Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid"

Transcriptie

1 Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid

2 Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid CINOP / Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

3 Inhoudsopgave 1. Woord vooraf 1.1 Doelstellingen van het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid De erkenningsregeling; uitgangspunten, criteria en procedure 5 2. Procedure voor de erkenning 2.1 Stroomschema De verschillende fasen van de erkenningsprocedure 8 3. Criteria De instituutsaudit 4.1 Doel Soorten audits Werkwijze Procedure en gedragscode auditoren Geldigheid en duur erkenning 5.1 Toetreding Duur erkenning en hertoetsing Tussentijdse hertoetsing en sanctionering Beroepsregeling 6.1 Beroepsmogelijkheden Beroepscommissie Beroepsprocedure Afhandeling beroep Inhoud beroepschrift Consequenties voor erkende instituten 7.1 Inspanningsverplichting Meewerken aan evaluatiesystematiek Opname in de catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid Meewerken aan administratieve procedures Woord-/beeldmerk Kosten 22 Bijlage 23 Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

4 1. Woord vooraf 1.1 Doelstellingen van het Scholingsfonds voor de Bouwnijvereid Voor u ligt de Erkenningsregeling van het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid. In deze regeling wordt uiteengezet hoe opleidingsinstituten in aanmerking kunnen komen voor een erkenning door het bestuur van het Scholingsfonds. Het bestuur van het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid rekent het mede tot zijn taak de kwaliteit van scholing in het kader van artikel 62a van de CAO voor de Bouwnijverheid te bewaken en te bevorderen. Scholing in het bouwbedrijf is belangrijk, niet alleen omdat de bouw zich kenmerkt als een sterk op innovatie gerichte bedrijfstak maar ook omdat de eisen aan vakmanschap, veiligheid en kwaliteit steeds strenger worden. Evenals in het bedrijfsleven staat in het onderwijs kwaliteit volop in de belangstelling en worden er op dit terrein vele activiteiten verricht en maatregelen genomen. Alle actoren die in en bij onderwijs en scholing betrokken zijn, kijken steeds kritischer naar de kwaliteit van de opleidingen en de wijze waarop deze worden aangeboden. Werknemers en werkgevers verwachten van de opleidingsinstituten dat er in de scholingstrajecten volledig aan hun scholingsbehoeften tegemoet wordt gekomen. Kwaliteit omvat daarbij het geheel van eigenschappen en kenmerken van het opleidingsinstituut en het opleidingsproduct en het daarmee samenhangende ontwikkelings- en dienstverleningsproces. Hoewel kwaliteit vanuit verschillende perspectieven bezien kan worden, legt het bestuur van het Scholingsfonds een accent bij het perspectief van de deelnemer. Scholing in het kader van de scholingsregeling dient om deze reden dan ook in alle opzichten tegemoet te komen aan de wensen en eisen van (de verenigingen van) werkgevers en werknemers in de bouw. In deze brochure treft u een uitwerking aan van de wijze waarop het bestuur van het Scholingsfonds opleidingsinstituten die erkend wensen te worden, beoordeelt en welke criteria er hierbij worden aangelegd. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

5 1.2 De erkenningsregeling; uitgangspunten, criteria en procedure De doelstelling die het bestuur met de erkenningsregeling beoogt, is driedelig: 1. Het leveren van een bijdrage aan de bewaking en bevordering van de kwaliteit van bijscholingscursussen. 2. Het stimuleren van een aanvaardbare verhouding tussen prijs en kwaliteit. 3. Het creëren van een transparante markt van opleiders en 62a cursussen (als bedoeld in de CAO voor de Bouwnijverheid) voor de werkgevers. De regeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: Op basis van de ontworpen systematiek ontstaat er inzicht in de kwaliteit van de producten, de processen en de diensten, en de wijze waarop deze aan de deelnemers worden aangeboden; al deze aspecten samen worden gewogen. De erkenningsregeling is zodanig opgezet dat door toezicht wordt bereikt dat er bij voortduring wordt voldaan aan de gedefinieerde eisen. Het gaat in de regeling dus niet om een eenmalige activiteit maar om een continu proces. De erkenningsregeling leidt tot het verstrekken van een erkenning voor een periode van in beginsel 2 jaar. Tot de regeling worden toegelaten de opleidingsinstituten die als private of publieke ondernemingen werkzaam zijn en die als één van de belangrijkste doelstellingen hebben het verzorgen van scholing en bijscholing. Voorts kunnen uitsluitend opleidingsinstituten aan de regeling deelnemen die met hun opleidingsaanbod tenminste gedeeltelijk binnen de reikwijdte van de scholingsregeling vallen. De regeling is gebaseerd op drie erkenningscriteria die nader zijn uitgewerkt en die op basis van objectiviteit in verschillende fasen en op verschillende manieren gemeten zullen worden. Aan de hand van de objectieve gegevens komt het bestuur van het Scholingsfonds tot een gewogen oordeelsvorming. Voor zowel de erkenningverstrekker als de erkenningontvangende partij zijn de criteria helder en toetsbaar opgesteld. Er is een transparante procedure opgezet. De wijze van aanmelden, de toetsing en onderzoeksprocedure, de eventuele hertoetsing en de beroepsmogelijkheden zijn in deze brochure nader uitgewerkt. Het gaat hierbij zowel om de beoordeling en erkenning van het opleidingsinstituut als om de beoordeling welke cursussen van het instituut in aanmerking komen voor de vergoeding binnen de kaders van artikel 62a-bekostiging uit het Scholingsfonds. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

