Personen met diabetes Website Vlaamse diabetes vereniging richtlijnen EFFECTIVENESS OF MEDICAL NUTRITION THERAPY (MNT)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Personen met diabetes Website Vlaamse diabetes vereniging http://www.diabetes-vdv.be/ richtlijnen EFFECTIVENESS OF MEDICAL NUTRITION THERAPY (MNT)"

Transcriptie

1 Richtlijn Nutrition recommendations and interventions for diabetes: a position statement of the American Diabetes Association Publicatiejaar 2008 Organisatie American Diabetes Association Auteurs John P. Bantle, Judith Wylie-Rosett, Ann L. Albright, Caroline M. Apovian, Nathaniel G. Clark, Marion J. Franz, Byron J. Hoogwerf, Alice H. Lichtenstein, Elizabeth Mayer-Davis, Arshag D, Mooradian, Madelyn L. Wheeler Instellingen van de auteurs Niet weergegeven Thema Diabetes Focus Voeding Populatie Vindplaats Personen met diabetes Website Vlaamse diabetes vereniging richtlijnen Engels EFFECTIVENESS OF MEDICAL NUTRITION THERAPY (MNT) Nederlands EFFICIËNTIE VAN MEDISCHE VOEDINGSTHERAPIE (MVT) Individuals who have pre-diabetes or diabetes should receive individualized medical nutrition therapy (MNT). Such therapy is best provided by a registered dietitian familiar with the components of diabetes MNT. Individuen die prediabetes of diabetes hebben zouden geïndividualiseerde medische voedingstherapie (MVT) moeten krijgen. Dergelijke therapie wordt best voorzien door een geregistreerde diëtist bekend met de onderdelen van diabetes MVT EFFECTIVENESS OF MEDICAL NUTRITION THERAPY (MNT) EFFICIËNTIE VAN MEDISCHE VOEDINGSTHERAPIE (MVT) Nutrition counseling should be sensitive to the personal needs, willingness to change, and ability to make changes of the individual with prediabetes or diabetes. Voedingscounseling zou afgestemd moeten zijn met persoonlijke noden, bereidwilligheid tot veranderen, en de mogelijkheid om veranderingen aan te brengen bij het individu met prediabetes of diabetes. ENERGY BALANCE, OVERWEIGHT, AND OBESITY ENERGIE BALANS, OVERGEWICHT, EN OBESITAS In overweight and obese insulinresistant individuals, modest weight loss has been shown to improve insulin resistance. Thus, weight loss is Recommended for all such individuals who have or are at risk for diabetes Er werd aangetoond dat gematigd gewichtverlies bij zwaarlijvige en corpulente insulineresistente individuen, de insulineresistentie verbetert. Daarom wordt gewichtsverlies aangeraden voor alle individuen die diabetes hebben of risico lopen op het krijgen van diabetes. For weight loss, either low-carbohydrate or low-fat calorie-restricted diets may be effective in the short term (up to 1 year). Op korte termijn kunnen lage koolhydraat of lagevet caloriegelimiteerde diëten efficiënt zijn voor gewichtsverlies (tot 1 jaar). NURSING GUIDELINES PROJECT UCL (ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE) UNIVERSITEIT GENT (VERPLEGINGSWETENSCHAP) 1

2 ENERGY BALANCE, OVERWEIGHT, AND OBESITY ENERGIE BALANS, OVERGEWICHT, EN OBESITAS For patients on low-carbohydrate diets, monitor lipid profiles, renal function, and protein intake (in those with nephropathy), and adjust hypoglycemic therapy as needed. Physical activity and behavior modification are important components of weight loss programs and are most helpful in maintenance of weight loss. Voor patiënten die een laag koolhydraten dieet volgen, controleer vetprofiel, nierfunctie, en proteïne inname (bij deze met een nieraandoening), en pas de hypoglycemie therapie aan waar nodig. Fysische activiteiten en gedragsverandering zijn belangrijke componenten van gewichtsverlies programma s en helpen het meest bij het behouden van het gewichtsverlies. Weight loss medications may be considered in the treatment of overweight and obese individuals with type 2 diabetes and can help achieve a 5 10% weight loss when combined with lifestyle modification. Bariatric surgery may be considered for some individuals with type 2 diabetes and BMI _35 kg/m2 and can result in marked improvements in glycemia. The long-term benefits and risks of bariatric surgery in individuals with pre-diabetes or diabetes continue to be studied. Medicatie voor gewichtsverlies kan overwogen worden bij het behandelen van overgewicht en corpulente individuen met type 2 diabetes en kan helpen in het bereiken van een gewichtsverlies van 5-10% indien het gecombineerd wordt met levensstijl aanpassingen. Bariatrische chirurgie kan overwogen worden bij sommige individuen met type 2 diabetes en een BMI_35 kg/m² en kan resulteren in merkbare verbeteringen van glycemie. De lange termijn voordelen en risico s van bariatrische chirurgie in individuen met prediabetes of diabetes wordt voortdurend bestudeerd. NUTRITION RECOMMENDATIONS AND INTERVENTIONS FOR THEPREVENTION OF DIABETES (PRIMARY PREVENTION) DIABETES (PRIMAIRE PREVENTIE) Among individuals at high risk for developing type 2 diabetes, structured programs that emphasize lifestyle changes that include moderate weight loss (7% body weight) and regular physical activity (150 min/week), with dietary strategies including reduced calories and reduced intake of dietary fat, can reduce the risk for developing diabetes and are therefore recommended. Individuals at high risk for type 2 diabetes should be encouraged to achieve the U.S. Department of Agriculture (USDA) recommendation for dietary fiber (14 g fiber/1,000 kcal) and foods containing whole grains (one-half of grain intake). Gestructureerde programma s die levensstijl aanpassingen benadrukken die gematigd gewicht verlies (7% van het lichaamsgewicht) en regelmatige fysische activiteiten ( 150 min/week)inhouden, met dieet strategieën die verminderde calorieën en verminderde vetinname inhouden, kunnen het risico op ontwikkelen van diabetes bij alle individuen die een hoog risico hebben om type 2 diabetes te ontwikkelen verminderen en is daarom aanbevolen. Individuen met een verhoogd risico op type 2 diabetes zouden moeten aangemoedigd worden de aanbevelingen, van het U.S. departement van landbouw (USDA), voor dieet vezels (14g vezel/1000kcal) en voedsel dat volle granen bevat (de helft van graan inname), te bereiken. NURSING GUIDELINES PROJECT UCL (ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE) UNIVERSITEIT GENT (VERPLEGINGSWETENSCHAP) 2

3 NUTRITION RECOMMENDATIONS AND INTERVENTIONS FOR THE PREVENTION OF DIABETES (PRIMARY PREVENTION) DIABETES (PRIMAIRE PREVENTIE) There is not sufficient, consistent information to conclude that low glycemic load diets reduce the risk for diabetes. Nevertheless, low glycemic index foods that are rich in fiber and other important nutrients are to be encouraged. Observational studies report that moderate alcohol intake may reduce the risk for diabetes, but the data do not support recommending alcohol consumption to individuals at risk of diabetes. No nutrition recommendation can be made for preventing type 1 diabetes. Er is niet genoeg consequente informatie om te besluiten dat laag glycemisch geladen diëten het risico op diabetes verminderen. Niettemin, moeten laag glycemisch geïndexeerde voedingsmiddelen die rijk zijn aan vezels en andere belangrijke voedingsstoffen aangemoedigd worden. Observatie studies melden dat gematigd alcohol gebruik het risico op diabetes kan verminderen, maar de data ondersteunt het aanbevelen van alcoholconsumptie niet aan individuen met een risico op diabetes. Geen voedingsaanbevelingen kunnen gemaakt worden voor preventie van type 1 diabetes. Although there are insufficient data at present to warrant any specific recommendations for prevention of type 2 diabetes in youth, it is reasonable to apply approaches demonstrated to be effective in adults, as long as nutritional needs for normal growth and development are maintained. Hoewel er op heden onvoldoende data is om specifieke aanbevelingen, ter preventie van type 2 diabetes in jeugd, te verzekeren, is het redelijk om maatregelen toe te passen die effectief bleken te zijn in volwassen, zolang de voedingsbehoeften voor normale groei en ontwikkeling behouden blijven. NUTRITION RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT OF DIABETES (SECONDARY PREVENTION) Carbohydrate in diabetesmanagement A dietary pattern that includes carbohydrate from fruits, vegetables, whole grains, legumes, and low-fat milk is encouraged for good health Monitoring carbohydrate, whether by carbohydrate counting, exchanges, or experienced-based estimation remains a key strategy in achieving glycemic control. The use of glycemic index and load may provide a modest additional benefit over that observed when total carbohydrate is considered alone. Sucrose-containing foods can be substituted for other carbohydrates in the meal plan or, if added to the meal plan, covered with insulin or other glucoselowering medications. Care should be taken to avoid excess energy intake. DIABETES (SECUNDAIRE PREVENTIE) Koolhydraten beleid in diabetes Een voedingspatroon dat koolhydraten, van fruit, groenten, granen, peulvruchten en magere melk omvat wordt aangeraden voor een goede gezondheid. Controleren van koolhydraten, door koolhydraat telling, uitwisseling of op ervaring gebaseerde schattingen blijft een zeer belangrijke strategie bij het bereiken van een gecontroleerde glycemie. Het gebruik van de glycemie index en lading kan een bescheiden extra voordeel bijdragen ten opzichte van het geobserveerde wanneer alleen gehele koolhydraten in acht genomen worden. Sucrose bevattende voedsel kan vervangen worden door andere koolhydraten in een voedingsplan of indien toegevoegd aan het plan bedekt met insuline of andere glucose verlagende medicatie. Zorg zou moeten genomen worden om NURSING GUIDELINES PROJECT UCL (ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE) UNIVERSITEIT GENT (VERPLEGINGSWETENSCHAP) 3

4 overmatig energie opname te vermijden. NUTRITION RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT OF DIABETES (SECONDARY PREVENTION) Carbohydrate in diabetesmanagement As for the general population, people with diabetes are encouraged to consume a variety of fiber-containing foods. However, evidence is lacking to recommend a higher fiber intake for people with diabetes than for the population as a whole. Sugar alcohols and nonnutritive sweeteners are safe when consumed within the daily intake levels established by the Food and Drug Administration (FDA). DIABETES (SECUNDAIRE PREVENTIE) Koolhydraten beleid in diabetes Bij de algemene bevolking, worden mensen met diabetes aangeraden om een variatie van vezelbevattende voedingsmiddelen te consumeren. Hoewel, er is een gebrek aan bewijs om een hogere vezel opname aan te bevelen bij mensen met diabetes in vergelijking met de volledige bevolking. Polyolen en niet voedzame zoetmakers zijn veilig op het moment dat ze verbruikt worden binnen de dagelijks aanbevolen hoeveelheden vastgesteld door de voedsel en medicijnen administratie (FDA) Dietary fat and cholesterol in diabetes management Limit saturated fat to 7% of total calories. Intake of fat should be minimized. Voedingsvet en cholesterol in diabetes management Beperk verzadigde vetten tot 7% van het totaal aantal calorieën Opname van vet zou geminimaliseerd moeten worden Dietary fat and cholesterol in diabetes management Voedingsvet en cholesterol in diabetes management In individuals with diabetes, limit dietary cholesterol to 200 mg/day. Two or more servings of fish per week (with the exception of commercially fried fish filets) provide n-3 polyunsaturated fatty acids and are recommended. Protein in diabetes management For individuals with diabetes and normal renal function, there is insufficient evidence to suggest that usual protein intake (15 20% of energy) should be modified. Protein in diabetes management In individuals with type 2 diabetes, ingested protein can increase insulin response without increasing plasma glucose concentrations. Therefore, protein should not be used to treat acute or prevent nighttime hypoglycemia. Limiteer de voedingscholesterol tot 200mg/dag bij individuen met diabetes moet. Twee of meer porties vis per week ( met uitzondering van de commercieel gefrituurde visfilet) voorzien n3 poly-onverzadigde vetzuren en worden aanbevolen. Proteïne in diabetes beleid Voor individuen met diabetes met een normale nierfunctie, zijn er onvoldoende bewijzen om voor te stellen dat de gewoonlijke proteïne inname (15-20% van de energie) aangepast zou moeten worden. Proteïne in diabetes beleid Opgenomen proteïne kan bij individuen met type 2 diabetes, een insuline reactie verhogen zonder verhoging van plasma glucose concentraties. Daarom zouden proteïnen niet gebruikt mogen worden voor de behandeling van acute of ter NURSING GUIDELINES PROJECT UCL (ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE) UNIVERSITEIT GENT (VERPLEGINGSWETENSCHAP) 4

5 preventie van nachtelijke hypoglycemie. NUTRITION RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT OF DIABETES (SECONDARY PREVENTION) Protein in diabetes management High-protein diets are not recommended as a method for weight loss at this time. The long-term effects of protein intake 20% of calories on diabetes management and its complications are unknown. Although such diets may produce short-term weight loss and improved glycemia, it has not been established that these benefits are maintained long term, and long-term effects on kidney function for persons with diabetes are unknown DIABETES (SECUNDAIRE PREVENTIE) Proteïne in diabetes beleid Hoge proteïne diëten worden op dit moment niet aanbevolen als een methode voor gewichtsverlies. De lange-termijn effecten van proteïne inname van 20% van de calorieën in een diabetes beleid en de complicaties ervan zijn ongekend. Alhoewel dergelijke diëten op korte termijn gewichtsverlies kunnen veroorzaken en de glycemie kunnen verbeteren, werd het niet vastgesteld dat deze voordelen behouden blijven op lange termijn en lang termijn effecten op de nierwerking voor personen met diabetes is ongekend. Alcohol in diabetes management Alcohol in diabetes beleid If adults with diabetes choose to use alcohol, daily intake should be limited to a moderate amount (one drink per day or less for women and two drinks per day or less for men). Als volwassenen met diabetes kiezen om alcohol te verbruiken, zou de dagelijkse inname gelimiteerd moeten worden tot een gematigde hoeveelheid ( een drankje per dag of minder voor vrouwen en twee drankjes per dag of minder voor mannen) To reduce risk of nocturnal hypoglycemia in individuals using insulin or insulin secretagogues, alcohol should be consumed with food. In individuals with diabetes, moderate alcohol consumption (when ingested alone) has no acute effect on glucose and insulin concentrations but carbohydrate coingested with alcohol (as in a mixed drink) may raise blood glucose. Micronutrients in diabetes management Om het risico op nachtelijke hypoglycemie te vermindering in individuen die insuline of insuline secreterende substantie gebruiken, zou de alcohol samen met voedsel moeten genuttigd worden. In individuen met diabetes, gematigd alcohol gebruik ( alleen opgenomen) heeft geen invloed op glucose en insuline concentraties maar koolhydraten gecombineerd met alcohol ( zoals gemixt in een drankje) kan bloedglycemie verhogen. Micronutriënten in diabetes beleid There is no clear evidence of benefit from vitamin or mineral supplementation in people with diabetes (compared with the general population) who do not have underlying deficiencies. Er zijn geen duidelijke bewijzen dat vitamine en mineraal supplementen een voordeel bieden in personen met diabetes die geen onderliggende deficiënties hebben (vergeleken met de normale populatie). NURSING GUIDELINES PROJECT UCL (ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE) UNIVERSITEIT GENT (VERPLEGINGSWETENSCHAP) 5

6 NUTRITION RECOMMENDATIONS FOR THE MANAGEMENT OF DIABETES (SECONDARY PREVENTION) Micronutrients in diabetes management DIABETES (SECUNDAIRE PREVENTIE) Micronutriënten in diabetes beleid Routine supplementation with antioxidants, such as vitamins E and C and carotene, is not advised because of lack of evidence of efficacy and concern relatedto long-term safety. Benefit from chromium supplementation in individuals with diabetes or obesity has not been clearly demonstrated and therefore cannot be recommended. Supplementen met antioxidanten zoals vitamine E en C en caroteen routinematig toedienen is niet aan te raden omdat er een gebrek is aan bewijs van de efficiëntie ervan en bezorgdheid gerelateerd aan de veiligheid op lange termijn. Voordeel van chroom supplementen in individuen met diabetes of zwaarlijvigheid is noch steeds niet duidelijk aangetoond en kan daarom niet aanbevolen worden. NUTRITION INTERVENTIONS FOR SPECIFIC POPULATIONS Nutrition interventions for type 2 diabetes Individuals with type 2 diabetes are encouraged to implement lifestyle modifications that reduce intakes of energy, saturated and trans fatty acids, cholesterol, and sodium and to increase physical activity in an effort to improve glycemia, dyslipidemia, and blood pressure. VOEDINGSAANBEVELINGEN VOOR SPECIFIEKE POPULATIES Voedingsinterventies voor type 2 diabetes Individuen met type 2 diabetes worden aangemoedigd levensstijl aanpassingen door te voeren dewelke de opname van energie, verzadigde - en transvetzuren, cholesterol, en natrium verminderen en die fysische activiteit vermeerderd in een poging de glycemie de dyslipidemie en de bloeddruk te verbeteren. Nutrition interventions for type 2 diabetes Voedingsinterventies voor type 2 diabetes Plasma glucose monitoring can be used to determine whether adjustments in foods and meals will be sufficient to achieve blood glucose goal s or if medication(s) needs to be combined with MNT. Nutrition interventions for older adults with diabetes Controle van plasma glucose kan gebruikt worden om te bepalen of aanpassingen in voeding en maaltijden voldoende zal zijn om het streefdoel van de bloedsuikerwaarden te bereiken of dat er medicatie nodig is in combinatie met de MVT. Voedingsinterventie voor ouderen met diabetes Obese older adults with diabetes may benefit from modest energy restriction and an increase in physical activity; energy requirement may be less than for a younger individual of a similar weight. A daily multivitamin supplement may be appropriate, especially for those older adults with reduced energy intake. Corpulente oudere mensen met diabetes kunnen mogelijks baat hebben van een gematigde energie beperking en een verhoging in fysische activiteit; de nodige energie kan minder zijn dan bij jongere individuen van een gelijksoortig gewicht. Dagelijkse multi-vitamine supplementen kunnen aangeraden zijn, vooral voor die ouderen met verminderde energie inname. NURSING GUIDELINES PROJECT UCL (ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE) UNIVERSITEIT GENT (VERPLEGINGSWETENSCHAP) 6

7 NUTRITION RECOMMENDATIONS FOR CONTROLLING DIABETES COMPLICATIONS (TERTIARY PREVENTION) Microvascular complications Reduction of protein intake to Gram/ kg body weight a day in individuals with diabetes and the earlier stages of chronic kidney disease (CKD) and to 0.8 g /kg body weight a day in the later stages of CKD may improve measures of renal function (urine albumin excretion rate, glomerular filtration rate) and is recommended. MNT that favorably affects cardiovascular risk factors may also have a favorable effect on microvascular complications such as retinopathy and nephropathy. VOEDINGSAANBEVELONGEN OM COMLICATIES TE CONTROLEREN (TERTIAIRE PREVENTIE) Microvasculaire complicaties Reductie van proteïne inname tot gram/kg lichaamsgewicht per dag in individuen met diabetes en in de eerste stadia van chronische nierziektes (CKD) en tot 0.8 gram/kg lichaamsgewicht per dag in latere stadia van CKD kan de nierfunctie waarden verbeteren ( urine albumine excretie ratio, glomerulaire filtratie ratio) en is aanbevolen. MVT die cardiovasculaire risico factoren positief beïnvloeden kunnen ook een positief effect hebben op microvasculaire complicaties zoals retinopathie en nefropathie. Treatment and management of CVD risk Behandeling en beleid van CVD risico Target A1C is as close to normal as possible without significant hypoglycemia. For patients with diabetes at risk for CVD, diets high in fruits, vegetables, whole grains, and nuts may reduce the risk. Doel A1C is zo normaal mogelijk zonder significante hypoglycemie Diëten met veel fruit, groeten, granen en noten kunnen het risico op verkleinen voor personen met diabetes met risico op CVD For patients with diabetes and symptomatic heart failure, dietary sodium intake of 2,000 mg/day may reduce symptoms. In normotensive and hypertensive individuals, a reduced sodium intake (e.g. 2,300 mg/day) with a diet high in fruits,vegetables, and low-fat dairy products lowers blood pressure. In most individuals, a modest amount of weight loss beneficially affects blood pressure. Een zoutdieet van 2,000 mg/dag kan de symptomen verminderen voor patiënten met diabetes en symptomatisch hartfalen. Bij individuen met normale en hoge bloeddruk kan een vermindering van natrium inname (bv. 2,300 mg/dag) met een dieet met veel fruit, groenten en magere zuivelproducten, de bloeddruk verlagen. In de meeste individuen, heeft een gematigd gewichtsverlies een positief effect op de bloeddruk. Hypoglycemia Ingestion of g glucose is the preferred treatment for hypoglycemia, although any form of carbohydrate that contains glucose may be used. Hypoglycemie Opname van 15-20g glucose is de behandeling bij uitstek voor hypoglycemie, alhoewel elke vorm van koolhydraten die glucose bevatten gebruikt kunnen worden. NURSING GUIDELINES PROJECT UCL (ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE) UNIVERSITEIT GENT (VERPLEGINGSWETENSCHAP) 7

8 NUTRITION RECOMMENDATIONS FOR CONTROLLING DIABETES COMPLICATIONS (TERTIARY PREVENTION) Hypoglycemia VOEDINGSAANBEVELONGEN OM COMLICATIES TE CONTROLEREN (TERTIAIRE PREVENTIE) Hypoglycemie The response to treatment of hypoglycemia should be apparent in min; however, plasma glucose should be tested again in _60 min, as additional treatment may be necessary. Reactie op de behandeling van hypoglycemie zou binnen minuten zichtbaar moeten zijn, plasma glucose zou na 60 minuten terug moeten gecontroleerd worden aangezien aanvullende behandeling nodig zou kunnen zijn Acute illness Acute ziekte During acute illnesses, insulin and oral glucose-lowering medications should be continued. Insuline en oraal glucose verlagende medicatie zouden tijdens acute ziekten doorgegeven moeten worden During acute illnesses, testing of plasma glucose and ketones, drinking adequate amounts of fluids, and ingesting carbohydrate are all important. Testen van plasma glucose en ketonen, het drinken van voldoende vocht en inname van koolhydraten zijn tijdens acute ziekten allemaal belangrijk. NUTRITION INTERVENTIONS FOR ACUTE COMPLICATIONS AND SPECIAL CONSIDERATIONS FOR PATIENTS WITH COMORBIDITIES IN ACUTE AND CHRONIC CARE FACILITIES Patients with diabetes in acute health care facilities Establishing an interdisciplinary team, implementation of MNT, and timely diabetesspecific discharge planning improves the care of patients with diabetes during and after hospitalizations. Patients with diabetes in acute health care facilities Hospitals should consider implementing a diabetes meal-planning system that provides consistency in the carbohydrate content of specific meals Patients with diabetes in long-term care facilities The imposition of dietary restrictions on elderly patients with diabetes in long-term care facilities is not warranted. Residents with diabetes should be served a regular menu, with consistency in the amount and timing of carbohydrate. VOEDINGSMAATREGLEN VOOR ACUTE COMPLICATIES EN SPECIALE OVERWEGINGEN VOOR PATIENTEN MET COMORBIDITEITEN EN CHRONISCHE ZORG FACILITEITEN Patiënten met diabetes in acute gezondheidszorg centra Het opstellen van een interdisciplinair team, implementeren van MVT, en tijdige diabetesspecifieke ontslagplanning verbeteren de zorg van de patiënten met diabetes tijden hun verblijf in het ziekenhuis. Patiënten met diabetes in acute gezondheidszorg centra Ziekenhuizen zouden moeten overwegen van een systeem te implementeren voor diabetes maaltijd planning dat consequentie biedt in de koolhydraten inhoud van specifieke maaltijden Patiënten met diabetes in een lange termijn zorg instelling De opgelegde voedingsgerelateerde beperkingen in oudere patiënten met diabetes in een lange termijn zorg instelling is niet verantwoord. Bewoners met diabetes zouden een gewone maaltijd geserveerde moeten worden met een consequentie in de hoeveelheid en de timing van NURSING GUIDELINES PROJECT UCL (ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE) UNIVERSITEIT GENT (VERPLEGINGSWETENSCHAP) 8

9 de koolhydraten. NUTRITION INTERVENTIONS FOR ACUTE COMPLICATIONS AND SPECIAL CONSIDERATIONS FOR PATIENTS WITH COMORBIDITIES IN ACUTE AND CHONIC CARE FACILITIES Patients with diabetes in long-term care facilities VOEDINGSMAATREGLEN VOOR ACUTE COMPLICATIES EN SPECIALE OVERWEGINGEN VOOR PATIENTEN MET COMORBIDITEITEN EN CHRONISCHE ZORG FACILITEITEN Patiënten met diabetes in een lange termijn zorginstelling An interdisciplinary team approach is necessary to integrate MNT for patients with diabetes into overall management Een interdisciplinaire aanpak is noodzakelijk voor het integreren van de MVT voor patiënten met diabetes in het algemeen beleid. There is no evidence to support prescribing diets such as no concentrated sweets or no sugar added. Er zijn geen bewijzen die het voorschrijven van diëten zoals geen geconcentreerde suikers of geen suiker toevoegen ondersteunen. In the institutionalized elderly, undernutrition is likely and caution should be exercised when prescribing weight loss diets. Bij de geïnstitutionaliseerde oudere, is er een grotere kans op ondervoeding en zou er moeten opgelet worden met het voorschrijven van een dieet voor gewichtsverlies. NURSING GUIDELINES PROJECT UCL (ÉCOLE DE SANTÉ PUBLIQUE) UNIVERSITEIT GENT (VERPLEGINGSWETENSCHAP) 9

Volwassen personen met een voedingstekort of risico op malnutritie. Exclusie:

Volwassen personen met een voedingstekort of risico op malnutritie. Exclusie: Guideline Nutrition support for adults. Oral nutrition support, enteral tube feeding and parenteral nutrition Publicatiejaar 2006 Organisatie National Collaborating Centre for acute care Auteurs Stroud

Nadere informatie

Voedingsnormen. energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten

Voedingsnormen. energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten Voedingsnormen energie, eiwitten, vetten en verteerbare koolhydraten Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : aanbieding advies

Nadere informatie

Vergelijking van verschillende dieettypen

Vergelijking van verschillende dieettypen Vergelijking van verschillende dieettypen Welke diëten zijn effectief in gewichtsverlies en wat is het mechanisme hierachter? Myriam Knopf Inhoudsopgave 1 Samenvatting 1 2 Algemeen 2 3 Hoog eiwitgehalte

Nadere informatie

Inventarisatie centrale zorgverlener

Inventarisatie centrale zorgverlener Inventarisatie centrale zorgverlener Welke ervaringen zijn er met de centrale zorgverlener? Een verkennend literatuuronderzoek Februari 2011. In opdracht van de Hartstichting. Dr. Ir. Helene Voogdt-Pruis

Nadere informatie

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands

Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands RIVM report 260601002/2005 Potential health benefits and cost effectiveness of tobacco tax increases and school intervention programs targeted at adolescents in the Netherlands PHM van Baal, SMC Vijgen,

Nadere informatie

Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg 1

Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg 1 Statistics Seminar 2 Suriname Statistiek seminar 2: Gezondheid en Gezondheidsdiensten, Invaliditeit en Arbeidsongeschiktheid, Voeding, Sociale Zekerheid en Sociale Zorg Date: Augustus 6 th, 2010 Time:

Nadere informatie

Health and Health Services, Impairment and Disability, Nutrition, Social Security and Welfare Services 1

Health and Health Services, Impairment and Disability, Nutrition, Social Security and Welfare Services 1 Statistics Seminar 2 Suriname StatistiCS seminar 2: Health and Health services, Impairment and Disability, Nutrition / Social Security and Welfare Services Date: August 6 th, 2010 Time: 08:30-14:00 hours

Nadere informatie

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau

Dissemination of DOiT. Femke van Nassau Dissemination of DOiT Femke van Nassau Inspired by Theo Paulussen Not everybody likes to cook. Those who like to cook, do not always use a recipe book. When using a recipe book, most people don t stick

Nadere informatie

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg

De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten RIZIV De maatschappelijke betekenis van de gezondheidszorg Januari 2014 Karel Van den Bosch, Peter Willemé Dit rapport is het resultaat van een

Nadere informatie

Preconceptiezorg: voor een goed begin

Preconceptiezorg: voor een goed begin Preconceptiezorg: voor een goed begin Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies Preconceptiezorg: voor een goed

Nadere informatie

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: trends en dilemma s

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: trends en dilemma s Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: trends en dilemma s 2 Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen: trends en dilemma s Eindredactie: A. van den Berg Jeths, G.W.M. Peters-Volleberg Centrum voor Volksgezondheid

Nadere informatie

SPORTPARTICIPATIE EN INSPANNINGSTOLERANTIE BIJ OBESE JONGEREN

SPORTPARTICIPATIE EN INSPANNINGSTOLERANTIE BIJ OBESE JONGEREN KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Groep Biomedische Wetenschappen FACULTEIT BEWEGINGS- EN REVALIDATIEWETENSCHAPPEN SPORTPARTICIPATIE EN INSPANNINGSTOLERANTIE BIJ OBESE JONGEREN Door Jolien Hertenweg en Lise

Nadere informatie

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen

Nacontrole in de oncologie. Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Nacontrole in de oncologie Doelen onderscheiden, inhoud onderbouwen Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Onderwerp : Aanbieding advies

Nadere informatie

Abstract Bruggerbosch

Abstract Bruggerbosch Abstract Bruggerbosch Introduction Currently a downward spiral is likely to arise within the health care system under the influence of aging. The increase in the number of elderly people concurrently gives

Nadere informatie

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL

IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL IMPROVING THE PROCESS OF COLLECTION AND USE OF QUALITY INDICATORS IN THE NKI-AVL Master thesis University of Twente Faculty of management and governance Master Health Sciences Management track Author Willemien

Nadere informatie

Kennissynthese online preventie

Kennissynthese online preventie Kennissynthese online preventie Rik Crutzen Leonie Kohl Nanne K. de Vries Universiteit Maastricht Deze kennissynthese is gefinancierd door ZonMw. UUNIVERSITAIRE PERS MAASTRICHT P M Druk: Datawyse / Universitaire

Nadere informatie

5/28/13. Obesitas: prevalentie, risico s, behandeling en preventie. Overzicht

5/28/13. Obesitas: prevalentie, risico s, behandeling en preventie. Overzicht Obesitas: prevalentie, risico s, behandeling en preventie Ellen E Blaak Professor in Physiology of fat metabolism of Human Biology NUTRIM School for Nutrition, Toxicology and Metabolism Maastricht University

Nadere informatie

nummer 1 september 2014 jaargang 17 journaal SPECIALE EDITIE: Sorgente ESPEN congres 2014

nummer 1 september 2014 jaargang 17 journaal SPECIALE EDITIE: Sorgente ESPEN congres 2014 nummer 1 september 2014 jaargang 17 SPECIALE EDITIE: ESPEN congres 2014 journaal Sorgente SORGENTE JOURNAAL Een woord vooraf Van 6 tot en met 9 september was het 36 ste ESPEN (European society for clinical

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6

Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? Zorg voor euro s - 6 Hoe gezond zijn de zorguitgaven? De kosten en opbrengsten van gezondheidszorg bij infectieziekten, kankers en hart- en vaatziekten Zorg voor euro

Nadere informatie

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst RIVM Rapport 260322001/2007 Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst M.C. Poortvliet C.T.M. Schrijvers C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek

Nadere informatie

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning

Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Bijdrage tot het opstellen van een richtlijn over vroegtijdige zorgplanning Lana JANSSEN, K.U.Leuven Promotor: Prof. Dr. Jan De Lepeleire, K.U.Leuven Co-promotoren: Prof. Dr. P. Van Royen, UA Dr. W. Van

Nadere informatie

Innovatie oncologische nazorg

Innovatie oncologische nazorg Innovatie oncologische nazorg Een programmatische aanpak voor cancer survivorship care in Nederland Stand van zaken & plan van aanpak 2010-2011 Nazorg behoeft een programmatische aanpak Het aantal mensen

Nadere informatie

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden

Natuur en gezondheid. Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden 7 Natuur en gezondheid Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden Deel 1 van een tweeluik: Verkenning van de stand der wetenschap Gezondheidsraad Health Council of the Netherlands

Nadere informatie

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk

Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Behandeling en Diagnostiek van Membraneuze Nefropathie: de vertaling van de KDIGO richtlijnen naar de praktijk Nederlandse federatie voor Nefrologie november 2013 De richtlijn bevat aanbevelingen van algemene

Nadere informatie

Evaluation of the Adherence Improving Self-Management Strategy (AIMS) in HIV-Care: (Cost-)Effectiveness, Methodology, and Evidence Synthesis E.J.M.

Evaluation of the Adherence Improving Self-Management Strategy (AIMS) in HIV-Care: (Cost-)Effectiveness, Methodology, and Evidence Synthesis E.J.M. Evaluation of the Adherence Improving Self-Management Strategy (AIMS) in HIV-Care: (Cost-)Effectiveness, Methodology, and Evidence Synthesis E.J.M. Oberjé NEDERLANDSE SAMENVATTING HIV kan sinds 1996 effectief

Nadere informatie

E-Mental Health Trimbos-institut

E-Mental Health Trimbos-institut E-Mental Health High Tech, High Touch, High Trust Programmeringsstudie E-Mental Health in opdracht van het ministerie van VWS Trimbos-institute Heleen Riper Filip Smit Rianne van der Zanden Barbara Conijn

Nadere informatie

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar

Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar Europese competenties en gedragsindicatoren bereikt door afstuderende diëtisten en als beginnend beroepsuitoefenaar European Federation of the Associations of Dietitians (EFAD) and Thematic Network Dietitians

Nadere informatie

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit.

Jaarrapportage 2010. Dutch Surgical Colorectal Audit. Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit. Dutch Surgical Colorectal Audit Jaarrapportage 2010 Uitkomst van zorg registratie; transparantie, uitkomst van zorg en kwaliteit Beloop 100% 100 90% 80% 80 Percentage patiënten 70% 60% 50% 40% 30% 20%

Nadere informatie

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3

Zorgkosten van ongezond gedrag. Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 Zorgkosten van ongezond gedrag Zorg voor euro s - 3 P.H.M. van Baal R. Heijink R.T. Hoogenveen J.J. Polder www.kostenvanziekten.nl kostenvanziekten@rivm.nl

Nadere informatie

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224

PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224 PUBLICATIE VAN DE HOGE GEZONDHEIDSRAAD nr 9224 Gedecentraliseerde en gedemedicaliseerde screening op HIV in België: antwoord op een adviesaanvraag van de volksgezondheidsoverheden. Dit advies heeft tot

Nadere informatie