Erkenningsregeling Horecaopleidingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkenningsregeling Horecaopleidingen"

Transcriptie

1 Erkenningsregeling Horecaopleidingen 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Beschrijvingen 4 4 Reikwijdte en werkingssfeer Gebruik SVH keurmerk 4 5 Erkenningsregeling Erkenningsprocedure Indien aanvraag Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie Fase 2: Audit Verlenen van Erkenning Vervolgerkenning Duur van de erkenning Kosten voor erkenning Kosten Fase Kosten Fase Erkenningseisen 8 7 Verplichtingen Verplichtingen van het opleidingsinstituut Verplichtingen van SVH 9 8 Opschorten, beëindigen dan wel intrekken van de erkenning 9 9 Bezwaar en beroep Slotbepaling 10 Aan te leveren documenten 11 Gegevens opleidingsinstituut 12 Akkoordverklaring 14 Erkenningseisen 15 2

3 1 Inleiding Initiële scholing en permanente educatie vormen voor de bedrijfstak horeca een essentieel onderdeel van de activiteiten om te zorgen voor voldoende competente ondernemers en medewerkers in de bedrijfstak horeca. Het opleiden voor de bedrijfstak wordt overgelaten aan de markt. Indien voor bepaalde beroepen of beroepsonderdelen geen of onvoldoende opleidingen voorhanden zijn, kan SVH een initiërende en/of stimulerende rol vervullen. Op initiatief van sociale partners hanteert de bedrijfstak Horeca sinds 2002 een erkenningsregeling (voorheen accreditatieregeling) voor horecaopleidingen, waarin de criteria staan die de kwaliteit van het opleidingsaanbod in de horecabranche moeten waarborgen. De Erkenningsregeling Horecaopleidingen is er vanuit SVH primair op gericht om cursisten en/of bedrijven verantwoord door te kunnen verwijzen naar een branche-erkende opleiding. Cursisten en/of opleidingsinstituten kunnen geen rechten ontlenen aan de erkenning door de bedrijfstak. Met deze Erkenningsregeling Horecaopleidingen wordt het belang van de branche indirect gediend: toename van professionalisering van ondernemers en medewerkers in de horeca. In deze Erkenningsregeling Horecaopleidingen is beschreven aan welke eisen een opleidingsinstituut en de door het opleidingsinstituut aangeboden horecaopleidingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door SVH en op welke wijze de erkenningsprocedure vorm krijgt. 2 Definities Audit (extern): Auditor: Bestuurder: Erkenningscommissie Horecaopleidingen: Erkenningsprocedure Fase 1: Erkenningsprocedure Fase 2: Erkenningsregeling Horecaopleidingen Horeca- of horecagerelateerde opleiding: Opleiding: Onderzoek om vast te stellen in welke mate wordt voldaan aan de door de branche vastgestelde eisen voor de erkenning van horecaopleidingen. Dit onderzoek vindt plaats op de locatie van de exameninstelling. Een door SVH aangestelde persoon die belast is met de uitvoering van de audit en het opstellen van de auditrapportage. Directeur van SVH, aangesteld door de Raad van Toezicht van SVH. Commissie bestaande uit meerdere personen aangewezen door SVH, die beslist over de erkenning van horecaopleidingen met toepassing van de hiervoor door de horecabranche vastgestelde criteria. Fase 1 van de erkenningsprocedure omvat een beoordeling of de door aanvrager ingezonden benodigde documentatie en informatie inhoudelijk voldoen aan de erkenningseisen. Fase 2 van de erkenningsprocedure omvat een audit die een door SVH aangestelde auditor uitvoert op het opleidingsinstituut. De auditor stelt naar aanleiding van de audit een auditrapportage op. Deze Erkenningsregeling Horecaopleidingen Een opleiding die kennis, vaardigheden en attitudes binnen de horecacontext aanleert en relevantie heeft met werken en employability in de horecabranche. Omschreven, systematisch opgebouwd en samenhangend geheel van leeractiviteiten dat aan deelnemers wordt aangeboden met behulp van leermiddelen en contacturen. 3

4 Opleidingsinstituut: SVH: Particuliere opleidingsinstituten en contractafdelingen van regionale onderwijscentra die zonder overheidsbekostiging en op commerciële basis vak- en beroepsgerichte horecaopleidingen aanbieden. Stichting Vakbekwaamheid Horeca 2.0 gevestigd aan de Louis Braillelaan 16, 2719 EJ te Zoetermeer. SVH is gemandateerd om namens de bedrijfstak Horeca erkenningen af te geven. 3 Beschrijving Om in aanmerking te komen voor erkenning voor horecaopleidingen dient het opleidingsinstituut te voldoen aan door de branche vastgestelde criteria gericht op het waarborgen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma, de kwaliteitszorg en de klachtenbehandeling. De erkenningsprocedure bestaat uit twee delen: Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie: Fase 2: Audit. De toetsing in Fase 1 omvat de beoordeling of de door het opleidingsinstituut ingediende documenten en informatie inhoudelijk voldoen aan de door de branche vastgestelde erkenningseisen. De toetsing in Fase 2 omvat de uitvoering van een audit door een door SVH aangestelde auditor op de locatie van het opleidingsinstituut. De auditor stelt naar aanleiding van de audit een auditrapportage op. De Erkenningscommissie Horecaopleidingen besluit op basis van de auditrapportage om al dan niet over te gaan tot erkenning van de beoordeelde horecaopleidingen van het opleidingsinstituut. 4 Reikwijdte en werkingssfeer De erkenningsregeling is bedoeld voor particuliere opleidingsinstituten en contractafdelingen van regionale onderwijscentra die zonder overheidsbekostiging vak- en beroepsgerichte horecaopleidingen aanbieden: - instituten met uitsluitend horecaopleidingen; - instituten met een breder opleidingsaanbod, waaronder één of meer horecaopleidingen. Alleen horecaopleidingen komen in aanmerking voor erkenning. Contacturen moeten een substantieel onderdeel uitmaken van de opleiding. De erkenning is gekoppeld aan de combinatie horecaopleiding en de opleidingsonderneming oftewel het opleidingsinstituut dat de erkenning heeft aangevraagd en is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De erkenning geldt dan ook niet wanneer genoemd instituut via een andere weg, bijvoorbeeld onder een andere naam of via een dochteronderneming, een opleiding met gelijke inhoud aanbiedt. 4.1 Gebruik SVH keurmerk Alleen opleidingsinstituten met horecaopleidingen die officieel door SVH erkend zijn, mogen het SVH keurmerk gebruiken in hun communicatie over hun erkende horecaopleidingen. Deze opleidingen staan vermeld in het SVH Register Erkende Horecaopleidingen. Het is niet toegestaan het gebruik van het SVH keurmerk door te licenseren aan derden. Alleen de officiële versies van het SVH keurmerk mogen worden gebruikt, zoals aangeleverd door SVH. Het keurmerk mag alleen worden gebruikt conform de richtlijnen die SVH heeft opgesteld. 4

