Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Introductiecursus Verkeerskunde. - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant INHOUD 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN"

Transcriptie

1 Introductiecursus Verkeerskunde - Dag 1 Het mobiliteitsconvenant Joris Willems PCVO Handel, afdeling Verkeerskunde (HSV-Diepenbeek) ( INHOUD 1. Geschiedenis, achtergronden en structuur van het mobiliteitsconvenant 2. Opmaak van het (basis-)mobiliteitsplan 3. Sneltoets van het mobiliteitsplan 4. Verbreden en verdiepen van het mobiliteitsplan 5. Start- en projectnota s 6. Vademecums 7. Overlegorganen en besluitvormingsproces 1. GESCHIEDENIS EN ACHTERGRONDEN Vroeger: Vlaams Gewest (AWV( AWV): meerjarenprogrammatie: : nauwelijks objectief, niet gemotiveerd Provincies: weinig eigen wegen weinig invloed op verkeer en mobiliteit nauwelijks aandacht voor verkeer 1

2 Gemeenten: zeer veel onderlinge verschillen waaier van plannen (bos en de bomen): verkeersveiligheidsplan fietsplan parkeerplan verkeerscirculatieplan bewegwijzeringsplan concrete herinrichtingsprojecten... Dus: VERSNIPPERING En: eigenbelang versus algemeen belang Nood aan afstemming en coördinatie, over de grenzen heen kijken Wat zijn mobiliteitsconvenants? Overeenkomsten tussen Vlaamse overheid gemeente - De Lijn met betrekking tot investeringen in verkeer en mobiliteit bestaan uit: moederconvenant 19 modules module 1: strategische planningsactiviteiten: opmaak mobiliteitsplan, Gewest betaalt 2/3 2

3 Hoe werkt het? Voor elke module: samenstelling stuurgroep door 3 vaste partners: Vlaamse overheid gemeente De Lijn Eventueel (liefst en indien van toepassing) uit te breiden met: externe deskundigen provincie Agentschap ruimtelijke ordening NMBS Waterwegen Tevens:opmaak plan/document door stuurgroep / begeleidingscommissie, zelfs indien Vlaamse Overheid initiatiefnemer!: Elk mobiliteitsplan en start- en projectnota moet worden goedgekeurd door Provinciale Auditcommissie (PAC) PAC bestaat uit: auditor: interne deskundige voor mobiliteitsplan, externe deskundige voor project: geeft eindadvies begeleider vanuit Departement MOW afgevaardigde agentschap R.O.. Vlaanderen afgevaardigde provincie (mobiliteitsambtenaar) afgevaardigde agentschap Wegen en Verkeer afgevaardigde De Lijn betreffende gemeente indien van toepassing: NMBS, afdeling Natuur en Bos, 2. HET (basis-)mobiliteitsplan What s in a name? GEEN opgepoetst verkeers- of circulatieplan Doel: MOBILITEIT beheersen, duurzame mobiliteit dus verkeersveiligheid en leefbaarheid ook belangrijk 3

4 Schema plankaders Schaalniveau Gewest Provincie Gemeente Ruimtelijk Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Verkeerskundig Mobiliteitsplan Vlaanderen - (geïntegreerd in PRS) Gemeentelijk Mobiliteitsplan Deel gemeente BPA s, RUP s Deelstudies, concrete projecten De 3 fasen van het Mobiliteitsplan 1. Oriëntatiefase: stand van zaken, mondt uit in Oriëntatienota algemene inleiding en situering inventaris bestaande plannen en studies visies actoren (en sectoren) probleemstelling definiëring verder onderzoek 2. Opbouw plan: ontwikkeling scenario s, mondt uit in Synthesenota resultaten verder onderzoek (oriëntatienota) uitwerking trendscenario opbouw scenario s duurzame mobiliteit 4

5 3. Beleidsplan gekozen scenario uitwerken tot actieprogramma prioriteitenstelling uitvoeringstermijnen verantwoordelijkheden opmaak evaluatiemethode 3. SNELTOETS van het Gemeentelijk mobiliteitsplan Doel sneltoets: Een hanteerbaar, eenvoudig instrument dat het gemeentelijke mobiliteitsbeleid dynamiek en leven moet geven, Het huidige mobiliteitsplan toetsen op zijn actualiteitswaarde, Richting geven aan het toekomstige gemeentelijk mobiliteitsbeleid. Positie van de sneltoets Huidige mobiliteitsplan Sneltoets Toekomstige mobiliteitsplan 5

6 Beleidscontext De sneltoets vervangt: De 5-jaarlijkse 5 herziening van het mobiliteitsplan. De jaarlijkse voortgangsrapportage. Het mobiliteitsplan wordt legislatuurgebonden benaderd en kan worden bijgestuurd. Bekommernissen i.f.v. de sneltoets In de schoot van de gemeentelijke begeleidingscommissie GBC. Eenvoudig en efficiënt op één GBC te behandelen. Een instrument dat de gemeente, deeluitmakend van de GBC, helpt richting te geven aan een mobiliteitsplan en het mobiliteitsbeleid. Bekommernissen i.f.v. de sneltoets Uitgaan van gekende informatie. Uitgaan van gekende procedures. Planlast: niet nodeloos hernemen, maar de GBC op het juiste moment terug laten instappen in het planproces. 6

7 Sneltoets Wat is de gewijzigde planningscontext? Wat is er reeds aanwezig in het MP en wat is de actualiteitswaarde? Wat is ontbrekend? Wat selecteert de GBC als wenselijk bij te sturen? Sneltoets - 3 stappen. Stap 1: Informatief deel Stap 2: Toetsing mobiliteitsplan Stap 3: Plan van aanpak Gewijzigde planningscontext Mobiliteitsplan Vlaanderen Conform verklaard lokaal mobiliteitsplan Voortgangsrapport lokaal mobiliteitsplan Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Provinciaal ruimtelijk structuurplan Afbakening stedelijk gebied Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Infrastructuurprogramma Vlaams Gewest Wetgeving zone 30 aan de schoolomgevingen Basismobiliteit naar netmanagement De Lijn studies (spartacus( spartacus,, kustzone, ) Masterplan Antwerpen 7

8 Gewijzigde actualiteitswaarde Per werkdomein : Ruimtelijk beleid Verkeersnetwerken Flankerende maatregelen De milieucluster Sneltoets - 2 vragen en 3 sporen. Vraag 1: Consensus over beleidsplan? Neen Ja Ja Vraag 2: Uitdiepen / toevoegen van thema s? Neen Spoor 1 Vernieuwen Spoor 2 Verbreden Verdiepen Spoor 3 Bevestigen 2 vragen Vraag 1: Gesloten vraag Staan de actoren van de GBC nog uitdrukkelijk en onverdeeld achter het beleidsscenario? Vraag 2: Open vraag Welke thema s wenst de GBC toe te voegen aan het beleidsplan (verbreden) dan wel verder uit te werken (verdiepen)? 8

9 3 sporen Vernieuwen Uitgaan van mobiliteitsplan en andere info. Scenario s herziening. Verbreden / verdiepen Uitgaan van mobiliteitsplan Deelthema s afbakenen Bevestigen Verdere uitvoering van het mobiliteitsplan Instappen op het geschikte moment Huidige mobiliteitsplan Spoor 1 Spoor 2 Spoor 3 Oriëntatienota Bestaande toestand Planningscontext Problemen Onderzoek Synthesenota Onderzoek Scenario s Werkdomeinen Afweging Beleidsplan Beleidsplan Werkdomeinen Acties Oriëntatienota Bestaande toestand Planningscontext Problemen Onderzoek Synthesenota Onderzoek Scenario s Werkdomeinen Afweging Onderzoeken Werkdomeinen Beleidsplan Beleidsplan Beleidsplan Beleidsplan Werkdomeinen Werkdomeinen Acties Acties Acties Toekomstige Mobiliteitsplan Procesverloop Spoor 1 Vernieuwen Sneltoets MP Oriëntatienota Synthesenota Bijstellen van scenario s Bijstellen beleidsplan 9

10 Procesverloop Spoor 2 Verbreden/Verdiepen Sneltoets MP Planologische context Uitdiepen van thema s Toetsing aan beginselen duurzame mobiliteit en beleidsscenario Gecoördineerde versie mobiliteitsplan Bijstellen acties Verdiepen (reeds gedeeltelijk aanwezig thema) Deelthema s Parkeerbeleid Sluipverkeer Categorisering lokale wegennet en snelheidszone Gemeentegrensoverschrijdende aspecten Toegankelijkheid Autoluwe kernen Verbreden (nieuwe thema s, nieuwe ruimte) Deelthema s Parkeerbeleid Categorisering lokale wegennet en snelheidszone Deelruimten Stationsomgeving X Schoolomgeving Y Buurt of wijk Z 10

11 Procesverloop Spoor 3 Bevestigen Sneltoets MP Actualiseren acties Uitvoering Aandachtspunten 1 Integrale benadering van mobiliteit blijft prioriteit. Samenhang tussen ruimte, netwerken en ondersteunende maatregelen kan nog merkelijk verbeteren. Een inhoudelijke stap zetten. Aandachtspunten 2 Een open methodiek. Integratie naar milieu is mogelijk. Milieuaspecten zijn mogelijkheden om geïntegreerd te verdiepen. Milieu- of duurzaamheidsambtenaar opnemen in GBC-sneltoets sneltoets. 11

12 Aandachtspunten 3 Voorbereiding van het informatief deel door mobiliteitsambtenaar van de gemeente. Gedeeltelijke voorbereiding van het informatief deel door afdeling beleid en mobiliteit van MOW. Aandachtspunten 4 De vaste leden van de GBC zijn best aanwezig. Voor de toetsing korte toelichting in GBC van het mobiliteitsplan door de mobiliteitsambtenaar. Subsidieregeling Sneltoets wordt als een normale taak aanzien en wordt niet gesubsidieerd. Een nieuwe module 1 wordt gesubsidieerd voor 2/3 van de kosten. 12

13 4. VERBREDEN EN VERDIEPEN van het gemeentelijk mobiliteitsplan Aanleiding sneltoets / verbreden-verdiepen verdiepen 1e generatie mobiliteitsplannen naderen houdbaarheidsdatum: Nieuwe ontwikkelingen binnen gemeente Nieuwe thema s (b.v. fietsfonds, milieu) Nieuwe en diepere accenten (b.v. parkeren, consequenties categorisering) Voortgangsrapportage niet echt succesvol 1e generatie vaak onvoldoende duurzaam: nieuwe, verdere stap nodig Welke thema s? Hoe te selecteren? Hoeveel thema s? Hamvragen 13

14 Selectie van thema s en onderwerpen: globale of specifieke thema s DOELSTELLINGEN b.v. verkeersveiligheid, bereikbaarheid WERKDOMEINEN (A, B, C) b.v. categorisering van wegen THEMA S EN ONDERWERPEN b.v. ontwikkeling vormtypologie per type Doelstellingen als thema 5 basisdoelstellingen van het mobiliteitsplan Vlaanderen: inhoudelijke verankering: Verkeersveiligheid Bereikbaarheid Verkeersleefbaarheid Toegankelijkheid Milieu Werkdomeinen als thema 3 Werkdomeinen: A: Ruimtelijke ontwikkelingen B: Verkeersnetwerken C: Ondersteunende maatregelen Klassieke onderwerpen (b.v. categorisering) verdiepen Nieuwe onderwerpen (b.v. trage wegen) verbreden 14

15 Werkdomein A Klassieke onderwerpen: Ruimtelijke plannen Strategisch ruimtelijke projecten Specifieke deelruimten Nieuwe onderwerpen: Autoluwe kernen en gebieden Werkdomein B Klassieke onderwerpen: Categorisering van wegen (oorspronkelijk WD A) verblijfsgebieden (naar WD A) fietsroutes en fietsroutenetwerken openbaar vervoer parkeerbeleid en plan overstapvoorzieningen en halte-accommodatie accommodatie multimodaal personenvervoer Nieuwe onderwerpen: routes zwaar vervoer Werkdomein C Klassieke onderwerpen: vervoersmanagement tarifiëring campagnes marketing en info naar specifieke doelgroepen handhaving beleidsondersteuning en gemeentelijke organisatie Nieuwe onderwerpen: gemeentegrens overschrijdende aspecten monitoring en evaluatie 15

16 Mogelijke thema s in WD A B.v.: verkeersproductie nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen geluidwerende voorzieningen opmaak structuurschets stationsomgeving Mogelijke thema s WD B B.v. opmaak gebruiks- en vormtypologie per wegtype snelheidsplan selectie en afbakening autoluwe kernen en gebieden weren sluikverkeer actualisatie ongevalsgis actualisatie BFFN ontwikkeling netwerk en beleidsplan trage wegen bijkomend parkeeronderzoek of opmaak parkeerplan opmaak routeplan zwaar vervoer actualisatie basismobiliteit en netmanagement behoeftenonderzoek fietsstallingen actieplan halte-accommodatie accommodatie Mogelijke thema s WD C B.v. opmaak snelheids-handhavingsplan handhavingsplan politiezone (bovengemeentelijk) opmaak basisvisie bewegwijzering afspraken buurgemeenten rond afsluiting van wegen campagne "met belgerinkel naar de winkel" organisatie autoluwe schoolweek maatregelen beperking parkeer-zoekverkeer toepassing CAR-model (milieutoetsing) 16

17 Tabel : Mogelijke verbredings- en verdiepingsthema's Doelstellingen Werkdomeinen en subwerkdomeinen (niet limitatief) A(n): ruimtelijke plannen A(n): strategisch ruimtelijke projecten A(n): speciale beschermingszones A(n): B(n): categorisering van wegen B(n): verblijfsgebieden B(n): fietsroutes en fietsroutenetwerken B(n): trage wegen B(n): openbaar (personen)vervoer B(n): routes zwaar vervoer B(n): parkeerbeleid en plan B(n): overstapvoorz.. en halte-acc acc. B(n): multimodaal goederenvervoer B(n): C(n): vervoersmanagement C(n): tarifiëring ring openbaar vervoer C(n): campagnes C(n): marketing, info naar doelgroepen C(n): handhaving C(n): beleidsonderst. en gem. organisatie C(n): gem.grens grens-overschrijdende aspecten C(n): monitoring en evaluatie C(n): Mogelijke concretisering verbredings- en verdiepingsthema s s (niet limitatief) A(nn nn): berekening/inschatting verkeersproductie nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen A(nn nn): geluidwerende voorzieningen A(nn nn): B(nn nn): opmaak gebruiks- en vormtypologie per wegtype B(nn nn): snelheidsplan B(nn nn): selectie en afbakening autoluwe kernen en gebieden B(nn nn): weren sluikverkeer B(nn nn): actualisatie ongevalsgis B(nn nn): actualisatie BFFN B(nn nn): ontwikkeling netwerk en beleidsplan trage wegen B(nn nn): bijkomend P-onderzoek of opmaak parkeerplan B(nn nn): opmaak routeplan zwaar vervoer B(nn nn): actualisatie basismobiliteit en netmanagement B(nn nn): behoeftenonderzoek fietsstallingen B(nn nn): actieplan halte-accommodatie accommodatie B(nn nn): C(nn nn): snelheids-handhavingsplan handhavingsplan politiezone C(nn nn): opmaak bewegwijzeringsplan C(nn nn): afspraken buurgem.. afsluiting van wegen C(nn nn): maatregelen beperking parkeer-zoekverkeer MILIEU- EFFECTEN TOEGANKELIJK- HEID VERKEERS- LEEFBAARHEID BEREIK- BAARHEID VERKEERS- VEILIGHEID Basisfilosofie V-V: V V: Onderlinge samenhang maatregelen Zonder samenhang geen verbreden- verdiepen! Mate van verbreden-verdiepen verdiepen meten aan de hand van de samenhang tussen de maatregelen B.v.: bewegwijzeringsplan moet geënt zijn op de wegencategorisering,, de routering zwaar vervoer en de afbakening van verkeersluwe gebieden Conclusie: antwoord op hamvragen Welke thema s? vrij te kiezen SPEERPUNTEN van het gemeentelijk verkeersbeleid de komende 3-53 jaar Hoe te selecteren? Deductief (theoretisch - visionair): via doelstellingen werkdomeinen Inductief (pragmatisch): via concrete problemen, wensen en verlangens Hoeveel thema s? bewuste SELECTIE van thema s tot max (1 mag ook) zoniet gaat het over een feitelijke volledige herziening via spoor or 1 Wat met de rest? automatisch meegenomen via de relatiematrices (onderlinge verbanden) en bij de actualisatie van het actieprogramma 17

18 Stappenplan verbreden-verdiepen verdiepen 1. Uitkomst sneltoets actualisatie planningscontext (kader) 2. Opmaak verbredings- en verdiepingsmatrices (aangeven relaties) 3. Opmaak relatietabellen en formulering taakstellingen (omschrijving relaties) 4. onderzoeksopzet / plan van aanpak (vragen en problemen onderzoekbaar maken) 5. Uitvoering onderzoek (tellen, meten, enquêteren, ) 6. Aanpassing duurzaam mobiliteitsscenario (optioneel) (ontwikkeling visie) 7. Formulering nieuw beleidsplan (uitwerking visie) 8. Evaluatie relatietabel en taakstellingen (pré-evaluatie) 9. Uitwerken actieprogramma s (concrete maatregelen en afspraken) 5. START- EN PROJECTNOTA S Vroeger: Niets (enkel investeringsprogramma) N.a.v. convenanten: Algemeen beleid: mobiliteitsplan + uitvoeringsplannen: projectnota s Problemen: Oplossing: splitsing van het proces 1. De voorbereiding van het project: waarom en wat? Dit is de analyse- en conceptfase, en zit vervat in de START-nota nota. 2. De uitvoering van het project: hoe? Dit is de uitwerkings- en detailleringsfase,, en zit vervat in de PROJECT-nota nota. Cfr. probleemoplossingsproces 18

19 Modules (1) 1. Ondersteuning strategische planningsactiviteiten (Opmaak mobiliteitsplan) 2. Aanleg van rondwegen en andere verbindingswegen 3. Herinrichting van doortochten 4. Subsidiëring van wegverlichting (in doortochten) 5. Geluidwerende maatregelen (langs gewestwegen) 6. Netheid op de gewestwegen 7. Informatieverschaffing openbaar vervoer 8. Vrijliggende bus- en/of trambanen 9. Verhoging van het openbaar vervoersaanbod 10. Subsidiëring herinrichting van schoolomgevingen Modules (2) 11. Aanleg van fietspaden langs gewestwegen 12. Aanleg van fietspaden langs gemeente- of provinciewegen 13. Subsidiëring van fietspaden langs gewestwegen 14. Aanleg of herinrichting van aansluitingsinfrastructuur voor zones van commerciële activiteiten 15. Flankerende maatregelen 16. Herinrichting van wegvakken (geen doortochten) 17. Wegverlichting van kruispunten en wegvakken (geen doortochten) 18. Herinrichting van singuliere kruispunten en oversteekplaatsen 19. Opmaak van streefbeelden Aparte starnota vereist voor alle modules, uitgezonderd 1, 5, 15 Start- en projectnota ook voor fietsfondsdossiers en stationsomgevingen Soms gecombineerde start- en projectnota mogelijk bij eenvoudige dossiers Vaak gecombineerd in koepelmodules 19

20 Inhoud startnota Probleemstelling en doelstellingen: lokalisatie van het knelpunt of probleemgebied aanleiding van het project (voorlopige) probleemstelling: wat moet opgelost worden? (zeer korte probleemschets) doelstellingen: Wat wil men bereiken? Eventueel ook criteria of taakstellingen m.b.t. de latere evaluatie, b.v. vermindering ongevallen met X%, vermindering van de rijsnelheden, opm.:doelstellingen omvatten nooit maatregelen, maar wel een gewenste situatie of evolutie. B.v. niet: het aanleggen van een fietspad langs weg X. B.v. wel: : het verbeteren van de veiligheid en het comfort van het fietsverkeer op de route tussen A en B. Planningscontext: ruimtelijk-planologisch, op macro- en mesoniveau; Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan, gewestplan, geldende Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA s), Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP s), verkeerskundig: Mobiliteitsplan Vlaanderen, Gemeentelijk Mobiliteitsplan, Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFFN), routes uitzonderlijk vervoer, netwerken openbaar vervoer, afbakening bebouwde kommen, streefbeeldstudies, school- of bedrijfsvervoersplannen, Randvoorwaarden: juridisch: specifieke voorwaarden uit gewestplannen, BPA s, RUP s, Speciale beschermingszones inzake natuur rooilijnen en verkavelingen, technisch: omzendbrieven en vademecums vanuit gebruikersoogpunt voor de verschillende modi beleidsmatig: vanuit overige beleidsdomeinen (milieu, ) uitvoeringstechnisch: samenhang met andere projecten en partners: m.n. riolering en verlichting! 20

21 Visies van actoren: welke specifieke verwachtingen en visies hebben de verschillende actoren? welke oplossingsrichtingen en alternatieven zijn al dan niet bespreekbaar? Inhoudelijke analyse: ruimtelijke analyse op meso- en microniveau, in voorkomend geval met indeling in type-gebieden: ruimtelijk-functionele structuur, morfologie, landschap en reliëf, verkeerskundige analyse op meso- en microniveau: gebruik van het netwerk (tellingen, relaties, snelheidsmetingen, ongevallen, : dit zijn vnl. nulmetingen ten einde het project later te kunnen evalueren), kenmerken van de verschillende netwerken (profielen, kruispunten, haltes, snelheidsregimes, ), schoolvervoersplan (indien van toepassing),. synthese: (definitieve) probleemstelling: besluit van de analyse met duiding van trends en kansen, liefst met een knelpunten/potentiekaart, als grafische toelichting bij de probleemstelling. Voorgestelde (alternatieve) oplossingsrichtingen of concepten: minimum 2 volwaardige, en wezenlijk verschillende oplossingsrichtingen, liefst in conceptvorm. moet realiseerbaar zijn indien een streefbeeldstudie of andere consensusnota voorhanden is het niet meer verplicht meerdere oplossingsrichtingen uit te werken. een (verkeers)structuurschets per alternatief: schematisch overzicht van alle relevante aspecten als snelheid, verlichting, type fietspad, wegbreedte, groen, verlichting, bushaltes, Afweging van de oplossingsrichtingen en keuze van de oplossing: de afweging van de oplossingsrichtingen door de GBC, in voorbereiding door de ontwerper, gebeurt op basis van diverse toetsingscriteria gedefinieerd vanuit de doelstellingen en randvoorwaarden. criteria: financieel, ruimtelijk, ecologisch, verkeerskundig, beoordeling door de actoren in de GBC. keuze van de gewenste oplossing in consensus. 21

22 Procedure: convenantgebonden project? Zo ja, welke modules? evt. parallelle procedures: MER, RUP, onteigening, verslagen van de GBC, evt. eerdere PAC (in bijlage) verdere timing van het totale planproces Financiële raming: voorlopige inschatting van het totaalbedrag eventueel opgedeeld in deelprojecten opgedeeld per module (indien meerdere modules van toepassing (koepelmodule)) opgedeeld per partner: wie betaalt wat en aan welk percentage? Kwaliteitscriteria startnota s volledigheid van de informatie (cfr. inhoud van een startnota) juistheid van de informatie: zijn de gegevens nog actueel, correct gemeten,? mate waarin de alternatieve oplossingsconcepten zijn uitgewerkt: voldoende aantal, inhoudelijke relevantie, detailleringsniveau, kwaliteit van de alternatieve oplossingsconcepten: probleemoplossend vermogen en geen nieuwe problemen veroorzaken haalbaarheid van de alternatieven: fysiek-ruimtelijk inpasbaar, juridisch mogelijk, financieel haalbaar, mate waarin de doelstellingen met betrekking tot duurzame mobiliteit worden gediend: bereikbaarheid, veiligheid, leefbaarheid, toegankelijkheid, natuur & milieu (cfr. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Mobiliteitsplan Vlaanderen) coherentie (boven)lokale plannen (provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, gemeentelijk mobiliteitsplan, ruimtelijke uitvoeringsplannen, ) STOP-principe 22

23 diepgang en evenwicht van de afweging van de oplossingsconcepten: gebruik van de juiste criteria en passende gewichten. mate en evenwichtigheid van inbreng vanuit de verschillende partners (gemeente, De Lijn, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), Agentschap Ruimtelijke Ordening, ) in de uitwerking en de keuze van het concept. Juist dit is de kern van het convenanten-beleid. algemeen: leesbaarheid, redactie, duidelijkheid kaartmateriaal, Inhoud projectnota Inleiding en situering: situering van het project op basis van een liggingsplan bespreking van eventuele aanpassingen t.a.v. de startnota terugkoppeling naar de in de startnota vooropgestelde doelstellingen Samenvatting concept startnota: overzicht van de uitgangspunten van het concept gekozen in de startnota, met eventueel een verdere verdieping beschrijving van de ruimtelijke en verkeerskundige keuzes in het weerhouden concept. beschrijving van de zones van het projectgebied Verbeteringen, aanvullingen van en afwijkingen op de startnota: eventuele verbeteringen of aanvullingen op basis van het PAC-verslag van de startnota eventueel verder onderzoek ter onderbouwing van het gekozen concept eventuele aanvullende beschrijving van de planningscontext, de beschrijving van aangrenzende projecten, eventuele motivatie van eventuele afwijkingen van het gekozen concept bij de concrete projectuitwerking 23

24 Concrete uitwerking van het project: grondplan in passende schaal (bij voorkeur minimaal 1:500) typen dwarsprofielen: min. één per gebiedstype, zeker ook voor cruciale passages (evt. versmallingen en overgangen) lengteprofiel, met name bij ongelijkgrondse kruising(en) voorziene groenelementen, verlichtingsstructuur, de gebruikte materialen, afwateringsprincipes, inpassing in de ruimtelijke context, specifieke ontwerpdetails: bushalten (inplanting en toegankelijkheid), overgang aanliggend-vrijliggende fietspad- suggestiestroken, toelichting m.b.t. de inplanting van verkeerslichten en signalisatieborden, overige ontwerpelementen: gevolgen op nutsvoorzieningen, onteigeningen,... invloed van de fasering der werken op de verkeersafwikkeling in de regio (indien van toepassing) flankerende maatregelen: communicatie, sensibilisatie, handhaving, engagementen van andere partners: onderhoud, nieuwe maximum toegelaten snelheid, Evaluatie van het project: overzicht van de te nemen stappen: wie: taakverdeling tussen de partners wanneer: hoe lang na de uitvering hoe: evaluatie-criteria, en wijze waarop de criteria gemeten worden Verdere procedure: beschrijving procesverloop: verslagen van de GBC en de vorige PAC (in bijlage) uitvoeren overeenkomsten en afspraken met andere partners verdere procedures in het kader van RUP, MER, onteigeningen, vooropgestelde aanvangsdatum van de werken Raming: geactualiseerde versie van de raming in de startnota Kwaliteitscriteria projectnota s volledigheid van de informatie; cfr. inhoud projectnota. juiste maatvoering van de onderdelen van het ontwerp (voetpaden, fietspaden, bushaltes, rijweg, parkeerplaatsen, markeringen, ) conform de wetten en richtlijnen terzake (b.v. Code voor de Wegbeheerder, verordening voetpaden in bebouwde kommen, diverse vademecums, omzendbrieven, dienstorders AWV, dienstnota s De Lijn, ) kwaliteit van de argumentatie indien van de gewenste maatvoering wordt afgeweken algemeen: leesbaarheid, redactie, duidelijkheid kaartmateriaal en ontwerpplannen, 24

25 Vaak voorkomende fouten doel = maatregel oplossingsnota i.p.v. probleemverkennende nota (startnota = ± projectnota) p soms nota na de feiten slechts 1 oplossing bestudeerd: vooringenomenheid randvoorwaarden te globaal onderzocht (b.v( b.v.. fietspad is ruimer dan vademecum toepassen) geen fundamenteel verschillende alternatieven "nep"-alternatieven "excuus"-alternatieven geen voorafgaande GBC! oplossing te gedetailleerd uitgewerkt, conceptueel niveau overgeslagen geen timing of kostenraming geen verdeling van de kosten tussen de partners te snel willen werken (m.n. bij gevaarlijke punten), hierdoor geen en terugkoppelingen mogelijk??? afwijkingen van de startnota achteraf??? Wie maakt de nota s op? Meestal: gemeente: modules 4, 10, 13, 14, 15, en fietsfondsdossiers Vlaamse Overheid (AWV( AWV): modules 2, 3, 5, 11, 12, 16, 17, 18 De Lijn: modules 8 en 9 sommige provincies maken ook fietsfondsdossiers opmaken, met name voor sommige (gemeentegrens( gemeentegrens-overschrijdende) hoofd-fietsroutes fietsroutes Bijstand door studiebureau is steeds mogelijk Nabije toekomst: evaluatienota s Waarom? leermoment: informatie over effecten van uitgevoerde maatregelen, b.v.. de veiligheidseffecten van een nieuwe rotonde, de mate waarin meer wordt gefietst door aanleg van een fietspad, Belangrijk voor nieuwe projecten. kwaliteitscontrole: is het project ook uitgevoerd zoals oorspronkelijk gepland? Wijzigingen nodig? communicatie-instrument: instrument: indien de doelstellingen zijn gehaald: positief Indien de doelstellingen niet zijn gehaald: objectief argument voor meer aanvullende of flankerende maatregelen. 25

26 Inhoud evaluatienota s korte situering en ligging van het project overzicht van de doelstellingen en engagementen (visies actoren) uit de startnota schets van het procesverloop: momenten dat de GBC is bijeengekomen momenten dat het project werd voorgelegd aan de PAC/OVC opvolging van de werken eventuele technische bijsturingen, en beslissingen hieromtrent wijze waarop het project aan de bevolking werd voorgesteld analyse van het uitgevoerde project: eventuele afwijkingen tussen het ontwerp dat op de PAC/OVC positief is geadviseerd, en het uiteindelijk uitgevoerde project mate waarin werd rekening gehouden met de opmerkingen en adviezen van de PAC/OVC aspecten die een invloed hebben op het comfort en/of de gebruikswaarde die niet op het oorspronkelijke plan konden worden beoordeeld (b.v( b.v.. verticale elementen, groenelementen, boordstenen, waterslikkers, ) vergelijking tussen de oorspronkelijk geraamde en de uiteindelijk betaalde kostprijs conclusies voor verbeteringen op korte termijn en/of voor toekomstige projecten effecten van het uitgevoerde project: terugkoppeling naar de doelstellingen: een inhoudelijke evaluatie op basis van metingen en tellingen (b.v( b.v.. hoe sterk is het fietsgebruik gestegen?) terugkoppeling naar de probleemstelling: mate waarin een oplossing wordt geboden voor de gestelde problemen (b.v( b.v.. wordt er nog geklaagd over onveiligheid, zijn de ongevallen verdwenen,?) vergelijking tussen de voor- en nasituatie, zowel qua beoogde als neveneffecten, positieve als negatieve effecten 26

27 stand van zaken van de afspraken: mate waarin de partners hun engagementen zijn nagekomen mate waarin de flankerende maatregelen zijn uitgevoerd eventuele nieuwe afspraken om evt. nieuwe maatregelen uit te voeren conclusie: beschrijving van maatregelen om het project verder te optimaliseren (infrastructureel en niet-infrastructureel) infrastructureel) leerpunten voor toekomstige, gelijkaardige projecten, naar uitvoering en begroting mate waarin dit project bijdraagt aan het duurzame mobiliteitsbeleid 7. VADEMECUMS Beschikbaar: te downloaden via Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid Vademecum Motorrijdersvoorzieningen Vademecum Fietsvoorzieningen Vademecum Voetgangersvoorzieningen Vademecum Verkeersvoorzieningen in de bebouwde kom Vademecum Toegankelijk Domein En: Vademecum rotondes (1997): niet via de website Toepassing richtlijnen, geen wetten toch best zoveel mogelijk te volgen, ook op gemeentewegen en buiten het mobiliteitsconvenant: herkenbare verkeersomgeving soms wel strikt toetsingskader bij PAC 27

28 b.v. fietsvoorzieningen Voorbeelden Fietssuggestiestroken 28

29 7. OVERLEGORGANEN EN BESLUITVORMINGSPROCES GBC: Gemeentelijke Begeleidings Commissie kloppend hart van het mob. convenant gemeente is initiatiefnemer en voorzitter komt minstens één maal bijeen bij elk convenantgebonden project kan ook bij grensoverschrijdende of bovenlokale aspecten vaste partners: gemeente, Vlaamse Overheid, De Lijn extra partners: provincie, R.O. Vlaanderen, NMBS, : afhankelijk van het project lokale actoren en sectoren: scholen, middenstand, indien de gemeente dit wenst (heeft ook nadelen) inhoudelijk werk gebeurt best op voorhand GBC neemt besluiten in consensus. PAC: Provinciale Audit Commissie: Naar aanleiding van mobiliteitsconvenant (korte geschiedenis) Georganiseerd per provinciale afdeling IVA Infrastructuur (vroegere AWV), dus niet de Provincies PAC = formeel toetsmoment van het werk van de Gemeentelijke Begeleidings-Commissie (GBC) PAC = adviesorgaan naar de minister PAC beslisorgaan of inhoudelijke werkgroep Actoren Leden: Permanente leden: Agentschap Wegen en Verkeer (voorzitter) (+ evt. EMA, EMG), Agentschap R.O.Vlaanderen, Dept. MOW- BMV, Dept. RWO (R.P.), De Lijn, Provincie, externe/of interne auditor. Niet permanente leden: betreffende gemeenten (+ studiebureau), NMBS, BIVV,, politie, 29

30 2 soorten PAC: PAC mobiliteitsplannen (modules 1+15): interne auditor PAC PAC projecten (overige (project)modules): externe auditor Soms tegenstrijdigheden Bevorderen bereikbaarheid kan autogebruik verhogen en (ongewenste) R.O stimuleren Bevorderen bereikbaarheid kan tot sluiproutes leiden (maar congestie ook!) Bevorderen bereikbaarheid kan tot meer autoverkeer en dus potentiële onveiligheid leiden Aanleg fietspaden in kwetsbare zones? Stimulering fietsverkeer niet altijd veilig! Specifieke maatregelen autoverkeer kan autogebruik verhogen (b. Kiss+Ride aan scholen) Nog voorbeelden Afsluiten sluiproutes kan tot meer autokm leiden (maar enkel bij impliciet autodenken) Afstemming eisen vademecums Soms interne discussies en conflicten (b.v. fietspaden in schoolomgevingen) Lokale veiligheid versus algemene veiligheid en herkenbaarheid van wegtypen (b.v. rotondes, drempels) 30

INHOUD 28/01/2014. VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit. 1. Landelijke sturing lokale mobiliteitsbeleid

INHOUD 28/01/2014. VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit. 1. Landelijke sturing lokale mobiliteitsbeleid VSV - Dag 1 Duurzame lokale mobiliteit Valère Donné Mobiliteitscoördinator BMV-L departement MOW, voorzitter RMC Limburg, kwaliteitsadviseur plannen en projecten Vl. Brabant 1 INHOUD 1. Landelijke sturing

Nadere informatie

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (maart 2013) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in te

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Limburg - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvolimburg.be) DEEL 2 DUURZAAM VERKEERS_ EN MOBILITEITSBELEID IN

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3 2.

Nadere informatie

Trefwoorden: gemeentelijk mobiliteitsplan, sneltoets, bijsturing.

Trefwoorden: gemeentelijk mobiliteitsplan, sneltoets, bijsturing. omzendbrief Verspreiding: * Vlaamse Overheid Departement Mobiliteit en Openbar e Werken Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Koning Albert II-laan 20 bus 2, 1000 BRUSSEL Tel. 02 553 71 24 -

Nadere informatie

STAPPENPLAN. "Verbreden en Verdiepen"

STAPPENPLAN. Verbreden en Verdiepen VLAAMSE OVERHEID DEPARTEMENT MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN BELEID MOBILITEIT EN VERKEERSVEILIGHEID STAPPENPLAN "Verbreden en Verdiepen" in het kader van de bijsturing van het Gemeentelijk Mobiliteitsplan

Nadere informatie

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving

Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid. (Ver)nieuw(d)e regelgeving. (Ver)nieuw(d)e regelgeving Het nieuwe beleidskader lokaal mobiliteitsbeleid Erwin Debruyne - VVSG Decreet van 10 februari 2012 Wijziging van Mobiliteitsdecreet van 20 maart 2009 Opheffing van het Convenantendecreet Uitvoering vastgelegd

Nadere informatie

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Februari 2013 Inhoud Rol Kwaliteitszorg Financiering Situering

Nadere informatie

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota. maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Het gemeentelijk mobiliteitsplan Fase 1 : Oriëntatienota maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid INHOUD 1. Inhoud van de oriëntatienota...2 2. Procedure...5 1. Inhoud van de oriëntatienota

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...4

Nadere informatie

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan. mei 2009. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud en vorm van het actieplan van het gemeentelijk mobiliteitsplan mei 2009 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Algemeen: een actieplan vanuit vijf verschillende invalshoeken...3

Nadere informatie

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 3: Bevestigen-actualiseren van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Achtergrond...3 1.2. Doel...3

Nadere informatie

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG

MODULE 14: AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG MODELTEKST VOOR MODULE 14 - AANLEG OF HERINRICHTING VAN ONTSLUITINGSINFRASTRUCTUUR VOOR TEWERKSTELLINGS-, WINKEL- EN/OF DIENSTENZONES VAN BOVENLOKAAL BELANG. [21-05-2007] MOBILITEITSCONVENANT MODULE 14:

Nadere informatie

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Maart Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Spoor 1: Vernieuwen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 1. Inleiding 1.1. Achtergrond 1.2. Doel De evaluatie van het gemeentelijke mobiliteitsplan

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt

Agentschap Wegen en Verkeer. Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt Agentschap Wegen en Verkeer Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kaderend

Nadere informatie

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing

Actieprogramma ABC. Werkdomein Ruimtelijk beleid. Werkdomein Actie Locatie Hoofddoelstelling Budget Prioriteit Initiatiefnemer Partners Timing Actieprogramma ABC Werkdomein Ruimtelijk beleid A.1: gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Uitvoering Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 0,00 Gemeente A.2: ruimtelijke uitvoeringsplannen BPA De Bergen

Nadere informatie

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen Agentschap Wegen en Verkeer Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen 3

Nadere informatie

hier komt de voettekst 1

hier komt de voettekst 1 Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen Chris Brouwers diensthoofd Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst

Nadere informatie

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017

Vernieuwen mobiliteitsplan. Persmoment - 15 september 2017 Vernieuwen mobiliteitsplan Persmoment - 15 september 2017 Verwelkoming Dirk Gistelinck Schepen van verkeer, mobiliteit, wegen en openbare werken Waarom een nieuw mobiliteitsplan? Belangrijk voor gemeentebestuur

Nadere informatie

Mobiliteitscontext in Vlaanderen

Mobiliteitscontext in Vlaanderen Mobiliteitscontext in Vlaanderen Joris Willems PCVO Handel afdeling Verkeerskunde (HSV) Diepenbeek (www.pcvohandel.be/verkeerskunde) Mobiliteit en ruimtelijke ordening: hoe zit dat eigenlijk? Voorbeeld:

Nadere informatie

PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG. Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns

PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG. Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns PROVINCIALE COMMISSIE VERKEERSVEILIGHEID LIMBURG Sven Lieten 10/10/14 Anna Bijns Overzicht programma 1. Visie 2. Doel PCV 3. Samenstelling 4. Werking 5. Procedure 6. formulering advies 7. TV3V 8. voorbeelden

Nadere informatie

Burgemeester S. Vandenberghe

Burgemeester S. Vandenberghe DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college Burgemeester S. Vandenberghe Dienst verkeer Volgnummer dossier 2 Onderwerp Verkeer en mobiliteit. Verbreden en verdiepen van het

Nadere informatie

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel Mobiliteitsacademie Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1

Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Verbreden en verdiepen mobiliteitsplan gemeente Bredene VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Bredene / mei 2015 / 1 Procedure verschillende stappen Procedure Vlaamse overheid gevolgd: Evaluatie vorig mobiliteitsplan

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid

Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan. Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Formulier (augustus 2009) Sneltoets ter evaluatie van het gemeentelijk mobiliteitsplan Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Gelieve geen informatie of tekst buiten de tabellen (kadertjes) in

Nadere informatie

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan

Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Spoor 2: Verbreden-verdiepen van het gemeentelijk mobiliteitsplan Stappenplan Maart 2013 Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid Inhoud 1. Inleiding...3 2. Stappenplan verbreden-verdiepen Overzicht...5

Nadere informatie

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004

BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 JULI 2004 ONDERZOEKSOPDRACHT BETREFFENDE HET STREEFBEELD ALS BELEIDSINSTRUMENT STUDIE MC/03/1201 SAMENVATTING EINDRAPPORT JULI 2004 OPDRACHTGEVER MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP DEPARTEMENT LEEFMILIEU EN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG / / II. NIS-nr. datum ondertekening (dd/mm/jjjj) nummer type overeenkomst volgnummer

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017

Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP) 2e klankbordgroepbijeenkomst 16 maart 2017 Agenda 1. Opening en terugkoppeling proces 19:00 19:10 2. Toelichting beleidsgedeelte GVVP 19:10 19:30 3. Stellingen

Nadere informatie

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen

Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Afdeling ruimtelijke planning Een blik op de ruimtelijke planning in Vlaanderen 1. Krijtlijnen

Nadere informatie

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg

ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg ONTWERP VRACHTROUTENETWERK 1. methodiek 2. toepassing op Limburg Contactgroep Limburgse Industrieregio s s CLI 19 november 2010 Limburg Arch.. Valère Donné, Provinciale mobiliteitscoördinator BMV-Limburg

Nadere informatie

Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid

Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid Integratie van milieu- en gezondheidsaspecten in het gemeentelijke mobiliteitsbeleid Studiedag milieu en mobiliteit Provincie Vlaams Brabant 5 december 2013 LIESLOTTE WACKENIER departement LNE, afdeling

Nadere informatie

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014)

Complexe Projecten. Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe Projecten Naar een kwaliteitsvolle en snelle aanpak van projectgedreven processen David Stevens Team Complexe Projecten Decreet: Toepassingsgebied (25 april 2014) Complexe projecten: - Groot maatschappelijk

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Overzicht presentatie 1. Inleiding 2. Educatie en sensibilisatie 3. Trage Wegen 4. Fietsinfrastructuur Overzicht presentatie

Nadere informatie

Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren

Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren Kwaliteitszorg binnen het lokaal mobiliteitsbeleid: evalueren en leren Studiedag VSV kwaliteitszorg in het lokale verkeersveiligheidsbeleid Karen Landuydt Antwerpen 20 juni 2014 Vier pijlers van de kwaliteitszorg

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG./ / I NIS-nr. datum ondertekening (dd/mm/jjjj) nummer type overeenkomst volgnummer overeenkomst DE PARTIJEN Tussen: het Vlaamse Gewest,

Nadere informatie

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid

Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Politie als partner van het lokaal verkeersveiligheidsbeleid Joris Willems PCVO Handel - Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvohandel.be) DEEL 4 GEINTEGREERDE AANPAK VAN VERKEERS- EN MOBILITEITSPROBLEMEN

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug. Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Handelsdokbrug Infovergadering 2 februari 2012 Openbaar onderzoek Panel Marc De Buck gedeputeerde, Provincie Oost-Vlaanderen Tom Balthazar schepen van Milieu, Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011

Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg. Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Strategisch Project Health Sciences Campus Gasthuisberg Work shop RWO subsidie RSV 06/09/2011 Masterplan De basis van het Health Sciences Campus project is het masterplan van het ontwerpteam AWG uitgevoerd

Nadere informatie

Dep. MOW - BMV Stroomschema Procedure Module 10 - versie 3 1 / 7

Dep. MOW - BMV Stroomschema Procedure Module 10 - versie 3 1 / 7 Dep. MOW - BMV Stroomschema Procedure Module 10 - versie 3 1 / 7 Startnota Projectnota + Kostenraming - ondertekent module(s) - Minister ondertekent - Budgettaire vastlegging - Uitvoeringsplan - Onteigeningen

Nadere informatie

Lokaal fietsbeleid en de provincies

Lokaal fietsbeleid en de provincies Lokaal fietsbeleid en de provincies Provinciaal fietsbeleid Provinciaal mobiliteitsbeleid mobiliteitsdecreet: gewijzigd op 1 maart 2013 provinciaal mobiliteitscharter = afsprakenkader tussen provincies

Nadere informatie

Inhoudstafel INLEIDING...2

Inhoudstafel INLEIDING...2 ontwerp ruimtelijk structuurplan Turnhout Inhoudstabel Inhoudstafel INLEIDING...2 DEEL 1 INFORMATIEF GEDEELTE...8 INLEIDING: ANALYSE VAN DE RUIMTELIJKE CONTEXT...11 HOOFDSTUK I: SITUERING & GESCHIEDENIS...12

Nadere informatie

Verder met fietssnelwegen

Verder met fietssnelwegen Verder met fietssnelwegen Verder met fietssnelwegen Agenda Verwelkoming door gedeputeerde De Block Het definitieve netwerk Inrichting van een fietssnelweg Leesbaarheid en herkenbaarheid Pauze Financiering

Nadere informatie

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN KORTENAKEN

GEMEENTELIJK MOBILITEITSPLAN KORTENAKEN NAAM VAN DE GEMEENTE : KORTENAKEN DATUM VAN DE GBC: 20 AUGUSTUS 2008 AANWEZIGHEIDSLIJST: Naam Stefaan Devos Griet Vandewijngaerden Albert Bils Michel Vandervelpen Paul Sterkendries Jan Van Brusselt Gi

Nadere informatie

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan AFBAKENING VAN HET STRUCTUURONDERSTEUNEND KLEINSTEDELIJK GEBIED KNOKKE-HEIST DEFINITIEVE VASTSTELLING SEPTEMBER 2011 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Inhoudstafel

Nadere informatie

Categorisering van wegen

Categorisering van wegen Categorisering van wegen Joris Willems Hogeschool voor Verkeerskunde Diepenbeek (www.pcvohandel.be) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. INHOUD 1. Doel van categorisering 2. Eisen aan categorisering 3. Werkwijze categorisering

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG OF DE VERBETERING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR LANGS GEWESTWEGEN DOOR DE GEMEENTE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG OF DE VERBETERING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR LANGS GEWESTWEGEN DOOR DE GEMEENTE 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG OF DE VERBETERING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR LANGS GEWESTWEGEN DOOR DE GEMEENTE / / VI NIS-nr datum ondertekening (dd/mm/jjjj) nummer type overeenkomst volgnummer

Nadere informatie

MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN

MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS BELEIDSPLAN MOBILITEITSPLAN SINT - LAUREINS SPOOR 2 VERBREDEN EN VERDIEPEN BELEIDSPLAN info@kepplerconsulting.be www.kepplerconsulting.be Brugge, september 2010 INHOUD 1. INLEIDING 1.1. SNELTOETS 1.2. VERKENNINGSFASE

Nadere informatie

Functionele Fietskaart voor de werknemers van de Gentse Zeehaven

Functionele Fietskaart voor de werknemers van de Gentse Zeehaven Functionele Fietskaart voor de werknemers van de Gentse Zeehaven Pieter Derudder Provincie Oost-Vlaanderen Op een dag vind je de job Gentse Haven De haven van Gent telt 65.353 jobs, waarvan 26.638 directe

Nadere informatie

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur

13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur 166/183 43-03/26000512 13.4 Gewenste verkeer- en vervoersstructuur De gewenste verkeer- en vervoersstructuur is de gewenste samenhang tussen alle ruimten in de gemeente die min of meer gekoppeld zijn aan

Nadere informatie

Omzendbrief MOW/2009/01

Omzendbrief MOW/2009/01 Omzendbrief MOW/2009/01 Omzendbrief MOW/2009/01 Aan departement MOW, Agentschap Wegen en Verkeer, nv De Scheepvaart, Waterwegen en Zeekanaal NV, Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn Vlaamse lokale en provinciale

Nadere informatie

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen?

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen? Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Wat kan de Provincie voor U betekenen? Programma Gebiedsgerichte mobiliteit Beleid trage wegen Beheer Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) BFF werd opgemaakt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

N16 Scheldebrug Temse-Bornem

N16 Scheldebrug Temse-Bornem gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bijlage III: toelichtingsnota tekst colofon Vlaams Ministerie Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Departement RWO - Ruimtelijke Planning Phoenixgebouw

Nadere informatie

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk

Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit. Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk Kindvriendelijke ruimte en mobiliteit Carl Hanssens Schepen voor mobiliteit, economie en werk 5/05/2015 Profiel Sint-Niklaas 1 van de 13 Vlaamse centrumsteden Kernstad en 3 deelgemeenten 74.000 inwoners

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Nieuw mobiliteitsdecreet

Nieuw mobiliteitsdecreet voor mandatarissen 19-02-2012 Yvan Bellaert Afdelingshoofd Marketing & Communicatie Nieuw mobiliteitsdecreet Dia 1 Inhoud De Lijn algemeen Samenwerking Vlaams Gewest Lokale overheden De Lijn Samenwerkingsovereenkomsten

Nadere informatie

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure

ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK. Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK Jan Bonneure ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK - van een integrale aanpak van verkeersonveiligheid, - kan rekenen op een draagvlak bij weggebruikers èn bij politie ENFORCEMENT ALS SLUITSTUK

Nadere informatie

BBC EN PLANNING IN GEEL

BBC EN PLANNING IN GEEL BBC EN PLANNING IN GEEL Geel? GEEL? Geel? 38.000 inwoners Antwerpse Kempen Gezinsverpleging - Barmhartige Stede Uitgestrekt grondgebied: ca 11.000 ha Stedelijke kern versus landelijk buitengebied Aanwezigheid

Nadere informatie

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters

de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters de ontwikkeling van de nieuwe duurzame stadswijk aan Gent Sint Pieters Reginald Claeys Departementshoofd Departement Ruimtelijke Planning, Mobiliteit en Openbaar Domein Stad Gent Aanleiding De projectontwikkeling

Nadere informatie

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter

Advies. Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Brussel, 24 april 2009 042409_Advies provinciale mobiliteitscharter Advies Voorontwerp van besluit van de Vlaamse Regering betreffende het provinciale mobiliteitscharter Situering en inhoud voorontwerp

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk

BELEIDSPLAN. Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering GEMEENTE BEGIJNENDIJK. gemeentegrenzen gemeentegrens Begijnendijk bovenlokaal sluipverkeer lokaal sluipverkeer vrachtverkeer doortocht Kaart 1 Knelpunten wegencategorisering Algemeen: Handhaving nelheidsmaatregelen olledige zone 50 muv invalswegen? onveilig kruispunt

Nadere informatie

RUP Sint-Pietersmolenwijk

RUP Sint-Pietersmolenwijk RUIMTELIJKE ORDENING SECTOR NOORD RUP Sint-Pietersmolenwijk BEREK 19/06/2017 ifv definitieve vaststelling door GR Situering en bedoeling RUP 1 situering huidige bestemming Gewestplan Verfijnd / gewijzigd

Nadere informatie

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Participatiestrategie Doelstellingen Een gedragen netwerk creëren Doelgroepen Gemeentebesturen Buurprovincies Vlaams Gewest (verschillende

Nadere informatie

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit.

Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES. 2. Mobiliteit Ouderen willen zich overal kunnen verplaatsen, ook bij beperking van de persoonlijke mobiliteit. OOK Vlaams OUDEREN OVERLEG KOMITEE vzw - Vlaamse OUDERENRAAD Aandachtspunten t.a.v. de PROVINCIES 1. Informatie en communicatie Ouderen willen de diensten en taken van de provincie beter kennen. 2. Mobiliteit

Nadere informatie

Namens het Managementcomité van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken,

Namens het Managementcomité van het Vlaams ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken, DIENSTORDER MOW/MIN/2010/01 Vlaams Ministerie van Mobiliteit en Openbare Werken Contactpersoon: Gert Dewilde Tel. 02 553 03 21 - Fax 02 553 78 05 e-mail: gert.dewilde@mow.vlaanderen.be Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet?

Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Fietsen, het spreekt van zelf, of niet? Ook bij minder weer Wat cijfers Gent = 250,000 inwoners UGent + Hoge scholen = > 65,000 students Gemiddeld 2,6 fietsen per huishouden > 200,000 fietsbewegingen per

Nadere informatie

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid

Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Op weg naar een veilig en duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Inleiding Structuur 1. Mobiel 21 2. Duurzame mobiliteit en verkeersleefbaarheid (in dorpen) 3. Mobilometer - Testinstrument voor steden en gemeenten

Nadere informatie

Omzendbrief RO/2010/01

Omzendbrief RO/2010/01 Omzendbrief RO/2010/01 Aan: de colleges van burgemeester en schepenen de deputaties van de provincies Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Koning Albert II-laan

Nadere informatie

Lichtvisie voor de Vlaamse gewestwegen

Lichtvisie voor de Vlaamse gewestwegen voor de Vlaamse gewestwegen Grontmij ism Light To Light AWV Expertise Verkeer en Telematica An Vanhulle - Grontmij 2 Lichtvisie Centrale visie NIET VERLICHTEN (geen verlichtingsinstallatie) 3 Lichtvisie

Nadere informatie

Vlaamse mobiliteitsconvenanten in Nederlandse context

Vlaamse mobiliteitsconvenanten in Nederlandse context Vlaamse mobiliteitsconvenanten in Nederlandse context Hans Kramer Henk Pauwels Tjakko Dijk Adviesdienst Verkeer en Vervoer Postbus 1031 3000 BA Rotterdam j.h.t.kramer@avv.rws.minvenw.nl h.a.m.pauwels@avv.rws.minvenw.nl

Nadere informatie

1 TIJDELIJKE VENNOOTSCHAP 3V ARCADIS Gedas GRONTMIJ TECHNUM. Agenda. Voorstelling TV 3V Stappenplan Leidraad Veilig Verkeer Vlaanderen

1 TIJDELIJKE VENNOOTSCHAP 3V ARCADIS Gedas GRONTMIJ TECHNUM. Agenda. Voorstelling TV 3V Stappenplan Leidraad Veilig Verkeer Vlaanderen Ouders van verongelukte kinderen 1 TIJDELIJKE VENNOOTSCHAP 3V ARCADIS Gedas GRONTMIJ TECHNUM Inleiding Kader Betrokken actoren Toelichting TV 3V Agenda Voorstelling TV 3V Stappenplan Leidraad Veilig Verkeer

Nadere informatie

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k

Verkeersveiligheidspla. n Harderwij k Verkeersveiligheidspla n Harderwij k Verkeersveiligheidsplan Harderwijk aanleiding insteek route input analyseren strategie acties per thema programma actiepunten en verder Aanleiding Mobiliteitsvisie

Nadere informatie

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld:

Bij de prioritering hebben de volgende overwegingen een belangrijke rol gespeeld: 4 UITVOERING 4. Meerjaren uitvoeringsprogramma Bijgaand treft u het Meerjaren UitvoeringsProgramma (MUP) 0-05 voor de gemeente Brunssum aan. Het MUP is onderverdeeld in ACTIES (niet infrastructureel) en

Nadere informatie

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen

Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen INLEIDING + LEESWIJZER 3 Vademecum duurzaam parkeerbeleid in Vlaanderen Inleiding Weinig aspecten in gemeentelijk mobiliteitsbeleid roepen zoveel discussie en controverse op als parkeren. Bij parkeren

Nadere informatie

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde

Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde RAPPORT Dienst Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Groene Routes Noorderkempen BEOORDELING GROENE FIETSROUTES EN VOORSTEL VOOR MAATREGELEN Route 1: Brecht Schilde Gemeenten Brecht,

Nadere informatie

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan

Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Gemeentelijk verkeer- en vervoersplan Themabijeenkomst 20 juli 2016 Ing. Bart van Kruisbergen : Even voorstellen Agenda 1. Opening wethouder (5 min) 2. Toelichting doel, werkwijze en proces (5 min) 3.

Nadere informatie

Draaiboek Participatie Van Mobiliteitsplan tot wijkniveau. Actieprogramma Participatietrajecten

Draaiboek Participatie Van Mobiliteitsplan tot wijkniveau. Actieprogramma Participatietrajecten Draaiboek Participatie Van Mobiliteitsplan tot wijkniveau Actieprogramma Participatietrajecten Mobiel 21 beweegt Projecten en campagnes - Autovrije zondag - Red de stoep - Fietsvriendinnen Educatieve activiteiten

Nadere informatie

Herinrichting Ring rond Brussel

Herinrichting Ring rond Brussel Herinrichting Ring rond Brussel Tim Lonneux Colloquium Stand van de Rand 22/10/2016 22-10-2016 1 Herinrichting R0 rond Brussel Situering project Historiek Toelichting voorontwerp Vervolgtraject 2 1 Situering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 januari 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/1 Uitvoering RSPA : PRUP De Beunt Lier voorlopige

Nadere informatie

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM

STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM STREEFBEELDSTUDIE EEN NIEUWE N8 VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM VAN KORTRIJK TOT WEVELGEM WAT KAN BETER? De huidige N8 zorgt voor heel wat knelpunten voor het plaatselijk en doorgaand verkeer in Kortrijk en

Nadere informatie

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven

Wat betekent de politie inzake verkeer. Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Wat betekent de politie inzake verkeer Louis Buelens Verkeersconsulent PZ Leuven Algemeen kader 1 De Lokale Politie is één van de twee pijlers van de Belgische politie sedert de Wet van 07/12/1998 tot

Nadere informatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie

Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie Vlaamse Regering Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Kanselarij Boudewijnlaan 30 1000 Brussel tel. secretariaat:

Nadere informatie

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID

DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID PROVINCIAAL FIETSBELEID DE PROVINCIE ALS COÖRDINATOR FIETSBELEID De Vlaamse provincies namen de laatste jaren tal van initiatieven inzake fietsbeleid. Ze hebben de ambitie om uit te groeien tot het fietsbestuur

Nadere informatie

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye

IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE. Eef Delhaye IN 4 STAPPEN NAAR EEN VERKEERSVEILIGE GEMEENTE Eef Delhaye Inhoud presentatie Idee 4 stappen Doel Rol van steden en gemeentes Rekening houdend met bevoegdheden Waar zit het probleem? Probleemanalyse Doelstellingen

Nadere informatie

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

De realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Indicatorgegevens Naam Definitie Realisatiegraad van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk De realisatiegraad van het bovenlokaal

Nadere informatie

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid?

20-3-2015. 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid. 2. Maar wat is dan goede bereikbaarheid? 1. Bereikbaarheid wordt meestal geassocieerd met slechte bereikbaarheid Els Cools coördinator lokaal economisch beleid UNIZO 3 zeker bij onvoorziene omstandigheden Bereikbaarheid bij openbare werken? 2.

Nadere informatie

Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze. Inspraakvergadering 6 juni. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1

Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze. Inspraakvergadering 6 juni. VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1 Opmaak mobiliteitsplan stad Deinze Inspraakvergadering 6 juni VECTRIS cvba Mobiliteitsplan Deinze / juni 2012 / 1 Procedure verschillende stappen Evaluatie bestaand mobiliteitsplan met sneltoets gekozen

Nadere informatie

De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd.

De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd. Module fiets De module is door nieuw beleid van hogere overheden geactualiseerd. Situatiebeschrijving Er is de laatste jaren veel aandacht voor de fiets. Op landelijk, provinciaal en regionaal niveau.

Nadere informatie

De Bist projectdefinitie & concept. September 2016

De Bist projectdefinitie & concept. September 2016 De Bist projectdefinitie & concept September 2016 Inhoud inleiding analyse algemene randvoorwaarden mobiliteitsvoorwaarden ambitie ontwerpend onderzoek concept Inleiding Inleiding Ι situering Inleiding

Nadere informatie

STAPPENPLAN BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK (FIETSFONDS)

STAPPENPLAN BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK (FIETSFONDS) PENPLAN BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK (FIETSFONDS) Een stappenplan voor lokale besturen bij de aanvraag van provinciale subsidies Bij dit stappenplan Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Nadere informatie

MOBILITEIT. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT

MOBILITEIT. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT 353 MOBILITEIT Provincieraadsbesluit van 26 februari 2015 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietspaden op het bovenlokaal

Nadere informatie

Plattelandsacademie. Inspiratieavond Dorpenbeleid

Plattelandsacademie. Inspiratieavond Dorpenbeleid Plattelandsacademie Inspiratieavond Dorpenbeleid Situering 86km² 42000 inwoners 17% woongebied 5 deelgemeenten 11 kerkdorpen Masterplan voor het centrum een ontwerpvisie Masterplan Heeft geen bindende

Nadere informatie

METHODIEK VOOR EEN NETWERK VOOR ALGEMEEN VRACHTVERKEER OP MESO-NIVEAU. 20 april 2012 Natalie Craeghs

METHODIEK VOOR EEN NETWERK VOOR ALGEMEEN VRACHTVERKEER OP MESO-NIVEAU. 20 april 2012 Natalie Craeghs METHODIEK VOOR EEN NETWERK VOOR ALGEMEEN VRACHTVERKEER OP MESO-NIVEAU 20 april 2012 Natalie Craeghs INHOUD Aanleiding tot de opmaak van de handleiding Visie en doelstelling van het vrachtroutenetwerk op

Nadere informatie