Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors"

Transcriptie

1 Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors KBvG Normen voor Kwaliteit v6.0

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Toetsing 1.2 Referentiedocumenten 1.3 Definities Pagina Toetsingscriteria 3 Uitvoeren van een toetsing 3.1 Bevestiging van de toetsingscriteria 3.2 Vaststellen van de reikwijdte van de toetsing 3.3 Voorbereiden van de toetsing 3.4 Uitvoeren van de toetsing 3.5 Opstellen toetsingsverslag en formuleren advies 3.6 Verantwoordelijkheid van het gerechtsdeurwaarderskantoor 3.7 Verantwoordelijkheid van de auditor 3.8 Incidenten, onzekerheden en/of belemmeringen 4 Het toetsingsverslag 4.1 Opbouw 4.2 Opstellen van het toetsingsverslag 4.3 Aanvraag van een toetsingsverslag 5 Beoordeling en afgifte van een toetsingsverslag 5.1 Procedure 5.2 Marginale beoordeling 5.3 Beoordeling 5.4 Afgifte toetsingsverslag 5.5 Afwijkende situaties 6 Eisen aan auditors 6.1 Erkenning 6.2 Erkenningseisen 6.3 Verkrijgen van een erkenning 6.4 Professionele ontwikkeling 6.5 Kwalificatie van de auditor 6.6 Cursus kwaliteitstoetsing in de gerechtsdeurwaarderspraktijk

3 1 Inleiding 1.1 Toetsing In de bijeenkomst van de ledenraad van 12 juni 2008 is de toetsingssystematiek voor de KBvG Normen voor Kwaliteit (Voorstel voor de inrichting en opbouw van een infrastructuur voor onafhankelijke toetsing v6.0) vastgesteld. De toetsingssytematiek beschrijft het functioneel ontwerp van toetsing. In onderliggend document is het functioneel ontwerp uitgewerkt aangaande de uitvoering van toetsing en eisen die worden gesteld aan degenen die de toetsing gaan uitvoeren: de auditors. 1.2 Referentiedocumenten In het kader van toetsing op de KBvG Normen voor Kwaliteit zijn de volgende documenten van belang: Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditors (onderliggend document) Toetsingscriteria KBvG Normen voor Kwaliteit College Toetsing Gerechtsdeurwaarders Inrichting en opdracht 1.3 Definities Aanvrager : De gerechtsdeurwaarder die in naam van het gerechtsdeurwaarderskantoor een aanvraag indient voor het verkrijgen van een toetsingsverslag. Aanwijzing : Een door het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders vastgestelde additionele opdracht behorend tot de toetsingscriteria. Afwijking Auditor Kwaliteitstoetsing : Indien niet wordt voldaan aan een best practice. : Persoon die de toetsing uitvoert. : Toetsing van een gerechtsdeurwaarderskantoor op de KBvG Normen voor Kwaliteit. 5

4 Model toetsingsverslag : De door het college vastgestelde gestandaardiseerde wijze van verslaglegging van een toetsing. Opmerking Toetsing Toetsingscriteria : Een bijzondere en vermeldenswaardige bevinding van de auditor. : Systematisch, onafhankelijk en gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van relevante informatie en het objectief beoordelen daarvan om vast te stellen of aan de KBvG Normen voor Kwaliteit is voldaan. : Set van normatieve maatstaven, vastgesteld door het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders, die dienen te worden gehanteerd bij toetsing. Toetsingsverslag : De gestandaardiseerde vastlegging van de werkwijze en de resultaten van toetsing. 6

5 2 Toetsingscriteria De toetsingscriteria worden door het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders vastgesteld, vastgelegd en bekend gemaakt. De bevoegdheid hiertoe is omvat in de opdrachtverstrekking aan het college. Het college kan door het geven van aanwijzingen de toetsing in een gewenste richting sturen. De aanwijzingen behoren tot de set van toetsingscriteria die dienen te worden gehanteerd. Een aanwijzing bepaalt onder meer: dat specifieke aandacht moet worden gegeven aan een best practice of norm hoe om te gaan met een veel voorkomende uitzondering op een best practice dat een toetsingscriterium tijdelijk wordt aangescherpt of verzwakt De auditor doet in zijn toetsingsverslag expliciet verslag van de wijze waarop hij in zijn toetsing de aanwijzingen heeft gevolgd. 7

6 3 Uitvoeren van een toetsing Een toetsing bestaat uit de volgende stappen: 1. Bevestigen van de toetsingscriteria inclusief eventuele aanwijzingen 2. Vaststellen van de reikwijdte van de toetsing 3. Voorbereiden van de toetsing 4. Uitvoeren van de toetsing 5. Opstellen toetsingsverslag en formuleren advies 3.1 Bevestiging van de toetsingscriteria De auditor legt in het toetsingsverslag vast welke toetsingscriteria hij hanteert. Hij zorgt dat hij op de hoogte is van specifieke aanwijzingen in de criteria. 3.2 Vaststellen van de reikwijdte van de toetsing De auditor stelt in samenspraak met de opdrachtgever de reikwijdte van de toetsing vast: de doelstelling van de toetsing 1 aantal vestigingen dat in de toetsing wordt betrokken 2 welke vestigingen daadwerkelijk worden getoetst 3.3 Voorbereiden van de toetsing In de voorbereiding van de toetsing verzamelt de auditor relevante informatie. Hij doet hiertoe een verzoek aan het gerechtsdeurwaarderskantoor om een aantal documenten te verstrekken. Het kan hierbij gaan om een organogram, planningsoverzichten, verslagen van overleggen en overzicht van gebruikte systemen. Indien het kantoor beschikt over een kwaliteitsmanagementsysteem (bijvoorbeeld ISO), verzoekt de auditor ook rapportages van die audits te verstrekken. 1 De doelstelling van de toetsing is in het algemeen het vaststellen of het gerechtsdeurwaarderskantoor voldoet aan de KBvG Normen voor Kwaliteit en het aanvragen van een toetsingsverslag. 2 Hierbij moet worden voldaan aan het criterium van representativiteit. 8

7 3.4 Uitvoeren van de toetsing Informatieverzameling De auditor verzamelt in de uitvoering van de toetsing informatie met betrekking tot de verschillende normen en best practices. Informatieverzameling kan naast interviews onder meer bestaan uit observaties en documentenanalyse. Interviews zijn een verplicht onderdeel van iedere toetsing (zie ook toetsingscriteria). Toetsing best practices De auditor stelt aan de hand van de verzamelde informatie vast of wordt voldaan aan een best practice. Er zijn twee situaties: (1) er wordt aantoonbaar voldaan aan de best practice of (2) er wordt aantoonbaar niet voldaan aan de best practice. Toetsing normen Indien aan alle bij de norm omschreven best practices (inclusief het bepaalde in de aanwijzingen) wordt voldaan, voldoet het gerechtsdeurwaarderskantoor per definitie aan deze norm. In het geval dat niet aan een best practice wordt voldaan, onderzoekt de auditor wat de specifieke invulling (aanpak, werkwijze) op dat punt is in het gerechtsdeurwaarderskantoor. Vervolgens toetst hij de specifieke invulling tegen het gestelde in de norm. Hij stelt vervolgens zelfstandig vast of er met de kantoorspecifieke invulling wordt voldaan aan de norm. Ook hier zijn er twee uitkomsten: (1) er wordt voldaan aan de norm of (2) er wordt aantoonbaar niet voldaan aan de norm. Bespreking van de bevindingen De auditor bespreekt vervolgens de uitkomsten van zijn bevindingen met de gerechtsdeurwaarder. Daarbij is met name aandacht voor de punten waarbij niet aan de best practices wordt voldaan. De bespreking is er op gericht om zoveel mogelijk overeenstemming te krijgen over de juistheid van de bevindingen. De auditor kan op basis van de bespreking zijn bevindingen aanpassen, bijvoorbeeld als hij aanvullende informatie heeft verkregen. De bespreekpunten worden vermeld in het toetsingsverslag. Als over een onderdeel een meningsverschil blijft bestaan, worden alle relevante opvattingen geregistreerd. 9

8 3.5 Opstellen toetsingsverslag en formuleren advies De auditor stelt op basis van zijn bevindingen en de bespreking met de gerechtsdeurwaarder het toetsingsverslag op. Hiervoor is een standaard format, het Model Toetsingsverslag. In het toetsingsverslag formuleert de auditor zijn advies. Het advies kan luiden een positief toetsingsverslag af te geven of een toetsingsverslag met afwijkingen af te geven. 3.6 Verantwoordelijkheid van het gerechtsdeurwaarderskantoor De gerechtsdeurwaarder heeft de verantwoordelijkheid om: Duidelijkheid te verstrekken over de bedrijfsstructuur en verdeling van verantwoordelijkheden Tijdig, gevraagd en ongevraagd alle relevante informatie te verstrekken Planning mogelijk te maken Toe te staan dat medewerkers worden geïnterviewd Werkzaamheden van de auditor in het kader van de toetsing toe te staan Te waarborgen dat eventueel ten tijde van de toetsing aanwezige adviseurs zich beperken tot waarneming Een adequate en passende werkomgeving voor de auditor te creëren Gelegenheid te bieden voor een lid van het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders om een toetsing als waarnemer bij te wonen 3.7 Verantwoordelijkheid van de auditor De auditor is verantwoordelijk voor: Waarborgen van zijn onafhankelijkheid Voldoen aan de erkenning voor toetsing van de KBvG Normen voor Kwaliteit Voldoende beschikbaarheid voor het uitvoeren van de toetsing Waarborgen van de vertrouwelijkheid van zijn bevindingen Deugdelijk dossiervorming Waarborgen van geheimhouding ter zake van hem verstrekte informatie door het gerechtsdeurwaarderskantoor 3.8 Incidenten, onzekerheden en/of belemmeringen In de toetsing kunnen onvoorziene incidenten optreden of anderszins sprake zijn van onzekerheden en/of belemmeringen. Deze gebeurtenissen zouden afbreuk kunnen doen aan de betrouwbaarheid van de toetsingsbevindingen. 10

9 De auditor weegt deze mee in zijn beoordeling en maakt in ieder geval melding van deze gebeurtenissen in het toetsingsverslag. 11

10 4 Het toetsingsverslag 4.1 Opbouw Het toetsingsverslag is een standaard document. Het college beheert de opbouw van het toetsingsverslag. Aanvragen waarbij afwijkende documenten worden gebruikt, neemt het college niet in behandeling. Het toetsingsverslag bestaat uit de volgende onderdelen: Overzicht van de bevindingen en advies Gerechtsdeurwaarderskantoor waarop de toetsing betrekking heeft wijze van bedrijfsuitoefening samenstelling bestuur gerechtsdeurwaarders toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarders Reikwijdte van de toetsing welke organisatieonderdelen in de toetsing zijn betrokken argumentatie in geval van een representatieve steekproef datums en bijzonderheden Uitvoerend auditor inclusief eventueel betrokken auditors-in-opleiding Gevolgde werkwijze aanpak welke personen in het kader van de toetsing zijn geinterviewd welke documenten/systemen in het kader van de toetsing zijn bestudeerd incidenten, onzekerheden en/of belemmeringen die afbreuk zouden kunnen doen aan de bevindingen Afwijkingen weergegeven per onderdeel Opmerkingen inclusief maatregelen weergegeven per onderdeel Bespreekpunten met de gerechtsdeurwaarder Verklaring omtrent de vertrouwelijkheid van de gegevens Verspreidingslijst van het toetsingsverslag 4.2 Opstellen van het toetsingsverslag Het toetsingsverslag wordt opgesteld door de auditor. De gerechtsdeurwaarder draagt de verantwoordelijkheid dat hij ter zake alle relevante en juiste gegevens heeft verstrekt. De auditor verklaart in het 12

11 toetsingsverslag gehandeld te hebben conform de richtlijnen van het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders. In het toetsingsverslag wordt het advies van de auditor aan het college opgenomen. Het advies kan luiden een positief toetsingsverslag af te geven of een toetsingsverslag met afwijkingen af te geven. 4.3 Aanvraag van een toetsingsverslag De aanvraag van het toetsingsverslag dient te worden ondertekend door zowel de auditor als de gerechtsdeurwaarder (aanvrager). De aanvrager dient het toetsingsverslag bij het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders in. Toetsingsverslagen worden door het College alleen in behandeling genomen indien de termijn tussen het afronden van de toetsing en aanvraag niet langer is dan 6 weken. 13

12 5 Beoordeling en afgifte van een toetsingsverslag 5.1 Procedure Het college beoordeelt het toetsingsverslag. Er is sprake van een marginale beoordeling (zie ook 5.2). Het college heeft minimaal 1 x per twee maanden een vergadering waarin zij besluiten neemt t.a.v. ingediende toetsingsverslagen. Alle toetsingsverslagen ingediend tot 4 weken voor de vergaderdatum worden in de vergadering beoordeeld. Het college bericht de gerechtsdeurwaarder en de betrokken auditor binnen 2 weken na haar vergadering over haar besluit. 5.2 Marginale beoordeling Het college voert standaard een marginale beoordeling uit. Het college toetsing gerechtsdeurwaarders beoordeelt het toetsingsverslag op 6 onderdelen: 1. Verificatie van de volledigheid en juistheid van de gegevens van het gerechtsdeurwaarderskantoor en de auditor. 2. Volledigheid van het toetsingsverslag. 3. Werkwijze van de auditor zoals beschreven in het toetsingsverslag op conformiteit met de Verordening toetsing gerechtsdeurwaarders, volledigheid, representativiteit en zorgvuldigheid. 4. Argumentaties die zijn opgenomen bij afwijkingen van best practices. 5. Opmerkingen van de auditor n.a.v. de toetsing. 6. Of de gerechtsdeurwaarder voldoet aan de KBvG Normen voor Kwaliteit. Eventueel kan de auditor om een inhoudelijke toelichting worden gevraagd. Het college legt per onderdeel de uitkomsten van haar beoordeling kort vast in een beoordelingsverslag. Indien er geen verschillen bestaan in de beoordeling op de genoemde onderdelen tussen auditor en college volgt het college het advies dat de auditor in het toetsingsverslag formuleerde. 5.3 Beoordeling Het college hanteert bij de beoordeling de door haar vastgestelde toetsingscriteria inclusief de gestelde aanwijzingen. 14

13 5.4 Afgifte toetsingsverslag Het college geeft na haar beoordeling een toetsingsverslag af met een van de volgende bevindingen: 1. Positief toetsingsverslag 2. Toetsingsverslag met afwijkingen Ad 1. Positief toetsingsverslag Het college stelt op basis van de verstrekte informatie en de toetsingscriteria inclusief aanwijzingen vast dat de gerechtsdeurwaarder voldoet aan de KBvG Normen voor Kwaliteit. De gerechtsdeurwaarder ontvangt een schriftelijke bevestiging van het oordeel van college met verwijzing naar het door hem aangeleverde toetsingsverslag. Ad 2. Toetsingsverslag met afwijkingen Het college constateert op basis van de verstrekte informatie en de toetsingscriteria inclusief aanwijzingen dat de gerechtsdeurwaarder niet voldoet aan de KBvG Normen voor Kwaliteit. De gerechtsdeurwaarder ontvangt een gemotiveerde schriftelijke bevestiging van deze constatering met verwijzing naar het door hem aangeleverde toetsingsverslag. 5.5 Afwijkende situaties Het college draagt de verantwoordelijkheid voor een zorgvuldige en representatieve toetsing. Uit hoofde van die verantwoordelijkheid heeft zij de bevoegdheid om af te wijken van de standaard werkwijze. Het college geeft daarbij gemotiveerd aan waarom zij afziet van de standaard aanpak. Het college heeft in haar procedure drie alternatieven: 1. Algemeen inhoudelijke toetsing Het college neemt met de auditor alle normen en best practices door en komt aan de hand hiervan tot een eigen beoordeling. 2. Tweede toetsing Het college behoudt het recht om indien de situatie daartoe aanleiding geeft maar altijd in overleg met de gerechtsdeurwaarder, bij de aanvraag van een toetsingsverslag een auditor een tweede toetsing uit laten voeren. De kosten voor deze toetsing komen dan voor rekening van het college. Met deze bevoegdheid gaat het college terughoudend om. 15

14 3. Additionele toetsing Het college heeft de bevoegdheid additionele toetsing te vragen indien zij gegronde twijfels heeft bij onderdelen van het toetsingsverslag. Deze twijfels kunnen onder meer afkomstig zijn van eerdere toetsingsverslagen, tuchtrechtelijke uitspraken 3, bekend worden van feiten of omstandigheden of publicaties aangaande het betreffende kantoor. Indien het college gebruik maakt van bevoegdheden als bedoeld in punten 1 t/m 3, motiveert zij haar besluit daartoe. 3 Indien deze openbaar zijn. 16

