Herziening ISO/IEC 17021

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herziening ISO/IEC 17021"

Transcriptie

1 Herziening ISO/IEC Versie 2006 Versie 2011 Conformiteitsbeoordeling Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren. Aanpassingen en overgangsmodaliteiten Brussel 17 januari

2 Waarom deze herziening? - Om - onder de vorm van eisen - de pertinente elementen te integreren van de norm ISO toepasbaar voor alle derde partij audits van management systemen» Beheer van de competentie van de CI met inbegrip van de competentie van de auditteams» Het audit proces - Om de kennis en het beheer van de competenties te verbeteren opmerking: De vereisten zijn algemeen: de link wordt gemaakt met de specifieke documenten (ISO/TS of ISO 27006) Bijkomende specifieke sectoriele documenten zijn in ontwikkeling of worden in het vooruitzicht gesteld 2

3 Algemeenheden De norm is gepubliceerd op 1 februari 2011 met de referentie ISO/CEI 17021:2011 en met behoud van de titel van de voorgaande norm: Conformiteitsbeoordeling Eisen voor instellingen die audits en certificatie van managementsystemen uitvoeren. Een systematische herziening is voorzien binnen 1 jaar waarbij ook alle opmerkingen over het gebruik van de 2006 versie in rekening zouden worden gebracht. 3

4 Wat wordt gewijzigd? Sammenvatting 1 Toepassingsdomein Significante wijzigingen 2 Normatieve referenties 3 Termen en definities Kleine wijzigingen 4 Principes 5 Algemene eisen 6 Structurele eisen 7 Eisen met betrekking tot de middelen 8 Eisen met betrekking tot informatie 9 Eisen met betrekking tot het proces 10 Eisen voor het managmentsysteem van de CI s 4

5 Wat wordt gewijzigd: bijlagen Competentie en performantie van het personeel van de CI (Hoofdstuk 7) audit en certificatieproc es (Hoofdst. 9) Samenvatting Bijlage A (normatief) Vereiste kennis en vaardigheden Bijlage B (informatief) Mogelijke evaluatiemethoden Bijlage C (informatief) Voorbeeld van een processtroom voor het vaststellen en handhaven van de competentie Bijlage D (informatief) Gewenste persoonlijke gedragskenmerken Bijlage E (informatief) Derde partij audit en certificatieproces Bijlage F (informatief) Punten van overweging voor het auditprogramma, de reikwijdte van de audit of het auditplan Bibliografie 5

6 Wijzigingen Alle normatieve verwijzingen naar ISO werden geschrapt artikel 2 Normatieve referenties: Referentie en voetnoot artikel 7: 7.2.5, artikel 9: 9.1.2, 9.1.3, 9.1.9, artikel 10:

7 Wijzigingen De geschrapte verwijzingen naar de ISO werden vervangen door specifieke bepalingen met betrekking tot de competentie en de derde partij certificatieaudits 7

8 Wijzigingen: artikel 3 artikel 3 : Termen en definities toevoeging van 7 nieuwe definities 3.4 certificatieaudit door een derde partij 3.5 klant 3.6 auditor 3.7 competentie 3.8 begeleider 3.9 waarnemer 3.10 technisch domein 8

9 Wijzigingen artikel 3: detail artikel 3 : Termen en definities Belangrijke nieuwe definitie: 3.10 technisch gebied (domein) gebied (domein) dat wordt gekenmerkt door gemeenschappelijke kenmerken van processen die relevant zijn voor een specifiek type managementsysteem Sleutelelement voor de vaststelling van de competentiecriteria (7.1.2) 9

10 Wijzigingen: artikel 4 artikel 4: Principes 4.3 schrapping van de tweede zin die niet meer strookte met de nieuwe definitie van de competentie (in 3.7: het vermogen om kennis en vaardigheden toe te passen om de beoogde resultaten te bereiken ) 10

11 Wijzigingen: artikel 7 artikel 7 : eisen m.b.t. de middelen Toevoeging van 2 nieuwe eisen Bepaling van de competentiecriteria met referentie naar Bijlage A (normatief) Evaluatieproces met referentie naar Bijlage B (informatief) Herziening van paragraaf Schrapping van applicable personal attributes Toevoeging van een nota met referentie naar de gewenste persoonlijke gedragskenmerken beschreven in Bijlage D (informatief) 11

12 Wijzigingen artikel : detail Bepaling van de competentiecriteria met referentie naar Bijlage A (normatief) De certificatie-instelling moet over een gedocumenteerd proces beschikken voor het bepalen van de competentiecriteria voor personeel dat betrokken is bij het beheer en de uitvoering van audits en certificering Competentiecriteria moeten worden bepaald voor: - elk type management systeem standaard - ieder technisch domein - voor elke functie in het certificeringsproces Bijlage A geeft de kennis en vaardigheden die een certificatieinstelling moet vastleggen voor specifieke functies 12

13 13

14 Wijzigingen artikel 7.1.2: detail Bepaling van de competentiecriteria De term 'technisch domein' kan verschillen afhankelijk van de managementsysteemstandaard die wordt beschouwd. Voor elk management systeem is de term gerelateerd aan producten en processen in het kader van de reikwijdte van de managementsysteemstandaard. De technische domeinen kunnen worden gedefinieerd door een specifieke certificeringsregeling (bv. ISO / TS 22003) of kunnen worden bepaald door de certificatieinstelling. Technische domeinen: - moeten worden bepaald door de CI; - kunnen verschillen per CI; 14

15 Wijzigingen artikel : detail Evaluatieproces met referentie naar Bijlage B (informatief) De certificatie-instelling beschikt over gedocumenteerde processen voor de eerste competentie-evaluatie en permanente bewaking van competentie en de prestaties van alle personeel dat betrokken is bij het beheer en de uitvoering van audits en certificering met toepassing van de vastgestelde competentiecriteria. De certificatie-instelling moet aantonen dat zijn evaluatiemethoden doeltreffend zijn. Een aantal van de evaluatiemethoden die gebruikt kunnen worden om kennis en vaardigheden te evalueren worden beschreven in bijlage B. De Informatieve bijlage C geeft een voorbeeld van een proces flow voor het bepalen en onderhouden van competenties met behulp van de methoden in bijlage B (opm: bijlage C: specifieke sectoren = technisch domeinen) 15

16 Wijzigingen: artikel : detail vastgelegde processen voor het selecteren, opleiden en formeel autoriseren van auditoren en voor selectie van technische deskundigen Nota: Tijdens de selectie en opleiding kan gewenst persoonlijke gedrag worden beschouwd. Dit zijn kenmerken die van invloed zijn om een persoon in staat te stellen om specifieke taken uit te voeren. De kennis van gedragskenmerken van de individuele personen laat een certificatie-instelling toe om hun sterke kanten te benutten en om en om de impact van hun zwakke punten te minimaliseren. Gewenste gedragskenmerken die belangrijk zijn voor personeel dat betrokken is bij certificatie-activiteiten zijn beschreven in bijlage D. 16

17 Wijzigingen: artikel 9 artikel 9: eisen m.b.t. het proces 9.1 Algemene eisen 9.2 Beoordeling en initiële certificatie 17

18 Ingrijpende wijzigingen in 9.1 In het hoofdstuk 9.1. algemene eisen, heeft elke clausule nu een titel. Talrijke eisen die voortkomen uit de ISO werden toegevoegd. De clausule onderging de grootste wijzigingen nieuwe eis nieuwe eisen nieuwe eisen nieuwe eis nieuwe eisen nieuwe eis nieuwe eis 18

19 Wijzigingen 9.1: detail 9.1 Algemene eisen Auditprogramma Auditplan Selectie en aanstelling auditeams Vaststelling van de auditduur Multi-site certificering Mededeling taken van het team Informatie over de leden van het auditteam Meedelen auditplan Uitvoering van on-site audits Auditrapport Analyse van de oorzaken van non-conformiteiten Effectiviteit van de correcties en de corrigerende acties Opvolging van de correcties en de corrigerende acties Certificatiebeslissing Onderbouwing beslissing 19

20 Wijzigingen 9.1.1: detail Auditprogramma Er moet een auditprogramma worden ontwikkeld dat duidelijk de vereiste auditactiviteiten identificeert die nodig zijn om aan te tonen dat het managementsysteem van de klant voldoet aan de eisen om te worden gecertificeerd volgens de gekozen norm(en) of andere normatieve document(en). Bijlage E bevat een stroomschema van een gebruikelijke door een derde partij uitgevoerd audit- en certificatieproces. Bijlage F geeft een opsomming van aanvullende aandachtspunten die in overweging kunnen worden genomen bij het ontwikkelen of herzien van een auditprogramma. 20

21 Wijzigingen 9.1.2: detail Auditplan Het vaststellen van doelstellingen, toepassingsgebied en criteria van de audit: - Auditdoelstellingen: door CI; audit teopassingsgebeid (incl wijzigingen) en audit criteria (incl. wijzigingen): door CI na discussie met de klant. - Waar het initiële- of hercertificatieproces uit meer dan één audit bestaat (die bijv. betrekking hebben op verschillende locaties), behoeft de reikwijdte van één afzonderlijke audit niet de volledige reikwijdte van de certificatie te omvatten, maar het geheel van de audits moet consistent zijn met de reikwijdte volgens het certificatiedocument. - de audit criteria moeten naast de eisen van een gedefinieerd normatief document inzake managementsystemen ook de gedefinieerde processen en documentatie van het door de klant ontwikkelde managementsysteem omvatten. 21

22 Wijzigingen 9.1.3: detail Selectie en aanstelling auditeams Bij besluiten over de omvang en samenstelling van het auditteam, dient rekening te worden gehouden met de volgende aspecten: b) of de audit een gecombineerde, geïntegreerde of gezamenlijke audit is;... d) certificatie-eisen (inclusief van toepassing zijnde wet- en regelgeving of contractuele eisen);. f) of de leden van het auditteam al eerder een audit op het managementsysteem van de klant hebben uitgevoerd Auditoren-in-opleiding mogen als deelnemers aan het auditteam worden toegevoegd, mits een auditor als evaluator wordt benoemd. De evaluator moet beschikken over de competentie om de taken van de auditor-in-opleiding over te nemen en eindverantwoordelijk te nemen voor diens activiteiten en bevindingen. 22

23 Wijzigingen: 9.1.4: detail Vaststelling van de auditduur Bij de bepaling van de audittijd moet de certificatie-instelling onder andere rekening houden met volgende aspecten:.. g) de risico's in verband met de producten, processen of activiteiten van de organisatie; h) of het gaat om gecombineerde, gezamenlijke of geïntegreerde audits. Indien specifieke criteria zijn vastgesteld voor een specifiek certificatieschema, bijv. ISO/TS of ISO/IEC 27006, dan dienen deze te worden toegepast De tijd die wordt besteed door teamleden die niet zijn aangesteld als auditoren (bijv. technische deskundigen, vertalers, tolken, waarnemers en auditoren-in-opleiding) mag niet worden meegeteld in de bovengenoemde vastgestelde audittijd. Opm.: Het inzetten van vertalers en tolken kan extra audittijd vergen. 23

24 Wijzigingen: 9.1.9: detail uitvoering van on-site audits Het houden van de openingsbijeenkomst De uitleg moet de volgende aspecten bevatten, waarbij de mate van detaillering afhangt van de bekendheid van de klant met het auditproces: k) bevestiging dat de auditteamleider en het auditteam die de certificatieinstelling vertegenwoordigen, verantwoordelijk zijn voor de audit en de leiding hebben over het auditplan, inclusief de auditactiviteiten en het auditpad; Indien het beschikbare bewijsmateriaal van de audit aangeeft dat de auditdoelstellingen niet haalbaar zijn, of duidt op de aanwezigheid van een direct en significant risico (bijv. voor de veiligheid), dan moet de teamleider dit aan de klant, en zo mogelijk aan de certificatie-instelling melden om passende actie te bepalen. Bij dergelijke actie kan het gaan om herbevestiging of aanpassing van het auditplan, wijziging van de doelstellingen of de reikwijdte van de audit, of beëindiging van de audit. De auditteamleider moet het resultaat van de genomen actie aan de certificatie-instelling melden. 24

25 Wijzigingen: 9.1.9: detail uitvoering van on-site audits Waarnemers De aanwezigheid en rechtvaardiging van waarnemers tijdens een auditactiviteit moet voorafgaand aan de uitvoering van de audit worden overeengekomen tussen de certificatie-instelling en de klant. Het auditteam moet ervoor zorgen dat waarnemers het auditproces of het resultaat van de audit niet beïnvloeden of verstoren. Opm: Waarnemers kunnen functionarissen van de organisatie van de klant zijn, adviseurs, medewerkers van een accreditatie-instelling die van de audit getuige zijn, regelgevende instanties, of andere gerechtvaardigde personen Begeleiders Elke auditor moet worden vergezeld door een begeleider, tenzij door de auditteamleider en de klant anders wordt overeengekomen. 25

26 Wijzigingen: 9.1.9: detail Uitvoering van on-site audits Auditbevindingen die de conformiteit resumeren en die de afwijkingen nauwkeurig omschrijven,, moeten worden geregistreerd en gerapporteerd om een gedocumenteerde certificatiebeslissing mogelijk te maken of om de certificatie te behouden Mogelijkheden tot verbetering kunnen worden geïdentificeerd en geregistreerd, tenzij dit verboden is door de eisen van een managementsysteemcertificatieschema. Auditbevindingen die in overeenstemming met b) en c) afwijkingen vormen, mogen echter niet als mogelijkheden tot verbetering worden geregistreerd Afwijkingen moeten met de klant worden besproken om er zeker van te zijn dat het bewijs accuraat is en dat de afwijkingen begrepen zijn. De auditor moet zich er echter van onthouden de oorzaak van of oplossing voor een afwijking aan te geven De auditteamleider moet proberen meningsverschillen tussen het auditteam en de klant betreffende auditbewijsmateriaal of - bevindingen op te lossen, en onopgeloste punten moeten worden geregistreerd. 26

27 Wijzigingen: 9.1.9: detail uitvoering van on-site audits Auditconclusies opstellen Voorafgaand aan de afsluitende bijeenkomst, moet het auditteam:. d) De geschiktheid van het auditprogramma bevestigen of eventueel vereiste wijzigingen identificeren (bijv. betreffende de reikwijdte, tijdsduur of data van de audit, controlefrequentie, competentie) Het houden van de sluitingsbijeenkomst Het doel van de afsluitende bijeenkomst, die gewoonlijk wordt geleid door de auditteamleider, is om de auditconclusies te presenteren, met inbegrip van de aanbeveling ten aanzien van certificatie. 27

28 Wijzigingen: 9.1.9: detail uitvoering van on-site audits De afsluitende bijeenkomst moet ook de volgende elementen bevatten, waarbij de mate van detail afhangt van de mate waarin de klant bekend is met het auditproces: a) mededeling aan de klant dat het verzamelde auditbewijsmateriaal is gebaseerd op een steekproef van de informatie; als gevolg waarvan een element van onzekerheid wordt geïntroduceerd; b) de rapportagemethode en termijn voor rapportage, waarbij tevens de auditbevindingen worden geclassificeerd; c) het proces van de certificatie-instelling voor de behandeling van afwijkingen, met inbegrip van gevolgen voor de status van de certificatie van de klant;. e) de post-auditactiviteiten van de certificatie-instelling; f) informatie over de procedures voor het behandelen van klachten en beroepszaken De klant moet de mogelijkheid worden geboden om vragen te stellen. Eventuele onopgeloste meningsverschillen moeten worden geregistreerd en worden voorgelegd aan de certificatie-instelling. 28

29 Wijzigingen: : detail Auditrapport Het auditrapport moet een nauwkeurige, beknopte en duidelijke registratie van de audit bieden die een onderbouwde certificatiebeslissing mogelijk maakt, en moet de volgende aspecten bevatten of hiernaar verwijzen: a) identificatie van de certificatie-instelling; b) naam en adres van de klant en de managementvertegenwoordiger van de klant; c) het type audit (bijv. een initiële-, controle- of hercertificatieaudit);. g) identificatie van de auditteamleider, de auditteamleden en eventuele overige personen die hen vergezelden;. i) auditbevindingen, -bewijsmateriaal en -conclusies, in overeenstemming met de eisen van het type audit. 29

30 Wijzigingen: : detail Doeltreffendheid van de correcties en de corrigerende acties De certificatie-instelling moet de doeltreffendheid van correcties en corrigerende maatregelen verifiëren. Het verkregen bewijsmateriaal ter ondersteuning dat afwijkingen worden verholpen moet worden geregistreerd... Opmerking: Verificatie van de doeltreffendheid van correcties en corrigerende maatregelen kan worden uitgevoerd door het beoordelen van door de klant geleverde documentatie, of zo nodig door verificatie ter plaatse. 30

31 Wijziging: : beoordeling en initiele certificatie toevoeging van een nieuwe eis onderbouwing / meedelen van de beslissing om een certificatieaanvraag te weigeren 31

32 Gevolgen Voor de certificatieinstellingen: - Vastleggen/verduidelijken/aanpassen van het proces van het bepalen van de criteria van bekwaamheid (kennis aangevuld met vaardigheden) en van de evaluatie ervan; - Wijziging van de inhoud van de auditplannen; - Aanpassing van de manier van waarop audits worden uitgevoerd; - Wijziging van de inhoud van auditrapporten. Voor de accreditatieinstelling: - Controle van het proces ter onderbouwing van de competentie (criteria én evaluatie) - Nagaan in de praktijk van de toepassing van de nieuwe eisen met betrekking tot het plannen en uitvoeren van de audits. - Doorgedreven verificatie van de auditrapporten 32

33 Overgangsperiode Op aanbeveling van een task-force van het technisch comité (TC) van IAF, werd een overgangsperiode van 24 maanden na de publicatie overeengekomen door het TC van IAF, de Algemene vergadering van IAF en de joint WG IAF-ILAC-ISO. In een gezamenlijk Communiqué van IAF-ISO wordt aangegeven dat de overgang op 1 februari 2013 voltooid moet zijn. Details vastgelegd in: IAF ID 2: 2011 Information on the Transition of Management System Accreditation to ISO/IEC17021:2011 from ISO/IEC 17021:

34 Overgangsregeling BELAC Er is een nieuwe versie van de checklist BELAC (Rev 1) met identificatie van alle nieuwe eisen. In principe is géén bijkomende audit voorzien. De beoordeling van de overgang zal samenvallen met de normale beoordelingen. Eventueel zal het programma van de normale audits worden aangepast om tijdig de evaluatie van de overgang mogelijk te maken. Vanaf 1 april 2012 zullen alle audits volgens ISO 17021:2011 worden uitgevoerd. De CI s moeten voor de audit in detail aangeven hoe ze voldoen aan die nieuwe eisen. 34

35 Overgangsregeling BELAC Daartoe moeten de CI s de aangevulde auto-evaluatie checklist aan Belac overmaken ten laatste 2 weken voor de audit samen met de volgende ondersteunende documenten: - de door de CI gekozen technische domeinen met de competentiecriteria; - een voorbeeld van een personeelsdossier waarbij de competentie aangetoond is overeenkomstig de eisen van de nieuwe norm. - een voorbeeld van een nieuw auditrapport; - het verslag van de interne audit ter controle van de implementatie van de nieuwe eisen van de norm. 35

36 Overgangsregeling BELAC Tijdens de audit in de zetel zal de nadruk liggen op - De uitvoering van de interne audit met betrekking tot de wijzigingen (auto-evaluatie checklist); - personeelsdossiers waarmee competentie aangetoond wordt op basis van competentiecriteria (in plaats van alleen het voldoen aan kwalificatie-eisen); - certificatiedossiers waarmee wijzigingen aangetoond worden (o.a. rapportagevereisten). 36

37 Overgangsregeling BELAC Afwijkingen tegen paragrafen van de ISO/IEC 17021:2011 die geen afwijkingen zouden zijn geweest tegen de voorgaande norm of ISO zullen gewaardeerd worden als B tekortkoming. De certificatie-instelling heeft tot 1 december 2012 de tijd om corrigerende maatregelen in te voeren. BELAC zal deze maatregelen beoordelen vóór 1 januari 2013 en de accreditatiebesluiten nemen tijdens het bureau van januari Alle bestaande accreditaties onder ISO/IEC 17021: 2006 worden uiterlijk op 1 februari 2013 ingetrokken. 37

38 Initiatieven van ISO ISO/IEC TS Conformity assessment -- Requirements and recommendations for the content of a third-party audit report on management systems. CASCO WG 33. Draft ISO TC 207/CASCO New work item EMS auditor competence ISO TC 176/CASCO New work item QMS auditor competence 38

39 Belac: Documenten / Auto-evaluatie Belac heeft een aangepaste checklist gemaakt BELAC Rev 1. Er is een versie met wijzigingen in grijs die dient te worden gebruikt voor de auto-evaluatie door de CI. Naast de aanpassingen aan de eisen van de ISO worden daarop nu ook de bijkomende Belac documenten vermeld waaraan bijkomend dient te worden voldaan. Deze documenten werden waar nodig aangepast voor de ISO 17021:2011. Daarnaast werden ook de rapporten aangepast. 39

40 Beschikbare documentatie Summary of real changes 3 presentaties (based on material provided by Randy Dougherty, US-ANSI): casco_tutorial_iso-iec htm 40

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC :2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Invoering van ISO/IEC 17021-1:2015 Document code: RvA-T032-NL Versie 4, 16 november 2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING

INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING BELAC 3-03 Rev 5-2017 INTERNE AUDIT: ALGEMENE PRINCIPES VOOR DE ORGANISATIE EN DE UITVOERING De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA

ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA BELAC 1-03 Rev 2-2014 ACTIVITEITEN VAN BELAC: BESCHRIJVING EN SELECTIECRITERIA De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008

Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Certificatiecriteria NEN-EN-ISO versie 9001:2008 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities

Nadere informatie

Duijnborgh Certification B.V. Audit proces

Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Duijnborgh Certification B.V. Audit proces Inhoudsopgave 1 Doel... 3 2 Auditproces... 3 2.1 Overzicht van het beoordelingsproces... 3 2.1.1 Algemeen... 3 2.1.2 Presenteren bevindingen... 3 2.2 Initiële

Nadere informatie

BELAC 1-05 Rev

BELAC 1-05 Rev BELAC 1-05 Rev 0-2012 PROCEDURES EN MODALITEITEN IN HET GEVAL VAN GRENSOVERSCHRIJDENDE ACCREDITATIE EN MET HET OOG OP SAMENWERKING MET ACCREDITATIE- INSTELLINGEN DIE LID ZIJN VAN EA, ILAC EN IAF De versies

Nadere informatie

Certificatiemethode voor systemen

Certificatiemethode voor systemen 1- Doel Certificatiemethode voor systemen Beschrijving van het verloop van de certificatie van systemen van organisaties door PME Cert nv 2- Toepassingsgebied Certificatie van kwaliteitsmanagementsystemen

Nadere informatie

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014

INTERNE AUDIT. BELAC 3-03 Rev 3-2014. Datum van toepassing: 27.06.2014 BELAC 3-03 Rev 3-2014 INTERNE AUDIT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be) worden beschouwd als dé enige geldige

Nadere informatie

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4

Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO. MVO standaard voor de bouw Deel C: Toetsingsregeling. Versie: 1.4 Versie: 1.4 Versie 1.4 BOUWEN AAN MVO MVO standaard voor de bouw Versie: 1.4 pagina 2 van 8 Inhoudsopgave 1 Organisatie van de certificatie-instelling 4 1.1 Algemene eisen 4 1.2 Toezicht 4 1.3 Openheid

Nadere informatie

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan;

b) testen of inspectie van monsters genomen van de markt of van de leverancies of een combinatie hiervan; SSB Guide 65 Deze standaard specificeert algemene eisen waar een derde partij, die een product certificatiesysteem opereert, aan moet voldoen wil het erkend worden als competent en betrouwbaar In deze

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V.

ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000. Een introductie. Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. ISO 9000:2000 en ISO 9001:2000 Een introductie Algemene informatie voor medewerkers van: SYSQA B.V. Organisatie SYSQA B.V. Pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3 1.1 ALGEMEEN... 3 1.2 VERSIEBEHEER...

Nadere informatie

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN

BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN BELAC 7-01 Rev 15-2016 BELAC, HET BELGISCH ACCREDITATIESYSTEEM ALGEMENE INFORMATIE EN PRAKTISCHE INLICHTINGEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015

Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015 Raad voor Accreditatie (RvA) Implementatie van ISO 9001:2015 en 14001:2015 Documentcode: RvA-T041-NL Versie 1, 1-6-2015 Een RvA-Toelichting beschrijft het beleid en/of de werkwijze van de RvA met betrekking

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05

Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Certificatiecriteria VCU versie 2011/05 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 3 1.1 Doel van dit document... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 1.3 Beheer van dit document... 3 1.4 Referenties... 3 1.5 Definities en afkortingen...

Nadere informatie

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1

Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Certificatiecriteria VCA*/**/petrochemie versie 2008/5.1 Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 1.1 Doel van dit document... 2 1.2 Toepassingsgebied... 2 1.3 Beheer van dit document... 2 1.4 Referenties... 2 1.5

Nadere informatie

1 Wat zijn interne audits?

1 Wat zijn interne audits? 1 Wat zijn interne audits? Binnen de organisatie willen we kwaliteit garanderen in de zorgverlening die wij bieden of het product dat we maken. We hebben daarom allerlei afspraken gemaakt over het werk.

Nadere informatie

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits

n130910 versie 26 november 2013 sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits Informatieblad Uitvoeren van interne audits sccm Informatieblad uitvoeren van interne audits 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook) betere milieu- en arboprestaties

Nadere informatie

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9

HHC/DRS Inspecties B.V. Werkwijze certificering VA-keur en VCA Pagina 1 van 9 CERTIFICATIESCHEMA 1 DOEL 2 INLEIDING 3 AUDITPROCES 3.1 Aanvraag certificering 3.1.1 Binnenkomst aanvraag 3.1.2 Aanbieding 3.1.3 Aanvaarding, administratieve handelingen 3.2 Uitvoering 3.2.1 Fase 1 3.2.2

Nadere informatie

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS

ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS INTERNATIONAL STANDARD ON AUDITING (ISA) ISA 610, GEBRUIKMAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN VAN INTERNE AUDITORS Deze Internationale controlestandaard (ISA) werd in 2009 in de Engelse taal gepubliceerd door de

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 27001:2013 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 INLEIDING... 4 1. ONDERWERP EN

Nadere informatie

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015

Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 ISO Revisions Nieuw en herzien Vergelijking van de eisen in ISO 9001:2008 met die in ISO FDIS 9001:2015 Inleiding Dit document maakt een vergelijking tussen ISO 9001:2008 en de Final Draft International

Nadere informatie

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan.

4.3 Het toepassingsgebied van het kwaliteitsmanagement systeem vaststellen. 4.4 Kwaliteitsmanagementsysteem en de processen ervan. ISO 9001:2015 ISO 9001:2008 Toelichting van de verschillen. 1 Scope 1 Scope 1.1 Algemeen 4 Context van de organisatie 4 Kwaliteitsmanagementsysteem 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context. 4 Kwaliteitsmanagementsysteem

Nadere informatie

Meer rendement uit Interne Audits

Meer rendement uit Interne Audits van wijzend vingertje naar toegevoegde waarde Matthijs F.A. Dierick sr Lead Auditor en Trainer CLIENT LOGO Inhoud van de presentatie Vooroordelen en misvattingen over interne audits Wat is nu het minimum

Nadere informatie

IT-Ernity Holding B.V. P1 RAPPORT. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011

IT-Ernity Holding B.V. P1 RAPPORT. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011 P1 RAPPORT IT-Ernity Holding B.V. Managementsysteem Certificatie ISO 9001:2008, ISO/IEC 27001:2013, NEN 7510:2011 Datum van de Audit: Projectnummer: DNV GL Teamleider: Auditteam: 13-feb-2017-15-feb-2017

Nadere informatie

Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001

Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 CERTIFICATIESCHEMA ENERGIEMANAGEMENTSYSTEMEN VOLGENS ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen

Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen Bijlagen Handhavingsdocument Certificerende Instellingen 10 april 2012 versie 1.0 Bijlagen Nr. Titel Versie Datum 1 Mandagtabel 1.0 10 april 2012 2 Termen en definities 1.0 10 april 2012 3 Wijzigingsoverzicht

Nadere informatie

Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001

Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001 Procedure Auditproces VCA*/** en ISO 9001 INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 2 3.5 Overeenkomst

Nadere informatie

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1

N110615 versie 10 december 2013. Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 Certificatieschema Energiemanagementsystemen volgens ISO 50001 1 Copyright SCCM Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001

Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001 Procedure Auditproces Multi-Site VCA*/** en ISO 9001 INHOUD: 1 DOEL 2 2 INLEIDING 2 3 BESCHRIJVING PROCEDURE 2 3.1 Betrokken functionarissen/afdelingen 2 3.2 Aanvraag 2 3.3 Klantmap 2 3.4 Aanbieding 3

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

BELAC LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NBN EN ISO/IEC 17024 NORM TEN BEHOEVE VAN DE INSTELLINGEN DIE OVERGAAN TOT DE CERTIFICATIE VAN PERSONEN

BELAC LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NBN EN ISO/IEC 17024 NORM TEN BEHOEVE VAN DE INSTELLINGEN DIE OVERGAAN TOT DE CERTIFICATIE VAN PERSONEN BELAC 2-305 Rev 4-2010 BELAC LEIDRADEN VOOR DE TOEPASSING VAN DE NBN EN ISO/IEC 17024 NORM TEN BEHOEVE VAN DE INSTELLINGEN DIE OVERGAAN TOT DE CERTIFICATIE VAN PERSONEN Datum van toepassing: 01.12.2010

Nadere informatie

Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de

Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de PROCEDURE 1. INLEIDING Dit document beschrijft de werkwijze, die gevolgd moet worden bij de certificatie van het VGM-beheersysteem (VGM = Veiligheid, Gezondheid en Milieu) van de aannemer. Het beschrijft

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt

ISO9001:2015, in vogelvlucht. Door Tjarko Vrugt ISO9001:2015, in vogelvlucht Door Tjarko Vrugt 18-11-2015 - Qemc - Tjarko Vrugt Bron: NEN - Delft 2 DE NIEUWE NEN EN ISO 9001 : 2015 Deze presentatie beperkt zich tot de essentie Sktb besteed in 2016

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie. Schaduwonderzoeken

Raad voor Accreditatie. Schaduwonderzoeken Raad voor Accreditatie Schaduwonderzoeken Documentcode: RvA-T040-NL Versie 2, 18-12-2017 Een Rv A-Toelichting beschrijf t het beleid en/of de werkwijze v an de Rv A met betrekking tot een specif iek accreditatieonderwerp.

Nadere informatie

HaCeCo afdeling certificatie verder HAC genoemd die geaccrediteerd is om certificaten toe te kennen binnen haar erkenningsgebied.

HaCeCo afdeling certificatie verder HAC genoemd die geaccrediteerd is om certificaten toe te kennen binnen haar erkenningsgebied. 1. Definities Firma De organisatie die opdracht heeft gegeven of wil geven aan HAC om haar kwaliteits- of veiligheidssysteem te auditeren tegen een bepaalde norm of checklist. Certificatie-instelling HaCeCo

Nadere informatie

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL

AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN. RvA-F006-2-NL AANVULLEND AANVRAAGFORMULIER CERTIFICATIE MANAGEMENTSYSTEMEN RvA-F006-2-NL Naam aanvragende organisatie : Registratienummer (indien aanwezig) : Gevestigd te : Datum aanvraag : Naam aanvrager : Algemeen

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

1.1.09, versie 1 Pagina 1 van 10

1.1.09, versie 1 Pagina 1 van 10 1.1.09, Certificatievoorwaarden ISO 9001 Artikel 1. Algemeen 1. De contractuele voorwaarden die van toepassing zijn op ISO 9001-certificatie door Cetradex Certificatie BV, zijn vastgelegd in deze certificatievoorwaarden.

Nadere informatie

Revisie: 13 Opgesteld door: Nagezien door: Goedgekeurd door: Datum: K. PEETERS O. VANDEVOORDE B. JANSSENS Mei 2016

Revisie: 13 Opgesteld door: Nagezien door: Goedgekeurd door: Datum: K. PEETERS O. VANDEVOORDE B. JANSSENS Mei 2016 AIB-VINÇOTTE International n.v. Maatschappelijke zetel : Diamant Building A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel Ondernemingsnr : BE 0462.513.222 HRB : 621315 Internet : www.vincotte.com Safety, quality and environmental

Nadere informatie

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA

Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA Bijlage II: Criteria voor acceptatie van kwaliteitssystemen door de NVWA NVWA, vastgesteld 4 juni 2014 Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht,

Nadere informatie

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit

A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek. procedure. interne audit A.Z. Sint Jan A.V. - apotheek procedure interne audit nummer : ORG-00050 blz 1 van 3 eerste uitgiftedatum : 14.01.2000 datum herziening : 05.07.2007 verantwoordelijke : W. Renders uitgegeven door : apotheek

Nadere informatie

Generieke systeemeisen

Generieke systeemeisen Bijlage Generieke Systeem in kader van LAT-RB, versie 27 maart 2012 Generieke systeem NTA 8620 BRZO (VBS elementen) Arbowet Bevb / NTA 8000 OHSAS 18001 ISO 14001 Compliance competence checklist 1. Algemene

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Voorwaarden certificering

Voorwaarden certificering Voorwaarden certificering Versie: 18-09-2013 Alle kopieën van de voorwaarden voor certificering zijn onbeheerde kopieën. De actuele klantenversie is gepubliceerd via de website www.ebncertification.nl

Nadere informatie

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016

Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015. Grafimedia en Creatieve Industrie. Versie: augustus 2016 Beschrijving van de generieke norm: ISO 9001:2015 Grafimedia en Creatieve Industrie Versie: augustus 2016 Uitgave van de branche (SCGM) Dit is een uitgave van de SCGM. 2017, Branche, Boeingavenue 2017,

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen (algemeen o.b.v. ISO/IEC 17021-1) Documentcode: RvA-SAP-C000-NL Versie 2, 10-5-2017

Nadere informatie

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding

De DIfAM Werkwijze. DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum. Inleiding DIfAM Certification B.V. Seinstraat 22-l 1223 DA Hilversum De DIfAM Werkwijze Inleiding DIfAM Certification BV. is zich bewust van het feit dat transparantie een belangrijke bijdrage levert aan vertrouwen

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet?

ISO 9001: Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? ISO 9001:2015... Niets aan de hand! Enkele cosmetische wijzigingen... of toch niet? NNK bijeenkomst, 09 september 2014 Bob Alisic / ActinQ V2.1 Waarom een nieuwe versie van ISO 9001? De norm in lijn te

Nadere informatie

Revisie: 12 Opgesteld door: Nagezien door: Goedgekeurd door: Datum: K. PEETERS O. VANDEVOORDE B. JANSSENS oktober 2015

Revisie: 12 Opgesteld door: Nagezien door: Goedgekeurd door: Datum: K. PEETERS O. VANDEVOORDE B. JANSSENS oktober 2015 AIB-VINÇOTTE International n.v. Maatschappelijke zetel : Diamant Building A. Reyerslaan 80 B-1030 Brussel Ondernemingsnr : BE 0462.513.222 HRB : 621315 Internet : www.vincotte.com Safety, quality and environmental

Nadere informatie

Algemene procedure systeemcertificatie

Algemene procedure systeemcertificatie Algemene procedure systeemcertificatie Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Doel van de procedure... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 1.3 Beheer van deze procedure... 4 1.4 Referenties... 4 1.5 Definities (in

Nadere informatie

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014

Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter Audit Comité Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 2 oktober 2014 Charter van het Audit Comité van de Raad van Bestuur van Indaver NV 1 Doelstelling van het Auditcomité Het Auditcomité van Indaver

Nadere informatie

CERTIFICERING NEN 7510

CERTIFICERING NEN 7510 CERTIFICERING NEN 7510 Henry Dwars Account manager DEKRA Certification B.V. Standards and Regulations 1 Onderwerpen Intro DEKRA De weg naar certificering Certificatietraject Standards and Regulations 2

Nadere informatie

NTA 8620 en certificatie managementsystemen

NTA 8620 en certificatie managementsystemen NTA 8620 en certificatie managementsystemen 13 november 2014 Onderwerpen - Introductie SCCM - Ervaringen met ISO 14001 bij Odfjell - ISO 14001/OHSAS 18001 bij BRZO-bedrijven - Visie op relatie toezicht

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Inspecties op basis van NEN 4400 volgens het SNA-Handboek Normen Documentcode: RvA-SAP-I002-NL Versie 5, 5-11-2015 Een Specifiek

Nadere informatie

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011

Beoordelingsrapport Construction Product Regulation* * CPR - REGULATION (EU) No 305/2011 1. Auditplan 1) Doelstelling: Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van de producten zoals de fabrikant deze in zijn Declaration of Performance heeft omschreven door middel van: Initiële

Nadere informatie

Schema s en schemabeheerders

Schema s en schemabeheerders Raad voor Accreditatie Schema s en schemabeheerders Wijzigingen per 1.1.2017 Ed Wieles, RvA Agenda Toelichting op het waarom van de wijzigingen; Wijzigingen in T033; Validatie; Introductie van BR012 en

Nadere informatie

BELAC-LEIDRADEN VOOR DE INVOERING VAN VERORDENING (EG) NR 1221/2009 (EMAS III) DOOR GEACCREDITEERDE MILIEUVERIFICATEURS

BELAC-LEIDRADEN VOOR DE INVOERING VAN VERORDENING (EG) NR 1221/2009 (EMAS III) DOOR GEACCREDITEERDE MILIEUVERIFICATEURS BELAC 2-313 Rev 4-2015 BELAC-LEIDRADEN VOOR DE INVOERING VAN VERORDENING (EG) NR 1221/2009 (EMAS III) DOOR GEACCREDITEERDE MILIEUVERIFICATEURS De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50

Risicogebaseerd denken De PDCA-cyclus De procesbenadering... 50 INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteitsmanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing... 16 1.1.1.2. Het uitgangspunt van

Nadere informatie

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014

Dieter Vander Beke. Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Dieter Vander Beke Maatschappelijk Verantwoorde Overheid ISO 26000 & GRI Provinciale milieudag provincie Antwerpen 24 juni 2014 Overzicht van de presentatie 1. Vertrouwen in de overheid? 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

In 10 stappen naar een managementsysteem

In 10 stappen naar een managementsysteem In 10 stappen naar een managementsysteem Luc Bortels Publisher HSE 9/2/2017 Luc Bortels Publisher Health, Safety & Environment bij Wolters Kluwer meer dan 25 jaar ervaring in het opzetten van systemen

Nadere informatie

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits

Technische specificatie 2013/643/PCCB. Non-conformiteiten tijdens audits Technische specificatie 2013/643/PCCB Non-conformiteiten tijdens s versie versie 1 dd 22-04-13 In toepassing vanaf : 15-05-13 Verantwoordelijke administratie : Verantwoordelijke dienst : secretariaat :

Nadere informatie

Procedure faciliteren audits

Procedure faciliteren audits info@huibhezemans.nl www.huibhezemans.nl Procedure faciliteren audits Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Doel... 2 3 Toepassingsgebied... 2 4 Referenties... 2 5 Definities en afkortingen... 2 6 Verantwoordelijkheden,

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s

Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Raad voor Accreditatie (RvA) Beleidsregel Evaluatie van conformiteitsbeoordelingsschema s Documentcode: RvA-BR012-NL Versie 1, 22-12-2016 INHOUD 1. Toepassingsgebied 4 2. Definities en begrippen 5 3.

Nadere informatie

In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4).

In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4). Uitvoering interne audits Inleiding In het kader van certificering is het houden van interne audits een verplicht onderdeel. (zie bijlage: HKZ-norm 4.4). De organisatie moet met geplande tussenpozen interne

Nadere informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie

Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning van andere controle-informatie Josef Ferlings, Lid van de IAASB, Lid van de IAASB Representations Task Force en Voorzitter van de Auditafdeling IDW Hauptfachausschuss Herziening van ISA 580 Schriftelijke bevestigingen: Ondersteuning

Nadere informatie

Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015

Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 CERTIFICATIESCHEMA MILIEUMANAGEMENTSYSTEMEN VOLGENS ISO 14001:2015 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe

Nadere informatie

1 mei 2014. Kiwa Reglement voor Systeemcertificatie

1 mei 2014. Kiwa Reglement voor Systeemcertificatie 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor Systeemcertificatie 1 mei 2014 Kiwa Reglement voor Systeemcertificatie 2014 Kiwa Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

N150504, conceptversie 15 juli 2015

N150504, conceptversie 15 juli 2015 Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 Certificatieschema Milieumanagementsystemen volgens ISO 14001:2015 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe

Nadere informatie

Algemene procedure systeemcertificatie

Algemene procedure systeemcertificatie Algemene procedure systeemcertificatie Inhoudsopgave 1 Algemeen... 4 1.1 Doel van de procedure... 4 1.2 Toepassingsgebied... 4 1.3 Beheer van deze procedure... 4 1.4 Referenties... 4 1.5 Definities (in

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement...

HOOFDSTUK 1. INLEIDING Introductie Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... Inhoud INHOUD VOORWOORD... 13 HOOFDSTUK 1. INLEIDING... 15 1.1. Introductie... 15 1.1.1. Naar een visie op kwaliteits-, veiligheids- en milieumanagement... 15 1.1.1.1. Het uitgangspunt van beheersing...

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Certificatie van Kwaliteitssystemen volgens ISO 9001

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Certificatie van Kwaliteitssystemen volgens ISO 9001 Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Certificatie van Kwaliteitssystemen volgens ISO 9001 Document code: RvA-SAP-C004-NL Versie 1, 11 november 2013 Een Specifiek Accreditatieprotocol

Nadere informatie

CO 2 -Prestatieladder

CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Energiemanagement actieplan Schilderwerken De Boer Obdam B.V. 2015 Op basis van de internationale norm ISO 50001 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.6.1 en 4.6.4 Auteur(s): R. de Boer (Schilderwerken

Nadere informatie

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT

COMITE DE GESTION DE LA MARQUE INCERT COMITE VOOR HET BEHEER VAN HET MERK INCERT Comité Electrotechnique Belge asbl Belgisch Elektrotechnisch Comité vzw BluePoint Building Bd A. Reyerslaan, 80-1030 Bruxelles/Brussel Tel.: 02 706 85 70 E-mail: centraloffice@ceb-bec.be IBAN: BE93.2100.0834.3567

Nadere informatie

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL

KvINL. Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Wijzigingsblad d.d. 1 augustus 2015 bij BRL 9500, deel 00 ENERGIEPRESTATIEADVISERING, ALGEMEEN DEEL Vastgesteld door het CCvD van de Stichting Kwaliteit voor Installaties Nederland op 17 april 2015. Aanvaard

Nadere informatie

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen. Raad voor Accreditatie (RvA)

Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen. Raad voor Accreditatie (RvA) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Accreditatie van Certificatie van Managementsystemen (algemeen o.b.v. ISO/IEC 17021-1) Documentcode: RvA-SAP-C000-NL Versie 1, 5-12-2016

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie

CERTIFICATIEREGLEMENT

CERTIFICATIEREGLEMENT CERTIFICATIE VAN KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEMEN EN VAN VGM-BEHEERSYSTEMEN 1. DOEL CERTIFICATIEREGLEMENT Onderhavig Certificatiereglement bepaalt de door PME Cert nv toegepaste regels bij de certificatie

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT

PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT BELAC 3-14 - Rev 2 2016 PROCEDURE VOOR HET TOEZICHT OP MILIEUVERIFICATEURS DIE IN BELGIE OPTREDEN EN GEACCREDITEERD ZIJN IN EEN ANDERE LIDSTAAT De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN

BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN BELAC 2-003 Rev 1-2014 BELEID EN LEIDRADEN BETREFFENDE HERLEIDBAARHEID VAN MEETRESULTATEN De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van BELAC (www.belac.fgov.be)

Nadere informatie

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1

ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 ERRATA VCA 2008/5.1 1 ERRATA VCA 2008/5.1 Vanaf 1 juli 2010 is de nieuwe VCA 2008/5.1 in voegen. De VCA 2008/5.1 bestaat uit de VCA 2008/05-checklist met deze errata-lijst! PAGINA VRAAG VCA 2008/05 ERRATUM

Nadere informatie

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015

NTA 8620 versus ISO-systemen. Mareille Konijn 20 april 2015 NTA 8620 versus ISO-systemen Mareille Konijn Voorstellen Mareille Konijn Lid van de NEN-werkgroep Senior HSE consultant Industry, Energy & Mining T: 088 348 21 95 M: 06 50 21 34 27 mareille.konijn@rhdhv.com

Nadere informatie

N110830, versie 7 februari Certificatieschema Arbomanagementsystemen volgens OHSAS 18001

N110830, versie 7 februari Certificatieschema Arbomanagementsystemen volgens OHSAS 18001 Certificatieschema Arbomanagementsystemen volgens OHSAS 18001 Certificatieschema Arbomanagementsystemen volgens OHSAS 18001 1 De overtuiging -en ervaring- van SCCM is dat elke organisatie (hoe klein ook)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding... 9

Inhoudsopgave. Inleiding... 9 Inhoudsopgave Inleiding... 9 Hoofdstuk 1: Wat is geïntegreerd management?... 13 1.1. Wat is het doel van geïntegreerd management?... 13 1.2. Kwaliteit: wat betekent ISO 9001?... 14 1.3. Andere normen:

Nadere informatie

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5

Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Energie Management Actieplan Mei 2016 Versie 5 Colt International Beheer BV Korte Oijen 4 5433 NE KATWIJK Postbus 29 5430 AA CUIJK Tel: 0485-399 999 Website: www.coltinfo.nl E-mail: info@coltinfo.nl Opgesteld

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC

PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC BELAC 3-01 Rev 6 2017 PROCEDURE VOOR HET BEHEER VAN DE DOCUMENTEN VAN HET MANAGEMENTSYSTEEM VAN BELAC De versies van documenten van het managementsysteem van BELAC die beschikbaar zijn op de website van

Nadere informatie

Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie

Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie Het nieuwe plug-in model: interpretatie en certificatie 1 Wat kunt u verwachten? De nieuwe aanpak van ISO normen voor managementsystemen Eerste ervaringen bij herziening ISO 14001 en ISO 9001 Betekenis

Nadere informatie

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd.

Elke waarneming wordt op een auditformulier (FRM ) vastgelegd. - de data waarop de interne audits plaats vinden; - de personen die bij de interne audits betrokken zijn (auditoren en auditees); - de bijeenkomsten van het auditteam met het management; - het tijdstip

Nadere informatie

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC

BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC BELAC 3-13 Rev 1-2014 BEHEER VAN DE REGISTRATIES IN VERBAND MET DE ACTIVITEITEN VAN BELAC Van toepassing vanaf: 01.07.2014 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 1/9 BELAC 3-13 Rev 1-2014 - 2/9 HISTORIEK VAN HET DOCUMENT

Nadere informatie

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Persoonscertificatie (Algemeen)

Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Persoonscertificatie (Algemeen) Raad voor Accreditatie (RvA) Specifiek Accreditatie- Protocol (SAP) voor Persoonscertificatie (Algemeen) Documentcode: RvA-SAP-C014-NL Versie 4, 25 januari 2017 Een Specifiek Accreditatieprotocol (SAP)

Nadere informatie

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder

Management-/ energiereview CO2 prestatieladder Management-/ energiereview CO2 prestatieladder 2015 Fluor Corporation Deelnemers Ger van der Schaaf: Executive Director Kees Schelling: QA/QC Jos Thijs: Kwaliteitsmanager 1 Resultaten van audits status

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie