Erkenningsregeling Horecaopleidingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Erkenningsregeling Horecaopleidingen"

Transcriptie

1 Erkenningsregeling Horecaopleidingen 1

2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Definities 3 3 Beschrijvingen 4 4 Reikwijdte en werkingssfeer Gebruik SVH keurmerk 4 5 Erkenningsregeling Erkenningsprocedure Indien aanvraag Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie Fase 2: Audit Verlenen van Erkenning Vervolgerkenning Duur van de erkenning Kosten voor erkenning Kosten Fase Kosten Fase Erkenningseisen 8 7 Verplichtingen Verplichtingen van het opleidingsinstituut Verplichtingen van SVH 9 8 Opschorten, beëindigen dan wel intrekken van de erkenning 9 9 Bezwaar en beroep Slotbepaling 10 Aan te leveren documenten 11 Gegevens opleidingsinstituut 12 Akkoordverklaring 14 Erkenningseisen 15 2

3 1 Inleiding Initiële scholing en permanente educatie vormen voor de bedrijfstak horeca een essentieel onderdeel van de activiteiten om te zorgen voor voldoende competente ondernemers en medewerkers in de bedrijfstak horeca. Het opleiden voor de bedrijfstak wordt overgelaten aan de markt. Indien voor bepaalde beroepen of beroepsonderdelen geen of onvoldoende opleidingen voorhanden zijn, kan SVH een initiërende en/of stimulerende rol vervullen. Op initiatief van sociale partners hanteert de bedrijfstak Horeca sinds 2002 een erkenningsregeling (voorheen accreditatieregeling) voor horecaopleidingen, waarin de criteria staan die de kwaliteit van het opleidingsaanbod in de horecabranche moeten waarborgen. De Erkenningsregeling Horecaopleidingen is er vanuit SVH primair op gericht om cursisten en/of bedrijven verantwoord door te kunnen verwijzen naar een branche-erkende opleiding. Cursisten en/of opleidingsinstituten kunnen geen rechten ontlenen aan de erkenning door de bedrijfstak. Met deze Erkenningsregeling Horecaopleidingen wordt het belang van de branche indirect gediend: toename van professionalisering van ondernemers en medewerkers in de horeca. In deze Erkenningsregeling Horecaopleidingen is beschreven aan welke eisen een opleidingsinstituut en de door het opleidingsinstituut aangeboden horecaopleidingen moeten voldoen om in aanmerking te komen voor erkenning door SVH en op welke wijze de erkenningsprocedure vorm krijgt. 2 Definities Audit (extern): Auditor: Bestuurder: Erkenningscommissie Horecaopleidingen: Erkenningsprocedure Fase 1: Erkenningsprocedure Fase 2: Erkenningsregeling Horecaopleidingen Horeca- of horecagerelateerde opleiding: Opleiding: Onderzoek om vast te stellen in welke mate wordt voldaan aan de door de branche vastgestelde eisen voor de erkenning van horecaopleidingen. Dit onderzoek vindt plaats op de locatie van de exameninstelling. Een door SVH aangestelde persoon die belast is met de uitvoering van de audit en het opstellen van de auditrapportage. Directeur van SVH, aangesteld door de Raad van Toezicht van SVH. Commissie bestaande uit meerdere personen aangewezen door SVH, die beslist over de erkenning van horecaopleidingen met toepassing van de hiervoor door de horecabranche vastgestelde criteria. Fase 1 van de erkenningsprocedure omvat een beoordeling of de door aanvrager ingezonden benodigde documentatie en informatie inhoudelijk voldoen aan de erkenningseisen. Fase 2 van de erkenningsprocedure omvat een audit die een door SVH aangestelde auditor uitvoert op het opleidingsinstituut. De auditor stelt naar aanleiding van de audit een auditrapportage op. Deze Erkenningsregeling Horecaopleidingen Een opleiding die kennis, vaardigheden en attitudes binnen de horecacontext aanleert en relevantie heeft met werken en employability in de horecabranche. Omschreven, systematisch opgebouwd en samenhangend geheel van leeractiviteiten dat aan deelnemers wordt aangeboden met behulp van leermiddelen en contacturen. 3

4 Opleidingsinstituut: SVH: Particuliere opleidingsinstituten en contractafdelingen van regionale onderwijscentra die zonder overheidsbekostiging en op commerciële basis vak- en beroepsgerichte horecaopleidingen aanbieden. Stichting Vakbekwaamheid Horeca 2.0 gevestigd aan de Louis Braillelaan 16, 2719 EJ te Zoetermeer. SVH is gemandateerd om namens de bedrijfstak Horeca erkenningen af te geven. 3 Beschrijving Om in aanmerking te komen voor erkenning voor horecaopleidingen dient het opleidingsinstituut te voldoen aan door de branche vastgestelde criteria gericht op het waarborgen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut en het opleidingsprogramma, de kwaliteitszorg en de klachtenbehandeling. De erkenningsprocedure bestaat uit twee delen: Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie: Fase 2: Audit. De toetsing in Fase 1 omvat de beoordeling of de door het opleidingsinstituut ingediende documenten en informatie inhoudelijk voldoen aan de door de branche vastgestelde erkenningseisen. De toetsing in Fase 2 omvat de uitvoering van een audit door een door SVH aangestelde auditor op de locatie van het opleidingsinstituut. De auditor stelt naar aanleiding van de audit een auditrapportage op. De Erkenningscommissie Horecaopleidingen besluit op basis van de auditrapportage om al dan niet over te gaan tot erkenning van de beoordeelde horecaopleidingen van het opleidingsinstituut. 4 Reikwijdte en werkingssfeer De erkenningsregeling is bedoeld voor particuliere opleidingsinstituten en contractafdelingen van regionale onderwijscentra die zonder overheidsbekostiging vak- en beroepsgerichte horecaopleidingen aanbieden: - instituten met uitsluitend horecaopleidingen; - instituten met een breder opleidingsaanbod, waaronder één of meer horecaopleidingen. Alleen horecaopleidingen komen in aanmerking voor erkenning. Contacturen moeten een substantieel onderdeel uitmaken van de opleiding. De erkenning is gekoppeld aan de combinatie horecaopleiding en de opleidingsonderneming oftewel het opleidingsinstituut dat de erkenning heeft aangevraagd en is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel. De erkenning geldt dan ook niet wanneer genoemd instituut via een andere weg, bijvoorbeeld onder een andere naam of via een dochteronderneming, een opleiding met gelijke inhoud aanbiedt. 4.1 Gebruik SVH keurmerk Alleen opleidingsinstituten met horecaopleidingen die officieel door SVH erkend zijn, mogen het SVH keurmerk gebruiken in hun communicatie over hun erkende horecaopleidingen. Deze opleidingen staan vermeld in het SVH Register Erkende Horecaopleidingen. Het is niet toegestaan het gebruik van het SVH keurmerk door te licenseren aan derden. Alleen de officiële versies van het SVH keurmerk mogen worden gebruikt, zoals aangeleverd door SVH. Het keurmerk mag alleen worden gebruikt conform de richtlijnen die SVH heeft opgesteld. 4

5 Bij gebruik van het SVH keurmerk in drukwerk, dient vooraf een drukproef ter goedkeuring aan SVH te worden voorgelegd. Het SVH keurmerk dient bij digitaal gebruik als actieve link naar de website te worden gebruikt. Bij misbruik van het SVH keurmerk kan de erkenning van de horecaopleidingen worden ingetrokken. 5 Erkenningsregeling Horecaopleidingen 5.1 Erkenningsprocedure De erkenningsprocedure verloopt volgens de volgende stappen: 1. indienen aanvraag; 2. Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie; 3. Fase 2: Audit; 4. verlenen van de erkenning; 5. vervolgerkenning. Hieronder wordt de erkenningsprocedure beschreven Indienen aanvraag Het indienen van de aanvraag verloopt via de procedure zoals beschreven op Hierop staat alle informatie over de Erkenningsregeling Horecaopleidingen. Het opleidingsinstituut moet de aanvraag voor erkenning schriftelijk (hetzij op papier, hetzij digitaal) indienen bij SVH. Het opleidingsinstituut maakt daarbij gebruik van de formulieren genoemd onder Aan te leveren documenten en voegt de in de formulieren genoemde stukken bij. Alle documenten kunnen na tekening per post / worden verstuurd naar: SVH O.v.v. Erkenningsregeling Horecaopleidingen Postbus AH ZOETERMEER of naar o.v.v. Erkenningsregeling Horecaopleidingen De ontvangst van de erkenningsaanvraag wordt per omgaande door SVH aan het opleidingsinstituut bevestigd. SVH start Fase 1 van de erkenningsprocedure nadat de betaling van Fase 1 op de rekening van SVH is bijgeschreven (zie 5.3 Kosten voor erkenning). 5

6 Formulieren behorend bij de Erkenningsregeling Horecaopleidingen Om Fase 1 van de Erkenningsregeling Horecaopleidingen in gang te zetten, moet het opleidingsinstituut de Aan te leveren documenten, de aangevulde Gegevens opleidingsinstituut en de getekende Akkoordverklaring aan SVH terugsturen. Deze bestanden zijn opgenomen als onderdeel van de Erkenningsregeling Horecaopleidingen en zijn te vinden in dit bestand. Aan te leveren documenten Een overzicht van de documenten die door het opleidingsinstituut met de erkenningsaanvraag moeten worden meegezonden. Gegevens opleidingsinstituut Het formulier Gegevens opleidingsinstituut dient volledig te zijn ingevuld. Indien zich gedurende Fase 1 of 2 een wijziging in het aanbod voordoet waarvoor een erkenning is aangevraagd, dient het opleidingsinstituut dit per omgaande schriftelijk door te geven aan SVH. Akkoordverklaring De directie van het opleidingsinstituut verklaart dat het opleidingsinstituut akkoord gaat met het erkenningsreglement en de bijbehorende erkenningseisen accepteert. Deze verklaring dient te zijn ondertekend. Erkenningseisen Een overzicht van de erkenningseisen waarop het opleidingsinstituut zal worden beoordeeld Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie Nadat SVH de benodigde documenten en de betaling van het vereiste bedrag heeft ontvangen, wordt Fase 1 van de erkenningsprocedure gestart. Wanneer de gevraagde documenten door SVH ontvangen zijn vervalt de mogelijkheid om Fase 1 te annuleren en vindt er geen restitutie plaats. In Fase 1 wordt beoordeeld of de toegezonden documentatie en informatie inhoudelijk voldoet aan de door de branche vastgestelde erkenningseisen: SVH beoordeelt of de benodigde formulieren zijn ingevuld, de benodigde documenten zijn ingeleverd en de benodigde informatie is verstrekt door het opleidingsinstituut. SVH beoordeelt of de door het opleidingsinstituut ingediende documenten en informatie inhoudelijk voldoen aan de erkenningseisen die de branche heeft vastgesteld. Aanvragen die onvolledig zijn, worden niet in behandeling genomen. Het opleidingsinstituut wordt hierover ingelicht per brief. Het opleidingsinstituut krijgt drie maanden na dagtekening van de ontvangen brief de gelegenheid de ontbrekende documenten en/of informatie alsnog te verstrekken. In het geval het opleidingsinstituut hieraan niet voldoet wordt het door het opleidingsinstituut betaalde bedrag niet teruggestort. Het opleidingsinstituut ontvangt uiterlijk drie weken na de start van Fase 1 schriftelijk bericht over de uitkomsten van de beoordeling met motivatie. De uitkomst heeft betrekking op een van de volgende mogelijkheden: a) dat overgegaan kan worden naar Fase 2: Audit; b) dat informatie moet worden toegevoegd of bijgesteld. Hiervoor geldt een termijn van drie maanden. Na ontvangst van de gevraagde gegevens wordt de erkenningsprocedure alsnog vervolgd Fase 2: Audit Nadat de betaling van Fase 2 op de rekening van SVH is bijgeschreven (zie 5.3 Kosten voor erkenning), wordt Fase 2: Audit gestart. Wanneer de auditor door SVH is ingepland vervalt de mogelijkheid om Fase 2 te annuleren en vindt er geen restitutie plaats. De audit vindt plaats op de locatie van het opleidingsinstituut. De audit wordt uitgevoerd door een door SVH aangestelde auditor. De door SVH aangestelde auditor toetst of de praktische uitvoering van de opleiding(en) en het opleidingsproces voldoet aan de erkenningseisen die de horecabranche heeft vastgesteld. 6

7 De Erkenningscommissie Horecaopleidingen beslist of een erkenning al dan niet kan worden toegekend. Het opleidingsinstituut ontvangt uiterlijk vier weken na de uitvoering van de audit een schriftelijke motivatie waarin staat of de horecaopleidingen, waarvoor door het opleidingsinstituut erkenning is aangevraagd, erkend worden of worden afgewezen voor erkenning. In het geval de horecaopleidingen waarvoor het opleidingsinstituut erkenning heeft aangevraagd, worden afgewezen voor erkenning, krijgt het opleidingsinstituut drie maanden de gelegenheid om met verbeteracties de als onvoldoende beoordeelde punten om te zetten in een voldoende beoordeling Verlenen van de erkenning Uiterlijk twee weken nadat de erkenning is toegekend stuurt SVH het Erkenningscertificaat per post naar het opleidingsinstituut. Tevens verstrekt SVH het SVH keurmerk aan het opleidingsinstituut. De naam van het opleidingsinstituut en de erkende horecaopleidingen worden opgenomen in het SVH Register Erkende Horecaopleidingen op Vervolgerkenning De erkenning van een horecaopleiding geldt voor drie jaar. Vanaf zes maanden voor het verstrijken van de erkenningsperiode kan het opleidingsinstituut eenmalig een aanvraag doen voor een vervolgerkenning. Voor deze vervolgerkenning levert het opleidingsinstituut documenten aan omtrent de onderdelen in de opleiding die zijn aangepast de afgelopen drie jaar. Voor de onderdelen die niet zijn aangepast zal SVH gebruik maken van documenten die het opleidingsinstituut drie jaar eerder heeft verstuurd. Indien de vervolgerkenning wordt toegekend, heeft deze wederom een geldigheidsduur van 3 jaar. Na het verstrijken van de vervolgerkenning kan deze niet opnieuw verlengd worden. Indien het opleidingsinstituut opnieuw erkend wilt worden, zal het opnieuw een aanvraag moeten doen en Fase 1 en 2 moeten doorlopen. 5.2 Duur van de erkenning De erkenning van een horeca-opleiding geldt voor drie jaar. Hierna dient een vervolgerkenning te worden aangevraagd (zie Vervolgerkenning). 5.3 Kosten voor erkenning Kosten Fase 1 De kosten van Fase 1: Beoordeling ontvangen informatie bedragen: Kosten erkenningsregeling Fase 1 (excl. btw) Fase 1 (incl. btw) Kosten voor 1 opleiding 628,10 760,00 Kosten voor 2 opleidingen 1.028, ,00 Kosten voor 3 opleidingen 1.429, ,00 Kosten voor 4 opleidingen 1.834, ,00 Na het bestellen van Fase 1 in de webshop van SVH, ontvangt het opleidingsinstituut de factuur. 7

8 5.3.2 Kosten Fase 2 De kosten voor Fase 2: Audit bedragen: Kosten erkenningsregeling Fase 2 Fase 2 (excl. btw) (incl. btw) Kosten voor 1 opleiding 768,60 930,00 Kosten voor 2 opleidingen 1.322, ,00 Kosten voor 3 opleidingen 1.871, ,00 Kosten voor 4 opleidingen 2.425, ,00 Na het bestellen van Fase 2, ontvangt het opleidingsinstituut de factuur. De totale kosten voor Fase 1 en Fase 2 bedragen: Kosten erkenningsregeling Totaalbedrag Totaalbedrag (excl. btw) (incl. btw) Kosten voor 1 opleiding 1.396, Kosten voor 2 opleidingen 2.351, Kosten voor 3 opleidingen 3.301, Kosten voor 4 opleidingen 4.260, De kosten voor een eenmalige verlenging van de erkenning bedragen: Kosten erkenningsregeling Totaalbedrag Totaalbedrag (excl. btw) (incl. btw) Kosten voor 1 opleiding 289,26 350,00 Kosten voor 2 opleidingen 578,51 700,00 Kosten voor 3 opleidingen 867, ,00 Kosten voor 4 opleidingen 1.157, ,00 6 Erkenningseisen Bij de erkenningsprocedure staan de kwaliteit van de organisatie en de kwaliteit van de uitvoering van opleidingen door het opleidingsinstituut centraal. Door de horecabranche zijn erkenningseisen vastgesteld die zijn gericht op het waarborgen van de kwaliteit van de volgende resultaatgebieden: opleidingsprogramma; afspiegeling werkpraktijk; lesmateriaal en faciliteiten; docenten; informatievoorziening; examinering en beoordeling; organisatie; klanttevredenheid (incl. klachtenprocedure). De resultaatgebieden zijn geoperationaliseerd in erkenningseisen met onderliggende criteria. Bij de erkenningsaanvraag moet het opleidingsinstituut aantonen te voldoen aan de erkenningseisen. De erkenningseisen met bijbehorende criteria zijn opgenomen in deze regeling. Tevens wordt aangegeven welke documenten het opleidingsinstituut zouden kunnen ondersteunen bij het aantonen te voldoen aan de gestelde eisen. 8

9 7 Verplichtingen 7.1 Verplichtingen van het opleidingsinstituut Met het indienen van de aanvraag committeert het opleidingsinstituut zich aan de volgende verplichtingen: Het opleidingsinstituut verleent zijn volledige medewerking aan de door SVH aangestelde door SVH aangestelde auditor bij het voorbereiden en het afnemen van de audit op het opleidingsinstituut. Het opleidingsinstituut levert alle gevraagde documenten binnen de gestelde termijn aan bij SVH/de auditor. Het opleidingsinstituut verleent zijn volledige medewerking bij het op verzoek van SVH verstrekken van de klanttevredenheidgegevens. Wijzigingen die invloed hebben op de erkenning dienen per omgaande schriftelijk aan SVH te worden gemeld. Als het opleidingsinstituut communiceert over de producten van SVH zoals examens en leermiddelen, zorgt het ervoor dat de productnamen volledig en juist worden weergegeven. Voor zover het opleidingsinstituut in de correspondentie en/of commerciële uitingen communiceert dat zijn opleiding(en) is/zijn erkend door SVH, zal het opleidingsinstituut zich zonder voorbehoud houden aan de door SVH opgestelde richtlijnen voor erkenning. 7.2 Verplichtingen van SVH Buiten de in dit reglement reeds genoemde verplichtingen van SVH zorgt SVH ervoor dat de door SVH aangestelde auditor aan de volgende vereisten voldoet: hbo werk- of denkniveau; aantoonbare kennis van opleiden; ervaring in het uitvoeren van audits; affiniteit met de horecabranche. 8 Opschorten, beëindigen dan wel intrekken van de erkenning De erkenning wordt opgeschort: Als het opleidingsinstituut tijdelijk niet voldoet aan het erkenningsreglement en de erkenningseisen, maar het opleidingsinstituut wel een plan heeft ingediend hoe men het probleem gaat oplossen. Als de hoeveelheid of aard van de klachten van klanten hiertoe aanleiding geeft. Wanneer een erkenning is opgeschort, wordt dit gepubliceerd op de website van SVH Het opleidingsinstituut mag de erkenning en het keurmerk tijdens de opschorting niet meer voeren. De maximale termijn van opschorting bedraagt zes maanden. Indien binnen deze termijn geen voldoende verbetering wordt aangetoond volgt intrekking van de erkenning. De kosten die bij opschorting zijn verbonden aan een herbeoordeling zijn voor rekening van het opleidingsinstituut. De erkenning wordt beëindigd: op verzoek van het opleidingsinstituut; bij faillissement van het opleidingsinstituut; bij opheffing of stoppen van de exploitatie van de horecaopleidingen bij het opleidingsinstituut; bij opheffing van de Erkenningsregeling Horecaopleidingen door SVH; indien de horecaopleidingen van het opleidingsinstituut niet (langer) voldoen aan het erkenningsreglement en de erkenningseisen; indien het opleidingsinstituut zich niet houdt aan de wet- en regelgeving; indien het opleidingsinstituut zich niet houdt aan de Erkenningsregeling Horecaopleidingen; 9

10 bij het verlopen van de vastgestelde erkenningsperiode. 9 Bezwaar en beroep Tegen een besluit om de erkenning niet te verlenen, dan wel een besluit om de erkenning in te trekken, kan het opleidingsinstituut schriftelijk bezwaar aantekenen bij de Bezwarencommissie van SVH (Adres: Postbus 303, 2700 AH Zoetermeer). De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 90 dagen na dagtekening van het besluit. SVH zal binnen zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift uitspraak doen over het bezwaar. Dit zal schriftelijk aan het opleidingsinstituut worden medegedeeld. Indien een opleidingsinstituut zich niet kan vinden in de uitspraak van de Bezwarencommissie, kan het opleidingsinstituut beroep aantekenen bij de onafhankelijke Beroepscommissie (Adres: Postbus 303, 2700 AH Zoetermeer). Dit kan tot zes weken na dagtekening van de uitkomst van het bezwaar. De Beroepscommissie doet binnen zes weken een bindende uitspraak. 10 Slotbepaling SVH is gerechtigd de Erkenningsregeling Horecaopleidingen eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen in de Erkenningsregeling Horecaopleidingen worden vastgesteld door de bestuurder van SVH. SVH zal de opleidingsinstituten, auditors, bezwarencommissie en de beroepscommissie in kennis stellen van wijziging(en) in de Erkenningsregeling Horecaopleidingen. In de gevallen waarin de Erkenningsregeling Horecaopleidingen niet of niet duidelijk voorziet, beslist SVH. Met de inwerkingtreding van de Erkenningsregeling Horecaopleidingen vervallen alle eerdere versies van deze regeling dan wel eerdere versies van de accreditatieregeling. Op de Erkenningsregeling Horecaopleidingen zijn de Algemene Voorwaarden SVH van toepassing. 10

11 Aan te leveren documenten 1. Formulier Gegevens opleidingsinstituut 2. Akkoordverklaring 3. Inhoudelijke en didactische kwaliteit docenten Functiebeschrijvingen van werknemers in het onderwijsleerproces Cv s van werknemers en freelancers in het onderwijsleerproces Selectiecriteria bij inzet van externen Ingevulde docentenevaluaties Beschrijving overlegvormen 4. Leermiddelen en ondersteunende faciliteiten Leermiddelen URL s en inlogcodes digitale leermiddelen Gebruikersinstructies en handleidingen bij digitale leermiddelen Gebruikersinstructies en handleidingen bij papieren leermiddelen 5. Opleidingsprogramma Opleidingsprogramma/curriculum Eindtermen/Exameneisen Didactisch concept van de opleiding 6. Afspiegeling werkpraktijk Opleidingsprogramma 7. Examinering en beoordeling Beschrijving examenprocedure Proefexamen 8. Informatievoorziening Contract met afnemer/deelnemer Correspondentie aan afgewezen deelnemer examen Reclame-uitingen/brochures 9. Organisatie Deelnemerslijst(en) met NAW-gegevens, cursus en periode Annuleringsregeling Algemene voorwaarden Beschrijving procedure door opleidende instelling Standaard geheimhoudingsverklaring Contract, waarin geheimhoudingsverklaring staat Procedure bereikbaarheid Beschrijving verwerking evaluatie resultaten 10. Klanttevredenheid (incl. klachtenprocedure) Ingevulde cursus- en docentenevaluaties Klachtenprocedure, inclusief beroepsprocedure 11

12 Gegevens opleidingsinstituut Gegevens opleidingsinstituut Officiële naam en rechtsvorm Locatienaam Straat (vestigingsadres) Huisnummer (vestigingsadres) Postcode (vestigingsadres) Postadres Postcode (postadres) Plaats (postadres) Telefoonnummer adres algemeen Website Kamer van Koophandel nummer en uittreksel 1 Gegevens contactpersoon Voorletters en roepnaam Achternaam (incl. tussenvoegsel) Functie Geslacht adres Telefoonnummer (direct) 1 Uittreksel KvK: dit uittreksel mag maximaal 4 weken ouder zijn dan de datum van ondertekening van de erkenningsaanvraag 12

13 Naam opleiding 2 Opleidingsvorm 3 Waardepapier 4 Mondeling Schriftelijk In company Diploma Certificaat Verklaring Verklaring deelname 2 Gebruik de namen van de opleidingen/cursussen zoals u ze vermeldt in uw eigen communicatie met de markt. SVH behoudt zich het recht voor om in het belang zowel van herkenbaarheid als van aansluiting bij de branchekwalificatiestructuur waar nodig een opgegeven naam te wijzigen op zijn website. 3 Een kruisje in de betreffende kolom mondeling, schriftelijk of in-company volstaat (meerdere kruisjes per opleiding mogelijk). 4 In de betreffende kolom aankruisen (één kruisje per opleiding/cursus) met welk waardepapier de opleiding/cursus wordt afgesloten. 13

14 Akkoordverklaring Ondergetekende is actief bij een opleidingsinstituut van horeca- of horecagerelateerde opleidingen hetgeen blijkt uit onder meer algemeen toegankelijke publicaties over zijn opleidingsaanbod. Ondergetekende onderschrijft zonder voorbehoud de Erkenningsregeling Horecaopleidingen en verklaart zich bereid deze regeling na te leven, en bij bedrijfsvoering en bij het uitvoeren van de horecaopleidingen te houden aan het gestelde in deze regeling. Ondergetekende is bekend met de bepaling dat zijn instituut na het indienen van deze Akkoordverklaring zal worden bezocht voor een audit door SVH. Doel van de audit is te toetsen of de betreffende opleidingen van het opleidingsinstituut zich op basis van deze Akkoordverklaring daadwerkelijk conformeren aan de eisen zoals gesteld in de Erkenningsregeling Horecaopleidingen zoals deze van kracht is met ingang van 1 januari Datum Plaats Naam Functie : : : : Handtekening : 14

15 Erkenningseisen Alle auditbare onderdelen dienen als positief beoordeeld te zijn om voor de erkenning in aanmerking te komen, tenzij anders aangegeven. Beoordeling vindt plaats in termen van V (voldoende), O (onvoldoende) of n.v.t. (niet van toepassing). Indien een onderdeel niet van toepassing is en daarom beoordeling niet kan plaatsvinden, wordt voor dat onderdeel op het scoreformulier een V toegekend. N.v.t. heeft daarmee geen nadelige gevolgen voor het eindoordeel. Het opleidingsinstituut krijgt drie maanden de gelegenheid om met verbeteracties een O om te zetten in een V. Resultaatgebied Onvoldoende Opleidingsprogramma Erkenningseis Het opleidingsprogramma is van voldoende kwaliteit 1. De opleiding dekt, indien van toepassing, het aangegeven opleidingsniveau. is. Criterium Beoordeling Aantoonbaar met 2. In het opleidingsprogramma wordt, indien van toepassing, per opleiding aangegeven en onderbouwd wat het eindniveau van de opleiding 3. In het opleidingsprogramma wordt per vak het aantal les(contact) uren en huiswerkuren ondubbelzinnig en specifiek benoemd. 4. De studiegids of -informatie resp. de website bevat voor iedere opleiding ten minste de volgende informatie: Voldoende N.v.t. Opleidingsprogramma Opleidingsprogramma Reader Opleidingsprogramma naam van de opleiding; inhoud van de opleiding; duur van de opleiding; 15

16 Resultaatgebied Afspiegeling werkpraktijk Erkenningseis De opleiding bereidt de deelnemer voor op de huidige werkpraktijk Criterium Beoordeling Aantoonbaar met doelstellingen van de opleiding (welke kennis/kunde heeft de cursist opgedaan na het volgen van de opleiding); studiebelasting voor de deelnemer d.w.z. de tijd die de deelnemer aan de opleiding/huiswerk kwijt is in uren; kwalificaties die behaald kunnen worden (indien van toepassing); aanvangsniveau waar vanuit gegaan wordt (d.w.z. eventuele vooropleiding vereisten); data waarop de opleiding start en eindigt, examenperiode en tussenliggende contacturen; locatie waar de contacturen plaatshebben; informatie over het verstrekte studiemateriaal en/of over het aan te schaffen studiemateriaal. 5. De leerdoelen zijn een afgeleide van de actuele werkpraktijk. 6. De werkpraktijk staat in de opleiding centraal. Voldoende Onvoldoende N.v.t. Informatiebrief / -mail aan deelnemer Informatiebrief / -mail aan deelnemer Opleidingsprogramma Exameneisen en (hieraan verbonden) leerdoelen Opleidingsprogramma Didactisch concept 16

17 Resultaatgebied Lesmateriaal en faciliteiten Erkenningseis Lesmateriaal en faciliteiten geven de deelnemer en docent voldoende ondersteuning Criterium Beoordeling Aantoonbaar met 7. De inhoud van het lesmateriaal sluit aan op de actuele beroepspraktijk. 8. Het lesmateriaal sluit aan op de inhoud van de opleiding. 9. De lesmethode sluit aan op het niveau van de deelnemers. 10. De structuur van het lesmateriaal is duidelijk beschreven. * 11. Bij gebruik van multimedia is het gemakkelijk voor docenten en deelnemers om in te loggen en te navigeren. Zo niet, dan is er een heldere gebruikersinstructie of handleiding bij. * 12. Medewerkers in het onderwijsleerproces beschikken over middelen (bijv. leermiddelen, ruimte, beamer, smartboard, dranken, voedingsmiddelen, keuken-/restaurantvoorzieningen) om de opleiding adequaat te kunnen uitvoeren. Voldoende Onvoldoende N.v.t. Praktijkgerichte voorbeelden in lesmateriaal Lesmateriaal Lesmateriaal Opleidingsprogramma/ curriculum Profiel deelnemers Benoemd niveau in lesmateriaal Structuur lesmateriaal Toegankelijkheid multimedia Gebruikersinstructies en handleidingen 17

18 Resultaatgebied Erkenningseis Criterium Beoordeling Aantoonbaar met * 13. Deelnemers hebben toegang tot e- learning faciliteiten indien de opleiding of het examen dit verplicht stelt. Het opleidingsinstituut biedt deelnemers die niet over deze faciliteiten beschikken, de mogelijkheid zich toegang te verschaffen tot deze faciliteiten. Voldoende Onvoldoende N.v.t. Toegankelijkheid multimedia Docenten Docenten van het opleidingsinstitu ut hebben voldoende inhoudelijke en didactische kwaliteit 14. Verantwoordelijkheden en bevoegdheden van werknemers in het onderwijsleerproces en management zijn schriftelijk vastgelegd. 15. Alle docenten en ingehuurde externe docenten zijn aantoonbaar deskundig op het onderwerp dat ze doceren of waarin ze begeleiding geven (vakinhoudelijk). 16. Uit de cv's blijkt dat de medewerkers beschikken over relevante kwalificaties en ervaring (didactisch). 17. Het opleidingsinstituut voert ten minste 1x per 6 maanden toezicht uit op het werk van de docent en de door hem verzorgde begeleiding. * 18. De docenten en begeleiders zijn bekend met de werkpraktijk van de deelnemers en de actuele eisen die in de branche gelden. Functiebeschrijving medewerkers en docenten van opleidingsinstituut Selectiecriteria bij inzet externen Cv docenten, begeleiders en freelance docenten van opleidingsinstituut (op papier) Cv docenten, begeleiders en freelance docenten van opleidingsinstituut (op papier) Ten minste 5 ingevulde docentenevaluaties Feedback- en beoordelingsinstrumenten Docenten-overlegvormen 18

19 Resultaatgebied Informatievoorziening Erkenningseis De opleidende instelling verschaft de deelnemer correcte en volledige informatie over de opleiding, gedurende en voorafgaand aan de opleiding Criterium Beoordeling Aantoonbaar met 19. De (schriftelijk of mondeling) verstrekte informatie aan potentiële deelnemers is waarheidsgetrouw en accuraat. * 20. De taal in contracten met deelnemers is helder en eenduidig. 21. In wervingscampagnes of -materiaal respecteert het opleidingsinstituut de reclamecode voor cursussen: Reclame voor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geven van de instelling die de cursus organiseert, respectievelijk onder welke auspiciën de cursus plaatsvindt en van de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden van enige suggestie van redelijkerwijs niet te verwezenlijken resultaten en van het stellen van niet-erkende graden. Voldoende Onvoldoende N.v.t. Materiaal op website, studiegidsen, corporate brochures voor B-to-B etc. Contracten in helder Nederlands of Engels. Bij contracten opgemaakt in een andere taal dan Nederlands, kan door de auditor een vertaling worden gevraagd. Wervingscampagnes, reclame-uitingen, website Opleidingsprogramma, studiegids 22. Het contract tussen opleidingsinstelling en afnemer/deelnemer bevat tenminste een omschrijving van: naam van de opleiding en de naam van het opleidingsinstituut; Contracten met deelnemers 19

AUDIT CRKBO-registratie bij

AUDIT CRKBO-registratie bij AUDIT CRKBO-registratie bij Audit KWALITEITSCODE VOOR OPLEIDINGSINSTITUTEN VOOR KORT BEROEPSONDERWIJS De audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: 1. zorgvuldigheidsbeginsel

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11203 29 april 2013 Besluit Inkoopkader Individuele Reintegratieovereenkomst UWV 2013 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Examenreglement mondelinge SRM examens

Examenreglement mondelinge SRM examens Examenreglement mondelinge SRM examens Algemeen 1. Het mondeling examen wordt afgenomen door SRM. De SRM Examencommissie is inhoudelijk verantwoordelijk voor het mondeling SRM-examen. 2. Het mondeling

Nadere informatie

Aanbestedingsnummer : 15522

Aanbestedingsnummer : 15522 Europese aanbesteding volgens de openbare procedure voor Printservices ten behoeve van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) Aanbestedingsnummer : 15522 Versie : 2.1

Nadere informatie

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013

INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 INKOOPKADER INDVIDUELE REINTEGRATIEOVEREENKOMST UWV 2013 e-mailadres: Internetsite: contractinkoopreintegratie@uwv.nl https://uwv.secure.force.com/ UWV Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management

Hogeschool Leiden. CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate degree) Graad: Bachelor of Health Care Management Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Management in de Zorg inclusief Associate degree (Operationeel Management) CROHO-nummer 34538 CROHO-nummer 800011(Associate

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders

Uitvoeringsregeling STIPEL-PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Uitvoeringsregeling -PCE Persoonscertificering ten behoeve van activiteiten in gas- en elektriciteitsvoorzieningsystemen van netbeheerders Deze uitvoeringsregeling bestaat uit 24 genummerde bladzijden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities:

Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN. ARTIKEL 1 - Definities: Algemene voorwaarden 2015-2016 ITV HOGESCHOOL VOOR TOLKEN EN VERTALEN ARTIKEL 1 - Definities: Onderwijs: Opleiding, minors en modules, zowel afstandsonderwijs als contactonderwijs. Afstandsonderwijs: Vorm

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader: algemeen deel Versie 2.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel Versienummer 2.1 Inlichtingen bij CIBG

Nadere informatie

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24

Toelichting op het aanvraagformulier. Pagina 1/24 Toelichting op het aanvraagformulier Pagina 1/24 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info@acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Herregistratie BIG-register

Herregistratie BIG-register Herregistratie BIG-register Beoordelingskader Algemeen deel Versie 2.1 Bijlage 2f voor tandartsen Versie 1.1 Datum Maart 2015 Status Definitief Colofon Algemeen Document Beoordelingskader: algemeen deel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke Capabel Onderwijs Groep B.V., statutair gevestigd te Zwolle en ingeschreven

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening per 1 juli 2015 Datum 18 juni 2015 Auteur Commissie Kwaliteit Versie versie 5.0 B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k

Nadere informatie

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN

WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE DE TRAINING IS BEGONNEN Opleidingsinformatie WAT JE WILT BEREIKEN LIGT MAAR EEN STAP BUITEN JE COMFORTZONE Sales en Klantgerichtheid Succesvol Pitchen programma Onder leiding van deskundige trainers wordt aandacht besteed aan

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars

Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Handboek 2014 Uitgegeven door de Stichting toetsing verzekeraars Telefoon 070 750 82 15 E-mail info@toetsingverzekeraars.nl of info@keurmerkverzekeraars.nl Koningin Julianalaan 351 2273 JJ Voorburg www.toetsingverzekeraars.nl

Nadere informatie

Levering Elektriciteit & Gas

Levering Elektriciteit & Gas Offerteleidraad Levering Elektriciteit & Gas Aanbestedingsprocedure met als kenmerk: EG 2011/S 238-384297 Opdrachtgever/Aanbestedende dienst: gemeente Zaanstad Aanbestedingsplatform: www.commerce-hub.com

Nadere informatie

U kunt op drie verschillende manieren voor een AF-erkenning in aanmerking komen, te weten:

U kunt op drie verschillende manieren voor een AF-erkenning in aanmerking komen, te weten: naam adres PC Woonplaats Waddinxveen, 08 januari 2015 Referentie : FdV/SvZ briefnummer Onderwerp : informatie AF-Erkenningsregeling Registratienr. : nvt Geachte heer, mevrouw, Hartelijk dank voor uw aanvraag

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden.

Offerteaanvraag. 2011. Ministerie van Veiligheid en Justitie. Auteursrecht voorbehouden. 32. MELDING IN PUBLICATIES OF RECLAME UITINGEN 63 33. VOORTDURENDE VERPLICHTINGEN 63 34. OPSCHORTENDE VOORWAARDE 63 35. GESCHILLEN, TOEPASSELIJK RECHT & DOMICILIEKEUZE 64 BIJLAGE 8 MODELLEN WERKOPDRACHTEN

Nadere informatie

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel

Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Reglement TX-Keur Taxivervoer door Taxiondernemingen zonder personeel Versie 12, 1 januari 2015 Inhoud 1 lgemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Doel en doelgroep... 3 1.3 Begrippen en definities... 3 1.4

Nadere informatie

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica

STAGELEIDRAAD. Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica STAGELEIDRAAD Informatica Systeembeheer Technische Informatica Information Engineering Bedrijfskundige Informatica voor studenten, stagedocenten en bedrijfsbegeleiders Machteld Verkade Stagecoördinator

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ

REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ REGELING VOOR DE ERKENNING VAN LEER- EN OPLEIDINGSBEDRIJVEN IN DE BOUW, INFRA EN GESPECIALISEERDE AANNEMERIJ Vastgesteld door bestuur Fundeon KBBI d.d. 6 juni 2012 en gewijzigd op 1 januari 2013. Deel

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT (OER) EXECUTIVE MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (versie 19 maart 2012) TSM Business School Onderwijs- en Examenreglement (OER) EMBA 1 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel

Nadere informatie