Auditverslag Academische Opleidingsschool

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Auditverslag Academische Opleidingsschool"

Transcriptie

1 Auditverslag Academische Opleidingsschool Auditvraag Hoe werkt de school aan het groeien naar het profiel van een Academische Opleidingsschool en hoe ver is zij daarin gevorderd? KBS De Vlieger, Zwolle Auditteam Gerda Boschman Gerard Karman Dick Vermeer November 2013

2 Inhoudsopgave Inleiding en verantwoording 2 Samenvatting 3 Aanbevelingen 3 Strategie en Beleid 4 Leiderschap 5 Management van medewerkers 6 Management van middelen 7 Management van processen 8 Resultaten 9 Omgeving 10 Bijlage 1 11 Bijlage 2 12 Bijlage 3 12

3 Inleiding en verantwoording Dit verslag beschrijft de resultaten en conclusies van de audit op KBS De Vlieger die is uitgevoerd op 16 oktober Opdrachtgever Opdrachtgevers voor deze audit zijn het College van Bestuur van de Katholieke Pedagogische Academie Zwolle (KPZ) en het College van Bestuur van Catent. Auditteam De volgende auditoren zijn door de CvB s aangesteld: voorzitter en extern lid: prof. dr. (em.) Karel Stokking vanuit Catent en KPZ: Gerda Boschman Gerard Karman Henk Swart Dick Vermeer Kader De tussenaudit is een onderdeel van de kwaliteitsborging. Om doeltreffend en doelmatig te werken aan de ontwikkeling van de academische opleidingsscholen naar het profiel wordt deze tussenaudit gehouden. Middels deze audit wordt in kaart gebracht - Op welke wijze aan de gestelde doelen wordt gewerkt; - In hoeverre de gestelde doelen al dan niet behaald zijn; - Welke aangrijpingspunten er zijn voor verbetertrajecten. Zoals opgenomen in de procedure uit het Keurmerk Academische Opleidingsschool (januari 2013) vinden in september - november 2013 de externe tussenaudits plaats. De auditvraag is: hoe werkt de school aan het groeien naar het profiel van een Academische Opleidingsschool 1 en hoe ver is zij daarin gevorderd? Bij het samenstellen van de lijst met aandachtspunten moesten, gelet op het gevarieerde beeld in de voorliggende documenten* van wat met een Academische Opleidingsschool wordt beoogd en de criteria waarop scholen kunnen worden beoordeeld, keuzen worden gemaakt, zodat zowel het academische als ook het opleiden in de school voldoende aan bod komen: - Het onderzoek staat, net als bij de audit in 2011, het meest centraal, maar nu meer expliciet ook in de context van een academische opleidingsschool als geheel. Dit is deels bedoeld om te voorkomen dat het onderzoek op zichzelf blijft staan, en deels om recht te doen aan de ambitie om toe te groeien naar een volwaardige academische opleidingsschool en het daaraan te verbinden keurmerk. - Deze (bescheiden) verruiming heeft in eerste instantie geresulteerd in 33 aandachtspunten onder vijf overkoepelende vragen: is op de school sprake van een lerende en onderzoekende cultuur? Is het onderzoek van de studenten ingebed in de school en de schoolontwikkeling? Is sprake van adequaat onderwijskundig leiderschap? Hoe verloopt de samenwerking tussen school, schoolbestuur en lerarenopleiding rond de opleiding, het onderzoek en de begeleiding van studenten? Hoe wordt het onderzoek op de school en het profiel van academische opleidingsschool zichtbaar gemaakt en uitgedragen? Het aantal aandachtspunten is vervolgens voor praktische hantering ingedikt tot 22, zodanig dat de beoogde bredere dekking van het concept Academische Opleidingsschool werd behouden. - De audit richt zich op het niveau van de individuele school, en laat vragen die duidelijk het samenwerkingsverband als geheel betreffen grotendeels rusten. - Als opbouw van het Auditverslag wordt opnieuw gekozen voor de meer gedifferentieerde indeling uit 2011, nu met toevoeging van een rubriek Omgeving, zoals ook opgenomen in het format voor de zelfevaluatie. De zelfevaluatie en bijbehorende documenten van de school zijn door het auditteam bestudeerd en vervolgens besproken met betrokkenen. Het verslag is opgezet volgens de systematiek van INK. Het auditteam bedankt de school voor de goede ontvangst en de verleende medewerking aan deze audit. * Diagnosematrix, Kwaliteitskaart, Keurmerkcriteria, Competentieprofiel van een Directeur van een (Academische) Opleidingsschool Auditverslag AOS De Vlieger, november

4 Samenvatting Hoe werkt de school aan het groeien naar het profiel van een Academische Opleidingsschool en hoe ver is zij daarin gevorderd? Na een aantal jaren van onrust, met wisselingen in directie en team, is momenteel sprake van een stabiele situatie op de Vlieger. De opleider in de school/onderzoekcoördinator is gedurende deze onrustige periode steeds dezelfde gebleven, hetgeen duidelijk te merken is in de huidige situatie op de school. Daarbij heeft hij de cursus Opleiden in de school gedaan op de KPZ en daarbij zijn deskundigheid vergroot. Daarnaast is er sprake van een sterke en gemotiveerde directie die het onderzoeksmatig denken en handelen volop wil stimuleren en daarvoor verschillende mensen wil ondersteunen en faciliteren. Hoewel de Vlieger een zeer grote school is met veel personeelsleden die op drie locaties is gehuisvest, wordt steeds meer Vliegerbreed gehandeld. Een sprekend en treffend voorbeeld hiervan is de werkgroep, die bestaat uit 12 leden uit alle geledingen: onderzoekscoördinator, directielid, intern begeleider en teamleden vanuit de drie verschillende locaties en de drie verschillende bouwen. De werkgroep is de schakel tussen enerzijds het team en anderzijds de directie en de onderzoekscoördinator. Directie, onderzoekscoördinator en werkgroep proberen steeds meer diepgang te krijgen in het onderzoek door het regelmatig in de bouwvergaderingen terug te laten komen en op studiedagen. Bij de ontwikkelgesprekken brengt de directie ook steeds het onderzoeksmatig denken ter sprake en laat zij de leerkrachten reflecteren op hun doen en handelen. Nadat enkele jaren geleden wereldoriëntatie onderwerp van onderzoek was, wordt sinds drie jaar onderzoek gedaan naar het voeren van kindgesprekken. De school heeft naar verbindingen gezocht tussen handelingsgericht werken, resultaat gericht werken en de academische opleidingsschool, waarbij handelingsgericht werken de paraplu vormt waaronder alle ontwikkelingen op de school vallen. Er is sprake van een cyclische manier van denken en werken, waarbij aan het begin van het schooljaar het onderzoeksplan van het afgelopen jaar wordt geëvalueerd, conclusies worden getrokken en plannen bijgesteld en ontworpen. Voor de schoolplannen kent de school een cyclische manier van denken en werken per kalenderjaar. Het doen van onderzoek is niet meer afhankelijk van een student. Toen in het vorig schooljaar de student wegviel, nam de werkgroep de gang van zaken rond het onderzoek over en vond continuering plaats. - Brede daagkracht binnen de verschillende geledingen m.b.t. het onderzoek en het voeren van kindgesprekken. - Sterke stimulerende rol van directie, onderzoekscoördinator en werkgroep. - Het consequent cyclisch proces. Ontwikkelrichting Door de grootte van de school en het team blijft het een aandachtspunt om alle leden van het team actief te betrekken bij het onderzoekmatig denken en handelen. Aanbevelingen De functie van de opleider in de school/onderzoekcoördinator wordt nog steeds uitgevoerd door één persoon. Dit is kwetsbaar en het verdient aanbeveling meerdere personen deze taak te geven. De directie geeft echter aan dat het aanstellen van meerdere onderzoekcoördinatoren financieel niet haalbaar is. De commissie beveelt aan hiervoor naar een oplossing te zoeken. Auditverslag AOS De Vlieger, november

5 Strategie en Beleid Oriënteren: hoe de organisatie zowel interne als externe informatie verzamelt en inspiratie zoekt voor het vaststellen van haar ambitie en het ontwikkelen van strategie en beleid. Creëren: het proces waarin strategische en beleidskeuzes worden gemaakt en ambitie wordt vertaald naar strategie en beleid. Implementeren: hoe de implementatie van strategie en beleid wordt gepland en gemonitored. - of de school een duidelijke, gedeelde en te beargumenteren visie op onderwijs heeft - waarom de school wil toegroeien naar het profiel van academische opleidingsschool. Wordt dit gedragen door het hele team? Wat is de plaats daarin van het onderzoek door studenten? - hoe de schoolontwikkelingsvraag past in deze visie en ambitie, hoe de onderwerpen van de onderzoeken van studenten daarbij worden gekozen, en hoe wordt gewerkt aan een meerjarige doorlopende lijn De commissie heeft geconstateerd dat de Vlieger een duidelijke en beargumenteerde visie heeft op onderwijs en gemotiveerd is om een Academische Opleidingsschool te worden, waarbij als hoger liggend doel gesteld wordt: beter onderwijs met beter personeel, handelend vanuit een onderzoekende houding, waarbij diepgang leidt tot verbetering. Het onderzoek van de studenten wordt duidelijk afgestemd op de schoolontwikkelingsvraag, waarbij het team van de school o.a. door de reeds genoemde werkgroep duidelijk wordt betrokken. Steeds meer wordt naar diepgang gestreefd m.b.t. de kindgesprekken. - Een duidelijke en door het team gedragen visie op onderwijs - De motivatie om een Academische Opleidingsschool te realiseren - Het onderzoek van de student past binnen de schoolontwikkeling en gaat voort op het onderzoek van het voorafgaande jaar - De werkgroep die probeert om het team Vliegerbreed te betrekken bij de ontwikkeling naar een Academisch Opleidingsschool. - Hoewel door onderzoekcoördinator, directie en werkgroep is aangegeven dat steeds meer een onderzoekende houding ontstaat en steeds meer sprake is van een gedeelde onderwijsvisie, blijft het feit bestaan dat men op de Vlieger te maken heeft met een groot team dat is verdeeld over drie locaties. Blijvende draagkracht en betrokkenheid creëren bij de schoolontwikkeling en in het bijzonder in doen van onderzoek bij alle leden van het team blijft daarom ook volgens de commissie terecht een aandachtspunt. Auditverslag AOS De Vlieger, november

6 Leiderschap Richten: hoe de leiding in dialoog met medewerkers en belanghebbenden zorgt voor oriëntatie op de omgeving en de ontwikkelingen daarin, de bestaansreden en unieke kracht van de organisatie definieert en de ambities voor de toekomst vastlegt in een inspirerende visie en missie. Inrichten: hoe de leiding de structuur, capaciteit, competenties en de cultuur van de organisatie afstemt op de vastgestelde visie, missie, waarden en ambities. Hoe zij het managementsysteem ontwikkelt, ermee werkt en verbetert en vernieuwt. Verrichten: hoe de leiding zich persoonlijk betrokken toont en inspant om de organisatie continu te verbeteren en daarbij medewerkers te inspireren en te mobiliseren. - hoe de directeur 2 bevordert dat alle betrokkenen op de school blijven leren ten behoeve van de kwaliteit van het onderwijs, de opleiding van studenten, en de eigen professionaliteit - hoe de directeur de ontwikkeling bevordert van een onderzoekende cultuur 3 en van onderzoekmatig denken 4 in het team, de inbedding van de onderzoeken van de studenten in de schoolontwikkeling en de doorgaande lijn daarin, het daarbij betrekken van het hele team en de borging van de opbrengsten De directie van de Vlieger geeft op krachtige wijze leiding aan de ontwikkeling van de Vlieger als academische opleidingsschool en weet daarbij door het geven van medeverantwoordelijkheid binnen de teamgeledingen een breed draagvlak te creëren. Ideeën worden aan het begin van het schooljaar door het MT geopperd, maar worden vervolgens onmiddellijk bij werkgroep en team neergelegd. Het voeren van kindgesprekken en het onderzoek daarnaar krijgen steeds meer diepgang, getuige het diagnostisch rekengesprek. Kinderen worden uitgedaagd om mede-eigenaar van hun leer-en ontwikkelingsproces te worden. De directie zorgt samen met IB-ers en bouwcoördinatoren dat kindgesprekken steeds meer worden geïmplementeerd. Dit wordt o.a. gecheckt tijdens klassenbezoeken en in de functioneringsgesprekken. De directeur vervult de rol van projectcoördinator en behoudt daardoor het overzicht. - Een krachtige en gemotiveerde directie die duidelijk voor ogen heeft waar men naar toe wil en daarbij het team uitdaagt en verantwoordelijkheid geeft, waardoor een breed draagvlak kan ontstaan. - Meer facilitering voor het doen van onderzoek en dit in de organisatiestructuur vastleggen. - Door betrokkenheid van de directie bij de ontwikkeling van teamleden (zoals bij ontwikkelgesprekken) de betrokkenheid bij de ontwikkeling naar een academische opleidingsschool van alle teamleden verder versterken. Auditverslag AOS De Vlieger, november

7 Management van medewerkers Organiseren: hoe de organisatie de inzet van medewerkers organiseert in lijn met visie en missie, afstemt op strategie, beleid en processen en dit zodanig vormgeeft in personeelsbeleid, waarden en structuren, dat medewerkers geïnspireerd en gemobiliseerd worden om het beste van zichzelf te geven. Investeren: hoe de organisatie de gekozen beleidslijn doorvoert en medewerkers inspireert en motiveert tot betrokkenheid en uitnodigt tot het optimaal ontwikkelen, inzetten en benutten van hun competenties. Respecteren: hoe de organisatie en de individuele leidinggevenden hun medewerkers erkenning en waardering geven voor hun inzet, resultaten en verbetering van de organisatie. - hoe de medewerkers van het schoolteam bij het onderzoek worden betrokken 5 - in hoeverre medewerkers al beschikken over een onderzoekende houding, onderzoekmatig denken, kennis over onderzoek 6 en onderzoeksvaardigheden 7, en hoe zij worden gestimuleerd deze verder te ontwikkelen - hoe het onderzoek en de academische ambities van de school aandacht krijgen in de teamontwikkeling en het personeelsbeleid Zoals eerder vermeld wordt het team van de school sterk betrokken bij het onderzoek. Dit gebeurt door de student, de opleider in de school/onderzoekcoördinator en de directie. De student informeert regelmatig samen met de opleider in de school het team van de school over de stand van zaken en geeft daarbij de teamleden opdrachten die ze in het kader van het onderzoek moeten doen. In een later stadium wordt dan met het team besproken wat dit heeft opgeleverd voor het onderzoek en hoe weer samen verder gehandeld moet worden. Bij de teamleden ontstaat hierdoor wel meer de onderzoekende houding, maar hier kan nog veel ontwikkeld worden, vooral als het gaat om onderzoek doen in de eigen klas, los van het onderzoek van de student. Sturing hiervoor moet komen vanuit het MT en de opleider in de school. De werkgroep voedt de directie en koppelt in de bouwvergaderingen op alle locaties terug over de voortgang van het onderzoek. Nadat vorig jaar de student vertrok, nam de werkgroep het onderzoek over en zette het voort. Hierdoor liet men zien dat het onderzoek doen niet puur aan een student was gebonden. Ook tijdens afwezigheid van de directie (studiereis) zorgde de werkgroep dat het proces voortging. Vermeld dient te worden dat studenten die in het kader van de academische opleidingsschool stage liepen op de Vlieger, na hun afstuderen bewust als leerkracht zijn benoemd aan de school. Hierdoor werd de borging van het onderzoekmatig denken en handelen verder verstevigd. Bij het aanstellen van nieuw personeel is onderzoekmatig denken binnen de academische opleidingsschool een belangrijke voorwaarde. - Het doen van onderzoek staat sterk in de belangstelling en wordt volop gestimuleerd door de werkgroep. - Zonder een student en bij afwezigheid van de directie gaat het onderzoek gewoon door. - Binnen het team kan het bewustwordingsproces van het feit dat men onderzoek doet nog verder worden ontwikkeld. Dit kan ten goede komen aan het onderzoekmatig denken. - Teamleden die de Masteropleiding SEN hebben gedaan of gaan doen meer betrekken bij het onderzoek. - Verder uitvoeren van onderzoek binnen de klas, los van het onderzoek van de student. Auditverslag AOS De Vlieger, november

8 Management van middelen Geld: hoe de organisatie haar financiële middelen verwerft, toewijst, gebruikt en beheert en beschermt op basis van haar strategie en beleid, om de toegevoegde waarde van de organisatie en haar processen voortdurend te realiseren en te verbeteren. Kennis en technologie: hoe vanuit strategie en beleid de noodzakelijke informatie, kennis en technologie worden binnengehaald, ontwikkeld, beheerd, verspreid, toegepast, geborgd, beschermd en beveiligd. Diensten en materialen: hoe de organisatie op basis van visie en missie haar strategie en beleid voor diensten en materialen, in- en uitbesteding toepast; hoe de organisatie diensten en materialen verwerft en gebruikt, haar faciliteiten beheert en partners selecteert en betrekt, met aandacht voor het op maatschappelijk verantwoorde wijze optimaliseren van de toegevoegde waarde van de eigen processen en die van de partners. - of rond het onderzoek een onderzoeksgroep is geformeerd en op welke manier, en welke activiteiten daarin plaatsvinden - of het uitvoeren en het begeleiden van onderzoek wordt gefaciliteerd, met tijd, ruimte en andere middelen - of medewerkers worden betrokken bij de uitvoering van het onderzoek, en werken zij daaraan ook mee - of wordt georganiseerd dat de kennisopbrengst van het onderzoek wordt gedeeld in het hele schoolteam De onderzoeksgroep, ook wel werkgroep genoemd, heeft een belangrijke taak binnen de Vlieger. In de samenvatting van dit rapport is reeds vermeld hoe deze groep is samengesteld. Daarbij wordt ernaar gestreefd de samenstelling van deze groep regelmatig te herzien, zodat steeds meer teamleden voor enige tijd zitting hebben in deze groep. Hierdoor kan meer draagkracht binnen de school ontstaan. Onderzoekcoördinator en directie (bij ontwikkelgesprekken) bevorderen dit. Naast de coördinerende taken van de leden van de werkgroep stimuleren zij de teamleden bij het doen van onderzoek. De werkgroep wordt hierbij door de directie gefaciliteerd middels taakuren en geeft aan dat dit voldoende is. Zoals reeds vermeld bij het onderdeel management van medewerkers worden teamleden betrokken bij het onderzoek en wordt de kennisopbrengst van het onderzoek gedeeld in het hele schoolteam. Aan het begin van ieder schooljaar worden n.a.v. de onderzoeksresultaten van het voorafgaande jaar nieuwe doelen gesteld en wordt het onderzoek daarop afgestemd. Uit de aangeboden onderzoeksverslagen blijkt wel dat zeker in de periode voor 2011 het voor studenten niet altijd even makkelijk en motiverend was om met een team dat uit meer dan 60 personen bestaat een onderzoek te doen. Het blijft een aandachtspunt om ervoor te zorgen dat leden van de onderzoeksgroep en het onderwerp van het onderzoek een brede basis en belangstelling hebben in het team. - De werkgroep/onderzoeksgroep is een belangrijke schakel tussen alle geledingen bij het onderzoeksmatig denken en handelen in de school. - Facilitering van de onderzoekcoördinator zou moeten plaatsvinden op de dag in de week dat de student ook met het onderzoek bezig is. Auditverslag AOS De Vlieger, november

9 Management van processen Identificeren en ontwerpen: hoe de organisatie haar integrale processtelsel en professionaliteit identificeert, ontwerpt en vervolgens invoert om de geformuleerde strategie en beleidsdoelstellingen te realiseren. Uitvoeren en beheersen: hoe de organisatie haar processen uitvoert en medewerkers op hun competenties inzet om producten/diensten voor in- en externe klanten te realiseren. Doorlichten en verbeteren: hoe de organisatie de effectiviteit van het integrale processtelsel, de afzonderlijke processen en de daarbij behorende professionaliteit beoordeelt, inspiratie voor vernieuwing zoekt en processen hierop aanpast. - of de school planmatig, systematisch en cyclisch werkt aan bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs, ook in termen van leerresultaten 8 - of (hoe) leiding en ondersteuning wordt gegeven aan de opleider/onderzoekscoach, de studenten, het onderzoek en de onderzoeksgroep - hoe de uitvoering, kwaliteit en opbrengsten van het onderzoek en de begeleiding daarvan worden bewaakt en geborgd Aan het begin van ieder schooljaar wordt teruggekomen op datgene wat in het voorafgaande schooljaar heeft plaatsgevonden. Aan de hand van deze gegevens worden ieder jaar nieuwe doelen gesteld en wordt planmatig gehandeld. In andere delen van dit verslag wordt aangegeven dat er veel ondersteuning gegeven wordt aan alle deelnemers van het onderzoek en dat bewaking en borging zijn verzekerd. Het cyclisch handelen als het gaat om bewaking en borging van de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. Geen. Auditverslag AOS De Vlieger, november

10 Resultaten Resultaten Doelrealisatie: de getoonde resultaten verhouden zich tot de doelstellingen (afhankelijk van het bewust gekozen ambitieniveau van de doelstellingen zijn deze gehaald of benaderd) Trends: de getoonde resultaten hebben betrekking op langere perioden (meerdere cycli) en tonen een positieve trend of zijn aanhoudend goed Vergelijking: de getoonde resultaten zijn goed vergeleken met relevante andere organisaties (of steken daar zelfs duidelijk boven uit) Relevantie Doelgroep relevantie: de getoonde resultaten hebben betrekking op wat door betrokken doelgroepen relevant en belangrijk wordt gevonden Organisatie relevantie: de getoonde resultaten hebben betrekking op wat door de organisatie als relevant en belangrijk is gedefinieerd (zie missie, visie, strategie, prestatie-indicatoren, doelgroepen, producten en diensten) Resultaatsturing: de resultaten kunnen worden verklaard uit de aanpak in de organisatiegebieden en geven een indicatie van de te verwachten resultaten in de toekomst - of het onderzoek bijdraagt aan verbetering van het onderwijs in de school, in termen van pedagogischdidactische vormgeving, instructie, omgaan met verschillen, bereikte leerresultaten - of het onderzoek bijdraagt aan de ontwikkeling van een onderzoekende houding en onderzoekmatig denken van medewerkers en hun pedagogisch-didactische bekwaamheden Het hoger liggende doel van de directie binnen de academische opleidingsschool is duidelijk: - Beter onderwijs - Betere leerkrachten - Meer scholing binnen het team - Verdieping die leidt tot verbetering Dit is een proces dat is ingezet en dat de komende jaren duidelijker moet worden. Bij het voeren van de kindgesprekken en de diepgang die daarbij is ontstaan, zijn de eerste tekenen zichtbaar (diagnostisch rekengesprek). Leerkrachten zijn beter in staat te luisteren naar kinderen en daardoor meer kindgericht te werken en mede-eigenaarschap van kinderen te bevorderen. Het duidelijke streven van de directie voor de toekomst. Aandachtspunt hierbij is de borging waardoor de voortgang wordt gegarandeerd. Auditverslag AOS De Vlieger, november

11 Omgeving Waardering: de mening (van bestuur, partners) over samenwerking met partners, organisatieontwikkeling, betrouwbaarheid, realisatie van vastgestelde strategie, realisatie van jaarplannen Gedrag: interne gegevens die een indicatie geven over de samenwerking tussen de organisaties Output: interne gegevens die kwantitatieve informatie verschaffen over de indicatoren die in prestatieconvenanten zijn opgenomen - hoe de samenwerking verloopt in het samenwerkingsverband tussen schoolbestuur, scholen en opleiding, rond het opleiden en begeleiden van studenten en hun onderzoek. Komt dit overeen met de verwachtingen? Wat zou hierin kunnen worden verbeterd? - of de school het onderzoek door studenten en de opbrengsten daarvan uitdraagt naar de ouders, andere scholen, schoolbestuur en lerarenopleiding (kennisdeling) - of de school het profiel van academische opleidingsschool uitdraagt of dat wil gaan doen De stagebegeleider van de KPZ is betrokken bij de 1 e t/m 3 e jaars studenten en heeft ook een sterke betrokkenheid met de onderzoekcoördinator en de 4 e jaars student die het onderzoek verricht. Helaas wordt de onderzoekcoördinator vrij geroosterd op een middag dat deze student voor de klas staat. Overleg- en begeleidingsgesprekken zijn daardoor soms moeilijk te plannen. De directie geeft in het gesprek met de commissie duidelijk aan zeer sceptisch te zijn over de samenwerking met de KPZ. Reeds meerdere malen heeft zij aangegeven dat het toebedelen van één student op een zo grote school als de Vlieger met drie locaties veel te weinig is. Hoewel men zich er van bewust is dat het onderzoek doen op de Vlieger niet meer volledig afhankelijk is geworden van een student, blijft de inzet van een student en de begeleiding vanuit de KPZ zeer essentieel voor de ontwikkeling van een academische opleidingsschool. Het extra toegevoegde blijft zeer belangrijk. Daarnaast heeft de directie uitgesproken dat zij kritisch is ten aanzien van het niveau van de student qua inhoud, hetgeen zich onder andere manifesteerde in zeer zwakke sollicitatiebrieven. Het uitdragen van de Vlieger als academische opleidingsschool kan nog veel beter. Via de website en de Vliegerbrief gebeurt dit wel, maar door het gebrek aan rust in het verleden is pas sinds twee jaar het besef gekomen dat men daadwerkelijk academische opleidingsschool wil worden, getuige het goed functioneren van de werkgroep. Men is nog wat huiverig om meer naar buiten te treden. Pas als we het beter gaan doen. De commissie is echter van mening dat dit punt al is bereikt. - Het ambitieniveau van de Vlieger is hoog. Men wil meer studenten in het kader van de Academische Opleidingsschool en van een goed niveau. - De onderzoekcoördinator vrij roosteren op de dag dat de student aan het onderzoek werkt. - Naar buiten toe laten zien waar je staat als academische opleidingsschool en niet te bescheiden zijn. Wees trots op jezelf. - Meer studenten in het kader van de Academische Opleidingsschool op De Vlieger plaatsen. Auditverslag AOS De Vlieger, november

12 Bijlage 1 Noten 1 Een mogelijke omschrijving van Academische Opleidingsschool (geënt op de Diagnosematrix): Een Academische Opleidingsschool is een school waar directie en leraren structureel bezig zijn met leren en verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs, van het opleiden van studenten (aanstaande leraren), en van het functioneren van de school als geheel, in onderlinge samenhang. Er wordt geleerd door kritische reflectie en discussie, scholing, actieve benutting van relevante kennis in de literatuur en bij externe deskundigen, en het doen van onderzoek in de school, door studenten en door leraren. Dit draagt bij aan meer gefundeerde en daardoor ook beter aan anderen te verantwoorden beslissingen. 2 Bijvoorbeeld (ontleend aan het competentieprofiel directeur AOS): door vervullen van een voorbeeldfunctie, uitdragen van een visie op opleiden, bevorderen van de interactie tussen de betrokkenen, organiseren van kennisdeling, stimuleren van professionele ontwikkeling. 3 Korte omschrijving Onderzoekende houding: kritisch en systematisch willen uitzoeken hoe iets zit en wat erover bekend is. 4 Korte omschrijving Onderzoekmatig denken: nauwkeurig onderscheiden èn verbinden van vraag, aanpak, uitkomsten en conclusies, en van begrippen en gegevens. 5 Denk aan de vraagstelling, de uitvoering, de rapportage, en het lering trekken uit de resultaten. 6 Denk aan soorten onderzoeksopzetten, methoden, instrumenten en kwaliteitscriteria. 7 Denk aan logisch denken, verzamelen en analyseren van gegevens, trekken van conclusies, schrijven. 8 Vergelijk de PCDA-cyclus, en denk ook aan analyses van leerresultaten en evaluaties van gebruikte methoden en van gegeven onderwijs. Bijlage 2 Lijst van geraadpleegde documenten Auditverslag maart 2011 Evaluatieverslag Academische Opleidingsschool Vlieger 2013 Document inrichting stagebegeleiding op de academische opleidingsschool kbs De Vlieger Document Schoolontwikkelingcyclus Kadernotitie Missie, Visie en Identiteit van De Vlieger Schoolgids kbs De Vlieger Document Ondersteuningsprofiel kbs De Vlieger feb Praktijkonderzoek in de school 2011/2012 Nieuwsbrieven De Vlieger Verslag onderzoeksgroep Schoolplan 2012/2012 Onderwijskundig jaarplan 2013 Onderwijskundig jaarverslag 2012 Zorgplan Bijlage 3 Programma auditbezoek op 16 oktober uur: Voorbereiding door auditcommissie uur: Gesprek commissie met opleider in de school uur: Gesprek met de directie uur: Gesprek met een afvaardiging van de werkgroep uur: Gesprek met student academische opleidingsschool uur: Terugkoppeling van de commissie naar directie en team Auditverslag AOS De Vlieger, november

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek

Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen. Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Studenten en leerkrachten leren praktijkgericht onderzoek doen Anje Ros, Lector Leren & Innoveren Anja van Wanrooij, Basisschool Het Mozaïek Tijdschema Inleiding Anje (15 minuten) Praktijk casus Anja (10

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij. de Watapanaschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek Primair Onderwijs bij de Watapanaschool Plaats : Rincon, Bonaire BRIN-nummer : 30GT Datum schoolbezoek : 15 oktober 2014 Rapport vastgesteld te Tilburg op 21

Nadere informatie

Opleiden in de school Catent/KPZ

Opleiden in de school Catent/KPZ Opleiden in de school Catent/KPZ Startbijeenkomst Steunpunt (Academische) Opleidingsscholen PO-VO 10 juni 2014 Samen sparren, samen bedenken, samen doen 1 Agenda 1. Toelichting op Opleiden in de School:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Frans Naerebout RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Frans Naerebout Plaats : Vlissingen BRIN nummer : 15VN C2 Onderzoeksnummer : 287548 Datum onderzoek : 14 januari 2016 Datum vaststelling : 22 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ DE MARTIN LUTHER KINGSCHOOL VSO-ZML Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 15DZ Arrangementsnummer : 87324 Onderzoek uitgevoerd op : 14 september 2010

Nadere informatie

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging

kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging VERANDERPLAN cursusjaar 2013-2014 PLANNINGSAFSPRAKEN CBS de fjouwerhoeke Fennewei 2 9144CX Hantumhuizen kwaliteitsbeleid Actiepunten Gewenst resultaat Acties Wie Wanneer Borging Afname volgens vierjarenplanning

Nadere informatie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie

Kwaliteitskader KunstKeur Individuele aanbieders Kunsteductie Kwaliteitskader aanbieders Kunsteductie juni 2013 1 1. Toetsingskaders, toetsing en registratie Inleiding Kwaliteitsmanagement vloeit voort uit de overtuiging dat kwaliteit van producten en processen vrijwel

Nadere informatie

Bijlage 1: Jaarplan

Bijlage 1: Jaarplan Bijlage 1: Jaarplan 2015-2016 Voor 2015-2016 kiest de school voor de volgende veranderingsonderwerpen: 1. Beleidsterrein: onderwijskwaliteit/didactisch handelen/pedagogisch handelen: Verandering van de

Nadere informatie

1. Inleiding blz Richtlijnen voor verankering van de Academische Opleidingsschool blz Visie op leren blz. 5 en 6

1. Inleiding blz Richtlijnen voor verankering van de Academische Opleidingsschool blz Visie op leren blz. 5 en 6 Opleidingsplan 2015-2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 3 2. Richtlijnen voor verankering van de Academische Opleidingsschool blz. 4 3. Visie op leren blz. 5 en 6 4. Inrichting stagebegeleiding blz.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ)

VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) VISIETEKST INTEGRALE KWALITEITSZORG (IKZ) Binnen onze vzw Jeugdzorg Sint-Vincentius zien we kwaliteit als een dynamisch en evolutief gegeven (cfr. Prose-model). Wij willen in eerste instantie een kwaliteitsvolle

Nadere informatie

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie.

De begeleidings- en beoordelingstrajecten zijn schriftelijk vastgelegd en te raadplegen door anderen. ILS en Radboud Docenten Academie. Rapportageformat Instrument Keurmerk HAN ILS en samenwerkingsscholen Versie VO, oktober 2014 Standaard 1. De samenwerkingsschool in relatie tot de kwaliteit van de leerwerkomgeving van de lerende Deze

Nadere informatie

Digitaal Veiligheidsplan

Digitaal Veiligheidsplan Digitaal Veiligheidsplan Overzicht aandachtspunten sociale veiligheid 2015-12-01 16:53 Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed

Nadere informatie

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal

Jaarplan. Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen. Locatie Fontein. Locatie Transvaal 16 17 Jaarplan Het is onze ambitie om het beste uit uw kind te halen Locatie Fontein Locatie Transvaal Naam school: Brinnummer: Koningin Wilhelminaschool 15QK Adres: Fonteinstraat 16 / Transvaalstraat

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DELFTSCHE SCHOOLVEREENIGING Plaats : Delft BRIN-nummer : 08CF Onderzoeksnummer : 117645 Datum schoolbezoek : 16 november 2009 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER

OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER JAARPLAN 2014 2015 OPENBARE BASISSCHOOL DE GROTE BEER Zonnehof 1 1115 TZ Duivendrecht T. 020-6994997 E. info@obsdegrotebeer.nl I. www.obsdegrotebeer.nl INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Algemene informatie...

Nadere informatie

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk.

Kwaliteitszorg. Nutsschool Morgenstond. School. Adres Zweeloostraat VC Den Haag. Postcode en plaats. Guido van Luijk. Kwaliteitszorg School Nutsschool Morgenstond Adres Zweeloostraat 61 Postcode en plaats Directie 2545 VC Den Haag Guido van Luijk Jaar Augustus 2016 Versie 1 Om te weten hoe het gesteld is met de kwaliteit

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE HEYSTER School : basisschool De Heyster Plaats : Hoensbroek BRIN-nummer : 09LU Onderzoeksnummer : 108031 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren

Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Via-4 De school als professionele leergemeenschap organiseren Voor toekomstbestendig onderwijs De school als professionele leergemeenschap Goed samenwerkende schoolteams zorgen voor goede leerresultaten

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP R.K. BASISSCHOOL KLAVERTJE VIER School : R.K. basisschool Klavertje Vier Plaats : Eys BRIN-nummer : 10QB Onderzoeksnummer : 110595 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling

Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling Kwaliteitskaart Kennis- en kwaliteitsontwikkeling Vier kwaliteitsaspecten staan centraal in Kennis- en kwaliteitsontwikkeling 1. Strategisch kwaliteitsmanagement (Kwaliteitszorg, dat zijn wij) 2. Professionele

Nadere informatie

spoorzoeken en wegwijzen

spoorzoeken en wegwijzen spoorzoeken en wegwijzen OVERZICHT OPLEIDINGEN OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP Opbrengstgericht leiderschap Opbrengstgericht werken en opbrengstgericht leiderschap zijn termen die de afgelopen jaren veelvuldig

Nadere informatie

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE

ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE ONDERWIJS EN INNOVATIE OP DE LINDERTE Onderwijs zoals we dat vroeger kenden, bestaat al lang niet meer. Niet dat er toen slecht onderwijs was, maar de huidige maatschappij vraagt meer van de leerlingen

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP P.C. BASISSCHOOL GUSTAV HOEFER Plaats : Sittard BRIN-nummer : 03GW Onderzoeksnummer : 119480 Datum schoolbezoek : 5 juli 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Protocol. kwaliteitszorg

Protocol. kwaliteitszorg Protocol kwaliteitszorg Versie 14 december 2011 Inleiding Dit protocol gaat over de zorg voor kwaliteit: hoe zorgen wij er op school voor dat wij systematisch werken aan het behoud en de verbetering van

Nadere informatie

Profielschets directeur

Profielschets directeur Profielschets directeur Gevraagd wordt een directeur die: richting kan geven aan het onderwijsproces van De Trieme, gebaseerd op kernwaarden, missie en onderwijskundige visie; een eigen doorleefde onderwijsvisie

Nadere informatie

Dashboard module Klachtenmanagement 2012

Dashboard module Klachtenmanagement 2012 Dashboard module Klachtenmanagement 0 Onderstaande beschrijving omvat een toelichting en de kenmerken die tot een hoge score leiden in de module Klachtenmanagement van het Klantbelang Dashboard. Dit is

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Kerst Zwart Plaats : Ruurlo BRIN-nummer : 05YD Onderzoeksnummer : 122712 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP JOODSE BASISSCHOOL ROSJ PINA School : Joodse basisschool Rosj Pina Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 04JA Onderzoeksnummer : 110573 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP WILLEM VAN ORANJE Plaats : Kampen BRIN-nummer : 13KB Onderzoeksnummer : 119040 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Zwolle op 9

Nadere informatie

Telefoon: Fax:

Telefoon: Fax: Rekenverbeterplan 2011-2012 Huidige positie Dit schooljaar, 2011-2012 starten we met een nieuwe rekenmethode, de nieuwe versie van Wereld in getallen. De opgedane kennis van OEKT wordt dit schooljaar verder

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Samen werken, samen ontwikkelen

Samen werken, samen ontwikkelen Samen werken, samen ontwikkelen Strategisch beleid ROOBOL 2015-2019 Willem Wouda/ Reiny Kas Siderius SAMENVATTING Het strategisch beleidsplan 2015-2019 bevat de missie en visie van Stichting ROOBOL. De

Nadere informatie

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen

4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden. 4.3 Het toepassingsgebied van het milieumanagementsystee m vaststellen 4 Context van de organisatie 4 Milieumanagementsysteemeisen 4.1 Inzicht in de organisatie en haar context 4.2 Inzichten in de behoeften en verwachtingen van de belanghebbenden 4.3 Het toepassingsgebied

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE"

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS VLEUTERWEIDE RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS "VLEUTERWEIDE" School : obs "Vleuterweide" Plaats : Vleuten BRIN-nummer : 27YF Onderzoeksnummer : 80394 Datum schoolbezoek : 24 augustus 2006 Datum vaststelling : 10 november

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017)

ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) ACTIEPUNTEN 2015 (uit de onderlegger A3 meerjaren beleidsplan Poolster 2014-2017) 1 1a) Leiderschap / Coachend leiderschap vormgeven vanuit de geformuleerde visie (sbf 1) 7.1 Project SPP: Basiscompetenties

Nadere informatie

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP

WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WERKING KIJKWIJZER BELEIDSVOEREND VERMOGEN: TOEGEPAST OP LOOPBAANBEGELEIDING IN DE SCHOLENGEMEENSCHAP WAT? Voor u ligt een kijkwijzer om het beleidsvoerend vermogen van uw school in kaart te brengen. De

Nadere informatie

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio

Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Bijlage C behorende bij artikel 2 lid 3 Besluit personeel veiligheidsregio Supplement f. Functie procesmanager multidisciplinair oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 3 sub f Besluit personeel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK DE OPRIT BRUG School : de Oprit Brug Plaats : Rijswijk BRIN-nummer : 13VQ Onderzoeksnummer : 89400 Datum schoolbezoek : 13 november 2006 Datum vaststelling : 15 januari 2007.

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER'

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL 'ARMHOEFSE AKKER' School : basisschool 'Armhoefse Akker' Plaats : Tilburg BRIN-nummer : 07ND Onderzoeksnummer : 91834 Datum schoolbezoek : 10 april 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PATER VAN DER GELD School : basisschool Pater van der Geld Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 111245 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016

Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2015-2016 School CBS 3sprong Schoolleider Chris Klaver Datum Mei 2015 Inleiding In ons jaarplan 2015-2016 geven we aan [1] welke beleidsterreinen we hebben gescoord (mei 2015),

Nadere informatie

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid?

EmployabilityDriver. Waarom een strategische discussie over employability beleid? EmployabilityDriver Waarom een strategische discussie over employability beleid? We weten al een tijd dat door vergrijzing en ontgroening de druk op de arbeidsmarkt toeneemt. Het wordt steeds belangrijker

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP RKBS ANNE FRANK School : rkbs Anne Frank Plaats : Heemskerk BRIN-nummer : 11EI Onderzoeksnummer : 112977 Datum schoolbezoek : 11 juni 2009

Nadere informatie

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3

Schoolplan 2011-2015 jaarplan periode 3 Jaarplan 2014-2015 Dit jaarplan van De Steenen Brug vloeit voort uit: beleidskeuzes binnen stichting Swalm & Roer de 4-jarenplanning aangegeven in het schoolplan 2011-2015 het geëvalueerde jaarplan van

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren.

Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Basisschool De Buitenburcht Op weg naar betekenisvol onderwijs en onderzoekend en actief leren. Dit is de beknopte versie van het schoolplan 2015-2019 van PCB de Buitenburcht in Almere. In het schoolplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2015/2016

Jaarverslag 2015/2016 Jaarverslag 2015/2016 Terugblik Het afgelopen schooljaar hebben we binnen het team gewerkt met vijf actiegroepen, te weten: 1. Visie 2. Zorg en Begeleiding 3. Effectieve Instructie 4. Leerinhouden 5. Jonge

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE LOCKAERT School : Basisschool De Lockaert Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 63530 Datum schoolbezoek : 16 december 2005 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model.

Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. Kwaliteitszorg met behulp van het INK-model. 1. Wat is het INK-model? Het INK-model is afgeleid van de European Foundation for Quality Management (EFQM). Het EFQM stelt zich ten doel Europese bedrijven

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP DE BOSSCHOOL School : De Bosschool Plaats : Bergen Nh BRIN-nummer : 05JM Onderzoeksnummer : 108122 Datum schoolbezoek : 30 oktober 2008 Datum

Nadere informatie

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB

Compentieprofiel Adjunct-directeur AB 1. Onderwijskundig leiderschap Gericht op het primaire proces Kwaliteitszorg 2. Visiegericht leiderschap Organisatieontwikkeling 3. Aansturen van professionals Aansturen van professionals Interpersoonlijk

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL H. HART Plaats : Hernen BRIN-nummer : 15CA Onderzoeksnummer : 119084 Datum schoolbezoek : 1 Rapport vastgesteld te Utrecht op

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

Uitwerkingen van Brainpower sessies

Uitwerkingen van Brainpower sessies Hieronder zijn de resultaten van de Brainpower ingeklonken weergegeven. We zijn zo dicht mogelijk gebleven bij de geschreven teksten, maar hebben de tweedeling leraar/directeur weggelaten. Het is voor

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht

Jaarverslag 2014-2015. Basisschool St. Catharina Haastrecht Jaarverslag 2014-2015 Basisschool St. Catharina Haastrecht Voorwoord In dit Jaarverslag wordt beschreven wat de resultaten zijn van de voornemens die de school beschreven heeft in het Jaarplan. Gekozen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Irene

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Irene RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Irene Plaats : Wageningen BRIN nummer : 13NC C1 Onderzoeksnummer : 292085 Datum onderzoek : 6 februari 2017 Datum vaststelling : 6 april 2017 Pagina

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK BASISSCHOOL DE MULDERSHOF School : Basisschool De Muldershof Plaats : Beek en Donk BRIN-nummer : 11EF Onderzoeksnummer : 80379 Datum schoolbezoek : 14 november 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool

Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Functieprofiel voor de functie van Directeur Meester Duisterhoutschool Organisatie De Meester Duisterhoutschool is een Openbare school voor speciaal- en voortgezet speciaal onderwijs cluster 3. De school

Nadere informatie

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School

SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld. Meerjarenplan Opleiden in de School SAMEN OPLEIDEN: impact van leren in beeld Meerjarenplan Opleiden in de School 2015-2018 Opleidingsteam, 2015 Samen opleiden: impact van leren in beeld Meerjarenplan 2015-2018 Inleiding Goed onderwijs staat

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein. : 's-gravenhage RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij RK basisschool De Fontein Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26AY Onderzoeksnummer : 124872 Datum schoolbezoek : 24 January 2012 Rapport

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Haanstra Basisschool Leiden Datum: 9 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Haanstra Basisschool Schoolnaam Haanstra Basisschool

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. o.b.s. Het Groene Hart RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK o.b.s. Het Groene Hart Plaats : Zuidwolde Dr BRIN nummer : 12TS C1 Onderzoeksnummer : 196419 Datum onderzoek : 6 juni 2013 Datum vaststelling : 11 juni 2013

Nadere informatie

Opbrengstgericht werken (OGW)

Opbrengstgericht werken (OGW) ALITEITSKAART werken (OGW) werken (OGW) OPBRENGSTGERICHT LEIDERSCHAP PO werken (OGW) is het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van prestaties. De uitkomsten van onderzoek van de resultaten

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE TOUWLADDER Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 05JG Onderzoeksnummer : 119309 Datum schoolbezoek : 20 mei 2010 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl

Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Kindcentrum De Boeg Parallelweg 2 2951 BS Alblasserdam T 078 820 00 31 E info@boeg-alblasserdam.nl I www.boeg-alblasserdam.nl Betreft : Jaarverslag 2014-2015 Alblasserdam september 2015, Aan de ouder(s)

Nadere informatie

De Werkschuit. Schooljaarplan

De Werkschuit. Schooljaarplan De Werkschuit Schooljaarplan 2016-2017 Directeur I. Jousma Adres Rijnlaan 200 Plaats Zwolle Telefoon 038-4533873 E-Mail directie-werkschuit@ooz.nl Datum 7-9-2016 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Onderwijs...

Nadere informatie

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden:

De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Marco Snoek over de masteropleiding en de rollen van de LD Docenten De curriculum van de masteropleiding PM MBO kan op verschillende niveau s bekeken worden: Het intended curriculum : welke doelen worden

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BONTE TOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BONTE TOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE BONTE TOL School : Basisschool De Bonte Tol Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 27JX Onderzoeksnummer : 112746 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL PRINS WILLEM ALEXANDER School : basisschool Prins Willem Alexander Plaats : Sprang-Capelle BRIN-nummer : 06EJ Onderzoeksnummer

Nadere informatie

Competentieprofiel van de opleider CHVG

Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider CHVG Competentieprofiel van de opleider per competentiegebied 0. Competentiegebied: handelen als expert De opleider beantwoordt aan het competentieprofiel van de betreffende

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008

Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Personeelsbeleidsplan 2003/2004 2007/2008 Eisenhowerlaan 59 3844 AS Harderwijk wdu per 004 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Bestuurlijke uitgangspunten 4 2. Integraal personeelsbeleid 5 3. De basis voor

Nadere informatie

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP.

School Schoolleider Datum Thema SCHOOL & OMGEVING Thema SCHOOL & OMGEVING Formatieve inzet Directie Zorg en begeleiding Leraren OOP. JAARPLAN JAARVERSLAG Jaar 2016 2017 Jaar 2016 2017 School De Tovervogel School De Tovervogel Schoolleider Sjannie Spijkers Schoolleider Sjannie Spijkers Datum Juni 2016 Datum Juni 2017 Thema SCHOOL & OMGEVING

Nadere informatie

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010

ROC FRIESE POORT. Kernwaarden van ROC Friese Poort. Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 ROC FRIESE POORT Kernwaarden van ROC Friese Poort Hoe de kernwaarden te meten? Kwaliteitszorg 21-9-2010 Inhoud Inleiding... 3 1. Wat zijn kernwaarden van ROC Friese Poort?... 3 2. Meten is weten: Hoe kan

Nadere informatie

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO

VOORTGANGSGESPREK. het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO VOORTGANGSGESPREK het Ashram College, vestiging Alphen a/d Rijn HAVO VMBOGT VWO Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 04DF C1 BRIN nummer : 04DF 00 HAVO BRIN nummer : 04DF 00 VMBOGT BRIN nummer :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Het Veldboeket RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Het Veldboeket Plaats : Zwolle BRIN nummer : 15EG C1 Onderzoeksnummer : 276294 Datum onderzoek : 12 juni 2014 Datum vaststelling : 26 augustus 2014 Pagina 2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL HET ANKER Plaats : Veghel BRIN-nummer : 09IS Onderzoeksnummer : 118627 Datum schoolbezoek : 5 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN

DE KRACHT VAN HET COLLECTIEF ONDERWIJS VAN MORGEN Op weg naar 2020 Dit is het verhaal van de NUOVO scholengroep. Verantwoordelijk voor voortgezet onderwijs aan ruim 5.000 leerlingen in de stad Utrecht. Tien openbare scholen bieden samen een breed aanbod:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Basisschool t Kwekkeveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ Basisschool t Kwekkeveld School/instelling: Basisschool t Kwekkeveld Plaats: Schijndel BRIN-nummer: 13CK Postregistratienummer: 08.H2727425 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Olijfboom Plaats : Almere BRIN-nummer : 23ZV Onderzoeksnummer : 126477 Datum schoolbezoek : 5 juni Rapport vastgesteld te Utrecht op 16

Nadere informatie

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging

Inhoud: Schoolplan 2015-2019. Verantwoording. Motto, missie, visie, overtuigingen. Doelen. Samenvatting strategisch beleid van de vereniging Schoolplan 2015-2019 Inhoud: Verantwoording Motto, missie, visie, overtuigingen Doelen Samenvatting strategisch beleid van de vereniging 21 e eeuwse vaardigheden Schematische weergave van de vier komende

Nadere informatie

Opleidingsplan. Academische Opleidingsschool. KBS De Vlieger

Opleidingsplan. Academische Opleidingsschool. KBS De Vlieger Opleidingsplan Academische Opleidingsschool KBS De Vlieger Inhoudsopgave 1. Inleiding blz. 2 2. Richtlijnen voor verankering van de Academische Opleidingsschool blz. 3 3. Visie op leren blz. 4 en 5 4.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. "De Arke"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. p.c.b.s. De Arke RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK p.c.b.s. "De Arke" Plaats : Burgum BRIN nummer : 09MX C1 Onderzoeksnummer : 276111 Datum onderzoek : 5 juni 2014 Datum vaststelling : 17 september 2014 Pagina

Nadere informatie

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid

Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Functiebeschrijving Manager Kwaliteitsbeleid Binnen O2A5 staat een belangrijke verandering voor de deur, namelijk de invoering van zgn. onderwijsteams. Voor een succesvolle implementatie van deze organisatieverandering

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847

Jaarplan 2015-2016. Basisschool de Krullevaar. Schoonhoven. Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Jaarplan 2015-2016 Basisschool de Krullevaar Schoonhoven Doelenplein 26 2871 CV Schoonhoven T 0182 382847 Voorwoord In dit Jaarplan wordt de concrete uitwerking van beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven

Nadere informatie