Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN"

Transcriptie

1 Introductiecursus Verkeerskunde - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant Joris Willems PCVO Handel, afdeling Verkeerskunde (HSV-Diepenbeek) (www.pcvohandel.be) INHOUD 1. Geschiedenis, achtergronden en structuur van het mobiliteitsconvenant 2. Opmaak van het (basis-)mobiliteitsplan 3. Sneltoets van het mobiliteitsplan 4. Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan 5. Start- en projectnota s 6. Vademecums 7. Overlegorganen en besluitvormingsproces 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN Vroeger: Vlaams Gewest (AWV( AWV): meerjarenprogrammatie: : nauwelijks objectief, niet gemotiveerd Provincies: weinig eigen wegen weinig invloed op verkeer en mobiliteit nauwelijks aandacht voor verkeer 1

2 Gemeenten: zeer veel onderlinge verschillen waaier van plannen (bos en de bomen): verkeersveiligheidsplan fietsplan parkeerplan verkeerscirculatieplan bewegwijzeringsplan concrete herinrichtingsprojecten... Dus: VERSNIPPERING En: eigenbelang versus algemeen belang Nood aan afstemming en coördinatie, over de grenzen heen kijken Wat zijn mobiliteitsconvenants? Overeenkomsten tussen Vlaamse overheid gemeente - De Lijn met betrekking tot investeringen in verkeer en mobiliteit bestaan uit: moederconvenant 19 modules module 1: strategische planningsactiviteiten: opmaak mobiliteitsplan, Gewest betaalt 2/3 2

3 Hoe werkt het? Voor elke module: samenstelling stuurgroep door 3 vaste partners: Vlaamse overheid gemeente De Lijn Eventueel (liefst en indien van toepassing) uit te breiden met: externe deskundigen provincie Agentschap ruimtelijke ordening NMBS Waterwegen Tevens:opmaak plan/document door stuurgroep / begeleidingscommissie, zelfs indien Vlaamse Overheid initiatiefnemer!: Elk mobiliteitsplan en start- en projectnota moet worden goedgekeurd door Provinciale Auditcommissie (PAC) PAC bestaat uit: auditor: interne deskundige voor mobiliteitsplan, externe deskundige voor project: geeft eindadvies begeleider vanuit Departement MOW afgevaardigde agentschap R.O.. Vlaanderen afgevaardigde provincie (mobiliteitsambtenaar) afgevaardigde agentschap Wegen en Verkeer afgevaardigde De Lijn betreffende gemeente indien van toepassing: NMBS, afdeling Natuur en Bos, 2. HET (basis-)mobiliteitsplan What s in a name? GEEN opgepoetst verkeers- of circulatieplan Doel: MOBILITEIT beheersen, duurzame mobiliteit dus verkeersveiligheid en leefbaarheid ook belangrijk 3

4 Schema plankaders Schaalniveau Gewest Provincie Gemeente Ruimtelijk Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Verkeerskundig Mobiliteitsplan Vlaanderen - (geïntegreerd in PRS) Gemeentelijk Mobiliteitsplan Deel gemeente BPA s, RUP s Deelstudies, concrete projecten De 3 fasen van het Mobiliteitsplan 1. Oriëntatiefase: stand van zaken, mondt uit in Oriëntatienota algemene inleiding en situering inventaris bestaande plannen en studies visies actoren (en sectoren) probleemstelling definiëring verder onderzoek 2. Opbouw plan: ontwikkeling scenario s, mondt uit in Synthesenota resultaten verder onderzoek (oriëntatienota) uitwerking trendscenario opbouw scenario s duurzame mobiliteit 4

5 3. Beleidsplan gekozen scenario uitwerken tot actieprogramma prioriteitenstelling uitvoeringstermijnen verantwoordelijkheden opmaak evaluatiemethode 3. SNELTOETS van het Gemeentelijk mobiliteitsplan Doel sneltoets: Een hanteerbaar, eenvoudig instrument dat het gemeentelijke mobiliteitsbeleid dynamiek en leven moet geven, Het huidige mobiliteitsplan toetsen op zijn actualiteitswaarde, Richting geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Positie van de sneltoets Huidige mobiliteitsplan Sneltoets Toekomstige mobiliteitsplan 5

6 Beleidscontext De sneltoets vervangt: De 5-jaarlijkse 5 herziening van het mobiliteitsplan. De jaarlijkse voortgangsrapportage. Het mobiliteitsplan wordt legislatuurgebonden benaderd en kan worden bijgestuurd. Bekommernissen i.f.v. de sneltoets In de schoot van de gemeentelijke begeleidingscommissie GBC. Eenvoudig en efficiënt op één GBC te behandelen. Een instrument dat de gemeente, deeluitmakend van de GBC, helpt richting te geven aan een mobiliteitsplan en het mobiliteitsbeleid. Bekommernissen i.f.v. de sneltoets Uitgaan van gekende informatie. Uitgaan van gekende procedures. Planlast: niet nodeloos hernemen, maar de GBC op het juiste moment terug laten instappen in het planproces. 6

7 Sneltoets Wat is de gewijzigde planningscontext? Wat is er reeds aanwezig in het MP en wat is de actualiteitswaarde? Wat is ontbrekend? Wat selecteert de GBC als wenselijk bij te sturen? Sneltoets - 3 stappen. Stap 1: Informatief deel Stap 2: Toetsing mobiliteitsplan Stap 3: Plan van aanpak Gewijzigde planningscontext Mobiliteitsplan Vlaanderen Conform verklaard lokaal mobiliteitsplan Voortgangsrapport lokaal mobiliteitsplan Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Provinciaal ruimtelijk structuurplan Afbakening stedelijk gebied Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Infrastructuurprogramma Vlaams Gewest Wetgeving zone 30 aan de schoolomgevingen Basismobiliteit naar netmanagement De Lijn studies (spartacus( spartacus,, kustzone, ) Masterplan Antwerpen 7

8 Gewijzigde actualiteitswaarde Per werkdomein : Ruimtelijk beleid Verkeersnetwerken Flankerende maatregelen De milieucluster Sneltoets - 2 vragen en 3 sporen. Vraag 1: Consensus over beleidsplan? Neen Ja Ja Vraag 2: Uitdiepen / toevoegen van thema s? Neen Spoor 1 Vernieuwen Spoor 2 Verbreden Verdiepen Spoor 3 Bevestigen 2 vragen Vraag 1: Gesloten vraag Staan de actoren van de GBC nog uitdrukkelijk en onverdeeld achter het beleidsscenario? Vraag 2: Open vraag Welke thema s wenst de GBC toe te voegen aan het beleidsplan (verbreden) dan wel verder uit te werken (verdiepen)? 8

9 3 sporen Vernieuwen Uitgaan van mobiliteitsplan en andere info. Scenario s herziening. Verbreden / verdiepen Uitgaan van mobiliteitsplan Deelthema s afbakenen Bevestigen Verdere uitvoering van het mobiliteitsplan Instappen op het geschikte moment Huidige mobiliteitsplan Spoor 1 Spoor 2 Spoor 3 Oriëntatienota Bestaande toestand Planningscontext Problemen Onderzoek Synthesenota Onderzoek Scenario s Werkdomeinen Afweging Beleidsplan Beleidsplan Werkdomeinen Acties Oriëntatienota Bestaande toestand Planningscontext Problemen Onderzoek Synthesenota Onderzoek Scenario s Werkdomeinen Afweging Onderzoeken Werkdomeinen Beleidsplan Beleidsplan Beleidsplan Beleidsplan Werkdomeinen Werkdomeinen Acties Acties Acties Toekomstige Mobiliteitsplan Procesverloop Spoor 1 Vernieuwen Sneltoets MP Oriëntatienota Synthesenota Bijstellen van scenario s Bijstellen beleidsplan 9

10 Procesverloop Spoor 2 Verbreden/Verdiepen Sneltoets MP Planologische context Uitdiepen van thema s Toetsing aan beginselen duurzame mobiliteit en beleidsscenario Gecoördineerde versie mobiliteitsplan Bijstellen acties Verdiepen (reeds gedeeltelijk aanwezig thema) Deelthema s Parkeerbeleid Sluipverkeer Categorisering lokale wegennet en snelheidszone Gemeentegrensoverschrijdende aspecten Toegankelijkheid Autoluwe kernen Verbreden (nieuwe thema s, nieuwe ruimte) Deelthema s Parkeerbeleid Categorisering lokale wegennet en snelheidszone Deelruimten Stationsomgeving X Schoolomgeving Y Buurt of wijk Z 10

11 Procesverloop Spoor 3 Bevestigen Sneltoets MP Actualiseren acties Uitvoering Aandachtspunten 1 Integrale benadering van mobiliteit blijft prioriteit. Samenhang tussen ruimte, netwerken en ondersteunende maatregelen kan nog merkelijk verbeteren. Een inhoudelijke stap zetten. Aandachtspunten 2 Een open methodiek. Integratie naar milieu is mogelijk. Milieuaspecten zijn mogelijkheden om geïntegreerd te verdiepen. Milieu- of duurzaamheidsambtenaar opnemen in GBC-sneltoets sneltoets. 11

12 Aandachtspunten 3 Voorbereiding van het informatief deel door mobiliteitsambtenaar van de gemeente. Gedeeltelijke voorbereiding van het informatief deel door afdeling beleid en mobiliteit van MOW. Aandachtspunten 4 De vaste leden van de GBC zijn best aanwezig. Voor de toetsing korte toelichting in GBC van het mobiliteitsplan door de mobiliteitsambtenaar. Subsidieregeling Sneltoets wordt als een normale taak aanzien en wordt niet gesubsidieerd. Een nieuwe module 1 wordt gesubsidieerd voor 2/3 van de kosten. 12

13 4. VERBREDEN EN VERDIEPEN van het gemeentelijk mobiliteitsplan Aanleiding sneltoets / verbreden-verdiepen verdiepen 1e generatie mobiliteitsplannen naderen houdbaarheidsdatum: Nieuwe ontwikkelingen binnen gemeente Nieuwe thema s (b.v. fietsfonds, milieu) Nieuwe en diepere accenten (b.v. parkeren, consequenties categorisering) Voortgangsrapportage niet echt succesvol 1e generatie vaak onvoldoende duurzaam: nieuwe, verdere stap nodig Welke thema s? Hoe te selecteren? Hoeveel thema s? Hamvragen 13

14 Selectie van thema s en onderwerpen: globale of specifieke thema s DOELSTELLINGEN b.v. verkeersveiligheid, bereikbaarheid WERKDOMEINEN (A, B, C) b.v. categorisering van wegen THEMA S EN ONDERWERPEN b.v. ontwikkeling vormtypologie per type Doelstellingen als thema 5 basisdoelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen: inhoudelijke verankering: Verkeersveiligheid Bereikbaarheid Verkeersleefbaarheid Toegankelijkheid Milieu Werkdomeinen als thema 3 Werkdomeinen: A: Ruimtelijke ontwikkelingen B: Verkeersnetwerken C: Ondersteunende maatregelen Klassieke onderwerpen (b.v. categorisering) verdiepen Nieuwe onderwerpen (b.v. trage wegen) verbreden 14

15 Werkdomein A Klassieke onderwerpen: Ruimtelijke plannen Strategisch ruimtelijke projecten Specifieke deelruimten Nieuwe onderwerpen: Autoluwe kernen en gebieden Werkdomein B Klassieke onderwerpen: Categorisering van wegen (oorspronkelijk WD A) verblijfsgebieden (naar WD A) fietsroutes en fietsroutenetwerken openbaar vervoer parkeerbeleid en plan overstapvoorzieningen en halte-accommodatie accommodatie multimodaal personenvervoer Nieuwe onderwerpen: routes zwaar vervoer Werkdomein C Klassieke onderwerpen: vervoersmanagement tarifiëring campagnes marketing en info naar specifieke doelgroepen handhaving beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie Nieuwe onderwerpen: gemeentegrens overschrijdende aspecten monitoring en evaluatie 15

16 Mogelijke thema s in WD A B.v.: verkeersproductie nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geluidwerende voorzieningen opmaak structuurschets stationsomgeving Mogelijke thema s WD B B.v. opmaak gebruiks- en vormtypologie per wegtype snelheidsplan selectie en afbakening autoluwe kernen en gebieden weren sluikverkeer actualisatie ongevalsgis actualisatie BFFN ontwikkeling netwerk en beleidsplan trage wegen bijkomend parkeeronderzoek of opmaak parkeerplan opmaak routeplan zwaar vervoer actualisatie basismobiliteit en netmanagement behoeftenonderzoek fietsstallingen actieplan halte-accommodatie accommodatie Mogelijke thema s WD C B.v. opmaak snelheids-handhavingsplan handhavingsplan politiezone (bovengemeentelijk) opmaak basisvisie bewegwijzering afspraken buurgemeenten rond afsluiting van wegen campagne "met belgerinkel naar de winkel" organisatie autoluwe schoolweek maatregelen beperking parkeer-zoekverkeer toepassing CAR-model (milieutoetsing) 16

17 Tabel : Mogelijke verbredings- en verdiepingsthema's Doelstellingen Werkdomeinen en subwerkdomeinen (niet limitatief) A(n): ruimtelijke plannen A(n): strategisch ruimtelijke projecten A(n): speciale beschermingszones A(n): B(n): categorisering van wegen B(n): verblijfsgebieden B(n): fietsroutes en fietsroutenetwerken B(n): trage wegen B(n): openbaar (personen)vervoer B(n): routes zwaar vervoer B(n): parkeerbeleid en plan B(n): overstapvoorz.. en halte-acc acc. B(n): multimodaal goederenvervoer B(n): C(n): vervoersmanagement C(n): tarifiëring ring openbaar vervoer C(n): campagnes C(n): marketing, info naar doelgroepen C(n): handhaving C(n): beleidsonderst. en gem. organisatie C(n): gem.grens grens-overschrijdende aspecten C(n): monitoring en evaluatie C(n): Mogelijke concretisering verbredings- en verdiepingsthema s s (niet limitatief) A(nn nn): berekening/inschatting verkeersproductie nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen A(nn nn): geluidwerende voorzieningen A(nn nn): B(nn nn): opmaak gebruiks- en vormtypologie per wegtype B(nn nn): snelheidsplan B(nn nn): selectie en afbakening autoluwe kernen en gebieden B(nn nn): weren sluikverkeer B(nn nn): actualisatie ongevalsgis B(nn nn): actualisatie BFFN B(nn nn): ontwikkeling netwerk en beleidsplan trage wegen B(nn nn): bijkomend P-onderzoek of opmaak parkeerplan B(nn nn): opmaak routeplan zwaar vervoer B(nn nn): actualisatie basismobiliteit en netmanagement B(nn nn): behoeftenonderzoek fietsstallingen B(nn nn): actieplan halte-accommodatie accommodatie B(nn nn): C(nn nn): snelheids-handhavingsplan handhavingsplan politiezone C(nn nn): opmaak bewegwijzeringsplan C(nn nn): afspraken buurgem.. afsluiting van wegen C(nn nn): maatregelen beperking parkeer-zoekverkeer MILIEU- EFFECTEN TOEGANKELIJK- HEID VERKEERS- LEEFBAARHEID BEREIK- BAARHEID VERKEERS- VEILIGHEID Basisfilosofie V-V: V V: Onderlinge samenhang maatregelen Zonder samenhang geen verbreden- verdiepen! Mate van verbreden-verdiepen verdiepen meten aan de hand van de samenhang tussen de maatregelen B.v.: bewegwijzeringsplan moet geënt zijn op de wegencategorisering,, de routering zwaar vervoer en de afbakening van verkeersluwe gebieden Conclusie: antwoord op hamvragen Welke thema s? vrij te kiezen SPEERPUNTEN van het gemeentelijk verkeersbeleid de komende 3-53 jaar Hoe te selecteren? Deductief (theoretisch - visionair): via doelstellingen werkdomeinen Inductief (pragmatisch): via concrete problemen, wensen en verlangens Hoeveel thema s? bewuste SELECTIE van thema s tot max (1 mag ook) zoniet gaat het over een feitelijke volledige herziening via spoor or 1 Wat met de rest? automatisch meegenomen via de relatiematrices (onderlinge verbanden) en bij de actualisatie van het actieprogramma 17

18 Stappenplan verbreden-verdiepen verdiepen 1. Uitkomst sneltoets actualisatie planningscontext (kader) 2. Opmaak verbredings- en verdiepingsmatrices (aangeven relaties) 3. Opmaak relatietabellen en formulering taakstellingen (omschrijving relaties) 4. onderzoeksopzet / plan van aanpak (vragen en problemen onderzoekbaar maken) 5. Uitvoering onderzoek (tellen, meten, enquêteren, ) 6. Aanpassing duurzaam mobiliteitsscenario (optioneel) (ontwikkeling visie) 7. Formulering nieuw beleidsplan (uitwerking visie) 8. Evaluatie relatietabel en taakstellingen (pré-evaluatie) 9. Uitwerken actieprogramma s (concrete maatregelen en afspraken) 5. START- EN PROJECTNOTA S Vroeger: Niets (enkel investeringsprogramma) N.a.v. convenanten: Algemeen beleid: mobiliteitsplan + uitvoeringsplannen: projectnota s Problemen: Oplossing: splitsing van het proces 1. De voorbereiding van het project: waarom en wat? Dit is de analyse- en conceptfase, en zit vervat in de START-nota nota. 2. De uitvoering van het project: hoe? Dit is de uitwerkings- en detailleringsfase,, en zit vervat in de PROJECT-nota nota. Cfr. probleemoplossingsproces 18

19 Modules (1) 1. Ondersteuning strategische planningsactiviteiten (Opmaak mobiliteitsplan) 2. Aanleg van rondwegen en andere verbindingswegen 3. Herinrichting van doortochten 4. Subsidiëring van wegverlichting (in doortochten) 5. Geluidwerende maatregelen (langs gewestwegen) 6. Netheid op de gewestwegen 7. Informatieverschaffing openbaar vervoer 8. Vrijliggende bus- en/of trambanen 9. Verhoging van het openbaar vervoersaanbod 10. Subsidiëring herinrichting van schoolomgevingen Modules (2) 11. Aanleg van fietspaden langs gewestwegen 12. Aanleg van fietspaden langs gemeente- of provinciewegen 13. Subsidiëring van fietspaden langs gewestwegen 14. Aanleg of herinrichting van aansluitingsinfrastructuur voor zones van commerciële activiteiten 15. Flankerende maatregelen 16. Herinrichting van wegvakken (geen doortochten) 17. Wegverlichting van kruispunten en wegvakken (geen doortochten) 18. Herinrichting van singuliere kruispunten en oversteekplaatsen 19. Opmaak van streefbeelden Aparte starnota vereist voor alle modules, uitgezonderd 1, 5, 15 Start- en projectnota ook voor fietsfondsdossiers en stationsomgevingen Soms gecombineerde start- en projectnota mogelijk bij eenvoudige dossiers Vaak gecombineerd in koepelmodules 19

20 Inhoud startnota Probleemstelling en doelstellingen: lokalisatie van het knelpunt of probleemgebied aanleiding van het project (voorlopige) probleemstelling: wat moet opgelost worden? (zeer korte probleemschets) doelstellingen: Wat wil men bereiken? Eventueel ook criteria of taakstellingen m.b.t. de latere evaluatie, b.v. vermindering ongevallen met X%, vermindering van de rijsnelheden, opm.:doelstellingen omvatten nooit maatregelen, maar wel een gewenste situatie of evolutie. B.v. niet: het aanleggen van een fietspad langs weg X. B.v. wel: : het verbeteren van de veiligheid en het comfort van het fietsverkeer op de route tussen A en B. Planningscontext: ruimtelijk-planologisch, op macro- en mesoniveau; Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, gewestplan, geldende Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA s), Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP s), verkeerskundig: Mobiliteitsplan Vlaanderen, Gemeentelijk Mobiliteitsplan, Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFFN), routes uitzonderlijk vervoer, netwerken openbaar vervoer, afbakening bebouwde kommen, streefbeeldstudies, school- of bedrijfsvervoersplannen, Randvoorwaarden: juridisch: specifieke voorwaarden uit gewestplannen, BPA s, RUP s, Speciale beschermingszones inzake natuur rooilijnen en verkavelingen, technisch: omzendbrieven en vademecums vanuit gebruikersoogpunt voor de verschillende modi beleidsmatig: vanuit overige beleidsdomeinen (milieu, ) uitvoeringstechnisch: samenhang met andere projecten en partners: m.n. riolering en verlichting! 20

21 Visies van actoren: welke specifieke verwachtingen en visies hebben de verschillende actoren? welke oplossingsrichtingen en alternatieven zijn al dan niet bespreekbaar? Inhoudelijke analyse: ruimtelijke analyse op meso- en microniveau, in voorkomend geval met indeling in type-gebieden: ruimtelijk-functionele structuur, morfologie, landschap en reliëf, verkeerskundige analyse op meso- en microniveau: gebruik van het netwerk (tellingen, relaties, snelheidsmetingen, ongevallen, : dit zijn vnl. nulmetingen ten einde het project later te kunnen evalueren), kenmerken van de verschillende netwerken (profielen, kruispunten, haltes, snelheidsregimes, ), schoolvervoersplan (indien van toepassing),. synthese: (definitieve) probleemstelling: besluit van de analyse met duiding van trends en kansen, liefst met een knelpunten/potentiekaart, als grafische toelichting bij de probleemstelling. Voorgestelde (alternatieve) oplossingsrichtingen of concepten: minimum 2 volwaardige, en wezenlijk verschillende oplossingsrichtingen, liefst in conceptvorm. moet realiseerbaar zijn indien een streefbeeldstudie of andere consensusnota voorhanden is het niet meer verplicht meerdere oplossingsrichtingen uit te werken. een (verkeers)structuurschets per alternatief: schematisch overzicht van alle relevante aspecten als snelheid, verlichting, type fietspad, wegbreedte, groen, verlichting, bushaltes, Afweging van de oplossingsrichtingen en keuze van de oplossing: de afweging van de oplossingsrichtingen door de GBC, in voorbereiding door de ontwerper, gebeurt op basis van diverse toetsingscriteria gedefinieerd vanuit de doelstellingen en randvoorwaarden. criteria: financieel, ruimtelijk, ecologisch, verkeerskundig, beoordeling door de actoren in de GBC. keuze van de gewenste oplossing in consensus. 21

22 Procedure: convenantgebonden project? Zo ja, welke modules? evt. parallelle procedures: MER, RUP, onteigening, verslagen van de GBC, evt. eerdere PAC (in bijlage) verdere timing van het totale planproces Financiële raming: voorlopige inschatting van het totaalbedrag eventueel opgedeeld in deelprojecten opgedeeld per module (indien meerdere modules van toepassing (koepelmodule)) opgedeeld per partner: wie betaalt wat en aan welk percentage? Kwaliteitscriteria startnota s volledigheid van de informatie (cfr. inhoud van een startnota) juistheid van de informatie: zijn de gegevens nog actueel, correct gemeten,? mate waarin de alternatieve oplossingsconcepten zijn uitgewerkt: voldoende aantal, inhoudelijke relevantie, detailleringsniveau, kwaliteit van de alternatieve oplossingsconcepten: probleemoplossend vermogen en geen nieuwe problemen veroorzaken haalbaarheid van de alternatieven: fysiek-ruimtelijk inpasbaar, juridisch mogelijk, financieel haalbaar, mate waarin de doelstellingen met betrekking tot duurzame mobiliteit worden gediend: bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, toegankelijkheid, natuur & milieu (cfr. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Mobiliteitsplan Vlaanderen) coherentie (boven)lokale plannen (provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijk mobiliteitsplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ) STOP-principe 22

23 diepgang en evenwicht van de afweging van de oplossingsconcepten: gebruik van de juiste criteria en passende gewichten. mate en evenwichtigheid van inbreng vanuit de verschillende partners (gemeente, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Agentschap Ruimtelijke Ordening, ) in de uitwerking en de keuze van het concept. Juist dit is de kern van het convenanten-beleid. algemeen: leesbaarheid, redactie, duidelijkheid kaartmateriaal, Inhoud projectnota Inleiding en situering: situering van het project op basis van een liggingsplan bespreking van eventuele aanpassingen t.a.v. de startnota terugkoppeling naar de in de startnota vooropgestelde doelstellingen Samenvatting concept startnota: overzicht van de uitgangspunten van het concept gekozen in de startnota, met eventueel een verdere verdieping beschrijving van de ruimtelijke en verkeerskundige keuzes in het weerhouden concept. beschrijving van de zones van het projectgebied Verbeteringen, aanvullingen van en afwijkingen op de startnota: eventuele verbeteringen of aanvullingen op basis van het PAC-verslag van de startnota eventueel verder onderzoek ter onderbouwing van het gekozen concept eventuele aanvullende beschrijving van de planningscontext, de beschrijving van aangrenzende projecten, eventuele motivatie van eventuele afwijkingen van het gekozen concept bij de concrete projectuitwerking 23

24 Concrete uitwerking van het project: grondplan in passende schaal (bij voorkeur minimaal 1:500) typen dwarsprofielen: min. één per gebiedstype, zeker ook voor cruciale passages (evt. versmallingen en overgangen) lengteprofiel, met name bij ongelijkgrondse kruising(en) voorziene groenelementen, verlichtingsstructuur, de gebruikte materialen, afwateringsprincipes, inpassing in de ruimtelijke context, specifieke ontwerpdetails: bushalten (inplanting en toegankelijkheid), overgang aanliggend-vrijliggende fietspad- suggestiestroken, toelichting m.b.t. de inplanting van verkeerslichten en signalisatieborden, overige ontwerpelementen: gevolgen op nutsvoorzieningen, onteigeningen,... invloed van de fasering der werken op de verkeersafwikkeling in de regio (indien van toepassing) flankerende maatregelen: communicatie, sensibilisatie, handhaving, engagementen van andere partners: onderhoud, nieuwe maximum toegelaten snelheid, Evaluatie van het project: overzicht van de te nemen stappen: wie: taakverdeling tussen de partners wanneer: hoe lang na de uitvering hoe: evaluatie-criteria, en wijze waarop de criteria gemeten worden Verdere procedure: beschrijving procesverloop: verslagen van de GBC en de vorige PAC (in bijlage) uitvoeren overeenkomsten en afspraken met andere partners verdere procedures in het kader van RUP, MER, onteigeningen, vooropgestelde aanvangsdatum van de werken Raming: geactualiseerde versie van de raming in de startnota Kwaliteitscriteria projectnota s volledigheid van de informatie; cfr. inhoud projectnota. juiste maatvoering van de onderdelen van het ontwerp (voetpaden, fietspaden, bushaltes, rijweg, parkeerplaatsen, markeringen, ) conform de wetten en richtlijnen terzake (b.v. Code voor de Wegbeheerder, verordening voetpaden in bebouwde kommen, diverse vademecums, omzendbrieven, dienstorders AWV, dienstnota s De Lijn, ) kwaliteit van de argumentatie indien van de gewenste maatvoering wordt afgeweken algemeen: leesbaarheid, redactie, duidelijkheid kaartmateriaal en ontwerpplannen, 24

25 Vaak voorkomende fouten doel = maatregel oplossingsnota i.p.v. probleemverkennende nota (startnota = ± projectnota) p soms nota na de feiten slechts 1 oplossing bestudeerd: vooringenomenheid randvoorwaarden te globaal onderzocht (b.v( b.v.. fietspad is ruimer dan vademecum toepassen) geen fundamenteel verschillende alternatieven "nep"-alternatieven "excuus"-alternatieven geen voorafgaande GBC! oplossing te gedetailleerd uitgewerkt, conceptueel niveau overgeslagen geen timing of kostenraming geen verdeling van de kosten tussen de partners te snel willen werken (m.n. bij gevaarlijke punten), hierdoor geen en terugkoppelingen mogelijk??? afwijkingen van de startnota achteraf??? Wie maakt de nota s op? Meestal: gemeente: modules 4, 10, 13, 14, 15, en fietsfondsdossiers Vlaamse Overheid (AWV( AWV): modules 2, 3, 5, 11, 12, 16, 17, 18 De Lijn: modules 8 en 9 sommige provincies maken ook fietsfondsdossiers opmaken, met name voor sommige (gemeentegrens( gemeentegrens-overschrijdende) hoofd-fietsroutes fietsroutes Bijstand door studiebureau is steeds mogelijk Nabije toekomst: evaluatienota s Waarom? leermoment: informatie over effecten van uitgevoerde maatregelen, b.v.. de veiligheidseffecten van een nieuwe rotonde, de mate waarin meer wordt gefietst door aanleg van een fietspad, Belangrijk voor nieuwe projecten. kwaliteitscontrole: is het project ook uitgevoerd zoals oorspronkelijk gepland? Wijzigingen nodig? communicatie-instrument: instrument: indien de doelstellingen zijn gehaald: positief Indien de doelstellingen niet zijn gehaald: objectief argument voor meer aanvullende of flankerende maatregelen. 25

26 Inhoud evaluatienota s korte situering en ligging van het project overzicht van de doelstellingen en engagementen (visies actoren) uit de startnota schets van het procesverloop: momenten dat de GBC is bijeengekomen momenten dat het project werd voorgelegd aan de PAC/OVC opvolging van de werken eventuele technische bijsturingen, en beslissingen hieromtrent wijze waarop het project aan de bevolking werd voorgesteld analyse van het uitgevoerde project: eventuele afwijkingen tussen het ontwerp dat op de PAC/OVC positief is geadviseerd, en het uiteindelijk uitgevoerde project mate waarin werd rekening gehouden met de opmerkingen en adviezen van de PAC/OVC aspecten die een invloed hebben op het comfort en/of de gebruikswaarde die niet op het oorspronkelijke plan konden worden beoordeeld (b.v( b.v.. verticale elementen, groenelementen, boordstenen, waterslikkers, ) vergelijking tussen de oorspronkelijk geraamde en de uiteindelijk betaalde kostprijs conclusies voor verbeteringen op korte termijn en/of voor toekomstige projecten effecten van het uitgevoerde project: terugkoppeling naar de doelstellingen: een inhoudelijke evaluatie op basis van metingen en tellingen (b.v( b.v.. hoe sterk is het fietsgebruik gestegen?) terugkoppeling naar de probleemstelling: mate waarin een oplossing wordt geboden voor de gestelde problemen (b.v( b.v.. wordt er nog geklaagd over onveiligheid, zijn de ongevallen verdwenen,?) vergelijking tussen de voor- en nasituatie, zowel qua beoogde als neveneffecten, positieve als negatieve effecten 26

27 stand van zaken van de afspraken: mate waarin de partners hun engagementen zijn nagekomen mate waarin de flankerende maatregelen zijn uitgevoerd eventuele nieuwe afspraken om evt. nieuwe maatregelen uit te voeren conclusie: beschrijving van maatregelen om het project verder te optimaliseren (infrastructureel en niet-infrastructureel) infrastructureel) leerpunten voor toekomstige, gelijkaardige projecten, naar uitvoering en begroting mate waarin dit project bijdraagt aan het duurzame mobiliteitsbeleid 7. VADEMECUMS Beschikbaar: te downloaden via Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid Vademecum Motorrijdersvoorzieningen Vademecum Fietsvoorzieningen Vademecum Voetgangersvoorzieningen Vademecum Verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom Vademecum Toegankelijk Domein En: Vademecum rotondes (1997): niet via de website Toepassing richtlijnen, geen wetten toch best zoveel mogelijk te volgen, ook op gemeentewegen en buiten het mobiliteitsconvenant: herkenbare verkeersomgeving soms wel strikt toetsingskader bij PAC 27

28 b.v. fietsvoorzieningen Voorbeelden Fietssuggestiestroken 28

29 7. OVERLEGORGANEN EN BESLUITVORMINGSPROCES GBC: Gemeentelijke Begeleidings Commissie kloppend hart van het mob. convenant gemeente is initiatiefnemer en voorzitter komt minstens één maal bijeen bij elk convenantgebonden project kan ook bij grensoverschrijdende of bovenlokale aspecten vaste partners: gemeente, Vlaamse Overheid, De Lijn extra partners: provincie, R.O. Vlaanderen, NMBS, : afhankelijk van het project lokale actoren en sectoren: scholen, middenstand, indien de gemeente dit wenst (heeft ook nadelen) inhoudelijk werk gebeurt best op voorhand GBC neemt besluiten in consensus. PAC: Provinciale Audit Commissie: Naar aanleiding van mobiliteitsconvenant (korte geschiedenis) Georganiseerd per provinciale afdeling IVA Infrastructuur (vroegere AWV), dus niet de Provincies PAC = formeel toetsmoment van het werk van de Gemeentelijke Begeleidings-Commissie (GBC) PAC = adviesorgaan naar de minister PAC beslisorgaan of inhoudelijke werkgroep Actoren Leden: Permanente leden: Agentschap Wegen en Verkeer (voorzitter) (+ evt. EMA, EMG), Agentschap R.O.Vlaanderen, Dept. MOW- BMV, Dept. RWO (R.P.), De Lijn, Provincie, externe/of interne auditor. Niet permanente leden: betreffende gemeenten (+ studiebureau), NMBS, BIVV,, politie, 29

30 2 soorten PAC: PAC mobiliteitsplannen (modules 1+15): interne auditor PAC PAC projecten (overige (project)modules): externe auditor Soms tegenstrijdigheden Bevorderen bereikbaarheid kan autogebruik verhogen en (ongewenste) R.O stimuleren Bevorderen bereikbaarheid kan tot sluiproutes leiden (maar congestie ook!) Bevorderen bereikbaarheid kan tot meer autoverkeer en dus potentiële onveiligheid leiden Aanleg fietspaden in kwetsbare zones? Stimulering fietsverkeer niet altijd veilig! Specifieke maatregelen autoverkeer kan autogebruik verhogen (b. Kiss+Ride aan scholen) Nog voorbeelden Afsluiten sluiproutes kan tot meer autokm leiden (maar enkel bij impliciet autodenken) Afstemming eisen vademecums Soms interne discussies en conflicten (b.v. fietspaden in schoolomgevingen) Lokale veiligheid versus algemene veiligheid en herkenbaarheid van wegtypen (b.v. rotondes, drempels) 30

INHOUD 28/01/2014. VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit. 1. Landelijke sturing lokale mobiliteitsbeleid

INHOUD 28/01/2014. VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit. 1. Landelijke sturing lokale mobiliteitsbeleid VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit Valère Donné Mobiliteitscoördinator BMV-L departement MOW, voorzitter RMC Limburg, kwaliteitsadviseur plannen en projecten Vl. Brabant 1 INHOUD 1. Landelijke sturing

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3 2.

Nadere informatie

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Februari 2013 Inhoud Rol Kwaliteitszorg Financiering Situering

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...4

Nadere informatie

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG MODELTEKST VOOR MODULE 14 - AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG. [21-05-2007] MOBILITEITSCONVENANT MODULE 14:

Nadere informatie

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Algemeen: een actieplan vanuit vijf verschillende invalshoeken...3

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kaderend

Nadere informatie

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen Agentschap Wegen en Verkeer Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen 3

Nadere informatie

Mobiliteitscontext in Vlaanderen

Mobiliteitscontext in Vlaanderen Mobiliteitscontext in Vlaanderen Joris Willems PCVO Handel afdeling Verkeerskunde (HSV) Diepenbeek (www.pcvohandel.be/verkeerskunde) Mobiliteit en ruimtelijke ordening: hoe zit dat eigenlijk? Voorbeeld:

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG. Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns

PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG. Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns Overzicht programma 1. Visie 2. Doel PCV 3. Samenstelling 4. Werking 5. Procedure 6. formulering advies 7. TV3V 8. voorbeelden

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel Mobiliteitsacademie Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...5

Nadere informatie

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004 ONDERZOEKSOPDRACHT BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 SAMENVATTING EINDRAPPORT JULI 2004 OPDRACHTGEVER MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid

Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid Studiedag milieu en mobiliteit Provincie Vlaams Brabant 5 december 2013 LIESLOTTE WACKENIER departement LNE, afdeling

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN

MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN info@kepplerconsulting.be www.kepplerconsulting.be Brugge, september 2010 INHOUD 1. INLEIDING 1.1. SNELTOETS 1.2. VERKENNINGSFASE

Nadere informatie

Dep. MOW - BMV Stroomschema Procedure Module 10 - versie 3 1 / 7

Dep. MOW - BMV Stroomschema Procedure Module 10 - versie 3 1 / 7 Dep. MOW - BMV Stroomschema Procedure Module 10 - versie 3 1 / 7 Startnota Projectnota + Kostenraming - ondertekent module(s) - Minister ondertekent - Budgettaire vastlegging - Uitvoeringsplan - Onteigeningen

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Handel - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvohandel.be) DEEL 4 GEINTEGREERDE AANPAK VAN VERKEERS- EN MOBILITEITSPROBLEMEN

Nadere informatie

Namens het Managementcomité van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken,

Namens het Managementcomité van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, DIENSTORDER MOW/MIN/2010/01 Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Contactpersoon: Gert Dewilde Tel. 02 553 03 21 - Fax 02 553 78 05 e-mail: gert.dewilde@mow.vlaanderen.be Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Draaiboek Participatie Van Mobiliteitsplan tot wijkniveau. Actieprogramma Participatietrajecten

Draaiboek Participatie Van Mobiliteitsplan tot wijkniveau. Actieprogramma Participatietrajecten Draaiboek Participatie Van Mobiliteitsplan tot wijkniveau Actieprogramma Participatietrajecten Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve activiteiten

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Inleiding Structuur 1. Mobiel 21 2. Duurzame mobiliteit en verkeersleefbaarheid (in dorpen) 3. Mobilometer - Testinstrument voor steden en gemeenten

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde RAPPORT Dienst Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde Gemeenten Brecht,

Nadere informatie

Vlaamse mobiliteitsconvenanten in Nederlandse context

Vlaamse mobiliteitsconvenanten in Nederlandse context Vlaamse mobiliteitsconvenanten in Nederlandse context Hans Kramer Henk Pauwels Tjakko Dijk Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam j.h.t.kramer@avv.rws.minvenw.nl h.a.m.pauwels@avv.rws.minvenw.nl

Nadere informatie

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen INLEIDING + LEESWIJZER 3 Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen Inleiding Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en controverse op als parkeren. Bij parkeren

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

GEMEENTE INGELMUNSTER

GEMEENTE INGELMUNSTER GEMEENTE INGELMUNSTER MOBILITEITSPLAN SPOOR 3 BELEIDSPLAN info@kepplerconsulting.eu www.kepplerconsulting.eu Brugge, november 2010 INHOUD 1. INLEIDING 1.1. SNELTOETS 1.2. BELEIDSPLAN 2. DUURZAAM MOBILITEITSSCENARIO

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk bovenlokaal sluipverkeer lokaal sluipverkeer vrachtverkeer doortocht Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering Algemeen: Handhaving nelheidsmaatregelen olledige zone 50 muv invalswegen? onveilig kruispunt

Nadere informatie

west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be

west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be west-vlaamse intercommunale baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05441 H e u v e l l a n d v e r b r e d e n v e r d i e p e n b e l e i d s p l a n d e c e

Nadere informatie

MOBILITEIT. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT

MOBILITEIT. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT 353 MOBILITEIT Provincieraadsbesluit van 26 februari 2015 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietspaden op het bovenlokaal

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 26 april 2012

PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 26 april 2012 PERSMEDEDELING VAN HET KABINET VAN MINISTER HILDE CREVITS VLAAMS MINISTER VAN MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN 26 april 2012 Rapport Staat en inrichting van fietspaden langs gewestwegen in Vlaanderen Vlaams

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid?

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid? 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid Els Cools coördinator lokaal economisch beleid UNIZO 3 zeker bij onvoorziene omstandigheden Bereikbaarheid bij openbare werken? 2.

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie

4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie Vad e m e c u m Veilige We g e n en Kr u i s p u n t e n - Me i 2009 4. Verkeersveiligheidsaudit en -inspectie Vlaamse overheid Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten (mei 2009) p. 187 187 Vla a m s e

Nadere informatie

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO

Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Overzicht gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO Door de invoering van het decreet ruimtelijke ordening moeten alle gemeenten een adviescommissie voor ruimtelijke ordening oprichten.

Nadere informatie

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN

PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN PROVINCIE ANTWERPEN STAD HERENTALS GEMEENTE GROBBENDONK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN HAZENPAD VERZOEK TOT RAADPLEGING BIJLAGE BUNDELING ADVIEZEN bvba Advies Ruimtelijke Kwaliteit (bvba ARK) Augustijnenlaan

Nadere informatie

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding

Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde. Inleiding Ruimtelijk Structuurplan Vilvoorde Inleiding Inleiding Bedoeling van het document Structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd biedt een ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde zijn gewenste toekomstontwikkeling

Nadere informatie

Dienstorder MOW/AWV/2013/8

Dienstorder MOW/AWV/2013/8 Dienstorder MOW/AWV/2013/8 D.d. 8 mei 2013 Titel: Inrichting van rotonde kunstwerk op het middeneiland Voorgesteld door: (stuurgroep) Kenniscluster: Verspreiding: Vervangt dienstorder: Stuurgroep beleid

Nadere informatie

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE Eef Delhaye Inhoud presentatie Idee 4 stappen Doel Rol van steden en gemeentes Rekening houdend met bevoegdheden Waar zit het probleem? Probleemanalyse Doelstellingen

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder

Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Actieplan Verkeersveiligheid Heusden-Zolder Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de gemeente Heusden-Zolder. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden

Nadere informatie

Infovergadering Donderdag 19 maart 2015

Infovergadering Donderdag 19 maart 2015 STAD HARELBEKE: Heraanleg bedrijventerrein Harelbeke-Zuid Boerderijstraat, Venetiëlaan, Spoorwegstraat & Politieke gevangenenstraat Infovergadering Donderdag 19 maart 2015 1 AGENDA Inleiding (Stad Harelbeke)

Nadere informatie

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge

Hoofddoelstelling. Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen INFRASTRUCTUUR. Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge FIETS PLAN BRUGGE Hoofddoelstelling Lange termijn visie op fietsbeleid in Brugge Brugge wordt DÉ fietsstad van Vlaanderen Veiligheid Fietscomfort INFRASTRUCTUUR Strategische doelstelling Het stadbestuur

Nadere informatie

WIELSBEKE MOBILITEITSPLAN SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN. definitieve nota na publieke consultatie

WIELSBEKE MOBILITEITSPLAN SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN. definitieve nota na publieke consultatie WIELSBEKE MOBILITEITSPLAN SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN definitieve nota na publieke consultatie info@kepplerconsulting.be www.kepplerconsulting.be i.s.m. het STUDIEBUREAU DEMEY Brugge, september

Nadere informatie

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT Aanvullende nota screeningsnota PRUP Regionaal bedrijf Waeyaert - Vermeersch - Kortemark PROVINCIE WEST-VLAANDEREN Dienst Ruimtelijke Planning AANVULLENDE NOTA VERZOEK TOT ONTHEFFING VAN DE PLAN-MER PLICHT

Nadere informatie

Volgnr:... Mobiliteitstoets. Administratieve gegevens. Naam project. Provincie en gemeente. Status. Contactgegevens aanvrager

Volgnr:... Mobiliteitstoets. Administratieve gegevens. Naam project. Provincie en gemeente. Status. Contactgegevens aanvrager Mobiliteitstoets Volgnr:... Administratieve gegevens Naam project Provincie en gemeente Status Contactgegevens aanvrager 1 Projectkenmerken Situering van het project op kaart (bij te voegen als bijlage)

Nadere informatie

adviezen n.a.v. planmer-screening

adviezen n.a.v. planmer-screening adviezen n.a.v. planmer-screening RUP nr. 6 Kragenwiel gemeente Bornem september 2012 ADVIES ONTWERPER colofon project: RUP Kragenwiel opdrachtgever: GEMEENTE BORNEM opdrachtnemer: OMGEVING cvba uitbreidingstraat

Nadere informatie

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen

Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen. Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Vormen van milieueffectrapportage in Vlaanderen Pascal Van Ghelue Geograaf Dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen Inhoud 1. Doel milieueffectrapportage 2. Regelgeving 3. Rapportagevormen (4)

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2011 -- 2020

ACTIEPLAN 2011 -- 2020 Verkeersveiligheid GEWE STELIJK ACTIEPLAN 2011 -- 2020 SGVV BHG Strategische en operationele goedgekeurd door de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 3 maart 2011 1Verminderen van de verkeerssnelheid

Nadere informatie

Heraanleg Servaas Daemsstraat (deel), Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok (deel)

Heraanleg Servaas Daemsstraat (deel), Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok (deel) Heraanleg Servaas Daemsstraat (deel), Brouwerijstraat, Woud en Mussenblok (deel) Opdrachtgever stadsbestuur Herentals Projectleider Gino Verschueren VESTIGINGEN : ANTWERPEN HASSELT GENT LEUVEN NAMUR Studiebureau

Nadere informatie

Mobiliteitsplan Zwalm

Mobiliteitsplan Zwalm Mobiliteitsplan Zwalm Beleidsplan PAC 19 maart 2012 Gemeente Zwalm Zuidlaan 36 9630 Zwalm Grontmij Belgium Gent, 19 maart 2012 P:\238286\A\RAP\Beleidsplan\Beleidsplan_02, Revisie 02 Verantwoording Titel

Nadere informatie

Minder-hindertoets. Volgnr: case 3. Minder-hindertoets case 3 1

Minder-hindertoets. Volgnr: case 3. Minder-hindertoets case 3 1 Minder-hindertoets Volgnr: case 3 Minder-hindertoets case 3 1 Essentiële karakteristieken van de wegtypes Minder-hindertoets TYPE WEG TYPE I TYPE II TYPE III Categorie / wegklasse Hoofd- / primaire weg

Nadere informatie

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke

Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Eindevaluatie actieplan verkeersveiligheid gemeente Zuienkerke Situering gemeente Zuienkerke De gemeente Zuienkerke ligt in West-Vlaanderen, ingesloten tussen de provinciehoofdstad Brugge en de Belgische

Nadere informatie

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels

MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE. Parkeren in al zijn facetten. Dirk Engels MAATREGELEN PARKEERORGANISATIE Dirk Engels Maatregelen parkeerorganisatie o Doelstellingen o Parkeerconcepten o Een gedifferentieerd aanbod o Sturing privaat aanbod o Fietsparkeren en- stallen o Moto s

Nadere informatie

Dirk Van Heuven 15 maart 2013. Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten.

Dirk Van Heuven 15 maart 2013. Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten. Dirk Van Heuven 15 maart 2013 Wat na de regionalisering van de Ikea-Wet? Juridische inzichten. / 2 De relevante vergunningsstelsels voor GROOTSCHALIGE DETAILHANDEL 1. Stedenbouwkundige vergunning (Vlaanderen)

Nadere informatie

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Gemeente Kruishoutem Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Kruishoutem Ontwerp Bindend gedeelte Uitgave Datum 1 november 2004 2 februari 2005 3 mei 2005 4 oktober 2005 5 april 2006 Studiebureau VDS b.v.b.a.

Nadere informatie

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem

Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Actieplan verkeersveiligheid Ledegem Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren en behouden van een veiligheidscultuur in de gemeente Ledegem. De grootste vraag waarop het actieplan verkeersveiligheid

Nadere informatie

GEZONDE MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STIJN DHONDT

GEZONDE MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STIJN DHONDT GEZONDE MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STIJN DHONDT VERKEERSVEILIGHEID & GEZONDHEID VERDELING DOODSOORZAKEN VLAANDEREN (2011) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Andere externe oorzaken Infectieziekten

Nadere informatie

INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014

INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014 INFORMATIEAVOND. Ontwerp Blarenstraat 17 juni 2014 Panel Ludo Van Reusel Wine Asselberghs David Michiels schepen openbaar domein ontwerper publieke ruimte moderator stedelijk wijkoverleg Inhoud Inleiding

Nadere informatie

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder

Leeswijzer cluster Hinder. Onderdeel van de handleiding 2005-2007. Cluster Hinder Leeswijzer cluster Hinder Cluster Hinder Samenwerkingsovereenkomst. 'Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling.' Uitvoeringsfase 2005-2007 Toelichting Leeswijzer. De leeswijzer is een onderdeel van

Nadere informatie

Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen

Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen Klankbordavond : Mobiel in de Stad naar Morgen Sven Lieten Paal, 19 maart 2014 Welke moeilijkheden komen we vaak tegen : Iedereen verkeersexpert, veel meningen Inspraak is belangrijk en kan het proces

Nadere informatie

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas

Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Actieplan Verkeersveiligheid Sint-Niklaas Er moet de nadruk worden gelegd op het creëren van een veiligheidscultuur in de stad Sint- Niklaas. Het is beter dat er een beperkt aantal acties worden uitgewerkt,

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen

Agentschap Wegen en Verkeer. Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen Agentschap Wegen en Verkeer Laurens Hermans 28 februari 2013 Antwerpen Inhoud Kerntaken van AWV Cijfers Structuur van AWV Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Wegen Antwerpen Districten Enkele sleutelprojecten

Nadere informatie

STAD BREE VERBREDEN EN VERDIEPEN MOBILITEITSPLAN FASE 3 / BELEIDSPLAN

STAD BREE VERBREDEN EN VERDIEPEN MOBILITEITSPLAN FASE 3 / BELEIDSPLAN STAD BREE VERBREDEN EN VERDIEPEN MOBILITEITSPLAN FASE 3 / BELEIDSPLAN SEPTEMBER 2011 INHOUD INFORMATIEF DEEL 1 1 / INLEIDING 2 1.1 / PARTICIPATIETRAJECT 12 1.2 / INFORMATIEF EN RICHTINGGEVEND DEEL 15 1.3

Nadere informatie

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel

Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel Checklist afsprakenkader en actieplan Brede School in Brussel De 'Checklist voor afsprakenkader en actieplan Brede School is een instrument om Brede Schoolcoördinatoren en hun partners te ondersteunen

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT

TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT TRACÉ EN PLANMER STUDIE TRAMLIJNEN VLAAMS BRABANT STAND VAN ZAKEN 08.11.2012 Opzet van de studie TRECHTERINGSTUDIE KENNISGEVINGSNOTA ONDERZOEK RUIMTELIJKE INPASSING PLAN MER Afgelegd traject tot kennisgevingsnota

Nadere informatie

werkdomein B verkeersnetwerken

werkdomein B verkeersnetwerken werkdomein B verkeersnetwerken In het tweede werkdomein worden de verschillende verkeersnetwerken uitgewerkt. De beleidsvisies per modus komen aan bod en de concrete maatregelen verbonden aan deze visies

Nadere informatie

Fietsongevallen en Infrastructuur

Fietsongevallen en Infrastructuur Fietsongevallen en Infrastructuur demonstratie van verrijkte ongevalsanalyse in Politiezone Antwerpen Tim Asperges Vlaanderen Fietsland! 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 - risico fietsgebruik Maar veiligheid

Nadere informatie

8.6. Buitenring Parkstad Limburg

8.6. Buitenring Parkstad Limburg 8.6. Buitenring Parkstad Limburg Onderdeel van Programma Programma 2 Fysiek beleid en mobiliteit, programmalijn 2.4 Bereikbaarheid en mobiliteit. Relatie met andere programmalijnen Programmalijn 2.3: Ruimtelijke

Nadere informatie

Dienst verkeer gemeente Zemst De Griet 1 1980 Zemst Tel: 015/62.71.35 E-mail: verkeer@zemst.be

Dienst verkeer gemeente Zemst De Griet 1 1980 Zemst Tel: 015/62.71.35 E-mail: verkeer@zemst.be 2 Provincie: Gemeente: Opdrachtgever: Ontwerper: Vlaams-Brabant Zemst Gemeentebestuur Zemst De Griet 1 1980 Zemst Tel: 015/62.71.71 E-mail: gemeente@zemst.be Dienst verkeer gemeente Zemst De Griet 1 1980

Nadere informatie

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007

Bijlage 5. Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 Bijlage 5 Concept overeenkomst Uitvoeringsafspraken Verkeer en Vervoer Gemeente. Stadsregio 2004 tot en met 2007 De Partijen A. De gemeente, ingevolge artikel 171 van de Gemeentewet, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering

DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering DE VLAAMSE RUIMTELIJKE PLANNINGSPRIJS 2014 Een initiatief van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning Met steun van de Vlaamse Regering 1. vooraf In 2014 organiseert de VRP de Vlaamse Ruimtelijke

Nadere informatie

Heraanleg ALBERTLAAN en GROOT-BRITTANNIELAAN

Heraanleg ALBERTLAAN en GROOT-BRITTANNIELAAN GROEP SWK VOORSTELLING ONTWERP 2003 Groep SWK en VVM De Lijn presenteren Heraanleg ALBERTLAAN en GROOT-BRITTANNIELAAN INHOUD OVERZICHT PRESENTATIE PARTNERS IN HET PROJECT : WIE DOET WAT IN HET PROJECT?

Nadere informatie

Agenda Bestuursplatform

Agenda Bestuursplatform secretariaat Limburglaan 10 postbus 5700 6202 MA Maastricht telefoon 043 389 77 66 info@rovl.nl www.rovl.nl Rabobank 13.25.75.728 Agenda Bestuursplatform Datum vergadering 12 mei 2011 Tijdstip 9.00 12.30

Nadere informatie

Onder aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van het BFF is te verstaan:

Onder aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van het BFF is te verstaan: PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG OF HERINRICHTING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK KADEREND IN HET FIETSFONDS INHOUD Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving

De scholenovereenkomst. Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving De scholenovereenkomst Gemeente en scholen engageren zich voor een duurzaam veilige schoolomgeving Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve

Nadere informatie

Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad.

Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad. Schrijf in voor de projectoproep Kinderen en tieners in de nevelstad. Een belevingsonderzoek bij kinderen en tieners in uw gemeente. Het project in een notendop: Een groot deel van Vlaanderen is noch stad,

Nadere informatie

4 EEN INTEGRALE AANPAK VAN HET FIETSBELEID

4 EEN INTEGRALE AANPAK VAN HET FIETSBELEID 4 EEN INTEGRALE AANPAK VAN HET FIETSBELEID 4.1 Inleiding Doelstellingen, uitvoering van de strategie en de daarmee verbonden maatregelen moeten bereikt worden via een integrale aanpak waarin de verschillende

Nadere informatie

M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l.

M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l. M o b i l i t e i t s p l a n B e e r s e l. C o n f o r m v e r k l a a r d d o o r d e P A C 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 1 D e f i n i t i e f v a s t g e s t e l d d o o r d e g e m e e n t e r a a d

Nadere informatie

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters

Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters Stedenbouwkundige aspecten van de ontwikkeling voor Gent Sint Pieters De aanleiding Gent Sint-Pieters en omgeving einde jaren 90 vanuit stedenbouwkundig oogpunt Knooppunt openbaar vervoer met groeiverwachtingen

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Raadscommissie SMM 18 juni 2012

Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Raadscommissie SMM 18 juni 2012 Opbouw presentatie: 1. Tram Vlaanderen Maastricht in het kort 2. Nederlandse overwegingen 3. Waar staan we nu? 4. TVM onder de loep? 5. Rondje langs het tramtracé 6. Uw

Nadere informatie

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage)

10 juni 2005. Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein Weijers, Bewoners (lijst in bijlage) Verslag open vergadering van 10 juni 2005 Vergaderplaats: DE BOSUIL, Witherendreef 1, 3090 OVERIJSE om 20.30u Aanwezig: Elke Janssens Lieven De Clercq, Pips Luppens, Roger Dewaegenaere, Evelyne Maes, Jan-Hein

Nadere informatie

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers

Memo WAL031-0020. Roy Janssen, Gertjan Hanckmann en Paul Hamaekers Memo Betreft Alternatieve tracés snelfietsroute Valkenswaard Waalre Eindhoven (bijlage behorend bij Nota van zienswijze bestemmingsplan Oude spoorbaantracé gemeente Waalre (NL.IMRO.866.BP16631) Ons kenmerk

Nadere informatie