Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet"

Transcriptie

1 Publieksjaarverslag 2013 Beschermd Werken - Arbeidsmarkttoeleiding Verbindt mensen & werk! Presikhaaf Bedrijven bereidt zich voor op de Participatiewet Elf gemeenten in de regio Midden Gelderland hebben de uitvoering van hun beleid voor de Sociale Werkvoorziening ondergebracht in een zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling. Presikhaaf Bedrijven voert vanuit die Gemeenschappelijke Regeling namens de deelnemende gemeenten de Wet sociale werkvoorziening uit. De voorbereidingen en veranderingen bij Presikhaaf Bedrijven vanwege de komst van de Participatiewet staan niet op zichzelf. Ze hebben er rechtstreeks mee te maken omdat dat alle gemeenten in Nederland drie zaken moeten gaan uitvoeren die voorheen door de landelijke overheid werden uitgevoerd: WERK (participatiewet), ZORG (AWBZ en WMO) en JEUGD (jeugdzorg). Dit zijn de drie decentralisaties. Afstemming De wettelijke kaders voor de decentralisaties zullen in 2014 door de 2e en 1e Kamer moeten worden vastgesteld. De landelijke kaders voor uitvoering worden uitgewerkt door sociale partners en overheid. Een uitgebreid proces van afstemming met gemeenten en uitvoeringsorganisaties in de regio Midden Gelderland zal volgen. In 2014 zullen beleidskeuzes van gemeenten over werk, zorg en jeugd ertoe leiden dat zij hun nieuwe taken op een nieuwe manier gaan uitvoeren. Nieuwe stap Presikhaaf Bedrijven heeft zich voorbereid op de veranderingen. Om te beginnen zijn in voorgaande jaren diverse besluiten genomen over samenwerking met ondernemers of overdracht van bedrijfsactiviteiten aan ondernemers. Vlak voor de zomer in 2013 heeft het Algemeen Bestuur besloten tot de volgende stap in de omvorming van Presikhaaf Bedrijven: de herinrichting van de interne organisatie als dienstverlener. Besloten is daarbij om de dienstverlening van Presikhaaf Bedrijven via Arbeidsmarkttoeleiding en Beschermd Werken vorm te geven. Onderscheid in de dienstverlening is vooral gericht op de mate van begeleiding/ondersteuning en de mate van toeleiding naar zo regulier mogelijk werk. Participatiewet Enerzijds bevordert Presikhaaf Bedrijven nu dat zoveel mogelijk mensen zo regulier mogelijk aan de slag kunnen bij werkgevers, anderzijds wordt samenwerking gezocht met regionale en lokale sociale partners (bijvoorbeeld vanuit de AWBZ). Zo bereidt Presikhaaf Bedrijven zich maximaal voor op de Participatiewet en de Quotumwet. Begroting Eind december 2013 heeft het Algemeen Bestuur de begroting voor 2014 vastgesteld. Het bestuur heeft naar deze begroting gekeken met in het achterhoofd dat er nog belangrijke politieke besluiten worden genomen. Aan de deelnemende gemeenten is inmiddels gevraagd om voor 1 maart 2014 kenbaar te maken hoe zij de Participatiewet willen gaan uitvoeren en wat de rol van Presikhaaf Bedrijven daarin is. Decentralisaties & Participatiewet De voorbereiding op de aankomende Participatiewet en decentralisaties heeft Presikhaaf Bedrijven zowel intern als in samenwerking met de regio ter hand genomen. De visie van de Stip op de Horizon is getoetst aan concepten van de Participatiewet en Quotumwet. Samen met gemeenten wordt in regionaal verband - zowel op bestuurlijk als op uitvoeringsniveau - de impact ingeschat en veranderingen vormgegeven. Met regionale en lokale sociale partners, werkgevers- en ondernemersorganisaties is gesproken over mogelijke betrokkenheid en bijdragen. De herinrichting van Presikhaaf Bedrijven in 2013 als dienstverlener met Arbeidsmarkttoeleiding en Beschermd Werken ondersteunt dit. 1

2 Voorwoord! Het jaar 2013 ligt achter ons en met dit Publieksjaarverslag willen we een beeld geven van wat er gebeurd is. En er is veel gebeurd. Kleine en grote gebeurtenissen, bij mensen en werkgevers, in onze organisatie en voor onze opdrachtgevers, in de regio en landelijk. En telkens is de rode draad door al die gebeurtenissen: werk. Voor en met Steeds meer mensen werken vanuit of via Presikhaaf Bedrijven voor externe werkgevers. Bij het midden- en kleinbedrijf in de regio, bij landelijk en internationaal opererende bedrijven, bij overheid en publieke organisaties, bij welzijnsen zorginstellingen. Door samenwerkingen met werkgevers ontstaan werkplekken en relaties waardoor mensen duurzaam geplaatst worden in die werkplekken. Van individuele plaatsing, om een specifieke vraag van een werkgever te vervullen, of een groepsdetachering bij werkgevers, tot intensieve partnerships. Vanuit een klantenonderzoek hebben betrokken werkgevers en opdrachtgevers onze dienstverlening gewaardeerd met een ruime zeven. En wat net zo belangrijk is, ze helpen ons verder te groeien en te ontwikkelen in onze taak: mensen aan het werk helpen en houden. Mensen In 2013 hebben ruim 3000 mensen via Presikhaaf Bedrijven werk gevonden en behouden, in een grote verscheidenheid. In publicaties worden mensen voor wie wij ons inzetten vaak beschreven als behorende tot de doelgroep van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij zien mensen. Mensen die werken, die willen en kunnen werken. Mensen die hun best doen om de prestaties te leveren die ze kunnen leveren en van hun gevraagd worden. Mensen die met gerichte begeleiding ondersteuning meedoen in onze maatschappij en er aan bijdragen. Ieder naar haar of zijn eigen kracht. Dat is het verhaal van dit jaarverslag over Omvorming Het jaar 2013 was in meerdere opzichten een jaar van verandering. Opnieuw heeft Presikhaaf Bedrijven een aantal bedrijfsactiviteiten overgedragen aan ondernemers. Daarnaast heeft Presikhaaf Bedrijven door een herinrichting van de eigen organisatie de verandering van werkgever naar dienstverlener definitief vormgegeven. Er is een groot beroep gedaan op alle medewerkers en hun inzet is daarbij geweldig geweest. Landelijk heeft de politiek de aanloop genomen naar decentralisaties van rijkstaken naar gemeenten. Dit proces zal in 2014 veel vragen van gemeenten en aanverwante organisaties om vanaf 2015 deze taken over te nemen. Maar met alle veranderingen voor ogen, mogen wij niet uit het oog verliezen waarvoor we ons inzetten: mensen aan het werk hebben. Ik hoop dat u dit Publieksjaarverslag over 2013 met plezier doorneemt en dat het dient als inspiratie. Want er kan zoveel en mensen kunnen meer dan we denken. Met vriendelijke groet Joost J. van Loon Algemeen directeur Start nieuwe organisatie Presikhaaf & Bedrijven Een bedrijf dat allerlei eigen producten maakt als middel om mensen met een Wsw-indicatie werk te bieden - dat was Presikhaaf Bedrijven vanuit het verleden. Sinds een paar jaar zijn we op weg om een dienstverlener te worden die vooral mensen uit de doelgroep bij werkgevers wil plaatsen, zo passend en zo duur- zaam mogelijk. We werken hiervoor steeds meer samen met gemeenten en werkgevers in de regio. Daarom is ons motto: Presikhaaf & Bedrijven. In 2013 zijn we gestart met de voorbereiding en inrichting van de nieuwe organisatie. Met het nieuwe Presikhaaf & Bedrijven zal in 2014 gestart worden. De organisatie wordt ingedeeld naar: Beschermd Werken en Arbeidsmarkttoeleiding. In dit jaarverslag laten we zien hoe Presikhaaf Bedrijven per 1 januari 2014 is ingericht en hoe er met werkgevers en gemeenten samengewerkt gaat worden. Beschermd Werken (BsW) Binnen BW staat passend werk centraal. Het beschermde karakter van het werk zit in de mate van begeleiding, aard van de werkzaamheden, tijdsdruk en omgeving (prikkels). Beschermd Werken betekent niet automatisch onder ons dak. Arbeidsmarkttoeleiding (AMT) Arbeidsmarkttoeleiding is een dienstverlener die zoveel mogelijk mensen naar passend werk bij werkgevers begeleidt en plaatst. Zij doet dat voor mensen uit de brede doelgroep onder de Participatiewet die kunnen werken en redelijke ontwikkelmogelijkheden en gemiddelde begeleidingsbehoefte hebben. 2

3 Professionalisering van dienstverlening Ontwikkeling van talenten en mogelijkheden De voorbereidingen op de Participatiewet en de strategische koerswijziging van Presikhaaf Bedrijven heeft ook tot een aanpassing van de organisatie geleid. De verandering van werkgever naar dienstverlener vraagt om een andere structuur (Beschermd Werken en Arbeidsmarkttoeleiding) maar ook om andere functies. Eigen productieactiviteiten vroegen om productspecialisten en functies die gericht waren op de productie en afzet van producten (commercie, marketing enz). De nieuwe organisatie vraagt om professionele dienstverleners die zich inzetten voor de verbinding van mensen & werk. voor de nieuwe functie. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken worden in 2014 afspraken gemaakt met het reguliere personeel om hun competenties te blijven ontwikkelen. Professionalisering Human Resource Management (HRM) speelt in de nieuwe organisatie een grote rol in de professionalisering van het ondersteunend en begeleidend personeel. Uitgangspunt is dat de organisatie niet alleen de medewerkers uit de doelgroep stimuleert om hun talenten te ontwikkelen. Ook begeleidend/ondersteunend personeel wordt uitgedaagd om te blijven groeien. Voor de inrichting van de nieuwe organisatie is dat één van de uitgangspunten. Blijven ontwikkelen Bij het invullen van de - soms nieuwe - functies speelde het kennen èn kunnen van de kandidaten een prominente rol. Voor alle functies in de nieuwe organisatie waren functieprofielen en competentieprofielen opgesteld. Bij de kandidaten werd gekeken over welke competenties zij beschikten om in deze profielen te passen en in aanmerking te komen Werk-naar-werk Medewerkers voor wie in de nieuwe organisatie geen passende functie beschikbaar is, krijgen in 2014 hulp van zogenaamde mobiliteit adviseurs. In een Van werk naar werk-traject worden zij begeleid in hun zoektocht naar een functie buiten Presikhaaf Bedrijven. Ziekteverzuim Ziekteverzuim: gezamenlijke verantwoordelijkheid In 2013 is het ziekteverzuim flink naar beneden gegaan en dat is goed nieuws. Er is dan ook een flinke stap gemaakt in de ontwikkeling van onze visie en het beleid rondom verzuim. Aangepaste omstandigheden Binnen Presikhaaf Bedrijven zijn wij van mening dat ziek zijn niet hoeft te betekenen dat je niet kunt werken. Je bent mogelijk voor een periode niet in staat je eigen werk uit te voeren, maar misschien kun je wel andere taken of ander werk doen. Verzuim is dan niet nodig; aangepaste werkomstandigheden wel. Samen De nadruk ligt erop dat leidinggevende en medewerker samen verantwoordelijk zijn als het gaat om verzuim en re-integratie. De aandacht komt te liggen bij wat iemand nog kàn in plaats van wat hij (op dat moment) niet kan. Ondersteuning door deskundigen is hierbij van belang. Presikhaaf Bedrijven werkt onder andere samen met zelfstandig gevestigde bedrijfsartsen, die eigen regie en het gedragsmodel uitdragen. Bedrijfsarts In de ziekteperiode kunnen medewerkers opgeroepen worden voor een spreekuur bij de bedrijfsarts. Ook de bedrijfsarts onderzoekt, samen met de medewerker en leidinggevende, hoe de medewerker het werk zo snel mogelijk weer kan hervatten. Dat is goed voor de medewerker, omdat deze daardoor actief blijft in het arbeidsproces. Het is ook goed voor de organisatie, omdat het verzuim hierdoor daalt. Laaggeletterdheid op de werkvloer aanpakken Medewerkers van Presikhaaf Bedrijven ontwikkelen hun talent met opleiding, begeleiding en werkervaring. Het doel is om dat niveau te bereiken dat leidt tot een passende werkplek in een zo regulier mogelijke omgeving. Taal en taalvaardigheid zijn hierbij van cruciaal belang. Voldoende kunnen lezen, schrijven en rekenen liggen aan de basis voor het kunnen meedoen in de maatschappij. Het verhoogt de zelfredzaamheid en vergroot het zelfvertrouwen van de medewerker. In december 2013 ondertekende Presikhaaf Bedrijven samen met 30 andere organisaties een convenant waarmee het Bondgenootschap voor Geletterdheid voor de regio Arnhem is vormgegeven. Met de ondertekening van dit convenant onderschrijven de deelnemende organisaties dat zij laaggeletterdheid in de eigen organisatie en in de regio aanpakken. Het bondgenootschap maakt o.a. gebruik van taalambassadeurs. Deze ambassadeurs waren laaggeletterd, maar kozen ervoor om weer naar school te gaan en helpen nu anderen om dat te doen. 3

4 Overdrachten & Samenwerking met werkgevers In 2013 is de door Presikhaaf Bedrijven ingezette koerswijziging verder doorgezet. Opnieuw zijn daarbij een aantal bedrijfsactiviteiten overgedragen aan ondernemers. Steeds meer mensen werken vanuit of via Presikhaaf Bedrijven voor externe werkgevers. Het aantal bij ondernemers geplaatste medewerkers is gegroeid van 450 in 2011 tot ruim 850 in Eind 2013 was dat aantal de gepasseerd. Middels een interne reorganisatie heeft de verandering bij Presikhaaf Bedrijven van werkgever naar dienstverlener vaste vorm gegeven. Door tevens de samenwerking met regionale sociale partners, zoals met Philadelphia zorg (AWBZ), aan te gaan, bereidt Presikhaaf Bedrijven zich voor op de Participatiewet die per 1 januari 2015 van kracht wordt. Look-O-Look In maart 2013 tekende Presikhaaf Bedrijven een samenwerkingsovereenkomst met snoepfabrikant Look-O-Look. In een door Look-O-Look gehuurde productieruimte aan de Driepoortenweg startten die maand de inpakwerkzaamheden door medewerkers van Presikhaaf Bedrijven. De samenwerking moet in de loop van 2014 voor ruim 160 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werk bieden in een Beschermde werkomgeving. Aan het eind van 2013 bedroeg het aantal geplaatste medewerkers bij Look-O-Look al meer dan 100. Liemers Hendriks In juli 2013 zijn de groenvoorzieningsactiviteiten die Presikhaaf Bedrijven voor private opdrachtgevers uitvoert in de Liemerse gemeenten, overgenomen door Liemers Hendriks Groenvoorzieningen uit Didam. Liemers Hendriks adviseert, ontwerpt en verzorgt de aanleg en het onderhoud van groenvoorzieningen. Het bedrijf wil zich samen met Presikhaaf Bedrijven richten op het bieden van mogelijkheden voor mensen die zich verder willen bekwamen in de groenvoorzieningsbranche. In 2012 startte de samenwerking met de plaatsing van een zevental medewerkers van Presikhaaf Bedrijven. HPC In het voorjaar van 2013 ging Presikhaaf Bedrijven een vergaande samenwerking aan met de landelijk opererende HPC drukkerij. Door deze samenwerkingsovereenkomst kunnen beide partijen hun dienstenaanbod in de grafische dienstverlening verbreden en verbeteren. Presikhaaf Bedrijven kan door de samenwerkingsovereenkomst een substantieel aantal medewerkers duurzaam plaatsen in de reguliere werkomgeving van een professioneel en innovatief grafisch bedrijf. Gemeenten De elf deelnemende gemeenten hebben in april 2013 hun vertrouwen uitgesproken over de nieuwe koers die Presikhaaf Bedrijven in wil slaan. In meer praktische zin komt dit tot uiting in de samenwerking met bijvoorbeeld de gemeente Westervoort en Rheden op het gebied van digitalisering van het gemeentearchief. Ook bij andere gemeenten is er op verschillende gebieden samenwerking. Glober De montage en verkoop van koffers en confectie, een productieonderdeel binnen Presikhaaf Bedrijven, is per 1 januari 2014 overgenomen door Glober B.V. uit Arnhem. Bij Presikhaaf Koffers werden jarenlang bekende merken koffers gemaakt, waaronder de reiskoffers van Samsonite. De eigenaar van Glober B.V., Louis Bootsma, werkte ruim twintig jaar als productspecialist en werkleider van de koffer- en confectieactiviteit bij Presikhaaf Bedrijven. Hij wil het productenen dienstenaanbod van Glober B.V. verder gaan uitbouwen en als het kan meer mensen van Presikhaaf Bedrijven in dienst nemen. Goed voorbeeld doet De genoemde samenwerkingen zijn voorbeelden. Er ontstaan in vele branches samenwerkingen met werkgevers en organisaties om zo de verbinding te maken tussen mensen en werk. Voor individuele plaatsingen, groepsdetacheringen of de uitvoering van een volledig productieproces. Voorbeelden waarbij de werkgever verantwoordelijk is voor de productie, de investeringen en de afzet en waarbij Presikhaaf Bedrijven zorgt voor de toeleiding van mensen naar werk. Werk dat gevonden wordt bij werkgevers in de regio. Hoe tevreden zijn de klanten? In 2013 hield Presikhaaf Bedrijven een onderzoek naar de tevredenheid onder haar klanten. Klanten zijn bedrijven en gemeenten, die gebruik maken van de diensten van Presikhaaf Bedrijven. Het onderzoek bestond deels uit diepteinterviews bij klanten. Het voordeel hiervan is, dat je zo goed mogelijk door kunt vragen. Vertrouwen, betrokken en verbonden Alle respondenten (339 van de 739) gaven Presikhaaf Bedrijven als gemiddeld eindcijfer een 7,3. Kernwoorden die naar voren komen zijn vertrouwen, betrokkenheid en verbondenheid. Klanten blijken organisatietrouw: 80% komt terug. Dat leidt tot duurzame werkrelaties. Verwachting De meeste respondenten vinden het aanbod en de prijs-kwaliteitverhouding bij Presikhaaf Bedrijven goed. Het blijkt dat zij geen overspannen verwachtingspatroon hebben van de mogelijkheden die het bedrijf kan bieden. Het werkplezier dat de medewerkers uitstralen wordt als positief ervaren. Communicatie Natuurlijk komen uit een klanttevredenheidsonderzoek niet alleen positieve punten naar voren. Een kwart vindt dat de informatievoorziening nog kan verbeteren en de communicatie duidelijker mag. Sommige respondenten vinden dat de administratieve afhandeling rommelig verloopt. Verbeterpunten Presikhaaf Bedrijven is inmiddels (2014) bezig om de dienstverlening met deze verbeterpunten aan te scherpen. Positieve punten willen we natuurlijk graag zo houden. 4

5 Project Goedwerk van start in Rheden De gemeente Rheden is in 2013 in samenwerking met Presikhaaf Bedrijven gestart met het project Goedwerk. Uitgangspunt van het project is dat mensen met een bijstandsuitkering iets terug doen in het algemeen belang. Twaalf mensen gaan voor maximaal dertien weken van twintig uur in de openbare ruimte aan de slag. Zij doen dit onder begeleiding van vakmensen vanuit Presikhaaf Bedrijven. Naast de wettelijke verplichting voor het leveren van een tegenprestatie voor een uitkering, wil de gemeente Rheden het project benutten om de kansen van deelnemers op de arbeidsmarkt te vergroten. Deelnemers pakken klussen in de openbare ruimte op, die anders niet zouden gebeuren. Hierdoor snijd het mes aan twee kanten: het biedt de deelnemers kans op werk en de kwaliteit van de openbare ruimte wordt verhoogd. Presikhaaf Bedrijven verzorgt de begeleiding, zorgt voor materialen, regelt het opleidingsdeel en de certificering van de deelnemers. De deelnemers worden tenslotte ook geholpen bij het zoeken naar een betaalde baan bij een andere werkgever in de groene sector of daarbuiten. Aantal SW medewerkers extern Werken op eigen locatie Externe leerwerkplek Sociale plaatsing Groepsdetachering Individuele detachering Begeleid werken Overzicht geplaatste medewerkers 465 Groepsdetachering 43 Sociale plaatsing 277 Individuele detachering SW-medewerkers 67 Externe leerwerkplek 75 Begeleid Werken 182 Werken op eigen locatie 137 Werken op locatie 5

6 Van vergadertafel naar inpaktafel Bestuursleden en politici op werkstage Ook in 2013 kreeg Presikhaaf Bedrijven weer diverse bestuursleden en politici op bezoek. Zij willen graag eens zien wat er allemaal gebeurt op de werkvloer: om kennis te maken met het werk, maar vooral ook de mensen. Het meest praktische? Een rondleiding of korte werkstage. Een rondleiding begint meestal met een bezoek aan het Arbeidsonderzoek- en Trainingscentrum. Hier worden nieuwe medewerkers getest en voeren zij vaardigheidsproeven uit, om in kaart te krijgen wat hun mogelijkheden zijn. Zo kan de match met passend werk gemaakt worden en komen de talenten van een medewerker het beste tot hun recht. De vloer op Op de werkvloer kan men de dagelijkse praktijk zien. Wie wil, mag meedoen. Dat deden raadslid Anke Bakker en fractielid Joan Berings (beiden van de VVD en uit Westervoort). Bij Look-O-Look zaten zij samen met de medewerkers aan de inpaktafel. Om erachter te komen dat het sealen van een snoepzakje best nauwkeurig werk is. Zij schreven in hun stageverslag dat ze een leerzame dag hadden gehad en genoten van alle leuke en lieve mensen die zij hadden ontmoet. Maar vooral ook waardering voor het vele werk dat verzet wordt. Ze vinden een dag stage lopen bij Presikhaaf Bedrijven een aanrader voor iedereen. vonden hun bezoek zeer nuttig. In hun stageverslag staat: Wij mochten een kijkje nemen bij twee voorbeelden van groepsdetachering: bij het bedrijf Burghouwt en WISA. Wat is het mooi om te zien hoe sw-werknemers en reguliere werknemers samen prachtige producten bouwen, die door heel Nederland worden verkocht! In de kassen in Bemmel is de sfeer weer heel anders. Daar is het gestructureerd werken in een prikkelarme omgeving toch wel tot een grote kunst verheven. Blij te zien dat er zoveel mensen in rust en welbevinden hun werk kunnen doen. We weten - als betrekkelijk nieuwe wethouders - Presikhaaf Bedrijven nu in ieder geval te vinden. We kennen de belangrijkste locaties, hebben de sfeer mogen proeven en weten hoe de organisatie wordt aangestuurd. Een goede indruk die we nodig hebben voor het nemen van goede besluiten in het Algemeen Bestuur. Nuttig en leerzaam Andere bestuursleden en politici die Presikhaaf Bedrijven in 2013 bezochten waren: Tweede Kamerlid Otwin van Dijk (PvdA), wethouder Martijn Leisink uit Arnhem en burgemeester Marianne Schuurmans van Lingewaard. Ook burgemeester Kaiser bracht een bezoek aan Presikhaaf Bedrijven. Na afloop twitterde hij: Vanmorgen nuttig en leerzaam Denkt vanuit mensen. Ondernemend en sociaal. Sterk merk in regio. #participatie. In 2014 volgen er meer! Werk, werk, werk Ook de wethouders Gera Koopmans (Overbetuwe) en Peter Bollen (Doesburg) Geografische verdeling Sw geindiceerden per Buitengemeenten 136 Rheden 326 (30) Arnhem ( 125) Rozendaal 2 (0) Doesburg 85 (11) Overbetuwe 187 (32) Westervoort 129 (13) Lingewaard 232 (31) Duiven 96 (6) Zevenaar 194 (24) Rijnwaarden 75 (12) Het aantal SW-medewerkers per woongemeente. Tussen haakjes staan het aantal wachtlijstkandidaten per woongemeente. 6

7 Financiën & uitvoering Wsw Gemeenten zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Alle kosten die daarbij worden gemaakt (lonen en salarissen, werkgeverslasten, uitvoeringskosten, begeleiding, opleidingen, huisvesting, inventaris, investeringen) worden gefinancierd uit het plaatsen van personen op activiteiten en dienstverlening, gemeentelijke bijdragen en Rijkssubsidie. Verder geldt dat gemeenten verantwoordelijk zijn om eventueel ontstane (exploitatie) tekorten bij te passen. In die exploitatie kunnen gemeenten in praktische zin bijdragen door meer mensen vanuit de doelgroep in te lenen, zoals voor groenvoorziening, schoonmaak, catering, of diensten af te nemen door middel van inbesteden. Uitbesteden trajecten Ook op andere manieren kunnen gemeenten uit de eigen middelen bijdragen in de uitvoering van de Wsw. Bijvoorbeeld door het uitbesteden van trajecten voor bijstandsgerechtigden en andere groepen. Trajecten die bekostigd worden vanuit WWB-middelen. De expertise die Presikhaaf Bedrijven in huis heeft in de toeleiding naar werk en de werkgeversdienstverlening kan ook voor deze doelgroepen ingezet worden. Met deze mogelijkheden kunnen gemeenten financieel bijdragen in de Wsw-uitvoering. Efficiënt De financiële resultaten van Presikhaaf Bedrijven zijn een veelbesproken onderwerp bij gemeenteraden. Dat is belangrijk want het toeleiden naar werk voor mensen uit de doelgroep kost de gemeenten geld. Gemeenten en burgers mogen dan ook verlangen dat het geld op efficiënte wijze gebruikt wordt. Wij leggen financiële verantwoording af aan de gemeenten door middel van de begroting en jaarrekening. Prognose 2013 Op het moment van uitbrengen van dit jaarverslag 2013 is de jaarrekening 2013 van Presikhaaf Bedrijven nog niet definitief opgesteld en vastgesteld door de deelnemende gemeenten. Het financiële resultaat zal in 2013 lager uitvallen door lagere opbrengsten, maar door lagere kosten zal het resultaat over 2013 onder aan de streep beter zijn dan opgenomen is in de begroting. Daling Rijksbijdrage Hoewel het resultaat beter is dan begroot blijft het resultaat negatief. De belangrijkste achtergrond van het negatieve resultaat is de daling van de Rijksbijdrage voor de SW-ers. Deze daling zal de komende jaren doorgezet worden als bezuinigingsmaatregel van de Rijksoverheid. Daar tegenover staat dat, geheel passend in ons beleid, ook in 2013 een aantal eigen activiteiten op afstand zijn gezet en zijn panden voor meerdere jaren verhuurd aan opdrachtgevers. Hiermee is het ondernemersrisico verder afgenomen. Gemeente Westervoort: goede werkgever èn opdrachtgever! De elf deelnemende gemeenten hebben in april hun vertrouwen uitgesproken over de nieuwe koers die Presikhaaf Bedrijven in wil slaan. De gemeente Westervoort heeft al veel eerder laten zien vertrouwen te hebben in onze organisatie. Zo werken we onder anderen samen op het gebied van digitalisering èn zijn er aardig wat mensen vanuit Presihaaf Bedrijven bij de gemeente gedetacheerd. Westervoort wil daarmee een goed voorbeeld geven voor de bedrijven in de regio. Bij de gemeente Westervoort kijkt men vooral naar de kwaliteiten van mensen. Niet naar beperkingen. Dit geeft ruimte voor ontwikkeling. De medewerkers ervaren deze prettige werksfeer, het respect en de betrokkenheid van de gemeente Westervoort! 7

8 Uitgelicht 2013: Passend werk start met kennis over mensen en werk Mensen in beeld brengen bij Arbeidsonderzoek- en trainingscentrum Het AOC is voor vrijwel alle medewerkers de eerste kennismaking met Presikhaaf Bedrijven. Hier worden werksituaties nagebootst en wordt er aan de hand van specifieke testmogelijkheden arbeidsonderzoek verricht. Onder leiding van een arbeidsdeskundige kan een helder beeld worden gegeven van de mogelijkheden van kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een vraag voor arbeidsonderzoek of -training kan uit diverse hoeken komen: vanuit een traject middels de Wsw, Wwb, UWV (re-integratie) of vanuit de private sector (bijvoorbeeld bij de re-integratie van langdurig zieken). Test en training De kandidaten die door het AOC worden getest hebben over het algemeen een psychische, lichamelijke of verstandelijke beperking. Bij arbeidsonderzoek is de centrale vraag: wat zijn de mogelijkheden van de kandidaat, waarbij rekening wordt gehouden met diens beperkingen. Sommige mensen hebben om wat voor reden dan ook een te lage verwachting van hun capaciteiten, anderen daarentegen willen iets wat niet haalbaar is in een werksituatie. Het arbeidsonderzoek moet dan tot een afgewogen advies leiden. Re-integratie Afgelopen jaar zijn er ook weer re-integratietrajecten aangeboden aan medewerkers van Presikhaaf Bedrijven. Soms kan re-integratie namelijk niet op de eigen afdeling plaatsvinden omdat het werk dat voorheen gedaan werd niet meer passend is. Soms is het ook niet mogelijk om op de afdeling tijdelijk ander werk te bieden. In dergelijke gevallen kunnen mensen op het AOC onder begeleiding langzaam weer uren opbouwen en werken aan hun herstel, totdat ze weer zover zijn om terug te keren naar de (oude) werkplek. Poortwachtertrajecten De Wet Poortwachter verplicht de werkgever om langdurig zieken weer aan passend werk te helpen. Hiervoor bestaat een uitgebreide procedure. In het zogeheten 2 e spoor traject wordt gezocht naar een passende functie bij een nieuwe werkgever. Ondernemers vinden in toenemende mate de weg naar Presikhaaf Bedrijven voor 2 e spoor Poortwachtertrajecten. Door middel van coaching, sollicitatietraining of onderzoek naar intellectuele capaciteiten wordt een advies gegeven over de beste plek op de arbeidsmarkt voor de cliënt. Met het Arbeidsonderzoekcentrum heeft Presikhaaf Bedrijven de expertise in huis om mensen in beeld te brengen. Een middel dat bij uitstek ingezet kan worden om de mogelijkheden in beeld te brengen voor de participatie van mensen. In 2013 is het AOC betrokken geweest bij meerdere proeftuinen. Bijvoorbeeld: Deelname aan gezamenlijke proeftuin Cliënt in Beeld met SIZA. Doel is om de gescheiden werelden van zorg, werkvoorziening en arbeidsmarkt in één centrum voor intake te verenigen. Op basis daarvan moet een passend, integraal aanbod worden gedaan op het gebied van ondersteuning en arbeidsparticipatie; In samenwerking met de gemeente Overbetuwe is gekeken naar het verdienvermogen van een aantal uitkeringsgerechtigden; Daarnaast blijft het Arbeidsonderzoek- en trainingscentrum een belangrijke activiteit voor de ontwikkeling van instrumenten die moeten leiden tot een verbetering van de match tussen mensen en werk. Inhoudelijke bijdrage geleverd aan project Move2. Een project dat de mogelijkheden en beperkingen beoordeelt van alle SW-medewerkers met betrekking tot de arbeidsmarkt. Move2 is in 2013 opgegaan in het werkproces Mens in Beeld. Met Mens in Beeld wordt onder andere gekeken voor welk traject medewerkers in aanmerking komen: Arbeidsmarkttoeleiding of Beschermd Werken; De Radboud Universiteit Nijmegen heeft inmiddels belangstelling getoond voor de ontwikkelde methode van Move2/Mens in Beeld om mensen in beeld te brengen; De focus bij het in kaart brengen van de arbeidsmogelijkheden van mensen blijft onverminderd gericht op mogelijkheden en niet op beperkingen. Leren & Presikhaaf & Bedrijven Er is de laatste tijd veel geïnvesteerd in de ontwikkeling en opleiding van medewerkers. Het doel hierbij is om de persoonlijke ontwikkeling te vergroten en daarmee de sociale zelfredzaamheid en het zelfvertrouwen. Zodoende wordt de arbeidsparticipatie vergroot en stijgen de kansen op uitstroom naar de arbeidsmarkt. Alle Mbo-opleidingen worden in company uitgevoerd, waardoor de drempel om te gaan leren laag blijft. De opleiding en ontwikkeling van medewerkers is arbeidsmarktgericht. Vandaar onze keuze voor het opleiding & ontwikkelingsconcept van leren & werken. Waarbij het leren dicht bij de eigen praktijk aansluit of gericht is op een toekomstige werkplek. Zo wordt het geleerde direct toepasbaar op de werkplek. Enthousiasmeren Onderdeel van opleiding & ontwikkeling is om mensen die hun schoolperiode vroegtijdig zonder enige kwalificaties hebben verlaten en vastlopen op de arbeidsmarkt, op weg te helpen. Vaak hebben deze mensen een negatief zelfbeeld: ik kan toch niet leren! Ons doel is om mensen weer te enthousiasmeren voor het volgen van een opleiding. Leren & werken De aanpak die door ROC Rijn IJssel en AOC Helicon in samenwerking met Presikhaaf Bedrijven wordt gehanteerd blijft een succesvolle aanpak. Omdat we een traject aanbieden van leren & werken, worden bijna alle Mbo-opleidingen uitgevoerd binnen de zogenaamde Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL), waarbij de eigen werkplek zoveel mogelijk centraal staat. Arbeidsmarkt De functiegerichte Mbo-opleidingen die werden gevolgd waren onder meer: assistent logistiek, horeca assistent, schoonmaker, aankomend verkoopmedewerker, bewaker/toezichthouder (orde en veiligheid), facilitair medewerker, assistent hovenier, assistent groene ruimte en medewerker ICT. Alle genoemde opleidingen en bijbehorende diploma s zijn arbeidsmarktgekwalificeerd. In company Ook cursussen als: BHV, EHBO, veilig werken met rijdend materieel, assertiviteitstraining, omgaan met kritiek en persoonlijke weerbaarheid werden weer in company gegeven. In 2013 is er ook veel aandacht geweest voor cursussen Nederlandse taal, rekenen en computervaardigheden e diploma uitgereikt! Het is altijd weer een feest bij de diploma uitreiking, waarbij ook familie en vrienden aanwezig mogen zijn. Het is voor sommigen een zeer emotioneel moment om op 58 jaar je eerste diploma te krijgen. Iets waarvan men dacht, dat kan ik niet en is niets voor mij. En zie toch een diploma, wat doet dat met mensen! Inmiddels is het 1000e diploma uitgereikt, een hele mijlpaal dus ook een feest. Niet alleen voor de medewerkers, maar óók voor Presikhaaf Bedrijven, Rijn IJssel en Helicon: proficiat voor een ieder die daaraan heeft bijgedragen, zoals de docenten en de leidinggevenden in die samenwerking ligt het succes. 8

9 brengen wat nodig is in de verbinding tussen mensen en werk. Bruikbare informatie De uitkomsten van de verzamelde gegevens zijn goed bruikbaar voor een ontwikkeltraject van de medewerkers. Aan de hand van de werkladderscan en andere gegevens wordt ook een persoonsscan gemaakt. Met deze persoonsscan kunnen we voor de nieuwe organisatie vaststellen waar de medewerker het beste tot zijn recht komt: in een traject voor Arbeidsmarkttoeleiding of in een traject binnen het onderdeel Beschermd Werken. De verzamelde informatie is in een digitale omgeving beschikbaar en kan op korte termijn naast ontwikkeltrajecten ook gebruikt worden voor het matchen van mensen en beschikbare vacatures. Mensen in Beeld Voor de verbinding van mensen & werk Bij Presikhaaf Bedrijven gaan de aanpassingen van en voorbereidingen voor verdergaande veranderingen continu door. Het aantal medewerkers dat bij en voor werkgevers werkzaam is, is verder gestegen. Met verschillende werkgevers hebben we afspraken gemaakt voor samenwerking en plaatsing. Hiermee kunnen wij invulling geven aan een beschutte werkomgeving voor mensen die de nodige begeleiding en/of aanpassing nodig hebben op de werkplek en daarnaast het faciliteren van arbeidsmarkttoeleiding voor mensen die zo regulier mogelijk bij werkgevers geplaatst kunnen worden. Gemeentelijk beleid De visie van de deelnemende gemeenten van Presikhaaf Bedrijven zal bepalend zijn voor de uitvoering van ons beleid. Duidelijk is dat de toeleiding naar zo regulier mogelijk werk door onze gemeenten gesteund wordt. Het vergroot de zelfredzaamheid en werkt mee aan een positief zelfbeeld van de mede werkers. Kennis van mens- en arbeidsontwikkeling, werkprocessen en niet te vergeten: de vraagstelling van de werkgevers bij wie werk te vinden is, zijn daarbij onmisbaar. Eind 2013 werkten medewerkers bij en voor werkgevers in de regio. Move2 & Mens in Beeld Om trajecten naar werk goed te kunnen starten, de ontwikkelingsmogelijkheden van mensen in kaart te brengen en deze te volgen, is in 2012 het project Move2 gestart. Met het project zijn instrumenten ontwikkelt om inzicht te krijgen in de (ontwikkelings)mogelijkheden van mensen en welke mate van begeleiding of aanpassing op de werkplek nodig is voor passend werk. In 2013 is het project Move2 omgedoopt in het werkproces Mens in Beeld. Met de instrumenten kunnen we in beeld Move-on Vanuit de verzamelde gegevens van Move2 kwam naar voren dat een groep medewerkers direct in aanmerking kwam voor een traject van Arbeidsmarkttoeleiding. Zij scoorden hoog op de werkladderscan en er waren weinig tot geen belemmeringen om zo regulier mogelijk geplaatst te worden. Deze groep medewerkers werd een vervolgtraject aangeboden in het project Move-On. Met dit project worden medewerkers, doormiddel van trainingen, voorbereid op een externe plaatsing. Voorbereiding Voor de aanvang van de training/traject krijgt de betreffende medewerker een intake waarin naar voren komt wat voor werk iemand doet en iemand kan, wat de beperkingen zijn en wordt er uitleg gegeven over de inhoud van de training. Omdat dit voor veel mensen spannend is, is er (met name in het begin) veel ruimte voor emoties, weerstand en belemmeringen. De insteek van de trainingen zit vooral op het ontdekken en benutten van je kwaliteiten, het onderzoeken naar de mogelijkheden, het bespreken en het werken aan belemmeringen en de voorbereiding op detacheren. Dit gebeurt doormiddel van oriëntatie op de arbeidsmarkt, voorbereiden op solliciteren en het voeren van gesprekken. 465 Groepsdetachering 277 Individuele detachering 43 Sociale plaatsing 67 Externe leerwerkplek SW-medewerkers 75 Begeleid Werken 137 Werken op locatie 182 Werken op eigen locatie Intern geplaatst 9

10 Groen & werk bij Gemeenten Presikhaaf Bedrijven voert voor veel gemeenten in de regio groenwerkzaamheden uit. Enerzijds door medewerkers te detacheren bij gemeenten, anderzijds door projecten uit te voeren met bijstandsgerechtigden en andere groepen. Presikhaaf Bedrijven verzorgt de begeleiding, de benodigde materialen en bijvoorbeeld de opleiding van deelnemers. Het gaat daarbij om trajecten in het kader van participatie en toeleiding naar werk. De expertise die Presikhaaf Bedrijven in huis heeft in de toeleiding naar werk en de werkgeversdienstverlening kan ook voor deze doelgroepen ingezet worden. Samenwerking in het groen De bedrijfsmatige activiteit Groenvoorziening is sinds enkele jaren overgedragen aan Monsdal Buitenbeheer. Daarnaast werkt Presikhaaf Bedrijven samen met diverse andere groenvoorzienings-bedrijven zoals Vaarkamp BV en Liemers Hendriks groenvoorziening. Uitgangspunt daarbij is dat de bedrijven verantwoordelijk zijn voor het ondernemen en Presikhaaf Bedrijven zorgt voor de toeleiding en begeleiding van mensen uit de doelgroep naar werk. Een greep uit de vele projecten op het gebied van begeleiding naar werk en sociale activering binnen het openbaar groen die Presikhaaf Bedrijven uitvoert voor gemeenten: - Bij de gemeente Rijnwaarden zijn 20 groenmedewerkers gedetacheerd voor het onderhoud van het gemeentelijke groen. - Voor de gemeente Lingewaard voert groenvoorzieningsbedrijf Vaarkamp het bestek uit voor het gemeentelijk groen. Bij Vaarkamp zijn 25 groenmedewerkers gedetacheerd. - Voor de gemeente Lingewaard zorgt Presikhaaf Bedrijven voor de begeleiding van serviceteams. In een tweetal groepen werken ongeveer 35 deelnemers aan sociale activering. De serviceteams werken in alle woonkernen van Lingewaard. Serviceteams zorgen daar voor het vuilruimen en kleine onderhoudswerken in het openbaar groen. - Bij de gemeente Rozendaal zijn 3 groenmedewerkers gedetacheerd. - Bij de gemeente Rheden zijn 3 groenmedewerkers gedetacheerd en verzorgt Presikhaaf Bedrijven activeringstrajecten met kandidaten uit de WWB. - De gemeente Doesburg heeft in haar groenbestek een SROI-paragraaf opgenomen. Bedrijven die het groenbeheer binnen Doesburg uitvoeren dienen bij de uitvoering van het werk, medewerkers van Presikhaaf Bedrijven in te zetten. Presikhaaf Bedrijven zorgt daarbij voor begeleiding en training in het groen vakgebied. - Binnen de gemeente Arnhem zorgt Presikhaaf Bedrijven voor het onderhoud van Bossen& Parken. Het gaat daarbij met name om mensen die een traject hebben bij Beschermd Werken of een activeringstraject doorlopen vanuit de Wwb. Daarnaast werken ongeveer 30 SW-medewerkers op diverse locaties van parken, bossen en begraafplaats Moscowa. - Presikhaaf Bedrijven beheerd in Arnhem de openbare fietsenstallingen op drie locaties: bij Musis Sacrum, Winkelcentrum Kroneburg en het Gele Rijdersplein. Op jaarbasis stallen de bezoekers ongeveer fietsen! Werk dat wordt uitgevoerd door 20 SW-medewerkers en ongeveer 15 kandidaten vanuit de Wwb. - In Zevenaar verzorgen 5 medewerkers het maaiwerk van alle openbare gazons. Daarnaast wordt gewerkt bij de afdeling Reiniging en zijn 7 medewerkers bij het groenonderhoud voor de gemeente gedetacheerd. - Naast een detachering op de gemeentewerf van de gemeente Overbetuwe, verzorgen wij de bewaking van de fietsenstalling op het NS station in Elst. Dat doen wij met Sw-medewerkers en kandidaten uit de Wwb. - Binnen de gemeenten Westervoort, Duiven, Zevenaar en Rijnwaarden werken wij samen met de RSD de Liemers. Onder leiding van Presikhaaf Bedrijven verzorgen wij activeringstrajecten. Naast groene werkzaamheden zijn ruim 80 Wwb-ers actief in het bewaken van fietsenstallingen en andere groen-grijze projecten. Ondernemersprijs voor betrokken werkgevers van Presikhaaf Bedrijven Wat hebben de werkgevers Nico Gerrits van A18 Metaal en Harry Slendebroek van Allgrafix gemeen? Beiden stonden op het spreekwoordelijke erepodium van MKB Duiven, tijdens de verkiezing tot ondernemer van het jaar De eerste mag zich met zijn metaalbedrijf A18 Metaal ondernemer van het jaar 2013 noemen. De tweede won met zijn jonge onderneming Allgrafix de titel beste starter van Medewerkers Presikhaaf Bedrijven Is dat hun enige overeenkomst? Nee, hoor: beide werkgevers hebben medewerkers van Presikhaaf Bedrijven in dienst! Sterker nog, Harry Slendebroek is de ondernemer die als zelfstandige verder ging met de albumactiviteiten van Presikhaaf Bedrijven. Hij nam hierbij bewust een aantal medewerkers mee. A18 Metaal kiest ook bewust voor samenwerking met Presikhaaf Bedrijven als het gaat om toeleiding van mensen naar werk. Mensgericht ondernemen Nico Gerrits kreeg als prijs een sculptuur, overhandigd door burgemeester Rik de Lange van Duiven. Harry Slendebroek ontving zijn prijs - een waardecheque - uit handen van Jan-Wouter Hasselaar. Deze werkgever was met zijn bedrijf Hatraco in 2012 de Duivense ondernemer van het jaar en. heeft ook werknemers van Presikhaaf Bedrijven in dienst. Toeval of niet? Wellicht een mooi voorbeeld voor andere ondernemers dat mensgericht ondernemen en succes hand in hand kunnen gaan. Meer lezen of zien van A18 Metaal en Allgrafix? Kijk op voor hun verhalen en filmpjes. 10

11 Betrokkenheid Wsw-Clientenraad Midden Gelderland In deze tijd van veranderingen in het sociale domein en de komst van de Participatiewet is het belangrijk dat de Wsw-doelgroep inspraak heeft op het gemeentelijk beleid. Dit is een andere vorm van inspraak dan die van de ondernemingsraad, die de algemeen directeur als gesprekspartner heeft. Het Bestuur van Presikhaaf Bedrijven heeft een verordening vastgesteld, waarin de taak en grenzen zijn aangegeven waarbinnen de cliëntenraad kan functioneren. Het Bestuur is ervan overtuigd dat de cliëntenraad essentieel is om de doelgroep blijvend te betrekken bij de uitvoering van het beleid. Het is belangrijk dat de cliëntenraad meedenkt en meepraat over uitvoering van de wet. Ervaringsdeskundigheid In het voorjaar van 2013 hebben zeven mensen zich opgegeven om in de cliëntenraad zitting te nemen. De bedoeling van de cliëntenraad is dat de mensen die ervaring hebben met de Wsw of met de wachtlijsten, weten hoe het beleid overkomt bij de direct betrokkenen. We noemen dat ervaringsdeskundigheid. Open in gesprek Voor het goed functioneren van de raad is open communicatie met het bestuur en de directie van groot belang. Dat onderstrepen beide partijen. Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014 zal de clientenraad zich inspannen om ook met het nieuw te vormen bestuur weer een goede relatie aan te gaan. Samenwerking In het afgelopen jaar is een start gemaakt met het werk van de cliëntenraad in een nieuwe samenstelling. Extra zorg wordt besteed aan samenwerking. Voorlopig is besloten dat we voorrang geven aan de samenwerking met andere Wsw- cliëntenraden. Dat komt tot uitdrukking in ons lidmaatschap van Mobility. Stem In de toekomst zal gekeken worden naar een mogelijke samenwerking met de WMOcliëntenraad en de WWB-cliëntenraad. Op dit moment kiest de Wsw-cliëntenraad ervoor om juist de stem van de Wsw-ers zo duidelijk mogelijk te laten klinken. Johan Hollemans Voorzitter Sorteercentrum PostNL Elst uitgeroepen tot beste depot Als voorkeursleverancier van PostNL in Arnhem en omgeving voor logistieke (post)verwerking zijn wij al langer actief voor PostNL. Zo verzorgt Presikhaaf Bedrijven tot volle tevredenheid van beide partijen met ruim 50 medewerkers de sortering van postpakketten in het pakkettendepot in Elst. Een jaar na start heeft het team medewerkers van Presikhaaf Bedrijven een zodanig kwaliteitsniveau weten te bereiken dat zij daarmee landelijk het beste depot zijn! Uiteraard zijn de medewerkers hiervoor in het zonnetje gezet. Belangrijk is dat Presikhaaf Bedrijven en PostNL vertrouwen hebben in de samenwerking en dat we de gemaakte afspraken waar kunnen maken. Enthousiasme bij medewerkers van de gemeente Rheden Bij de servicedesk van de gemeente Rheden komen alle vragen van interne klanten binnen. Medewerkers van Presikhaaf Bedrijven verzorgen op deze afdeling bij de gemeente Rheden de post en de repro, en voeren veel andere ondersteunende taken uit. Inmiddels zijn er drie medewerkers gedetacheerd bij de gemeente Rheden. De sleutel voor een leuke functie bij de gemeente Rheden? Motivatie en enthousiasme van werkgever & werknemer! 11

12 De Ondernemingsraad in 2013 Voor de Ondernemingsraad (OR) heeft dit jaar in het teken gestaan van de overgang naar de nieuwe organisatie van Presikhaaf Bedrijven. Om te beginnen heeft de OR de richting van deze verandering onderschreven. Vervolgens hebben wij geadviseerd over de gevolgen voor het personeel, de communicatie over veranderingen en over de medezeggenschap in de nieuwe organisatie. Onze directeur onderschreef ons advies en bekrachtigde dit door het ook te ondertekenen. Samenwerkingen met ondernemers en overnames van bedrijfsonderdelen waren regelmatig aan de orde. De OR heeft hierover met hulp van verschillende ad-hoc-commissies geadviseerd. Daarbij probeerden wij de uniforme elementen te vinden en deze bij elk advies te gebruiken. Op de hoogte De plaatsingsprocedure voor reguliere medewerkers was een omvangrijke operatie, waar veel mensen bij betrokken waren. In dit proces is de OR regelmatig en helder geïnformeerd, ook als sommige zaken iets anders moesten worden uitgevoerd dan eerst was besloten. Protocol We gaven instemming aan een nieuw systeem om het ziekteverzuim te beheersen. Omdat de rol van de leidinggevende daarin belangrijk is, hebben wij geadviseerd om een eenduidig protocol op te stellen waarin ieders rechten en plichten staan beschreven. Dit protocol is er ook gekomen. Toekomst OR en OC s In het voorjaar van 2013 zijn de OR en de OC s (Onderdeelcommissies - voor de verschillende bedrijfsonderdelen) gezamenlijk op cursus gegaan. Daar werd de basis gelegd voor een hechtere samenwerking binnen de medezeggenschap van Presikhaaf Bedrijven. De OR-cursus die in het najaar plaatsvond had als thema: De medezeggenschap in de nieuwe organisatie. Een belangrijk uitgangspunt is dat de medezeggenschap er voor iedereen moet zijn, ook voor gedetacheerde medewerkers. De resultaten van de cursus zijn besproken met de OC s. In 2014 werken we deze verder uit. Dick de Jong voorzitter OR Het Georganiseerd Overleg Het GO is het overleg tussen de werkgeversvertegenwoordiging en de werknemersvertegenwoordiging over de rechtspositie en arbeidsvoorwaarden van ambtelijk en Stichtingspersoneel Presikhaaf. In het Georganiseerd Overleg (GO) zijn - aanvullend op de cao van het regulier personeel - afspraken gemaakt over een aantal onderwerpen die rechtstreeks verband houden met de koerswijziging van Presikhaaf Bedrijven: Het Sociaal Statuut, dat is verlengd tot 31 december 2014; De Van werk naar werk -regeling voor medewerkers die boventallig zijn geworden na de reorganisatie; De plaatsingsprocedure, waardoor reguliere medewerkers zoveel mogelijk volgens hun voorkeur en competenties geplaatst worden in de nieuwe organisatie; Het nieuwe functiewaarderingssysteem HR21, met als onderwerpen de vaststelling van de procedureregeling, de conversietabel en de toetsingscommissie. Bij bedrijfsonderdelen die werden afgestoten en/of overgedragen, was voor het GO een belangrijk item de oplossing die werd geboden aan de reguliere medewerkers. Het betrof hier de drukkerij en printshop, en de technische dienst Groen & Diensten. Ook de eventuele overname van Presikhaaf Schoolmeubelen is aan de orde geweest. Met de directie werd overlegd over de vergelijking van de arbeidsvoorwaarden. Samen met OR-leden en OC-leden nam het GO deel aan de brede commissie Schoolmeubelen. Naar aanleiding van de wijzigingen in de cao van de gemeenten zijn de arbeidsvoorwaarden voor SPP (Stichting Personeel Presikhaaf) aangepast. Deze aanpassing vond wel plaats volgens eerder door het GO vastgestelde principes. Bruningweg BM Arnhem Postbus EX Arnhem Telefoon: Internet: 12

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Sociale werkbedrijven de toekomst

Sociale werkbedrijven de toekomst & Sociale werkbedrijven de toekomst Sociale werkbedrijven 2.0 De Participatiewet vraagt om een nieuwe manier van werken. Er zijn nieuwe doelen vastgelegd en overal ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden.

Nadere informatie

Afwijking Prognose vs Begroting

Afwijking Prognose vs Begroting Halfjaarbericht 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Paragraaf financieel Samenvatting - belangrijkste ontwikkelingen Puntsgewijs wordt de ontwikkeling

Nadere informatie

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet

De belangrijkste resultaten op thema 1: Activiteiten en resultaten voor SW medewerkers of medewerkers uit de Participatiewet Format eindrapportage In februari levert Cedris de eindrapportage van de sectorplannen op aan SZW. Middels deze laatste evaluatieronde inventariseren we op arbeidsmarktregioniveau welke resultaten zijn

Nadere informatie

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW

Raadsinformatieavond. dinsdag 22 april 2014. Transitieplan UW Raadsinformatieavond dinsdag 22 april 2014 Transitieplan UW Missie - waartoe zijn wij op aarde - UW helpt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt met raad en daad bij het verkrijgen van passend werk,

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn.

De werkschijf van 5. Hoe werkt IBN? 190 mm. 240 mm. IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50. E info@ibn.nl I www.ibn. 240 mm 190 mm De werkschijf van 5 IBN Postbus 660 5400 AR Uden T 0413 33 44 55 F 0413 33 44 50 Hoe werkt IBN? E info@ibn.nl I www.ibn.nl oktober 2012 190 mm 200 mm Hoe werkt IBN? De werkschijf van 5: De

Nadere informatie

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1

STUUR HOUDEN. Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 STUUR HOUDEN Voldoende snelheid in het schip houden, zodat het naar het roer luistert. STUUR HOUDEN 1 Financiën Brede doelgroep Creatieve oplossingen Expertisecentrum 2 STUUR HOUDEN STUUR HOUDEN Voldoende

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee!

NovaWork. Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers. Iedereen doet mee! NovaWork Aan de slag op de arbeidsmarkt in zes stappen Werkgevers en opdrachtgevers Iedereen doet mee! NovaWork helpt mensen met een forse afstand tot de arbeidsmarkt op de zoektocht naar zinvol en passend

Nadere informatie

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan

Voorstel aan de gemeenteraad van Oostzaan Onderwerp: Regelingen regionaal Participatiewet Oostzaan Invullen door Raadsgriffie RV-nummer: 14/84 Beleidsveld: Werk en inkomen Datum: 26 november 2014 Portefeuillehouder: M. Olij Contactpersoon: Corina

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG. Tomingroep BV, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG BV Tomingroep BV, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM T 035-671 81 11 F

Nadere informatie

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland

: agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Zaaknummer : Afd.hfd. Collegevergaderin g : agendapunt : Onderwerp : Vergadering Algemeen Bestuur Hameland Portefeuillehouder : J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo tel: : 0545-250 576 Openbaar

Nadere informatie

Oplegnotitie begroting 2017

Oplegnotitie begroting 2017 Oplegnotitie begroting 2017 In het tweede kwartaal 2016 worden nog veel besluiten genomen over de toekomst van Permar. Dat maakt het op het moment van schrijven van deze begroting vrijwel onmogelijk om

Nadere informatie

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant

Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Scenario Participatiewet 2013-2016 Iedereen doet mee, niemand aan de kant Inzet MEEWERKEN tegenprestatie naar vermogen optima forma Uitgangspunten: Huidige beleidsuitspraken Vraagstelling: Is dit betaalbaar

Nadere informatie

Wajong en Participatiewet

Wajong en Participatiewet Inovat 5 maart 2015 Wajong en Participatiewet Harm Rademaekers Centraal Expertise Centrum UWV Inovat 5 maart 2015 2 Waarom Participatiewet? Meer kansen creëren om mensen aan werk te helpen Minder regelingen

Nadere informatie

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede).

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015 en scenariokeuze transitie werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland (Baanstede). Raadsvoorstel Raadsvergadering: 25 september 2014 Agendapunt: september 2014-9 Voorstelnummer: 9 Landsmeer, B&W vergadering 16 september 2014 Onderwerp: Gewijzigde begroting 2014, ontwerpbegroting 2015

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen

één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen deze brochure is een verkorte versie van het Werkboek Sterke werkwoorden november 2013 één werkbedrijf voor het Rijk van Nijmegen De ambities voor regionale samenwerking op het domein Werk tussen de gemeenten

Nadere informatie

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking

Oktober 2013. Participatiewet; kansen in samenwerking Oktober 2013 Participatiewet; kansen in samenwerking In 1952 gaat de Gemeentelijke Sociale Werkvoorzieningsregeling (1950) gelden voor het opzetten van speciale werkplaatsen voor gehandicapten. Gehandicapten

Nadere informatie

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP

IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN ALS SOCIALE ONDERNEMING VOOR EEN BREDERE GROEP IBN biedt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kansen door het optimaal benutten van talenten,

Nadere informatie

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens

Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. maar een kracht. Autisme is voor mijn werk geen beperking, Staan voor een baan. Manager Operations Jos Bruens Kijk naar de mens, niet naar de rugzak. Manager Operations Jos Bruens van PromTeg Industries, Duiven. Staan voor een baan Autisme is voor mijn werk geen beperking, maar een kracht. Panelenbouwer Niels

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VOORSTEL Registratienummer 1148435 Bijlage(n) 4 Onderwerp gewijzigde begroting 2014, ontwerp begroting 2015, meerjarenraming 2016-2018 en de scenariokeuze transitie werkvoorzieningschap

Nadere informatie

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard

Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Lef en out-of-the-boxdenken in Lingewaard Een onorthodoxe re-integratieaanpak Door: Fenny Brandsma Alle gemeenten hebben ermee te maken: reorganisatie, krimp en boventallige medewerkers. Sommige gemeenten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Werken is meedoen

Nieuwsbrief Werken is meedoen Nieuwsbrief Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken

Nadere informatie

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING

Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING Expertisecentrum Plato VAN WERK-NAAR-WERK EN LOOPBAANCOACHING INHOUD WIJ MAKEN ER WERK VAN! 04 PROCEDURE VAN EEN VAN WERK- NAAR-WERKTRAJECT 09 LOOPBAANORIËNTATIE EN LOOPBAANCOACHING 05 OVER EXPERTISECENTRUM

Nadere informatie

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee?

Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven. Quotumwet. Wie telt (niet) mee? Vragen van bedrijven Wat is Locus? Wat doet Locus? Waarom inclusief worden? Netwerk van bedrijven, gemeenten en sw-bedrijven Quotumwet Wie telt (niet) mee? Salaris Stimulerende instrumenten Wat voor werkzaamheden?

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek?

Stroomopwaarts. Bedrijfsvoering in het sociale domein. Generiek of specifiek? Stroomopwaarts Bedrijfsvoering in het sociale domein Generiek of specifiek? opbouw Introductie Wat is Stroomopwaarts Visie op bedrijfsvoeringsvraagstukken Desiree Curfs 12 jaar onderwijs (van docent tot

Nadere informatie

De 7 belangrijkste vragen:

De 7 belangrijkste vragen: De Participatiewet en Wsw ers: Mensen die bij een Sociale Werkvoorziening werken hebben te maken met de Participatiewet. Misschien heeft u vragen over de wet. Hier kunt u de antwoorden vinden op vragen

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

Samen Sterk naar Werk

Samen Sterk naar Werk Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag

Visiedocument: Hostmanship en de Code Verantwoordelijk Marktgedrag Visiedocument: Hostmanship en de Code DANKZIJ HOSTMAN SHIP IS HET DUS MOGELIJK EEN BELANGRIJKE MEERWAARDE BIEDEN ÉN EEN GOEDE INVULLING GEVEN AAN DE CODE Hostmanship kan de meerwaarde bieden die opdrachtgevers

Nadere informatie

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker

Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Omdat het werkt Voor u en uw medewerker Certego Specialist Sociale zekerheid Werk en Inkomen IMpact Maakt werken mogelijk! Uw medewerker op de juiste plek Is uw medewerker voor langere tijd ziek? Als werkgever

Nadere informatie

dagbesteding tot betaald

dagbesteding tot betaald Heliomare Van tot Vandagbesteding dagbesteding betaald werk werk tot betaald Meer ka ns passend op werk Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport 'Ik werk al weer vijf

Nadere informatie

Verbinding beschut werk en dagbesteding

Verbinding beschut werk en dagbesteding Verbinding beschut werk en dagbesteding Inhoud van de presentatie 1. De 3 decentralisaties 2. Uitgangspunten Participatiewet en Wmo 2015 3. Conclusies analyse samenhang beschut werk en arbeidsmatige dagbesteding

Nadere informatie

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2015 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2015 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2015 ERGON WERKT. Het eerste jaar van de Participatiewet is een feit. We zijn over aan het gaan van uitvoering van de Wajong, WWB en WSW naar uitvoering van de

Nadere informatie

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL)

Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Afdeling Samenleving Richtlijn 3.2 WORK FIRST (SPORENMODEL) Algemeen Met ingang van 1 januari 2004 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) in werking getreden. In de WWB staat de eigen verantwoordelijkheid van

Nadere informatie

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel:

Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: Re-integratiebegeleiding (2 e en 3 e spoor) Doel 1. Duidelijkheid! Wij analyseren de situatie en vervolgens werken we met een eenvoudig categoriemodel: 2. Werk! * Ruime arbeidsmogelijkheden * Beperkte

Nadere informatie

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere

Arbeidsrevalidatie. Huizen en Almere Arbeidsrevalidatie Huizen en Almere Arbeidstraining bij De Trappenberg is voor werknemers met chronische pijnklachten aan het houdings- en bewegingsapparaat zonder duidelijke oorzaak, al dan niet gecombineerd

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1147928 Datum: Behandeld door: 4 september 2014 M.V. Raam-AI-Bazy Afdeling / Team: MO/BMO Onderwerp: Beleidsplan Participatiewet Samenvatting: Per

Nadere informatie

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk

Samenwerken aan werk. Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Samenwerken aan werk Werkbedrijf: Schakel tussen mens & werk Gerard Ruis 24/4/2014 Cedris Branche-organisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Vereniging met 90 leden: uitvoerders gesubsidieerde

Nadere informatie

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015

uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Gemeenteraad Heerenveen HEERENVEEN uw brief van: ons kenmerk: bijlage(n): datum: 15.3003742 2 4 juni 2015 Onderwerp: Jaarrekening 2014 en 1e kwartaalrapportage 2015 Caparis NV Geachte raad, Jaarrekening

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers

Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers Overheid & quotum Beknopte toelichting op resultaten ervaringsonderzoek onder werkgevers 1 november 2017 Overzicht belangrijkste conclusies en aandachtspunten Samenvattend antwoord op hoofdvraag 1: ervaren

Nadere informatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie

Bijlage 1: wetteksten met toelichting cliënten- en burgerparticipatie In deze informatie-set vindt u voorbeelden van documenten en profielen die door Wmo Adviesraden zijn gebruikt in het Plan van aanpak bij de omvorming naar een brede Adviesraad Sociaal Domein of Participatieraad.

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks

Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Initiatiefvoorstel PvdA-GroenLinks Onderwerp: social return en inbesteden Datum commissie: 6 juni 2013 Datum raad: Nummer: Documentnummer: Steller: Eric Dammingh Fractie: PvdA-GroenLinks Samenvatting Meedoen

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding

Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik. Analyse tekort inkomensdeel Inleiding Zaaknummer: Z-16-70160 Documentnr.: PI-16-95484 Aan de gemeenteraad van de gemeente Medemblik Analyse tekort inkomensdeel 2016 Inleiding Via dit document informeren wij u over het verwachte tekort voor

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief

Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief Onderwerp : Project Tegenprestatie Aard : Toezegging(en) raad/commissie Portefeuillehouder : Vervoort Datum college : 12-3-2013 Openbaar : Ja Afdeling : ISD Contactpersoon : R. Rongen

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2013 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2013 In cijfers Als aanvulling op het Jaaroverzicht 2013. SOCIALE WERKVOORZIENING Ook in 2013 is op de sociale parameters goed gepresteerd. Het aantal medewerkers met een sw-dienstverband is in 2013 tot

Nadere informatie

Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten

Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten Magis maakt meer werk van Spoor 2-trajecten SPECIALISTEN IN SPOOR 2 RE-INTEGRATIE Bij Magis hebben we er ons werk van gemaakt om de talenten en mogelijkheden

Nadere informatie

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed

Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed Proceskalender 2014 van De januari 2014 A-lijst : onderwerpen Thema Te beantwoorden vragen (niet uitputtend) Wie verantwoordelijk Tijd gereed 1. WERKBEDRIJF Taak en minimale functies Werkbedrijf Wat is

Nadere informatie

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel

Wat kies jij? Wegwijzer in het fasemodel Wat kies jij Wegwijzer in het fasemodel Van inkomen naar inkomen dit helpt PostNL helpt je op verschillende manieren. Met name via een financiële vergoeding, begeleiding van werk naar werk door Mobility

Nadere informatie

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid

Beste HRM Dienstverlener voor de Overheid Sociale Zaken Creëren van Participeren Het kabinet wil de Participatiewet per 1 januari 2014 in werking laten treden. Er wordt nog gedebatteerd over onderdelen van de wet. Echter, de kern staat vast. Het

Nadere informatie

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u?

Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Participatiewet vanaf 2015 Wat betekent dit voor u? Vanaf 2015 is er veel veranderd rondom werk en inkomen. Zo is de Participatiewet ingevoerd, zijn

Nadere informatie

Aan de raad van de gemeente Wormerland

Aan de raad van de gemeente Wormerland RAADSVOORSTEL Aan de raad van de gemeente Wormerland Datum aanmaak 31-08-2014 Onderwerp Programma en portefeuillehouder Zienswijze Begroting 2015 + Scenariokeuze Baanstede Sociale Zaken, dhr. K van Waaijen

Nadere informatie

Werken in een andere sector of branche: iets voor u?

Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Werken in een andere sector of branche: iets voor u? Uw hele loopbaan blijven werken in dezelfde sector of branche? Voor veel werknemers is het bijna vanzelfsprekend om te blijven werken in de sector of

Nadere informatie

Werken met een beperking

Werken met een beperking Meedoen in de maatschappij is voor iedereen belangrijk. Zeker ook voor mensen met een beperking. Door (weer) actief mee te doen, wordt de stap naar betaald werk kleiner. Mensen voelen zich gezonder. Daardoor

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking

Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Succesvolle matching & begeleiding van werknemers met een arbeidsbeperking Radar is uw zorgzame partner in business www.radar.org Wel de voldoening & de voordelen, niet de rompslomp We werken gewoon als

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018

Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 Raadsvoorstel Raadsvergadering d.d. : 28 april 2015 Agendapunt : 8 Portefeuillehouder : mw. M.A. de Visser Onderwerp : Strategisch beleidskader Werk en Inkomen 2015-2018 B&W besluit d.d. : 7 april 2015

Nadere informatie

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl

JAARVERSLAG WVS. Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten. Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl 20 13 JAARVERSLAG WVS Werkvoorzieningschap Tomingroep, de feiten Uitgebreid jaarverslag: www.tomingroep.nl Bedrijfsgegevens Hoofdkantoor en correspondentieadres: TOMINGROEP Postbus 194 1200 AD HILVERSUM

Nadere informatie

arbeid / dagbesteding Participatiewet

arbeid / dagbesteding Participatiewet arbeid / dagbesteding Participatiewet Wat is de overheid van plan met de Participatiewet? Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk krijgen. Gemeenten zijn

Nadere informatie

Transitieplan. 12 september 2013

Transitieplan. 12 september 2013 Transitieplan 12 september 2013 Situatie Oost-Groningen Hoog aantal Wsw-ers (3,5 x landelijk gemiddelde) Hoog aantal Wajongeren (2 x landelijk gemiddelde) Arbeidsparticipatie is laag (61% ten opzichte

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep

Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Vragen en antwoorden Informatiebijeenkomst Felua-groep Deze vraag- en antwoordlijst is opgesteld naar aanleiding van de informatiebijeenkomsten die in februari 2014 bij Felua-groep zijn gehouden. De vragen

Nadere informatie

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden

De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk. Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden De Zijl Bedrijven Van sociale werkvoorziening tot Brug naar Werk Jan-Jaap de Haan Wethouder Leiden november 2012 1 Bouwen op de kracht van burgers Principes VNG (1) 1. Ondersteuning op maat door integrale

Nadere informatie

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014

Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard. Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein in Lingewaard Informatieve bijeenkomst Raad 16 december 2014 Decentralisaties Sociaal Domein Programma 19.30 uur opening door beide wethouders 19.40 stand van zaken invoering

Nadere informatie

Veranderende arbeidsmarkt

Veranderende arbeidsmarkt Veranderende arbeidsmarkt De arbeidsmarkt staat aan de vooravond van een grote verandering. Na decennia van een groeiend arbeidspotentieel neemt sinds 2010 de beroepsbevolking af. Commissie Bakker becijfert

Nadere informatie

immens samen werkend aan ontwikkeling

immens samen werkend aan ontwikkeling immens samen werkend aan ontwikkeling Ergon Pagina 1 Arbeidstrajecten Ergon is een bedrijf waar mensen gewoon werken, optimaal presteren, verantwoordelijkheid dragen, zich aan afspraken houden Maar Ergon

Nadere informatie

2 e Tussenrapportage Transitie Hameland

2 e Tussenrapportage Transitie Hameland 2 e Tussenrapportage Transitie Hameland Van : Stuurgroep 1 Hameland Aan : Ondernemingsraad, Colleges van B&W en Gemeenteraden Hameland-gemeenten Betreft : Tussenrapportage Transitie Hameland Datum : 18

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht

Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Jaarverslag 2010 Wsw-raad Utrecht Utrecht, april 2011 Wsw-raad Utrecht Biltstraat 439 3572 AW UTRECHT 030-2331176 1. Inleiding In 2008 is de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) gewijzigd. Eén van deze wijzigingen

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Op weg voor mensen en werk

Op weg voor mensen en werk Op weg voor mensen en werk uitzenden outplacement re-integratie loopbaanadvies www.personeelsned.nl Wie is PersoneelsNed PersoneelsNed zorgt voor mensen èn werk. Een tweeledige en belangrijke doelstelling!

Nadere informatie

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt

Ons kenmerk MO00/15.0000785. Datum uw brief nvt Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Datum 27 januari 2015 Ons kenmerk

Nadere informatie

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking

LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking LOOPBAANADVIES WERKEN NAAR VERMOGEN voor jongeren met een beperking samen presteren op individueel niveau bij onderzoek en advies Project : Experimentenregeling UWV Datum : 19-02-2009 Inleiding In de visie

Nadere informatie

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld.

Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Nummer : 10-01.2015 Onderwerp : Verordeningen Participatiewet Korte inhoud : De verordeningen Participatiewet dienen door de gemeenteraad te worden vastgesteld. Uithuizen, 18 december 2014. AAN DE RAAD.

Nadere informatie

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld

Bijlage bij visiedocument. Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten. Gemeente Barneveld Bijlage bij visiedocument Overzicht re-integratieactiviteiten en projecten Gemeente Barneveld 1. Inleiding Om het visiedocument in het juiste perspectief te plaatsen, is het van belang een duidelijk overzicht

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar

Meer kansen, meer banen. SW-bedrijven als banenmakelaar Meer kansen, meer banen Inleiding Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben terecht de volle aandacht van de politiek. Vrijwel alle verkiezingsprogramma s besteden er aandacht aan. Het gaat

Nadere informatie

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen

Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Schakelen tussen schaalniveaus sturen over organisatiegrenzen heen Arbeidsmarkt regio (sub) Regio Gemeente Christiaan Gort Ad Baan 11 nov. 2015 Wijk 1 Programma 1 2 3 Participatiewet en schaalniveaus Afwegingen

Nadere informatie

Lokaal FNV West Brabant

Lokaal FNV West Brabant Aan de colleges van B&W en de leden van de Gemeenteraden Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal. Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht Lokaal FNV West Brabant Post- en bezoek adres Bergrand 222

Nadere informatie

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014

Factsheet. Participatiewet. Informatie voor de werkgever, juli 2014 Factsheet Participatiewet Informatie voor de werkgever, juli 2014 In deze factsheet voor de UMC s over de Participatiewet wordt op een rij gezet waar deze wetgeving over gaat, over wie het gaat en wat

Nadere informatie

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden

Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Aan: Het College van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Leiden Postbus 9100 2300 PC Leiden Betreft: In spraakreactie Stichting ZON t.a.v.: Beleidsplan Participatiewet B&W 14.0684 d.d. 15 juli 2014

Nadere informatie

Kwartaalbericht september 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016.

Kwartaalbericht september 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Kwartaalbericht september 2016 De ontwikkelingen van de prognose 2016 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2016. Inleiding Graag bieden wij u het derde kwartaalbericht 2016 aan. Met dit bericht infomeren

Nadere informatie

Arbeidsparticipatie naar vermogen

Arbeidsparticipatie naar vermogen Arbeidsparticipatie naar vermogen Driemaal is scheepsrecht - Wet Werken naar Vermogen - Participatiewet - Sociaal akkoord Wanneer duidelijkheid? Derde wetsvoorstel over onderwerp: onderkant van de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning

Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning HOOFDONDERWERP Toelichting kadernota werk & inkomensondersteuning Martyntje Brink regionaal projectleider Participatiewet Hoeksche Waard 30 september 2013 Voettekst 1 Context Landelijk Herziening sociale

Nadere informatie

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel

Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel Definitieve versie convenant Utrechtse Werktafel 19 december 2014 Utrechtse Werktafel De Utrechtse Werktafel staat voor het regionaal Werkbedrijf van de arbeidsmarktregio Midden- Utrecht. De basis voor

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland

Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland Samenwerkingsovereenkomst Regionaal Werkbedrijf Flevoland De gemeente Almere, vertegenwoordigd door mevrouw F.T. de Jonge De gemeente Dronten, vertegenwoordigd door de heer P.C.J. Bleeker De gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Datum uw brief 31 maart 2008

Datum uw brief 31 maart 2008 Directie Inwoners SP fractie van de gemeente Nijmegen ter attentie van mw. S. Akdemir Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 90 00 Telefax (024) 329 29 81 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen

Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Transitie Participatiewet: Regionale Stellingen Huidige Visie CGM Kadernota Participatie Land van Cuijk van uw raad uit dec. 2011. Inwoners economisch zelfredzaam = Schadelastbeperken = Verminderen van

Nadere informatie

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen

Werving en contractering van kandidaten. Administratie, subsidies en voorzieningen Introductie Business case en visie op inclusief ondernemen Communicatie en interne organisatie Analyse van processen, rollen en taken voor plaatsing Werving en contractering van kandidaten Administratie,

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp

Personeelsplan. Samenwerking Leiden - Leiderdorp Bijlage behorend bij de Gemeenschappelijke Regeling sociale diensten gemeenten Leiden en Leiderdorp, 2006 Personeelsplan Samenwerking Leiden - Leiderdorp 1 van 5 01. Inleiding. Het besluit van de gemeente

Nadere informatie

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR

BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Toolbox Werken is meedoen BEDOELD VOOR DE ONDERNEMERS IN VOORSCHOTEN, LEIDSCHENDAM-VOORBURG EN WASSENAAR Iedereen doet mee! We ondersteunen werkgevers Zoveel mogelijk mensen aan het werk, want werken is

Nadere informatie

Trots op onze medewerkers!

Trots op onze medewerkers! Trots op onze medewerkers! Sociaal Jaarverslag 2016 SWB ontwikkelt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt tot waardevolle medewerkers. INHOUD 3 VOORWOORD 4 ONZE 3 MAATSCHAPPELIJKE TAKEN 7 TEVREDENSTELLENDE

Nadere informatie