AUDIT CRKBO-registratie bij. Naam contactpersoon KVS. Audit Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "AUDIT CRKBO-registratie bij. Naam contactpersoon KVS. Audit Kwaliteitscode voor opleidingsinstituten voor kort beroeps onderwijs"

Transcriptie

1 AUDIT CRKBO-registratie bi Naam contactpersoon Seminars op Maat De heer drs. W.N. Boonstra KVS Audit Kwaliteitscode oor opleidingsinstituten oor kort beroeps onderwis De audit richt zich op de beginselen an de kwaliteitscode oor kort beroepsonderwis: 1. zorguldigheidsbeginsel 2. rechtszekerheidsbeginsel 3. kenbaarheidsbeginsel 4. redelikheidsbeginsel 5. betrouwbaarheidsbeginsel Deze zin ertaald naar eisen rondom onderwerpen: 1. Organisatie 2. Docenten 3. Voorlichting 4. Contract & Betalings- en Leeringsoorwaarden 5. Uitoering 6. Examinering 7. Klachtenregeling Alle auditbare onderdelen dienen positief te zin om oor CRKBO-registratie in aanmerking te komen. Beoordeling indt louter plaats in termen an O (onoldoende) V (oldoende) of NVT (niet an toepassing). Indien een onderdeel NVT is en daarom beoordeling niet kan plaatsinden, wordt oor dat onderdeel op het scoreformulier een V toegekend. NVT heeft daarmee geen nadelige geolgen oor het eindoordeel. Voorbeeld: u biedt geen examens aan, dan zin auditragen bi onderwerp 6 Examinering NVT. Op het auditformulier wordt dan een V ermeld.

2 oldoet naar (a/nee) Dat blikt uit? (kwaliteitshandboek, betalings- & leeringsoorwaarden, personeelsdossiers, en dergelike) 1. Organisatie website: Business to business 1.a Informatieerstrekking De (schriftelike of mondeling) erstrekte informatie aan potentiële klanten zal te allen tide waarheidsgetrouw en accuraat zin. Audit: beoordelen materiaal op website, studiegidsen, corporate brochures oor B-to-B etc. 1.b Wering In weringscampagnes of materiaal respecteert het opleidingsinstituut de reclamecode oor cursussen: Reclame oor cursussen behoort een waarheidsgetrouw beeld te geen an de instelling die de cursus organiseert, respectieelik onder welker auspiciën de cursus plaatsindt, en an de cursus zelf. De reclame dient zich te onthouden an enige suggestie an redelikerwize niet te erwezenliken resultaten en an het stellen an niet-erkende graden. Boendien respecteren opleidingsinstituten elkaar als concurrenten en onthouden zi zich an agressiee competitiee uitingen. nieuwsbrieen en mailing. 1.c Ten minste één persoon binnen het opleidingsinstituut moet geheel bekend zin met iedere aangeboden cursus en met hetgeen de klanten minimaal te wachten staat alsook met de contractuele ereisten. Audit: aststellen tidens bezoek. De heer Boonstra 1.d Er moet een accurate administratie worden bigehouden welke klanten staan ingeschreen, oor welke cursus en in welke periode. Inschriingen erwerkt in Excel.

