Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten"

Transcriptie

1 Kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten Op elke school participeren leerlingen al op verschillende manieren. Maar hoe kan je dit participatiegehalte systematisch verhogen bij elke actie die je doet? Er zijn geen ideale structuren of standaardmodellen om te hanteren. Er zijn geen pasklare antwoorden. Wel zijn er enkele kwaliteitsindicatoren en aandachtspunten die een ondersteuning bieden in het verhogen van de slaagkansen en bevorderen van de kwaliteit bij het opzetten van acties rondom leerlingenparticipatie. We zetten ze hieronder op een rijtje. Kwaliteitsindicatoren Besef van invloed Het is belangrijk dat leerlingen ervaren dat participatie betekent dat hun stem er wel degelijk toe doet, dat hun mening de uiteindelijke beslissing mee kan bepalen en dat dit kan leiden tot een actie, een verandering, klein of groot. Als Resultaten die leerlingen voldoening geven: Als een voorstel wordt aanvaard willen ze voldoende vertrouwen om het op hun eigen manier uit te werken. Als de uitvoering door anderen moet gebeuren willen ze op een relatief korte termijn een zichtbaar resultaat. school of als leerkracht is het belangrijk om de nodige zorg te besteden aan het besef van invloed bij de leerlingen. Leerlingen ervaren het besef van invloed het meest aan den lijve, als ze concrete resultaten zien. Hoe jonger de leerlingen, hoe meer nood aan een dergelijk tastbaar product. Kleine acties hebben uiteraard sneller dit effect. We mogen echter leerlingenparticipatie niet herleiden tot uitsluitend het streven naar producten. Ook procesmatige resultaten als omgangsvormen en samenwerking zijn mogelijke en belangrijke thema s. Grotere projecten vragen dan weer meer tijd. Het is dus zoeken naar een evenwicht tussen initiatieven van leerlingen die snel een zichtbaar effect hebben en plannen die op lange termijn kunnen gerealiseerd worden. Een andere manier om te zorgen voor een besef van invloed is het terugkoppelen. Door na een brainstorm of een andere fase in het proces terug te koppelen zorgt men ervoor dat leerlingen ervaren dat er gevolg gegeven wordt aan hun meningen of voorstellen. Duidelijke en transparante communicatie Voor de school, de leerkrachten en de leerlingen is het leren in diversiteit een zoektocht. Een open houding aannemen ten aanzien van de leerlingen is dan ook aangewezen tijdens dit interactief proces. Dit vraagt in de eerste plaats een actief, luisterend en onbevooroordeeld oor voor de voorstellen of ideeën van de leerlingen. Daarnaast vraagt dit ook de bereidheid om ideeën of meningen uit te wisselen, door te luisteren en samen te zoeken naar een haalbaar voorstel. Leerlingen Wanneer een voorstel niet aanvaard werd zijn er 2 zaken belangrijk: Een duidelijke en transparante uitleg (communicatie) Het samen creatief verder zoeken naar alternatieve oplossingen. (dialoog en samenwerking) 1 Doe jij ook mee?! De meerwaarde van leerlingenparticipatie - Kwaliteitsindicatoren en

2 willen zeer goed weten waarover ze mee kunnen beslissen of niet. Ze willen dat er op een voldoende duidelijke en transparante wijze wordt gecommuniceerd en verwachten dat er gevolg wordt gegeven aan hun vragen, meningen en voorstellen. M.a.w. zorg voor een nietvrijblijvende communicatie met leerlingen. Haalbaar of niet, leerlingen moeten voldoende en correct geïnformeerd worden. Geef leerlingen dus heldere en redelijke argumenten. Soms zijn voorstellen van de leerlingen wel haalbaar, maar niet gewenst voor de school. Wat in de ene school kan, kan niet in de andere. Hier speelt schoolcultuur en de visie van de school een belangrijke rol. Wanneer scholen of leerkrachten hier voldoende aandacht aan geven, zijn leerlingen doorgaans zeer begripsvol voor beslissingen of keuzes die gemaakt worden. Werk doelgericht en evalueer geïntegreerd In een vorig item werd het belang van het behalen van resultaten al onderstreept. Resultaten onder welke vorm dan ook zorgen voor het verhogen van de motivatie bij alle betrokkenen. Het succes van een bepaalde actie zal vaak de drijfveer zijn voor een andere. Deze succeservaring kan zowel leerkrachten als leerlingen de motivatie bieden om te geloven in een participatieve cultuur in de school. Vaak zijn leerkrachten en scholen al bezig met vormen van leerlingenparticipatie. Alleen is dit doorgaans onbewust, waardoor de vele kansen om het participatiegehalte van leerlingen te verhogen niet worden gezien. Het is dus belangrijk dat leerkrachten en scholen ondersteund worden in het bewust inzetten van leerlingenparticipatie. Voorstellen van scholen, leerkrachten of leerlingen zijn vaak in de vorm van een actie, een doeding. Op zich is daar niets mis mee, maar we stellen wel vast dat indien er onvoldoende verder wordt nagedacht men eerder activiteitgericht aan het werken is en niet voldoende doelgericht (Activiteitgericht werken versus doelgericht werken). Een vraag of voorstel tot actie ontstaat Na het formuleren van de doelen kan je via SMART de doelen aftoetsen en verfijnen: Specifiek De doelstelling moet eenduidig zijn Meetbaar Onder welke (meetbare/observeerbare) voorwaarden of vorm is het doel bereikt Acceptabel Is deze acceptabel genoeg voor de doelgroep en/of management Realistisch De doelstelling moet haalbaar zijn Tijdgebonden Wanneer (in de tijd) moet het doel bereikt zijn vanuit een behoefte tot verandering en precies onder deze vraag of actie zit het waarom verstopt. Wanneer deze waaromvraag uitgeklaard is, kan er goed aftoetst worden of de voorgestelde acties de meest aangewezen procedures zijn om de vooropgestelde doelen te kunnen realiseren. Bovendien is het zo dat we - indien de doelen zuiver omschreven zijn - het opvolgen en het evalueren van de actie(s) beter kunnen uitvoeren. Eenmaal de actie loopt is het sterk aangewezen om regelmatig reflectiemomenten te voorzien. 2 Doe jij ook mee?! De meerwaarde van leerlingenparticipatie - Kwaliteitsindicatoren en

3 Teamwerk Scholen die erin slagen om met verschillende betrokkenen na te denken over de invulling en de aanpak in de klas en in de school, creëren een breder draagvlak dan één enthousiaste leerkracht. Uit ervaring weten we dat leerlingenparticipatie op klas- en schoolniveau beter en langer werkt als iedereen in de school hierbij betrokken wordt. Bovendien zal door het betrekken van meerdere mensen de kijk op leerlingenparticipatie en de mogelijkheden binnen de school- en de klaswerking hierdoor ook verruimen. Toch mag dit de enthousiaste enkelingen in de school niet weerhouden om zelf initiatieven te ondernemen. Uit ervaring weten we dat het vaak de witte raven zijn die voor een verandering kunnen zorgen door o.a. te vertellen over hun ervaringen. Aandachtspunten Wees zelf overtuigd van de meerwaarde van leerlingenparticipatie Bovenstaande vraagt niet veel extra uitleg. Als leerkracht ben je ondersteuner, organisator en bovenal motivator. Leerlingen hebben snel door wanneer iets wordt opgezet omdat het nu eenmaal moet of verwacht wordt en niet ontstaat vanuit een gedrevenheid. Wanneer je zelf niet overtuigd bent van de meerwaarde van leerlingenparticipatie kan je er beter ook niet aan beginnen. Of het is misschien aangewezen om het hoofdstuk De meerwaarde van leerlingenparticipatie eens door te nemen en je mening te herzien. Want, welke argumenten kunnen er ingebracht worden om niet open te staan voor leerlingenparticipatie? Leerlingenparticipatie is geen kwestie van al dan niet participeren. Het is geen zwart - witkeuze. Er is steeds de mogelijkheid om meer of minder beïnvloeding van de leerlingen toe te laten in het klas- of schoolgebeuren. Natuurlijk is veel afhankelijk van de omstandigheden, de context van de school, de aanleiding van een vraag tot Door ruimte te laten voor spontane interactie en dialoog ontstaan er vaak veel kansen om een aanknoping te vinden, en dan is de stap naar leerlingenparticipatie niet zo groot. We denken hierbij aan: De dag starten met een babbel, naar toilet mogen gaan, water mogen drinken tijdens de les, in de klas blijven als er een vriendje of vriendinnetje ziek is, de stoelen en de banken mogen herschikken, soep drinken na het zwemmen, leerlingenparticipatie, de voorkennis van de leerkrachten, de leerlingen, Leerlingenparticipatie hoeft ook niet altijd iets groots te zijn. Er moet niet onmiddellijk gedacht worden aan grote projecten of een resem van formele inspraakkanalen. Wanneer leerkrachten hun voelsprieten opzetten, kunnen ze op een spontane manier de vragen horen van de leerlingen. Het opzetten van deze voelsprieten vraagt niet meer dan een open en participatieve houding ten aanzien van de leerlingen. De school is aan zet Scholen die écht werk willen maken van een hogere betrokkenheid en een goed gevoel bij de leerlingen zullen zelf de eerste voorzet(en) moeten geven. Het is wel zo dat er altijd wel leerlingen zijn die zich graag laten horen en die zelf vragen om meer participatie in de klasen de schoolwerking. 3 Doe jij ook mee?! De meerwaarde van leerlingenparticipatie - Kwaliteitsindicatoren en

4 Maar niet alle leerlingen beschikken over deze assertiviteit en zin voor initiatief. Laat leerlingen voelen dat hun mening geapprecieerd wordt, dat leerkrachten het belangrijk vinden om te weten wat leerlingen denken over bepaalde zaken op de school of in de klas. De school of het team kan bij zichzelf nagaan of er reeds initiatieven worden genomen die leerlingen mogelijkheden bieden tot participatie. Werken met een SWOT-analyse kan hierbij een ondersteunend middel zijn. Geef aandacht aan het geheel Wanneer scholen het participeren van leerlingen inbedden in een visie, een beleid of een pedagogisch project van de school worden de mogelijkheden om leerlingen te laten participeren nog verhoogd. Door aandacht te geven aan het geheel wordt leerlingenparticipatie geen losstaand iets. Eén project, één actie of een initiatief staat niet op zich, maar maakt dan deel uit van een algemeen open klimaat op school dat uitnodigt tot deelnemen. Het gevoel van participeren is de rode draad doorheen de klas -en schoolwerking. Geef jezelf en de leerlingen tijd om te leren De aanleiding tot bewuster omgaan met leerlingenparticipatie kan uit allerlei hoeken komen. Het vertrekpunt kan een thema zijn waarbij Leerlingenparticipatie is een leer en groeiproces voor iedereen en dit verloopt met vallen en opstaan, aftasten en afgrenzen. We denken hierbij aan: Starten met kleine initiatieven en stapsgewijs grote uitdagingen aangaan, beginnen met een eerder gesloten actie waarbij de doelen en de actie al vastliggen en leerlingen vooral betrokken worden bij het nadenken over de verschillende manieren van uitwerking, ruimte geven aan initiatieven van leerlingen binnen de klas en in een latere fase ook buiten de klas of klasoverstijgend, en buiten de school. Richtvragen Wat doen we al? Op welke manier? Wat werkt goed? Waar is verbetering nodig? Zijn we ons bewust als school of als leerkracht van een aantal drempels die het participeren van leerlingen moeilijk of soms zelfs helemaal niet mogelijk maken? iemand een voorzet geeft, of de directie neemt het voortouw om iets op te zetten in de school, een leerkracht heeft een vorming gevolgd en wil de nieuwe inzichten overbrengen op zijn/haar team. Of het initiatief komt van de leerlingen zelf. Eigenlijk maakt het niet uit wie of wat nu de aanleiding was. Belangrijker is dat de bereidheid leeft om in dialoog te gaan met de leerlingen, om te zoeken naar afstemming en/of overeenkomsten tussen wat willen de leerlingen en wat wil de leerkracht of het schoolteam. Het team, de individuele leerkracht, de directie, moeten zich ervan bewust zijn dat zij degene zijn die leerlingenparticipatie moeten mogelijk maken. Scholen die er in slagen om een concreet aanbod van begeleiding en ondersteuning te organiseren voor hun leerlingen zorgen voor een grotere slaagkans voor leerlingenparticipatie. Dit betekent niet dat elke aanleiding of actie een succesverhaal zal zijn. 4 Doe jij ook mee?! De meerwaarde van leerlingenparticipatie - Kwaliteitsindicatoren en

5 Zie leerlingen als partners Leerlingenparticipatie is geen opgelegd of vrijblijvend spelletje en ook niet iets om te doen omdat het nu eenmaal in is of leuk. We willen met leerlingen verschillende doelen nastreven. De werking moet resulteren in een interactief proces tussen de verschillende betrokkenen. Tijdens deze interactie moeten leerlingen ervaren dat ze au sérieus genomen worden en volwaardig kunnen en mogen participeren in het klas- of schoolgebeuren. Leerlingen zijn ook deskundigen. Ze kunnen vanuit hun eigen perspectief, ervaringen, voorkennis en specifieke competenties, een aanvulling doen die een meerwaarde betekent voor het bereiken van die doelen. Bovendien leidt deze vorm van dialoog en samenwerking er toe dat een bepaald doel of een bepaalde actie of een specifieke ervaring breder wordt benaderd en dus vaak ook rijker wordt. Hierdoor vermijden we om de zaken niet te eenzijdig te benaderen, te beoordelen of te normeren. Geef voldoende aandacht aan opvolging en evaluatie Eenmaal duidelijk is onder welke vorm er een actie wordt opgezet, de mate waarin beïnvloeding van de leerlingen wordt toegelaten, het moment waarop leerlingen mogen participeren, waarover en in functie van welk(e) doel(en) kan men doelgericht van start gaan. De beslissingsfiche kan hierbij een handig middel zijn om te overlopen. Bij sommige voorstellen zijn de stappen van de beslissingsfiche niet zo uitgebreid en is de opvolging zeer kort en beperkt. In dit geval is er vaak na de uitwerking geen opvolging meer nodig. Andere voorstellen, afspraken of acties vragen meer tijd en uitwerking en dus ook een uitgebreidere opvolging. Deze opvolging kan zich zowel tijdens de uitwerking van de actie als na de uitvoering van de actie voordoen. Wacht echter niet te lang met evalueren en zeker niet tot op het Leerlingenparticipatie vraagt een open cultuur waar inspanningen geleverd worden om naar leerlingen toe zo laagdrempelig mogelijk te werken. We denken hierbij aan: Het uithangen van een ideeënbord voor leerlingen en leerkrachten, de leerkrachten doen regelmatig gesprekjes met de leerlingen binnen en buiten de klas, ruimte laten voor en spontane inbreng tijdens de lessen, organiseren van kringgesprek, een spreekuur bij de directeur, Richtvragen Zijn we goed bezig? Zijn we in de richting van de vooropgestelde doelen aan het werken? Waar is er ondersteuning of bijsturing nodig? Wie of wat is de meest geschikte persoon of vorm om die bijsturing toe te passen? Weet iedereen wat er van hem/haar verwacht wordt? Is iedereen nog betrokken?. einde van een actie. Eenmaal de actie loopt is het sterk aangewezen om regelmatig tussentijdse evaluaties te voorzien in de vorm van reflectiemomenten. Via een korte nabespreking of een samenkomst na elke stap, kan men terugblikken op wat er al gerealiseerd is en tijdig bijsturen of vernieuwen. Door deze geïntegreerde evaluatie wordt vermeden dat er pas op het einde van de actie kan vastgesteld worden of een actie al dan 5 Doe jij ook mee?! De meerwaarde van leerlingenparticipatie - Kwaliteitsindicatoren en

6 niet geslaagd is. Door tijdens het proces de acties bij te sturen kan het vooruitzicht op een succeservaring meer kansen krijgen, wat leidt tot een grotere motivatie bij iedereen. Schenk dus daarom ook tijdens het opvolgen en evalueren de nodige aandacht aan zowel product als proces. 6 Doe jij ook mee?! De meerwaarde van leerlingenparticipatie - Kwaliteitsindicatoren en

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren

1 Doe jij ook mee?! Team in beweging - Nu beslissen Steunpunt Diversiteit & Leren Nu beslissen De motieven om te starten met leerlingenparticipatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, alsook de wijze waarop je dit in de klas of de school invoert. Ondanks de bereidheid, de openheid en de

Nadere informatie

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL?

III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? INHOUDSOPGAVE III. HOE WERKT EEN BREDE SCHOOL? A. Het opstarten van een brede school... 3 1. Fasen in het opstartproces... 4 1.1. Verkennen... 4 1.2. Plannen maken... 8 2. Om rekening mee te houden...

Nadere informatie

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn:

De punten die in de zes werkbladen een voor een aan de orde komen zijn: in zes stappen voorblad Voorblad 1 Inleiding Bij vrijwilligersbeleid gaat het er om op een meer doordachte en planmatige manier aandacht te geven aan de mensen die het werk doen in de vereniging. De werkbladen

Nadere informatie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie

Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Als schoolleider werken aan randvoorwaarden om als schoolteam tot succesvol informatiegebruik te komen. Van zelfreflectie naar actie Jan Vanhoof (Universiteit Antwerpen) Stijn Vanhoof (Coördinator meetbeleid

Nadere informatie

3 Coachend leidinggeven

3 Coachend leidinggeven 3 Coachend leidinggeven Organisaties zijn op zoek naar zelfstandige medewerkers. Mensen die zelf verantwoordelijkheid willen en kunnen dragen voor hun werk. Mensen die betrokken zijn bij de doelen van

Nadere informatie

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14

Kinderparticipatie. Hoofdstuk 14 176 In samenwerking met Marja van Dijk, JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding. 177 Het is woensdagmiddag. Een aantal jongens en meisjes in de groep wil voetballen. Helaas is de bal

Nadere informatie

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA

DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA DOSSIER ICC_Deel 1 / 2 / 3 2014 LKCA 5 deel 1 Van passie naar beleid 9 hoofdstuk 1 Passie? 15 hoofdstuk 2 Inspiratie? 19 hoofdstuk 3 Persoonlijke betrokkenheid 23 hoofdstuk 4 Visie 31 hoofdstuk 5 Beleid

Nadere informatie

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel

4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel THEMA 4 De rol van de direct leidinggevende 4.1 Leidinggevenden een onmisbare schakel 4.1.1 Ik als leidinggevende Om van competentieontwikkeling een succesverhaal te maken, spelen de direct leidinggevenden

Nadere informatie

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken.

Bepaal prioriteiten en stel je acties bij als dit nodig is om doelen te bereiken. Ontwikkeltips 360 graden feedback op competenties Niet elke competentie is even gemakkelijk te ontwikkelen. Toch kun je altijd wel iets doen om een competentie te versterken. Hieronder wordt aangegeven

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training

Hand-out behorende bij de training Hand-out behorende bij de training ITASC BV Aalsterweg 289 5644 RE Eindhoven 040 2115020 www.itasc.nl Een nadere kennismaking Itasc is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen is

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Handleiding voor de facilitator

Handleiding voor de facilitator Handleiding voor de facilitator Versie 3.3 1. Inleiding Deze tekst is gericht naar begeleiders van een BLITS-groep. Jij hebt jezelf hiervoor aangemeld, of je bent gevraagd voor deze uitdagende taak. Hieronder

Nadere informatie

Met vrijwilligers blijf je bezig

Met vrijwilligers blijf je bezig Met vrijwilligers blijf je bezig Handleiding bij het spel - Voor jeugdhuizen van Formaat - HANDLEIDING JEUGDHUIZEN 1 Alles uit deze uitgave mag worden overgenomen met uitdrukkelijke bronvermelding. november

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van Erik Greven Organisatieadvies te Voorhout. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN

WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN WERKEN AAN COMPETENTIES PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR LEIDINGGEVENDEN EN MEDEWERKERS VAN STAD EN OCMW ANTWERPEN juli, 2010 Inhoud Inleiding... 2 1 Wat is competentiemanagement?... 3 2 Het competentiemodel...

Nadere informatie

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers -

Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Het loopbaan-/pop-gesprek -informatie voor medewerkers - Deze informatie is opgesteld door Qidos, in opdracht van de Taskforce Samenhangend Inzetbaarheidsbeleid 1 Inhoud Het belang en het doel van een

Nadere informatie

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring

Ik: de leerling. Meester en leerling. De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Ik: de leerling Meester en leerling De meester in zijn wijsheid gist. De leerling in zijn waan beslist. A.C.W. Staring Een bijdrage aan de kwaliteit van zorg in de instelling waar ik werk Anneke Koers

Nadere informatie

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager

6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager 6 TGI en leiderschap in organisaties: richtinggevend kompas voor de manager Ineke van de Braak 6.1 Inleiding Er wordt veel gevraagd van leidinggevenden in deze maatschappelijke periode van elkaar snel

Nadere informatie

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school

Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Op weg naar Eén pedagogische visie in de brede school Een procesbeschrijving van een pedagogische dialoog in Brede School Oud Zuid in Tilburg Brede School Oud Zuid Wassenaerlaan 38, 5021 VS Tilburg Telefoon:

Nadere informatie

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink

Terug naar de basis. Handreiking. Marijke Booijink Marijke Booijink Terug naar de basis Mogelijkheden voor het verbeteren van de communicatie tussen leerkrachten en allochtone ouders in het primair onderwijs Handreiking Handreiking Terug naar de basis

Nadere informatie

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo

Handen en voeten aan beoordelen. handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Handen en voeten aan beoordelen handreiking invoering beoordelingssysteem in het hbo Inleiding In de cao voor het Hoger Beroepsonderwijs hebben cao partijen afspraken vastgelegd over de invoering van

Nadere informatie

vacature compentence indicator

vacature compentence indicator vacature compentence indicator Aangemaakt voor Sander Declerck op 09-06-2015 inleiding De Competence Indicator is een wetenschappelijke test die ontwikkeld werd door Vlerick Business School. De test geeft

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW

Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang. J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW Geef ze de ruimte! Geef ze de ruimte! Kinderparticipatie in de buitenschoolse opvang J.A.M. Rijnen en E.T. Schreuder NIZW 1e druk: december 1997 2e druk: september 2000 1997 Nederlands Instituut voor

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten

Inhoudsopgave. Bijlagen 1. Handleiding procesbegeleider 2. Uitwerking thema s MTO 3. Voorbeeld actielijst 4. Vragenlijst omgaan met conflicten 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Overzichtskaart Steeds Beter Sessie 3 2.1 De thema s uit het MTO 6 2.2 Het stappenplan 6 2.3 De werkvormen 7 2.4 Rol leidinggevende 8 2.5 Ondersteuningsmogelijkheden 8

Nadere informatie

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens

( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014. Johan Weevers/Karin Boelens IK WERK AAN WERK ( m o b i l i t e i t f l e x i b i l i t e i t ) 4 november 2014 Johan Weevers/Karin Boelens Inhoud 1 Woord vooraf... 2 2 De kern van Oosterpoort... 3 2.1 Waarom bestaat Oosterpoort?...

Nadere informatie

Een school voor toppers!

Een school voor toppers! ZELFEVALUATIERAPPORT 2010 ZORG VOOR EN ONDERWIJS AAN KINDEREN DIE MEER OF HOOGBEGAAFD ZIJN. Een school voor toppers! Lage weide 2 1906XC Limmen Telefoonnummer: 072 5057570 Website: www.sintmaartenschool.nl

Nadere informatie

Cultuur opbouwen: open en veilig

Cultuur opbouwen: open en veilig Hoofdstuk 10 83 HOOFDSTUK 10 Cultuur opbouwen: open en veilig Het rommelt een beetje in de groep van Joel. De kinderen zijn vaak onrustig, luisteren matig en werken maar weinig mee. Joel vermoedt dat dit

Nadere informatie

Participatie wordt ge(s)maakt!

Participatie wordt ge(s)maakt! Participatie wordt ge(s)maakt! Over de visie van politici en ambtenaren op participatie Karolien Dezeure Filip De Rynck Maart 2011 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 4 2. VISIE OP PARTICIPATIE... 5 2.1. WAAROM

Nadere informatie