Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN"

Transcriptie

1 Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Met als voorwerp BASIS ICT-INFRASTRUCTUUR (SERVERS, BACK-UP EN STORAGE) REF: 2015-HospiLim-090 Via Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 4 september 2015 om uur Uw contactpersoon in dit dossier: Ils Mols, Aankoper Tel: 011/ of

2 Inleiding Op 14 december 2010 werd de vzw HospiLim opgericht, bestaande uit de 8 Limburgse algemene & categorale ziekenhuizen en de 4 psychiatrische centra. De werkende leden zijn: 1. Algemeen Ziekenhuis Vesalius (346 bedden) 2. Jessa Ziekenhuis (988 bedden) 3. Sint-Franciskusziekenhuis (248 bedden) 4. Mariaziekenhuis Noord-Limburg (318 bedden) 5. Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo (310 bedden) 6. Revalidatie & MS-centrum (120 bedden) 7. Ziekenhuis Maas en Kempen (213 bedden) 8. Ziekenhuis Oost-Limburg (811 bedden) 9. Medisch Centrum St.-Jozef (304 bedden) 10. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (288 bedden) 11. Asster (611 bedden) 12. Kinderpsychiatrisch Centrum Genk (15 bedden) De vereniging heeft tot doel: - het overleg en de samenwerking tussen algemene ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen door de creatie van een gemeenschappelijk overlegplatform; - synergiën en schaalvoordelen te realiseren ten behoeve van de ziekenhuizen en de psychiatrische centra; - het verrichten van diensten die rechtstreeks in het belang zijn van de leden, waaronder, maar niet limitatief, het voorzien in ondersteunende ziekenhuisfaciliteiten en/of het uitbouwen van logistieke ondersteuningsprocessen voor de leden. Hierbij vertegenwoordigt de aan de leden aangerekende vergoeding slechts de terugbetaling van de door de vzw Hospilim werkelijk gedane uitgaven; - rechtstreeks of onrechtstreeks de werkzaamheden van een aankoop- en/of opdrachtencentrale uit te oefenen, zoals omschreven in art. 2, 4 van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - het samenbrengen, opbouwen en overdragen van kennis, ervaringen en competenties ondermeer, maar zonder daartoe beperkt te zijn, op het vlak van overheidsaanbestedingen, outsourcing van nietkernactiviteiten, logistiek, informatietechnologie, personeelsbeleid, enz. met als doel de kwaliteit van de dienstverlening, met name in het kader van de kernactiviteiten, te bevorderen en te optimaliseren; Contact: Vzw HospiLim - gebouw Bioville - Agoralaan Abis B-3590 Diepenbeek Tel Blz. 2

3 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 6 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 6 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 6 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 6 I.4 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 7 I.4.1 Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) - expliciete verklaring op erewoord... 7 I.4.2 Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria).. 7 I.4.3 Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria)... 7 I.5 PRIJSVASTSTELLING... 8 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 8 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 9 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 9 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 9 I.10 PRIJSHERZIENINGEN... 9 I.11 VARIANTEN... 9 I.12 KEUZE VAN OFFERTE I.13 VERLOOP VAN DE PROCEDURE I.14 VERVOLG VAN DE PROCEDURE I.15 RECHTEN EN PLICHTEN I.15.1 Overdrachten rechten en plichten I.15.2 Geheimhouding publiciteit I.15.3 Overmacht I.15.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank I.15.5 Klachten en verzoeken I.15.6 Verbrekingen II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDING OVER DE GUNNING EN DE LEVERING: II.2 VERZEKERINGEN II.3 BORGTOCHT II.4 BETALINGSTERMIJN II.5 WAARBORGTERMIJN III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 HUIDIGE SITUATIE III.2 GEWENSTE SITUATIE III.3 OPSLAGSYSTEEM III.3.1 Capaciteit en platform III.3.2 SAN-netwerk III.3.3 Harde schijven III.3.4 Onderhoud III.3.5 Uitbreidingsmogelijkheden III.4 HOST SERVERS III.4.1 Onderhoud III.5 VIRTUALISATIE III.6 BACK-UP III.6.1 Back-upmethodiek III.6.2 Onderhoud III.6.3 Uitbreidingsmogelijkheden III.7 LICENTIES III.8 MONITORING VAN SERVERS, DE HYPERVISOR EN DE STORAGE III.9 PLAATSING III.10 STROOMVOORZIENING Blz. 3

4 III.10.1 Voorziene netten III.10.2 Redundante voedingen per geleverd toestel III.10.3 UPS-systemen III.11 VALIDERINGSTESTS, COMPATIBILITEIT, OPLEIDINGEN EN ANDER III.12 TOEKOMSTIGE UITBREIDINGEN BIJLAGE A.: AANVRAAG TOT DEELNEMING BIJLAGE B.: VERKLARING OP EER Blz. 4

5 Ontwerper Naam: Hospilim VZW Adres: Bioville, Agoralaan Abis te 3590 Diepenbeek Contactpersoon: Mevrouw Ils Mols Telefoon: 011/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 106, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van toepassing gemaakt. Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht. Blz. 5

6 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: BASIS ICT-INFRASTRUCTUUR (SERVERS, BACK-UP EN STORAGE). Toelichting: Voorwerp van deze leveringen: Het leveren, installeren en configureren van basis ICTinfrastructuur (servers, back-up en storage). Ter informatie en ter kennisgeving worden de technische bepalingen van de opdracht (zie hoofdstuk III.) hier ook reeds opgenomen. Zo hebben de kandidaat-indieners een beeld van de vereiste leveringen. De opdrachtgever behoudt echter het recht om de technische bepalingen nog aan te passen alvorens de geselecteerde kandidaten hun offertes dienen aan te leveren in het tweede deel van de procedure. Leveringsplaats: Revalidatie & MS Centrum, Boemerangstraat 2 te 3900 Overpelt De opdracht wordt beschouwd als een Opdracht tegen een globale prijs. De inschrijver wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen (verpakking, levering, ) te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belastingen op de toegevoegde waarde. Het installeren en configureren van het materiaal conform opgenomen in het hoofdstuk technische bepalingen behoort ook tot deze opdracht. De installatie/configuratie dient apart gespecificeerd (omschrijving en prijs) te worden in de offerte. I.2 Identiteit van de opdrachtgever Hospilim VZW Bioville, Agoralaan Abis 3590 Diepenbeek In toepassing van artikel 2, 4 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal Hospilim VZW optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten. I.3 Wijze van gunnen Overeenkomstig artikel 26, 2, 1 d (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De opdrachtgever houdt zicht het recht toe om, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding, de opdracht niet te gunnen. Blz. 6

7 I.4 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het inschrijvingsformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: I.4.1 Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) - expliciete verklaring op erewoord De opdrachtgever staat de inschrijver toe een verklaring op erewoord af te leggen waarbij hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt zoals bedoeld in artikel 43, paragraaf 1 en 2. Hiermee gaat de opdrachtgever de toestand na van: - de voor selectie in aanmerking komende kandidaten bij het afsluiten van deze overeenkomst; - de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver voorafgaandelijk aan de finale gunningsbeslissing. Een verklaring op erewoord impliceert dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. I.4.2 Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Minimumvereisten: Voor het financiële boekjaar 2014 zijn: 1. solvabiliteit > 20% (eigen vermogen als % van het totale vermogen); 2. liquiditeit > 1 (acid test ratio). Verder levert de inschrijver ook volgende gegevens aan : - Financiële ratio s (minimaal solvabiliteit en liquiditeit) van de laatste 3 jaar - Jaarrekeningen van de voorbije 3 jaar I.4.3 Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Minimumvereisten: geen De technische capaciteit van de kandidaat zal worden geëvalueerd via de kwalitatieve selectiecriteria die hieronder opgesomd worden: 1. De kandidaat beschrijft uitvoerig zijn plan van aanpak voor dit project bij toewijzing. Elementen die zeker hierin opgenomen dienen te worden zijn (gewaardeerd op 40 punten) o Capaciteit van de kandidaat dat ingezet gaat worden; o Doorlooptijd: de maximale realisatieduur van deze opdracht na formele toewijzing is 3 maanden. Het is dus van belang dat de kandidaat aantoont dat hij over de mogelijkheid beschikt om dit project binnen de gestelde termijn te realiseren. Hierbij rekening houdende met levertermijnen apparatuur, beschikbaarheid personeel, enz.; Blz. 7

8 o Down time: omdat we in een ziekenhuisomgeving werken en omdat alle applicaties 24 op 24 beschikbaar dienen te zijn, dient er ook rekening gehouden te worden dat er maar minimale downtime kan zijn; 2. De inschrijver dient de realisatie van minimaal drie (3) gelijkaardige projecten aan te tonen voor een organisatie in de welzijn- en gezondheidssector qua grootte en complexiteit vergelijkbaar met het Revalidatie & MS Centrum (gewaardeerd op 40 punten) o Korte beschrijving project o Datum uitvoering (+ doorlooptijd) o Bedrag per project o Eventueel contactgegevens o Eventueel documenten die de klanttevredenheid aantonen 3. Overige documenten die relevant kunnen zijn om de technische capaciteit aan te tonen binnen onze sector, mogen ook meegestuurd worden (gewaardeerd op 20 punten) Nadat de Opdrachtgever alle Kandidaten heeft beoordeeld in het licht van de uitsluitings- en geschiktheidscriteria, zal de Opdrachtgever een beslissing nemen met betrekking tot deze Kandidaten die in beginsel aan de (minimale) voorwaarden voor de kwalitatieve selectie voldoen. De Opdrachtgever zal, bij een voldoende aantal volledige en formeel regelmatige Aanvragen tot Deelneming die zich niet bevindt in een toestand van uitsluiting, minimum 3 (drie) tot maximum 4 (vier) Kandidaten die 1) voldoen aan de minimumcriteria inzake financie le en economische draagkracht en 2) van alle kandidaten het best aan de kwalitatieve selectiecriteria inzake technische bekwaamheid beantwoorden, selecteren en uitnodigen om aan de offertefase deel te nemen. Concreet betekent dit dat, indien meer dan 3 (drie) Kandidaten aan de voorwaarden inzake economische en financie le draagkracht voldoen, de Opdrachtgever zal overgaan tot een doorselectie van minimum 3 (drie) tot maximum 4 (vier) meest geschikte Kandidaten overeenkomstig de voorziene puntenschaal. I.5 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, indien deze gekend zijn. Blz. 8

9 I.7 Indienen van de offerte Het ingevulde inschrijvingsformulier en de inventaris op papier en de ingescande versies daarvan op CD-ROM of USB stick worden beiden onder één en dezelfde gesloten omslag ingediend met de vermelding : "prijsofferte voor..." (zie benaming op het inschrijvingsformulier) "datum opening om.. uur" (zie boven). In elk geval mag dit digitale inschrijvingsformulier NIET naar ons G D worden. Zo dit toch zou gebeuren zullen wij dit ongelezen vernietigen. Bij inzending over de post, als aangetekend stuk, moet de gesloten omslag in een tweede gesloten omslag gestoken worden met de vermelding zoals hierboven in de eerste alinea vermeld. De inschrijving moet: met de post via gewone zending of aangetekend opgestuurd worden naar vzw HospiLim t.a.v. Mevrouw Ils Mols, Agoralaan Abis, B-3590 Diepenbeek van 9.00 uur tot uur en van uur tot uur tegen afgiftebewijs bij vzw HospiLim, Agoralaan Abis, B-3590 Diepenbeek op werkdagen afgegeven worden tot juist voor de opening van de inschrijvingen. Persoonlijke afgifte aan de voorzitter tot net voor de openingszitting Andere vormen van afgifte worden niet aanvaard. Iedere inschrijving moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens de zitting wordt geopend. Voor de zendingen per post geldt de postdatum +4 kalenderdagen verzending als bewijs. Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Door het eenvoudig indienen van een offerte vervallen de verkoopsvoorwaarden van de inschrijver zelf en worden ze vervangen door de bepalingen van dit bestek. I.8 Opening van de offertes Vrijdag 4 september uur. Er is geen publieke opening van de offertes,. I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. I.11 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. Blz. 9

10 I.12 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. I.13 Verloop van de procedure De opdrachtgever tracht een zo volledig en correct mogelijk opdrachtdocument en bijlagen op te stellen dat de opdracht zo correct mogelijk omschrijft. De inschrijver bevestigt door zijn deelname uitdrukkelijk dat hij over alle nuttige en noodzakelijke informatie beschikt om zijn aanvraag tot deelneming in te dienen in antwoord op dit bestek. De inschrijver dient zo snel mogelijk, proactief en te goeder trouw eventuele fouten, onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten aan de opdrachtgever te signaleren alvorens hij zijn aanvraag tot deelneming indient. Opmerkingen op de opdrachtdocumenten kunnen schriftelijk meegedeeld worden tot 14 augustus 2015 aan Ils Mols Wijzigingen of verdere toelichting zal de opdrachtgever met respect voor de openbaarheid en het gelijkheidsbeginsel communiceren. De opdrachtgever zal het antwoord op de vragen van de inschrijvers schriftelijk beantwoorden aan alle inschrijvers indien de gestelde vraag belangrijk is voor het verdere verloop van de procedure. Het antwoord zal gegeven worden in anonimiteit tov de vragensteller. Vragen dienen gesteld te worden aan mailadres uiterlijk vrijdag 14 augustus De opdrachtgever zal deze vragen beantwoorden tegen uiterlijk 28 augustus Blz. 10

11 I.14 Vervolg van de procedure De opdrachtgever selecteert die kandidaten (minimaal 3 (drie) - maximaal 4 (vier)) dewelke na onderlinge vergelijking van de aanvraag tot deelneming op basis van de selectiecriteria het beste worden geacht voor de uitvoering van de opdracht. De geselecteerde kandidaten worden opgenomen in de volgende ronde alwaar aan de geselecteerde kandidaten een offerte zal gevraagd worden. Gedurende de hele gunningsprocedure is de kandidaat verplicht om elke eventuele wijziging met betrekking tot de gegevens opgenomen in zijn aanvraag tot deelneming onmiddellijk schriftelijk mee te delen. De opdrachtgever kan beslissen of dit al dan niet aanvaardbaar is. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de kandidaat uit te sluiten van verdere deelname indien de kandidaat niet langer voldoet aan de technische, financiële, juridische of economische bekwaamheid en/of indien de identiteit van de kandidaat wijzigt. Wanneer in de loop van de leveringsperiode één van deze essentiële kenmerken gewijzigd wordt, dient de kandidaat onmiddellijk de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen. I.15 Rechten en plichten I.15.1 Overdrachten rechten en plichten Kandidaat zal de rechten en de verplichtingen die voor hem uit de opdracht voortvloeien noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Kandidaat zal de latere uitvoering van de opdracht noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden (onderaanneming) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Deze toestemming van de opdrachtgever ontslaat de kandidaat op geen enkele wijze van zijn verplichtingen uit de opdracht. De opdrachtgever kan aan de in het vorige leden bedoelde toestemming voorwaarden verbinden. I.15.2 Geheimhouding publiciteit De kandidaat en de opdrachtgever zullen geen informatie aan derden bekend maken of publiciteit maken betreffende deze opdracht zonder schriftelijke toestemming van de andere partij. De kandidaat zal zijn onderaannemers dezelfde verplichtingen opleggen. De kandidaat en de opdrachtgever zullen alleen vertrouwelijke informatie aan die werknemers bekend maken die direct betrokken zijn bij de programmatuur. I.15.3 Overmacht Geen enkele verantwoordelijkheid kan door de opdrachtgever opgelopen worden ten gevolge van overmacht (niet-exhaustieve lijst: oorlog, opstand, brand, staking, pandemie, ). I.15.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van onderhavige Overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt. I.15.5 Klachten en verzoeken In afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden is de kandidaat verplicht om de opdrachtgever op redelijke termijn op de hoogte te stellen van de inspanningen, die nog geleverd moeten worden. Enkel indien aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de nalatigheden van de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Blz. 11

12 I.15.6 Verbrekingen Onverminderd art. 62 is het de opdrachtgever toegelaten om de overeenkomst te verbreken in kader van de wet van 31/1/2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (voor zover toegestaan door deze wet). Blz. 12

13 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leiding over de gunning en de levering: De leiding over de gunning van de opdracht zal gebeuren door: Naam: mevrouw Ils Mols Adres: Hospilim VZW, Bioville, Agoralaan Abis te 3590 Diepenbeek Telefoon: 011/ De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: Dominique Meurs Adres: Revalidatie & MS Centrum, Boemerangstraat 2, B-3900 Overpelt Telefoon: 011/ II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven op het einde van het contract. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekende zending. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. Blz. 13

14 II.4 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van volledige installatie om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de volledige installatie operationeel is, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. II.5 Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 24 kalendermaanden Blz. 14

15 III. Technische bepalingen III.1 Huidige situatie Het Revalidatie & MS Centrum bezit vandaag een hybride server- en storage platfom met zowel centrale als decentrale opslag. Het centrale opslagsysteem is een SAN HP MSA1500 met bruto 2TB aan schijfcapaciteit. Decentraal is is er 2TB aan schijfcapaciteit. Het serverplatform is gedeeltelijk gevirtualialiseerd met VMWare ESXi 5. Deze farm bestaat uit vier servers waarvan drie HP Proliant DL360 servers en één HP Proliant DL380 server. Deze servers hebben ieder twee quad core processoren. Het geheugen varieert van 12GB tot 32GB. Er zijn vijf niet gevirtualiseerde servers van het type HP Proliant DL360 met ieder twee dual core processoren. De ziekenhuistoepassingen werken op Microsoft besturingssystemen en gebruiken voornamelijk MS SQL, MySQL of Oracle databases. Het Revalidatie & MS Centrum telt 140 werkstations. 85 van deze werkstations zijn gevirtualiseerd d.m.v. Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0 Het Revalidatie & MS Centrum beschikt over twee geconditioneerde datacenters waarin alle componenten geplaatst zijn. Het datanetwerk is volledig vernieuwd en heeft in de 2 datacenters 2 core switchen van het type HP 5500 series. Er is een redundant fibre netwerk tussen alle switchen van 10Gb. We gebruiken type OM4 glasvezel. III.2 Gewenste situatie Met nieuwe technologieën wensen een performante en beveiligde omgeving met multimedia mogelijkheden aan te bieden voor de gebruikers. Op de nieuwe ICT infrastructuur willen we met recente besturingssystemen voor servers en voor de gevirtualiseerde clients anticiperen op veranderde wensen en vragen van de gebruikers. Het voorwerp van deze opdracht omvat de uitbreiding of vervanging en installatie van dit platform door een up-to-date geconsolideerde omgeving met een back-up oplossing. De hypervisor dient een upgrade te krijgen naar de laatste versie en technologie. Het updaten of overzetten van het OS of de applicaties van de servers zit niet in deze scoop. Invalshoeken voor deze nieuwe serveromgeving zijn: Efficiënt gebruik van server hardware. Hierbij geldt om alle servers te virtualiseren naar een minumum aantal fysieke servers. We kiezen voor standalone rackmountable servers. Vereenvoudiging van beheer voor de systeembeheerders. Door de keuze van de technologie dient het werk vereenvoudigd te worden. Dit kan door gebruik te maken van de reeds gekende technologie in het ziekenhuis en door de integratie van de verschillende technologieën in één softwareplatform. We wensen één management software voor alle hardware. Voor de vereenvoudiging wensen we zo min mogelijk verschillende merken in het ziekenhuis. We wensen ook zo min mogelijk verschillende modellen van servers. Het nieuwe systeem moet de huidige en toekomstige vraag aan hoge performantie van de gebruikers van dit systeem zonder problemen kunnen verwerken. Efficiënt gebruik maken en het minimaliseren van de nodige licenties zonder in te boeten op performantie of beheersbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Betrouwbaarheid en beschikbaarhied garanderen die past in de bedrijfscontinuiteit van de core activiteiten van het ziekenhuis en die afgewogen is t.o.v. de kost Blz. 15

16 De huidige keuze mag geen belemmering zijn voor uitbreidbaarheid en schaalbaarheid in de toekomst III.3 Opslagsysteem Het centraliseren van de data zal zorg dragen voor een flexibel en schaalbare gegevensopslag. Het beheer en back-up van alle data zal vereenvoudigd worden doordat er slechts één geconsolideerde opslagruimte gebruikt wordt. Zowel de data met bestanden en databases, als de operating systems wensen we te plaatsen op de storage. III.3.1 Capaciteit en platform Het opslagsysteem dient van het type SAN moet initieel over een bruto schijfcapaciteit van 14 (veertien) TB beschikken en dient online uitgebreid te kunnen worden tot minimum 200 schijven. Het platform dient protocollen te ondersteunen die de performantie, het algemene beheer en de gebruikerservaring ten goede komt. Inline deduplicatie en thin provision genieten onze voorkeur. De storage en de servers zullen via een redundant netwerk met elkaar verbonden worden. Dit netwerk maakt ook deel uit van de scoop. III.3.2 SAN-netwerk Het SAN-netwerk moet op basis van FC-technologie aangeboden worden en moet berekend zijn op de performantie beschreven in de invalshoeken. III De controller Het voorgestelde opslagplatform moet dubbele en redundante controllers bevatten. Het uitvallen van één van de controllers mag geen invloed hebben op de goede werking van het opslagsysteem. Elke controller van het voorgestelde opslagplatform moet toegang hebben tot het opslagmedium om deze toe te wijzen, te configureren, te beveiligen en te delen. III Het cachegeheugen Het cachegeheugen van de opslagcontroller moet schijf/leesbewerkingen tegelijk ondersteunen. Het cachegeheugen moet de nodige foutdetectie en correctielogica ondersteunen zodat na een plotse stroomonderbreking, de heropstart zonder dataverlies verzekerd is. III I/O-poorten en connectiviteit Het voorgestelde opslagplatform moet voor de connectiviteit met het SAN-netwerk minimum 8 poorten voorzien worden. Daarnaast moet zij ook de nodige connectiviteit hebben voor het beheer. Synchrone replicatie moet mogelijk zijn op zowel IP als FC. III.3.3 Harde schijven Het aantal en de voorgestelde schijven moeten de hierboven vermelde capaciteit problemen kunnen leveren en moeten op een redundante manier kunnen aangesproken worden. De schijven dienen van het SSD-type te zijn. We vragen minimum IOPS. De bandbreedte van het opslagplatform moet zonder uitbreidingen op het niveau van de controller, het maximum aantal schijven ondersteunen en moet gelijkmatig toegewezen kunnen worden aan alle beschikbare schijven. Tijdens de garantieperiode moeten de SSD s gewaarborgd worden tegen wear out : defecten of leeg geschreven SSD s moeten gratis vervangen worden. De schijven moeten zonder onderbreking kunnen vervangen worden (hot-pluggable). Er mag niet het minste dataverlies zijn noch enige andere weerslag op het opslagplatform indien ooit een harde schijf verwijderd moet worden. Blz. 16

17 Het opslagplatform moet een vervangen harde schijf automatisch en zonder ingreep van de gebruiker kunnen herstellen van zodra de drive ingeschoven wordt. III Software-functionaliteit Het voorgestelde opslagplatform zal de nodige licenties voor LUN masking, thin provisioning en snapshotting bevatten. Integratie met Veeam is een voordeel. We overwegen versie entreprise plus te gebruiken. III Beheer Het voorgestelde opslagplatform moet een beheerssysteem met grafische gebruikersinterface (GUI) ondersteunen, waarmee het mogelijk is alle componenten van het platform in real-time te bewaken en alle defecten of versleten componenten te melden. Zoals vermeld in de invalshoek wensen we een integratie van het beheer van de hypervisor en van alle aspecten van de storage in één softwareplatform Het voorgestelde opslagplatform moet connectiviteit met een IP-netwerk ondersteunen door middel van een rechtstreekse Ethernet-verbinding met het platform. Het voorgestelde opslagplatform moet in staat zijn SNMP traps of SMTP mails te genereren bij vertraging of uitval van het opslagplatform. De GUI-interface voor het voorgestelde opslagplatform moet zorgen voor volledige zichtbaarheid en de operationele status van alle geïnstalleerde hardware tonen. De GUI-interface voor het voorgestelde opslagplatform moet de mogelijkheid bieden tot het configureren van alle aspecten van het opslagplatform, inclusief de controllers, het cachegeheugen, de interfaces, de drives en RAID-configuraties alsook de logische drives, alsook de toegangsrechten voor de logische drives. Het voorgestelde opslagplatform moet een array-gebaseerde functie hebben om de RAID-systemen of logische volumes die de hosts aangeboden worden, te expanderen. Deze mogelijkheid moet aangeboden worden via de GUI-interface voor het voorgestelde opslagsysteem en moet onderdeel zijn van de functies voor het beheren van de RAID-systemen en de logische volumes. Bemerk dat hier bedoeld wordt: de mogelijkheid om de grootte van de RAID-sets en van de Logical Unit Numbers (LUN's) op te trekken op hardwarevlak en dat dit geen hulpprogramma op de host mag vereisen om deze ruimte op O.S.-niveau te manipuleren. De GUI-interface van het voorgestelde opslagsysteem moet in staat zijn alle firmware en software die op het opslagplatform geïnstalleerd is, te updaten, en om deze nieuwe software te activeren zonder onderbreking van de aangesloten hostplatformen. De GUI-interface voor het voorgestelde opslagsysteem moet geïntegreerde controle hebben over de verplichte snapshot en remote replication functies en moet de aanmaak, de toewijzing, de configuratie en de vernietiging van snapshots en remote LUN replica s mogelijk maken. III Varia Het opslagplatform mag geen enkele niet-compatibiliteit vertonen met de bestaande componenten van het netwerk, en moet in staat zijn queries te beheren afkomstig van heterogene operating systems met gewaarborgde onaangetaste prestaties. III.3.4 Onderhoud Het onderhoud het opslagsysteem is minimum vijf jaar en van het type pro active on-site support elke dag binnen 4 uur. De voorgestelde offerte moet een aangepaste opleiding (on-site) omvatten betreffende het beheer van de opslagsysteem. III.3.5 Uitbreidingsmogelijkheden De aanbieder dient aan te tonen hoe de capaciteit kan uitgebreid worden en of dit een invloed heeft op de performantie en uptime, de redundantie, en de licenties. Blz. 17

18 III.4 Host Servers De hardware omvat de leveringen en installatie van drie rackservers in een gevirtualiseerde omgeving. Deze servers moeten via redundante FC-poorten verbonden worden met het SAN-netwerk. De servers dienen via ethernet op het bestaande data netwerk aangesloten te worden. De minimale kenmerken van de servers: Twee socket server Minimum twee Intel Xeon E processoren 256 GB RAM Minimum één microsd Flash media kit van 8GB nodig voor de software van de hypervisor Minimum één dual-port FC kaart voor de verbinding met het SAN-netwerk Om de verbinding te maken met onze core switchen vragen we om volgende opties aan te bieden: o 8x 1Gbit RJ45 o 4x 1Gbit en 2x 10GB RJ45 III.4.1 Onderhoud Het onderhoud op de servers is minimum vijf jaar en van het type on-site support next business day. III.5 Virtualisatie Door virtualisatie wensen we het aantal fysieke servers te verminderen en de up-time bij onderhoud of in een geval van een defect aan een host server te garanderen. De virtuele servers moeten daarom online verplaatst kunnen worden tussen de servers. In geval van het uitvallen van één van de host servers dienen alle virtuele servers, welke deze host bediende, automatisch door andere host servers overgenomen te worden. Door virtualisatie wensen we een geconsolideerde back-up mogelijk te maken. III.6 Back-up De hardware voor de back-up omvat de levering en installatie van één rackservers waarop een hypervisor wordt geïnstalleerd door de aanbieder. De server dient via ethernet op het bestaande data netwerk aangesloten te worden, en via FC op de storage. De back-up server komt in een eigen locatie op max. 100m van de host servers en storage. De voorziene glasvezel is van het type OM4. Blz. 18

19 Invalshoeken voor deze back-up: De back-up dient zonder handmatige acties en online te gebeuren De back-up dient elk type van OS van een gevirtualiseerde server te ondersteunen Het maken van een back-up dient geconsolideerd en eenduidig te zijn voor de alle types van software en servers zonder agents. Een restore dient mogelijk te zijn van zowel volledige servers, van volledige volumes, op bestandsniveau, van Microsoft Active Directory objecten, van volledige databases en op tabelniveau voor databases. Het maken van een back-up dient geen invloed te hebben op de performantie voor de gebruikers door rechtstreeks via snapshots op de storage te gebruiken De RTO en PTO moeten acceptabel zijn voor de core activiteiten van het ziekenhuis. De RTO dient daarom kleiner te zijn dan 15 minuten. Het voorziene back-upvolume dient d.m.v. huidige technieken en compressie efficient gebruikt te worden zodat een maximaal aantal back-ups bewaard kan worden, en een minimum aan back-up trafiek nodig is. De back-up van de servers dienen opgestart te kunnen worden op de back-up server in geval van een calamiteit. Op de back-up server zal een tweede Windows Domain Controller geïnstalleerd worden die met de eerste Domain Controller repliceert. De installatie van deze domaincontroller zit niet in deze scoop maar moet mogelijk zijn op de back-up server. Online testen van een back-up dient mogelijk te zijn. De minimale kenmerken van de back-up server: Twee socket server Minimum twee Intel Xeon E processoren 256 GB RAM Minimum 8 Hard disk van 1.2TB in raid5 en uitbreidbaar tot 24 disks in de server Minimum één dual-port FC kaart voor de verbinding met het SAN-netwerk Om de verbinding te maken met onze core switchen vragen we om volgende opties aan te bieden: o 8x 1Gbit RJ45 o 4x 1Gbit en 2x 10GB RJ45 III.6.1 Back-upmethodiek Er dient een geconsolideerde back-upmethodiek aangeboden te worden die gebruikt kan worden voor elke server volgens de invalshoeken beschreven bij het hoofdstuk Back-up. III.6.2 Onderhoud Het onderhoud op de servers is minimum vijf jaar en van het type on-site support next business day. De aanbieder biedt onderhoud op de software aan. III.6.3 Uitbreidingsmogelijkheden De aanbieder dient aan te tonen hoe extra servers of diskcapaciteit toegevoegd kunnen worden in de gevraagde back-up omgeving en wat de invloed is op de algemene performantie, de redundantie, en de nodige licenties. III.7 Licenties De inschrijver dient alle licenties nodig voor storage, servers, de hypervisor, voor de replicatie, snapshotting, back-up en restore van alle data en van het back-up systeem te leveren. Alle licenties nodig voor de goede werking van het volledige systeem en voor het beheren en monitoren moeten aanwezig zijn, uitgezonderd de licenties van Microsoft. Blz. 19

20 Het revalidatie & MS Centrum heeft een bestaand raamcontract voor licenties van Microsoft. De inschrijver dient aan te geven welke en hoeveel licenties van Microsoft nodig zijn. III.8 Monitoring van servers, de hypervisor en de storage We wensen de servers en de storage op een decentrale plaats te kunnen monitoren en beheren zoals beschreven in de invalshoeken van de gewenste situatie. In een geval van een calamiteit wensen we zo snel als mogelijk de juiste programma s te kunnen openen om het probleem te lokaliseren. De installatie van zo een systeem zit in de scoop van deze aanbesteding. Het beheren van storage, servers en van de hypervisor moet van dit systeem kunnen gebeuren. We verwachten een voorstel van de aanbieder. Proactieve rapportering naar de contacten moet mogelijk zijn voor al de aangeboden producten. III.9 Plaatsing Alle toestellen dienen in een 19 rack geplaatst te worden. De racks worden voorzien door het Revalidatie & MS Centrum. De back-upserver dient op een andere locatie geplaatst te worden dan de servers en de storage. De leverancier dient aan te geven welke ruimte in de racks voorzien dient te worden. De nodige materialen dienen voorzien te worden om alle kabels achter servers en storage ordentelijk aan te sluiten en te geleiden zodat er zo min mogelijk hinder is bij eventuele werken in het rack of aan de toestellen in de rack. Het uitschuiven van de servers dient mogelijk te zijn zonder kabels los te maken. III.10 Stroomvoorziening III.10.1 Voorziene netten Beide locaties zijn voorzien van twee elektrische netten. Het eerst net kan gevoed worden door een stroomagregaat van het ziekenhuis. We noemen dit het elektrische noodnet. Het tweede net wordt gevoed via een ander circuit, en noemen we het elektrische net. III.10.2 Redundante voedingen per geleverd toestel Alle geleverde toestellen dienen twee voedingen te hebben zodat ze aangesloten kunnen worden aan de UPS en aan het elektrische net. Deze voedingen moeten volledig redundant zijn waardoor ononderbroken werking van het betreffende toestel bij defect van een voedingsblok gewaarborgd is, tot aan herstelling van het defect. III.10.3 UPS-systemen Er dient een UPS op beide locaties voorzien te worden. Alle geleverde toestellen dienen op deze UPS en aangesloten te worden. De UPS en dienen aangesloten te worden aan het elektrische noodnet. De UPS dient voldoende vermogen te leveren aan elk aangesloten toestel om de tijd die nodig is voor het opstarten van de stroomagregaat ruim te overbruggen zodat gedurende 10 minuten de goede werking gegarandeerd blijft. III.11 Valideringstests, compatibiliteit, opleidingen en ander De voorgestelde offerte moet de levering omvatten van de documentatie met betrekking tot de installatie van de systemen alsook de configuratie en het gebruik van de systemen. Deze documentatie bevat ook de logische schema s van alle componenten van de voorgestelde oplossing en van de replicatie ervan. Uit de documentatie moet duidelijk blijken hoe de invalshoeken en doelstellingen van deze aanbesteding worden gehaald, en op welke wijze dit gebeurd. Blz. 20

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN NAZARETH BS SCHOOL VAN MORGEN - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP NAZARETH BS "SCHOOL VAN MORGEN" - NIEUWBOUWUITBREIDING 6 KLASSEN OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN. Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol Ref.: TS.ESM BESTEK VOOR DE ONDERHANDELINGS PROCEDURE VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP Touchscreens met wandlift & software ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese

Nadere informatie

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN , financiën ~ 050/288 333 - @, 050/208 228 1/6 BESTEK ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Algemene administratieve bepalingen en voorwaarden van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Technische

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag

Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Bevragingsleidraad voor de toewijzing van de concessie 'uitbating en toezicht op de Oostkampse wekelijkse markt op donderdagvoormiddag Oproep tot voorstellen Indienen tegen uiterlijk 8 MEI 2013 Om 11 uur

Nadere informatie

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag

Voorwerp van de opdracht. Identificatie van de inschrijver. Verbintenistermijn OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-2015. Open offertevraag OFFERTEFORMULIER MASS-MRG-205 Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving Open offertevraag OPENING: dinsdag 6 juni 205 om 4.30 uur Voorwerp van de opdracht AANKOOP EN INDIENSTSTELLIN VAN

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING.

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BEGRAFENISSEN TEN LASTE VAN HET OCMW BRUGGE VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur OCMW

Nadere informatie

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER

OCMW HERENTALS PROVINCIE ANTWERPEN Ref.: 2016/005 BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BRUIKLEEN EN OMNIUMONDERHOUD VOOR KOFFIEAUTOMATEN EN LEVEREN VAN VRIESDROOGKOFFIE EN TOEBEHOREN Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol

BESTEK LEVERINGEN AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING. Europese school Mol BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP VAN ÉÉN 8+1 PERSONENBUS ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING Opdrachtgevend bestuur Europese School Mol Ontwerper Europese

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN

NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Procedure: Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking Bestek nummer: inverde-2014-10 NATUURMANAGEMENT: SOCIALE VAARDIGHEDEN Uiterste indieningsdatum offertes: op 28 mei 2014 om 11.00 uur

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING LEVERING EN INSTALLATIE VAN 2 SAN

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INITIATIEF BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG: BUSVERVOER VOOR DE PERIODE 1 SEPTEMBER 2015 TOT 30 JUNI 2016 MET MOGELIJKHEID TOT STILZWIJGENDE

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG

BIJZONDER BESTEK WERKEN BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING NV BALENBERG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP BOUWEN VAN EEN BELEVENISCENTRUM VOOR CYCLOCROSS - BALENBERG OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgever NV BALENBERG Ontwerper Schellen architecten

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW. Vervangen Ramen, buitendeuren en glas OPEN OFFERTEVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN SENIORENFLATGEBOUW MET 2 PERCELEN Vervangen Ramen, buitendeuren en glas En Vervangen glasdallen OPEN OFFERTEVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Sint-Martens-Latem

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANMAKEN VAN ELEKTRONISCHE MAALTIJDCHEQUES OPENBARE AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur Gemeente Diepenbeek Ontwerper dienst overheidsopdrachten,

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE

HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV KAÏROSTRAAT 84 8400 OOSTENDE ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERINGEN OPDRACHTGEVEND BESTUUR: HENRI SERRUYS ZIEKENHUIS AV BENAMING VAN DE LEVERING INSTALLATIE EN INTEGRATIE VAN BACK-UP

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen 1 Thonetlaan 106A te 2050 Antwerpen GEMEENTE : Antwerpen OPDRACHTGEVEND BESTUUR : GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Scholengroep Antwerpen Thonetlaan 06A te 050 Antwerpen BENAMING VAN DE OPDRACHT : Vernieuwen van sanitair speelplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN. Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Kandidaatstelling voor de aanstelling van een dienstverlener voor het bereiden en leveren van schoolmaaltijden Onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

GEMEENTE SINT-AGATHA-BERCHEM Ref.: OW 2015/3 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GESPECIALISEERDE ARBEIDSKRACHTEN VOOR BEPLANTINGSONDERHOUD - PROGRAMMA 2015/2016/2017 Deel I : Opdracht voorbehouden aan sociale inschakelingsondernemingen

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:203407-2012:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2012/S 123-203407 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:347346-2010:text:nl:html B-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2010/S 227-347346 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie

Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein LEUVEN SELECTIEBESTEK. INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Provinciebestuur Vlaams-Brabant Dienst Informatica Provincieplein 1 3010 LEUVEN SELECTIEBESTEK Referentie: INF/SYS/Raamcontract Hardware 2016/Selectie Opdracht: Raamovereenkomst in verband met levering,

Nadere informatie

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 14/001 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor een telefonische juridische helpdesk voor vastgoedmakelaars (eerstelijnsbijstand) Offerteaanvraag BIV

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN

Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Optimaliseer uw infrastructuur met virtualisatie en SAN Matthias Vanthorre (Cevi) Agenda Uitdagingen Server virtualisatie Storage virtualisatie HA / DR / BC HA/DR: een stap verder Meerdere sites Netwerk

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP GENK EN HASSELT: HAALBAARHEIDSSTUDIE VOOR DE MOGELIJKE IMPLEMENTATIE VAN EEN FIETSDEELSYSTEEM (PERCEEL 1) EN OPMAAK VAN EEN BESTEK

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE

BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 DIENSTEN STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE BIJZONDER BESTEK 14/HE-116/14-17 VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP STADSMARKETING EN COMMUNICATIE. DRUKKEN EN VERSPREIDEN VAN HET MAANDELIJKS STADSMAGAZINE OPEN OFFERTEAANVRAAG met

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09

Opdrachtdocument VGC2016/DFB/Aankoop/MDC/09 aankoop@vgc.be Pagina 1 van 18 Vlaamse Gemeenschapscommissie Directie Financiën en Begroting Dienst Aankoop Emile Jacqmainlaan 135 1000 Brussel Opdrachtdocument Openbare aanbesteding voor de levering van

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:197901-2010:text:nl:html B-Brussel: Informaticadiensten 2010/S 129-197901 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING

Nadere informatie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie

Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Departement Logistiek Dienst informatica communicatie technologie Provincie Antwerpen - Studie van de werking van de diensten binnen het departement Logistiek en voorstel geïntegreerd organisatiemodel

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BESTEK WERKEN KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP KINDERDAGVERBLIJF VAN HET CENTRUM - PLAN CIGOGNE : INRICHTING EN UITBREIDING VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:292330-2011:text:nl:html B-Brussel: Glasvezelmateriaal 2011/S 178-292330 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP INTERIMMANAGER VOOR DEPARTEMENT FINANCIËN GROEP MECHELEN VEREENVOUDIGDE ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING Opdrachtgevend

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN

VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN SELECTIELEIDRAAD: VOOR HET TOEWIJZEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DE LEVERING MET BETREKKING TOT EEN RAAMCONTRACT VOOR DE OPERATIONELE LEASING VAN PERSONENVOERTUIGEN Wijze van gunnen: Indiening van de

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET

: Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest INSCHRIJVINGSBILJET 1 Opdrachtgever Aard van de opdracht : Intercommunale LEIEDAL : Groenonderhoud in bedrijventerrein Gullegem-Moorsele; uitbreiding noordwest Bestek nr. : H3 GM 54 40 INSCHRIJVINGSBILJET - De ondergetekende

Nadere informatie

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende.

Publicatiebericht. 1. Aanbestedende instantie : Sint Elisabeth vzw, Zwaluwenstraat 2 8400 Oostende. Publicatiebericht Oproep voor kandidaten voor ontwerp en realisatie van geïntegreerde kunst in het woonzorgcentrum Sint Elisabeth, Zwaluwenstraat 2 te Oostende. Aankondiging van een opdracht voor het ontwerp

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie