Procedure audit permanente educatie accountants

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Procedure audit permanente educatie accountants"

Transcriptie

1 Procedure audit permanente educatie accountants Juni 2015

2 Inleiding Bij de herziening van de Nadere voorschriften permanente educatie (NVPE) in 2006 is ervoor gekozen een systeem in te voeren waarbij PE-instellingen ten behoeve van de opleiding van accountants worden erkend. Om een kwalitatief en kwantitatief adequaat cursusaanbod te waarborgen, dient de kwaliteit periodiek te worden gecontroleerd. In samenwerking met Cedeo 1 heeft de Koninklijke NBA (hierna: NBA) een controle-instrument ontwikkeld, te weten de audit PE (hierna: de audit). In dit systeem worden alle door de NBA erkende PEinstellingen periodiek aan de audit onderworpen. Met de uitkomsten daarvan kan de NBA de kwaliteit monitoren en kunnen de PE-instellingen zo nodig verbeteringen in hun organisatie en in het cursusaanbod van de PE bewerkstelligen. In het Besluit PE-instellingen permanente educatie accountants (het Besluit) is bepaald dat een PEinstelling verplicht is zich op grond van de regelgeving periodiek te laten auditen teneinde de erkenning te behouden. In deze procedure worden de onderwerpen, die samenhangen met de uitvoering van de audit, nader geregeld. 1. Procedure audit Ter behoud van de erkenning van de NBA is iedere door de NBA erkende PE-instelling op grond van de regelgeving verplicht zich periodiek (vooralsnog eens per drie jaar) te laten auditen door Cedeo. Deze audit is voor rekening van de PE-instelling. Daarnaast geldt dat nieuw erkende PE-instellingen zich binnen een jaar na de verkregen erkenning dienen te laten auditen door Cedeo. Indien de erkenning na deze audit wordt voortgezet, zal de PEinstelling in het reguliere regime vallen en vervolgens eens per drie jaar de audit dienen te ondergaan. Op het moment dat de audit voor een PE-instelling gepland staat, zal Cedeo de PE-instelling aanschrijven. Cedeo zal in haar brief aangeven welke cursusdocumenten van welke cursussen de PEinstelling ten behoeve van de audit dient te overleggen. Ook zal in overleg met de PE-instelling een datum voor een bezoek aan de PE-instelling worden gepland. Op basis van de resultaten van de audit zal Cedeo een rapport over de PE-instelling uitbrengen. Dit rapport zal Cedeo aan de betreffende PEinstelling opsturen. Vervolgens dient de PE-instelling om de erkenning te behouden dit rapport tijdig, dus vóór het einde van de erkenningsdatum, over te leggen aan de NBA. Van Cedeo krijgt de NBA periodiek een overzicht van de PE-instellingen die zijn geaudit. Indien de PE-instelling het rapport van Cedeo niet tijdig aan de NBA overlegt, kan de NBA zich genoodzaakt zien de erkenning in te trekken. Bij een positief rapport van Cedeo zal de erkenning van de PE-instelling kunnen worden voortgezet. Zo nodig zal de NBA naar aanleiding van de uitkomsten van de audit overleg met de PE-instelling plegen over eventuele verbeteringen. Wanneer het rapport daartoe aanleiding geeft, kan de NBA sancties opleggen. Een mogelijke sanctie zou kunnen zijn dat op een eerder tijdstip dan de reguliere auditperiode van maximaal drie jaar een (her)audit moet worden uitgevoerd. 2. Opzet audit De audit bestaat uit drie onderdelen en resulteert in een rapportage. 2.1 Onderdeel 1: Controle cursusdocumenten Op basis van het cursusregistratiesysteem van de NBA wordt van een erkende PE-instelling die voor de audit in aanmerking komt, voor de relevante periode steekproefsgewijs een aantal bij de NBA geregistreerde PE-cursussen geselecteerd. De te auditen PE-instelling wordt ten behoeve van de controle 1 vervolgens verzocht van deze geselecteerde cursussen de vereiste cursusdocumenten in kopie toe te sturen aan Cedeo. 1 Cedeo is een onafhankelijke intermediaire organisatie die 'human resources improvers' zoals opleidingsinstituten, werving & selectiebureaus, uitzendbureaus en organisatieadviseurs onderzoekt op klanttevredenheid, kwaliteit, continuïteit en bedrijfsgerichtheid. Indien zo'n externe aanbieder aan de door de NBA gestelde eisen voldoet, kan deze in aanmerking komen voor het predicaat NBA erkend. NBA 2

3 Dit betreft de volgende documenten: - cursusmateriaal; - presentielijsten met handtekeningen; - evaluatieformulieren; - cursusprogramma; - deelnamecertificaten; - cursusaankondiging (met het verplichte PE-logo)2. Elke cursus wordt op basis van deze stukken door Cedeo beoordeeld aan de hand van de vragenlijst van onderdeel 1 (zie bijlage 1). De scores 1 worden als volgt berekend. Voor elke ja die wordt gescoord, wordt één punt gerekend, waarbij de scores op de vragen 2, 5, 7, 10 en 11 dubbel worden geteld. De score nee levert geen punten op. De maximale score per cursus kan derhalve voor een PE-cursus (bestaande uit 11 vragen) in totaal 16 punten zijn. Voor de betreffende PE-cursus wordt een voldoende gescoord indien minimaal tien (van de 16 punten) worden gescoord. Indien minder dan tien punten worden gescoord voor een PE-cursus, zal voor die betreffende cursus een onvoldoende worden genoteerd. Nadat alle cursussen 1 zijn beoordeeld, zal Cedeo bepalen of de PE-instelling voor dit onderdeel in totaal een voldoende of onvoldoende heeft behaald. Indien meer dan de helft van het aantal cursussen een voldoende heeft gescoord, zal de PE-instelling op dit onderdeel een voldoende behalen. 2.2 Onderdeel 2: Deelnemersenquête Ten behoeve van onderdeel 2 van de audit wordt een kwaliteitsonderzoek uitgevoerd onder een aantal accountantscursisten van de in onderdeel 1 geselecteerde cursussen. De steekproefgrootte van het tevredenheidsonderzoek is in beginsel bepaald op 15 accountantscursisten verdeeld over de in onderdeel 1 geselecteerde cursussen. De ondergrens van de steekproef is vastgesteld op vijf accountantscursisten. Indien het bedoelde aantal van vijf accountantscursisten niet kan worden behaald, benadert Cedeo andere cursisten voor de deelnemersenquête. Dit is dan ook de reden waarom op de presentielijsten de volledige titulatuur van de cursist dient te worden vermeld (zie nader Procedure Cursusorganisatie onder 12). De cursisten van de PE-instellingen worden telefonisch geïnterviewd aan de hand van een reeks gerichte vragen over o.a. de gevolgde cursus en de PE-instelling (zie bijlage 2). De antwoorden bieden informatie over de tevredenheid bij de cursisten over de PE-instelling en de gevolgde cursus. De cursisten kunnen op ieder item een score geven van één tot vijf, van 'zeer ontevreden' tot 'zeer tevreden'. Ten minste 70 procent van de benaderde cursisten moet minimaal een vier of vijf (tevreden of zeer tevreden) scoren. Indien 70 procent tevredenheid (of meer) wordt behaald, zal de PE-instelling op dit onderdeel een voldoende scoren. De antwoorden worden weergegeven in een matrix. Tevens wordt per item een toelichting gegeven waarbij anoniem zowel de sterke als de te verbeteren punten aan de orde komen. 2.3 Onderdeel 3: Interview PE-instelling De uitkomsten van onderdeel 1 en 2 worden tijdens een bezoek aan de PE-instelling door Cedeo met de contactpersonen van de PE-instelling besproken. Tevens worden in dat gesprek aanvullende vragen gesteld omtrent de thema s aangaande de professionaliteit en continuïteit van de cursusorganisatie en de toepasbaarheid van de cursussen voor accountants (zie bijlage 3). 2.4 Rapportage De informatie die op bovengenoemde wijze (onderdelen 1 t/m 3) over de cursussen en de PEinstelling is verzameld, wordt vastgelegd in het conceptrapport. Voorts wordt aan de hand van de beoordelingstabel van de audit (zie bijlage 4) de totale (advies) eindscore door Cedeo bepaald. De con- 2 Het betreft de voorafgaande cursuspublicatie voor de cursist. Te denken valt aan mailings/brochures, advertentieteksten, webpublicaties, intranetpublicaties, interne memo s, nieuwsbrieven en/of andere cursusaankondigingen. NBA 3

4 ceptversie wordt vervolgens aan de PE-instelling ter becommentariëring voorgelegd. De PE-instelling kan daarop nog reageren. Hierna zal het definitieve rapport worden vastgesteld. De PE-instelling is ter behoud van haar erkenning op grond van de regelgeving verplicht na afronding van het eindrapport dit tijdig, dat wil zeggen voor het aflopen van verstrekte erkenningstermijn, aan de NBA toe te sturen. De NBA zal aan de hand van voornoemde beoordelingstabel een beslissing nemen over de voortzetting van de erkenning. NBA 4

5 Bijlage 1: Onderdeel 1: Controle cursusdocumenten Onderdeel 1: Controle cursusdocumenten 1. Heeft de PE-instelling in de cursusaankondiging voorafgaand aan de cursus het totaal aantal PE-uren (hoofdregel: PE-logo) weergegeven? 3 2. Heeft er voor aanvang en na afloop van de cursus aanwezigheidsregistratie plaatsgevonden (handtekeningen van de cursisten bij aanvang en na afloop van elke cursusdag)? 3. Is er een aparte presentielijst voor de handtekeningen voor de aanvang van de cursusdag en een aparte lijst voor de handtekeningen na afloop van de cursusdag? 4. Bevatten de presentielijsten de vereiste gegevens (voorletters, achternaam, titulatuur) van de cursisten? 5. Zijn de evaluatieformulieren van de cursisten en/of cumulatieve totaalscore van alle evaluaties per cursus aanwezig? 6. Is op het evaluatieformulier een algemene waarderingsvraag aanwezig? 7. Wordt de algemene waarderingsvraag door minimaal 70% van de accountantscursisten met een voldoende beoordeeld? 8. Is het cursusmateriaal (bijv. weergave/samenvatting van lezing, literatuur, jurisprudentie en/of andere achtergrond informatie) voorhanden? 9. Is het cursusprogramma (inclusief een overzicht van tijden van aanvang, pauzes, einde van de cursus) van de cursus aanwezig? 3 Het betreft de voorafgaande cursuspublicatie voor de cursist. Te denken valt aan mailings/brochures, advertentieteksten, webpublicaties, intranetpublicaties, interne memo s, nieuwsbrieven of andere cursusaankondigingen. NBA 5

6 10. Is het juiste aantal PE-uren aan de cursus toegekend? 11. Voldoet het deelnamecertificaat 4 aan de vereisten (cursusnaam en -data, naam cursist, aantal PE-uren, CRS-nummer, ondertekening door de PE-instelling)? 4 In plaats van een deelnamecertificaat per cursus kunnen erkende accountantskantoren of andere organisaties voor hun interne cursusprogramma gebruikmaken van een persoonlijk jaarcertificaat (per kalenderjaar). De voorwaarden voor zo n jaarcertificaat zijn: naam organisatie, naam accountant (voorletters en achternaam); aantal PE-uren per cursus; ondertekening door de contactpersoon van het kantoor; naam van de gevolgde interne cursussen met cursusdatum/data (eventueel met vermelding van docenten), CRS-nummer(s) en jaartal waarop het jaarcertificaat betrekking heeft. Indien een accountantskantoor of andere organisatie een jaarcertificaat hanteert dient bij deze vraag te worden bezien of het jaarcertificaat voldoet aan bovengenoemde vereisten. NBA 6

7 Bijlage 2: Onderdeel 2: Deelnemersenquête Onderdeel 2: Deelnemersenquête De PE-instelling heeft aangegeven dat u heeft deelgenomen aan de cursus. Klopt dit? Voortraject 1. Hoe bent u vooraf geïnformeerd over de cursus? Bent u vooraf goed geïnformeerd over startdatum, cursustijden, voorbereidingen, aanduiding doelgroep en dergelijke? 2. Wat vindt u van de snelheid/het gemak waarmee de inschrijving is geschied? Opleidingsprogramma 1. Waren niveau, opzet, inhoud en doelstellingen u vooraf voldoende duidelijk? Uitvoering 1. Beantwoordde de uitvoering aan uw verwachtingen in het algemeen en qua niveau, duidelijkheid, theoretisch en/of praktisch gehalte, diepgang? 2. Heeft de inhoud voldoende handvatten geboden voor directe toepassing van het geleerde in de praktijk? 3. Is de cursus afgesloten met een (schriftelijke) evaluatie? 4. Heeft u binnen 4 weken na afloop van de cursus een deelnamecertificaat ontvangen? Docent 1. Bent u tevreden over de kwaliteit van de docent(en)? Wat vond u sterk of zwak? Cursusmateriaal 1. Heeft u cursusmateriaal ontvangen? 2. Bent u tevreden over de kwaliteit van het cursusmateriaal? Accommodatie 1. Bent u tevreden over de uitvoeringslocatie? Organisatie & Administratie 1. Wat vindt u van de organisatie en administratie van de PE-instelling? 2. Bent u tevreden over de financiële afhandeling van de cursus? Prijs-kwaliteitverhouding 1. Wat vindt u van de gevraagde prijs afgezet tegen de geboden kwaliteit van de cursus? Tevredenheid totaal 1. Bent u tevreden over deze cursus en de PE-instelling? 2. Wat vond u sterk/zwak? Heeft u punten ter verbetering? 3. Zou u de volgende keer weer bij deze PE-instelling een cursus volgen? 4. Beveelt u deze PE-instelling aan bij collega's? Verslag Van alle antwoorden op de hierboven gestelde vragen wordt per item een korte samenvatting gemaakt, leidend tot een verslag. Tevens wordt per item een door de deelnemer te geven waardering verwerkt op een 5-puntsschaal. NBA 7

8 Bijlage 3: Onderdeel 3: Interview met de PE-instelling Onderdeel 3: Interview met de PE-instelling Het interview is toegespitst op de kwaliteit van de cursusorganisatie, de afstemming van de cursussen op de praktijk van de accountant en de naleving van de regelgeving in het kader van de Permanente Educatie (PE). Onder onderstaand punt 1 komen de professionaliteit en continuïteit van de cursusorganisatie aan de orde. Punt 2 ziet op toepasbaarheid van de cursussen. Onder punten 3 en 4 vindt een terugkoppeling van resultaten van de onderdelen 1 en 2 plaats. Er zal daarbij worden gevraagd naar de reeds ondernomen of nog te nemen verbeteracties. De volgende kwaliteitscriteria worden nagelopen. 1. Professionaliteit en continuïteit van de PE-instelling Gevraagd wordt wie verantwoordelijk is voor welke activiteiten. Hoe is voorzien in personele capaciteit voor een adequate cursusorganisatie? Van belang is dat bedrijfseconomische en personele voorwaarden aanwezig zijn om de inhoudelijke kwaliteit duurzaam te kunnen realiseren. Eventuele zwakke plekken worden benoemd en besproken. Onderwerpen van bespreking: (a) waarborgen continuïteit ten aanzien van de contacten met de NBA (hoe is zo nodig vervanging van de contactpersoon gewaarborgd), (b) hoe wordt gewaarborgd dat de cursus tijdig (voorafgaand aan publicatie en het daadwerkelijk geven van de cursus) wordt aangemeld bij de NBA, (c) hoe wordt gewaarborgd dat de informatie over de cursus tijdig bekend is bij de cursisten, (d) hoe vindt de evaluatie van de cursussen in het algemeen plaats 5 en (e) welke acties vinden plaats op het moment dat een cursus in de evaluatie onvoldoende scoort? - In het gesprek kan aangehaakt worden bij informatie die de afdeling Permanente Educatie over de cursusorganisatie van de PE-instelling heeft. De input van de afdeling Permanente Educatie bij dit punt kan bestaan uit gegevens die de afdeling Permanente Educatie bekend zijn geworden naar aanleiding van andere kwaliteitsinstrumenten (bijvoorbeeld bevindingen van de afdeling Permanente educatie in het kader van een steekproefsgewijze controle van cursussen, en de controle op de Nadere voorschriften etc.). 2. Praktijkuitoefening en praktijkvoering van registeraccountants Het onderwijs dient de praktijkuitoefening en praktijkvoering van de accountant ten goede te komen. Gevraagd wordt op welke wijze de PE-instelling aan deze eisen tegemoet komt in het kader van de ontwikkeling en de aanpassing van cursussen en cursusmateriaal, het bepalen van de leerdoelen en de werving en selectie van (gast)docenten. Tevens wordt gevraagd naar de wijze waarop de PE-instelling in dit kader de betrokkenheid van deskundigen uit de accountancy heeft gewaarborgd én gevraagd wordt naar de toegevoegde waarde van de opleiding voor de accountancy. 3. Bespreking uitkomsten onderdeel 1 Bij dit punt zal terugkoppeling van de resultaten van de controle op de cursusdocumenten plaatsvinden (onderdeel 1). De uitkomst van het onderzoek 1 kan zijn dat de documenten al dan niet aanwezig zijn. Indien de documenten wel aanwezig zijn, kan de conclusie worden getrokken dat deze wel of niet correct zijn opgesteld. Indien de cursusdocumenten ontbreken en/of de cursusdocumenten niet correct zijn opgesteld, zal hieromtrent om opheldering worden gevraagd. Voor zover de PEinstelling accountants inzet als docenten zal een vraag worden gesteld over het gebruik van docentencertificaten door de PE-instelling. 5 Komen in de evaluatie alle relevante onderwerpen (docent(en), praktijkrelevantie, cursusorganisatie, cursusmateriaal, algemene waarderingsvraag) aan bod? NBA 8

9 4. Bespreking uitkomsten onderdeel 2 (en de uitkomsten van de opgevraagde cursusevaluaties) Terugkoppeling resultaten van de deelnemersenquête (onderdeel 2). Deze resultaten worden zo nodig vergeleken met de uitkomsten van de cursusevaluatie (vraag 7 van onderdeel 1). Daarbij kan aan de NBA komen welke actie de PE-instelling heeft ondernomen naar aanleiding van de geconstateerde onvoldoende scores in de cursusevaluaties. Omschrijf de eventuele aanpassingen/veranderingen die op basis van evaluaties hebben plaatsgevonden bij één of meerdere cursussen. NBA 9

10 Bijlage 4: Beoordelingstabel Resultaat 1 Resultaat 2 Resultaat 3 Resultaat 4 Resultaat 5 Resultaat 6 Alle cursussen Alle cursusdoenddoende zijn volsen zijn vol- Onderdeel 1 Meer dan de De helft of Meer dan de De helft of helft van de meer dan de helft van de meer dan de cursussen is heft van de cursussen is heft van de voldoende cursussen is voldoende cursussen is onvoldoende onvoldoende Onderdeel 2 Voldoende Voldoende Onvoldoende Voldoende Onvoldoende Onvoldoende Eindscore Cedeo Vervolg audit Status erkenning Goed Tekortkoming 1 Kritische tekortkoming 2 Na drie jaar Na drie jaar Heraudit onderdeel 2 na één jaar Erkenning Erkenning Geen erkenning Kritische tekortkoming 1 Heraudit onderdeel 1 na één jaar Erkenning onder voorwaarden Tekortkoming 1 en kritische tekortkoming 2 Heraudit onderdeel 2 na één jaar Geen erkenning Kritische tekortkoming 1 en 2 Heraudit onderdeel 1 en 2 na één half jaar Geen erkenning NBA 10

Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht

Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht Rapportage Audit Erkende Opleidingsinstellingen Voortgezette Stagiaire Opleiding en Permanente Opleiding Advocatuur Instituut voor Arbeidsrecht >> 4-7-2006

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V.

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. open Campus B.V. Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering open Campus B.V. 9-9-2014 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. Seminars op Maat

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. Seminars op Maat Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering Seminars op Maat 16-12-2013 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Senze 20-06-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Senze vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Lexima 17-10-2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Lexima vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013

Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren. 26 november 2013 Themaonderzoek niet-oob-accountantsorganisaties Deel 2: SRA-kantoren 26 november 2013 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke

Nadere informatie

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007

Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 Evaluatie eerste 89 uitgevoerde Onderzoeken ter Plaatse bij niet-oob vergunningaanvragers 13 april 2007 1. Inleiding In de periode december 2006 tot eind maart 2007 heeft de AFM 89 onderzoeken ter plaatse

Nadere informatie

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS

GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS GOED VERKORT? OVER DE PROGRAMMERING EN VERANTWOORDING VAN (VER)KORTE OPLEIDINGEN IN HET HOGER BEROEPSONDERWIJS Utrecht, 9 november 2012 VOORWOORD Wij hebben een onderzoek uitgevoerd naar (ver)korte opleidingen

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle

Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Leden tevredenheidonderzoek Kwaliteitskring Zwolle Zwolle juni 2008 Adriaan Souman Agnes Veld Henriët Teerling Wan tat Li Levien Rademaker (docent M&L)) Frans Werkhoven (ESI) Inhoud 1. Inleiding... 3 2.

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES

TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES TREASURY BIJ WONINGCORPORATIES Naarden, 1 februari 2002 I N H O U D INHOUD 2 INHOUDSOPGAVE... 2 1. SAMENVATTING EN CONCLUSIES... 3 2. AANLEIDING VAN HET ONDERZOEK... 5 2.1 Inleiding... 5 2.2 Financiële

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Klanttevredenheidsonderzoek Langenberg advies in verandering 23-02-2010 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Langenberg advies in verandering vanuit verschillende

Nadere informatie

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche

Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Eindrapportage Onderzoek Ervaringscertificaten Een onderzoek naar de effectiviteit van EVC in de mobiliteitsbranche Uitgevoerd in opdracht van Stichting OOMT Innovam Consult Drs. Jessica Spithoven Sandra

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Plieger Training bv 22-07-2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Plieger Training bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek NIMO - Project Management Instituut B.V. 07-02-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van NIMO - Project Management Instituut B.V. vanuit verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29051 18 oktober 2013 Kwaliteitsnormen bewindvoerderorganisaties Wsnp II Onderstaande criteria zijn van toepassing bij

Nadere informatie

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM

Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM PER KOERIER Bijlage 2 Openbare versie Ernst & Young Accountants LLP de directie Boompjes 258 3011 XZ ROTTERDAM Datum 9 november 2011 Ons kenmerk JZ--------------------- Pagina 1 van 156 E-mail -------------------@afm.nl

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: NHTV 1) Hbo-bachelor Management Toerisme, duaal (Croho 34410) 2) Associate degree Functiegerichte Bachelor in

Nadere informatie

Verslag Governance Principes 2013

Verslag Governance Principes 2013 Verslag Governance Principes 2013 1. Inleiding Door de financiële en maatschappelijke ontwikkelingen van de afgelopen jaren is de aandacht voor Corporate Governance bij financiële instellingen en toezichthouders

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Feedback Training en Consulting 06-06-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Feedback Training en Consulting vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP)

Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) Kwaliteitscriteria 2015-2020 Kwaliteitsregister Paramedici (KP) De kwaliteitscriteria 2015 2020 voor de logopedie zijn vastgesteld door het verenigingsbestuur van de NVLF tijdens de bestuursvergadering

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Rijnhart Wonen Vastgesteld op 28 februari 2011 28 februari 2011 Reglement Raad van Toezicht 1/9 INHOUD Artikel 1 Doel en reikwijdte reglement Artikel 2 Samenstelling van de

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure

Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners. Institutionele brochure Wet financiële dienstverlening (Wfd) Achtergrondinformatie voor financieel dienstverleners Institutionele brochure Veelgestelde vragen van financieel dienstverleners Vraag: Antwoord in: Voor wie geldt

Nadere informatie

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008

Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 Leidraad 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Vastgesteld bij bestuursbesluit op 18 december 2008 1 Leidraden 14 Opdrachten in de MKB-praktijk Leidraad 14 2 Leidraad OPDRACHTEN IN DE MKB-PRAKTIJK 3 Deze leidraad,

Nadere informatie