Echtgenoot en vader naar Gods hart

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Echtgenoot en vader naar Gods hart"

Transcriptie

1 Echtgenoot en vader naar Gods hart Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 1

2 Wat is geestelijk leiderschap? Echtgenoot en vader naar Gods hart Geestelijk leiderschap heeft als fundament een overgave aan en een leven in Christus. Een geestelijke leider inspireert anderen om op Christus te lijken op een verzorgende, zelfopofferende manier die anderen opbouwt en hen bevestigt in hun zijn. Hij is niet tolerant m.b.t. zonde en accepteert en erkent zijn fouten richting anderen zonder proberen te ontsnappen aan zijn eigen verantwoordelijkheid. Geestelijk leiderschap berust op vertrouwen, integriteit en eerlijkheid! (Romeinen 12:16-17) "Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen." Geestelijke leiders zijn geroepen om anderen te dienen, waardoor zij God dienen. Zij leiden door het goede voorbeeld te geven, streven ernaar om onberispelijk te blijven door de genade van God. Geestelijke leiders worden veranderd naar het beeld van Christus door middel van hun tekortkomingen en overwinningen, wetende dat wat ze zijn, wordt verwezenlijkt door hun geloof en niet door hun eigen werken. Geestelijk leiderschap wordt vaak aangeduid als "dienend leiderschap." Een geestelijke leider staat altijd open voor advies en is gewillig om stappen te zetten in zijn leiderschap die de Heer hem aanreikt, zelfs wanneer hij onvoldoende ervaring heeft, zich angstig of ongemakkelijk voelt. Effectieve geestelijk leiderschap vereist een mix van assertiviteit en nederigheid die gegrond is in het woord van God en in de leiding door de Heilige Geest. 2 Timotheüs 2:24) Een dienstknecht van de Heere moet geen ruzie maken, maar vriendelijk zijn voor allen, bekwaam om te onderwijzen, en iemand die de kwaden kan verdragen. Bijbels leiderschap moet gebaseerd zijn op een doelbewuste en doelgerichte keuze in plaats van een eenmalige toepassing. Het kennen van het woord van God zodat het gedrag en houding veranderd is fundamenteel voor een geestelijke leider zodat hij anderen door zijn voorbeeld leiden kan. (in 2 Timotheüs 3:10 zegt Paulus tegen Timotheüs) " Maar ú hebt mij nagevolgd in mijn onderwijs, levenswandel, levensopvatting, geloof, geduld, liefde, volharding, " Wat een geestelijk leider NIET is? (Efeziërs 6:4a) En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op,." Geestelijke leiders leiden anderen niet door controle of micromanagement. Ze claimen geen geestelijke superioriteit maar zijn zacht en geduldig en realiseren zich dat ze alleen door de genade van God zijn wat ze zijn. (1 Korintiërs 15:10) ", Maar door de genade van God ben ik wat ik ben,.." Echte geestelijke leiders zullen hun vrouwen nooit vernederen en nooit onder dwang hun agenda willen doen uitwerken. Ze hebben geen misvatting over de betekenis van mentale, Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 2

3 fysieke en emotionele ondergeschiktheid maar volgen eerder de Bijbelse principes over het onderdanig zijn van de een aan de ander in een geest van nederigheid (1 Peter 5:5). " Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig; en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God keert Zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft Hij genade. " Geestelijke leiders onttrekken zich niet van hun taken, nemen hun verantwoordelijkheid en beseffen dat passiviteit en desinteresse een schending is van Gods plan. (1 Timotheüs 5:8) " Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. " Een onderdeel van iemands zorg voor anderen is een leider voor hen te zijn in het voorbeeld geven van goddelijk gedrag en het onderwijzen van Bijbelse normen, waarden en waarheden. Wat een geestelijk leider WEL is? We kunnen ons goed voorstellen dat met een geestelijke leider, een voorganger, oudste, diaken of zondagschool lerares wordt bedoeld. Echter, omdat alle volgelingen van Christus worden geroepen tot een leven van dienstbaarheid en liefde naar en voor anderen, zijn alle christenen geestelijke leiders met hun verschillende taken en verantwoordelijkheden. Het is gemakkelijk en verleidelijk om de mogelijkheden tot dienstbaarheid uit de weg te gaan omdat wij denken dat wij hiervoor niet gekwalificeerd of gemachtigd zijn. Toegegeven, er zijn bepaalde taken die toegewezen zijn aan specifieke rollen in de gemeente, maar het merendeel van de tijd hebben we alle gelegenheid om anderen te dienen. (Galaten 5:13) " Want u bent tot vrijheid geroepen, broeders, alleen niet tot die vrijheid die aanleiding geeft aan het vlees; maar dien elkaar door de liefde. " Fundamentele vereisten voor geestelijk leiderschap. Christus is de basis voor alle gelovigen. De vrucht van geestelijk leiderschap spreekt voor zich. Hierdoor zal een ongelovige de waarheid en de werkelijkheid van de Schrift beter begrijpen dan door wat een geestelijk leider zegt. Daarom is het noodzakelijk dat een geestelijk leider een leven leidt dat boven elke twijfel van de Bijbelse waarheid verheven staat. In de Bijbel worden wij eraan herinnerd dat we een goed woord moeten hebben van degenen die buiten zijn. (1 Timotheüs 3:7) " Hij moet ook een goed getuigenis hebben van buitenstaanders, opdat hij niet in opspraak komt en in een strik van de duivel terechtkomt. " Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 3

4 Indeling Het is goed om te beginnen met gebed en de God te vragen of de Heilige Geest door Gods Woord in u wil doordringen en werken om de waarheid te leren kennen. De delen zijn opgebouwd om afzonderlijk of samen met anderen delen gebruikt te worden. Dit onderwijs is echter zo opgebouwd dat de delen het beste in de bestaande volgorde kunnen worden gevolgd. Elk deel wordt op zijn minst geopend met één vers uit de Bijbel die kan worden gebruikt als een memorisatie vers hoewel alle andere verzen ook voor dit doel kunnen worden gebruikt. Het is de bedoeling dat elk deel individueel voltooit wordt voordat men aan de volgende begint Wees er van verzekert dat elk moment dat u Gods woord te bestudeerd, in de gemeenschap van de Heilige Geest, dit heeft een groot potentieel heeft om u op te bouwen, te overtuigen en te bemoedigen. (2 Timotheüs 3:16-17) Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, 17 opdat de mens die God toebehoort, volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. (Jesaja 55:10-11) Want zoals regen of sneeuw neerdaalt van de hemel en daarheen niet terugkeert, maar de aarde doorvochtigt en maakt dat zij voortbrengt en doet opkomen, zaad geeft aan de zaaier en brood aan de eter, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend, zo zal Mijn woord zijn dat uit Mijn mond uitgaat: het zal niet vruchteloos tot Mij terugkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt, en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe Ik het zend. Mocht er naar aanleiding van de vragen of om een andere reden, bij u behoefte bestaan voor een luisterend oor, advies of hulp stuur dan zonder schroom een aan of bel , of ga ermee naar een vriend, pastoraal werker of voorganger. Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 4

5 1. Echtgenoot naar Gods hart! (Efeziërs 5:23+25) "..want de man is hoofd van de vrouw, zoals ook Christus Hoofd van de gemeente is; en Hij is de Behouder van het lichaam. Mannen, heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente liefgehad heeft en Zich voor haar heeft overgegeven, Echtgenoten zijn geroepen om in navolging van Christus als dienaar de leiding van het gezin en in het bijzonder als echtgenoot op zich te nemen. Hij is het zich opofferende hoofd van de vrouw, zoals Christus het hoofd van de gemeente is en zichzelf hiervoor gaf. Dit geeft echter geen rechten tot heerschappij. Controlerend, dominerend of respectloos zijn tegen uw vrouw is zonde. Evenzo is het niet uitvoeren van de taken die behoren tot geestelijk leiderschap door; afwezigheid, ontvluchten, apathie, passiviteit of verwaarlozing, onbijbels. Christus toonde Zijn gezag door dienstbaarheid in nederigheid. (1 Korintiërs 7:3) " Laat de man aan zijn vrouw de verschuldigde bereidwilligheid betonen en evenzo ook de vrouw aan haar man. " (1 Korintiërs 11:3) " Maar ik wil dat u weet dat Christus het hoofd is van iedere man en de man het hoofd van de vrouw en God het hoofd van Christus." 1. Is het Gods opdracht aan de man om over de vrouw te heersen? Zo niet, waarom niet? 2. Welke verschillen zie je tussen een man die van zijn vrouw houdt zoals Christus van de gemeente houdt en diegene die buitensporige controle en heerschappij voert over zijn vrouw en zijn gezin en/of zijn eigen weg gaat? 3. Wat is volgens u de betekenis van "verschuldigde bereidwilligheid." 4. Geef vijf opdrachten weer (of meer) waartoe een echtgenoot naar Gods hart wordt opgeroepen. 5. Hoe ziet u het uitvoeren van Efeziërs 5:23 en 25? 6. Hoe kan uw vrouw u helpen om te groeien als een geestelijk leider? Hebt u haar wel eens gevraagd om haar hulp? Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 5

6 2. Geestelijk leider als verzorger! (1 Timotheüs 5:8) " Maar als iemand de zijnen en vooral zijn huisgenoten niet verzorgt, heeft hij het geloof verloochend en is hij erger dan een ongelovige. " Geven om en zorgen voor ons gezin gaat veel verder dan het voorzien in materiële goederen, zoals voedsel, onderdak en kleding. Het zorgen voor omvat het nemen van een leidende rol bij het tot stand komen en handhaving van de Bijbelse stabiliteit in het huis naar het voorbeeld van Christus m.b.t. integriteit en karakter. Passende voorzieningen voor een gezin vereisen een vooruitziende blik, doelgericht gebed en geloof. (1 Timotheüs 6:10) " Want geldzucht is een wortel van alle kwaad. Door daarnaar te verlangen, zijn sommigen afgedwaald van het geloof, en hebben zich met vele smarten doorstoken." 1. Hebt u ooit dingen gedaan of gekocht specifiek voor u zelf en die niet ten goede kwamen aan de rest van het gezin? Hebben deze dingen of activiteiten voor spanningen gezorgd m.b.t. het gezinsbudget of verhoudingen binnen het gezin? 2. Hoe ziet u het doel van geld? Is er de wens of hunkering naar meer?. 3. Onderwijst u uw familie in het omgaan met geld en de waarde die het heeft? Hoe en wanneer doe u dit of hebt u dit gedaan? (Spreuken 15:27) " Wie op winstbejag uit is, stort zijn huis in het ongeluk, maar wie omkoop [steekpenningen] geschenken haat, zal leven." 4. Speelt hebzucht bij u een rol en kan het uw gezin in de problemen kan brengen. Is dit een strijd voor u? 5. Hoe kunt u het werk en gezinsleven in een goede balans kan brengen? 6. Is er een tijd is geweest dat u geneigd was om een dubieuze deal te sluiten of financieel niet eerlijk te zijn. Hoe ging u daar mee om? (Spreuken 13:22) " De goede mens doet zijn kleinkinderen erven, maar het vermogen van de zondaar is weggelegd voor de rechtvaardige." 7. Wat betekent dit vers voor u? Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 6

7 3. Een vader naar Gods hart! (Deuteronomium 6:6-7) " Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat." Vaderschap brengt unieke mogelijkheden en grote verantwoordelijkheden met zich mee. Vaders worden aangemoedigd om de Bijbelse waarheid te onderwijzen en als voorbeeld te zijn tot het welzijn van hun kinderen en tot hun eeuwige toekomst. Er wordt van hen verwacht dat zij passende en corrigerende discipline erkennen en toepassen volgens Bijbelse richtlijnen en op alle terreinen van het leven dit trachten te doen ter ere van God. Dit houdt o.a. een voorbeeldfunctie van berouw en vergeving in. Deze instelling is een consistente levenslange plicht en een aanvullende rol waarin vaders zelf betrokken zijn. Vaders worden opgeroepen voor altijd onvoorwaardelijk van hun kinderen te houden, hen te bevestigen in wie ze zijn, en dit niet voor hun prestaties, het uiterlijk of het gedrag zijn. Laten wij bij dit alles nooit vergeten dat onze hemelse Vader onvoorwaardelijk van ons houdt om wie wij zijn en niet om wat wij doen of om onze prestaties, uiterlijk of gedrag. (Psalm 103:13) " Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de HEERE Zich over wie Hem vrezen." (Lukas 15:20) " En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem." 1. Wat vertellen deze verzen u over een vader hart? Kunnen deze woorden over u gezegd worden? (Spreuken 13:1) " Een wijze zoon luistert naar de vermaning van zijn vader, maar een spotter luistert niet naar bestraffing." (Joel 1:3) " Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie." 2. Deze verzen wijzen op de noodzaak van het instrueren en het onderwijzen van onze kinderen. Hoe doet u dit in dit verband? Bespreek met uw vrouw de rol die relaties spelen in het effect van instructies en onderwijs. (Kolossenzen 3:20-21) " Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in alles, want dat is welbehaaglijk voor de Heere. Vaders, terg uw kinderen niet, opdat zij niet moedeloos worden.." 3. Hoe moet onze houding zijn bij het houden van discipline? Welke stappen neemt m.b.t. de juiste houding? (Spreuken 20:7) " Een rechtvaardige gaat zijn weg in oprechtheid, welzalig zijn zijn kinderen na hem." 4. Op welke manieren kunt u blijven groeien in integriteit? Wanneer u dit niet zeker weet, kunt u overwegen om uw kinderen, uw vrouw en anderen hierna te vragen. Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 7