6 In hoofdstuk 2 vindt u meer informatie over de procedure van de erkenning. Alle fasen, van de aanmelding tot de opname in de catalogus van het Scholingsfonds, zijn hierbij uitgewerkt. In hoofdstuk 3 komen de drie erkenningscriteria aan de orde. In hoofdstuk 4 vindt u meer informatie over de instituutsaudit en de wijze waarop de auditoren hun werk zullen verrichten. In hoofdstuk 5 vindt u informatie over de geldigheid en duur van de erkenning; ook wordt er informatie gegeven over de hertoetsing en eventuele sanctionering. In hoofdstuk 6 is de beroepsregeling uitgewerkt. In hoofdstuk 7 wordt informatie gegeven over de consequenties voor de opleidingsinstituten die erkend worden door het bestuur van het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid. In hoofdstuk 8 wordt aandacht besteed aan de kosten. In de bijlage zijn de erkenningscriteria nader uitgewerkt. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

7 2. Procedure voor de erkenning 2.1 Stroomschema Wanneer een opleidingsinstituut in aanmerking wil komen voor een erkenning door het Scholingsfonds, geldt de volgende procedure. Schriftelijke aanvraag opleidingsinstituut Beoordeling door de erkenningscommissie - advies Besluit door het bestuur Scholingsfonds Negatief Positief Afwijzing Eventuele beroepsprocedu re Instituutsaudit door onafhankelijk auditor Auditverslag en Erkenningsadvies Besluit door het bestuur Scholingsfonds Negatief Positief Afwijzing Erkenning Eventuele beroepsprocedure Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

8 2.2 De verschillende fasen van de erkenningsprocedure 1. Schriftelijke aanvraag door het opleidingsinstituut Na ontvangst van de beschrijving van de erkenningsprocedure bij de start van een nieuwe erkenningsronde, dient het opleidingsinstituut schriftelijke informatie aan te leveren bij de administratie van het Scholingsfonds. De schriftelijke informatie bestaat uit: Een ondertekende akkoordverklaring inzake de voorwaarden van deelname en beoordeling van het erkenningsreglement. Door ondertekening verkrijgt men recht op deelname aan de erkenningsprocedure; tevens onderwerpt men zich hiermee aan de binnen de regeling gehanteerde criteria en besluitvormingsprocedure. Een volledig ingevuld aanvraagformulier, waarbij alle vragen beantwoord dienen te worden. Een overzicht van de cursussen die het opleidingsinstituut wil aanbieden in het kader van de scholingsregeling. Dit geldt niet voor de instituten die op het moment van de indiening van de aanvraag reeds erkend zijn. Zij kunnen via cursuscodes verwijzen naar hun huidige aanbod voor zover dit aanbod nog gehandhaafd wordt. Een algemene informatiebrochure van het opleidingsinstituut. Ook dit geldt niet voor de instituten die op het moment van de indiening van de aanvraag reeds erkend zijn. 2. Beoordeling door de erkenningscommissie van het Scholingsfonds Het bestuur van het Scholingsfonds zal bij de beoordeling van de schriftelijke informatie gebruik maken van de inzet en werkzaamheden van de zogenaamde erkenningscommissie. Deze commissie bestaat uit medewerkers van het Scholingsfonds en onafhankelijke consultants van een voor de selectieprocedure ingehuurd adviesbureau. Het uit te brengen advies vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het onafhankelijke adviesbureau. Op basis van de aangeleverde schriftelijke informatie zal de erkenningscommissie van het Scholingsfonds een analyse maken van de mate waarin wordt voldaan aan de gestelde criteria. De erkenningscommissie beoordeelt de aanvraag in een vergadering welke resulteert in een advies aan het bestuur van het Scholingsfonds. De conclusie van het beraad van de erkenningscommissie kan zijn: Een advies aan het bestuur om het erkenningstraject voort te zetten; Een advies aan het bestuur om het opleidingsinstituut niet te erkennen; Een advies aan het bestuur om het besluit op te schorten. Bij ontbrekende of onvolledige informatie kan de erkenningscommissie dan tot nader onderzoek overgaan in de vorm van contact en overleg met het Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

9 opleidingsinstituut. Is dit het geval dan kan aanvullend materiaal en aanvullende informatie de basis vormen waarop aan het bestuur in een tweede ronde een advies wordt voorgelegd. 3. Besluit door het bestuur Scholingsfonds Op grond van de advisering van de erkenningscommissie komt het bestuur van het Scholingsfonds tot besluitvorming. In principe wordt het advies van de erkenningscommissie door het bestuur van het Scholingsfonds overgenomen. Indien het bestuur kennis heeft van bijzondere feiten of omstandigheden die bij de beoordeling door de erkenningscommissie niet zijn meegewogen, kan het bestuur afwijken van het advies. In dat geval kan het bestuur de erkenningscommissie opdragen nader onderzoek te verrichten. Het opleidingsinstituut wordt na het bestuursbesluit hierover schriftelijk in kennis gesteld. In het geval er een positieve beslissing wordt genomen, volgt de fase van de instituutsaudit. In het geval er sprake is van een negatief besluit is er voor het opleidingsinstituut een beroepsmogelijkheid. (Zie hoofdstuk 6, Beroepsmogelijkheden). 4. Instituutsaudit door de erkenningscommissie Binnen drie weken na het positieve bestuursbesluit wordt met het opleidingsinstituut een afspraak gemaakt voor een instituutsaudit. Een onafhankelijke auditor zal in opdracht van het bestuur het opleidingsinstituut bezoeken met het doel een gestructureerd en gedocumenteerd onderzoek te verrichten naar de reële status van de eerder aangeleverde schriftelijke informatie van het opleidingsinstituut en haar activiteiten. De resultaten van de audit worden vastgelegd in een gestandaardiseerd auditrapport. Op grond van dit rapport stelt de auditor aansluitend een erkenningsadvies op dat aan het bestuur van het Scholingsfonds wordt voorgelegd. 5. Besluitvorming erkenning Op grond van het auditrapport en het daaraan gekoppelde erkenningsadvies van de auditor neemt het bestuur van het Scholingsfonds een besluit inzake de erkenning van het opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut wordt na het bestuursbesluit hierover schriftelijk in kennis gesteld en ontvangt daarbij tevens een afschrift van het auditrapport. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

