Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van je Lokaal Bestuur

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van je Lokaal Bestuur"

Transcriptie

1 Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van je Lokaal Bestuur flexiko ESF: Bijdragen tot de ontwikkeling van de werkgelegenheid door het bevorderen van inzetbaarheid, ondernemerschap, aanpasbaarheid en gelijke kansen, en door het investeren in menselijke hulpbronnen (www.esf-agentschap.be)

2 Heb jij voldoende goede redenen om niet over te gaan tot een arbeids & gezinsvriendelijk sociaal beleid? Test jezelf en doorloop de -kit voor de nieuwe gemeente in 30 minuten. Dé kit voor Eerste Hulp bij KinderOpvang op maat van je lokaal bestuur. Thermometer pag2 Meet het voordeel van een sluitend systeem voor kinderopvang. Begin bij reden nummer 1. Klim op naar de voordelen. Hoe hoger je komt hoe meer de redenen financieel meetbaar worden. Geneesmiddelenvoorschrift pag7 Lukraak medicijnen voorschrijven doet een dokter gelukkig niet. Als je zonder geneesmiddelen kan genezen moet je ook niks voorschrijven. Getuigschrift Voor Verstrekte Hulp Een sluitend systeem voor kinderopvang laat zich terugverdienen. Wobbler pag9 pag10 De wobbler is het communicatieinstrument rond de beschikbaarheid van de FlexiKo-helpdesk. Je hangt de wobbler in openbare gebouwen. Pillendoosje en Bijsluiter Communiceer actief met de burger. Dit is een noodzakelijke voorwaarde. Tube zalf pag13 pag16 Registreer de gesignaleerde problemen. Het leidt tot remediering van de pijnpunten in het kinderopvangbeleid. Verbandklem Symboliseert de samenhang in het kinderopvangbeleid. Spuit pag17 pag18 De spuit symboliseert de injectie die ontstaat door het creëren van tewerkstelling.

3 Thermometer 1 Thermometer onderbenutting van het aanbod Je gemeente heeft een rijk aanbod aan dienstverlening. Het gaat om OCMW, CAW, beroeps- en andere opleidingen, inburgeringscursussen, schuldbemiddelingdiensten etc. Deze diensten staan wellicht open voor alle burgers en dus ook voor werkzoekenden. Het werkveld leert ons dat bij gebrek aan een sluitende kinderopvang niet iedereen van het aanbod kan genieten. sluitend = onmiddellijk beschikbaar én betaalbaar. Wellicht heeft je gemeente reeds een inventaris opgemaakt van het reguliere aanbod aan kinderopvang en heeft ze bijkomende initiatieven genomen zoals buitenschoolse kinderopvang. Vaak is er nog een gebrek aan flexibele opvang in het reguliere aanbod. 2 L L L J J Wat doe je met werkloze moeders die wel een opleiding willen volgen maar geen opvang vinden voor de start van de opleiding? Wat doe je met vrouwen die willen solliciteren maar voor die dag geen opvang hebben? En wat als ze dan aangeworven worden maar tussen het moment van sollicitatie en aanwerving geen opvang vinden? Tegenwoordig moet je al een kinderopvangplaats bespreken tijdens de zwangerschap wil je tijdig een oplossing vinden. Wat doe je met vreemdelingen die een integratiecursus willen volgen en op die manier hun arbeidsmarktkansen willen vergroten? Mensen in je gemeente die willen bijblijven en één of andere cursus volgen in een centrum voor basiseducatie, hebben ook behoefte aan flexibele kinderopvang? Via het sluitend maken van je kinderopvangaanbod voer je dus ook een doelgroepenbeleid. 1. onderbenutting van het aanbod

4 Thermometer 2 Thermometer onderbenutting van het aanbod Het probleem kan er één zijn van een gebrek aan informatie of een gebrek aan onmiddellijke en betaalbare opvangplaatsen. Op beide vlakken kan de gemeente, i.h.k.v. zijn Lokaal Sociaal Beleid de gaten opvullen en zo de kinderopvang sluitend maken. In Eeklo bvb. heeft de gemeente een sluitend systeem op poten gezet. 3 J J Enerzijds is er een telefonische helpdesk (bemand door een expert van de stedelijke jeugddienst) die de burger wegwijs maakt over de kinderopvangmogelijkheden in het reguliere circuit. Dit gaat over ALLE opvangmogelijkheden (crèches, onthaalmoeders, vakantieopvang, opvang zieke kinderen enz.). Daarnaast heeft de Stad een occasionele flexibele kinderopvang op poten gezet waar burgers die geen opvang gevonden hebben in het reguliere circuit, tegen een betaalbare prijs terecht kunnen zolang er geen reguliere oplossing gevonden is. De helpdesk, FlexiKo (Flexibele Kinderopvang), zoekt samen met de betrokkene naar een reguliere oplossing. Hiermee is het kinderopvangaanbod in Eeklo zo goed als sluitend. Waar vrouwen, inclusief alleenstaande moeders, zonder problemen opleidingen kunnen volgen, gaan solliciteren, met een gerust hart kunnen gaan werken wordt de feminisering van de werkloosheid tegengegaan. 1. onderbenutting van het aanbod

