Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN"

Transcriptie

1 Opdrachtgevend bestuur: Vzw Hospilim Gebouw BioVille Agoralaan A bis B-3590 Diepenbeek Maatschappelijke zetel: Universiteitslaan 1 B-3500 Hasselt Bijzonder bestek voor de overheidsopdracht voor: LEVERINGEN Met als voorwerp BASIS ICT-INFRASTRUCTUUR (SERVERS, BACK-UP EN STORAGE) REF: 2015-HospiLim-090 Via Onderhandelingsprocedure met bekendmaking Uiterste datum voor het indienen van de offertes: 4 september 2015 om uur Uw contactpersoon in dit dossier: Ils Mols, Aankoper Tel: 011/ of

2 Inleiding Op 14 december 2010 werd de vzw HospiLim opgericht, bestaande uit de 8 Limburgse algemene & categorale ziekenhuizen en de 4 psychiatrische centra. De werkende leden zijn: 1. Algemeen Ziekenhuis Vesalius (346 bedden) 2. Jessa Ziekenhuis (988 bedden) 3. Sint-Franciskusziekenhuis (248 bedden) 4. Mariaziekenhuis Noord-Limburg (318 bedden) 5. Regionaal Ziekenhuis Sint-Trudo (310 bedden) 6. Revalidatie & MS-centrum (120 bedden) 7. Ziekenhuis Maas en Kempen (213 bedden) 8. Ziekenhuis Oost-Limburg (811 bedden) 9. Medisch Centrum St.-Jozef (304 bedden) 10. Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Rekem (288 bedden) 11. Asster (611 bedden) 12. Kinderpsychiatrisch Centrum Genk (15 bedden) De vereniging heeft tot doel: - het overleg en de samenwerking tussen algemene ziekenhuizen en psychiatrische centra te bevorderen door de creatie van een gemeenschappelijk overlegplatform; - synergiën en schaalvoordelen te realiseren ten behoeve van de ziekenhuizen en de psychiatrische centra; - het verrichten van diensten die rechtstreeks in het belang zijn van de leden, waaronder, maar niet limitatief, het voorzien in ondersteunende ziekenhuisfaciliteiten en/of het uitbouwen van logistieke ondersteuningsprocessen voor de leden. Hierbij vertegenwoordigt de aan de leden aangerekende vergoeding slechts de terugbetaling van de door de vzw Hospilim werkelijk gedane uitgaven; - rechtstreeks of onrechtstreeks de werkzaamheden van een aankoop- en/of opdrachtencentrale uit te oefenen, zoals omschreven in art. 2, 4 van de wet van 15 juni 2006 op de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten; - het samenbrengen, opbouwen en overdragen van kennis, ervaringen en competenties ondermeer, maar zonder daartoe beperkt te zijn, op het vlak van overheidsaanbestedingen, outsourcing van nietkernactiviteiten, logistiek, informatietechnologie, personeelsbeleid, enz. met als doel de kwaliteit van de dienstverlening, met name in het kader van de kernactiviteiten, te bevorderen en te optimaliseren; Contact: Vzw HospiLim - gebouw Bioville - Agoralaan Abis B-3590 Diepenbeek Tel Blz. 2

3 Inhoudsopgave I. ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN... 6 I.1 BESCHRIJVING VAN DE OPDRACHT... 6 I.2 IDENTITEIT VAN DE OPDRACHTGEVER... 6 I.3 WIJZE VAN GUNNEN... 6 I.4 TOEGANGSRECHT EN KWALITATIEVE SELECTIE... 7 I.4.1 Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) - expliciete verklaring op erewoord... 7 I.4.2 Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria).. 7 I.4.3 Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria)... 7 I.5 PRIJSVASTSTELLING... 8 I.6 VORM EN INHOUD VAN DE OFFERTE... 8 I.7 INDIENEN VAN DE OFFERTE... 9 I.8 OPENING VAN DE OFFERTES... 9 I.9 VERBINTENISTERMIJN... 9 I.10 PRIJSHERZIENINGEN... 9 I.11 VARIANTEN... 9 I.12 KEUZE VAN OFFERTE I.13 VERLOOP VAN DE PROCEDURE I.14 VERVOLG VAN DE PROCEDURE I.15 RECHTEN EN PLICHTEN I.15.1 Overdrachten rechten en plichten I.15.2 Geheimhouding publiciteit I.15.3 Overmacht I.15.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank I.15.5 Klachten en verzoeken I.15.6 Verbrekingen II. CONTRACTUELE BEPALINGEN II.1 LEIDING OVER DE GUNNING EN DE LEVERING: II.2 VERZEKERINGEN II.3 BORGTOCHT II.4 BETALINGSTERMIJN II.5 WAARBORGTERMIJN III. TECHNISCHE BEPALINGEN III.1 HUIDIGE SITUATIE III.2 GEWENSTE SITUATIE III.3 OPSLAGSYSTEEM III.3.1 Capaciteit en platform III.3.2 SAN-netwerk III.3.3 Harde schijven III.3.4 Onderhoud III.3.5 Uitbreidingsmogelijkheden III.4 HOST SERVERS III.4.1 Onderhoud III.5 VIRTUALISATIE III.6 BACK-UP III.6.1 Back-upmethodiek III.6.2 Onderhoud III.6.3 Uitbreidingsmogelijkheden III.7 LICENTIES III.8 MONITORING VAN SERVERS, DE HYPERVISOR EN DE STORAGE III.9 PLAATSING III.10 STROOMVOORZIENING Blz. 3

4 III.10.1 Voorziene netten III.10.2 Redundante voedingen per geleverd toestel III.10.3 UPS-systemen III.11 VALIDERINGSTESTS, COMPATIBILITEIT, OPLEIDINGEN EN ANDER III.12 TOEKOMSTIGE UITBREIDINGEN BIJLAGE A.: AANVRAAG TOT DEELNEMING BIJLAGE B.: VERKLARING OP EER Blz. 4

