geschreven door W.W. de Wolf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "geschreven door W.W. de Wolf"

Transcriptie

1 Lesstof StAr geschreven door W.W. de Wolf StAr staat voor Stichting Audicienregister. Waar houdt StAr zich mee bezig? Zoals de naam al doet vermoeden is het een bureau wat zich bezighoudt met het registreren van audiciens en het verstrekken van keurmerken en certificaten voor audicienbedrijven. StAr heeft als doel: Een verdere professionalisering van de audicienbranche en de bewaking van de kwaliteit. Het gaat daarbij om opleiding, bij- en nascholing, kwaliteitsnormering en beoordeling. Een commissie van de NVAB heeft in 2000 protocollen ontwikkeld voor hoortoestelaanpassingen en kwaliteitsnormen. Daarnaast is er een systeem ontwikkeld wat controle hierop mogelijk maakt. Het geheel is hiermee een erkenningsregeling geworden dat ISO omvat. Dit erkenningsysteem wordt door StAr uitgevoerd en onderhouden tot een blijvend en actueel erkenningsysteem. StAr bestaat uit een aantal verschillende onderdelen, er is een dagelijks bestuur én er zijn drie commissies. Het bestuur Het bestuur is zeer divers samengesteld zodat alle betrokkenen uit het veld bij het dagelijks bestuur vertegenwoordigd zijn. Het bestuur bestaat uit drie personen die de audiciens vertegenwoordigen. Daarnaast zijn er aanwezig een audioloog, een KNO arts, een lid van de GAIN-groep (fabrikanten en importeurs) en een bestuurslid van de NVVS. Commissies Naast het bestuur zijn er een aantal commissies actief. Er is een normencommissie, een scholingscommissie en een beoordelingscommissie. De samenstelling van deze commissies is net zo divers als het dagelijks bestuur. Op deze wijze worden ieders belangen zo goed mogelijk vertegenwoordigd. De normencommissie De normencommissie is verantwoordelijk voor het bijhouden en actualiseren van de kwaliteitsnormen. In deze commissie hebben naast audicienbedrijven ook vertegenwoordigers van de vereniging van slechthorenden, voorschrijvers en leveranciers zitting. De scholingscommissie Voor opleidingen en bij- en nascholing is de scholingscommissie verantwoordelijk. Deze commissie onderhoudt het contact met de MBO- en HBO-opleiding (SBBO en Fontys) en stelt jaarlijks de bij- en nascholingsdoelen vast. Ook de 'accreditatie' van- en door derden (bijvoorbeeld leveranciers) verzorgde cursussen, wordt door de scholingscommissie gedaan. Later in de tekst komen we op nascholing terug. 1

2 De commissie kent, evenals de normencommissie, een brede samenstelling waarin alle belanghebbende groeperingen deelnemen. Een vertegenwoordiger van de vakopleiding wordt uitgenodigd als 'waarnemer'. Vroeger werden de seminars verzorgd door stichting vakopleiding F.I.D.A.. Hierin waren vertergenwoordigd de Fabrikanten, Importeurs en Detaillisten van Audiologische apparatuur. Echter om alles controleerbaar te houden en omdat kwaliteitsbeoordelingen moeten doorwerken in de bij- en nascholing wordt nu alles centraal door de stichting StAr bijgehouden en in de scholingscommissie behandeld. Structuur van de opleidingen (niet door StAr verzorgd) De SBBO krijgt haar input vanuit de SVGB. Deze organisatie verzorgt het kwalificatiedossier. (wat het uitstroomniveau van een audicien beschrijft, dit is het niveau wat een audicien moet hebben als hij/zij de SBBO-opleiding verlaat) De SVGB krijgt vanuit de branche input om dit kwalificatiedossier te onderhouden. Op de website van de SVGB is dit kwalificatiedossier terug te vinden. De HBO-opleiding is gerealiseerd door de Stichting Beroepsopleidingen Audiologie. In deze stichting werkt de audicienbranche samen met fabrikanten en importeurs en met voorschrijvers van hoortoestellen. De beoordelingscommissie De beoordelingscommissie is het instituut dat beslist over registratie van audiciens, keurmerkverlening aan filialen en certificering van (keten)bedrijven. De beoordelingen en controles worden uitbesteed aan een bij de Raad voor Accreditatie goedgekeurde certificatie-instelling. StAr is zèlf overigens ook ingericht conform de Europese Norm EN 4512,de norm waaraan door de Raad voor Accreditatie goedgekeurde certificatieinstellingen moeten voldoen. De rapportages van de auditteams worden aan deze commissie ter beoordeling aangeboden. Vervolgens is het de commissie die het betreffende bedrijf informeert over de resultaten. Auditteams Dan zijn er de auditteams, die hun bevindingen zoals gezegd rapporteren aan de beoordelingscommissie. De auditteams zijn over het algemeen samengesteld uit twee personen, een auditor van een extern certificeringinstituut en een onafhankelijke materiedeskundige. Dus iemand die ruime ervaring heeft in de hoortoestellenbranche en zich onafhankelijk kan opstellen. Organigram STAR StAr laat zich in een organigram als volgt zien: 2

3 Organigram StAr. Register Audiciens zijn opgenomen in het bestand van de StAr register-audiciens. Voorwaarde om hier in te staan is dat het SBBO-diploma (of een gelijkwaardige opleiding) is behaald, dat voldaan wordt aan de benodigde na- en bijscholing en dat de beroepsuitoefening wordt uitgevoerd conform de door StAr opgestelde voorwaarden. (zie handboek StAr op de website) Keurmerkaudiciens Als een audicienbedrijf werkt volgens de normen die StAr heeft opgesteld, dan krijgt het bedrijf een keurmerk. Dit keurmerk heet De Audicien. Logo van het keurmerk de Audicien Certificaat Mocht een bedrijf meerdere filialen hebben dan is een keurmerk ook mogelijk voor alle filialen ineens. Voorwaarde is dat er een kwaliteitszorgdossier voor de onderneming is geschreven en wordt uitgevoerd, wat goedgekeurd wordt door StAr. Verder worden er audits uitgevoerd op centraal niveau om te bepalen hoe de organisatie de procedures uit het kwaliteitsdossier vorm geeft. Daarnaast worden er op steekproefbasis audits in filialen gehouden, om de naleving van het eigen kwaliteitszorgdossier te toetsen. Maar hierover later meer. Het StAr handboek 3

4 Dit document is te downloaden vanaf de website Kies vervolgens Star-net en kies daarna download hier het Star-handboek. Let op, het zijn wel ruim 100 bladzijden! Dit onderdeel Star-net waar het handboek te downloaden is, wordt later een besloten deel waarop alleen de geregistreerde audicien informatie kan ophalen. Het handboek beschrijft de eerder genoemde kwaliteitsnormering. Hierin is de vakuitoefening van de audicien beschreven van eerste ontmoeting met de cliënt tot en met nazorgverlening op het hoortoestel en alles wat hier aan verrichtingen tussenin zit. Lesstof StAr-handboek Op het StAr-handboek willen we dieper ingaan. Het StAr-handboek beschrijft, de kwaliteitseisen voor de audiciens. 1) Het gaat om de competenties van de audicien en de noodzakelijke randvoorwaarden waaronder hij of zij werkzaam is. 2) En de verplichtingen die men aangaat om te handelen conform de kwaliteitseisen die gesteld worden aan de vakuitoefening. Competenties en randvoorwaarden De audicien beschikt over het audiciens-diploma afgegeven door de SVGB of door de SBBO. Audiciens met een FIDA-diploma hebben een SVGB-conversiecursus moeten volgen en daarna een deregulatiecursus. Ook audiciens met een wat ouder SVGB-diploma moeten de deregulatiecursus succesvol hebben doorlopen. In het buitenland behaalde diploma s kunnen in Nederland bij het SBBO voor een EVC-procedure in aanmerking komen. Indien dit succesvol wordt afgerond kan het diploma worden omgezet naar een SBBO-diploma. Voorwaarde is dat de audicien in de afgelopen twee jaar bij minimaal 50 hoortoestelgebruikers een hoortoestelaanpassing heeft verricht. Aangezien dit niet erg hoog ligt, is dit over het algemeen geen enkel probleem. Handelen conform kwaliteitseisen De audicien moet verklaren te zullen handelen conform de kwaliteitseisen (hier komen we later op terug). Er moet voor iedere behandelde klant een klantendossier worden bijgehouden. En er moet meegewerkt worden aan de kwaliteitsbeoordelingen uit te voeren door of namens StAr. Verder moet er meegewerkt worden aan een klachtenprocedure opgesteld door StAr. De werkgever mag alleen audiciens de vakuitoefening laten uitvoeren door geregistreerde audiciens. De werkgever moet de audicien een adequate ruimte ter beschikking stellen voor een betrouwbare vakuitoefening. Ook moet de werkgever onafhankelijkheid van de audicien erkennen, zodat deze in staat is op een verantwoorde manier de noodzakelijke keuzes te maken. Als laatste moet de werkgever medewerking verlenen aan, door StAr uit te voeren, beoordelingen. Het StAr-handboek gaat nog niet uit van het uitvoeren van een Triage. Zodra het AZOZ-onderzoeksrapport is afgerond en er hieromtrent de nodige maatregelen genomen zijn, zal het handboek worden aangepast, zodat dit onderdeel ook mee beoordeeld kan worden. 4

5 Audits Er zijn twee soorten audits. Er is een audit voor zelfstandige audicienbedrijven en er zijn audits voor ketenbedrijven. Zelfstandige audicienbedrijven: Deze worden ge-audit volgens de kwaliteitsrichtlijnen in het StAr-handboek. Soms hebben bedrijven bepaalde onderdelen uit het werkproces beschreven als hun werkwijze. Hoe bijvoorbeeld een intake moet verlopen of hoe compleet een gehoortest moet zijn of andere procedures. Dit is erg nuttig, ook als er van het zelfde bedrijf een paar filialen zijn die hier mee moeten werken. De auditors zullen deze proceduregang dan in de praktijk checken. Ketenbedrijven: Bij ketenbedrijven ligt de gang van zaken iets anders. Als eerste wordt het moederbedrijf (hoofdkantoor) onder de loep genomen. Deze is veelal ISO gecertificeerd. Vervolgens heeft een ketenbedrijf vaak een eigen kwaliteitsdossier of procedureboek. Deze wordt op hoofdkantoor niveau eerst helemaal doorgenomen, om goed duidelijk te krijgen wat de werkwijze in de filialen moet zijn. Het hoofdkantoor krijgt dus eerst te maken met een audit om te registreren hoe er gewerkt wordt. Dit doen de auditors met de beroepsuitoefeningseisen uit het StAr-handboek in het achterhoofd. Daarna vindt er steekproefsgewijs controle plaats bij filialen van dit ketenbedrijf. Daar moet het auditteam de situatie aantreffen zoals op het hoofdkantoor wordt geschetst. In onderstaand processchema kunt u zien welke onderdelen van de vakuitoefening er in het StAr-handboek wordt beschreven. Dit zijn tevens de onderdelen die tijdens een audit door StAr worden doorlopen. 5

6 Processchema uit StAr-handboek 6

7 Procedure rond audits Bij audits gaat het om de controle van de kwaliteitseisen van de professionele beroepsuitoefening. Dit wordt de beroepsstandaard genoemd. De beroepsstandaard wordt uitgewerkt in (deel) processen. Dit noemen we protocollen. Instructies voor handelingen noemen we werkinstructies. Bij audits wordt uiteindelijk naar de uitoefening van de werkinstructies gekeken. Het gaat er om, of er gewerkt wordt conform de kwaliteitseisen die door StAr zijn opgesteld. Het auditteam neemt de stand van zaken op en bespreekt de bevindingen met het bedrijf. Het auditteam rapporteert aan de beoordelingscommissie. De beoordelingscommissie neemt uiteindelijk een besluit en laat dit formeel aan het bedrijf weten. Bij de audits wordt naar algemene punten rondom de bedrijfsvoering gekeken én wordt het traject wat de cliënt doorloopt, onder de loep genomen. Het audit onderdeel waarin algemeen zaken aan de orde komen: Wie werken er bij het bedrijf, zijn de diploma s en/of certificaten van de mensen aanwezig. Zijn er medewerkers die onder verantwoordelijkheid van de audicien verrichtingen doen, zo ja hoe wordt de inbreng van de verantwoordelijke audicien dan in het cliëntendossier vastgelegd. In algemene zin wordt er gekeken naar het maken van back-ups. Wordt alles wel goed meegenomen en is het betrouwbaar. Hoe zit het met de privacygegevens van cliënten. Is het voor de cliënt mogelijk om zelf zijn/haar eigen dossier in te zien. Zijn de aanpaskamers geschikt om in te werken met cliënten. Verder wordt er vaak een rondgang door de zaak gemaakt om alle ruimtes te laten zien en de routing van het bedrijf weer te geven. Ook wordt naar apparatuur gekeken, welke apparatuur wordt gebruikt en wanneer is de apparatuur voor het laatst geijkt. Hoe zit het met de bevoegdheden van de audicien als deze niet de eigenaar van de zaak is? Staat op papier wat de audicien zelf mag beslissen en wat niet. Vooral bij zelfstandige bedrijven speelt dit een rol. Bovenstaande voorbeelden zijn voorbeelden van algemene zaken die worden doorgenomen tijdens een audit. Het audit onderdeel waarin cliëntbehandeling en dossiervorming centraal staat: Tijdens de audits worden er een aantal cliëntdossiers gelicht die met u van begin tot eind worden doorgenomen. Hierin wordt uw handelswijze gecontroleerd en de compleetheid van gegevens bekeken. Zorgdossier Als eerste komt aan de orde of er een zorgdossier of cliëntendossier aanwezig is en of deze volledig is ingevuld. Audiogrammen Wanneer gewerkt wordt met een voorschrift, is dit dan ook compleet? Hoe wordt het door de voorschrijver aangeleverd en wat wordt er gedaan als het niet compleet is. De audicien dient het audiogram te beoordelen. Een compleet voorschrift voor een hoortoestel bevat toonaudiometrie met lucht- en beengeleiding, een spraakaudiogram en een UCL. Wanneer niet gewerkt wordt met een voorschrift, wat is dan de basis waarop de audicien aan het werk gaat. Ook hier moet dezelfde basis liggen. Hier zal het auditteam aandacht aan geven. Zorgvraag Vervolgens komt de zorgvraag aan de orde, waarin de anamnese zit opgenomen. De cliënt wordt dus bevraagd over het verleden, over actuele ziektebeelden, over klachten, over oorsuizen, over allergieën enz. enz. Hoe oud is het voorschrift, hebben zich tussentijdse wijzigingen voorgedaan? 7

8 Er vindt een controle plaats over hoe deze gegevens in het cliëntendossier worden vastgelegd. In de zorgvraag komen ook de specifieke gehoorklachten aan de orde en inventariseert de audicien de wensen betreffende cosmetiek, bediening, eigenbijdrage en dergelijke Mogelijk- en onmogelijkheden worden met de cliënt doorgenomen en de gehoor-verbeterdoelen worden vastgesteld. Voor het auditteam is het van belang hoe de audicien tot keuzes komt en hoe dit wordt vastgelegd. Behandelplan/revalidatieplan Een volgende stap in het proces is het opstellen van het behandelplan. Ook wel revalidatieplan genoemd. In het behandelplan wordt een voorlopige keuze gemaakt over merk en type toestellen. Hoe komt de audicien tot deze keuze en in hoeverre is er een relatieve merkkeuzevrijheid voor de audicien. Dat is iets waar het auditteam weer graag kennis van neemt. In het behandelplan worden acties bepaald, testmomenten gekozen en een planning gemaakt voor vervolgbezoeken. Er kan gewerkt worden met een checklist om niets te vergeten, of anders gezegd dat alles in ieder geval met cliënt is doorgesproken. Ook de verwachtingen die de audicien van de cliënt heeft kunnen bij de bespreking van het behandelplan aan de orde komen. Immers de cliënt vervult zelf een actieve rol in het geheel. De cliënt kan en moet zijn/haar instemming aan het plan geven. Oorafdruk Daarna kan er, indien nodig, een oorafdruk worden gemaakt. Wie maakt deze afdruk en mag deze persoon dit ook doen. Wederom is dit een punt waar het auditteam op let. Is de intake/anamnese goed gedaan om problemen met gehoorgang, vorm, operatieoren, of ziekten, bij de het maken van de afdrukken te onderkennen? Hoe zit het met de vastlegging van de bestelling van oorstukjes en waar wordt deze bon gedurende hele traject, en daarna bewaard? Adminstratief/logistiek Hierna volgt de gang van zaken rondom het bestellen van goederen. De logistieke volgorde in het bedrijf. Waar staan de cliëntendossiers in de fases van wachten, bellen, afleveren enz. Zit hier een vaste en volgbare lijn in, is wederom iets voor het auditteam. Aanpassing hoortoestellen Vervolgens begint de aanpassing van een hoortoestel. Passen van het oorstukje (i.v.t.), het nabewerken van het oorstukje, waar gebeurt dit, hoe ziet de werkplaats van de audicien eruit. Is er bijvoorbeeld afzuiging aanwezig en is alle apparatuur zoals; uitwerkmachine, föhn, ultrasonorereiniger, ultraviolet licht aanwezig? Dan wordt het hoortoestel aangepast. Het auditteam wil graag zien wat er tijdens het bezoek van de cliënt globaal is besproken, wat bevindingen van de cliënt zijn en wat er afgesproken wordt. Dit wordt meestal gedaan in de vorm van een sessieverslag. Elk bezoek van de cliënt wordt hier in vastgelegd. Mocht er een andere audicien met de cliënt aan het werk moeten dan is direct duidelijk wat er eerder met de cliënt gedaan is. Om deze reden moet er bij het sessieverslag vermeld worden door wie de cliënt geholpen is. Overigens wordt aangeraden om het sessieverslag al vanaf het allereerste bezoek te gebruiken. Zo kan de cliënt prima worden gevolgd en is later naspeurbaar wanneer en wat er is gedaan. De audicien dient voor de auditors inzichtelijk te maken wat de manier van werken is. Controle bezoeken Daarna volgen er voor de cliënt een aantal controle/beoordelingsbezoeken. De resultaten worden besproken en de audicien heeft de mogelijkheid om de hoortoestellen opnieuw in te stellen. Ook heeft de audicien de mogelijkheid om vrijeveld metingen te maken, een richtinganalyse te maken en insertiongain (REM) metingen te verrichten. Dit zijn controlemiddelen om te kunnen beoordelen of het resultaat voldoende is. Wat er wordt gemeten en hoe en waar dit wordt vastgelegd is wil het auditteam weer graag van de audicien weten en zien. 8

9 Het resultaat wat de cliënt met de hoortoestellen heeft moet worden geverifieerd met de in het behandelplan opgestelde wensen van de cliënt. Verslaglegging/vastlegging Uiteindelijk vindt er een verslaglegging plaats naar de voorschrijver van het hoortoestel en wordt het eindrapport opgesteld. Ook als er geen eindcontrole door de voorschrijver van het hoortoestel plaats vindt, is het toch verstandig een einddocument te maken waarin het behaalde resultaat wordt geregistreerd. Tezamen met het voorschrift, de intake de zorgvraag, het behandelplan en het verslag van alle sessie s, vormt het dan een compleet cliëntendossier. Afhandeling Daarna volgt het afhandeltraject met de nota voor de zorgverzekeraar en de cliënt. Tevredenheidsverklaringen en tevredenheidsonderzoek. Hoe is dit geregeld? Nazorg Als laatste komt het nazorgtraject. Heeft de klant hiervoor een arrangement afgesloten of is het gratis. Kan de auditor de voorwaarden van de nazorg zien. Is de nazorg inzichtelijk? Heeft de cliënt deze ook meegekregen? Is de audicien in staat om te voldoen aan een verzoek van recall? Dit zijn nazorgpunten die door de auditors worden doorgenomen. Samenvattend: Is het voorschrift, of zijn de eigen metingen compleet genoeg om mee te starten? Hoe is het met de naspeurbaarheid en de vastlegging van gegevens? Wie doet welke handelingen en is hij/zij daartoe bevoegd? Is er een navolgbare wijze van werken? (of uit het StAr-handboek of eigen kwaliteitsdossier) Hoe is het geregeld met de back-up van computerdata? Hoe is het gesteld met de privacygegevens van de klant? Is de apparatuur waarmee gewerkt wordt geijkt? (Geldigheid) Hangt het diploma aan de muur of is het in het filiaal aanwezig (kopieën) Worden er voldoende hoortoestel-merken aangeboden? Als de audicien niet de eigenaar is, is er dan een lijst met bevoegdheden/taken? Hoe is nazorg en tevredenheidsonderzoek geregeld, wordt er iets over vastgelegd? Wat gebeurt er als een bedrijf niet voldoet aan de kwaliteitseis van de beroepsuitoefening? 1 Als er kleine afwijkingen zijn dan leidt dit tot verbetersuggesties, deze worden in de rapportage aan de beoordelingscommissie meegenomen en in een volgende controle door het auditteam opnieuw bekeken. Het audicienbedrijf blijft het keurmerk behouden en bij een volgende controle wordt er bekeken wat er met de suggesties is gedaan. 2 Mochten er structurele hiaten zijn in de beroepsuitoefening dan leidt dit tot een corrigerende maatregel. Het bedrijf moet dan aangeven hoe het probleem gaat worden aangepakt, en verzoekt StAr om opnieuw te komen voor een audit. 3 Kritieke afwijkingen leiden tot een directe intrekking van de erkenning. Het bedrijf zal dan eerst structureel anders moeten gaan werken om opnieuw voor een audit in aanmerking te komen. 4 Als blijkt bij controle en hercontrole dat er gewerkt wordt volgens de kwaliteitseis dan verkrijgt en behoudt het beoordeelde bedrijf het Keurmerk de audicien. Het belang van geregistreerd zijn bij StAr Hoe belangrijk is het om aan bovenstaande eisen te voldoen? 9

10 Ieder bedrijf moet daar uiteraard zijn eigen beslissingen in nemen. De aanmelding voor een audit is vrijwillig en is op eigen initiatief van de bedrijven. U kunt uw bedrijf dus aanmelden en laten controleren of u aan de StAreisen van beroepsuitoefening voldoet. Voor deze audits wordt door StAr een bedrag in rekening gebracht. De audicien die aan de gestelde eisen voldoet, onderscheidt zich van de bedrijven die het keurmerk De Audicien niet mogen dragen. Dit kan naar klanten toe een sterk argument zijn. Ook zal de audicien in toenemende mate te maken krijgen met het zelf meten van het gehoor, het diagnosticeren en het nemen van een beslissing (triage). Er is gebleken dat de audicien, wil hij/zij de triage goed kunnen uitvoeren, er extra trainingen moeten komen. Het kan zijn dat de audiciens die het keurmerk De Audicien hebben, in het mogen uitvoeren van de triage een voorsprong hebben. Immers de werkwijze van deze audiciens is gecontroleerd én deze audiciens zijn allemaal gediplomeerd. (Op dit moment wordt het uitvoeren van de triage nog niet meegenomen bij een audit, in een volgende auditronde zal dit naar alle waarschijnlijkheid wel het geval zijn.) Verder hebben we te maken met de zorgverzekeraar die hun eisen stellen aan de leveranciers van hoortoestellen. Op het moment van dit schrijven is de eerste zorgverzekeraar bekend, die bij contractering de eis stelt dat men StAr-geregistreerd en erkend moet zijn om hoortoestellen te mogen leveren. Scholing Door StAr wordt ook een programma van geaccrediteerde trainingen verzorgt. Naast het feit dat StAr zelf initiatieven kan nemen om audiciens een bepaalde training aan te bieden, kunnen ook fabrikanten, leveranciers of andere instanties de door hun ontwikkelde cursus ter beoordeling bij StAr aanbieden. De StAr beoordeeld deze cursus dan qua nascholingswaarde en kent eventueel accreditatiepunten toe. De cursus wordt dan tevens door StAr bekend gemaakt en aanbevolen op de site. Zo wordt door StAr een jaarlijks programma in beeld gebracht waarmee de audicien zijn kennis op peil kan houden. Jaarlijks heeft iedere audicien een bepaald aantal accreditatiepunten nodig. Één van de vaste nascholingsmogelijkheden die StAr zelf aanbiedt betreft de seminars. Deze seminars worden twee keer per jaar aangeboden. Het bijwonen ervan levert een vooraf bepaald aantal punten op. Op de website van StAr kunt u het scholingprogramma vinden onder en dan de link aanbevolen scholing. Accreditatie reglement Er is door StAr een accreditatiereglement in het leven geroepen. Een kopie daarvan treft u hieronder aan. Accreditatiereglement ACCREDITATIESYSTEEM Definities: 1) Bijscholing is een facultatieve activiteit van de audicien om op zijn vakgebied kennen en kunnen op peil te houden. Hiervoor worden accreditatiepunten gegeven. 2) Nascholing is een verplichte activiteit van de audicien om lacunes in kennen en kunnen op te vullen en om zich noodzakelijke nieuwe ontwikkelingen op zijn vakgebied eigen te maken. Hiervoor worden geen accreditatiepunten gegeven. 1. Geaccrediteerde bijscholing 1.1 Een klokuur bijscholing (pauzes niet meegerekend) staat gelijk aan 10 accreditatie punten. Afhankelijk van de relevantie van de bijscholing wordt op elk uur de volgende weging toegepast: - Echte vakinhoudelijke bijscholing: Achtergrondinformatie: 0,5 - Zaken van zijdelings belang voor de vakuitoefening: 0,25. 10

11 Toegekende punten worden afgerond op 5-tallen. 1.2 Het bepaalde onder punt 1.1 geldt ook voor meerdaagse symposia,congressen, cursussen, studiedagen e.d. die door StAr worden geaccrediteerd. Hierbij geldt een maximum van 100 punten per bijscholingsactiviteit. 1.3 Bijscholing niet vallende onder 1.2, zoals buitenlandse symposia of congressen, kan per geval op aanvraag van de betrokken audicien worden geaccrediteerd, waarbij het aantal klokuren in de weging wordt meegenomen. 1.4 Het houden van voordrachten op geaccrediteerde bijeenkomsten wordtbeloond met 40 punten (maximaal één geaccrediteerde voordracht per jaar). 1.5 Het als eerste auteur schrijven van een artikel voor een vakinhoudelijktijdschrift wordt beloond met 60 punten (maximaal één artikel per jaar voor accreditatie). 1.6 Individuele bijscholing zal door StAr worden beoordeeld op accreditatiewaardigheid, wanneer het gaat om een programma dat specifiek betrekking heeft op het audicienberoep. Hierbij wordt het aantal bestede uren meegewogen. 2. Voor herregistratie benodigde gegevens 2.1 StAr houdt een overzicht bij van de bijscholing van elke bij StAr geregistreerde audicien. 2.2 Voor alle audiciens geldt dat minimaal 150 accreditatiepunten per jaar, of ten minste 450 punten gedurende de voorafgaande drie jaren worden verzameld. 2.3 Indien in een bepaald jaar zware nascholingseisen gelden, dan worden de bijscholingsprogramma s en de daarbij behorende accreditatiepunten daarop aangepast. 3. Gebruik van de bijscholingsgegevens 3.1 De organisator van bijscholingactiviteiten verstrekt rechtstreeks informatie aan StAr over de deelname en aanwezigheid van StAr geregistreerde audiciens. 3.2 Bij andere bijscholingsactiviteiten dienen de betrokken audiciens zelf zorg te dragen voor de informatieverstrekking aan StAr. 3.3 Informatie over de gevolgde bijscholing dient verstrekt te worden bij de aanvraag tot verlenging van de kwaliteitsverklaring. 4. Aanvraag voor accreditatie van bijscholing 4.1 Het conceptprogramma wordt tijdig (tenminste drie maanden tevoren) voorgelegd ter beoordeling. 4.2 StAr beoordeelt de aanvragen waarvan de aanbieder meent dat audiciens de enige of belangrijkste doelgroep zijn en rekent hiervoor kosten (zie punt 5). 4.3 Het programma wordt aangeboden aan alle geregistreerde audiciens. 4.4 Het leerdoel is omschreven in de zin van verwachte winst in deskundigheid. 4.5 De opzet is gebaseerd op moderne onderwijskundige inzichten, dat wil zeggen dat zo veel mogelijk ruimte wordt gegeven voor eigen inbreng en reflectie vanuit de ervaring op het eigen handelen. 4.6 Het programma bevat een evaluatie van de cursusinhoud en het verwachte rendement van de bijscholingsactiviteit. Bij accreditatieverzoeken van jaarlijks terugkerende bijscholingsactiviteiten dient de evaluatie van de voorgaande bijeenkomst meegezonden te worden, dan wel reeds in het bezit van StAr te zijn. 4.7 De cursusorganisatie voldoet aan de sponsorcodes zoals worden ontwikkeld binnen StAr-verband. 4.8 StAr behoudt zich het recht voor om accreditatie van activiteiten te verlenen,ook wanneer niet aan alle bovengenoemde criteria wordt voldaan of te weigeren wanneer de kwaliteit van het gebodene niet naar genoegen is aangetoond. Daar waarin dit reglement niet voorziet, beslist het StArbestuur Aanbieders van bijscholing kunnen bij het niet verlenen van accreditatie een bezwaar indienen bij het College van Beroep. 5. Kosten, procedure en publicatie 5.1 StAr rekent 200,- voor aanvragen van activiteiten van organisaties. Deze kosten dienen vooraf te worden voldaan d.m.v. storting op rekeningnummer t.n.v. Stichting Audicienregister te Tilburg. 5.2 StAr beoordeelt de accreditatieaanvragen ná ontvangst van het verschuldigde bedrag. Alleen betalingen o.v.v. de naam van de scholingsactiviteit en de datum daarvan, worden in behandeling genomen. 5.3 Zodra de accreditatie is toegekend, wordt de activiteit op de opleidingsagenda van de StAr-website geplaatst. 5.4 Een geaccrediteerde activiteit wordt voorzien van het StAr-logo en het aantal punten. Alleen bij afwijzing krijgt de accreditatieaanvrager afzonderlijk bericht via . 11

12 Bovenstaand reglement staat thans op de website van de StAr. Er wordt gesproken over een eventuele aanpassing in het systeem om de vereiste 150 punten te kunnen halen. Dit blijkt namelijk nog niet zo eenvoudig. Wat betreft de accreditatiepunten heeft het bestuur besloten om het aantal verplicht te behalen punten aan het einde van ieder jaar, aan de hand van het aanbod en de verplichte nascholingseisen vast te stellen. Voor jaren waarin zware nascholingseisen gelden, zal de eis mogelijk naar beneden worden bijgesteld. Behaalde accreditatiepunten tijdens opleiding AA en SBBO Accreditatiepunten kunnen ook worden bijgeschreven wanneer het diploma nog niet is behaald. Zoals bijvoorbeeld het bijwonen van een StAr seminar, waar ook audiciens in opleiding aan deelnemen. De verkregen accreditatiepunten worden gewoon bijgeschreven. Audiometrie en Otoscopie Het is de bedoeling om in de toekomst cursussen audiometrie en otoscopie aan alle audiciens als verplichte nascholing aan te bieden. Deze opleiding zou verplicht zijn voor het behouden van de erkenning en staat op het moment van dit schrijven in de startblokken. De opleiding zal hoogstwaarschijnlijk gegeven worden door de SBBO in samenwerking met Emit en Veenhuis. Om alle audiciens in Nederland de gelegenheid te geven zich bij te scholen, wordt hiervoor een periode van 2 jaar uitgetrokken. 12

Handboek Stichting Audicienregister

Handboek Stichting Audicienregister Stichting Audicienregister StAr Reitseplein 8 Postbus 90154 5000 LG TILBURG telefoon: 013 59 44 831 e-mail: info@audicienregister.nl Handboek Stichting Audicienregister versie 0.4.2 mei 2013 documentnummer:

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015

Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 Permanente Educatie Stichting LOOP tijdvak 2013 t/m 2015 VS.2015-01-01 01 Landelijk Overkoepelend Orgaan voor Podologie Inhoudsopgave Inleiding... Accreditatietijdvak 2013 t/m 2015... Reglement Permanente

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016

Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Registratienormen Ingangsdatum en versie: 1 oktober 2016 Deze registratienorm geldt voor alle nieuwe-, hernieuwde- en herregistraties van preventieassistenten vanaf de ingangsdatum. De wijziging ten opzichte

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HERCERTIFICERING

REGLEMENT VOOR HERCERTIFICERING REGLEMENT VOOR HERCERTIFICERING 1. Algemeen NCRVM (Nederlandse Certificerings Raad Value Management) heeft namens de European Governing Board of the Value Management Training & Certification System (EGB)

Nadere informatie

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel;

Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Het bestuur van het bureau architectenregister; Gelet op artikel 12e, tweede lid, van de Wet op de architectentitel; Besluit: Hoofdstuk I Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder a. wet:

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Reglement RegistratieCommissie GAGS

Reglement RegistratieCommissie GAGS Reglement RegistratieCommissie GAGS Datum: 28-02-2012 Kenmerk: REG GAGS 20 001 Revisie: 1.3.1 Pagina 1 van 8 REGLEMENT REGISTRATIECOMMISSIE Inleiding Dit reglement is alleen bedoeld voor RegistratieCommissies

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren?

1. Voor welke deelregelingen wilt u zich certificeren? Stappenplan naar certificering voor BRL9500 Energieprestatieadvisering Certificeren lijkt ingewikkeld, maar in de praktijk valt het meestal erg mee. In veel bedrijven zijn immers al belangrijke stappen

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs

Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs Certificatieproces Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs I. Inleiding De Kwaliteitsnorm Speciaal Onderwijs is ontwikkeld door de Beheergroep KSO en intern getoetst op compatibiliteit met ISO 9001:2008. Echter,

Nadere informatie

Informatie over StAr

Informatie over StAr Stichting Audicienregister StAr I Informatie over StAr Missie, organisatie en inrichting van de Stichting Audicienregister Gedrukte versies van dit handboek worden door StAr op beperkte schaal in omloop

Nadere informatie

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN.

Nota Accreditatie. Datum Januari Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Nota Accreditatie Datum Januari 2012. Door Peter de Haas, Rene Bults, Joan van Houtum, leden van de Opleidingscommissie SVN. Inleiding Voor u ligt een voorstel om te komen tot een accreditatiesysteem voor

Nadere informatie

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk

Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Document Visitatiesystematiek en afspraken ten aanzien van het NKDkeurmerk Dit document beschrijft de verschillende visitaties, de verschillen in lidmaatschap en de visitatiesystematiek. Doel Het doel

Nadere informatie

Reglement van registratie preventieassistenten

Reglement van registratie preventieassistenten Reglement van registratie preventieassistenten Ingangsdatum en versie: 1 januari 2014, versie 2 Wijzigingen in dit reglement t.o.v. versie 1 betreffen de overgangsregeling (artikel 5.2), die verlengd is.

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Centraal Kwaliteitsregister NGS

Centraal Kwaliteitsregister NGS Centraal Kwaliteitsregister NGS 2010-2014 Inhoudsopgave: Centraal Kwaliteitsregister NGS (CKR-NGS) 3 Toelatingseisen tot het CKR-NGS 4 Hoe blijft u ingeschreven in het CKR-NGS? 4 Studiepunten 5 Kosten

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader. Onderscheiden op basis van kwaliteit

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader. Onderscheiden op basis van kwaliteit PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Bijscholingsbeleid Kader Onderscheiden op basis van kwaliteit Versie 2.4 10 juni 2016 1. Bijscholingsbeleid kader wielersport 1.1. Aanleiding Een leven lang leren

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs

Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Uitvoeringsregeling Vrijstellingen Brandweeronderwijs Instituut Fysieke Veiligheid Bureau Toezicht Examinering en Certificering Postbus 7010 6801 HA Arnhem Kemperbergerweg 783, Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl

Nadere informatie

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering

Register Vaktherapie. Accreditatiereglement profilering Register Vaktherapie reglement profilering Voor (her)registratie in zowel het register als het senior register kunnen maximaal 52 punten profilering worden behaald. We onderscheiden de volgende categoriën

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010

Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG. Ingaande per 1 januari 2010 Reglement Permanente Educatie (PE) voor de Actuaris AG Ingaande per 1 januari 2010 Hoofdindeling: Beroepsregelementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG Vastgesteld door: Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Nascholingsreglement. Commissie Accreditatie & Herregistratie

Nascholingsreglement. Commissie Accreditatie & Herregistratie Nascholingsreglement SEH-artsen KNMG Commissie Accreditatie & Herregistratie oktober 2017 Accreditatiepunten Eén van de wettelijke verplichtingen om aan de eisen voor herregistratie als Spoedeisende Hulp-arts

Nadere informatie

Proceseisen ('hoorzorgeisen')

Proceseisen ('hoorzorgeisen') Stichting Audicienregister StAr III.3 Proceseisen ('hoorzorgeisen') Eisen aan de dienstverlening door audiciens en audicienbedrijven Gedrukte versies van dit handboek worden door StAr op beperkte schaal

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

VIII. Besluiten, contracten en formulieren

VIII. Besluiten, contracten en formulieren Stichting Audicienregister StAr VIII. Besluiten, contracten en formulieren Bestuursbesluiten ter uitwerking van statuten en reglementen Gedrukte versies van dit handboek worden door StAr op beperkte schaal

Nadere informatie

Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf

Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf Reglement Centrale College van Deskundigen voor het Keurmerk Touringcarbedrijf Versie 01-01-2010 Stichting Keurmerk Touringcarbedrijf Spui 188 2511 BW Den Haag Postbus 19365 2500 CJ Den Haag T 070-3751777

Nadere informatie

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015

Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 2015 1 Op basis van de ervaringen van de verschillende gebruikersgroepen kan deze systematiek gedurende 2015 worden aangepast. De actuele versie van deze systematiek is te vinden op de websites van het Stichting

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025)

Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) Gelijkwaardigheid van niet-geaccrediteerde laboratoria (conform NEN-EN ISO/IEC 17025) NEa, 20-07-2012, versie 1.0 INTRODUCTIE In artikel 34 van de Monitoring en Rapportage Verordening (MRV) is beschreven

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid

MiFID II- kennis en bekwaamheid. Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid MiFID II- kennis en bekwaamheid Veelgestelde vragen m.b.t. de ESMA- richtsnoeren kennis en bekwaamheid Publicatiedatum: 13 november 2017 I. Reikwijdte 1. In de richtsnoeren wordt onderscheid gemaakt tussen

Nadere informatie

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB.

2. Dit reglement geldt voor alle aspirant-leden en gewone leden van de NOB. Reglement Permanente Educatie Als bedoeld in artikel 6 lid 3 van de statuten van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs en vastgesteld door het bestuur van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

Erkenningsovereenkomst. tussen. Het Nederlandse Rode Kruis. en de. Rode Kruis Instructeur

Erkenningsovereenkomst. tussen. Het Nederlandse Rode Kruis. en de. Rode Kruis Instructeur Erkenningsovereenkomst tussen Het Nederlandse Rode Kruis en de Rode Kruis Instructeur Pagina 1 van 6 De ondergetekenden: Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag aan het Leeghwaterplein 27, 2521

Nadere informatie

Informatiepakket C HERREGISTRATIE

Informatiepakket C HERREGISTRATIE Informatiepakket C HERREGISTRATIE Bevat informatie voor: Aanbieders van activiteitenaanbod ten behoeve van informeel leren in het kader van de herregistratie van schoolleiders in het primair onderwijs.

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/4 Gelet op het fundamentele beginsel van vakbekwaamheid,

Nadere informatie

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.1 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

II Informatie over het 'handboek'

II Informatie over het 'handboek' Stichting Audicienregister StAr II Informatie over het 'handboek' Registratie van audiciens en erkenning van audicienbedrijven Gedrukte versies van dit handboek worden door StAr op beperkte schaal in omloop

Nadere informatie

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008

Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO of OHSAS certificaat versie 18 november 2008 Handelwijze bij vragen en klachten over een ISO 14001 of OHSAS 18001-certificaat versie 18 november 2008 SCCM en de aangesloten certificatie-instellingen willen de uitwisseling van ervaringen met ISO 14001-

Nadere informatie

Handleiding Aanvragen Accreditatie via DOKh 2015

Handleiding Aanvragen Accreditatie via DOKh 2015 Handleiding Aanvragen Accreditatie via DOKh 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Inleiding 3 2. Accreditatie nascholingsactiviteiten 3 3. Invulinstructie diverse beroepsregisters 5 4. Beoordelingscriteria voor

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Energiemanagementprogramma HEVO B.V.

Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Energiemanagementprogramma HEVO B.V. Opdrachtgever HEVO B.V. Project CO2 prestatieladder Datum 7 december 2010 Referentie 1000110-0154.3.0 Auteur mevrouw ir. C.D. Koolen Niets uit deze uitgave mag zonder

Nadere informatie

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014

Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 Nadere voorschriften permanente educatie zoals die gelden per 1 januari 2014 December 2013 Nadere voorschriften van 7 mei 2013 houdende regels voor de permanente educatie van accountants (Nadere voorschriften

Nadere informatie

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering

Kies voor. CERCAT gecertificeerde. catering Kies voor CERCAT gecertificeerde catering Uitgave en redactie: Stichting Certificatie Contractcatering, Gorinchem Vormgeving: BURO18 communicatie bv, Gorinchem Fotografie: Henk de Graaf Fotografie, Leiderdorp

Nadere informatie

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V.

Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Privacyreglement Bureau Streefkerk B.V. Inleiding Van alle personen die door Bureau Streefkerk worden begeleid, dat wil zeggen geadviseerd en ondersteund bij het zoeken, verkrijgen en behouden van een

Nadere informatie

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG

- Natuurgeneeskundig therapeut hanteert de uniforme werkwijze, zoals beschreven in eisenpakket van KZAG Aanmeldingsformulier therapeut Door middel van deze inschrijving verklaart ondergetekende zich akkoord met de statuten van KZAG en ondergetekende verklaart te voldoen aan de starteisen voor inschrijving,

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter

Kwaliteitssysteem datamanagement. Meetbaar Beter Kwaliteitssysteem datamanagement Meetbaar Beter Datum: 20 juli 2017 Versie : 0.10 Kwaliteitssysteem Meetbaar Beter versie 0.10.docx Pagina 1 van 8 Voorwoord Het aantal centra dat is aangesloten bij Meetbaar

Nadere informatie

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade

Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade Procedure inzake intrekking en schorsing keurmerk Stichting Keurmerk Letselschade 1. Definities... 1 2. Intrekking van het keurmerk op verzoek van keurmerkhouder... 2 3. Schorsing en intrekking van het

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.

Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1. Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen Certificatieschema Keurmerk Elektronisch Toegangsbeheer Versie 1.0 1 september 2008 Kiwa-NCP Aanmeldingsformulier erkend Leverancier Toegangscontrolesystemen,

Nadere informatie

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017.

De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. KAMG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door artsen Maatschappij en Gezondheid en profielartsen Maatschappij en Gezondheid De ingangsdatum van

Nadere informatie

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen

De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen De 7 zekerheden van het Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen 1. U ontvangt een deskundig advies van vakmensen die zorgvuldig zijn opgeleid op gebied van advisering, vervaardiging en aanpassing van hulpmiddelen;

Nadere informatie

SANA KEURMERKREGELING

SANA KEURMERKREGELING SANA KEURMERKREGELING voor nascholing voor apotheekmedewerkers postadres Postbus 191 3430 AD Nieuwegein tel (030) 605 48 13 www sanaweb.nl e-mail info@sanaweb.nl april 2015 deze regeling vervangt de SANA

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Keurmerkregeling Pamas

Keurmerkregeling Pamas Pamas p/a NML Boompjes 40 3011 XB Rotterdam pamaskeurmerk.nl Keurmerk voor maritieme academische technische cursussen Keurmerkregeling Pamas 1 Doelstelling en werking 1.1 Doelstelling Pamas stelt zicht

Nadere informatie

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen,

Examinering volgens Persoonscertificatie. Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, Examinering volgens Persoonscertificatie Nikta Certificatie heeft diverse Certificatieregelingen, op basis van de NEN-EN ISO-IEC 17024:2003. PERSOONS CERTIFICATIE 1. Persoonscertificatie Een persoonscertificaat

Nadere informatie

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0)

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) UITGANGSPUNTEN Het CMC-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Teneinde het certificaat opnieuw voor een zelfde

Nadere informatie

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem

Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Evaluatie en verbetering kwaliteitsysteem Versie : 00-00-00 Vervangt versie : 00-00-00 Geldig m.i.v. : Opsteller : ------------------- Pag. 1 van 5 Goedkeuringen : Datum: Paraaf: teamleider OK/CSA : DSMH

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen

NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen NVVG. Regelgeving voor het verkrijgen van accreditatie-uren voor overige deskundigheidsbevordering door verzekeringsartsen De ingangsdatum van deze accreditatieregelgeving is 1 april 2017. 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826)

Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) Nota Accreditatie t.b.v herregistratie (update van VSG826) 1. ACHTERGROND Artsen die voldoen aan de opleidingseisen voor een specialisme worden voor vijf jaar in dit specialisme geregistreerd, waarna zij

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Regeling MVK-bijlage 2

Regeling MVK-bijlage 2 Onderhoud vakbekwaamheid voor gecertificeerde middelbaar veiligheidskundigen Inleiding In deze bijlage wordt de werkwijze van het systeem voor onderhoud van de vakbekwaamheid van gecertificeerde middelbaar-

Nadere informatie