Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH)"

Transcriptie

1 Aanpassing Speelruimtebeleidsplan (2012) Advies Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug (JRUH) Advies op de uitgangspunten (memo 12 november) 1. Speelplekken zijn heel, veilig en uitdagend en bij voorkeur ook schoon. Advies JRUH: De JRUH steunt dit uitgangspunt en de gedachte dat bewoners verantwoordelijkheid moeten nemen voor hun eigen speelplaatsen. 2. In wijken met woningen met grote tuinen worden geen openbare speelplaatsen aangelegd, met uitzondering van voorzieningen op wijkniveau zoals trapvelden en actieve plekken voor de oudere jeugd. Wel merkt de JRUH op dat een speelplaats ook een ontmoetingsplek op buurtniveau kan zijn en daarnaast voor sociale samenhang zorgt. Het is volgens de JRUH belangrijk dat er in elke wijk ontmoetingsplaatsen zijn, al hoeft zo n ontmoetingsplek niet per se de vorm van een speelplaats te hebben. Reactie gemeente: Wij houden met dit punt rekening door bij de reductie en herverdeling van speelplaatsen rekening te houden met de aan- of afwezigheid van andere ontmoetingsplaatsen. 3. Bij de aanleg en in stand houding van speelplekken wordt de leeftijdsopbouw van de wijk meegewogen. De JRUH steunt dit uitgangspunt. 4. De aangepaste normen voor de aanleg van formele speelruimte worden als uitgangspunt gehanteerd bij nieuwe aanleg. Spelaanleidingen worden bij de planvorming nadrukkelijk meegenomen 5. De speelplaatsen worden zoveel mogelijk evenredig verdeeld over het aantal kinderen in de dorpen. Advies JRUH: De JRUH steunt dit uitgangspunt en is van mening dat de verhouding van het aantal speelplaatsen ten opzichte van het aantal kinderen in Amerongen te nadelig uitvalt voor de kinderen.

2 6. Bij een trapveld (op wijkniveau) kunnen ook één of meerdere speeltoestellen voor de jongere leeftijdscategorie worden geplaatst. 7. Alleen bij hoogbouw worden openbare zandbakken in stand gehouden of aangelegd. Advies JRUH: De JRUH steunt dit uitgangspunt, mits wordt onderzocht of de bewoners van de betreffende hoogbouw bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen voor goed beheer van de zandbak. Wij hechten vanuit het oogpunt van hygiëne en veiligheid aan een goed beheer en onderhoud. Wij juichen zelfwerkzaamheid van bewoners toe en zullen dit zeker stimuleren. 8. Bij de reductie van het aantal speeltoestellen wordt kapitaalvernietiging zoveel mogelijk voorkomen. 9. Wij zoeken samenwerking (en co-financiering) met woningbouwverenigingen, scholen, sportverenigingen, terreinbeheerders en waar mogelijk met bewoners. De laatste groep vooral op de thema s schoon en heel. Dit geldt ook voor spel en sportvoorzieningen voor ouderen. De JRUH vraagt zich wel af of het niet mogelijk is om op basis van sponsoring ook samen te werken met bedrijven uit de regio. De suggestie om ook bedrijven uit de regio te betrekken bij sponsoring onderschrijven wij van harte. 10. Wij bevorderen vooral het natuurlijk spelen. Hieronder valt ook de mogelijkheid tot het bouwen van (tijdelijke) hutten 11. Voor het medegebruik van speelvoorzieningen van scholen, verenigingen etc. dient een uniforme vergoedingsregeling uitgewerkt te worden. Advies JRUH: De JRUH steunt dit uitgangspunt, mits goed wordt bekeken of medegebruik van speelvoorzieningen van scholen, verenigingen, etc. nodig is. Wij zullen de behoefte en noodzaak voor medegebruik mee laten wegen bij de uiteindelijke beslissing.

3 Overige door de Jongerenraad Utrechtse Heuvelrug ingebrachte punten: de voorkeur te geven boven niet multifunctionele trapveldjes. o Multifunctionele trapveldjes combineren verschillende sporten, wat een kostenbesparing oplevert t.o.v. aparte sport- en ontmoetingsplekken. o Multifunctionele speelplaatsen spreken meer doelgroepen (van verschillende leeftijden) aan, wat het aantal bereikte jongeren per speelplaats vergroot en daarmee de vraag naar het aantal speelplaatsen doet dalen. o De doelgroep raakt minder snel verveeld, als een trapveldje de mogelijkheid biedt om naast voetbal ook andere sporten erop te doen. Reactie gemeente: Wij vinden dit een goed punt en zijn het er mee eens. Het sluit naadloos aan op het beleid. Wij zullen hier zoveel mogelijk invulling aan geven. bewoners te organiseren rondom het onderwerp Speelruimtebeleidsplan. o Door een persoonlijke benadering zijn bewoners eerder geneigd om tot een gezamenlijke oplossing te komen. o Tijdens voorlichtingsavonden kan de gemeente beter duidelijk maken op basis waarvan zij bepaalde beslissingen nemen op het gebied van speelruimtebeleid. Bewoners kunnen voor zichzelf tijdens voorlichtingsavonden ook duidelijkheid creëren door vragen te stellen. o Berichten op de site van de gemeente kunnen deze voorlichtingsavonden ondersteunen. o Het is ook goed om kinderen op lokaal niveau te betrekken bij deze voorlichtingsavonden, zodat zij kunnen zeggen wat hun persoonlijk het beste lijkt. Reactie gemeente: Wij onderschrijven de noodzaak van goede informatie aan bewoners. Het is met de beschikbare capaciteit echter onmogelijk om de informatie op buurtniveau te organiseren. Ons idee is om dit op dorpsniveau te doen. Een kanttekening hierbij is wel dat het hier een reductie en herverdeling betreft die vanuit de financiële taakstelling onontkoombaar is. De mogelijkheden voor participatie zijn daarom beperkt. Maar we zullen zeker luisteren naar bewoners en staan open voor hun suggesties. De mogelijkheden om actuele informatie via de website te publiceren zullen wij zeker benutten. de gemeente UH. o Met verplaatsbare speeltoestellen is het mogelijk om het verlies van de halvering van het aantal speelfaciliteiten te verdelen over de verschillende gebieden in de gemeente. Een verplaatsbare speelplaats kan namelijk halfjaarlijks of jaarlijks verhuizen naar een andere plaats, zodat niet bepaalde delen op de Utrechtse Heuvelrug er veel minder van afkomen dan andere delen. o Verplaatsbare speeltoestellen maken het mogelijk om speelplaatsen periodiek een metamorfose te ondergaan, wat voor afwisseling zorgt voor de gebruikers van de speeltuin. Kinderen in diverse kernen kunnen zo profiteren van de verschillende soorten speeltuinen. Reactie gemeente: Wij juichen deze creatieve gedachte toe. Het is ons op dit moment niet bekend of er eenvoudig verplaatsbare speeltoestellen bestaan, maar zullen dit zeker onderzoeken.

4 speelplaatsen verdwijnen. o Sponsorgelden kunnen wellicht een deel van de bezuinigingen opvangen. Indien mogelijk zouden sponsoren desnoods (sluik)reclame kunnen aanbrengen in en rond speeltuinen. o Bewoners zouden moeten kunnen investeren in hun eigen speeltuinen. o Indien speelplaatsen van scholen worden geïntegreerd in het Speelruimtebeleidsplan, zijn extra speelplaatsen in de buurt van scholen minder nodig. Reactie gemeente: Wij staan open voor co-productie met bedrijven en bewoners. Ook co-financiering in de vorm van sponsoring willen wij graag. Voor speeltoestellen gelden echter strenge veiligheidsregels die wij zullen moeten blijven hanteren. Daarom is het alleen mogelijk om gekeurde speeltoestellen toe te staan en zal inspectie, beheer en onderhoud altijd door of in opdracht van de gemeente moeten worden verricht. Toch zijn er ook bij speeltoestellen zeker mogelijkheden voor co-productie. Bewoners kunnen een belangrijke rol spelen bij het schoon en sociaal veilig houden van speelplekken. speelplekken van kinderen. o Bekijk op welke plekken informele speelplekken, indien ze er zijn, niet hoeven worden opgeruimd of niet geheel hoeven worden opgeruimd. o Denk aan zelfgebouwde hutten in het bos en natuurlijke knikkerpotjes. Reactie gemeente: Wij zijn het eens met deze reactie. Wij zullen informele speelplekken zo veel mogelijk in stand laten. Overigens bedoelen wij met informele speelplekken ook die plekken die niet zijn ingericht als formele speelplek, maar die voor kinderen wel een spelaanleiding vormen. Voorbeelden zijn klimbomen in een bos of park, gekleurde stoeptegels, paaltjes, etc.

5 Reactie van de JRUH op het Overzicht van speelplekken in Utrechtse Heuvelrug algemeen beeld = relatief weinig speelplaatsen en Amerongen Zuid is benadeeld. o De JRUH adviseert om de mogelijkheden die er in Amerongen Zuid zijn om een speelplaats te creëren te benutten. Amerongen Zuid heeft namelijk voor geen van de leeftijdscategorieën een speelplaats. o Het valt op dat speelplaats 80 en 81 naast elkaar liggen. Wellicht is het in het kader van de bezuinigingen een goed plan om een samenwerkingsverband met basisschool De Breeakker op te zetten en speelplaats 81 te saneren. Het schoolplein van De Breeakker, speelplaats 81, kan deze vervangen. Reactie gemeente: Wij zullen onderzoeken of op basis van de nieuwe normen de behoefte aan formele speelruimte in het oude dorp Amerongen (Amerongen-zuid) aanwezig is. De suggestie om de genoemde speelplekken in onderlinge samenhang te bekijken ondersteunen wij, evenals de suggestie om de samenwerking met de school te zoeken. Locatie 81 is in het kader van het project Allemanswaard inmiddels al komen te vervallen. rn algemeen beeld = voldoende speelplaatsen, maar redelijk ongelijk verdeeld. o In Doorn Zuidoost liggen mogelijkheden om speelplaatsen voor de jongste twee leeftijdscategorieën te schrappen. Een aantal van deze speelplaatsen ligt namelijk dicht bij elkaar. De JRUH adviseert om speelplaats 30 te schrappen, aangezien speelplaatsen 29, 32 en 45 zich dichtbij bevinden. De JRUH adviseert daarnaast een keuze te maken tussen speelplaats 39 en 40. o Doorn Noordwest is benadeeld wat betreft speeltuinen, terwijl zich hier een groot aantal huizen met kleine tuinen bevindt. De JRUH adviseert om hier ten minste een speeltuin voor de jongste leeftijdscategorie te creëren. Reactie gemeente: Wij nemen deze suggesties mee bij de reductie en herverdeling van de speelplaatsen. In Doorn Noordwest is destijds bewust gekozen voor één grotere speel- en ontmoetingsplaats in het Ludenbos. Gezien de forse bezuiniging ligt het niet voor de hand dat we deze keuze, die destijds bewust is gemaakt, zullen herzien. algemeen beeld = relatief weinig speelplaatsen, maar goed gesitueerd in wijken met kleine achtertuinen. o In de wijk Rijsenburg zijn de speelplaatsen ongelijk verdeeld. De JRUH adviseert om één van de speelplaatsen 7, 23 en 24 te schrappen en ten minste een speelplaats voor de jongste leeftijdscategorie te creëren in het centrale deel van Rijsenburg. o De JRUH adviseert om speelplaats 15 te behouden, gezien het feit dat deze speelplaats een doelgroep in een groot gebied bereikt. o De JRUH adviseert om speelplaats 26 te behouden, omdat deze speelplaats in de wijde omgeving, waarin toch een behoorlijk aantal inwoners woont, de enige is. o De JRUH adviseert om een keuze te maken tussen speelplaats 5 en 20, aangezien deze dicht bij elkaar liggen. Reactie gemeente: Wij ondersteunen de suggesties en zullen deze met prioriteit verwerken in het plan. Uiteindelijk zal wel moeten blijken of het behoud van alle genoemde plekken binnen de financiële kaders mogelijk is.

