Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Analyse wonen en verhuizen in Overvecht"

Transcriptie

1 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht Utrecht.nl/onderzoek

2 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus CE Utrecht in opdracht van Wijkregisseur Overvecht Gemeente Utrecht internet rapportage Edith Ammeraal informatie Hans van Hastenberg bronvermelding Het overnemen van gegevens uit deze publicatie is toegestaan met de bronvermelding: afdeling Onderzoek, gemeente Utrecht Maart 215

3 Samenvatting Overvecht lijkt niet een springplank naar een betere positie op de sociaaleconomische ladder; verhuizingen vinden niet plaats naar betere buurten maar vooral binnen de wijk Overvecht en naar Utrecht-Noordwest. Overvecht, Utrecht-Noordwest, Utrecht-Noordoost en Utrecht-Zuidwest lijken een zelfde soort bewoners wat betreft leeftijd, opleidingsniveau en herkomst aan te trekken; vanuit Overvecht verhuist het grootste aandeel naar deze wijken en van de mensen die zich in Overvecht vestigen komt een groot deel uit deze wijken. De inwoners van Overvecht zijn niet vaker tevreden of ontevreden over hun huidige woning dan de gemiddeld in Utrecht. Ook de antwoorden op de vraag Wilt u binnen twee jaar verhuizen? verschillen niet veel tussen Overvecht en Utrecht. Inwoners van Overvecht zijn ouder dan de gemiddelde bewoner van Utrecht. Vooral onder de 3 t/m 39-jarigen in Overvecht wil een grote groep graag verhuizen indien mogelijk: 51% ten opzichte van 18% gemiddeld in Utrecht. Het aantal lager opgeleiden in Overvecht is sinds 27 afgenomen, het aantal middelbaar opgeleiden is toegenomen. Het percentage lager opgeleiden is vergeleken met Utrecht heel groot; vergeleken met andere steden gemiddeld. Relatief veel hoog opgeleiden in Overvecht willen graag verhuizen indien mogelijk. Gemiddeld in Utrecht wil juist een relatief groot aandeel laag opgeleiden verhuizen indien mogelijk. In Overvecht is 56% van buitenlandse herkomst, in Utrecht is dit 33%. In Overvecht zijn vooral inwoners van Nederlandse herkomst tevreden over de huidige woning. In vergelijking wil een groter aandeel inwoners van buitenlandse herkomst verhuizen. Ook is er een groter aandeel inwoners van buitenlandse herkomst dat wel zou willen, maar niet kan verhuizen. Taagdreef, Wolgadreef is de jongste subwijk. Zij hebben het meest last van criminaliteit maar zijn ook het meest positief over de sociale omgang en over de toekomst van de subwijk In de Zamenhofdreef, Neckardreef zegt het grootste aandeel inwoners elkaar niet te kennen en is men het minst positief over de toekomst. In de Vechtzoom, Klopvaart woont het grootste aandeel ouderen en het grootste aandeel inwoners van Nederlandse herkomst. In deze subwijk is men het meest tevreden. Zambesidreef, Tigrisdreef kent het grootste aandeel inwoners van buitenlandse herkomst, alhoewel dat is afgenomen sinds 27. Het aandeel inwoners dat zich prettig voelt is het kleinst in deze subwijk. Opvallend is dat in Overvecht 26% wil verhuizen vanwege de woonomgeving terwijl dit gemiddeld in Utrecht 18% is. 3

4 Overvecht Ten opzichte van andere wijken in Utrecht valt Overvecht op met betrekking tot een aantal aspecten. De bewoners van Overvecht zijn ouder dan de gemiddelde bewoner van Utrecht. Het aandeel jarigen is groter dan gemiddeld in Utrecht. Onder de groep 55-plussers is het grootste aandeel het oneens met de stelling Ik zou graag willen verhuizen, indien mogelijk ; vooral onder de 3 t/m 39-jarigen zou een grote groep graag verhuizen indien mogelijk. In de wijk Overvecht wonen minder personen van Nederlandse komaf en meer personen van buitenlandse herkomst dan gemiddeld in Utrecht. Inwoners met Marokkaanse, Turkse en overig niet-westerse herkomst zijn oververtegenwoordigd. Bewoners met buitenlandse herkomst zijn minder tevreden over hun huidige woning in vergelijking met bewoners van Nederlandse herkomst. Er wonen meer gehuwden dan gemiddeld in Utrecht, maar ook meer weduwen en meer gescheiden personen. In Overvecht wonen meer laag opgeleiden dan gemiddeld in Utrecht. Vergeleken met andere steden in Nederland is het aantal laag opgeleiden echter niet groot. Sinds 27 is het aandeel laag opgeleiden in Overvecht kleiner geworden, en is het aandeel middelbaar opgeleiden groter geworden. Vooral hoog opgeleiden willen graag verhuizen indien mogelijk. Inwoners van Overvecht die vertrekken naar een plek binnen de stad Utrecht verhuizen vooral binnen de wijk Overvecht en naar Utrecht-Noordwest. Inwoners die zich vestigen in Overvecht komen vooral van buiten Utrecht en van elders in de wijk Overvecht. Daarnaast komen veel inwoners van Utrecht-Noordwest, Utrecht-Noordoost en Utrecht-Zuidwest. Omdat deze wijken veel overeenkomsten kennen lijkt Overvecht niet als een springplank te functioneren: bewoners verhuizen van en naar soortgelijke wijken. Vergeleken met 212 is men positiever over de ervaren gezondheid en de cijfers uit Overvecht wijken niet af van het Utrechts gemiddelde. Het aantal bijstandsuitkeringen is in Overvecht relatief hoog en is de afgelopen jaren toegenomen. Kortom, vergeleken met andere wijken in Utrecht valt Overvecht op bijvoorbeeld met betrekking tot leeftijdsopbouw, aandeel inwoners van buitenlandse herkomst, aandeel laagopgeleiden en gezondheid. De afgelopen jaren heeft echter een positieve ontwikkeling plaats gevonden op deze gebieden. Het verhuisgedrag van en naar Overvecht wijkt niet af van andere (kracht)wijken. Er vinden veel verhuisbewegingen plaats tussen Overvecht, Utrecht-Noordwest en Utrecht-Zuidwest. Tussen de subwijken van Overvecht bestaan een aantal verschillen, die worden hieronder besproken. 4 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

5 Figuur 1 Belangrijkste bestemmingen binnen de stad per subwijk van verhuizers uit Overvecht Bron: GBA 216 Taagdreef, Wolgadreef In de Taagdreef, Wolgadreef lijkt de sociale cohesie het sterkst. In deze subwijk woont het grootste aandeel jongeren. Het aandeel inwoners van Nederlandse herkomst is sinds 27 groter geworden. In de Taagdreef, Wolgadreef woont het grootste aandeel middelbaar opgeleiden. Van de vier subwijken zijn de inwoners van deze subwijk het meest positief over de prettige omgang van inwoners onderling. Dat kan wellicht verklaard worden doordat in de Taagdreef, Wolgadreef zich relatief veel koopwoningen en ééngezinshuurwoningen bevinden. Opvallend is dat de inwoners van deze subwijk wel het meest last hebben van criminaliteit. Daarnaast zijn ze het meest positief over de toekomst van de wijk. Van de verschillende subwijken denkt in de Taagdreef, Wolgadreef het grootste aandeel dat het in de toekomst beter zal gaan met de subwijk. In vergelijking met andere subwijken verhuisden bewoners van de Taagdreef, Wolgadreef in 27 vooral naar Utrecht- Zuidwest en in 211 naar Utrecht-Noordoost. Bewoners die zich vestigden kwamen in vergelijking met andere subwijken voor een kleiner aandeel elders uit Overvecht. Net als in andere subwijken van Overvecht komen ze uit Utrecht-Noordwest en in iets grote mate uit Utrecht-Noordoost. 5

6 Zamenhofdreef, Neckardreef In deze subwijk is men relatief negatief over de sociale cohesie en over de toekomst. Van de vier subwijken zegt in deze subwijk het grootste aandeel inwoners dat mensen elkaar in deze wijk niet kennen. Ook scoort deze subwijk het slechtst op door bewoners ervaren gezelligheid. Van de vier subwijken denkt het grootste aandeel inwoners van Zamenhofdreef, Neckardreef dat het in de toekomst in deze wijk niet beter zal worden. De afgelopen jaren is het aandeel inwoners met buitenlandse herkomst toegenomen. In vergelijking met de andere subwijken verhuist het grootste aandeel verhuizers naar Utrecht-Noordwest. Vestigers komen net als in de andere subwijken vooral uit Overvecht. Het zou kunnen dat inwoners van de Zamenhofdreef, Neckardreef geen andere opties hebben op de woningmarkt. Vechtzoom, Klopvaart Inwoners van de Vechtzoom, Klopvaart zijn het meest tevreden en zijn honkvast, wel is men op zichzelf. Deze subwijk kent het grootste aandeel ouderen; in deze subwijk staan ook twee zorgflats. Tevens woont hier het grootste aandeel inwoners van Nederlandse herkomst. Daarnaast is het aandeel inwoners met buitenlandse herkomst sinds 27 toegenomen. Van de verschillende subwijken heeft in de Vechtzoom, Klopvaart relatief het minst last van vernielingen. Ook is het aandeel inwoners dat jongerenoverlast ervaart hier het kleinst. Het aandeel inwoners dat hier graag blijft wonen is het grootst. In vergelijking met de andere subwijken verhuist een groot deel van de verhuizers naar Utrecht-Oost. Inwoners die zich hier vestigen komen vergeleken met de andere subwijken voor een minder groot deel uit plaatsen buiten Utrecht en voor een groter deel uit Overvecht. De Vechtzoom, Klopvaart lijkt een geliefde plek. Zambesidreef, Tigrisdreef Net als de Zamenhofdreef, Neckardreef zijn de inwoners van de Zambesidreef, Tigrisdreef vrij negatief over de subwijk. In vergelijking met de andere subwijken zegt het grootste aandeel inwoners dat bewoners elkaar in deze buurt niet kennen. Het aandeel inwoners dat zich prettig voelt is het kleinst in deze subwijk. Het aandeel inwoners dat last heeft van vernielingen is het grootst, evenals het aandeel inwoners wat zegt te verhuizen als het kan. Het aandeel inwoners dat zegt dat het in de toekomst niet beter zal worden in de buurt is hier groot. In de Zambesidreef, Tigrisdreef woont het grootste aandeel inwoners met buitenlandse herkomst in vergelijking met de andere 3 subwijken. Het aandeel inwoners van buitenlandse herkomst is sinds 27 echter afgenomen. In vergelijking met andere subwijken verhuisde in 27 een groot aandeel verhuizers naar Utrecht-Oost. In 211 verhuisde een groot aandeel naar Utrecht-Zuidwest. Vestigers komen net als in de andere subwijken voor een groot deel uit Overvecht zelf en uit Utrecht-Noordwest. 6 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

7 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 8 1 Inwoners Overvecht 9 2 Waardering van de wijk 16 3 Verhuiswens en verhuisreden 22 4 Verhuizingen 26 5 Bijlagen 3 7

8 Inleiding De afgelopen jaren is er veel geïnvesteerd in Overvecht. Onder meer in het kader van de krachtwijkenaanpak die in 27 door het rijk is geïnitieerd. Ondanks alle investeringen in de wijk in de afgelopen jaren zijn de verbeteringen minder zichtbaar dan vooraf was verwacht. De raad heeft naar aanleiding van de achtergebleven resultaten een motie (215/139) aangenomen die erop gericht is om naar de toekomst toe te kijken naar verandering daarin. Daartoe is een versnellingsgroep opgericht (taskforce). De motie is er met name op gericht om beweging, versnelling in gang te brengen. De regiegroep bestaat uit de wijkmanager en de drie wijkadviseurs. De versnellingsgroep is breder en bestaat naast de regiegroep uit wijkwethouder, ambtelijke partners IRM-ers), wijkpartners (bijv. op gebied van Onderwijs en Gezondheid), en bewoners (middels bewonersplatform en wijkraad). De groep wordt aangestuurd door de wijkregisseur. Een van de mogelijke verklaringen voor de achtergebleven effecten van de wijkaanpak is het verhuisgedrag van de inwoners. Daarbij is de aanname dat mensen die een verbetering hebben weten te bewerkstelligen in hun sociaal-economische situatie uit de wijk verhuizen en daarmee plaats maken voor nieuwe bewoners die sociaal en economisch veel kwetsbaarder zijn. Met andere woorden: is Overvecht een plek waar je naar toe verhuist omdat je geen andere keus hebt, of is het voor veel mensen een springplank naar een betere positie op de sociaaleconomische ladder, waarbij mensen naar andere delen van de stad verhuizen? Dit voedt het idee dat Overvecht vooral investeert in mensen en niet in de wijk. In opdracht van de wijkregisseur wordt onderzocht of in het verhuisgedrag van de inwoners een (deel van de) verklaring kan zitten voor het gegeven dat de wijk er na tien jaar wijkaanpak nog steeds veel slechter voorstaat dan een groot deel van de rest van de stad. Het doel van het onderzoek is inzicht geven in de verhuisbewegingen van bewoners van Overvecht. Zowel wat betreft omvang, motieven en kenmerken van de verhuizers. Er wordt een antwoord gezocht op de volgende onderzoeksvragen: 1. Wat zijn de demografische en sociaal-economische kenmerken van de inwoners van Overvecht? 2. Hoe waarderen Overvechters hun woning en hun wijk en is er een verschil tussen bewoners die wel of niet verhuisgeneigd zijn? 3. Wat zijn de verhuisredenen van de mensen uit Overvecht en in hoeverre zijn deze typisch voor een wijk met veel sociale huurwoningen en inwoners die tot die doelgroep behoren? 4. Hoeveel mensen verhuizen jaarlijks van Overvecht naar elders, en hoe verhoudt zich dat tot andere delen van de stad? Zijn verschillen tussen de vier subwijken? Nb. In dit rapport wordt gesproken over inwoners van buitenlandse herkomst of inwoners van Nederlandse herkomst. Deze indeling is gemaakt op het geboorteland van de ouders. Een enkele keer wordt het woord allochtoon/autochtoon gebruikt, vooral daar waar ruimtegebrek zou ontstaan, zoals in tabellen. 8 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

9 1 Inwoners Overvecht Leeftijd Overvecht gemiddeld ouder Over het algemeen zijn de inwoners van Overvecht gemiddeld ouder dan de gemiddelde inwoner in Utrecht. Het percentage 55 jaar tot 75 jaar en ouder is in vergelijking met de gemiddelde leeftijd in Utrecht hoger in Overvecht. Het percentage jongeren is in de verschillende subwijken over het algemeen lager dan gemiddeld in Utrecht. In de Taagdreef en Wolgadreef wonen daarentegen relatief meer jongeren van 15 tot 29 jaar. De subwijk Vechtzoom, Klopvaart is relatief de oudste subwijk van Overvecht. Hier woont het hoogste percentage personen van 55 jaar of ouder. De Zambesidreef, Tigrisdreef kent in vergelijking met de overige subwijken van Overvecht relatief de minste ouderen vanaf 65 jaar. Over het algemeen verschillen de leeftijden van de inwoners van de vier subwijken van Overvecht niet veel van elkaar. Leeftijdsklasse bevolking Utrecht totaal Taagdreef Zamenhofdreef Vechtzoom Zambesidreef - 14 jaar 17% 17% 16% 18% 23% jaar 28% 31% 26% 22% 23% 3-44 jaar 25% 21% 21% 2% 24% jaar 12% 12% 11% 13% 12% jaar 8% 8% 1% 9% 8% jaar 6% 7% 9% 7% 6% 75 jaar en ouder 5% 5% 8% 11% 6% Total 1% 1% 1% 1% 1% Bron: GBA216 Bevolkingssamenstelling nauwelijks veranderd De gemiddelde leeftijdsopbouw van de Utrechtse bevolking is tussen 27 en 215 nauwelijks veranderd. Het aandeel 45 t/m 54-jarigen is met 1% afgenomen terwijl het aandeel 45 t/m 74- jarigen met 1 % is toegenomen. In de subwijk Taagdreef, Wolgadreef is het aandeel 15 t/m 29- jarigen relatief groter geworden. Daarnaast is het aandeel personen van 55 jaar en ouder afgenomen. In de subwijk Zamenhofdreef, Neckardreef wonen in vergelijking met Utrecht minder jongeren van t/m 29 jaar; er wonen relatief meer personen van 55 jaar of ouder. In de Vechtzoom, Klopvaart is de bevolkingssamenstelling nauwelijks veranderd. In de subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef is het aandeel jongeren t/m 14 jaar sinds 27 groter geworden, terwijl aandeel aantal jongeren van 15 t/m 29 jaar kleiner is geworden. Het relatieve aantal 3 t/m 54- jarigen is toegenomen. 9

10 Etniciteit Relatief veel buitenlandse herkomst In Overvecht wonen 2% minder inwoners van Nederlandse herkomst dan gemiddeld in Utrecht. Er wonen vooral veel inwoners van Marokkaanse herkomst in Overvecht; meer dan 2% van de inwoners is van Marokkaanse herkomst terwijl dit gemiddeld in Utrecht 8,9% is. Daarnaast is het percentage mensen met een Turkse herkomst twee keer zo groot in Overvecht in vergelijking met het Utrechts gemiddelde. Figuur 2 Etniciteit percentage Autochtoon Nederlands Marokkaanas Turks Surinaams/Ant. Overige niet-westers Overig westers Geen etniciteit Bron: GBA 216 Overvecht Utrecht Zambesidreef, Tigrisdreef grootste aandeel buitenlandse herkomst In de subwijk Vechtzoom, Klopvaartdreef wonen relatief de meeste inwoners van Nederlandse herkomst. In de Zambesidreef, Tigrisdreef wonen relatief de meeste inwoners met buitenlandse herkomst: het percentage inwoners van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse/Antilliaanse/ Arubaanse herkomst is hier het hoogst onder de verschillende subwijken. In de Zambesidreef, Tigrisdreef wonen ook de meeste inwoners met overig niet-westerse herkomst, terwijl de meeste inwoners met overige westerse herkomst in de Zamenhofdreef, Neckardreef wonen. 1 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

11 Etniciteit Taagdreef Zamenhofdreef Vechtzoom Zambesidreef Utrecht totaal Autochtoon Ned. 46% 44% 49% 36% 67% Marokkaans 24% 22% 21% 27% 9% Turks 9% 7% 8% 11% 4% Surinaams/Antilliaans/Arubaans 4% 5% 5% 5% 3% Ov. niet-westers 7% 11% 9% 12% 6% Ov. westers 1% 11% 9% 9% 11% Totaal 1% 1% 1% 1% 1% Bron: GBA 216 Toename aandeel buitenlandse herkomst De etnische samenstelling van de gemiddelde Utrechtse bevolking is niet veel veranderd sinds 27. In de subwijk Taagdreef, Wolgadreef is het aandeel inwoners van Nederlandse herkomst ongeveer gelijk gebleven. In de overige drie subwijken is het aandeel inwoners van Nederlandse herkomst afgenomen. Het aandeel inwoners van Marokkaanse en Turkse herkomst en overig inwoners met buitenlandse herkomst is in de drie subwijken Taagdreef, Vechtzoom en Zambesidreef toegenomen. De Vechtzoom kent relatief de grootste toename van het aantal inwoners van Turkse herkomst en het aantal inwoners van Marokkaanse herkomst, van 38 naar 51% (zie bijlage). Burgerlijke staat Meer gehuwden, weduwen en gescheiden personen In Overvecht wonen in vergelijking met het Utrechts gemiddelde relatief minder ongehuwden en relatief meer gehuwden. Daarnaast wonen er meer weduwen en meer gescheiden personen in Overvecht. Het aandeel personen met een geregistreerd partnerschap is kleiner. 11

12 Figuur 3 Burgerlijke staat Utrecht Overvecht percentage ongehuwd gehuwd weduwstaat gescheiden partnerschap Bron: GBA 215 In de vier verschillende subwijken is het aandeel gehuwden bijna gelijk. Het aandeel ongehuwden is het grootst in de Taagdreef, Wolgadreef en het kleinst in de Vechtzoom, Klopvaart. In alle wijken is het aandeel ongehuwden in 215 gestegen ten opzichte van 27. Het aandeel weduwen is in alle vier de subwijken gedaald, evenals het aandeel gescheiden personen. Opleidingsniveau Grootste aandeel laag opgeleiden Overvecht is de wijk met het kleinste aandeel hoog opgeleiden en met het grootste aandeel laag opgeleiden (36%). Na Overvecht hebben de wijken Noordwest, Zuidwest en Vleuten-De Meern het grootste aandeel laag opgeleiden. Het aandeel hoog opgeleiden is het grootst in Noordoost, de Binnenstad en Zuid. De stad Utrecht kenmerkt zich door het grote aandeel hoog opgeleiden. Vergeleken met andere steden in Nederland is Overvecht geen uitzondering (36% laag opgeleiden vs landelijk 35% laag opgeleiden 31% hoog opgeleiden vs. 3% hoog opgeleiden landelijk). 12 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

13 Figuur 4 Opleidingsniveau naar wijk Percentage West Noordwest Overvecht Noordoost Oost Binnenstad Zuid Zuidwest Leidsche Rijn Vleuten-De % 2% 4% 6% 8% 1% Bron: Inwonersenquete 215 laag opgeleiden middelbaar opgeleiden hoog opgeleiden Meer hoogopgeleiden Het aandeel hoogopgeleiden is sinds 27 in alle vier de subwijken groter geworden met uitzondering van de Zamenhofdreef, Neckardreef. Vergeleken met 27 en 211 is het aandeel laag opgeleiden kleiner geworden. De subwijk met het kleinste aandeel laag opgeleiden is niet steeds dezelfde wijk in de jaartallen 27, 211 en 215. Wel is er een trend te zien van een afname van het aandeel laag opgeleiden. Het aandeel middelbaar opgeleiden is gestegen in vergelijking met 27 en 211. De Taagdreef, Wolgadreef kent het grootste aandeel hoog opgeleiden, zowel in 27, 211 als in 215. Opgeleiden per subwijk 215 Laag opgeleiden Middelbaar opgeleiden Hoog opgeleiden Taagdreef 33% 32% 35% Zamenhofdreef 4% 34% 26% Vechtzoom 36% 34% 3% Zambesidreef 36% 32% 32% Bron: Inwonersenquete 215 Bijstand Grootste aandeel bijstandsuitkeringen in Overvecht Het gemiddeld aandeel bijstandsuitkeringen in Utrecht is in 215 ten opzicht van 211 met 1% toegenomen, van 5% naar 6%. Van het totaal aantal huishoudens krijgt 6% bijstand in 215. In 13

14 Overvecht ontvangt 17% van de huishoudens een bijstandsuitkering. Hiermee is Overvecht veruit de wijk met het hoogste percentage bijstandsuitkeringen. (Het totaal aantal huishoudens in Overvecht is in 215. In Utrecht in totaal zijn dat huishoudens.) Ten opzicht van 211 is het aandeel bijstandsuitkeringen 3% groter geworden. Op ruime afstand volgen de wijken Utrecht- Zuidwest, Utrecht-Zuid en Utrecht-Noordwest waar ook een boven gemiddeld percentage huishoudens bijstand ontvangt. Percentage huishoudens met bijstandsuitkering tot 65 jaar Wijken West 4% 5% Noordwest 6% 7% Overvecht 14% 17% Noordoost 2% 3% Oost 2% 2% Binnenstad 3% 3% Zuid 6% 7% Zuidwest 7% 1% Leidsche Rijn 3% 4% Vleuten-De Meern 2% 3% Utrecht gemiddeld 5% 6% B ron: Werk en inkomen, G emeente Utrec ht Ervaren gezondheid Redelijk goede gezondheid In 212 was de levensverwachting in goed ervaren gezondheid in Overvecht een stuk lager dan gemiddeld in Utrecht (59,7 jaar vs. 67,3 jaar). Het aandeel inwoners wat onvoldoende regie op het eigen leven ervaart is in Overvecht groter dan gemiddeld in Utrecht (18% vs. 11%) en is de afgelopen jaren ook toegenomen. Hetzelfde geldt voor hoog risico op psychische problemen (13% vs. 8% gemiddeld in Utrecht) (gemeten d.m.v. vragen als Hoe vaak voelde u zich hopeloos? Hoe vaak voelde u zich somber of depressief? ). Ook het percentage personen met twee of meer chronische aandoeningen ligt in Overvecht hoger dan in gemiddeld in Utrecht (54% vs. 37%). De ervaren gezondheid van de inwoners in de verschillende subwijken is geeft echter een aanzienlijk positiever beeld. De ervaren gezondheid wijkt niet veel af van het Utrechts gemiddelde. In 214 gaf gemiddeld 72% aan zijn/haar eigen gezondheid als uitstekend of (zeer) goed te ervaren. In de Zamenhofdreef, Neckardreef lag dit percentage het laagst (66%), in de Taagdreef, Wolgadreef ervaart 75% zijn/haar gezondheid als uitstekend, (zeer) goed. In 212 beoordeelde 67% zijn/haar gezondheid als uitstekend, (zeer) goed, in 214 was dit 72%. Ten opzichte van 214 is men dus positiever over zijn/haar gezondheid. 14 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

15 Ervaren gezondheid Uitstekend, (zeer) goed Taagdreef, Wolgadreef 75% Zamenhofdreef, Neckardreef 66% Vechtzoom, Klopvaart 73% Zambesidreef, Tigrisdreef 72% Utrecht totaal 72% Bron: gezondheidspleiling

16 2 Waardering van de wijk Sociale cohesie Mensen kennen elkaar niet zo goed In de verschillende subwijken van Overvecht is het aandeel personen wat denkt dat mensen elkaar niet zo goed kennen groter dan gemiddeld in Utrecht. In de Zamenhofdreef, Neckardreef en in de Zambesidreef, Tigrisdreef is het aandeel inwoners dat zegt dat mensen elkaar niet zo goed kennen het grootst (resp. 59% en 58%. Utrecht: 4%). Het aandeel inwoners dat het oneens is met deze stelling is het grootst in de Taagdreef, Wolgadreef. In de Vechtzoom, Klopvaart is het aandeel mensen dat het (zeer) eens is met de stelling het kleinst (46%). Figuur 5 Sociale cohesie elkaar kennen De mensen in deze buurt kennen elkaar niet zo goed Percentage Utrecht totaal Overvecht totaal Taagdreef, Wolgadreef Zamenhofdreef, Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart Zambesidreef, Tigrisdreef Bron: Inwonersenquete 215 (zeer)eens neutraal (zeer)oneens Prettige omgang in Taagdreef, Wolgadreef Met betrekking tot de stelling De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om zijn de aandelen van de mensen die het (zeer) eens zijn met deze stelling ongeveer gelijk aan de mensen die neutraal zijn (tussen de 4% en 44%). In de Taagdreef, Wolgadreef zijn de inwoners positiever dan in de overige subwijken: 5% is het met de stelling (zeer) eens. Het Utrechts gemiddelde van mensen die het eens zijn met de stelling ligt echter nog een stuk hoger (65%). De Zambesidreef, Tigrisdreef kent het grootste aandeel mensen dat het oneens is met de stelling (21%). 16 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

17 Minder gezellige buurt Het percentage inwoners dat het eens is met de stelling Ik woon in een gezellige buurt is gemiddeld in Utrecht 54%. In de verschillende subwijken van Overvecht ligt dit percentage lager. In de Zamenhofdreef, Neckardreef is 25% het eens met de stelling en daarmee is dit de subwijk met het kleinste aandeel. Het aandeel mensen dat neutraal tegenover de stelling staat is relatief groot in de Taagdreef, Wolgadreef en in de Zamenhofdreef, Neckardreef. Het valt op dat de verschillen tussen de subwijken niet heel groot zijn, terwijl het verschil met het Utrechts gemiddelde wel groot is. Eén derde voelt zich prettig bij mensen in de buurt In Utrecht is 58% het eens met de stelling Ik voel me prettig bij de mensen die in deze buurt wonen. In de verschillende subwijken in Overvecht is dit aandeel kleiner 31% tot 42%). De Zambesidreef, Tigrisdreef kent het grootste aandeel mensen die het niet eens zijn met de stelling (25%). In de Zamenhofdreef, Neckardreef en in de Zambesidreef, Tigrisdreef is het aandeel mensen dat neutraal is ook redelijk groot. Het aandeel mensen dat het oneens is met de stelling in in de vier subwijken ongeveer gelijk. Figuur 6 Sociale cohesie prettig Ik voel me prettig bij de mensen die in deze buurt wonen Percentage Utrecht totaal Overvecht totaal Taagdreef, Wolgadreef Zamenhofdreef, Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart Zambesidreef, Tigrisdreef Bron: Inwonersenquete 215 (zeer)eens neutraal (zeer)oneens 17

18 Overlast Tien procent meer geluidsoverlast In de vier subwijken van Overvecht is de ervaren geluidsoverlast groter dan gemiddeld in Utrecht (78% tot 88% ten opzichte van 76%). In de Zambesidreef, Tigrisdreef wordt de meeste geluidsoverlast ervaren (88%). Het gaat hier om lawaai van verkeer, lawaai van bedrijven en ander soort lawaai. In de Vechtzoom, Klopvaart wordt de minste geluidsoverlast ervaren (78%). Zambesidreef, Tigrisdreef veel vernielingen In Utrecht heeft 55% van de inwoners bijna nooit of nooit last van vernielingen. In Overvecht ligt dit percentage aanzienlijk lager. In de Zambesidreef, Tigrisdreef heeft 22% (bijna) nooit last van vernielingen terwijl 38% vaak last heeft van vernielingen. Dit is dan ook de wijk met de grootste overlast van vernielingen. De Vechtzoom, Klopvaart kent het kleinste aandeel inwoners dat vaak last heeft van vernielingen (15%), wel kent deze subwijk het grootste aandeel inwoners wat soms last heeft van vernielingen (5%). De Taagdreef, Wolgadreef en de Zamenhofdreef, Neckardreef scoren ongeveer gelijk. Figuur 7 Vernielingen Heb je in jouw buurt last van vernielingen? 6 5 Percentage Utrecht totaal Overvecht totaal Taagdreef, Wolgadreef Zamenhofdreef, Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart Zambesidreef, Tigrisdreef Bron: Inwonersenquete 215 vaak soms (bijna) nooit Taadreef meeste, Klopvaart minste jongerenoverlast In Utrecht ervaart 56% van de inwoners geen jongerenoverlast. In de verschillende subwijken ligt dit percentage lager. De Vechtzoom, Klopvaart scoort het best, hier ervaart 53% geen jongerenoverlast. De Zambesidreef, Tigrisdreef scoort het slechtst, hier ervaart 36% geen jongerenoverlast. 18 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

19 Zowel in Utrecht in totaal als in de verschillende subwijken van Overvecht is geluidsoverlast de meest voorkomende soort van jongerenoverlast (67% ). Het aandeel bewoners dat last heeft van vervuiling en vernieling door jongeren is aanzienlijk hoger in Overvecht in vergelijking met Utrecht. Vooral in de Zambesidreef, Tigrisdreef hebben veel inwoners overlast door vervuiling door jongeren (74%). In de Taagdreef, Wolgadreef hebben veel inwoners overlast van vernieling door jongeren. Intimiderend gedrag van jongeren wordt in de Vechtzoom, Klopvaart door 38% ervaren terwijl het Utrechts gemiddelde op 42% ligt. In de Taagdreef, Wolgadreef komt juist relatief veel intimiderend gedrag voor (53%). Het valt op dat 5% van de bewoners in de Taagdreef, Wolgadreef overlast heeft van criminaliteit door jongeren. In Utrecht en ook in de andere subwijken van Overvecht ligt dit gemiddelde rond de 3-39%. Drugsoverlast komt in alle vier de subwijken meer voor dan gemiddeld in Utrecht. Over het algemeen wordt de meeste overlast door jongeren ervaren in de subwijk Taagdreef, Tigrisdreef. In de Vechtzoom, Klopvaart wordt de minste jongerenoverlast ervaren. Jongerenoverlast Als u overlast van jongeren in uw buurt ervaart, wat voor soort overlast is dat dan vooral? Taagdreef Zamenhofdreef Vechtzoom Zambesidreef Utrecht totaal geluidsoverlast 86% 81% 67% 85% 77% vervuiling 65% 61% 68% 74% 56% vernieling 59% 45% 42% 52% 37% intimiderend gedrag 53% 51% 38% 48% 42% criminaliteit (geweld, autokraak) 5% 35% 33% 39% 3% drugsoverlast 41% 44% 43% 44% 3% anders 13% 11% 15% 1% 12% ik ervaar geen jongerenoverlast 39% 44% 53% 36% 56% bron: Inwonersenquete 215 Woningtevredenheid Neckardreef, Tigrisdreef, Zamenhof minder tevreden Uit de klanttevredenheidcijfers van Portaal (215) blijkt dat de inwoners van de verschillende buurten van Overvecht hun woning slechter beoordelen dan gemiddeld in Utrecht. Vooral in de Neckadreef en omgeving, in de Tigrisdreef en omgeving en in de Zamenhofdreef en omgeving zijn de inwoners minder tevreden over hun woning. De onderhoudsstaat van de badkamer en de geluidsisolatie wordt slecht gewaardeerd. Opvallend is dat in alle buurten in Overvecht men tevreden is over de grootte, de indeling en het aantal slaapkamers van de woning. Van de verschillende buurten zijn de inwoners van de Neckardreef en omgeving en van de Zambesidreef en omgeving het minst positief over hun woonomgeving (resp. 5,8 en 5,7), in de andere buurten ligt dit getal iets hoger: tussen de 6 en de 7. 19

20 Ook minder tevreden over leefomgeving Met betrekking tot de leefomgeving van de buurt zijn de huurders van Portaal in Overvecht gemiddeld negatiever dan in Utrecht. De inwoners van de Neckardreef en omgeving, de Tigrisdreef en omgeving, de Vechtzoom-noord, Klopaart, Vechtzoom-zuid, Wolga en Donaudreef en omgeving en de Zambesidreef en omgeving beoordelen hun leefomgeving slechter dan gemiddeld. Het gaat dan vooral om mate van veiligheid, overlast gedrag van anderen en overlast vervuiling. In de Wolga en Donaudreef was overigens weinig respons (<2), hier bevinden zich ook weinig woningen van Portaal dus de cijfers over deze wijk zijn slechts indicatief. Toekomst Vechtzomers willen graag blijven wonen Inwoners van Utrecht zijn gemiddeld positiever over hun buurt dan inwoners van Overvecht. Bijna 7% van de inwoners van Utrecht is het eens met de stelling De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen. In de subwijk Zambesidreef, Tigrisdreef is men het meest negatief: slechts 32% is het met de stelling eens en 27% is het met de stelling oneens. Van de vier subwijken in Overvecht zijn de inwoners van de Vechtzoom, Klopvaart het meest positief: meer dan 5% is het eens met de stelling dat mensen graag in de buurt blijven wonen. Figuur 8 Waardering De mensen in deze buurt blijven hier graag wonen Percentage Utrecht totaal Overvecht totaal Taagdreef, Wolgadreef Zamenhofdreef, Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart Zambesidreef, Tigrisdreef Bron: Inwonersenquete 215 eens neutraal oneens 2 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

21 Overvecht minder positief over toekomst Vergeleken met de gemiddelde bewoner in Utrecht valt op dat de bewoners van Overvecht de toekomst van hun buurt negatiever inzien. Het grootste aandeel bewoners dat denkt dat de buurt in de toekomst slechter wordt woont in de Zambesidreef, Tigrisdreef (31%). Daarnaast denkt 29% van de bewoners in deze subwijk dat de buurt beter wordt; dat is vergeleken met de andere subwijken nog een redelijk groot aandeel. Het kleinste aandeel bewoners dat denkt dat de buurt beter wordt woont in de Zamenhofdreef, Neckardreef. Figuur 9 Toekomst van de buurt volgens bewoners 6 5 Percentage Utrecht totaal Overvecht totaal Taagdreef, Wolgadreef Zamenhofdreef, Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart Zambesidreef, Tigrisdreef Bron: Inwonersenquete 215 beter niet beter, niet slechter slechter 21

22 3 Verhuiswens en verhuisreden Meer dan dertig procent wil verhuizen Gemiddeld genomen zouden de meeste inwoners van Utrecht niet willen verhuizen uit hun buurt. Slechts 15% is het eens met de stelling Als het kan, verhuis ik uit deze buurt. In de verschillende subwijken van Overvecht ligt de verdeling heel anders. In alle vier de subwijken is meer dan 3% het eens met de stelling Als het kan, verhuis ik uit deze buurt. ; in de Zambesidreef, Tigrisdreef, Wolgadreef is dit zelfs 43%, in de Taagdreef 39. Van de vier subwijken is in de Zambesidreef, Tigrisdreef de verhuisgeneigdheid het hoogst. In de Vechtzoom, Klopvaart is de verhuisgeneigdheid het laagst. Figuur 1 Verhuisgeneigdheid Als het kan, verhuis ik uit deze buurt Percentage Utrecht totaal Overvecht totaal Taagdreef, Wolgadreef Zamenhofdreef, Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart Zambesidreef, Tigrisdreef Bron: Inwonersenquete 215 Eens Neutraal Oneens Vooral dertigers willen verhuizen Als er wordt gekeken naar de mensen die graag zouden willen verhuizen indien mogelijk, dan valt op dat in Overvecht 51% van de 3 t/m 39 jarigen wil verhuizen. In Utrecht gemiddeld is dit maar 18%. Hiermee heeft deze leeftijdsklasse het grootste aandeel personen wat graag zou willen verhuizen. Het zou kunnen dat Overvecht minder aantrekkelijk is voor 3 t/m 39-jarigen. In Overvecht zou dus vooral een groot deel van de 3 t/m 39 jarigen willen verhuizen, terwijl in Utrecht de cijfers dichter bij elkaar liggen. Zowel in Utrecht in het algemeen als in Overvecht is er binnen de leeftijdsgroep 65+ het grootste aandeel personen het oneens met de stelling, dit kan gelinkt worden aan het feit dat ouderen minder behoefte en minder redenen tot verhuizen hebben. 22 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

23 Hoger opgeleiden willen verhuizen uit Overvecht Gespecificeerd naar opleidingsniveau blijkt het aandeel lager opgeleiden dat zou willen verhuizen niet veel groter is dan het aandeel middelbaar- of hoger opgeleiden dat zou willen verhuizen, of andersom. Het percentage personen dat zou willen verhuizen verschilt niet veel per opleidingsniveau, dit geldt zowel voor Utrecht als voor de wijk Overvecht. Binnen deze kleine verschillen valt wel op dat in Utrecht van de verschillende opleidingsniveaus onder de laagopgeleiden het grootste percentage zou willen verhuizen: 18% tegenover 14% hoog opgeleiden. In Overvecht is het percentage dat het eens is met de stelling juist het grootst onder de hoogopgeleiden: 42% tegenover 37% laagopgeleiden. Hoog opgeleiden zijn misschien eerder ontevreden in Overvecht. De verschillen zijn echter zo klein tussen de opleidingsniveaus dat niet kan niet gezegd kan worden of opleidingsniveau van invloed is op de verhuiswens. Inwoners overige westerse herkomst ontevreden in Overvecht In Utrecht is onder de verschillende etniciteiten de groep overige niet-westerse herkomst het grootste aandeel het eens met de stelling Als het kan, verhuis ik uit deze buurt (26%, laagste 13%). In Overvecht is dit de groep overig westerse herkomst (57%, laagste 31%). Opvallend is dat in Utrecht het aandeel inwoners van overig westerse herkomst wat het eens is met de stelling juist heel klein is. Het grootste aandeel dat het oneens is met de stelling komt in Utrecht voor onder inwoners met Nederlandse herkomst (74%). In Overvecht is dit de groep Surinaamse/Antilliaanse herkomst (57%). Waardering naar Etniciteit Utrecht Als het kan, verhuis ik uit deze buurt Autochtoon Ned. Marokkaans Turks Surinaams/Ant. Ov. niet-west. Ov. westers (zeer)eens 13% 22% 22% 17% 26% 15% neutraal 13% 16% 17% 14% 17% 17% (zeer)oneens 74% 62% 62% 69% 57% 69% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Bron: Inwonersenquete 215 Waardering naar Etniciteit Overvecht Als het kan, verhuis ik uit deze buurt Autochtoon Ned. Marokkaans Turks Surinaams/Ant. Ov. niet-west. Ov. westers (zeer)eens 36% 32% 4% 31% 45% 57% neutraal 19% 19% 21% 13% 1% 23% (zeer)oneens 45% 49% 4% 56% 45% 21% 1% 1% 1% 1% 1% 1% Bron: Inwonersenquete 215 Overvecht tevreden met woning De verhuisredenen van inwoners van Overvecht verschillen niet veel van inwoners van Utrecht. Zowel in Overvecht als in Utrecht wil het grootste aandeel personen verhuizen vanwege hun woning. 23

24 Opvallend is dat in Overvecht 26% wil verhuizen vanwege de woonomgeving terwijl dit gemiddeld in Utrecht 18% is. Woontevredenheid Wat is de reden dat u niet wilt verhuizen? Overvecht (n=13) Utrecht (n=297) Ik ben tevreden met mijn woning 77% 8% Ik wil dicht bij mijn werk, bedrijf of studie blijven wonen 7% 7% Ik ben te oud om te verhuizen 14% 11% Anders 6% 5% Ik ben tevreden met mijn woonomgeving 37% 46% Ik wil niet weg uit deze buurt 22% 25% Ik verbouw liever % 1% Verhuizen kost te veel 12% 14% Ik woon hier nog niet zo lang 2% 7% Ik kan waarschijnlijk geen geschikte woning vinden 7% 6% Huizenmarkt is momenteel ongunstig 1% 2% Ik wil nog thuis blijven wonen 1% 1% Bron: WoON212 Inwoners die aangegeven hadden niet te willen verhuizen werden gevraagd waarom ze niet wilden verhuizen. Er konden meerdere redenen opgegeven worden (daarom is de som meer dan 1%). Van de respondenten die zegt niet te willen verhuizen zegt 77 % in Overvecht dat de reden is dat men tevreden is met de woning. In Utrecht zegt 8% dit. Hiermee is tevredenheid van de woning de belangrijkste reden om niet te willen verhuizen. Hierna volgt de reden Ik ben tevreden met mijn woonomgeving. In Utrecht geeft 25% dit als reden, terwijl in Overvecht 22% dit als reden opgeeft. De overige cijfers komen redelijk overeen. Vooral inwoners Nederlandse herkomst tevreden over huidige woning Als de wijk Overvecht wordt vergeleken met Utrecht met betrekking tot tevredenheid van de huidige woning valt op dat de aandelen (zeer) ontevreden en (zeer) tevreden niet veel van elkaar verschillen. De inwoners van Overvecht zijn niet meer ontevreden dan de gemiddelde inwoner van Utrecht. Ook de antwoorden op de vraag Wilt u binnen twee jaar verhuizen? verschillen niet veel tussen Overvecht en Utrecht. Tevredenheid met huidige woning naar etniciteit Overvecht Autochtoon (n=244) Allochtoon (n=122) zeer tevreden 19% 18% tevreden 61% 44% niet tevreden, maar ook niet ontevreden 12% 28% ontevreden 7% 1% zeer ontevreden 3% % Totaal 1% 1% Bron: WoON Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

25 Wanneer echter binnen de wijk Overvecht de woningtevredenheid naar etniciteit wordt uitgesplitst valt op dat er een verschil is tussen inwoners met Nederlandse herkomst en inwoners met buitenlandse herkomst. Van de inwoners van Nederlandse herkomst is een groter deel tevreden over de huidige woning, van de inwoners met buitenlandse herkomst is een groter aandeel niet tevreden maar ook niet ontevreden. Van de inwoners met Nederlandse herkomst wil 6% beslist niet verhuizen, van de inwoners met buitenlandse herkomst is dit 49%. Een groter aandeel inwoners met buitenlandse herkomst zou wel willen, maar kan niet verhuizen (16% tegenover 4% van Nederlandse herkomst). 25

26 4 Verhuizingen Overvecht valt niet op Als het aantal verhuizingen in de verschillende krachtwijken wordt vergeleken valt op dat Overvecht een vrij gemiddelde wijk is. In 27 kende Ondiep relatief het grootste aantal verhuizingen, in 211 was dit Hoograven en in 215 is dit weer Ondiep. Deze pieken in het aantal verhuizingen hebben vaak te maken met sloop- en nieuwbouwprojecten. Kanaleneiland kent relatief veel verhuizers en vertrekkers van en naar buiten de stad Utrecht, Ondiep kent juist relatief veel verhuizers en vertrekkers van binnen de stad Utrecht. Het aandeel verhuizingen is sinds 27 toegenomen. Figuur 11 Verhuizingen van en naar krachtwijken Percentage Kanaleneiland Overvecht Ondiep Zuilen oost Nieuw Hoograven Utrecht totaal Vestiging Vertrek Verhuizing binnen wijk Vestiging vanuit stad Vertrek naar stad Bron: Bron GBA 215 Veel verhuizingen binnen Utrecht De verhuispatronen van de verschillende subwijken verschillen niet veel van elkaar. Ook is er over de verschillende jaren niet één specifieke wijk die veel meer verhuizingen kent. Wel valt op dat de Vechtzoom, Klopvaart in 27 en 211 relatief minder vestigers van buiten de stad kende in vergelijking met de overige subwijken. In 211 waren er in totaal minder verhuizers. Over het algemeen zijn er meer verhuizers van en naar een plek binnen Utrecht dan vanuit of naar elders. 26 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

27 Figuur 12 Verhuizingen van en naar subwijken Percentage Taagdreef, Wolgadreef Zamenhofdreef, Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart Zambesidreef, Tigrisdreef Bron: GBA 215 Vestiging Vertrek Verhuizing binnen wijk Vestiging vanuit stad Vertrek naar stad Vooral verhuizingen binnen Overvecht Van de vertrekkende personen uit de vier subwijken van Overvecht vestigt het grootste aandeel zich in elders in de wijk Overvecht. De tweede populairste plek om heen te verhuizen is Utrecht- Noordwest. De verschillen tussen de subwijken zijn niet heel groot. Het valt op dat vanuit de Vechtzoom, Klopvaart veel mensen binnen de wijk Overvecht verhuizen, terwijl het aandeel verhuizers naar Utrecht-West, de Binnenstad, Utrecht-Zuid, Utrecht-Zuidwest en Vleuten-De Meern klein is. Vanuit de Taagdreef, Wolgadreef verhuist in vergelijking met de andere subwijken een groter aandeel naar Utrecht-West, Utrecht-Noordoost, Utrecht-Zuid en Utrecht-Zuidwest. Vanuit de Zamenhofdreef, Neckardreef verhuist in vergelijking met de overige subwijken een groot aandeel naar Utrecht-Noordwest, de Binnenstad, Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern. Vanuit de Zambesidreef, Tigrisdreef verhuist in vergelijking met de andere subwijken een groot aandeel naar Overvecht, Utrecht-Oost, en Vleuten-De Meern. Vanuit de verschillende subwijken in Overvecht verhuist het grootste percentage verhuizers binnen de wijk Overvecht. Hierna verhuizen de meeste mensen naar Utrecht-Noordwest. Vergeleken met 27 en 211 verhuizen er relatief meer mensen binnen de wijk Overvecht. 27

28 Vertrek vanuit de vier subwijken van Overvecht 215 Taagdreef Zamenhofdreef Vechtzoom Zambesidreef Utrecht-West 6% 6% 7% 4% Utrecht-Noordwest 12% 12% 19% 15% Overvecht 42% 42% 42% 43% Utrecht-Noordoost 8% 8% 5% 6% Utrecht-Oost 7% 4% 3% 4% Binnenstad 5% 6% 3% 3% Utrecht-Zuid 4% 5% 5% 2% Utrecht-Zuidwest 7% 8% 7% 5% Leidsche Rijn 7% 7% 5% 14% Vleuten-De Meern 3% 4% 4% 5% Totaal 1% 1% 1% 1% Bron: GBA 215 Vestigers komen uit zelfde wijken als waar vertrekker heen gaan Net als in andere (kracht)wijken komen inwoners die zich vestigen in Overvecht komen voor het grootste deel van buiten de stad Utrecht (5-58%). Ten tweede komt een groot aandeel van een woning elders in Overvecht (13-2%). De overige mensen die zich in Overvecht vestigen komen uit alle wijken van Utrecht. Er is een kleine piek te zien bij Utrecht-Noordwest, Utrecht-Noordoost en Utrecht-Zuidwest. Opvallend is dat dit eveneens de wijken zijn waar de meeste inwoners van Overvecht naartoe verhuizen wanneer zij binnen de stad Utrecht verhuizen. Het lijkt alsof de wijken Overvecht, Utrecht-Noordwest, Utrecht-Noordoost en Utrecht-Zuidwest dezelfde soort inwoners trekken. Er lijkt geen sprake te zijn van een springplank functie van één van deze wijken. 28 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

29 Herkomst verhuizers naar subwijken Overvecht 215 Taagdreef Zamenhofdreef Vechtzoom Zambesidreef Utrecht-West 3% 3% 3% 3% Utrecht-Noordwest 8% 6% 11% 8% Overvecht 13% 18% 2% 18% Utrecht-Noordoost 5% 4% 3% 4% Utrecht-Oost 3% 3% 3% 2% Binnenstad 1% 2% 2% 1% Utrecht-Zuid 1% 1% 2% 2% Utrecht-Zuidwest 5% 4% 3% 4% Leidsche Rijn 1% % 1% 2% Vleuten-De Meern 1% 1% 1% 1% buiten de stad Utrecht 58% 58% 5% 56% Totaal 1% 1% 1% 1% Bron: GBA 215 Huurders blijven in Overvecht Uit gegevens van Mitros blijkt ook dat het grootste deel van de verhuizers uit Overvecht binnen Overvecht verhuist (31%). Daarna gaat het grootste aandeel naar een woning elders in Utrecht (27%). Vergeleken met Noordoost & Oost en Lunetten valt op dat het grootste aandeel verhuizers uit deze wijken naar een plek elders in Utrecht gaat. Vertrekkende Mitros huurders Overvecht Noordoost & Oost Lunetten Blijft in eigen wijk 31 % 24 % 19 % Elders in Utrecht 27 % 39 % 4 % Omliggende gemeenten 11 % 11 % 11 % Rest Provincie 12 % 6 % 5 % Buiten provincie 19 % 2 % 25 % Bron: Mitros

30 5 Bijlagen Leeftijd Utrecht Leeftijd jaar 16% 17% 17% jaar 28% 28% 28% 3-44 jaar 26% 26% 25% jaar 11% 11% 12% jaar 8% 8% 8% jaar 6% 5% 6% 75 jaar en ouder 5% 5% 5% Total 1% 1% 1% Bron: GBA UtrechtTaagdreef, Wolgadreef Leeftijd jaar 18% 18% 17% jaar 26% 26% 31% 3-44 jaar 22% 22% 21% jaar 1% 11% 12% jaar 1% 1% 8% jaar 8% 8% 7% 75 jaar en ouder 6% 6% 5% Totaal 1% 1% 1% Bron: GBA Zamenhofdreef, Neckardreef Leeftijd jaar 14% 14% 16% jaar 24% 26% 26% 3-44 jaar 21% 2% 21% jaar 11% 11% 11% jaar 11% 11% 1% jaar 1% 9% 9% 75 jaar en ouder 9% 8% 8% Totaal 1% 1% 1% Bron: GBA 3 Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

31 Vechtzoom, Klopvaart Leeftijd jaar 15% 17% 18% jaar 18% 19% 22% 3-44 jaar 21% 2% 2% jaar 12% 13% 13% jaar 1% 1% 9% jaar 1% 8% 7% 75 jaar en ouder 14% 14% 11% Totaal 1% 1% 1% Bron: GBA Zambesidreef, Tigrisdreef Leeftijd jaar 19% 22% 23% jaar 27% 22% 23% 3-44 jaar 22% 24% 24% jaar 1% 12% 12% jaar 8% 8% 8% jaar 7% 7% 6% 75 jaar en ouder 6% 6% 6% Totaal 1% 1% 1% Bron: GBA 31

32 Etniciteit Figuur 13 Etniciteit Taagdreef, Wolgadreef Jaar Autochtoon Marokkaans Turks Overig Geen/onbekend Bron: GBA 27; 21; 213; 216 Figuur 14 Etniciteit Zamenhofdreef, Neckardreef Jaar Autochtoon Marokkaans Turks Overig Geen/onbekend Bron: GBA 27; 21; 213; Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

33 Figuur 15 Etniciteit Vechtzoom, Klopvaart Jaar Autochtoon Marokkaans Turks Overig Geen/onbekend Bron: GBA 27; 21; 213; 216 Figuur 16 Etniciteit Zambesidreef, Tigrisdreef Jaar Autochtoon Marokkaans Turks Overig Geen/onbekend Bron: GBA 27; 21; 213;

34 Burgerlijke staat Figuur 17 Burgerlijke staat Taagdreef, Wolgadreef percentage ongehuwd gehuwd weduwstaat gescheiden partnerschap Bron: GBA 27; Figuur 18 Burgerlijke staat Zamenhofdreef, Neckardreef 6 5 percentage ongehuwd gehuwd weduwstaat gescheiden partnerschap Bron: GBA 27; Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

35 Figuur 19 Burgerlijke staat Vechtzoom, Klopvaart 6 5 percentage ongehuwd gehuwd weduwstaat gescheiden partnerschap Bron: GBA 27; Figuur 2 Burgerlijke staat Zambesidreef, Tigrisdreef 6 5 percentage ongehuwd gehuwd weduwstaat gescheiden partnerschap Bron: GBA 27;

36 Opleidingsniveau Opgeleiden per subwijk 27 Laag opgeleiden Middelbaar opgeleiden Hoog opgeleiden Taagdreef 46% 24% 31% Zamenhofdreef 47% 28% 26% Vechtzoom 45% 31% 25% Zambesidreef 51% 26% 23% Bron: Inwonersenquete 27 Opgeleiden per subwijk 211 Laag opgeleiden Middelbaar opgeleiden Hoog opgeleiden Taagdreef 42% 25% 33% Zamenhofdreef 45% 24% 31% Vechtzoom 46% 3% 24% Zambesidreef 41% 3% 28% Bron: Inwonersenquete 211 Opgeleiden per subwijk 215 Laag opgeleiden Middelbaar opgeleiden Hoog opgeleiden Taagdreef 33% 32% 35% Zamenhofdreef 4% 34% 26% Vechtzoom 36% 34% 3% Zambesidreef 36% 32% 32% Bron: Inwonersenquete Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

37 Sociale cohesie Figuur 21 Sociale cohesie omgang De mensen in deze buurt gaan op een prettige manier met elkaar om Percentage Utrecht totaal Overvecht totaal Taagdreef, Wolgadreef Zamenhofdreef, Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart Zambesidreef, Tigrisdreef Bron: Inwonersenquete 215 (zeer)eens neutraal (zeer)oneens Figuur 22 Sociale cohesie gezellig Ik woon in een gezellige buurt 6 5 Percentage Utrecht totaal Overvecht totaal Taagdreef, Wolgadreef Zamenhofdreef, Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart Zambesidreef, Tigrisdreef Bron: Inwonersenquete 215 (zeer)eens neutraal (zeer)oneens 37

38 Geluidsoverlast Figuur 23 Geluidsoverlast Heb je in jouw buurt last van geluidsoverlast? Percentage Utrecht totaal Overvecht totaal Taagdreef, Wolgadreef Zamenhofdreef, Neckardreef Vechtzoom, Klopvaart Zambesidreef, Tigrisdreef Bron: Inwonersenquete 215 ja nee Oneens Verhuiswens en reden Waardering per leeftijdsklasse Utrecht Als het kan, verhuis ik uit deze buurt (zeer)eens 18% 18% 14% 8% 9% neutraal 16% 14% 14% 14% 9% (zeer)oneens 66% 68% 72% 79% 82% 1% 1% 1% 1% 1% Bron: Inwonersenquete 215 Waardering per leeftijdsklasse Overvecht Als het kan, verhuis ik uit deze buurt (zeer)eens 47% 51% 35% 22% 22% neutraal 19% 1% 2% 25% 17% (zeer)oneens 34% 39% 45% 53% 6% 1% 1% 1% 1% 1% Bron: Inwonersenquete Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

39 Waardering naar opleidingsniveau Utrecht Als het kan, verhuis ik uit deze buurt lagere opleiding middelbare opleiding hogere opleiding (zeer)eens 18% 15% 14% neutraal 13% 16% 13% (zeer)oneens 69% 69% 72% 1% 1% 1% Bron: Inwonersenquete 215 Waardering naar opleidingsniveau Overvecht Als het kan, verhuis ik uit deze buurt lagere opleiding middelbare opleiding hogere opleiding (zeer)eens 37% 38% 42% neutraal 17% 22% 14% (zeer)oneens 45% 41% 44% 1% 1% 1% Bron: Inwonersenquete 215 Tevredenheid met huidige woning Overvecht Utrecht totaal zeer tevreden 19% 22% tevreden 55% 53% niet tevreden, maar ook niet ontevreden 17% 16% ontevreden 8% 7% zeer ontevreden 2% 2% Totaal 1% 1% Bron: WoON 212 Verhuiswens Wilt u binnen twee jaar verhuizen? Overvecht Utrecht totaal Beslist niet 56% 51% Eventueel wel, misschien 18% 2% Zou wel willen, kan niets vinden 8% 6% Beslist wel 12% 15% Ik heb reeds andere huisvesting/woning gevonden 1% 2% Weet niet 5% 6% Totaal 1% 1% Bron: WoON

40 Verhuiswens Overvecht Wilt u binnen twee jaar verhuizen? Autochtoon Allochtoon Beslist niet 6% 49% Eventueel wel, misschien 18% 16% Zou wel willen, kan niets vinden 4% 16% Beslist wel 13% 1% Ik heb reeds andere huisvesting/woning gevonden 2% % Weet niet 3% 8% Totaal 1% 1% Bron: WoON 212 Verhuisreden Wat is voor u de belangrijkste reden om te gaan verhuizen? Overvecht Utrecht totaal Gezondheid 8% 7% Studie 5% 3% Werk 3% 8% Woning 37% 41% Woonomgeving 26% 18% Familie 5% 3% Een andere reden 16% 21% Totaal 1% 1% Bron: WoON Analyse wonen en verhuizen in Overvecht

Analyse veiligheidsbeleving 2015

Analyse veiligheidsbeleving 2015 Analyse veiligheidsbeleving 2015 een notitie van Onderzoek Juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 0302861350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Eenheid Veiligheid

Nadere informatie

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek

WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers. Utrecht.nl/onderzoek WijkWijzer 2016 De 10 Utrechtse wijken en 5 krachtwijken in cijfers Utrecht.nl/onderzoek Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 5 Sociale infrastructuur

Nadere informatie

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers

WijkWijzer De tien Utrechtse wijken in cijfers De tien Utrechtse wijken in cijfers Inhoud Inleiding 3 Utrechtse wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 Sociaal-economisch 4 Veiligheid 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 Openbare ruimte & verkeer

Nadere informatie

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ)

Overgewicht. Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) Overgewicht Tabel 1 Trends overgewicht (inclusief obesitas) in percentages (Bron: Digitaal Dossier JGZ) 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 BASISONDERWIJS groep 2 12% 10% 9% 9% groep 7 16% 17% 15%

Nadere informatie

WijkWijzer 2015 Utrecht

WijkWijzer 2015 Utrecht WijkWijzer 205 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 4 4 5 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West 7 Wijk Noordwest 8 Wijk Overvecht 9 Wijk Noordoost 0 Wijk

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

WijkWijzer 2014 Utrecht

WijkWijzer 2014 Utrecht WijkWijzer 204 De tien se wijken in cijfers.nl Inhoud Inleiding 3 se wijken vergeleken 4 Bevolking & wonen 4 4 5 Sociale infrastructuur & participatie 5 6 Ontwikkelingen vergeleken 6 Wijken 7 Wijk West

Nadere informatie

Verhuisplannen en woonvoorkeuren

Verhuisplannen en woonvoorkeuren Verhuisplannen en woonvoorkeuren Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 Bevolkingsdaling ontstaat niet alleen door demografische ontwikkelingen, zoals ontgroening en vergrijzing of

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen

Belangrijkste resultaten: toedeling sociale huurwoningen Afdeling Bestuursinformatie, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Resultaten Bewonerspanel: maartpeiling 2012 Van 19 maart t/m 1 april 2012 heeft Bestuursinformatie

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Bewonerspanel Koningsdag

Bewonerspanel Koningsdag Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Koningsdag Leden Bewonerspanel tevreden over uitvoering Koningsdag in Utrecht Ruim een derde

Nadere informatie

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht

Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijf Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2011 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2011 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving

Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Waardering van leefbaarheid en woonomgeving Burgerpeiling Woon- en Leefbaarheidsmonitor Eemsdelta 2015 In de Eemsdelta zijn verschillende ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de leefbaarheid.

Nadere informatie

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk

Referendum Europese Grondwet. Uitslag Utrecht. Uitslag Utrecht. Uitslag Nederland. Utrechtse wijken vergeleken. Uitslag per wijk en subwijk Referendum Europese Grondwet Uitslag per wijk en subwijk Ja-kamp wint nipt in Utrecht De voorstanders van het Grondwettelijk Verdrag voor Europa hebben in Utrecht met een kleine meerderheid gewonnen. In

Nadere informatie

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid

Veiligheid kernthema: maatschappelijk evenwicht & veiligheid Veiligheid kernthema: De criminaliteitscijfers en de slachtoffercijfers laten over het algemeen een positief beeld zien voor Utrecht in. Ook de aangiftebereidheid van Utrechters is relatief hoog (29%).

Nadere informatie

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid

drenthe rapportage september 2016 leefbaarheid kennis. onderzoek. advies drenthe rapportage september 2016 Hoe tevreden is het Drents panel over leven in Drenthe en hoe ervaren zij de gevolgen van bevolkingskrimp op de? vooraf Drenthe heeft te maken

Nadere informatie

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft

Fact sheet. Dienst Wonen, Zorg en Samenleven. Eigen woningbezit 1e en 2e generatie allochtonen. Aandeel stijgt, maar afstand blijft Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Fact sheet nummer 1 januari 211 Eigen woningbezit 1e en Aandeel stijgt, maar afstand blijft Het eigen woningbezit in Amsterdam is de laatste jaren sterk toegenomen. De

Nadere informatie

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking

Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: Feiten en cijfers 2016 Bevolking Auteur: Gemeente Dronten Datum: 4 april 2017 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2016 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is een jaarlijks rapport met

Nadere informatie

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen.

rapport WistUdata, Zuid bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk Zuid gepresenteerd over diverse onderwerpen. rapport WistUdata, 11-5-2017 bij de Hand In dit wijkbeeld worden gegevens van de wijk gepresenteerd over diverse onderwerpen. Bevolking Op 1 januari 2017 telt 27.163 inwoners. Ten opzichte van 2004 steeg

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons. IB Onderzoek, 22 mei Utrecht. Onderzoeksflits Planbureau voor de Leefomgeving De stad: magneet, roltrap en spons IB Onderzoek, 22 mei 2015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie

Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie Bijlage 1, bij 3i Wijkeconomie INHOUD 1 Samenvatting... 3 2 De Statistische gegevens... 5 2.1. De Bevolkingsontwikkeling en -opbouw... 5 2.1.1. De bevolkingsontwikkeling... 5 2.1.2. De migratie... 5 2.1.3.

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015

De mening van de inwoners gepeild. Leefbaarheid 2015 LelyStadsGeLUIDEN De mening van de inwoners gepeild Leefbaarheid 2015 April 2016 Colofon Dit is een rapportage opgesteld door: Cluster Onderzoek en Statistiek team Staf, Beleid Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek

Nadere informatie

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen

Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen Leeswijzer Psychiatrisch Casusregister tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008

Sociaal-economische schets van Leiden Zuidwest 2008 Sociaal-economische schets van Zuidwest 2008 Zuidwest is onderdeel van het en bestaat uit de buurten Haagwegnoord en -zuid, Boshuizen, Fortuinwijk-noord en -zuid en de Gasthuiswijk. Zuidwest heeft een

Nadere informatie

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest

KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest KTO Het Nieuwe Inzamelen Hoograven en Deel Zuidwest (Dichterswijk, Rivierenwijk en Transwijk) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030

Nadere informatie

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking

Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: Feiten en cijfers 2015 Bevolking Auteur: Onderzoek en statistiek gemeente Dronten Datum: 28 januari 2016 Voor vragen: h.van.eijken@dronten.nl Feiten en cijfers 2015 Bevolking Inleiding Wat is Dronten feiten en cijfers Dit document is

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen staan telkens

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 juni Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2016 Thema Water De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 29 juni 2016 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200

Nadere informatie

Verleden en toekomst in Oud-West

Verleden en toekomst in Oud-West Verleden en toekomst in In mei 009 is aan de panelleden van stadsdeel gevraagd naar hun mening over de ontwikkelingen die in het stadsdeel zichtbaar zijn. Deze ontwikkelingen betreffen onder andere inkomsten,

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdmonitor Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In de tabellen

Nadere informatie

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners?

Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun buurtbewoners? Zijn autochtonen en allochtonen tevreden met hun? Martijn Souren en Harry Bierings Autochtonen voelen zich veel meer thuis bij de mensen in een autochtone buurt dan in een buurt met 5 procent of meer niet-westerse

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek.

Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht. notitie van Onderzoek. Atlas voor gemeenten 2013: de positie van Utrecht notitie van Onderzoek www.onderzoek.utrecht.nl mei 2013 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 29 mei 2015. Utrecht.nl/onderzoek Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 015 Erfgoed positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 9 mei 015 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 86 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht.

Onderzoeksflits. Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk. De positie van Utrecht uitgelicht. IB Onderzoek, 18 mei Utrecht. Onderzoeksflits Atlas voor gemeenten 2017 Thema geluk De positie van Utrecht uitgelicht IB Onderzoek, 18 mei 2017 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl

Nadere informatie

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007

KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 KRALINGEN-CROOSWIJK IN BEELD 2007 Martijn Epskamp Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) April 2008 Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) Auteur: Martijn Epskamp Project: 07-2746 Prijs: 20,- Adres:

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht

Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht Vraagprognose buitenschoolse opvang voor de gemeente Utrecht Utrecht, 9 februari 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt

Alleenstaande moeders op de arbeidsmarkt s op de arbeidsmarkt Moniek Coumans De arbeidsdeelname van alleenstaande moeders is lager dan die van moeders met een partner. Dit verschil hangt voor een belangrijk deel samen met een oververtegenwoordiging

Nadere informatie

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016

Engelen. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Engelen De wijk Engelen ligt ten noordwesten van s-hertogenbosch. De wijk bestaat uit de dorpen Engelen en Bokhoven. Ook staat de wijk bekend om de kastelen. Engelen heeft zich

Nadere informatie

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen

Leeswijzer Achmea Health Database tabellen Leeswijzer Achmea Health Database tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. De gegevens

Nadere informatie

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009

FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 2009 FORUM Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt: effecten van de economische crisis 2 e kwartaal 29 Groei van werkloosheid onder zet door! In het 2 e kwartaal van 29 groeide de werkloosheid onder (niet-westers)

Nadere informatie

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht

Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht Atlas voor gemeenten 2014: de positie van Utrecht een notitie van Onderzoek 6 juni 2014 Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl internet

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN

TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN TOENAME SPANNINGEN TUSSEN BEVOLKINGSGROEPEN IN AMSTERDAMSE BUURTEN 22 oktober Sinds 2011 meet Bureau O+S met een signaleringsinstrument de spanningen tussen bevolkingsgroepen in Amsterdamse buurten. De

Nadere informatie

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie.

In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. Leeswijzer Gezondheidspeiling tabellen Deze leeswijzer geldt ook voor tabellen van de Inwonersenquête van Interne Bedrijven Onderzoek, Gemeente Utrecht In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend

Nadere informatie

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies

Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Werkloosheid in Helmond 2012 Samenvatting en conclusies Aanleiding Sinds 2006 publiceert de Gemeente Helmond jaarlijks gedetailleerde gegevens over de werkloosheid in Helmond. De werkloosheid in Helmond

Nadere informatie

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld

GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld GGD Amsterdam Eenzaamheid in Beeld Samenvatting Eén op de acht volwassen Amsterdammers voelt zich ernstig. Dat is meer dan gemiddeld in Nederland. In vergelijking met voorgaande jaren voelen steeds meer

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Utrecht gezond!2008-2013

Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht gezond!2008-2013 Utrecht Zuid Wijkgezondheidsprofiel 2010 Asn Actieplan fase 1, 2009-2010 1 2 Inhoud 1 Inleiding Wijkgerichte aanpak 4 Gerichte keuzes 4 Gebruikte gegevens 4 Utrecht Zuid en subwijken

Nadere informatie

12. Vaak een uitkering

12. Vaak een uitkering 12. Vaak een uitkering Eind 2001 hadden niet-westerse allochtonen naar verhouding 2,5 maal zo vaak een uitkering als autochtonen. De toename van de WW-uitkeringen in 2002 was bij niet-westerse allochtonen

Nadere informatie

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016

Rosmalen zuid. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Rosmalen zuid Het stadsdeel Rosmalen ligt ten oosten van de rijksweg A2 en bestaat uit Rosmalen zuid en Rosmalen noord. Het oorspronkelijke zanddorp Rosmalen is vanaf eind jaren

Nadere informatie

Dordrecht in de Atlas 2013

Dordrecht in de Atlas 2013 in de Atlas Een aantrekkelijke stad om in te wonen, maar sociaaleconomisch kwetsbaar Inhoud:. Conclusies. Positie van. Bevolking. Wonen. De Atlas voor gemeenten wordt jaarlijks gepubliceerd. In mei is

Nadere informatie

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015

RESULTATEN WOONONDERZOEK PURMEREND UPDATE MAART 2015 Inhoud 1. Woningvoorraad 2 2. Huishoudens 4 3. Huishoudens in woningen 5 4. Verhuizingen 8 5. Verhuiswensen doorstromers 10 6. Verhuiswensen starters 14 7. Woonruimteverdeling 15 Inleiding Er is heel veel

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017

Gemeente Roosendaal. Cliëntervaringsonderzoek Wmo over Onderzoeksrapportage. 26 juni 2017 Gemeente Cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2016 Onderzoeksrapportage 26 juni 2017 DATUM 26 juni 2017 Dimensus Beleidsonderzoek Wilhelminasingel 1a 4818 AA Breda info@dimensus.nl www.dimensus.nl (076) 515

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Voorstad Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Gemeente Den Haag Ouderenwijzer 2010

Gemeente Den Haag Ouderenwijzer 2010 Gemeente Den Haag Ouderenwijzer 2010 Ouderenwijzer 2010 De positie van Haagse senioren in kaart gebracht Colofon Uitgave Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Postbus 12 652 2500 DP Den

Nadere informatie

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015

Migratie en pendel Twente. Special bij de Twente Index 2015 Migratie en pendel Twente Special bij de Twente Index 2015 Inhoudsopgave Theorieën over wonen, verhuizen 3 Kenmerken Twente: Urbanisatiegraad en aantal inwoners 4 Bevolkingsgroei grensregio s, een vergelijking

Nadere informatie

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden

Gegevensanalyse Schiedam-Oost. plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Gegevensanalyse Schiedam-Oost plaats hier uw foto: de guidelines helpen om de juiste afmeting te maken gebruik schaal en crop mogelijkheden Inwoners en woningen per 1-1-2014 Oost Schiedam inwoners 11.286

Nadere informatie

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER

koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER koopzondagen 2012 def KOOPZONDAGEN EN KOOPAVONDEN DE MENING VAN DE BURGER Oktober 2012 2 Opdrachtnemer: Opdrachtgever: Team Financieel Advies, Onderzoek & Statistiek Camiel De Bruijn Ard Costongs Economie

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016

Binnenstad. Wijk- en buurtmonitor 2016 Wijk- en buurtmonitor 2016 Binnenstad De Binnenstad van s-hertogenbosch is het oudste deel van de stad. Karakteristiek zijn het middeleeuwse stratenpatroon en de historische panden, de vele bijzondere

Nadere informatie

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010

Allochtonen op de arbeidsmarkt 2009-2010 FORUM Maart Monitor Allochtonen op de arbeidsmarkt 9-8e monitor: effecten van de economische crisis In steeg de totale werkloosheid in Nederland met % naar 26 duizend personen. Het werkloosheidspercentage

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Tabellenboek Hoe gezond ben jij?

Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Tabellenboek Hoe gezond ben jij? Gezondheid en leefstijl van leerlingen in het voortgezet onderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding, opzet en onderzoekspopulatie... 3 2 Lichamelijke gezondheid...

Nadere informatie

WOONTEVREDENHEID 2011

WOONTEVREDENHEID 2011 WOONTEVREDENHEID 2011 Colofon Dit is een onderzoeksrapportage gemaakt door: Team Onderzoek en Statistiek Te downloaden op www.lelystad.nl/onderzoek onder de kop publicaties, burger- en panelpeilingen Gemeente

Nadere informatie

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011

Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 2008-2011 Notitie Veiligheidsmonitor Amsterdam-Amstelland 28-211 Deze notitie brengt op basis van de Amsterdamse Veiligheidsmonitor de leefbaarheid en veiligheid in de regio Amsterdam-Amstelland tussen 28 en 211

Nadere informatie

Utrechters aan het woord

Utrechters aan het woord Bestuurs- en Concerndienst Utrechters aan het woord Uitkomsten Inwonersenquête 2009 www.onderzoek.utrecht.nl Gemeente Utrecht Bestuursinformatie april 2010 1 Bestuurs- en Concerndienst Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Hoe veilig is Leiden?

Hoe veilig is Leiden? Hoe veilig is? Veiligheidsmonitor gemeente Tabellenrapport April 2014 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2014/015 Datum April 2014 Opdrachtgever Auteurs

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG

LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG LAAGGELETTERDHEID IN DEN HAAG Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD IN

Nadere informatie

Inschatting van de eigen kracht van ouders van 0 tot 4-jarigen. Resultaten over 2013 en 2014

Inschatting van de eigen kracht van ouders van 0 tot 4-jarigen. Resultaten over 2013 en 2014 Inschatting van de eigen kracht van ouders van 0 tot 4-jarigen Resultaten over 2013 en 2014 Inleiding De jeugdgezondheidszorg (JGZ) Utrecht heeft jaarlijks ongeveer 80.000 contacten met kinderen en jongeren

Nadere informatie

Armoede in Utrecht Factsheet

Armoede in Utrecht Factsheet Armoede in Utrecht Factsheet Hier komt tekst Afdeling Onderzoek, maart 2015 Margriet de Haan, Linda Scheelbeek, Robin Tromp Inhoudsopgave 1. Ontwikkelingen armoede algemeen 2. Utrecht vergeleken: Wettelijk

Nadere informatie

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014

Sociale Index 2014. De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht. Utrecht.nl. Utrecht, december 2014 Sociale Index 2014 De sociale kwaliteit van Utrecht en haar (sub)wijken in beeld gebracht Utrecht, december 2014 Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West

Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Sociale acceptatie van homoseksualiteit in Zuid-Holland West Gezondheidsonderzoek 2012 GGD Zuid-Holland West Juni 2013 Inleiding Deze factsheet beschrijft de sociale acceptatie van homoseksualiteit in

Nadere informatie

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen

Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen Leeswijzer Jeugdgezondheidszorg Utrecht tabellen In de volgende werkblad(en) staan tabellen behorend bij een bepaald thema. De tabellen zijn toegespitst op de door u opgevraagde leeftijdscategorie. In

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2. Demografie Bevolking Huishoudens Etniciteit Inkomen 7

INHOUDSOPGAVE. 2. Demografie Bevolking Huishoudens Etniciteit Inkomen 7 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2 1.1 Aanleiding voor het onderzoek 2 1.2 Vraagstelling van het onderzoek 2 1.3 De onderzoeksaanpak 3 1.4 De opzet van de rapportage 4 2. Demografie 5 2.1 Bevolking 5 2.2 Huishoudens

Nadere informatie

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3

Buurtprofiel: Wittevrouwenveld hoofdstuk 3 Buurtprofiel: hoofdstuk. Inleiding In dit hoofdstuk worden de kenmerken van het buurtprofiel voor gepresenteerd. Over de jaren, en worden de ontwikkelingen weergegeven en tevens wordt de leefbaarheid in

Nadere informatie

8. Werken en werkloos zijn

8. Werken en werkloos zijn 8. Werken en werkloos zijn In 22 is de arbeidsdeelname van allochtonen niet meer verder gestegen. Onder autochtonen is het aantal personen met werk nog wel licht toegenomen. De arbeidsdeelname onder Surinamers,

Nadere informatie

Leeswijzer levensverwachting tabellen

Leeswijzer levensverwachting tabellen Leeswijzer levensverwachting tabellen Om inzicht te krijgen in de lokale gezondheidssituatie zijn de levensverwachting (LV) en varianten van de gezonde levensverwachting belangrijke gezondheidsmaten. Dit

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 11 Politieke participatie Interesse in de (gemeente)politiek, stemintentie, opkomst en partijkeuze komen in dit hoofdstuk aan de orde. De centrale vraag is: welke Amsterdammers zijn politiek betrokken,

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer

IJsselland. Wijkgezondheidsprofiel Borgele en Platvoet Deventer IJsselland Wijkgezondheidsprofiel Deventer Januari 2015 Wijkgezondheidsprofiel Dit wijkgezondheidsprofiel bestaat uit gegevens afkomstig van diverse bronnen, registraties en (bewoners)onderzoeken. Voor

Nadere informatie

Krachtwijkenmonitor 2014

Krachtwijkenmonitor 2014 Krachtwijkenmonitor 2014 Meting 2014 (6) Utrecht.nl/onderzoek Colofon uitgave Afdeling Onderzoek Gemeente Utrecht Postbus 16200 3500 CE Utrecht 030 286 1350 onderzoek@utrecht.nl in opdracht van Strategie

Nadere informatie

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015

Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 1 Monitor Jeugdwerkloosheid Amsterdam over 2015 Fact sheet juni 20 De werkloosheid onder Amsterdamse jongeren is het afgelopen jaar sterk gedaald. Van de 3.00 Amsterdamse jongeren in de leeftijd van 15

Nadere informatie

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT

LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT LAAGGELETTERDHEID IN HAAGSE HOUT Uitgevoerd door: CINOP Advies Etil Kohnstamm Instituut Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA), Maastricht University DEZE FACTSHEETRAPPORTAGE IS ONTWIKKELD

Nadere informatie

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013

Bevolkingsprognose van Amersfoort 2013-2030 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 2013 Bevolkingsprognose van Amersfoort 213-23 Gemeente Amersfoort Marc van Acht en Ben van de Burgwal maart 213 In april verwacht Amersfoort haar 15.ste inwoner te mogen begroeten. Ondanks de recessie in de

Nadere informatie

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007

Leefbaarheid en Veiligheid Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 Leefbaarheid en Veiligheid Hengelo 2007 Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie November 2007 COLOFON Uitgave Afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie Gemeente Hengelo Hazenweg 121 Postbus 18,

Nadere informatie

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012

fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe  Aantal senioren sterk gestegen Aantal 65-plussers in Fryslân, /2012 Vergrijzing in Fryslân fluchskrift Vergrijzing in Fryslân neemt toe In Fryslân wonen op 1 januari 2011 647.282 inwoners. De Friese bevolking groeit nog jaarlijks. Sinds 2000 is het aantal inwoners toegenomen

Nadere informatie