D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "D.A.S.-RECHTSBIJSTAND"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden N5010 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND

2 D.A.S.- Rechtsbijstand Algemene voorwaarden N5010 Algemene voorwaarden Artikel 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet kunt oplossen, waarborgen wij u de nodige middelen voor een minnelijke, gerechtelijke, buitengerechtelijke of administratieve regeling. Artikel 2 WAT ZIJN ONZE PRESTATIES? 2.1. Wij nemen ten laste: de uitgaven veroorzaakt door de behandeling van de zaak door onze zorgen; de kosten, uitgaven en erelonen van een advocaat en gerechtsdeurwaarder; de u ten laste gelegde kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures, met inbegrip van procedures van alternatieve geschillenbeslechting (mediatie, arbitrage, geschillencommissies); de kosten en erelonen van een deskundige of technisch adviseur, gelast door ons of door uw advocaat met onze toestemming; uw verplaatsingskosten, hetzij per trein hetzij per lijnvliegtuig in een economische klasse, alsook uw verantwoorde verblijfskosten, wanneer uw persoonlijk verschijnen voor een buitenlandse rechtbank wettelijk voorgeschreven of bevolen is; de kosten van één uitvoeringsprocedure per uitvoerbare titel. Al deze kosten betalen wij rechtstreeks aan de dienstverlener zonder dat u ze hoeft voor te schieten, behoudens een eventuele andersluidende bepaling in het verzekeringsattest, behalve als u B.T.W.-plichtig bent. In dat geval nemen wij de B.T.W. die u geheel of gedeeltelijk kunt recupereren niet ten laste Boetes, strafrechtelijke minnelijke schikkingen en bijdragen aan het Fonds voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden worden door ons niet ten laste genomen Welke zijn de verzekerde bedragen? Wij komen per schadegeval, financieel tussen tot beloop van de bedragen voorzien in de bijzondere of speciale voorwaarden. De maximale tussenkomst voor identieke schadeverwekkende feiten die een oorzakelijk verband hebben en die zich binnen een termijn van 30 dagen voordoen, waarbij meer verzekerden met verschillende D.A.S.-contracten betrokken zijn, is vijf maal het hoogste bedrag dat voor een dergelijk schadegeval voorzien is. Voor schadegevallen voortvloeiend uit schadeverwekkende feiten die in oorzakelijk verband staan met elkaar en waarvoor een of verschillende procedures vereist zijn vanuit eventueel verschilllende verzekerde waarborgen, is onze totale tussenkomst beperkt tot maximaal eenmaal het hoogste voorziene plafond voor deze waarborgen Minimumwaarde per schadegeval: onze tussenkomst is verworven voor zover de inzet van het geschil, indien raambaar, hoger is dan het in de bijzondere of speciale voorwaarden aangegeven bedrag. Artikel 3 WAT IS EEN SCHADEGEVAL? 3.1. Wij verlenen u dekking bij verzoek om rechtsbijstand voortvloeiend uit de hierna vermelde feiten: inzake extracontractuele aansprakelijkheid, bij vordering tot schadeloosstelling ten voordele van een verzekerde: het plaatsvinden van de gebeurtenis waaruit de schade ontstaat; in alle andere gevallen vindt het schadegeval plaats, op het ogenblik dat de verzekerde, de tegenpartij of een derde voor de eerste maal met een wettelijke of contractuele bepaling in overtreding is of wordt vermoed te zijn Onze bijstand is slechts verworven voor de schadegevallen die hun oorsprong vinden na de aanvangsdatum van de verzekerde waarborgen. Indien wij kunnen bewijzen dat op het ogenblik van afsluiten van het contract, u kennis had of redelijkerwijs had kunnen hebben van de feiten die tot deze rechtsbijstand aanleiding geven, verlenen wij geen dekking. Artikel 4 WAT IS DE GELDIGHEIDSDUUR VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT? 4.1. Vanaf wanneer bent u gedekt? Behoudens andersluidende bepaling, treedt het contract in werking op de in het verzekeringsattest vermelde datum, maar ten vroegste de dag volgend op de ontvangst door de verzekeraar van de voorafgetekende polis of de aanvraag. Er zal geen dekking verleend worden voordat de eerste premie betaald wordt, onverminderd de eventuele wachttijd voorzien in de bijzondere voorwaarden en de speciale voorwaarden. Indien u echter zonder enige onderbreking van verzekeraar of verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand verandert, komt de bij de vorige verzekeraar verstreken wachttijd voor een specifieke en vergelijkbare waarborg u ten goede Tot wanneer bent u gedekt? Het contract is afgesloten voor de duur van één jaar en wordt stilzwijgend verlengd indien het niet werd opgezegd overeenkomstig artikel Wanneer kan uw contract worden opgezegd? Elke verzekerde waarborg vormt een afzonderlijk contract. Indien wij aan één van de waarborgen een einde maken, kunt u echter het geheel opzeggen Minstens 3 maanden voor de hoofdvervaldag kunnen zowel u als wij de polis per aangetekend schrijven opzeggen Bij overlijden van de verzekeringsnemer worden de rechten en de verplichtingen ontstaan uit het verzekeringscontract overgebracht op de medeverzekerde personen. In ieder geval kunnen zowel de medeverzekerde, nieuwe verzekeringsnemer van de polis, als wijzelf, de polis opzeggen. De verzekeringsnemer dient de polis op te zeggen binnen de drie maanden en 40 dagen na het overlijden; de opzeg van de maatschappij binnen de drie maanden na de kennisgeving van het overlijden Bovendien mogen wij het contract opzeggen: bij niet-betaling van de premies, bijpremies of bijkomende kosten; na iedere schadeaangifte, maar uiterlijk 30 dagen na onze laatste betaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding voor één van deze schadegevallen. De premie zal u evenredig terugbetaald worden. In deze gevallen zal de opzeg drie maanden na deze kennisgeving per aangetekend schrijven, bij gerechtsdeurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs in werking treden. Artikel 5 WAT GEBEURT ER IN GEVAL VAN SCHORSING EN NIEUWE IN WERKINGTREDING? Valt een verzekerd risico weg, dan worden de bijbehorende waarborgen in al hun uitwerkingen geschorst vanaf de datum waarop de aanvraag tot schorsing werd ingediend, op grond van voorafgaand bewijs van verdwijning van het risico. Het contract zal vanzelfsprekend blijven gelden voor de andere verzekerde risico s en dit aan de hiermee overeenstemmende premie. Indien het geschorste risico opnieuw bestaat, dient u ons onmiddellijk te verwittigen, opdat de bijbehorende waarborg opnieuw in werking gesteld wordt volgens het op dat ogenblik geldend tarief. Indien een dergelijke herneming onmogelijk is, zal het contract betreffende het verdwenen risico op uw aanvraag worden vernietigd. In dit geval zullen wij het nietverbruikte premiegedeelte terugbetalen. Artikel 6 WAT DIENT U TE WETEN OVER DE PREMIEBETALING? 6.1. De premie is een jaarpremie en is vooraf betaalbaar op vertoon van de kwijting of bij ontvangst van een vervaldagbericht Premiesplitsing: voor zover het in het verzekeringsattest vermeld is, is de jaarlijkse premie betaalbaar in gelijke delen op overeengekomen vervaldagen. Nochtans blijft de premie verschuldigd voor het gehele verzekeringsjaar. Wij houden bij het berekenen van de premie, rekening met een premietoeslag voor deze opsplitsing De bestaande of toekomstige belastingen en taksen die voor het contract zouden geheven worden, zijn voor uw rekening Bij gebrek aan betaling na de aangetekende herinnering van de maatschappij, wordt de dekking na 15 dagen te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de afgifte op de post van de aangetekende brief geschorst. Zij treedt pas opnieuw in werking daags na de volledige betaling van de vervallen premies, interesten, aanmanings- en invorderingskosten inbegrepen. In geval van niet-betaling van de op de vervaldag verschuldigde bedragen zal bij de aangetekende herinnering een forfaitaire vergoeding van 12 ( index 120,85 maart 2012-basis 2004=100) door de verzekeringsnemer verschuldigd zijn. Deze vergoeding varieert elk jaar op 1 januari in functie van de evolutie van de index van de consumptieprijzen op basis van de index van de maand december van het vorige jaar. In geen geval zal dit bedrag lager zijn dan 12. Indien de premie na deze aangetekende herinnering onbetaald is en de verzekeraar een invorderingsprocedure moet opstarten, bedragen de invorderingskosten 12 % van de verschuldigde bedragen met een minimum van 75. De maatschappij D.A.S. heeft de mogelijkheid om dit minimum te verlagen. De tijdens de schorsingsperiode vervallen premies, met een maximum van twee achtereenvolgende jaarpremies, blijven volledig verschuldigd aan de maatschappij ten titel van schadevergoeding Alle premiewijzigingen die plaatsvinden tijdens de duur van het contract, zullen door de volgende regels beheerst worden: bij verhoging van het tarief zal de premie op grond van het nieuwe tarief, gewijzigd mogen worden vanaf de eerstvolgende jaarlijkse vervaldag. U kan echter het contract opzeggen binnen de 30 dagen na de kennisgeving van de verhoging. Hierdoor eindigt de uitwerking van het contract ten opzichte van u op de volgende jaarlijkse vervaldag, behalve voor de lopende verplichtingen. Indien u van dit opzeggingsrecht geen gebruik maakt, wordt de nieuwe premie als aanvaard beschouwd; bij verlaging van het tarief dient de verzekeringsnemer vanaf de eerstkomende jaarlijkse vervaldag slechts de verminderde premie te betalen De verzekeringsnemer gaat ermee akkoord dat het nummer van zijn bankrekening gebruikt wordt in het kader van Zoomit en de elektronische uitwisseling van facturen en betalingen. Artikel 7 WAT DIENT U TE DOEN WANNEER U OF EEN ANDERE VERZEKERDE VAN ONZE WAARBORGEN WIL GENIETEN? Wanneer er zich een schadegeval voordoet en u beroep doet op de waarborg, moet u ons schriftelijk zo vlug mogelijk en in ieder geval binnen het jaar een omstandig relaas geven. Behoudens hoogdringendheid moet u met ons overleggen vooraleer u een beslissing neemt en ons alle gevraagde inlichtingen en documenten in verband met het schadegeval bezorgen. U moet eveneens met ons overleggen omtrent iedere maatregel die kosten kan veroorzaken en ons op de hoogte houden van de evolutie van de procedure. Indien u zich niet aan deze verplichtingen houdt en ons hierdoor schade berokkent, hebben wij het recht onze tussenkomst te verminderen met het bedrag van de schade die wij geleden hebben. Artikel 8 HOE REGELEN WIJ DE SCHADEGEVALLEN? 8.1. Bij een schadegeval ondernemen wij voor u de nodige stappen om een minnelijke regeling te bekomen, maar er zal uiteraard geen enkel voorstel aanvaard worden zonder uw goedkeuring en wij onderzoeken met u de te treffen maatregelen. Indien u onmiddellijk, behoudens in geval van hoogdringendheid, beroep doet op een advocaat, nemen wij de kosten en erelonen van die advocaat niet ten laste Wanneer moet worden overgegaan tot een gerechtelijke of administratieve procedure, bent u vrij in de keuze van een advocaat of van iedere andere persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet om uw belangen te verdedigen, te vertegenwoordigen of te behartigen. In geval wij eveneens uw tegenstrever verzekeren, bent u eveneens vrij in de keuze van een advocaat of van ieder ander persoon die de vereiste kwalificaties heeft krachtens de op de procedure toepasselijke wet. In de veronderstelling dat u beroep doet op een advocaat van een ander land dan waar de procedure gevoerd wordt, zullen de hieruit voortvloeiende bijkomende erelonen en kosten u ten laste blijven. Indien u beslist van advocaat te veranderen, nemen wij slechts de kosten en erelonen ten laste die zouden voortgevloeid zijn uit de tussenkomst van één enkele advocaat. Dit geldt niet wanneer u buiten uw wil om gedwongen wordt een andere advocaat te nemen. Wanneer u het recht op vrije keuze van uw advocaat zelf uitoefent, verplicht u zich, op onze aanvraag, de bevoegde instanties te gelasten met het vastleggen van de kosten en erelonen. 8.3 U beschikt eveneens over vrije keuze van een expert of tegenexpert. Indien u beroep doet op een expert of tegenexpert die gedomicilieerd is buiten het land waar de opdracht dient uitgevoerd te worden, draagt u de bijkomende erelonen en kosten die hieruit eventueel voortvloeien Wij mogen weigeren de kosten te dragen die voortvloeien uit rechtsvorderingen of het gebruik van rechtsmiddelen: indien uw standpunt ons onredelijk schijnt of indien er niet voldoende kansen op welslagen bestaan; indien u een redelijk voorstel tot minnelijke schikking van de tegenpartij heeft geweigerd. In de veronderstelling dat over één van deze punten tussen u en ons een meningsverschil zou ontstaan, kan u buiten de mogelijkheid om een rechtsvordering tegen ons in te stellen, de advocaat die zich reeds bezighoudt met de zaak, of bij gebrek hiervan, een advocaat van uw keuze raadplegen. Indien deze ons standpunt bevestigt, zal u de helft van de raadplegingskosten en honoraria ten laste moeten nemen. Wilt u de procedure toch voortzetten, dan zullen wij u de gemaakte kosten terugbetalen indien u later in het gelijk gesteld wordt. Indien deze advocaat uw standpunt bevestigt, wordt onze bijstand u verleend vanaf de raadpleging Als de mogelijkheid bestaat de kosten en erelonen van advocaten en experten te verhalen, behouden wij ons dit recht voor Wij zijn gesubrogeerd in uw rechten tegenover de derden ter terugbetaling van de door ons voorgeschoten uitgaven Als verzekeraar die de kosten van de procedure ten laste neemt, zijn wij gerechtigd op de terugbetaling van de gerechtskosten met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding(en). Artikel 9 WELKE ZIJN DE ALGEMENE UITSLUITINGEN? Zijn uitgesloten, de schadegevallen in verband met: 9.1. oorlogsgebeurtenissen, burgerlijke en politieke onlusten, stakingen en lockouts voor zover u er actief hebt aan deelgenomen; 9.2. nucleaire rampen; 9.3. natuurrampen; 9.4. geschillen voortvloeiend uit (echt)scheiding of het uiteengaan van echtgenoten of partners, samenwonend of niet samenwonend. Deze uitsluiting is niet van toepassing op de rechtsbijstand all risk voertuig, en op de waarborgen burgerlijk verhaal (art.4.1. speciale voorwaarden) en strafrechtelijke verdediging (art.4.2. speciale voorwaarden) het grondwettelijk recht; 9.6. de waarneming van rechtelijke belangen voortvloeiend uit rechten die aan de verzekerde personen werden overgedragen of op de verzekerde personen zijn overgegaan na het plaatsvinden van het schadegeval. Dit geldt ook voor de rechten van derden en overgenomen of overgedragen schulden en (schuld-)vorderingen die de verzekerde personen in eigen naam zouden laten gelden; 9.7. geschillen in verband met het vennootschaps- en verenigingsrecht, associatieovereenkomsten, feitelijke verenigingen, geschillen tussen associatieleden onderling, alsook geschillen tussen vennoten onderling geschillen die vallen onder de bevoegdheid van internationale of supranationale rechtbanken of het Grondwettelijk hof; 9.9. geschillen waarin u als bouwheer of koper betrokken bent, binnen eender welk rechtsdomein, in verband met, direct of indirect, het bouwen, kopen sleutel op deur, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en slopen waarbij de tussenkomst van een architect en/of de toestemming van de bevoegde autoriteiten vereist is; contracten met D.A.S., tenzij de bevoegde ombudsdienst of bevoegde commissie u gelijk geeft. Artikel 10 RECHTEN ONDER VERZEKERDEN U bent de eerste gemachtigde om voor uzelf en de andere verzekerde personen, de rechten te laten gelden die uit het contract voortvloeien Krachtens hetzelfde contract wordt er nooit dekking verleend aan andere (rechts)personen dan u voor de rechtelijke belangen onder elkaar of tegen uzelf Uw erfgenamen zijn verzekerd voor de uitoefening van elke vordering tegen een eventuele derde die aansprakelijk is voor uw dood. Artikel 11 WAT IS DE VERJARINGSTERMIJN? De verjaringstermijn voor elke rechtsvordering voortvloeiend uit een verzekeringsovereenkomst bedraagt drie jaar. Artikel 12 WAT KUNT U DOEN BIJ EEN KLACHT OVER ONZE DIENSTEN? U kan zich schriftelijk tot volgende instanties wenden : Contacteer in de eerste plaats de persoon die uw dossier beheert of de verantwoordelijke van de betrokken afdeling. Mocht u van hen geen bevredigend antwoord krijgen, contacteer dan onze interne Ombudsdienst gevestigd op het adres van onze maatschappelijke zetel; U kunt zich in laatste instantie wenden tot : Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûsplantsoen Brussel Recht van toepassing op de overeenkomst Bij geschillen met betrekking tot deze verzekeringsovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing en zijn de Belgische rechtbanken bevoegd. Artikel 13 HOE ZIJN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMD? De persoonlijke gegevens die aan D.A.S. worden overgemaakt dienen uitsluitend voor de volgende doeleinden: de evaluatie van de te verzekeren risico s, het verzekeringscontract en de behandeling van schadegevallen, de controle van de portefeuille, het voorkomen van misbruik en fraude en het beheer en de uitbouw van de commerciële relatie. Enkel om deze redenen kunnen de gegevens overgemaakt worden aan een (her)verzekeraar, een expert of een advocaat of onderaannemer van D.A.S. De verzekerde geeft hierbij zijn toestemming voor de behandeling van de gegevens met betrekking tot zijn gezondheid als dit vereist is voor de uitvoering van het contract of de behandeling van een schadegeval. De verzekerde gaat ermee akkoord dat de verzekeringsnemer en de tussenpersoon inzage krijgen in de inhoud van het contract en de eventuele uitsluitingen. Elke persoon heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op de verbetering ervan via aanvraag aan D.A.S., Lloyd Georgelaan 6, 1000 Brussel. Deze persoon kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

3 D.A.S.- Rechtsbijstand Maatschappelijke zetel D.A.S. Brussel Lloyd Georgelaan Brussel Tel. 02/ Fax 02/ Regionale kantoren D.A.S. Brabant Lloyd Georgelaan Brussel Tel. 02/ Fax 02/ D.A.S. Antwerpen Le Grellelei Antwerpen (Berchem) Tel. 03/ Fax 03/ D.A.S. Gent Coupure Gent Tel. 09/ Fax 09/ D.A.S. Liège Rue de Mons, Liège Tel. 04/ Fax 04/ D.A.S. Charleroi Avenue Jean Mermoz 29 bus C 6041 Gosselies Tel. 071/ Fax 071/ D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Lloyd Georgelaan Brussel Tel Fax Onderneming toegelaten onder codenummer 0687 (tak 17). R.P.R N5010 Nf

4 Rechtsbijstand Speciale voorwaarden N6230 OP MAAT - ZELFSTANDIGEN en FIRMA S Artikel 1 WIE ZIJN DE VERZEKERDE PERSONEN? U, zelfstandige of onderneming die het contract onderschrijft; Uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers; Uw personen in dienst. Onder personen in dienst zijn begrepen de zaakvoerder(s) en de personen die onder leiding, gezag en toezicht staan van de werkgever, zijnde de helpers, de medewerkers, de voltijdse, deeltijdse en tijdelijke werknemers, vrijwilligers, stagiairs en jobstudenten. Hun gemiddeld aantal per jaar (de vrijwilligers, stagiairs en jobstudenten niet inbegrepen) mag het aantal vermeld op het verzekeringsattest nooit overschrijden. Artikel 2 IN WELKE HOEDANIGHEID BENT U VERZEKERD? 2.1. U bent verzekerd in het kader van de beroepsactiviteiten aangeduid op het verzekeringsattest en als eigenaar en/of gebruiker van ofwel uw maatschappelijke zetel en van één exploitatiezetel, beiden aangeduid op het verzekeringsattest, ofwel twee exploitatiezetels aangeduid op het verzekeringsattest. Bijkomende exploitatiezetels zijn verzekerd mits vermelding op het verzekeringsattest en mits betaling van een bijpremie Uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers, behalve indien het rechtspersonen zijn, zijn eveneens verzekerd indien zij persoonlijk betrokken zijn in het kader van hun functie in de onderneming Uw personen in dienst zijn verzekerd in de uitoefening van hun beroep voor uw rekening en dit voor de verzekerde risico s burgerlijk verhaal (art. 4.1.), strafrechtelijke verdediging (art. 4.2.), disciplinaire verdediging (art. 4.3.), burgerlijke verdediging (art. 4.4.), insolventie van derden (art. 4.7.), strafrechtelijke borgstelling (art. 4.8.), voorschot op schadevergoeding (art. 4.9.) en voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A. (art ). Artikel 3 WAT ZIJN DE VERZEKERDE WAARBORGEN, DE WAARBORGUITBREIDINGEN EN DE FACULTATIEVE WAARBORGEN? De basisdekking omvat: 1) volgende waarborgen: burgerlijk verhaal; strafrechtelijke verdediging; disciplinaire verdediging; burgerlijke verdediging; contractuele geschillen met verzekeraar B.A.-uitbating; samenloop contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid. 2) volgende waarborguitbreidingen: insolventie van derden; strafrechtelijke borgstelling; voorschot op schadevergoeding; voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A.; voorafgaandelijke plaatsbeschrijving. Mits vermelding op het verzekeringsattest en mits betaling van de bijpremie(s), zijn de volgende facultatieve waarborgen verzekerd: arbeids- en sociaal recht; administratief recht; fiscaal recht; rechtsbijstand na brand huurrechtsbijstand; verzekeringscontracten; algemene contracten. Artikel 4 WAT VERSTAAN EN VERZEKEREN WIJ ONDER DE VOLGENDE WAARBORGEN EN WAARBORGUITBREIDINGEN? 4.1. Burgerlijk verhaal De vorderingen tot schadeloosstelling op grond van een extracontractuele burgerlijke aansprakelijkheid Strafrechtelijke verdediging Op strafrechtelijk gebied verlenen wij u bijstand wanneer u vervolgd wordt wegens inbreuk op wetten, besluiten, decreten en reglementen voortvloeiend uit verzuim, onvoorzichtigheid, nalatigheid of onvrijwillige feiten, alsook één verzoek om gratie per schadegeval indien een vrijheidsstraf uitgesproken werd. In afwijking van art van de algemene voorwaarden verlenen wij dekking voor de aanstelling van een lasthebber ad hoc op basis van art. 2bis van de voorafgaandelijke bepalingen van het wetboek op strafvordering. Er is geen dekking voor misdaden en gecorrectionaliseerde misdaden, ook niet in geval van vrijspraak. Voor alle andere misdrijven zal onze dekking u verleend worden voor zover de gerechtelijke beslissing in kracht van gewijsde u vrijspreekt Disciplinaire verdediging De waarneming van uw rechtelijke belangen voor een disciplinair orgaan (orde, instituut ) opgericht door een wet of een reglement Burgerlijke verdediging Indien van u een schadeloosstelling gevorderd wordt op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, komen wij tussen, aanvullend/suppletief op de burgerlijke verdediging van de verzekeringen burgerlijke aansprakelijkheid Contractuele geschillen met verzekeraar B.A.-uitbating Wij verdedigen uw rechtelijke belangen bij contractuele geschillen met uw verzekeraar B.A.-uitbating Samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid Bij samenloop van een contractuele- en een extracontractuele aansprakelijkheid vorderen wij de schade terug die zich in dezelfde omstandigheden had kunnen voordoen bij afwezigheid van een contract. Er is ook tussenkomst indien de fout van de aansprakelijke een inbreuk is op een strafwettelijke bepaling Insolventie van derden Indien de verzekerde wegens de insolventie van een geïdentificeerde aansprakelijke derde er niet in slaagt, zelfs niet door gedwongen uitvoering, de schadevergoeding te verkrijgen die hem/haar werd toegekend door een rechtbank op basis van een extracontractuele aansprakelijkheid, betalen wij deze vergoeding, die per schadegeval beperkt is tot het bedrag vermeld in de bijzondere voorwaarden. Indien u slachtoffer bent van een misdrijf tegen de openbare trouw, aanranding van de eerbaarheid, diefstal of afpersing, poging tot diefstal of afpersing, bedrog, poging tot bedrog, inbraak, agressie, gewelddaad of vandalisme, is er geen tussenkomst in insolventie. Wij zullen wel het nodige doen om uw dossier in te leiden en uw belangen te verdedigen bij het Fonds voor hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden Strafrechtelijke borgstelling Indien ten gevolge van een gedekt ongeval, een verzekerde aangehouden is en een borgsom geëist wordt voor zijn invrijheidsstelling, zullen wij zo spoedig mogelijk onze persoonlijke borg verlenen of een borgsom storten indien dit vereist is. Indien de borgsom door de verzekerde werd gestort, stellen wij ons hiervoor persoonlijk borg. Zodra de gestorte borgsom vrijgemaakt is, moet de verzekerde alle formaliteiten vervullen die van hem zouden kunnen geëist worden voor de terugbetaling aan ons. Wanneer de door ons gestorte borgsom in beslag genomen wordt of, geheel of gedeeltelijk gebruikt wordt voor de betaling van een boete of een strafrechtelijke dading, is de verzekerde verplicht ons deze borgsom op het eerste verzoek terug te betalen Voorschot op schadevergoeding Wij zullen de aan u toekomende schadevergoeding voorschieten wanneer de verzekerde betrokken is in een verkeersongeval: 1. in het buitenland en in België met een tegenpartij verzekerd in het buitenland. In dit geval moet de volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde vaststaan en dit, evenals de tussenkomst, moet door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de derde bevestigd zijn. Wij zullen de schadevergoeding voorschieten die onbetwistbaar vaststaat, rekening houdend met de voor dat land toepasselijke wetgevingen en reglementen. Voor de stoffelijke schade zal uitgegaan worden van de hoofdsom (geen intresten of andere bijkomende schade) die na expertise vastgesteld is. Voor de lichamelijke schade zal de schadevergoeding voorgeschoten worden op het moment dat wij de vergoedingskwijting van de tegenpartij ontvangen hebben. 2. in België met een tegenpartij die in België verzekerd is, vanaf het moment dat er betalingsproblemen ontstaan nadat de vergoedingskwitantie getekend is en overgemaakt is aan de vergoedende verzekeraar. In geval van diefstal, poging tot diefstal, inbraak, gewelddaden en vandalisme is er geen tussenkomst. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in uw rechten en rechtsvorderingen tegenover de aansprakelijke derde en zijn verzekeringsmaatschappij. Als we er achteraf niet in slagen het voorschot terug te vorderen of indien het voorschot ten onrechte door ons uitbetaald is, zult u ons dit terugbetalen Voorschot op de vrijstelling van de polissen B.A. Wij zullen de vrijstelling voorzien in de polissen burgerlijke aansprakelijkheid van de tegenpartij voorschieten. De volledige en onbetwistbare aansprakelijkheid van een geïdentificeerde derde moet vaststaan en dit, evenals de tussenkomst en de betaling van de hoofdsom, moet door de aansprakelijkheidsverzekeraar van de derde bevestigd zijn. Onze verzekerde verwittigt ons van zodra hij het bedrag van de derde rechtstreeks ontvangt en betaalt dit onmiddellijk terug aan ons. Door betaling van het voorschot treden wij voor dit bedrag in de rechten en rechtsvorderingen van de verzekerde.

5 Rechtsbijstand Speciale voorwaarden N6230 OP MAAT - ZELFSTANDIGEN en FIRMA S Voorafgaandelijke plaatsbeschrijving Bij privé- of openbare werken waarvoor een administratieve vergunning vereist is en die uitgevoerd worden door een derde, waarmee geen contractuele band bestaat, in de nabijheid van het verzekerde goed overeenkomstig art. 2, nemen wij een tegensprekelijke plaatsbeschrijving ten laste als deze werken schade kunnen veroorzaken. De maximale tussenkomst voor deze waarborguitbreiding bedraagt 500 en deze kosten maken deel uit van onze maximale tussenkomst in de waarborg burgerlijk verhaal (art. 4.1.) Arbeids- en Sociaal Recht De waarneming van uw rechtelijke belangen in geschillen die naar Belgisch recht onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbanken vallen Administratief recht Rechtsbijstand voor alle beroepsgeschillen met een overheidsinstelling. Indien verschillende personen waaronder een aantal personen die niet bij D.A.S. verzekerd zijn, een verhaal indienen tegen eenzelfde administratieve beslissing, zullen wij evenredig tussenkomen in de kosten ten laste van onze verzekerden, maar slechts ten bedrage van het maximum bedrag per schadegeval voorzien in de bijzondere voorwaarden (art ) Fiscaal recht De waarneming van uw rechtelijke belangen in het kader van de gerechtelijke procedure voortvloeiend uit conflicten met de administratie van de directe belastingen. Deze dekking geldt vanaf het inkomstenjaar volgend op het jaar van de onderschrijvingsdatum van deze waarborg. De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit geschillen in verband met gemeentelijke en provinciale taksen, roerende en onroerende voorheffing en kadastraal inkomen Rechtsbijstand na brand De rechtsbijstand omvat de waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten brand en aanverwante risico s (diefstal, waterschade, storm en hagelschade, ), met betrekking tot het (de) onroerend(e) goed(eren) - met inboedel - aangeduid in het verzekeringsattest overeenkomstig artikel 2, en waar u uw beroepsactiviteiten uitoefent. In het kader van een door de brandpolis verzekerd risico waarbij achteraf zou blijken dat het om niet gedekte schade gaat volgens de voorwaarden van de brandpolis, nemen wij, nadat u met ons overlegd heeft en na ons voorafgaandelijk akkoord, de opzoekingskosten ten laste. In afwijking van art van de algemene voorwaarden is er dekking voor natuurrampen. In afwijking van artikel 3 van de algemene voorwaarden, gelasten wij op uw eenvoudig verzoek een tegenexpert bij in de brandpolis verzekerde risico s waarvan de inzet hoger is dan Als de inzet lager is dan en in geval van noodzaak, kan een tegenexpert gelast worden nadat u dit met ons overlegd heeft. De premie wordt berekend op basis van alle contracten brand- en aanverwante risico s, met inbegrip van het risico bedrijfsschade na brand voor zover dit meegerekend is in de premie. Een premieverhoging van deze contracten van minimum 10 % dient gemeld te worden voor onze premieberekening. Bij gebrek aan deze melding zullen wij de evenredigheidsregel toepassen op onze tussenkomst bij een schadegeval. Op de jaarlijkse vervaldag wordt de premie automatisch aangepast volgens de ABEX index Huurrechtsbijstand De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit huur- en pachtcontracten in verband met het (de) onroerend(e) goed(eren) vermeld op het verzekeringsattest overeenkomstig artikel 2, en waar u als huurder of pachter uw beroepsactiviteiten uitoefent Verzekeringscontracten De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit verzekeringscontracten, met uitzondering van deze vermeld in artikel 4.5. en Algemene contracten De waarneming van uw rechtelijke belangen voortvloeiend uit contracten onderworpen aan het verbintenissenrecht, met uitsluiting van de materies opgenomen onder artikel 4.12., en In afwijking van artikel 7 van de algemene voorwaarden dient de aangifte van het geschil te worden gedaan binnen een tijdspanne van zes maanden. In geval van betwisting van facturen is onze tussenkomst verworven op voorwaarde dat u het nodige deed voor het tijdig protesteren van de ontvangen factuur en voor zover de betalingsweigering geen loutere wanbetaling is, maar redelijk en (technisch objectief) gegrond is daden van grove schuld. Overeenkomstig artikel 8 van de Wet op de Landsverzekeringsovereenkomst aanzien we, in hoofde van verzekerde, de volgende feiten als daden van grove schuld waarvoor D.A.S. geen dekking verleent: opzettelijke slagen en verwondingen, fraude en/of oplichting, diefstal, gewelddaden, agressie, vandalisme, loutere wanbetaling; 5.3. de burgerlijke verdediging tegen vorderingen tot schadeloosstelling op extracontractuele gronden als een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid de verdediging ten laste neemt of zou moeten nemen en er geen belangenconflict met deze verzekeraar optreedt. D.A.S. komt niet tussen indien geen B.A.-verzekering onderschreven werd, maar wel had kunnen onderschreven worden, of indien de betrokken B.A.-verzekering haar waarborgen geschorst heeft wegens wanbetaling van de premies. Er is geen tussenkomst voor schadevallen waarvan de schade lager dan of gelijk is aan de vrijstelling voorzien in de aansprakelijkheidspolissen; 5.4. andere onroerende goederen dan deze verzekerd overeenkomstig art. 2; 5.5. zakenrecht, waaronder erfdienstbaarheden (zoals o.m. gemene muur, afpaling, recht op uitweg, afstand tussen bouwwerken, lichten en uitzicht); 5.6. de intellectuele rechten (o.m. octrooien, auteursrechten en gedeponeerde merken); 5.7. belastingen of andere openbare bijdragen (o.a. B.T.W, douane en accijnzen) met uitzondering van de materies voorzien in artikel 4.14.; 5.8. beleggingen en het houden van sociale of andere aandelen; 5.9. borgstelling (met uitzondering van de toepassing van art strafrechtelijke borgstelling), aval en schuldovername; vertegenwoordigingscontracten van onafhankelijke vertegenwoordigers; een tegen u ingestelde procedure inzake faillissement, vereffening of gerechtelijk akkoord (concordaat); concurrentie of wetgeving op prijzen en handelspraktijken; geschillen in het kader van het privé-leven (met inbegrip van een privé-woning die deel uitmaakt van uw maatschappelijke en/of exploitatiezetel.). Artikel 6 WAAR IS DE VERZEKERING GELDIG? Inzake burgerlijk verhaal (art. 4.1.), strafrechtelijke verdediging (art. 4.2.), disciplinaire verdediging (art. 4.3.), burgerlijke verdediging (art. 4.4.), strafrechtelijke borgstelling (art. 4.8.), voorschot op schadevergoeding (art. 4.9.) en voorschot op de vrijstelling polissen B.A. (art ) is de dekking van toepassing op schadegevallen die zich wereldwijd voordoen. Inzake contractuele geschillen met verzekeraar B.A.-uitbating (art. 4.5.), samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid (art. 4.6.), insolventie van derden (art. 4.7.), rechtsbijstand na brand (art ), verzekeringscontracten (art ) en algemene contracten (art ) wordt de dekking verleend voor schadegevallen die zich voordoen in Europa of in landen grenzend aan de Middellandse Zee. Voor de andere verzekerde waarborgen en waarborguitbreidingen wordt de dekking verleend voor schadegevallen die zich in België voordoen en dit voor zover zij onder de bevoegdheid van de Belgische rechtbanken vallen en het Belgisch recht van toepassing is. Artikel 7 WELKE ZIJN DE WACHTTIJDEN? De schadegevallen met betrekking tot de hieronder vermelde waarborgen zijn gedekt indien zij hun oorsprong vinden na afloop van de wachttermijnen. Voor alle schadegevallen: 7.1. inzake contractuele geschillen met verzekeraar B.A.-uitbating (art. 4.5.), samenloop van contractuele en extracontractuele aansprakelijkheid (art. 4.6.), huurrechtsbijstand (art ) en algemene contracten (art ) bedraagt de wachttijd 3 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborgen; 7.2. inzake arbeids- en sociaal recht (art ) is de wachttijd 3 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborg, behalve voor de geschillen met uw personen in dienst (zie art.1) waarvoor de wachttijd 12 maanden is. Tijdens deze aanvullende wachttijd van 9 maanden kan u weliswaar beroep doen op de bijstand van onze eigen juridische dienst in het kader van een minnelijke regeling; 7.3. inzake administratief recht (art ) en fiscaal recht (art ) bedraagt de wachttijd 12 maanden vanaf de aanvangsdatum van deze waarborgen. Artikel 5 WELKE ZIJN DE UITSLUITINGEN? Aansluitend op de algemene uitsluitingen voorzien in de algemene voorwaarden artikel 9 en naast de bijzonderheden opgenomen in voormeld artikel 4, zijn uitgesloten, de schadegevallen in verband met: 5.1. de waarneming van uw belangen als bestuurder, houder of eigenaar van voertuigen. Worden beschouwd als voertuigen: alle motorvoertuigen die zich te land, op het water of in de lucht voortbewegen alsook de aanhangwagens/caravans van meer dan 750 kg. Werfvoertuigen die niet onderworpen zijn aan de verplichte verzekering B.A. -voertuig en die niet ingeschreven moeten worden, zijn verzekerd ; D.A.S. Belgische Rechtsbijstandsverzekeringsmaatschappij N.V. Lloyd Georgelaan Brussel Tel Fax Onderneming toegelaten onder codenummer 0687 (tak 17). R.P.R N6230 Nf

6 BIJZONDERE VOORWAARDEN GROEPSPOLIS RECHTSBIJSTAND 1. Verzekeringsnemer en verzekerde personen In afwijking van artikel 1 van de Speciale Voorwaarden N6230- Rechtsbijstand Op maat - zelfstandigen en firma's, wordt als verzekeringsnemer beschouwd de VZW SODIWE. De verzekerden zijn alle zelfstandigen op firma s die bij de VZW SODIWE aangesloten zijn en tot de groepspolis rechtsbijstand toegetreden zijn. Alle zelfstandigen en firma s die bij de VZW SODIWE aangesloten zijn en maximum 5 personen in dienst hebben worden automatisch als verzekerd beschouwd. Het is slechts bij hun expliciete weigering dat ze uit de groepspolis worden geschrapt. Bedrijven met meer dan 5 personen in dienst kunnen vrijblijvend op de groepspolis inschrijven. 2. Verzekerde risico's De zelfstandigen en firma s, die verzekerd zijn in de DAS-groepspolis, worden in het kader van hun beroepsactiviteiten gedekt voor de rechtsbijstand Arbeids- en Sociaal recht zoals voorzien in artikel van de Speciale Voorwaarden N6230- Rechtsbijstand Op maat - zelfstandigen en firma's. In overeenstemming met de artikelen en van onze Algemene Voorwaarden N5010- wordt de maximale tussenkomst per schadegeval vastgelegd op 6.197,34 en het minimumgeschil per schadegeval vastgelegd op 250. De wachttijd van 3 maanden, voorzien onder art van de Speciale Voorwaarden N6230- Rechtsbijstand Op maat - zelfstandigen en firma's blijft van toepassing voor alle zelfstandigen en firma s die toetreden tot deze groepspolis. 3. Premie De premie inclusief taksen en verhoogd met de kosten komt voor alle zelfstandigen en firma s op 1,25 per maand per persoon in dienst (bedrag op 1/1/2015). De premie wordt jaarlijks geïndexeerd > premie 01/2016= (premie 01/2015 x index 12/2015) : (index 01/2015). Onder aantal personen in dienst wordt verstaan het aantal werknemers (fulltime, parttime, tijdelijken, enz.) plus één (bestuurder(s), zaakvoerder(s), vennoten). In het geval van een bedrijf met meerdere vennoten maar zonder personeel wordt er steeds één persoon aangerekend. 4. Opzeg van een individueel attest Er wordt voor de Maatschappij D.A.S. de mogelijkheid voorzien om een individueel verzekerd lid wegens slechte schadestatistiek uit de polis te schrappen. Deze beslissing zal gebeuren in gemeenschappelijk overleg tussen de verzekeringsnemer en de Maatschappij. SOCIÉTÉ ANONYME BELGE D ASSURANCES DE PROTECTION JURIDIQUE / BELGISCHE RECHTSBIJSTANDVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ N.V. SIEGE SOCIAL / MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Avenue Lloyd Georgelaan 6 - Bruxelles 1000 Brussel - Tel. 02/ Fax 02/ R.P.M./R.P.R Agréée sous le n de code 0687/ Toegelaten onder code nr 0687 Rekening /Compte : KBC KBC SWIFT : KREDBEBB - CODE IBAN : BE

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN N5010 05/2015 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND D.A.S.- RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet

Nadere informatie

1-6 Algemene voorwaarden N /2016. Algemene voorwaarden. D.A.S.-Rechtsbijstand DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND. A Company of the

1-6 Algemene voorwaarden N /2016. Algemene voorwaarden. D.A.S.-Rechtsbijstand DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND. A Company of the 1-6 Algemene voorwaarden N5010 06/2016 Algemene voorwaarden 2-6 Algemene voorwaarden N5010 Algemene voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Bij een geschil, dat u zelf niet kunt oplossen, waarborgen

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN"

RECHTSBIJSTAND ONDERNEMINGEN RECHTSBIJSTAND "ONDERNEMINGEN" BIJZONDERE VOORWAARDEN Artikel 1: Welke zijn de verzekerde personen? Zijn verzekerd: - u als zelfstandige of de onderneming die het contract onderschrijft, - uw wettelijke

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND HANDELAAR All In INHOUD Artikel 1 Welke zijn de verzekerde personen? Artikel 2 In welke hoedanigheid bent u verzekerd? Artikel 3 Welke zijn de verzekerde materies

Nadere informatie

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN N5010 05/2015 D.A.S.-RECHTSBIJSTAND DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND D.A.S.- RECHTSBIJSTAND ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 WAARUIT BESTAAT ONZE DEKKING? Bij een geschil, dat u zelf niet

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN SECUREX - 2014 Hiërarchie van de contractuele

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 INHOUD GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2012 Inleidende bepaling: Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Artikel 1 Waaruit bestaat onze dekking? Artikel 2 Welke zijn onze prestaties? Artikel

Nadere informatie

Rechtsbijstand Economische polis

Rechtsbijstand Economische polis 1-5 Speciale voorwaarden N5144 06/2016 Artikel 1 Wie zijn de verzekerde personen? U, verzekeringsnemer, evenals: - uw samenwonende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner; - de personen die gewoonlijk

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling

RECHTSBIJSTAND. Hoofdstuk 5. Art.21. Voorafgaandelijke bepaling Hoofdstuk 5 RECHTSBIJSTAND Voorafgaandelijke bepaling Gewaarborgd schadegeval Art.21 De bepalingen van de overige hoofdstukken van deze overeenkomst zijn van toepassing op Rechtsbijstand voor zover ze

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN 2014 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND BUSINESS 1 GOLD

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND BUSINESS 1 GOLD INHOUD Artikel 1 Wie is verzekerd en in welke hoedanigheid? Artikel 2 Welke zijn de verzekerde materies en bedragen? Artikel 3 Detail van enkele verzekerde materies Artikel 4 Waar is de verzekering geldig?

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER ACCESS INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Welke zijn de verzekerde personen? In welke hoedanigheid

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN - 2015

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN - 2015 INHOUD Introductie Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Waaruit bestaat onze dekking? Welke zijn onze prestaties

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON INHOUD Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AON - 2015 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Wie zijn de personen? In welke hoedanigheid bent

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND MOBILITY AGENION INHOUD Artikel 1 Welk is het verzekerde voertuig? Artikel 2 Wie is verzekerd en in welke hoedanigheid? Artikel 3 Welke zijn de verzekerde materies

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN AGAV006/2007 ARTIKEL 1. WAT VERSTAAT MEN ONDER? U : de Verzekeringsnemer, dit is de persoon die het verzekeringscontract sluit. WIJ : de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND ALGEMENE DEFINITIES Verzekeringsnemer Verzekerde Verzekeraar Contract Schadegeval De natuurlijke of rechtspersoon die het contract sluit, verder u genoemd. Iedere persoon die beroep kan doen op de waarborgen,

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG STANDAARD ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES?

RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? RECHTSBIJSTAND PRIVE-LEVEN WAT ZIJN DE PRESTATIES? Wij zullen : 1) de verzekerde inlichten over de omvang van zijn rechten en de wijze van verdedigen; 2) de vrije keuze van expert garanderen bij een minnelijke

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN

GEMEENSCHAPPELIJKE ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUD Introductie Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Hiërarchie van de contractuele voorwaarden Wat verstaan wij onder een schadegeval en waaruit

Nadere informatie

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV

Conventie. Rechtsbijstandsverzekering van Generali Belgium NV Conventie De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst stilzwijgend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer

Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Algemene Voorwaarden Verzekering B.A. Onderwijzer Indien u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot uw contract, aarzel dan niet om contact op te nemen met uw makelaar of met onze diensten. Zij zullen

Nadere informatie

Verzekering rechtsbijstand.

Verzekering rechtsbijstand. Verzekering rechtsbijstand. ALGEMENE VOORWAARDEN Ve r z ek eringso n derneming toe ge l at e n om de t a k «R e ch t s bijs t an d» ( t ak 17) te be oe f e ne n B.S. van 31-01-2005 P R O T E C T N V J

Nadere informatie

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition

BSAE- Verzekering. Towards Professional Recognition BSAE- Verzekering Towards Professional Recognition Beroepsaansprakelijkheidsverzekering Op vraag van BSAE heeft verzekeringsmakelaar Group Casier een exclusieve verzekeringspolis beroepsaansprakelijkheid

Nadere informatie

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing

Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing polis polis BIJZONDERE VOORWAARDEN Ethias Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt Tel. 011 28 21 11 - Fax 011 28 20 20 Polis nr. 45.034.443 Ons kenmerk 2152-hb/mj-02/08 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende

Nadere informatie

Verklarende nota betreffende de polis BA VME

Verklarende nota betreffende de polis BA VME Verklarende nota betreffende de polis BA VME 730.379.384 2 1 Wie is de onderschrijver van dit verzekeringsprogramma? VZW CIB VLAANDEREN 2 Wie is de verzekeringsnemer? De door deze polis verzekerde Vereniging

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS

RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS RECHTSBIJSTAND PROFESSIONEEL VCCS 1 Speciale voorwaarden Veiligheidsheidscoördinator VCCS Artikel 1- Wie is verzekerd? 1.1. Wie is verzekerd?. de verzekeringsnemer. het personneel en de aangestelden gelast

Nadere informatie

BIJLAGE: ALGEMENE VOORWAARDEN LEASEPLAN RISICOBEHOUD

BIJLAGE: ALGEMENE VOORWAARDEN LEASEPLAN RISICOBEHOUD -1- BIJLAGE: ALGEMENE VOORWAARDEN LEASEPLAN RISICOBEHOUD 1. Algemene bepaling Deze voorwaarden van LeasePlan Risicobehoud gelden als bijlage bij het Leasecontract dat je afsluit met LeasePlan Partnerships

Nadere informatie

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand

Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating en rechtsbijstand Verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van journalisten Productfiche (voor leden van AVBB en VJPP) Informatiefiche verzekering beroepsaansprakelijkheid, burgerlijke aansprakelijkheid uitbating

Nadere informatie

SOCIAALJURIDISCHE BEGELEIDING EN RECHTSBIJSTAND. Algemene voorwaarden

SOCIAALJURIDISCHE BEGELEIDING EN RECHTSBIJSTAND. Algemene voorwaarden SOCIAALJURIDISCHE BEGELEIDING EN RECHTSBIJSTAND Algemene voorwaarden I. Contracterende partijen - gerechtigden - voorwerp De hierna volgende bepalingen vormen de voorwaarden waaronder de werkgevers, aangesloten

Nadere informatie

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING

OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING ALGEMENE VOORWAARDEN OBJECTIEVE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID BRAND OF ONTPLOFFING VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ ALGEMENE VOORWAARDEN (Wet van 30.7.1979 en KB van 5.8.1991) Voor de toepassing van dit contract,

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND

Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Tussenvoegsel RECHTSBIJSTAND Aanvullende algemenre voorwaarden DEFINITIES Ongeval Een plotselinge, onopzettelijke en onvoorziene gebeurtenis uit hoofde van de verzekeringnemer of de verzekerde. Schadegeval

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) ALGEMENE VOORWAARDEN PROVIDIS-WILLEMOT (F778) BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1. Maatschappij : NV PROVIDIS, gevestigd te 1000 Brussel, Nieuwbrugstraat 9, toegelaten onder het codenummer 1019. 2. Verzekeringnemer

Nadere informatie

D.A.S. RECHTSBIJSTAND VOOR ZELFSTANDIGEN EN FIRMA S

D.A.S. RECHTSBIJSTAND VOOR ZELFSTANDIGEN EN FIRMA S D.A.S. RECHTSBIJSTAND VOOR ZELFSTANDIGEN EN FIRMA S Beroepsactiviteiten + voertuigen 2010 2 D.A.S. Rechtsbijstand verdedigt uw rechten met inzet en volharding De onafhankelijke specialist de juiste keuze

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be

RECHTSBIJSTAND. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be RECHTSBIJSTAND Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien? Laat het ons

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012) Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING INHOUDSTAFEL (8-1669-2012) Artikel 1 Wat verstaat

Nadere informatie

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN

RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN RECHTSBIJSTANDVERZEKERING VOERTUIG ALL IN ARTIKEL 1 Wat verstaat men onder? 1) Familie a) Uzelf; b) Uw samenwonende echtgenoot of de persoon met wie u samenwoont, hierna begrepen in de term echtgenoot

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN

polis BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN Ons kenmerk 2152-pgg/ng/11/07 Op deze verzekering zijn de hiernavolgende bijzondere en speciale voorwaarden alsmede de bijgevoegde algemene voorwaarden van toepassing VERZEKERINGSNEMER

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden De duur van de verzekeringsovereenkomst wordt vastgesteld in de bijzondere voorwaarden. Hij kan niet langer zijn dan één jaar. Op elke jaarlijkse vervaldag wordt de verzekeringsovereenkomst

Nadere informatie

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions

VZW BEMIDDELING. Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions VZW BEMIDDELING Bemiddelaar: KBC Insurance Solutions Verzekeraar : GENERALI BELGIUM Generali Belgium NV - Maatschappelijk Kapitaal 40.000.000,00 EUR - BTW - KBO-nr. (BE) 0403.262.553 - RPR Brussel www.generali.be

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN

ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN ALGEMENE VOORWAARDEN BLIENBERG ADVOCATEN 1 Kosten en ereloon 1.1. De staat van kosten en erelonen van het advocatenkantoor kan drie elementen bevatten: de kosten van het advocatenkantoor, de gerechtskosten

Nadere informatie

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT

OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT OVEREENKOMST ADVOCAAT - PRIVATE CLIËNT TUSSEN : Mr. du Moulin Evelyne, optredend als zaakvoerder van de BVBA ADVOCATEN DU MOULIN & PARTNERS - hierna genoemd advocaat - EN : - hierna genoemd de cliënt -

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid . A L G E M E N E V O O R W A A R D E N burgerrechtelijke aansprakelijkheid. 2 A L G E M E N E V O O R W A A R D E N INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden.

Nadere informatie

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing

Verplichte verzekering van de objectieve aansprakelijkheid in geval van brand of ontploffing Baloise Insurance is de nieuwe naam van Nateus nv en Nateus Life nv (sinds de juridische fusie met Mercator verzekeringen nv - jan. 2013) en groepeert de activiteiten van de hogervermelde maatschappijen.

Nadere informatie

One Stop juridisch dienstverlening

One Stop juridisch dienstverlening One Stop juridisch dienstverlening Tussen : Blienberg Advocaten, met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen en met ondernemingsnummer BE0821.842.792 hierna genoemd: het advocatenkantoor

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING

ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND VERZEKERING Fidea nv verenigt Fidelitas, Delphi en AVM Pag. 1 / 11 Versie 01/10/2010 Maatschappelijke zetel: Van Eycklei 14 2018 Antwerpen Telefoon: 03/203.85.11 Fax: 03/234.19.22 H.R.A. 1479 ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A.

1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. 1. Algemene voorwaarden Rechtsbijstand L.A.V.A. Art. 6.1. Definities Club : De entiteit die de rechtsvorm heeft van een vzw en beroep kan doen op de waarborgen van de waarborg RECHTSBIJSTAND-LAVA door

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1

OVERZICHT. Allianz All-In-One Pro Algemene voorwaarden AD1082NL-09/13 1 OVERZICHT Artikel 1 Vooraf. blz. 2 Artikel 2 Basisvoorwaarden... blz. 2 Artikel 3 Overzicht van de verzekeringscontracten waaruit het package kan bestaan.. blz. 2 Artikel 4 Bijzonderheden van een package....

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN

RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN Begrippen en definities RECHTSBIJSTAND CARAVAN ALGEMENE VOORWAARDEN De verzekeringsnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeraar: Het contract: Het schadegeval: De natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND. voertuigen DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND. voertuigen DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND Zelfstandigen en firma s D.A.S.-RECHTSBIJSTAND beroepsactiviteiten voertuigen DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND 1 Waarom kiezen voor D.A.S.? Rechtsbijstand voertuig All Risk Uw 9 doorslaggevende voordelen Onafhankelijkheid

Nadere informatie

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar

Begindatum Einddatum Vervaldag Duur 01/01 1 jaar Polis 30 504 345 Bijzondere Voorwaarden : Verzekeringsnemer : Doel van de polis Het verzekeren van de doelgroep-medewerkers (hierna verzekerde(n) genoemd) die een individuele overeenkomst hebben ondertekend

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN PRIVÉLEVEN OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer en alle personen die met u in gezinsverband op het polisblad vermelde adres samenwonen. als deze niet meer inwonen.

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO, RETAIL & FREE

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO, RETAIL & FREE LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO, RETAIL & FREE Oktober 2017 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel

Nadere informatie

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11)

RECHTSBIJSTAND AUTO. Artikel 1 ALGEMENE VOORWAARDEN ARCES. (Réf. 1400-23.05.11) RECHTSBIJSTND UTO rtikel 1 LGEMENE VOORWRDEN (Réf. 1400-23.05.11) Een buitengewone naam voor een uitzonderlijke Rechtsbijstand. Om U te overtuigen, lees... artikel 1 van de algemene voorwaarden! U zal

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBB - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC

ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC ALGEMENE VOORWAARDEN ADMB OMNIFISC Inhoudstafel (versie 01-03-2013) Artikel 1 Wat verstaat men onder...?...2 Artikel 2 Wat is het doel van ADMB Omnifisc?...2 Artikel 3 Wat verstaat men onder behoefte aan

Nadere informatie

D.A.S. Uw redder in nood

D.A.S. Uw redder in nood D.A.S. Uw redder in nood Waarom rechtsbijstand? DE MEEST GESTELDE VRAGEN 1. Wat doet u als : uw voertuig door een ernstig verkeersongeval totaal verlies is of u zware lichamelijke letsels oploopt? U verwacht

Nadere informatie

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid

Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid leraar 1. Omschrijving van de verzekering Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de verzekerden voor schade die werd veroorzaakt naar aanleiding

Nadere informatie

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen

TALENSIA. Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s. Aanvullende specifieke bepalingen TALENSIA Inlasblad Building Brand Eenvoudige Risico s Aanvullende specifieke bepalingen Inlasblad Building Brand Eenvoudige risico s Dit inlasblad is een aanvulling op de specifieke bepalingen Talensia

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Overeenkomst tussen advocaat en cliënt Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van de dienstverlening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting

Algemene Voorwaarden. Pack CarRenting Algemene Voorwaarden Pack CarRenting 0079-8284530N-16122017 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR Brussel BTW BE 0404.494.849 www.aginsurance.be Tel. +32(0)2 664 81 11 Fax +32(0)2 664

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND GEBOUW De verzekeringnemer: De verzekeraar: De gemandateerde verzekeringsagent: Het contract: Het schadegeval: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die het contract

Nadere informatie

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS

POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS POLIS BA VERENIGING VAN MEDE-EIGENAARS 2 Polisnummer van het raamcontract : 730.379.384 Tussen : VZW CIB VLAANDEREN Kortrijksesteenweg 1005 B-9000 GENT Hierna genoemd : de onderschrijver van de polis En

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref.

ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN. Algemene voorwaarden ref. ALGEMENE VOORWAARDEN VERZEKERING BURGERRECHTELIJKE BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID ENERGIEDESKUNDIGEN ARTIKEL 1 - Definities 1.1 Verzekeringnemer: de fysieke of rechtspersoon die deze overeenkomst onderschrijft.

Nadere informatie

PLAN FOR LIFE + Offerte

PLAN FOR LIFE + Offerte PLAN FOR LIFE + Offerte Verzekeringnemer / aangeslotene / verzekerde: 2014 Student Tussenpersoon: Ardeos BVBA Azalealaan 3 2275 Lille Tel.: 014/729468 E-mail: jv@ardeos.be FSMA-nr.: 108247A Tussenpersoonsnr.:

Nadere informatie

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1...

Rechtsbijstand. Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... Rechtsbijstand Eenvoudigweg de beste op de markt! Lees Artikel 1... www.arces.be Uniek? Jazeker, want wij garanderen u de beste voorwaarden die de markt te bieden heeft. Elders betere voorwaarden gezien?

Nadere informatie

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL

TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL LAR Rechtsbijstand TECHNISCHE FICHE LAR BUSINESS PRO & RETAIL Juni 2016 Wij halen uw gelijk. DOELGROEP LAR BUSINESS Pro: Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen LAR BUSINESS Retail: Kleinhandel PRODUCTOVERZICHT

Nadere informatie

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017

Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 Uw Polis Burgerlijke Beroepsaansprakelijkheid Nieuwigheden voor 2017 1. De verplichting tot verzekering en de collectieve polis Het is waarschijnlijk onnodig om u eraan te herinneren dat elke externe boekhouder(fiscalist)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBA - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven*

ACTIE GEZIN. tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot. 2 jaar aan halve prijs! Familiale. Rechtsbijstand Privéleven* ACTIE GEZIN tot en met 31/12/2014* Bescherm uw gezin en krijg tot 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* 2 jaar aan halve prijs! Top + Familiale Rechtsbijstand Privéleven* Onderschrijf

Nadere informatie

. Insolventie van derden

. Insolventie van derden RE CH T S B I J S T A ND Rechtsbijstand Auto - Uitgebreide formule Inhoudstafel Wat verstaat men onder? 3 Welke prestaties verlenen wij? 3 Strafrechtelijke verdediging Burgerrechtelijk verhaal Contractuele

Nadere informatie

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS

CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS CLAUSULE 108: BEROEPSAANSPRAKELIJKHEID VAN DE NIET DOOR DE BIV ERKENDE SYNDICUS De bepalingen die hierna zijn voorzien vullen het lexicon, het hoofdstuk "B.A. Uitbating" en het hoofdstuk "Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte,

Ethias Gemeen Recht - Onderlinge verzekeringsvereniging, toegelaten onder nr. 0165, voor de volgende verzekeringsverrichtingen: ongevallen, ziekte, EEN WOORDJE UITLEG verzekering burgerlijke en contractuele aansprakelijkheid en tegen brand van de organisators van diverse manifestaties in de stadslokalen, andere dan onderwijs-, sport- en recreatie-instellingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Ref. 1400 RBL - 01.03.15 Een ongewone naam voor een niet minder ongewone rechtsbijstandsverzekering. Overtuig uzelf en lees... artikel 1 van onze Algemene voorwaarden! Daar vindt u

Nadere informatie

burgerrechtelijke aansprakelijkheid

burgerrechtelijke aansprakelijkheid burgerrechtelijke aansprakelijkheid ALGEMENE VOORWAARDEN Uw veiligheid, wij zorgen ervoor. Baloise Group INHOUD Uw polis bestaat uit deze Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden, die primeren

Nadere informatie

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n

Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen. VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Allianz @) Algemene voorwaarden Verzekering Rechtsbijstand Motorvoertuigen VERZEKERING Ree hts bi sta n d Mot 0 rvo e r t u i e n Verzekering Rechts bij stand Motorvoertuigen AD978Ne-Olj96 OVERZICHT Bladzijden

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT BIJZONDERE VOORWAARDEN ONDERNEMER OP MAAT De verzekerden: 1. U als verzekeringsnemer of als zaakvoerder. 2. Uw wettelijke en statutaire vertegenwoordigers in de uitvoering van hun mandaat, als natuurlijke

Nadere informatie

WETTELIJKE INFORMATIE

WETTELIJKE INFORMATIE WETTELIJKE INFORMATIE Het Wetboek Economisch Recht legt de verplichting op bepaalde informatie te verstrekken. Wij verzoeken U uitdrukkelijk hiervan kennis te nemen en ook de andere pagina s van deze website

Nadere informatie

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN

KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN KBC POLIS HANDEL EN DIENSTEN De Polis Handel en diensten beschermt de verzekerde(n) tegen allerlei risico s in zijn beroepsleven. De verzekering is bestemd voor kleinhandelszaken. Verzekeringen Wat kan

Nadere informatie

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets.

KBC POLIS BROMFIETS. Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. KBC POLIS BROMFIETS Deze polis verzekert de specifieke risico s die voortvloeien uit het gebruik van een bromfiets. Iedere eigenaar of (financiële) leasingnemer van een bromfiets. Verzekeringen Welke verzekeringen

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD

BIJZONDERE VOORWAARDEN RECHTSBIJSTAND PARTICULIER GOLD INHOUD Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Wie zijn de verzekerde personen? In welke hoedanigheid bent u verzekerd? Aanvullende verzekerde prestaties

Nadere informatie

ZELFSTANDIGEN EN FIRMA S D.A.S.-RECHTSBIJSTAND BEROEPSACTIVITEITEN VOERTUIGEN DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND

ZELFSTANDIGEN EN FIRMA S D.A.S.-RECHTSBIJSTAND BEROEPSACTIVITEITEN VOERTUIGEN DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND ZELFSTANDIGEN EN FIRMA S D.A.S.-RECHTSBIJSTAND BEROEPSACTIVITEITEN VOERTUIGEN DE PIONIER IN RECHTSBIJSTAND 1 WAAROM KIEZEN VOOR D.A.S.? RECHTSBIJSTAND VOERTUIG ALL RISK UW 9 DOORSLAGGEVENDE VOORDELEN Onafhankelijkheid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB

Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB Verzekeringen als vastgoedmakelaar BIV CIB 2 1. Polissen Collectieve polis BIV (verplicht) Polis CIB-Bovenbouw (facultatief) Polis overlijden door ongeval van de koper (facultatief) 3 Collectieve polis

Nadere informatie

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR

GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR Versie juni 2014 GEDRAGSREGELS VAN DE RECHTSBIJSTANDSVERZEKERAAR VOORWOORD Deze gedragscode legt de regels vast die de rechtsbijstandsverzekeraars ten aanzien van de consument in acht zullen nemen. De

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie