Richtlijn Bacteriële urineweginfecties hond en kat

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Richtlijn Bacteriële urineweginfecties hond en kat"

Transcriptie

1 Richtlijn Bacteriële urineweginfecties hond en kat Versie 1.1 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten,

2 Preambule Preambule Het Ministerie van Economische Zaken (het Ministerie) acht het van belang dat op zorgvuldige wijze zelfregulering binnen de beroepsgroep van dierenartsen plaatsvindt. Om die reden heeft het Ministerie subsidie beschikbaar gesteld voor het opstellen van richtlijnen. De richtlijn die voor u ligt (de Richtlijn), gaat over het toepassen van antimicrobiële middelen door dierenartsen in hun veterinair handelen. De vereniging Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (de KNMvD) heeft aan een multidisciplinaire werkgroep - bestaande uit de personen die in de Richtlijn op pagina 18 zijn vermeld in het hoofdstuk Totstandkoming onder het kopje Werkgroep richtlijn - opdracht gegeven tot het opstellen van de Richtlijn. De Richtlijn is vervolgens vastgesteld en uitgevaardigd door de KNMvD. De Richtlijn is bedoeld voor gebruik door dierenartsen. De Richtlijn bevat geen wettelijke voorschriften en bevat geen weergave van de heersende wet- en/of regelgeving. Door voortschrijdende (wetenschappelijke) inzichten kan de Richtlijn afwijken van hetgeen de wet- en/of regelgeving voorschrijft. De Richtlijn bevat aanbevelingen met een toelichting daarop. De KNMvD heeft het Ministerie en het Veterinair Tuchtcollege (VTC) gewezen op het feit dat de (aanbevelingen in de) Richtlijn is (zijn) gebaseerd op voortschrijdende (wetenschappelijke) inzichten en om die reden strijdig kan (kunnen) zijn met de geldende wet- en regelgeving. Zowel het Ministerie als het VTC heeft daarom bericht dat bij handhaving van de betreffende wet- en regelgeving rekening zal worden gehouden met de inhoud van de Richtlijn. Dit laat onverlet dat de wet- en regelgeving in beginsel prevaleren boven de Richtlijn. De toepassing van de Richtlijn in de praktijk valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de dierenarts. In bepaalde omstandigheden kan het wenselijk c.q. noodzakelijk zijn om van de Richtlijn af te wijken. Dat geldt dus ook in het geval hetgeen de Richtlijn in een specifiek geval voorschrijft, afwijkt van hetgeen de geldende wet- en regelgeving voorschrijft. De dierenarts dient dan per geval te bepalen of aan de specifieke wet- en regelgeving dan wel aan de Richtlijn voorrang moet worden gegeven. De KNMvD adviseert de dierenarts dringend om de voormelde keuzeoverweging op zodanige wijze vast te leggen, dat deze keuzeoverweging bij rechterlijke c.q. tuchtrechtelijke toetsing achteraf inzichtelijk kan worden gemaakt. De dierenarts blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn behandelwijze van de dieren en voor de door hem aan derden verstrekte adviezen. Bij het ontwerpen en samenstellen van de Richtlijn is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De KNMvD sluit iedere aansprakelijkheid uit voor de opmaak en de inhoud van de Richtlijn alsmede voor de gevolgen die de toepassing van de Richtlijn in de praktijk mocht hebben. De KNMvD wordt graag geattendeerd op eventuele (vermeende) fouten c.q. omissies in de opmaak of inhoud van de Richtlijn. Voor deze en overige opmerkingen c.q. vragen kunt u een bericht sturen naar: Alle rechten zijn voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, in enigerlei vorm of op enigerlei wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KNMvD. Het is wel toegestaan een hyperlink op te nemen op een andere website naar de website van de KNMvD waar de Richtlijn te raadplegen is (https://www.kwaliteitdiergeneeskunde.nl). Daarnaast mag de Richtlijn worden gekopieerd en/of gedownload voor persoonlijk gebruik door de dierenarts. 2014, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Postbus 421, 3990 GE, Houten Telefoon:

3 Inhoud Inhoud AANBEVELINGEN... 4 AANBEVELINGEN VOOR BEHANDELING VAN BACTERIËLE URINEWEGINFECTIES BIJ DE HOND... 4 AANBEVELINGEN VOOR DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING VAN BACTERIËLE URINEWEGINFECTIES BIJ DE KAT... 7 HOOFDTEKST... 9 ACHTERGRONDEN... 9 BEGRIPPEN... 9 INLEIDING WETTELIJKE KADERS TOTSTANDKOMING DE LEDEN VAN DE RICHTLIJNCOMMISSIE DE LEDEN VAN DE RICHTLIJNWERKGROEP BACTERIËLE URINEWEGINFECTIES HOND EN KAT PROCEDURELE ONDERSTEUNING INPUT FEEDBACK TIJDPAD ZOEKSTRATEGIE GELDIGHEIDSDUUR VAN DEZE RICHTLIJN FEEDBACK EN VRAGEN NOTEN REFERENTIES

4 Aanbevelingen voor behandeling van bacteriële urineweginfecties bij de hond Aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van bacteriële urineweginfecties bij de hond Begrippen Een ongecompliceerde bacteriële urineweginfectie mag u alleen a priori veronderstellen bij een verder gezonde, volgroeide teef met hooguit een afwijkende mictie. Er zijn in het laatste half jaar geen vergelijkbare symptomen geweest en u hebt geen afwijkingen geconstateerd bij het lichamelijk onderzoek. Alle bacteriële urineweginfecties met een ander signalement, een andere anamnese en/of afwijkingen in het lichamelijk onderzoek vallen in deze richtlijn onder een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie, tenzij aanvullend onderzoek anders uitwijst. Richtlijnen voor de diagnostiek Signalement Geef bij het signalement speciale aandacht aan ras, geslacht (gecastreerd/ovarioectomie/ovario-hysterectomie) en leeftijd. Anamnese Let op dat de anamnese in ieder geval duidelijkheid geeft op de volgende punten. Details van afwijkingen bij een urinewegprobleem: - mictie: afwijkend plasgedrag, frequentie, volume, incontinentie; - urine: kleur, troebeling, geur en hoeveelheid. Huidig algemeen functioneren: - eten, drinken, defecatie en cyclus; - gebruiksdoel, huisvesting, vaccinaties en buitenland; - problemen in andere orgaansystemen en/of systemische verschijnselen. Voorgaande ziektegeschiedenis en behandelingen. Lichamelijk onderzoek Besteed bij de algemene indruk speciale aandacht aan de voedingstoestand en bespiering, houding en gang, en aan in het oog springende klinische afwijkingen. Besteed bij lichamelijk onderzoek vooral aandacht aan de urinewegen. Let vooral op: - oppervlakkige en diepe buikpalpatie: nieren, blaas (eventueel prostaat/ uterus); - perineum, geslachtsopening en eventueel het uitschachten van de penispunt; - rectaal toucher: urethra en eventueel de prostaat. Doe bij afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek altijd passende aanvullende diagnostiek. Aanvullend onderzoek Algemeen urineonderzoek Doe bij aanwijzingen voor een ongecompliceerde bacteriële urineweginfectie bij de hond bij voorkeur een algemeen urineonderzoek. 4

5 Aanbevelingen voor behandeling van bacteriële urineweginfecties bij de hond Doe bij aanwijzingen voor een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie bij de hond altijd een algemeen urineonderzoek. Noteer de manier en het tijdstip van monstername van een urinemonster en de bewaarcondities. Vermeld het macroscopisch beeld van een urinemonster. Doe een algemeen urineonderzoek dat bestaat uit: - het soortelijk gewicht; - de biochemie: dipstick voor de bepaling van hemoglobine, ph, eiwit en glucose; - het sediment (natief en eventueel gekleurd). Bacteriologisch urineonderzoek Bij aanwijzingen voor een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie is het sterk aan te raden bacteriologisch onderzoek inclusief antibiogram te verrichten om de therapiekeuze te onderbouwen. Maak bij voorkeur gebruik van door punctie verkregen urine. Noteer in ieder geval de manier en het tijdstip van de monstername en de verwerking van een urinemonster. Maak gebruik van gestandaardiseerd bacteriologisch onderzoek; inoculeer bijvoorbeeld een dipslide binnen twee uur en/of zend binnen 24 uur minstens 1 milliliter urine in. Nader onderzoek Verdere diagnostiek op geleide van de bevindingen kan, afhankelijk van aanwijzingen, predisponerende factoren of complicaties, bestaan uit: - laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek voor het bepalen van metabole afwijkingen; - beeldvormend onderzoek, bijvoorbeeld röntgenonderzoek, een echo- of endoscopie. Richtlijnen voor beleid Medicamenteuze therapie bij een ongecompliceerde bacteriële urineweginfectie Behandeling volgens het formularium. Eerste keuze antimicrobiële middelen kunt u in dit geval voorschrijven zonder bacteriologisch onderzoek en antibiogram. Tweede keuze antimicrobiële middelen kunt u voorschrijven bij nadere onderbouwing van de noodzaak voor toediening, bijvoorbeeld op basis van de gezondheidshistorie en/of bacteriologisch onderzoek inclusief antibiogram. Derde keuze antimicrobiële middelen mag u enkel voorschrijven wanneer u de noodzaak voor toediening nader onderbouwt met bacteriologisch onderzoek inclusief antibiogram. Medicamenteuze therapie bij een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie Behandeling volgens het formularium. Keuze van een antimicrobieel middel bij voorkeur, maar zeker in geval van recidief, op basis van bacteriologisch onderzoek inclusief antibiogram. Diagnostiek en behandeling van de onderliggende oorzaak. Is het vanwege de ernst van de klachten niet mogelijk de uitslag van het bacteriologisch onderzoek inclusief antibiogram af te wachten, dan kunt u starten met een eerste keuze 5

6 Aanbevelingen voor behandeling van bacteriële urineweginfecties bij de hond middel. Wanneer dit middel bij een eerdere behandeling van dezelfde patiënt in de afgelopen zes maanden onvoldoende of geen effect had, kunt u het eerstvolgende middel volgens het formularium inzetten. Controle/follow-up Evalueer de therapie binnen een week nadat de behandeling is ingezet. Deze evaluatie kan leiden tot de volgende conclusies, met het bijpassende beleid: - klinisch herstel afronden van de behandeling. - verbetering, maar geen volledig herstel voortzetten van de therapie. - geen verbetering herevaluatie inclusief aanvullende diagnostiek, met daarna aanpassing van het behandelplan. Bij een recidiverende bacteriële urineweginfectie is het advies om, ook in geval van klinisch herstel, ongeveer een week na beëindiging van de behandeling opnieuw urineonderzoek te doen (liefst inclusief bacteriologisch onderzoek inclusief antibiogram). Prognosestelling De prognose van een ongecompliceerde urineweginfectie is goed. Bij een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie is de prognose afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Is deze oorzaak goed te behandelen, dan is de kans op genezing groot. Zo niet, dan is de kans op recidief of herinfectie mogelijk groot. 6

7 Hoofdtekst Aanbevelingen voor diagnostiek en behandeling van bacteriële urineweginfecties bij de kat Begrippen Bij de kat is een bacteriële urineweginfectie a priori gecompliceerd. Richtlijnen voor de diagnostiek Signalement Geef bij het signalement speciale aandacht aan ras, geslacht (gecastreerd/ovarioectomie/ovario-hysterectomie) en leeftijd. Anamnese Leg bij de anamnese de nadruk op de volgende punten. Details van afwijkingen bij een urinewegprobleem: - mictie: frequentie, volume, incontinentie; - urine: kleur, troebeling, geur en hoeveelheid. Huidig algemeen functioneren: - eten, drinken, defecatie en cyclus; - gebruiksdoel, huisvesting, vaccinaties en buitenland; - problemen aan andere orgaansystemen en/of systemische verschijnselen. Voorafgaande ziektegeschiedenis en behandelingen. Lichamelijk onderzoek Besteed bij de algemene indruk speciale aandacht aan de voedingstoestand en bespiering, houding en gang, en aan in het oog springende klinische afwijkingen. Besteed bij lichamelijk onderzoek vooral aandacht aan de urinewegen. Let vooral op: - oppervlakkige en diepe buikpalpatie: blaas, nieren (en eventueel uterus); - perineum en geslachtsopening. Doe bij afwijkingen bij het lichamelijk onderzoek altijd passende aanvullende diagnostiek. Aanvullend onderzoek Algemeen urineonderzoek Doe bij aanwijzingen voor een bacteriële urineweginfectie altijd een algemeen urineonderzoek. Noteer de manier en het tijdstip van monstername van een urinemonster en de bewaarcondities. Vermeld het macroscopisch beeld van een urinemonster. Doe een algemeen urineonderzoek dat bestaat uit: - soortelijk gewicht; - biochemie: dipstick voor de bepaling van hemoglobine, ph, eiwit en glucose; - sediment (natief en gekleurd). 7

8 Hoofdtekst Bacteriologisch urineonderzoek Bij aanwijzingen voor een bacteriële urineweginfectie is het sterk aan te raden bacteriologisch onderzoek inclusief antibiogram te verrichten om de therapiekeuze te onderbouwen Gebruik bij voorkeur door punctie verkregen urine. Maak gebruik van gestandaardiseerd bacteriologisch onderzoek: inoculeer bijvoorbeeld een dipslide binnen twee uur en/of zend binnen 24 uur minstens 1 milliliter urine in. Nader onderzoek Verdere diagnostiek, op geleide van de bevindingen, aanwijzingen, predisponerende factoren en complicaties, kan bestaan uit: - laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek bij verdenking op systemische verschijnselen; - beeldvormend onderzoek, bijvoorbeeld bij verdenking op urolithiasis. Richtlijnen voor beleid Medicamenteuze therapie: gecompliceerde bacteriële urineweginfectie Behandeling volgens het formularium. Keuze van een antimicrobieel middel op basis van bacteriologisch onderzoek inclusief antibiogram. Diagnostiek naar en behandeling van de onderliggende oorzaak. Is het vanwege de ernst van de klachten niet mogelijk de uitslag van het bacteriologisch onderzoek inclusief antibiogram af te wachten, dan kunt u starten met een eerste keuze middel. Wanneer dit middel bij een eerdere behandeling van dezelfde patiënt in de afgelopen zes maanden onvoldoende of geen effect had, kunt u het eerstvolgende middel volgens het formularium inzetten. Controle/follow-up Evalueer de therapie binnen een week na het inzetten van de behandeling. De evaluatie kan leiden tot de volgende conclusies en het daarbij passende beleid: - klinisch herstel afronden van de behandeling; - verbetering maar geen volledig herstel voortzetten van de therapie; - geen verbetering herevaluatie inclusief aanvullende diagnostiek en aanpassing van het behandelplan. Bij een recidiverende bacteriële urineweginfectie is het advies om, ook in geval van klinisch herstel, ongeveer een week na beëindiging van de behandeling opnieuw urineonderzoek te doen, bij voorkeur inclusief bacteriologisch onderzoek en antibiogram. Prognosestelling De prognose van een bacteriële urineweginfectie bij de kat is afhankelijk van de onderliggende oorzaak. Is deze oorzaak goed te behandelen, dan is de kans op genezing groot. Zo niet, dan is de kans op recidief of herinfectie mogelijk groot. 8

9 Hoofdtekst Achtergronden Hoofdtekst Begrippen Bacteriële urineweginfectie (BUWI) 1. Ongecompliceerde BUWI Infectie van de lagere urinewegen (urethra en blaas). Voorwaarden hiervoor zijn: 1. Het betreft een eerste, sinds kort bestaande infectie en er is geen sprake van een recidive in het voorgaande half jaar; 2. teef; 3. volgroeid; 4. klinische verschijnselen zijn: hooguit afwijkende mictie zonder overvolle, gespannen blaas. 2. Gecompliceerde BUWI Infectie van de lagere urinewegen (urethra en blaas), met een onderliggende oorzaak (anatomisch/functioneel/metabool), of waarbij nieren, ureteren en/of prostaat meedoen. Naast een afwijkende mictie komen ook vaak andere klinische verschijnselen voor. Bacteriurie 1. Bacteriële urineweginfectie Het aanhechten, vermeerderen en persisteren van een bacterie in het urogenitale stelsel, gepaard gaand met klinische symptomen en met hematurie en/of pyurie. 2. Occulte bacteriurie Het aanhechten, vermeerderen en persisteren van een bacterie in het urogenitale stelsel zonder klinische symptomen en zonder hematurie en/of pyurie. Dysurie Pijnlijke en/of moeilijke mictie. Gezondheidshistorie van het dier Uit de anamnese en gegevens van de patiëntenkaart verkregen inzicht in de aanwezigheid van bepaalde ziektebeelden, inclusief verwekkers en bijbehorende gevoeligheden van antimicrobiële middelen (indien van toepassing) in individueel gehouden dieren op basis van in het recente verleden verrichte klinische diagnostiek en/of bacteriologisch onderzoek met gevoeligheidsbepaling. Hematurie Aanwezigheid van erythrocyten in het urinesediment. Herinfectie Nieuwe klinische episode, veroorzaakt door een ander, nieuw micro-organisme (of een ander biotype) dan voorheen. Deze infectie ontstaat veelal weken tot maanden na beëindiging van de therapie van de voorgaande bacteriële 9

10 Hoofdtekst Incontinentie (urine) Klinische diagnostiek Klinische noodzaak Pollakisurie Polyurie Pyurie Recidiverende infectie (relapse) Urolithiasis urineweginfectie (vergelijk definitie recidiverende infectie). Passief of onbewust urineverlies, in tegenstelling tot ongewenst plasgedrag (bewust urineverlies bijvoorbeeld in het kader van dysurie of markeergedrag). Het onderzoek bij of aan het dier/de dieren door directe waarneming en met behulp van doorgaans eenvoudige hulpmiddelen, dat leidt tot een diagnose of differentiële diagnose. Klinische diagnostiek bestaat uit de ziektegeschiedenis, de algemene indruk, algemeen lichamelijk onderzoek en onderzoek van orgaansystemen. Klinisch vastgestelde, urgente diergezondheidssituatie met als (waarschijnlijkheids)diagnose een bacteriële infectie, die direct adequaat ingrijpen vereist. Verhoogde mictiefrequentie (vaak kleine beetjes plassen). Toename van het urinevolume. Aanwezigheid van leukocyten in het urinesediment. Nieuwe klinische episode, veroorzaakt door identieke micro-organismen als de vorige episode. Symptomen treden meestal enkele dagen tot weken na het stoppen van de voorgaande behandeling op (vergelijk definitie herinfectie). De vorming van gruis en/of stenen in de urineweg (nieren, ureteren, blaas en/of urethra). Inleiding Doel van deze richtlijn is standaardisering van de diagnostiek en behandeling bij bacteriële infecties van de urinewegen bij hond en kat. Voorheen ontbrak het dierenartsen aan een gevalideerde richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van bacteriële urineweginfecties van honden en katten. De richtlijn zal de practicus helpen bij het maken van de juiste keuzes met betrekking tot diagnostiek en behandeling van bacteriële urineweginfecties van honden en katten. Het uitgangspunt daarbij is om onnodig gebruik van antimicrobiële middelen tegen te gaan en het risico op het ontstaan en de toename van resistentie te minimaliseren. De richtlijn is bedoeld voor dierenartsen die honden en katten behandelen. Bij de beschreven stapsgewijze aanpak is steeds een balans nagestreefd tussen praktische uitvoerbaarheid en de wenselijkheid de inzet van antimicrobiële middelen goed te onderbouwen. De aanpak volgens deze richtlijn zal soms resulteren in een langer diagnostisch traject dan nu in de praktijk gebruikelijk is maar past wel bij verantwoord gebruik van antimicrobiële middelen en een zorgvuldige uitoefening van de diergeneeskunde. Bovendien kan de langetermijnprognose van de 10

11 Hoofdtekst individuele patiënt erdoor verbeteren. Omdat mogelijke onderliggende oorzaken sneller aan het licht komen en behandeld kunnen worden. Daarnaast is bij een gerichte behandeling met antimicrobiële middelen de kans op therapiesucces hoger dan bij een zogenaamde blinde therapie. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) heeft de richtlijnwerkgroep gevraagd antwoorden te geven op praktische vragen en knelpunten bij de problematiek met bacteriële urineweginfecties bij hond en kat (Noot 1). De richtlijnwerkgroep heeft in haar aanbevelingen rekening gehouden met belemmerende factoren in de uitvoering van de richtlijn door dierenartsen. Zo zijn de kosten van uitgebreid (aanvullend) onderzoek en de bereidheid van de eigenaar deze te betalen, factoren die het diagnostisch traject en de behandelingsopties kunnen beïnvloeden. De richtlijnwerkgroep heeft er daarom voor gekozen het algemeen urineonderzoek niet dwingend aan te bevelen bij een ongecompliceerde urineweginfectie van de teef. In alle andere gevallen is volgens de richtlijnwerkgroep een algemeen urineonderzoek (van bij voorkeur punctie-urine) vereist voordat antibiotica voorgeschreven kunnen worden. Bij een ongecompliceerde urineweginfectie mag het eerste keuze middel uit het formularium worden voorgeschreven. Bij een gecompliceerde urineweginfectie wordt sterk aanbevolen een bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling te doen alvorens een tweede keuze middel voor te schrijven. Voor het voorschrijven van een derde keuze middel is een bacteriologisch onderzoek en gevoeligheidsbepaling wettelijk verplicht. Epidemiologische gegevens Zowel ongecompliceerde als gecompliceerde bacteriële infecties van de lagere urinewegen komen bij honden regelmatig voor. Het vaakst is dit het geval bij gecastreerde teven, gevolgd door gecastreerde reuen en intacte teven (Noot 2). Katten hebben slechts zelden een bacteriële infectie van de lagere urinewegen; bij jonge dieren zonder predisponerende factoren ligt dit cijfer beneden 2%. Bij oudere katten komt een infectie vaker voor, maar dan is er bijna altijd een onderliggende oorzaak en is er dus sprake van een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie (Noot 3). Pathofysiologie Bij honden is Escherichia coli de belangrijkste veroorzaker van een urineweginfectie. Daarnaast worden regelmatig Proteus spp., Staphylococcus pseudintermedius en Streptococcus spp. gekweekt. Meestal wordt één bacteriesoort geïsoleerd. Bij een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie is de kans op betrokkenheid van meerdere soorten bacteriën groter. Net als bij honden wordt bij katten meestal een Escherichia coli geïsoleerd. Verder worden met name Enterococcus, coagulase negatieve Stafylokokken en vaker dan bij honden Pasteurella spp. gekweekt (Noot 4). Veelal is er sprake van een ascenderende infectie van normaal aanwezige microflora in het darm- en urogenitaalstelsel. Een hematogene infectie komt minder vaak voor (Noot 5). Predisponerende factoren: 11

12 Hoofdtekst urolithiasis (Noot 6); katheterisatie en perineale urethrostomie (Noot 7); urine-incontinentie (Noot 8); endocriene aandoeningen en nierfalen (Noot 9); neoplasieën (Noot 10); langdurig toegediende corticosteroïden en infectieziekten, die het immuunsysteem ondermijnen (Noot 11); neurologische problemen die van invloed zijn op de blaaslediging (Noot 12); prostaatproblemen. Natuurlijk beloop en prognose Klinische verschijnselen van een urineweginfectie zijn: afwijkende mictie, dysurie, pollakisurie, hematurie en polydipsie/polyurie. Afhankelijk van de locatie en van complicerende factoren en eventuele onderliggende oorzaken, kunnen zich ook andere symptomen voordoen. Bij het lichamelijk onderzoek wordt vaak een pijnlijke, kleine en verdikte blaas gevoeld (Noot 13, Noot 14). Er bestaat een onderscheid tussen een ongecompliceerde en een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie. Bij een ongecompliceerde bacteriële urineweginfectie zijn geen onderliggende anatomische, neurologische en/of metabole afwijkingen te vinden, bij een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie worden wel afwijkingen gevonden, keren de problemen steeds terug of gaan ze niet over. Wettelijke kaders Deze richtlijn past binnen de Wet Dieren en de richtlijnen en formularia van de WVAB (werkgroep veterinair antibioticabeleid). Richtlijnen voor de diagnostiek Signalement Naast diersoort en ras zijn ook geslacht en leeftijd van belang (Noot 15). Anamnese Aanwijzingen voor een bacteriële urineweginfectie zijn: afwijkend plasgedrag, pollakisurie, polyurie en incontinentie (Noot 13, Noot 14). Het is nodig navraag te doen naar de aanwezigheid van predisponerende factoren (Noot 6, Noot 7, Noot 8, Noot 9, Noot 10, Noot 11, Noot 12) en het vóórkomen van eerdere bacteriële urineweginfecties of andere urinewegproblemen. (Noot 2, Noot 3). Let op: een bacteriële urineweginfectie kan ook voorkomen zonder duidelijke symptomen (Noot 13). Lichamelijk onderzoek Voer lichamelijk onderzoek uit (Noot 15) met speciale aandacht voor de urinewegen (Noot 16) en adnexa (genitaalapparaat). Op geleide van de anamnese en de algemene indruk kunt u bepalen of bij lichamelijk onderzoek naast de urinewegen ook andere orgaansystemen aandacht dienen te krijgen. 12

13 Hoofdtekst Aanvullend onderzoek Naast het lichamelijk onderzoek vormt standaard-urineonderzoek de basis voor de diagnose van een bacteriële urineweginfectie. U kunt hiervoor urine van een spontane mictie midstream opvangen, of katheterisatie of cystocentesis toepassen. Cystocentesis heeft de voorkeur, omdat met deze methode verontreiniging vanuit de urethra, genitale tractus en de omgeving wordt voorkomen. Deze procedure is bij zowel hond als kat eenvoudig uit te voeren wanneer de blaas palpabel is. De procedure geeft een gering risico op introductie van een infectie en zowel honden als katten hebben er weinig last van. Urinemonsters dienen zo snel mogelijk na het opvangen onderzocht te worden. Als de analyse van de urine niet direct kan plaatsvinden is het nodig het urinemonster gekoeld (4 C) te bewaren. Door bewaaromstandigheden kunnen echter wel artefacten optreden (Noot 17). Deze richtlijn maakt onderscheid tussen een algemeen urineonderzoek en een bacteriologisch urineonderzoek inclusief antibiogram van de urine. Algemeen urineonderzoek Doe bij verdenking van een ongecompliceerde bacteriële urineweginfectie bij de hond bij voorkeur een algemeen urineonderzoek. Bij verdenking van een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie is altijd een algemeen urineonderzoek noodzakelijk. Verzamel de urine liefst door middel van cystocentesis. Voor een betrouwbaar sediment is ongeveer 5 tot 10 milliliter urine nodig. Het urineonderzoek bestaat minimaal uit een densiteitbepaling (s.g. of soortelijk gewicht), een test op de aanwezigheid van glucose en eiwit, sedimentonderzoek onder de microscoop (aanwezigheid van erythrocyten, leukocyten, bacteriën, kristallen en cilinders) en bij voorkeur een kleuring van de urine voor het aantonen van bacteriën. Voer het algemeen urineonderzoek bij voorkeur zo snel mogelijk na afname uit. Het onderzoek bestaat uit: bepaling van het soortelijk gewicht. Dit gebeurt met behulp van de refractometer. Bij de interpretatie dient u rekening te houden met een mogelijke behandeling met diuretica of glucocorticoïden dan wel vochttoediening (Noot 18); biochemie (dipstick): - ph. Een hoge ph kan passen bij een bacteriële urineweginfectie. De ph wordt echter ook beïnvloed door andere factoren en een bacteriële urineweginfectie is ook bij een lage ph niet uitgesloten (Noot 19); - eiwit. Proteïnurie kent meerdere oorzaken, waaronder een bacteriële urineweginfectie. Het is nodig deze en andere extrarenale oorzaken uit te sluiten voordat u kunt bepalen of het om een renale proteïnurie gaat. Bij een persisterende renale proteïnurie heeft het de voorkeur de mate van proteïnurie te kwantificeren door bepaling van de eiwit-creatinineratio in de urine (Noot 20); - glucose. Glucose is normaal niet aanwezig in urine. De aanwezigheid van glucose in de urine biedt een verhoogde kans op een bacteriële infectie. De dipsticktest is betrouwbaar, maar er kunnen zich zowel vals-negatieve als vals-positieve resultaten voordoen (Noot 21); 13

14 Hoofdtekst - Hb. Het Hb kan ook om meerdere redenen positief zijn, bij dieren met een bacteriële urineweginfectie waarschijnlijk door hematurie. Een positieve uitslag zou bevestigd moeten worden door de vondst van erythrocyten in het sediment; - Leukocyten. De dipsticktest is niet geschikt om de aanwezigheid van leukocyten vast te stellen in de urine bij hond of kat (Noot 22); - Nitriet. Nitriet kan bepaald worden met behulp van een dipstick, maar deze test is onbetrouwbaar als marker voor de aanwezigheid van bacteriën (Noot 23). Sediment De monstername, de beoordelingssnelheid, de methode van bewaren, de hoeveelheid urine en de snelheid en tijd van afdraaien bepalen samen de betrouwbaarheid van het sediment (Noot 24). Het is aan te raden om naast een standaard, natief sedimentonderzoek, ook een kleuring van het sediment te doen. Wanneer er geen bacteriën in het sediment worden gevonden, betekent dat nog niet dat er geen sprake is van een bacteriële infectie. De aanwezigheid van leukocyten in het sediment vormt wel een sterke aanwijzing voor een urineweginfectie. De diagnose van een bacteriële urineweginfectie is als waarschijnlijk te beschouwen bij aanwezigheid van bacteriën en leukocyten in het sediment. Maar met name bij de kat zijn leukocyten niet altijd aanwezig. Houd bij vrij opgevangen urine rekening met vals-positieven. Bacteriologisch urineonderzoek U kunt de diagnose als vastgesteld beschouwen als ook een bacteriologisch onderzoek van punctieurine positief is (Noot 25). Bij een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie heeft het de voorkeur naast urineonderzoek ook bacteriologisch onderzoek inclusief antibiogram van de urine te doen. In de periode tot de uitslag mag een behandeling met antimicrobiële middelen blind ingezet worden als de toestand van het dier dit vereist. Afhankelijk van de uitslag van het bacteriologisch onderzoek en antibiogram kunt u de juiste antimicrobiële middelen voorschrijven of de therapie aanpassen. Bij een gecompliceerde bacteriële urineweginfectie is het van belang ook te zoeken naar factoren die de infectie veroorzaken. Op geleide van de verschijnselen kan het nodig zijn om aanvullende diagnostiek te doen, zoals beeldvorming. De resultaten van een kweek zijn het betrouwbaarst als de urine is verkregen door cystocentesis. Zet een kweek zo snel mogelijk (bij voorkeur binnen twee uur) na de urineafname in. Bacteriën in urine groeien namelijk snel op kamertemperatuur, waardoor een betrouwbare bepaling van het aantal aanwezige bacteriën in de urine anders niet mogelijk is. Bewaar de monsters gekoeld (4 C) als het niet mogelijk is een kweek direct in te zetten. Stuur voor een kweek minimaal 1 milliliter urine binnen 24 uur naar een laboratorium op. Voor de kweek en/of het transport van urine zijn speciale dipslides verkrijgbaar (bijvoorbeeld Uricult ). Bij gebruik hiervan is de kwantificering van het aantal bacteriën per milliliter betrouwbaarder dan bij het opsturen van de urine zelf. Inoculeer de dipslides volgens de bijsluiter en incubeer ze vervolgens bij 37 C of zend ze naar een laboratorium. Interpretatie van de groei op de verschillende agars van de dipslide kan na 16 tot 24 uur plaatsvinden met behulp van de bijgeleverde modelkaart. U kunt ook de dipslide na 16 tot 24 uur incubatie in uw eigen kliniek beoordelen, en deze bij een zichtbare groei van bacteriekolonies alsnog voor identificatie en antibiogram naar een laboratorium opsturen (Noot 26). 14

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Versie 17 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, juni 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Criteria

Nadere informatie

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties

SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Optimaliseren van het antibioticabeleid in Nederland X SWAB richtlijn antimicrobiële therapie bij gecompliceerde urineweginfecties Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB), juni 2006 Voorbereidingscommissie:

Nadere informatie

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei

Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Richtlijn Q-koortsvermoeidhei Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom Multidisciplinaire LCI-richtlijn Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS) Colofon Samenstelling Werkgroep Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Nadere informatie

Richtlijn Prolaps. INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie

Richtlijn Prolaps. INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie Richtlijn Prolaps INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Heelkunde Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen Nederlands

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn

Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Stepped care bij angst & depressie: Van eerste tot tweede lijn Het SAD-project Behandelprotocol Vrije Universiteit Faculteit der Psychologie en Pedagogiek Afdeling Klinische Psychologie In samenwerking

Nadere informatie

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1

Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Zorgstandaard COPD Zorgstandaard COPD, 2013 1 Uitgever 2013 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818 LE Amersfoort T 033 4 218 418 E info@longalliantie.nl www.longalliantie.nl Zorgstandaard COPD

Nadere informatie

Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen

Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen Richtlijn diagnostiek van stoornissen in het gebruik van alcohol in het kader van CBR-keuringen P. Niesink,

Nadere informatie

Praktijkrichtlijn 3. III Literatuur 13. Verantwoording en Toelichting 14

Praktijkrichtlijn 3. III Literatuur 13. Verantwoording en Toelichting 14 Inhoudsopgave Praktijkrichtlijn 3 Inleiding 3 I Diagnostisch proces 7 I.I Verwijzing en aanmelding 7 I.II Anamnese 7 I.III Analyse ter formulering van de onderzoeksdoelstellingen 8 I.IV Onderzoek 8 I.V

Nadere informatie

KNGF-RICHTLIJN. Informatieverstrekking Huisarts

KNGF-RICHTLIJN. Informatieverstrekking Huisarts Informatieverstrekking Huisarts INHOUDSOPGAVE pagina 1. INLEIDING 2 1.1 De samenwerking tussen fysiotherapeut en huisarts 1.2 Andere verwijzers 1.3 Wat is een KNGF-Richtlijn? 1.4 Richtlijnen in het kwaliteitsprogramma

Nadere informatie

Richtlijn. Polyneuropathie

Richtlijn. Polyneuropathie Richtlijn Polyneuropathie Colofon Richtlijn Polyneuropathie ISBN 90-8523-040-3 2005, Nederlandse Vereniging voor Neurologie en Nederlandse Vereniging voor Klinische Neurofysiologie Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Richtlijn. Diabetische voet

Richtlijn. Diabetische voet Richtlijn Diabetische voet Colofon Richtlijn Diabetische voet ISBN-10: 90-8523-142-6 ISBN-13: 978-90-8523-142-4 2007 Nederlandsche Internisten Vereeniging Postbus 20066, 3502 LB Utrecht Uitgever Van Zuiden

Nadere informatie

Grenzen aan verantwoordelijkheid

Grenzen aan verantwoordelijkheid Grenzen aan verantwoordelijkheid Begeleiding en reïntegratie van zieke werknemers in het MKB Peter Brouwer Jolanda Hessels Annelies te Peele Florieke Westhof Zoetermeer, oktober 2003 ISBN: 90-371-0902-0

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen

Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen AFM wijst verzekeraars op gebreken arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Amsterdam, juni 2011 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice

Regionale toetsingscommissies euthanasie code of PRactice R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE R egionale toe tsingscommissie s e u thanasie CODE OF PRACTICE Den Haag, april 2015 Inhoud Voorwoord 1. Doel en opzet van deze Code of Practice

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Depressie. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Depressie Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede ontleend aan

Nadere informatie

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma)

Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) Gedragscode Openheid medische incidenten; betere afwikkeling Medische Aansprakelijkheid (goma) deletselschaderaad.nl De Letselschade Raad wil de harmonie en duidelijkheid in de afhandeling van personenschade

Nadere informatie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie

Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie Inventarisatie richtlijnen en inzichten rondom onbegrepen gedrag bij ouderen met dementie S. Zwijsen, J. de Lange, & A.M. Pot, Trimbos-instituut Postbus 725 3500

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase

Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase Richtlijn ICD/pacemaker in de laatste levensfase INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVvC) IN SAMENWERKING MET Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) Vereniging van specialisten in ouderengeneeskunde

Nadere informatie

Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS)

Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom (PDS) Multidisciplinaire richtlijn Diagnostiek en behandeling van het prikkelbaredarmsyndroom 1 2 Multidisciplinaire

Nadere informatie

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE):

LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Colofon LEDEN VAN DE WERKGROEP (IN ALFABETISCHE VOLGORDE): Mw. E. (Emma) Buurman, sociaal verpleegkundige, GGD Amsterdam Mw. drs. C.G.M. (Connie) Erkens (secretaris), arts maatschappij en gezondheid, KNCV

Nadere informatie

Pakketscan depressie

Pakketscan depressie Rapport Pakketscan depressie Gevraagde, aangeboden en verzekerde zorg vergeleken Publicatienummer 308 Op 12 april 2012 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Cursusoverzicht juni - december 2015

Cursusoverzicht juni - december 2015 Cursusoverzicht juni - december 2015 Permanente Educatie Gezelschapsdieren is een samenwerkingsverband zonder winst oogmerk van de Groep Geneeskunde Gezelschapsdieren (GGG), onderdeel van de KNMvD, en

Nadere informatie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie

Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling. ggz. multidisciplinaire richtlijn. Angststoornissen. Patiëntenversie Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling ggz multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie Multidisciplinaire richtlijn Angststoornissen Patiëntenversie 2005 Deze patiëntenversie is mede

Nadere informatie

Preventie kan effectiever!

Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< >±H ±< >±H ±< overzichtstudies >±H ±< Preventie kan effectiever! >±H ±< >±H ±< Deelnamebereidheid en deelnametrouw >±H ±< aan preventieprogramma s in de zorg >±H ±< NIVEL 2012 Berber Koopmans

Nadere informatie

Evidence-based preventie van psychische stoornissen

Evidence-based preventie van psychische stoornissen Gezond verstand Evidence-based preventie van psychische stoornissen S.A. Meijer, F. Smit, C.G. Schoemaker, P. Cuijpers Dit VTV-Themarapport is een gezamenlijk product van RIVM en Trimbos-instituut, in

Nadere informatie

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis Richtlijn omgaan met het verzoek om hulp bij zelfdoding door patiënten met een psychiatrische stoornis

Nadere informatie