5 Thermometer 3 Thermometer onderbenutting interim-sector De interim-sector biedt, zij het geen definitieve, dan toch wel een tijdelijke oplossing voor werkzoekenden. Verantwoordelijken van deze sector vertellen je waarschijnlijk dat ze niet het volledige marktpotentieel kunnen aanboren, vrouwen met kinderen, en zijn dus ook vragende partij voor een sluitende kinderopvang. Interim-arbeid biedt (vooral jonge) werkzoekenden de kans om werkervaring op te doen, nog actief te zijn tussen 2 vaste jobs of als opstap naar een vaste job. 2. onderbenutting interim-sector moeilijke invulling vacatures Hetzelfde probleem stelt zich met de vacatures voor vaste jobs. Werkzoekende vrouwen voldoen misschien wel aan de gestelde kwalificaties maar stellen hun gezin voorop. Uit wetenschappelijk onderzoek (genderproject Meetjesland) blijkt dat moeders zelfs bereid zijn een lager loon te aanvaarden indien de combinatie arbeid-gezin daardoor mogelijk wordt. 3. moeilijke invulling vacatures

6 Thermometer 4 Thermometer knelpuntvacatures Volgens het Wetenschappelijk instituut WAV waren er in knelpuntenjobs verdeel over 213 knelpuntberoepen. Een knelpuntjob is een job waarvan het langer dan gemiddeld duurt om die in te vullen. Natuurlijk ligt de lage invullingsgraad niet enkel aan het gebrek aan kinderopvang. Het kan ook zijn dat voor bepaalde jobs er te weinig mensen goed gekwalificeerd zijn, er slechte omstandigheden zijn of het loon te wensen over laat. Het is wel zeker dat de werkloosheid feminiseert. In alle gemeenten zijn er meer werkloze vrouwen dan mannen alhoewel zij gemiddeld niet minder gekwalificeerd zijn. Een sluitend aanbod aan kinderopvang kan ook hier een deeloplossing zijn. 4. knelpuntvacatures

7 Thermometer 5 Thermometer meerkost voor het Lokaal Bestuur Werkloosheid kost niet enkel geld aan de hogere overheden maar ook aan de lokale besturen. Denken we maar aan de kosten voor het bestaansminimum. het begeleidend personeel bij OCMW. de minder inkomsten wat betreft gemeentebelastingen (werklozen betalen minder of helemaal geen gemeentebelastingen). minder inkomsten voor de plaatselijke economie (werklozen hebben immers minder besteedbaar inkomen dat vooral de plaatselijke economie ten goede komt) enz. 6 De Lokale Overheid heeft de taak om een evenwichtige samenleving te creëren waarin iedereen kan participeren. Hiervoor is het van belang dat je gemeente een voldoende groot financieel draagvlak heeft. Op de CD-ROM in bijlage zal je zien dat het sluitend maken van het kinderopvangaanbod niet zo duur is als je wel zou denken. De kosten-batenanalyse van het experiment in Eeklo was positief, waardoor de Stad het experiment heeft omgezet in een regulier beleid. 5. meerkost voor het Lokaal Bestuur

8 Geneesmiddelenvoorschrift 1 Geneesmiddelenvoorschrift 7 Lukraak medicijnen voorschrijven doet een dokter gelukkig niet. Als je zonder geneesmiddelen kan genezen moet je ook niks voorschrijven. Dit voorschrift is dus gerelateerd aan jouw thermometer. Hierin maakte je kennis met de doelgroepen die je wil bedienen. Voorbeelden van doelgroepen die je eventueel wil bedienen zijn: J Alle burgers met een vraag over kinderopvang. J Werkzoekende vrouwen die willen solliciteren of een opleiding volgen maar niet (tijdig) opvang vinden. J Vrouwen die een interim-job willen doen. J Vrouwen die worden aangeworven maar tussen het moment van sollicitatie en aanwerving geen opvang vinden. J Mensen die een cursus in een Centrum basiseducatie willen volgen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt willen verhogen of gewoon willen bijblijven en hun arbeidsmarktwaarde bestendigen. J Nieuwkomers die een inburgeringstraject volgen J Werknemers wiens reguliere opvang tijdelijk niet beschikbaar is wegens ziekte, jaarlijkse sluiting enz. J Werknemers die werk moeten verletten wegens een ziek kind en niet tijdig een opvang vinden bij de mutualiteiten. J Mensen die bvb. een schuldbemiddelingsgesprek moeten voeren met het OCMW of CAW maar dit moeilijk kunnen omdat ze dan hun kind(eren) moeten meenemen op gesprek. J Zelfstandigen die occasioneel kinderopvang nodig hebben wegens bvb. een ziek kind. J Andere doelgroepen die je belangrijk vindt.

9 Geneesmiddelenvoorschrift 2 Geneesmiddelenvoorschrift 8 Probeer (via de helpdesk) altijd eerst een opvang te vinden in het reguliere circuit. Wat je als beleidsmaker doet is het kinderopvanglandschap sluitend maken. Je bent dus een noodoplossing. Op die manier blijven de kosten beperkt en heb je er een zeer belangrijke dienstverlening bij die je meer zal opbrengen dan wat ze je kost. Je krijgt daarover meer info op de CD- ROM. Je kan ook overleggen met de projectcoördinator diversiteit van de SERR of RESOC. SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde Oostveldstraat Eeklo tel of mail naar N a a m e n v o o r n a a m v a n d e v o o r s c h r i j v e r specialist genderrendement DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: naam en voornaam De nieuwe manager van de rechthebbende:... V o o r b e h o u d e n a a n h e t v e r p a k k i n g s v i g n e t Product uitgegeven door firma gendervriendelijke bazen krijgen meer gedaan Aan de nieuwe manager wordt voorgesteld om te zoeken naar een mix op maat van de hiernavolgende uitgeteste recepten. Meer informatie over de verschillende recepten kan je vinden op S t e m p e l v a n d e v o o r s c h r i j v e r SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde Oostveldstraat Eeklo D a t u m e n h a n d t e k e n i n g v a n d e v o o r s c h r i j v e r Projectontwikkelaar diversiteit u i t v o e r b a a r v a n a f v o o r n o e m d e d a t u m o f v a n a f : Zo snel mogelijk... G E N E E S M I D D E L E N V O O R S C H R I F T

10 Getuigschrift Getuigschrift 9 Bij een getuigschrift krijg je geld terug van de mutualiteit. Ons getuigschrift staat symbool voor J het feit dat een back-up systeem voor kinderopvang rendeert. De inspanningen die je doet hebben een terugverdieneffect. J De prijs die je aanrekent indien je voor een back-up systeem voor kinderopvang zorgt. Deze mag niet te hoog liggen zodat de doelgroepen ze nog kunnen betalen en aldus werkloosheidsvallen te vermijden. J de kosten die door de gebruiker kunnen worden gerecupereerd zoals bvb. de toelage die de VDAB verstrekt aan werklozen die een opleiding volgen. J de eventuele fiscale aftrekbaarheid. AAN TE VULLEN DOOR DE GERECHTIGDE HIERNA INVULLEN OF KLEEFBRIEFJE AANBRENGEN Naam en voornaam van de gerechtigde/patiënt:... De... nieuwe manager Verzekeringsnemer:... Module gezinsvriendelijk ondernemen Inschrijvingsnummer: Terugverdieneffect... TVE Adres van de gerechtigde: GETUIGSCHRIFT VOOR VERSTREKTE HULP IN TE VULLEN DOOR DE VERSTREKKER Naam en voornaam van de patiënt:... De nieuwe manager Gerechtigde - Echtgenote - Kind - Ascendent (1) Raadpleging - Bezoek (2) Datum:... Nomenclatuur nr:... Reiskosten:... Andere verstrekkingen (2) Datum Nomenclatuur Voorbehouden aan Onderneming Datum nomenclatuur Voorbehouden aan Onderneming Fase 1 wervingsreserve geschatte TVE Fase 2 anti arbeidsverzuim geschatte TVE Fase 3 anti stress geschatte TVE Fase 4 diversitetit geschatte TVE (2) Voorgeschreven door: SERR... Meetjesland, Leiestreek en Schelde (Naam en voornaam) op datum van:... /... Projectontwikkelaar /... Diversiteit R.I.Z.I.V - identificatienummer van de voorschrijver. Laboratorium of apparatuur of dienst: erkend onder nummer: Datum van ontvangst van het voorschrift :... /... /... Bedrijf is in opleiding / terugverdienfase (1): Fase van het traject: Dienst: (1) Schrappen van niet past. (2) De niet gebruitkte vakken doorhalen. Identificatie van de verstrekker: Bedrag M.B Datum:... Handtekening van de verstrekker. O N T V A N G S T B E W I J S Datum:... Handtekening van de verstrekker. In te vullen door de nieuwe manager na Ontvangen de som van:... doorlopen van traject

11 Wobbler 1 Wobbler de wobbler is de communicatietool van de FlexiKo-helpdesk Vermeld minstens: telefoonnummer waarnaar burgers kunnen bellen. de doelgroepomschrijving. eventueel de prijs. het logo van de dienst, bvb. OCMW, gemeente, Jeugddienst, die de helpdesk bemant. 10 In bijlage vind je een miniversie van de wobbler. In de realiteit is de wobbler veel groter. De afmetingen zijn 50 cm x 50 cm x 50 cm. Overal waar de wobbler hangt, ziet de burger dat hij daar terecht kan voor hulp rond kinderopvang. De diensten (bvb. sociale diensten van gemeente/ocmw, jeugddiensten, werkwinkel, derden, mutualiteiten...) waar de wobbler hangt verbinden zich ertoe dat voor iedere vraag rond kinderopvang, ze contact opnemen met de helpdesk en het probleem van de klant voorleggen. Uit het experiment in Eeklo blijkt dat de wobbler drempelverlagend werkt. Sociale diensten kennen dikwijls hun klanten al en hebben er een vertrouwensrelatie mee. Klanten kunnen er in vertrouwen hun problemen bespreken. Vooral voor laaggeschoolden (die misschien hun kinderopvangprobleem telefonisch niet zo goed kunnen verwoorden) is dit belangrijk. Maar ook voor de diensten zelf is dit een belangrijk instrument. Wanneer bvb. een OCMW een alleenstaande moeder aan het werk wil helpen via een art. 60, dan kan de begeleider direct bellen naar de FlexiKo-helpdesk om een oplossing te zoeken voor het probleem. Hetzelfde geldt voor de Lokale Werkwinkel, centra basiseducatie, onthaalbureau, wijkcentra enz.

12 Wobbler 2 Wobbler de wobbler is de communicatietool van de FlexiKo-helpdesk Je kan gepersonaliseerde wobblers maken. Onze wobblers werden gemaakt door communicatiebureau Contactpersoon Greet Franckaert Buffelstraat Gent tel 09/ gsm 0589/ Voor meer info kan je ook terecht bij de projectontwikkelaar van SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde Oostveldstraat Eeklo tel of mail naar

13 Wat is FlexiKo? FlexiKo FlexiKo surf jij mee naar 12 Hét bemiddelingsinstrument tussen de vraag en het aanbod op het vlak van kinderopvang. Hét beleidsinstrument voor de gemeente om te komen tot een sluitend kinderopvanglandschap voor de burger. Met meet je de sterkte & zwaktes van uw kinderopvanglandschap. Een technisch instrument dat consulteer baar is via het internet. Om dit instrument gepersonaliseerd te kunnen gebruiken dient u wel een aparte gebruikersnaam en wachtwoord aan te vragen. Dit kan telefonisch bij de vzw Werkwijzer op of per naar Wie is FlexiKo? Deze databank werd ontwikkeld dankzij de steun van het ESF en VESOC in het project zorgondersteuning als brug naar de arbeidsmarkt. Het product kwam tot stand door de samenwerking van het RESOC Meetjesland, Leie en Schelde en de vzw Werkwijzer en werd gesponsord door Himschoot Consulting in het project Munici. Dankzij de ESF-steun kan deze toepassing gratis ter beschikking worden gesteld van iedereen die met kinderopvang bezig is. Flexiko is gestart in de streek van Gent, Eeklo en Maldegem met reeds verrassende realisaties. flexiko

14 Pillendoosjes Pillendoosjes -muntjes voor de burger Het pillendoosje gevuld met muntjes vormt het communicatiemiddel voor de burger. In het pillendoosje zit een bijsluiter waarop de dienstverlening staat beschreven. Je vindt deze bijsluiter verder in deze -kit terug. 13 Er kunnen doosjes muntjes gelegd worden op plaatsen waar de doelgroepen veel komen. We denken hierbij aan de Lokale Werkwinkel, het PWA, sociale diensten van gemeenten en OCMW, derdenorganisaties die met de doelgroepen werken... Werkwijzer vzw Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Deze dienstverlening is verkrijgbaar tegen een betaalbare en sociale prijs. U kan zo vaak als nodig gebruiken in functie van een blijvend resultaat. Bewaar deze bijlsluiter zorgvuldig. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw PWA dienst als u bijkomende informatie wenst. BENAMING: Eerste Hulp bij Kinderopvang SAMENSTELLING: opvang van zieke en andere kinderen aan een betaalbare prijs. Vraag inlichtingen op de personeelsdienst over de mogelijkheden van crisisopvang, vakantie-opvang, opvang van zieke kinderen, glijdende uren, vakantieplanning e.d.m. TOEDIENINGSVORM EN INHOUD: hangt af van de mogelijkheden in en buiten het bedrijf. Bel naar de FlexiKo-foon (0499/ ) voor de mogelijkheden buiten het bedrijf. Voor de de interne mogelijkheden kan je de personeelsdienst contacteren. REGISTRATIEHOUDER: Stad Eeklo IN HET REGISTER INGESCHREVEN ONDER: kindvriendelijke Stad EIGENSCHAPPEN EN WERKING: zoekt met jou naar een passende oplossing en kan inlichtingen verschaffen m.b.t. crisisopvang, vakantie-opvang, opvang zieke kinderen etc. Bel naar of maak een afspraak met je personeelsdienst. TE GEBRUIKEN BIJ: een onaangenaam gevoel over de mogelijkheid je werk en je gezinsleven te combineren WAARSCHUWINGEN EN BIJZONDERE VOORZORGEN: geef een goed overzicht aan de personeelsdienst van je mogelijke problemen op het vlak van kinderopvang INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE BEDIENEN: : geeft je een gerust gevoel waardoor je bekwaamheid om rustig te werken verhoogt HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL: dit medicijn heeft een preventieve en relaxerende werking, dus maak er gebruik van! TOEDIENINGSWEG EN TOEDININGSWIJZE: telefoneer naar het FlexiKo nummer of loop langs bij de personeelsdienst die je verder zullen helpen GEWENSTE EFFECTEN: u hoeft zich geen zorgen te maken over problemen thuis. Werk kan nu gecombineerd worden met zorg MAATREGELEN BIJ OVERDOSERING: het is aan te raden dat beide partners die een zorgfunctie hebben het medicijn innemen WIJZE VAN BEWAREN EN HOUDBAARHEID: onbeperkt houdbaar DATUM LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER: 15 september 2006 FlexiKO contactpunt

15 - suggesties Bijsluiter 1 Bijsluiter BENAMING: Eerste Hulp bij KinderOpvang. SAMENSTELLING: geef hier aan welke service het Lokaal bestuur aanbiedt. Dit kan een FlexiKo-helpdesk zijn (telefonische helpdesk waar de burger terecht kan voor al zijn vragen inzake kinderopvang) en/of een back-up systeem (bvb. gegarandeerde betaalbare opvang voor bepaalde doelgroepen). 14 Dit kan gaan om mensen die een opleiding of inburgeringscursus willen volgen, willen gaan solliciteren, werk willen aanvaarden maar geen onmiddellijke kinderopvang vinden. Deze mensen kunnen dan terecht in het back-up systeem van de gemeente tot een reguliere oplossing is gevonden. Het back-up systeem kan ook opengesteld worden voor werknemers waarvan bvb. de onthaalmoeder ziek is of voor zieke kinderen indien het reguliere aanbod niet dekkend is. Een methode om zo n back-up systeem op te zetten vind je terug op de CD-ROM. TOEDIENINGSVORM EN INHOUD: geef hier het telefoonnummer en bereikbaarheid van de helpdesk en uitleg over het functioneren ervan. Voor welke vragen kan de burger hier terecht? REGISTRATIEHOUDER: vul hier de naam van je gemeente in. IN HET REGISTER INGESCHREVEN ONDER: kindvriendelijke gemeente of andere slogan. EIGENSCHAPPEN EN WERKING: zoekt met jou naar een passende oplossing voor je kinderopvangproblemen en kan inlichtingen verschaffen m.b.t. de reguliere opvang, crisisopvang, vakantieopvang, opvang zieke kinderen enz. Bel naar het vermelde telefoonnummer.

16 Bijsluiter 2 Bijsluiter 15 TE GEBRUIKEN BIJ: occasionele, flexibele nood aan betaalbare kinderopvang. Als je wil solliciteren, een opleiding volgen, een cursus in het Centrum Basiseducatie wil volgen, een inburgeringcursus wil volgen, naar een schuldbemiddelingsgesprek moet, werk hebt maar in al deze gevallen moeilijkheden hebt om kinderopvang te vinden. Als je kinderopvang hebt maar deze tijdelijk niet beschikbaar is. Je een ziek kind hebt en geen opvang vindt in het reguliere circuit. WAARSCHUWINGEN EN BIJZONDERE VOORZORGEN: probeer eerst zelf een oplossing te vinden voor je kinderopvangprobleem. Vind je die niet, leg dan het probleem duidelijk uit aan de helpdesk. INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE BEDIENEN: geeft je een gerust gevoel waardoor je bekwaamheid om rustig te werken verhoogt. HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL: dit medicijn heeft een preventieve en relaxerende werking, dus maak er gebruik van! TOEDIENINGSWEG EN TOEDIENINGSWIJZE: telefoneer naar het FlexiKo-nummer + het vermelde telefoonnummer. GEWENSTE EFFECTEN: je hoeft zich geen zorgen te maken over problemen thuis. Werk en/of opleiding kan nu gecombineerd worden met zorg. MAATREGELEN BIJ OVERDOSERING: het is aan te raden dat beide partners, die een zorgfunctie hebben, het medicijn innemen. WIJZE VAN BEWAREN EN HOUDBAARHEID: onbeperkt houdbaar. DATUM LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER:

17 Tube zalf Tube zalf inventariseer je kinderopvangmogelijkheden met de online tool De tube zalf symboliseert de applicatie om jouw kinderopvangbeleid sluitend te maken. 16 Zalf wordt plaatselijk gebruikt daar waar een wonde is. Zo is het ook met het kinderopvanglandschap. Het experiment in Eeklo leerde dat vele besturen niet precies weten waar het schoentje knelt. Het is van horen zeggen. Gemeenten die het Lokaal Sociaal Beleid en de principes van het Sociaal Huis ernstig nemen zullen de nood voelen om alle problemen inzake kinderopvang (en alle daarmee in verband staande gesignaleerde problemen) op een eenvoudige maar efficiënte manier te registreren. De applicatie, een online tool, is uiterst gebruiksvriendelijk. U kunt er het lokale kinderopvanglandschap in inventariseren, het aantal openstaande plaatsen in registreren, gegevens over klanten in opnemen, statistieken trekken en nog veel meer. Op die manier kan je als beleidsmaker in een oogwenk de resultaten van jouw beleid maar ook de zwarte vlekken zien. Het is dan aan jou om te remediëren en de zalf op de juiste plaats te smeren. Kinderopvangbeleidzalf bevat waardevolle informatie over alle mogelijkheden in het lokale kinderopvanglandschap Enkel uitwendig aanbrengen op de zwakke aangetaste plaats e 50 ml

18 Verbandklem Verbandklem de samenhang van je kinderopvangbeleid De verbandklem symboliseert de samenhang van je kinderopvangbeleid. Beschouw je kinderopvangbeleid als een privaat-publieke samenwerking ten voordele van de burger. Doelsteliing moet zijn om het kinderopvangaanbod sluitend te maken. 17 Uit de inventaris die je heeft gemaakt met behulp van de databank blijkt dat het private initiatief al heel wat doet. Je hebt ook de gaten ontdekt. Wanneer je beide systemen naadloos op elkaar kan aansluiten zijnde de FlexiKofoon en een back-up systeem, verdien je het label van kindvriendelijke gemeente.

19 Spuit Spuit 18 De spuit symboliseert de injectie die ontstaat door het creëren van tewerkstelling i.h.k.v. het lokaal sociaal beleidsplan en betekent een nieuwe impuls voor het PWA of andere buurt- en nabijheidsdiensten. Het back-up systeem voor betaalbare en beschikbare kinderopvang voor doelgroepen wordt aangeboden door de gemeente, OCMW of jeugddienst. Het is bedoeld voor mensen die een opleiding of inburgeringscursus willen volgen, willen gaan solliciteren, werk willen aanvaarden maar geen onmiddellijke kinderopvang vinden. Deze mensen kunnen dan terecht in het back-up systeem van de gemeente tot een reguliere oplossing is gevonden. Het back-up systeem kan daarbij helpen. creëren van tewerkstelling-een nieuwe impuls voor het pwa of andere diensten tewerkstelling Het back-up systeem kan ook opengesteld worden voor werknemers met onvoorziene nood naar flexibele kinderopvang. De onthaalmoeder is ziek is of het reguliere aanbod voldoet niet voor zieke kinderen. De methodiek om een back-up systeem op te zetten vind je terug op de CD-ROM. In het experiment in Eeklo is het beleid zeer begaan met de verminderde taken van het PWA. Daarom werden een aantal PWA ers opgeleid om te functioneren in de flexibele kinderopvang - Schatjeseiland Eeklo. Het werd een groot succes. Meer info hierover vindt je ook op de CD-ROM.

20 19 Overtuigd? Praat erover met je projectontwikkelaar. Wil je nog meer informatie? Raadpleeg de bijgeleverde Cd-rom. Wil je aan de slag Het concept van deze communicatietools - pillendoosjes, wobblers, gebruiksaanwijzingen e.a. zijn eigendom van de vzw Werkwijzer. Zij worden gratis ter beschikking gesteld. Voor meer info neem contact op met SERR Meetjesland, Leiestreek en Schelde Oostveldstraat Eeklo tel meerkost voor Lokaal Bestuur 3. moeilijke invulling vacatures 4. knelpuntvacatures 1. onderbenutting van het aanbod 2. onderbenutting interimsector Werkwijzer vzw Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Deze dienstverlening is verkrijgbaar tegen een betaalbare en sociale prijs. U kan zo vaak als nodig gebruiken in functie van een blijvend resultaat. Bewaar deze bijlsluiter zorgvuldig. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw PWA dienst als u bijkomende informatie wenst. BENAMING: Eerste Hulp bij Kinderopvang SAMENSTELLING: opvang van zieke en andere kinderen aan een betaalbare prijs. Vraag inlichtingen op de personeelsdienst over de mogelijkheden van crisisopvang, vakantie-opvang, opvang van zieke kinderen, glijdende uren, vakantieplanning e.d.m. Naam en voornaam van de voorschrijver specialist genderrendement TOEDIENINGSVORM EN INHOUD: hangt af van de mogelijkheden in en buiten het bedrijf. Bel naar de FlexiKo-foon (0499/ ) voor de mogelijkheden buiten het bedrijf. Voor de de interne mogelijkheden kan je de personeelsdienst contacteren. DOOR DE VOORSCHRIJVER IN TE VULLEN: naam en voornaam De nieuwe manager van de rechthebbende:... Voorbehouden aan het verpakkingsvignet REGISTRATIEHOUDER: Stad Eeklo IN HET REGISTER INGESCHREVEN ONDER: kindvriendelijke Stad Product uitgegeven door firma gendervriendelijke bazen krijgen meer gedaan EIGENSCHAPPEN EN WERKING: zoekt met jou naar een passende oplossing en kan inlichtingen verschaffen m.b.t. crisisopvang, vakantie-opvang, opvang zieke kinderen etc. Bel naar of maak een afspraak met je personeelsdienst. Aan de nieuwe manager wordt voorgesteld om te zoeken naar een mix op maat van de hiernavolgende uitgeteste recepten. Meer informatie over de verschillende recepten kan je vinden op Stempel van de voorschrijver TE GEBRUIKEN BIJ: een onaangenaam gevoel over de mogelijkheid je werk en je gezinsleven te combineren WAARSCHUWINGEN EN BIJZONDERE VOORZORGEN: geef een goed overzicht aan de personeelsdienst van je mogelijke problemen op het vlak van kinderopvang INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE BEDIENEN: : geeft je een gerust gevoel waardoor je bekwaamheid om rustig te werken verhoogt Datum en handtekening van de voorschrijver Schelde SERR Meetjesland, Leiestreek en Projectontwikkelaar diversiteit Oostveldstraat Eeklo uitvoerbaar vanaf voornoemde datum of HOE GEBRUIKEN EN HOEVEEL: dit medicijn heeft een preventieve en relaxerende werking, dus maak er gebruik van! vanaf: Zo snel mogelijk... TOEDIENINGSWEG EN TOEDININGSWIJZE: telefoneer naar het FlexiKo nummer of loop langs bij de personeelsdienst die je verder zullen helpen GENEESMIDDELENVOORSCHRIFT GEWENSTE EFFECTEN: u hoeft zich geen zorgen te maken over problemen thuis. Werk kan nu gecombineerd worden met zorg MAATREGELEN BIJ OVERDOSERING: het is aan te raden dat beide partners die een zorgfunctie hebben het medicijn innemen publiek- private samenwerking WIJZE VAN BEWAREN EN HOUDBAARHEID: onbeperkt houdbaar Kinderopvangbeleidzalf bevat waardevolle informatie over alle mogelijkheden in DATUM LAATSTE BIJWERKING VAN DE BIJSLUITER: 15 september 2006 het lokale kinderopvanglandschap Enkel uitwendig aanbrengen op de zwakke aangetaste plaats tewerkstelling e 50 ml FlexiKO contactpunt

