Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE"

Transcriptie

1 Handreiking rechtmatigheid en interne controle EEN WEGWIJZER NAAR EEN REGEL(S)LUWE VERANTWOORDING EN CONTROLE

2

3 Rechtmatigheid en interne controle bij verstrekkingen aan derden in vogelvlucht

4 Dit advies is opgesteld door de VNG / project Minder Regels, Meer Service in samenwerking met Deloitte Accountants BV, Audit Public Sector. Datum: december 2010 Deze publicatie is een uitgave van de VNG. Het onderzoek is verricht in het kader van het project Minder Regels Meer Service. In dit project werken de ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Financiën samen met de VNG aan vermindering van de regeldruk en verbetering van de dienstverlening. Vormgeving en opmaak VNG - Chris Koning Druk Drukkerij Excelsior, Den Haag

5 Inhoudsopgave Deel 1. Rechtmatigheid en interne controle in vogelvlucht 7 1 Inleiding Invoering rechtmatigheid Evaluatie rechtmatigheid nu en in de toekomst Deregulering en rechtmatigheid Bezuinigingen en inzet van financiële middelen Doel van de handreiking 11 2 Het wat, hoe en waarom van rechtmatigheid Uitwerking en inhoud rechtmatigheid Rechtmatigheid en de actoren Te maken keuzes Interne controle Aandachtspunten, valkuilen en tips 23 3 Het rechtmatigheidoptimum 29 Deel 2. Wet Werk en Bijstand: bijstand Inleiding Wat en hoe wordt er verstrekt? Specifieke onderwerpen en aandachtspunten Inleiding Bedrijfsvoering nu en in de toekomst Fraude 53 4 Risico s in het kader van de WWB 55 5 Uitwerking scenario s Scenario 1: Preventief organiseren Scenario 2: Zoeklichtcontroles Scenario 3: Toegespitste aanpak 62 6 Basisvoorwaarden en -vereisten 65 7 Samenvatting 69

6 Bijlage 1 Uitwerking WWB-uitkeringen scenario 1: Preventief organiseren 71 Bijlage 2 Uitwerking WWB-uitkeringen scenario 2: Zoeklichtcontroles 73 Bijlage 3 Uitwerking WWB-uitkeringen scenario 3: Toegespitste aanpak 76 Deel 3: Wet maatschappelijke ondersteuning: persoonsgebonden budget 79 1 Inleiding 81 2 Wat en hoe wordt er verstrekt? 85 3 Risico s in het kader van het pgb 91 4 Uitwerking scenario s Scenario 1: Preventief organiseren Scenario 2: Zoeklichtcontroles Scenario 3: Toegespitste aanpak Basisvoorwaarden en -vereisten Samenvatting 109 Bijlage 1 Uitwerking PGB WMO scenario 1: Preventief organiseren 111 Bijlage 2 Uitwerking PGB WMO scenario 2: Zoeklichtcontroles 113 Bijlage 3 Uitwerking PGB WMO scenario 3: Toegespitste aanpak 117 Deel 4. Algemene subsidie-verordening: subsidie Inleiding Wat en hoe wordt er verstrekt? Specifieke onderwerpen en aandachtspunten Risico s in het kader van subsidieverstrekking Uitwerking scenario s Scenario 1: Preventief organiseren Scenario 2: Zoeklichtcontroles Scenario 3: Toegespitste aanpak 156

7 6 Basisvoorwaarden en -vereisten Samenvatting 163 Bijlage 1 Uitwerking Subsidieverstrekking scenario 1: Preventief organiseren 165 Bijlage 2 Uitwerking Subsidieverstrekking scenario 2: Zoeklichtcontroles 167 Bijlage 3 Uitwerking Subsidieverstrekking scenario 3: Toegespitste aanpak 170 5

8 6

9 Deel 1. Rechtmatigheid en interne controle in vogelvlucht 7

10 8

11 1 Inleiding Rechtmatigheid. Het is inmiddels een gevleugelde term bij gemeenten. Maar wat is rechtmatigheid nu precies? Kort samengevat: rechtmatigheid is het naleven van wet- en regelgeving. Met die definitie lijkt het zo eenvoudig en is de opmerking al snel dat wordt toch ook al gedaan?. Toch blijkt de invoering van de rechtmatigheidcontrole bij gemeenten en provincies geen sinecure te zijn geweest en worstelen gemeenten ook nu nog, mede als gevolg van een dereguleringsoperatie van de afgelopen jaren, met het verbeteren en doorontwikkelen van de efficiency en effectiviteit van en transparantie over het rechtmatig handelen. 1.1 Invoering rechtmatigheid Tot en met 2003 was de inrichting van de gemeentelijke organisatie en de accountantscontrole op de jaarrekening met name gericht op het getrouwe beeld van de jaarrekening. Vanaf 2004 zijn gemeenten verplicht om naast de getrouwheid ook aan te tonen dat hun financiële handelingen rechtmatig hebben plaatsgevonden. De accountant doet in de accountantsverklaring bij de jaarrekening vanaf 2004 een formele uitspraak over de rechtmatigheid van de baten, lasten en balansmutaties. Over de interpretatie en de reikwijdte van het begrip rechtmatigheid bestond in 2004 grote onduidelijkheid en onzekerheid bij gemeenten. Wat moest er nu gecontroleerd worden en waren gemeenten hier wel klaar voor? Eerst eind 2004 was deze eerste discussie afgerond. Al snel bleek dat een groot aantal gemeenten nog niet direct kon aantonen dat hun financiële handelingen rechtmatig waren geweest. Hoofdoorzaak was dat de toenmalige regelgeving, procedures en instrumenten niet waren ingericht om te komen tot een verantwoording over het rechtmatig financieel handelen. Veel spelregels werden niet nageleefd en er was geen directe informatie voorhanden om aan te kunnen tonen dat naleving wel had plaatsgevonden, zoals aanwezigheid van documenta- 9

