Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN"

Transcriptie

1 Introductiecursus Verkeerskunde - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant Joris Willems PCVO Handel, afdeling Verkeerskunde (HSV-Diepenbeek) (www.pcvohandel.be) INHOUD 1. Geschiedenis, achtergronden en structuur van het mobiliteitsconvenant 2. Opmaak van het (basis-)mobiliteitsplan 3. Sneltoets van het mobiliteitsplan 4. Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan 5. Start- en projectnota s 6. Vademecums 7. Overlegorganen en besluitvormingsproces 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN Vroeger: Vlaams Gewest (AWV( AWV): meerjarenprogrammatie: : nauwelijks objectief, niet gemotiveerd Provincies: weinig eigen wegen weinig invloed op verkeer en mobiliteit nauwelijks aandacht voor verkeer 1

2 Gemeenten: zeer veel onderlinge verschillen waaier van plannen (bos en de bomen): verkeersveiligheidsplan fietsplan parkeerplan verkeerscirculatieplan bewegwijzeringsplan concrete herinrichtingsprojecten... Dus: VERSNIPPERING En: eigenbelang versus algemeen belang Nood aan afstemming en coördinatie, over de grenzen heen kijken Wat zijn mobiliteitsconvenants? Overeenkomsten tussen Vlaamse overheid gemeente - De Lijn met betrekking tot investeringen in verkeer en mobiliteit bestaan uit: moederconvenant 19 modules module 1: strategische planningsactiviteiten: opmaak mobiliteitsplan, Gewest betaalt 2/3 2

3 Hoe werkt het? Voor elke module: samenstelling stuurgroep door 3 vaste partners: Vlaamse overheid gemeente De Lijn Eventueel (liefst en indien van toepassing) uit te breiden met: externe deskundigen provincie Agentschap ruimtelijke ordening NMBS Waterwegen Tevens:opmaak plan/document door stuurgroep / begeleidingscommissie, zelfs indien Vlaamse Overheid initiatiefnemer!: Elk mobiliteitsplan en start- en projectnota moet worden goedgekeurd door Provinciale Auditcommissie (PAC) PAC bestaat uit: auditor: interne deskundige voor mobiliteitsplan, externe deskundige voor project: geeft eindadvies begeleider vanuit Departement MOW afgevaardigde agentschap R.O.. Vlaanderen afgevaardigde provincie (mobiliteitsambtenaar) afgevaardigde agentschap Wegen en Verkeer afgevaardigde De Lijn betreffende gemeente indien van toepassing: NMBS, afdeling Natuur en Bos, 2. HET (basis-)mobiliteitsplan What s in a name? GEEN opgepoetst verkeers- of circulatieplan Doel: MOBILITEIT beheersen, duurzame mobiliteit dus verkeersveiligheid en leefbaarheid ook belangrijk 3

4 Schema plankaders Schaalniveau Gewest Provincie Gemeente Ruimtelijk Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Verkeerskundig Mobiliteitsplan Vlaanderen - (geïntegreerd in PRS) Gemeentelijk Mobiliteitsplan Deel gemeente BPA s, RUP s Deelstudies, concrete projecten De 3 fasen van het Mobiliteitsplan 1. Oriëntatiefase: stand van zaken, mondt uit in Oriëntatienota algemene inleiding en situering inventaris bestaande plannen en studies visies actoren (en sectoren) probleemstelling definiëring verder onderzoek 2. Opbouw plan: ontwikkeling scenario s, mondt uit in Synthesenota resultaten verder onderzoek (oriëntatienota) uitwerking trendscenario opbouw scenario s duurzame mobiliteit 4

5 3. Beleidsplan gekozen scenario uitwerken tot actieprogramma prioriteitenstelling uitvoeringstermijnen verantwoordelijkheden opmaak evaluatiemethode 3. SNELTOETS van het Gemeentelijk mobiliteitsplan Doel sneltoets: Een hanteerbaar, eenvoudig instrument dat het gemeentelijke mobiliteitsbeleid dynamiek en leven moet geven, Het huidige mobiliteitsplan toetsen op zijn actualiteitswaarde, Richting geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Positie van de sneltoets Huidige mobiliteitsplan Sneltoets Toekomstige mobiliteitsplan 5

6 Beleidscontext De sneltoets vervangt: De 5-jaarlijkse 5 herziening van het mobiliteitsplan. De jaarlijkse voortgangsrapportage. Het mobiliteitsplan wordt legislatuurgebonden benaderd en kan worden bijgestuurd. Bekommernissen i.f.v. de sneltoets In de schoot van de gemeentelijke begeleidingscommissie GBC. Eenvoudig en efficiënt op één GBC te behandelen. Een instrument dat de gemeente, deeluitmakend van de GBC, helpt richting te geven aan een mobiliteitsplan en het mobiliteitsbeleid. Bekommernissen i.f.v. de sneltoets Uitgaan van gekende informatie. Uitgaan van gekende procedures. Planlast: niet nodeloos hernemen, maar de GBC op het juiste moment terug laten instappen in het planproces. 6

7 Sneltoets Wat is de gewijzigde planningscontext? Wat is er reeds aanwezig in het MP en wat is de actualiteitswaarde? Wat is ontbrekend? Wat selecteert de GBC als wenselijk bij te sturen? Sneltoets - 3 stappen. Stap 1: Informatief deel Stap 2: Toetsing mobiliteitsplan Stap 3: Plan van aanpak Gewijzigde planningscontext Mobiliteitsplan Vlaanderen Conform verklaard lokaal mobiliteitsplan Voortgangsrapport lokaal mobiliteitsplan Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Provinciaal ruimtelijk structuurplan Afbakening stedelijk gebied Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Infrastructuurprogramma Vlaams Gewest Wetgeving zone 30 aan de schoolomgevingen Basismobiliteit naar netmanagement De Lijn studies (spartacus( spartacus,, kustzone, ) Masterplan Antwerpen 7

8 Gewijzigde actualiteitswaarde Per werkdomein : Ruimtelijk beleid Verkeersnetwerken Flankerende maatregelen De milieucluster Sneltoets - 2 vragen en 3 sporen. Vraag 1: Consensus over beleidsplan? Neen Ja Ja Vraag 2: Uitdiepen / toevoegen van thema s? Neen Spoor 1 Vernieuwen Spoor 2 Verbreden Verdiepen Spoor 3 Bevestigen 2 vragen Vraag 1: Gesloten vraag Staan de actoren van de GBC nog uitdrukkelijk en onverdeeld achter het beleidsscenario? Vraag 2: Open vraag Welke thema s wenst de GBC toe te voegen aan het beleidsplan (verbreden) dan wel verder uit te werken (verdiepen)? 8

9 3 sporen Vernieuwen Uitgaan van mobiliteitsplan en andere info. Scenario s herziening. Verbreden / verdiepen Uitgaan van mobiliteitsplan Deelthema s afbakenen Bevestigen Verdere uitvoering van het mobiliteitsplan Instappen op het geschikte moment Huidige mobiliteitsplan Spoor 1 Spoor 2 Spoor 3 Oriëntatienota Bestaande toestand Planningscontext Problemen Onderzoek Synthesenota Onderzoek Scenario s Werkdomeinen Afweging Beleidsplan Beleidsplan Werkdomeinen Acties Oriëntatienota Bestaande toestand Planningscontext Problemen Onderzoek Synthesenota Onderzoek Scenario s Werkdomeinen Afweging Onderzoeken Werkdomeinen Beleidsplan Beleidsplan Beleidsplan Beleidsplan Werkdomeinen Werkdomeinen Acties Acties Acties Toekomstige Mobiliteitsplan Procesverloop Spoor 1 Vernieuwen Sneltoets MP Oriëntatienota Synthesenota Bijstellen van scenario s Bijstellen beleidsplan 9

10 Procesverloop Spoor 2 Verbreden/Verdiepen Sneltoets MP Planologische context Uitdiepen van thema s Toetsing aan beginselen duurzame mobiliteit en beleidsscenario Gecoördineerde versie mobiliteitsplan Bijstellen acties Verdiepen (reeds gedeeltelijk aanwezig thema) Deelthema s Parkeerbeleid Sluipverkeer Categorisering lokale wegennet en snelheidszone Gemeentegrensoverschrijdende aspecten Toegankelijkheid Autoluwe kernen Verbreden (nieuwe thema s, nieuwe ruimte) Deelthema s Parkeerbeleid Categorisering lokale wegennet en snelheidszone Deelruimten Stationsomgeving X Schoolomgeving Y Buurt of wijk Z 10

11 Procesverloop Spoor 3 Bevestigen Sneltoets MP Actualiseren acties Uitvoering Aandachtspunten 1 Integrale benadering van mobiliteit blijft prioriteit. Samenhang tussen ruimte, netwerken en ondersteunende maatregelen kan nog merkelijk verbeteren. Een inhoudelijke stap zetten. Aandachtspunten 2 Een open methodiek. Integratie naar milieu is mogelijk. Milieuaspecten zijn mogelijkheden om geïntegreerd te verdiepen. Milieu- of duurzaamheidsambtenaar opnemen in GBC-sneltoets sneltoets. 11

12 Aandachtspunten 3 Voorbereiding van het informatief deel door mobiliteitsambtenaar van de gemeente. Gedeeltelijke voorbereiding van het informatief deel door afdeling beleid en mobiliteit van MOW. Aandachtspunten 4 De vaste leden van de GBC zijn best aanwezig. Voor de toetsing korte toelichting in GBC van het mobiliteitsplan door de mobiliteitsambtenaar. Subsidieregeling Sneltoets wordt als een normale taak aanzien en wordt niet gesubsidieerd. Een nieuwe module 1 wordt gesubsidieerd voor 2/3 van de kosten. 12

13 4. VERBREDEN EN VERDIEPEN van het gemeentelijk mobiliteitsplan Aanleiding sneltoets / verbreden-verdiepen verdiepen 1e generatie mobiliteitsplannen naderen houdbaarheidsdatum: Nieuwe ontwikkelingen binnen gemeente Nieuwe thema s (b.v. fietsfonds, milieu) Nieuwe en diepere accenten (b.v. parkeren, consequenties categorisering) Voortgangsrapportage niet echt succesvol 1e generatie vaak onvoldoende duurzaam: nieuwe, verdere stap nodig Welke thema s? Hoe te selecteren? Hoeveel thema s? Hamvragen 13

14 Selectie van thema s en onderwerpen: globale of specifieke thema s DOELSTELLINGEN b.v. verkeersveiligheid, bereikbaarheid WERKDOMEINEN (A, B, C) b.v. categorisering van wegen THEMA S EN ONDERWERPEN b.v. ontwikkeling vormtypologie per type Doelstellingen als thema 5 basisdoelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen: inhoudelijke verankering: Verkeersveiligheid Bereikbaarheid Verkeersleefbaarheid Toegankelijkheid Milieu Werkdomeinen als thema 3 Werkdomeinen: A: Ruimtelijke ontwikkelingen B: Verkeersnetwerken C: Ondersteunende maatregelen Klassieke onderwerpen (b.v. categorisering) verdiepen Nieuwe onderwerpen (b.v. trage wegen) verbreden 14

15 Werkdomein A Klassieke onderwerpen: Ruimtelijke plannen Strategisch ruimtelijke projecten Specifieke deelruimten Nieuwe onderwerpen: Autoluwe kernen en gebieden Werkdomein B Klassieke onderwerpen: Categorisering van wegen (oorspronkelijk WD A) verblijfsgebieden (naar WD A) fietsroutes en fietsroutenetwerken openbaar vervoer parkeerbeleid en plan overstapvoorzieningen en halte-accommodatie accommodatie multimodaal personenvervoer Nieuwe onderwerpen: routes zwaar vervoer Werkdomein C Klassieke onderwerpen: vervoersmanagement tarifiëring campagnes marketing en info naar specifieke doelgroepen handhaving beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie Nieuwe onderwerpen: gemeentegrens overschrijdende aspecten monitoring en evaluatie 15

16 Mogelijke thema s in WD A B.v.: verkeersproductie nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geluidwerende voorzieningen opmaak structuurschets stationsomgeving Mogelijke thema s WD B B.v. opmaak gebruiks- en vormtypologie per wegtype snelheidsplan selectie en afbakening autoluwe kernen en gebieden weren sluikverkeer actualisatie ongevalsgis actualisatie BFFN ontwikkeling netwerk en beleidsplan trage wegen bijkomend parkeeronderzoek of opmaak parkeerplan opmaak routeplan zwaar vervoer actualisatie basismobiliteit en netmanagement behoeftenonderzoek fietsstallingen actieplan halte-accommodatie accommodatie Mogelijke thema s WD C B.v. opmaak snelheids-handhavingsplan handhavingsplan politiezone (bovengemeentelijk) opmaak basisvisie bewegwijzering afspraken buurgemeenten rond afsluiting van wegen campagne "met belgerinkel naar de winkel" organisatie autoluwe schoolweek maatregelen beperking parkeer-zoekverkeer toepassing CAR-model (milieutoetsing) 16

17 Tabel : Mogelijke verbredings- en verdiepingsthema's Doelstellingen Werkdomeinen en subwerkdomeinen (niet limitatief) A(n): ruimtelijke plannen A(n): strategisch ruimtelijke projecten A(n): speciale beschermingszones A(n): B(n): categorisering van wegen B(n): verblijfsgebieden B(n): fietsroutes en fietsroutenetwerken B(n): trage wegen B(n): openbaar (personen)vervoer B(n): routes zwaar vervoer B(n): parkeerbeleid en plan B(n): overstapvoorz.. en halte-acc acc. B(n): multimodaal goederenvervoer B(n): C(n): vervoersmanagement C(n): tarifiëring ring openbaar vervoer C(n): campagnes C(n): marketing, info naar doelgroepen C(n): handhaving C(n): beleidsonderst. en gem. organisatie C(n): gem.grens grens-overschrijdende aspecten C(n): monitoring en evaluatie C(n): Mogelijke concretisering verbredings- en verdiepingsthema s s (niet limitatief) A(nn nn): berekening/inschatting verkeersproductie nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen A(nn nn): geluidwerende voorzieningen A(nn nn): B(nn nn): opmaak gebruiks- en vormtypologie per wegtype B(nn nn): snelheidsplan B(nn nn): selectie en afbakening autoluwe kernen en gebieden B(nn nn): weren sluikverkeer B(nn nn): actualisatie ongevalsgis B(nn nn): actualisatie BFFN B(nn nn): ontwikkeling netwerk en beleidsplan trage wegen B(nn nn): bijkomend P-onderzoek of opmaak parkeerplan B(nn nn): opmaak routeplan zwaar vervoer B(nn nn): actualisatie basismobiliteit en netmanagement B(nn nn): behoeftenonderzoek fietsstallingen B(nn nn): actieplan halte-accommodatie accommodatie B(nn nn): C(nn nn): snelheids-handhavingsplan handhavingsplan politiezone C(nn nn): opmaak bewegwijzeringsplan C(nn nn): afspraken buurgem.. afsluiting van wegen C(nn nn): maatregelen beperking parkeer-zoekverkeer MILIEU- EFFECTEN TOEGANKELIJK- HEID VERKEERS- LEEFBAARHEID BEREIK- BAARHEID VERKEERS- VEILIGHEID Basisfilosofie V-V: V V: Onderlinge samenhang maatregelen Zonder samenhang geen verbreden- verdiepen! Mate van verbreden-verdiepen verdiepen meten aan de hand van de samenhang tussen de maatregelen B.v.: bewegwijzeringsplan moet geënt zijn op de wegencategorisering,, de routering zwaar vervoer en de afbakening van verkeersluwe gebieden Conclusie: antwoord op hamvragen Welke thema s? vrij te kiezen SPEERPUNTEN van het gemeentelijk verkeersbeleid de komende 3-53 jaar Hoe te selecteren? Deductief (theoretisch - visionair): via doelstellingen werkdomeinen Inductief (pragmatisch): via concrete problemen, wensen en verlangens Hoeveel thema s? bewuste SELECTIE van thema s tot max (1 mag ook) zoniet gaat het over een feitelijke volledige herziening via spoor or 1 Wat met de rest? automatisch meegenomen via de relatiematrices (onderlinge verbanden) en bij de actualisatie van het actieprogramma 17

18 Stappenplan verbreden-verdiepen verdiepen 1. Uitkomst sneltoets actualisatie planningscontext (kader) 2. Opmaak verbredings- en verdiepingsmatrices (aangeven relaties) 3. Opmaak relatietabellen en formulering taakstellingen (omschrijving relaties) 4. onderzoeksopzet / plan van aanpak (vragen en problemen onderzoekbaar maken) 5. Uitvoering onderzoek (tellen, meten, enquêteren, ) 6. Aanpassing duurzaam mobiliteitsscenario (optioneel) (ontwikkeling visie) 7. Formulering nieuw beleidsplan (uitwerking visie) 8. Evaluatie relatietabel en taakstellingen (pré-evaluatie) 9. Uitwerken actieprogramma s (concrete maatregelen en afspraken) 5. START- EN PROJECTNOTA S Vroeger: Niets (enkel investeringsprogramma) N.a.v. convenanten: Algemeen beleid: mobiliteitsplan + uitvoeringsplannen: projectnota s Problemen: Oplossing: splitsing van het proces 1. De voorbereiding van het project: waarom en wat? Dit is de analyse- en conceptfase, en zit vervat in de START-nota nota. 2. De uitvoering van het project: hoe? Dit is de uitwerkings- en detailleringsfase,, en zit vervat in de PROJECT-nota nota. Cfr. probleemoplossingsproces 18

19 Modules (1) 1. Ondersteuning strategische planningsactiviteiten (Opmaak mobiliteitsplan) 2. Aanleg van rondwegen en andere verbindingswegen 3. Herinrichting van doortochten 4. Subsidiëring van wegverlichting (in doortochten) 5. Geluidwerende maatregelen (langs gewestwegen) 6. Netheid op de gewestwegen 7. Informatieverschaffing openbaar vervoer 8. Vrijliggende bus- en/of trambanen 9. Verhoging van het openbaar vervoersaanbod 10. Subsidiëring herinrichting van schoolomgevingen Modules (2) 11. Aanleg van fietspaden langs gewestwegen 12. Aanleg van fietspaden langs gemeente- of provinciewegen 13. Subsidiëring van fietspaden langs gewestwegen 14. Aanleg of herinrichting van aansluitingsinfrastructuur voor zones van commerciële activiteiten 15. Flankerende maatregelen 16. Herinrichting van wegvakken (geen doortochten) 17. Wegverlichting van kruispunten en wegvakken (geen doortochten) 18. Herinrichting van singuliere kruispunten en oversteekplaatsen 19. Opmaak van streefbeelden Aparte starnota vereist voor alle modules, uitgezonderd 1, 5, 15 Start- en projectnota ook voor fietsfondsdossiers en stationsomgevingen Soms gecombineerde start- en projectnota mogelijk bij eenvoudige dossiers Vaak gecombineerd in koepelmodules 19

20 Inhoud startnota Probleemstelling en doelstellingen: lokalisatie van het knelpunt of probleemgebied aanleiding van het project (voorlopige) probleemstelling: wat moet opgelost worden? (zeer korte probleemschets) doelstellingen: Wat wil men bereiken? Eventueel ook criteria of taakstellingen m.b.t. de latere evaluatie, b.v. vermindering ongevallen met X%, vermindering van de rijsnelheden, opm.:doelstellingen omvatten nooit maatregelen, maar wel een gewenste situatie of evolutie. B.v. niet: het aanleggen van een fietspad langs weg X. B.v. wel: : het verbeteren van de veiligheid en het comfort van het fietsverkeer op de route tussen A en B. Planningscontext: ruimtelijk-planologisch, op macro- en mesoniveau; Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, gewestplan, geldende Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA s), Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP s), verkeerskundig: Mobiliteitsplan Vlaanderen, Gemeentelijk Mobiliteitsplan, Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFFN), routes uitzonderlijk vervoer, netwerken openbaar vervoer, afbakening bebouwde kommen, streefbeeldstudies, school- of bedrijfsvervoersplannen, Randvoorwaarden: juridisch: specifieke voorwaarden uit gewestplannen, BPA s, RUP s, Speciale beschermingszones inzake natuur rooilijnen en verkavelingen, technisch: omzendbrieven en vademecums vanuit gebruikersoogpunt voor de verschillende modi beleidsmatig: vanuit overige beleidsdomeinen (milieu, ) uitvoeringstechnisch: samenhang met andere projecten en partners: m.n. riolering en verlichting! 20

21 Visies van actoren: welke specifieke verwachtingen en visies hebben de verschillende actoren? welke oplossingsrichtingen en alternatieven zijn al dan niet bespreekbaar? Inhoudelijke analyse: ruimtelijke analyse op meso- en microniveau, in voorkomend geval met indeling in type-gebieden: ruimtelijk-functionele structuur, morfologie, landschap en reliëf, verkeerskundige analyse op meso- en microniveau: gebruik van het netwerk (tellingen, relaties, snelheidsmetingen, ongevallen, : dit zijn vnl. nulmetingen ten einde het project later te kunnen evalueren), kenmerken van de verschillende netwerken (profielen, kruispunten, haltes, snelheidsregimes, ), schoolvervoersplan (indien van toepassing),. synthese: (definitieve) probleemstelling: besluit van de analyse met duiding van trends en kansen, liefst met een knelpunten/potentiekaart, als grafische toelichting bij de probleemstelling. Voorgestelde (alternatieve) oplossingsrichtingen of concepten: minimum 2 volwaardige, en wezenlijk verschillende oplossingsrichtingen, liefst in conceptvorm. moet realiseerbaar zijn indien een streefbeeldstudie of andere consensusnota voorhanden is het niet meer verplicht meerdere oplossingsrichtingen uit te werken. een (verkeers)structuurschets per alternatief: schematisch overzicht van alle relevante aspecten als snelheid, verlichting, type fietspad, wegbreedte, groen, verlichting, bushaltes, Afweging van de oplossingsrichtingen en keuze van de oplossing: de afweging van de oplossingsrichtingen door de GBC, in voorbereiding door de ontwerper, gebeurt op basis van diverse toetsingscriteria gedefinieerd vanuit de doelstellingen en randvoorwaarden. criteria: financieel, ruimtelijk, ecologisch, verkeerskundig, beoordeling door de actoren in de GBC. keuze van de gewenste oplossing in consensus. 21

22 Procedure: convenantgebonden project? Zo ja, welke modules? evt. parallelle procedures: MER, RUP, onteigening, verslagen van de GBC, evt. eerdere PAC (in bijlage) verdere timing van het totale planproces Financiële raming: voorlopige inschatting van het totaalbedrag eventueel opgedeeld in deelprojecten opgedeeld per module (indien meerdere modules van toepassing (koepelmodule)) opgedeeld per partner: wie betaalt wat en aan welk percentage? Kwaliteitscriteria startnota s volledigheid van de informatie (cfr. inhoud van een startnota) juistheid van de informatie: zijn de gegevens nog actueel, correct gemeten,? mate waarin de alternatieve oplossingsconcepten zijn uitgewerkt: voldoende aantal, inhoudelijke relevantie, detailleringsniveau, kwaliteit van de alternatieve oplossingsconcepten: probleemoplossend vermogen en geen nieuwe problemen veroorzaken haalbaarheid van de alternatieven: fysiek-ruimtelijk inpasbaar, juridisch mogelijk, financieel haalbaar, mate waarin de doelstellingen met betrekking tot duurzame mobiliteit worden gediend: bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, toegankelijkheid, natuur & milieu (cfr. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Mobiliteitsplan Vlaanderen) coherentie (boven)lokale plannen (provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijk mobiliteitsplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ) STOP-principe 22

23 diepgang en evenwicht van de afweging van de oplossingsconcepten: gebruik van de juiste criteria en passende gewichten. mate en evenwichtigheid van inbreng vanuit de verschillende partners (gemeente, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Agentschap Ruimtelijke Ordening, ) in de uitwerking en de keuze van het concept. Juist dit is de kern van het convenanten-beleid. algemeen: leesbaarheid, redactie, duidelijkheid kaartmateriaal, Inhoud projectnota Inleiding en situering: situering van het project op basis van een liggingsplan bespreking van eventuele aanpassingen t.a.v. de startnota terugkoppeling naar de in de startnota vooropgestelde doelstellingen Samenvatting concept startnota: overzicht van de uitgangspunten van het concept gekozen in de startnota, met eventueel een verdere verdieping beschrijving van de ruimtelijke en verkeerskundige keuzes in het weerhouden concept. beschrijving van de zones van het projectgebied Verbeteringen, aanvullingen van en afwijkingen op de startnota: eventuele verbeteringen of aanvullingen op basis van het PAC-verslag van de startnota eventueel verder onderzoek ter onderbouwing van het gekozen concept eventuele aanvullende beschrijving van de planningscontext, de beschrijving van aangrenzende projecten, eventuele motivatie van eventuele afwijkingen van het gekozen concept bij de concrete projectuitwerking 23

24 Concrete uitwerking van het project: grondplan in passende schaal (bij voorkeur minimaal 1:500) typen dwarsprofielen: min. één per gebiedstype, zeker ook voor cruciale passages (evt. versmallingen en overgangen) lengteprofiel, met name bij ongelijkgrondse kruising(en) voorziene groenelementen, verlichtingsstructuur, de gebruikte materialen, afwateringsprincipes, inpassing in de ruimtelijke context, specifieke ontwerpdetails: bushalten (inplanting en toegankelijkheid), overgang aanliggend-vrijliggende fietspad- suggestiestroken, toelichting m.b.t. de inplanting van verkeerslichten en signalisatieborden, overige ontwerpelementen: gevolgen op nutsvoorzieningen, onteigeningen,... invloed van de fasering der werken op de verkeersafwikkeling in de regio (indien van toepassing) flankerende maatregelen: communicatie, sensibilisatie, handhaving, engagementen van andere partners: onderhoud, nieuwe maximum toegelaten snelheid, Evaluatie van het project: overzicht van de te nemen stappen: wie: taakverdeling tussen de partners wanneer: hoe lang na de uitvering hoe: evaluatie-criteria, en wijze waarop de criteria gemeten worden Verdere procedure: beschrijving procesverloop: verslagen van de GBC en de vorige PAC (in bijlage) uitvoeren overeenkomsten en afspraken met andere partners verdere procedures in het kader van RUP, MER, onteigeningen, vooropgestelde aanvangsdatum van de werken Raming: geactualiseerde versie van de raming in de startnota Kwaliteitscriteria projectnota s volledigheid van de informatie; cfr. inhoud projectnota. juiste maatvoering van de onderdelen van het ontwerp (voetpaden, fietspaden, bushaltes, rijweg, parkeerplaatsen, markeringen, ) conform de wetten en richtlijnen terzake (b.v. Code voor de Wegbeheerder, verordening voetpaden in bebouwde kommen, diverse vademecums, omzendbrieven, dienstorders AWV, dienstnota s De Lijn, ) kwaliteit van de argumentatie indien van de gewenste maatvoering wordt afgeweken algemeen: leesbaarheid, redactie, duidelijkheid kaartmateriaal en ontwerpplannen, 24

25 Vaak voorkomende fouten doel = maatregel oplossingsnota i.p.v. probleemverkennende nota (startnota = ± projectnota) p soms nota na de feiten slechts 1 oplossing bestudeerd: vooringenomenheid randvoorwaarden te globaal onderzocht (b.v( b.v.. fietspad is ruimer dan vademecum toepassen) geen fundamenteel verschillende alternatieven "nep"-alternatieven "excuus"-alternatieven geen voorafgaande GBC! oplossing te gedetailleerd uitgewerkt, conceptueel niveau overgeslagen geen timing of kostenraming geen verdeling van de kosten tussen de partners te snel willen werken (m.n. bij gevaarlijke punten), hierdoor geen en terugkoppelingen mogelijk??? afwijkingen van de startnota achteraf??? Wie maakt de nota s op? Meestal: gemeente: modules 4, 10, 13, 14, 15, en fietsfondsdossiers Vlaamse Overheid (AWV( AWV): modules 2, 3, 5, 11, 12, 16, 17, 18 De Lijn: modules 8 en 9 sommige provincies maken ook fietsfondsdossiers opmaken, met name voor sommige (gemeentegrens( gemeentegrens-overschrijdende) hoofd-fietsroutes fietsroutes Bijstand door studiebureau is steeds mogelijk Nabije toekomst: evaluatienota s Waarom? leermoment: informatie over effecten van uitgevoerde maatregelen, b.v.. de veiligheidseffecten van een nieuwe rotonde, de mate waarin meer wordt gefietst door aanleg van een fietspad, Belangrijk voor nieuwe projecten. kwaliteitscontrole: is het project ook uitgevoerd zoals oorspronkelijk gepland? Wijzigingen nodig? communicatie-instrument: instrument: indien de doelstellingen zijn gehaald: positief Indien de doelstellingen niet zijn gehaald: objectief argument voor meer aanvullende of flankerende maatregelen. 25

26 Inhoud evaluatienota s korte situering en ligging van het project overzicht van de doelstellingen en engagementen (visies actoren) uit de startnota schets van het procesverloop: momenten dat de GBC is bijeengekomen momenten dat het project werd voorgelegd aan de PAC/OVC opvolging van de werken eventuele technische bijsturingen, en beslissingen hieromtrent wijze waarop het project aan de bevolking werd voorgesteld analyse van het uitgevoerde project: eventuele afwijkingen tussen het ontwerp dat op de PAC/OVC positief is geadviseerd, en het uiteindelijk uitgevoerde project mate waarin werd rekening gehouden met de opmerkingen en adviezen van de PAC/OVC aspecten die een invloed hebben op het comfort en/of de gebruikswaarde die niet op het oorspronkelijke plan konden worden beoordeeld (b.v( b.v.. verticale elementen, groenelementen, boordstenen, waterslikkers, ) vergelijking tussen de oorspronkelijk geraamde en de uiteindelijk betaalde kostprijs conclusies voor verbeteringen op korte termijn en/of voor toekomstige projecten effecten van het uitgevoerde project: terugkoppeling naar de doelstellingen: een inhoudelijke evaluatie op basis van metingen en tellingen (b.v( b.v.. hoe sterk is het fietsgebruik gestegen?) terugkoppeling naar de probleemstelling: mate waarin een oplossing wordt geboden voor de gestelde problemen (b.v( b.v.. wordt er nog geklaagd over onveiligheid, zijn de ongevallen verdwenen,?) vergelijking tussen de voor- en nasituatie, zowel qua beoogde als neveneffecten, positieve als negatieve effecten 26

27 stand van zaken van de afspraken: mate waarin de partners hun engagementen zijn nagekomen mate waarin de flankerende maatregelen zijn uitgevoerd eventuele nieuwe afspraken om evt. nieuwe maatregelen uit te voeren conclusie: beschrijving van maatregelen om het project verder te optimaliseren (infrastructureel en niet-infrastructureel) infrastructureel) leerpunten voor toekomstige, gelijkaardige projecten, naar uitvoering en begroting mate waarin dit project bijdraagt aan het duurzame mobiliteitsbeleid 7. VADEMECUMS Beschikbaar: te downloaden via Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid Vademecum Motorrijdersvoorzieningen Vademecum Fietsvoorzieningen Vademecum Voetgangersvoorzieningen Vademecum Verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom Vademecum Toegankelijk Domein En: Vademecum rotondes (1997): niet via de website Toepassing richtlijnen, geen wetten toch best zoveel mogelijk te volgen, ook op gemeentewegen en buiten het mobiliteitsconvenant: herkenbare verkeersomgeving soms wel strikt toetsingskader bij PAC 27

28 b.v. fietsvoorzieningen Voorbeelden Fietssuggestiestroken 28

29 7. OVERLEGORGANEN EN BESLUITVORMINGSPROCES GBC: Gemeentelijke Begeleidings Commissie kloppend hart van het mob. convenant gemeente is initiatiefnemer en voorzitter komt minstens één maal bijeen bij elk convenantgebonden project kan ook bij grensoverschrijdende of bovenlokale aspecten vaste partners: gemeente, Vlaamse Overheid, De Lijn extra partners: provincie, R.O. Vlaanderen, NMBS, : afhankelijk van het project lokale actoren en sectoren: scholen, middenstand, indien de gemeente dit wenst (heeft ook nadelen) inhoudelijk werk gebeurt best op voorhand GBC neemt besluiten in consensus. PAC: Provinciale Audit Commissie: Naar aanleiding van mobiliteitsconvenant (korte geschiedenis) Georganiseerd per provinciale afdeling IVA Infrastructuur (vroegere AWV), dus niet de Provincies PAC = formeel toetsmoment van het werk van de Gemeentelijke Begeleidings-Commissie (GBC) PAC = adviesorgaan naar de minister PAC beslisorgaan of inhoudelijke werkgroep Actoren Leden: Permanente leden: Agentschap Wegen en Verkeer (voorzitter) (+ evt. EMA, EMG), Agentschap R.O.Vlaanderen, Dept. MOW- BMV, Dept. RWO (R.P.), De Lijn, Provincie, externe/of interne auditor. Niet permanente leden: betreffende gemeenten (+ studiebureau), NMBS, BIVV,, politie, 29

30 2 soorten PAC: PAC mobiliteitsplannen (modules 1+15): interne auditor PAC PAC projecten (overige (project)modules): externe auditor Soms tegenstrijdigheden Bevorderen bereikbaarheid kan autogebruik verhogen en (ongewenste) R.O stimuleren Bevorderen bereikbaarheid kan tot sluiproutes leiden (maar congestie ook!) Bevorderen bereikbaarheid kan tot meer autoverkeer en dus potentiële onveiligheid leiden Aanleg fietspaden in kwetsbare zones? Stimulering fietsverkeer niet altijd veilig! Specifieke maatregelen autoverkeer kan autogebruik verhogen (b. Kiss+Ride aan scholen) Nog voorbeelden Afsluiten sluiproutes kan tot meer autokm leiden (maar enkel bij impliciet autodenken) Afstemming eisen vademecums Soms interne discussies en conflicten (b.v. fietspaden in schoolomgevingen) Lokale veiligheid versus algemene veiligheid en herkenbaarheid van wegtypen (b.v. rotondes, drempels) 30

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009

Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Provincie Oost-Vlaanderen Arrondissement Dendermonde Gemeente Waasmunster Mobiliteitsplan Beleidsplan Spoor 3, Actualisering van het actieprogramma Aangepast aan opmerkingen PAC 16/02/2009 Bruulstraat

Nadere informatie

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen

Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Categorisering van lokale wegen mei 2004 - Page 1 - Categorisering van lokale wegen - Richtlijnen, toelichting en aanbevelingen Valère Donné, AWV INLEIDING... 2 1. RICHTLIJNEN VOOR DE CATEGORISERING VAN

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 12214 MONITEUR BELGE 27.02.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

Nadere informatie

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen

Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen 1 Naar een eigenlijk gebruik van plattelandswegen Voorbeeldenboek Aanpak sluipverkeer 2 Het voorbeeldenboek werd samengesteld door de themagroep Oneigenlijk gebruik van lokale wegen in landelijk gebied

Nadere informatie

KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007

KENNISGEVINGSNOTA. planmer N71 Neerpelt omleidingsweg. MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007 KENNISGEVINGSNOTA planmer N71 Neerpelt omleidingsweg MOW - agentschap infrastructuur - afdeling Limburg mei 2007 - 2 - Inhoud: Figuren:...- 6 - Kaarten:...- 6 - Tabellen:...- 7 - I. De kennisgevingsnota:

Nadere informatie

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009

Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Nieuwpoort Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2005-2009 Colofon Opdrachtgever Stad Nieuwpoort Opdrachthouder wvi West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Projectteam Ann Tack, Nathalie Garré,

Nadere informatie

Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma

Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma Mobiliteitstoets: personenverkeer in ruimtelijke planprocessen naar een veelvormig programma Peter Kroeze Dirk Ligtermoet In opdracht van en in samenwerking met : Adviesdienst Verkeer en Vervoer Carmen

Nadere informatie

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur

Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009. Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Beleidsnota Openbare Werken 2004 2009 Kris Peeters Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Leeswijzer... 4 1 Beleidskader en visie... 5 1.1 Krachtlijnen

Nadere informatie

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen

Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen Bijlage III a toelichtingsnota Leeswijzer Dit document is de toelichtingsnota bij het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten

Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Verslag Belgische Inspiratiemeeting Mobiliteitsmanagement Tools voor een duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid in steden en gemeenten Brussel, 19 maart 2013 De vierde editie van de Belgische inspiratiemeeting

Nadere informatie

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Handleiding plan-m.e.r. voor ruimtelijke uitvoeringsplannen Versie 2.2. 11 augustus 2009 Aangepast aan wet- en regelgeving van toepassing op 31 juli 2009 Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en

Nadere informatie

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40

Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Plan-MER ontsluiting Haspengouw E40 Kennisgevingsnota Definitief Agentschap Wegen en Verkeer Wegen en Verkeer Limburg Koningin Astridplein 3500 Hasselt Grontmij Belgium NV Hasselt, 29 april 2014 Handtekeningenlijst

Nadere informatie

Preventief werken aan verkeersveiligheid

Preventief werken aan verkeersveiligheid Preventief werken aan verkeersveiligheid Een leidraad voor steden en gemeenten Helmut Paris Stephan Van den Broucke KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Onderzoeksgroep voor Gezondheidspsychologie 2006 Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid

Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Een evaluatie van het beleid, gericht op verkeersveiligheid en bereikbaarheid Feitenrapport Opdrachtgever: RekenkamerCommissie Haarlemmermeer ECORYS Nederland BV Koen Vervoort Bart Witmond Rotterdam, 23

Nadere informatie

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM

PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM PLAN-MER PRUP OMLEIDINGSWEG ANZEGEM Eindrapport Provincie West-Vlaanderen COLOFON Opdracht: Plan-MER PRUP Omleidingsweg Anzegem Eindrapport Opdrachtgever: Provincie West-Vlaanderen Dienst Ruimtelijke Planning

Nadere informatie

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding

Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal sociaal beleid een handleiding lokaal sociaal beleid Strategische planning voor het lokaal

Nadere informatie

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht

Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Gemeentelijk energie- en klimaatactieplan Brecht Februari 2015 INHOUD A. INLEIDING... 4 1 Achtergrond... 4 2 Ambitie en visie van de gemeente... 5 3 Opbouw en uitvoering plan... 5 B. SITUATIE EN UITDAGINGEN...

Nadere informatie

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020

HEIST-OP-DEN-BERG. Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 HEIST-OP-DEN-BERG Energie- en klimaatactieplan Kempen2020 Inhoud INHOUD I INLEIDING... 1 1 Achtergrond... 1 2 Ambitie en visie van de gemeente... 2 3 Opbouw en uitvoering plan... 2 4 Financiële aspecten...

Nadere informatie

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten

Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Naar een snellere en betere besluitvorming over complexe projecten Verslag van de Commissie Investeringsprojecten Voorzitter Cathy Berx (UA, Gouverneur provincie Antwerpen) Leden Marc Boes (KULeuven) Norbert

Nadere informatie

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland

Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Startnotitie uitbreiding elektriciteitsnet Kop Noord-Holland Voornemen tot het opstellen van een Provinciaal Inpassingsplan ten behoeve van een uitbreiding van het elektriciteitsnet in de Kop van Noord-Holland

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen

Stad Antwerpen. Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Stad Antwerpen Wegwijzer voor een efficiënte en duurzame stedelijke distributie in Vlaanderen Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 I Aan de slag met stedelijke distributie 8 1 Wat verstaan we onder

Nadere informatie

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom

MER-Screening. Project RUP Aan de Kom milieudienst MER-Screening Project RUP Aan de Kom Goedgekeurd college van burgemeester en schepenen in zitting van 3 april 2009 MER-screening voorontwerp van RUP Aan de Kom 1 Inhoudstabel Aanleiding tot

Nadere informatie

Gemeentelijk klimaatactieplan

Gemeentelijk klimaatactieplan Gemeentelijk klimaatactieplan sustainable energy action plan voor de Covenant of Mayors 1 COLOFON SAMENSTELLING Bond Beter Leefmilieu, provincie Limburg en de gemeente Overpelt Dit gemeentelijk klimaatactieplan

Nadere informatie

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen

Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening. Aanwijzingen en aanbevelingen Cultuurhistorisch onderzoek in de vormgeving van de ruimtelijke ordening Aanwijzingen en aanbevelingen 2 Inhoud 1 De ruimtelijke ordening en cultuurhistorisch onderzoek 3 2 Producent, participant, proces

Nadere informatie

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom

4 Brochure voor de wegbeheerder. Zone 30. Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid. in de bebouwde kom 4 Brochure voor de wegbeheerder Zone 30 Voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom zone 30 Redactie Isabelle Janssens, BIVV Coördinatie An Volckaert, BIVV In samenwerking met de Afdeling

Nadere informatie

Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid

Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid Langetermijnvisie voor het Vlaamse zeehavenbeleid Kennisgeving voor de planmilieueffectrapportage Augustus 2004 RA-8038-743-15-40 Opdrachtgever document 8038-743-15-40 versie auteur(s) paraaf Ministerie

Nadere informatie

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten

Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Kaderstellende rol van de raad bij complexe projecten Conclusies en aanbevelingen Rekenkamer Weert Oktober 2008 Voorwoord Voor u liggen de resultaten van het rekenkameronderzoek met als centrale vraagstelling

Nadere informatie

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST

PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST PLAN-MER VOOR DE BINNENVAARTVERBINDING SEINE-SCHELDE WEST KENNISGEVING Initiatiefnemer: Waterwegen en Zeekanaal NV, Afdeling Bovenschelde Documentnummer: 8101-512-057-01 Kennisgeving Plan-MER.doc Versie:

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN

HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN HOOFDSTUK 4 ONTWERPRICHTLIJNEN VOOR FIETSVOORZIENINGEN 4.0 INLEIDING De hoger beschreven hiërarchisch opgebouwde fietsroutenetwerken worden geconcretiseerd door middel van fietsvoorzieningen die verschillende

Nadere informatie