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

De ziekteverzekering. in een notendop

De ziekteverzekering. in een notendop De ziekteverzekering in een notendop Inhoud Vooraf VOORAF GELUKKIG IS ER DE SOCIALE ZEKERHEID Een duik in het verleden Hoe zit de sociale zekerheid in elkaar? De principes van de sociale zekerheid DE ZIEKTEVERZEKERING

Nadere informatie

HANDBOEK SOLLICITEREN

HANDBOEK SOLLICITEREN HANDBOEK SOLLICITEREN Handboek solliciteren van HLS Personeelsdiensten Inhoud Hoofdstuk 1: Hoofdstuk 2: Hoofdstuk 3: Hoofdstuk 4: Hoofdstuk 5: Hoofdstuk 6: Hoofdstuk 7: Hoofdstuk 8: Wat zijn mijn sterke

Nadere informatie

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken

Vrijwilligers zoeken. Vacature opmaken. Wat? Hoe? Stap 1: Denken Vrijwilligers Vrijwilligers zoeken Vacature opmaken Wat? Een vacature helpt je om goed te verwoorden waarvoor je een vrijwilliger zoekt, wat die vrijwilliger moet kunnen en wanneer die beschikbaar moet

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet

Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Stichtend lid VLAAMS PATIËNTENPLATFORM Lid ENFA (European Network of Fibromyalgia Associations) Lid van ReumaNet Secretariaat: Impulsstraat 6 C 2220 Heist-op-den-Berg Tel: 015/25.33.19 Fax: 015/23 33 38

Nadere informatie

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status

Fit in joen ooft. Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status ( ( Fit in joen ooft Inspiratie om de geestelijke gezondheid te bevorderen bij mensen met een lage sociaal-economische status (2) i Inhoudstafel (3) 1. Ontstaan van deze inspiratiekit 5 1.1. Inleiding

Nadere informatie

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening

Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Wat nu (gedaan?) Solliciteren met een chronische ziekte of aandoening Op zoek naar een job die bij je past Een slim curriculum vitae en goed voorbereid naar het sollicitatiegesprek Ondersteunende maatregelen

Nadere informatie

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past.

Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Ik weet wat ik kan en ik zoek werk! Stap voor stap vind ik de job die bij mij past. Projectmedewerker GO!: Hilde Pauwels, SBSO De Mast Kasterlee/Merksplas Ontwerp en lay-out: www.sigmund.be Druk: Meeus,

Nadere informatie

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat?

Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? uwv.nl werk.nl Ik krijg een WGA-uitkering Wat betekent dat? Wat u moet weten als u een WGA-uitkering krijgt Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw

Nadere informatie

Handleiding voor de leerkracht

Handleiding voor de leerkracht Handleiding voor de leerkracht ASO BSO TSO KSO Wijs! aan t werk (WAW) www.wijsaantwerk.be WAW is een project in het kader van het partnerschap Gent, stad in werking, gerealiseerd door Het Beroepenhuis

Nadere informatie

de start van een loopbaan

de start van een loopbaan de start van een loopbaan Binnenkort loopt het laatste schooljaar ten einde en behaal jij een diploma. Alvast gefeliciteerd! Het is een belangrijke stap in jouw leven, het belang ervan is immers niet te

Nadere informatie

Maak werk van mantelzorg

Maak werk van mantelzorg Advies financiering re-integratieactiviteiten mantelzorgers Maak werk van mantelzorg December 12 De ontwikkeling van dit document is tot stand gekomen mede dankzij Instituut Gak Auteur: Stichting Werk&Mantelzorg

Nadere informatie

Publiekstekst Wet investeren in jongeren

Publiekstekst Wet investeren in jongeren Publiekstekst Wet investeren in jongeren Juni 2009 Deze publicatie is gemaakt door Stimulansz in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Stimulansz spreekt haar dank uit aan alle

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

KADER EN RANDVOORWAARDEN:

KADER EN RANDVOORWAARDEN: SVK DE POORT VZW DAMASTWEVERSSTRAAT 3 8500 KORTRIJK INTERN HUURREGLEMENT DEEL 1 : VAN INSCHRIJVEN TOT TOEWIJZEN KADER EN RANDVOORWAARDEN: Het intern huurreglement is openbaar en kan dus door iedereen worden

Nadere informatie

Een WW-uitkering, en nu?

Een WW-uitkering, en nu? uwv.nl werk.nl Een WW-uitkering, en nu? Wat u moet weten als u een WW-uitkering krijgt Meer informatie? Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/werkloos.

Nadere informatie

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie over de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). Inhoud. 1 Inleiding. 3 2 Het wettelijk kader en uw mogelijkheden. 5 2.1 U heeft verschillende mogelijkheden om de financiële risico s van arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern

Vrijwilligersbeleid ContourdeTwern ContourdeTwern Colofon ContourdeTwern Spoorlaan 444, 5038 CH Tilburg 013 583 99 99 December 2013 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Werken met vrijwilligers 5 2. Binnenkrijgen van vrijwilligers; werving en selectie

Nadere informatie

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag

Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Gastouderopvang en kinderopvangtoeslag Risico s op misbruik en oneigenlijk gebruik Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 1 september 2008 Ministerie van Sociale

Nadere informatie

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN!

OPLEIDING MAAK ER WERK VAN! Waar staat mijn bedrijf op vlak van opleiding? Hoe overtuig ik mijn werkgever én collega s van het belang van opleiding? Wat zijn de wettelijke bepalingen in verband met opleiding? Wat is een opleidingsplan

Nadere informatie

langer gemotiveerd en productief aan de slag

langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag langer gemotiveerd en productief aan de slag praktische tools voor een duurzaam HR-beleid een product ontwikkeld door in samenwerking met met de steun van

Nadere informatie

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering.

De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. De verschillende mogelijkheden om als onthaalouder van start te gaan. Een kritische en praktische benadering. Studiegebied Sociaal Agogisch Werk Opleiding Sociaal Werk Optie Maatschappelijke Advisering

Nadere informatie

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004

Colofon. Ontwerp en druk: Grafisch Buro Bis, De Paepestraat 6, 2200 Herentals, info@grafischburobis.be, www.grafischburobis.be. Uitgave: November 2004 Colofon Samenstelling: Werkgroep Compas: Myriam Heeremans, projectontwikkelaar STC-Mechelen, Hendrik Consciencestraat 5, 2800 Mechelen, myriamheeremans@stcmechelen.be Inge Croes, projectontwikkelaar STC-Limburg,

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Werk aan de winkel in Brussel

Werk aan de winkel in Brussel Dossier Opleiding en werk Werk aan de winkel in Brussel nr 203 Oktober- december 2013 WAT LEES JE IN DEZE KATERN? Tracé Brussel laat je via deze katern kennis maken met de Nederlandstalige socio-professionele

Nadere informatie

Een klare kijk op competentiemanagement

Een klare kijk op competentiemanagement Een klare kijk op competentiemanagement Deel 2 Opleidingsplan 1. Inleiding Nu we in Deel 1 de leerkansen die je als werknemer in je job hebt, in kaart gebracht hebben, bekijken we die zaken in dit deel

Nadere informatie

Werken aan werk. RoSa. Uitgelezen, jg. 9, nr. 3. Vrouwen maken plannen. 1

Werken aan werk. RoSa. Uitgelezen, jg. 9, nr. 3. Vrouwen maken plannen. 1 Werken aan werk Cijfers in verband met de beroepsactiviteit van de Vlaamse bevolking tonen aan dat laaggeschoolde vrouwen tussen 25 en 64 jaar het minst actief zijn op de arbeidsmarkt. Maar liefst 60.2%

Nadere informatie

Hier kan je steeds terecht

Hier kan je steeds terecht Hier kan je steeds terecht ACV in je buurt ACV-Jongeren Postbus 10, 1031 Brussel www.acv-jongeren.be 02/246.32.33 (of.34) jongeren@acv-csc.be CM in je buurt Postbus 40, 1031 Brussel www.cm.be schoolverlaters@cm.be

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie