.

Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Een leven dicht bij God kan niet zonder gebed. Daarover gaat deze Bijbelstudie. Wat is bidden? Bidden is: In contact komen met de levende God, de Schepper van Hemel en Aarde In het Oude Testament bad de

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze cursus is geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8)

Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft (Joh. 7:3 8) - Identiteit - Hogeschool Viaa heeft als grondslag de Bijbel. Zij erkent deze als het betrouwbare en geïnspireerde Woord van God, zoals dat verwoord is in het gereformeerde belijden en zij beschouwt de

Nadere informatie

God zoekt kinderen (m/v)

God zoekt kinderen (m/v) jong en vrij Fundamenten, de basis God zoekt kinderen (m/v) God zoekt kinderen (m/v) 1) Wat God voor ons wil en hoe Hij dat wil 2) Gods Gerechtigheid, de stabiliteit in ons leven 3) Niet mijn werken, maar

Nadere informatie

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered?

MAAR uit genade door het geloof. Hoe wordt iemand gered? BIJBELSTUDIES VOOR JONGE GELOVIGEN LES 6 Les 6 - Redding Niet door te proberen de wet te volbrengen Niet door goede werken te doen Niet door onze eigen inspanningen Niet door het doopwater MAAR uit genade

Nadere informatie

Nog vijf redenen waarom dit waar is

Nog vijf redenen waarom dit waar is Les 16 Eeuwige zekerheid Nog vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 9. De echte gelovige is voor altijd veilig en geborgen in Christus omdat

Nadere informatie

Brief aan een pasbekeerde

Brief aan een pasbekeerde Brief aan een pasbekeerde van Jonathan Edwards de Stem Lektuurzending Jonathan Edwards Brief aan een pasbekeerde Stem Lektuurzending Brief aan een pasbekeerde: Herold-Schriftenmission e. V., 35638 Leun,

Nadere informatie

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4

Dordtse Leerregels. Hoofdstuk 3 en 4. Artikel 1 t/m 4 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4 Artikel 1 t/m 4 Werkboek 7 Dordtse Leerregels hoofdstuk 3 en 4 artikel 1 t/m 4 Hoofdstuk 3 en 4 gaat over de bekering. Hoofdstuk 3 en 4 heeft 17 artikelen. In dit werkboek

Nadere informatie

DOTA LES 25 1 GEBED. 2 AANBIDDING (20 minuten) [KENMERK VAN GOD] GOD IS ONPEILBAAR

DOTA LES 25 1 GEBED. 2 AANBIDDING (20 minuten) [KENMERK VAN GOD] GOD IS ONPEILBAAR DOTA LES 25 1 GEBED Bid voor Gods leiding door zijn Geest, voor bewustwording van Zijn aanwezigheid en voor het luisteren naar zijn stem. Wijd deze les over het maken van discipelen toe aan de Heer. 2

Nadere informatie

De stap tussen u en de genezing

De stap tussen u en de genezing De stap tussen u en de genezing profeet T.B. Joshua Introductie Er is een stap tussen u en het herstel, de genezing, de zegen en redding. Die stap is geloof in Christus. Jezus staat aan de ene kant en

Nadere informatie

Hoofdbedekking nog nodig vandaag?

Hoofdbedekking nog nodig vandaag? Hoofdbedekking nog nodig vandaag? Het dragen van een hoofdbedekking kan een schande zijn, maar het dragen van een hoofdbedekking kan ook een eer zijn. Paulus wil ons allen aanmoedigen en niet afbreken

Nadere informatie

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3

2 Nephi 2:27. 2 Nephi 32:3 1 Nephi 3:7 Ik zal heengaan en doen. De Heer gebood Nephi en zijn broers om terug te gaan naar Jeruzalem en de koperen platen te bemachtigen. De Heer bereidt een weg voor zodat wij zijn geboden kunnen

Nadere informatie

De Dordtse Leerregels

De Dordtse Leerregels De Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 Artikel 6 t/m 11 Werkboek 2 Dordtse Leerregels Hoofdstuk 1 artikel 6 t/m 11 In werkboek 2 gaan we verder met het bespreken van de Dordtse Leerregels. In werkboek 1 staat

Nadere informatie

Vijf redenen waarom dit waar is

Vijf redenen waarom dit waar is Les 14 Eeuwige zekerheid Vijf redenen waarom dit waar is In deze bijbelstudies wordt gebruik gemaakt van de NBG-vertaling Dag 1 Is de echte (ware) gelovige voor eeuwig veilig en geborgen in Christus? Voor

Nadere informatie

Goddelijk genadig gezag in het dagelijkse leven

Goddelijk genadig gezag in het dagelijkse leven Goddelijk genadig gezag in het dagelijkse leven Efeziers 6:1-4 Romeinen 13:1-5 Psalm 145:8,9 Kwaliteit van leven als kind van God geleid door de Heilige Geest Kan alleen echt wanneer we God kennen o Wanneer

Nadere informatie

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand.

De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. De gelijkenis van het huis op de rots en op het zand. Eerst lezen. Daarna volgen er vragen en opdrachten. Gelijkenissen Toen de Heere Jezus op aarde was, heeft Hij gelijkenissen verteld om de mensen veel

Nadere informatie

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15

Het belang van het profetisch woord. De Bijbel open 16-09-15 De Bijbel open 16-09-15 2 Petr.3: 3 Dit vooral moet u weten, dat er in de laatste dagen spotters met spotternij zullen komen, die naar hun eigen begeerten wandelen, 4 en zeggen: Waar blijft de belofte

Nadere informatie

Deze handreiking is van:

Deze handreiking is van: 9 lessen over het volgen van Jezus Deze handreiking is van: Deze lessen zijn geschreven Beryl Voorhoeve en opgemaakt door Judith Maarsen. Ten behoeve van de kinderstudiegroepen voor de bovenbouw Gebruikte

Nadere informatie

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij:

Pastoor Reneerkens. De volgende mensen zijn er ook bij: 2 Papa Mama Peter Meter.... Pastoor Reneerkens De volgende mensen zijn er ook bij: 3 BEGROETING EN WELKOMSTWOORD Alles went, zeggen we wel eens, zelfs het wonder wat altijd weer opnieuw gebeurt, wordt

Nadere informatie

OPENING VAN DE VIERING

OPENING VAN DE VIERING OPENING VAN DE VIERING KRUISTEKEN EN BEGROETING INLEIDING GEBED Pastor: Laat ons samen bidden tot God, in wiens Naam wij hier samengekomen zijn, en in wiens Naam deze kinderen zullen worden gedoopt. Heer

Nadere informatie

Christus als leerling volgen

Christus als leerling volgen Christus als leerling volgen Voorbereiding voor de huisbezoeken van 2014/2015 Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden genoemd. In onze verhouding tot de Heer kan het waardevol

Nadere informatie

Het nieuwe leven met de Heere Jezus

Het nieuwe leven met de Heere Jezus Het nieuwe leven met de Heere Jezus Uitgave van de commissie evangelisatie van de Hersteld Hervormde Kerk. Voor info: evangelisatie@hersteldhervormdekerk.nl www.hersteldhervormdekerk.nl/evangelisatie 1951

Nadere informatie

De boodschappen van het jaar 2012

De boodschappen van het jaar 2012 2 januari 2012 "Lieve kinderen, wanneer ik, met moederlijke zorg in uw harten kijk, zie ik er enkel pijn en lijden. Ik zie er een gewond verleden en een onophoudelijk zoektocht. Ik zie Mijn kinderen die

Nadere informatie

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel.

Bereid de jongeren voor, rust ze toe en laat ze los voor bediening in hun gemeente, hun maatschappij en in de wereld in zijn geheel. Tiener- en jeugdwerk 1 Timotheüs 4:12 Niemand schatte u gering om uw jeugdige leeftijd, maar wees een voorbeeld voor de gelovigen in woord, in wandel, in liefde, in geloof en in reinheid. Jeugd, jongeren,

Nadere informatie

Christelijke levenswandel

Christelijke levenswandel Christelijke levenswandel Ik ga het hebben over wat een christelijke levenswandel inhoudt oftewel wat betekent het om te leven als christen. Een christelijke levenswandel, wat is dat eigenlijk? We weten

Nadere informatie

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als

26. Van alles vrij en allen dienstbaar 1 Korinthe 9:18-23 89 27. Strijden voor een onverderfelijke kroon 92 1 Korinthe 9:24-27 28. De Israëlieten als Inhoud 1. God is getrouw 1 Korinthe 1:1-9 11 2. Niet in Paulus naam gedoopt 1 Korinthe 1:10-16 14 3. De dwaasheid der prediking 1 Korinthe 1:17-31 17 4. Jezus Christus, en Die gekruisigd 1 Korinthe 2:1-5

Nadere informatie

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen?

Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Wat zegt de Bijbel over het eeuwige leven? www.dougdoddsbg.com Hoopt u of weet u waar u de eeuwigheid zult doorbrengen? Veel mensen geloven dat ze naar de hemel gaan omdat ze in God geloven, kerkdiensten

Nadere informatie

2014 DOTA Handleiding 07 Les 25. Opvoeding van kinderen in het christelijke gezin 2

2014 DOTA Handleiding 07 Les 25. Opvoeding van kinderen in het christelijke gezin 2 LES 25 1 GEBED Bid en wijd deze groep en les toe aan de Heere. 2 UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] LUKAS 1:1 4:30 Neem beurten en deel (of lees) in het kort wat je in een van je stille tijden uit

Nadere informatie

Verlangen naar de Heer

Verlangen naar de Heer Verlangen naar de Heer Psalm 25 in Adventstijd Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Naar u, HEER, gaat mijn verlangen uit. Psalm 25:1 Mijn verlangen Psalm 25 is een psalm van David. Dat staat garant voor

Nadere informatie