Energie auditverslag CO2 Prestatieladder

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie auditverslag -2014 CO2 Prestatieladder"

Transcriptie

1 Energie auditverslag CO2 Prestatieladder Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 te Enschede Datum Status Naam Functie Paraaf 25 juni 2012 Gecontroleerd Bas Anbergen Kam-coördinator 27 juni 2012 Vrijgegeven Evert Eikenaar Directeur Datum Versie Status Auteur Wijziging 12 juni Voorlopig B.Anbergen 27 juni Definitief B.Anbergen 3 mei Definitief B.Anbergen Aanvulling op mogelijke reductie. 12 september Definitief B. Anbergen Wijzigingen n.a.v. audit 12 juli Definitief B. Anbergen Aanvulling op mogelijke reductie. 03 juni Definitief B.Anbergen

2 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING Energie auditverslag Gebruikte reductiemogelijkheden Mogelijk toe te passen reductiemaatregelen Haalbaarheid van de reductiemogelijkheden Reductiedoelstellingen 5 2. HOOFDTSTUK Doelstellingen en Programma s met betrekking tot Energie (Do) Implementatie van maartregelen (Check) Monitoring (ACT) AFWIJKINGEN, CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN 7 3. BIJLAGEN 8

3 1. INLEIDING 1.1 ENERGIE AUDITVERSLAG Door middel van een zelfreflectie wordt er gekeken wat aannemersbedrijf H. van Haarst B.V. op het moment van schrijven aan CO2 uitstoot heeft en welke maatregelen er nu al genomen worden om de uitstoot te reduceren. Behalve deze punten wordt er in dit energie auditverslag ook gekeken naar eventuele andere reductiemogelijkheden. Daarnaast zal er duidelijk omschreven worden welke van deze mogelijkheden haalbaar zijn. 1.2 GEBRUIKTE REDUCTIEMOGELIJKHEDEN Binnen het aannemersbedrijf H.van Haarst B.V. wordt er al een tijdje gelet op energie besparing welke eenvoudig te realiseren zijn. Zo wordt de werkplaats nauwelijks verwarmd en worden de heathers alleen bij lage temperaturen gebruikt tot een maximale omgeving temperatuur van 7 graden. Tevens worden werknemers geïnstrueerd om elektra kachels in bouwketen en werkverlichting tijdig uit te schakelen. Ook is het kantoorpersoneel geïnstrueerd om verlichting, computers en airco s tijdig uit te schakelen. Tevens zijn alle personeelsleden bekent met het begrip carpooling. Wij trachten hier, indien mogelijk, maximaal gehoor aan te geven. 1.3 MOGELIJK TOE TE PASSEN REDUCTIEMAATREGELEN Zoals blijkt uit het bovenstaande is het aannemersbedrijf H. van Haarst B.V. continu bezig om onnodig verbruik van energiestromen te reduceren. Echter zijn er nog diverse mogelijkheden waarover nagedacht dient te worden om deze in de toekomst toe te passen waardoor de reductie vergroot wordt. Hierbij moet gedacht worden aan de volgende maatregelen: Vervanging van de Cv-installatie kantoorpand. Bewustwording rijgedrag met de vrachtauto, reductie mogelijkheid 5%.( chauffeur is op cursus geweest) Werkpersoneel daar waar mogelijk samen rijden (carpooling) Onnodige transportbewegingen vermijden, waardoor reductie kan ontstaan. Vrachtauto is uitgerust met een aanhanger waardoor er minder transportbewegingen ontstaan. Computers uitschakelen bij langere afwezigheid. Verwarming/ airco uitschakelen bij langere afwezigheid. Meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden (minder papierwerk) Daar waar mogelijk zoveel mogelijk dubbelzijdig kopiëren.

4 1.4 HAALBAARHEID VAN DE REDUCTIEMOGELIJKHEDEN Van de genoemde reductiemaatregelen zijn er een aantal welke redelijk eenvoudig haalbaar zijn maar ook een aantal die niet haalbaar zijn dan wel te kostenverhogend. Hieronder volgt hetzelfde overzicht als vermeldt bij mogelijk toe te passen reductiemaatregelen, met daarbij beschreven of het wel of niet haalbaar is voor het aannemersbedrijf H. van Haarst B.V.: Vervanging Cv-installatie kantoorpand Deze actie hadden we al een geruime tijd als agenda punt open staan. In het voorjaar van 2015 hebben we de CV-installatie incl. thermostaten per kantoor, vervangen voor een geoptimaliseerde installatie. Hiermee hebben we een maximale inspanning gegeven voor reductie aardgas op het kantoorpand. Bewustwording rijgedrag vrachtauto Onze vrachtwagenchauffeur heeft een cursus gehad, waarbij wij trachten bewustwording te creëren bij ons personeel omtrent het zuinige rijden. De vrachtwagenchauffeur gaat regelmatig zijn verbruik bijhouden waaruit zal moeten blijken dat door middel van deze cursus een reductiemaatregel effect heeft gehad. (doelstelling effectief resultaat van 5%) Werkpersoneel daar waar mogelijk carpoolen Dit zou voor sommige omstandigheden toepasbaar zijn. Dit item word vooraf aan start werk besproken met het personeel en daar waar mogelijk toegepast. Onnodige transportbewegingen vermijden Door de ritten beter op elkaar af te stemmen, en zo min mogelijk met een lege vrachtauto terug te rijden is deze reductiedoelstelling haalbaar. Wij zijn in gesprek met een leverancier om onze huidige vrachtauto te voorzien van een aanhanger om daarmee de tarnsportbewegingen te reduceren. Computers uitschakelen bij langere afwezigheid Deze mogelijkheid zal besproken worden met de werknemers binnen ons kantoor en zal eenvoudig te realiseren zijn. Verwarming/ airco uitschakelen bij langere afwezigheid Deze mogelijkheid zal worden besproken met al het personeel van van Haarst en zal ook eenvoudig te realiseren zijn.

5 Meer gebruik maken van de digitale mogelijkheden Deze mogelijkheid zal besproken worden met het personeel op kantoor en de uitvoerders. Doordat dit eenvoudig te realiseren is deze reductie maatregel al toegepast. Zo is ons handboek gedigitaliseerd, en zullen bij wijzigingen digitaal worden gedistribueerd. Niet alle reductiedoelstellingen zijn direct meetbaar, denkend bv. aan transportbewegingen. Echter trachten we indirect het energieverbruik middels de genomen maatregelen te reduceren. 1.5 REDUCTIEDOELSTELLINGEN Nadat alle uitstootbronnen en reductiemaatregelen duidelijk in kaart zijn gebracht, kunnen er reductiedoelstellingen vastgesteld worden samen met de benodigde maatregel voor het aannemersbedrijf H. van Haarst B.V. De doelstelling is een reductie te bereiken van 6,25% ten opzichte van 2011 met 20 personeelsleden naar 2016 met 20 personeelsleden. Dit willen bereiken door middel van; Tanken met tankpassen waardoor het energieverbruik per auto inzichtelijk wordt gemaakt. Daar waar mogelijk dubbelzijdig printen en kopiëren. Zo min mogelijk printen, door zoveel mogelijk te digitaliseren. Toolbox meeting houden over het terugdringen van de CO2 uitstoot en de daarbij behorende reductiemaatregelen voor de bouwlocaties. Bij vervanging van het wagenpark is rekening gehouden met uitstoot en Verbruik, en trachten zoveel mogelijk te carpoolen. De verantwoordelijkheden voor het bereiken van de doelstellingen is als volgt geregeld binnen de organisatie van van Haarst. CAO personeel Uitvoerders KAM coördinator Algemeen directeur.

6 2. HOOFDTSTUK DOELSTELLINGEN EN PROGRAMMA S MET BETREKKING TOT ENERGIE In ons Plan van Aanpak formuleren we kwantitatieve doelen en verbeterkansen voor onze CO2-reductie. Dit Plan van Aanpak wordt geaccordeerd door de directie/mt en wordt intern in de organisatie gecommuniceerd door het jaarlijkse eindejaarsoverleg. De verbeterkansen op het gebied van CO2-reductie worden ingebracht in de organisatie. Dit kan tijdens verschillende overlegvormen plaats vinden, afhankelijk van het type verbeterkans. Ook tijdens regulier bouwteamoverleg zal de CO2 reducerende maatregelen een vast agenda punt zijn. Tijdens de overlegvormen worden voor de verbeterkansen mogelijke oplossingen en reductiemaatregelen gezocht (bijv. door middel van brainstormsessies). Deze reductiemaatregelen zijn praktisch uitvoerbare acties, welke invulling geven aan de verbeterkansen en gezamenlijk bijdragen aan het behalen van de reductiedoelstelling. De gekozen reductiemaatregelen worden uitgewerkt. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met budget, terugverdientijd en kansen. De uitgewerkte reductiemaatregelen worden voorgelegd aan de directie. Het besluit tot implementatie in de organisatie wordt genomen tijdens het management-overleg (MToverleg). Wanneer het besluit tot implementatie is genomen, kan begonnen worden met de daadwerkelijke implementatie. De kwantitatieve doelen fungeren als energieprestatie-indicatoren, aan de hand waarvan de vorderingen van het energiebeleid worden gevolgd. Bij de medewerkers zal er een gevoel van betrokkenheid gecreëerd worden. Door goede communicatie en gehoor te geven aan de persoonlijke inbreng worden de medewerkers nauw betrokken bij de uitvoering, dit zal uiteindelijk de mate van succes bepalen van de gestelde doelen. 2.2 (DO) IMPLEMENTATIE VAN MAARTREGELEN Voor het implementeren van de reductiemaatregelen word er gekeken naar de kans en de verwachten reductie. De maatregelen en verantwoordelijken worden vastgelegd in het Plan van Aanpak.

7 2.3 (CHECK) MONITORING Alle energie verbruiken worden jaarlijks geregistreerd door ze in te vullen in de Milieubarometer. De vorderingen ten opzichte van het referentiejaar en de doelen worden vastgelegd in de jaarlijkse CO2-rapportage. Tijdens de implementatie van de maatregelen wordt de voortgang gemonitord door de KAM coördinator. Wanneer blijkt dat de maatregelen niet of onvoldoende zijn geïmplementeerd, worden corrigerende maatregelen genomen. In het periodieke management overleg zal er vanuit een bedrijfseconomisch oogpunt naar de reductiedoelen worden gekeken. Zo bepaald van Haarst welke doelen worden gesteld. De realisatie van geplande maatregelen wordt vastgelegd in de jaarlijkse CO2-rapportage. 2.4 (ACT) AFWIJKINGEN, CORRIGERENDE EN PREVENTIEVE MAATREGELEN Afwijkingen in het energieverbruik, plotselinge toe- of afnames worden geregistreerd en verklaard in de jaarlijkse CO2-rapportage. Op basis hiervan worden corrigerende en preventieve maatregelen toegevoegd aan het Plan van Aanpak. Eenmaal per jaar wordt de voortgang van het energiemanagement geëvalueerd. Hierbij komt aan de orde: Realisatie van de reductiedoelstelling Voortgang van implementatie van reductiemaatregelen Nieuwe verbeterkansen op gebied van CO2-reductie Actualiteit en effectiviteit van CO2-reductieplan Effectiviteit van communicatie over CO2-reductie De evaluatie wordt geïntegreerd in het reeds aanwezige management review, en besproken als agendapunt in het MT overleg. De uitkomst van de evaluatie en de daaruit te trekken conclusies zijn input voor het komende jaar.

8 3. BIJLAGEN Bijlage: taakstellingen De volgende taken op het gebied van energiemanagement zijn toebedeeld binnen onze organisatie. Taak (jaarlijks) Borgen van energiemanagement programma Energiegegevens verzamelen Opstellen CO2-footprint Analyseren CO2-footprint (CO2-rapportage) Verbeterkansen intern bespreken Verbeterkansen vertalen naar maatregelen Maatregelen accorderen Maatregelen implementeren Maatregelen monitoren en eventueel corrigerende maatregelen treffen Resultaten van uitgevoerde maatregelen vastleggen (CO2-rapportage) Evaluatie van het energiemanagement (Managementreview) functie KAM manager Administratief medewerker KAM coördinator KAM coördinator MT leden/ KAM coördinator KAM coördinator Directie De verantwoordelijken per maatregel zijn vastgelegd in het Plan van Aanpak KAM coördinator KAM coördinator / management review Directie

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland

Energiemanagement actieplan. Baggerbedrijf West Friesland Baggerbedrijf West Friesland Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-mei 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet

Nadere informatie

Energiemanagement Actieplan

Energiemanagement Actieplan 1 van 8 Energiemanagement Actieplan Datum 18 04 2013 Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 8 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum van uitgave

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 1 Energiemanagement programma Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V.

Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Energie Management Actie Plan Swietelsky Rail Benelux B.V. Opgesteld door: Kader B.V. Versie: 1.0 Datum: 1 juni 2013 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Plan-Do-Check-Act... 3 2.1 Plan (Doelstellingen)... 3 2.2

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Rijssen, Juli 2013 Auteur: L.J. Hoff Geaccodeerd door: M. Nijkamp Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding Pagina 3 2. Beleid CO₂ reductie Pagina 4 3. Borging CO₂ prestatieladder

Nadere informatie

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Energie management actieplan. Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015. C. Slotman. Afdeling KAM. Akkoord directie: Datum: Handtekening: Energie management actieplan Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2015 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement programma Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN 16001... 4 EISEN VANUIT DE PRESTATIELADDER...

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 19 september 2013 J. Jeninga. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan M. van der Spek Hoveniers BV Benthuizen 11 april 2014 Hendrik-Jan Konijn Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoud 1.0 Inleiding 2.0 Onderdelen van

Nadere informatie

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd

Koopmans Bouw b.v. Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100 BIC RBOSNL2A. KvK Veluwe en Twente 06038150 BTW NL0014.01.865B01 ISO 9001 gecertificeerd Koopmans Bouw b.v. 12 Reductieplan Marssteden 66 7547 TD Enschede Postbus 461 7500 AL Enschede Telefoon 053-460 06 00 Fax 053-460 06 22 info@koopmans.nl www.koopmans.nl Bank 59.24.39.100 IBAN NL20RBOS0592439100

Nadere informatie

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam

Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Wieringen Prins Hoveniers en Pius Floris Boomverzorging Amsterdam ID 3B Amsterdam 24 juni 2014 Marcel Kersten Peggy de Rijk Akkoord directie: Datum: Handtekening:

Nadere informatie

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 01 juli 2015 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: Gecontroleerd door: Hekon Dreesmann

Nadere informatie

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder

Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Energie Management Programma CO 2 -prestatieladder Versiebeheer Opgesteld door: Functie: Versie: Datum: Aernout Kamst Kwaliteitscoördinator 1 31-01-2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B

Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Rey beheer ID 3B Amsterdam 1 juli 2015 Rene Rutte Jeroen de Ruiter Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 2. Onderdelen

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan BRUCO ZEGVELD B.V. HEIFRA B.V. Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Bruco Zegveld B.V. Ouwejan & F. de Bruijn

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen A-GARDEN.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van het energiemanagement

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan Gebr. Griekspoor BV Innovatief Proactief Duurzaam Betrokken Nieuw-Vennep 9 oktober 2014 Dilia van der Want. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 0.0 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energie management actieplan

Energie management actieplan Energie management actieplan Conform 3.B.2 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 PUK Benelux. B.V. Auteur(s): Dhr. H. Heeffer, Managing director algemeen

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan

Energiemanagement actieplan Energiemanagement actieplan NEN-ISO 50001 Indaver Nederland B.V. ID 3.B.2 Nieuwdorp, December 2014 Auteur: G.J.M. Goverde 1 Inhoudsopgave 0. Inhoud 2 1. Inleiding 3 2. Onderdelen van het energiemanagement

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan

Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Jade Beheer B.V. 3.B.2 Energiemanagement Programma & 4.A.2 Kwaliteitsmanagementplan Inhoud INLEIDING... 3 NORMEN EN WAARDEN... 3 OPZET VAN HET ENERGIEMANAGEMENT PROGRAMMA... 4 RICHTLIJNEN VOLGENS DE EN

Nadere informatie

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d.

Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. Energie Management Actieplan [3.B.2] HOOIJER Renkum B.V. HOOIJER Wegenbouw B.V. Versie d.d.18-4-2013, Geactualiseerd d.d. 04-10-2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2014-2016

Energiemanagement actieplan 2014-2016 Energiemanagement actieplan 2014-2016 Auteurs: Frans van de Put, Jacqueline van Gelderen Verharen, Gerda de Raad en Geert Jan Prins Versienummer: 1 Versie datum: 16 september 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie