Jaarrapportage Jaar 2005 Projectnummer VM Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage 2005. Jaar 2005 Projectnummer VM.04.032 Projectnaam. ATMA-MODeRN Datum 27-2-2006 Penvoerder. Universiteit Twente Projectleider"

Transcriptie

1 Jaarrapportage 25 Jaar 25 Projectnummer VM.4.32 Projectnaam ATMA-MODeRN Datum Penvoerder Universiteit Twente Projectleider prof. Dr. Ir. E.C. van Berkum Doel van de jaarrapportage is om aan het (programma)management formele verantwoording af te leggen over de besteding van de aan het project ter beschikking gestelde subsidiemiddelen. Bij de beoordeling van deze jaarrapportage maakt Transumo een vergelijking met het Projectvoorstel (deel A Meerjarenplan en deel B Jaarplan) met de daarin geplande deliverables en de goedgekeurde projectbegroting. Nadrukkelijk wordt u gevraagd de in dit format aangegeven structuur en voorbeeldtabellen te hanteren voor de outputgerichte beschrijving van de inhoudelijke voortgang van uw project. Deze sluit daarmee aan bij de wijze waarop Transumo zelf moet rapporteren aan BSIK/SenterNovem. Bij deze jaarrapportage dient u alle in het afgelopen jaar opgeleverde resultaten en producten bij te voegen. Deze resultaten en producten benoemt u in onderdeel 7. De jaarrapportage dient vergezeld te gaan van een goedkeurende accountantsverklaring, waarin verwezen wordt naar het Controleprotocol Transumo. Een en anders is vastgelegd in artikel 5 (lid 5 en 7) van de projectovereenkomst. De jaarrapportage wordt binnen 2 maanden na het verstrijken van het kalenderjaar -dus vóór 1 maart- digitaal én als hardcopy gestuurd aan de Directie Transumo. De jaarrapportage maakt deel uit van het monitoringstraject van Transumo-projecten. Het Transumo-programma als geheel wordt door BSIK (SenterNovem) gemonitord. In verband met deze externe rapportageverplichting -die voorwaarde is voor subsidieverlening vanuit BSIK- is het niet mogelijk om af te wijken van de termijnen die Transumo voor de projecten hanteert (oplevermomenten voor jaarbegrotingen, kwartaalrapportages, jaarrapportages en accountantsverklaringen). Transumo 1

2

3 1. Projectuitvoering (max. 1 A4) Geef aan hoe de projectuitvoering het afgelopen jaar is verlopen. Richt u op (behaalde) doelstellingen, de projectplanning, tussenresultaten en kwaliteitsborging. Waren er afwijkingen ten opzichte van de projectplanning die vermeld is in het goedgekeurde Jaarplan? Zo ja, motiveer waarom, geef aan welke acties u ondernam om bij te sturen en beschrijf de eventuele consequenties voor de beoogde projectresultaten en deliverables en mijlpalen. De projectuitvoering van het ATMA-MODeRN project is niet volgens het oorspronkelijke jaarplan verlopen. Belangrijkste reden is dat pas in de laatste week van november 25 het MT van Transumo haar formele goedkeuring aan het project heeft gegeven. Een aantal deelnemende partijen hanteren de stelregel dat zonder goedkeuring geen werkzaamheden worden verricht. De zogenaamde kick-off bijeenkomst van ATMA-MODeRN was pas op 14 december 25. Consequentie is dat een aantal deliverables niet op tijd is geleverd, en dat het project als zodanig ook vertraging heeft opgelopen. Desondanks is toch een aantal deelprojecten al wel voortvarend van start gegaan. En juist hier is wel de nodige voortgang geboekt., maar gezien de vertraagde contractvorming zullen in de meeste gevallen de deliverables pas later worden opgeleverd. In de opzet van ATMA-MODeRN wordt praktijkkennis ontwikkeld in een drietal deelprojecten, t.w. in Brabant in het deelproject RMB, in Almelo in het deelproject TINA en in Beijing in het deelproject BRAS. In deze deelprojecten is wel voortgang geboekt. Voor TINA is de geplande beslismodule gerealiseerd. Tevens zijn de interfaces naar verkeersregelinstallaties en de route informatiepanelen geïmplementeerd. Daarnaast is een informatieplaatje voor een DRIP ontwikkeld. Tot slot heeft in december 25 de fabrieksafname van de beslismodule plaatsgevonden. Daarmee ligt dit deelproject op schema. Datzelfde geldt ook voor BRAS. Het opzetten van het BRAS deelproject is de belangrijkste activiteit geweest. Het werk aan het Decision Support Systeem is in internationaal verband opgepakt in coöperatie met het BETIMES project een DSS voor verkeersmanagement voor de verkeersautoriteit van Beijing wordt gemaakt. In BRAS is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een routegeleidingssysteem, dat ook is toegepast in een simulatie van het verkeer rond Rotterdam, waaruit een veelbelovend resultaat werd gekregen. Het deelproject RMB is vertraagd. Om deze vertraging te compenseren is er in 25 al wel een start gemaakt met een deelactiviteit, waarbinnen kennis is ontwikkeld en testen zijn uitgevoerd om tot een on-line macroscopisch dynamisch verkeersmodel te komen. Dit model is in staat om met behulp van de telpunten in de regio, voornamelijk gerealiseerd met inductielussen, een compleet actueel verkeersbeeld te geven van de hele regio. Om aan te kunnen sluiten bij andere systemen is een interface ontwikkeld waarmee real-time data kunnen worden gevoed en real-time uitkomsten kunnen worden verstrekt. Tot slot kan worden gemeld dat het deelproject IMPreC precies op schema ligt. Alleen de deliverable D9-1 is vertraagd en zal begin 26 verschijnen. Conclusie is dat als gevolg van de trage contractvorming en het relatief laat goedkeuren van het project de voortgang is 25 beperkt is geweest, echter toch niet geheel afwezig. Met name in het toegepaste onderzoek is de nodige voortgang geboekt. Alleen is er nog weinig tijd geweest de deliverables op te leveren. Dit zal z.s.m. in 26 geschieden. Wel is een (groot) aantal producten verschenen, waar later op wordt teruggekomen. Tot slot moet wel worden opgemerkt dat er op dit moment nog steeds onduidelijkheid bestaat over het kunnen overhevelen van niet benutte budgetten van 25 naar 26. Mede gezien het bovenstaande is het voor de voortgang van ATMA-MODeRN erg belangrijk wanneer dit wel het geval is.

4 2. Projectconsortium (max. 1 A4) Geef aan hoe de samenwerking binnen het project, de taakverdeling en de onderlinge communicatie het afgelopen jaar is verlopen. Waren er afwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde Jaarplan? Zo ja, motiveer waarom, geef aan welke acties u ondernam om bij te sturen en beschrijf de eventuele consequenties voor de beoogde projectresultaten en deliverables en mijlpalen. Zoals gezegd is de kick-off bijeenkomst pas gehouden midden december 25. Er is derhalve nog weinig te melden over samenwerking, of onderlinge communicatie in het project als zodanig. Wel is er samengewerkt en gecommuniceerd in de verschillende deelprojecten. In ATMA-MODeRN is ervoor gekozen de verschillende overheden niet expliciet als deelnemende partijen op te voeren in de begroting, maar er is wel sprake van actieve deelname. Dit geldt met name voor de gemeente Almelo en de provincie Brabant. We kunnen hier melden dat deze samenwerking zeer positief is geweest.; Ook is de samenwerking tussen Universiteit Twente en Vialis in het deelproject TINA uitstekend geweest. In RMB hebben GC, Logica CMG en TNO uitstekend samengewerkt om uiteindelijk te kunnen komen tot een definitief projectplan. Ditzelfde geldt voor de drie partijen TU Delft (faculteit 3mE), Siemens en TNO in de deelprojecten IMPreC en decentraal regelen. In het deelproject BRAS zijn er echter wel problemen gerezen. De Chinese partner BTMB is uit het projectconsortium getreden. Hun rol wordt ingenomen door ITS China die gaat opereren als onderaannemer voor de TU Delft, en dus niet meer expliciet als partner wordt opgevoerd. DHV heeft zich tot vlak voor 1 maart 26 beraden over deelname aan ATMA MODeRN. Op 27 februari heeft DHV te kennen gegeven niet meer te willen deelnemen. De penvoerder is nog niet in staat geweest op deze korte termijn een oplossing voor dit probleem te vinden. 3. Kennisverspreiding en communicatie (max. 1 A4) Geef aan hoe de kennisverspreiding en communicatie rondom het project het afgelopen jaar is verlopen. Denk daarbij aan bijeenkomsten, publicaties, de betrokkenheid van eindgebruikers en vormen van samenwerking buiten het project (b.v. andere Transumo-projecten, andere maatschappelijke initiatieven buiten Transumo). Zoals gezegd: ATMA MODeRN is nog maar net begonnen. Van Kennisverspreiding en communicatie is dan ook nog niet veel sprake. Hooguit is de beslismodule van het deelproject TINA gepresenteerd aan de gemeente Almelo. Communicatie heeft in 25 met name plaatsgevonden tussen penvoerder en het MT van Transumo. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een projectplan dat op de valreep van 25 is goedgekeurd. Transumo 2

5 Geef aan welke (deel)resultaten onder welke doelgroepen zijn of worden verspreid en in welke vorm deze kennisverspreiding plaatsvindt. Waren er afwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde Jaarplan? Zo ja, motiveer waarom, geef aan welke acties u ondernam om bij te sturen en beschrijf de eventuele consequenties voor de beoogde projectresultaten en deliverables en mijlpalen. 4. Inhoudelijke focus (max.,5 A4) Schets in enkele zinnen de problematiek waar uw project zich op richt. Overtuig de lezer van de significantie van deze problematiek voor Nederland (de maatschappelijke relevantie ). Geef kort aan op welke kennisvragen het project zich het afgelopen jaar heeft geconcentreerd. Overtuig de lezer van de innovativiteit van het project (de wetenschappelijke relevantie ). Waren er afwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde Jaarplan? Zo ja, motiveer waarom, geef aan welke acties u ondernam om bij te sturen en beschrijf de eventuele consequenties voor de beoogde projectresultaten en deliverables en mijlpalen. In ATMA-MODeRN wordt uiteindelijk een multi-objective DSS ontwikkeld voor verkeersmanagement in Nederland, dat geschikt is voor regionale en stedelijke netwerken, al dan niet in combinatie met het autosnelwegennet. Dit DSS zal in het bijzonder gaan bijdragen aan de doelen die Nederland zich qua verkeer heeft gesteld, namelijk minder uitstoor, minder ongevallen, minder files en vertragingen en meer betrouwbaarheid. Uitgangspunt hierbij is de reiziger, wat zich vertaald in een deur tot deur verplaatsing als focus,en niet de performance van een (gedeelte van het) netwerk, zoals eerder het geval. In de opzet van ATMA-MODeRN wordt praktijkkennis ontwikkeld in een drietal deelprojecten, t.w. in Brabant in het deelproject RMB, in Almelo in het deelproject TINA en in Beijing in het deelproject BRAS. In deze deelprojecten is wel voortgang geboekt. Voor TINA is de geplande beslismodule gerealiseerd. Tevens zijn de interfaces naar verkeersregelinstallaties en de routeinfomatiepanelen geïmplementeerd. Daarnaast is een informatieplaatje voor een DRIP ontwikkeld. Tot slot heeft in december 25 de fabrieksafname van de beslismodule plaatsgevonden. Daarmee ligt dit deelproject op schema. Datzelfde geldt ook voor BRAS. Het opzetten van het BRAS deelproject is de belangrijkste activiteit geweest. Het werk aan het Decision Support Systeem is in internationaal verband opgepakt in coöperatie met het BETIMES project een DSS voor verkeersmanagement voor de verkeersautoriteit van Beijing wordt gemaakt. In BRAS is een begin gemaakt met het ontwikkelen van een routegeleidingssysteem, dat ook is toegepast in een simulatie van het verkeer rond Rotterdam, waaruit een veelbelovend resultaat werd gekregen. Het deelproject RMB is vertraagd. Om deze vertraging te compenseren is er in 25 al wel een start gemaakt met een deelactiviteit, waarbinnen kennis is ontwikkeld en testen zijn uitgevoerd om tot een on-line macroscopisch dynamisch verkeersmodel te komen. Dit model is in staat om met behulp van de telpunten in de regio, voornamelijk gerealiseerd met inductielussen, een compleet actueel verkeersbeeld te geven van de hele regio. Om aan te kunnen sluiten bij andere systemen is een interface ontwikkeld waarmee real-time data kunnen worden gevoed en real-time uitkomsten kunnen worden verstrekt. In de deelprojecten IMPreC en decentraal regelen richten zich de ontwikkeling en het gebruik van geavanceerde regelmethoden voor gecoördineerde regelingen. Nadruk ligt hierbij op het model gebaseerd voorspellen en het gebruik van agenttechnieken. In 25 zijn uitgaande van de state of the art problemen geïdentificeerd en is een plan aan aanpak opgesteld. Het innovatieve karakter van het werk dat is uitgevoerd in ATMA MODeRN blijkt uit het grote aantal artikelen en presentaties op internationaal gerenommeerde conferenties en tijdschriften. In paragraaf 6 wordt hier nader aandacht aan geschonken. Verder geldt dat in Brabant een netwerk managementsysteem wordt ontwikkeld welke op dit moment in Nederland nog niet operationeel is. Datzelfde geldt voor Almelo. Kortom, zowel qua wetenschappelijke impact als qua operationele innovatie lopen deelprojecten binnen ATMA-MODeRN voor de muziek uit.

6 Transumo 3

7 5. Bijdrage aan vernieuwing kennisinfrastructuur (max.,5 A4) Beschrijf de bijdrage van uw project aan de vernieuwing van de kennisinfrastructuur voor duurzame mobiliteit. Aspect Nieuwe partijen Provincie Brabant, RWS Directie Brabant, andere Transumo partners Gemeente Almelo, Rotterdam ITS China Nieuwe disciplines Regionaal netwerkmanagement, Integratie van FCD in DVM, hypothesemanager, gedistribueerde systemen, veiligheid, gebruikersacceptatie, multi-agenttechnieken, betrouwbaarheid Nieuwe netwerken Overig, namelijk.. Bijdrage van het project Door kennisbundeling vanuit de marktpartijen en de overheidspartijen wordt verwacht dat er nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd waarbinnen de ideeën in de praktijk zullen kunnen worden gebracht. Dit moet leiden tot praktische kennis welke binnen de regio zal worden gebruikt en welke binnen Transumo verband ook naar de andere partijen zal worden uitgedragen. Al deze disciplines zullen in het project aan de orde komen. Regionale netwerken (dus ASW in combinatie met stedelijke en provinciale wegen) 6. Bijdrage aan internationalisering (max.,5 A4) Aspect Internationale participanten nemen deel aan het project Georganiseerde kennisuitwisseling met buitenlandse partijen Inbedding resultaten project in internationale kennisprogramma s Aansluiting project op internationaal kennisprogramma Overig, namelijk.. Bijdrage van het project ITS China Via deelname aan conferenties en via bijdrage aan de organisatie van conferenties, o.a., 8th IEEE International Conference on Intelligent Transportation Systems (ISTC'5), Wenen, 11th IFAC Symposium on Control in Transportation Systems, Delft, TRB Washington DC, EWGT Poznan, seminars in China De Europese programma s GST en CVIS 7. Bijdrage aan output Transumo (max.,5 A4) Geef aan welke deliverables uw project het afgelopen jaar heeft opgeleverd en welke andere bijdrage is geleverd aan het realiseren van de Transumo-

8 doelstellingen. Opgeleverde resultaten en producten voegt u als bijlage bij deze jaarrapportage bij. Opmerking: De output 4.a, 4.b en 9.a dateert van voor de officiële start van het ATMA MODeRN-project, maar ze werden wel binnen het kader van de projectdoelstellingen geproduceerd en vermelden ook expliciet BSIK-TRANSUMO als funding. Daarom worden ze hier toch opgenomen. Het eerste cijfer in de tabel voor elke output slaat op respectievelijk het nummer van het subproject BRAS (2), IMPReC (4) en Decentraal Regelen (9). De deliverables zijn opgenomen in de bijlage. deliverable titel opgeleverd Draagt bij aan mijlpalen SenterNovem D4-a A. Hegyi, B. De Schutter, and J. Hellendoorn, Optimal control of freeway networks with bottlenecks and static demands, in 25 W2 Proceedings of the 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC, 25. Paper D4-b A. Hegyi, B. De Schutter, and J. Hellendoorn, Optimal traffic control in freeway networks with bottlenecks, in Proceedings of 25 W2 the 16th IFAC World Congress, Prague, Czech Republic, 25. Paper 375 / Mo-M18-TO/5. D9 R.T. van Katwijk P. van Koningsbruggen, B. De Schutter, and J. Hellendoorn, A test bed for multi-agent control systems in 25 W2 road traffic management, in Proceedings of the 84th Annual Meeting of the Transportation Research Board, Washington, DC, 25. Paper D2-a Chen, Y., S. P. Hoogendoorn., H,.J. van Zuylen and F.S. Zuurbier. A generic approach to generating optimal controlled 26 W2 prescriptive route guidance in realistic traffic networks, TRB Annual Meeting 26, paper D2-b Chen, Y,Zuylen, HJ van, & Lee, R (25). A self-learning-process based decision support system for Beijing traffic 25 W2 management. In A Jaszkiewicz, M Kaczmarek, J Zak, & M Kubiak (Eds.), Advanced OR and AI methods in transportation (pp ). Poznan: Publishing house of Poznan University of Technology D2-c Chen Y., H.J. van Zuylen and R. Lee. (25) A self-learning process based decision support system for Beijing traffic management, presented at the 16 th Mini Euro Conference Artificial Intelligence in Transportation 25 W2 Transumo 4

9 8. Bijdrage aan mijlpalen Transumo (max. 1 A4) Geef aan op welke wijze uw project verder heeft bijgedragen aan de programmabrede mijlpalen uit bijlage 1. Noem uitsluitend de mijlpalen waarvan u vindt dat uw project eraan heeft bijgedragen. Mijlpalen W2 wetenschappelijke publicaties W3 Wetenschappelijke seminars W4 Internationale programma s W5 internationale onderzoekers M1 meer-partij interdisciplinair onderzoekstraject M2 Best Practices samenwerking K7 onderwijs W3 Wetenschappelijke seminars (voor, door of met Transumo Bijdrage van het project Zoals in vorige paragraaf aangegeven is een aantal wetenschappelijke publicaties verschenen. In 25 zijn de voorbereidingen gestart voor de internationale conferentie IFAC 6 die in Delft wordt gehouden. Het organiserend comité bestaat uit drie deelnemers van het ATMA MODeRN project, t.w. van Berkum, de Schutter en van Zuylen Deelproject RMB sluit aan bij Europese programma s GST en CVIS Samenwerking met ITS China (dr. Zhang Ke) Samenwerking tussen overheden, kennisinstellingen en industrie in ATMA MODeRN Opgeleverd is bijdrage aan clustermanager met ervaringen bij opzetten van dit project Bijdrage aan PAO cursus Dynamisch verkeersmanagement 9. Financieel/administratief (max.,5 A4) Geef eerst kort aan hoe de financiën van het project het afgelopen jaar is verlopen. De exacte cijfers geeft u later weer in deze jaarrapportage. Beperkt u zich nu tot een korte toelichting op kosten, financiering en rapportages. Waren er afwijkingen ten opzichte van het goedgekeurde Jaarplan (verschil tussen de volgens het Jaarplan benodigde middelen en de daadwerkelijk benutte middelen)? Zo ja, motiveer waarom, geef aan welke acties u ondernam om bij te sturen en beschrijf de eventuele consequenties voor de beoogde projectresultaten en deliverables en mijlpalen. Geef vervolgens volgens het format BSIK bijlage Kosten en het samenvattend format BSIK Bijlage Financieel overzicht een overzicht van de realisatie van de projectkosten in het afgelopen jaar. Beiden formats zijn in Excel beschikbaar en te downloaden. Indien de gerealiseerde projectkosten meer dan 1% afwijken van de oorspronkelijke begroting: - geef de oorzaak hiervan aan.

10 Transumo 5

11 Project [invullen: projectnaam en projectnummer] Periode [invullen: kalenderjaar ] Posten Participanten Totaal penvoerder Participant 2 Participant 3 Participant 4 Participant 5 Participant 6 Participant 7 Participant 8 participanten Omschrijving Eenheid 1. Tijdsbesteding medewerker 1 uren medewerker 2 uren medewerker 3 uren medewerker 4 uren medewerker 5 uren Totale tijdsbesteding 2. Kostprijstarief medewerker 1 EURO/uur medewerker 2 EURO/uur medewerker 3 EURO/uur medewerker 4 EURO/uur medewerker 5 EURO/uur 3. Medewerker gerelateerde kosten (Σ 1x2)) --> naar totaaloverzicht EURO 4. Overige Projectgerelateerde kosten - kosten voor aan te schaffen machines en apparatuur EURO - kosten voor te gebruiken machines en apparatuur van een participant of derde EURO - kosten voor te verbruiken materialen en hulpmiddelen (o.b.v. hist. aanschafprijzen) EURO - kosten voor verspreidingen en overdracht van kennis EURO - kosten voor arbeid die niet onder 3. is opgenomen EURO - overig, nl. EURO 5. Totaal Overige Projectgerelateerde kosten --> naar totaaloverzicht EURO 6. Totale projectkosten (3+5) (gelijk aan 11.) --> naar totaaloverzicht EURO FINANCIERING 7. Bijdrage participant in natura EURO 8. Bijdrage participant in cash EURO 9. Totale bijdrage participant 1. BSIK-bijdrage 11. Totale projectfinanciering (9+1) (gelijk aan 6.) EURO Transumo 6

12 Financieel overzicht projecten (Realisatie) Projectnaam: Projectnummer: Periode: 1. Loonkosten 2. Opslag voor algemene kosten: ten hoogste 5% van de onder 1 genoemde kosten 3. Kosten van machines en apparatuur - uitsluitend voor het project aangeschaft - niet uitsluitend voor het project aangeschaft (op basis van sluitende tijdschrijving) 4. Kosten voor te verbruiken materialen en hulpmiddelen 5. Kosten voor verspreidingen en overdracht van kennis en Kosten voor verwerving en instandhouding van intellectueel eigendom 6. Kosten van arbeid, anders dan loonkosten (Bijv. in het geval van een zelfstandige ondernemer) Totale projectkosten Voor zover van toepassing worden daarnaast als afzonderlijke inkomstenposten vermeld: a. de eigen inbreng van ieder van de deelnemers aan het kennisconsortium; b. de bijdragen in de kosten van het kennisproject, afkomstig van de Commissie van de Europese Gemeenschappen; c. de bijdragen in de kosten van het kennisproject, afkomstig van Nederlandse bestuursorganen, waarbij in ieder geval wordt aangegeven welk deel daarvan is verstrekt op grond van het besluit, welk deel is verstrekt als basissubsidie en welk deel is verstrekt als doelsubsidie; d. overige inkomsten, zoals inkomsten uit rechten van intellectuele eigendom en rente. Accountantsverklaring Dien na afloop van elk jaar een goedkeurende accountantsverklaring in, over de cijfers in het samenvattend financieel overzicht projecten. (Zie format BSIK Bijlage Financieel overzicht, in Excel.) Transumo 7

13 9. Ondertekening Ondergetekenden verklaren hierbij dat zij akkoord zijn met weergave van de activiteiten en financiën van het afgelopen jaar, als omschreven in deze jaarrapportage. Projectleider Organisatie contactpersoon Postadres organisatie Handtekening Clustermanager Organisatie contactpersoon Postadres organisatie Handtekening Transumo 8

14 Bijlage 1 Mijlpalen SenterNovem De deliverables van Transumo dienen gecategoriseerd te worden in de outputcategorieën W (Wetenschappelijke output), M (Economische en maatschappelijke output) en K (Innovatietraject en kennistransfer). Door middel van wetenschappelijke publicaties worden de relevante) resultaten van Transumo wereldkundig gemaakt. W1 Promotietrajecten Aantal afgeronde dissertaties/theses; W2 Wetenschappelijke publicaties (alleen als ze onderworpen zijn geweest aan een internationale reviewprocedure; ook gereviewde congresproceedings); W3 Wetenschappelijke seminars (voor, door of met Transumo georganiseerd); W4 Activiteiten die aansluiten bij internationale programma s en netwerken (publieke en private initiatieven zoals de EU KP s, National Science Foundation etc. W5 Participatie internationale onderzoekers; W6 Wetenschappelijke doorwerking/toepassingen/valorisaties (rapportages waarin aangegeven wordt hoe Transumo resultaten worden toegepast). Duurzame kennisinfrastructuur: M1 Meer-partij, interdisciplinaire onderzoekstrajecten; M2 Best Practices samenwerking (rapportages over best-practices in (het opzetten van) succesvolle samenwerking); M3 Samenwerkingsverbanden (duurzaam, verankerd in convenanten tussen kennisinstellingen, bedrijven en overheden). Kennis over duurzame mobiliteit: Transumo genereert ook nieuwe kennis over duurzame mobiliteit die vervolgens toegepast kan worden in de praktijk. M4 Ontwikkelde concepten (nieuwe diensten, optimaliseringprocessen e.d.); M5 Kennis over technologische vernieuwing en nieuwe toepassingen van bestaande technologieën (accent ligt op de transitie- en implementatievraagstukken); M6 Kennis van gebruikers (alleen als er expliciet onderzoek wordt gedaan naar gebruikerswensen/behoeften). Ervaring t.b.v. succesvolle implementatietrajecten: Transumo wil benaderingswijzen die tot succesvolle implementaties en transities in de mobiliteitssector kunnen leiden aanschouwelijk en aantoonbaar maken. M7a Gebruikersoriëntatie in projecten (projecten waarin concreet is aangegeven wat het nut van het onderzoek is voor (eind-) gebruikers); M7b Gebruikersparticipatie in projecten (projecten waarin gebruikers feitelijk participeren); M8 Praktijkcases (waar concepten/ideeën in de praktijk worden getoetst en op basis van bevindingen van praktijkcases worden aangepast); M9 Proeftuinprojecten (projecten die uitgevoerd worden binnen een proeftuin); M1 Bijdragen aan of benutten van transitiekennis (projecten waarin expliciete aandacht aan het verwerven/toepassen van transitiekennis wordt gegeven). Concretiseringen: M11 Investeringsprojecten (aankondigingen van feitelijke investeringsvoornemens of besluiten); M12 Ontwikkelde commerciële of vercommercialiseerbare tools. Transumo 9

15 Communicatie-uitingen: Transumo-brede communicatie K1a Website; K1b Factsheets; K1c Leaflets; K1d Jaarverslagen; K1e (Jaar)congressen. Toegepaste publicaties: K2 Onderzoeks(tussen)rapportages (jaarlijks); K3 Vakpublicatie (publicatie van (tussen)resultaten van in niet wetenschappelijke tijdschriften, kranten e.d.); K4 (Bijdragen) Vaksymposia (presentaties/papers tijdens door derden georganiseerde vaksymposia); K5 Lezingen, interviews. Onderwijs: K6 Onderwijscases HBO/WO (door Transumo ontwikkelde en aangeboden onderwijscases); K7 Afstudeerprojecten/stages HBO/WO; K8 Communities/Networks of Practice (mede door Transumo ingesteld). Transumo 1

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2

Kwartaalrapportage. Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen 2006 Q2 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q2 IN04.041 Stations,bereikbaarheid

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken

Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage 2005 Nationale Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL.04.026 Nationale Netwerken 27/02/2006 TNO Drs. Kees Verweij Doel van de jaarrapportage

Nadere informatie

ECO rapportage kwartaal 1, 2006

ECO rapportage kwartaal 1, 2006 ECO rapportage kwartaal 1, 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 GL.05.022b ECO (Effective CLSC Organization) 01062006 Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q3 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q3) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-10-2006) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

BTK kwartaalrapportage Q1 2006

BTK kwartaalrapportage Q1 2006 BTK kwartaalrapportage Q1 2006 Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2006 Q1 IP.04.053 Betrouwbaarheid Transport Ketens 30-03-2006 ProRail Toine Houben 1.

Nadere informatie

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken

Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage GL 04.025 Europese Netwerken Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 Q4 GV.04.025 Europese Netwerken 22 mei 2006 TNO Kees Verweij INLEIDING Doel

Nadere informatie

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden

Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage 2006 Q1 Spits mijden Kwartaalrapportage Periode Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider (2006 Q1) (PM04.012b) (Spits mijden) (13-3-2005) (Rabobank Nederland) (Tom Gerritsen)

Nadere informatie

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005

PM.05.011. Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer. Jaarrapportage 2005 PM.05.011 Transitie naar een Integraal Collectief Personenvervoer Jaarrapportage 2005 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IP.05.011 Transitie naar een Integraal

Nadere informatie

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit

Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage GL04-021 PROTECT: protecting people, planet and profit Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL04-021 Protect 22 juni 2006 EUR Thierry Verduijn

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles. versie

Jaarrapportage 2005 VM Intelligent Vehicles. versie Jaarrapportage 2005 VM04.033 Intelligent Vehicles versie 19-5-2006 Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 VM04.033 TRANSUMO Intelligent Vehicles Februari 2006

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider

Jaarrapportage. Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 28 februari 2006 Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir. Gabriel Lodewijks

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Jaarrapportage. Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. 31 maart Datum. Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. H. Geerlings Drs. M.

Jaarrapportage. Jaarrapportage Projectnummer Projectnaam. 31 maart Datum. Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. H. Geerlings Drs. M. Jaarrapportage Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PT 05-062A TRANSUMO A15- Van Maasvlakte naar Achterland; duurzaam vervoer als uitdaging 31 maart

Nadere informatie

Jaarrapportage project ATMO

Jaarrapportage project ATMO Jaarrapportage project ATMO Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider VM04 031 Advanced Traffic Monitoring (ATMO) 30 maart 2007 TU Delft, Faculteit Civiele

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels

Samenvatting Nederlands. Samenvatting Engels TRANSUMO nm magazine Het bevorderen van transitie naar duurzame mobiliteit door kennisoverdracht in vaktijdschrift NM Eindrapportage NM-Magazine, januari 2010 Auteur: E. Kruiniger TRANSUMO 1 Samenvatting

Nadere informatie

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005

Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4-2005 en Jaarrapportage 2005. Peoplemovers Op Weg. Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Peoplemovers Op Weg Kwartaalrapportage Q4 2005 Jaarrapportage 2005 Projectnummer: IP.05.052 Datum: 22 februari 2005 Penvoerder: Frog Navigation Systems Projectleider: J.W. van der Wiel 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Jaarrapportage TransPorts

Jaarrapportage TransPorts Jaarrapportage TransPorts Projectnummer TM 05.004 Projectnaam TransPorts Datum 20 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr. J. Edelenbos Drs. M. Hertogh 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2009. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2009. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang EIF: Van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie Naam organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres

Nadere informatie

Projectaanvraag implementatieproject

Projectaanvraag implementatieproject Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Projectaanvraag implementatieproject 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 5 blz) a. Opzet Omschrijf het projectresultaat, het product,

Nadere informatie

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008.

Jaarrapportage Jaarrapportage IP ) Betrouwbaarheid Transport Keten. Projectnummer Projectnaam. 25 juli 2008. Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IP.04.053) Betrouwbaarheid Transport Keten 25 juli 2008 Nederlandse Spoorwegen Joost.de Waal

Nadere informatie

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2010. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang

Aanvraag subsidie 2e fase EIF 2010. 1 Algemene gegevens. 1.1 Subsidieontvanger. 1.2 Contactpersoon. 1.3 Project. 2 Inhoudelijke voortgang EIF: Van EU naar lokaal. Ondersteuning van de integratie van nieuwe burgers in Nederland en Europa. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie Naam organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres

Nadere informatie

Aanvraagformulier projecten

Aanvraagformulier projecten Aanvraagformulier projecten Gebruik voor het invullen van dit aanvraagformulier de invulkaders. Kaders worden scrollbaar als u meer tekst wilt gebruiken dan het kader groot is. Projectnaam Aanvrager Geplande

Nadere informatie

PROTECT jaarrapportage

PROTECT jaarrapportage PROTECT Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL04-021 PROTECT Juni 2007 RSM Erasmus University dr Albert Veenstra Prof. Dr. Jos van Hilligersberg Hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker

Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker Aanvraag voor steun van Kom op tegen Kanker ONDERZOEKSPROJECT als voortraject voor implementatie 1. Titel project. Projectvoorstel (in totaal niet meer dan 10 blz) a. Opzet en doelstellingen - Omschrijf

Nadere informatie

Format jaarrapportage

Format jaarrapportage Format jaarrapportage Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 GL05.028 DIPLOMA 23-2-06 Universiteit Twente Prof. Dr. J. van Hillegersberg 1. Projectuitvoering

Nadere informatie

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007

Jaarrapportage ECO. Jaarrapportage 2006. Projectnummer GL 05.022b. ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Jaarrapportage ECO Projectnummer GL 05.022b Projectnaam ECO (Effective CLSC Organization) Datum 28 maart 2007 Penvoerder Projectleider Themaleider Erasmus Universiteit Rotterdam Dr.ir. H. Krikke / Dr.

Nadere informatie

Postcode en Plaats. 2 Verbetering van de opvang van asielzoekers (prioriteit 1b) 3 Verbetering van de integratie van vluchtelingen (prioriteit 1c)

Postcode en Plaats. 2 Verbetering van de opvang van asielzoekers (prioriteit 1b) 3 Verbetering van de integratie van vluchtelingen (prioriteit 1c) EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. 1 Algemene gegevens 1.1 Subsidieontvanger Organisatie organisatie Adres Postcode en Plaats Postadres 1.2 Contactpersoon Geslacht Familienaam Voorvoegsel(s) Voorletter(s)

Nadere informatie

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s

TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s TEN effecten in Den Haag, Duurzaam Dynamisch Verkeersmanagement door integrale afweging van Traffic, Emissie en Noise (TEN) bij inzet van scenario s Tanja Vonk (TNO) Arjen Reijneveld (Gemeente Den Haag)

Nadere informatie

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <>

Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project <> Bijlage bij brief met kenmerk Subsidievoorwaarden Stichting Pica ten behoeve van het project Overwegende dat: 1. Stichting Pica tot doel heeft de wetenschappelijke en openbare informatievoorziening

Nadere informatie

Klimaat voor Ruimte Climate changes Spatial Planning. Deel 1 Subsidieovereenkomst *PROJECTCODE* *projecttitel*

Klimaat voor Ruimte Climate changes Spatial Planning. Deel 1 Subsidieovereenkomst *PROJECTCODE* *projecttitel* Klimaat voor Ruimte Climate changes Spatial Planning Deel 1 Subsidieovereenkomst *PROJECTCODE* *projecttitel* BSIK 1 Programma Klimaat voor Ruimte Internet E-mail : www.klimaatvoorruimte.nl : pb.kvr@falw.vu.nl

Nadere informatie

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen

Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen HO&S/116459 Bijlage Aanvraagformulier als bedoeld in artikel 12 van de Subsidieregeling Aanvraagformulier Onderwijs Netwerk Ondernemen Voor toelichting bij het aanvraagformulier: - websites: www.senternovem.nl

Nadere informatie

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013

Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 TKI toeslagregeling 2014 Van: Jolanda Braam (braam@tifn.nl) Kees de Gooijer (kees.degooijer@wur.nl) Voor: Projectdragers Datum: 19-12-2013 Zie voor meer informatie de publicatie in de Staatscourant (WJZ/13135860),

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015

Infoshop Het schrijven van AMIF. Donderdag 2 april 2015 Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag AMIF Donderdag 2 april 2015 AMIF Asylum, Migration and Integration Fund Europese Fonds voor Asiel, migratie en integratie Migratie in beweging EUROPESE UNIE

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: ASIEL Stap 1 2 Stap 1 Projectnaam: Geef het project een logische naam van maximaal 50 tekens inclusief spaties. Toegestaan zijn

Nadere informatie

Projectaanvraag onderzoeksproject

Projectaanvraag onderzoeksproject 1 AANVRAAG VOOR STEUN VAN KOM OP TEGEN KANKER Projectaanvraag onderzoeksproject Titel project 1. Identificatie aanvrager(s) 1.1. Hoofdaanvrager Organisatie/instelling Naam: Ondernemingsnummer: Rechtsvorm:

Nadere informatie

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN

EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Voorbeeld Aanvraagformulier EUROPESE MIGRATIE & VEILIGHEIDSFONDSEN Actie: TERUGKEER Stap 1 Indien geen SVT + AMIF combinatieaanvraag 2 Stap 1 Indien wel SVT + AMIF combinatieaanvraag 3 Stap 1 TOELICHTINGEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011

ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011 ALGEMENE VOORWAARDEN SUBSIDIEVERSTREKKING PPE 2011 Voorwaarden inzake het verstrekken van subsidies voor projecten op het gebied waarop het Productschap Pluimvee en Eieren activiteiten ontwikkelt ten behoeve

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland)

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland) Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID SERVICE FONDS Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland

Aanvraagformulier voor projecten in Nederland CORDAID Aanvraagformulier voor projecten in Nederland Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering.

Nadere informatie

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF

Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Infoshop Het schrijven van een subsidieaanvraag ISF Donderdag 2 april 2015 ISF Internal Security Fund Fonds voor interne veiligheid balancing Security and Mobility EUROPESE UNIE het Fonds voor interne

Nadere informatie

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan.

Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Projectplan Nadat je projectvoorstel goedgekeurd is, kun je je projectvoorstel uitwerken in een projectplan. Het is van belang dat de portefeuillehouder en de projectleider gedurende het gehele project

Nadere informatie

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier

Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Beschrijving aanvraagprocedure/aanvraagformulier Voor de behandeling van subsidieaanvragen voor projecten en activiteiten, werken wij met een vaste procedure. U kunt subsidie voor een bepaald project of

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven

AANVRAAGFORMULIER. Kennisoverdracht bodem en water op landbouwbedrijven Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014

Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Model projectplan Early Adopter- en Pilotprojecten Energiebesparing Industrie 2014 Als bijlage bij de subsidieaanvraag moet u een projectplan bijvoegen. Dit projectplan dient een beschrijving te geven

Nadere informatie

Verbinden van Duurzame Steden

Verbinden van Duurzame Steden Verbinden van Duurzame Steden Managen van verwachtingen Jan Klinkenberg, Netwerkmanager VerDuS Startbijeenkomst URD2-projecten 11 oktober 2012 Programma vanmiddag 13.00-13.15 uur Introductie VerDuS 13.15-15.15

Nadere informatie

VAN PLAN NAAR PROJECT

VAN PLAN NAAR PROJECT 2 van plan naar project VAN PLAN NAAR PROJECT FASE 1 ORIENTATIE FASE 2 CONCRETISERING FASE 3 SUBSIDIE- project leider projectleider Kansen onderzoeken 1.1 projectleider Projectplan uitwerken 2.1 projectleider

Nadere informatie

Trainingen - Onderzoeksprojecten opzetten, indienen en uitvoeren

Trainingen - Onderzoeksprojecten opzetten, indienen en uitvoeren Trainingen - Onderzoeksprojecten opzetten, indienen en uitvoeren Trainingen onderzoeksprojecten Bent u van plan om een project in te dienen onder KP7, maar heeft u daar geen of weinig ervaring mee? Wilt

Nadere informatie

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1

Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Bijlage D: Projectplan Vernieuwing VMS ICT oplossing v0.1 Realisatie, Implementatie en overdracht aan beheer Inhoudsopgave 1 Projectdefinitie 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Doelstelling 3 1.3 Reikwijdte 4 1.4 Randvoorwaarden,

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND Onderwerp: Start project RESOLVE Bijlagen: 1. Subsidy Contract 2. Partnership Agreement 3. Raadsinformatiebrief RESOLVE 1 Samenvatting:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Bijlage als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

DEEL A: MEERJARENPLAN

DEEL A: MEERJARENPLAN DEEL A: MEERJARENPLAN Cluster Verkeersmanagement Clustermanager prof. dr. ir. B. van Arem Clustersecretaris drs. J. Pommer Indiener prof. dr.ir. E.C. van Berkum CTS Faculteit Construerende Technische Wetenschappen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER

AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER AANVRAAGFORMULIER WADDENFONDS TWEEDE TENDER Projectnaam (Kies een logische aanduiding van ongeveer vijf woorden) Niet door aanvrager in te vullen! Datum ontvangst bij DLG: Paraaf ontvangst: Projectnummer:

Nadere informatie

(op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project)

(op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project) Model verslag vaststelling Innovatiekrediet (op te stellen door kredietnemer in combinatie met het vaststellingsverzoek bij afronding/beëindiging van het project) Agentschap NL 18-6-2013 -Het vaststellingsverslag

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen

Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen Jaarrapportage 2005 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen Jaarrapportage Jaar Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider 2005 IN04.041 Stations, bereikbaarheid en vastgoedontwikkelingen

Nadere informatie

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302

Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Functieprofiel: Projectleider Functiecode: 0302 Doel Voorbereiden en opzetten van en bijbehorende projectorganisatie, alsmede leiding geven aan de uitvoering hiervan, binnen randvoorwaarden van kosten,

Nadere informatie

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam

PPA. de essentie. Praktijkproef Amsterdam PPA de essentie Praktijkproef Amsterdam PPA is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de stadsregio

Nadere informatie

Life Sciences & Health TKI 2015

Life Sciences & Health TKI 2015 Life Sciences & Health TKI 2015 TKI LSH Match regeling voor publiek-private samenwerking Oproep tot het indienen van aanvragen voor de TKI- regeling voor de Topsector Life Sciences & Health 1. Regeling

Nadere informatie

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens

Formulier 31-05-2012. 1. Persoonlijke gegevens Nederlandse Onderzoekschool voor Theologie en Religiewetenschap Netherlands School for Advanced Studies in Theology and Religion (NOSTER) Aanmeldingsformulier promovendi Promovendi die verbonden zijn aan

Nadere informatie

Referentie: Toelichting:

Referentie: Toelichting: Nota van Inlichtingen Projectleider Foodsquad Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Projectleider Foodsquad gemeente 's-hertogenbosch Omschrijving: Het vinden van een ervaren projectleider met

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP PROJECT : PRISMA is een project met steun van het IWT, ter bevordering van de online marketing in de autocarsector. (IWT projectnummer «130828») De gebruikersgroep REGLEMENT VAN ORDE VAN DE GEBRUIKERSGROEP

Nadere informatie

Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: OP/PROJ-00857/KK/adj/UP november 2010

Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: OP/PROJ-00857/KK/adj/UP november 2010 Winc West Brabant B.V. i.o. T.a.v. de heer F.P.J. van den Heuvel Mozartlaan 7 4837 EH BREDA Uw kenmerk Ons kenmerk: Datum: OP/PROJ-00857/KK/adj/UP-10-01707 10 november 2010 Onderwerp: Beschikking subsidie

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007 DESSUS

Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 DESSUS Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider IN.04.042 DESSUS 31-03-2008 Universiteit van Amsterdam Luca Bertolini Piet Rietveld Hoofdstuk

Nadere informatie

PROJECT INITIATION DOCUMENT

PROJECT INITIATION DOCUMENT PROJECT INITIATION DOCUMENT Versie: Datum: x.x dd-mm-jj DOCUMENTATIE Versie Naam opdrachtgever Naam opsteller Datum: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:. INHOUDSOPGAVE 1. Managementsamenvatting

Nadere informatie

Titel Projectplan Versie: 0.0

Titel Projectplan Versie: 0.0 Titel Projectplan Versie: 0.0 Bestandsnaam: Naam opdrachtgever Contactgegevens Naam projectleider Contactgegevens Projectcode [voeg relevante afbeelding in] Datum opgesteld: dd-mm-jj Voor akkoord: Datum:

Nadere informatie

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN

Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN Aanbiedingsformulier Onderwerp Participatie Stichting BioMedTech Zuid-Holland BESLUITEN behoudens advies van de Commissie voor Economische Zaken, Grondzaken, Toerisme en Parkeren, bijgaand raadsvoorstel

Nadere informatie

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016

Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projectplan POP3: Openstelling niet-productieve investeringen water Zeeland 2016 Projecttitel: 1. Aanvrager en evt Medeaanvragers Wie vragen aan en nemen eventueel deel aan het samenwerkingsverband? Beschrijf

Nadere informatie

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ

Beoordelingsformulier projectvoorstellen KFZ sformulier voor de projectvoorstellen. sformulier projectvoorstellen KFZ Callronde: Versie 14-02-13 Instelling: Naam project: 1) Algemeen Het beoordelingsformulier wordt gebruikt om de projectvoorstellen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland

Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland AANVRAAGFORMULIER: Innovatieadviesproject Aanvraagformulier voor subsidieaanvragen voor projecten gericht op het uitvoeren

Nadere informatie

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits)

Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Projectplan overzicht (deel 1)(ja, mits) Algemeen Naam umc Projectleider + email Programmalijn Werkplaats Draagt bij aan de volgende deliverables -zie programma- LUMC Tobias Bonten; t.n.bonten@lumc.nl

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem

Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April Realisatie van het Sectorloket-systeem Inlichtingenbureau Voortgangsrapportage April 2004 Realisatie van het Sectorloket-systeem Opdrachtgever: stichting Inlichtingenbureau Status Versie Datum Definitief 1.0 27 april 2004 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014

SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2014.542 RIS 274416 SUBSIDIEREGELING THE HAGUE SECURITY DELTA (HSD) STIMULERINGSFONDS DEN HAAG 2014 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Besluit: I. Vast te stellen

Nadere informatie

Voorbeeld projectplan

Voorbeeld projectplan Voorbeeld projectplan Projectplan voor project < naam > Naam project Datum Naam projectleider Naam opdrachtgever Startdatum Einddatum Doorlooptijd in weken/ maanden Datum Versie Status Auteur(s) Maak een

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 -

College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Aan Provinciale Staten, PS2008MME13-1 - PS2008MME13-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 6 mei 2008 Nummer PS : PS2008MME13 Afdeling : ECV Commissie : MME Registratienummer : 2008int221948 Portefeuillehouder : Ekkers Titel

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op de artikelen 4, 6 en 32 van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 935 3 maart 2017 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 21 februari 2017, nr. 81A700C3, tot wijziging van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Toelichting format projectplan

Toelichting format projectplan Toelichting format projectplan Algemeen Alle projecten die vallen onder het EFMZV leggen wij voor aan een adviescommissie. Deze commissie gaat de projecten rangschikken op basis van een aantal beoordelingscriteria.

Nadere informatie

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1

Ons kenmerk C220/ Aantal bijlagen 1 Directie Bestuur & Organisatie Bestuur en Veiligheid Integrale Veiligheid en Handhaving de leden van de commissie Algemeen Bestuur Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon (024) 329 91 11 Telefax

Nadere informatie

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen

Vraagspecificatie Deel A: Algemeen BRAVISSIMO Vraagspecificatie Deel A: Algemeen Het inwinnen en presenteren van reistijden en intensiteiten op geselecteerde provinciale wegen en Rijkswegen in de provincie Noord-Brabant 18 december 2006

Nadere informatie

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT

BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT VERSIE 2.0 _ SEPTEMBER 2004 BIJLAGEN DOCUMENT VOOR EEN JAARVERSLAG, EEN EINDVERSLAG EN EEN FINANCIEEL VERSLAG VAN EEN O&O-BEDRIJFSPROJECT Bischoffsheimlaan 25 B - 1000 Brussel Tel : +32 02 209 09 00 Fax

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor internationale projecten

Aanvraagformulier voor internationale projecten Aanvraagformulier voor internationale projecten Vooraf Cordaid raadt u aan om, voordat u begint met het invullen van dit formulier, na te gaan of uw project in aanmerking komt voor financiering. U kunt

Nadere informatie

Jaarrapportage Kilometerverzekeren

Jaarrapportage Kilometerverzekeren Jaarrapportage 2006 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM.04.012a Kilometerverzekeren 4 april 2007 STOK Dr D.H. van Egeraat Dr D.H. van Egeraat Hoofdstuk 1. Inhoudelijke

Nadere informatie

REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014

REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014 REGIONAAL ECONOMISCH ACTIEPROGRAMMA 2014 Versie: 6 december 2013 Pagina 1 van 6 Regionaal Economisch Actieprogramma 2014. Artikel 1. Begripsbepalingen. In deze regeling en de daarop berustende bepalingen

Nadere informatie

OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER. Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden.

OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER. Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden. LET OP! OPMERKINGEN OVER HET ALGEMENE AANVRAAGFORMULIER Op 1 oktober 2013 is de tender pilots lokale hernieuwbare energie Gelderse maat van kracht geworden. Tot 26 november 2013 hebben initiatiefnemers

Nadere informatie

STW-gebruikerscommissie

STW-gebruikerscommissie STW-gebruikerscommissie Versie: november 2013 Pagina 1 / 10 Inhoud Inhoud... 1 Inleiding... 2 Definities... 3 02. Toepasselijkheid... 3 03. Taak... 4 04. Uitvoering project... 4 05. Samenstelling... 4

Nadere informatie

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012

Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad. DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten 17-04-2012 zaak_id bericht_nummer Collegevoorstel ECONOMIE, CULTUUR EN ARBEID Reg.nr. B&W d.d. 17-04-2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Innovatieve en excellente stad DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d.

Nadere informatie

Strategische Personeelsplanning

Strategische Personeelsplanning Strategische Personeelsplanning en Onderwijslogistiek Strategische Personeelsplanning 1 Strategische Personeelsplanning / onderwijslogistiek 1.Impact van ontwikkelingen 2.Integraal plannen 3.De oplossing

Nadere informatie

Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017

Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017 Toelichting projectplan Innovatieprojecten rendementsverbetering 2017 Algemeen Alle projecten die vallen onder het EFMZV leggen wij per openstelling voor aan een adviescommissie. Deze commissie gaat de

Nadere informatie

Interregeling ecultuurprojecten

Interregeling ecultuurprojecten Interregeling ecultuurprojecten Met ingang van 15 april 2007 stimuleren de Mondriaan Stichting, het Nederlands Fonds voor de Film en het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties ook gezamenlijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 provincie Utrecht Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit formulier. De aanvragen

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004

Aanvraagformulier. Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand indieningstermijn 1 juli oktober 2004 Aanvraagformulier Voor subsidieverlening in het kader van het Innovatiebudget Werk en Bijstand 2004 indieningstermijn 1 juli 2004-1 oktober 2004 1 I. Algemene gegevens Naam_ project Naam gemeente/instantie

Nadere informatie

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en

Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en Beleidsregel MKB-Regeling Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde Management Autoriteit Noord-Nederland; gelet op de Verordening (EU) nr. 1301/2013 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen.

Alleen organisaties met een culturele doelstelling en zonder winstoogmerk kunnen een aanvraag indienen. KUNSTPARTICIPATIE: OVER DEZE SUBSIDIE Met de programmalijn Kunstparticipatie wil het Fonds de vernieuwing van het aanbod van kunstbeoefening in de vrije tijd realiseren. Daarnaast wil het bijdragen aan

Nadere informatie

GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept)

GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider GL 05.022a Prognostic Integrated Logistics (PILOT) 27 maart 2007 (concept) Technische Universiteit Delft Prof.dr.ir.

Nadere informatie

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum

Jaarrapportage 2007. Jaarrapportage 2007. PM04012B SpitsMijden. Projectnummer Projectnaam 01-04-2008. Datum Jaarrapportage 2007 Jaarrapportage 2007 Projectnummer Projectnaam Datum Penvoerder Projectleider Themaleider PM04012B SpitsMijden 01-04-2008 Rabobank Nederland Frans Glazener Dr. D. van Egeraat Hoofdstuk

Nadere informatie