Inspectierapportage Wet BAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapportage Wet BAG"

Transcriptie

1 Inspectierapportage Wet BAG Gemeente Teylingen Datum inspectie : 13 mei 2014 Naam inspectie-instelling : DEKRA Certification b.v. Naam leadauditor : De heer drs M.B.H. IJpelaar RE CEH CISA Eventuele andere auditoren : Mevrouw drs. S. Griffioen Review door : De heer A. Diedering (technical manager) Datum review : 20 mei 2014 ersie : 1.0 (definitief) Datum rapport : 25 juni 2014 Projectnummer :

2 INHOUD 1 INLEIDING DE WET BASISREGISTRATIES ADRESSEN EN GEBOUWEN (BAG) KWALITEIT EREIST WETTELIJK ERPLICHT PERIODIEK INSPECTIEONDERZOEK COPYRIGHTERKLARING GEGEENS SAMENATTING... 8 Bijlage: Overzicht verificatiepunten BAG-inspectie Inspectierapport Wet BAG gemeente Teylingen definitief (1.0) Pagina 2 van 8

3 1 Inleiding Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Teylingen bij hun gemeente op 13 mei 2014 uitgevoerde inspectie naar de uitvoering van de verplichtingen op grond van de Wet- en regelgeving voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het inspectieonderzoek is uitgevoerd door DEKRA Certification b.v. 1.1 De Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) Op 1 juli 2009 is de Wet BAG in werking getreden (Stb. 2009, 257). De wet regelt het instellen van een basisregistratie adressen (bestaande uit een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie) en een basisregistratie gebouwen (bestaande uit een gebouwenregister en een geautomatiseerde gebouwenregistratie). De BAG maakt deel uit van het stelsel van basisregistraties dat bedoeld is om de informatiehuishouding van de overheid te verbeteren ter verhoging van de kwaliteit van de besluitvorming, de verbetering van de dienstverlening en de vermindering van bestuurlijke en administratieve lasten. B&W zijn op grond van de wet verplicht bepaalde brondocumenten in te schrijven in het adressenregister dan wel het gebouwenregister en een aantal gegevens die deze documenten bevatten op te nemen in de adressenregistratie dan wel de gebouwenregistratie. Bestuursorganen worden verplicht om de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen authentieke gegevens bij het vervullen van hun publiekrechtelijke taak te gebruiken. erder zijn afnemers verplicht om de door hen gesignaleerde mogelijke onjuistheden in deze authentieke gegevens terug te melden aan de houder van de basisregistratie zodat deze onderzoek kan doen naar de vermeende onjuistheden. De wet voorziet daarnaast in een centrale ontsluiting voor afnemers van de gegevens die zijn opgenomen in alle afzonderlijke gemeentelijke registraties via een Landelijke oorziening (L) BAG. Deze L BAG wordt beheerd door het Kadaster. 1.2 Kwaliteit vereist Gezien het infrastructurele karakter van de BAG en de gebruiksplicht van de daarin opgenomen authentieke gegevens voor afnemers wordt aan de basisregistraties een groot aantal kwaliteitseisen gesteld. Deze kwaliteitseisen zijn opgenomen in de wet, het bijbehorende Besluit BAG (Stb. 2009, 133) en de bijbehorende Regeling BAG. De BAG moet (net als de andere basisregistraties binnen het stelsel van basisregistraties) verplicht worden gebruikt door de afnemers bij het uitoefenen van publiekrechtelijke taken. Dit betekent dat afnemers, zonder nader onderzoek, kunnen uitgaan van de juistheid van de in een basisregistratie opgenomen gegevens. Ze moeten er dus op kunnen vertrouwen dat de gegevens in de basisregistraties van een hoog kwaliteitsniveau zijn. Een goede kwaliteit van de gegevens bevordert het vertrouwen dat afnemers hebben in een registratie en daarmee ook de motivatie om die gegevens te gebruiken. Bovendien is een hoge kwaliteit van groot belang om te voorkomen dat onjuiste gegevens doorwerken binnen een groot aantal andere registraties. Om een hoog kwaliteitsniveau te bereiken zijn er in het systeem van de basisregistraties verschillende kwaliteit bevorderende maatregelen voorzien. Inspectierapport Wet BAG gemeente Teylingen definitief (1.0) Pagina 3 van 8

4 Daarbij kan in hoofdlijnen het volgende onderscheid worden gemaakt: maatregelen gericht op een goede inwinning van gegevens, het gebruiken van brondocumenten en het gebruiken van gegevens uit andere basisregistraties (maatregelen aan de bronkant ); maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het verwerkingsproces goed verloopt (zoals de mogelijkheid voor het uitvoeren van ambtshalve correcties en het stellen van termijnen waarbinnen brondocumenten in het register moeten zijn ingeschreven, gegevens in de registratie moeten zijn verwerkt en aangeleverd zijn aan de L BAG); maatregelen die ervoor zorgen dat de kwaliteit gewaarborgd blijft en onjuistheden die tijdens het gebruik van gegevens aan het licht komen bij de beheerder van de registratie terecht komen en daar onderzocht worden (via maatregelen als een terugmeldplicht van mogelijke onjuistheden door afnemers en een correctierecht voor belanghebbenden). Daarnaast is een aantal kwaliteit bevorderende maatregelen rechtstreeks verwerkt in het systeem van de registraties. Zo moet de inhoud van de BAG, voor zowel bronhouders als afnemers, volstrekt eenduidig en helder zijn. Om die reden is een beschrijving van de inhoud van de registratie vastgelegd in een bij de Regeling BAG vastgestelde gegevenscatalogus en is voor de uitvoeringspraktijk een objectenhandboek opgesteld om het bereik van de in de registratie opgenomen objecten te verhelderen. 1.3 Wettelijk verplicht periodiek inspectieonderzoek Naast de eigen interne beheersingsmaatregelen voor het adequaat uitvoeren van de verantwoordelijkheden rondom basisregistraties is, in art. 42 van de wet, geregeld dat B&W eens per drie jaar de uitvoering van deze regelgeving laten controleren door één van de bedrijven, die zijn geaccrediteerd om deze controle uit te voeren. De leidraad voor deze controle wordt gevormd door het protocol 0.44 en het Duidingsdocument, versie juni Inspectierapport Wet BAG gemeente Teylingen definitief (1.0) Pagina 4 van 8

5 1.4 Copyrightverklaring Het is verboden om dit document op enige manier te wijzigen, het opsplitsen in delen daarbij inbegrepen. In geval van afwijkingen tussen een elektronische versie (bijv. een PDF bestand) en een originele door DEKRA verstrekte papieren versie, prevaleert laatstgenoemde. DEKRA Certification B.. en/of de met haar gelieerde maatschappijen zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijkomstige of gevolgschade ontstaan door of bij het gebruik van de informatie of gegevens uit dit document, of door de onmogelijkheid die informatie of gegevens te gebruiken. De inhoud van dit rapport mag slechts als één geheel aan derden kenbaar worden gemaakt, voorzien van bovengenoemde aanduidingen met betrekking tot auteursrechten, aansprakelijkheid, aanpassingen en rechtsgeldigheid. Inspectierapport Wet BAG gemeente Teylingen definitief (1.0) Pagina 5 van 8

6 2 Gegevens Gegevens gemeente Gemeente Teylingen Contactpersoon estigingsadres Postadres Kees van der Plas Raadhuisplein MA oorhout Postbus ZJ oorhout Telefoonnummer Gegevens inspectie Datum inspectie 13 mei 2014 ersie en datum inspectierapportage 25 juni 2014; versie 1.0 Naam inspectie-instelling Dekra Certification b.v. Naam leadauditor en eventuele andere auditoren De heer R. IJpelaar Mevrouw S. Griffioen Aanwezigen vanuit de gemeente Kees van der Plan, functioneel beheerder BAG Bart van der elde, waarnemend plv functioneel beheerder van de BAG Evert van der Meulen, vergunningverlener Jacqueline Habers, vergunningverlener (én huisnummerbesluiten) Irene van den Haak, medewerker openbare orde en veiligheid Richard Bakker, systeem en netwerkbeheerder (telefonisch geïnterviewd) Inspectierapport Wet BAG gemeente Teylingen definitief (1.0) Pagina 6 van 8

7 Samenvatting van de bevindingen tijdens de inspectie erificatiepunten bestandscontroles erificatiepunten steekproef registratie en register Onvoldoende. De punten 1, 2, 4, 5 en 6 voldoen niet aan de eisen. Onvoldoende. De punten 2 en 3 voldoen niet aan de eisen. erificatiepunten controle inbedding processen erificatiepunten controle werking processen Onvoldoende. De punten 4, 5, 9 en 10 voldoen niet aan de eisen. Onvoldoende. Punt 1 voldoet niet aan de eisen. erificatiepunten BAG conforme applicatie erificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) oldoende. oldoende. erificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) oldoende. Inspectierapport Wet BAG gemeente Teylingen definitief (1.0) Pagina 7 van 8

8 3 Samenvatting Samenvattende conclusies op basis van het inspectieonderzoek Conclusies Op de onderdelen gegevens (verificatiepunten bestandscontroles en steekproef registratie en register) en processen (inbedding en werking) heeft de gemeente niet aan alle verplichte verificatiepunten voldaan. Herinspectie geïndiceerd Ja, voor de onderdelen gegevens en processen Opmerkingen Na de aansluiting op de Landelijke oorziening BAG heeft de gemeente Teylingen meerdere verbetermaatregelen geïmplementeerd. Zo is de formatie voor het beheer van de BAG voldoende om het BAG-beheer goed te kunnen uitvoeren. Op het moment van de audit was de vacature voor vervangend BAG-beheerder nog niet ingevuld mede waardoor termijnen niet worden gehaald. Gedurende de dag is de grote mate van openheid en betrokkenheid opgevallen bij de betrokken BAG beheerders. Zij hanteren de BAG op voor de gemeente de meest pragmatische manier. Wel zijn tijdens de inspectie een aantal onvolkomenheden geconstateerd welke nader zijn gespecificeerd in het verificatieoverzicht. De gemeente Teylingen is zich bewust dat er nog punten verbeterd moeten worden en wil de rapportage gebruiken om verder te gaan met de benodigde veranderingen om bij de herinspectie te voldoen aan alle eisen van de BAG-inspectie. Inspectierapport Wet BAG gemeente Teylingen definitief (1.0) Pagina 8 van 8

9 erificatiepunten BAG-inspectie Teylingen (1 0) Rapport erificatiepunten bestandscontroles erplicht/ gewenst norm Wet: artt, 12, Worden mutaties die voortkomen uit reguliere brondocumenten en processen-verbaal van constatering alsmede schriftelijke verklaring van daartoe aangewezen ambtenaren binnen vier werkdagen na de brondocumentdatum opgenomen in de basisregistratie gebouwen of de basisregistratie adressen? 98% Ja, Nee Gemiddeld is over de periode vanaf 1 juli % tijdig. Gelijktijdigheid van vergunningverlening en uitgeven nummeraanduiding is een probleem. Het laatste halfjaar is het percentage gestegen naar 85%, alhoewel dat weliswaar een stuk hoger is wordt het vereiste niveau van 98% nog niet gehaald. Probleem is dat de BAG beheerder te weinig tijd heeft om aan kwaliteitsverbetering te doen, de aanleverende afdelingen niet goed op de hoogte zijn van de wettelijke termijnen en veel bronnen voor mutaties maandelijks op verschillende lijsten worden aangeleverd aan de BAG beheerder waardoor het overzicht ontbreekt en veel mutaties structureel te laat worden opgepakt. Aanbevolen wordt om in het processenhandboek BAG de wettelijke termijnen op te nemen en deze uitgebreid te communiceren aan de betrokken medewerkers en organisatie onderdelen. 2. Zijn alle berichten aangeboden aan de Landelijke oorziening BAG binnen vijf werkdagen na de documentdatum? Wet : artt. 16, 31 98% Ja, Nee Zie punt Zijn alle geweigerde berichten zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk opnieuw aangeboden aan de Landelijke oorziening en daarbij alsnog geaccepteerd door de Landelijke oorziening? Wet : artt. 16, 31 98% in maximaal 2 werkdagen Ja, Ja De BAG beheerder pakt elk geweigerd bericht direct op. 4. Is de status van panden binnen zes maanden na het verkrijgen van de status pand gereed (niet ingemeten) veranderd in pand gereed door de opname van de definitieve pandgeometrie? Wet: art. 7 98% Ja Nee De BAG beheerder stuurt de Stichting GBKN bij elke gereedmelding het verzoek om het pand definitief in te meten. De definitieve inmeting wordt binnen de 6 maanden termijn door de stichting teruggeleverd. De metingen moeten stuk voor stuk verwerkt worden en op dit moment heeft de BAG beheerder te weinig capaciteit om dit binnen de wettelijke termijn te verwerken. 5. Hebben alle via de Landelijke oorziening BAG ontvangen terugmeldingen, waarbij niet binnen 2 werkdagen is besloten tot opname of wijziging van gegevens, geleid tot het in onderzoek plaatsen van de objecten waarop de terugmelding betrekking heeft? Wet: art 39 90% Ja, Nee De gemeente heeft 5 externe terugmeldingen via de van het kadaster ontvangen in de algemene BAG mailbox van de gemeente. Deze meldingen worden opgepakt als er tijd voor is. Wel wordt een snelle scan gedaan op de ernst van de terugmelding, indien direct oppakken vereist is, dan wordt dit direct gedaan. De 2 dagen termijn wordt echter niet gehaald. 6. Heeft de gemeente in het geval van een ontvangen terugmelding of correctieverzoek, na het doen van onderzoek binnen een half jaar een beslissing genomen over het al dan niet wijzigen van de opgenomen gegevens in de registratie? Wet: art 39, 90% Ja Nee De 6 maanden termijn wordt niet geborgd en wordt ook in de praktijk niet gehaald. De formatie is weliswaar voldoende om het BAG-beheer goed te kunnen uitvoeren maar op het moment van de audit was de vacature voor vervangend BAG-beheerder nog niet ingevuld waardoor termijnen niet worden gehaald. 7. Is het op een bepaalde peildatum opgenomen aantal objecten per objecttype in de gemeentelijke basisregistraties adressen en gebouwen exact gelijk aan het aantal op de peildatum opgenomen objecten in de Landelijke oorziening BAG? (met Wet: art 31 98% Ja, Ja De verschillen vallen binnen de norm maar de afwijkingen zijn toch nog relatief groot. De gemeente Teylingen is zich hiervan bewust. In week 21 staat een synchronisatieslag met de L gepland om deze verschillen aan te pakken. erificatiepunten steekproef registratie en register erplicht/ 1. Kan de gemeente alle brondocumenten behorende bij de mutaties die sinds de voorgaande audit hebben plaatsgevonden op de geselecteerde objecten, binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbaar maken? 2. Heeft het brondocument in het register betrekking op de betreffende mutatie op het object in de BAG waarbij een verwijzing naar het betreffende brondocument is opgenomen? gewenst norm Wet : art. 9 98% Ja, Ja Alle documenten waren op tijd beschikbaar. Wet: art. 14a 98% Ja Nee Er was in alle gevallen (op 1 na) een relatie te leggen tussen brondocument en object. Echter niet altijd met de mutatie, in het verleden is bijv. een brondocument gebruikt of de formaliseringsverklaring om een object in onderzoek te zetten en dit object werd met hetzelfde brondocument weer uit onderzoek gehaald. Zie bijv. Pand ID: 21154, 79, 65 en bo ID: en Ook zijn enkele panden gemuteerd met een huisnummerbesluit waarbij de mutatie niet wordt genoemd in het brondocument. 3. Komen de bij het object gemuteerde gegevens in de registratie exact overeen met de gegevens zoals die in het betreffende brondocument zijn opgenomen? Wet: art. 14a Ja, Nee Er zijn een aantal datumfouten gemaakt waarbij de verzenddatum is gebruikt i.p.v. de documentdatum van de vergunning. Zie bijv. bo ID: 6483, 526 en Ook bleek tijdens de steekproef dat de nummering van brondocumenten niet altijd uniek en uniform wordt toegepast. Bij enkele documenten heeft de BAG beheerder zelf de toevoeging BWT toegevoegd bij de mutatie in de BAG maar dit is niet altijd terug te vinden op het brondocument. Aandachtspunt: er moet kritisch worden gekeken naar de manier van archivering van de brondocumenten en de nummering van de brondocumenten zoals gebruikt in de BAG. erificatiepunten controle inbedding processen erplicht/ 1. Zijn de processen binnen de gemeente dusdanig vormgegeven dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? 2. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot opname van de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? gewenst norm Wet: art. 16 Wet : artt. 10, 14a Ja Ja De processenhandleiding BAG versie 2.0 getekend door de gemeentesecretaris op 8 mei 2014 is bij de betrokken medewerkers bekend. De meest voorkomende processen staan beschreven. Aandachtspunt: Het handboek moet nog geactualiseerd worden, de BAG termijnen zijn weinig zichtbaar voor de betrokken medewerkers en tevens zijn de procedures rondom terugmeldingen summier beschreven. Ja Ja De BAG beheerder ontvangt meldingen vanuit het vergunningensysteem. De afdeling ergunningen doet een BAG toets maar ook de BAG beheerder controleert nogmaals of de vergunning een BAG mutatie tot gevolg heeft. 3. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het intrekken van bouwvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot verwerking van deze intrekking bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? Wet : artt. 10, 14a Ja Ja Zie punt Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat is aangevangen met bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leidt tot ver werking van dit signaal bij de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen? Wet : artt. 10, 14a Ja Nee De BAG beheerder ontvangt nu een maandelijks Excel overzicht met de bouwwerken die gestart/gereed zijn. Hierdoor wordt de 4 dagen termijn vaak niet gehaald. 5. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat bouwwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? Wet : artt. 10, 14a Ja Nee zie punt Is bij panden die op enig moment in de laatste drie jaar de status pand in gebruik (niet ingemeten) hebben gekregen, gecontroleerd of het (definitieve) bouwjaar bij ingebruikname afwijkt van het eerder opgenomen (voorlopige) bouwjaar en is dat voorlopige bouwjaar in dat geval bijgewerkt naar het definitieve bouwjaar? Regeling: catalogus Ja, Ja Tijdens de steekproef is één afwijking geconstateerd maar in alle andere gevallen was het bouwjaar indien nodig gecorrigeerd. 7. Is bij wijzigingen aan een pand (zoals een aanbouw van een serre), het bouwjaar het bouwjaar gebleven waarin het pand oorspronkelijk als zodanig is opgeleverd? Regeling: catalogus Ja Ja Er zijn tijdens de steekproef geen afwijkingen geconstateerd. 1 van 3

10 erificatiepunten BAG-inspectie Teylingen (1 0) Rapport 8. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle verleende sloopvergunningen die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen, leiden tot wijziging van over de betreffende panden in de basisregistratie gebouwen bijgehouden statusgegevens? Wet : artt. 10, 14a Ja Ja zie punt Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het signaal dat sloopwerkzaamheden die relevant zijn voor de bijhouding van de basisregistratie gebouwen zijn afgerond, leidt tot verwerking van dit signaal bij de betreffende panden en eventuele verblijfsobjecten in de basisregistratie gebouwen? 10. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat een terugmelding over een object dat ten onrechte niet in de basisregistraties adressen en gebouwen is opgenomen, binnen 2 werkdagen na ontvangst van de melding alsnog leidt tot de opname als geconstateerd object in de basisregistratie adressen en gebouwen (tenzij binnen deze periode wordt vastgesteld dat voor het ontstaan van dit object geen regulier brondocument vereist is)? Wet : artt. 10, 14a Wet: art 6a, 10 en 39 Ja Nee De BAG beheerder ontvangt nu een maandelijks Excel overzicht met de sloopmeldingen. Hierdoor wordt de 4 dagen termijn vaak niet gehaald. Ja Nee Tijdens de interviews bleek dat het oppakken van terugmeldingen niet altijd binnen 2 werkdagen wordt gedaan. 11. Heeft de gemeente voldoende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van een terugmelding ook worden gemeld aan degene die de terugmelding heeft gedaan? Wet: art 40 Ja Ja In het Topdesk systeem is terug te zien dat de melder een terugkoppeling heeft ontvangen. 12. Hebben burgemeester en wethouders bij de administratieve inrichting van de registers en registraties de processen op een zorgvuldige, transparante en consistente wijze vormgegeven? (met Regeling: art. 2 Ja Ja Zie Proceshandleiding BAG, versie Beschikt de gemeente over een regeling waarin de in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aan burgemeester en wethouders opgedragen taken zijn gemandateerd aan één of meerdere medewerkers, indien deze taken niet door burgemeester en wethouders zelf worden uitgevoerd? (met Wet: art 2, 9, 10, 11, 14, 14a, 15, 31, 32, 37, 39, 40 en 41 Ja Ja Zie de erordening Straatnaamgeving en huisnummering 2011 en het Mandaatregister van de gemeente Teylingen. 14. Als burgemeester en wethouders gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, zoals bedoeld in art. 8 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen, beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? (met Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 8 Ja, Ja Zie punt Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van een procesverbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? (met Regeling: art. 2 i.c.m. Wet: art 10 Ja, Ja Zie punt Hebben burgemeester en wethouders gebruik gemaakt van de mogelijkheid om ambtenaren aan te wijzen die zijn belast met het opstellen van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zijn op de adressenregistratie of de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen, en zo ja beschikt de gemeente dan over een document waaruit deze aanwijzing blijkt? (met Regeling: art. 2 i.c.m. Besluit: artt. 7 en 8 Ja, Ja Zie punt Zijn bij de opdrachtverlening voor het laten inmeten van de geometrie van panden eisen gesteld aan de kwaliteit van de op te leveren geometrie, die minimaal overeenkomen met de eisen die in de catalogus zijn opgenomen omtrent de geometrie van panden? 18. Heeft de gemeente maatregelen genomen om de kwaliteit van de in de basisregistratie gebouwen opgenomen oppervlakte van verblijfsobjecten, te verbeteren indien gebruik is gemaakt van conversiefactoren voor niet-woningen? Regeling: catalogus Regeling: catalogus Ja Ja Zie overeenkomst inzake Dienstverlening BAG geometrie (Stichting GBKN Zuid-Holland en gemeente Teylingen) van december Ja Ja De gemeente had geen aanbevelingen t.a.v. het verbeteren van de m2 niet-woningen bij de aansluitaudit. De gemeente heeft echter wel objecten gecontroleerd en waar nodig aangepast. 19. Is de kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording inzake de basisregistraties adressen en gebouwen in het bestaande kwaliteitssysteem van de organisatie ingebed of is er sprake van een specifiek regiem van kwaliteitsbeheersing en kwaliteitsverantwoording voor deze basisregistraties? G (met Gebaseerd op regeling: art. 2 Ja, Nee De gemeente heeft nog geen ingebed kwaliteitssysteem. erificatiepunten controle werking processen erplicht/ 1. Worden de processen binnen de gemeente in de praktijk dusdanig uitgevoerd dat bij het plaatsvinden van gebeurtenissen die leiden tot in het kader van de basisregistraties adressen en gebouwen relevante wijzigingen in de verschijningsvorm van objecten, deze wijzigingen tijdig en op een correcte wijze in deze registraties worden verwerkt? gewenst norm Wet: art. 16 Ja Nee Uit de interviews en steekproef blijkt dat de processen niet altijd worden uitgevoerd zoals ze beschreven staan. Tevens blijkt uit de interviews dat de betrokken afdelingen niet goed genoeg op de hoogte zijn van de wettelijke termijnen en hierdoor komt de BAG beheerder vaak in de problemen qua verwerkingstermijnen maar ook door het soms niet gelijktijdig tekenen van de omgevingsvergunningen en de bijbehorende huisnummerbesluiten. In het BAG processenhandboek staan de verwerkingstermijnen overigens niet vermeld. 2. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen aangeven op welke wijze dit aanleveringsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? G Regeling: art. 2 Ja, Nee De procesverantwoordelijke was niet aanwezig tijdens de inspectie. 3. Kan een verantwoordelijke voor de processturing op het aanleveren van gegevens die relevant zijn voor de bijhoudingsprocessen rondom de basisregistraties adressen en gebouwen de relevante procesbeschrijvingen overleggen? G Regeling: art. 2 Ja Nee zie punt Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken aangeven op welke wijze dit verwerkingsproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd? G Regeling: art. 2 Ja, Ja De BAG beheerder en de waarnemend plaatsvervangend BAG beheerder geven blijk van gedegen kennis. 5. Kan een medewerker die belast is met het doorvoeren van mutaties, het in ontvangst nemen van meldingen of het verwerken van terugmeldingen en correctieverzoeken de relevante procesbeschrijvingen overleggen? G Regeling: art. 2. Ja Ja De BAG beheerder is een van de samenstellers van het processenhandboek BAG van de gemeente Teylingen. 2 van 3

11 erificatiepunten BAG-inspectie Teylingen (1 0) Rapport erificatiepunten BAG conforme applicatie erplicht/ 1. oldoet de door de gemeente gebruikte versie van de applicatie aan de specificatie van de berichten ten behoeve van elektronisch berichtenverkeer zoals deze in de Regeling BAG is opgenomen? gewenst norm Wet : art % Ja Ja astgesteld is dat de gemeente Teylingen op 13 mei 2014 in de productie omgeving de BAG conform verklaarde applicatie Neuron versie 7.0, servicepack 4 gebruikt. erificatiepunten continuïteit systeem (uitwijk) erplicht/ 1. Heeft de gemeente een uitwijkconfiguratie beschikbaar voor de basisregistraties adressen en gebouwen? gewenst (met norm Wet: art. 14; Regeling: art 3 Ja Ja De gemeente Teylingen heeft een Storage Area Network geïmplementeerd en actief op beide fysieke locaties van de gemeente in Sassenheim en oorhout. Deze twee locaties zijn via dubbele glasvezel verbindingen met elkaar verbonden en bevinden zich hemelsbreed zo'n 7 km uit elkaar. Het SAN slaat elke mutatie vanuit de BAG applicatie geautomatiseerd op bij het fysieke deel zowel in Sassenheim als in oorhout. 2. Beschikt de gemeente over een actueel uitwijkdraaiboek waarin alle taken, verantwoordelijkheden en acties zijn vastgelegd? 3. Is het draaiboek altijd beschikbaar, ook indien de reguliere locatie niet bereikbaar is? G Gebaseerd op Wet: art. 14 G Gebaseerd op Wet: art. 14 Ja Ja Er is een actueel intern uitwijkplan geautomatiseerde systemen, versie 2.6 van 11 april Dit uitwijkplan wordt regelmatig bijgesteld naar aanleiding van de uitwijktestresutaten. Opgemerkt wordt hierbij dat de functioneel beheerder van de BAG formeel geen deel uitmaakt van het gemeentelijk uitwijkteam, terwijl dat in de praktijk wel noodzakelijk zal blijken te zijn. Aanbevolen wordt het uitwijkplan hierop aan te passen. Ja Ja Het uitwijkdraaiboek is afgedrukt beschikbaar in beide serverruimtes op beide locaties en is daarnaast via het SAN beschikbaar op beide locaties. Ook de beschikbaarheid van de opslag voor de kantoorautomatisering is geregeld via het SAN. 4. Wordt de uitwijkconfiguratie tenminste eenmaal per twaalf maanden getest op actualiteit en juiste werking? G (met Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Ja, Ja De uitwijktest wordt voor alle bedrijfsapplicaties jaarlijks herhaald. De laatste uitwijktest voor de BAG was op 12 oktober Hiervan is een verslag beschikbaar. 5. Zijn er zodanige voorzieningen getroffen dat de meest noodzakelijke activiteiten in het kader van het beheer en het gebruik van de BAG, binnen vier weken op een andere locatie kan plaatsvinden indien de reguliere locatie als gevolg van een calamiteit niet kan worden gebruikt? G Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Ja Ja ia het SAN is geautomatiseerde uitwijk mogelijk. Uitwijk voor de werkplekken is mogelijk op de andere fysieke locatie van de gemeente zoals beschreven in het uitwijkplan. Alle voorzieningen zijn dubbel uitgevoerd en worden regelmatig beproefd. erificatiepunten continuïteit systeem (back-up en herstel) erplicht/ 1. Wordt van de in de adressenregistratie en gebouwenregistratie opgenomen gegevens iedere werkdag een back-up gemaakt? gewenst norm Wet: art. 14; Regeling: art 3 Ja Ja De gemeente Teylingen heeft een disk gebaseerd geautomatiseerd back-up systeem iault werkend beschikbaar zowel in Sassenheim als in oorhout. Elke werkdag wordt een full backup gemaakt on-the-fly. Dit systeem staat los van het eerder vermelde SAN. 2. Worden de bronnen die sinds de laatste back-up gebruikt zijn voor de mutaties in de basisregistraties adressen en gebouwen zodanig bewaard dat door het opnieuw invoeren of inlezen van de mutaties aansluiting wordt gevonden met de datum en het tijdstip 3. indt er nadat de gegevens naar het back-up medium zijn gekopieerd altijd een handmatige of geautomatiseerde toets plaats dat het kopieerproces correct is verlopen en of de gegevens kunnen worden terug gelezen? 4. indt de opslag van back-up media plaats in een andere ruimte dan die waarin de gegevens van de basisregistraties adressen en gebouwen zich fysiek bevinden? G G G Wet: art. 14a Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Ja Ja Brondocumenten worden in de kantoorautomatiseringsomgeving van het SAN bewaard. Ja, Ja De geautomatiseerde controles vinden bij disk georiënteerde back-up systemen niet achteraf maar tijdens het back-up proces plaats. Het iault systeem kent een eventlogging welke waarschuwt voor bijvoorbeeld het vollopen van de back-up schijf. Ja, Ja Het SAN strekt zich uit over twee fysieke locaties, namelijk de serverruimte in Sassenheim en in oorhou en de opslag vindt plaats op verschillende virtuele servers. Ook het iault back systeem is beschikbaar op deze genoemde locaties. Het i\vault disk back-up systeem staat geïnstalleerd op een aparte fysieke server. 5. Wordt de reconstructie en het herstellen van de BAG tenminste eenmaal per 12 maanden getest? G (met Gebaseerd op Wet art. 14 en Regeling: art. 3 Ja Ja Dit wordt gelijktijdig met de uitwijktest beproefd. Handtekening lead inspecteur Datum Naam lead inspecteur 25-jun-14 drs M.B.H. Ijpelaar RE CEH CISA Handtekening Gemeente Datum naam 3 van 3

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Renswoude. 24 april 2013 Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Renswoude 24 april 2013 1 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015

UPS. Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen. Gemeente Sittard-Geleen. 9 januari 2015 UPS Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sittard-Geleen 9 januari 2015 mm Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel

Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel Inspectierapportage Wet basisregistraties adressen en gebouwen Gemeente Sint-Michielsgestel 19 januari 2015 Woord vooraf Deze rapportage vormt de weerslag van de in opdracht van Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO

STUURGROEP BIJLAGE 5D. Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO STUURGROEP BIJLAGE 5D Impactanalyse Binnengemeentelijk Gebruik - Keten BAG-GBA-WOZ-WABO Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Aanleiding en doelstelling... 3 1.2. Doel en kaders impactanalyse...

Nadere informatie

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten

Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Informatiebeveiligingsplan basisregistratie personen (BRP) en waardedocumenten Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 Portefeuillehouder H.M.F.

Nadere informatie

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen)

Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) Nieuwe regels voor een basisregistratie personen (Wet basisregistratie personen) MEMORIE VAN TOELICHTING INHOUDSOPGAVE I. Algemeen 1 Inleiding 1.1 Aanleiding en doel van het wetsvoorstel 1.2 De inhoud

Nadere informatie

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA.

Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Opsporing Verzocht! Een onderzoek naar de gang van zaken voor, tijdens en na een adresonderzoek en de uitschrijving uit de GBA. Colofon Het onderzoeksteam van de gemeentelijke ombudsman bestond uit Jaap

Nadere informatie

Veilig gebruik Suwinet 2013

Veilig gebruik Suwinet 2013 Veilig gebruik Suwinet 2013 Een onderzoek naar de beveiliging van gegevens die worden uitgewisseld binnen het Suwinet door gemeenten. Nota van bevindingen Colofon Programma B Projectnaam (PIn27/On) Veilig

Nadere informatie

veilig omgaan met elkaars gegevens

veilig omgaan met elkaars gegevens WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG GAAN MET ELKAARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET AARS GEGEVENS SUWINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS WINET VEILIG OMGAAN MET ELKAARS GEGEVENS

Nadere informatie

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport

Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Ministerie van Veiligheid en Justitie Audit Wpg Rijksrecherche Rapport Datum 23 december 2011 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Departementale Auditdienst Kalvermarkt 53 2511 CB Den Haag Postbus

Nadere informatie

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente

Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Handboek digitale vervanging archiefbescheiden Gemeente Hof van Twente Versie/registratienr. Omschrijving Opsteller Datum B&W besluit Datum inwerkingtreding Versie 1.0 TESZ 43439 Definitief E. Wolthuis-Krooshoop

Nadere informatie

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG

Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 1 Advies werkgroep 3 aan IenM Voorstellen voor een beter gebruik van de BAG 15 januari 2015, versie 1.0, definitieve versie, publieksversie

Nadere informatie

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004

Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 Versie: besluit College 2014 9-9-2014 ID: 14INT01004 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1 Bescherming van waardevolle informatie... 4 1.1 Beschikbaarheid van informatie... 4 1.2 Integriteit van informatie...

Nadere informatie

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar

HANDLEIDING SUBSTITUTIE. digitaliseren van personeelsdossiers. vernietigen van het fysieke exemplaar HANDLEIDING SUBSTITUTIE voor het digitaliseren van personeelsdossiers en het vernietigen van het fysieke exemplaar Sebastiaan Stevens Adviseur Informatievoorziening IA/DIV Juli 2014 Versie 2.2 (definitief)

Nadere informatie

noord-hollands archief

noord-hollands archief noord-hollands archief Aan het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Haarlem Postbus 511 2003 PB HAARLEM Datum: Onderwerp: Uw kenmerk: Ons kenmerk: 13 februari 2014 Jaarverslagen 2013

Nadere informatie

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Maatschappelijke Ingekomen stuk D16 (PA 18 december 2013) Ontwikkeling Beleidsontwikkeling Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail

Nadere informatie

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen

Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen Identiteitsmanagement in de vreemdelingenketen WODC onderzoek naar de grondslag en praktijk van identiteitsvaststelling en vastlegging in de burger- en in de vreemdelingenketen Eindrapport Evelien Brouwer

Nadere informatie

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2

Projectstartarchitectuur Digilevering. Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Definitief versie 1.2 Projectstartarchitectuur Digilevering Auteur Team RENOIR Versie 1.2 Den Haag, 11 maart 2010 Projectstartarchitectuur Digilevering 3/112 Versiebeheer

Nadere informatie

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE

KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE KWALITEITSSCAN NAAR DE INRICHTING VAN DE DOSSIERS EN DE DOCUMENTAIRE INFORMATIEVOORZIENING VAN DE GEMEENTE WIJK BIJ DUURSTEDE VHIC b.v. December 2008 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Wijk bij Duurstede

Nadere informatie

Audit zoals vastgelegd in artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie

Audit zoals vastgelegd in artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie I EINDRAPPORT AUDIT Cl OT 2008 Audit zoals vastgelegd in artikel 8 van het Besluit Verstrekking Gegevens Telecommunicatie VERSIE 1.0 STATUS DEFINITIEF AAN: MINISTERIE VAN JUSTITIE Directie Instrumentatie

Nadere informatie

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen

20 november 2007 Versie 1.0 definitief. Certificatieschema Beveiliging mobiele objecten en personen 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema 20 november 2007 Versie 1.0 definitief Certificatieschema Vereniging van BeveiligingsOndernemingen in Nederland, VEBON 2007 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Kwaliteitsverordening

Kwaliteitsverordening Kwaliteitsverordening per 1 juli 2015 Datum 18 juni 2015 Auteur Commissie Kwaliteit Versie versie 5.0 B r a n c h e ve r e n i g i n g voor P r o f e s s i o n e l e B ew i n d vo e r d e r s e n I n k

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief

Onderzoeksrapport Subsidierisico s. Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas. 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap Aa en Maas 's-hertogenbosch, 20 maart 2008 RKC200702 Versie: Definitief Onderzoeksrapport Subsidierisico s Rekenkamercommissie Waterschap

Nadere informatie

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING

BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING BELEID LOGISCHE TOEGANGSBEVEILIGING Een van de producten van de operationele variant van de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG) Colofon Naam document Beleid logische toegangsbeveiliging

Nadere informatie

Rechtmatigheid op koers*

Rechtmatigheid op koers* Rechtmatigheid op koers* C O N C EP T Rapport van Bevindingen 2006 voor de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan 12 juni 2007 *Connectedthinking Aan de Gemeenteraad van Gemeente Oostzaan T.a.v. Mevrouw A.

Nadere informatie

Basisregistraties. vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance

Basisregistraties. vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance Basisregistraties vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance 2014 Basisregistraties vanuit het perspectief van de burger, fraudebestrijding en governance De tekst van het rapport

Nadere informatie

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius

Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius Assurance-rapport en Verantwoording 2010 Producten van Logius DigiD voor Burgers Haagse Ring (onderdeel Diginetwerk) Datum 17 mei 2011 Status Definitief Colofon Projectnaam Assurance-rapport en Verantwoording

Nadere informatie

EVALUATIE PKI. Rapportage

EVALUATIE PKI. Rapportage EVALUATIE PKI Rapportage Colofon Versie 1.0, 8 maart 2012 Logica Business Consulting Opgesteld door: Ir. J.N. (Niek) IJzinga (Principal Consultant Security) Ir.drs. A.E. (Albert) Vlug (Principal Consultant

Nadere informatie

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport

Terugmelden, waarom niet? Eindrapport Terugmelden, waarom niet? Eindrapport auteurs Ko Mies, Tessa van den Berg, Tom Kronenburg, Ton Monasso project 003160 versie 1.0 datum 10 januari 2013 Managementsamenvatting Het Programma Stelsel van Basisregistraties

Nadere informatie

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende

Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Digitale Dienstverlening Gemeente Heeze-Leende Rekenkamercommissie de Groene Rand Januari 2014 1 Inhoudsopgave BESTUURLIJKE RAPPORTAGE Hoofdstuk 1: Inleiding 5 1.1 Aanleiding 1.2 Digitale dienstverlening

Nadere informatie