DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HOLLANDSCHE IJSSELKERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HOLLANDSCHE IJSSELKERING"

Transcriptie

1

2 Kenmerk :A2 2

3 Inhoud 1 Inleiding Aanleiding Leeswijzer 4 2 Werkwijze Kern- en (buiten)beschermingszone Leggerdwarsprofielen Leggerlengteprofielen 7 3 Kering 10, Stormvloedkering Hollandsche IJssel Beschrijving kering Aanwezige constructieve elementen Kern- en (buiten) Beschermingszones Leggerdwars- en lengteprofielen 9 4 Literatuur 10 Kenmerk :A2 3

4 HOOFDSTUK 1 Inleiding 1.1 AANLEIDING Binnen het beheersgebied van Rijkswaterstaat dienst Zuid-Holland worden verschillende dijkringverbindende waterkeringen (DVK) onderscheiden. Het betreffen de volgende primaire waterkeringen van de categorie B: Kering 8: Stormvloedkering Nieuwe Waterweg / Europoort Kering 9: Europoort / Hartelkering Kering 10: Stormvloedkering Hollandsche IJssel Kering 11: Haringvlietdam Kering 12: Biesboschsluis Kering 13: Wilhelminasluis (en Afsluitdijk Andel) Kering 15: Hellegatsdam en Volkeraksluizen Figuur 1 De ligging van de waterkeringen is in onderstaande illustratie weergegeven. Ligging van de verbindende waterkeringen (bron: VTV2006) Den Haag Rotterdam Dordrecht Dit leggerdocument bevat kering 10: Stormvloedkering Hollandsche IJssel. Daarnaast is tevens een integrale versie van alle genoemde waterkeringen beschikbaar. De Wet op de waterkering is de basis voor de veiligheidsgarantie van de waterkeringen. De Wet op de waterkering schrijft voor dat de beheerder van de waterkering zorg draagt voor de vaststelling van een overzichtskaart, een legger en een beheerregister. Het voorliggende document bevat de legger en overzichtskaarten. Gedeputeerde Staten hebben het toezicht op de primaire waterkeringen in hun provincie op basis van de Wet op de waterkering. De provincie heeft daartoe een verordening vastgesteld, waarin in elk geval de in wet omschreven verplichting van de beheerder en de termijn waarop daaraan moet zijn voldaan nader worden geregeld. Tevens staat ook dat de legger door de beheerder wordt vastgesteld met toepassing van de in afdeling 3.4 van de Algemene Wet bestuursrecht geregelde procedure. Bepalingen betreffende waterstaatswerken in beheer bij het Rijk zijn vastgelegd in de Wet beheer rijkswaterstaatswerken. De legger omschrijft waaraan die waterkering moet voldoen naar richting, vorm, afmeting en constructie. Voor het beheer van waterkeringen en het wel of niet toestaan van activiteiten van derden in, op en nabij de waterkering vormt deze legger dus de grondslag. 1.2 LEESWIJZER Dit document gaat in op de totstandkoming en vaststelling van de verschillende kernzones, (buiten)beschermingszone(buiten)(buiten)beschermingszones en invloedszones, die voor de legger zijn gedefinieerd. De inleidende teksten bij de keringen zijn grotendeels overgenomen uit de Landelijke Rapportage Toetsing [lit A3]. Op kaart zijn de zoneringen aangegeven, geprojecteerd op de luchtfoto-ondergrond. De leggerdwars- en leggerlengteprofielen van de verschillende verbindende keringen zijn tevens aangegeven. Kenmerk :A2 4

5 HOOFDSTUK 2 Werkwijze 2.1 KERN- EN (BUITEN)BESCHERMINGSZONE Het waterkeringsgebied in dwarsrichting is onderverdeeld in drie zones. De kernzone vormt door zijn huidige omvang of bijzondere constructie de feitelijke hoogwaterkering en waarborgt de in de Wet op de waterkering voorgeschreven veiligheid van het achterliggende bekken en land. In deze zone gelden veelal zware restricties. Aan weerszijden van de kernzone liggen de (buiten)beschermingszones. Deze zones zorgen er voor dat het waterkerend vermogen en de stabiliteit van de waterkering gewaarborgd blijven. Er gelden minder zware restricties dan in de kernzone. In onderstaand figuur zijn de zones en hun grenzen weergegeven. Figuur 2 Schematische weergave van de kern- en (buiten)beschermingszones Voor deze legger van de verbindende waterkeringen zijn de volgende definities gehanteerd voor de verschillende zones: Kernzone: Het dijklichaam, incl. speciale voorzieningen die voor het waterkerend vermogen van belang zijn (zoals bestortingen of constructies). (buiten)beschermingszone: Als de begrenzing van de (buiten)beschermingszone is een vloeiende, over grotere afstanden constante, lijn aangehouden waardoor deze minder grillig verloopt dan de invloedszones. De (buiten)beschermingszone heeft over het algemeen een vaste maat ten opzichte van de kernzone, in dit geval 30 m. Invloedszone: De zone waarbinnen ontgravingen direct invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering wordt meestal alleen voor macrostabiliteit en piping bepaald. Er is binnen de waterschappen en Rijkswaterstaat geen uniforme notatie van kern- en (buiten)beschermingszones. Een tevens veel gebruikte notatie is die van kernzone, binnenbeschermingszone en buitenbeschermingszone. In vergelijking met onderhavige legger is de term kernzone en binnen(buiten)beschermingszone gelijk aan kernzone en (buiten)beschermingszone. Toelichting invloedszone De invloedszones zijn zoveel mogelijk gebaseerd op bestaande berekeningen. Voor de trajecten waar geen berekeningen beschikbaar zijn, is in samenspraak met de beheerders voor een pragmatische aanpak gekozen. Kenmerk :A2 5

6 Figuur 3 Schets as-aansluiting Dit houdt o.a. het volgende in: Voor damwanden en kerende muren is uitgegaan van een 1:3 lijn vanaf de onderzijde van de damwand. Bestortingen en taludbekledingen zijn opgenomen in de invloedszone. Voor onduidelijke trajecten is gekozen om in het veld zichtbare lijnen toe te passen op een veilige afstand van de as van de kering. Aansluiting op aanliggende dijkringen Voor de aansluiting van de kern- en (buiten)beschermingszone op de kern- en (buiten)beschermingszones van de naastgelegen dijkringen van de waterschappen zijn per verbindende waterkering afspraken gemaakt met de betreffende waterschappen. De kernzones van de verbindende waterkeringen sluiten aan op de, reeds vastgestelde, kernzones naastgelegen dijkringen. De kernzones van de verbindende keringen overlappen wel met de (buiten)beschermingszones van de naastgelegen dijkringen. De (buiten)beschermingszones verbindende keringen sluiten aan op de (buiten)beschermingszones van de naastgelegen dijkringen. Dit betekent dat de as van de verbindende kering aansluit op de as van de dijkring, daarmee een klein stukje as niet voorzien is van kernzone. Zie hiervoor nevenstaande figuur. Uitzondering hierop zijn de kern- en (buiten)beschermingszones van de Haringvlietdam aan noordzijde met dijkring 20 van Waterschap Hollandse Delta; deze overlappen wél met elkaar. van de van de en dat de Tabel 4 Aansluitende dijkringen Aansluitende dijkringen en beheerders zijn in onderstaande tabel weergegeven: Verbindende kering Aansluitend op dijkring Kering 8 14 Hoogheemraadschap Delfland 19 Waterschap Hollandse Delta Kering 9 19 Waterschap Hollandse Delta 20 Waterschap Hollandse Delta Kering Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard 15 Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard Kering Waterschap Hollandse Delta 25 Waterschap Hollandse Delta Kering Waterschap Rivierenland 24 Waterschap Rivierenland Kering Waterschap Rivierenland 38 Waterschap Rivierenland Kering Waterschap Hollandse Delta 34 Waterschap Brabantse Delta 2.2 LEGGERDWARSPROFIELEN Figuur 5 Voor de leggerdwarsprofielen is uitgegaan van de ontwerpprofielen en de gemeten dwarsprofielen. De ontwerpprofielen zijn voor een aantal keringen hoger en/of breder dan voor de waterkerende functie noodzakelijk. Dit is gedaan bijvoorbeeld omdat de dijk ook een verkeerskundige functie heeft. Omdat deze functie niet benodigd is voor de leggerprofielen, hebben de leggerprofielen daarom andere afmetingen dan de ontwerpprofielen. Onderstaand figuur toont het gemeten profiel en het leggerprofiel van een voorbeeld. Duidelijk is te zien dat het gemeten profiel hoger is dan het leggerprofiel. Principe leggerdwarsprofiel De afmetingen van de leggerprofielen zijn gebaseerd op de beschikbare informatie uit de verschillende toets- en ontwerprapporten. De verschillen tussen de ontwerp- en leggerprofielen hebben hoofdzakelijk betrekking op: de kruinhoogte; de breedte van het dijklichaam. De minimaal benodigde kruinhoogten zijn zoveel mogelijk overgenomen uit de beschikbare ontwerp- en toetsrapporten. Per kering is in de navolgende hoofdstukken toegelicht op welke bron(nen) de benodigde kerende hoogten zijn gebaseerd. Niet voor alle grondlichamen is de minimaal benodigde kruinhoogte bekend. Voor de betreffende grondlichamen is per kering toegelicht hoe de leggerhoogte is bepaald. Indien geen minimaal benodigde hoogte bekend is, maar de aanwezige hoogte voldoet, is de minimaal voorkomende hoogte aangehouden. De hoogte van het grondlichaam is beperkt tot de minimaal benodigde hoogte. Voor de breedte van het dijklichaam is de minimaal voorkomende breedte in het segment aangehouden. Deze breedte is gecontroleerd op de benodigde kwelweglengte. De taludhellingen voor de leggerdwarsprofielen zijn overgenomen uit de beschikbare ontwerpprofielen. Naast de geometrie van het dijklichaam is in de leggerdwarsprofielen ook het ingemeten profiel van de sectie weergegeven. Dit om de herkenbaarheid van het profiel te vergroten. Daarnaast zijn de Maatgevende Hoogwaterstand en de kern- en buitenbeschermingszones weergegeven, behorend bij de locatie waar het ingemeten profiel is gemeten. De afstand van de buitenbeschermingszone tot de teen van de dijk kan binnen een sectie verschillen. Kenmerk :A2 6

7 2.3 LEGGERLENGTEPROFIELEN Deze paragraaf gaat dieper in op de wijze waarop de leggerlengteprofielen van de verbindende waterkeringen van Zuid-Holland zijn vastgesteld. In de leggerlengteprofielen worden de volgende zaken opgenomen: de minimaal benodigde kruinhoogte van de grondlichamen; de minimaal benodigde kerende hoogte van de kunstwerken; de beschikbare grondopbouw. In het leggerlengteprofiel is teven het ingemeten lengteprofiel weergegeven; dit dient als referentie. Voor het samenstellen van geotechnische grondlengteprofielen is onvoldoende informatie over de bodemopbouw aanwezig. Voor de bodemopbouw wordt daarom verwezen naar het beheerregister, waarin de locaties van bestaand grondonderzoek zijn weergegeven. De locaties van het grondonderzoek zijn per onderzoek en per kering opgenomen in een aparte shapefile. Voor een aantal onderzoeken geldt dat de exacte locatie bekend is (x- en y- coördinaten), voor andere onderzoeken is de locatie zo goed mogelijk overgenomen uit een overzichtstekening. De digitale bestanden met de resultaten van het grondonderzoek zijn per kering verzameld. In de GIS-file zijn links opgenomen naar de bestanden met de resultaten van het grondonderzoek. Kenmerk :A2 7

8 HOOFDSTUK 3 Kering 10, Stormvloedkering Hollandsche IJssel 3.1 BESCHRIJVING KERING Verbindende waterkering 10, Stormvloedkering Hollandsche IJssel, ligt in de provincie Zuid-Holland. De waterkering verbindt dijkringgebied 14, Centraal Holland, met dijkringgebied 15, Lopiker- en Krimpenerwaard. De waterkering bestaat uit twee aarden dammen van circa 100 m, een sluis en de stormvloedkering zelf. De eigenlijke stormvloedkering wordt gevormd door twee hefdeuren. De kering is dubbel uitgevoerd: bij sluiting van de voorste kering is de lengte 350 meter, bij sluiting van de achterste kering alleen heeft de kering een lengte van 490 meter. De totale lengte van grondlichamen en kunstwerken bedraagt 660 meter. De stormvloedkering sluit de Hollandsche IJssel af in geval van hoge waterstanden op de Nieuwe Waterweg of Lek. De waterkering ligt in het benedenrivierengebied. Voor de kering geldt een normfrequentie van 1/ De waterkering is in beheer bij Rijkswaterstaat Zuid-Holland, Waterdistrict Nieuwe Waterweg. In de onderstaande tabel en figuur is de sectie-indeling weergegeven. De waterkering is opgedeeld in vier hoofdsecties. Tabel 6 Sectie-indeling kering 10 Naam [-] Eerste kering Tweede kering Sectie [-] A1 B1 C1 D1 A2 B2 C2 D2 D1 Omschrijving [-] Aansluiting zijde Schieland dijkring 14, grondlichaam zuidwest Sluis Hollandsche IJssel Stormvloedkering Hollandsche IJssel Aansluiting zijde Krimpen a/d IJssel dijkring 15, grondlichaam Aansluiting zijde Schieland dijkring 14, grondlichaam noordwest Sluis Hollandsche IJssel Stormvloedkering Hollandsche IJssel Grondlichaam+ betonnen muur, aansluiting op de eerste kering Aansluiting zijde Krimpen a/d IJssel dijkring 15, grondlichaam Figuur 7 Overzicht Sectie-indeling kering 10 Grondopbouw De dijklichamen van kering 10 zijn opgebouwd uit zand. De bovenste 50 cm bestaat uit klei. De grondopbouw onder de dijklichamen bestaat uit zandige klei, dan wel kleiig zand. Daaronder bevindt zich (siltig) zand. Kenmerk :A2 8

9 3.2 AANWEZIGE CONSTRUCTIEVE ELEMENTEN Naast de stormvloedkering en de schutsluis zijn enkele kademuren aanwezig. Tevens is aan de oostzijde, tussen de landhoofden van de stormvloedkering, een betonnen muur aanwezig, die de waterkering vormt. De constructieve elementen zijn weergegeven in de leggertekening. 3.3 KERN- EN (BUITEN) BESCHERMINGSZONES Kern- en (buiten)beschermingszones zijn vastgesteld in een gezamenlijk overleg (16 oktober 2006) met Rijkswaterstaat en ARCADIS. Omdat niet altijd vanuit de berekeningen een invloedzone kon worden bepaald, is gekozen voor een pragmatische insteek voor de bepaling van de zonering. Hierin is met het volgende rekening gehouden: minimaal benodigde kernzone op basis van de berekende invloedzones; bodembescherming valt binnen de kernzone; met de aansluiting van de zones van de DVK op de dijkring van het waterschap is uitgegaan van géén overlapping van de kernzones; de (buiten)beschermingszone heeft in principe een breedte van 30 meter. 3.4 LEGGERDWARS- EN LENGTEPROFIELEN Benodigde hoogte Grondlichamen De benodigde hoogten zijn in de onderstaande tabel weergegeven. Deze hoogten zijn afkomstig uit het toetsrapport [lit 9.2]. Tabel 8 Leggerhoogte per sectie kering 10 Naam [-] Eerste kering Tweede kering Sectie Omschrijving huidige hoogte [m +NAP] leggerhoogte [-] [-] [m +NAP] A1 Aansluiting zijde Schieland dijkring 14, grondlichaam zuidwest 5,6 4,10 D1 Aansluiting zijde Krimpen a/d IJssel dijkring 15, grondlichaam 4,7 5,6 4,70 A2 Aansluiting zijde Schieland dijkring 14, grondlichaam 5,6 3,45 noordwest D2 Aansluiting zijde Krimpen a/d IJssel dijkring 15, grondlichaam 3,8 + muur 4,20 + betonnen muur Kunstwerken De minimaal benodigde hoogte voor de Stormvloedkering bedraagt 4,6 m+nap. De schutsluis krijgt in de toetsing het oordeel voldoende. De bestaande hoogte wordt aangehouden voor de legger hoogte [lit 10.1]. Beschikbaar grondonderzoek Verbindende Waterkering Maeslantkering, Europoortkering en Stormvloedkering, opdrachtnummer , Fugro Ingenieursbureau B.V. Het onderzoek omvat zeven sonderingen met meting van plaatselijke kleef en 18 boringen. Daarnaast is een oude tekening aanwezig met een tiental sonderingen zonder meting van plaatselijke kleef, waarvan de locaties van de sonderingen onduidelijk zijn [lit 10.2]. Kenmerk :A2 9

10 HOOFDSTUK 4 Literatuur Algemeen A.1 Hydraulische Randvoorwaarden 2001 voor het toetsen van primaire waterkeringen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde, december A.2 Nederlandse norm, NEN 6740 (nl), Geotechniek - TGB Basiseisen en belastingen, Normcommissie Geotechniek. A.3 Landelijke Rapportage Toetsing 2006, Achtergrond, deel 2, Verbindende Waterkeringen, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, september A.4 Memo: Opstellen legger - aansluitingen met waterschappen, /OF7/0B2/000511/LB, ARCADIS, januari A.5 Foto s afkomstig uit de Beeldbank VenW. Kering10, Stormvloedkering Hollandsche IJssel 10.1 Toetsing dijkringverbindende kering 10 Stormvloedkering en sluis Hollandsche IJssel, Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland, DWW, december Tekening: Stormvloedkering met Schutsluis nabij Krimpen a.d. IJssel bouwputten: boringen & sonderingen; situatie, HYD , Rijkswaterstaat, Directie sluizen en Stuwen, Kenmerk :A2 10

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING EUROPOORT/HARTELKERING. Kenmerk :A3 2

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING EUROPOORT/HARTELKERING. Kenmerk :A3 2 Kenmerk 073916518:A3 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Leeswijzer 4 2 Werkwijze 5 2.1 Kern- en (buiten)beschermingszone 5 2.2 Leggerdwarsprofielen 6 2.3 Leggerlengteprofielen 7 3 Kering 9, Europoort

Nadere informatie

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING STORMVLOEDKERINGNIEUWE WATERWEG/EUROPOORT. 1 Inleiding Aanleiding Leeswijzer 3

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING STORMVLOEDKERINGNIEUWE WATERWEG/EUROPOORT. 1 Inleiding Aanleiding Leeswijzer 3 Inhoud 1 Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Werkwijze 4 2.1 Kern- en (buiten)beschermingszone 4 2.2 Leggerdwarsprofielen 5 2.3 Leggerlengteprofielen 6 3 Kering 8, Stormvloedkering Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HELLEGATSDAM EN VOLKERAKSLUIZEN. Kenmerk :A1 2

DIJKRINGVERBINDENDE WATERKERING HELLEGATSDAM EN VOLKERAKSLUIZEN. Kenmerk :A1 2 Kenmerk 073916531:A1 2 Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Leeswijzer 4 2 Werkwijze 5 2.1 Kern- en (buiten)beschermingszone 5 2.2 Leggerdwarsprofielen 6 2.3 Leggerlengteprofielen 7 3 Kering 15, Hellegatsdam

Nadere informatie

Leggerdocument sluiscomplex Heumen

Leggerdocument sluiscomplex Heumen 3 Leggerdocument sluiscomplex Heumen DLB 2009/8941 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluiscomplex Heumen DLB 2009/8941 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Sint Andries

Leggerdocument sluis Sint Andries 3 Leggerdocument sluis Sint Andries DLB 2009/8943 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Sint Andries DLB 2009/8943 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Limmel

Leggerdocument sluis Limmel 3 Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Limmel DLB 2009/8944 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Leggerdocument sluiscomplex Weurt

Leggerdocument sluiscomplex Weurt 3 Leggerdocument sluiscomplex Weurt DLB 2009/8942 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluiscomplex Weurt DLB 2009/8942 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Leggerdocument sluis Bosscherveld

Leggerdocument sluis Bosscherveld 3 Leggerdocument sluis Bosscherveld DLB 2009/8945 Datum 7 december 2009 Status Definitief Leggerdocument sluis Bosscherveld DLB 2009/8945 Datum 7 december 2009 Status Definitief Colofon Uitgegeven door

Nadere informatie

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland;

Op de voorstellen van gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland; Besluit van provinciale staten van Utrecht van 6 februari 2006, Noord-Holland van (datum), van Zuid- Holland van (datum) en van Gelderland van (datum) tot vaststelling van de Verordening waterkering West-Nederland

Nadere informatie

Toelichting actualisatie legger Delflandse Dijk deel zeedijk, traject Hoek van Holland - Maeslantkering

Toelichting actualisatie legger Delflandse Dijk deel zeedijk, traject Hoek van Holland - Maeslantkering Toelichting actualisatie legger Delflandse Dijk deel zeedijk, traject Hoek van Holland - Maeslantkering 1. Aanleiding De vigerende legger Delflandsedijk stamt uit 1997. In 2006 heeft D&H besloten deze

Nadere informatie

Inleiding. Deze keringen liggen in de gemeenten Dronten, Lelystad Almere en Zeewolde.

Inleiding. Deze keringen liggen in de gemeenten Dronten, Lelystad Almere en Zeewolde. IJsselmeerdijk Inleiding Het beheersgebied van Waterschap Zuiderzeeland valt vrijwel geheel binnen de grens van de provincie Flevoland. In het beheersgebied bevinden zich twee dijkringen. Dit zijn dijkring

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Hollandsche IJssel (dijkring 14 en 15) Auteurs: Bastiaan Kuijper Nadine Slootjes

Nadere informatie

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering

Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Toelichting op leggers en beheerregisters primaire waterkering Wat zijn primaire waterkeringen? Primaire waterkeringen zijn dijken en kades die het Rivierengebied beschermen tegen het rivierwater van de

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13)

Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden categorie c-keringen Achtergrondrapport Wieringermeerdijk (dijkring 13) Auteur: Nadine Slootjes PR1322 november 2008 november

Nadere informatie

DERDE TOETSING DIJKRING 14 TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE IJSSEL

DERDE TOETSING DIJKRING 14 TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE IJSSEL TRAJECT GEKANALISEERDE HOLLANDSE IJSSEL OPDRACHTGEVER HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN 25 juni 2010 C03011.000035 Definitief Inhoud Samenvatting 3 1 Inleiding 4 2 Beschrijving dijkringgebied en

Nadere informatie

LEGGER Waterschap Groot Salland, verbindende waterkering 25

LEGGER Waterschap Groot Salland, verbindende waterkering 25 INHOUDSOPGAVE Legger Waterschap Groot Salland, verbindende waterkering 25 1: Overzichtskaart 2: Situatietekeningen 3: Dwarsprofielen 4: Lengteprofielen 5: Kunstwerken In ontwerp vastgesteld door het dagelijks

Nadere informatie

Colofon. Uitgegeven door: Rijkswaterstaat Zeeland Waterdistrict Zeeuwse Delta Postbus AR Goes Telefoon: (0113) Fax: (0113)

Colofon. Uitgegeven door: Rijkswaterstaat Zeeland Waterdistrict Zeeuwse Delta Postbus AR Goes Telefoon: (0113) Fax: (0113) Colofon Legger Grevelingendam Nadere omschrijving en aanduiding van de Kernzone, Beschermingszones en buitenbeschermingszones van de primaire waterkering Grevelingen. Uitgegeven door: Rijkswaterstaat Zeeland

Nadere informatie

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan)

Doorsnede parkeergarage en beschermingszone primaire kering (bron: bestemmingsplan) HaskoningDHV Nederland B.V. NoLogo MEMO Aan Van Interne toetsing Dossier Project Betreft : Arjan de Wit : Andries van Houwelingen : Jos Tromp : BD8043 : PG Kampen : Invloed parkeergarage op primaire kering

Nadere informatie

Leggerzones Zandige kust (duinen) Leggerzones Dijk in Duin (Noordwijk)

Leggerzones Zandige kust (duinen) Leggerzones Dijk in Duin (Noordwijk) Voorwoord Voor u ligt de legger van de Primaire Waterkeringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. De Primaire Waterkeringen van Rijnland bestaan uit dijken, zandige kust en verholen waterkeringen.

Nadere informatie

Leggerzones Zandige kust (duinen) Leggerzones Dijk in Duin (Noordwijk)

Leggerzones Zandige kust (duinen) Leggerzones Dijk in Duin (Noordwijk) Voorwoord Voor u ligt de legger van de Primaire Waterkeringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. De Primaire Waterkeringen van Rijnland bestaan uit dijken, zandige kust en verholen waterkeringen.

Nadere informatie

Leggerzones Zandige kust (duinen) Leggerzones Dijk in Duin (Noordwijk)

Leggerzones Zandige kust (duinen) Leggerzones Dijk in Duin (Noordwijk) Voorwoord Voor u ligt de legger van de Primaire Waterkeringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. De Primaire Waterkeringen van Rijnland bestaan uit dijken, zandige kust en verholen waterkeringen.

Nadere informatie

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen

Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Opdrachtgever: Ministerie van Verkeer en Waterstaat Hydraulische randvoorwaarden voor categorie c-keringen Achtergrondrapport Vollenhove-Noordoostpolder (dijkring 7) en Vollenhove-Friesland/Groningen (dijkring

Nadere informatie

Leggerzones Zandige kust (duinen) Leggerzones Dijk in Duin (Noordwijk)

Leggerzones Zandige kust (duinen) Leggerzones Dijk in Duin (Noordwijk) Voorwoord Voor u ligt de legger van de Primaire Waterkeringen van het hoogheemraadschap van Rijnland. De Primaire Waterkeringen van Rijnland bestaan uit dijken, zandige kust en verholen waterkeringen.

Nadere informatie

Legger van de waterkeringen

Legger van de waterkeringen katern: Legger van de waterkeringen Katern: Versie: maart 0 : , katern Inleiding Het leggerkatern maakt deel uit van de legger van de waterstaatswerken van het, leggeronderdeel Boezemwaterkeringen. Deze

Nadere informatie

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering

5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering 5.19 Bouwwerken in de kern- en beschermingszone van een waterkering Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.1 eerste lid onder b: Zonder vergunning van het bestuur is het verboden gebruik

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2007/125

Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Statenvoorstel nr. PS/2007/125 Vaststelling onderdeel primaire waterkeringen Verordening voor de Fysieke Leefomgeving Flevoland Jaargang Datum Ons kenmerk Inlichtingen bij 2007-14 13 februari 2007 2007/0053858

Nadere informatie

LEGGER Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 11

LEGGER Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 11 INHOUDSOPGAVE Legger Waterschap Groot Salland, primaire waterkering dijkring 11 1: Overzichtskaart 2: Situatietekeningen 3: Dwarsprofielen 4: Lengteprofielen 5: Kunstwerken In ontwerp vastgesteld door

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014

Uitvoeringsbesluit regionale waterkeringen West-Nederland 2014 Besluit van gedeputeerde staten van Noord-Holland van 8 juli 2014, van Zuid- Holland van 15 juli 2014 en van Utrecht van 1 juli 2014 houdende nadere regels met betrekking tot regionale waterkeringen (Uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Legger Gemaal Zedemuden Toelichting op het beleids- en juridisch kader, de waterkeringszones en de opbouw van de waterkering

Legger Gemaal Zedemuden Toelichting op het beleids- en juridisch kader, de waterkeringszones en de opbouw van de waterkering Legger Gemaal Zedemuden Toelichting op het beleids- en juridisch kader, de waterkeringszones en de opbouw van de waterkering Datum 1 december 2009 Status Definitief Legger Gemaal Zedemuden Toelichting

Nadere informatie

Toelichting bij de. Legger van regionale waterkeringen

Toelichting bij de. Legger van regionale waterkeringen Toelichting bij de Legger van regionale waterkeringen door: Guido van der Kolk versie: 1.0 definitief datum: 29 augustus 2012 Hoofdstuk 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Totstandkoming van deze legger

Nadere informatie

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO

HaskoningDHV Nederland B.V. MEMO MEMO Aan Van Dossier Project Betreft : Waterschap Vallei en Veluwe : H.A.W. van Gelder : BA7927-101-100 : KRW Bentinckswelle : Maatregelen Bentinckswelle irt keringen Ons kenmerk : LW-AF20130182 Datum

Nadere informatie

Volker Staal en Funderingen

Volker Staal en Funderingen Pagina: 1 van 8 INHOUDSOPGAVE PAG. 1 ALGEMEEN 2 1.1 Projectomschrijving 2 1.2 Wijziging beheer 2 1.3 Distributie 2 1.4 Bijbehorende documenten 2 2 UITGANGSPUNTEN DOCUMENTEN 3 2.1 Normen 3 2.1.1 Richtlijnen

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel

Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Projectplan Verlegging Secundaire Waterkering Hoger Einde- Noord Ouderkerk aan de Amstel Contactpersoon M.C.E. Faasse Doorkiesnummer 1 AANLEIDING EN DOEL De ligging van de direct secundaire waterkering

Nadere informatie

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra

Memo. Divisie Ruimte, Mobiliteit en Infra Aan Gemeente Horst aan de Maas Van drs. F.M. van Schie Telefoon 0302653276 RM193104 Toelichting bij aanvraag vergunningen dijkversterking Grubbenvorst Datum 13 mei 2016 Projectnummer Onderwerp Inleiding

Nadere informatie

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn

Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Ecologische verbindingszone Omval - Kolhorn Watertoets Definitief Provincie Noord Holland Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 11 december 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Inrichting watersysteem...

Nadere informatie

Legger regionale waterkering

Legger regionale waterkering Legger regionale waterkering Apeldoorns Kanaal, Anklaarseweg-Koudhoornsesluis Definitief Datum 28 september 2009 Opgemaakt door J. Borgers Afdeling Planvorming Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 1 2 INHOUD...

Nadere informatie

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221

: KRW Bentinckswelle : Aanvulling op aanvraag watervergunning LW-AF20122221 HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan : Waterschap Vallei en Veluwe Van : Esther van den Akker Kopie : Dossier : BA7927-101-100 Project : KRW Bentinckswelle Betreft : Aanvulling op aanvraag watervergunning

Nadere informatie

Workshop schematiseringsfactor. Casus. Werner Halter. Lelystad, 29 april 2009. www.fugro.com

Workshop schematiseringsfactor. Casus. Werner Halter. Lelystad, 29 april 2009. www.fugro.com Workshop schematiseringsfactor Casus Werner Halter Lelystad, 29 april 2009 Workshop schematiseringsfactor Inhoud 1. Quiz 2. Behandeling casus 3. Conclusies en discussie Workshop schematiseringsfactor Inhoud

Nadere informatie

Toelichting legger primaire en. regionale waterkeringen. Juni 2014

Toelichting legger primaire en. regionale waterkeringen. Juni 2014 Toelichting legger primaire en regionale waterkeringen Juni 2014 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Wettelijk kader 1 1.2. Beheergebied Waterschap Groot Salland 2 2. LEGGER BEGRIPPEN EN HULPMIDDELEN

Nadere informatie

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel

AGENDAPUNT 6 ONTWERP. Onderwerp: Visie op de legger Nummer: Voorstel VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 6 Onderwerp: Visie op de legger Nummer: 775122 In D&H: 07-01-2014 Steller: M. de Burger In Cie: BMZ 21-01-2014 Telefoonnummer: (030) 634 5849 SKK Afdeling:

Nadere informatie

Ontwerp-legger Primaire waterkering Katwijk

Ontwerp-legger Primaire waterkering Katwijk Ontwerp-legger Primaire waterkering Katwijk Voor het projectgebied Kustwerk Katwijk, tussen strandpaal.00 en.00 September 0 Corsanummer.0 Voorwoord Dit leggerboek bevat alleen de kaarten voor het projectgebied

Nadere informatie

[ 3 ] Tauw & Witteveen+Bos & Royal Haskoning; Tekeningen met kenmerk ZL ; Productgroep

[ 3 ] Tauw & Witteveen+Bos & Royal Haskoning; Tekeningen met kenmerk ZL ; Productgroep notitie Witteveen+Bos Van Twickelostraat 2 Postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 Telefax 0570 69 73 44 www.witteveenbos.nl onderwerp project opdrachtgever projectcode referentie opgemaakt

Nadere informatie

Systems Engineering bij een sluisontwerp. Jacques Montijn, Movares Zuid West, Rotterdam, 19 januari 2012

Systems Engineering bij een sluisontwerp. Jacques Montijn, Movares Zuid West, Rotterdam, 19 januari 2012 Systems Engineering bij een sluisontwerp Jacques Montijn, Movares Zuid West, Rotterdam, 19 januari 2012 Inhoud presentatie Doelstelling De sluis Rol Movares in het ontwerp Ontwikkeling van eisen Omgeving

Nadere informatie

Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel

Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel Hoorzitting college van burgemeester en wethouders van gemeente Capelle aan den IJssel en van gemeente Krimpen aan den ĪJssel Zitting op donderdag 4 september 2014 om 14.00 uur DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

LEGGER DELFLANDSEDIJK, Rivierdijk. legger (15 maart 2011)

LEGGER DELFLANDSEDIJK, Rivierdijk. legger (15 maart 2011) LEGGER DELFLANDSEDIJK, Rivierdijk INHOUDSOPGAVE Legger Delflandsedijk Rivierdijk Bijlage 1: Kaartbladindeling Bijlage 2: Situatietekeningen Bijlage 3: Dwarsprofielen Bijlage 4: Lengteprofielen Bijlage

Nadere informatie

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma

Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veilig achter duin en dijk Hoogwaterbeschermingsprogramma Veiligheid van bewoners voorop Bescherming tegen overstromingen is voor Nederland van levensbelang. Een groot deel van de inwoners woont beneden

Nadere informatie

Legger Grote Kolksluis Toelichting op het beleids- en juridisch kader, de waterkeringszones en de opbouw van de waterkering

Legger Grote Kolksluis Toelichting op het beleids- en juridisch kader, de waterkeringszones en de opbouw van de waterkering Legger Grote Kolksluis Toelichting op het beleids- en juridisch kader, de waterkeringszones en de opbouw van de waterkering Datum 1 december 2009 Status Definitief Legger Grote Kolksluis Toelichting op

Nadere informatie

Achterlandstudie Maeslantkering

Achterlandstudie Maeslantkering Achterlandstudie Maeslantkering Hoofdrapport RWS-ZH/AP/2006/04 Achterlandstudie Maeslantkering Hoofdrapport 15 oktober 2006 ir. W. Bijl rapport RWS-ZH/AP/2006/04 ISBN 90-369-4823-1 Inhoudsopgave................................................................................................................

Nadere informatie

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel

3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel 3. Beleidsregel insteekhavens langs waterkeringen langs de Gekanaliseerde Hollandse IJssel Kader Keur Op grond van artikel 3.1, eerste lid, aanhef en sub a en b is het verboden zonder vergunning van het

Nadere informatie

LEGGERWIJZIGING WATERLEIDINGKANAAL LEGGERBOEK BETHUNEPOLDER

LEGGERWIJZIGING WATERLEIDINGKANAAL LEGGERBOEK BETHUNEPOLDER LEGGERWIJZIGING WATERLEIDINGKANAAL LEGGERBOEK BETHUNEPOLDER Dijkvak nieuwe naam Dijktraject oude naam eerste kaartblad laatste kaartblad Buitengewoon Onderhoud Maatgevende Hoge Waterstand (m+nap) Gewoon

Nadere informatie

Meer weten? Bel Martin van de Beek van de afdeling Waterkeringsbeheer, tel. (030) 634 58 61.

Meer weten? Bel Martin van de Beek van de afdeling Waterkeringsbeheer, tel. (030) 634 58 61. Legger Regionale waterkeringen raadplegen Op de legger regionale waterkeringen zoekt u uw adres op en daarna zoomt u maximaal in op de kaart om alle onderdelen te zien. Hieronder volgt meer uitleg. Kaartgebruik:

Nadere informatie

Legger Wateren. tekstuele deel

Legger Wateren. tekstuele deel Legger Wateren tekstuele deel januari 2015 Inhoud Bepalingen Legger Wateren 5 1. Algemene bepalingen 5 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 5 2. Onderhoudsplichtigen 6 Artikel 2.1. Onderhoudsplichtigen van

Nadere informatie

KARTERING OPPERVLAKTEWATER

KARTERING OPPERVLAKTEWATER KARTERING OPPERVLAKTEWATER Inwinning insteken met behulp van fotogrammetrie en AHN-2 BeheergebiedWaterschap EEN PAAR CIJFERS: 83.000 ha oppervlakte 775.000 inwoners 283.000 huishoudens 21.000 bedrijven

Nadere informatie

Legger Waterkering Roggebotsluis. Datum 02 november 2009 Status definitief

Legger Waterkering Roggebotsluis. Datum 02 november 2009 Status definitief 3 Legger Waterkering Roggebotsluis Datum 02 november 2009 Status definitief Legger Waterkering Roggebotsluis Datum 02 november 2009 Status definitief Toelichting op het beleids- en juridische kader, de

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt

Ruimtelijke onderbouwing. ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Ruimtelijke onderbouwing ten behoeve van aanvraag omgevingsvergunning herinrichten tankstation de Zuidpunt Dordrecht, 10 september 2012 1. INLEIDING 1.1 Aanleiding Op het perceel aan de Rijksstraatweg

Nadere informatie

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering

: Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek invloed inrichting uiterwaard op veiligheid primaire waterkering Royal HaskoningDHV Nederland B.V. Logo MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Lars Hoogduin : Ilse Hergarden : Esther van den Akker : BA8401-103-105 : Zomerbedverlaging Beneden IJssel : Onderzoek

Nadere informatie

Primaire waterkeringen getoetst. Landelijke Rapportage Toetsing 2006

Primaire waterkeringen getoetst. Landelijke Rapportage Toetsing 2006 Primaire waterkeringen getoetst Primaire waterkeringen getoetst 2 Inhoudsopgave 1 Toetsen op veiligheid 4 1.1 De tweede toetsing van de primaire waterkeringen 5 1.2 Categorieën primaire waterkeringen 5

Nadere informatie

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open

Systeem Rijn-Maasmond Afsluitbaar Open BESTAAND NIEUW DAM MET SLUIS EN/OF DOORLAATMIDDEL SYSTEEMUITBREIDING Systeem Het onderzoeksproject Afsluitbaar Open Rijnmond een eerste integrale ver kenning, onder leiding van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Projectplan Aanpassingen secundaire waterkeringen A601 en A602 in Amsterdam Noord

Projectplan Aanpassingen secundaire waterkeringen A601 en A602 in Amsterdam Noord Projectplan Aanpassingen secundaire waterkeringen A601 en A602 in Amsterdam Noord Dit projectplan dient om een aantal wijzigingen aan de secundaire waterkeringen A601 en A602 te Amsterdam Noord te beschrijven

Nadere informatie

Legger van de waterkeringen

Legger van de waterkeringen katern: Legger van de waterkeringen Katern: Ringvaartkade van de Polder Prins lexander Versie: maart 0 : , katern Ringvaartkade van de Polder Prins lexander Inleiding Het leggerkatern Ringvaartkade van

Nadere informatie

Samenvatting. Toetsing veiligheid. Diefdijklinie

Samenvatting. Toetsing veiligheid. Diefdijklinie Samenvatting Toetsing veiligheid Diefdijklinie 22 mei 2007 Inleiding De Diefdijklinie is een scheidingsdijk tussen de dijkringgebieden van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden en de Betuwe en Tieler-

Nadere informatie

Bomentoets 3 bomen Dorpsstraat Capelle aan den IJssel

Bomentoets 3 bomen Dorpsstraat Capelle aan den IJssel Bomentoets 3 bomen Capelle aan den IJssel Bomentoets 3 bomen Capelle aan den IJssel Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Afdeling: Integrale Plannen en Projecten Adres:

Nadere informatie

Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen

Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen Beleidsregels Buitendijkse regionale waterkeringen maart 204 Inhoud. Inleiding... 2. Beleidsregel algemeen... 2 3. Beleidsregel bebouwing... 3 4. Beleidsregel kabels en leidingen... 8 5. Beleidsregel buitengewoon

Nadere informatie

Errata Vuistregels voor beheerdersoordeel bij de toetsing van Niet-Waterkerende Objecten (NWO s)

Errata Vuistregels voor beheerdersoordeel bij de toetsing van Niet-Waterkerende Objecten (NWO s) Errata Vuistregels voor beheerdersoordeel bij de toetsing van Niet-Waterkerende Objecten (NWO s) Nr. Waar Pagina Onderdeel Opmerking 1 Algemeen Titel Toepassingsgebied is Dijken en dammen, waarmee titel

Nadere informatie

Geotechnisch rapport

Geotechnisch rapport Geotechnisch rapport betreffende een project aan de Oude Gracht 8 te Veenhuizen Opdrachtnummer Datum rapport 9 februari 2016 Opdrachtgever Fledderus Ingenieurs De Wouden 78 9405 HL Assen Versie Datum Omschrijving

Nadere informatie

memo Toetsing damwand havenkade Walsoorden

memo Toetsing damwand havenkade Walsoorden Aan: Waterschap Zeeuws Vlaanderen Paul Geernaert en Adri Provoost Contactpersoon J.H.C. Johanson Projectbureau Zeeweringen Simon Vereeke en Klaas Kasiander memo Toetsing damwand havenkade Walsoorden Walsoorden,

Nadere informatie

AANLEG SINGEL BIJ WATERKERING KAREKIETFLAT SLIEDRECHT

AANLEG SINGEL BIJ WATERKERING KAREKIETFLAT SLIEDRECHT Fugro GeoServices B.V. Waterbouw RAPPORT betreffende AANLEG SINGEL BIJ WATERKERING KAREKIETFLAT SLIEDRECHT Opdrachtnummer: 1212-0029-000 Opdrachtgever : Gemeente Sliedrecht Afdeling Weg- en Waterbouw Postbus

Nadere informatie

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies

Pipingberm Horstermeer VO2-282B. Geotechnisch advies (versie 2) Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Techniek, Onderzoek & Projecten Onderzoek & Advies Pipingberm Horstermeer VO2-282B Geotechnisch advies (versie 2) Korte Ouderkerkerdijk 7 Amsterdam Postbus 94370 1090 GJ Amsterdam T 0900 93 94 (lokaal

Nadere informatie

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44

Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 November 2012 Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico van dijkringgebieden 14, 15 en 44 Documenttitel Veiligheid Nederland in Kaart 2 Overstromingsrisico

Nadere informatie

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 27 augustus 2013. 9 oktober 2013. 16 oktober 2013

Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit. 27 augustus 2013. 9 oktober 2013. 16 oktober 2013 Onderwerp Legger regionale waterkeringen Voorstel Aan het CHI voor te stellen: De definitieve Legger regionale waterkeringen vast te stellen. Infocentrum Ja Routing Paraaf Besluitvormingstraject Besluit

Nadere informatie

Simon Vereeke Ruud Bosters Paul Geernaert Ernst Jonker Leden Pb

Simon Vereeke Ruud Bosters Paul Geernaert Ernst Jonker Leden Pb Revisietoetsing Ministerie van Verkeer en Waterstaat Directoraat-generaal Rijkswaterstaat Directie Zeeland Polder/bestek Ser-Lippens- en Nieuw Othenepolder dp 0084 15 dp 0094 85 bestek ZL-5109 Aan Simon

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden

Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden Projectplan Verlegging Waterkering Weesperweg Muiden 1 AANLEIDING EN DOEL De waterkering in de vigerende legger van AGV uit 2007 ligt tussen de Weesperweg en de Vecht door tuinen van woonbooteigenaren

Nadere informatie

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding

15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding 15 Kabels en leidingen 15.1 Inleiding Kabels en leidingen worden voor een grote verscheidenheid aan toepassingen aangelegd. Denk onder andere aan: elektriciteitskabels, gasleidingen, drinkwaterleidingen,

Nadere informatie

Bijlage A. Begrippenlijst

Bijlage A. Begrippenlijst Bijlage A. Begrippenlijst Begrippenlijst dijkverbeteringsplan Aanleghoogte Kruinhoogte van de dijk onmiddellijk na het gereedkomen ervan. Beheer Berm Beroep Beschoeiing Binnendijks Binnentalud Boezem Boezempeil

Nadere informatie

ANALYSE MOGELIJKHEDEN WINDENERGIE LOCATIE N59 I.R.T EXTERNE VEILIGHEID

ANALYSE MOGELIJKHEDEN WINDENERGIE LOCATIE N59 I.R.T EXTERNE VEILIGHEID ANALYSE MOGELIJKHEDEN WINDENERGIE LOCATIE N59 I.R.T EXTERNE VEILIGHEID Datum Van B. Vogelaar Pondera Consult Betreft Analyse van de mogelijkheden voor plaatsing van windturbines in plangebied langs de

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL

VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL VOOROVERLEGNOTITIE 150 KV-VERBINDING DINTELOORD-ROOSENDAAL PROVINCIE NOORD-BRABANT 4 juni 2012 076445727:0.8 - Definitief B01055.000582.0100 Inhoud 1 Inleiding... 3 1.1 Overzicht reacties... 3 2 s in

Nadere informatie

Projectplan Verlegging Waterkering Kerkstraat Loenen aan de Vecht

Projectplan Verlegging Waterkering Kerkstraat Loenen aan de Vecht Projectplan Verlegging Waterkering Kerkstraat Loenen aan de Vecht 1 AANLEIDING EN DOEL De waterkering tussen de Dorpsstraat en de N402 is in de vigerende legger van AGV uit 07 niet correct weergegeven.

Nadere informatie

Vergunningen Ontwerp Botlek Ontgrondingsvergunning

Vergunningen Ontwerp Botlek Ontgrondingsvergunning Ontgrondingsvergunning Havenbedrijf Rotterdam NV 19 februari 2016 Definitief rapport BD8737 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. MARITIME & WATERWAYS George Hintzenweg 85 Postbus 8520 3009 AM Rotterdam +31 10 443

Nadere informatie

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0)

Kenmerk ZKS Doorkiesnummer +31(0) Memo Deltares ~ Aan Pedja Zivojnovic Datum 19 februari 2016 Van Nadine Slootjes Kenmerk Doorkiesnummer +31(0)883358080 Aantal pagina's 5 E-mail nadine.slootjes@deltares.nl Onderwerp Analyse effect Nieuwe

Nadere informatie

Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Verbetermaatregel. A Reitdiep

Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Verbetermaatregel. A Reitdiep Tabel 1 Verbetermaatregel kade verbetering (licht grijs geen onderdeel van deze kredietaanvraag) Traject A Reitdiep A1 Verbetermaatregel Traject A1 betreft het balkgat en is afgekeurd op hoogte. Initieel

Nadere informatie

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011

Derde toets primaire waterkeringen. Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Derde toets primaire waterkeringen Landelijke toets 2006-2011 Datum November 2011 Status Definitief Colofon Uitgegeven door Inspectie Verkeer

Nadere informatie

5.18a Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone

5.18a Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone 5.18a Bouwwerken in en op een primaire waterkering en bijbehorende beschermingszone Kader Keur Deze beleidsregel gaat over keurartikel 3.2 leden 1, 5 en 6: 1. Het is verboden zonder watervergunning van

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs

Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Notitie Contactpersoon ir. J.M. (Martin) Bloemendal Datum 7 april 2010 Kenmerk N001-4706565BLL-mya-V02-NL Onderzoeksrapportage naar het functioneren van de IT-Duiker Waddenweg te Berkel en Rodenrijs Tauw

Nadere informatie

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen

Grondwater effecten parkeergarage en diepwand Scheveningen Notitie / Memo Aan: Kees de Vries Van: Anke Luijben en Jasper Jansen Datum: 25 januari 2017 Kopie: Ons kenmerk: WATBE5026-136N001D0.2 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Water

Nadere informatie

Inleiding. Uitgangspunten DHV B.V. MEMO. RM - Waterbouw en Geotechniek

Inleiding. Uitgangspunten DHV B.V. MEMO. RM - Waterbouw en Geotechniek MEMO Aan Van Kopie Dossier Project Betreft : Wouter Porton DHV Zuid : Ilse Hergarden - Geotechniek : Frans Damstra (Soeters Van Eldonk Ponec Architecten) : X0395-01-001 : Koninginnedijk te Grave : Beoordelingsprofiel

Nadere informatie

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen

Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Ontwerpbesluit wijziging Legger Wateren voor de Buiten-Giessen en gedeelte Binnen-Giessen Registratienummer: PM Het college van dijkgraaf en heemraden; gelet op artikel 5.1 van de Waterwet en artikel 78,

Nadere informatie

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen

22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Algemene regel 22 22. Het inrichten van particuliere tuinen op de in de bijlage aangegeven waterkeringen Een algemene regel vervangt de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten of werken die in de Keur

Nadere informatie

Provinciale Staten van Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland;

Provinciale Staten van Groningen, Fryslân, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Flevoland en Noord-Holland; Provinciaal blad 1999-22 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland d.d. 12 april nr. 99-915908 ter afkondiging van het besluit van Provinciale Staten van Noord-Holland d.d. 6 april 1998, nr. 15,

Nadere informatie

Veiligheidsfilosofie in praktijk gebracht Toetsing dijken Oosterhornkanaal en -haven. Introductie

Veiligheidsfilosofie in praktijk gebracht Toetsing dijken Oosterhornkanaal en -haven. Introductie Samenvatting In het kader van het Masterplan Kaden wil het Waterschap Hunze en Aa s de dijken van het traject Delfzijl-Farmsum, inclusief Oosterhornkanaal en -haven, verbeteren. Groningen Seaports wil

Nadere informatie

Toelichting Legger Buitendijkse regionale waterkeringen

Toelichting Legger Buitendijkse regionale waterkeringen Toelichting Legger Buitendijkse regionale waterkeringen 29 november 2013 Inhoud 1. Inleiding... 1 1.1. Aanleiding... 1 1.2. Doelstelling... 1 1.3. Leeswijzer... 2 2. Wettelijk kader... 3 2.1. Algemeen...

Nadere informatie

BESLUIT LEGGERWIJZIGING

BESLUIT LEGGERWIJZIGING Definitief legger besl uit Z2016-0273 22 j uni 2016 J a BESLUIT LEGGERWIJZIGING De leggerwijziging heeft betrekking op: 1. het gedeeltelijk dempen (verleggen) van het primaire oppervlaktewater Trade Port

Nadere informatie

Rijkswaterstaat LEGGER IJMUIDEN. Nadere omschrijving van de verschillende invloedszones voor de waterkering IJmuiden t.b.v. de legger.

Rijkswaterstaat LEGGER IJMUIDEN. Nadere omschrijving van de verschillende invloedszones voor de waterkering IJmuiden t.b.v. de legger. Rijkswaterstaat LEGGER IJMUIDEN Nadere omschrijving van de verschillende invloedszones voor de waterkering IJmuiden t.b.v. de legger 1 juni 2009 LEGGER IJMUIDEN Nadere omschrijving van de verschillende

Nadere informatie

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN

BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DATUM 30 april 2017 BIJLAGE PROJECTPLAN DAMWAND PLUUTHAVEN DEEL I VERVANGEN DAMWANDEN REGIONALE WATERKERING PLUUTHAVEN ZEEWOLDE 1. Aanleiding en doel Het waterschap is naar aanleiding van het AV besluit

Nadere informatie

Toelichting. 1. Inleiding

Toelichting. 1. Inleiding Toelichting 1. Inleiding 1.1. Doel en achtergrond van de legger De legger watergangen en bergingsgebieden is een register waarin gegevens over de ligging, vorm, afmeting en constructie van watergangen,

Nadere informatie

dr / nat [kn/m 3 ] mv. tot ophoogzand 18.0/

dr / nat [kn/m 3 ] mv. tot ophoogzand 18.0/ MEMO Aan: De heer F. te Brake (GMB) Van: ing. D. Ripzaad PMSE RC C.c.: Kenmerk: M7498-17 Datum: 27-01-2015 Betreft: Hoogwaterroute Meinerswijk te Arnhem- zettingsberekening Pagina: 1 van 2 Geachte heer

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bijlagen. Inleiding.3

Inhoudsopgave. Bijlagen. Inleiding.3 Inhoudsopgave Inleiding.3 1 Geotechnisch grondonderzoek... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Normen en richtlijnen... 4 1.3 Offerte... 4 1.4 Veldwerk... 4 1.5 Classificatie middels wrijvingsgetal... 5 Bijlagen Bijlage

Nadere informatie

DOORSTROMING LAAKKANAAL

DOORSTROMING LAAKKANAAL DOORSTROMING LAAKKANAAL GEMEENTE DEN HAAG 15 oktober 2013 : - Definitief C03041.003103. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Overzicht beschikbare gegevens... 5 2.1 Geometrie Laakkanaal... 5 2.2 Bodemprofiel...

Nadere informatie

Beschrijving Het betreft de controle van de toetsing van de Sloehaven en de Schorerpolder

Beschrijving Het betreft de controle van de toetsing van de Sloehaven en de Schorerpolder Ministerie van Verkeer en Waterstaat Controle Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat Toetsing Projectbureau Zeeweringen Polder/Dijkvak Sloehaven en Schorerpolder Toetsing uitgevoerd Vvo Provoost Doorkiesnummer

Nadere informatie

Assetmanagement bij waterkeringen

Assetmanagement bij waterkeringen Assetmanagement bij waterkeringen Frank den Heijer NVRB symposium Assetmanagement in de publieke sector Assetmanagement bij waterkeringen Historie en context Toetsproces waterkeringen Cases: toetsronden

Nadere informatie