Participatiewet Op weg naar resultaat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Participatiewet Op weg naar resultaat"

Transcriptie

1 Februari 2014 op basis van de 7e nota van wijziging Participatiewet Wetsvoorstel invoering Participatiewet INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM

2 Participatiewet bekend Van denken naar doen Op 2 december 2013 heeft staatsecretaris Klijnsma het wetsvoorstel Invoering Participatiewet aangeboden aan de Tweede Kamer. Het doel van de Participatiewet is iedereen met arbeidsvermogen toe te leiden naar, bij voorkeur, regulier werk. Het wetsvoorstel komt voort uit de Wet werken naar vermogen van het kabinet Rutte 1. De versie van 2 december betreft de vierde nota van wijziging. In deze versie is het sociaal akkoord verwerkt. In de vijfde nota van wijziging van 17 januari 2014 zijn nadere bepalingen rond het nieuwe beschut werk opgenomen, onder andere op welke wijze wordt vastgesteld of iemand tot deze doelgroep behoort. De 6e nota van wijziging handelt over aangepaste afspraken voor zittende Wajongers. Zij blijven in de Wajong en gaan niet over naar het gemeentelijk domein. De 7e nota van wijziging omvat de afspraak dat werkgevers en werknemers er zorg voor dragen dat in cao s lage loonschalen beschikbaar komen voor werknemers die op basis van het WML met loonkostensubsidie kunnen worden geplaatst. Veel gemeenten hebben de afgelopen tijd een visie ontwikkeld op Participatie. Nu de aangepaste wettekst er ligt, kunnen gemeenten dit jaar de volgende stappen zetten: het vertalen van de visie naar beleid en implementatie. Dit artikel benoemt de hoofdlijnen van de laatste versie van de Participatiewet tot en met de 7e nota van wijziging d.d. 17 februari Daarbij is aandacht voor opvallende punten die niet eerder zo duidelijk waren. Vervolgens worden suggesties gedaan die onderdeel kunnen zijn van een implementatietraject. Deze suggesties zijn onderdeel van een groter implementatieplan Invoering Participatiewet dat IROKO ontwikkeld heeft en dat, door middel van maatwerk, aangepast kan worden aan de lokale behoeften van gemeenten. Participatiewet nader toegelicht Het doel van de Participatiewet is om meer 2 kansen te creëren om mensen aan het werk te helpen, ook mensen met een arbeidsbeperking. De Participatiewet is gebaseerd op de Wet werken naar vermogen (Wwnv). De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de Wwnv zijn het vervangen van het instrument loondispensatie door het instrument loonkostensubsidie en de komst van een voorziening beschut werk. Daarnaast zal, per januari 2015, geen nieuwe instroom in de Wsw meer mogelijk zijn en zullen alle huidige Wajongers worden herkeurd, om vast te stellen of er sprake is van arbeidsvermogen. In afwijking van eerdere voornemens blijven alle huidige Wajongers met en zonder arbeidsvermogen in de Wajong, die wordt uitgevoerd door het UWV. Verder is afgesproken dat het UWV een rol zal spelen bij de vaststelling of iemand al dan niet in staat is het minimumloon (WML) te verdienen en of daarbij zoveel begeleiding nodig is dat alleen beschut werk een optie is. Er zal een wettelijk kader voor de beoordelingscriteria van het UWV worden vastgelegd. Dit kader zal, voor wat betreft beschut werk, in de Participatiewet worden vastgelegd. Belangrijkste verschillen tussen de concept Participatiewet en de Wet werken naar vermogen: Loonkostensubsidie i.p.v. loondispensatie Nieuwe voorziening beschut werk Wajongers met en zonder arbeidsvermogen blijven in de Wajong Hieronder wordt een aantal belangrijke onderdelen van de Participatiewet nader toegelicht. Toelichting onderdelen Participatiewet Loonkostensubsidie Gemeenten kunnen het instrument loonkostensubsidie inzetten voor mensen met een arbeidsbeperking die zelf niet het WML kunnen verdienen en bij een werkgever werken. De

3 Participatiewet geeft aan dat loonkostensubsidie kan worden toegepast op alle mensen voor wie de gemeente re-integratieverantwoordelijkheid heeft en die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen. De loonkostensubsidie werkt als volgt. De betreffende werknemer ontvangt voor zijn werkzaamheden een loon conform de CAO voor de bedrijfstak of, als deze niet aanwezig is, tenminste het WML. De werkgever ontvangt van de gemeenten de loonkostensubsidie: het verschil tussen de loonwaarde van de werknemer en het minimumloon. Als de werkgever loon betaalt dat hoger is dat het WML, dan draagt hij/ zij zelf dit verschil. In de 7e nota van wijziging schrijft het kabinet dat werkgevers en werknemers in CAO onderhandelingen de onderste loonschalen in een CAO toegankelijk maken voor arbeidsgehandicapten. De nieuwe vorm van loonkostensubsidie kan structureel worden ingezet, in tegenstelling tot het tijdelijke karakter van het huidige instrument loonkostensubsidie. De loonkostensubsidie mag niet meer bedragen dan 70% van het WML. Via de loonkostensubsidie worden ook de werkgeverslasten, behorend bij het verschil tussen loonwaarde en het WML, vergoed. De loonwaarde wordt jaarlijks, en in het geval van beschut werk, driejaarlijks bepaald. De doelgroep waarvoor de loonkostensubsidie kan worden ingezet is verruimd en kan nu ook worden ingezet voor mensen met een loonwaarde tussen de 80 en 100%. De gemeente bepaalt de loonwaarde. De methode waarmee gemeenten dit doen, wordt vastgelegd in een verordening. De middelen voor de inzet van loonkostensubsidie worden aan gemeenten beschikbaar gesteld via het inkomensdeel. Belangrijkste bepalingen nieuwe vorm van loonkostensubsidie: Loonkostensubsidie kan worden toegepast voor alle mensen die vallen onder de reintegratie verantwoordelijkheid van de gemeente Loonkostensubsidie mag structureel worden ingezet De loonkostensubsidie bedraagt niet meer dan maximaal 70% van het WML en wordt inclusief werkgeverslasten vergoed. De werknemer wordt conform CAO betaald. Eventuele meerkosten t.o.v. het WML zijn voor rekening van de werkgever De loonkostensubsidie mag ook worden ingezet voor mensen met een loonwaarde tussen de 80% en 100% De loonwaarde wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld en bij beschut werk driejaarlijks Voorziening nieuw beschut Tot de instrumenten die de gemeente kan inzetten, behoort ook de nieuwe voorziening beschut werk. Gemeenten kunnen met deze voorziening mensen in een dienstverband (via een gemeentelijke dienst, NV, BV of stichting) laten werken. Deze voorziening is bedoeld voor mensen die, vanwege hun beperking, een dusdanige begeleiding en/of aanpassing van hun werkplek nodig hebben, dat niet van een werkgever verwacht kan worden dat hij deze mensen in dienst neemt. Gemeenten kunnen deze mensen wel (bijvoorbeeld via detachering) in een beschutte omgeving bij reguliere werkgevers laten werken. De beloning vindt plaats volgens de CAO waarin de werkgever werkzaam is of, als er geen CAO is, conform WML. Mogelijk komt er een landelijke arbeidsvoorwaarderegeling. Hierover wordt in de Werkkamer gesproken. Ook voor deze groep kunnen gemeenten het instrument loonkostensubsidie inzetten (tot maximaal 70% van het WML). Gemeenten leggen in een verordening de invulling van beschut werk vast. Deze verordening dient besproken te worden met vertegenwoordigers 3

4 uit de doelgroep. Structureel komen middelen beschikbaar voor beschutte plekken. Er is een relatie tussen de opbouw van deze plekken nieuw beschut en de krimp van het aantal oud-wsw plekken. Er is dus sprake van een langzame opbouw van de uiteindelijk beschutte werkplekken. Deze plekken lijken niet mee te tellen als garantiebaan. Voor de begeleiding van deze mensen heeft de regering rekening gehouden met een bedrag van per persoon. Voor mensen die regulier werken is dit bedrag per persoon. Gemeenten zijn niet verplicht beschutte plekken beschikbaar te stellen. Het al of niet kiezen hiervoor valt binnen de beleidsvrijheid van gemeenten. Wel heeft het Rijk aangekondigd te zullen volgen hoeveel van deze plekken worden gerealiseerd. Het UWV beoordeelt op voordracht van de gemeente of iemand behoort tot de doelgroep nieuw beschut werk. Hoofdpunten Nieuw Beschut Werk: Er komen geleidelijk werkplekken Nieuw Beschut Werk Er kan loonkostensubsidie worden toegepast op deze werkplekken Er moet een gemeentelijke verordening Nieuw Beschut Werk worden opgesteld De begeleidingskosten komen in het Participatiebudget, de loonkostensubsidie in het Inkomensdeel van de WWB Het UWV bepaalt of iemand behoort tot de doelgroep Werkbedrijven De 35 te vormen Werkbedrijven moeten de verbinding gaan vormen tussen de mensen met een arbeidsbeperking en werkgevers. Het uitgangspunt bij de vormgeving van de Werkbedrijven is een lichte structuur met een 4 praktische invulling, die het matchen makkelijker maakt. De regionale indeling van de 35 Werkbedrijven is gelijk aan de 35 arbeidsmarktregio s. De gemeenten hebben de lead bij de vorming van deze Werkbedrijven en werken daarbij nauw samen met het UWV en de sociale partners. Werkgevers hebben toegezegd dat zij op regionaal niveau betrokken willen zijn bij de financiering van de Werkbedrijven. In het bestuur van de nieuw op te richten regionale Werkbedrijven zijn werkgevers en werknemers vertegenwoordigd. In elke regio zal onder regie van het Werkbedrijf een aantal functionaliteiten worden aangeboden zoals de dienstverlening aan werkgevers, het zorgdragen voor een eenduidige inzet van instrumenten, de verstrekking van voorzieningen, de inzet van de no risk polis en het maken van afspraken over de organisatie van beschut werk. Het is aan de regio te bepalen wie de uitvoering hiervan doet. Taken Werkbedrijf: Dienstverlening aan werkgevers Waarborgen eenduidige inzet van instrumenten Afspraken beschut werk Inzet no-risk polis Garantiebanen Werkgevers en de overheid hebben in het sociaal akkoord afgesproken dat zij in extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking, waarvan banen bij de overheid en bij werkgevers in de marktsector. In 2014 zullen werkgevers extra banen creëren en de overheid Deze banen zijn bestemd voor mensen met een arbeidsbeperking die niet het WML kunnen verdienen en tot de doelgroep van de Participatiewet behoren. De VNG en sociale partners hebben afgesproken om Wajongers en mensen op de wachtlijst voor

5 de Wsw de eerste jaren voorrang te geven bij de invulling van deze garantiebanen. Werkgevers zullen vanaf 2014 ook uit deze groepen werven. Het ministerie monitort het aantal banen dat wordt gecreëerd. Wanneer het aantal achterblijft bij de gemaakte afspraken, dan kan alsnog een verplichting volgen via een wettelijk vastgesteld quotum. Garantiebanen: Er komen in extra banen voor werkzoekenden met een arbeidsbeperking Wajong De zittende Wajong populatie wordt de komende jaren herbeoordeeld door het UWV. Het UWV stelt vast of er sprake is van arbeidsvermogen of niet. In tegenstelling tot eerdere plannen is er na overleg met politieke partijen in de Tweede Kamer voor gekozen om alle Wajongers, dus ook zij met arbeidsvermogen, niet te laten overgaan naar het gemeentelijk domein. Wel zullen vanaf 1 januari 2018 Wajongers met arbeidsvermogen een verlaging van hun uitkering krijgen. In plaats van 75% van het minimumloon ontvangen zij 70% van het WML. Mensen die zich nieuw melden voor een Wajong uitkering en waarvan het oordeel is dat zij over arbeidsvermogen beschikken, komen vanaf 1 januari 2015 direct onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten te vallen. Op voordracht van de gemeente bepaalt het UWV of er sprake is van arbeidsvermogen bij deze groep. Wajong: Alleen nieuwe Wajongers (vanaf 1 januari 2015) komen in het gemeentelijk domein Alle zittende Wajongers blijven bij het UWV. Wsw Per januari 2015 gaat de Wsw op slot. Diegenen die op de wachtlijst staan, vallen, wanneer zij aan de voorwaarden voldoen, onder de Participatiewet. Wanneer zij een uitkering via het UWV hebben, dan kunnen zij een beroep doen op ondersteuning vanuit het UWV. Hieruit volgt dat niet alle wachtenden op de wachtlijst Wsw onder de verantwoordelijkheid van de gemeente gaan vallen. Personen die op 31 december 2014 in de Wsw werkzaam zijn op basis van een Wsw dienstbetrekking of een dienstverband in het kader van Begeleid Werken behouden hun rechten en plichten. Het UWV blijft de herindicatie uitvoeren. Voor gemeenten blijft het mogelijk om Wsw-ers een begeleid werken plek aan te bieden of, wanneer een begeleid werken overeenkomst afloopt of mislukt, deze persoon terug te laten keren in het SW bedrijf ( terugkeergarantie ). De afsluiting van de Wsw betekent dat de Wsw populatie zal krimpen met, naar verwachting, 5 % per jaar. Naast de stop op de instroom zal er ook ingrijpend worden bezuinigd op de Rijkssubsidie Wsw. In 2014 is per plek beschikbaar. Vanaf 2015 neemt de (fictieve) Wsw-subsidie in het Participatiebudget per Wsw-arbeidsjaar af met ongeveer 550 per jaar naar ongeveer structureel in Wsw: De instroom in de Wsw in zijn huidige vorm komt tot stilstand per 1 januari De krimp van deze voorziening wordt dan ingezet, naar verwachting met 5% per jaar. Substantiële korting op de Rijkssubsidie Wsw Sociaal deelfonds Per januari 2015 komt er een sociaal deelfonds waarin het participatiebudget en de (nieuwe) middelen voor de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet zijn opgenomen. Het huidige participatiebudget wordt uitgebreid met middelen voor het zittend bestand Wsw en begeleidingskosten voor de nieuwe doelgroepen van de gemeenten. De middelen voor de inkomensvoorziening en de loonkostensubsidie worden niet toegevoegd aan het sociaal deelfonds. 5

6 Om gemeenten in staat te stellen integraal beleid te voeren, zijn de middelen in het sociaal deelfonds binnen de wettelijke kaders vrij besteedbaar. Het kabinet werkt op dit moment aan een nieuwe verdeelsystematiek. Uit recente Kamerbesprekingen is duidelijk geworden dat de staatssecretaris bij het verdelen van het totaalbudget rekening houdt met het aantal arbeidsgehandicapten in een regio en de situatie op de regionale arbeidsmarkt. De verdeelsleutel hiervoor is nog niet bekend, de kamer wordt hierover naar verwachting in april geïnformeerd. Het totaal beschikbare budget wordt niet verhoogd. Essentiële punten De laatste versie van de Participatiewet (tot en met de 7e nota van wijziging) kent een aantal essentiële punten: Verordeningen en beleidsvoorstellen dienen vooraf met cliënten of hun vertegenwoordigers besproken te worden. De precieze wijze waarop de gemeente deze actieve betrokkenheid vormgeeft, moet eveneens worden vastgelegd in een verordening. De meest voor de hand liggende manier is de vorming van een cliëntenraad; Iedereen, dus niet alleen werkzoekenden tot 27 jaar, die valt onder de Participatiewet krijgt een Plan van Aanpak waarin de toeleiding naar werk is opgenomen. Dit staat in de toelichting op de Participatiewet maar is onderdeel van de hervorming van de WWB die per januari 2015 in zal gaan; De taken die de nog te vormen Werkbedrijven dienen uit te voeren worden duidelijk benoemd (dienstverlening aan werkgevers, het zorgdragen voor een eenduidige inzet van instrumenten, de verstrekking van voorzieningen, de inzet van de no risk polis en het maken van afspraken over de organisatie van beschut werk). De arbeidsmarktregio gaat, door de komst van de Werkbedrijven, een belangrijkere schakel vormen dan tot nu toe het geval is geweest. De uitdaging voor gemeenten is het vinden van een modus tussen regionale afstemming met betrekking tot regionaal of landelijk 6 opererende werkgevers en een effectieve lokale werkgeversbenadering richting het MKB; De komst van de nieuwe beschutte voorziening gaat gepaard met het bieden van dienstverbanden en werkplekken. Deze beschutte voorziening kan echter ook worden vormgegeven bij werkgevers. Mogelijk komt er een landelijke arbeidsvoorwaarderegeling voor deze groep mensen. Tot slot geldt dat deze dienstverbanden waarschijnlijk niet onder de garantiebanen gaan vallen; De middelen voor het instrument loonkostensubsidie worden beschikbaar gesteld aan gemeenten via het inkomensdeel. De re-integratiemiddelen, de begeleidingskosten en de middelen om de Wsw te blijven financieren worden opgenomen in een, vrij te besteden, Sociaal Deelfonds waarin ook de middelen voor de uitvoering van de WMO en de Jeugdwet zijn opgenomen. Het verdeelmodel wordt op dit moment uitgewerkt; De doelgroep waarvoor de loonkostensubsidie kan worden ingezet is verruimd. Dit instrument kan ook worden ingezet voor mensen met een loonwaarde tussen de 80 en 100%. De loonkostensubsidie mag niet meer bedragen dan 70% van het WML. De doelgroep voor de garantiebanen zijn de huidige Wajongers, personen met een arbeidsbeperking die vallen onder de Participatiewet, nieuw instromende Wajongers (vanaf 1 januari 2015) met arbeidsvermogen en mensen op de wachtlijst Wsw; Het UWV beoordeelt of iemand in staat is het WML te verdienen en in aanmerking komt voor het werken in een beschutte voorziening. Daarnaast blijft het UWV de herindicaties Wsw uitvoeren. Het UWV beoordeelt op verzoek van de gemeente ook of nieuwe Wajongers arbeidsvermogen hebben; Het Ministerie van SZW zal de uitvoering van de Participatiewet monitoren op een viertal punten: de uitstroom regulier werk, het aantal garantiebanen, de frequentie van de inzet van loonkostensubsidie en de inzet van beschut werk.

7 Het nieuwe verdeelmodel Participatiebudget is nog niet vastgesteld, maar regio s met een hoog aantal arbeidsgehandicapten en een zwakke arbeidsmarkt zullen bevoordeeld worden. In april wordt de Tweede Kamer geïnformeerd. Suggesties voor implementatie De Tweede Kamer heeft met ruime meerderheid ingestemd met de Participatiewet in zijn huidige vorm (19 februari 2014). De Wet zal nu worden doorgestuurd naar de Eerste Kamer. Vanwege afspraken met een aantal oppositiepartijen in de Tweede Kamer is er ook een meerderheid in de Eerste Kamer ontstaan. Vanwege het nu grote draagvlak voor de invoering van de Participatiewet en het feit dat de wet over 10 maanden in werking treedt, is de verwachting dat er geen grote aanpassingen meer zullen plaatsvinden. De stand van zaken rondom de Participatiewet: Op 19 februari 2014 heeft de Tweede Kamer met ruime meerderheid ingestemd met de huidige vorm van de Participatiewet. De Wet wordt nu voorgelegd aan de Eerste Kamer. Gemeenten staan voor de uitdaging om, komend jaar, zowel binnen de gemeentelijke organisatie als op regionaal niveau de benodigde besluiten te nemen en voorbereidingen te treffen om de Participatiewet vanaf 2015 goed uit te kunnen uitvoeren. Onderstaande suggesties kunnen gemeenten daarbij helpen. Ze vormen onderdeel van een groter implementatieplan Invoering Participatiewet dat IROKO ontwikkeld heeft en dat, door middel van maatwerk, aangepast kan worden aan de lokale behoeften van gemeenten. Verbindt de implementatie van de Participatiewet aan de andere ontwikkelingen binnen het sociaal domein. De Participatiewet omvat één van de drie decentralisaties binnen het sociaal domein. Met de komst van het sociaal deelfonds is het budget om aan deze decentralisaties uitvoering te geven, ontschot. Kijk als gemeente naar (innovatieve) verbindingen in de uitvoering. Denk bijvoorbeeld aan verbindingen tussen de huidige uitvoering van de Wsw, de nieuwe beschutte voorziening in de Participatiewet en de dagbestedingsactiviteiten in de nieuwe WMO. Koppel de ontwikkelingen op het gebied van (passend) onderwijs ook aan beleid en uitvoering ten aanzien van de arbeidsmarkt. En denk aan innovatieve apps of digitale marktplaatsen die inwoners kunnen ondersteunen bij het invulling geven van hun tegenprestatie, bijvoorbeeld wanneer zij daar een bericht zien waarin een mantelzorger ondersteuning vraagt. Zo kunt u als gemeente op een meer integrale manier uitvoering geven aan uw beleid. Lokaal implementatietraject Participatiewet en vormgeving Werkbedrijven De huidige wettekst laat zien dat een aantal taken op regionaal niveau door de Werkbedrijven wordt opgepakt. Voor gemeenten is het essentieel in contact te komen met de arbeidsmarktregio en de vorderingen die er op dit moment zijn zodat bijtijds kan worden aangehaakt en, wanneer nodig, invloed kan worden uitgeoefend. Daarnaast dienen op lokaal niveau voorbereidingen en beslissingen te worden genomen. Zo dient er beleid te worden ontwikkeld en moeten er verordeningen worden opgesteld zodat de nieuwe wet per 2015 kan worden uitgevoerd en de organisatie moet hierop worden aangepast. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de rol van het huidige SW bedrijf, de huidige uitvoering van re-integratie en hoe deze verandert vanaf 2015, de voorbereiding op de begeleiding van nieuwe doelgroepen en de aansluiting van lokale werkgeversbenadering op het regionale proces. Bereid cliëntenparticipatie voor Het kabinet vindt het essentieel dat de cliënten uit de doelgroep van de Participatiewet betrokken worden bij de beleidsvorming en de verordeningen die de gemeenten opstellen. De gemeenteraad kan niet beslissen over deze stukken voordat deze aan cliënten uit de doelgroep of hun vertegenwoordigers zijn voorgelegd. IROKO 7

8 helpt uw gemeente de cliëntenparticipatie goed en tijdig vorm te geven zodat de besluitvorming rondom beleidsstukken en verordeningen voorspoedig verloopt. Neem de werkgeversbenadering en de huidige afspraken met werkgevers onder de loep Veel gemeenten hebben een werkgeversbenadering ingericht. De mate waarin deze succesvol is, verschilt per gemeente. Om een goede aansluiting te kunnen maken op de werkgeversbenadering die op regionaal niveau zal worden vormgegeven, is het belangrijk de eigen werkgeversbenadering onder de loep te nemen en kritisch te kijken naar de resultaten die daarmee zijn behaald. Essentieel is het opbouwen van een duurzame relatie met werkgevers. Hoe onderhoudt de gemeente haar ondernemersnetwerken? Heeft de gemeente eigenlijk alle werkgevers wel in beeld? Met wie zijn er contacten en met wie niet? Wat zou regionaal (op het niveau van de arbeidsmarktregio) en wat zou lokaal moeten worden uitgevoerd? Belangrijk is om proactief te handelen, zeker nu werkgevers zich in 2014 garant stellen voor extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Kijk ook naar mogelijkheden om bestaande contacten bij werkgevers op een creatieve manier uit te breiden. Steeds meer ondernemers zijn geïnteresseerd om maatschappelijk betrokken te ondernemen. Zeker als dit financieel interessant is. Wellicht zijn werkgevers bijvoorbeeld geïnteresseerd om delen van hun productie te verhuizen naar het pand van de sociale werkvoorziening of zijn er mogelijkheden om ten aanzien van bijvoorbeeld groenwerkzaamheden joint ventures af te spreken of nauw samen te werken met een (lokale) hovenier. Daarnaast kunnen gemeenten bewust meer sociaal maatschappelijk opereren door bijvoorbeeld hun inkoopbeleid aan te passen (SROI). Mogelijkheden voorzetting huidige Wsw Veel gemeenten nemen deel in een Gemeenschappelijke Regeling Wsw. Vaak denken 8 zij onderling verschillend over de vraag hoe arbeidsparticipatie in de nabije toekomst moet worden vormgeven en de rol van het SW bedrijf daarin. Hierdoor loopt de besluitvorming vaak vast. Dat is jammer. Een eenduidige aanpak voor de onderkant van de arbeidsmarkt blijft vervolgens achterwege en de uitvoeringskosten van de Wsw worden niet teruggedrongen terwijl hiervoor wel mogelijkheden voor zijn. Een modulair opgebouwde gemeenschappelijke regeling, waarbinnen individuele gemeenten vanuit een beperkte gemeenschappelijke basis hun eigen keuzes maken kan een optie zijn. De middelen Er gaat heel veel geld om in het sociale domein. Dat geldt zeker ook voor de Participatiewet. Maak inzichtelijk om hoeveel geld het gaat en welke financiële ontwikkelingen er kunnen worden verwacht de komende jaren. Maak ook inzichtelijk welk deel van het totale Participatiebudget opgaat aan de bekostiging van de huidige Wsw. Denk na over mogelijkheden om deze kosten te beperken en/of de huidige wijze van de uitvoering van de Wsw te heroverwegen. De beschikbare middelen: De kosten voor de uitvoering van de Wsw zullen bij ongewijzigd beleid beslag leggen op het grootste deel van het Participatiebudget Onderzoek of de huidige uitvoering efficiënter kan en denk na over andere uitvoeringsvarianten. Vormgeving tegenprestatie en benutten eigen initiatief burgers De tegenprestatie kan een onderdeel zijn van de WWB en de Participatiewet. Deze dient aan te sluiten bij de mogelijkheden die de burger heeft. Er zijn verschillende manieren om deze tegenprestatie vorm te geven. Het kan motiverend werken wanneer burgers zelf verantwoordelijk zijn voor het geven van invulling aan de tegenprestatie en de gemeente hem/haar

9 daarin ondersteund. Ook is het belangrijk om als gemeente een goed en compleet beeld te hebben van de activiteiten die als tegenprestatie kunnen worden ingevuld. Scan de doelgroep Maatwerk. Daar draait het om. Het is essentieel een zo goed mogelijk beeld te hebben van diegenen die (gaan) vallen onder de Participatiewet zodat: Een passend plan van aanpak kan worden opgesteld en passende begeleiding (verder) kan worden ontwikkeld; Op lokaal en regionaal niveau goede matches kunnen worden gemaakt tussen werkplekken bij werkgevers en inwoners. Voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt is het vooral zaak om vanuit de competenties en vaardigheden van de betreffende werkzoekende te zoeken naar een passende plek. In 2014 dienen werkgevers en de overheid samen immers extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit aantal loopt op naar, in totaal, banen in zelfredzaamheid van werkzoekenden neemt toe. Geef klantmanagers tips en tools om de zelfwerkzaamheid van werkzoekenden te stimuleren. Overweeg het benutten van middelen uit het Europees Sociaal Fonds. Het kabinet wil een groot deel van dit bedrag beschikbaar stellen aan gemeenten voor de arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze middelen vormen een aanvulling op de middelen uit het gebundeld toekomstig participatiebudget/sociaal deelfonds Andere maatregelen en acties: Kies of ontwikkel een methodiek voor competentie en arbeidsontwikkeling voor mensen binnen de Participatiewet. Houdt het daarbij simpel. Veel competenties meten leidt niet automatisch tot een beter resultaat. Richt de competentieontwikkeling op goed werknemerschap, daar gaat het werkgevers in eerste instantie om; Maak gebruik van de krimp van de Wsw om openvallende plekken bij Werken op locatie of detachering in te zetten voor werkzoekenden uit de doelgroep van de Participatiewet; Bereid werkzoekenden en Wsw-ers voor op goed werknemerschap door trainingen sociale vaardigheden, assertiviteit of goed met elkaar omgaan aan te bieden; Bereid klantmanagers voor op een andere manier van re-integreren en op hun rol die daardoor ook zal veranderen. Lange re-integratietrajecten zullen immers tot het verleden behoren. Het beroep op de 9

10 Afsluitend Er is veel werk te verzetten, dat is wel duidelijk. Mocht u het op eigen kracht niet redden dan kunnen wij u wellicht van dienst zijn. Dat kan op maat, zoals het u past. Als projectleider voor het totale invoeringstraject Participatiewet of een onderdeel, voor het maken van een financieel plaatje en/of het ontwikkelen van een businesscase al of niet in samenhang met de andere decentralisaties, voor het zoeken naar mogelijkheden om de uitvoering van de Wsw efficiënter te maken, voor de invulling van de tegenprestatie WWB, voor het meedenken over de inrichting van een Werkbedrijf of voor de uitvoering van een training. Wij beschikken over actuele deskundigheid en jarenlange ervaring binnen het sociaal domein. Onze consultants gaan graag samen met u aan de slag. Wilt u meer weten over onze dienstverlening en ervaring meer dan kunt u onze website bekijken of een mail sturen aan Wij nemen dan snel contact met u op voor een vrijblijvende afspraak. Hoewel deze publicatie op professionele wijze en met de grootste zorg is samengesteld en tot stand gekomen, kan IROKO geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor de in deze publicatie opgenomen gegevens en uitkomsten en/of verwachtingen die hierop gebaseerd zijn. IROKO Leeghwaterstraat DT Reeuwijk Tel

11 Een aantal van onze opdrachtgevers zijn: 11

12 Specialist in werk-en inkomenszaken en sociale werkvoorziening IROKO Leeghwaterstraat DT Reeuwijk Tel INTERIM- EN PROJECT MANAGEMENT I DIRECTIE I CONSULTANCY I TRAINING I COACHING I HRM

Een nieuwe taak voor gemeenten

Een nieuwe taak voor gemeenten Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan de slag te krijgen. De gemeente

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Verordeningen Participatiewet

Verordeningen Participatiewet Verordeningen Participatiewet Persbericht van 11 mei jl. 935 extra banen in de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe In de arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe is afgesproken dat er tot

Nadere informatie

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE

2513AA22. De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 22 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22 Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 T

Nadere informatie

Samenvatting Participatiewet

Samenvatting Participatiewet Samenvatting Participatiewet Officieel: vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel Invoeringswet Wet werken naar vermogen Wijzigingen vanwege Sociaal Akkoord (april 2013) Naamgeving verandert in Participatiewet

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

De Participatiewet en De Banenafspraak. Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid De Participatiewet en De Banenafspraak Stijn van Bruggen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2.

Nadere informatie

Participatiewet. 1 januari 2015

Participatiewet. 1 januari 2015 Participatiewet 1 januari 2015 Agenda Uitgangspunten Participatiewet - Sjak Vrieswijk De WVK-groep - Gerard van Beek De ISD/Werkplein de Kempen - Sjak Vrieswijk Kempenplus - Gerard van Beek Het regionaal

Nadere informatie

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen?

Programma. Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? Programma Wat is de Participatiewet? Hoe kunnen wij u helpen? De Participatiewet Op 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht Van werkgevers wordt nu verwacht om werkzoekenden met een arbeidsbeperking

Nadere informatie

Participatiewet. Wetgeving

Participatiewet. Wetgeving Participatiewet Gemeenteraad 9 december 2014 Wetgeving Wet maatregelen WWB Wet hervorming kindregelingen Invoeringswet Participatiewet december 14 Participatiewet 2 1 Inhoud presentatie Huidige situatie

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 161 Wijziging van de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening, de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten en enige andere

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie

De Participatiewet, banenafspraak & quotum. Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie De Participatiewet, banenafspraak & quotum Fabian Ouwehand Re-integratie & Participatie Uitgangspunten van de Participatiewet 1. Een wet voor iedereen met arbeidsvermogen (1.1.2015) 2. Wajong uitsluitend

Nadere informatie

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering

Regionale Impact Participatiewet. 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet 1. Participatiewet West-Brabant 2. Gecoördineerde werkgeversbenadering Regionale Impact Participatiewet (3D) Gemeenteraden West-Brabant Programma op 19 november 2014 1.

Nadere informatie

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven

De Participatiewet. Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013. Edith van Ruijven De Participatiewet Raad op Zaterdag Den Haag, 21 september 2013 Edith van Ruijven De participatiewet Naar een inclusieve arbeidsmarkt jobcoach No risk polis Compensatie lagere productiviteit (loonkostensubsidie)

Nadere informatie

Advies Uitvoeringspanel

Advies Uitvoeringspanel Onderwerp: Wetsvoorstel Participatiewet Behandeld in het uitvoeringspanel van 11 juli 2013. en vastgesteld op 19 augsutus 2013 Loonkostensubsidie Het is goed als gemeenten en sociale partners onderling

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet

Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening. Aan de raad. Participatiewet Pagina 1 van 6 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 30 oktober 2014 Onderwerp: Re-integratieverordening Aan de raad. Participatiewet Beslispunten *Z00288A120 E* 1. Vast te stellen de Re-integratieverordening

Nadere informatie

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 -

Participatiewet. 9 september 2014. raadscommissie EM - 1 - Participatiewet raadscommissie EM 9 september 2014-1 - Inhoud achtergrond wijzigingen sociale zekerheid hoofdlijnen Participatiewet 1 januari 2015 financiering Rijk wetswijzigingen WWB 1 januari 2015 voorbereidingen

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015

Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Unieke Achterhoekers aan het werk? Doet u ook mee? Hans Bakker & Evert Jan Hamer Namens Werkbedrijf Achterhoek 10 december 2015 Uw mening? Zijn alle werkzaamheden geschikt voor de doelgroep? NEEN! Zijn

Nadere informatie

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester

Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester De Participatiewet Wie ben ik? Turgut Hefti Arbeidsdeskundige en jurist UWV, Achmea DossierMeester Wat komt aan bod? Ontwikkelingen Participatiewet Rol arbeidsdeskundige Ontwikkelingen Van verzorgingsstaat

Nadere informatie

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen

Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Overdrachtsdocument voor (nieuw) bestuur na de gemeenteraadsverkiezingen Inleiding Hoewel de kaders van de Participatiewet nog steeds regelmatig wijzigen, 3 februari is bekend gemaakt dat het Kabinet met

Nadere informatie

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen

Doel bijeenkomst. Informeren over de stand van zaken. Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV. Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen Doel bijeenkomst Informeren over de stand van zaken Beeld schetsen van de beoogde aanpak UWV Ophalen vragen, opmerkingen, tips en zorgen INFORMATIEBIJEENKOMST PARTICIPATIEWET 2 Inleiding Kenmerken van

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Handreiking loonkostensubsidie

Handreiking loonkostensubsidie Handreiking loonkostensubsidie April 2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 Wat is loonkostensubsidie?... 3 De Participatiewet... 3 Beschut werk... 3 2 Loonkostensubsidie... 4 Voor wie?... 4 Hoe wordt het ingezet?...

Nadere informatie

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet

1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014. Notitie beleidskeuzes participatiewet 1 notitie beleidskeuzes participatiewet, mei 2014 Notitie beleidskeuzes participatiewet Introductie Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. De Participatiewet is een bundeling van drie

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumheffing White Paper

Participatiewet en Quotumheffing White Paper Participatiewet en Quotumheffing White Paper 6 oktober 2015 Participatiewet Wat is de Participatiewet? Heeft uw onderneming meer dan 25 werknemers, dan moet u aan de slag met de Participatiewet. Deze wet

Nadere informatie

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra

De decentralisatie van arbeidsparticipatie. Louis Polstra De decentralisatie van arbeidsparticipatie Louis Polstra Activerende verzorgingsstaat Burger wordt aangesproken wat hij voor de samenleving terug kan doen. Terug te zien in o.a.: - Welzijn nieuwe stijl

Nadere informatie

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente?

Wet werken naar vermogen. perspectieven voor cliënten en gemeente? Wet werken naar vermogen perspectieven voor cliënten en gemeente? Branko Hagen/Else Roetering, LCR, 29-03-2012 Agenda Wwnv onder de loep Gevolg cliënten en gemeenten Wat / Hoe dan wel? Wwnv Kern: Ieder

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT!

Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken. Middel MEEDOEN WERKT! { Sjaak Verwer Opdracht ministerie SZW Doel: - Informatie voor VSO en PrO scholen - Omslag in denken Middel - Ambassadeurs regio Noord, Midden en Zuid. - producten Producten - 4 nieuwsbrieven - Lesbrief

Nadere informatie

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA

Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA Jack Kerkhofs Onderwijsgroep Buitengewoon / TECA MEEDOEN WERKT! Participatiewet / informatie Project participatiewet Lecso en LWvP: MEEDOEN WERKT! Producten en materialen die ontwikkeld zijn Participatiewet

Nadere informatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie

De Participatiewet. In een politiek krachtenveld. 25 september Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie De Participatiewet In een politiek krachtenveld 25 september 2013 Twitter mee! hashtag: #VGNparticipatie Wajongers in de zorg Doel en Inspiratie Programma 13:00 13.15 13:15 13.45 13:45 14:15 Opening Hoofdlijn

Nadere informatie

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet

Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet Factsheet: Sociaal akkoord en de gevolgen voor de Participatiewet In deze factsheet staan de punten uit het sociaal akkoord die van invloed zijn op de Participatiewet en die van belang zijn voor mensen

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente?

DE PARTICIPATIE- WET. Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? DE PARTICIPATIE- WET Wat betekent de Participatiewet voor uw gemeente? 2 Grotere doelgroep Naar vermogen, naar buiten bij reguliere werkgevers Minder geld 3 Op 2 december jl. heeft het kabinet-rutte-asscher

Nadere informatie

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014

Participatiewet en Quotumwet. Stand van zaken 9 januari 2014 Participatiewet en Quotumwet Stand van zaken 9 januari 2014 Inhoud presentatie - 1 Geschiedenis en tijdpad Doel Participatiewet + doelgroepen Wsw vanaf 1-1-2015 Wajong vanaf 2015 Instrumenten w.o. beschut

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars

Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie. November 2013 Neeltje Huvenaars Ontwikkelingen wet- en regelgeving bij arbeidsintegratie November 2013 Neeltje Huvenaars Uitstroommogelijkheden 2013/2014 Vervolgopleiding Werk Voorzieningen UWV Aangepast werk via Wsw Evt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen

Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Puntsgewijze samenvatting van de Hoofdlijnennotitie werken naar vermogen Deze puntsgewijze samenvatting is een uitwerking van de afspraken die hierover in het regeer- en gedoogakkoord zijn gemaakt. Bij

Nadere informatie

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester

Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester Sociaal Domein 2016: De Uitdaging Hoe krijgen we mensen aan het werk? Evelien Meester De uitdagingen van de Participatiewet U heeft van René Paas gehoord waar op hoofdlijnen de knelpunten zitten in de

Nadere informatie

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG

VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG VISIE BESCHUT WERK (nieuw) REGIO MIDDEN-LIMBURG Juli 2016 1 INHUDSOPGAVE Pagina 1. Samenvatting 3 2. Inleiding 4 3. Beschut werk nieuw 5 4. (Regionale) visie op beschut werk nieuw 5 5. Contouren beschut

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW

MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet. in opdracht van Min. SZW MEEDOEN WERKT! PRESENTATIE participatiewet in opdracht van Min. SZW van centraal naar decentraal er zijn 3 grote decentralisaties gaande [ het zijn 3 landelijke regelingen die nu via de gemeenten geregeld

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen 1ste Verordening tot wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Nieuwkoop

Overzicht wijzigingen 1ste Verordening tot wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Nieuwkoop Overzicht wijzigingen 1ste Verordening tot wijziging van de Verordening sociaal domein gemeente Nieuwkoop Artikel 1 Toepassing en begrippen Oud Nieuw Toelichting Lid 1. onderdeel e Inwoner: iemand die

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015

De Participatiewet in de praktijk. Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 De Participatiewet in de praktijk Heleen Heinsbroek NVRD themadag, 5 februari 2015 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt WWB: Wsw: Wajong: 319.000 (realisatie 2012) 118.000 (realisatie 2012) 100.000

Nadere informatie

Realiseren Afspraak(banen)

Realiseren Afspraak(banen) Realiseren Afspraak(banen) Sociaal akkoord: extra banen voor mensen met een beperking Tot 2027 extra banen voor 125.000 mensen met een arbeidsbeperking. Regionaal Werkbedrijf Werk in Zicht Afspraken in

Nadere informatie

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW.

- omvang bezuinigingen - financiële risico s - invulling bezuiniging 64,8 mln op re-integratie en 4 mln SW. RIS266546 Procesdossier Participatiewet Een nieuwe taak voor gemeenten Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking,

Nadere informatie

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015

Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 bij de invoering van de Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Juni / Juli 2014 Stimulansz-CliP in opdracht van de LCR 1 Participatiewet en Maatregelen WWB per 1 januari 2015 Presentatie

Nadere informatie

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein

Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Actuele kijk op de Participatiewet in het sociale domein Ledenbijeenkomst 24 april 2014 Aart Bertijn, Senior beleidsmedewerker VGN Inhoud presentatie Samenhang stelselwijzingen zorg Achtergrond Hoofdlijn

Nadere informatie

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein)

34304 Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) 34194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met harmonisatie van instrumenten ter bevordering

Nadere informatie

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving

Notitie beschut werk Inleiding Achtergronden bij de wetgeving Inhoud van de wetgeving Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels is er ingestemd met het wettelijk verplicht stellen van beschut werk per 1-1-2017. Hiervoor is een wijziging van de Participatiewet vastgesteld. Daarmee zijn de

Nadere informatie

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening loonkostensubsidie Participatiewet Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober

Nadere informatie

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa

Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet. Door: Tanja Willemsen Divosa Participatiewet, Banenafspraken en Quotumwet Door: Tanja Willemsen Divosa participatiewet sinds 1 januari 2015 voor wie? doel schaal Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt niet redt zonder

Nadere informatie

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D34450 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen aan

Nadere informatie

Werken naar vermogen. Maart 2012

Werken naar vermogen. Maart 2012 Werken naar vermogen Maart 2012 1 Inhoud presentatie Hoofdlijnen nieuwe systeem Loondispensatie Stand van zaken WWNV Planning wetsvoorstel Planning lagere regelgeving 2 Nieuwe systeem Wet werken naar vermogen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 194 Wijziging van de Participatiewet, de Ziektewet, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen en de Wet financiering sociale verzekeringen

Nadere informatie

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040

Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Registratienr.: Z/14/004375/12040 Pagina 1 van 5 Versie Nr.1 Afdeling: Beleid Maatschappij Leiderdorp, 9 oktober 2014 Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Aan de raad. Beslispunten 1. Ter uitvoering van de Participatiewet het Beleidsplan

Nadere informatie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Vereniging van Nederlandse Gemeenten DGBK mw. A. Jorritsma-Lebbink Bestuur ' Democratie en _. -,_ -,,- Financiën - Project Postbus

Nadere informatie

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet

Onderwerp: Impact Sociaal Akkoord voor de Participatiewet Onderwerp: Sociaal Akkoord voor de Participatiewet We hebben de impact van het sociaal akkoord voor u als szpecialist op een rij gezet. In een kort en helder overzicht wordt per item aangegeven waar we

Nadere informatie

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Inleiding Beoogd effect

Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Gevraagde Beslissing:  Inleiding Beoogd effect Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Vaststelling Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet 2017 Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De Verordening Loonkostensubsidie

Nadere informatie

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8

Beleidsplan Participatiewet. Berkelland 2 0 1 5-2 0 1 8 Beleidsplan Participatiewet Berkelland 1 2 0 1 5-2 0 1 8 Meer doen met minder geld 2 Dienstverlening van binnen naar buiten 1. Eigen kracht (sociaal netwerk) 2. Algemene voorzieningen 3. Maatwerkvoorzieningen

Nadere informatie

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking?

Participatiewet. Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Participatiewet Hoe kunt u werk bieden aan werkzoekenden met een arbeidsbeperking? Wat kan het WSP voor u betekenen? Werving & selectie Branche- en Subsidies & regelingen Werkgevers Scan doelgroepen arbeidsjuridischadvies

Nadere informatie

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks

Beleidskader en verordeningen Participatiewet Eddy van der Spek Eva Mercks Beleidskader en verordeningen Participatiewet 2015 Eddy van der Spek Eva Mercks Inhoud Proces van totstandkoming Participatiewet Wat blijft hetzelfde Wat verandert er Dienstverleningsarrangementen werkzoekenden

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan

Doelgroep Voorziening Ondersteunende voorzieningen Loonwaarde 40-80% WML 2 en eventueel aangewezen op een Baanafspraakbaan Beleidsnotitie beschut werk Een beschut werkplek is een werkplek voor die personen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, uitsluitend onder aangepaste omstandigheden een mogelijkheid tot participatie

Nadere informatie

iiníîiiiui VMC 19 ' JUL 2013 /n stuk j i IVÌ l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ (070) juli 2013 vitale lokale samenleving \JQ X 13/065

iiníîiiiui VMC 19 ' JUL 2013 /n stuk j i IVÌ l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ (070) juli 2013 vitale lokale samenleving \JQ X 13/065 GEMEENTE HELLEND(X)RŃ" Behancl.: /n stuk j i IVÌ 1.0' 19 ' JUL 2013 VMC iiníîiiiui Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad l? Ñ, reēkš7vfwrĩľľ Vereniging van Nederlandse Gemeenten informatiecentrum

Nadere informatie

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt)

Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Vergadering: 27 januari 2015 Agendanummer: 14 Status: Besluitvormend Portefeuillehouder: M. Verschuren Behandelend ambtenaar J. van Bragt, 0595-750306 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. J.van Bragt) Aan

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet

Vragen en antwoorden Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet Vragen en antwoorden Participatiewet, Baanafspraak en Quotumwet Vanaf 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Het doel van de wet is om meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking, aan

Nadere informatie

Overzicht instrumenten re-integratie

Overzicht instrumenten re-integratie Overzicht instrumenten re-integratie Werken met behoud van uitkering Zowel UWV als gemeenten bieden werkgevers mogelijkheden om een periode kosteloos te bekijken of de werknemer het werk aankan. Dit heet

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

kijk wij presenteren u

kijk wij presenteren u kijk wij presenteren u... 23-2-2016 1 Participatiewet-Banenafspraak- Doelgroepregister Participatiewet-Banenafspraak- Doelgroepregister 2 Aanleiding voor huidige ontwikkelingen Te veel mensen met arbeidsbeperkingen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl

Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram wil werken! Wat betekenen de veranderingen in wet- en regelgeving voor hem? Februari 2015 helpdesk@raadenrespons.nl Bram is niet alleen. Hoe komen deze jongeren op een duurzame werkplek? Uitstroommogelijkheden:

Nadere informatie

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten

Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten 17.0002203 gemeenschappelijke regeling DE BEVELANDEN Van Ferdinand Tierie Afdeling WIZ Datum 22 juni 2017 Aan Bevelandse gemeenten Onderwerp Notitie beschut werk Notitie beschut werk Inleiding Inmiddels

Nadere informatie

www.elantraining.nl www.elankennis.nl

www.elantraining.nl www.elankennis.nl www.elantraining.nl www.elankennis.nl Toekomst sociale zekerheid Op termijn zal er een tekort ontstaan aan arbeidskrachten. Iedereen die kan werken moet participeren (naar betaald werk) Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

Aan de raad. Brielle, 3 oktober Beslispunt: Instemmen met de Kadernota Participatiewet 2015.

Aan de raad. Brielle, 3 oktober Beslispunt: Instemmen met de Kadernota Participatiewet 2015. Aan de raad. Agendanummer : 7 Volgnummer : 51 Raadsvergadering : 14 oktober 2014 Kenmerk : sector samenleving Onderwerp : Kadernota Participatiewet 2015 Brielle, 3 oktober 2014 Beslispunt: Instemmen met

Nadere informatie

Geschiedenis Participatiewet

Geschiedenis Participatiewet De Participatiewet Welkom 1 Opening 2 Inhoud van de Participatiewet 3 De Participatiewet, lucht, last of lust voor ondernemers 4 Praktijkervaringen 5 Paneldiscussie met de zaal over belemmeringen, kansen

Nadere informatie

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014

Kadernota Participatie en Inkomen. Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Kadernota Participatie en Inkomen Raadsinformatieavond 14 januari 2014 Opbouw 1. Urgentie/aanleiding 2. Gekozen insteek en proces 3. Drieledige veranderstrategie a. Versterken bedrijvigheid en stimuleren

Nadere informatie

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk

BESCHUT WERK NIEUW AGENDA. De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut werk BESCHUT WERK NIEUW PRESENTATIE AAN DE GEMEENTERAAD AGENDA Doel = informatie over beschut werk nieuw en visievorming Agenda, 2 stappen: 1.De ontwikkeling van de sociale werkvoorziening en het oude beschut

Nadere informatie

BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING AANLEIDING WETTELIJK KADER RIS.8139

BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING AANLEIDING WETTELIJK KADER RIS.8139 RIS.8139 BESCHUT WERKEN ALS WETTELIJKE VERPLICHTING Per 1 januari 2017 wordt het beschut werken een wettelijke verplichting. In deze notitie geven we inzicht in de wijze waarop de gemeente Emmen invulling

Nadere informatie

Dag van de uitvoering 14 oktober Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch

Dag van de uitvoering 14 oktober Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch Dag van de uitvoering 14 oktober 2014 Danielle Snoep/gemeente s-hertogenbosch Wijziging van de personenkring Invoering loonkostensubsidie Tegenprestatie als uitgangspunt Aanscherpen maatregelen bijstand

Nadere informatie

BAWI/U

BAWI/U Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Mw. drs. J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8249 betreft bestuurlijke reactie concept Participatiewet uw kenmerk

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

Aan de leden van de gemeenteraad,

Aan de leden van de gemeenteraad, Aan de leden van de gemeenteraad, Afspraakbanen In het Sociaal Akkoord dat tussen Rijk en sociale partners is afgesloten, is afgesproken dat werkgevers de komende tien jaar 125.000 extra banen realiseren

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie

Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet.

Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet. Veelgestelde vragen tijdens informatiebijeenkomsten voor werkgevers over de Participatiewet. Doel van de Participatiewet Met de Participatiewet komt er één regeling die de Wet werk en bijstand, de Wet

Nadere informatie

Wat houdt de Participatiewet in?

Wat houdt de Participatiewet in? Participatiewet Wat houdt de Participatiewet in? Op 1 juli 2014 aangenomen door de Eerste Kamer; Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van kracht, één regeling Doel: zoveel mogelijk mensen met een

Nadere informatie