5 Ontwerper Naam: Hospilim VZW Adres: Bioville, Agoralaan Abis te 3590 Diepenbeek Contactpersoon: Mevrouw Ils Mols Telefoon: 011/ Toepasselijke reglementering 1. Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen. 2. Koninklijk besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen. 3. Koninklijk besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen. 4. Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten. 5. Het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming (ARAB), Welzijnswet en Codex over het welzijn op het werk. Afwijkingen, aanvullingen en opmerkingen Artikel 106, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van toepassing gemaakt. Artikel 57, 1ste lid van het koninklijk besluit van 15 juli 2011 De verbintenistermijn wordt van 90 op 180 kalenderdagen gebracht. Blz. 5

6 I. Administratieve bepalingen Dit eerste deel heeft betrekking op de regeling tot gunning van een overheidsopdracht tot de opdrachtnemer is aangesteld. De bepalingen die vervat zijn in dit deel, hebben betrekking op de wet van 15 juni 2006 en het koninklijk besluit van 15 juli 2011 en latere wijzigingen. I.1 Beschrijving van de opdracht Voorwerp van deze leveringen: BASIS ICT-INFRASTRUCTUUR (SERVERS, BACK-UP EN STORAGE). Toelichting: Voorwerp van deze leveringen: Het leveren, installeren en configureren van basis ICTinfrastructuur (servers, back-up en storage). Ter informatie en ter kennisgeving worden de technische bepalingen van de opdracht (zie hoofdstuk III.) hier ook reeds opgenomen. Zo hebben de kandidaat-indieners een beeld van de vereiste leveringen. De opdrachtgever behoudt echter het recht om de technische bepalingen nog aan te passen alvorens de geselecteerde kandidaten hun offertes dienen aan te leveren in het tweede deel van de procedure. Leveringsplaats: Revalidatie & MS Centrum, Boemerangstraat 2 te 3900 Overpelt De opdracht wordt beschouwd als een Opdracht tegen een globale prijs. De inschrijver wordt geacht zowel in zijn eenheidsprijzen als in zijn globale prijzen alle kosten en heffingen (verpakking, levering, ) te hebben inbegrepen, met uitzondering van de belastingen op de toegevoegde waarde. Het installeren en configureren van het materiaal conform opgenomen in het hoofdstuk technische bepalingen behoort ook tot deze opdracht. De installatie/configuratie dient apart gespecificeerd (omschrijving en prijs) te worden in de offerte. I.2 Identiteit van de opdrachtgever Hospilim VZW Bioville, Agoralaan Abis 3590 Diepenbeek In toepassing van artikel 2, 4 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, zal Hospilim VZW optreden als opdrachtencentrale in die zin dat ze overheidsopdrachten of raamovereenkomsten met betrekking tot werken, leveringen of diensten. I.3 Wijze van gunnen Overeenkomstig artikel 26, 2, 1 d (limiet van ,00 excl. btw niet overschreden) van de wet van 15 juni 2006, wordt de opdracht gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure met bekendmaking. De opdrachtgever houdt zicht het recht toe om, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding, de opdracht niet te gunnen. Blz. 6

7 I.4 Toegangsrecht en kwalitatieve selectie Het inschrijvingsformulier moet vergezeld zijn van volgende stukken: I.4.1 Juridische situatie van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (uitsluitingscriteria) - expliciete verklaring op erewoord De opdrachtgever staat de inschrijver toe een verklaring op erewoord af te leggen waarbij hij zich niet in één van de uitsluitingsgevallen bevindt zoals bedoeld in artikel 43, paragraaf 1 en 2. Hiermee gaat de opdrachtgever de toestand na van: - de voor selectie in aanmerking komende kandidaten bij het afsluiten van deze overeenkomst; - de als opdrachtnemer in aanmerking komende inschrijver voorafgaandelijk aan de finale gunningsbeslissing. Een verklaring op erewoord impliceert dat de inschrijver : - niet veroordeeld is geweest voor deelname aan een criminele organisatie, omkoping, fraude of het witwassen van geld; - niet in staat van faillissement of vereffening verkeert; - geen aangifte van faillissement heeft gedaan of procedure van vereffening of gerechtelijke reorganisatie aanhangig is tegen hem; - niet veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast; - bij zijn beroepsuitoefening geen ernstige fout heeft begaan; - in orde is met de betaling van sociale zekerheidsbijdragen; - in orde is met de betaling van belastingen; - zich niet schuldig heeft gemaakt aan valse verklaringen bij het verstrekken van deze inlichtingen. I.4.2 Economische en financiële draagkracht van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Minimumvereisten: Voor het financiële boekjaar 2014 zijn: 1. solvabiliteit > 20% (eigen vermogen als % van het totale vermogen); 2. liquiditeit > 1 (acid test ratio). Verder levert de inschrijver ook volgende gegevens aan : - Financiële ratio s (minimaal solvabiliteit en liquiditeit) van de laatste 3 jaar - Jaarrekeningen van de voorbije 3 jaar I.4.3 Technische bekwaamheid van de inschrijver - vereiste bewijsstukken (selectiecriteria) Minimumvereisten: geen De technische capaciteit van de kandidaat zal worden geëvalueerd via de kwalitatieve selectiecriteria die hieronder opgesomd worden: 1. De kandidaat beschrijft uitvoerig zijn plan van aanpak voor dit project bij toewijzing. Elementen die zeker hierin opgenomen dienen te worden zijn (gewaardeerd op 40 punten) o Capaciteit van de kandidaat dat ingezet gaat worden; o Doorlooptijd: de maximale realisatieduur van deze opdracht na formele toewijzing is 3 maanden. Het is dus van belang dat de kandidaat aantoont dat hij over de mogelijkheid beschikt om dit project binnen de gestelde termijn te realiseren. Hierbij rekening houdende met levertermijnen apparatuur, beschikbaarheid personeel, enz.; Blz. 7

8 o Down time: omdat we in een ziekenhuisomgeving werken en omdat alle applicaties 24 op 24 beschikbaar dienen te zijn, dient er ook rekening gehouden te worden dat er maar minimale downtime kan zijn; 2. De inschrijver dient de realisatie van minimaal drie (3) gelijkaardige projecten aan te tonen voor een organisatie in de welzijn- en gezondheidssector qua grootte en complexiteit vergelijkbaar met het Revalidatie & MS Centrum (gewaardeerd op 40 punten) o Korte beschrijving project o Datum uitvoering (+ doorlooptijd) o Bedrag per project o Eventueel contactgegevens o Eventueel documenten die de klanttevredenheid aantonen 3. Overige documenten die relevant kunnen zijn om de technische capaciteit aan te tonen binnen onze sector, mogen ook meegestuurd worden (gewaardeerd op 20 punten) Nadat de Opdrachtgever alle Kandidaten heeft beoordeeld in het licht van de uitsluitings- en geschiktheidscriteria, zal de Opdrachtgever een beslissing nemen met betrekking tot deze Kandidaten die in beginsel aan de (minimale) voorwaarden voor de kwalitatieve selectie voldoen. De Opdrachtgever zal, bij een voldoende aantal volledige en formeel regelmatige Aanvragen tot Deelneming die zich niet bevindt in een toestand van uitsluiting, minimum 3 (drie) tot maximum 4 (vier) Kandidaten die 1) voldoen aan de minimumcriteria inzake financie le en economische draagkracht en 2) van alle kandidaten het best aan de kwalitatieve selectiecriteria inzake technische bekwaamheid beantwoorden, selecteren en uitnodigen om aan de offertefase deel te nemen. Concreet betekent dit dat, indien meer dan 3 (drie) Kandidaten aan de voorwaarden inzake economische en financie le draagkracht voldoen, de Opdrachtgever zal overgaan tot een doorselectie van minimum 3 (drie) tot maximum 4 (vier) meest geschikte Kandidaten overeenkomstig de voorziene puntenschaal. I.5 Prijsvaststelling De opdracht wordt beschouwd als een opdracht tegen globale prijs. I.6 Vorm en inhoud van de offerte De inschrijver maakt zijn offerte op in het Nederlands en vult de inventaris in op het eventueel bij het bestek behorende formulier. Indien hij deze op andere documenten maakt dan op het voorziene formulier, dan draagt hij de volle verantwoordelijkheid voor de volledige overeenstemming van de door hem aangewende documenten met het formulier. Alle documenten opgesteld of vervolledigd door de inschrijver of zijn gevolmachtigde zijn gedateerd en door hem ondertekend. Als de ondertekening gebeurt door een gemachtigde, vermeldt hij duidelijk zijn volmachtgever of volmachtgevers. De gemachtigde voegt bij de offerte de authentieke of onderhandse akte waaruit zijn bevoegdheid blijkt of een afschrift van zijn volmacht. Doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, moeten eveneens door de inschrijver of zijn gemachtigde ondertekend worden. De inschrijver vermeldt in zijn offerte welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en welke onderaannemers hij voorstelt, indien deze gekend zijn. Blz. 8

9 I.7 Indienen van de offerte Het ingevulde inschrijvingsformulier en de inventaris op papier en de ingescande versies daarvan op CD-ROM of USB stick worden beiden onder één en dezelfde gesloten omslag ingediend met de vermelding : "prijsofferte voor..." (zie benaming op het inschrijvingsformulier) "datum opening om.. uur" (zie boven). In elk geval mag dit digitale inschrijvingsformulier NIET naar ons G D worden. Zo dit toch zou gebeuren zullen wij dit ongelezen vernietigen. Bij inzending over de post, als aangetekend stuk, moet de gesloten omslag in een tweede gesloten omslag gestoken worden met de vermelding zoals hierboven in de eerste alinea vermeld. De inschrijving moet: met de post via gewone zending of aangetekend opgestuurd worden naar vzw HospiLim t.a.v. Mevrouw Ils Mols, Agoralaan Abis, B-3590 Diepenbeek van 9.00 uur tot uur en van uur tot uur tegen afgiftebewijs bij vzw HospiLim, Agoralaan Abis, B-3590 Diepenbeek op werkdagen afgegeven worden tot juist voor de opening van de inschrijvingen. Persoonlijke afgifte aan de voorzitter tot net voor de openingszitting Andere vormen van afgifte worden niet aanvaard. Iedere inschrijving moet bij de voorzitter van de zitting voor de opening van de inschrijvingen toekomen alvorens de zitting wordt geopend. Voor de zendingen per post geldt de postdatum +4 kalenderdagen verzending als bewijs. Elke inschrijver mag slechts één offerte indienen per opdracht. Door het eenvoudig indienen van een offerte vervallen de verkoopsvoorwaarden van de inschrijver zelf en worden ze vervangen door de bepalingen van dit bestek. I.8 Opening van de offertes Vrijdag 4 september uur. Er is geen publieke opening van de offertes,. I.9 Verbintenistermijn De termijn gedurende dewelke de inschrijver door zijn offerte gebonden blijft, bedraagt 180 kalenderdagen, te rekenen vanaf de uiterste datum voor ontvangst. I.10 Prijsherzieningen Op deze overheidsopdracht is geen prijsherziening van toepassing. I.11 Varianten Vrije varianten worden niet toegestaan. Er zijn geen verplichte of facultatieve varianten voorzien. Blz. 9

10 I.12 Keuze van offerte De aanbestedende overheid kiest de economisch meest voordelige (rekening houdend met de gunningscriteria) offerte. Door de indiening van zijn offerte aanvaardt de inschrijver al de clausules van het bestek en verzaakt hij aan alle andere voorwaarden. Voor zover tijdens het onderzoek van de offerte door de aanbestedende overheid wordt vastgesteld dat er door de inschrijver voorwaarden zijn gevoegd waardoor het onduidelijk is of de inschrijver zonder voorbehoud akkoord gaat met de voorwaarden van het bestek, behoudt de aanbestedende overheid zich het recht voor om de offerte als substantieel onregelmatig af te wijzen. I.13 Verloop van de procedure De opdrachtgever tracht een zo volledig en correct mogelijk opdrachtdocument en bijlagen op te stellen dat de opdracht zo correct mogelijk omschrijft. De inschrijver bevestigt door zijn deelname uitdrukkelijk dat hij over alle nuttige en noodzakelijke informatie beschikt om zijn aanvraag tot deelneming in te dienen in antwoord op dit bestek. De inschrijver dient zo snel mogelijk, proactief en te goeder trouw eventuele fouten, onduidelijkheden en tegenstrijdigheden in de opdrachtdocumenten aan de opdrachtgever te signaleren alvorens hij zijn aanvraag tot deelneming indient. Opmerkingen op de opdrachtdocumenten kunnen schriftelijk meegedeeld worden tot 14 augustus 2015 aan Ils Mols Wijzigingen of verdere toelichting zal de opdrachtgever met respect voor de openbaarheid en het gelijkheidsbeginsel communiceren. De opdrachtgever zal het antwoord op de vragen van de inschrijvers schriftelijk beantwoorden aan alle inschrijvers indien de gestelde vraag belangrijk is voor het verdere verloop van de procedure. Het antwoord zal gegeven worden in anonimiteit tov de vragensteller. Vragen dienen gesteld te worden aan mailadres uiterlijk vrijdag 14 augustus De opdrachtgever zal deze vragen beantwoorden tegen uiterlijk 28 augustus Blz. 10

11 I.14 Vervolg van de procedure De opdrachtgever selecteert die kandidaten (minimaal 3 (drie) - maximaal 4 (vier)) dewelke na onderlinge vergelijking van de aanvraag tot deelneming op basis van de selectiecriteria het beste worden geacht voor de uitvoering van de opdracht. De geselecteerde kandidaten worden opgenomen in de volgende ronde alwaar aan de geselecteerde kandidaten een offerte zal gevraagd worden. Gedurende de hele gunningsprocedure is de kandidaat verplicht om elke eventuele wijziging met betrekking tot de gegevens opgenomen in zijn aanvraag tot deelneming onmiddellijk schriftelijk mee te delen. De opdrachtgever kan beslissen of dit al dan niet aanvaardbaar is. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de kandidaat uit te sluiten van verdere deelname indien de kandidaat niet langer voldoet aan de technische, financiële, juridische of economische bekwaamheid en/of indien de identiteit van de kandidaat wijzigt. Wanneer in de loop van de leveringsperiode één van deze essentiële kenmerken gewijzigd wordt, dient de kandidaat onmiddellijk de opdrachtgever hiervan schriftelijk in kennis te stellen. I.15 Rechten en plichten I.15.1 Overdrachten rechten en plichten Kandidaat zal de rechten en de verplichtingen die voor hem uit de opdracht voortvloeien noch geheel noch gedeeltelijk aan derden overdragen zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Kandidaat zal de latere uitvoering van de opdracht noch geheel noch gedeeltelijk aan derden uitbesteden (onderaanneming) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever. Deze toestemming van de opdrachtgever ontslaat de kandidaat op geen enkele wijze van zijn verplichtingen uit de opdracht. De opdrachtgever kan aan de in het vorige leden bedoelde toestemming voorwaarden verbinden. I.15.2 Geheimhouding publiciteit De kandidaat en de opdrachtgever zullen geen informatie aan derden bekend maken of publiciteit maken betreffende deze opdracht zonder schriftelijke toestemming van de andere partij. De kandidaat zal zijn onderaannemers dezelfde verplichtingen opleggen. De kandidaat en de opdrachtgever zullen alleen vertrouwelijke informatie aan die werknemers bekend maken die direct betrokken zijn bij de programmatuur. I.15.3 Overmacht Geen enkele verantwoordelijkheid kan door de opdrachtgever opgelopen worden ten gevolge van overmacht (niet-exhaustieve lijst: oorlog, opstand, brand, staking, pandemie, ). I.15.4 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Elk geschil betreffende de interpretatie of de uitvoering van onderhavige Overeenkomst behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken van het arrondissement Hasselt. I.15.5 Klachten en verzoeken In afwijkingen van de algemene aannemingsvoorwaarden is de kandidaat verplicht om de opdrachtgever op redelijke termijn op de hoogte te stellen van de inspanningen, die nog geleverd moeten worden. Enkel indien aan deze voorwaarden is voldaan, kunnen de nalatigheden van de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Blz. 11

12 I.15.6 Verbrekingen Onverminderd art. 62 is het de opdrachtgever toegelaten om de overeenkomst te verbreken in kader van de wet van 31/1/2009 betreffende de continuïteit van de ondernemingen (voor zover toegestaan door deze wet). Blz. 12

13 II. Contractuele bepalingen Dit tweede deel regelt de procedure die betrekking heeft op de uitvoering van de opdracht. Voor zover er niet van afgeweken wordt, is het koninklijk besluit van 14 januari 2013 en latere wijzigingen tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van toepassing. II.1 Leiding over de gunning en de levering: De leiding over de gunning van de opdracht zal gebeuren door: Naam: mevrouw Ils Mols Adres: Hospilim VZW, Bioville, Agoralaan Abis te 3590 Diepenbeek Telefoon: 011/ De leiding over de uitvoering van de leveringen zal gebeuren door de leidend ambtenaar: Naam: Dominique Meurs Adres: Revalidatie & MS Centrum, Boemerangstraat 2, B-3900 Overpelt Telefoon: 011/ II.2 Verzekeringen De opdrachtnemer sluit de verzekeringen die zijn aansprakelijkheid inzake arbeidsongevallen dekken, alsook zijn burgerlijke aansprakelijkheid ten aanzien van derden bij de uitvoering van de opdracht. Binnen een termijn van dertig dagen na het sluiten van de opdracht toont de opdrachtnemer aan dat hij deze verzekeringscontracten is aangegaan, aan de hand van een attest waaruit de door de opdrachtdocumenten vereiste omvang van de gewaarborgde aansprakelijkheid blijkt. Op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de opdracht legt de opdrachtnemer dit attest over, binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van het verzoek van de aanbestedende overheid. II.3 Borgtocht Volgende borgtocht wordt gevraagd: 5% van het oorspronkelijk bedrag van de opdracht (excl. btw), afgerond naar het hogere tiental. De borgtocht wordt volledig vrijgegeven op het einde van het contract. De borgtocht moet gesteld worden binnen 30 kalenderdagen volgend op de dag van de sluiting van de opdracht bij aangetekende zending. Het bewijs van borgstelling moet verstuurd worden aan het adres van de aanbestedende overheid. Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de vermelde termijn, kan gehandeld worden overeenkomstig de mogelijkheden vermeld in artikel 29 van het koninklijk besluit van 14 januari Het verzoek van de opdrachtnemer om over te gaan tot de oplevering geldt als verzoek tot vrijgave van de borgtocht. Blz. 13

14 II.4 Betalingstermijn De aanbestedende overheid beschikt over een verificatietermijn van 30 kalenderdagen vanaf de datum van volledige installatie om de formaliteiten betreffende de oplevering te vervullen. Deze termijn gaat in de dag volgend op de dag waarop de volledige installatie operationeel is, voor zover de aanbestedende overheid in het bezit van de leveringslijst of factuur wordt gesteld. De betaling van het aan de leverancier verschuldigde bedrag vindt plaats binnen de betalingstermijn van 60 kalenderdagen vanaf de datum van beëindiging van de verificatie, voor zover de aanbestedende overheid tegelijk over de regelmatig opgemaakte factuur beschikt, alsook over de andere, eventueel vereiste documenten. Deze factuur geldt als schuldvordering. II.5 Waarborgtermijn De waarborgtermijn voor deze leveringen bedraagt 24 kalendermaanden Blz. 14

15 III. Technische bepalingen III.1 Huidige situatie Het Revalidatie & MS Centrum bezit vandaag een hybride server- en storage platfom met zowel centrale als decentrale opslag. Het centrale opslagsysteem is een SAN HP MSA1500 met bruto 2TB aan schijfcapaciteit. Decentraal is is er 2TB aan schijfcapaciteit. Het serverplatform is gedeeltelijk gevirtualialiseerd met VMWare ESXi 5. Deze farm bestaat uit vier servers waarvan drie HP Proliant DL360 servers en één HP Proliant DL380 server. Deze servers hebben ieder twee quad core processoren. Het geheugen varieert van 12GB tot 32GB. Er zijn vijf niet gevirtualiseerde servers van het type HP Proliant DL360 met ieder twee dual core processoren. De ziekenhuistoepassingen werken op Microsoft besturingssystemen en gebruiken voornamelijk MS SQL, MySQL of Oracle databases. Het Revalidatie & MS Centrum telt 140 werkstations. 85 van deze werkstations zijn gevirtualiseerd d.m.v. Citrix MetaFrame Presentation Server 4.0 Het Revalidatie & MS Centrum beschikt over twee geconditioneerde datacenters waarin alle componenten geplaatst zijn. Het datanetwerk is volledig vernieuwd en heeft in de 2 datacenters 2 core switchen van het type HP 5500 series. Er is een redundant fibre netwerk tussen alle switchen van 10Gb. We gebruiken type OM4 glasvezel. III.2 Gewenste situatie Met nieuwe technologieën wensen een performante en beveiligde omgeving met multimedia mogelijkheden aan te bieden voor de gebruikers. Op de nieuwe ICT infrastructuur willen we met recente besturingssystemen voor servers en voor de gevirtualiseerde clients anticiperen op veranderde wensen en vragen van de gebruikers. Het voorwerp van deze opdracht omvat de uitbreiding of vervanging en installatie van dit platform door een up-to-date geconsolideerde omgeving met een back-up oplossing. De hypervisor dient een upgrade te krijgen naar de laatste versie en technologie. Het updaten of overzetten van het OS of de applicaties van de servers zit niet in deze scoop. Invalshoeken voor deze nieuwe serveromgeving zijn: Efficiënt gebruik van server hardware. Hierbij geldt om alle servers te virtualiseren naar een minumum aantal fysieke servers. We kiezen voor standalone rackmountable servers. Vereenvoudiging van beheer voor de systeembeheerders. Door de keuze van de technologie dient het werk vereenvoudigd te worden. Dit kan door gebruik te maken van de reeds gekende technologie in het ziekenhuis en door de integratie van de verschillende technologieën in één softwareplatform. We wensen één management software voor alle hardware. Voor de vereenvoudiging wensen we zo min mogelijk verschillende merken in het ziekenhuis. We wensen ook zo min mogelijk verschillende modellen van servers. Het nieuwe systeem moet de huidige en toekomstige vraag aan hoge performantie van de gebruikers van dit systeem zonder problemen kunnen verwerken. Efficiënt gebruik maken en het minimaliseren van de nodige licenties zonder in te boeten op performantie of beheersbaarheid en gebruiksvriendelijkheid. Betrouwbaarheid en beschikbaarhied garanderen die past in de bedrijfscontinuiteit van de core activiteiten van het ziekenhuis en die afgewogen is t.o.v. de kost Blz. 15

16 De huidige keuze mag geen belemmering zijn voor uitbreidbaarheid en schaalbaarheid in de toekomst III.3 Opslagsysteem Het centraliseren van de data zal zorg dragen voor een flexibel en schaalbare gegevensopslag. Het beheer en back-up van alle data zal vereenvoudigd worden doordat er slechts één geconsolideerde opslagruimte gebruikt wordt. Zowel de data met bestanden en databases, als de operating systems wensen we te plaatsen op de storage. III.3.1 Capaciteit en platform Het opslagsysteem dient van het type SAN moet initieel over een bruto schijfcapaciteit van 14 (veertien) TB beschikken en dient online uitgebreid te kunnen worden tot minimum 200 schijven. Het platform dient protocollen te ondersteunen die de performantie, het algemene beheer en de gebruikerservaring ten goede komt. Inline deduplicatie en thin provision genieten onze voorkeur. De storage en de servers zullen via een redundant netwerk met elkaar verbonden worden. Dit netwerk maakt ook deel uit van de scoop. III.3.2 SAN-netwerk Het SAN-netwerk moet op basis van FC-technologie aangeboden worden en moet berekend zijn op de performantie beschreven in de invalshoeken. III De controller Het voorgestelde opslagplatform moet dubbele en redundante controllers bevatten. Het uitvallen van één van de controllers mag geen invloed hebben op de goede werking van het opslagsysteem. Elke controller van het voorgestelde opslagplatform moet toegang hebben tot het opslagmedium om deze toe te wijzen, te configureren, te beveiligen en te delen. III Het cachegeheugen Het cachegeheugen van de opslagcontroller moet schijf/leesbewerkingen tegelijk ondersteunen. Het cachegeheugen moet de nodige foutdetectie en correctielogica ondersteunen zodat na een plotse stroomonderbreking, de heropstart zonder dataverlies verzekerd is. III I/O-poorten en connectiviteit Het voorgestelde opslagplatform moet voor de connectiviteit met het SAN-netwerk minimum 8 poorten voorzien worden. Daarnaast moet zij ook de nodige connectiviteit hebben voor het beheer. Synchrone replicatie moet mogelijk zijn op zowel IP als FC. III.3.3 Harde schijven Het aantal en de voorgestelde schijven moeten de hierboven vermelde capaciteit problemen kunnen leveren en moeten op een redundante manier kunnen aangesproken worden. De schijven dienen van het SSD-type te zijn. We vragen minimum IOPS. De bandbreedte van het opslagplatform moet zonder uitbreidingen op het niveau van de controller, het maximum aantal schijven ondersteunen en moet gelijkmatig toegewezen kunnen worden aan alle beschikbare schijven. Tijdens de garantieperiode moeten de SSD s gewaarborgd worden tegen wear out : defecten of leeg geschreven SSD s moeten gratis vervangen worden. De schijven moeten zonder onderbreking kunnen vervangen worden (hot-pluggable). Er mag niet het minste dataverlies zijn noch enige andere weerslag op het opslagplatform indien ooit een harde schijf verwijderd moet worden. Blz. 16

17 Het opslagplatform moet een vervangen harde schijf automatisch en zonder ingreep van de gebruiker kunnen herstellen van zodra de drive ingeschoven wordt. III Software-functionaliteit Het voorgestelde opslagplatform zal de nodige licenties voor LUN masking, thin provisioning en snapshotting bevatten. Integratie met Veeam is een voordeel. We overwegen versie entreprise plus te gebruiken. III Beheer Het voorgestelde opslagplatform moet een beheerssysteem met grafische gebruikersinterface (GUI) ondersteunen, waarmee het mogelijk is alle componenten van het platform in real-time te bewaken en alle defecten of versleten componenten te melden. Zoals vermeld in de invalshoek wensen we een integratie van het beheer van de hypervisor en van alle aspecten van de storage in één softwareplatform Het voorgestelde opslagplatform moet connectiviteit met een IP-netwerk ondersteunen door middel van een rechtstreekse Ethernet-verbinding met het platform. Het voorgestelde opslagplatform moet in staat zijn SNMP traps of SMTP mails te genereren bij vertraging of uitval van het opslagplatform. De GUI-interface voor het voorgestelde opslagplatform moet zorgen voor volledige zichtbaarheid en de operationele status van alle geïnstalleerde hardware tonen. De GUI-interface voor het voorgestelde opslagplatform moet de mogelijkheid bieden tot het configureren van alle aspecten van het opslagplatform, inclusief de controllers, het cachegeheugen, de interfaces, de drives en RAID-configuraties alsook de logische drives, alsook de toegangsrechten voor de logische drives. Het voorgestelde opslagplatform moet een array-gebaseerde functie hebben om de RAID-systemen of logische volumes die de hosts aangeboden worden, te expanderen. Deze mogelijkheid moet aangeboden worden via de GUI-interface voor het voorgestelde opslagsysteem en moet onderdeel zijn van de functies voor het beheren van de RAID-systemen en de logische volumes. Bemerk dat hier bedoeld wordt: de mogelijkheid om de grootte van de RAID-sets en van de Logical Unit Numbers (LUN's) op te trekken op hardwarevlak en dat dit geen hulpprogramma op de host mag vereisen om deze ruimte op O.S.-niveau te manipuleren. De GUI-interface van het voorgestelde opslagsysteem moet in staat zijn alle firmware en software die op het opslagplatform geïnstalleerd is, te updaten, en om deze nieuwe software te activeren zonder onderbreking van de aangesloten hostplatformen. De GUI-interface voor het voorgestelde opslagsysteem moet geïntegreerde controle hebben over de verplichte snapshot en remote replication functies en moet de aanmaak, de toewijzing, de configuratie en de vernietiging van snapshots en remote LUN replica s mogelijk maken. III Varia Het opslagplatform mag geen enkele niet-compatibiliteit vertonen met de bestaande componenten van het netwerk, en moet in staat zijn queries te beheren afkomstig van heterogene operating systems met gewaarborgde onaangetaste prestaties. III.3.4 Onderhoud Het onderhoud het opslagsysteem is minimum vijf jaar en van het type pro active on-site support elke dag binnen 4 uur. De voorgestelde offerte moet een aangepaste opleiding (on-site) omvatten betreffende het beheer van de opslagsysteem. III.3.5 Uitbreidingsmogelijkheden De aanbieder dient aan te tonen hoe de capaciteit kan uitgebreid worden en of dit een invloed heeft op de performantie en uptime, de redundantie, en de licenties. Blz. 17

18 III.4 Host Servers De hardware omvat de leveringen en installatie van drie rackservers in een gevirtualiseerde omgeving. Deze servers moeten via redundante FC-poorten verbonden worden met het SAN-netwerk. De servers dienen via ethernet op het bestaande data netwerk aangesloten te worden. De minimale kenmerken van de servers: Twee socket server Minimum twee Intel Xeon E processoren 256 GB RAM Minimum één microsd Flash media kit van 8GB nodig voor de software van de hypervisor Minimum één dual-port FC kaart voor de verbinding met het SAN-netwerk Om de verbinding te maken met onze core switchen vragen we om volgende opties aan te bieden: o 8x 1Gbit RJ45 o 4x 1Gbit en 2x 10GB RJ45 III.4.1 Onderhoud Het onderhoud op de servers is minimum vijf jaar en van het type on-site support next business day. III.5 Virtualisatie Door virtualisatie wensen we het aantal fysieke servers te verminderen en de up-time bij onderhoud of in een geval van een defect aan een host server te garanderen. De virtuele servers moeten daarom online verplaatst kunnen worden tussen de servers. In geval van het uitvallen van één van de host servers dienen alle virtuele servers, welke deze host bediende, automatisch door andere host servers overgenomen te worden. Door virtualisatie wensen we een geconsolideerde back-up mogelijk te maken. III.6 Back-up De hardware voor de back-up omvat de levering en installatie van één rackservers waarop een hypervisor wordt geïnstalleerd door de aanbieder. De server dient via ethernet op het bestaande data netwerk aangesloten te worden, en via FC op de storage. De back-up server komt in een eigen locatie op max. 100m van de host servers en storage. De voorziene glasvezel is van het type OM4. Blz. 18

19 Invalshoeken voor deze back-up: De back-up dient zonder handmatige acties en online te gebeuren De back-up dient elk type van OS van een gevirtualiseerde server te ondersteunen Het maken van een back-up dient geconsolideerd en eenduidig te zijn voor de alle types van software en servers zonder agents. Een restore dient mogelijk te zijn van zowel volledige servers, van volledige volumes, op bestandsniveau, van Microsoft Active Directory objecten, van volledige databases en op tabelniveau voor databases. Het maken van een back-up dient geen invloed te hebben op de performantie voor de gebruikers door rechtstreeks via snapshots op de storage te gebruiken De RTO en PTO moeten acceptabel zijn voor de core activiteiten van het ziekenhuis. De RTO dient daarom kleiner te zijn dan 15 minuten. Het voorziene back-upvolume dient d.m.v. huidige technieken en compressie efficient gebruikt te worden zodat een maximaal aantal back-ups bewaard kan worden, en een minimum aan back-up trafiek nodig is. De back-up van de servers dienen opgestart te kunnen worden op de back-up server in geval van een calamiteit. Op de back-up server zal een tweede Windows Domain Controller geïnstalleerd worden die met de eerste Domain Controller repliceert. De installatie van deze domaincontroller zit niet in deze scoop maar moet mogelijk zijn op de back-up server. Online testen van een back-up dient mogelijk te zijn. De minimale kenmerken van de back-up server: Twee socket server Minimum twee Intel Xeon E processoren 256 GB RAM Minimum 8 Hard disk van 1.2TB in raid5 en uitbreidbaar tot 24 disks in de server Minimum één dual-port FC kaart voor de verbinding met het SAN-netwerk Om de verbinding te maken met onze core switchen vragen we om volgende opties aan te bieden: o 8x 1Gbit RJ45 o 4x 1Gbit en 2x 10GB RJ45 III.6.1 Back-upmethodiek Er dient een geconsolideerde back-upmethodiek aangeboden te worden die gebruikt kan worden voor elke server volgens de invalshoeken beschreven bij het hoofdstuk Back-up. III.6.2 Onderhoud Het onderhoud op de servers is minimum vijf jaar en van het type on-site support next business day. De aanbieder biedt onderhoud op de software aan. III.6.3 Uitbreidingsmogelijkheden De aanbieder dient aan te tonen hoe extra servers of diskcapaciteit toegevoegd kunnen worden in de gevraagde back-up omgeving en wat de invloed is op de algemene performantie, de redundantie, en de nodige licenties. III.7 Licenties De inschrijver dient alle licenties nodig voor storage, servers, de hypervisor, voor de replicatie, snapshotting, back-up en restore van alle data en van het back-up systeem te leveren. Alle licenties nodig voor de goede werking van het volledige systeem en voor het beheren en monitoren moeten aanwezig zijn, uitgezonderd de licenties van Microsoft. Blz. 19

20 Het revalidatie & MS Centrum heeft een bestaand raamcontract voor licenties van Microsoft. De inschrijver dient aan te geven welke en hoeveel licenties van Microsoft nodig zijn. III.8 Monitoring van servers, de hypervisor en de storage We wensen de servers en de storage op een decentrale plaats te kunnen monitoren en beheren zoals beschreven in de invalshoeken van de gewenste situatie. In een geval van een calamiteit wensen we zo snel als mogelijk de juiste programma s te kunnen openen om het probleem te lokaliseren. De installatie van zo een systeem zit in de scoop van deze aanbesteding. Het beheren van storage, servers en van de hypervisor moet van dit systeem kunnen gebeuren. We verwachten een voorstel van de aanbieder. Proactieve rapportering naar de contacten moet mogelijk zijn voor al de aangeboden producten. III.9 Plaatsing Alle toestellen dienen in een 19 rack geplaatst te worden. De racks worden voorzien door het Revalidatie & MS Centrum. De back-upserver dient op een andere locatie geplaatst te worden dan de servers en de storage. De leverancier dient aan te geven welke ruimte in de racks voorzien dient te worden. De nodige materialen dienen voorzien te worden om alle kabels achter servers en storage ordentelijk aan te sluiten en te geleiden zodat er zo min mogelijk hinder is bij eventuele werken in het rack of aan de toestellen in de rack. Het uitschuiven van de servers dient mogelijk te zijn zonder kabels los te maken. III.10 Stroomvoorziening III.10.1 Voorziene netten Beide locaties zijn voorzien van twee elektrische netten. Het eerst net kan gevoed worden door een stroomagregaat van het ziekenhuis. We noemen dit het elektrische noodnet. Het tweede net wordt gevoed via een ander circuit, en noemen we het elektrische net. III.10.2 Redundante voedingen per geleverd toestel Alle geleverde toestellen dienen twee voedingen te hebben zodat ze aangesloten kunnen worden aan de UPS en aan het elektrische net. Deze voedingen moeten volledig redundant zijn waardoor ononderbroken werking van het betreffende toestel bij defect van een voedingsblok gewaarborgd is, tot aan herstelling van het defect. III.10.3 UPS-systemen Er dient een UPS op beide locaties voorzien te worden. Alle geleverde toestellen dienen op deze UPS en aangesloten te worden. De UPS en dienen aangesloten te worden aan het elektrische noodnet. De UPS dient voldoende vermogen te leveren aan elk aangesloten toestel om de tijd die nodig is voor het opstarten van de stroomagregaat ruim te overbruggen zodat gedurende 10 minuten de goede werking gegarandeerd blijft. III.11 Valideringstests, compatibiliteit, opleidingen en ander De voorgestelde offerte moet de levering omvatten van de documentatie met betrekking tot de installatie van de systemen alsook de configuratie en het gebruik van de systemen. Deze documentatie bevat ook de logische schema s van alle componenten van de voorgestelde oplossing en van de replicatie ervan. Uit de documentatie moet duidelijk blijken hoe de invalshoeken en doelstellingen van deze aanbesteding worden gehaald, en op welke wijze dit gebeurd. Blz. 20

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG. OCMW Brugge BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP KOFFIE 2015-2018 OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur OCMW Brugge Ontwerper Secretariaat, Inge De Smet Ruddershove 4 te

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord

BIJZONDER BESTEK LEVERINGEN AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG. Lokale Politie Waasland-Noord BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP AANKOOP CITRIX/PRIVATECLOUD/MOBILE OFFICE OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Lokale Politie Waasland-Noord Ontwerper

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken

BESTEK DIENSTEN EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG. FOD Binnenlandse Zaken BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP EXPLOITATIE & ADMINISTRATIE WINDOWS SERVERPARK OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur FOD Binnenlandse Zaken Ontwerper FOD Binnenlandse

Nadere informatie

Bestek nummer GAC/2014/2775

Bestek nummer GAC/2014/2775 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC/2014/2775 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw

BESTEK LEVERINGEN RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG. SAK vzw BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR ANKOOP VAN KOFFIE EN TOEBEHOREN OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur SAK vzw Ontwer Dienst Administratie,

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN

ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN van een overheidsopdracht van LEVERINGEN Opdrachtgevend bestuur : PROVINCIALE HOGESCHOOL LIMBURG ELFDE-LINIESTRAAT 24 B-3500 HASSELT Benaming van de LEVERING:

Nadere informatie

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen

BESTEK LEVERINGEN IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG. Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MET ALS VOORWERP IMPLEMENTATIE ACTIVE DIRECTORY & EXCHANGE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Autonoom Gemeentebedrijf Geraardsbergen Ontwerper

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN POLICY MANAGER OPEN OFFERTEAANVRAAG Versie 27/09/2013 Extra paragraaf III.6.5 SLA s en subparagrafen Extra bijlage F: Raamwerk FODFIN-SLA-V1.0 (! KPI tabel in A3

Nadere informatie

Bestek nummer GAC_2011_982

Bestek nummer GAC_2011_982 Gemeenschappelijke aankoopcentrale Stad Antwerpen OCMW Antwerpen Francis Wellesplein 1 B 2018 Antwerpen Bestek nummer GAC_2011_982 Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten

Nadere informatie

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT

BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG IDC VOORWERP VAN DE OPDRACHT AANKOOP OF HUUR VAN ICT APPARATUUR (Hardware & Software) VOOR EEN DATACENTER MET BIJHORENDE DIENSTEN.

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN GESPECIALISEERDE ONDERSTEUNING VOOR HET OP PEIL HOUDEN VAN MICROSOFT PRODUCTEN ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 2 oktober

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP RAAMOVEREENKOMST VOOR HET ONTWIKKELEN VAN LEERMATERIAAL OPEN OFFERTEAANVRAAG Opdrachtgevend bestuur Kind en Gezin Ontwerper Kind

Nadere informatie

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER

D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER OPDRACHTGEVEND BESTUUR STAD BERINGEN BENAMING VAN DE DIENSTEN D2014skr104 AANSTELLEN VAN EEN CENTRUMMANAGER NAAM EN ADRES VAN DE ONTWERPER Stad Beringen Dienst lokale economie Mijnschoolstraat 88 te 3580

Nadere informatie

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00

Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau. Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 1 Bestek: Open offerteaanvraag voor CCFF 2015-2019. Publicatie op Europees niveau Bestek S&L/AO/440/2015 Opening van de offertes: 22/09/2015 om 10u00 2 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE AFWIJKINGEN... 4 B. ALGEMENE

Nadere informatie

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

Tabor VZW. Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Besteknr 2015/TEL/mob+vast/Tabor BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OVERHEIDSOPDRACHT LEVERING VAN MOBIELE TELEFONIE, MOBIELE DATACOMMUNICATIE EN VASTE TELEFOONDIENSTEN

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG

OPEN OFFERTEAANVRAAG BIJZONDER BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VAN LEVERING E-LEARNING - TAALCURSUSSEN OPEN OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: Op 11 oktober 2013 om 10.00 uur Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN MODERNISERING VAN DE BESTANDSTRANSFER ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 12 september 2010 om 10 u. Blz. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19

AP Hogeschool. Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN. Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bestek AP Hogeschool Lange Nieuwstraat 101 2000 ANTWERPEN Tel: 03/220 57 99 Fax: 03/220 57 19 Bijzonder bestek AP/VOPMB/2015-023 Omschrijving Gunningswijze Aard van de opdracht Opening offertes Tijdstip

Nadere informatie

Bestek nummer CD000621

Bestek nummer CD000621 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000621 Voor het

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN IMPLEMENTATIE PROBLEM MANAGEMENT ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG Wijziging: BIJLAGE E - pagina 56 Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 1 oktober 2012 om

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek

Opdracht voor diensten. Bijzonder bestek PN15014 - Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met nationale bekendmaking Opdracht voor diensten Bijzonder bestek ASBL GIAL VZW bd E. Jacqmainlaan 95 Bruxelles 1000 Brussel Tél. /Tel. : + 32 (0)2-229

Nadere informatie

Algemene offerteaanvraag van diensten

Algemene offerteaanvraag van diensten Algemene offerteaanvraag van diensten Bestek voor een raamovereenkomst voor de strategische uitbouw en digitale data ontsluiting via Toerismewerkt.be Bestek WOO-2014-03 Gepubliceerd: - in het Bulletin

Nadere informatie

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT.

Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Bestek : Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking met als onderwerp: ondersteuning HP Service Manager voor rekening van de Stafdienst ICT. Overheidsopdracht S&L/AO/448/2015 Opening van

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001069

Bestek nummer CDG001069 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001069 Voor

Nadere informatie

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem

B E S T E K. OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem B E S T E K OPDRACHT: Raamcontract multifunctionals en beheersysteem OPDRACHTGEVEND BESTUUR : Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 91OO Sint-Niklaas Tel. 03/760.90.00 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG SYNOPSIS

Nadere informatie