5 Bij gebruik van het SVH keurmerk in drukwerk, dient vooraf een drukproef ter goedkeuring aan SVH te worden voorgelegd. Het SVH keurmerk dient bij digitaal gebruik als actieve link naar de website te worden gebruikt. Bij misbruik van het SVH keurmerk kan de erkenning van de horecaopleidingen worden ingetrokken. 5 Erkenningsregeling Horecaopleidingen 5.1 Erkenningsprocedure De erkenningsprocedure verloopt volgens de volgende stappen: 1. indienen aanvraag; 2. Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie; 3. Fase 2: Audit; 4. verlenen van de erkenning; 5. vervolgerkenning. Hieronder wordt de erkenningsprocedure beschreven Indienen aanvraag Het indienen van de aanvraag verloopt via de procedure zoals beschreven op Hierop staat alle informatie over de Erkenningsregeling Horecaopleidingen. Het opleidingsinstituut moet de aanvraag voor erkenning schriftelijk (hetzij op papier, hetzij digitaal) indienen bij SVH. Het opleidingsinstituut maakt daarbij gebruik van de formulieren genoemd onder Aan te leveren documenten en voegt de in de formulieren genoemde stukken bij. Alle documenten kunnen na tekening per post / worden verstuurd naar: SVH O.v.v. Erkenningsregeling Horecaopleidingen Postbus AH ZOETERMEER of naar o.v.v. Erkenningsregeling Horecaopleidingen De ontvangst van de erkenningsaanvraag wordt per omgaande door SVH aan het opleidingsinstituut bevestigd. SVH start Fase 1 van de erkenningsprocedure nadat de betaling van Fase 1 op de rekening van SVH is bijgeschreven (zie 5.3 Kosten voor erkenning). 5

6 Formulieren behorend bij de Erkenningsregeling Horecaopleidingen Om Fase 1 van de Erkenningsregeling Horecaopleidingen in gang te zetten, moet het opleidingsinstituut de Aan te leveren documenten, de aangevulde Gegevens opleidingsinstituut en de getekende Akkoordverklaring aan SVH terugsturen. Deze bestanden zijn opgenomen als onderdeel van de Erkenningsregeling Horecaopleidingen en zijn te vinden in dit bestand. Aan te leveren documenten Een overzicht van de documenten die door het opleidingsinstituut met de erkenningsaanvraag moeten worden meegezonden. Gegevens opleidingsinstituut Het formulier Gegevens opleidingsinstituut dient volledig te zijn ingevuld. Indien zich gedurende Fase 1 of 2 een wijziging in het aanbod voordoet waarvoor een erkenning is aangevraagd, dient het opleidingsinstituut dit per omgaande schriftelijk door te geven aan SVH. Akkoordverklaring De directie van het opleidingsinstituut verklaart dat het opleidingsinstituut akkoord gaat met het erkenningsreglement en de bijbehorende erkenningseisen accepteert. Deze verklaring dient te zijn ondertekend. Erkenningseisen Een overzicht van de erkenningseisen waarop het opleidingsinstituut zal worden beoordeeld Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie Nadat SVH de benodigde documenten en de betaling van het vereiste bedrag heeft ontvangen, wordt Fase 1 van de erkenningsprocedure gestart. Wanneer de gevraagde documenten door SVH ontvangen zijn vervalt de mogelijkheid om Fase 1 te annuleren en vindt er geen restitutie plaats. In Fase 1 wordt beoordeeld of de toegezonden documentatie en informatie inhoudelijk voldoet aan de door de branche vastgestelde erkenningseisen: SVH beoordeelt of de benodigde formulieren zijn ingevuld, de benodigde documenten zijn ingeleverd en de benodigde informatie is verstrekt door het opleidingsinstituut. SVH beoordeelt of de door het opleidingsinstituut ingediende documenten en informatie inhoudelijk voldoen aan de erkenningseisen die de branche heeft vastgesteld. Aanvragen die onvolledig zijn, worden niet in behandeling genomen. Het opleidingsinstituut wordt hierover ingelicht per brief. Het opleidingsinstituut krijgt drie maanden na dagtekening van de ontvangen brief de gelegenheid de ontbrekende documenten en/of informatie alsnog te verstrekken. In het geval het opleidingsinstituut hieraan niet voldoet wordt het door het opleidingsinstituut betaalde bedrag niet teruggestort. Het opleidingsinstituut ontvangt uiterlijk drie weken na de start van Fase 1 schriftelijk bericht over de uitkomsten van de beoordeling met motivatie. De uitkomst heeft betrekking op een van de volgende mogelijkheden: a) dat overgegaan kan worden naar Fase 2: Audit; b) dat informatie moet worden toegevoegd of bijgesteld. Hiervoor geldt een termijn van drie maanden. Na ontvangst van de gevraagde gegevens wordt de erkenningsprocedure alsnog vervolgd Fase 2: Audit Nadat de betaling van Fase 2 op de rekening van SVH is bijgeschreven (zie 5.3 Kosten voor erkenning), wordt Fase 2: Audit gestart. Wanneer de auditor door SVH is ingepland vervalt de mogelijkheid om Fase 2 te annuleren en vindt er geen restitutie plaats. De audit vindt plaats op de locatie van het opleidingsinstituut. De audit wordt uitgevoerd door een door SVH aangestelde auditor. De door SVH aangestelde auditor toetst of de praktische uitvoering van de opleiding(en) en het opleidingsproces voldoet aan de erkenningseisen die de horecabranche heeft vastgesteld. 6

7 De Erkenningscommissie Horecaopleidingen beslist of een erkenning al dan niet kan worden toegekend. Het opleidingsinstituut ontvangt uiterlijk vier weken na de uitvoering van de audit een schriftelijke motivatie waarin staat of de horecaopleidingen, waarvoor door het opleidingsinstituut erkenning is aangevraagd, erkend worden of worden afgewezen voor erkenning. In het geval de horecaopleidingen waarvoor het opleidingsinstituut erkenning heeft aangevraagd, worden afgewezen voor erkenning, krijgt het opleidingsinstituut drie maanden de gelegenheid om met verbeteracties de als onvoldoende beoordeelde punten om te zetten in een voldoende beoordeling Verlenen van de erkenning Uiterlijk twee weken nadat de erkenning is toegekend stuurt SVH het Erkenningscertificaat per post naar het opleidingsinstituut. Tevens verstrekt SVH het SVH keurmerk aan het opleidingsinstituut. De naam van het opleidingsinstituut en de erkende horecaopleidingen worden opgenomen in het SVH Register Erkende Horecaopleidingen op Vervolgerkenning De erkenning van een horecaopleiding geldt voor drie jaar. Vanaf zes maanden voor het verstrijken van de erkenningsperiode kan het opleidingsinstituut eenmalig een aanvraag doen voor een vervolgerkenning. Voor deze vervolgerkenning levert het opleidingsinstituut documenten aan omtrent de onderdelen in de opleiding die zijn aangepast de afgelopen drie jaar. Voor de onderdelen die niet zijn aangepast zal SVH gebruik maken van documenten die het opleidingsinstituut drie jaar eerder heeft verstuurd. Indien de vervolgerkenning wordt toegekend, heeft deze wederom een geldigheidsduur van 3 jaar. Na het verstrijken van de vervolgerkenning kan deze niet opnieuw verlengd worden. Indien het opleidingsinstituut opnieuw erkend wilt worden, zal het opnieuw een aanvraag moeten doen en Fase 1 en 2 moeten doorlopen. 5.2 Duur van de erkenning De erkenning van een horeca-opleiding geldt voor drie jaar. Hierna dient een vervolgerkenning te worden aangevraagd (zie Vervolgerkenning). 5.3 Kosten voor erkenning Kosten Fase 1 De kosten van Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie bedragen: Kosten erkenningsregeling Fase 1 (excl. btw) Fase 1 (incl. btw) Kosten voor 1 opleiding 628,10 760,00 Kosten voor 2 opleidingen 1.028, ,00 Kosten voor 3 opleidingen 1.429, ,00 Kosten voor 4 opleidingen 1.834, ,00 Na het bestellen van Fase 1 in de webshop van SVH, ontvangt het opleidingsinstituut de factuur. 7

8 5.3.2 Kosten Fase 2 De kosten voor Fase 2: Audit bedragen: Kosten erkenningsregeling Fase 2 Fase 2 (excl. btw) (incl. btw) Kosten voor 1 opleiding 768,60 930,00 Kosten voor 2 opleidingen 1.322, ,00 Kosten voor 3 opleidingen 1.871, ,00 Kosten voor 4 opleidingen 2.425, ,00 Na het bestellen van Fase 2, ontvangt het opleidingsinstituut de factuur. De totale kosten voor Fase 1 en Fase 2 bedragen: Kosten erkenningsregeling Totaalbedrag Totaalbedrag (excl. btw) (incl. btw) Kosten voor 1 opleiding 1.396, Kosten voor 2 opleidingen 2.351, Kosten voor 3 opleidingen 3.301, Kosten voor 4 opleidingen 4.260, De kosten voor een eenmalige verlenging van de erkenning bedragen: Kosten erkenningsregeling Totaalbedrag Totaalbedrag (excl. btw) (incl. btw) Kosten voor 1 opleiding 289,26 350,00 Kosten voor 2 opleidingen 578,51 700,00 Kosten voor 3 opleidingen 867, ,00 Kosten voor 4 opleidingen 1.157, ,00 6 Erkenningseisen Bij de erkenningsprocedure staan de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de uitvoering van opleidingen door het opleidingsinstituut centraal. Door de horecabranche zijn erkenningseisen vastgesteld die zijn gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de volgende resultaatgebieden: opleidingsprogramma; afspiegeling werkpraktijk; lesmateriaal en faciliteiten; docenten; informatievoorziening; examinering en beoordeling; organisatie; klanttevredenheid (incl. klachtenprocedure). De resultaatgebieden zijn geoperationaliseerd in erkenningseisen met onderliggende criteria. Bij de erkenningsaanvraag moet het opleidingsinstituut aantonen te voldoen aan de erkenningseisen. De erkenningseisen met bijbehorende criteria zijn opgenomen in deze regeling. Tevens wordt aangegeven welke documenten het opleidingsinstituut zouden kunnen ondersteunen bij het aantonen te voldoen aan de gestelde eisen. 8

9 7 Verplichtingen 7.1 Verplichtingen van het opleidingsinstituut Met het indienen van de aanvraag committeert het opleidingsinstituut zich aan de volgende verplichtingen: Het opleidingsinstituut verleent zijn volledige medewerking aan de door SVH aangestelde door SVH aangestelde auditor bij het voorbereiden en het afnemen van de audit op het opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut levert alle gevraagde documenten binnen de gestelde termijn aan bij SVH/de auditor. Het opleidingsinstituut verleent zijn volledige medewerking bij het op verzoek van SVH verstrekken van de klanttevredenheidgegevens. Wijzigingen die invloed hebben op de erkenning dienen per omgaande schriftelijk aan SVH te worden gemeld. Als het opleidingsinstituut communiceert over de producten van SVH zoals examens en leermiddelen, zorgt het ervoor dat de productnamen volledig en juist worden weergegeven. Voor zover het opleidingsinstituut in de correspondentie en/of commerciële uitingen communiceert dat zijn opleiding(en) is/zijn erkend door SVH, zal het opleidingsinstituut zich zonder voorbehoud houden aan de door SVH opgestelde richtlijnen voor erkenning. 7.2 Verplichtingen van SVH Buiten de in dit reglement reeds genoemde verplichtingen van SVH zorgt SVH ervoor dat de door SVH aangestelde auditor aan de volgende vereisten voldoet: hbo werk- of denkniveau; aantoonbare kennis van opleiden; ervaring in het uitvoeren van audits; affiniteit met de horecabranche. 8 Opschorten, beëindigen dan wel intrekken van de erkenning De erkenning wordt opgeschort: Als het opleidingsinstituut tijdelijk niet voldoet aan het erkenningsreglement en de erkenningseisen, maar het opleidingsinstituut wel een plan heeft ingediend hoe men het probleem gaat oplossen. Als de hoeveelheid of aard van de klachten van klanten hiertoe aanleiding geeft. Wanneer een erkenning is opgeschort, wordt dit gepubliceerd op de website van SVH Het opleidingsinstituut mag de erkenning en het keurmerk tijdens de opschorting niet meer voeren. De maximale termijn van opschorting bedraagt zes maanden. Indien binnen deze termijn geen voldoende verbetering wordt aangetoond volgt intrekking van de erkenning. De kosten die bij opschorting zijn verbonden aan een herbeoordeling zijn voor rekening van het opleidingsinstituut. De erkenning wordt beëindigd: op verzoek van het opleidingsinstituut; bij faillissement van het opleidingsinstituut; bij opheffing of stoppen van de exploitatie van de horecaopleidingen bij het opleidingsinstituut; bij opheffing van de Erkenningsregeling Horecaopleidingen door SVH; indien de horecaopleidingen van het opleidingsinstituut niet (langer) voldoen aan het erkenningsreglement en de erkenningseisen; indien het opleidingsinstituut zich niet houdt aan de wet- en regelgeving; indien het opleidingsinstituut zich niet houdt aan de Erkenningsregeling Horecaopleidingen; 9

10 bij het verlopen van de vastgestelde erkenningsperiode. 9 Bezwaar en beroep Tegen een besluit om de erkenning niet te verlenen, dan wel een besluit om de erkenning in te trekken, kan het opleidingsinstituut schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie van SVH (Adres: Postbus 303, 2700 AH Zoetermeer). De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 90 dagen na dagtekening van het besluit. SVH zal binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak doen over het bezwaar. Dit zal schriftelijk aan het opleidingsinstituut worden medegedeeld. Indien een opleidingsinstituut zich niet kan vinden in de uitspraak van de Bezwarencommissie, kan het opleidingsinstituut beroep aantekenen bij de onafhankelijke Beroepscommissie (Adres: Postbus 303, 2700 AH Zoetermeer). Dit kan tot zes weken na dagtekening van de uitkomst van het bezwaar. De Beroepscommissie doet binnen zes weken een bindende uitspraak. 10 Slotbepaling SVH is gerechtigd de Erkenningsregeling Horecaopleidingen eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de Erkenningsregeling Horecaopleidingen worden vastgesteld door de bestuurder van SVH. SVH zal de opleidingsinstituten, auditors, bezwarencommissie en de beroepscommissie in kennis stellen van wijziging(en) in de Erkenningsregeling Horecaopleidingen. In de gevallen waarin de Erkenningsregeling Horecaopleidingen niet of niet duidelijk voorziet, beslist SVH. Met de inwerkingtreding van de Erkenningsregeling Horecaopleidingen vervallen alle eerdere versies van deze regeling dan wel eerdere versies van de accreditatieregeling. Op de Erkenningsregeling Horecaopleidingen zijn de Algemene Voorwaarden SVH van toepassing. 10

11 Aan te leveren documenten 1. Formulier Gegevens opleidingsinstituut 2. Akkoordverklaring 3. Inhoudelijke en didactische kwaliteit docenten Functiebeschrijvingen van werknemers in het onderwijsleerproces Cv s van werknemers en freelancers in het onderwijsleerproces Selectiecriteria bij inzet van externen Ingevulde docentenevaluaties Beschrijving overlegvormen 4. Leermiddelen en ondersteunende faciliteiten Leermiddelen URL s en inlogcodes digitale leermiddelen Gebruikersinstructies en handleidingen bij digitale leermiddelen Gebruikersinstructies en handleidingen bij papieren leermiddelen 5. Opleidingsprogramma Opleidingsprogramma/curriculum Eindtermen/Exameneisen Didactisch concept van de opleiding 6. Afspiegeling werkpraktijk Opleidingsprogramma 7. Examinering en beoordeling Beschrijving examenprocedure Proefexamen 8. Informatievoorziening Contract met afnemer/deelnemer Correspondentie aan afgewezen deelnemer examen Reclame-uitingen/brochures 9. Organisatie Deelnemerslijst(en) met NAW-gegevens, cursus en periode Annuleringsregeling Algemene voorwaarden Beschrijving procedure door opleidende instelling Standaard geheimhoudingsverklaring Contract, waarin geheimhoudingsverklaring staat Procedure bereikbaarheid Beschrijving verwerking evaluatie resultaten 10. Klanttevredenheid (incl. klachtenprocedure) Ingevulde cursus- en docentenevaluaties Klachtenprocedure, inclusief beroepsprocedure 11

12 Gegevens opleidingsinstituut Gegevens opleidingsinstituut Officiële naam en rechtsvorm Locatienaam Straat (vestigingsadres) Huisnummer (vestigingsadres) Postcode (vestigingsadres) Postadres Postcode (postadres) Plaats (postadres) Telefoonnummer adres algemeen Website Kamer van Koophandel nummer en uittreksel 1 Gegevens contactpersoon Voorletters en roepnaam Achternaam (incl. tussenvoegsel) Functie Geslacht adres Telefoonnummer (direct) 1 Uittreksel KvK: dit uittreksel mag maximaal 4 weken ouder zijn dan de datum van ondertekening van de erkenningsaanvraag 12

13 Naam opleiding 2 Opleidingsvorm 3 Waardepapier 4 Mondeling Schriftelijk In company Diploma Certificaat Verklaring Verklaring deelname 2 Gebruik de namen van de opleidingen/cursussen zoals u ze vermeldt in uw eigen communicatie met de markt. SVH behoudt zich het recht voor om in het belang zowel van herkenbaarheid als van aansluiting bij de branchekwalificatiestructuur waar nodig een opgegeven naam te wijzigen op zijn website. 3 Een kruisje in de betreffende kolom mondeling, schriftelijk of in-company volstaat (meerdere kruisjes per opleiding mogelijk). 4 In de betreffende kolom aankruisen (één kruisje per opleiding/cursus) met welk waardepapier de opleiding/cursus wordt afgesloten. 13

14 Akkoordverklaring Ondergetekende is actief bij een opleidingsinstituut van horeca- of horecagerelateerde opleidingen hetgeen blijkt uit onder meer algemeen toegankelijke publicaties over zijn opleidingsaanbod. Ondergetekende onderschrijft zonder voorbehoud de Erkenningsregeling Horecaopleidingen en verklaart zich bereid deze regeling na te leven, en bij bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van de horecaopleidingen te houden aan het gestelde in deze regeling. Ondergetekende is bekend met de bepaling dat zijn instituut na het indienen van deze Akkoordverklaring zal worden bezocht voor een audit door SVH. Doel van de audit is te toetsen of de betreffende opleidingen van het opleidingsinstituut zich op basis van deze Akkoordverklaring daadwerkelijk conformeren aan de eisen zoals gesteld in de Erkenningsregeling Horecaopleidingen zoals deze van kracht is met ingang van 1 januari Datum Plaats Naam Functie : : : : Handtekening : 14

15 Erkenningseisen Alle auditbare onderdelen dienen als positief beoordeeld te zijn om voor de erkenning in aanmerking te komen, tenzij anders aangegeven. Beoordeling vindt plaats in termen van V (voldoende), O (onvoldoende) of n.v.t. (niet van toepassing). Indien een onderdeel niet van toepassing is en daarom beoordeling niet kan plaatsvinden, wordt voor dat onderdeel op het scoreformulier een V toegekend. N.v.t. heeft daarmee geen nadelige gevolgen voor het eindoordeel. Het opleidingsinstituut krijgt drie maanden de gelegenheid om met verbeteracties een O om te zetten in een V. Resultaatgebied Onvoldoende Opleidingsprogramma Erkenningseis Het opleidingsprogramma is van voldoende kwaliteit 1. De opleiding dekt, indien van toepassing, het aangegeven opleidingsniveau. is. Criterium Beoordeling Aantoonbaar met 2. In het opleidingsprogramma wordt, indien van toepassing, per opleiding aangegeven en onderbouwd wat het eindniveau van de opleiding 3. In het opleidingsprogramma wordt per vak het aantal les(contact) uren en huiswerkuren ondubbelzinnig en specifiek benoemd. 4. De studiegids of -informatie resp. de website bevat voor iedere opleiding ten minste de volgende informatie: Voldoende N.v.t. Opleidingsprogramma Opleidingsprogramma Reader Opleidingsprogramma naam van de opleiding; inhoud van de opleiding; duur van de opleiding; 15

16 Resultaatgebied Afspiegeling werkpraktijk Erkenningseis De opleiding bereidt de deelnemer voor op de huidige werkpraktijk Criterium Beoordeling Aantoonbaar met doelstellingen van de opleiding (welke kennis/kunde heeft de cursist opgedaan na het volgen van de opleiding); studiebelasting voor de deelnemer d.w.z. de tijd die de deelnemer aan de opleiding/huiswerk kwijt is in uren; kwalificaties die behaald kunnen worden (indien van toepassing); aanvangsniveau waar vanuit gegaan wordt (d.w.z. eventuele vooropleiding vereisten); data waarop de opleiding start en eindigt, examenperiode en tussenliggende contacturen; locatie waar de contacturen plaatshebben; informatie over het verstrekte studiemateriaal en/of over het aan te schaffen studiemateriaal. 5. De leerdoelen zijn een afgeleide van de actuele werkpraktijk. 6. De werkpraktijk staat in de opleiding centraal. Voldoende Onvoldoende N.v.t. Informatiebrief / -mail aan deelnemer Informatiebrief / -mail aan deelnemer Opleidingsprogramma Exameneisen en (hieraan verbonden) leerdoelen Opleidingsprogramma Didactisch concept 16

17 Resultaatgebied Lesmateriaal en faciliteiten Erkenningseis Lesmateriaal en faciliteiten geven de deelnemer en docent voldoende ondersteuning Criterium Beoordeling Aantoonbaar met 7. De inhoud van het lesmateriaal sluit aan op de actuele beroepspraktijk. 8. Het lesmateriaal sluit aan op de inhoud van de opleiding. 9. De lesmethode sluit aan op het niveau van de deelnemers. 10. De structuur van het lesmateriaal is duidelijk beschreven. * 11. Bij gebruik van multimedia is het gemakkelijk voor docenten en deelnemers om in te loggen en te navigeren. Zo niet, dan is er een heldere gebruikersinstructie of handleiding bij. * 12. Medewerkers in het onderwijsleerproces beschikken over middelen (bijv. leermiddelen, ruimte, beamer, smartboard, dranken, voedingsmiddelen, keuken-/restaurantvoorzieningen) om de opleiding adequaat te kunnen uitvoeren. Voldoende Onvoldoende N.v.t. Praktijkgerichte voorbeelden in lesmateriaal Lesmateriaal Lesmateriaal Opleidingsprogramma/ curriculum Profiel deelnemers Benoemd niveau in lesmateriaal Structuur lesmateriaal Toegankelijkheid multimedia Gebruikersinstructies en handleidingen 17

18 Resultaatgebied Erkenningseis Criterium Beoordeling Aantoonbaar met * 13. Deelnemers hebben toegang tot e- learning faciliteiten indien de opleiding of het examen dit verplicht stelt. Het opleidingsinstituut biedt deelnemers die niet over deze faciliteiten beschikken, de mogelijkheid zich toegang te verschaffen tot deze faciliteiten. Voldoende Onvoldoende N.v.t. Toegankelijkheid multimedia Docenten Docenten van het opleidingsinstitu ut hebben voldoende inhoudelijke en didactische kwaliteit 14. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van werknemers in het onderwijsleerproces en management zijn schriftelijk vastgelegd. 15. Alle docenten en ingehuurde externe docenten zijn aantoonbaar deskundig op het onderwerp dat ze doceren of waarin ze begeleiding geven (vakinhoudelijk). 16. Uit de cv's blijkt dat de medewerkers beschikken over relevante kwalificaties en ervaring (didactisch). 17. Het opleidingsinstituut voert ten minste 1x per 6 maanden toezicht uit op het werk van de docent en de door hem verzorgde begeleiding. * 18. De docenten en begeleiders zijn bekend met de werkpraktijk van de deelnemers en de actuele eisen die in de branche gelden. Functiebeschrijving medewerkers en docenten van opleidingsinstituut Selectiecriteria bij inzet externen Cv docenten, begeleiders en freelance docenten van opleidingsinstituut (op papier) Cv docenten, begeleiders en freelance docenten van opleidingsinstituut (op papier) Ten minste 5 ingevulde docentenevaluaties Feedback- en beoordelingsinstrumenten Docenten-overlegvormen 18

19 Resultaatgebied Informatievoorziening Erkenningseis De opleidende instelling verschaft de deelnemer correcte en volledige informatie over de opleiding, gedurende en voorafgaand aan de opleiding Criterium Beoordeling Aantoonbaar met 19. De (schriftelijk of mondeling) verstrekte informatie aan potentiële deelnemers is waarheidsgetrouw en accuraat. * 20. De taal in contracten met deelnemers is helder en eenduidig. 21. In wervingscampagnes of -materiaal respecteert het opleidingsinstituut de reclamecode voor cursussen: Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert, respectievelijk onder welke auspiciën de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijs niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende graden. Voldoende Onvoldoende N.v.t. Materiaal op website, studiegidsen, corporate brochures voor B-to-B etc. Contracten in helder Nederlands of Engels. Bij contracten opgemaakt in een andere taal dan Nederlands, kan door de auditor een vertaling worden gevraagd. Wervingscampagnes, reclame-uitingen, website Opleidingsprogramma, studiegids 22. Het contract tussen opleidingsinstelling en afnemer/deelnemer bevat tenminste een omschrijving van: naam van de opleiding en de naam van het opleidingsinstituut; Contracten met deelnemers 19

20 Resultaatgebied Erkenningseis Criterium Beoordeling Aantoonbaar met Opleidingskosten en eventuele overige kosten; Voldoende Onvoldoende N.v.t. Contracten met deelnemers betalingsvoorwaarden; Contracten met deelnemers wijze van betaling; Contracten met deelnemers duur van het contract; Contracten met deelnemers annuleringsvoorwaarden en de mogelijkheden tot restitutie van gelden; Bedenktermijn die overeenkomt met de wettelijke voorschriften. * 23. Minimaal twee weken voor aanvang van de opleiding is aan de ingeschreven afnemers/deelnemers doorgegeven of de opleiding wel of niet doorgaat. Indien deze niet doorgaat, geeft de opleidende instelling de deelnemer door welk alternatief hij heeft binnen de eigen instelling. * 24. De deelnemer wordt voor de start van de opleiding geïnformeerd over de inhoud, examenperiode zodat hij nog voldoende mogelijkheid heeft om zich op tijd aan te melden voor het examen en zich inhoudelijk op het examen voor te bereiden, of om een alternatieve opleiding te zoeken voor het contract getekend is. Contracten met deelnemers Contracten met deelnemers Correspondentie met deelnemers Correspondentie met deelnemers 20

SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen

SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen SVH Erkenningsregeling Horecaopleidingen 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 4 3 Doel van de branche-erkenning van horecaopleidingen 5 4 Beschrijving erkenningsproces 5 5 Reikwijdte en werkingssfeer

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek. Educatie. Inleiding. Algemeen. Kwaliteitsregels

Kwaliteitshandboek. Educatie. Inleiding. Algemeen. Kwaliteitsregels Inleiding Het kwaliteitsboek educatie van richt zich op de volgende voor het beroepsonderwijs relevante beginselen, conform de eisen van CRKBO (Centraal Register Kort BeroepsOnderwijs). Algemeen werkt

Nadere informatie

AUDIT CRKBO-registratie bij. Naam contactpersoon KVS. Audit Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs

AUDIT CRKBO-registratie bij. Naam contactpersoon KVS. Audit Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs AUDIT CRKB-registratie bij Naam contactpersoon KS Audit Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs De audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs:

Nadere informatie

AUDIT CRKBO-registratie bij

AUDIT CRKBO-registratie bij AUDIT CRKBO-registratie bij Audit KWALITEITSCODE VOOR OPLEIDINGSINSTITUTEN VOOR KORT BEROEPSONDERWIJS De audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: 1. zorgvuldigheidsbeginsel

Nadere informatie

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX

Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Reglement Erkenning Opleidingsinstituten ATEX Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Stichting ATEX Bestuur van Stichting ATEX. b. Opleidingsinstituut Het bedrijf of organisatie

Nadere informatie

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat?

Handleiding voor opleidingsorganisaties. Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Handleiding voor opleidingsorganisaties Een erkenning voor de kraamzorgopleiding, hoe werkt dat? Een erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende De branche-erkenning voor de brancheopleiding kraamverzorgende

Nadere informatie

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004

ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING. Uitgave juni 2004 ERKENNINGSREGELING KEURMERK OPLEIDINGSINSTITUTEN BEDRIJFSHULPVERLENING Uitgave juni 2004 NIBHV 2004 Artikel 1 Begrippen Hierna wordt verstaan onder: Erkenningsregeling: de Erkenningsregeling Keurmerk Opleidingsinstituten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Instituut Memo

Algemene voorwaarden van Instituut Memo Algemene voorwaarden van Instituut Memo Artikel 1 Toepassing 1. Door inschrijving verklaart de Student de algemene voorwaarden van Instituut Memo te kennen en te accepteren. 2. Deze voorwaarden zijn van

Nadere informatie

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao

Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Reglement Erkenning Leerbedrijven Curaçao Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: KBB Leerbedrijf Reglement Student Onderwijsinstelling BPV Leermeester Praktijkbegeleider Het

Nadere informatie

Reglement van Toelating

Reglement van Toelating Reglement van Toelating Begripsbepalingen Artikel 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: de Orde: de Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors; het Bestuur: het bestuur van de Nederlandse

Nadere informatie

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg

REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg REGLEMENT Tijdelijke stimuleringsregeling EVC Gehandicaptenzorg I. Definities/begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: VGN: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland. StAG: Stichting Arbeidsmarkt

Nadere informatie

AUDIT CRKBO-registratie bij. Naam contactpersoon KVS. Audit Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs

AUDIT CRKBO-registratie bij. Naam contactpersoon KVS. Audit Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs AUDIT CRKBO-registratie bi Naam contactpersoon Seminars op Maat De heer drs. W.N. Boonstra KVS Audit Kwaliteitscode oor opleidingsinstituten oor kort beroeps onderwis De audit richt zich op de beginselen

Nadere informatie

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs.

Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Algemene Voorwaarden Taalinstituut Spaans in Nijmegen Afgeleid van de Algemene Voorwaarden voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de Branchevereniging Nederlandse Raad voor Training en Opleiding

Nadere informatie

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en)

Handleiding Branche erkende opleidingen. Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Handleiding Branche erkende opleidingen Voor opleidingsorganisaties over de erkenning branche erkende opleiding(en) Een korte inleiding op de verschillende branche opleidingen Algemeen over de branche

Nadere informatie

Formulier Erkenningsaanvraag

Formulier Erkenningsaanvraag Formulier Erkenningsaanvraag Een erkenningsaanvraag voor de cursus Preventieassistent kan ingediend worden door het bijgaande Formulier naar waarheid in te vullen en gevraagde documentatie bij te voegen.

Nadere informatie

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder:

Begripsomschrijving REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE. Artikel 1. In dit Reglement wordt verstaan onder: REGLEMENT VOOR PERMANENTE EDUCATIE Begripsomschrijving Artikel 1 In dit Reglement wordt verstaan onder: Stichting De Stichting Register Financieel Echtscheidingsadviseurs Bestuur Het bestuur van de Stichting

Nadere informatie

Regeling Scholing Jeugdzorg

Regeling Scholing Jeugdzorg Regeling Scholing Jeugdzorg Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang heeft het FCB-bestuur in afstemming met sociale partners besloten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs

Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE BEROEPSOPLEIDING ZWEMONDERWIJS Algemene voorwaarden Nationale Beroepsopleiding Zwemonderwijs Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed oor (her)certificatie. Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Makelaar Bedrijfsmatig Vastgoed Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v

Nadere informatie

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants

Besluit erkennen onderwijsinstellingen. permanente educatie registeraccountants. Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Besluit erkennen onderwijsinstellingen permanente educatie registeraccountants 4 december 2006 Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants Inleiding Op grond van artikel 10 van de Nadere voorschriften

Nadere informatie

1 Product Komt Nr. NRTO eis Bewijs / Toelichting V O NVT

1 Product Komt Nr. NRTO eis Bewijs / Toelichting V O NVT Checklist voor audit NRTO-eisen 1 Product Komt Nr. NRTO eis Bewijs / Toelichting V O NVT Transparantie 1.1 Het NRTO-lid zorgt voor waarheidsgetrouwe en accurate informatie (schriftelijk of mondeling) aan

Nadere informatie

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I

REGLEMENT Erkenning leerbedrijven van Kenniscentrum PMLF januari Uitgave: PMLF Loire AK Den Haag E I Uitgave: PMLF Loire 150 2491 AK Den Haag E info@pmlf.nl I www.pmlf.nl Tweede uitgave januari 2013 2 Reglement erkenning leerbedrijven van KC PMLF Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW

Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Regeling Toekomstgerichte Scholing FLOW Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015

Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het

Nadere informatie

Format erkenningsaanvraag verkorte brancheopleiding kraamverzorgende

Format erkenningsaanvraag verkorte brancheopleiding kraamverzorgende Format erkenningsaanvraag verkorte brancheopleiding kraamverzorgende Voor opleidingsorganisaties zonder Crebo-erkenning Instructie Dit formulier kan gebruikt worden door opleidingsorganisaties om een aanvraag

Nadere informatie

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB)

Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Conceptversie 2 feb. Subsidiereglement van de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer over de weg en de Verhuur van Mobiele Kranen (SOOB) Geldend per 1 maart 2011 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV GL) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Agrarisch Vastgoed Kamer Agrarisch Vastgoed Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING

REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING REGLEMENT KEURMERK STICHTING GARANTIEWONING Artikel 0: Definities Artikel 1: Stichting GarantieWoning Artikel 2: Reglement Artikel 3: Keurmerk Artikel 4: Het verlenen van het keurmerk GarantieWoning Artikel

Nadere informatie

Regeling Kwalificerende opleidingen

Regeling Kwalificerende opleidingen Regeling Kwalificerende opleidingen Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie bij woningcorporaties, heeft het FLOW-bestuur in afstemming met sociale partners besloten dat zij meer wil doen om werkgevers

Nadere informatie

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012

Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 Toelichting procedure deelname aan experimenten 2011-2012 1. Procedure 2 2. Aanvragen en toekennen experimenten 2011-2012 2 3. Belangrijke elementen uit ministeriële regeling 3 4. Instructie bij Voortzetten

Nadere informatie

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma

Accreditatiecommissie Accreditatiereglement Stichting Raad van Eerste Hulp Diploma 1. AANVRAAGFORMULIER T.B.V. ACCREDITATIE VAN SCHOLINGSACTIVITEITEN Uitsluitend voor de accreditatie van een scholing (ook E-learning) van meer dan één dag (geldt ook voor 2 x 3 uur verspreid over 2 dagen)

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Taxateur Wet waardering onroerende zaken Kamer WOZ :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -...

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011

Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Kwaliteitsregister Apothekersassistenten (KAA) REGISTRATIEBESLUIT oktober 2011 Artikel 1. Begripsomschrijving In dit besluit wordt verstaan onder: 1. wet: de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit School voor Spiritualiteit Opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Ondergetekende meldt zich aan als student voor:* 0 de gehele opleiding Maatschappelijke Spiritualiteit 0 één of

Nadere informatie

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO)

Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Aanvraag formulier Toelating tot de Stichting Verenigde Register Operational Auditors (SVRO) Niet in te vullen door aanvrager: Diploma akkoord: ja/nee Werkervaring akkoord: ja/nee Documenten akkoord: ja/nee

Nadere informatie

Intentieverklaring. Kwaliteitsborging brancheonderwijs

Intentieverklaring. Kwaliteitsborging brancheonderwijs Intentieverklaring Kwaliteitsborging brancheonderwijs Partijen ProVoet, vertegenwoordigd door dhr. C. van de Groes, directeur, verder te noemen ProVoet en.. (naam opleider), vertegenwoordigd door. (naam

Nadere informatie

Verzoek tot Inschrijving

Verzoek tot Inschrijving Vul dit formulier in blokletters in en stuur het samen met een kopie van uw identiteitsbewijs naar: Open Universiteit Faculteit Psychologie T.a.v. mw. Susan Meijer Antwoordnummer 4400 6400 VC Heerlen Verzoek

Nadere informatie

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015

Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Regeling Scholing Kinderopvang per 1 juli 2015 Inleiding Gezien de arbeidsmarktsituatie in Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening, Jeugdzorg en Kinderopvang, heeft het FCB-bestuur in afstemming met

Nadere informatie

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv vast:

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv vast: Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv Gelet op: - artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb. 2007, 375; hierna: de Wbtv); - de artikelen 11, aanhef en onder b, 13 en 14 van het Besluit

Nadere informatie

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors

Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Pasfoto Aanvraagformulier Toelating tot de Vereniging van Register Operational Auditors Retouradres U kunt het ingevulde en ondertekende formulier, inclusief de bijlagen, sturen naar: Secretariaat IIA

Nadere informatie

Keurmerkregeling Pamas

Keurmerkregeling Pamas Pamas p/a NML Boompjes 40 3011 XB Rotterdam pamaskeurmerk.nl Keurmerk voor maritieme academische technische cursussen Keurmerkregeling Pamas 1 Doelstelling en werking 1.1 Doelstelling Pamas stelt zicht

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG

EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG EXAMENREGLEMENT LEERGANG COMPLIANCE OFFICER LEERGANG COMPLIANCE PROFESSIONAL LEERGANG COMPLIANCE OFFICER IN DE ZORG Dit examenreglement heeft betrekking op de examinering van de opleidingen: Leergang Compliance

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016

ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 ACCREDITATIEREGLEMENT SKJ, versie 1.2 d.d. 29 februari 2016 Dit reglement regelt de accreditatieprocedure en legt de beoordelingscriteria vast aan de hand waarvan de scholingsactiviteit door de Accreditatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Blij met taal

Algemene Voorwaarden Blij met taal Algemene Voorwaarden Blij met taal Liselot van der Sluis Waterpoort 33 5662 VK Geldrop Kvk nummer: 35368519 Deze Algemene Voorwaarden treden in werking per 1 september 2016. Inhoud Artikel 1 Artikel 2

Nadere informatie

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010.

De regeling NGK Erkende Smederij treedt in werking op 1-1-2010. NGK ERKENDE SMEDERIJ VOORWOORD 3 ERKENNING 4 AANVRAAG 4 VAKBEKWAAMHEID 5 INITIËLE AUDIT 5 TUSSENAUDIT 6 HERAUDIT 6 AUDITBEGRIPPEN 7 VERVALLEN/INTREKKING VAN DE ERKENNING 7 WEIGEREN VAN EEN ERKENNING 8

Nadere informatie

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: ALGEMENDE VOORWAARDEN EDUCATIE DOOR BANGERT EN VAN HAGEN (BENVH) 1. Definities In deze educatievoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a) BENVH: onderneming met vestigingen in Reuver (offenbekermarkt

Nadere informatie

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek

Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificatieschema Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Toepassingsgebied: Certificering Exameninstelling Transport & Logistiek Certificering en geldigheidsduur Eisen te stellen aan de

Nadere informatie

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs

Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing als exameninstelling voortgezet onderwijs Voorlichtingspublicatie Betreft de onderwijssector(en) Informatie DUO/ICO Primair onderwijs po 079-3232333 Aanvraagprocedure voor scholen voor voortgezet speciaal onderwijs: verstrekking van een aanwijzing

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden opleidingen Plein C 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 2. Cursuscontract: de specifieke afspraken

Nadere informatie

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden.

4. Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden MSP Opleidingen - www.mspopleidingen.nl Artikel 1: Definities 1. MSP Opleidingen, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MSP Opleidingen

Nadere informatie

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens.

Algemeen 1 Het examen kan niet in delen worden afgelegd. 2 Dit reglement geldt voor alle door de Stichting afgenomen examens. EXAMENREGLEMENT Begripsomschrijving Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: Beroepscommissie een door het Bestuur benoemde commissie, bestaande uit drie ter zake deskundige onafhankelijke leden,

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën,

Directie Financiële Markten. 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100. Erkenningsregeling permanente educatie Wft. De Minister van Financiën, Directie Financiële Markten Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 26 mei 2008 FM 2008-00913 M Stcrt. nr. 100 Onderwerp Erkenningsregeling permanente educatie Wft De Minister van Financiën, Gelet op artikel

Nadere informatie

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER

BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER BEOORDELINGSKADER EN -PROCEDURE VOOR DE CERTIFICERING VAN BEDRIJFSOPLEIDINGEN TOURMANAGER 1. INLEIDING Het certificeringsonderzoek voor de aanbieders van opleidingen voor tourmanager heeft de vorm van

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst

Algemene voorwaarden. Inhoudsopgave. Artikel 1: Definities. Artikel 2: Toepasselijkheid. Artikel 3: Aanbod. Artikel 4: Overeenkomst Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten en (digitaal) lesmateriaal aan scholen, particulieren en organisaties van http://www.wiskundezonderboek.nl/ Inhoudsopgave Artikel

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

School voor Spiritualiteit

School voor Spiritualiteit Aanmeldingsformulier Geestelijke Begeleiding Ondergetekende meldt zich aan als student voor de opleiding Geestelijke Begeleiding 2015-2017/18 Persoonlijke gegevens: Achternaam:.. Volledige voornamen:..

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.psy-zo.nl

Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.psy-zo.nl Algemene voorwaarden onderwijs Algemene Voorwaarden voor verkoop van onderwijsdiensten aan particulieren en organisaties van www.psy-zo.nl Versie februari 2014 Inhoudsopgave Artikel 1: Definities Artikel

Nadere informatie

Examenreglement MOA Field Force Trainer.

Examenreglement MOA Field Force Trainer. Het examenreglement Examenreglement MOA Field Force Trainer. 1 Het digitale examen wordt afgenomen door MOA. De MOA FFT Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor dit self- completion MOA examen.

Nadere informatie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie K ruisplein 25 3 014 D B Rot terdam Postbus 8 57 3000 AW Rotterdam T 010 20 6 65 5 0 F 010 213 03 8 4 info @ kbi.nl w w w. kbi.nl KBI Accreditatiereglement voor de Centrale Opleidings- en Examencommissie

Nadere informatie

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015

Type cursus Datum Groep Aanvang. 2015 Vrijdag 20 februari 2015 t/m 27 maart 2015 Persoonlijke informatie deelnemer Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon Fax thuis E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Zakelijke informatie (indien van toepassing) Bedrijf

Nadere informatie

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA

Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Reglement aanwijzing opleiding door de CEA Voor inschrijving in het register van de Nederlandse Orde van Accountants- Administratieconsulenten dienen kandidaten op grond van artikel 53 Waa de opleiding

Nadere informatie

Examen Preventiemedewerker

Examen Preventiemedewerker Examenreglement voor de Organisator en Examinator Examen Preventiemedewerker NIBHV Examenreglement Preventiemedewerker Revisie: 1 03-11-2006 1 / 10 Dit examenreglement bestaat uit twee delen Deel I beschrijft

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen

Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Aanvraagformulier voor registratie in het SCVM-register Kamer Woningen Persoonsgegevens (Privé) Naam :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:. -. -... Adres Postcode Telefoon E-mail :.......... :.. Woonplaats

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving

EXAMENREGLEMENT. Examen Integraal Adviseren. Begripsomschrijving EXAMENREGLEMENT Examen Integraal Adviseren Begripsomschrijving Artikel 1 Assessor Beroepscommissie Bestuur Commissie Vakbekwaamheid Directeur Fraude Examengecommitteerde Kandidaat Toetstermen Reglement

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015

Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Algemene Voorwaarden School of Mavericks Per 1 september 2015 Artikel 1 - Definities Onderwijs: Onderwijs, opleiding, cursus en/of training, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs:

Nadere informatie

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional.

a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie opgenomen professional. Algemene voorwaarden Trainingen, Opleidingen en Scholingen Artikel 1 Definities a) Coördinator LIMIS trainingen, scholingen en opleidingen: De door LIMIS benoemde en als zodanig in de LIMIS organisatie

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen

Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Algemene Voorwaarden voor cursussen en trainingen Hier vindt u onze Algemene Voorwaarden voor cursussen. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van het cursusaanbod en bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN

Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN Persoonsgegevens (Privé) Naam Aanvraagformulier voor (her)certificatie (DNV) en (her)registratie (SCVM) Makelaar/Taxateur Onroerende Zaken Woningen Kamer WONINGEN :.... m/v Voorletters :.. Geboortedatum:.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde

Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Algemene Voorwaarden SPRINGBOON Trainingscentrum voor Kindkunde Op alle met SPRINGBOON gesloten overeenkomsten door deelnemers zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Dit geldt voor zowel

Nadere informatie

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel

Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Algemene inschrijvingsvoorwaarden Kenniscenter de Kempel Deze regeling Is vastgesteld door de directie van Kenniscenter de Kempel (KCDK) op 27 maart 2017 en is als bijlage te vinden op de website van Kenniscenter

Nadere informatie

R REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN

R REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN Pagina 1 van 7 R501.00 R501.00 REGLEMENT VOOR CERTIFICATIE VAN VAKBEKWAAMHEID VAN PERSONEN 1. ALGEMEEN Het NIL kan, onder door het NIL vastgestelde voorwaarden, aan personen een certificaat van Vakbekwaamheid

Nadere informatie

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012

REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 REGLEMENT INSTROOMBEVORDERING VOOR DEELNEMERS MET AFSTAND TOT DE ARBEIDSMARKT - 2012 (definitieve versie : 13-08-2012) Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Voorwaarden... 3 Artikel 3 Inschrijving

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Kwaliteitsborging cursusmateriaal

Kwaliteitsborging cursusmateriaal Kwaliteitsborging cursusmateriaal Nog nader vast te stellen en te bekrachtigen Postbus 42530 3006 DA Rotterdam 010-212 46 85 info@nrvt.nl www.nrvt.nl 2/5 Beoordeling cursusmateriaal Permanente Educatie

Nadere informatie

Regeling Toelatingscommissie PThU

Regeling Toelatingscommissie PThU Regeling Toelatingscommissie PThU Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Commissie: de toelatingscommissie die door het college van bestuur wordt benoemd voor het uitvoeren

Nadere informatie

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie.

1.4 U ontvangt binnen een week na inschrijving een digitale bevestiging met daarbij de factuur en eventuele verdere informatie. Algemene Voorwaarden The Physiology Academy Artikel 1. Inschrijven 1.1 Inschrijven voor deelname aan een scholingsactiviteit van The Physiology Academy kan via de website van The Physiology Academy. Dit

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coaching & Training

Algemene Voorwaarden Coaching & Training Algemene Voorwaarden Coaching & Training Artikel 1 Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen

Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen Algemene Voorwaarden Opleiding & Cursussen 1. Totstandkoming van de overeenkomst 1.1 Inschrijving geschiedt door aanmelding per email, telefonisch, in de salon of via het inschrijfformulier. 1.2 Na inschrijving

Nadere informatie

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep

KMS. Reglement klacht-bezwaar-beroep Pagina 1 van 6 TÜV Rheinland Nederland B.V. Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen 2 Definities en afkortingen 3.1 Werkwijze afhandelen klacht 3.2 Werkwijze afhandelen bezwaar 3.3 Werkwijze afhandelen beroep

Nadere informatie

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis

Algemene en annuleringsvoorwaarden van Het Talenhuis Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Leeuwarden onder nummer: 31-2013, d.d. 1 mei 2013. Indien u vragen of mededelingen heeft betreffende uw registratie of inschrijving voor een

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B

Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Opleidingen INSCHRIJFFORMULIER CURSUS FITNESS- TRAINER B Ondergetekende: Achternaam Voorletters Voornaam Geboortedatum : man / vrouw* Adres Postcode/woonplaats Telefoon E- mail Vooropleiding Bij afwijkend

Nadere informatie

Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen

Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen Beleidsregels ter zake van het aanwijzen van accountantsopleidingen Voor inschrijving in het accountantsregister van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) dienen kandidaten op grond van

Nadere informatie

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v.

Klachtenregeling. Directeur De directeur van Pool Management & Organisatie b.v. Klachtenregeling Inleiding Klachtenregeling Pool Management Academy inzake cursussen, trainingen, opleidingen, coaching of begeleidingstrajecten, uitgevoerd door Pool Management Academy in opdracht van

Nadere informatie

Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden RAS-Examenbureau

Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden RAS-Examenbureau Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden RAS-Examenbureau Algemene aanmeldings- en betalingsvoorwaarden RAS-Examenbureau september 2014 Pagina 1 van 6 DEFINITIES Artikel 1 a. RAS: Stichting Raad voor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR

ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMENE VOORWAARDEN ERASMUS CENTRUM VOOR ZORGBESTUUR ALGEMEEN Artikel 1 Algemene bepalingen a) De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen de Programma s van Erasmus Centrum voor

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS

REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE REGISTER OPERATIONAL AUDITORS Artikel 1 Auditor Bestuur Begrippen en afkortingen Een persoon die een objectief onderzoek uitvoert met als doel een onafhankelijk oordeel te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RELATIE TUSSEN OPLEIDINGSINSTITUUT KMBV (KMBV) EN HAAR DEELNEMERS/OPDRACHTGEVERS Artikel 1 Definities a) "KMBV": Opleidingsinstituut KMBV (vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO

Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Algemene voorwaarden HTM examens Q-CBT-CT-TR en Q-CBT-CO Op alle examens die in opdracht van HTM door de Management- Sharing worden afgenomen zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing. Kandidaten

Nadere informatie

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst

Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Aanmeldingsformulieren Boekondernemer van de Toekomst losse moduledag(en) Op weg naar een vitale toekomst Volg nu losse moduledagen uit het BOvdT programma! Voor iedereen die niet het 7-daagse Boekondernemer

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie