SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL"

Transcriptie

1 SCALA COLLEGE AUDITVERSLAG VERLENGING KEURMERK OPLEIDINGSSCHOOL

2 Gegevens audit Datum: 12 februari 2014 Leden auditcommissie: Contactpersoon van de school: Deelnemers audit: Eugène Diederiks (voorzitter) Rob Berns Jaap Meulstee Michel Berendsen (verslag) Shera Gerber (schoolopleider) Shera Gerber (schoolopleider, docent Engels) Tinja van den Bosch (schoolopleider, docent economie) Anita Buitelaar (coördinator onderzoeksgroep, docent muziek) Bart Visser (voorzitter college van bestuur) Hennie Weeber (vestigingsdirecteur onderbouw) Marlies Woudstra (teamleider havo onderbouw) Marian van Kooten (docent Frans en werkbegeleider) Sybo Mocking (docent geschiedenis en werkbegeleider) Caroline van Leeuwen (instittuutsopleider) Studenten: Loes Walraven (student Engels jaar 3) Tom van Egeraat (student natuurkunde jaar 3) Op 12 februari 2014 vond de audit plaats voor verlenging van het Keurmerk Opleidingsschool. In dit verslag wordt mede ingegaan op de aanbevelingen die gedaan zijn bij de verkrijging van het Keurmerk Opleidingsschool in Omdat het format voor verslaglegging sinds 2012 is aangepast zijn deze aanbevelingen niet 1 op 1 per criterium over te nemen. Voor zover van toepassing komen deze wel aan de orde. 2

3 ALGEMENE ASPECTEN De school heeft: 1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 2. elk jaar een substantieel aantal studenten en medewerkers in opleiding. Het minimum aantal studenten is 1,5% van het aantal leerlingen; 3. werkbegeleiders die gefaciliteerd zijn (in tijd) voor hun begeleidingswerk. De schoolopleider van de school: 4. is de spil in het keurmerkproces; 5. heeft een beschreven relatie met het management van de school; 6. is gecertificeerd; 7. speelt een rol bij de begeleiding van (nieuwe) leraren en studenten/medewerkers in opleiding; 8. brengt de student/medewerker in opleiding in contact met leerlingen en geeft hem verantwoordelijkheden passend bij zijn competenties. 9. stuurt de werkbegeleiders aan; 10. onderhoudt het contact met het opleidingsinstituut en de instituutsopleider. Maak van het schoolopleiderschap een functie die beschreven is in het IPB. Het Scala College beschikt over een opleidingsteam en een onderzoeksteam. De twee schoolopleiders zijn Shera Gerber (locatie Kees Mustersstraat) en Tinja van den Bosch (Diamantstraat). De coördinator van het onderzoeksteam is Anita Buitelaar. Shera is naast schoolopleider ook coördinator van nieuwe docenten. In het verleden was de schoolopleider ook onderzoekscoördinator. Ondanks de loskoppeling van taken is er een nauwe samenwerking tussen de schoolopleider en de onderzoekscoördinator. De samenwerking tussen de schoolopleider (Shera) en de instituutsopleider van de HU wordt als good practice genoemd. De auditcommissie merkt op dat het team enthousiast is en goed samenwerkt. Op het Scala College is het schoolopleiderschap een taak en geen functie. De meeste uren (200) worden hierbij toegerekend aan Shera Gerber, omdat zij ook de coördinerende taken verricht. Shera Gerber beschikt over een VELON-registratie. Tinja van den Bosch is niet geregistreerd omdat zij door een te gering (75) aantal taakuren hiervoor niet in aanmerking komt, maar ze heeft wel het hele traject gevolgd. Op de locatie Diamantstraat wordt met iedere student een sollicitatiegesprek gevoerd. Daarnaast heeft Tinja een vaste werkplek, waar ze te vinden is. In het gesprek met studenten merkt een van de studenten op dat op de locatie Diamantstraat geen contact met de schoolopleider is. Het geringe aantal taakuren zou hier debet aan kunnen zijn. Heroverweeg de toedeling van het aantal taakuren voor de schoolopleiders. We bevelen extra taakuren voor de schoolopleider van de Diamantstraat aan. Het is wenselijk dat de schoolopleider van de Diamantstraat meer contact met haar studenten heeft. 3

4 HET OPLEIDINGSTEAM 1. Het opleidingsteam bestaat uit een of meer schoolopleiders (SO), een instituutsopleider (IO), werkbegeleiders (WB) en coaches van startende docenten. 2. Het opleidingsteam werkt systematisch: voert regelmatig overleg; plant activiteiten in een jaarplan. 3. De taken van de teamleden zijn vastgelegd. 4. Het opleidingsteam evalueert: de leeropbrengst van leerwerktaken en themabijeenkomsten en borgt het eindniveau. de begeleiding van de studenten; de organisatie van werkpleklerenl; samenwerking met het instituut. 5. Er is sprake van een uitwisseling van expertise tussen het opleidingsteam en andere medewerkers van de school/het instituut (management, vaksecties, kernteams, leerlingbegeleiding, etc.). 6. Het opleidingsteam neemt deel aan professionaliseringsbijeenkomsten gericht op de opleidingsschool (bijvoorbeeld: Velon-registratie, trajecten voor SO/WB/coach/assessor, vaknetwerken, intervisie, e.a.). 7. Het opleidingsteam neemt deel aan (landelijke) bijeenkomsten/activiteiten (Velon/OCW/opleidingsinstituut, academische opleidingsschool e.a.). - Gedurende het schooljaar zijn er enkele bijeenkomsten met de werkplekbegeleiders: aan het begin van het schooljaar, tussendoor en aan het einde. Tijdens de bijeenkomsten worden vaak praktische zaken besproken. In de bijeenkomst in de loop van het schooljaar wordt ook aan de orde gesteld hoe de begeleiding gaat. Er is een goede samenwerking tussen het opleidingsteam en het onderzoeksteam. Er wordt nagedacht over de wijze waarop de onderzoeken nog beter de school ingebracht kunnen worden en de kwaliteit bewaakt kan worden. Als good practice wordt genoemd dat het onderzoeksteam steeds groter wordt. Steeds meer docenten volgen de academische leergang. De onderzoeken zijn gericht op onderwerpen die op school spelen, zoals onderzoek naar SL!M. De rol van de studenten neemt toe, hun beroepsproducten krijgen een steeds groter aandeel. Onderzoek en kwaliteitszorg zijn aan elkaar gekoppeld. Het auditteam constateert dat er veel zgn. wandelgangen overleg plaatsvindt tussen werkplekbegeleiders en met studenten. Aan de Diamantstraat is er geen structureel overleg met de schoolopleider, mede veroorzaakt door het geringe aantal taakuren. Dit wordt door de studenten als een gemis gezien. De S&W bijeenkomsten zijn wel structureel gepland. Zorg voor meer formele bijeenkomsten en minder besprekingen in de wandelgangen met studenten en tussen werkplekbegeleiders onderling. Matig het aantal onderzoeken, maar zorg voor meer acties gekoppeld aan de conclusies van de onderzoeken die worden gedaan. 4

5 DE LEERWERKTAKEN 1. Het opleidingsteam leidt studenten op in de praktijk op locatie van school (bijvoorbeeld in de vorm van: werkplekleren, beroepsproducten (schoolspecifiek), themabijeenkomsten, curriculumonderdeel, e.a.). 2. Het opleidingsteam bereidt leerwerktaken voor, gedifferentieerd naar: eerstejaars - ouderejaars/voltijd - deeltijd/competenties/vakgebieden. 3. Het leerwerkplan is sturingsmiddel (student formuleert leervragen en geeft zo vorm aan leer- en werktaken). 4. Het leren van studenten is competentiegericht (zelfsturing neemt toe/sluit aan op eigen behoefte/verbinding tussen theorie en praktijk). 5. De werktaken sluiten aan bij behoefte school (verbinding met schoolontwikkeling, onderzoek, type onderwijs). 6. Er worden themabijeenkomsten georganiseerd op school met de gehele studentengroep (reflectie op ervaringen). - Uit de zelfscan en het gesprek met de studenten blijkt dat de studenten over het Scala College als stage- /werkplek erg tevreden zijn. De studenten worden gezien als collega s. Dit betekent dat de studenten veel kansen en mogelijkheden krijgen om te groeien. In de nulweek is een bijeenkomst voor startende studenten. Hierin worden praktische zaken besproken. De georganiseerde themabijeenkomsten gaan bijv, over taalbeleid en SL!IM maar ook de input van docenten en studenten wordt gebruikt. Zo is er een bijeenkomst over logopedie geweest. Er worden ook intervisiebijeenkomsten georganiseerd, waarin studenten steeds meer het voortouw nemen. De S&W bijeenkomsten worden overtuigend als good practice over het voetlicht gebracht. Hierin zitten de studenten van verschillende opleidingen en instituten meestal bij elkaar. De studenten krijgen door de S&W bijeenkomsten een hechte band. Sommige studenten hebben op de HU geen S&W in de vakgroep gedaan. Dit wordt als lastig ervaren. Geen 5

6 ORGANISATIE 1. Er is een handleiding opleiden in de school (o.a. werving studenten, taakverdeling, inhoud begeleiding). 2. Er is regelmatig overleg tussen het opleidingsteam en MT (afstemming doelen, inhoud, organisatie van werkplekleren, facilitering begeleiders, professionalisering, verbinding met onderwijsontwikkelingsplan). 3. Er is een activiteitenjaarplan gericht op het opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten. - De commissie heeft kennis genomen van de handleiding opleiden binnen de school en het activiteitenjaarplan. Voor het begeleiden van studenten zijn geen taakuren beschikbaar. Dit wordt door de docenten niet ervaren als een probleem. Enige (tijd)winst is voor de docenten te halen uit de werkzaamheden die ze de studenten kunnen laten uitvoeren (b.v. correctiewerk e.d.). De auditcommissie vindt de organisatie goed op orde en heeft hierover geen aanbevelingen. 6

7 BELEID 1. De school heeft een beleidsplan Opleiden in de School. Met daarin o.a.: De visie op Opleiden in de School; De relatie met schoolontwikkeling; De ambitie, bijvoorbeeld tot academische opleidingsschool; De relatie met Integraal Personeelsbeleid (IPB). 2. De school heeft een professionaliseringsplan. Met daarin o.a.: De wijze waarop de scholingsbehoefte/noodzaak wordt vastgesteld; De organisatie van scholing (planning, procedures, faciliteiten); De evaluatie van scholing; Specifieke focus op opleiden in de school. Leg de begeleidingsstructuur vast en koppel deze aan het beleidsplan. Bij de start van het samen opleiden is een beleidsplan gemaakt. Dit verdient een update. Daarnaast verdient het scholingsplan aandacht. De commissie heeft kennis genomen van het beleidsplan en het professionaliseringsplan, die beide up-to-date zijn. Hiermee heeft de school de aanbevelingen van de vorige audit ter harte genomen. Zoals eerder gemeld (zie opleidingsteam) lijkt het te ontbreken aan gestructureerd overleg met studenten. In het beleidsplan kan hieraan aandacht geschonken worden. De school heeft de ambitie uitgesproken om academische opleidingsschool te willen zijn en zet zich daar voor in. Het is voor het auditteam niet geheel duidelijk of deze ambitie op alle locaties wordt gedragen. Neem in het beleidsplan op dat gestructureerd overleg met studenten plaatsvindt. 7

8 DE LERENDE ORGANISATIE De school streeft ernaar om een lerende organisatie te zijn op het niveau van de medewerker, het team en de school als geheel. medewerker Er is sprake van professionele reflectie en zelfreflectie. Er wordt gebruikgemaakt van feedback van leerlingen. Er is sprake van innovatief handelen door de medewerker. Medewerkers vinden het vanzelfsprekend dat zij zich blijven ontwikkelen. team 1. Medewerkers zoeken in teamverband naar verbeteringen van hun handelen. Medewerkers vragen feedback bij collega s. Het team bepaalt de gewenste scholing in verband met competentieontwikkeling school 1. Alle medewerkers participeren in vormen van scholing. 2. Competentieontwikkeling speelt een rol in functioneringsgesprekken. 3. De voortgang van het leren wordt bewaakt en gerelateerd aan het bekwaamheidsdossier. 4. De school streeft naar een cultuur van continue ontwikkeling van individu, team en school. 5. Doelen en prioriteiten van competentieontwikkeling zijn gekoppeld aan het primaire proces en de schoolorganisatie. 6. De visie op leren en professionaliseren heeft draagvlak in de school. 7. De school beschikt over gegevens van beleving en waardering van medewerkers over hun werk, 8. scholingsmogelijkheden en doorgroeimogelijkheden. 9. De school beschikt over gegevens van beleving en waardering van leerlingen en ouders. Maak gebruik van 360 graden feedback in de gesprekscyclus met medewerkers. De auditcommissie heeft geconstateerd dat de school inmiddels gebruik maakt van 360 graden feedback. De school is kritisch ten opzichte van zichzelf en heeft tijdens de presentatie onder andere de volgende aandachtspunten opgesomd: professionalisering, coaching van de zittende docenten en aandacht voor ontwikkelingsactiviteiten van docenten. Ondanks de mogelijkheden die de school nu biedt, wil ze een extra ontwikkelingsslag op deze gebieden maken. In de PDCA cirkel blijft de A een aandachtspunt als het gaat om vervolgstappen naar aanleiding van enquêtes, onderzoeken en gevolgde cursussen door docenten. Ook beschikt de school over gegevens van beleving en waardering van medewerkers, leerlingen en ouders. In de gesprekken bleek dat niet ieder volledig bekend was met onderlinge intervisie. De auditcommissie vraagt zich dan ook af of intervisie gemeengoed is bij het gehele team. Doorloop de volledige PDCA cirkel om onderzoek en know-how binnen de school optimaal te benutten. Zorg dat intervisie een breed draagvlak heeft. 8

9 VOORBEELDEN VAN GOOD-PRACTICE EN VERBETERACTIES VORIGE AUDIT - Tijdens de presentatie zijn de voorbeelden van good practice goed over het voetlicht gekomen. De school heeft een kritische houding en er zijn diverse verbeteracties geformuleerd, die eerder in dit verslag aan de orde zijn gesteld. ACADEMISCHE OPLEIDINGSSCHOOL De keurmerkcommissie kan uitsluitend een keurmerk voor opleidingsschool verstrekken, geen keurmerk voor academische opleidingsschool. Tijdens het bezoek hebben we echter wel geconstateerd dat de school in het kader van de academische opleidingsschool veel aandacht heeft voor het verrichten van onderzoek en daarin veel goede stappen zet. De school verbindt het opleiden van leraren met het verrichten van praktijkgericht onderzoek en schoolontwikkeling. De school beschikt over een visie op het concept academische opleidingsschool en over goede begeleiding van studenten en ondersteuning van docenten bij hun onderzoeks- en begeleidingstaken. Het onderzoeksprogramma zorgt voor kennisdeling tussen de partners en met de andere academische opleidingsscholen en regionale samenwerking. Hierdoor draagt het onderzoek op de school bij aan de opleiding en ontwikkeling van de student en aan de eigen schoolontwikkeling. 9

10 CONCLUSIES Het auditteam is onder de indruk van het enthousiasme van alle betrokkenen en brengt dit graag over als een compliment aan het team van de schoolleiding, opleidingsteam en onderzoeksteam. De studenten zijn erg tevreden en bevelen het Scala College van harte aan. Het opleidingsteam is enthousiast en ambitieus. Op basis van bovenstaande informatie adviseert de keurmerkcommissie het Regionaal Platform onderwijsarbeidsmarkt vo/mbo Utrecht om het Keurmerk Opleidingsschool opnieuw te verlenen aan het Scala College te Alpen aan den Rijn. 10

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten

4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten Gecertificeerde 0pleidingsschool ITT-HU 4. Criteria Opleidingsschool voor de St. Josephschool 4.1 Algemene aspecten De school heeft: 1. een schoolopleider aangesteld en gefaciliteerd; 2. elk jaar een substantieel

Nadere informatie

Opleiden in de school, kwaliteit voorbij de implementatiegelden

Opleiden in de school, kwaliteit voorbij de implementatiegelden ARTIKEL Opleiden in de school, kwaliteit voorbij de implementatiegelden In een fase waarin nog veel extra gelden beschikbaar zijn voor de realisatie van de opleidingsschool ervaren we dat deze soms nog

Nadere informatie

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo.

Startende docenten. Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Startende docenten Resultaten van een onderzoek naar de professionalisering van startende docenten in het hbo. Voorwoord In het hbo is er sprake van een sterke vergrijzing van het onderwijspersoneel. Hierdoor

Nadere informatie

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008

Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO. Februari 2008 Kaderregeling Gesprekkencyclus Alliantie VO Februari 2008 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Artikel 1 Begripsbepalingen 4 Artikel 2 Frequentie gesprekken 5 Functioneringsgesprek Artikel 3 Doel functioneringsgesprek

Nadere informatie

Schoolplan College De Brink

Schoolplan College De Brink Schoolplan College De Brink 2012-2016 Aantrekkelijk, Uitdagend en Betekenisvol onderwijs 2 SCHOOLPLAN 2012-2016 Inhoudsopgave Inleiding 6 Stand van zaken 6 Missie en visie 6 Doel 7 Hoofdstuk 1: Algemene

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding LERAAR BIOLOGIE 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK

PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN - POP WERKBOEK HOOGST PERSOONLIJK 0 INHOUD 1. PERSOONLIJK ONTWIKKELPLAN POP 2 2. GESPEREKSCYCLUS - Gesprekken met je direct leidinggevende 4 3. HOE MAAK JE EEN POP 7 Stap 1 Welke

Nadere informatie

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding hbo-bachelor Bedrijfseconomie University of Aruba 12 januari 2015 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 3 Beschrijving van de opleiding 6 3.1 Algemeen

Nadere informatie

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015

Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Elk kind telt mee Schoolplan 2011-2015 Heb het hart Mens ben je, mens met een hart, mens in een wereld vol armoede en honger, onrecht en geweld, mens in een wereld waar zoveel mensen geen mensen, zoveel

Nadere informatie

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog!

Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement. De lat gaat omhoog! Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement De lat gaat omhoog! 01 Generiek Rapport eerste ronde reflectiegesprekken Topklassenarrangement Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Het Topklassenarrangement

Nadere informatie

Professionalisering van roc-docenten:

Professionalisering van roc-docenten: KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 74 Professionalisering van roc-docenten: zoeken naar verbinding Christa Teurlings Dana Uerz Professionalisering van rocdocenten: zoeken naar verbinding

Nadere informatie

Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies

Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies Binnen en buiten de kom Deel 2: Interventies Onderzoek naar sturen op het verbinden van binnen- en buitenschools leren Met succesfactoren, interventies en voorlopige conclusies Boudewijn Hogeboom Sander

Nadere informatie

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT

Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling PO/VO BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJSKWALITEIT PO/VO Visitatie, een krachtig middel voor onderwijsontwikkeling Hessel de Boer Zeger van Hoffen Gert Kamphof Tseard Veenstra Josée von Weijhrother Visitatie; een

Nadere informatie

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL

INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL INVENTARISATIE INITIATIEVEN OPLEIDEN IN DE SCHOOL - eindrapport - Auteurs: Regioplan drs. F.E.M. Berndsen dr. M.C. Paulussen-Hoogeboom Hogeschool van

Nadere informatie

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN

TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN TRAINING IMPLEMENTATIE IPB WET,- EN REGELGEVING,DE GESPREKSCYCLUS & GESPREKSTECHNIEKEN AMSTERDAM, 2009 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 VOORBEREIDING 3 1. schoolplan 3 2. functieomschrijving, functievoorwaarden

Nadere informatie

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant

Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Op weg naar Leiderschap met lef Een trektocht van het Regionaal Educatief Platform Noordoost-Brabant Doreen Admiraal Hans Meijer Wim Uphoff Ric Vos Ivonne de Vrind Lay-out: Lilian Admiraal Inhoudsopgave

Nadere informatie

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014

Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Plan van Aanpak HRM 18 december 2014 Inhoud Actie-overzicht bij plan van aanpak HRM 5 1. Inleiding 7 2. Visie 9 3. Positionering en verdere professionalisering unit HRM 11 3.1 Positionering HRM 11 3.2

Nadere informatie

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015

Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 Jaarplan OBS t Baken Schooljaar 2014/2015 1 Als je een schip wilt bouwen Breng dan geen mensen bij elkaar om Hout aan te slepen Werktekeningen te maken Taken te verdelen En het werk in te delen Maar leer

Nadere informatie

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013

Vademecum voor Beleid nr. 10. Personeelsbeleid. Juni 2013 Vademecum voor Beleid nr. 10 Personeelsbeleid Juni 2013 Pagina 1 van 41 Inhoud 1 Personeelsbeleid... 4 Uit ons visiedocument:... 4 Inleiding... 5 Wat is eigenlijk personeelsbeleid?... 6 Benoembaar, bevoegd,

Nadere informatie

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang

OPLEIDING SCHOOLLEIDER 2015-2016. Basisbekwaam / Vakbekwaam. 4e leergang OPLEIDING SCHOOLLEIDER Basisbekwaam / Vakbekwaam 2015-2016 4e leergang Voorwoord Scholen worden steeds grotere en complexere organisaties. De taken van het management in deze scholen worden daardoor ingewikkelder

Nadere informatie

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015

Scholingsplan. Schooljaar 2014-2015 Scholingsplan Schooljaar 2014-2015 Versie 3 november 2014 Scholingsplan 2014-2015 De noodzaak van scholing Wolfert PRO is een onderwijsorganisatie die zich sterk ontwikkeld. Sinds de oprichting is op veel

Nadere informatie

Leidinggeven en begeleiden

Leidinggeven en begeleiden DC 55 Leidinggeven en begeleiden 1 Inleiding Hoewel je geen leiding geeft, heb je direct en indirect wel met veel leidinggevende aspecten te maken, zoals leiderschapsstijlen en managementconcepten. In

Nadere informatie

Kenmerken van een lerende organisatie

Kenmerken van een lerende organisatie Kenmerken van een lerende organisatie Een praktische handreiking om in het voortgezet onderwijs verandering en ontwikkeling te omarmen Deze handreiking is een uitgave van School aan Zet www.schoolaanzet.nl

Nadere informatie

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap

Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement. 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Trajectgids Opleiding Basisbekwaamheden Directeur Primair Onderwijs I/ Middenmanagement 2011 2012 Samen werken aan leiderschap Studieduur: 12 maanden = 18 ec s 2011 De opleiding Directeur Primair Onderwijs

Nadere informatie

Opleiden in de school

Opleiden in de school Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Opleiden in de school Kwaliteitsborging en toezicht Studie Voorwoord Onderwijsinstellingen voor primair en voortgezet onderwijs en bve-instellingen

Nadere informatie

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016

CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 CODE GOED BESTUUR INOS 2012-2016 INOS, Stichting Katholiek Onderwijs Breda Postadres Postbus 3513 4800 DM Breda Bezoekadres ANNAstede Haagweg 1 4814 GA Breda T 076 561 16 88 F 076 564 04 42 W www.inos.nl

Nadere informatie

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem

Schoolplan 2013-2017. Stedelijk Gymnasium Haarlem Schoolplan 2013-2017 Stedelijk Gymnasium Haarlem Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Trends in het Voortgezet Onderwijs 4 3 Onderwijs en begeleiding 6 3.1 Visie op onderwijs en leren: het schoolprofiel en curriculum

Nadere informatie

Werken op dezelfde golflengte

Werken op dezelfde golflengte Onderwijsprofessionals kiezen steeds vaker voor onderzoek om beter inzicht te krijgen in hun onderwijspraktijk. Vaak blijven de onderzoeksresultaten echter nog beperkt tot de school in kwestie. De ontwikkel-

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015

Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Ieder kind telt! Strategisch Beleidsplan 2011-2015 Inhoud Woord vooraf... 2 Ieder kind telt... 3 Onderwijs & kwaliteit... 6 Personeel & organisatie... 8 Financiën & huisvesting... 10 Communicatie... 11

Nadere informatie