12 tie, naleving van bezuinigingen of dossiervorming. 1.2 Evaluatie rechtmatigheid nu en in de toekomst Vele publicaties en adviezen hebben in 2004 en de jaren erna richting gegeven aan het uitwerken van het rechtmatigheidbegrip en de acties die in dit kader door gemeenten moeten worden ondernomen. Zo heeft de VNG een inventarisatie gemaakt van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, hebben het NIVRA (beroepsorganisatie van accountants)en het Ministerie van BZK adviezen gegeven en is zelfs een Platform Rechtmatigheid Provincies en Gemeenten opgericht dat richting geeft aan de toepassing en borging van rechtmatigheid. Hiermee is vanaf 2004 steeds meer duidelijkheid ontstaan in de vereisten die samenhangen met de naleving van de wet- en regelgeving, zoals het begrippenkader, de rol van de verschillende actoren en de reikwijdte van rechtmatigheid. De stofwolken rondom de invoering van de rechtmatigheidcontrole zijn inmiddels in belangrijke mate neergedaald. De implementatie, screening van wet- en regelgeving, vormgeving controles en aanpassen van processen en organisatie heeft de afgelopen jaren in belangrijke mate zijn beslag gekregen. Dit betekent echter niet dat gemeenten klaar zijn met rechtmatigheid. Bestond aanvankelijk de angst dat de rechtmatigheidverantwoording en -controle vooral een lastenverzwaring zou zijn, in de praktijk blijkt het bij een slimme aanpak juist tot een verbetering van de bedrijfsvoering te leiden, meer rechtszekerheid te bieden en (grote) besparingen op te leveren. 1.3 Deregulering en rechtmatigheid Vanuit het besef dat met minder en vooral slimmere regels effectiever en efficiënter hetzelfde of zelfs meer bereikt kan worden, is de VNG met de Ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Economische Zaken en Financiën gestart met projecten die als doel hebben te komen tot deregulering. In 2007 is hiertoe onder andere het project Minder Regels Meer Service gestart. Het doel van dit project is gemeenten te ondersteunen bij het lastenarmer maken van hun regelgeving, en bij het verbeteren van die dienstverlening. De afgelopen vier jaar hebben gemeenten een flinke slag gemaakt met het dereguleren van hun regelgeving. Deregulering aan 10

13 de voorkant leidt uiteraard tot vragen over toezicht en handhaving aan de achterkant van het proces. Met name op de domeinen pgb/wmo en subsidiebeleid spitsen deze vragen zich toe op de rechtmatigheid. 1.4 Bezuinigingen en inzet van financiële middelen Naast de wens om de administratieve lasten voor de cliënten te verminderen, noopt ook de druk op gemeentelijke budgetten en overhead de gemeenten om haar processen, werkzaamheden en instrumenten zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten. Middelen moeten zoveel mogelijk beschikbaar zijn en blijven voor de uitvoering en realisatie van het primaire proces. Een juiste balans tussen verantwoording en controle enerzijds en vermindering van regeldruk en administratieve lasten anderzijds is daarbij essentieel. Bij verantwoorden om te verantwoorden is immers niemand gebaat. 1.5 Doel van de handreiking Deze handreiking heeft als doel gemeenten een handvat te bieden om intern de discussie te voeren over het bereiken van een rechtmatigheidoptimum: het punt waar sprake is van balans tussen verantwoording en controle (inclusief rechtmatigheid) enerzijds en vermindering van regeldruk en administratieve lasten anderzijds. Inhoudelijk spitst de handreiking zich toe op de domeinen PGB/WMO en subsidiebeleid. De werkwijze op het domein WWB/ Bijstand is hierbij als referentiemateriaal gebruikt. 11

14 12

15 2 Het wat, hoe en waarom van rechtmatigheid 2.1 Uitwerking en inhoud rechtmatigheid Rechtmatigheid in het kader van de accountantscontrole, de financiële rechtmatigheid, heeft betrekking op baten, lasten en balansmutaties. Baten, lasten en balansmutaties zijn altijd het gevolg van financiële beheershandelingen en de vastlegging daarvan in de administratie. Financiële beheershandelingen zijn te onderscheiden naar de volgende vier categorieën: Financiële beheersbehandeling Omschrijving Voorbeeld Transacties Overdrachten Financieringen Vermogensmutaties Een handeling waarbij een tegenprestatie wordt geleverd of verkregen Een handeling waarbij financiële middelen van of aan personen en/of rechtspersonen worden overgedragen zonder dat direct sprake is van levering van een tegenprestatie en heffingen Een handeling waarbij gelden worden uitgezet of opgenomen in verband met leningen en de daarbij behorende aflossing en rente Een handeling die leidt tot een mutatie in het vermogen en waarbij niet direct liquide middelen de organisatie binnenkomen of verlaten Inkopen, verkopen Subsidies, uitkeringen, belastingen Langlopende leningen, kasgelden, verstrekte kredieten Afschrijvingen, mutaties in reserves en voorzieningen In de praktijk wordt onrechtmatig handelen nog vaak en ten onrechte geassocieerd met fraude. Onrechtmatig handelen en fraude zijn echter niet hetzelfde. 13

16 ONRECHTMATIG HANDELEN FRAUDE Onrechtmatig handelen en fraude zijn twee begrippen die los van elkaar moeten worden gezien. Bij fraude wordt met opzet niet voldaan aan wetten en regels met als doel er zelf beter van te worden. Onrechtmatigheid komt vaak voort uit onwetendheid waarbij geen sprake is er zelf beter van te worden. In het geval van fraude is altijd sprake van onrechtmatig handelen terwijl onrechtmatigheid niet per definitie gelijk is te stellen aan fraude. Wat is rechtmatigheid dan wel? De definitie van rechtmatigheid in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) is: Rechtmatigheid is een aspect dat duidt op de mate waarin het door het bestuur (het college) gevoerde beheer in overeenstemming is met bestaande normering. In de afgelopen jaren is deze wat abstracte definitie steeds verder geconcretiseerd en ingevuld. In feite komt het erop neer dat rechtmatig is gehandeld wanneer de financiële beheershandelingen door en namens het college passen binnen de in- en externe wet- en regelgeving. Hierna zal blijken dat gemeenten wat betreft de interne wet- en regelgeving keuzes kunnen maken in welke spelregels wel en niet van invloed zijn op rechtmatigheid. Om de naleving van de criteria inzake rechtmatigheid intern en door de accountant te laten toetsen is het essentieel dat de gemeente de kaders inventariseert en SMART 1 formuleert. Vervolgens moet de gemeenteraad duidelijk aangeven en vastleggen wat zij onder rechtmatigheid verstaat en op welke wijze daar inhoud aan wordt geven. Dit wordt vastgelegd in het normenkader. De voorbereiding daarvan vindt uiteraard door het college en de ambtenaren plaats, maar de raad beslist. De wettelijke eisen zoals opgenomen in het BAPG gelden als een minimumpositie. Daarnaast geven ook de wetgeving en controleprotocollen voor de verantwoording van de besteding van specifieke uitkeringen aan wat als onrechtmatig moet worden beschouwd. Rechtmatigheid wordt dan ook voor een groot deel een kwestie van couleur locale voor wat betreft de regelgeving die op gemeentelijk 1 SMART = specifiek, meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdgebonden 14

17 niveau geldt. De raad kan immers bepalen dat onderdelen van bijvoorbeeld verordeningen (nog) niet onder de rechtmatigheidcontrole vallen. Daarnaast is op lokaal niveau sprake van eigen wet- en regelgeving die specifiek geldt voor de plaatselijke situatie. Rechtmatigheid is los van het expliciete oordeel in de accountantsverklaring bij de jaarrekening niet geheel nieuw. Het merendeel van de criteria van rechtmatigheid werd van oudsher ook al in het kader van de getrouwheidscontrole getoetst. Deze criteria zijn: Criteria van rechtmatigheid Omschrijving Voorbeeld Calculatiecriterium Valutacriterium Leveringscriterium Adresseringscriterium De vastgestelde bedragen zijn juist berekend Het tijdstip van betaling en de verantwoording van verplichtingen is juist Juistheid van ontvangen goederen en/ of diensten De persoon of organisatie waar een financiële stroom naar toe is gegaan, is juist (rechthebbende) Legesbedragen Facturen Aangegaan en verantwoording van contracten en verplichtingen Inkoop van goederen/diensten Betalingsverkeer Volledigheidscriterium Aanvaardbaarheidscriterium Alle opbrengsten die verantwoord zouden moeten zijn, zijn ook verantwoord De financiële beheershandeling past bij de activiteiten van de gemeente en in relatie tot de kosten is een aanvaardbare tegenprestatie overeengekomen Legesopbrengsten Onroerend Zaak Belasting Rioolrechten Afvalstoffenheffing Grondverkopen Inkoop van goederen en/of diensten Verstrekken van subsidies Het lokale maatwerk wordt met name bepaald via de hierna vermelde drie criteria. Hierbij moet worden bedacht dat het M&O-criterium veelal zijn daadwerkelijke invulling krijgt via het formuleren van nadere voorwaarden en dus aanvullend ten opzichte van de getrouwheid kaderstellend is ten behoeve van de rechtmatigheid. 15

18 Criteria van rechtmatigheid Omschrijving Voorbeeld Begrotingscriterium Voorwaardencriterium M&O-criterium Financiële handelingen moeten passen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Past het totaal binnen het opgestelde en geautoriseerde programma? Nadere eisen die worden gesteld bij de uitvoering van financiële beheershandelingen De interne toetsing op juistheid en volledigheid van gegevens die door derden zijn verstrekt bij het gebruik van overheidsregelingen (= misbruik) Overschrijding van programma Subsidievoorwaarden Aanbesteding Belastingwetgeving Subsidieregelingen Kwijtschelding Uitkeringen De interne toetsing of derden bij het gebruik van overheidsregelingen geen (rechts)handelingen hebben verricht die in strijd zijn met het doel of de strekking van de regeling (= oneigenlijk gebruik) Naast heldere doelstellingen en kaders rond rechtmatigheid moet de gemeente zorg dragen voor het interne systeem van risicoafweging, administratieve organisatie en interne controle, planning en control en tussentijdse informatievoorziening. Het belang van het interne beheersingssysteem wordt ook in het BAPG benadrukt. Een intern systeem van risicoafweging dient het gemeentebestuur in staat te stellen goede risicoafwegingen te maken. Op basis hiervan kunnen vervolgens maatregelen worden getroffen om potentiële risico s af te dekken. 2.3 Rechtmatigheid en de actoren In de vorige paragrafen is het begrip rechtmatigheid verduidelijkt en zijn de rechtmatigheidcriteria toegelicht. Maar wie zijn nu betrokken bij rechtmatigheid en wat zijn hun verantwoordelijkheden? Hierna zijn de verantwoordelijkheden schematisch weergegeven: 16

19 Actor Rechtmatigheid Doelmatigheid Doeltreffendheid Gemeenteraad Stelt kaders en controleert Stelt kaders en controleert Stelt kaders en controleert College van burgemeesters en wethouders Waarborgt inrichting en goede werking van het beheersmechanisme Doet zelfstandig onderzoek conform artikel 213a GW Doet zelfstandig onderzoek conform artikel 213a GW Ambtelijke organisatie Niet afzonderlijk, wel als onderdeel van de normale planning- en controlewerkzaamheden Niet afzonderlijk, wel als onderdeel van de normale planning- en controlewerkzaamheden Niet afzonderlijk, wel als onderdeel van de normale planning- en controlewerkzaamheden Rekenkamer Via specifiek gerichte onderzoeken Via specifiek gerichte onderzoeken Via specifiek gerichte onderzoeken Audit committee Geen specifieke verantwoordelijkheid: houdt toezicht op kwaliteit rapportages en communicatie Geen specifieke verantwoordelijkheid: houdt toezicht op kwaliteit rapportages en communicatie Geen specifieke verantwoordelijkheid: houdt toezicht op kwaliteit rapportages en communicatie Accountant Spreekt oordeel uit over financiële rechtmatigheid, beoordeelt opzet beheersmechanisme en onderzoekt nietfinanciële rechtmatigheid op verzoek en binnen grenzen van zijn deskundigheid Uitsluitend indien afzonderlijk overeengekomen (op verzoek van de gemeenteraad) en binnen grenzen van deskundigheid Uitsluitend indien afzonderlijk overeengekomen (op verzoek van de gemeenteraad) en binnen grenzen van deskundigheid De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders zijn primair verantwoordelijk voor de inrichting, verantwoording en controle van rechtmatigheid: Raad In het duale bestel is de functionele scheiding tussen raad en college aanzienlijk scherper gesteld. De raad heeft naast een rol als volksvertegenwoordiger ook daadwerkelijk een kaderstellende en controlerende rol, welke zij niet kan overdragen aan bijvoorbeeld het college. Vanuit de kaderstellende rol is de raad verantwoordelijk voor het bepalen van welke interne regelgeving wel en niet meeweegt in het rechtmatigheidoordeel van de accountant bij de jaarrekening. Op basis van de controlerende rol is de raad tevens verantwoordelijk voor de controle op de naleving van de in- en externe wet- en regelgeving. Deze rol wordt mede ingevuld doordat de raad de controlerend accountant benoemt. College Het college is binnen het duale bestel verantwoordelijk voor de uitvoering en verantwoording van het beleid, binnen de kaders die door de raad zijn 17

20 vastgesteld. Daarmee is het college tegelijkertijd dus verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen van de gemeente. Het web van control is dan als volgt weer te geven: Dit schema is geen vast gegeven en is bovendien niet voor alle gemeenten gelijk. De externe wet- en regelgeving is door hogere overheden opgelegd en maakt daardoor altijd integraal onderdeel uit van het rechtmatigheidkader. De reikwijdte en mate van detaillering van het schema kan wat betreft de interne regelgeving echter wel door keuzes van de gemeente lokaal worden ingevuld. 18

21 2.4 Te maken keuzes Gemeenten kunnen bij het bepalen en lokaal invullen van het rechtmatigheidkader dus keuzes maken, maar welke keuzemogelijkheden zijn er dan? Het volgende schema maakt dit inzichtelijk: Externe regelgeving Interne regelgeving Specifieke uitkeringen B&W besluiten (gedeeltelijk) Controleprotocol (derden) Europese richtlijnen Wetten O.a. VNG-inventarisatie Verordeningen Beleidsnota s + Besluiten Raadsbesluiten register Geen keuzes Te maken keuzes Uit het schema blijkt dat de gemeente voor de externe regelgeving en de gemeentelijke verordeningen niets te kiezen heeft en deze regelgeving dus per definitie behoort tot het rechtmatigheidkader. De keuzevrijheid van gemeenten is daardoor beperkt tot beleidsnota s, raads- en collegebesluiten alsmede het interne besluitenregister. Voor deze interne regelgeving kan de gemeente zelf bepalen welke (onderdelen van de) regelgeving wel en niet tot het rechtmatigheidkader behoren. Daarbij moet onderscheid worden gemaakt tussen het normen- en toetsingskader: Het normenkader is de inventarisatie van de van toepassing zijnde weten regelgeving; en Het toetsingskader is de uitwerking van het normenkader naar die (onderdelen van) wet- en regelgeving die daadwerkelijk meeweegt bij de verantwoording en het oordeel over rechtmatigheid. Het gaat daarbij met name om het voorwaardencriterium: welke artikelen van de regelgeving laten we als gemeente in het kader van rechtmatigheid meewegen? Het is sterk aan te bevelen de keuzes niet zomaar te maken en ervoor te kie- 19

22 zen regelgeving integraal wel of niet op te nemen in het rechtmatigheidkader. Het risico is dan namelijk aanwezig dat aspecten die belangrijk zijn niet worden opgenomen of aspecten die (financieel) minder of niet belangrijk zijn wel worden opgenomen. Enkele voorbeelden ter verduidelijking. VOORBEELDEN KEUZES BIJ RECHTMATIGHEIDKADER Pgb/Wmo In de Wmo-verordening van een gemeente is bepaald dat indien een aanvraag mondeling, waaronder telefonisch, plaatsvindt dit per omgaande schriftelijk wordt bevestigd. Bij deze bevestiging wordt indien nodig een aanvraagformulier meegezonden. In het geval dat een aanvraag mondeling is gedaan maar geen schriftelijke bevestiging is gestuurd, zou de toekenning van het pgb in eerste instantie als onrechtmatig kunnen worden aangemerkt. Immers de toekenning heeft niet volledig volgens de verordening plaatsgevonden. 20

23 VOORBEELDEN KEUZES BIJ RECHTMATIGHEIDKADER (VERVOLG) Het recht op het pgb staat door het ontbreken van de schriftelijke bevestiging echter niet ter discussie (er vanuit gaande dat het pgb terecht is toegekend). Een logische keus is om de spelregel dat mondelinge aanvragen schriftelijk worden bevestigd, niet in het toetsingskader op te nemen. WWB Een gemeente heeft een WWB-verordening. Hierin is onder andere bepaald dat de gemeente halfjaarlijks een doelmatigheidonderzoek uitvoert, waarbij met de cliënt de mogelijkheden en ondernomen acties tot uitstroom naar arbeid worden doorgesproken. Als de gemeente niet in alle gevallen halfjaarlijks een doelmatigheidonderzoek heeft uitgevoerd, zijn de betreffende uitkeringen in eerste aanleg onrechtmatig verstrekt/gecontinueerd. Immers het verstrekken c.q. continueren van de uitkering heeft niet volledig volgens de verordening plaatsgevonden. De vraag is echter in hoeverre het uitvoeren van doelmatigheidonderzoeken afbreuk doet aan het recht op (continuering van de) uikering. Gezien de persoonlijke omstandigheden van de cliënt hoeft het recht op uitkering immers niet ter discussie te staan. Bovendien kan de cliënt ondanks het ontbreken van de onderzoeken wel de vereiste inspanningen hebben verricht, welke gericht zijn op uitstroom. Een logische keus zou kunnen zijn om de spelregel dat halfjaarlijks doelmatigheidonderzoeken worden uitgevoerd, niet in het toetsingskader op te nemen. Wel is het in dat geval aan te bevelen dat de raad over het aantal doelmatigheidonderzoeken en de resultaten ervan wordt geïnformeerd. Op die manier wordt de raad wel voorzien van de benodigde informatie over de uitstroomactiviteiten van de gemeente en haar cliënten en de resultaten daarvan. 21

24 Subsidieverstrekking Een gemeente heeft een subsidieverordening. Hierin zijn de subsidievoorwaarden gedefinieerd, waaronder: 1. De subsidie mag worden besteed aan projecten die niet in de aanvraag zijn opgenomen; 2. De subsidieverantwoording moet op 1 mei van het volgende jaar zijn ingediend. Voorwaarde 1 is belangrijk voor de rechtmatigheid. Immers die voorwaarde ziet toe op het besteden van de subsidie aan de projecten waarvoor het is bedoeld. De tweede voorwaarde raakt de rechtmatigheid niet direct. Immers wanneer de verantwoording te laat wordt ingediend, betekent dit niet dat de subsidie niet is besteed aan de projecten waarvoor het is bedoeld. Een logische keus zou zijn om voorwaarde 1 wel en voorwaarde 2 niet in het toetsingskader op te nemen. Los van de keuzes die een gemeente maakt, is het in ieder geval van essentieel belang dat de raad en het college samen discussiëren over het rechtmatigheidkader en de (onderdelen van de) regelgeving die in het toetsingskader worden opgenomen. Alleen op die manier is wederzijds duidelijk waarop de raad het college afrekent wat betreft rechtmatigheid en kan geen verwachtingskloof ontstaan. 2.5 Interne controle In de voorgaande paragrafen is het rechtmatigheidbegrip uitgewerkt, is stilgestaan bij de actoren en is ingegaan op het rechtmatigheidkader en de keuzes die gemeenten daarbij kunnen maken. Maar hoe wordt nu zichtbaar gemaakt en vastgesteld dat de financiële handelingen rechtmatig hebben plaatsgevonden? Het antwoord hierop is kort en krachtig: door interne controle uit te voeren. Wat is interne controle? Voordat in het vervolg van deze paragraaf meer inhoudelijk wordt stilgestaan bij de opzet, inrichting en positie van de interne controle, is het 22

25 belangrijk eerst scherp te hebben wat interne controle nu precies is. DEFINITIE VAN INTERNE CONTROLE Volgens de Van Dale heeft controle twee betekenissen: 1. Het uitoefenen van toezicht; en 2. Beheersing De definitie van interne controle zou dan zijn: het uitoefenen van intern toezicht én interne beheersing. De eerste betekenis het uitoefenen van intern toezicht is zeker sinds de invoering van rechtmatigheid vanaf 1 januari 2004 een hot item en inmiddels algemeen bekend en ingeburgerd begrip. Interne controles worden dan ook bij het merendeel van de gemeenten uitgevoerd, zowel in de lijn (door de organisatieonderdelen die belast zijn met de uitvoering van beleid en taken) en/of verbijzonderd (door een onafhankelijke interne controleafdeling). De tweede betekenis van interne controle interne beheersing is minder bekend en vraagt veelal nog nadrukkelijk aandacht. Interne controles worden namelijk niet alleen uitgevoerd om vast te stellen of financiële beheershandelingen rechtmatig zijn geweest (en dus om toezicht te houden), maar zeker ook om de inrichting en beheersing van de processen te verbeteren. In de volgende paragraaf worden aandachtspunten benoemd die bijdragen aan de inrichting en verdere ontwikkeling van de interne controle, waardoor de interne controle naast inzicht in het naleven van het rechtmatigheidkader vooral ook een bijdrage kan leveren aan de verbetering van de inrichting en beheersing van processen. 2.6 Aandachtspunten, valkuilen en tips Wanneer de voorgaande paragrafen in ogenschouw worden genomen, lijkt het inrichten, controleren en verantwoorden van rechtmatigheid relatief eenvoudig. Er zijn echter in de praktijk diverse aandachtspunten en valkuilen waarmee rekening moet worden gehouden. Uiteraard zijn er vanuit de ervaringen van de afgelopen jaren ook tips te geven, waarmee invulling 23

26 kan worden gegeven aan de aandachtspunten en valkuilen kunnen worden omzeild. Aandachtspunten In de vorige paragraaf is ingegaan op de betekenis van interne controle en het nog vaak onderbelicht zijn van de toegevoegde waarde van interne controle voor het verbeteren van de inrichting en beheersing van processen. Hierna wordt stilgestaan bij de wijze waarop de interne controle kan bijdragen aan het herzien en optimaliseren van processen en het nut en de noodzaak van het meer verspreid in de tijd uitvoeren (dynamiseren) en professionaliseren van interne controles. Herzien van processen Uiteraard komt het voor dat bij de uitvoering van de interne controles ten behoeve van de rechtmatigheidcontroles fouten of tekortkomingen worden geconstateerd. Vaak is de oorzaak gelegen in een tekortkoming in de onderliggende kwaliteit van de uitvoering of inrichting van processen. Stel dat wordt geconstateerd dat een subsidieregeling niet wordt nageleefd. Er is bijvoorbeeld geen bevoegd besluit tot subsidietoekenning. Of een inkoop is niet conform de procedure uitgevoerd. Er zijn bijvoorbeeld te weinig offertes aangevraagd. Uit de interne controle blijkt dat dit geen incidenten zijn, maar dat dergelijke fouten en tekortkomingen vaker voorkomen. Deze bevindingen zouden op dat moment direct aanleiding moeten zijn om een nadere analyse uit te voeren. Wanneer de tekortkoming vaker voorkomt, kan dat een belangrijk signaal zijn om werkmethoden, procedures, afspraken en informatievoorziening hieromtrent aan te passen. Ook kan het constateren van een afwijking het signaal zijn om wet- en regelgeving te vereenvoudigen. Bijvoorbeeld door bepaalde voorwaarden, zoals het achteraf overleggen van een financiële verantwoording, te schrappen of alleen van toepassing te laten zijn voor bepaalde soorten activiteiten of projecten. Bijvoorbeeld voor subsidies groter dan ,-. In de praktijk hebben rechtmatigheidbevindingen nog niet altijd deze signaalwerking. Zeker niet wanneer gebreken worden geconstateerd die niet 24

27 direct tot fouten of onzekerheden leiden, maar na veel uitzoek- of puzzelwerk uiteindelijk een positief rechtmatigheidoordeel krijgen. In die gevallen is de uitkomst toch goed? Ja, dat is waar, maar er lijkt wel ruimte voor verbetering te zijn. Bovendien kan het de efficiency van het proces en de controle daarop aanzienlijk verbeteren. De interne controlemedewerker of afdeling zal dan ook bij de uitvoering van de periodieke controles, hetzij via besprekingen of via rapportages, aandacht moeten vragen voor concrete verbetervoorstellen om een proces te optimaliseren, efficiënter te maken, regelgeving te verbeteren en de naleving en controle daarop beter te borgen. Dit kan bijvoorbeeld door het stellen van verwondervragen als: waarom doen we dit zo? Vaak is het een ingeslepen gewoonte dat controles al jaren uitgevoerd worden (zonder enig resultaat). Het bedenken waarom we een controle uitvoeren en een eis stellen zorgt ervoor dat hier vernieuwing ontstaat en mogelijk ook besef komt dat gestelde eisen feitelijk niet nodig zijn. Als hiervoor meer aandacht ontstaat en dit als het ware een tweede natuur wordt, ontstaat de lerende organisatie in optima forma. Dynamisering en professionalisering van de controles De uitvoering van de controles op rechtmatigheid vindt nog te vaak plaats in de tweede helft van het onderhavige jaar of pas bij het opmaken of zelfs de afronding van de jaarrekening. Het gevolg is vaak een race tegen de klok, terwijl dat absoluut niet nodig is. Wanneer de controles meer gespreid over het jaar worden uitgevoerd, zorgt dit in de eerste plaats voor een betere werkverdeling en levert dit in de tweede plaats de mogelijkheid op om eerder bij te sturen op grond van de resultaten. Een dergelijke werkwijze voorkomt bovendien kostbare en nodeloze herstelwerkzaamheden en voorkomt negatieve berichtgeving wanneer regelgeving niet nageleefd worden. In de praktijk blijkt herstel achteraf vaak veel meer te kosten dan aan de voorkant deugdelijk organiseren. Een les van de afgelopen jaren is dat gemeenten nog meer winst kunnen halen door te leren van de eerder uitgevoerde controles. De interne controles bevatten nog te weinig focus op de verandering van systemen en processen. 25

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen

Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo. Investeren in vertrouwen Praktische handreiking voor gemeenten Risicogestuurde verantwoording en controle bij het pgb-wmo Investeren in vertrouwen Colofon Programma Regeldruk en Administratieve Lastenvermindering van het ministerie

Nadere informatie

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren

Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren Accountantsverslag voor de Raad van de Gemeente Slochteren 9 mei 2006 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van de Gemeente Slochteren t.a.v. de heer P. Norder Postbus 13 9620 AA SLOCHTEREN PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O)

Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O) Rechtmatigheid: Voorkoming Misbruik & Oneigenlijk Gebruik (M&O) 1. Algemeen Eén van de nieuwe rechtmatigheidcriteria die zijn verankerd in het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG)

Nadere informatie

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies

Rijksbrede leidraad voor het tegengaan van Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) bij subsidies Opmerking vooraf Deze leidraad dient als ondersteuning van het M&O-beleid bij subsidies. Het bevat een praktische handreiking door middel van voorbeelden, het benoemen van aandachtspunten en het duiden

Nadere informatie

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID

COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID COMMENTAAR OP ADVIEZEN CLIENTENRADEN INZAKE WWB-BELEID Algemeen De termen cliënt en klant worden naar oordeel van de cliëntenraden in de verordeningen door elkaar gebruikt. De cliëntenraden adviseren u

Nadere informatie

Gemeente Bloemendaal Managementletter

Gemeente Bloemendaal Managementletter Gemeente Bloemendaal Managementletter Rapportage naar aanleiding van de interim-controle 2014 4 december 2014 Ernst & Young Accountants LLP Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150 1083 HP Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011

Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Vergadernotitie Voor de Auditcommissie op 1 februari 2011 Onderwerp Managementletter 2010 Status Ter kennisneming Aandachtspunten van de portefeuillehouder bij agendering e-mail De managementletter is

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012

Gemeente Leiderdorp Managementletter Interim-controle 2012 Managementletter Interim-controle 2012 Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg 80 2596 CZ Den Haag Postbus 90636 2509 LP Den Haag Tel.: +31 (0) 88-407 1000 Fax: +31 (0) 88-407 4187 www.ey.nl College

Nadere informatie

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011

Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rapportage effectiviteit en efficiency beleid en uitvoering m.b.t. re-integratie gemeente Best in de periode 2004-2011 Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2013 2 Inhoudsopgave A. BESTUURLIJK DEEL

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel?

Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Rekenkamercommissie Soest Treft subsidie doel? Een onderzoek naar het subsidieproces van de gemeente Soest 25 September 2006. Inhoudsopgave 1. Inleiding en achtergronden...2 2. Probleemstelling...3 3.

Nadere informatie

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011

Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Realistisch vooruit Managementletter 17 november 2011 Gemeente Eindhoven College van Burgemeester en Wethouders T.a.v. de heer A. Verbakel Postbus 90150 5600 RB Eindhoven 17 november 2011 WO/e0230475/LH/SvD

Nadere informatie

Integriteit bij het Rijk

Integriteit bij het Rijk Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Integriteit bij het Rijk een handreiking voor een audit 2 e versie Werkgroep Integriteits Audit Stuurgroep Integriteits Audit Den Haag,

Nadere informatie

Corporatie Governance In Control Statement

Corporatie Governance In Control Statement Corporatie Governance In Control Statement Contact Piet Klop RA Voorzitter branchegroep Wonen en Ruimte Deloitte 06 558 532 93 pklop@deloitte.nl mr.drs. Birthe van der Voort RO Projectleider handboek ICS

Nadere informatie

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen

Gemeente Brummen concept Rapport van bevindingen GEMEENTE BRUMMEN ingekomen pere-mail: 7 mei 212 Documentnummer: 12.376 Behandelaar: CC DocOnd.: rapport van bevindingen - controle jaarrekening 211 Kopiehouder: ; Gerelateerd document: BW12.126, RV12.32

Nadere informatie

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) Resultaten verantwoordingsonderzoek 2013 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 21 mei 2014 Dit document bevat alle resultaten van ons Verantwoordingsonderzoek 2013 bij zoals gepubliceerd op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek.

Nadere informatie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie dr. L.A. Toolsema dr. M.A. Allers dr. A.S. Zeilstra Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden De toezichtlast

Nadere informatie

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN

KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN KADERNOTA JURIDISCHE KWALITEITSZORG VLISSINGEN Inhoud pagina 1. Management samenvatting 3 2. Inleiding 2.1 Kansen en bedreigingen 5 2.2 De overheid als bedrijf binnen de democratische rechtsstaat 5 2.3

Nadere informatie

Jaarverslag IWI 2009

Jaarverslag IWI 2009 Opdrachtgever IWI Jaarverslag IWI 2009 Conclusie Onderzoek Jaarverslag Inspectie 2009 Einddatum 1 mei 2010 Categorie Toezicht en functioneren van sociale zekerheid Op basis van de door IWI uitgevoerde

Nadere informatie

Nota: Zicht op risico s

Nota: Zicht op risico s Zicht op risico s Nota: Zicht op risico s Risicomanagementbeleid Gemeente Hengelo 1 Inleiding... 3 2 Management Summary.... 3 3 Risicomanagement... 5 3.1 Begripsbepaling, wat is risicomanagement?... 5

Nadere informatie

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014

Opdrachtbevestiging gemeente Papendrecht voor het boekjaar eindigend op 31 december 2014 Deloitte. INAIJI!1!1,11,1c,1,1!E1 GPD 05.11.2014 0059 Deloitte Accountants B.V. Wilhelminakade 1 3072 AP Rotterdam Postbus 2031 3000 CA Rotterdam Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9830 www.deloitte.n1

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN

HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN HANDREIKING INFORMATIEVEILIGHEID SOCIAAL DOMEIN VISD is een programma van de VNG dat wordt uitgevoerd in samenwerking met KING 1 Opgesteld door VNG/KING Datum 25 juni 2014 Versie 1.0 2 Colofon Naam document

Nadere informatie

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid

De cliënt centraal. Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid De cliënt centraal Programmarapportage Dienstverlenende overheid Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 11/09 Datum december

Nadere informatie

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening)

Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Voorstel van wet tot het geven aan gemeenten van de verantwoordelijkheid voor schuldhulpverlening (Wet gemeentelijke schuldhulpverlening) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Nadere informatie

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl

Risicomanagement. Gemeente Oosterhout. Eindrapportage. april 2014. Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL. www.rekenkamerwestbrabant.nl Risicomanagement Gemeente Oosterhout Eindrapportage april 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Oosterhout Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 Opdracht...

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie