Breekijzer. Een algoritme voor het afbreken van Nederlandse woorden. D.S.P. Mantione. Augustus 2007

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breekijzer. Een algoritme voor het afbreken van Nederlandse woorden. D.S.P. Mantione. Augustus 2007"

Transcriptie

1 Breekijzer Een algoritme voor het afbreken van Nederlandse woorden D.S.P. Mantione Augustus 2007 Referaat Kennis over het machinaal afbreken van van Nederlandse woorden is niet eenvoudig te vinden. Veel software zou gebaat zijn indien er een woordafbreking in zou zitten, echter het nemen van licenties op de commercieel beschikbare pakketten daarvoor zijn niet altijd een optie. In dit artikel wordt een algoritme beschreven dat goede resultaten behaalt bij het afbreken van Nederlandse woorden. Het beschrijft de theorie achter het algoritme, het algoritme zelf, en implementatiedetails. Tot slot leveren we een referentieimplementatie.

2 Introductie Nederlandstalige tekstverwerkers en gerelateerde kantoortoepassingen beschikken over zeer degelijke woordafbreekroutines. Deze routines halen een effectiviteit van tegen de honderd procent. Er bestaat echter veel meer software die baat heeft bij woordafbreekroutines, vrijwel ieder programma toont wel ergens een langere tekst. In het Nederlands is een goed werkende woordafbreking harder nodig dan in veel andere talen, omdat onze samenstellingsregels zeer lange woorden op kunnen leveren. Zeker als tekst in smalle kolommen getoond moet kunnen worden, kunnen bij gebrek aan woordafbreking grote gaten ontstaan. Programmeurs moeten of overwegen dat woordafbreking dusdanig belangrijk is dat een licentie op de commercieel beschikbare taalgereedschappen benodigd is, of staan er alleen voor. Kennis over hoe zelf een redelijke woordafbreking te bouwen is echter amper te vinden. Dit artikel beschrijft een eenvoudig implementeerbaar algoritme om woorden af te breken, dat "breekijzer" genoemd is. Het algoritme is van nul af aan ontwikkeld. Natuurlijke taal bevat veel onregelmatigheden. Bovendien speelt de betekenis van een woord een belangrijke rol voor de exacte afbreking. Het is daarom niet goed mogelijk om een algoritme te bouwen dat alleen door naar het woord te kijken voor ieder woord de juiste afbreking geeft. Een daadwerkelijk in de praktijk gebruikte afbreking zal daarom lijsten met uitzonderingen moeten bevatten voor de woorden waar het algoritme niet effectief zijn werk doet. Iedereen kan lijsten uitzonderingen maken, en iedere programmeur kan een lijst uitzonderingen implementeren. In dit artikel concentreren we ons op de techniek een zo goed mogelijk basisalgoritme dat de lijst uitzonderingen zo klein mogelijk houdt. Het daadwerkelijk opstellen van de lijst uitzonderingen is iets waar dit artikel zich niet mee bezig houdt.

3 Basisbeginselen van het afbreken In het Groene Boekje wordt als volgt beschreven hoe men een woord afbreekt: 1. Als het woord een samenstelling is, delen we het op in de afzonderlijke delen. Tussen elk van de afzonderlijke delen kunnen afbreken. 2. We delen de afzonderlijke delen op in lettergrepen. Tussen elk van de lettergrepen kan een afbreking plaatsvinden. 3. We proberen afbrekingen van één letter aan het begin of eind van een samenstellingsdeel te voorkomen Dit is een op het oog eenvoudige verzameling regels en het blijkt dat mensen deze veelal moeiteloos toe te passen. Voor computers is met name regel 1 een zeer moeilijk te nemen hindernis. Immers, om een samenstelling op te breken dient men daarin de afzonderlijke woorden te herkennen. Men zou dat op kunnen lossen door een woordenboek in het programma op te nemen, maar daarmee ontstaan twee problemen: Onbekende specialistische woorden ontbreken veelal in zo'n woordenboek. Met bestaande woorden kunnen nieuwe gemaakt worden door middel van bijvoorbeeld verkleiningen, verbuigingen en afleidingen. Hoe groter men het woordenboek maakt, hoe kleiner deze problemen worden. Echter, hoe groter men het woordenboek maakt, hoe groter de kans op dubbelzinnigheden. Zo is er bijvoorbeeld de instinker "lamplicht", wat opgedeeld kan worden in "lam"+"plicht" en "lamp"+"licht", waarbij alleen de laatste een logische mogelijkheid is. Mensen nemen deze hindernis moeiteloos omdat zij de betekenis van de samenstelling kennen, een computer kent de betekenis van de woorden echter niet en heeft meerdere mogelijkheden. Het eerst opdelen van een samenstelling voordat we een woord afbreken lijkt een moeilijk begaanbare weg. Toch is dat niet altijd nodig, neem bijvoorbeeld "woordenboek": dat kunnen we nooit afbreken als "woor de nboek", want "nboek" kan nooit een geldige lettergreep in het Nederlands zijn. Ook "woord enb oek" kan niet, want ook "enb" komt als lettergreep nooit voor in het Nederlands. Kunnen we eenvoudig bepalen wat en wat geen geldige lettergreep in het Nederlands is? Als dat kan, kunnen we een aantal mogelijke afbrekingen voor een woord opstellen, allen bestaande uit geldige lettergrepen. Vervolgens moeten we dan uit de beschikbare afbrekingen kiezen. Als we op een slimme manier kunnen kiezen, kunnen we wellicht goede resultaten halen. Dat is de basis van het Breekijzeralgoritme.

4 Anatomie van een Nederlandse lettergreep Een lettergreep in een natuurlijke taal bevat in ieder geval een kern. Voor die kern kan een kop komen, en achter die kern een staart. De kern is een klinkerklank, terwijl de kop en staart uit medeklinkers bestaan. Voorbeeld: schaap De kop is hier "sch", de kern "aa", en de staart "p". Voorbeeld: zee De kop is hier "z", de kern "ee", en de staart ontbreekt. Voorbeeld: oogst De kop ontbreekt hier, de kern is "oo" en de staart is "gst". Deze kop kern staartindeling is op klanken gebaseerd, en niet noodzakelijk spelling. In sommige talen levert dit problemen, bijvoorbeeld in het Engels, waar men bijvoorbeeld "joke" schrijft, en "dzjook" zegt. Hier kunnen we alleen de uitspraak in kop kern staart opdelen, voor de geschreven versie wordt het moeilijk, immers de stomme e aan het einde wordt niet uitgesproken, maar beïnvloedt wel de kern, immers, bij "jok" zou men wat anders uitspreken dan bij "joke". Bij talen als het Engels is het daarom buitengewoon lastig vast te stellen welke letters tot de kop, kern en staart behoren. Het Nederlands heeft wat dit betreft een beter schrijfsysteem; in het algemeen kan iedere lettergreep zowel in spreek als schrijftaal eenvoudig in een kop, kern en staart opgedeeld worden. Dit gaat niet moeiteloos, bijvoorbeeld in woorden als "quotiënt", lettergreep "quote" vormt de kw klank "qu" de kop. We kunnen dus niet zomaar aannemen dat ieder klinkerteken bij een kern hoort. Met een beetje programmeerlogica is dit echter goed op te lossen, in dit geval rekent ons algoritme een u die na een q komt altijd tot de kern van een lettergreep. De echte uitzonderingen in de Nederlandse taal worden gevormd door slecht geïntegreerde leenwoorden, vooral Engelse leenwoorden. Dit zijn uitstekende kandidaten om op een uitzonderingslijst te zetten. Ook wat betreft de kernen van lettergrepen treden enige complicaties op. Het gebruik van het trema in de Nederlandse spelling blijkt van cruciaal belang om de juiste kernen te onderscheiden, bijvoorbeeld in het woord "geïnd" voorkomt het trema dat we een kern met een ei klank zien, en omdat een kern maar uit één klinkerklank bestaat, weten we dat een lettergreep altijd endigt bij een trema. Enige complicaties treden op bij woorden als "industrieel", hier dienen we te voorkomen dat een ie gezien wordt, en bij woorden als "zaait", waar de i een j klank voorstelt, die onderdeel van de staart is. Met wat programmeerlogica is dit gelukkig relatief eenvoudig af te vangen, ons algoritme herkent de lettergroep "iee" als één geheel en deelt deze vervolgens op in i+ee. Een i na een dubbele medeklinker wordt als j klank beschouwd, en naar de staart verschoven. Niet iedere combinatie van medeklinkers kan een kop zijn, en niet iedere combinatie van medeklinkers kan een staart zijn. Bovendien bestaat de kern uit een enkele

5 klinkerklank. Na analyse van een groot aantal Nederlandse woorden zijn drie lijstjes gemaakt van geldige koppen, kernen, staarten. Zie hiervoor de referentieimplementatie. Hierbij zijn enige compromissen gesloten betreffende leenwoorden. Zo is "sh" opgenomen als geldige kop, zodat worden als "shampoo" correct afgebroken kunnen worden en er geen of weinig negatieve gevolgen te zien waren. Het opnemen van de kern eau, zoals in "cadeau" geeft echter problemen, omdat we de klinkerklank eau als buitenlands zien plaatsen we bij de lettercombinatie eau in echte Nederlandse woorden geen trema's. Dat zou tot gevolg hebben dat woorden als "geautomatiseerd" verkeerd afgebroken worden, en daarom ontbreekt de eau in de lijst van geldige kernen. Wil men "cadeau" correct afbreken, dan zal men deze op een uitzonderingenlijst moeten zetten. Terug naar het voorbeeld "woordenboek". Met de informatie we nu hebben kunnen we vaststellen dat "nboek" geen geldige Nederlandse lettergreep is, immers, "nb" komt niet in onze lijst van koppen voor. Ook "enb" kunnen we afkeuren, want "nb" komt niet in onze lijst van staarten voor. De enig mogelijke optie is dat er een afbreekteken tussen de n en de b terecht komt, alleen dan krijgen we lettergrepen die koppen en staarten hebben die in onze lijsten voorkomen. Toch zijn we nog niet tevreden. Met de tot nu toe beschreven techniek kunnen we veel woorden correct afbreken, maar we keuren nog veel lettergrepen goed die niet in het Nederlands voorkomen. Bijvoorbeeld "yts" zou goedgekeurd worden, maar er is geen woord bekend waar deze lettergreep in voorkomt. Een samenstelling van een woord dat met "y" eindigt en een woord dat met "ts" lijkt niet onrealistisch, met andere worden, we zouden "yts" liever afkeuren als geldige lettergreep. Omdat te realiseren beschikt het Breekijzeralgoritme over een tabel welke kernen in Nederlandse woorden achter welke koppen kunnen komen, evenals een tabel welke staarten achter welke kernen kunnen komen. "y"+"ts" staat niet in die tabel, dit is voldoende informatie om de lettergreep "yts" als onbestaande te kunnen afschrijven. Uit praktijktesten blijkt dat nog één andere beperking gewenst is: De koppen "pj" en "kj" komen alleen voor als onderdeel van een verkleinlettergreep, en wel na de letters m respectievelijk n. Zo wordt "popje" afgebroken als "pop je", terwijl "boompje" afgebroken wordt als "boom pje". Om te voorkomen dat "popje" als "po pje" kan worden afgebroken herkennen we de kop "pj" alleen als de vorige letter een m was, en de kop "kj" alleen als de vorige letter een "n" was. We zouden dit principe verder kunnen veralgemenen door een tabel in te bouwen welke koppen echter welke staarten kunnen komen, echter praktijktests laten de noodzaak daartoe voorlopig niet zien.

6 Mogelijke afbrekingen zoeken Nu we kunnen bepalen wat wel en wat niet een mogelijke lettergreep is kunnen we een algoritme ontwerpen dat de mogelijke combinaties doorzoekt. We nummeren daartoe de letterposities en bepalen voor iedere (berijkbare) positie op welke positie de volgende lettergreep kan beginnen. We nemen weer "woordenboek" als voorbeeld: We beginnen op positie 1. Daarbij zijn "woo", "woor" en "woord" mogelijke lettergrepen. Alleen "w" kan niet, die heeft geen kern, en "woorde" is te lang voor een lettergreep. Beginnend vanaf positie 1 kan de volgende lettergreep dus op positie 3,4,5 beginnen. 1: 3,4,5 Vanaf positie 3 is geen geldige lettergreep te maken. 3: Vanaf positie 4 kunnen we maken "de" en "den": 4: 6,7 Vanaf positie 5 kunnen we maken "e" en "en": 5: 6,7 Vanaf positie 6 kunnen we geen geldige lettergreep maken. 6: Vanaf positie 7 kunnen we "boe" en "boek" maken. 7: 9,10 Vanaf positie 9 kunnen we geen geldige lettergreep maken. 9: Positie 10 is het eind van het woord. Aldus hebben we het volgende tabelletje afbreekposities verkregen: 1: 3,4,5

7 3: 4: 6,7 5: 6,7 6: 7: 9,10 9: 10: einde woord. Als we de doodlopende posities verwijderen houden we over: 1: 4,5 4: 7 5: 7 7: 10 10: einde woord. Er komt dus een afbreekstreepje voor positie 4 of 5 en eentje voor positie 7. Het woord kan dus op twee manieren in geldige lettergrepen afgebroken worden: woor den boek woord en boek

8 Juiste afbreking kiezen Nu we de mogelijke afbrekingen gevonden hebben dienen we nog de juiste afbreking te kiezen. Het kiezen van de juiste afbreking is niet triviaal, er zijn een aantal middelen waar we gebruik van kunnen maken. Zoveel mogelijk medeklinkers overbrengen Bij de keuze voor de juiste afbreking biedt het Groene Boekje hulp; we dienen zoveel mogelijk medeklinkers naar de volgende lettergreep mee te nemen. Dat betekent dat we zo vroeg mogelijk willen afbreken, en daardoor bij iedere posities het kleinst mogelijke getal willen nemen. Dat betekent dat we hier kiezen "woor den boek" en dat is inderdaad de juiste afbreking. Positieverwisseling Bij bepaalde woorden leidt het kiezen van de eerst mogelijke afbreekpositie niet tot het gewenste resultaat. Aan de hand van heuristieken, kunnen we, indien op een bepaalde positie meerdere mogelijkheden zijn, de eerste twee posities verwisselen. Op dit moment is één heuristiek geïmplementeerd: Lettergrepen eindigen doorgaans niet op een lange klinker. Bijvoorbeeld we breken af "straal antenne" en niet "straa lantenne". Indien dit optreedt worden de eerste twee posities verwisseld, zodat "straal antenne" eerst gekozen zal worden. De heuristiek is niet honderd procent veilig, bijvoorbeeld wordt "mees ter" er correct door afgebroken, maar heeft de heuristiek een nadelig gevolg voor "zee ster", wat foutief afgebroken wordt als "zees ter". De positieve gevolgen zijn echter veel groter dan de negatieve. Zwarte lijst We houden een lijst bij van lettergrepencombinaties die beslist nooit achter elkaar voor mogen komen. Bevat de lijst mogelijke afbrekingen een lettergrepencombinatie die op de zwarte lijst staat, dan wordt deze afgekeurd en wordt verder gezocht naar een juiste afbreking. Door combinaties als "zees ter" en "lam plicht" op de zwarte lijst te plaatsen kan gezorgd worden dat deze instinkers goed afgebroken worden. De zwarte lijst speelt een belangrijke rol in het correct afbreken van samenstellingen en afleidingen. Omdat we samenstellingen niet vooraf opdelen bestaat de kans dat een geldige lettergreep over de grens van een samenstelling heen te vinden valt. Met de zwarte lijst kunnen we deze expliciet verbieden.

9 Prestaties Het algoritme is op een eerdere versie van deze tekst getest. Hierin kwamen 2205 woorden voor, waarvan 650 verschillende. De zwarte lijst was leeg, en geen uitzonderingen werden toegepast: De volgende woorden werden foutief afgebroken (tussen haakjes het aantal maal dat het woord in de tekst voorkomt): soft wa re (2) ne der land sta lige (1) woor daf bre king (5) woor daf breek rou ti nes (2) be lan grijk (1) be lan grij ke (2) on twik keld (1) jui ste (7) lij sten (3) ba si sal go rit me (1) Breek ij ze ral go ritme (2) la stig (1) schrijf sy steem (1) on re a li stisch (1) e ve nals (1) ve ral ge me nen (1) on twer pen (1) 33 fouten op 2205 woorden geeft een foutpercentage van 1,5%, 17 fouten op 650 woorden geeft een foutpercentage van 2,6%. In de praktijk zullen lang niet alle woorden in een tekst afgebroken worden, en zal niet ieder woord op de plaats afgebroken worden waar de fout optreedt. Dat betekent dat, indien het algoritme geheel zonder zwarte lijst toegepast wordt, al richting een acceptabel resultaat komt. Dit is goed nieuws, want bij veel denkbare toepassingen, zoals een mobiele telefoon die een SMS bericht toont, is een grote zwarte lijst geen optie wegens ruimtegebrek. Het Breekijzeralgoritme stelt slechts beperkte eisen aan rekenkracht en geheugen, zodat woordafbreking hier een optie wordt. Indien men de tekst kent, kan men bovendien een kleine zwarte lijst specifiek gericht op de tekst toevoegen. Denk bijvoorbeeld aan een willekeurig programma op een computer

10 dat een tekst toont, door de juiste zwarte lijst mee te geven kan een perfect resultaat voor de getoonde tekst verkregen worden. Mocht echter een 100% juist resultaat voor eender welke tekst wenselijk zijn, zoals een tekstverwerker, dan kan men probleemloos een zeer lange zwarte lijst aan het algoritme voeren. Het Breekijzeralgoritme is dus universeel toepasbaar, afhankelijk van het gewenste niveau van correctheid, kan men het inpassen in de situatie.

11 De Nederlandse lettergreepverzameling Wat is een geldige Nederlandse lettergreep en wat niet? Deze vraag hangt af van de definitie. Het Breekijzeralgoritme hanteert hiervoor als definitie dat kop kern combinatie voorkomt en de kern staart combinatie voorkomt. Veel lettergrepen die het Breekijzeralgoritme als geldig ziet, komen niet in de Nederlandse woordenlijst voor. Een voorbeeld is "trex". Toch voelt een eventueel nieuw woord waarin "trex" voorkomt niet onnatuurlijk aan, bijvoorbeeld "trexen". De lettercombinatie "traux" wordt niet als geldige lettergreep gezien. Het ziet er, zelfstandig of als onderdeel van een woord, veel minder Nederlands uit. Dit leidt tot de vaststelling dat de door Breekijzer herkende lettergrepen een goede benadering zijn van de lettergrepen waaruit regelmatige Nederlandsewoorden kúnnen bestaan. Als we aannemen dát een door Breekijzer herkende lettergreep gelijk staat aan een regelmatige Nederlandse lettergreep kunnen we een interessante redenering maken. De verzameling regelmatige lettergrepen is eindig, en dus aftelbaar. De verzameling regelmatige lettergrepen kan geordend worden door deze op kop te ordenen, daarna op kern, daarna op staart. Het is daarom mogelijk, om met de tabellen uit Breekijzer eenvoudig een bijectie te maken tussen de natuurlijke getallen en de regelmatige lettergrepen. Oftewel: Ieder (regelmatig) Nederlands woord kan gerepresenteerd worden als een reeks van zijn lettergreepnummers. Voor het Nederlands is geen database van bestaande lettergrepen nodig, de tabellen uit Breekijzer zijn voldoende om de conversies te maken, of een dergelijke database te genereren. Met de gekozen tabellen kent het Nederlands geldige lettergrepen. De referentieimplementatie bevat een algortime om een lettergreep om te zetten in zijn nummer en omgekeerd.

Logisch en Functioneel Programmeren voor Wiskunde D

Logisch en Functioneel Programmeren voor Wiskunde D Logisch en Functioneel Programmeren voor Wiskunde D Wouter Swierstra Doaitse Swierstra Jurriën Stutterheim Technical Report UU-CS-2011-033 Sept 2011 (versie april 2012) Department of Information and Computing

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze

Inhoud hoofdstuk 2. Programmeren met herhaling en keuze. Introductie. Leerkern. Leereenheid 2 Programmeren met herhaling en keuze Inhoud hoofdstuk 2 Programmeren met herhaling en keuze Introductie Leerkern 1 Algoritmen 2 Variabelen en toekenning 2.1 Variabelen en waarden 2.2 Toekenningen en uitdrukkingen 2.3 Variabelen in JavaLogo

Nadere informatie

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2

1. De basis. Cursus boekhouden Pagina 2 Cursus boekhouden Cursus boekhouden Pagina 2 1. De basis Deze cursus is opgezet in november 2004 en maakte tot oktober 2009 deel uit van de handleiding PSU Boekhouden Light V1. Om zoveel mogelijk onze

Nadere informatie

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN.

DEEL 1: ALLES WAT U MOET WETEN OM ELK KIND EEN VLOTTE LEZER TE HELPEN WORDEN. Erik Moonen, Dwaalspoor dyslexie. Hoe elk kind een vlotte lezer wordt. Met de revolutionaire Alfabetcode. INLEIDING Na een paragraaf waarin E.M. schetst hoe in scholen omgegaan wordt met het leren lezen

Nadere informatie

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving

Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving De mens in de IT-organisatie Analytic Trouble Shooting, The best practice for problem solving 5.5 Analytic Trouble Shooting The best practice for problem solving Voor het oplossen van (al dan niet technische)

Nadere informatie

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2.

LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel. Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 Versie 2. LESSONS LEARNED toetsen van vraagspecificaties eisendeel Ervaringen met toetsen uit de periode februari 2006 tot december 2008 1 A73 Tunnel Swalmen Vluchtgang (foto: Noud Brouwer, Rijkswaterstaat) Voorwoord

Nadere informatie

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder

Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Crew Rostering: Een Rooster Probleem voor de Rondvaart Wouter Radder BWI Werkstuk Vrije Universiteit Faculteit der Exacte

Nadere informatie

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing

Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing Handleiding (Internationale) Zoekmachine & Portal Marketing http://twitter.com/#!/geertnijkamp http://nl.linkedin.com/in/geertnijkamp www.alcius.com International Business Development 1 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Automatisch classificeren

Automatisch classificeren AUTOMATISCH CLASSIFICEREN IV F 900 1 Automatisch classificeren J. van Aalten 1 Inleiding Classificeren, oftewel het ordenen van dingen in overeenkomstige categorieën, is iets wat iedereen dagelijks bewust

Nadere informatie

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten

Voorspelling van aandelenkoersen op. basis van nieuwsberichten Voorspelling van aandelenkoersen op basis van nieuwsberichten Michael van Kempen (283858) Bachelorscriptie Informatica & Economie Begeleider: dr. ir. J. van den Berg Juli 2006 1. Introductie... 3 1.1 Het

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Begeleid hardop lezen, een effectieve methodiek voor zwakke lezers; handleiding voor de schoolpraktijk

Begeleid hardop lezen, een effectieve methodiek voor zwakke lezers; handleiding voor de schoolpraktijk Begeleid hardop lezen, een effectieve methodiek voor zwakke lezers; handleiding voor de schoolpraktijk Henk Blok Conny Boendermaker Ron Oostdam November 2011 Lectoraat Maatwerk Primair Hogeschool Windesheim

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers.

Professioneel applicatiebeheer bij pakket- en ASP-providers. Besturen van IT-dienstverleners door de klant Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers 3.2 Professioneel applicatie bij pakket- en ASP-providers. 127 Nadat in veel organisaties het infrastructuur

Nadere informatie

Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator

Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator Kwaliteit ziekenhuiszorg de indicator Independer - versie 2.4 (19 februari 2014) Aanleiding In Hoofdstuk 7 van het Regeerakkoord van 29 oktober 2012 is onderstaande geschreven: Concentratie van voorzieningen

Nadere informatie

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig?

De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? De kloof: welke kennis heeft een opdrachtgever nodig? Hans Wortmann en Derk Kremer Het hebben van ICT kennis is geen voorwaarde om de rol van opdrachtgever goed te kunnen vervullen. En kan dus ook geen

Nadere informatie

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007

PSUBL. gravita. Handleiding PSU Boekhouden Light. Inleiding tot eenvoudig boekhouden. Versie: 1.12 22 oktober 2007. Versie: 22 oktober 2007 gravita Hoofdkade 95, 9503 HD Stadskanaal Tel. & fax: 0599-614815 E-mail: info@gravita.nl / www.gravita.nl Inschrijfnummer KvK: 02083322 Postbank 4491228 Fiscaalnummer 1345.68.266.B01 PSUBL Handleiding

Nadere informatie

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o

Wegen als correctie ctie voor non-respons0o 07 Wegen als correctie ctie voor non-respons0o s Jelke Bethlehem Statistische Methoden (08005) Voorburg/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil

Nadere informatie

Wie niet lezen wil moet schrijven

Wie niet lezen wil moet schrijven EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE LITERAIRE VAARDIGHEDEN EN ATTITUDES ELMA LAMMERS EEN ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN PRODUCTIEVE LITERATUUREDUCATIE OP RECEPTIEVE

Nadere informatie

Handleiding Incura. Beheer financieel

Handleiding Incura. Beheer financieel Handleiding Incura Beheer financieel 2012 Incura Fysio Pagina 1 / 44 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Beheer financieel... 4 2.1 Prestaties... 5 2.1.1 Prestatiecodes inactief zetten... 7 2.2 Grootboekrekeningen...

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen.

c) Maak een startschema De titel schrijf je in het midden, daaromheen de kopjes of de belangrijkste woorden en begrippen. 1) Hoe lees ik een tekst? Een tekst lezen is iets anders dan een tekst leren. Deze vaardigheid behandelt het zogenaamde oriënterend lezen. Dit noemt men ook wel verkennend of extensief lezen. Je leest

Nadere informatie

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework

Analyse Databasegebruik van het ChipSoft Framework Patronen in SQL Server trace-logs Daniël Vrancken 0594229 (15-08-2006) Afstudeerdocent: Stagebegeleider: Opdrachtgever: Publicatiestatus: Jan van Eijck Lars Truijens ChipSoft Openbaar (v1.1) Master Software

Nadere informatie

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121

Inhoud hoofdstuk 9. Domeinmodellen. Introductie 89. Leerkern 90. Zelftoets 120. Terugkoppeling 121 Inhoud hoofdstuk 9 Domeinmodellen Introductie 89 Leerkern 90 1 Wat is een domeinmodel? 90 2 De bouwstenen van een domeinmodel 91 2.1 Klassen en attributen 91 2.2 Afleidbare attributen 92 2.3 Attributen

Nadere informatie

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties

Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Open Data in Nederland: Onderzoek naar Percepties Definitieve versie: 24 oktober 2014 Albert Meijer Elena Bindels 1 Inhoudsopgave Management summary 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Beschrijving

Nadere informatie

Toetsen met open vragen

Toetsen met open vragen Toetsen met open vragen Een handleiding voor het construeren van toetsen met open vragen T.T.M.G. Erkens H.A. Moelands Citogroep Arnhem, januari xxxx Grafische vormgeving, opmaak en productie: Afdeling

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS

EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS EEN ONDERZOEK NAAR HET VERBETEREN VAN INTEGRAAL PROJECTMANAGEMENT BIJ STRUKTON SYSTEMS Jens Rothman [s0208183] Bedrijfskunde Bachelorscriptie 01-11-2012 Strukton Systems: Monitoring & Travel Systems Roel

Nadere informatie

Ieder goed softwareproject begint bij de persoonlijke passie van een ontwikkelaar.

Ieder goed softwareproject begint bij de persoonlijke passie van een ontwikkelaar. 2 Aan de gang Het klassieke model over hoe van start te gaan met open source-softwareprojecten is van de hand van Eric Raymond, uit een inmiddels beroemd artikel over open source-processen getiteld The

Nadere informatie