8 (1 Timotheüs 3:4-5) " Hij moet goed leiding geven aan zijn eigen huis, zijn kinderen onderdanig houden, in alle waardigheid. Want als iemand niet weet hoe hij leiding moet geven aan zijn eigen huis, hoe zal hij voor de gemeente van God zorg dragen?" 5. Na het nadenken over en bestuderen van dit onderwerp, kunt u misschien met iemand delen welke unieke kansen en verantwoordelijkheden de relaties binnen het vaderschap bieden. Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 8

9 4. De vader als leraar naar Gods hart! (Spreuken 22:6) " Oefen de jongeman overeenkomstig zijn levensweg, {zijn levensweg- Letterlijk: over de mond van zijn weg. } ook als hij oud geworden is, zal hij daarvan niet afwijken." Vaders hebben een grote verantwoordelijkheid om hun kinderen te leren over God, Zijn Woord en hoe dienovereenkomstig te leven. Vaders hebben een bijzondere verantwoordelijkheid om hun zonen te leren om mannen te worden naar Gods hart, om te begrijpen wat het betekent om man te zijn, en hoe zich in die rol hebben te gedragen. Vaders hebben een unieke mogelijkheid om hun dochters te bevestigen in hun schoonheid en ze te leren om hun eerbaarheid te beschermen. Een deel van het onderwijs omvat het geven richtlijnen, maar nog belangrijker wat zonen en dochters van hun vaders kunnen leren is zijn rolmodel in gedrag, eerbaarheid, houding en integriteit. (Deuteronomium 6:6-7) " Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken, als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat." (Psalm 1:1) " Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, die niet zit op de zetel van de spotters, 1. Waar moet, volgens deze verzen, Gods Woord zijn voordat wij onze kinderen kunnen onderwijzen? Hoe gaat het bij u met uw persoonlijke studie van de Bijbel? 2. Wat leren deze verzen ons over wanneer en hoe vaak we onze kinderen moeten onderwijzen? Hoe gaat dat bij u? 3. Bidt en dankt u vooraf gaand aan en tijdens momenten van studie en onderwijs? Deel eventueel later hiervan enkele voorbeelden met uw vrouw en kinderen. (Spreuken 17:6) " Kleinkinderen zijn de kroon van de ouderen, en het sieraad van kinderen zijn hun vaders." 4. Dit is een wederzijds vers waarin de positie van oudere mannen aan kinderen en kinderen tot hun vaders wordt weergegeven. Zien uw kinderen u in een positief licht? Zullen zij u dusdanig omschrijven bij anderen? Heeft uw gedrag uw kinderen ooit in verlegenheid gebracht of beschaamd? (Joel 1:3) " Vertel erover aan uw kinderen en laten uw kinderen erover aan hun kinderen vertellen en hun kinderen weer aan de volgende generatie." 5. Wat betekent dit vers over het belang van onderwijs aan uw kinderen? 6. Bedenk bij uzelf de exponentiële gevolgen van een gebrek aan Bijbels onderwijs door ouders en geef hierbij een voorbeeld. 7. Welke zijn de dingen die uw ouders u geleerd hebben die speciaal voor u zijn? Zijn er dingen waarvan u gewenst zou hebben dat zij u die geleerd hadden? Zijn er dingen die u liever niet van hen geleerd of overgenomen zou hebben? Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 9

10 5. Een standvastige vader naar Gods hart! (Spreuken 22:15 Het Boek) " Onbezonnenheid is kenmerkend voor de jeugd; alleen straf kan iemand daarvan bevrijden." (Efeziërs 6:4) " En vaders, wek geen toorn bij uw kinderen op, maar voed hen op in de onderwijzing en de terechtwijzing van de Heere." Kinderen hebben regels en discipline nodig. Volwassenen hebben regels en discipline nodig. Discipline, met als doel om een positief gedrag te bewerken, moet altijd liefdevol worden toegepast en zonder boosheid en woede en niet uit frustratie. De Bijbel herinnert ons eraan dat God al zijn kinderen in liefde corrigeert. (Hebreeën 12:6-7) " Want de Heere bestraft wie Hij liefheeft, en Hij geselt iedere zoon die Hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt?" Vaak word in het gezin de vader erop aangezien om disciplinaire maatregelen te nemen maar wanneer het gaat om de tucht in het huis speelt de moeder ook een heel belanrijke rol. Corrigerende discipline moet altijd worden toegepast op het moment van de fout ook als een vader niet aanwezig is. Beide ouders moeten 100% samenwerken en gelijkgestemd zijn in het koesteren en vermaning van hun kinderen in van de heer (Spreuken 6:20) Mijn zoon, neem het gebod van je vader in acht en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet. (Psalmen 94:12)Welzalig de man die U bestraft, HEERE, en die U onderwijst uit Uw wet. (Spreuken 1:8) Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet," 1. Wat zeggen deze verzen over hoe God van ons houdt door disciplines? Hoe verhoud zich dit tot disciplinering van onze kinderen? 2. Wanneer u vraag één nader overweegt, wat is dan uw neiging om uw houding naar uw kinderen te beschrijven, heeft die houding als uitgangspunt liefde of discipline? 3. Hoe bent u als kind gedisciplineerd door uw ouders? Heeft dat invloed op hoe u uw kinderen disciplineert of gedisciplineerd hebt? (Spreuken 23:13-14) " Onthoud een jongeman geen vermaning, als u hem met de stok slaat, zal hij niet sterven. Zelf moet u hem met de stok slaan en zijn leven redden van het graf." 4. Dit zijn heftige woorden. Wat betekenen deze verzen voor u m.b.t. discipline? 5. Wat is het gewenste effect van discipline? 6. Wordt discipline als aangenaam ervaren? Zo niet, waarom niet? Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 10

11 (2 Petrus 1:5-6) "En daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen" 7. Dit vers leert ons over geestelijke groei. Bestudeer het belang van de combinatie van de beginselen van; deugd, kennis, zelfbeheersing, volharding, godsvrucht en liefde in het onderwijzen en disciplineren van uw kinderen. Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 11

12 6. De vader als een beschermer naar Gods hart! (Psalm 4:8) "In vrede zal ik gaan liggen en weldra slapen, want U alleen, HEERE, doet mij veilig wonen." Alleen God kan ons echt beschermen maar er wordt ook verwacht dat vaders de beschermers van hun gezin zijn. Bescherming kan vele vormen hebben, zoals het zorgen voor een huis als schuilplaats tegen allerlei elementen. Een ander voorbeeld van bescherming is het zorgen dat het gezin wordt afgeschermd tegen het kwaad in de wereld, of het toezicht houden op het gebruik van multimedia, technologie, drank en drugs enz. Vaders hebben de rol als de persoon die actie onderneemt wanneer midden in de nacht de deurbel gaat, wanneer er een storm raast of de stroom uitvalt. Onze hemelse Vader is onze Beschermer, onze Rots en ons Schild, dus zijn het de aardse vaders die voor stabiliteit, veiligheid en bescherming van het gezin zorg dragen, en het gezin moeten beschermen tegen de elementen van de wereld. Hoewel wij ons realiseren dat wij natuurgeweld, ziekte, ongeval, enz. niet kunnen voorkomen, kunnen wij onze kinderen er wel op wijzen dat wij er voor hen zijn om hen te helpen, in welke omstandigheid zij ook terechtkomen, en hen er op wijzen dat God er is om ook hen nabij te zijn om hen kracht, wijsheid en inzicht te geven. (Spreuken 18:10) "De Naam van de HEERE is een sterke toren, een rechtvaardige snelt daarheen en wordt in een veilige vesting gezet." 1. Deze verzen verwijzen naar God als onze beschermer. Maak een lijst van omstandigheden waarin u als vader uw gezin bescherming kunt bieden. (Psalm 16:1) "Bewaar mij, o God, want ik heb tot U de toevlucht genomen. 2. Hoe moet een vader zich opstellen om een gezin zijn vertrouwen te schenken? 3. Hoe kunt u er voor zorgen dat het vertrouwen van het gezin in u blijft groeien en dat uw vermogen om het gezin te leiden toeneemt? Geef enkele voorbeelden geven. 4. Heeft u uw vader als een leider/beschermer van zijn gezin vertrouwd? 5. Hoe kan een vader het vertrouwen van zijn gezin verliezen? (Johannes 17:15) " Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze." 6. Wat kunt u doen om u uw gezin te beschermen tegen het kwaad (de boze)? (Spreuken 14:26) "In de vreze des HEEREN is een sterk vertrouwen, en voor Zijn kinderen zal Hij een toevlucht zijn." 7. Maak een lijst van manieren waarop uw huis een veilige plek en toevluchtsoord voor uw gezin kan zijn. Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 12

13 7. De vader als aanbidder naar Gods hart (Hebreeën 10:25) "Laten wij de onderlinge bijeenkomst niet nalaten, zoals het bij sommigen de gewoonte is, maar elkaar aansporen,..." Vaders leggen, als geestelijke leiders, de basis en geven het voorbeeld voor geestelijke groei en aanbidding binnen het gezin. Daar waar dit ontbreekt, wordt het leiderschap in effectiviteit aanzienlijk verminderd. De Bijbel leert ons dat we het samenkomen niet moeten verwaarlozen, en is het de plicht van de vader om hierin het initiatief te nemen en zijn gezin te betrekken bij de gemeente of huiskerk. Samenkomen binnen het eigen huis is heel belangrijk en de wijze waarop verschilt per gezin. Enkele mogelijkheden voor gezinnen zijn: hard op bidden en danken aan tafel, samen bidden voor het slapen gaan, lezen en bespreken van de Bijbel verhalen, en het zingen met de familie zijn essentiële elementen waarbij de rol van de vader als geestelijke leider erg belangrijk is. (Jacobus 5:16) "Belijd elkaar de overtredingen en bid voor elkaar, opdat u gezond wordt. Een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand." 1. Gebed is belangrijk in het gezin. Hoe gaat dat in uw gezin? Aan welke aspecten van Jacobus 5:16 wilt u de komende weken of maanden werken? (2 Tim. 3:14-15) "Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt, en u van jongs af de heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid, door het geloof dat in Christus Jezus is." 2. Hoe is het voor iemand mogelijk om vanaf het kind zijn de Bijbel te kennen? 3. Hoe goed kennen uw kinderen de Bijbel? Wat kunt u doen om hun kennis te vergroten? 4. Wat en hoe doet u binnen uw gezin aan onderwijs en aanbidding? Hoe u kunt groeien op dit terrein? (Jozua 24:15b) "... Maar wat mij en mijn huis betreft, wij zullen de HEERE dienen!" 5. Raakt deze tekst uw hart? Weet uw gezin hoe u deze tekst ervaart? Hoe weten ze dat? (Deuteronomium 6:2 Het Boek) Het doel van deze wetten is dat u, uw kinderen en uw kleinkinderen de HERE, uw God, eer bewijzen door al Zijn aanwijzingen uw leven lang op te volgen; als u dat doet, hebt u een lang en voorspoedig leven in het vooruitzicht." (Psalm 111:10 HSV) De vreze des HEEREN is het beginsel van wijsheid, allen die ernaar handelen, hebben een goed inzicht; Zijn lof houdt voor eeuwig stand. 6. Hoe kan dit concept worden toegepast binnen uw gezin vanuit het perspectief van het Nieuwe Testament? Tot slot: (Maleachi 4:5-6) Kijk, Ik zal u nog een profeet als Elia sturen, voordat die grote, angstaanjagende dag van de HERE aanbreekt. Zijn prediking zal vaders en kinderen weer bij elkaar brengen. Zij zullen één van hart en ziel zijn. (Het Boek) Echtgenoot en vader naar Gods hart Pagina 13

Gods Doel met de Gelovige

Gods Doel met de Gelovige Gods Doel met de Gelovige Miles J. Stanford (1914-1999) Oorspronkelijke uitgave: Christian Correspondence, U.S.A. Uitgegeven, in 22 periodieke afleveringen, door Brood voor een hongerig hart Mandolinehof

Nadere informatie

Hoe haal je het meest uit dit werkboek?

Hoe haal je het meest uit dit werkboek? werkboek 1 Inhoud Inleiding 3 1. Gods eeuwige plan en de insider 6 2. De insider en het Koninkrijk van God 10 3. De rol van de insider bij de verbreiding van het evangelie 15 4. Maar wat als? Van angst

Nadere informatie

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher

Het Woord. Het Woord van God geeft richting in jouw leven. Henri Hüpscher 2 Het Woord Het Woord van God geeft richting in jouw leven Henri Hüpscher 2000, 2004 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en

Nadere informatie

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan).

Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Johannes 15:1-27 Gebruik de 5 stappen methode voor bijbelstudie (of gebruik de vragen die onder aan de tekst staan). Inhoud van deze les (Betacursus 15) Blijf in Jezus Christus (vers 4, 15:1-8)... 1 Blijf

Nadere informatie

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

Leven met Jezus. Het evangelie volgens Jakobus. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl Leven met Jezus Het evangelie volgens Jakobus Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Jakobus 1:2 Blij in

Nadere informatie

Handboek 2 De kerk besturen 2010

Handboek 2 De kerk besturen 2010 Handboek 2 De kerk besturen 2010 Handboek 2 De kerk besturen 2010 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen Salt Lake City (Utah, VS) 2010 Intellectual Reserve, Inc.

Nadere informatie

Predik mijn evangelie

Predik mijn evangelie Handleiding voor zendingswerk Predik mijn evangelie (zie LV 50:14) Bekeert u, al gij einden der aarde, en komt tot Mij en laat u dopen in mijn naam, zodat gij door het ontvangen van de Heilige Geest kunt

Nadere informatie

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren

Kom hier, volg Mij. Jongevrouwen 2014. Leermiddelen voor jongeren Kom hier, volg Mij Jongevrouwen 2014 Leermiddelen voor jongeren onderwijzen en leren tot bekering Jongevrouwen 2014 Een uitgave van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen 2012 Intellectual

Nadere informatie

Voor de. kracht van. de jeugd

Voor de. kracht van. de jeugd Voor de kracht van de jeugd Boodschap van het Eerste Presidium aan de jongeren GELIEFDE JONGEMANNEN EN JONGEVROUWEN, wij hebben veel vertrouwen in jullie. Jullie zijn geliefde zoons en dochters van God,

Nadere informatie

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest

De natuurlijke mens en de. Heilige Geest De natuurlijke mens en de Heilige Geest "All images are copyright protected, by Ted Larson 2000-2007, info http://home.earthlink.net/~theoson/index.html". 1 ste uitgave: 1982 (in boekvorm) 2 de uitgave:

Nadere informatie

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8 Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem Informatie en bestellen Impuls van Hamelstraat 62 3762 JE Soest 035-6033344 info@impulsonline.nl http://www.impulsonline.nl

Nadere informatie

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 8. De leiding van de gemeente 8. De leiding van de gemeente Het ligt voor de hand om in het kader van de opbouw van de gemeente ook aandacht te besteden aan de leiding van de gemeente. Kan het niet zonder opbouw, nog minder kan het

Nadere informatie

Bijbelstudie Evangelisatie

Bijbelstudie Evangelisatie Bijbelstudie Evangelisatie Vrede zij u! Gelijk de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u. Johannes 20:21 Inleiding Woensdag 8 december 2004 is het zo ver. De eerste missie van het seizoen 04/ 05 staat

Nadere informatie

LES 37 [STILLE TIJDEN] JAKOBUS 1-3

LES 37 [STILLE TIJDEN] JAKOBUS 1-3 LES 37 1 GEBED Bid en wijd deze groep en les toe aan de Heere. 2 UITWISSELEN (20 minuten) [STILLE TIJDEN] JAKOBUS 1-3 Neem beurten en deel (of lees) in het kort wat je in een van je stille tijden uit de

Nadere informatie

Al mijn bronnen zijn in U

Al mijn bronnen zijn in U Al mijn bronnen zijn in U door: M. Tapernoux Psalm 87:7 In deze psalm spreken de kinderen van Korach profetisch over de vreugde die er in Jeruzalem zal heersen in het duizendjarig Vrederijk. De zegeningen

Nadere informatie

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen.

ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. M.G. de Koning ENGELEN, ZE ZIJN ER (WEER) ze (engelen) zijn door Hem (Christus) en tot Hem geschapen. Oude Sporen 2008 2 Engelen, ze zijn er (weer) INHOUD Voorwoord...3 1. Het begin...4 2. De uitverkoren

Nadere informatie

Een levende relatie met de Heer Jezus

Een levende relatie met de Heer Jezus M. G. de Koning Een levende relatie met de Heer Jezus evangelisatie Inhoud Vooraf...4 Deel : Waarom eigenlijk?... 5. Relaties...5 Inleiding...5 Relatie maakt de mens...5 De norm in de relatie...5 Twee

Nadere informatie

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf

PREEK DOOR DE WEEK. Dit leven is niet van mijzelf PREEK DOOR DE WEEK Dit leven is niet van mijzelf 8e jaargang, nr. 5, week 6 4 februari 9 februari 2013 maandag 4 februari 2013 Acceptatie en geduld Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging

Nadere informatie

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher

Vrees niet! Overwinning over vrees en angst. Henri Hüpscher 2 Vrees niet! Overwinning over vrees en angst Henri Hüpscher 2005 Henri Hüpscher Deze studie mag op alle manieren worden vermenigvuldigd en verspreid mits volledig en onveranderd en niet voor commerciële

Nadere informatie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie

Zie Hij Komt. De bruidsgemeente wacht op haar bruidegom: Jezus. Kracht in Gods Woord. De waarde van bijbel studie Zie Zie Hij Komt Betreffende deze publicatie Er zijn verschillende kerkelijke organisaties in de wereld en allen beweren dat hun leer gebaseerd is op de Bijbel. Allen hebben enige verschillen in leerstellingen,

Nadere informatie

Leven en tijd van Josia

Leven en tijd van Josia Leven en tijd van Josia C.H. Mackintosh Leven en tijd van Josia 2 Kronieken 34-35 Vormgeving: Jan Paul Spoor Herziene editie 2012 Oude Sporen E mail: redactie@oudesporen.nl www.oudesporen.nl Uit: Misc.

Nadere informatie

De dingen die daarvan verschil

De dingen die daarvan verschil I N L E I D I N G HET WOORD DER WAARHEID RECHT SNIJDEN "Benaarstig u, om uzelven Gode beproefd voor te stellen, een arbeider die niet beschaamd wordt, die het Woord der waarheid recht snijdt." (2Tim.2:15)

Nadere informatie

Wie ik ben in Christus

Wie ik ben in Christus Wie ik ben in Christus Mijn identiteit Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen 2 Korintiërs 5:17

Nadere informatie

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014

Wat is onze prioriteit deel 1. Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Wayne Matthews 23 Augustus 2014 Welkom iedereen, op deze Sabbat. Deze wereld is steeds meer op weg naar zijn eigen vernietiging. Daar stevent de wereld op af, door de keuzes van de mensheid, door de keuzes

Nadere informatie

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010

ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 ROMEINEN Ronald Weinland 8 Mei 2010 Vandaag hebben we hier op Hawaï niet dezelfde preek die iedereen beluisterd. Vandaag is het namelijk een vooraf opgenomen preek, waar iedereen naar luistert. Maar het

Nadere informatie

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost

Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken. door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken door Henk Troost Leidinggevenden die Nieuwtestamentisch sturen, elkaar steunen en samen werken Als vervolg op Nieuwtestamentisch

Nadere informatie

Een persoon is intelligent, denkend, heeft specifiek karakter, hoort, spreekt, ziet,..

Een persoon is intelligent, denkend, heeft specifiek karakter, hoort, spreekt, ziet,.. De Heilige Geest..doch wanneer Hij komt, de Geest der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid.. (Johannes 16:13) ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 1

Nadere informatie

1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD

1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD 1 aug. GODSVRUCHT IN EEN GODDELOZE TIJD Het is een interessant feit, dat de woorden "goddelijk" en "Godsvrucht" niet eerder in de geschriften van Paulus worden gevonden, dan in de Pastorale Brieven, de

Nadere informatie

Bijbelcommentaar Andrew Wommack

Bijbelcommentaar Andrew Wommack Romeinen hoofdstuk 10 Vertaling Bible Commentary van Andrew Wommack Wiebrig Calderhead, 2009 (Om in Word naar een eindnoot te springen: plaats de cursor bij de eindnootverwijzing, kies Beeld (menubalk)

Nadere informatie

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl

God is liefde. Jos Douma. www.tijdmetjezus.nl God is liefde Jos Douma www.tijdmetjezus.nl Dag 1 Denk aan uw barmhartigheid, HEER, aan uw liefde door de eeuwen heen. Psalm 25:6 Barmhartige liefde Als we bidden tot God, mogen we hem ook altijd weer

Nadere informatie