3 oldoet naar (a/nee) Dat blikt uit? (kwaliteitshandboek, betalings- & leeringsoorwaarden, personeelsdossiers, en dergelike) 1.e Vragen an administratiee aard of met betrekking tot het onderwis moeten binnen astgestelde terminen beantwoord zin. Brieen die een langere erwerkingstid ragen moeten binnen astgestelde terminen beantwoord worden met een bericht an ontangst en een indicatie wanneer men een uitoerig antwoord kan erwachten. Binnen 1 werkdag. 1.f Studiebegeleiding Het instituut moet altid bereikbaar zin: dat wil zeggen: ragen dienen telefonisch (desnoods per oic ), of per te kunnen worden gesteld. Audit: toon aan (gaat niet om technisch/inhoudelike ragen, maar om zaken als Bereikbaar ia aste telefoon die doorgeschakeld wordt naar de mobiele telefoon. Verder per bereikbaar. roostering e.d.). 2.a 2. Docenten Docentenbegeleiding Docenten/mentoren/begeleiders/tutors in aste dienst moeten adequaat getraind zin in de werkwize en het administratiee systeem an het opleidingsinstituut (bioorbeeld d.m.. een docenteninstructie). Docenten c.s. moeten goede begeleiding krigen op de ereiste (kenmerkende) professionele criteria. Audit: Hoe worden docenten geïnformeerd oer de werkwize? nt Er worden uitsluitend seminars georganiseerd. Tidens de seminars worden gastsprekers ingehuurd. Er worden derhale geen docenten ingehuurd. De gastsprekers worden gebriefd door de heer Boonstra inzake de onderwerpen. 2.b Het opleidingsinstituut erzekert zich an de (didactische en akinhoudelike) kwaliteit an docenten die ingehuurd worden. Audit: selectiecriteria bi inzet externen. Gastsprekers worden geselecteerd op basis an hun expertise op het betreffende onderwerp en hun werkeraring. 2.c Onderwis en Examens Alle docenten moeten deskundigen op het / een onderwerp zin. Zie boen. Er worden geen examens afgenomen.

4 oldoet naar (a/nee) Dat blikt uit? (kwaliteitshandboek, betalings- & leeringsoorwaarden, personeelsdossiers, en dergelike) 2.d Hieruit loeit oort dat er regelmatig toezicht is resp. moet zin (ten minste 1x per 6 maanden) op het werk an de docent resp. op de door hem erzorgde begeleiding alsmede op de door hem gehanteerde beoordelingscriteria. N.B. dit geldt oor zowel aste docenten als freelance docenten. Audit: worden docenten geëalueerd? Hoe? nt Gastsprekers arieren anwege wisselende seminar thema's en onderwerpen. 2.e Een opleidingsinstituut moet beschikken oer en werken met door deelnemers in te ullen cursus- en docentenealuaties. Na elk seminar worden de deelnemers geraagd het ealuatieformulier in te ullen. Gastprekers en inhoud worden geealueerd. 2.f Werkprocessen Alle informatie die door klanten erstrekt wordt is ertrouwelik oor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten. Denk aan geheimhoudingserklaringen inzake bedrifsgeoelige informatie oer bedrifssituaties, werkprocessen, klantengroepen, strategieën. nt 3. Voorlichting De studiegids of informatie resp. de website moet ten minste de olgende informatie erschaffen: Uitnodigingsbrief, leeswizer seminar dat 2 weken oorafgaand aan het seminar naar de deelnemers wordt erzonden. Daarnaast de syllabus an het seminar. Voorbeeld: Financieel Beleid Woningcorparties 3.a De naam an de cursus 3.b De inhoud an de cursus (syllabus) 3.c Het nieau an de cursus HBO+ 3.d 3.e De lengte an de cursus De doelstellingen an de cursus

5 oldoet naar (a/nee) Dat blikt uit? (kwaliteitshandboek, betalings- & leeringsoorwaarden, personeelsdossiers, en dergelike) 3.f De doelgroep oor wie de cursus bedoeld is 3.g Het aanangsnieau waar an uit gegaan wordt (d.w.z. eentuele ooropleiding ereisten) nt 3.h Vristellingenbeleid nt 3.i 3. 3.k 3.l De studiebelasting oor de deelnemer d.w.z. de tid die de deelnemer er aan kwit is in uren p/w. Een heldere uitleg an de speciale oorwaarden die door het opleidingsinstituut of door de betreffende oerheid gesteld worden aan de cursus of aan de studieoereenkomst (-contract) Informatie oer het erstrekte studiemateriaal en/of oer het aan te schaffen studiemateriaal Kwalificaties die behaald kunnen worden (indien an toepassing) nt nt nt 3.m 3.n Interne (school-) en/of externe (branche- / staats-) examens waartoe wordt opgeleid (oor zoer an toepassing). Het aantal eindtoetsen of af te leggen examens in de cursus alsmede de herkansingsmogelikheden. Audit: erifieer. nt nt 3.o Er moet duidelikheid worden gegeen of het examen tot een kwalificatie / beoegdheid leidt en de aard an het ciiel effect (wettelik erkend; branche-erkend; EVC-waardig e.d.). nt 4.a 4. Contract & Betalings- en Leeringsoorwaarden De taal waarin (onderwis-/leer-)contracten worden opgemaakt is helder en ondubbelzinnig. Audit: contracten zin in helder Nederlands, Engels, Frans of Duits opgesteld. Bi contracten opgemaakt in een andere taal, kan door de een ertaling worden geraagd. Inschrifformulier met een aantal leeringsoorwaarden. Geen apart document leeringsoorwaarden. Factuur.

6 oldoet naar (a/nee) Dat blikt uit? (kwaliteitshandboek, betalings- & leeringsoorwaarden, personeelsdossiers, en dergelike) 4.b De klant moet een afschrift ontangen an de terminen en oorwaarden an inschriing oor de eigen administratie. Alle terugbetalingen die moeten worden gedaan moeten binnen astgestelde terminen erwerkt zin. 4.c Contracten ermelden: De naam an het opleidingsinstituut en de cursusnaam 4.d De cursuskosten 4.e Kosten oor studieboeken/cursusmateriaal nt Deelnemers ontangen een syllabus met de 4.f De begeleiding en diensten welke zin inbegrepen 4.g De betalingsoorwaarden 4.h De betalingsterminen 4.i De wize an betaling 4. De duur an het contract 4.k De condities waaronder de cursus eentueel niet doorgaat nt. 4.l 4.m De annuleringsoorwaarden en de mogelikheden tot restitutie an gelden Details an de eentuele garantiebepalingen nt 4.n 4.o Een bedenktermin an ten minste 14 werkdagen Bi wie het copyright berust nt nt business to business Op de presentaties is geen copyright an to

7 oldoet naar (a/nee) Dat blikt uit? (kwaliteitshandboek, betalings- & leeringsoorwaarden, personeelsdossiers, en dergelike) 4.p Bi wie het eigendomsrecht an het cursusmateriaal berust (klant of het opleidingsinstituut) nt 5. Uitoering nt Geen lesmateriaal. 5.a Het lesmateriaal moet heldere instructies beatten oer wat men te doen staat. Audit: ruim interpreteren. 5.b E-learning/blended learning Klanten moeten toegang hebben tot e-learning faciliteiten indien dit erplicht gesteld is. Indien e-learning in aanulling op andere leerelementen georganiseerd wordt moeten klanten, die niet oer de faciliteiten beschikken, de mogelikheid geboden worden op een andere manier te participeren. nt 6. Examinering nt 6.a Het opleidingsinstituut moet beschikken oer geschikte toetsingskaders oor beoordelingen. Audit: toon aan (geldt ooral oor officiële opleidingen en examens). 6.b Examens moeten heldere instructies en uitleg oer de procedure beatten. Als er onderwis gegeen wordt met het oog op formele (staats)examens dan moeten de instellingsexamens in de loop an de cursus op een adequate manier de klanten daarop oorbereiden door ze aan te bieden in hetzelfde format, betrekking hebben op de gehele syllabus en beoordeeld worden met eenzelfde maatstaf als de formele examens. nt

8 oldoet naar (a/nee) Dat blikt uit? (kwaliteitshandboek, betalings- & leeringsoorwaarden, personeelsdossiers, en dergelike) nt 6.c 6.d (Afname en beoordeling an) kwalificerende toetsen en formele examens staan onder toezicht an of worden mede beoordeeld door (een) onafhankelike derde(n). Nadat een eindexamenresultaat is meegedeeld moeten de gezakten geïnformeerd worden oer de erdere mogelikheden die hen openstaan (b.. erdere studie; herkansing enz.). nt 7. Klachtenregeling 7.a Het opleidingsinstituut beschikt oer een adequate klachtenprocedure die oorziet in ten minste een beroepsmogelikheid bi een met name genoemde onafhankelike derde. 7.b 7.c Indien de genoemde derde een geschillencommissie, belangenereniging of andere beroepsinstantie betreft, wordt aanmelding bi/ lidmaatschap an deze organisatie geerifieerd. Klachten moeten binnen astgestelde terminen zin afgehandeld. Als er een langere tid nodig is om onderzoek te doen, moet de deelnemer hieran binnen astgestelde terminen in kennis worden gesteld waarbi het uitstel wordt toegelicht; boendien moet er een indicatie worden gegeen wanneer men erwacht uitsluitsel te kunnen geen. 4 weken nt 7.d Het oordeel an de beroepsinstantie is oor het opleidingsinstituut bindend; eentuele consequenties worden door het instituut snel afgehandeld.

9 oldoet naar (a/nee) Dat blikt uit? (kwaliteitshandboek, betalings- & leeringsoorwaarden, personeelsdossiers, en dergelike) website 7.e Klachtenprocedure De klachtenprocedure is openbaar(website en studiegids). De functionarissen naar wie wordt erwezen zin bestaande personen en worden genoemd in de klachtenprocedure. 7.f Een klacht zal altid ertrouwelik worden behandeld. 7.g Op de klacht moet binnen 4 weken worden gereageerd. 4 weken 7.h Klachten en de wize an afhandeling worden geregistreerd en oor de duur an astgestelde terminen worden bewaard.

10 Tekortkomingen Audit dd Auditor 7 oktober 2014 H.J. Eiting Voor akkoord instituut: De heer drs. W.N. Boonstra Naam Handtekening

AUDIT CRKBO-registratie bij

AUDIT CRKBO-registratie bij AUDIT CRKBO-registratie bij Audit KWALITEITSCODE VOOR OPLEIDINGSINSTITUTEN VOOR KORT BEROEPSONDERWIJS De audit richt zich op de beginselen van de kwaliteitscode voor kort beroepsonderwijs: 1. zorgvuldigheidsbeginsel

Nadere informatie

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014

Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 Studiegids Opleiding Roostermaker 2013-2014 1. Voorwoord Beste cursist, Allereerst heten we je namens De Roostervakschool van harte welkom op de opleiding tot rooster- maker. In deze studiegids vind je

Nadere informatie

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE

HEEMSKERK CURSUSBROCHURE HEEMSKERK CURSUSBROCHURE 2015 2016 (versie 2, 15 juni 2015) Inhoud Voorwoord.... 3 Basiskennis Boekhouden (BKB ) / Elementair Boekhouden... 4 Basiskennis Calculatie (BKC )... 6 Praktijkdiploma Boekhouden

Nadere informatie

Initiële business case

Initiële business case -aanbod organisatie Initiële business case Waterschap Hollandse Delta Waterschap Riierenland Inter Access Datum: 27 maart 2013 Versie: 1.2 Versie: 1.2 1 Documenthistorie Goedkeuring De hieronder genoemde

Nadere informatie

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker

Algemene informatie. Onderwijsregeling. Examenregeling. Logistiek medewerker Algemene informatie Onderwijsregeling Examenregeling Logistiek medewerker Orgb Opleidingen Grotestraat 24 6067 BR Linne Colofon Titel Onderwijs- en examenregeling ORGB Opleidingen Versie Datum Februari

Nadere informatie

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015

ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 ORTEC FINANCE B.V. REGELING KLACHTEN OPLEIDINGEN, TRAININGEN EN EVENTS APRIL 2015 Ortec Finance B.V. 2015 Inhoud 1. INLEIDING 3 1.1. ALGEMEEN 3 1.2. INWERKINGTREDING 3 1.3. BEGRIPPEN 3 2. ARTIKELEN KLACHTENREGELING

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding

Hbo-master Finance & Control. Hogeschool NCOI. 29 januari 2013. NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Hbo-master Finance & Control Hogeschool NCOI 29 januari 2013 NVAO uitgebreide Toets nieuwe opleiding Paneladvies 1 Samenvattend advies 3 2 Werkwijze panel 5 2.1 Ter inleiding 5 2.2 Samenstelling panel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School

Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Onderwijs- en examenreglement (OER) IBO Business School Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Begripsbepalingen... 2 3 Toelatingseisen... 4 4 Tentamens en Examen... 4 4.1 Examencommissie... 4 4.2 Tentamen- en examenprocedures...

Nadere informatie

Beoordelingsrichtlijn

Beoordelingsrichtlijn 4 november 2014 Versie 2 Beoordelingsrichtlijn Voor erkenning exameninstellingen Examinering (Allround) Schoonheidsspecialist 2014 HBA Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012

Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Onderwijs- en Examenregeling Masteropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2011-2012 Business Administration Bestuurskunde Economics Politicologie Planologie Human Geography Milieu-Maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: HBO Nederland hbo-bachelor Management, Economie en Recht, voltijd Definitieve versie, vastgesteld op 23 november

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Senze 20-06-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Senze vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit Cedeo (Bezoekverslag

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Plieger Training bv 22-07-2009 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Plieger Training bv vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek)

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Business School Notenboom (BSN) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Business School Notenboom (BSN) OPLEIDING: hbo-bachelor Events, Leisure and Travelmanagement, voltijd Definitieve versie,

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MASTER OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en Examenregeling

Nadere informatie

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. Seminars op Maat

Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering. Seminars op Maat Rapportage Audit Permanente Educatie Registeraccountants Soort onderzoek: Continuering Seminars op Maat 16-12-2013 INHOUDSOPGAVE 1 PROCEDURE AUDIT PERMANENTE EDUCATIE REGISTERACCOUNTANTS... 2 1.1 INLEIDING...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9834 4 april 2014 Kader beoordeling bestaande Associate-degree programma s 9 september 2013 Inhoudsopgave 1 Beoordeling

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool. CROHO-nummer 34422 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HEAO Small business & retailmanagement LOI Hogeschool CROHO-nummer 34422 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool. CROHO registratie 34478. aan het NVAO Accreditatiekader ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van HBO Marketing & HBO Sales LOI Hogeschool CROHO registratie 34478 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op 11 december 2003 en 16 december

Nadere informatie

Samen verder met NEN 1010

Samen verder met NEN 1010 Galvanistraat 51 6716 AE Ede T 0318-631 670 E info@elektroraad.nl www.elektroraad.nl leertraject voor werkzoekenden in de elektrotechniek Samen verder met NEN 1010 een initiatief van Elektroraad datum:

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs en Examenregeling

Onderwijs en Examenregeling Onderwijs en Examenregeling MBA Opleidingen Business School Nederland Versie: 02/0903 Deze versie treedt in werking op: 25 maart 2009 Onderwijs en Examenregeling MBA programma v02/0903 Inhoudsopgave Paragraaf

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Taalcentrum-VU 22-10-2013 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Taalcentrum-VU vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant (Klanttevredenheidsonderzoek) vanuit

Nadere informatie

Klanttevredenheidsonderzoek

Klanttevredenheidsonderzoek Feedback Training en Consulting 06-06-2012 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK Dit instituutsrapport belicht de activiteiten van Feedback Training en Consulting vanuit verschillende invalshoeken: vanuit de klant

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING MEAO-college Commercieel Medewerkers Leerweg: BBL (beroepsbegeleidende leerweg) / BOL (Beroepsondersteunende leerweg) Crebo: 90111 Medewerker Binnendienst MBO3 vakopleiding

Nadere informatie

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool

Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van. Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de Toets Nieuwe Opleiding van Hbo bachelor Management Economie en Recht LOI Hogeschool aan het NVAO Toetsingskader nieuwe opleidingen hoger onderwijs De visitatie vond

Nadere informatie

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488

ONDERZOEKSVERSLAG. Rapportage van de toetsing van. Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen. Croho-registratienummer: 34488 ONDERZOEKSVERSLAG Rapportage van de toetsing van Hogere Informatica IT Service Management van Hogeschool Dirksen Croho-registratienummer: 34488 aan het NVAO Accreditatiekader De visitatie vond plaats op

Nadere informatie