Results EI

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Results EI 1 14-4-2013"

Transcriptie

1 Results EI RESOURCE REPORT EMOTIONAL INTELLIGENCE QUESTIONNAIRE PERSOONLIJKE RAPPORTAGE VAN Ter Haar

2 Results EI Gegevens deelnemer Algemeen Naam Ter Haar Leeftijd 23 Geslacht Normtabel vrouw Normgroep vrouwen ouder dan 17 jaar Afnamedatum 5 maart 2013

3 Results EI GRAFISCHE RESULTATEN

4 Results EI I INLEIDING Er zijn verschillende meetinstrumenten die uitgaan van Emotionele Intelligentie als trek van de persoonlijkheid. Deze instrumenten stellen geen beoordeling vast van capaciteiten, vaardigheden of intelligentie, maar geven trekken weer van de Emotionele Intelligentie van een respondent. Binnen het trekkenmodel voor Emotionele Intelligentie is er geen sprake van goed of fout, noch van bepaalde ideaalwaarden. Binnen de EIT kan sprake zijn van lage, gemiddelde en hoge scores. Deze scores zijn afgeleid van de normgroep en zeggen iets over de verhouding tot de gemiddelde bevolking. In hoeverre scores overeenkomen met een gewenste status is een subjectieve kwestie. Zelfrapportage blijft de mogelijkheid in zich houden om positiever te antwoorden dan de werkelijkheid is. Het meetinstrument kan daarom ook niet zonder meer worden ingezet als beoordeling voor geschiktheid, maar wel in het kader van een ontwikkelings- en begeleidingsvraag. Uit een meta-analyse naar de samenhang van Emotionele Intelligentie en gezondheid blijkt een samenhang tussen Emotionele Intelligentie en gezondheid. Het Resource Report geeft, naast een algemene score op Emotionele Intelligentie, een meer gespecificeerd inzicht in vier EI-factoren die op hun beurt weer zijn opgebouwd uit vijftien facetten. De score geeft inzicht in het algemene emotionele functioneren van een persoon. Het belicht de wijze waarop iemand naar eigen inzicht in staat is om, in de dagelijkse praktijk, aan emotie gerelateerde informatie te begrijpen, te filteren en te interpreteren. Het trekkenmodel voor Emotionele Intelligentie beschrijft de Emotionele Intelligentie van een respondent op vijftien facetten, onderverdeeld in vier EI-factoren: Emotioneel bewustzijn (emotional awareness). De factor Emotioneel Bewustzijn beschrijft het vermogen emoties te begrijpen en te uiten en deze in te zetten om zinvolle relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Deze factor is onderverdeeld in de facetten Uitdrukken van Gevoelens, Sensitiviteit en Persoonlijke Relaties. Sociaal bewustzijn (social awareness). De factor Sociaal Bewustzijn omschrijft het vermogen te socialiseren met anderen: omgaan met, invloed uitoefenen op en communiceren met anderen spelen hierbij een rol. Deze factor is onderverdeeld in de facetten Sociale Competentie, Inleving (Empathie), Assertiviteit en Emotioneel Beïnvloeden van Anderen (Influence). Zelfcontrole. De factor Zelfcontrole omschrijft in hoeverre iemand in staat is externe druk of spanning, stress en impulsen te beheersen. Deze factor is onderverdeeld in de facetten Impulscontrole, Stresstolerantie, Adaptief Vermogen en Intrinsieke Motivatie. Zelfbewustzijn. De factor Zelfbewustzijn omschrijft het algehele gevoel van welbevinden, de algemene tevredenheid over het leven. Deze factor is onderverdeeld in de facetten Optimisme, Plezier en Zelfbeeld. Deze rapportage bevat informatie en aanwijzingen, die u kunnen helpen uw emotionele intelligentie inzichtelijk te maken. Het kan gezien worden als uitgangspunt voor verdere ontwikkeling en training. Om deze rapportage volledig te kunnen begrijpen en er vervolgens ook mee aan de slag te kunnen gaan, wordt de nodige achtergrondinformatie beschreven.

5 Results EI II RESOURCE REPORT Deze rapportage is gebaseerd op de in de vragenlijst gegeven antwoorden. Het is derhalve een reflectie van wat u over uzelf denkt. Uw scores zijn vervolgens vergeleken met een steekproef uit een representatieve populatie en vervolgens beschreven in vier brede hoofdcategorieën. Deze zijn onderverdeeld in 15 specifiekere Facetten. Scores worden in het Resource Report weergegeven als standard nine scores. In het algemeen identificeren hoge scores (scores in stanines 7-8-9) relatief sterke gebieden met een versterkt emotioneel functioneren. Scores in het middenbereik van de schalen (stanine 4-5-6) wijzen op voldoende functioneren in de meeste situaties en worden door de meerderheid van de populatie die de EIQ heeft gemaakt behaald. In een specifieke functie of situatie kan het belangrijk zijn dat een respondent in het bezit is van een versterkt emotioneel functioneren, terwijl voor een andere functie of situatie een hoge score juist minder gewenst is. Lage scores (stanine 1-2-3) geven gebieden aan die verbetering kunnen behoeven om tot toename van het algemeen emotioneel en sociaal functioneren te komen. Als alle scores hoog of laag zijn, is het nuttig om de schalen met de hoogste en laagste scores te identificeren om gebieden met relatieve kracht of zwakte te kunnen benadrukken. Gebruik van het woord "gemiddeld" wil niet zeggen dat de vragenlijst goede of slechte scores op kan leveren. De percentages laten zien hoe u geantwoord heeft, afgezet tegen de andere personen van de normgroep die de vragenlijst hebben ingevuld. Er bestaat geen goede noch foute manier om emotionele intelligentie in te zetten. Uit alle mogelijke scores kunnen zowel positieve als negatieve effecten voortvloeien. Toepassing De Emotionele Intelligentie Questionnaire kent verschillende toepassingsgebieden. Voorbeelden hiervan zijn: persoonlijke of loopbaangerichte coaching, ontwikkeling van potentieel, beoordelingsgesprekken, meetbaar maken van de betrokkenheid bij de organisatie, meetbaar maken van de werkmoraal en teambuilding. De informatie in dit rapport dient gebruikt te worden als middel om hypotheses te genereren en als een richtlijn voor assessment. De rapportage Plaats als u de rapportage leest de scores en opmerkingen binnen de context van uw leven en werk. Stel uzelf vragen als: Wat wil ik bereiken? Op welke punten ondervind ik problemen in contacten of relaties met anderen? Welke elementen van mijn emotionele intelligentie spelen een belangrijke rol in mijn werksituatie of mijn privéleven? Belangrijke gebeurtenissen in de werksituatie of uw persoonlijk leven kunnen echter schommelingen veroorzaken in bepaalde facetten van uw emotionele intelligentie, net zoals deze uw persoonlijkheid kunnen beïnvloeden. De scores in deze rapportage zijn derhalve niet onveranderlijk. Zij kunnen u helpen te bepalen hoe effectief u met anderen omgaat. De rapportage dient gezien te worden als startpunt voor verder zelfonderzoek, wat uiteindelijk kan resulteren in een beter inzicht in hoe om te gaan met anderen.

6 Results EI EI-TOTAAL EN EI-FACTOREN EI Totaal Globale indruk van emotioneel functioneren: het vermogen om in het dagelijks leven informatie omtrent de gevoelens van anderen te begrijpen, verwerken en benutten. Emotioneel bewustzijn Het vermogen om emoties te begrijpen en te uiten en deze in te zetten om zinvolle relaties met anderen op te bouwen en te onderhouden. Sociaal bewustzijn Zelfmanagement Het vermogen om te socialiseren met anderen: omgaan met, invloed uitoefenen op en communiceren met anderen spelen hierbij een rol. In hoeverre iemand in staat is externe druk of spanning, stress en impulsen te beheersen. Zelfbewustzijn Alg. Tevredenheid Geeft een indicatie van hoe gelukkig, positief en tevreden een persoon is: algehele gevoel van welbevinden. laag laag laag gemiddeld laag Het is van belang op te merken dat de Totale score minder specifieke informatie weergeeft. Deze score is opgebouwd uit de 4 factor-scores, die een duidelijkere focus aanbrengen en de nog gedetailleerdere facet-scores. Het meetniveau voor de 4 hoofdcategorieën is algemener dan bij de afzonderlijke facetten, maar gedetailleerder dan de totaal gemeten globale Emotionele Intelligentie. De verhouding tussen de verschillende meetniveau's (Totaal-Factor-Facet) kan gezien worden als een algemene indruk versus een diepgaande analyse. Een facet wordt gedetailleerd en derhalve enigszins eenzijdig beschreven. Op Totaal niveau is een beschrijving daarentegen globaal, maar vanuit een breder perspectief gezien.

7 Results EI IV Zelfbewustzijn/algemene tevredenheid over het leven. Hoogscoorders denken positief over hun eigen mogelijkheden en laten zich niet snel uit het veld slaan. Optimisme Plezier Zelfbeeld laag laag benedengemidd. 13. Optimisme Het vermogen om naar de zonnige kanten van het leven te kijken en een optimistische positieve houding te houden, volharding in het nastreven van doelen ondanks hindernissen en tegenvallers. Emoties kan men positief inzetten om de eigen capaciteiten te verwezenlijken. Door emoties kan men opgezweept worden tot bijzondere prestaties. Mensen die hoopvol en optimistisch zijn, overwinnen makkelijker emoties als angst en depressiviteit. Met een goed humeur is het denken en voelen positiever. Het leven kent vele obstakels en vaak is er weer een nieuwe heuvel achter de berg die net is beklommen. Als we denken dat de berg niet te beklimmen is, dan draaien we om en gaan we naar huis. Een optimistische blik houdt ons in beweging als een falen en een groot probleem voor de deur staat. Een lage score in optimisme kan een reden zijn om te onderzoeken of u gebeurtenissen door een negatieve bril filtert. Optimisme is niet hetzelfde als positief denken. Optimisme is het geloof dat u zal - of moet - slagen. Terwijl positief denken vaak een techniek is om negatieve gedachten van u weg te houden, zelfs als die gedachten op de realiteit zijn gebaseerd. Optimisme is naast zelfmotivatie de sterkste voorspeller van succes in een zakelijke omgeving en in verkoopcarrières. En het is ook een belangrijk element van charismatisch leiderschap. Echter wishful thinking kan gemakkelijk leiden tot het over het hoofd zien van gevaar en noodsignalen. Mensen met deze vaardigheid stevenen vastberaden op hun doelen af ondanks obstakels en tegenslagen; opereren vanuit hoop op succes en niet vanuit faalangst; beschouwen tegenslagen als het gevolg van hanteerbare omstandigheden en niet als een persoonlijke tekortkoming. Terwijl bij het facet Plezier gemeten wordt in hoeverre een aangename gemoedstoestand op dit moment ervaren wordt, meet Optimisme in hoeverre de toekomst positief tegemoet gezien wordt. Optimisme geeft inzicht in toekomstgerichtheid. Dit facet zien we terug in het dagelijks leven, wanneer gesproken wordt over een persoon die het glas voortdurend ziet als half leeg of juist als half vol. Bij een goede leider is het glas altijd halfvol. Een leider heeft een visie voor de toekomst en heeft ook nagedacht over hoe de visie te realiseren. Een leider scoort hier bovengemiddeld. Toch zal een goede leider zich in zijn optimistische beeld duidelijk baseren op en resoneren met de positieve bijdrage van zijn team. De leider is optimistisch omdat hij vertrouwen heeft in zijn team. 14. Plezier Het vermogen om tevreden te zijn met je leven, om van jezelf en anderen te genieten en plezier te hebben. Plezier geeft inzicht in positieve emotionele toestanden en is gericht op het heden (nu) in plaats van op het verleden of de toekomst. Plezier meet welke gemoedstoestand u momenteel gewoonlijk ervaart. Natuurlijk kunnen er gebeurtenissen zijn die uw geluksgevoel tijdelijk verstoren, maar de vraag is of u van nature vrolijk en tevreden bent of juist meestal een ontevreden en ongelukkig gevoel heeft. Dit wijkt af van Optimisme, waarbij het gaat om uw verwachtingen over de toekomst. Een bovengemiddelde score voor plezier bij een leider kan mogelijk worden uitgelegd als oppervlakkig. Een ondergemiddelde score kan mogelijk als te serieus en te zwaar op de hand

8 Results EI III Emotionele Intelligentie (EI) als afzonderlijk construct Hoewel EI weliswaar is te zien als een stabiel kenmerk, dient het toch los gezien te worden van de persoonlijkheidskenmerken en dient het opgevat te worden als een stabiele capaciteit in de betekenis van inzicht. EI kan vergeleken worden met een begrip als ruimtelijk inzicht, waarbij het dan gaat om een stabiele predispositie, vanaf welke basis weliswaar verdere vaardigheidsontwikkeling mogelijk is, maar die toch vooral in aanleg aanwezig is. Voor veel mensen is het mogelijk op grond van cognitieve vaardigheden het ruimtelijk begrip te verhogen, maar mensen die door redeneren ruimtelijk inzicht creëren zijn duidelijk te onderscheiden van hen die een ruimtelijke situatie meteen doorzien. Eerder onderzoek heeft inmiddels voldoende aangetoond dat er in geval van cognitieve capaciteiten (IQ) versus EQ sprake is van verschillende constructen. EI is ook te onderscheiden van het gebied van persoonlijkheidskenmerken en vormt een zelfstandig construct. De correlaties in diverse onderzoeken tussen de gemeten EI en de persoonlijkheidskenmerken (bijvoorbeeld extraversie en neuroticisme, Petrides, 2004) zijn laag genoeg gebleken om de zelfstandigheid van het construct EI ten aanzien van persoonlijkheidskenmerken aan te nemen. Daar staat tegenover dat de correlaties wel dermate hoog zijn dat er enige samenhang tussen de constructen vermoed zou kunnen worden. De samenhang valt echter te verwachten aangezien het construct EI, gemeten als inzicht, een stabiele predispositie bevat. EI is wel een noodzakelijke, maar niet een voldoende voorwaarde voor sociaal succes en welbevinden. Iemand zonder inzicht in emoties van zichzelf en anderen zal nauwelijks sociaal succesvol kunnen zijn of tevreden zijn in hun sociale omgeving. Omgekeerd geldt dat emotioneel intelligent zijn, dus emotioneel inzicht bezitten (het goed in staat zijn om emoties te herkennen, te benoemen en uitdrukking aan te geven) niet er toe hoeft te leiden dat men sociaal succesvol is of tevreden in zijn sociale omgeving. Er zijn kennelijk nog andere vaardigheden nodig om deze predispositie bruikbaar te maken. Uit onderzoeken onder adolescenten blijkt dat EI een opwaartse tendens vertoont met de leeftijd doch de mate van sociaal succes en welbevinden blijkt gelijk. Een toename van EI leidt niet automatisch tot een toename van sociaal succes en welbevinden. Hoewel er wel een verband is tussen emotionele intelligentie als inzicht en sociaal succes en welbevinden is er nog veel onduidelijk. EI is een zeer beperkte voorspeller van sociaal succes. Evenzo twijfelachtig is het of EI valt te verbeteren, wel kan men wellicht leren het steeds beter in te zetten.

TalenT Performance IndIcaTor

TalenT Performance IndIcaTor TalenT Performance IndIcaTor TPI, een nieuwe KPI OnderbOuwing en AchtergrOnd TPI, een nieuwe KPI! De missie van PRiMAN is organisaties te helpen hun talent performance te verhogen met gemotiveerde medewerkers.

Nadere informatie

Bevlogen leiden in de zorg

Bevlogen leiden in de zorg Bevlogen leiden in de zorg Naar aanleiding van de masterthesis Engaging leadership in health care organizations: the mediating role of work engagement ZorgpleinNoord Koos van der Kleij Haren, februari

Nadere informatie

Rapportgegevens Werkstijltest

Rapportgegevens Werkstijltest Rapportgegevens Werkstijltest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 38 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting Testdatum:

Nadere informatie

Rapportgegevens Managementtest

Rapportgegevens Managementtest Rapportgegevens Managementtest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 33 Opleidingsniveau: hbo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting Testdatum:

Nadere informatie

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap

Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap Eindopdracht Masterclass Persoonlijk Leiderschap De toegevoegde waarde van leiderschap op het bereiken van ondernemingsdoelstellingen Cursist: Maarten Hopman Docent: Mevrouw van t Geloof-Witte Cursistnummer:

Nadere informatie

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Petra Thelosen 2119416 Openbaar document Onderzoek naar de invloed van de MatriXmethode op adolescenten met kenmerken van faalangst in de bovenbouw van middelbare scholen, leeftijd van 14 tot en met 18 jaar. Petra Thelosen 2119416 Openbaar document

Nadere informatie

Competentieprofiel Generalist

Competentieprofiel Generalist Samenvatting Competentieprofiel Generalist TMA teamprofiel best persons Inhoud Inleiding 3 1. Context en afbakening; van best persons naar competentieprofiel 5 2. Werkwijze en onderbouwing 6 2.1 Voordracht

Nadere informatie

Sociale competentie en Sociale cognitie

Sociale competentie en Sociale cognitie Sociale competentie en Sociale cognitie Een onderzoek naar de effectiviteit van een interventieprogramma voor kinderen ten behoeve van hun sociale competentie en naar de sociale cognitie van kinderen die

Nadere informatie

Rapportgegevens Persoonlijkheidstest

Rapportgegevens Persoonlijkheidstest Rapportgegevens Persoonlijkheidstest Respondent: Jill Voorbeeld Email: voorbeeld@testingtalents.nl Geslacht: vrouw Leeftijd: 35 Opleidingsniveau: wo Vergelijkingsgroep: Respondenten in zelfanalyse setting

Nadere informatie

Talent Assessment Professional

Talent Assessment Professional Talent Assessment Professional VERTROUWELIJKE INFORMATIE betreffende: Demo Rapport Versie 1 oktober 2013 psycholoog: Drs. M.L. Goedegebuure Registerpsycholoog BIG/NIP Na ongeveer drie zanglessen zei mijn

Nadere informatie

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment

Marieke Adesso 29 Mei 2006. Talenten Motivatie Assessment Marieke Adesso 29 Mei 2006 Talenten Motivatie Assessment Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Betekenis van de scores 3 3. Consistentie 3 4. Beschrijving van de persoonlijkheid 4.1 Samenvatting 4 4.2 Emotionele

Nadere informatie

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie:

Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Persoonlijkheid en motivatie van de kandidaat als voorspellers van individueel succes in reïntegratie: Een onderzoek naar de predictieve validiteit van drie online vragenlijsten die zijn opgenomen in de

Nadere informatie

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014

TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie. Victor Voorbeeld. Management Versie 24-3-2014 TSI Persoonlijke Stijl en Motivatie Management Versie 24-3-14 Licentiehouder: Laan van Vlaanderen 323 66 WB Amsterdam Generated by Patent Number 5,551,88 INTRODUCTIE Dit TSI Persoonlijke Stijl & Motivatie

Nadere informatie

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag

SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek. Onderzoeksverslag SAMENWERKEN * Psychologie & Onderzoek Onderzoeksverslag 1 SAMENWERKEN * Wat is belangrijk voor een goede samenwerking in (project)groepen tijdens een HBO of WO studie? * Wat is goed samenwerken? Wat is

Nadere informatie

Situationeel Leidinggeven

Situationeel Leidinggeven Hand out behorende bij de training Situationeel Leidinggeven Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM

Nadere informatie

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010

Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector. Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire analyse op POMO 2010 Thematische studie Duurzame inzetbaarheid in de publieke sector Resultaten van de secundaire

Nadere informatie

Handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen

Handboek Team- en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen WELZIJN KINDEROPVANG JEUGDHULPVERLENING Handboek Team en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen Versterking Kwaliteit Personeelsbeleid Handboek Team en Persoonlijke Ontwikkelingsplannen 1 Colofon Deze uitgave

Nadere informatie

De invloedrijke Nederlander

De invloedrijke Nederlander De invloedrijke Nederlander Een onderzoek naar het invloedgedrag van hoogopgeleide werkende Nederlanders Bureau Zuidema 2012 Invloed volgens Zuidema Invloed uitoefenen is een menselijke eigenschap. We

Nadere informatie

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen

Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen Bijlage III Een vergelijking van de Werktop-aanpak met de aanpak in de gemeente Assen 1 Inleiding In deze bijlage kijken we in de spiegel van Assen. De gemeente Assen heeft namelijk, samen met aangrenzende

Nadere informatie

veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr.

veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr. veerkracht monitor ontwikkeling van een meetinstrument voor psychosociale veerkracht Drs. Leonie Hoijtink Dr. Hans te Brake Dr. Michel Dückers colofon uitgave Impact auteurs Drs. L.M. Hoijtink Dr. J.H.M.

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Begaafd en begrepen? Een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen op Het Stedelijk Lyceum te Zutphen.

Begaafd en begrepen? Een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen op Het Stedelijk Lyceum te Zutphen. Begaafd en begrepen? Een onderzoek naar het sociaal-emotioneel welbevinden van (hoog)begaafde leerlingen op Het Stedelijk Lyceum te Zutphen. Laura Peelen Intern Begeleider Afstudeeronderzoek, begeleid

Nadere informatie

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg

Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Martje Persoon Onderzoeksrapport Master SEN Autismespecialist Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg Fontys Hogescholen, Tilburg Hoe ervaren jongeren met autisme en hun ouders het uitvoeren van de ontwikkelingstaken,

Nadere informatie

Onderpresteren onder de loep

Onderpresteren onder de loep 8 Doorlopende leerlijnen José van der Hoeven, Esther de Boer en Gert ten Hove Onderpresteren onder de loep Onderzoeksrapportage project Beroepsidentiteit en Persoonlijkheidsontwikkeling havo-vwo 28-21

Nadere informatie

Handleiding voor Effectief Coachen

Handleiding voor Effectief Coachen Handleiding voor Effectief Coachen Coaches Die Nooit Verliezen... Laat jonge sporters winnen, ongeacht het wedstrijdresultaat Inleiding Waarom coaches zo belangrijk zijn...2 De relatie tussen coach en

Nadere informatie

Learning Agility. Frijmersum en Frijmersum Consulting info@fenfconsulting.com

Learning Agility. Frijmersum en Frijmersum Consulting info@fenfconsulting.com Learning Agility Learning Agility Management summary De wereld waarin organisaties tegenwoordig opereren, wordt steeds complexer. Organisatieveranderingen zijn aan de orde van de dag. Rollen en functies

Nadere informatie

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014

Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 Vertrouwelijk GROEPSRAPPORTAGE Voorbeeld teamrapportage 1 Aantal deelnemers: 10 26-10-2014 1 Dit rapport geeft een overzicht op groepsniveau van hun bevlogenheid, energie- en stressbronnen en de gemiddelde

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS

MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS MORELE CULTUUR EN MOREEL GEDRAG VAN FINANCIËLE PROFESSIONALS Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Dataverzameling... 4 1.2 Achtergrond respondenten... 4 1.3 Representativiteit en betrouwbaarheid

Nadere informatie

Wat is nu de relatie tussen deze thema's uit de casuïstiek en het begrip 'zelfregulering'? Laten we enkele mogelijkheden de revue passeren.

Wat is nu de relatie tussen deze thema's uit de casuïstiek en het begrip 'zelfregulering'? Laten we enkele mogelijkheden de revue passeren. 4. VERKENNING VAN PERSOON EN SITUATIE In het vorige hoofdstuk zijn we begonnen met het bestuderen van enkele cognitieve aspecten van zelfregulering. De nadruk lag op het streven van cliënten en maatschappelijk

Nadere informatie