6 algemeen beeld = relatief veel speelplaatsen, maar goed gesitueerd in wijken met kleine achtertuinen. o De JRUH adviseert om in Leersum Zuid speelplaatsen te saneren, van elke categorie minstens één. o De JRUH adviseert om een keuze te maken tussen speelplaatsen 57 en 67, omdat deze dicht bij elkaar liggen en dezelfde doelgroep hebben. Reactie gemeente: In Leersum zijn ten opzichte van de andere dorpen veel meer speelplekken. Wij nemen de suggesties van de jongerenraad over. algemeen beeld = voldoende speelplaatsen, goed verdeeld. o De JRUH adviseert om speelplaats 108 te schrappen, omdat 101 de functie van deze speelplaats kan overnemen. o De JRUH adviseert om of speelplaats 93 of speelplaats 94 te schrappen, aangezien deze twee speelplaatsen dezelfde doelgroep hebben en zich dicht bij elkaar bevinden. Reactie gemeente: In Maarn-zuid is begin 2012 het wijkspeelplan gerealiseerd. Het voorstel om locatie 108 te schrappen, omdat dit één van de nieuw aangelegde speelplaatsen in Maarn-zuid is. De overige suggesties van de jongerenraad nemen wij over. algemeen beeld = voldoende speelplaatsen. o De JRUH adviseert om in Maarsbergen niets te veranderen. Reactie gemeente: Wij onderschrijven de suggestie van de jongerenraad. algemeen beeld = voldoende speelplaatsen, alleen speelplaats voor de oudste leeftijdscategorie ontbreekt. o De JRUH adviseert om een keuze te maken tussen speelplaats 84 en 85, omdat deze dicht bij elkaar liggen en dezelfde doelgroep hebben. o De JRUH ondersteunt het idee om op de plek van speelplaats? een nieuwe speelplaats voor de oudste leeftijdscategorie te creëren. Reactie gemeente: Wij ondersteunen de suggesties van de jongerenraad. De loactie met het vraagteken, is een bestaand trapveld dat per 1 oktober 2012 in beheer van de gemeente is gekomen.

Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt.

Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt. Inspraaknotitie DENK MEE OVER SPELEN (SPEELRUIMTEPLAN) Buiten is zoveel te beleven! Schommelen op een speelplek, hutten bouwen in de bosjes, voetballen op het veldje en een rondje skaten door de buurt.

Nadere informatie

4.4 Kern 4: Hall. Algemeen

4.4 Kern 4: Hall. Algemeen 4.4 Kern 4: Hall Algemeen Kern 4 bestaat het dorp Hall. Voor het opstellen van dit kernspeelplan is de speelplek in Hall bezocht. De kinderen in het onderzoek zijn betrokken door middel van kinderparticipatie.

Nadere informatie

Speelplan 2017 Gemeente Velsen

Speelplan 2017 Gemeente Velsen Speelplan 2017 Gemeente Velsen Inleiding Elk jaar wordt u het investeringsplan voor speelplekken voorgelegd; het zogenoemde Speelplan. Het Speelplan toont een overzicht van de speelplekken die in aanmerking

Nadere informatie

Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller mevrouw F. Driessen Registratie GF15.

Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller mevrouw F. Driessen Registratie GF15. Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 28 april 2015 Opsteller mevrouw F. Driessen Registratie GF15.20048 Agendapunt 8 Onderwerp Plan van aanpak spelen Heerenveen Voorstel Vaststellen Speelplan

Nadere informatie

4.3 Kern 3: Leuvenheim

4.3 Kern 3: Leuvenheim 4.3 Kern 3: Leuvenheim Kern 3 bestaat uit het dorp Leuvenheim. Voor het opstellen van dit kernspeelplan is de speelplek in Leuvenheim bezocht. Ook zijn de bewoners in het onderzoek betrokken. Er is een

Nadere informatie

Afd.hoofd: Akkoord HpiN VMO/Jur. OR 0 BMO/Com. ÜADF

Afd.hoofd: Akkoord HpiN VMO/Jur. OR 0 BMO/Com. ÜADF gemeente Barneveld Nr. 618792 Aan het college van burgemeester en wethouders Interactieve beleidsvorming bij opstellen speelruimtebeleid- en uitwerkingsplan Gevraagde beslissing: 1. Akkoord gaan met het

Nadere informatie

speelruimte beleidsplan

speelruimte beleidsplan speelruimte beleidsplan Gemeente Barneveld Januari 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Geschiedenis 3 3. Doel 3 4. Afwegingen 3 4.1 gebieden die buiten het onderzoek vallen 3 4.2 normen 4 5. Doelgroepen

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk

RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4. Onderwerp: Nota Speelruimtebeleid Spelen in Moerdijk VANWEGE STAKEN VAN STEMMEN BIJ HET AMENDEMENT VAN ONAFHANKELIJK MOERDIJK OVER DIT ONDERWERP WORDT DIT OPNIEUW GEAGENDEERD IN DE RAADSVERGADERING VAN 25 FEBRUARI 2010. RAADSVOORSTEL Agendanummer 7.4 Raadsvergadering

Nadere informatie

Speelplan 2016 Gemeente Velsen

Speelplan 2016 Gemeente Velsen Speelplan 2016 1 Speelplan 2016 Gemeente Velsen Inleiding Elk jaar wordt u het investeringsplan voor speelplekken voorgelegd; het zogenoemde Speelplan. Het Speelplan toont een overzicht van de speelplekken

Nadere informatie

Speelvoorzieningen in de gemeente Slochteren. Hoe verder?

Speelvoorzieningen in de gemeente Slochteren. Hoe verder? Speelvoorzieningen in de gemeente Slochteren. Hoe verder? Inleiding De gemeente Slochteren heeft een actieve samenleving. Dat draagt voor een groot deel bij aan leefbare en levendige dorpen. Daarbij is

Nadere informatie

Speelplan 2012 Gemeente Velsen

Speelplan 2012 Gemeente Velsen 1 Speelplan 2012 Gemeente Velsen Inleiding Jaarlijks wordt u het investeringsplan voor speelplekken voorgelegd; het zogenoemde Speelplan. Het Speelplan bestaat uit speelplekken die in aanmerking komen

Nadere informatie

Nota speeltuinen 2016-2020

Nota speeltuinen 2016-2020 Nota speeltuinen 2016-2020 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding.5 1.1. Aanleiding.5 1.2. Belang van buitenspelen...5 1.3. Vormen van spelen...6 1.4. Formele en informele speelruimte...6 1.5. Ontwikkelingen die

Nadere informatie

DEEL II ANALYSE SPEELRUIMTE. Samenspel. Advies voor. speelplekken en speeltuinen. Wijk WEST

DEEL II ANALYSE SPEELRUIMTE. Samenspel. Advies voor. speelplekken en speeltuinen. Wijk WEST DEEL II ANALYSE SPEELRUIMTE Samenspel Advies voor speelplekken en speeltuinen Wijk WEST Leeswijzer: Deze internetversie van het speelruimteplan is voor leesbaarheid opgedeeld in een rapport met het beleid

Nadere informatie

(CONCEPT) VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 26 maart 2013

(CONCEPT) VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 26 maart 2013 (CONCEPT) VOORSTEL AAN DE RAAD: VERGADERING 26 maart 2013 Onderwerp: Evaluatie speelruimtebeleid Agendapunt Raadsvoorstelnummer Voorstel: 1. Vasthouden aan de bestaande beleidsvoornemens voor de ontwikkeling

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2012-2020

UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2012-2020 UITVOERINGSPROGRAMMA SPEELRUIMTE 2012-2020 In de Nota Speelruimte 2013 2020 onderkent de gemeente Bussum het belang van speelen ontmoetingsruimte. Kinderen hebben immers recht op (buiten) spelen. De gemeente

Nadere informatie

Startnotitie Actieplan spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte van Woudenberg 2016-2020

Startnotitie Actieplan spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte van Woudenberg 2016-2020 2015 Startnotitie Actieplan spelen, sporten en ontmoeten in de buitenruimte van Woudenberg 2016-2020 Afdeling Beleid en Ontwikkeling Demiencke Brinkman 24-03-2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2.Opdracht 2.1.

Nadere informatie

Scholen in het groen. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt.

Scholen in het groen. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt. Nieuwe wijken krijgen veel te weinig en te kleine speelhoekjes! Veldjes missen we echt. Scholen in het groen 1 Scholen in het groen Opgroeien in een groene omgeving is belangrijk voor kinderen en draagt

Nadere informatie

DEEL II ANALYSE SPEELRUIMTE. Samenspel. Advies voor. speelplekken en speeltuinen. Wijk NOORD

DEEL II ANALYSE SPEELRUIMTE. Samenspel. Advies voor. speelplekken en speeltuinen. Wijk NOORD DEEL II ANALYSE SPEELRUIMTE Samenspel Advies voor speelplekken en speeltuinen Wijk NOORD Leeswijzer: Deze internetversie van het speelruimteplan is voor leesbaarheid opgedeeld in een rapport met het beleid

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Speelruimtebeleid Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders

Heerhugowaard Stad van kansen. Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Heerhugowaard Stad van kansen Bestuursdienst I advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW13-0053 Sector/afd.: Stadsbeheer/Wijkbeheer Portefeuillehouder: L.H.M. Dickhoff Casenr.: Cbb 130041 Steller/tst.:

Nadere informatie

Strijen, juli 2009 OWZ/an - 1 -

Strijen, juli 2009 OWZ/an - 1 - Strijen, juli 2009 OWZ/an - 1 - INHOUD 1. Inleiding pagina 3 2. Criteria pagina 4 3. Huidige situatie in Strijen pagina 5 4. Visie Strijen pagina 6 5. Centrale Speelplaats pagina 6 6. Burgerparticipatie

Nadere informatie

Spelen Bewegen Ontmoeten

Spelen Bewegen Ontmoeten Spelen Bewegen Ontmoeten gemeente Leusden Speelruimteplan 2012-2022 Titel: Opdrachtgever: Opdrachtnemer: Opgesteld door: Speelruimteplan Gemeente Leusden OBB Ingenieursbureau Postbus 805 7400 AV Deventer

Nadere informatie

*Z0230DEDA67* Raadsvoorstel. Aan de raad. : Speelruimteplan Beverwijk, Beverwijk speelt buiten

*Z0230DEDA67* Raadsvoorstel. Aan de raad. : Speelruimteplan Beverwijk, Beverwijk speelt buiten Raadsvoorstel Documentnummer Afdeling Onderwerp *Z0230DEDA67* Aan de raad : INT-15-22008 : Ruimte : Speelruimteplan Beverwijk, Beverwijk speelt buiten Inleiding Hoe staat het met de speelruimte in Beverwijk,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Algemeen...1

Inhoudsopgave 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Heeft u kinderen en/of kleinkinderen in de leeftijd van 0 18 jaar?...2 2 Maakt/maken uw kind/kleinkind c.q. uw kinderen/kleinkinderen wel eens gebruik van een speelplaats

Nadere informatie

Registratienummer collegebesluit: 15.21548

Registratienummer collegebesluit: 15.21548 Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders Raadsvoorstel Portefeuillehouder: G.A.H. Elkhuizen Opgesteld door: Claudia Baars-Roubos afdeling Beheer Openbare Ruimte Besluitvormende vergadering:

Nadere informatie

Overzicht speelplaatsen gemeente Bergen

Overzicht speelplaatsen gemeente Bergen Overzicht speelplaatsen gemeente Bergen Tussen het opstellen van het speelruimteplan door Bureau Speelplan in 2009 en nu, is er al gewerkt aan het verbeteren van de speelplaatsen in de gemeente. In onderstaand

Nadere informatie

Speelvisie gemeente Anna Paulowna

Speelvisie gemeente Anna Paulowna Speelvisie gemeente Anna Paulowna 2009-2012 Anna Paulowna, 10 februari 2009 Samenvatting De nota Speelvisie Gemeente Anna Paulowna 2009-2012 stelt de kaders van het speelbeleid. De speelvisie beschrijft

Nadere informatie

Bewonersbijeenkomst. Speelplekken Rivierenbuurt. Patricia de Wit - Gemeente Rotterdam - 24 mei 2016

Bewonersbijeenkomst. Speelplekken Rivierenbuurt. Patricia de Wit - Gemeente Rotterdam - 24 mei 2016 Bewonersbijeenkomst Speelplekken Rivierenbuurt Patricia de Wit - Gemeente Rotterdam - 24 mei 2016 Wat ga ik vertellen? 1. Aanleiding 2. Aanpak speelplekken Rozenburg 3. Huidige situatie Rivierenbuurt 4.

Nadere informatie

Sport, Spel en Recreatie

Sport, Spel en Recreatie Prachtwijk Presikhaaf Arnhem Project: Sport, spel en recreatie in Presikhaaf, Arnhem. Opdracht: wijkvisie voor sport spel en recreatie. Opdrachtgever: Portaal Vastgoedontwikkeling. Planfase: 2009. SPORT

Nadere informatie

CONCEPT VISIE SPEELRUIMTE IN KERKEHOUT WASSENAAR 1. INLEIDING 2. SPEELRUIMTEANALYSE

CONCEPT VISIE SPEELRUIMTE IN KERKEHOUT WASSENAAR 1. INLEIDING 2. SPEELRUIMTEANALYSE CONCEPT VISIE SPEELRUIMTE IN KERKEHOUT WASSENAAR 1. INLEIDING Veel van de speeltoestellen in Kerkehout beginnen al iets ouder te worden en zijn aan vervanging toe. Ook de samenstelling van de wijk verandert

Nadere informatie

Sportontmoetingen in de openbare ruimte

Sportontmoetingen in de openbare ruimte Sportontmoetingen in de openbare ruimte Startfase Literatuurstudie Hoofd- & deelvragen Praktijkonderzoek Onderzoeksresultaten Conclusie Aanbevelingen Gesprek met Nijestee Ontmoeten, kennismaking en elkaar

Nadere informatie

Kinderspel. Nota Speelruimte 2013-2020 BUITEN SPELEN

Kinderspel. Nota Speelruimte 2013-2020 BUITEN SPELEN Kinderspel BUITEN SPELEN slootje springen. geheime hut bouwen. fikkie stoken. boompje klimmen. buiten slapen. kleddernat worden. het ijs op. naar kikkervisjes kijken. vruchten plukken. voor een dier zorgen.

Nadere informatie

Beleidsplan Spelen 2016-2025 1

Beleidsplan Spelen 2016-2025 1 Beleidsplan Spelen 2016-2025 1 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Aanleiding... 3 1.3 Begripsbepalingen... 3 1.4 Wettelijk kader... 3 1.5 Vormen van spelen... 4 2 Visie en ambitie... 5 2.1

Nadere informatie

Speelruimtebeleid Echt - Susteren 2012-2020. Speelruimte voor de jeugd van Echt Susteren

Speelruimtebeleid Echt - Susteren 2012-2020. Speelruimte voor de jeugd van Echt Susteren Speelruimtebeleid Echt - Susteren 2012-2020 Speelruimte voor de jeugd van Echt Susteren Speelruimtebeleidsplan - Echt-Susteren 2012-2020 Colofon Echt-Susteren, oktober 2011 Status: definitief Gemeente

Nadere informatie

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten

Collegevoorstel Probleemstelling Juridische aspecten Doelstelling Argumenten Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Nieuwbouw multifunctioneel educatief gebouw kinderboerderij Kobus Programma / Programmanummer Sport en Accomodaties Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting

Nadere informatie

Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen

Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen Dat is de beginregel van een gedicht van Hiëronymus van Alphen, die leefde van 1746 tot 1803. Een periode waarin kinderen werden beschouwd als kleine grote mensen.

Nadere informatie

Notitie Potentieel dakoppervlak voor zonnestroompanelen (PV) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug

Notitie Potentieel dakoppervlak voor zonnestroompanelen (PV) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug Notitie Potentieel dakoppervlak voor zonnestroompanelen (PV) in de gemeente Utrechtse Heuvelrug CONCEPT Omgevingsdienst regio Utrecht Mei 2015 opgesteld door beoordeeld door Erwin Mikkers Corina Onderstijn

Nadere informatie

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken

Parkeren dichtbij huis. Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken Parkeren dichtbij huis Handleiding voor bewoners om parkeeren ruimteproblemen in de wijk aan te pakken 1 Parkeerproblemen in de woonwijk In veel woonwijken worden de bewoners dagelijks geconfronteerd met

Nadere informatie

de leden van de gemeenteraad van Gouda Evaluatie beleid speelvoorzieningen

de leden van de gemeenteraad van Gouda Evaluatie beleid speelvoorzieningen Memo aan onderwerp van de leden van de gemeenteraad van Gouda Evaluatie beleid speelvoorzieningen Het college van burgemeester en wethouders van Gouda datum 28 januari 2014 Evaluatie beleid speelvoorzieningen

Nadere informatie

Raadsvoorstel en besluitnota

Raadsvoorstel en besluitnota Raadsvoorstel en besluitnota Onderwerp Speelruimtebeleidsplan Gemeente Zaanstad 2017 Gevraagd besluit 1. Het Speelruimtebeleidsplan Gemeente Zaanstad 2017 vast te stellen waarbij het huidige voorzieningenniveau

Nadere informatie

Maak ruimte voor bewegen!

Maak ruimte voor bewegen! Dag van de Openbare Ruimte Maak ruimte voor bewegen! Woensdag 12 oktober 2011 Maartje Kunen, adviseur beweegruimte Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) Dag van de Openbare Ruimte Als beleidsmaker,

Nadere informatie

Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging

Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging Anders georganiseerd sporten: verder kijken dan de sportvereniging VSG Kennisdag 16 februari 2017, Rotterdam Remco Hoekman, senior onderzoeker @RemcoHoekman Mulier Instituut, Utrecht Februari, 2017 Ontwikkeling

Nadere informatie

Presentatie projectvoorstellen IDOP Thema avond gemeenteraad Maandag 14 januari 2013

Presentatie projectvoorstellen IDOP Thema avond gemeenteraad Maandag 14 januari 2013 Presentatie projectvoorstellen IDOP Thema avond gemeenteraad Maandag 14 januari 2013 1 Dorpsplein en hoofdstraten 2 Stichting dorpsraad Vianen nb 3 1) Voorzieningen en accommodaties a) Realisatie multifunctionele

Nadere informatie

Aan de Raad Raad Made, 8 september 2015

Aan de Raad Raad Made, 8 september 2015 Aan de Raad Raad Made, 8 september 2015 Agendapuntnummer: 8 Raadsvergadering 8 oktober 2015 Onderwerp: Beleidsplan speelruimte 2015-2024 Spelen is bewegen Registratienummer: 15int03559 Casenr: 15.01213

Nadere informatie

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden

Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel. Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Welkom Gemeenteraad & andere genodigden Informatievoorziening Gemeenteraad 14 mei 2012, SportCafé t Hooge Wessel Vaststelling Agenda

Nadere informatie

Paraplu herziening scholen (analoog)

Paraplu herziening scholen (analoog) Paraplu herziening scholen (analoog) 2 Inhoudsopgave Toelichting 5 Hoofdstuk 1 Inleiding 7 1.1 Algemeen 7 1.2 Geldende bestemmingsplannen 8 1.3 Leeswijzer 9 Hoofdstuk 2 Beleidskader 10 2.1 Sociale Structuurvisie

Nadere informatie

KANSEN VOOR NATUURRIJK SPELEN

KANSEN VOOR NATUURRIJK SPELEN KANSEN VOOR NATUURRIJK SPELEN WENSEN, KNELPUNTEN EN OPLOSSINGSRICHTINGEN VOOR NATUURRIJKE SPEELRUIMTE IN DE STAD Florence van den Bosch Onderzoek door Wageningen UR & Hogeschool Rotterdam i.o.v. LNV Alterra:

Nadere informatie

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642

VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 VOORBLAD VOOR RAADSBUNDEL, bundelnummer: 13 11ini01642 1. Onderwerp: Speelruimtebeleid 2. Voor welke raadscyclus: 3. Agendering: 4. Behandelwijze: 5. Indien raadsrotonde, hoeveel behandeltijd is naar schatting

Nadere informatie

Voorzieningenkaart Macharen

Voorzieningenkaart Macharen Voorzieningenkaart 2016-2030 Macharen Wat is er gedaan Algemeen Na de dorpsraad van oktober heeft een groep bewoners het initiatief genomen actie te ondernemen t.b.v. de voorzieningenkaart; Hieruit is

Nadere informatie

Waar kun je buiten spelen?

Waar kun je buiten spelen? Speelruimteplan Waar kun je buiten spelen? Inhoudsopgave: Aanleiding Veiligheidseisen Het belang van spelen Ruimtelijke spreiding Doelgroepen Actualiteit speelplekken Spreiding speeltoestellen per kern

Nadere informatie

Ruimte om te spelen Kader speelruimte 2012-2016 Gemeente Buren

Ruimte om te spelen Kader speelruimte 2012-2016 Gemeente Buren Ruimte om te spelen Kader speelruimte 2012-2016 Gemeente Buren 1 Inleiding De nota Speels Buren, Speelruimtebeleid uit 2006 is verouderd. De inhoud komt niet meer overeen met het nieuwe subsidie- en ondersteuningsbeleid,

Nadere informatie

Paraaf Hoofd : Medeparaaf : Doorkiesnummer : 0320-278496

Paraaf Hoofd : Medeparaaf : Doorkiesnummer : 0320-278496 Besprekingsverslag Bespreking op : 21 september 2015 Tijdsduur : Van 19:00 uur tot 21:00 uur B&W A B&W B MT In/te : Stadhuis Verslagdatum : 23 september 2015 Paraaf Hoofd : Naam steller : L. Dikken Medeparaaf

Nadere informatie

Een terugblik ter inspiratie voor de toekomst

Een terugblik ter inspiratie voor de toekomst Een terugblik ter inspiratie voor de toekomst Geïnteresseerde inwoners van Nieuwpoort en Langerak konden donderdag 18 juni 2015 in Het Arsenaal meepraten en -denken over de nieuwe wijk Langerak- Zuid.

Nadere informatie

Speelplaatsenbeleid Gemeente Bergen

Speelplaatsenbeleid Gemeente Bergen Speelplaatsenbeleid 2012-2022 Gemeente Bergen 24 januari 2012 Voorwoord Bergen streeft naar een aantrekkelijke woonomgeving met voldoende ruimte voor veilig spelen en bewegen in eerste instantie voor de

Nadere informatie

NOTA VOOR DE RAAD. Datum: 2 augustus Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Actualisatie nota Buiten spelen in Oosterhout

NOTA VOOR DE RAAD. Datum: 2 augustus Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Actualisatie nota Buiten spelen in Oosterhout WW w gem««, oosterhout NOTA VOOR DE RAAD Datum: 2 augustus 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160289 Onderwerp: Actualisatie nota Buiten spelen in Oosterhout Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Witte 1.

Nadere informatie

Buitenspelen in Assen. Stedelijk speelbeleidskader

Buitenspelen in Assen. Stedelijk speelbeleidskader Buitenspelen in Assen Stedelijk speelbeleidskader 1 2 Stedelijk Speelbeleidskader Gemeente Assen Vastgesteld door de gemeenteraad van Assen op 24 september 2009 3 Buitenspelen in het kort Voor u ligt

Nadere informatie

BESPREKINGSVERSLAG. : Ron Keesmaat, Dionne de Rooij, Jan Maas en 10 ouders van kinderen uit Zwartewaal

BESPREKINGSVERSLAG. : Ron Keesmaat, Dionne de Rooij, Jan Maas en 10 ouders van kinderen uit Zwartewaal 1 BESPREKINGSVERSLAG Onderwerp : bijeenkomst speelruimteplan Zwartewaal Datum/tijd : 19 februari 2007 Plaats Aanwezig : de Gaffelaar, Zwartewaal : Ron Keesmaat, Dionne de Rooij, Jan Maas en 10 ouders van

Nadere informatie

Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug

Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug Vragenlijst inwoners eerste peiling zondagsopenstelling winkels in gemeente Utrechtse Heuvelrug 1. Hoe vaak heeft u in het afgelopen jaar ergens in Nederland op zondag een winkel bezocht en/of boodschappen

Nadere informatie

RUST, RUIMTE EN NATUUR

RUST, RUIMTE EN NATUUR BEGRAAFPLAATSEN De gemeentelijke begraafplaatsen in Utrechtse Heuvelrug zijn een oase van rust, ruimte en natuur. De bomen, de vogels die u hoort en de rust om u heen zorgen voor een mooie en stemmige

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Buitenspelen in Zoeterwoude. Beleidsplan spelen 2015-2024

Buitenspelen in Zoeterwoude. Beleidsplan spelen 2015-2024 Buitenspelen in Zoeterwoude Beleidsplan spelen 2015-2024 Afdeling Ruimtelijk Beheer M. Rodenbach april 2015 Inhoud Samenvatting... 3 Beleidsuitgangspunten... 3 Analyse speelruimte... 3 Uitvoering speelruimtebeleid...

Nadere informatie

Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen

Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen Kerkweg 5 9862 TH Sebaldeburen Plan van aanpak Behartiger Vereniging Sebaldeburen.net. Sebaldeburen.net is een fusievereniging per 1 januari 2013, van de Vereniging voor dorpsbelangen Sebaldeburen en de

Nadere informatie

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk

Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid. Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Eindrapport Samen sterk voor leefbaarheid Onderzoek naar behoeften en bijdragen van inwoners uit Keijenborg en Velswijk Prestaties: doelstellingen Doel: onderzoek naar vraagpatronen van inwoners Keijenborg/Velswijk

Nadere informatie

Dossiernummer RAPPORT. Verzoeker. De heer X. Hengelo. Datum verzoek

Dossiernummer RAPPORT. Verzoeker. De heer X. Hengelo. Datum verzoek Dossiernummer 2015 095 RAPPORT Verzoeker De heer X. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 28 november 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 30 november 2015 onder nummer 2015 095.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 2 1.1 Het belang van speelruimte 2 1.2 Het belang van speelruimtebeleid in Tiel 3

INHOUDSOPGAVE. 1 Inleiding 2 1.1 Het belang van speelruimte 2 1.2 Het belang van speelruimtebeleid in Tiel 3 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 2 1.1 Het belang van speelruimte 2 1.2 Het belang van speelruimtebeleid in Tiel 3 2 Normen en richtlijnen speelruimte 4 2.1 Landelijke richtlijnen 4 2.2 Formule formele speelruimte

Nadere informatie

Werkdocument aanpak speelvoorzieningen

Werkdocument aanpak speelvoorzieningen GEMEENTE AMERSFOORT Werkdocument aanpak speelvoorzieningen Informeel daar waar het kan, voorzieningen daar waar het moet September 2011 Inhoudsopgave 1. WAAROM EEN WERKDOCUMENT AANPAK SPEELVOORZIENINGEN?...

Nadere informatie

Dit uitvoeringsplan geeft de hoofdlijnen aan voor de komende 10 jaar aan (2016-2025).

Dit uitvoeringsplan geeft de hoofdlijnen aan voor de komende 10 jaar aan (2016-2025). Uitvoeringsplan Dit uitvoeringsplan geeft de hoofdlijnen aan voor de komende 10 jaar aan (2016-2025). Activiteiten Waar ontwikkelingen zich voordoen wordt rekening gehouden met de normen uit het beleidsplan.

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2 0 1 2

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2 0 1 2 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2 0 1 2 V O O R S T E L Registratienummer Bijlage(n) Onderwerp R-2012-0159 Speelvoorzieningenbeleid Middenbeemster, 23 oktober 2012 Aan de raad Inleiding en

Nadere informatie

GEMEENTE MUIDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSBUS 3 1398 GH MUDEN

GEMEENTE MUIDEN COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS POSBUS 3 1398 GH MUDEN Privé: Kantoor&Atelier&Studio: van der Helstpark 43 Paulus Potterlaan 24a 1399 GH Muiderberg 1399 XB Muiderberg telefoon : 0294-26 14 55 1 email : w.hofman17@upc.nl whofman2@gmail.com wiebehofman@muidermuizenfortmuseum.nl

Nadere informatie

KUNSTGRAS SPORT SPEELVELDEN

KUNSTGRAS SPORT SPEELVELDEN KUNSTGRAS SPORT SPEELVELDEN WIE ZIJN WIJ? JONG BEDRIJF, ERVAREN IN KUNSTGRAS Sports & Playgrass is een jong en dynamisch bedrijf dat wordt gerund door eveneens jonge ondernemers. Toch heeft ons aanlegteam

Nadere informatie

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school als maatschappelijke onderneming Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school is de parel van dorp of wijk Unieke kansen in deze bestuurlijke periode Uniek: Door de combinatie van

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

Kosten uitvoering speelruimtebeleidsplan. Excell sheet met alle speelplekken. Kaart van de nieuwe situatie in de hele gemeente

Kosten uitvoering speelruimtebeleidsplan. Excell sheet met alle speelplekken. Kaart van de nieuwe situatie in de hele gemeente Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Hoofdstuk 4.1 Hoofdstuk 5 Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Bijlage 4 Inleiding Visie Bestaande Situatie Uitvoering Kosten uitvoering speelruimtebeleidsplan

Nadere informatie

Ruimte voor jongeren Appendix Speelruimte Beleidsplan 2009

Ruimte voor jongeren Appendix Speelruimte Beleidsplan 2009 Ruimte voor jongeren Appendix Speelruimte Beleidsplan 2009 Gemeente Helmond Ruimte voor jongeren Appendix Speelruimte Beleidsplan 2009 Vastgesteld: 21 juli 2009 Samenvatting In het Speelruimtebeleidsplan

Nadere informatie

Geef ze de ruimte! Speelruimteplan Leidschendam-Voorburg DISnummer 2004/26536

Geef ze de ruimte! Speelruimteplan Leidschendam-Voorburg DISnummer 2004/26536 Geef ze de ruimte! Speelruimteplan Leidschendam-Voorburg DISnummer 2004/26536 Inhoudsopgave Pagina Inleiding Aanleiding 3 Probleemstelling 3 Doelstelling 4 Dynamische aanpak 4 Speelinclusief denken 5 Leeswijzer

Nadere informatie

beleidssamenvatting SPEELNETWERKEN VOOR EEN VERBONDEN BUURT Evaluatie Jantje Beton speelwijk Stokhasselt

beleidssamenvatting SPEELNETWERKEN VOOR EEN VERBONDEN BUURT Evaluatie Jantje Beton speelwijk Stokhasselt beleidssamenvatting SPEELNETWERKEN VOOR EEN VERBONDEN BUURT Evaluatie Jantje Beton speelwijk Stokhasselt Msc. Katusha Sol Msc. Martje van Ankeren December 2013 SPEELNETWERKEN VOOR EEN VERBONDEN BUURT Evaluatie

Nadere informatie

I N T E R N E T P A N E L O V E R

I N T E R N E T P A N E L O V E R I N T E R N E T P A N E L O V E R ONTMOETING EN WIJKCENTRA Het internetpanel over ontmoeting en wijkcentra 2 In opdracht van: Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling W. van Wetten S. Langeberg Uitgevoerd

Nadere informatie

Woningbouw in de Utrechtse Heuvelrug. 30 maart 2015

Woningbouw in de Utrechtse Heuvelrug. 30 maart 2015 Woningbouw in de Utrechtse Heuvelrug 30 maart 2015 Inhoudsopgave Voorgeschiedenis Actuele situatie woningbouw Projecten in vertraging en uitvoering Toelichting op projecten in de dorpen Mogelijkheden,

Nadere informatie

Speelbeleid Oldenzaal 2016-2025

Speelbeleid Oldenzaal 2016-2025 Speelbeleid Oldenzaal 2016-2025 Inhoudsopgave 1. Aanleiding en samenvatting...3 2. Inleiding...5 2.1 Wat is speelbeleid?...5 2.1.1 Spelen vs. speelplekken...5 2.1.2 Informele speelruimte...5 2.1.3 Formele

Nadere informatie

Analyse Enquête Speelruimte en Speelinfrastructuur gemeenten 2017

Analyse Enquête Speelruimte en Speelinfrastructuur gemeenten 2017 Branchevereniging Spelen en Bewegen, 20/3/17 Respondenten en De Onderzoekerij Over de analyse van de antwoorden is contact geweest met De Onderzoekerij. Zij gaven aan dat met behulp van platte analyse

Nadere informatie

Sport & SpeelTuin van Noord. Voorlopig ontwerp

Sport & SpeelTuin van Noord. Voorlopig ontwerp Sport & SpeelTuin van Noord Voorlopig ontwerp Situatie voor de herinrichting Tuin van Noord een speelaanleiding. oo ad N ie uw e M ar Joo ni xs tra at pv erv oor n pad op Jo rv Ve p rn In de situatie voor

Nadere informatie

Gratis advies van jongeren aan gemeenten

Gratis advies van jongeren aan gemeenten Gratis advies van jongeren aan gemeenten 1 Voorwoord In november 2013 vond de achtste Week van de Jeugdzorg plaats, waarin het hele Utrechtse Jeugdzorgveld elkaar weer ontmoette. De week stond in het teken

Nadere informatie

Mei 2012 versie 1. WK versie 1

Mei 2012 versie 1. WK versie 1 2012 Mei 2012 versie 1 WK versie 1 Jong en oud samen in beweging De stichting de Buitenham heeft tot doel het bevorderen van het maatschappelijk welzijn van de inwoners van Varsselder-Veldhunten en omgeving

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Speelruimte

Uitvoeringsplan Speelruimte Uitvoeringsplan Speelruimte 2010-2014 Zevenbergen, juni 2010 Afdeling Ruimtelijke en Maatschappelijke Ontwikkeling R. Nuijten, MSc i.s.m. afdeling Realisatie en beheer openbare ruimte Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014

Sociale kracht in Houten Burgerpeiling 2014 in Houten Burgerpeiling 2014 Onderzoek uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Houten Projectnummer 598 / 2015 Samenvatting Goede score voor Sociale Kracht in Houten Houten scoort over het algemeen goed als

Nadere informatie

Gemeente Utrechtse Heuvelrug

Gemeente Utrechtse Heuvelrug Agenda Raadscommissie Samenleving Hierbij nodig ik u namens de commissievoorzitter, de heer P.C. (Peter) van der Zee, uit tot het bijwonen van de openbare vergadering van de raadscommissie Samenleving

Nadere informatie

Nigtevecht. Bijlage 1: Inventarisatie speelplekken (straal 100 m)

Nigtevecht. Bijlage 1: Inventarisatie speelplekken (straal 100 m) Nigtevecht 1 1 Vreeland 2 2 Loenersloot 3 3 Loenen 1 4 4 Loenen 2 5 5 Nieuwersluis 6 6 Nieuwer ter Aa 7 7 Kockengen 8 8 Breukelen noord 9 9 Breukelen midden 10 10 Breukelen zuid 11 11 Maarssenbroek 1 12

Nadere informatie

Aan het bestuur van Speeltuin Victorie Heysterbachstraat JJ DORDRECHT. Geachte leden van het bestuur,

Aan het bestuur van Speeltuin Victorie Heysterbachstraat JJ DORDRECHT. Geachte leden van het bestuur, Postadres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Stadsbeheer Spuiboulevard 300 DORDRECHT Aan het bestuur van Speeltuin Victorie Heysterbachstraat 103 3312 JJ DORDRECHT Datum 29 november 2012 Ons kenmerk 878090 Betreft

Nadere informatie

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang

onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang onderdelen Wijk, buurt -en dorpshuizen onderwijs Overdekte sportaccommodaties Peuterspeelzalen en kinderopvang Wat zijn wijk, buurt -en dorpshuizen accommodaties die de leefbaarheid en het welzijn in buurten,

Nadere informatie

Wijkraadavond. Spelen in Leidsche Rijn

Wijkraadavond. Spelen in Leidsche Rijn , de ogen en oren van de wijk Wijkraadavond Spelen in Leidsche Rijn 27 januari 2016 Gastheer CineMec: Rick Landa Jongste jeugd Speelplekken & status grote (bouw)speeltuin Hoge Weide Uitkomst mini wijkraadpleging

Nadere informatie

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009

Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 23 september 2009 Uitkomsten bewonersavond Beusichem, 3 september 009 Jong in Beusichem (0 punten) Onderwerpen Speelplekken/activiteiten Speel- en spelmogelijkheden voor jeugd tussen 0-8 Speeltuin? Sportfaciliteiten jongeren

Nadere informatie

Globaal plan

Globaal plan Globaal plan Galgenweelpark De opzet voor het Galgenweelpark is een natuurlijk ogend park dat toegankelijk is voor een groot aantal verschillende gebruikers. Een fietspad, een Finse looppiste, verschillende

Nadere informatie

BEWEGEN EN SPELEN IN DE OPENBARE RUIMTE 2014 2028 RAPPORT

BEWEGEN EN SPELEN IN DE OPENBARE RUIMTE 2014 2028 RAPPORT BEWEGEN EN SPELEN IN DE OPENBARE RUIMTE 2014 2028 RAPPORT Colofon Titel Projectnummer Opdrachtgever Het nieuwe spelen in Soest Bewegen en spelen in de openbare ruimte 2014 2028 Rapport P201211_0006 Gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp Bewegingstuin voor ouderen bij het Kulturhus aan de Jeugdlaan Beesd.

Raadsvoorstel. Onderwerp Bewegingstuin voor ouderen bij het Kulturhus aan de Jeugdlaan Beesd. Raadsvoorstel Vergadering : 28 juni 2011 Voorstelnummer : 06.20 Registratienummer : 11.000249 Portefeuillehouder : J.E. Brand-Boom Afdeling : Griffie Bijlage(n) : 1 Commissie/datum : Samenleving, 6 juni

Nadere informatie

Resultaten enquête Speelruimte in Kerkehout SPELEN IN BEWEGING

Resultaten enquête Speelruimte in Kerkehout SPELEN IN BEWEGING Resultaten enquête Speelruimte in Kerkehout SPELEN IN BEWEGING 73 respondenten: Reacties: 20 (groot)ouder van (klein)kinderen 0 tot en met 5 jaar 2 jeugdige van de basisschool (circa 6-12 jaar) 20 jongere

Nadere informatie

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek

Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Leefbaarheid in Winssen: resultaten van een enquêteonderzoek Hogeschool van Arnhem en Nijmegen i.s.m. Krachtig Winssen 20 September 2017 1. Krachtige Kernen 2. Diepte-interviews 3. Exploratieve workshop

Nadere informatie

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID.

MIDDEN TUSSEN DE MENSEN SPORT EN RECREATIE MOBILITEIT EN BEREIKBAARHEID. MIDDEN TUSSEN DE MENSEN De uitgangspunten van het CDA Koggenland zijn helder: je wilt werken voor je brood, je ziet om naar elkaar en je laat de wereld knap achter voor je kinderen. Het CDA staat voor

Nadere informatie

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders

Voorstel aan college van Burgemeester en Wethouders Openbaar Registratienummer: 238048 Datum voorstel: 21 december 2016 Niet openbaar Portefeuillehouder: De heer E. Vandermeulen Afdeling: LO Samenleving Agendapunt 4 Onderwerp/Titel: Uitvoering initiatieven

Nadere informatie

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013)

Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) Enquête groenbeleidsplan (zomer 2013) De gemeente Heemstede betrekt u, als inwoner van de gemeente, graag bij de inrichting van het groen in de gemeente. Met de algemene term groen worden de planten, de

Nadere informatie

D rdrechf spe It buit. Communicatieplan

D rdrechf spe It buit. Communicatieplan D rdrechf spe It buit Communicatieplan Opgesteld door de projectgroep Dordrecht speelt buiten en afdeling communicatie Augustus 2004 Dordrecht speelt buiten is een samenwerkingsverband van: Sector Stadswerken

Nadere informatie