10 3. Criteria Het bestuur van het Scholingsfonds hanteert in de erkenningsregeling de hierna volgende drie criteria aan welke de opleidingsinstituten behoren te voldoen wil men voor erkenning in aanmerking komen. 1. Opleidingsinstituut en reikwijdte scholingsregeling 2. Continuïteit van het instituut 3. Kwaliteit van de opleidingsorganisatie en het aanbod 1. Opleidingsinstituut en reikwijdte scholingsregeling Er dient sprake te zijn van een opleidingsinstituut dat als private of publieke onderneming werkzaam is en dat als één van de belangrijkste doelstellingen heeft het verzorgen van scholing en bijscholing. Opleidingsinstituten die aan deze eis voldoen, dienen bovendien met hun opleidingsaanbod tenminste gedeeltelijk binnen de reikwijdte van de scholingsregeling te vallen. Onder reikwijdte van de scholingsregeling wordt verstaan: Cursussen dienen bestemd te zijn voor de bouwplaatswerknemer als bedoeld in de CAO voor de Bouwnijverheid. De cursussen dienen de vakbekwaamheid te verhogen en/of de vakkennis te verdiepen of verbreden. Verder dienen de cursussen gericht te zijn op de huidige of toekomstige functie van de bouwplaatswerknemer in het Bouwbedrijf. De toekomstige functie dient ook een bouwplaatsfunctie uit de CAO voor de Bouwnijverheid te zijn. Het is toegestaan dat opleidingsinstituten werken met onderaannemers (instituten aan wie de uitvoering van cursussen wordt uitbesteed). Hierbij is het erkende instituut eindverantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de cursus. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

11 2. Continuïteit Het bestuur van het Scholingsfonds acht het noodzakelijk dat deelnemers aan cursussen van de scholingsregeling, zekerheid hebben over de betrouwbaarheid en continuïteit van het opleidingsinstituut. Opleidingsinstituten kunnen erkend worden als zij voldoen aan de volgende continuïteitsbeginselen: het opleidingsinstituut moet minimaal twee jaar aaneengesloten (gerekend vanaf 1 januari voorafgaand aan de ingangsdatum van een eventuele erkenning) cursussen hebben verzorgd. er dient een vaste samenwerkingstructuur met docenten/trainers aangetoond te kunnen worden. Voor elk opleidingsinstituut geldt een minimale omzeteis van op jaarbasis na het tweede jaar. Ook cursussen die niet onder de erkenningsregeling vallen, zoals bijvoorbeeld Arbo- en BHV cursussen, tellen mee voor het voldoen aan de omzeteis. het opleidingsinstituut dient de interne organisatie zodanig te hebben ingericht dat de kans op het niet doorgaan van cursussen (nagenoeg) uitgesloten is. 3. Kwaliteit van de opleidingsorganisatie en het aanbod Opleidingsinstituten zullen uitsluitend door het bestuur van het Scholingsfonds erkend worden als zij aannemelijk kunnen maken de kwaliteit van dienstverlening en producten te bewaken en te bevorderen. Elementen die het bestuur in dit verband in zijn beoordeling meeweegt, zijn: analyse van de opleidingsbehoefte, het ontwikkelen van het opleidingsaanbod, de uitvoering van de opleidingen en de evaluatie hiervan, ook in het MKB. Bijzondere aandacht gaat bovendien uit naar de wijze waarop opleidingsinstituten vorm geven aan de innovatie van hun opleidingsaanbod. In zeer uitzonderlijke gevallen kan het bestuur van het Scholingsfonds besluiten één of meerdere criteria niet van toepassing te laten zijn. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

12 4. De instituutsaudit 4.1 Doel Nadat het opleidingsinstituut in eerste aanleg is beoordeeld door de erkenningscommissie en er een positief besluit is genomen door het bestuur van het Scholingsfonds, volgt er een instituutsaudit. In opdracht van het bestuur van het Scholingsfonds brengt een onafhankelijke auditor een bezoek aan het opleidingsinstituut. Het bezoek heeft tot doel een gestructureerd en gedocumenteerd onderzoek uit te voeren naar de reële status van de eerder aangeleverde schriftelijk informatie van het opleidingsinstituut en haar activiteiten. 4.2 Soorten audits Binnen de kaders van de erkenningsregeling worden drie soorten audits onderscheiden. 1. Intake-audit Instituten die zich voor erkenning aanmelden en niet eerder zijn erkend door het Scholingsfondsbestuur worden, als het bestuur besluit het erkenningstraject voort te zetten, bezocht voor een intakeaudit. Tijdens deze audit zal er een controle plaatsvinden op alle criteria die in de erkenningsregeling zijn opgenomen: opleidingsinstituut en reikwijdte scholingsregeling, continuïteit, kwaliteit van de opleidingsorganisatie en de relevantie van het cursusaanbod. Bovendien vindt er tijdens de intakeaudit een beoordeling plaats van de financieel-administratieve organisatie waaruit blijken moet dat de noodzakelijke administratieve gegevensuitwisseling met de administratie van het Scholingsfonds mogelijk is. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

13 2. Periodieke audit Instituten die op het moment dat de erkenningstermijn van maximaal twee jaren verstreken is opnieuw in aanmerking wensen te komen voor erkenning, dienen een herbeoordelingsaudit te ondergaan. Tijdens deze audit vindt een herbeoordeling plaats op de algemene criteria van de regeling: opleidingsinstituut en reikwijdte scholingsregeling, continuïteit, kwaliteit van de opleidingsorganisatie en het cursusaanbod. Daarnaast zal er bij de herbeoordeling een controle plaatsvinden op de juistheid van de aansluiting van de administratie van het opleidingsinstituut en de administratie van het Scholingsfonds. Hierbij zal de aandacht gericht zijn op onder andere de opzet van de administratieve organisatie rondom de totstandkoming en verwerking van de deelnamelijsten, aanmeldingsformulieren en de onderliggende facturen en declaraties. Ook zal bij een periodieke audit beoordeeld worden in welke mate het opleidingsinstituut inspanningen heeft verricht om scholing te (laten) verzorgen binnen de branche, in het bijzonder in het MKB. Als het opleidingsinstituut in de voorafgaande erkenningsperiode van twee jaren geen of nagenoeg geen scholing heeft verzorgd binnen de reikwijdte van het Scholingsfonds kan het bestuur besluiten dit instituut uit te sluiten van een nieuwe erkenningsperiode. 3. Controle-audit Als opleidingsinstituten onder de erkenningsregeling vallen, kan het bestuur van het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid besluiten tot het uitvoeren van een extra controle door middel van een zogeheten controle-audit. Deze audits zullen worden uitgevoerd wanneer het bestuur signalen ontvangt over onvolkomenheden in het kader van de uitvoering van de vergoedingsregeling en erkenningsregeling van het Scholingsfonds. Bovendien kan het bestuur tot een controle-audit besluiten zonder dat hiertoe directe aanleiding bestaat; deze controles vinden dan plaats in het kader van een permanente monitoring van erkende instituten. 4.3 Werkwijze Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

14 Binnen een termijn van drie weken na de positieve besluitvorming door het bestuur van het Scholingsfonds, wordt er een afspraak gemaakt waarbij de auditor het opleidingsinstituut gaat bezoeken voor de instituutsaudit. Tijdens deze audit wordt er door de auditor op gestructureerde wijze een onafhankelijk onderzoek gedaan om te bepalen of de activiteiten en omstandigheden van het opleidingsinstituut voldoen aan de criteria die in de erkenningsregeling zijn vastgelegd. Ter plekke zal de auditor onderzoek doen naar de reële stand van zaken. Derhalve dienen documenten die dit kunnen bewijzen te worden overgelegd aan de auditor. De auditor maakt tijdens het onderzoek aantekeningen volgens een daarvoor ontwikkeld format. Na afsluiting van het onderzoek, bij het beëindigen van het instituutsbezoek, wordt dit format door zowel de auditor als de auditee (de vertegenwoordiger van het opleidingsinstituut) ondertekend. De auditor werkt aansluitend zijn bevindingen uit en stelt een auditrapport op. Op basis van deze bevindingen wordt het erkenningsadvies opgesteld en aan het bestuur van het Scholingsfonds voorgelegd. Als er tijdens het onderzoek belangrijke verschillen worden gesignaleerd tussen de eerder aangeleverde schriftelijke informatie en de ter plekke geraadpleegde documentatie c.q. verstrekte mondelinge toelichting hierop, zal dit leiden tot een advies aan het bestuur van het Scholingsfonds om niet te erkennen. 4.4 Procedure en gedragscode auditoren Het bestuur van het Scholingsfonds zal in de fase van de instituutsauditing uitsluitend gebruik maken van gekwalificeerde, onafhankelijke auditoren. Het bestuur huurt hiervoor een onafhankelijk adviesbureau in. De auditoren zijn bij hun werkzaamheden gehouden aan de volgende gedragsregels: 1. Auditdoelen Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

15 De auditor zal aan het begin van het onderzoek de geauditeerde (vertegenwoordiger van het opleidingsinstituut) uiteenzetten wat de doelstellingen van de audit zijn. Hij zal aangeven op welke punten het onderzoek zal worden toegespitst en welke bewijsstukken daarbij dienen te worden overgelegd. 2. Het onderzoek De auditor zal tijdens het onderzoek in korte tijd bewijs verzamelen op de punten die bij de auditdoelen zijn aangegeven. Dit gebeurt door middel van interviews, onderzoek van documenten en waarnemingen van activiteiten en omstandigheden in de van belang zijnde gebieden. 3. Rapportage Ter plekke zal de auditor aan de hand van controlelijsten aantekeningen maken over de geconstateerde feiten. Het dient een getrouwe weergave te zijn van de geest en inhoud van de audit. Het document zal bij de afsluiting van de audit door beide partijen ondertekend worden. Op basis van dit document zal de auditor nadien het definitieve auditrapport opstellen en voorleggen aan het bestuur van het Scholingsfonds. 4. Onafhankelijkheid De auditoren dienen vrij te zijn van vooroordelen en invloeden die de objectiviteit kunnen aantasten. De auditoren zullen onafhankelijk en integer hun werkzaamheden verrichten. Zij zullen er voor instaan dat alle informatie en bestudeerde documenten met vertrouwelijkheid behandeld worden. 5. Informatie De auditoren zullen zich te allen tijde onthouden van uitspraken over een mogelijke uitkomst van het onderzoek. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

16 5. Geldigheid en duur erkenning 5.1 Toetreding Opleidingsinstituten hebben het hele jaar de mogelijkheid zich aan te melden voor erkenning. Erkenning is slechts mogelijk per 1 e dag van het kalenderkwartaal. Dus steeds per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De feitelijke ingangsdatum is afhankelijk van de benodigde tijd die nodig is voor de voorbeoordeling van de erkenningsaanvraag, de intake-audit en het bestuursbesluit en de opname in de digitale catalogus. 5.2 Duur erkenning en hertoetsing Als de erkenning door het bestuur van het Scholingsfonds is afgegeven, heeft deze een geldigheidsduur van in beginsel twee jaar. Voordat die twee jaar voorbij zijn, wordt een proces van hertoetsing gestart. 5.3 Tussentijdse hertoetsing en sanctionering Als het bestuur van het Scholingsfonds tussentijds signalen ontvangt waaruit blijkt dat het opleidingsinstituut niet langer aan de gestelde criteria voldoet of op zo n afkeurenswaardige manier handelt dat aan de goede naam en het aanzien van de erkenningen afbreuk wordt gedaan, kan een hertoetsing worden ingesteld. In dat geval zal het bestuur de erkenningscommissie opdracht verstrekken tot nader onderzoek. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek zal het bestuur beslissen: de erkenning te handhaven; de erkenning te handhaven onder voorwaarden. In dit geval kan het bestuur het opleidingsinstituut corrigerende maatregelen voorstellen. Als is gebleken dat deze naar behoren zijn uitgevoerd, zal het bestuur van het Scholingsfonds overgaan tot een voortzetting van de erkenning; de erkenning in te trekken. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

17 6. Beroepsregeling 6.1 Beroepsmogelijkheden Een opleidingsinstituut dat te maken krijgt met een negatief besluit kan op drie momenten beroep aantekenen: 1. Nadat het bestuur van het Scholingsfonds een erkenningsaanvraag heeft afgewezen op basis van het door de erkenningscommissie opgestelde advies; 2. Nadat het bestuur van het Scholingsfonds een erkenningsaanvraag heeft afgewezen op basis van het door de auditor opgestelde auditrapport; 3. Nadat het bestuur van het Scholingsfonds besloten heeft de reeds verstrekte erkenning in te trekken, voordat de termijn waarvoor deze is verstrekt, verstreken is. 6.2 Beroepscommissie De beoordeling van een beroepschrift vindt plaats door de beroepscommissie erkenningsregeling. Dit is een onafhankelijke commissie die het ingestelde beroep beargumenteerd gegrond dan wel ongegrond verklaart. De commissie bestaat uit drie leden, afkomstig uit de advocatuur, de onderwijsinspectie respectievelijk de bouwverwante wetenschap. 6.3 Beroepsprocedure Het aantekenen van beroep tegen een door het bestuur van het Scholingsfonds genomen besluit dient schriftelijk te geschieden. Het beroep dient binnen vier weken nadat het bestuursbesluit is kenbaar gemaakt, ingediend te zijn en te worden gericht aan: Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid Beroepscommissie erkenningsregeling (2T7) t.a.v. de secretaris van de beroepscommissie Postbus AS Amsterdam Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

18 6.4 Afhandeling beroep Een opleidingsinstituut dat beroep aantekent, ontvangt van het secretariaat van de beroepscommissie een bevestiging van ontvangst. Een beroepschrift wordt in beginsel binnen zes weken na datum van ontvangst afgehandeld. Indien een langere periode noodzakelijk is om tot afhandeling te komen, zal het opleidingsinstituut schriftelijk hierover worden ingelicht. 6.5 Inhoud beroepschrift Het beroep dient de volgende informatie te bevatten: Naam en woonplaats van het opleidingsinstituut en naam en woonplaats van de persoon die namens het opleidingsinstituut het beroep aantekent. Een inhoudelijke argumentatie op grond waarvan het beroep wordt aangetekend. Specifiek dient hierbij te worden aangegeven in hoeverre er sprake is van een onterechte of onjuiste inhoudelijke beoordeling van de erkenningscriteria. De argumentatie dient te worden aangevuld met schriftelijke bewijzen op grond waarvan het bestuursbesluit wordt aangevochten. Tevens dient een kopie van het bestreden besluit te worden bijgesloten. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

19 7. Consequenties voor erkende instituten 7.1 Inspanningsverplichting Het bestuur van het Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid rekent het tot zijn taak scholing in het kader van artikel 62a van de CAO voor de Bouwnijverheid te bevorderen. Om die reden geldt voor de erkende instituten het volgende: Het scholingsinstituut verricht inspanningen om scholing te (laten) verzorgen binnen de branche Bouwnijverheid. Het instituut verricht hierbij in het bijzonder inspanningen om scholing te verzorgen voor het midden- en kleinbedrijf (MKB). Het Scholingsfonds verstaat daaronder bedrijven met minder dan 20 werknemers. Bij voortzetting van de erkenning voor een vervolgtermijn zal bij de periodieke audit onderzocht worden welke scholingsbevorderende inspanningen door het instituut zijn verricht. Onderdelen van dit onderzoek zijn: de wijze waarop de scholingsvraag is geïnventariseerd. de wijze waarop het (nieuwe) aanbod, op basis van deze gegevens, is ontwikkeld. welke activiteiten er ondernomen zijn om scholing voor de sector te verzorgen. welke activiteiten er ondernomen zijn om scholing voor het MKB te verzorgen. welke budgetten daarvoor beschikbaar zijn gesteld. de resultaten van de marktbenadering. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

20 7.2 Meewerken aan evaluatiesystematiek De erkende opleidingsinstellingen zijn verplicht mee te werken aan de evaluatiemethode van het Scholingsfonds. Om de tevredenheid van de cursisten in beeld te brengen op een manier die volledig onderling vergelijkbaar is voor alle opleidingsinstituten, heeft het Scholingsfonds een evaluatiemethode ontwikkeld. Het Scholingsfonds verstrekt aan erkende instituten standaard evaluatieve vragenlijsten. Het model van de vragenlijst is door het Scholingsfonds voorgeschreven. Het instituut laat deze vragenlijst invullen door elke cursist die in het kader van artikel 62a een cursus heeft gevolgd. De door de cursist ingevulde vragenlijst worden gelijk met de zogeheten presentielijsten opgestuurd aan de administratie van het Scholingsfonds. Bij een voldoende representatief aantal vragenlijsten per cursus wordt de gemiddelde score van een voorgaande periode in de catalogus vermeld. 7.3 Opname in de catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid Cursussen Om de werkgevers die de CAO voor de Bouwnijverheid toepassen een compleet overzicht te bieden van de cursussen die voor vergoeding in aanmerking komen, zijn de erkende instituten verplicht alle relevante cursussen te laten opnemen in de catalogus Opleidingen CAO voor de Bouwnijverheid. Alle cursussen van erkende instituten die onder de reikwijdte van artikel 62a van bedoelde CAO vallen, komen dus in de catalogus te staan. In de catalogus worden alleen cursussen opgenomen die door het Scholingsfondsbestuur voor vergoeding zijn aangemerkt. De cursussen die voor opname in de catalogus worden aangeboden, moeten per ingangsdatum van de desbetreffende catalogus daadwerkelijk gevolgd kunnen worden. Bedrijfsprofiel Het bestuur van het Scholingsfonds biedt erkende instituten de ruimte om zich in de catalogus te profileren. 7.4 Meewerken aan administratieve procedures Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

21 Erkende opleidingsinstituten zijn verplicht mee te werken aan de administratieve procedures van het Scholingsfonds. Dit houdt onder andere in dat lijsten van deelname aan cursussen, en door de cursist ingevulde evaluatieformulieren, volledig worden ingevuld en binnen een vastgestelde termijn worden ingezonden. 7.5 Woord-/beeldmerk Alle door het bestuur van het Scholingsfonds erkende instituten mogen een woord-/beeldmerk gebruiken in hun communicatie. Dat woord-/beeldmerk ziet er als volgt uit: Na intrekking van de erkenning mag het woord-/beeldmerk niet meer gevoerd worden. Erkenningsregeling Scholingsfonds voor de Bouwnijverheid,

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

REGLEMENT LOOPBAANCHECK

REGLEMENT LOOPBAANCHECK REGLEMENT LOOPBAANCHECK 2015-2016 Definitief vastgesteld op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 03 Artikel 2 Algemeen blz. 04 Artikel 3 Doelgroep blz. 05 Artikel 4 Aanvraag loopbaancheck/scholing

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen

2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen 2b. Uitkeringsreglement Scholing B-deel cursusgroepen Artikel 1 Toepassing Dit reglement is per 1-1-2017 van toepassing op de sectoren: Glastuinbouw, Paddenstoelenteelt, Dierhouderij, Open Teelten (onderverdeeld

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

VOORWAARDEN VOOR ERKENNING VAN EEN OPLEIDINGSINSTITUUT

VOORWAARDEN VOOR ERKENNING VAN EEN OPLEIDINGSINSTITUUT VOORWAARDEN VOOR ERKENNING VAN EEN OPLEIDINGSINSTITUUT Een opleidingsinstituut kan door SFRecreatie erkend worden als opleidingsinstituut indien het instituut cursussen aanbiedt die vallen binnen de doelstellingen

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en)

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Handleiding Branche erkende opleidingen Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Een korte inleiding op de verschillende branche opleidingen Algemeen over de branche

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers

Aanvraagformulier. voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Aanvraagformulier voor het aanvragen van een vergunning voor het leveren van elektriciteit en/of gas aan kleinverbruikers Versie van 13 januari 2015 1 Inleiding De Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet)

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2016

Geldend per 1 januari 2016 Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend

Nadere informatie

REGLEMENT BINDEND ADVIES HERSTELKADER RENTEDERIVATEN

REGLEMENT BINDEND ADVIES HERSTELKADER RENTEDERIVATEN REGLEMENT BINDEND ADVIES HERSTELKADER RENTEDERIVATEN Het Herstelkader biedt MKB-Klanten de mogelijkheid om Bindend Advies te verzoeken in een limitatief aantal in het Herstelkader omschreven gevallen.

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie januari 2014 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Pasfoto Aanvraagformulier Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Retouradres U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, sturen naar: Secretariaat IIA

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2013

Geldend per 1 januari 2013 Subsidiereglement branchekwalificerende en themagerichte opleidingen van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep

Reglement bezwaar en beroep Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 17 juni 2013, versie 1 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Register Preventieassistenten.

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( )

Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid ( ) Cao Bouwnijverheid (201 1) en Cao Bedrijfstakeigen Regelingen Bouwnijverheid (201 1-2015) Artikel 97: Werkingssfeeronderzoeken 1. Het Technisch Bureau Bouwnijverheid stelt namens partijen werkingssfeeronderzoeken

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS

Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Procedure ESF-subsidie O&A fonds SZS Opleiden met ESF-subsidie in de SZS-branche! De SZS branche is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten, de projecten en het scholingsaanbod

Nadere informatie

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen.

1.4 Bij een bezwaarschriftprocedure is het niet mogelijk om kosten voor een eventueel nieuw geboekt examen vergoed te krijgen. REGLEMENT BEZWAAR EN BEROEP A. Bezwaarprocedure Artikel 1 - Indiening en inhoud bezwaarschrift 1.1 Uiterlijk binnen acht weken na de examendatum, kan een niet-geslaagde kandidaat, die het niet eens is

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS

Begripsomschrijving. Samenstelling en taak GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS GESCHILLENREGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE BEROEPSCODE VOOR ERKEND HYPOTHEEKADVISEURS Begripsomschrijving Artikel 1 Beroepscode Commissie Consument Erkend Hypotheekadviseur Geschillencommissie Hypothecaire

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities

Reglement Naleving. Artikel 1 Definities Reglement Naleving Artikel 1 Definities 1. Onder de cao wordt verstaan de Cao voor de Bouwnijverheid. Daaronder wordt mede verstaan de Cao Bedrijfstakeigen Regelingen voor de Bouwnijverheid. 2. Onder partijen

Nadere informatie

Geldend per 1 augustus 2012

Geldend per 1 augustus 2012 Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (voor bedrijven) van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden VVT-database zorgorganisaties

Algemene voorwaarden VVT-database zorgorganisaties Algemene voorwaarden VVT-database zorgorganisaties Niet-leden van ActiZ Maart 2017, versie 1.1 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Toelatingscriteria VVT-database... 4 3. Deelname VVT-database en aanmelding voor

Nadere informatie

Algemeen Registerreglement

Algemeen Registerreglement 1. Algemeen 1.1 De stichting N Lloyd (N Lloyd) is opgericht bij notariële akte van 22 februari 2007. De stichting is ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel en Fabrieken Eindhoven onder

Nadere informatie

Klachtenprocedure. 1. Definities

Klachtenprocedure. 1. Definities Klachtenprocedure Bent u ondanks onze inspanningen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, niet tevreden over E&R Opleidingen, dan kunt u een klacht indienen. Wij zullen er alles aan doen om uw klacht

Nadere informatie

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven

Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven versie oktober 2015 LOSSE BIJLAGE 1 PROCEDURE AUDITS EN AUDITRAPPORTAGE Stichting CKB, Postbus 366, 2700 AJ Zoetermeer 1 Terminologie Met

Nadere informatie

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013

Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Reglement bezwaar en beroep Ingangsdatum en versie: 26 september 2013 Dit reglement, volledig genaamd Reglement Bezwaar- en Beroepsprocedures Kwaliteitsregister Tandartsen is onderhevig aan de statuten

Nadere informatie

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk

Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten Toelichting. Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Vragenlijst dossieronderzoek samenstellingsopdrachten 2010 Naam vragenlijst: Vertrouwelijk Toelichting Deze vragenlijst is opgezet ten behoeve van dossieronderzoeken inzake opdrachten tot het samenstellen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT

REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT REGLEMENT VAN HET CENTRAAL COLLEGE VAN DESKUNDIGEN RESTAURATIEKWALITEIT Vastgesteld door de Stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg na advies van het Centraal College van Deskundigen Restauratiekwaliteit.

Nadere informatie

Geldend per 1 januari 2015

Geldend per 1 januari 2015 Subsidiereglement Basiskwalificatie Chauffeur Goederenvervoer (voor bedrijven) van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze- en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Declaratieregeling stervensbegeleiding en rouwverlof 130 Wintersluiting

Nadere informatie

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven

CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 12 CAO voor de Bitumineuze en Kunststof Dakbedekkingsbedrijven 127 12.1 12.2 12.3 12.4 Declaratieregeling Scholingsfonds (Scholing art 8B) 128 Scholing voor uta-personeel 130 Declaratieregeling stervensbegeleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT VAN BEROEP STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Reglement Artikel 2: Keurmerk Artikel 3: Beroep Artikel 4: College van beroep Artikel 5: Kamers Artikel 6: Secretariaat Artikel

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alleen doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016

REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016 REGLEMENT OPLEIDINGSSUBSIDIE 2015-2016 Vastgesteld door het bestuur op 2 december 2014 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsbepaling blz. 2 Artikel 2 Algemeen blz. 3 Artikel 3 Opleidingsbon 2015-2016 blz. 4

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 55 20 maart 2009 Recreatie Sociaal fonds 2009/2012 Verbindendverklaring gewijzigde CAO-bepalingen MINISTERIE VAN SOCIALE

Nadere informatie

Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen. EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen

Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen. EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen Vergoedingsregeling Peuterspeelzalen EVC-procedures en (verkorte) beroepsopleidingen 1-10-2009 t/m 31-12-2010 Inleiding Het wetsvoorstel Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (OKE) regelt dat

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Dialyse & Nefrologie

Dialyse & Nefrologie Aanvullende Regeling bij het Reglement voor registratie en herregistratie van dialyseverpleegkundigen en accreditatie van onderwijs ten behoeve van herregistratie 28 november 2008 Overwegingen Het bestuur

Nadere informatie

Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB)

Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB) Reglement Register Hoofd Bedrijfshulpverlening (SRHB) van de Stichting Register Hoofd Bedrijfshulpverlening Nederland (Stichting SRHB) 4 februari 2010 Inhoudsopgave: 1. Inleiding 2. Doel 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector!

ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! ESF-spelregels 2011 Stichting O&O fonds voor de Uitvaartbranche (SOVU) Europese subsidie voor scholing van werkenden in de uitvaartsector! SOVU is één van de fondsen die de staatssecretaris van SZW heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB

Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB Algemene Voorwaarden Sectorplan FCB I II III IV V VI Algemeen Te vergoeden kosten en hoogte van de vergoeding Indiening van de aanvraag Behandeling van de aanvraag Afhandeling van de vergoeding Slotbepalingen

Nadere informatie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie

Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie Bijlage 4 Beheersmodel audit Logopedie 1 Uitgangspunten beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke logopedische zorg vergoedt. In dit kader hanteren partijen

Nadere informatie

Protocol Klachtenprocedure

Protocol Klachtenprocedure Protocol Klachtenprocedure FUNIQ BV Weteringdijk 27 8161 SE Epe Tel: 0578-641080 info@funiq.nl www.funiq.nl KvK: 61574546 IBAN: NL 33 TRIO 0197 9810 03 FUNIQ BV 2015 Klachtenprocedure funiq Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax

RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk telefoon fax RAAD VAN TOEZICHT VOOR DE OCTROOIGEMACHTIGDEN Postbus 3219, 2280 GE telefoon 070-3905578 fax 070-3905171 BESCHIKKING A. - B. 1. Bij brief van 13 augustus 1999 heeft de heer A. bij de Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015

REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE ENERGIELABEL per 7 juli 2015 Begripsomschrijving Artikel 1. In dit reglement wordt verstaan onder: stichting : de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken; commissie

Nadere informatie

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH)

Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) Inleiding en verantwoording De gezamenlijke medische hulpmiddelenindustrie SOMT, Stichting Ondernemingen Medische Technologie, heeft op uitdrukkelijk verzoek van

Nadere informatie

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29

WIJZIGINGSBLAD BRL 1332 Het thermisch isoleren met een in situ spraysysteem van polyurethaanschuim. Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Pagina 1 van 5 d.d. 2015-07-29 Dit wijzigingsblad behoort bij BRL 1332 d.d. 2013-01-02. Vaststelling, aanvaarding en bindend verklaring Vastgesteld door het College van Deskundigen Na-Isolatie d.d. 01-07-2015.

Nadere informatie

Inspectierapport MET Nanny Bemiddeling (GOB) Wilhelminastraat HT MEPPEL Registratienummer

Inspectierapport MET Nanny Bemiddeling (GOB) Wilhelminastraat HT MEPPEL Registratienummer Inspectierapport MET Nanny Bemiddeling (GOB) Wilhelminastraat 37 7941HT MEPPEL Registratienummer 255699840 Toezichthouder: GGD Drenthe In opdracht van gemeente: Meppel Datum inspectie: 07-12-2016 Type

Nadere informatie

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB.

Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2. Degenen die pensioen opbouwt bij Stichting Pensioenfonds ANWB. Verkiezingsreglement Verantwoordingsorgaan Pensioenfonds ANWB concept v2 Artikel 1: Begripsbepalingen Bestuur Bestuursbureau Deelnemer Het bestuur van het pensioenfonds Het bestuursbureau van het pensioenfonds

Nadere informatie

Handleiding branche erkende opleidingen. voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en)

Handleiding branche erkende opleidingen. voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Handleiding branche erkende opleidingen voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Calibris Contract Juli 2014 Erkenning voor een brancheopleiding: Eerst verantwoordelijk

Nadere informatie

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector!

Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! ESF-spelregels 2011-2012 Stichting 631/634 Europese subsidie voor scholing van werkenden in de havensector! De havensector is door technologische ontwikkelingen voortdurend in beweging. De activiteiten,

Nadere informatie

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT

Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT Reglement van Beroep tegen de uitslag van een examen of toets van de SNEVT [Dit reglement geldt uitsluitend voor kandidaten afkomstig van ITV en HWN. LOI-kandidaten dienen zich te melden bij LOI. Op hen

Nadere informatie

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015

Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Verstrekkingenreglement regeling minder werken voor oudere werknemers in de sector Glastuinbouw 2015 Artikel 1 Toepassing Dit reglement is van toepassing op aanmeldingen die na 1 april 2015 zijn ontvangen

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 2003.1733 (052.03) ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen door VAC, KvK 28059048, gevestigd te Zoetermeer. Versie mei 2013 Artikel 1.Definities Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS Artikel 1 Definities a) "KMBV": Opleidingsinstituut KMBV (vertegenwoordigd door

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd

TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd en in het bestuur dd 1 TSJ 23 141231 TSJ 23 versie december 2014 vastgesteld in het CCvD dd 11-06-2014 en in het bestuur dd 25-06-2014 Deze TSJ betreft de volgende schema s: WSCS machinist mobiele kraan voorheen: W4-01 WSCS

Nadere informatie

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit

Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit Bijlage 4 Kwaliteitstoets/beheersmodel audit 1 Uitgangspunten Kwaliteitstoets/Beheersmodel audit Uitgangspunt is dat de zorgverzekeraar alle doelmatige en noodzakelijke fysiotherapeutische zorg vergoedt.

Nadere informatie

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD

KvINL. Centraal College van Deskundigen. Huishoudelijk Reglement CCvD Datum: 17-03-2016 CCvD KvINL Centraal College van Deskundigen Huishoudelijk Reglement CCvD D03 Vastgesteld door het CCvD op 18.11 2005 16.02 2006: Artikel 8.1 en 8.2 gewijzigd, instemming door CCvD op

Nadere informatie

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Instructeur Bedrijfshulpverlener opleiding Eerste Hulp Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV) Doelgroep De opleiding is bestemd voor personen die in uw organisatie

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

REGLEMENT PRO SUBSIDIES

REGLEMENT PRO SUBSIDIES REGLEMENT PRO SUBSIDIES DEFINITIES Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Stichting: Stroom: Bestuur: Directie: Commissie: de Stichting Stroom Den Haag beeldende kunst t/m architectuur de Stichting

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie

Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Bijlage P Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie Algemene voorwaarden Synergos Vakopleiding Haptonomie 1 Definities A. Synergos Onder Synergos wordt verstaan: Het bedrijfsonderdeel Synergos

Nadere informatie

Deel 1. Deel 2. Deel 1. Handleiding bij het Certificatieschema van. Stichting SCOOR. Deze handleiding is als volgt opgebouwd:

Deel 1. Deel 2. Deel 1. Handleiding bij het Certificatieschema van. Stichting SCOOR. Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Handleiding bij het Certificatieschema van Stichting SCOOR Deze handleiding is als volgt opgebouwd: Deel 1 1. Inleiding 2. Wat is het Certificatieschema? 3. Doel van en voorwaarden voor certificering door

Nadere informatie