De PAC hanteert als uitgangspunt dat bovengenoemde condities altijd gelden, ongeacht volgens welke lijst het houden van dieren is toegestaan.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De PAC hanteert als uitgangspunt dat bovengenoemde condities altijd gelden, ongeacht volgens welke lijst het houden van dieren is toegestaan."

Transcriptie

1 Advies over aanwijzing van zoogdiersoorten 1 ste tranche d.d. 12 januari 2015 Preambule Op 5 januari 2015 heeft de Positieflijst Adviescommissie (PAC) zich gebogen over het advies aan het Ministerie van Economische Zaken inzake de aanwijzing van zoogdiersoorten als zijnde geschikt om, al dan niet onder voorwaarden, door een ieder te houden. Hierbij heeft de PAC zich gebaseerd op het door de Positieflijst Expertcommissie (PEC) uitgevoerde onderzoek en op het advies over de risico s op zoönosen, opgesteld door het bureau Risicobeoordeling en onderzoeksprogrammering van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit van het Ministerie van Economische Zaken. In haar beoordeling zijn de in de opdracht geformuleerde adviesvragen leidend geweest. Voorafgaand aan de beantwoording van deze vragen hecht de PAC eraan een aantal opmerkingen te plaatsen met betrekking tot huisvestings- en verzorgingscondities die voor het houden van (zoog)dieren in het algemeen van belang worden geacht. Voor een belangrijk deel zijn deze vereiste condities reeds in algemene termen opgenomen in paragraaf 2, artikel , van het Besluit houders van dieren. Voorafgaand aan de beoordeling van de voorgelegde dossiers en bij het advies over aanwijzing van soorten hecht de PAC eraan te benadrukken dat: dieren door houders gehouden worden in eenheden, passend bij de sociale structuur van de soort, het geslacht en het ontwikkelingsstadium; voer op zodanige wijze aan dieren wordt aangeboden dat het in voldoende mate voorziet in de mogelijkheid voor dieren tot het uitvoeren van soortspecifiek foerageergedrag; het risico op zoönosen door de houder tot een minimum wordt beperkt doordat deze zich houdt aan relevante OiE regelgeving, voldoende hygiëne betracht, dieren tijdig behandelt tegen parasieten en zo mogelijk vaccineert. De PAC adviseert om dit algemeen bindend te verklaren door de beheersingsmaatregelen voor zoönosen toe te voegen aan artikel 1.7 (Verzorgen van dieren) van het Besluit houders van dieren. De PAC hanteert als uitgangspunt dat bovengenoemde condities altijd gelden, ongeacht volgens welke lijst het houden van dieren is toegestaan. Met betrekking tot het opnemen van eekhoornachtigen (Callosciurus en Sciurus) op een positieflijst stelt de PAC vast dat dit ecologische risico s in zich bergt. Eekhoornachtigen uit gebieden met een met Nederland vergelijkbaar klimaat kunnen zich bij ontsnapping of vrijlating in onze natuur hoogstwaarschijnlijk prima handhaven. Bij de definitie van het letselrisico volgt de PAC de PEC die zich beperkt tot letsel toegebracht aan de houder en aan andere personen dan de houder. Dit omdat houders van exotische zoogdieren niet met hun dier de publieke ruimte betreden. Daarmee is letsel toegebracht aan dieren niet te verwachten en is dit, conform de aanpak van de Raad voor Dierenaangelegenheden in het betreffende advies 1, buiten de beoordeling gelaten. 1 Het houden van potentieel gevaarlijke diersoorten als gezelschapsdier, Advies RDA 2005/04, Raad voor Dierenaangelegenheden, Den Haag

2 Adviesvragen De gestelde adviesvragen worden in volgorde behandeld. Vraag 1: Is in de door de PEC aangeleverde informatie de wetenschappelijke en de relevante vakliteratuur in voldoende mate meegenomen en biedt de zorgvuldigheid waarmee de risico s zijn ingeschat voldoende basis voor een plaatsingsadvies? De PAC waardeert de wijze waarop de PEC haar argumenten voor de inschatting van de Impact- en Kansscores inzichtelijk heeft gemaakt. In de gekozen aanpak wordt gebruik gemaakt van een grote variatie aan wetenschappelijke- en vakliteratuur en zijn ook ervaringsfeiten uit de praktijken van opvang, veterinaire kliniek en dierhouderij opgenomen. De volle breedte aan kennis en inzichten lijkt op deze wijze aan bod te zijn gekomen. Relevante bevindingen zijn op een toegankelijke wijze gerangschikt in het excerpt, dat per diersoort of cluster van diersoorten is opgesteld. Het oordeel van de PAC over volledigheid en kwaliteit berust op een steekproefsgewijze controle van de geciteerde statements en de gebruikte bibliografische bronnen. Daarnaast heeft de PAC vooral gelet op de consistentie van de argumentatie en op de kwaliteit van de gebruikte bronnen. Mogelijke knelpunten in de houderij van dieren zijn op transparante en herleidbare wijze weergegeven op een argumentenkaart in de vorm van oorzaak > gevolg relaties, waar mogelijk voorzien van prevalentiecijfers. De argumentenkaart is in vrijwel alle gevallen op basis van consensus vastgesteld. Risico Gezondheid en welzijn Gevaarrisico Figuur 1: Gemiddelde expertscores voor gezondheid- en welzijnsrisico en letselrisico per diersoort/geslacht Op basis van de argumentenkaart is door de zes experts van de PEC afzonderlijk en na uitwisseling van argumenten op een 4-puntsschaal een definitieve score vastgesteld voor Impact en Kans voor zowel het gezondheids- en welzijnsrisico als voor het letselrisico. Daarbij gold consensus niet als eis en zijn afwijkende scores van experts in voetnoten beargumenteerd. In figuur 1 heeft de PEC de aldus geconstrueerde risicoscores (impact x kans) weergegeven. De PAC spreekt haar waardering uit voor de heldere definities die zijn gehanteerd voor de impact- en kansniveaus

3 Als volgende stap in het beoordelingsproces heeft de PEC voor de oorzaak > gevolg relaties in de impactklassen 3 en 4, soortspecifieke houderijvoorschriften opgesteld die de oorzaak zodanig reduceren dat de kans op de vastgestelde impact wordt geminimaliseerd. Als sluitstuk hebben de experts op een 6-puntsschaal een marginale toetsing uitgevoerd van de haalbaarheid van de geformuleerde houderijvoorschriften. Ook hierbij zijn afwijkende posities in voetnoten beargumenteerd. De PAC concludeert op basis van het bovenstaande dat de PEC op een voortreffelijke manier invulling heeft gegeven aan haar opdracht en daarmee op zorgvuldige wijze een kwalitatief goede basis heeft gelegd voor het opstellen van een plaatsingsadvies. Vraag 2: Is de door de PEC gehanteerde systematiek op alle onderscheiden soorten of clusters van soorten op voldoende inzichtelijke en consistente wijze toegepast? Zoals reeds bij de voorgaande adviesvraag is vastgesteld is de gehanteerde systematiek in alle gevallen inzichtelijk en op een enkele afwijking na, consistent toegepast. De enkele afwijking betreft de plaatsing van het argument [stressgevoeligheid > acute stress, freezing en vluchten (1,33)] bij het genus Mazama in de impactklasse Gering terwijl er meerdere argumenten van diezelfde strekking juist in de klasse Groot zijn geplaatst. Het betreft hier een acute stressrespons, terwijl in de andere argumenten sprake is van chronische stress, in dit verband een discutabel onderscheid. Dit heeft echter geen consequenties voor de algehele inschatting van de impact voor gezondheid en welzijn. Vraag 3: Wat is per soort (of per cluster) het plaatsingsadvies en wat zijn de argumenten om bij plaatsing specifieke voorwaarden te stellen? In tabel 1 is per soort het plaatsingsadvies weergegeven. In de 1ste tranche heeft de PEC in totaal 11 genera en 1 soort beoordeeld. Inclusief 3 soorten van de lijst van voor productie te houden dieren, 2 hybriden (muilezel, muildier) en 4 soorten die in het kader van de Flora- en faunawet zijn verboden, betreft dit in totaal 109 soorten van de inventarislijst van in Nederland gehouden zoogdiersoorten. De argumenten om bij plaatsing specifieke voorwaarden te stellen zijn ontleend aan de oorzaak > gevolg relaties in de bijgaande argumentenkaarten, impactklassen 3 en 4. Tabel 1: Overzicht van het plaatsingsadvies van de 1 ste tranche van de beoordeelde zoogdiersoorten (A=onvoorwaardelijke lijst, B=houdbaar volgens soortspecifieke houderijvoorschriften en C=niet houdbaar). Volgnr. Wetenschappelijke naam Alledaagse naam Lijst 1 Atelerix albiventris Witbuikegel A 2 Callosciurus adamsi Ear-spot eekhoorn B 3 Callosciurus albescens Kloss eekhoorn B 4 Callosciurus baluensis Kinabalu eekhoorn B 5 Callosciurus caniceps Grijsbuikeekhoorn B 6 Callosciurus finlaysonii Finlaysonklappereekhoorn B 7 Callosciurus inornatus Inornate eekhoorn B 8 Callosciurus melanogaster Mentawai eekhoorn B - 3 -

4 9 Callosciurus nigrovittatus Zwartgestreepte eekhoorn B 10 Callosciurus notatus Zwartneusklappereekhoorn B 11 Callosciurus orestes Borneo zwartgestreepte eekhoorn B 12 Callosciurus phayrei Phayre's eekhoorn B 13 Callosciurus prevostii Prevosts klapperrat B 14 Callosciurus pygerythrus Irrawaddy eekhoorn B 15 Callosciurus quinquestriatus Anderson's eekhoorn B 16 Capra aegragus Bezoargeit A 17 Capra caucasica Kaukasische toer A 18 Capra cylindricornis Dagestaanse toer A 19 Capra falconeri Schroefhoorngeit A 20 Capra ibex Steenbok A 21 Capra nubiana Nubische steenbok A 22 Capra pyrenaica Spaanse steenbok A 23 Capra sibirica Siberische steenbok A 24 Capra walie Waliasteenbok A 25 Equus burchelli Steppezebra B 26 Equus ferus przewalskii Przewalskipaard B 27 Equus grevyi Grévyzebra B 28 Equus hemionus Onager B 29 Equus hemionus khur Indische wilde ezel B 30 Equus kiang Kiang B 31 Equus zebra Bergzebra B 32 Gerbillus amoenus Dwergrenmuis A 33 Gerbillus aquilus Swarthy gerbil A 34 Gerbillus cheesmani Cheesman's gerbil A 35 Gerbillus garamantis Noordafrikaanse renmuis A 36 Gerbillus gerbillus Kleine Egyptische renmuis A 37 Gerbillus nanus Algerijnse gerbil A 38 Gerbillus perpallidus Pallid gerbil A 39 Gerbillus pyramidum Grote Egyptische renmuis A 40 Hystrix (Acanthion) brachyura Maleis stekelvarken B 41 Hystrix (Acanthion) javanica Sunda stekelvarken B 42 Hystrix (Hystrix) africaeaustralis Zuid-Afrikaans stekelvarken B 43 Hystrix (Hystrix) cristata Gewoon stekelvarken B 44 Hystrix (Hystrix) indica Witstaartstekelvarken B 45 Hystrix (Thecurus) crassispinis Borneostekelvarken B 46 Hystrix (Thecurus) pumila Filipijns stekelvarken B 47 Hystrix (Thecurus) sumatrae Sumatraans stekelvarken B 48 Lemniscomys barbarus Zebragrasmuis A 49 Lemniscomys bellieri Bellier s grasmuis A 50 Lemniscomys griselda Aalstreepgrasmuis A 51 Lemniscomys hoogstraali Hoogstraal s grasmuis A 52 Lemniscomys linulus Senegal grasmuis A - 4 -

5 53 Lemniscomys macculus Buffoon grasmuis A 54 Lemniscomys mittendorfi Mittendorf s grasmuis A 55 Lemniscomys rosalia Enkelstreepgrasmuis A 56 Lemniscomys roseveari Rosevear s grasmuis A 57 Lemniscomys striatus Gestreepte grasmuis A 58 Lemniscomys zebra Heuglin s grasmuis A 59 Macropus (Macropus) giganteus Oostelijke grijze reuzenkangoeroe A 60 Macropus (Notamacropus) agilis Zandwallabie B 61 Macropus (Notamacropus) parma Parmawallabie A 62 Macropus (Notamacropus) rufogriseus Bennettwallabie A 63 Macropus (Osphranter) robustus Bergkangoeroe A 64 Macropus (Osphranter) rufus Rode reuzenkangoeroe B 65 Mazama americana Rood spieshert C 66 Mazama bororo Klein rood spieshert C 67 Mazama bricenii Merioa spieshert C 68 Mazama chunyi Dwergspieshert C 69 Mazama gouazoubira Grijs spieshert C 70 Mazama nana Pygmeespieshert C 71 Mazama pandora Yucatan bruin spieshert C 72 Mazama rufina Bruin spieshert C 73 Mazama temama Centraal Amerikaans rood spieshert C 74 Muntiacus atherodes Gele borneomuntjak C 75 Muntiacus crinifrons Zwarte muntjak C 76 Muntiacus feae Tibetaanse muntjak C 77 Muntiacus gongshanensis Gongshanmuntjak C 78 Muntiacus muntjak Indische muntjak C 79 Muntiacus puhoatensis Pu Hoat muntjak C 80 Muntiacus putaoensis Bladmuntjak C 81 Muntiacus rooseveltorum Yunnanmuntjak C 82 Muntiacus truongsonensis Truongsonmuntjak C 83 Muntiacus vuquangensis Reuzemuntjak C 84 Sciurus (Guerlinguetus) granatensis Roodstaarteekhoorn B 85 Sciurus (Otosciurus) aberti Witstaarteekhoorn B 86 Sciurus (Sciurus) lis Japanse eekhoorn B 87 Sciurus (Sciurus) variegatoides Grote gevlekte boomeekhoorn B 88 Sciurus (Sciurus) vulgaris Europese rode eekhoorn B 89 Sciurus (Tenes) anomalus Kaukasuseekhoorn B 90 Sciurus (Urosciurus) igniventris Peruaanse witnekeekhoorn B 91 Sus ahoenobarbus Palawan zwijn B 92 Sus barbatus Baardzwijn B 93 Sus bucculentus Vietnamees wrattenzwijn B 94 Sus cebifrons Visayawrattenzwijn B 95 Sus celebensis Celebeswrattenzwijn B 96 Sus oliveri Oliver's wrattenzwijn B - 5 -

6 97 Sus philippensis Filipijns wrattenzwijn B 98 Sus salvanius Dwergzwijn B 99 Sus scrofa Wild zwijn B 100 Sus verrucosus Javaans wrattenzwijn B Risico op zoönosen 2 Omdat de kennis over prevalenties van door beoordeelde soorten verspreide zoönosen niet toereikend is voor een Impact x Kans benadering, heeft de PAC ervoor gekozen om de soorten te beoordelen op zoönosen die thans niet in Nederland voorkomen. Referentierisico s Leven zonder infectierisico voor mens en dier is uitgesloten. In de Nederlandse huisdier-/productiedierpopulaties bestaat een degelijk programma om infectierisico s tussen dieren en tussen dieren en mensen (zoönosen) te beheersen tot geaccepteerde niveaus. De dieren zijn hanteerbaar, krijgen zo nodig diergeneeskundige behandeling of medicijnen voorgeschreven, er zijn uitgebreide vaccinatieschema s en wormbehandelingschema s ter preventie en zo nodig is er sprake van preventieve bescherming tegen blootstelling aan agentia voor de mens (hygiënemaatregelen vectorbestrijding). Dit noemt het Bureau risicobeoordeling van de NVWA het geaccepteerde referentierisico. Het PAC heeft zich verdiept in een aantal extra te verwachten risico s die de WHO/FAO/OIE omschrijven als emerging zoönoses. Hieronder wordt verstaan: I. Zoönosen die zich plotseling in veel grotere aantallen voordoen of meer gezondheidsschade veroorzaken dan gebruikelijk in bekend endemische gebieden (bijv. mutaties, antibioticumresistentie); II. Zoönosen die vanuit endemische gebieden verspreiden naar nietendemische gebieden of gebieden waar deze infecties sedert lang niet meer voorkwamen (bijv. klimaatverandering, transport van dieren en dierlijke producten). De thans voorliggende inventarisatielijst is vooralsnog beoordeeld op emerging zoönosen voor zover die nu niet voorkomen in Nederland (zie Tabel 2). In een uitgebreide literatuurstudie uit 2007 is ten behoeve van de toenmalige Directie Voedselkwaliteit en Diergezondheid (LNV) een inventarisatie gemaakt van ooit beschreven voorkomende zoönosen bij dieren genoemd in de toen gebruikte positieflijst. In 2014 heeft het Buro risicobeoordeling van de NVWA ten behoeve van de thans voorliggende vraag van EZ ook een voorlopige inventarisatie opgesteld. Duidelijk is dat het om veel (50-100) bekende zoönosen gaat die ook al in Nederland voorkomen. Niet bekend is in hoeverre betrokken diersoorten alle geïnfecteerd zijn (onwaarschijnlijk) en of er verschillen bestaan in ziekmakend vermogen (virulentie) vergeleken met de situatie in Nederlandse huisdierpopulaties. Vooralsnog bestaan daarvoor weinig aanwijzingen. De hamvraag bij deze bekende en ook endemisch voorkomende zoönosen is in hoeverre de risicobeheersingsmaatregelen die in gedomesticeerde Nederlandse dierpopulaties worden gehanteerd (zie referentiesituatie hierboven) ook van 2 niet zijnde overdracht door consumptie = voedselveiligheid - 6 -

7 toepassing zijn op niet-gedomesticeerde, vaak mensenschuwe of slecht hanteerbare ingevoerde exoten mogelijk is. Daar staat tegenover dat bij deze dieren het directe mens-dier contact ook veel minder zal zijn (blootstelling) Tabel 2: Emerging zoönosen beschreven bij niet Nederland voorkomende nietgedomesticeerde diersoorten die mogelijk als huisdier (gezelschapsdier, hobbydier) worden geïmporteerd (huidige gebruikte positieflijst). Verwekkers Emerging zoönosen Bacteriën Brucella spp Burkholderia mallei Corynebacterium pseudotuberculosis Mycobacterium tuberculosis complex Yersinia pestis Parasieten Baylisascaris spp Virussen Avian influenzavirus (pathogenic strains) Crimean congo hemorraghic fever virus Eastern, Western en Venezuelan equine encephalitis virus (EEV, WEEV, VEEV) Ebola hemorraghic fever Hendra virus (morbili virus) Lassa fever virus Marburg virus Monkey pox virus Nipah virus Phlebovirus Rabies Rift valley virus SARS en Sarslike (bijv. MER) coronavirus South American hemorraghic fever (arenavirus) Tick born encephalitis virus West nile virus Voor emerging zoönosen geldt de waarschuwing van het Buro dat in het wild gevangen dieren een veel groter risico met zich meebrengen dan exoten afkomstig uit langduriger reproductie in gevangenschap. De tweede waarschuwing is voor nog onbekende nieuwe zoönosen die zich voordoen bij wild life-mens contacten (al dan niet via gedomesticeerde huisdieren) met ernstige gezondheidsgevolgen voor de mens. Meer dan 60% van de nieuw beschreven zoönosen in de afgelopen 30 jaar is afkomstig uit wild life. We kunnen ons slechts uitspreken over de thans bekende en in de literatuur beschreven emerging zoönosen die niet in Nederland voorkomen. Bij import moet streng worden gecontroleerd op infectieziekten waar internationale afspraken (OIE) over bestaan om verspreiding te voorkomen en wanneer nodig bestrijding ter hand te nemen. In het rapport van het Buro wordt bijvoorbeeld bij besmettelijke dierziekten (en zoönosen) de voorgeschreven euthanasie aanbevolen (bijv. Brucella spp, Mycobacterium tuberculose complex). Garanties bij de import/aanlevering door middel van erkende gezondheidscertificatie, adequate behandeling en/of vaccinaties vóór import om insleep van zoönosen te voorkomen moeten worden verzekerd. Bij twijfel volgt inbeslagname en quarantaine gevolgd door uitgebreid klinisch en laboratoriumonderzoek op kosten van de importeur/handelaar. Niet al deze infecties worden direct door contact met de dieren overgebracht. Indien sprake is van transmissie door vectoren (vlooien, luizen, teken, muggen, vliegen, meeltorren enzovoorts) moet onderzocht worden of de geschikte vectoren in Nederland al of niet aanwezig zijn

8 Concluderend, het is duidelijk dat risicobeheersing voor zoönosen geldt voor alle ingevoerde exoten, ongeacht of zij om redenen van dierenwelzijn, huisvestingseisen en mogelijkheden voor andere gezondheidsschade aan eigenaren of derden (letselschade) ingedeeld worden in de categorie a, b of c. Op termijn zal bij de informatie over de betrokken diersoorten apart vermeld kunnen worden met welke zoönosen de dierhouder rekening moet houden en hoe daarmee om te gaan. Zo nodig kunnen soortspecifieke beheersingsmaatregelen onderdeel uitmaken van de houderijvoorschriften. In de tot nu toe behandelde diersoorten is géén sprake geweest van onaanvaardbare zoönosen die tot plaatsing op lijst C zouden leiden. Hierbij verwacht de PAC EZ een passend advies te hebben gegeven van voldoende kwaliteit. Utrecht, 12 januari 2015 Prof. dr. L.J. Hellebrekers Voorzitter Positieflijst Adviescommissie - 8 -

MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR

MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR MEI 2008 ADVIES RDA 2008/05 MENS-DIER EN DIER-DIER OVERDRAAGBARE ZIEKTEN DOOR NAUWER CONTACT TUSSEN STAD EN PLATTELAND ADVIES AAN DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN VOEDSELKWALITEIT INZAKE HET IN TE NEMEN

Nadere informatie

VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN

VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN VOORWOORD CODE OF PRACTICE WELZIJNSBEWAKING VAN PROEFDIEREN Met genoegen leid ik de Code of practice welzijnsbewaking bij u in. In artikel 10 van de in 1996 herziene Wet op de dierproeven zijn de 3 V's

Nadere informatie

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus?

1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek nodig naar het Hepatitis E virus? Bijlage bij brief over toename Hepatitis E virus bij mens en dier Vragen en opmerkingen van de leden van de VVD-fractie: 1. Beschikt u momenteel over voldoende informatie of is er aanvullend onderzoek

Nadere informatie

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2012. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2012 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn,

Zo doende 2013. lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, orging, gedrag, toezicht, vaccin, ging, vaccin, toezicht, medicijn, Zo doende 2013 Jaaroverzicht van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit over dierproeven en proefdieren lzijn, ziekte, vis, veiligheid, fok, chnologie, muis, toezicht, wet, orging, gedrag, toezicht,

Nadere informatie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, no..., Directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, no..., Directie Wetgeving en Juridische Zaken; WIJ BEATRIX, BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ. ENZ. ENZ. Besluit van houdende regels met betrekking tot bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren (Besluit

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom

Gemeente Bergen op Zoom Risicomanagement Gemeente Bergen op Zoom Eindrapportage juni 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl 2 Risicomanagement gemeente Bergen op Zoom Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 316 Bepalingen over de zorg voor de publieke gezondheid (Wet publieke gezondheid) Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen 18 april

Nadere informatie

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik

Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Leidraad voor een Handboek GGO ingeperkt gebruik Werkzaamheden met genetisch gemodificeerde organismen in laboratoria, dierverblijven, plantenkassen en procesinstallaties Bijgestelde versie November 2006

Nadere informatie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie

College bescherming persoonsgegevens. Rapport herziene definitieve bevindingen Openbare versie POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Juliana van Stolberglaan 4-10 TEL 070-88 88 500 FAX 070-88 88 501 INTERNET www.cbpweb.nl www.mijnprivacy.nl College bescherming persoonsgegevens Onderzoek

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten

Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten Monitor en beleidsbrief Transparantie voor consumenten De informatiebehoefte van consumenten en hun ervaringen met het zoeken naar informatie, toegespitst op financiële aspecten van curatieve zorg februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport

Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING. van de gemeente WAALRE. Hoofdrapport Kwaliteit van de PROGRAMMABEGROTING van de gemeente WAALRE Hoofdrapport Rekenkamercommissie Waalre Waalre, januari 2007 Inhoudsopgave Hoofdrapport Woord vooraf Management samenvatting 1. Inleiding 1.1.

Nadere informatie

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag

Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag Evaluatie Zorgverzekeringswet en Wet op de zorgtoeslag prof dr W.P.M.M. van de Ven 1 prof dr F.T. Schut 1 mr dr H.E.G.M. Hermans 1 dr J.D. de Jong 2 drs M. van der Maat 2 mr drs R. Coppen 2 prof dr P.P.

Nadere informatie

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald:

Advies 159. 1.3. In par. 1.2 ( Doel en Achtergrond Project Externe Inhuur ICT ) is op blz. 4-5 van het marktconsultatiedocument bepaald: Advies 159 1. Feiten 1.1. Beklaagde heeft op 17 maart 2014 namens een aantal aanbestedende diensten een vooraankondiging voor een marktconsultatie Externe inhuur ICT gepubliceerd. 1.2. Die marktconsultatie

Nadere informatie

Risicomanagement en Weerstandsvermogen

Risicomanagement en Weerstandsvermogen BELEIDSNOTA Risicomanagement en Weerstandsvermogen Gemeente Deventer Deventer, mei 2007 Team Planning & Control Voorwoord Voor u ligt de Concept beleidsnota risicomanagement en weerstandsvermogen. Het

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken

Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Kwaliteit advies en transparantie bij hypotheken Oriëntatiepunt voor een goede adviespraktijk Autoriteit Financiële Markten Inhoudsopgave 1 Samenvatting 6 1.1 Doel en opzet van het onderzoek 6 1.2 Bevindingen

Nadere informatie

Eindrapport. De crisis tussen mens en dier. Evaluatie bestrijding AI-crisis

Eindrapport. De crisis tussen mens en dier. Evaluatie bestrijding AI-crisis Eindrapport De crisis tussen mens en dier Evaluatie bestrijding AI-crisis EINDRAPPORT DE CRISIS TUSSEN MENS EN DIER EVALUATIE BESTRIJDING AI-CRISIS Utrecht, maart 2004 Marja den Boer Lars Canté Annelies

Nadere informatie

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren

drag, cin, toezicht, edrag, rzorging, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit over dierproeven en proefdieren te, vis, ie, muis, drag, elzijn, zo doende 2004, toetsing, Jaaroverzicht van de Voedsel en Waren Autoriteit cin, toezicht, erief, edrag, rzorging, over dierproeven en proefdieren Voorwoord Deze uitgave

Nadere informatie

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen

Ontheffingen WWB. Nota van bevindingen Nota van bevindingen Colofon Programma Participatie Datum April 2013 Nummer NvB 13/02a Pagina 2 van 57 Inhoud Colofon 2 1 Samenvatting en conclusies 5 1.1 Aanleiding en achtergrond 5 1.2 Doelstelling 5

Nadere informatie

Beveiliging van persoonsgegevens

Beveiliging van persoonsgegevens R e g i s t r a t i e k a m e r G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking VOORWOORD Beveiliging van Achtergrondstudies en Verkenningen 23 G.W. van Blarkom drs. J.J. Borking Beveiliging van Achtergrondstudies

Nadere informatie

De internethandel in bijzondere dieren. G.M. Huikeshoven 0255890

De internethandel in bijzondere dieren. G.M. Huikeshoven 0255890 De internethandel in bijzondere dieren. G.M. Huikeshoven 0255890 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 5 1.1 Het handelstraject en welzijnsaantastende factoren 5 1.2 Consumenten: de houder van bijzondere

Nadere informatie

Landbouw-gerelateerde infectieziekten

Landbouw-gerelateerde infectieziekten Landbouw-gerelateerde infectieziekten Platform LIS CLMlinfectieziekten.indd 1 Landbouw-gerelateerde infectieziekten Verkenning van risico s in praktijk en lacunes in beleid Platform Landbouw, Innovatie

Nadere informatie

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen

Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening. Bevindingen en aanbevelingen Onderzoek kosten van beleggingsdienstverlening Bevindingen en aanbevelingen Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Evaluatieonderzoek Wobka. Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Evaluatieonderzoek Wobka. Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Evaluatieonderzoek Wobka Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie Evaluatieonderzoek Wobka Een evaluatieonderzoek naar de Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie

Nadere informatie

Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019

Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland 2014-2019 ing. G.J. Spek 6 maart 2014 COLOFON Titel rapport Faunabeheerplan grofwild FBE Gelderland Opdrachtgever

Nadere informatie

Handboek Risicomanagement

Handboek Risicomanagement Handboek Risicomanagement Versie 3, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Inleiding... 4 2.1 Achtergrond & ontwikkelingen... 4 2.2 Visie op risicomanagement... 4 2.3 Het begrip risico... 5

Nadere informatie

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv

Gezondheidsraad. Hemofilie, hiv en de Wbmv Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv 2015/10 Gezondheidsraad Hemofilie, hiv en de Wbmv Hemofilie, hiv en de Wbmv aan: de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 2015/10, Den Haag, 21 april

Nadere informatie