15 6 Eisen aan auditors 6.1 Erkenning Het college neemt alleen aanvragen voor een toetsingsverslag in behandeling indien deze zijn voorzien van een advies van een door het college erkend auditor. Een erkenning wordt door het college verstrekt. Het college houdt een register bij van erkende auditors. Het college heeft de bevoegdheid erkenningen in te trekken indien (1) de auditor niet (langer) voldoet aan de eisen aan auditors (zie 6.2 Erkenningseisen) en/of (2) de auditor in strijd met de richtlijnen voor toetsing handelt. 6.2 Erkenningseisen De auditor is de spil in de toetsingssystematiek. Hij dient dan ook te voldoen aan strenge eisen aangaande professionaliteit en integriteit en onafhankelijkheid. Daarnaast ziet het college toe op de wijze waarop de auditor functioneert en heeft de verantwoordelijkheid en bevoegdheid maatregelen te nemen voor bijsturing. Door de combinatie van hoge erkenningseisen en toezicht door het college is er borging van de kwaliteit van de toetsing. De erkenningseisen zijn verankerd in een aantal principes 4 : Ethisch gedrag; de basis voor professioneel handelen Eerlijke verslaglegging; de plicht om waarheidsgetrouw en nauwkeurig te rapporteren Gepaste beroepsmatige zorgvuldigheid; toewijding en beoordelingsvermogen bij het uitvoeren van toetsingen Onafhankelijkheid in de toetsing; de basis voor onpartijdigheid van de toetsing en objectiviteit in het advies Aanpak op grond van bewijs; de rationele methode om betrouwbare en reproduceerbare toetsingsconclusies te bereiken door middel van een systematisch proces Deze principes zijn doorvertaald in een aantal concrete eisen ten aanzien van auditors op gebied van Professionaliteit en Integriteit en onafhankelijkheid. 4 Deze principes sluiten direct aan op de auditprincipes genoemd in de NEN-EN-ISO Richtlijnen voor het uitvoeren van kwaliteits en/of milieumanagementsysteemaudits) 17

16 Professionaliteit In het kader van de vakbekwaamheid van de auditor worden aan hem de volgende eisen gesteld: Kennis Opleiding minimaal HBO of gelijkwaardig. Aantoonbare kennis van wet- en regelgeving aangaande de beroepsgroep van gerechtsdeurwaarders. Aantoonbare kennis van de Verordening en Reglement KBvG Normen voor Kwaliteit en de daarin gehanteerde systematiek van pas toe of leg uit. Aantoonbare kennis van juridische en organisatorische inrichting van en aansturing en procesgang in het gerechtsdeurwaarderskantoor. Aantoonbare kennis van en inzicht in de Richtlijn voor toetsing en eisen aan auditor en de toetsingscriteria. De auditor werkt voortdurend aan zijn professionele ontwikkeling. Ervaring Ervaring als auditor voor ISO9001:2000 of gelijkwaardig en/of ervaring als auditor in de KBvG Normen voor Kwaliteit. Als ervaring wordt aangemerkt het in de afgelopen 2 jaar minimaal 2 maal als auditor (in opleiding mede) uitvoeren van een ISO audit of kwaliteitstoetsing. Een erkend auditor dient minimaal 3 maal per kalenderjaar, bij verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren een kwaliteitstoetsing uit te voeren. Houding en vaardigheden De auditor heeft een bij zijn opdracht passende beroepsmatige zorgvuldigheid. Dit komt tot uiting in de volgende persoonlijke eigenschappen: diplomatiek, waarnemingsvermogen, opmerkzaamheid, veelzijdigheid en vasthoudendheid. De auditor is besluitvaardig en in staat zelfstandig te werken. Integriteit en Onafhankelijkheid De auditor dient integer te handelen en onafhankelijk te zijn. Daartoe voldoet de auditor tenminste aan de volgende criteria: De auditor is niet werkzaam als gerechtsdeurwaarder of (toegevoegd) kandidaat-gerechtsdeurwaarder, is niet werkzaam en bekleedt geen bestuursfunctie binnen een gerechtsdeurwaarderskantoor of een direct aan de branche gelieerde organisatie, en heeft geen aandeelhoudersbelangen in de gerechtsdeurwaardersbranche. 18

17 De auditor handelt consistent en beoordeelt iedere situatie apart. De auditor voert zijn werkzaamheden uit zonder last of ruggespraak en onder reguliere zakelijke condities passend bij de aard en omvang van zijn werkzaamheden. De auditor beoordeelt en waarborgt zijn eigen onafhankelijkheid ten opzichte van een opdracht of opdrachtgever en zijn kwalificatie voor het uitvoeren van een opdracht. 6.3 Verkrijgen van een erkenning Erkenningen worden verstrekt door het College Toetsing Gerechtsdeurwaarders. Een auditor dient hiertoe een aanvraag in voor een erkenning. De aanvraag dient vergezeld te gaan van de volgende informatie: NAW gegevens van de aanvrager Opleiding en werkervaring Een eigen verklaring aangaande zijn onafhankelijkheid Bewijsvoering met betrekking tot de kenniseisen voor auditors Bewijsvoering met betrekking tot de ervaringseisen voor auditors Bewijsvoering kenniseisen De kennis moet aantoonbaar aanwezig zijn. Daartoe heeft de auditor een certificaat van deelname aan de cursus Kwaliteitstoetsing in de gerechtsdeurwaarderspraktijk. Bewijsvoering ervaringseisen De ervaring dient aantoonbaar te zijn. Dit kan onder andere door het overleggen van een verklaring van de audits of toetsingen waarbij hij als auditor-in-opleiding betrokken is geweest. Deze verklaring is ondertekend door de uitvoerend 5 auditor. Het college kan naar aanleiding van de aanvraag een gesprek voeren met de aanvrager. Daarin komen met name ook houdingaspecten en onderwerpen rondom integriteit & onafhankelijkheid naar voren. De noodzaak voor een dergelijk gesprek is ter beoordeling van het college. Het college beslist in een reguliere collegevergadering over het toekennen van een erkenning. De erkenning wordt door middel van een brief bevestigd. De erkende auditor wordt opgenomen in het door het college onderhouden register van erkende auditors. De erkenning verloopt indien de auditor in een 5 Bij toetsing in het kader van ISO kan dit ook de lead auditor zijn. 19

18 kalenderjaar niet aan de dan geldende erkenningseisen voldoet. Afwijzing van een aanvraag tot erkenning wordt door het college altijd gemotiveerd. Aan de aanvraag van een erkenning zijn kosten verbonden. Voor het kalenderjaar 2009 bedragen deze kosten 500,- excl. BTW per aanvraag. 6.4 Professionele ontwikkeling Het college beoordeelt de inspanningen die de auditor levert ten behoeve van zijn professionele ontwikkeling. Als minimumeis wordt gehanteerd dat de auditor ieder jaar verplicht deelneemt aan de auditormeeting van het college. In de auditormeeting worden toevoegingen en herzieningen, de toetsingspraktijk, criteria en procedures besproken. 6.5 Kwalificatie van de auditor Een auditor kan in specifieke gevallen niet gekwalificeerd zijn voor de uitvoering van een toetsing. De kwalificatie betreft dan de waarborgen rondom integriteit en onafhankelijkheid. Dit is in ieder geval in situaties waarbij hij bij het gerechtsdeurwaarderskantoor: een aanverwantschap tot de 2 de graad heeft op beleids- of bestuursniveau een zakelijk belang heeft of in de afgelopen 2 jaar heeft gehad als adviseur betrokken is of in de afgelopen 2 jaar betrokken is geweest als justitiabele naar het oordeel van het college op zwaarwegende wijze betrokken is of in de afgelopen 2 jaar betrokken is geweest 6 De auditor ziet in deze gevallen af van uitvoering van een toetsing. Indien een auditor een toetsing uitvoert en advies uitbrengt aan het college maar niet gekwalificeerd blijkt, kan dat reden zijn voor het college de erkenning in te trekken. 6.6 Cursus kwaliteitstoetsing in de gerechtsdeurwaarderspraktijk De auditor dient aan te tonen dat hij voldoet aan de gestelde kenniseisen. Hiertoe volstaat een certificaat van deelname aan de cursus kwaliteitstoetsing in de gerechtsdeurwaarderspraktijk. Deze cursus wordt gegeven onder auspiciën van het college en omvat de volgende onderdelen: De gerechtsdeurwaarder en het gerechtsdeurwaarderskantoor Wetgeving en regelgeving in de gerechtsdeurwaarderspraktijk 6 In deze gevallen dient de auditor de situatie aan het college voor te leggen ter beoordeling of zijn onafhankelijkheid hiermee in het geding is. 20

19 De KBvG Normen voor Kwaliteit Toetsingssystematiek Uitvoeren van een toetsing Het toetsingsverslag Beoordeling en uitbrengen van advies Werkwijzen en houding van auditors De verwachting is dat de cursus 3 dagdelen, te plannen op één dag, zal beslaan. Het college wijst een partij aan die de cursus verzorgt en stelt in overleg het deelnamebedrag vast. Deelnemers, de beoogd auditors, dragen zelf de kosten. In het programma wordt in ieder geval ook een gerechtsdeurwaarder of toegevoegd kandidaat-gerechtsdeurwaarder betrokken. 21

REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010

REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010 REGLEMENT VAN HET COLLEGE TOETSING GERECHTSDEURWAARDERS VERSIE 2010 Tekst zoals in werking getreden op 9 december 2010. De grondslag van dit reglement zijn de artikelen 20 en 21 van de Verordening KBvG

Nadere informatie

FAQ - LIJST. 2. Vraag: Worden de auditors op de hoogte gehouden van ontzettingen uit het ambt en van waarnemingen? Antwoord: Nee.

FAQ - LIJST. 2. Vraag: Worden de auditors op de hoogte gehouden van ontzettingen uit het ambt en van waarnemingen? Antwoord: Nee. FAQ - LIJST 1. Er zijn diverse kantoren met meerdere vestigingen. Het kan voorkomen dat een kantoor vestigingen heeft waar uitsluitend (aantoonbaar) incassowerkzaamheden worden uitgevoerd. Moeten deze

Nadere informatie

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U

FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U FedEC Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U 20 mei 2015 1 FedEC CKB (Certificaat Kwaliteits Borging) EPA-U voor adviseurs, 20 mei 2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 FedEC-Certificaat Kwaliteits Borging EPA-U...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4928 31 maart 2010 Verordening KBvG Normen voor Kwaliteit De ledenraad van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

Nadere informatie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie

Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Richtlijn 4401 Opdrachten tot het verrichten van overeengekomen specifieke werkzaamheden met betrekking tot informatietechnologie Inleiding 1-3 Doel van de opdracht tot het verrichten van overeengekomen

Nadere informatie

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011

BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 BESLUIT ERKENNINGSVOORWAARDEN CONTROLE-INSTANTIES VERORDENINGEN HYGIËNEMAATREGELEN (PPE) 2011 Besluit van het Productschap Pluimvee en Eieren van 3 november 2011 tot vaststelling van erkenningsvoorwaarden

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

HOEBERT HULSHOF & ROEST

HOEBERT HULSHOF & ROEST Inleiding Artikel 1 Deze standaard voor aan assurance verwante opdrachten heeft ten doel grondslagen en werkzaamheden vast te stellen en aanwijzingen te geven omtrent de vaktechnische verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verklaring kantoororganisatie voor advocaten die zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand

Verklaring kantoororganisatie voor advocaten die zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand Verklaring kantoororganisatie voor advocaten die zich inschrijven bij de Raad voor Rechtsbijstand Algemene gegevens Naam advocaat: BAR-nummer: Telefoonnummer: Hoe is uw kantoor georganiseerd? o Eenmanskantoor:

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland.

Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederland. Reglement Geschillencommissie stichting Deurwaarders Collectief Nederlan Definities Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Commissie: de Geschillencommissie; Stichting Deurwaarders Collectief

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008

Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controleen overige standaarden Vastgesteld 18 december 2008 1 Besluit tot wijziging van de Nadere voorschriften controle- en overige standaarden Vastgesteld

Nadere informatie

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud

PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud PCSN IV Procedures van Certificering Inhoud 1 Bereik... 2 2 Definities... 2 3 Kwalificaties van de certificerende instelling... 2 3.1 Accreditatie... 2 3.2 Certificering van bosbeheer... 2 3.3 Certificering

Nadere informatie

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN

Liftinstituut. Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN Liftinstituut Reglement Productcertificatie volgens NEN-EN 45011 Document Pagina 1 van 7 Inhoud 0. Inleiding 3 1. Termen en definities 3 2. Behandeling van een aanvraag 3 2.1 Aanbiedingen en opdrachten

Nadere informatie

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Copro 16118C Accountantsprotocol voor de aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Versie 2.0 Amsterdam, 30 november 2016 Inhoudsopgave 1. Algemeen Kader... 3 1.1 Bestuurlijke mededeling...

Nadere informatie

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier

Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Leidraad 20 Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij een aanvraag van het predicaat Koninklijk en Hofleverancier Titel Leidraad Accountantsrapportage over de bestuurlijke mededeling bij

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht

Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Gedragscode Bureau Financieel Toezicht Welke uitgangspunten geven richting aan ons gedrag? INLEIDING Deze gedragscode beschrijft de waarden die richting geven aan het werken bij het Bureau Financieel Toezicht

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012

GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken. versie 3.7 januari 2012 GEDRAGSCODE voor gerechtelijk deskundigen in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken versie 3.7 januari 2012 Op verzoek van de Raad voor de rechtspraak en onder de verantwoordelijkheid van de landelijke

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies

Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Erkenningseisen organisaties klachtencommissies Code: ERKKC Versienummer: 1 Geldig per 17 december 2015 Secretariaat SEMH: Postbus 526 2400 AM Alphen aan den Rijn tel: 0172 414 814 fax: 020 524 8118 www.semh.info

Nadere informatie

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Compliance charter Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in dit compliance charter worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking

Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking Beroepscode Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking 1 VOORWOORD Met trots presenteert de Beroepsvereniging van cliëntondersteuners voor mensen met een beperking (BCMB) de

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen

Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen I. Inleiding Gedragsregels van de Raad van Advies van Sint Maarten Omtrent de handhaving van de onafhankelijkheid van de Raad en de kwaliteit van zijn adviezen De Raad van Advies streeft na de beginselen

Nadere informatie

Gedragsregels voor de MfN-registermediator

Gedragsregels voor de MfN-registermediator Gedragsregels voor de MfN-registermediator Deze gedragsregels zijn een richtlijn voor het gedrag van de MfN-registermediator. Zij dienen tevens als informatievoorziening voor betrokkenen en als maatstaf

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR VEILIGHEIDSKUNDIGEN LEDEN VAN DE NVVK

BEROEPSCODE VOOR VEILIGHEIDSKUNDIGEN LEDEN VAN DE NVVK BEROEPSCODE VOOR VEILIGHEIDSKUNDIGEN LEDEN VAN DE NVVK BEROEPSCODE VOOR VEILIGHEIDSKUNDIGEN LEDEN VAN DE NVVK INHOUD 1 Inleiding 1 2 Definities 2 2.1 Beroepscode 2 2.2 Gevaar 2 2.3 Misstand 2 2.4 Vakbekwaamheid

Nadere informatie

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken

CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken CONCEPT-AMVB inzake kwaliteitseisen aan deskundigen in strafzaken Dd 12-02-08 Artikel 1 (definities) In dit besluit wordt verstaan onder: a. Onze Minister: Onze Minister van Justitie; b. register: het

Nadere informatie

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA) (VGBA) Geldend per 1 januari 2014 Verordening gedrags- en beroepsregels accountants De ledenvergadering van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, Gelet op artikel 19, tweede lid, aanhef en

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum:

Naam/logo beoordelende organisatie. Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures. Verlenging. [naam EVC-aanbieder] Datum: Naam/logo beoordelende organisatie Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures Verlenging [naam EVC-aanbieder] Datum: Colofon Titel: Beoordelingsrapport Onderzoek Kwaliteit EVC-procedures, Verlenging

Nadere informatie

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG),

Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Reglement bevordering vakbekwaamheid 2015 Het bestuur van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG), Overwegende dat het gewenst is nadere regels te stellen met betrekking tot de

Nadere informatie

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO.

Aanvullend aan dit systeem wordt de instelling periodiek bezocht door een auditpanel van het CZO. Procedure OC audit Inleiding en reikwijdte Deze procedure is van toepassing op de audits die door de opleidingscommissies worden uitgevoerd. Tijdens deze audit wordt slechts één tot twee (indien verwant)

Nadere informatie

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer

Inhoud. PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer PCSN II - Implementatie Certificering Bosbeheer Inhoud 1 Bereik... 2 2 Referentie... 2 3 Definities... 2 4 Certificering van bosbeheer... 2 4.1 Groepscertificering... 2 4.1.1 De groepsmanager... 2 4.1.2

Nadere informatie

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058

Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Checklist eisen aan certificerende instellingen in NTA 8058 Par NTA 8058 Eis NTA 8058 Aard van de zelfverklaring Aard van onderliggende bewijsmateriaal 7.2 De certificerende instelling mag geen commercieel,

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 720 ANDERE GEGEVENS IN DOCUMENTEN WAARIN DE GECONTROLEERDE FINANCIELE OVERZICHTEN ZIJN OPGENOMEN INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding... 1-8 Het beschikbaar komen van andere

Nadere informatie

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by:

In dit informatieblad geven we je meer informatie. Powered by: Vanaf 1 juli 2016 kunnen alle personen die als KNA-actor werkzaam zijn zich laten inschrijven in het Actorregister Archeologie. Ook de nieuwe actor, de Senior KNA Specialist, kan in het register opgenomen

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Na artikel 4.3 Professionele kennis en kunde worden de volgende artikelen ingevoegd:

Na artikel 4.3 Professionele kennis en kunde worden de volgende artikelen ingevoegd: Besluit van het college van afgevaardigden van 21 juni 2017 houdende de wijziging van de Verordening op de advocatuur in verband met de invoering van de kwaliteitstoetsen (Wijzigingsverordening kwaliteitstoetsen)

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13672 27 mei 2013 Beleidskader intrekken erkenning als Jobcoachorganisatie Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007.

Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Toetsreglement Sport Model vastgesteld door de Algemene leden vergadering van NOC*NSF op 20 november 2007. Het Toetsreglement Sport is van toepassing op alle Toetsplannen van kwalificaties en PVBbeschrijvingen

Nadere informatie

Definities Coach is iemand die coacht, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet

Definities Coach is iemand die coacht, in het bijzonder iemand die dat beroepsmatig doet Gingermood Ethische Gedragscode Introductie Het doel van Gingermood s Ethische Gedragscode is de juiste praktijk van een coach op papier te zetten en deze omschrijving te laten dienen als leidraad voor

Nadere informatie

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen

Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Procesbeschrijving bij de regeling erkende instanties vervoer gevaarlijke stoffen Versie 1.0 Datum 12 april 2017 Status Definitief Auteur Inspectie Leefomgeving en Transport Inleiding 3 1 Procedure voor

Nadere informatie

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht

Klachtencommissie NBA. Informatie voor de indiener van een klacht Informatie voor de indiener van een klacht 2014 NBA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs

Klachtenregeling. Actan accountants & adviseurs Actan accountants & adviseurs Om eventuele klachten en meldingen van onregelmatigheden of incidenten adequaat af te handelen maken wij gebruik van deze klachten- en meldingsprocedure. Klachten en meldingen

Nadere informatie

De klachtencommissie van Laris heeft op 28 november 2011advies uitgebracht, klacht over de huurprijs ongegrond is verklaard.

De klachtencommissie van Laris heeft op 28 november 2011advies uitgebracht, klacht over de huurprijs ongegrond is verklaard. Bij brief van 16 augustus 2011 verzoekt de klachtencommissie om een reactie op haar op 5 juli 2011 ingediende klacht. De directeur van Laris reageert hierop bij brief van 17 augustus 2011, waarin hij laat

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Werkwijze Raad voor Cultuur inzake advisering POM

Werkwijze Raad voor Cultuur inzake advisering POM Werkwijze Raad voor Cultuur inzake advisering POM Herzien 25 augustus 2016 Op grond van artikel 34, eerste lid van de Subsidieregeling instandhouding monumenten (hierna: Sim), adviseert de Raad voor Cultuur

Nadere informatie

Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009

Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009 Ethische code intern begeleider Landelijke Beroepsgroep voor intern begeleiders April 2009 1 Inleiding Ieder mens heeft zich aan een reeks van wetten en regels te houden. Zo bestaan er Wereldwijde Wetten,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode

Versie 1.0 dd. 23 januari 2014 Pagina 1. Gedragscode Pagina 1 Gedragscode Inleiding etiqs Integrity Services hecht grote waarde aan ethisch handelen. Kwaliteit en ethiek zijn de verbindende factoren tussen etiqs en haar klanten. EtiQs heeft een gedragscode

Nadere informatie

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders

Gedragscode. Branchevereniging VvE Beheerders Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders Inhoud 1. Inleiding... 3 2. BVVB Gedragscode 2.1 Communicatie. 3 2.1.1 Informatie.. 3 2.1.2 Geheimhouding 3 2.1.3 Acquisitie.. 3 2.1.4 BVVB. 4 2.2 Betrouwbaarheid

Nadere informatie

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Incidentenregeling Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juli 2014, PB14-235] Artikel 1 Definities De definities welke in deze incidentenregeling worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V.

Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. Uitbestedingsbeleid Stichting Pensioenfonds van de ABN AMRO Bank N.V. [geldend vanaf 1 juni 2015, PB15-220] Artikel 1 Definities De definities welke in dit uitbestedingsbeleid worden gebruikt zijn nader

Nadere informatie

Beloningsbeleid Januari 2012

Beloningsbeleid Januari 2012 Beloningsbeleid Januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 2 Doel beloningsbeleid 3 Uitgangspunten beloningsbeleid 3 Inschaling en beschrijving beloning 3 Beloningsmodel onderneming 4 Risicobeheersing 4 Variabele

Nadere informatie

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP)

BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) BEROEPSCODE VOOR DE PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDE, die lid is van de VERENIGING VOOR PSYCHODIAGNOSTISCH WERKENDEN (VVP) Omschrijvingen: Psychologisch-pedagogisch assistent (PPA) MBO- of MBO + -niveau: Deze

Nadere informatie

VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT

VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT Voorlopig Registerreglement, Schoolleidersregister PO Artikel 1: Begripsbepalingen VOORLOPIG REGISTERREGLEMENT I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Schoolleidersregister PO: de Stichting Schoolleidersregister PO,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T

Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Werkveld Datum Instemming/Advies GMR Vastgesteld R v T Organisatie Januari 2012 nvt 18 Januari 2012 Zelfevaluatie Raad van Toezicht Organisatie/Zelfevaluatie Inhoudsopgave 1. PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16990 20 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2014, kenmerk 376061-121125-WJZ,

Nadere informatie

Profiel. Auditor NCP NLQF

Profiel. Auditor NCP NLQF Profiel Auditor NCP NLQF 2014 Auditor uitgebreide validiteitstoets NCP NLQF Context Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) heeft onder andere de taak om niet door de overheid gereguleerde kwalificaties

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

BDT Certificatie reglement

BDT Certificatie reglement Pagina 1 van 6 Dit reglement is onderdeel van het certificatiesysteem van Cicero certificaties en vastgesteld te Zwolle. Definities:... 1 Algemeen... 2 Artikel 1. Aanmelding en uitbrengen offerte... 2

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT

Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT werkveld datum Instemming/advies GMR Vaststelling RvT Vastgesteld CvB Organisatie 28-11-2012 n.v.t. 28-11-2012 n.v.t. Zelfevaluatie Raad van Toezicht RvT Inhoudsopgave 1. Procedure zelfevaluatie Raad van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Op alle met SPRINGBOON gesloten overeenkomsten door deelnemers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor zowel

Nadere informatie

Voorwaarden gestructureerde feedback 2010

Voorwaarden gestructureerde feedback 2010 Voorwaarden gestructureerde feedback 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Voorwaarden en puntenaantal... 3 2.1 Intervisie... 3 2.2 Collegiale toetsing... 3 3. Toelichting... 4 3.1 Algemeen... 4 3.2

Nadere informatie

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014

Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Partner for progress Kwaliteitskader Complementaire Zorg Utrecht, 19 juni 2014 Even voorstellen - Drs. Petra van Mastrigt - Ing. Gerard Crone - Drs. Willy Limpens Kiwa Nederland B.V. Visie Kiwa B.V.: Kiwa

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h

Artikel 5. Vrijwillig register a) Registratie in het register is op basis van vrijwilligheid. b) Als de aanvrager aan alle voorwaarden voldoet wordt h Reglement CIBV Register Vakbekwaamheid Versie 1.1 Artikel 1. Eigenaar en houderschap Eigenaar en houder van het Register Vakbekwaamheid is het CIBV (Certificatie Instelling voor Beveiliging en Veiligheid)

Nadere informatie

Regelgeving. Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert

Regelgeving. Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert Certificeringsprocedure Acceptant Payment Service Provider (APSP) Versie 1.0 1 februari 2012 12.008_LB Cert Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 1.1 Doel van de certificeringsprocedure 3 1.2 Reikwijdte van de certificeringsprocedure

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam

STICHTING AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN, hierna AFM, Gevestigd te Amsterdam, STICHTING DSI, hierna: DSI, Gevestigd te Amsterdam Convenant tussen de Stichting Autoriteit Financiële Markten en de Stichting DSI inzake vakbekwaamheid van Relevante personen werkzaam onder de verantwoordelijkheid van Ondernemingen STICHTING AUTORITEIT

Nadere informatie

Examenreglement SVCK

Examenreglement SVCK Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Examenreglement Stichting Vakbekwaamheid Cannabis Keten (SVCK) Postbus 9515 4801 LP Breda www.svck.nl info@svck.nl Copyright SVCK 2015 Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE

Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Pensioenfonds AVEBE Pagina 1 van 6 Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor interne en externe meldingen van (potentiële)

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0

Professionalisering. Beroepscode. Datum: 20-11-2013. Versie: 1.0 Professionalisering Beroepscode Datum: 20-11-2013 Versie: 1.0 Inhoudsopgave Omschrijvingen... 3 Algemeen... 3 Aspecten met betrekking tot de beroepsuitoefening... 3 Aspecten met betrekking tot de houding

Nadere informatie

Wijzigingen Eenduidigheid en Laaghangend fruit Reglement Wonen

Wijzigingen Eenduidigheid en Laaghangend fruit Reglement Wonen Wijzigingen 2017 - Eenduidigheid en Laaghangend fruit Titel Preambule (p. 3 1 e alinea) Gelet op de wens te komen tot algemene regels voor de uitvoering van de professionele taxatiedienst ten aanzien van

Nadere informatie

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1

Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 Doorlopende tekst van Verordening gedrags- en beroepsregels (VGBA) uitgaande van aanvaarding van door het bestuur ingediende amendementen 1 2 december 2013 1 De hiernavolgende tekst van VGBA geeft de tekst

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven

Klokkenluiders- en incidentenregeling. Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Klokkenluiders- en incidentenregeling Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en de Meubileringsbedrijven Inleiding De klokkenluiders- en incidentenregeling bevat een procedure voor

Nadere informatie

BNG Regeling melding (vermeende) misstand

BNG Regeling melding (vermeende) misstand Koninginnegracht 2 2514 AA Den Haag T 0703750750 www.bngbank.nl BNG Regeling melding (vermeende) misstand BNG Bank is een handelsnaam van N.V. Bank Nederlandse Gemeenten, statutair gevestigd te Den Haag,

Nadere informatie

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE

INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INTERNATIONALE CONTROLESTANDAARD 230 CONTROLEDOCUMENTATIE INHOUDSOPGAVE Paragrafen Inleiding...1-5 Definities... 6 Aard van de controledocumentatie...7-8 Vorm, inhoud en omvang van de controledocumentatie...9-24

Nadere informatie

Klachtenregeling ZorgMies Nederland

Klachtenregeling ZorgMies Nederland Klachtenregeling ZorgMies Nederland Inleiding Per 1 januari 2016 is de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) inwerking getreden. Deze wet brengt voor zorgverleners verplichtingen met zich

Nadere informatie

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code

Certificatieschema. Examinatorcertificatie Start Veilig. Opgesteld door Goedkeuring en Actuele versie. Document. Pagina code Certificatieschema Examinatorcertificatie Start Veilig SWB S2 18-05-2011 18-05-2011 18-05-2011 1 van 8 INHOUD 1. Inleiding 1.1. Algemeen 1.2. 'Start Veilig' 2. Definities 3. Examenprotocol 3.1. Doelstellingen

Nadere informatie

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015

Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Klachtenreglement Sagènn Diensten Versie januari 2015 Sagènn Diensten B.V. - 2015 1 Klachtenreglement Sagènn Leeswijzer Het klachtenreglement Sagènn Diensten is onderverdeeld in 5 hoofdstukken. In hoofdstuk

Nadere informatie

Beloningsbeleid 4 januari 2012

Beloningsbeleid 4 januari 2012 Beloningsbeleid 4 januari 2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel beloningsbeleid 4 Uitgangspunten beloningsbeleid 4 Inschaling en beschrijving beloning 4 Beloningsmodel onderneming 5 Risicobeheersing 5 Beoordeling

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Profiel. Expert NCP NLQF

Profiel. Expert NCP NLQF Profiel Expert NCP NLQF Expert NCPNLQF Context Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) heeft onder andere de taak om private kwalificaties in te schalen in het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF)

Nadere informatie

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens

Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Assurancerapport importeurs ten behoeve van het aanleveren van CvO-gegevens Eigenaar: RDW, Divisie R&I Versiebeheer: Internal Audit RDW Datum: 12 januari 2016 Versie: 1.3 Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 3

Nadere informatie

Meer rendement uit Interne Audits

Meer rendement uit Interne Audits van wijzend vingertje naar toegevoegde waarde Matthijs F.A. Dierick sr Lead Auditor en Trainer CLIENT LOGO Inhoud van de presentatie Vooroordelen en misvattingen over interne audits Wat is nu het minimum

Nadere informatie

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule).

4. De toetsing vindt of individueel (per systeem of schema) plaats of breder (per sector, groep, formule). Criteria voor toezichtondersteuning door private kwaliteitssystemen Introductie Omdat de overheid moet zorgen voor een passende infrastructuur voor nalevingstoezicht, opsporing en vervolging in het kader

Nadere informatie