Herregistratieregeling NVO Basis-Pedagoog

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Herregistratieregeling NVO Basis-Pedagoog"

Transcriptie

1 Herregistratieregeling NVO Basis-Pedagoog Uitgangspunt van deze herregistratieregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid van de in het register NVO Basis-Pedagoog opgenomen beroepsbeoefenaren. In het belang van cliënten beoogt deze regeling de kwaliteit van hulp- en zorgverlening door middel van het borgen van het niveau van vakbekwaamheid en deskundigheid van de Basis- Pedagoog te garanderen. De regeling maakt het voor Basis-Pedagogen mogelijk hun professionele deskundigheid aan te tonen, op basis van de laatste stand van zaken in het vakgebied, hetgeen zij op grond van de beroepscode NVO ook plegen te doen. Kader Deze regeling is gekoppeld aan de geldende registratie-eisen voor de NVO Basis-Pedagoog. Deze herregistratieregeling verlengt hetgeen wordt bedoeld met de registratieregeling en grijpt, indien nodig, terug op inhoudelijke en kwantitatieve aspecten van de registratieregeling. Herregistratieprocedure De herregistratieaanvragen worden beoordeeld door de Accreditatiecommissie NVO Basis- Orthopedagoog/Pedagoog van de NVO. De commissie maakt gebruik van het software programma PE-online. Basis-Pedagogen die een aanvraag voor herregistratie in willen dienen, kunnen dit uitsluitend doen middels dit programma. De herregistratieaanvragen worden gecontroleerd door de secretaris en beoordeeld door de commissie volgens de opgestelde herregistratiecriteria zoals opgenomen in dit reglement. Persoonlijk herregistratiedossier Binnen PE-online is voor iedere geregistreerde een digitaal herregistratiedossier beschikbaar. Gedurende de herregistratietermijn kunnen hierin zowel werkervaring als deskundigheidsbevorderende activiteiten worden geregistreerd en ondersteunende bijlagen worden toegevoegd. Op deze manier kunnen Basis-Pedagogen op een gebruiksvriendelijke manier hun eigen herregistratieactiviteiten bijhouden en overzicht houden over hetgeen nog gedaan moet worden om aan alle eisen te kunnen voldoen. Bij het verstrijken van de vaste herregistratietermijn van vijf jaar wordt via het persoonlijk digitale herregistratiedossier uiteindelijk het verzoek tot herregistratie door de aanvrager ingediend. Bedrag herregistratieaanvraag Het bedrag van de herregistratieaanvraag wordt vastgesteld door het bestuur van de NVO. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. 1

2 Herregistratieregeling NVO Basis-Pedagoog Artikel 1: definities Aanvrager: Commissie: Digitaal persoonlijk herregistratiedossier: Geregistreerde: Herregistratie: Herregistratieaanvraag: Register: Registerhouder: Secretaris: de Basis-Pedagoog die de aanvraag tot herregistratie indient bij de Accreditatiecommissie NVO Basis- Orthopedagoog/Pedagoog Accreditatiecommissie NVO Basis- Orthopedagoog/Pedagoog het eigen portfolio van de geregistreerde waarin de herregistratieactiviteiten bijgehouden kunnen worden en van waar uit de uiteindelijke aanvraag ingediend kan worden. degene die is opgenomen in het register NVO Basis-Pedagoog verlengen van de inschrijving in het register met een termijn van vijf jaar digitaal indienen van het verzoek tot herregistratie; ook wel aanvraag NVO Basis-Pedagoog de houder van het register NVO Basis-Pedagoog is de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen de secretaris van de commissie Uren deskundigheidsbevordering: bij alle onderdelen staat 1 contactuur gelijk aan 1 punt Artikel 2: doel Deze herregistratieregeling biedt het kader voor geregistreerden om hun inschrijving in het register periodiek te verlengen. Accreditatiecommissie NVO Basis-Orthopedagoog/Pedagoog In een apart commissiereglement is opgenomen: 1. taken; 2. samenstelling en besluitvorming; 3. profiel en beschikbaarheid; 4. bevoegd- en verantwoordelijkheden. Artikel 3: herregistratietermijn De herregistratietermijn is een periode van vijf jaar, gerekend vanaf het moment van registratie dan wel de voorgaande herregistratie. Artikel 4: onderbreking herregistratietermijn Bij onderbreking van de herregistratietermijn door zwangerschap- of bevallingsverlof wordt de herregistratietermijn verlengd met de wettelijke termijn van zwangerschap- of bevallingsverlof. De aanvrager informeert daarover tijdig de commissie. 2

3 Artikel 5: herregistratieprocedure Aanvraag 5.1. Via het digitale persoonlijk herregistratiedossier wordt de geregistreerde door de registerhouder geattendeerd op het verlopen van de herregistratietermijn, en gewezen op de mogelijkheid om de registratie te verlengen met een nieuwe termijn van vijf jaar. 5.2 De verzoeker dient voor de herregistratieaanvraag gebruik te maken van het daar voor bestemde digitaal persoonlijk herregistratiedossier. 5.3 Het verzoek tot herregistratie wordt ingediend conform de eisen in dit reglement. 5.4 Onvolledige digitaal persoonlijk herregistratiedossiers kunnen niet worden toegezonden aan de commissie. 5.5 Aan het in behandeling nemen van een herregistratieaanvraag zijn kosten verbonden, die voordat de aanvraag in behandeling wordt genomen, moeten worden voldaan. 5.6 Niet tijdig toegezonden en/of niet tijdig betaalde herregistratieaanvragen worden niet in behandeling genomen door de commissie. Controle herregistratiedossier 5.7 De secretaris controleert, in opdracht van de commissie, of de herregistratieaanvraag voldoet aan de formele vereisten van de herregistratieregeling. 5.8 Indien een herregistratieaanvraag voldoet aan de formele vereisten (art. 6-8) wordt de inschrijving van de aanvrager (voorlopig) verlengd. Het digitaal persoonlijk herregistratiedossier is vanaf dat moment niet meer te wijzigen. 5.9 Indien een herregistratieaanvraag niet (geheel) aan de formele vereisten voldoet, wordt de aanvrager verzocht de ontbrekende gegevens alsnog binnen vier weken op te nemen Indien met de aanvullende gegevens, zoals bedoeld in artikel 5.9, aan de formele vereisten wordt voldaan, wordt de inschrijving van de aanvrager in het register (voorlopig) verlengd. Het digitaal persoonlijk herregistratiedossier is vanaf dat moment niet meer te wijzigen Indien de gegevens waarop artikel 5.9 van toepassing is tijdig zijn ontvangen maar niet conform de formele vereisten van de herregistratieregeling blijken te zijn, wordt de aanvrager eenmalig nog in de gelegenheid gesteld de juiste gegevens toe te zenden binnen een termijn van vier weken Indien met de aanvullende gegevens, zoals bedoeld in artikel 5.11, aan de formele vereisten wordt voldaan, wordt de inschrijving van de aanvrager in het (voorlopig) register verlengd. Het digitaal persoonlijk herregistratiedossier is vanaf dat moment niet meer te wijzigen Indien de aanvullende gegevens, zoals bedoeld in artikel 5.9 of 5.11, niet tijdig zijn ontvangen dan wel via de aanvullende gegevens niet wordt voldaan aan de formele vereisten van de herregistratieregeling, wordt de aanvrager met terugwerkende kracht vanaf het moment van het verstrijken van oorspronkelijke herregistratietermijn in het register doorgehaald. Beoordeling herregistratiedossier 5.14 Herregistratieaanvragen die voldoen aan de formele vereisten van de herregistratieregeling worden door de commissie beoordeeld aan de hand van de in dit reglement opgenomen herregistratie-eisen De commissie neemt na uiterlijk drie maanden een besluit op herregistratieaanvragen. In geval de commissie daartoe aanleiding ziet, kan eenmalig de beoordelingstermijn voor de duur van drie maanden worden verlengd. De betreffende aanvragers worden over deze procedure tijdig geïnformeerd Herinschrijving in het register wordt definitief nadat de commissie oordeelt dat een herregistratieaanvraag aan de criteria van de herregistratieregeling voldoet. In alle 3

4 andere gevallen wordt aanvullende informatie opgevraagd alvorens de commissie tot een besluit kan komen. Verlenging inschrijving 5.17 In geval van herinschrijving in het register geldt een verlenging voor de duur van de nieuwe herregistratietermijn van vijf jaar. De nieuwe herregistratietermijn verstrijkt precies vijf jaar na de datum waarop de voorgaande herregistratieperiode is verstreken. Doorhaling inschrijving 5.18 Indien de herregistratieaanvraag niet voldoet aan de criteria wordt inschrijving in het register vanaf de datum van de verlopen herregistratietermijn doorgehaald. Opnieuw registreren 5.19 Indien een in het register doorgehaald professional weer opgenomen wil worden in het register kan gebruik worden gemaakt van de geldende Herintredersregeling NVO Basis-Pedagoog. Artikel 6: herregistratie-eisen Om voor herregistratie in aanmerking te kunnen komen, moet aan de herregistratiecriteria worden voldaan zoals in deze regeling zijn opgenomen. De bedoelde criteria zijn zowel kwantitatief (formele eisen) als kwalitatief (inhoudelijke eisen) van aard. Er moet minimaal 2500 uur werkervaring worden aangetoond (art. 7) en 120 uur deskundigheidsbevordering (art. 8). Artikel 7: werkervaring 7.1 De geregistreerde dient binnen de herregistratietermijn in totaal minimaal 2500 uur orthopedagogische werkzaamheden te hebben verricht op (post)academisch niveau. 7.2 Er is sprake van een minimale werkweek van (gemiddeld) 12 uur. 7.3 De aard en de inhoud van de werkervaring heeft betrekking op: preventie en/of voorlichting en/of advisering en consultancy en/of onderwijs en/of beleid en/of organisatie en management en/of onderzoek. 7.4 In het geval de werkzaamheden betreffende de taakgebieden zoals bedoeld in artikel 7.3 worden verricht vanuit een niet direct op het primair proces gerichte functie geldt; werkzaamheden zijn gericht op de uitoefening van het beroep pedagoog waarvoor herregistranten kennis, inzicht en vaardigheden nodig hebben op het centrale vakgebied. 7.5 Onder vermelding van artikel 4 van dit reglement mogen de werkzaamheden maximaal twee jaar aaneengesloten worden onderbroken. 7.6 Voor het aantonen van de werkervaring gelden de volgende bepalingen: a. werkzaamheden verricht in dienstverband worden aangetoond met een werkgeversverklaring. b. werkzaamheden verricht als vrijgevestigde dan wel freelancer worden aangetoond door een eigen verklaring, en door een accountantsverklaring waaruit de totale omvang van de uren werkervaring blijkt. In plaats van een accountantsverklaring kan ook een verklaring van een onafhankelijke administratie-, belastingdeskundige of financieel adviseur worden gebruikt. 7.8 Het opvoeren van de werkervaring kan uitsluitend binnen de daarvoor beschikbare mogelijkheden en vergezeld van de verplichte bijlagen in het digitaal persoonlijk herregistratiedossier in PE-online. 4

5 Artikel 8: deskundigheidsbevordering 8.1 Het onderdeel deskundigheidsbevordering kent een minimale omvang van 120 contactuur/punten. 8.2 Voor alle in dit artikel bedoelde deskundigheidsbevordering geldt dat de aanvrager deze onderdelen uitsluitend kan opvoeren binnen de daarvoor beschikbare mogelijkheden en vergezeld van de verplichte bijlagen in het digitale persoonlijk herregistratiedossier. Voor de exacte bewijsvoering per onderdeel gelden de bepalingen in het digitaal persoonlijk herregistratiedossier. Geaccrediteerd cursorisch onderwijs 8.3 Er geldt een verplichte minimale omvang van 40 uur cursorisch onderwijs, waarvan minimaal 20 uur verplicht geaccrediteerd zoals opgenomen in de nascholingsagenda accreditatiebureau NIP K&J-psycholoog / NVO Orthopedagoog-Generalist. Niet geaccrediteeerd onderwijs moet op postacademisch niveau zijn en relevant voor het vakgebied van de Basis-Pedagoog. Intervisie 8.4 Dit onderdeel is optioneel binnen de herregistratieregeling en kan meetellen indien de supervisie voldoet aan hetgeen in de bijlage intervisie is opgenomen. (1 contactuur is 1 punt) Het geven van cursussen, niet zijnde reguliere onderwijstaak 8.5 Dit onderdeel is binnen de herregistratieregeling optioneel en kan meetellen indien a. de scholing van (post)academisch niveau is en relevant is voor het verrichten van orthopedagogische werkzaamheden; b. een scholingsactiviteit slechts eenmaal per herregistratietermijn opgevoerd wordt, ongeacht het vaker aanbieden daarvan; c. het aantal contacturen van de volledige scholingsactiviteit wordt meegeteld, vermeerderd met maximaal 25% daarvan als voorbereidingstijd. Supervisie/leertherapie volgen/geven 8.6 Dit onderdeel is binnen de herregistratieregeling optioneel en kan meetellen indien a. de supervisie/leertherapie van postacademisch niveau is; b. voor dit onderdeel kunnen individuele alsmede groepssessies worden gevolgd dan wel worden gegeven. De voor de Registratieregeling NVO Orthopedagoog- Generalist geldende vereisten voor supervisie zijn eveneens van toepassing bij deze herregistratieregeling. Een contactuur geldt daarbij als één punt. 8.7 Supervisie/leertherapie in deze regeling is bedoeld als een leer- en onderwijsmethode die erop gericht is het zelfstandig en problematiserend reflecteren van de professional op zichzelf als beroepsbeoefenaar - zowel wat betreft het methodisch handelen als op zijn professionele zelfbewustzijn -, op basis van praktijkervaringen, te stimuleren dan wel te ontwikkelen. 8.8 Het volgen van supervisie kan eveneens bij een op vergelijkbaar niveau als de NVOsupervisor gekwalificeerd supervisor plaatsvinden. 8.9 Het geven van supervisie, kan naast aan academisch opgeleide orthopedagogen dan wel op academisch niveau in opleiding zijnde orthopedagogen, eveneens worden gegeven aan minimaal op academisch niveau opgeleide dan wel daartoe in opleiding zijnde andere gedragswetenschappelijke disciplines met een relevantie voor het terrein van kinderen en jeugdigen. Actieve deelname aan organen binnen de beroepsvereniging 8.10 Dit onderdeel is optioneel binnen de herregistratieregeling optioneel en kan meetellen vanaf een omvang van minimaal 10 punten (1 punt = 1 uur); 5

6 8.11 Het betreft het vervullen van een kaderfunctie, - zoals bestuurslidmaatschap, deelname aan een advies-, uitvoerende commissie en/of een netwerk -, binnen de NVO dan wel een aanpalende relevante wetenschappelijke beroepsvereniging. Publicaties 8.12 Dit onderdeel is binnen de herregistratieregeling optioneel en kan meetellen indien; a. er sprake is van een publicatie in een door de pedagogische discipline aangemerkt Nederlands of internationaal wetenschappelijk vakblad/tijdschrift; b. de publicatie voldoet aan de binnen de wetenschappelijke discipline breed gedragen voorwaarden voor wetenschappelijk onderzoek en publicatie; c. het betreffende onderzoek en de publicatie daarover aantoonbaar een relevantie heeft voor de pedagogiek dan wel voor een daaraan nauw verwant wetenschappelijk domein en/of de beroepsgroep van orthopedagogen dan wel daaraan verwante beroepsgroepen Een publicatie geldt voor de respectievelijke punten: eerste auteur 10 punten, tweede auteur 5 punten, derde en verdere auteurs 2 punten. Coaching/begeleiding geven 8.13 Dit onderdeel is binnen de herregistratieregeling optioneel en kan meetellen indien: De coaching/begeleiding van (post)academisch niveau is. De coaching/begeleiding is gericht op het verwerven of verbeteren van specifieke vaardigheden. Artikel 9: hardheidsclausule Indien de gevolgen van het toepassen van het voorgaande in deze regeling in individuele gevallen kennelijk tot onevenredig en ernstig nadeel leidt voor de geregistreerde, kan de commissie het bestuur beargumenteerd adviseren geheel of gedeeltelijk af te wijken van de herregistratieregeling. Artikel 12: bezwaar en beroep Betreffende de mogelijkheid tot het bezwaar aantekenen tegen een besluit van de commissie dan wel beroep aantekenen tegen een besluit van de commissie op een bezwaar, is de bezwaar en beroep paragraaf in de NVO Registratiebrochure, van toepassing. Met dien verstande dat wat betreft de definities wordt verwezen naar artikel 1 van deze regeling. Artikel 13: slotbepaling Deze versie van de regeling treedt in werking op 1 januari

7 Bijlage: Intervisie Doel Intervisie is een methodiek gericht op de professionele ontwikkeling. Bij deze methodiek staat systematische reflectie op eigen en andermans functioneren centraal, met als doel meer inzicht in eigen professioneel functioneren te verkrijgen. Intervisie is een collegiale werkvorm, er is meestal geen sprake van begeleiding. Uitgangspunten Uitgangspunten bij intervisie in het kader van de herregistratieregeling NVO Orthopedagoog- Generalist zijn: 1. Bij professionalisering hoort reflectie op de eigen normen, waarden en doelstellingen en de inzichten, kennis, attitudes en werkwijzen waarop het beroepsmatig handelen berust. 2. Anderen kunnen helpen bij het bewust maken en expliciteren van persoonlijke ervaringen en opvattingen en bij het beantwoorden van de vraag in hoeverre die van invloed zijn op het beroepsmatig handelen. 3. Ook het expliciteren van werkwijzen en het toepassen van kennis en inzichten kunnen onderwerp van intervisie zijn. 4. Bij dit proces is er sprake van vrijwilligheid en gelijkwaardigheid. De deelnemers bepalen ieder voor zich wat ze wel of niet naar voren willen brengen, op welke wijze en wanneer. Het gaat er niet om wát iemand deed maar hóe, en wat hij daarvoor wil inbrengen. Werkwijze Bij intervisie is men niet in de eerste plaats gericht op het vinden van pasklare oplossingen, adviezen en tips, maar juist op het problematiseren van het professioneel functioneren, waardoor waar nodig het herzien van de eigen visie mogelijk wordt. De vaardigheid tot reflecteren is daarbij een voorwaarde. Reflectie betekent niet het zoeken van antwoorden, maar het stellen van vragen. Vragen waarmee verbindingen gelegd kunnen worden tussen: het feitelijke, concrete, beroepsmatig handelen, het persoonlijk ervaren en beleven van dat handelen, en het achterliggende systeem van opvattingen, kennis, inzichten en werkwijzen. Aandachtspunten Bij intervisie gelden de volgende aandachtspunten: er moet sprake zijn van een duidelijke agenda, er moet een vaste frequentie van de bijeenkomsten zijn, minimaal 3 per jaar, uitwisseling van actuele informatie op het terrein van de orthopedagogiek kan onderdeel van de agenda zijn, er moet geanonimiseerde casuïstiek worden ingebracht. Samenstelling intervisiegroep De intervisiegroep moet uit minimaal drie en maximaal acht personen bestaan, allen werkzaam op het gebied van de orthopedagogiek, ofwel direct aanverwante gebieden met een primaire oriëntatie op het terrein van kinderen en jeugdigen. Verslaglegging Er wordt voorafgegaan door de agenda van de bijeenkomst een korte samenvatting gegeven van hetgeen is besproken. Het verslag van iedere bijeenkomst kent als bijlage een ondertekende presentielijst. 7

Herregistratieregeling NVO Orthopedagoog-Generalist

Herregistratieregeling NVO Orthopedagoog-Generalist Herregistratieregeling NVO Orthopedagoog-Generalist Uitgangspunt van deze herregistratieregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid van de in het register Orthopedagoog-Generalist

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist

Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog-Generalist Verlengingsregeling opneming in het Supervisorenbestand NVO Orthopedagoog- Uitgangspunt van deze verlengingsregeling is het borgen van het niveau van de vakbekwaamheid en de deskundigheid op het terrein

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer pedagogen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Registratiereglement BOKA. April 2010

Registratiereglement BOKA. April 2010 Registratiereglement BOKA April 2010 2 Registratiereglement 2010 Het lidmaatschap van de BOKA is een uiting van deelname aan een beroepsvereniging. Cliënten kunnen hun klachten indienen over de betrokken

Nadere informatie

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014

Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Versie 1.2 d.d. 21 oktober 2014 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de kamer Psychologen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het registratiereglement

Nadere informatie

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional

Registraties. Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Registraties Vakbekwaamheid en de pedagogische professional Waarom registratie? Deze folder gaat over registraties. De NVO heeft kwaliteitsborging hoog in het vaandel. Naast de beroepscode en het tuchtrecht

Nadere informatie

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE

CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE CENTRAAL COLLEGE VOOR DE FARMACIE BESLUIT NO. 11 BESLUIT REGISTRATIE EN HERREGISTRATIE ZIEKENHUISFARMACIE Het Centraal College voor de Farmacie in vergadering bijeen op 3 november 2014 Gezien in aanmerking

Nadere informatie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie

Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie Bijlage 6 Huishoudelijk Reglement Accreditatiecommissie 1. De accreditatiecommissie SKOM is een door het bestuur ingesteld orgaan, dat belast is met de volgende taken: a. De accreditatie van trainer-,

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN A. Het Kwaliteitsregister Verloskundigen en het bureau Kwaliteitsregister Artikel 1 Instelling Kwaliteitsregister Verloskundigen 1.1 Op grond van artikel 2 sub

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Beleidsregels (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Deze beleidsregels vormen een nadere uitwerking van de eisen aan genoten supervisie, intervisie, intercollegiale toetsing en deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Paramedici: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit

Nadere informatie

Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015

Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015 Bijlage III bij Registratiereglement Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Versie 16 december 2015 Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement

Nadere informatie

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0

REGISTERLERAAR.NL. Reglement van Registratie en Herregistratie 2015. Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 REGISTERLERAAR.NL Reglement van Registratie en Herregistratie 2015 Ingangsdatum: 25 augustus 2015 versie 3.0 Dit reglement regelt de registratie en herregistratie als leraar ten behoeve van het lerarenregister.

Nadere informatie

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011

Kwaliteitsregister NVHVV. April 2011 Kwaliteitsregister NVHVV April 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregistratiesysteem van de NVHVV... 4 2.1.1 Registratiecriteria... 4

Nadere informatie

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012

Stichting Registered Tax Assurance Providers. Reglement toetreding register. Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 1 Stichting Registered Tax Assurance Providers (RTAP) Reglement toetreding Register Vastgesteld en in werking getreden op 12 september 2012 Artikel 1 Definities Aspirant Tax Assurance Provider Bestuur

Nadere informatie

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen

Brochure. Registraties pedagogen en onderwijskundigen Brochure Registraties pedagogen en onderwijskundigen Inhoudsopgave Inleiding 4 1. Het beroep pedagoog en onderwijskundige 5 1.1. Werkterrein 1.2. Vereiste kennis, vaardigheden en attitude 2. NVO Basis-Pedagoog

Nadere informatie

Registratiereglement Register Vaktherapie

Registratiereglement Register Vaktherapie Registratiereglement Register Vaktherapie Hoofdstuk 1: algemeen Artikel 1: definities In deze regeling wordt verstaan onder: Accreditatie: Accreditatiecommissie: Algemeen bestuur: Beoordeling: Beoordelingscommissie:

Nadere informatie

Beleidsregels Herregistratie, versie 17 februari 2012

Beleidsregels Herregistratie, versie 17 februari 2012 Beleidsregels Herregistratie (zoals vastgesteld door de RSG bij elektronische stemming van 6 mei 2008; gewijzigd op 23 september 2008, 19 februari 2010, 9 juli 2010; 2 december 2011 en 17 februari 2012)

Nadere informatie

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Versie 16 december 2015

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Versie 16 december 2015 Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Versie 16 december 2015 Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement

Nadere informatie

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Preambule: In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement van de Stichting

Nadere informatie

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ

Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ Commissie Kwaliteitsregister en Accreditatie POH-GGZ (CKAP) van de LV POH-GGZ, november 2015. Instemming verkregen van het bestuur van de LV POH-GGZ op 1 december 2015. Door de leden vastgesteld op de

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding

REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding 1 REGLEMENT VOOR (HER)REGISTRATIE VOOR DE REGISTERCOUNSELLOR VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling

KAA: Dispensatie- en herintrederregeling KAA: Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen dat vanuit hun organisatie kwalitatief

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling

Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Kwaliteitsregister Doktersassistent Dispensatie- en herintrederregeling Inleiding Zorgverzekeraars zijn verplicht kwalitatief goede zorg in te kopen en werkgevers zijn verplicht er zorg voor te dragen

Nadere informatie

Accreditatie procedure

Accreditatie procedure Accreditatie procedure De accreditatieaanvragen worden beoordeeld door de accreditatiecommissie BOKA. De accreditatieaanvraag wordt gecontroleerd en beoordeeld door de accreditatiecommissie volgens de

Nadere informatie

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Inhoud Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein? 4 Waarom

Nadere informatie

Bijlage III bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister. Kamer Psychologen. Preambule

Bijlage III bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister. Kamer Psychologen. Preambule Bijlage III bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Psychologen Preambule In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement van de Stichting

Nadere informatie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie

Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Supervisiereglement van de Nederlandse Wetenschappelijke Vereniging voor Seksuologie Als vastgesteld op de ledenvergadering van 27 maart 2015 Inleiding In dit reglement is de procedure geregeld van het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2300 2 februari 2015 Besluit permanente educatie Wbtv Gelet op: artikel 8 van de Wet beëdigde tolken en vertalers (Stb.

Nadere informatie

Intercollegiale Toetsing

Intercollegiale Toetsing Intercollegiale Toetsing Intercollegiale toetsing (ICT) is als volgt te omschrijven: vorm van deskundigheidsbevordering waarbij met specialisten uit het eigen specialisme of andere professionals met wie

Nadere informatie

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen

Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Bijlage II bij Registratiereglement Stichting Kwaliteitsregister Jeugd specifieke regels voor de Kamer Pedagogen Preambule In artikel 2, eerste lid onder b van het Registratiereglement van de Stichting

Nadere informatie

Beleidsregels Herregistratie, versie 16 maart 2015

Beleidsregels Herregistratie, versie 16 maart 2015 Beleidsregels Herregistratie (zoals vastgesteld door de RSG bij elektronische stemming van 6 mei 2008; gewijzigd op 23 september 2008, 19 februari 2010, 9 juli 2010, 2 december 2011, 17 februari 2012,

Nadere informatie

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist

Stappenplan herregistratie. voor de verpleegkundig specialist Stappenplan herregistratie voor de verpleegkundig specialist Versie november 2015 1 U staat geregistreerd als verpleegkundig specialist. Een maand voordat uw registratieperiode van vijf jaar afloopt, dient

Nadere informatie

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld

Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Registratiereglement register Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/ huiselijk geweld Ingangsdatum en versie: 15 april 2016, versie 1 (07-04-2016) De aandachtsfunctionaris bewaakt de interne procedure

Nadere informatie

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN

HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN HERREGISTRATIEREGLEMENT VOOR INTENSIVISTEN a. Uitgangspunten en overwegingen - Door de MSRC zijn voor de erkende medisch specialismen herregistratie richtlijnen en criteria vastgesteld (oktober 2003) die

Nadere informatie

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen

het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het Bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Laatste gewijzigde versie vastgesteld door het Bestuur

Nadere informatie

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming

Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Factsheet Beroepsregistratie voor psychologen, (ortho)pedagogen en psychotherapeuten werkzaam in jeugdhulp en jeugdbescherming Bent u psycholoog, (ortho)pedagoog of psychotherapeut in het jeugddomein?

Nadere informatie

Het Titelregistratiesysteem van de

Het Titelregistratiesysteem van de Het Titelregistratiesysteem van de Het titelregistratiesysteem van de VGN Inleiding... 3 1 Inschrijving... 4 1.1 De criteria voor inschrijving in het VGN register...4 1.1.1 Registratiecriteria... 4 1.1.2

Nadere informatie

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen

Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen p/a Technische Geneeskunde Carré CR 3.635 Postbus 217 7500 AE ENSCHEDE Reglement Kwaliteitsregister Technisch Geneeskundigen Versie: 27-12-2013 1 Inhoudsopgave 2 Inleiding In het voorjaar van 2009 is de

Nadere informatie

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6

Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5 Uitleg van de menuknoppen 6 Handleiding PE Online voor osteopaten Uw herregistratiedossier Versie 9-2014 Inhoudsopgave Procedure 3 Toegang voor reeds geregistreerde osteopaten 4 Toegang voor nieuwe nog te registreren osteopaten 5

Nadere informatie

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden

Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering verpleegkundigen & verzorgenden Over de Beroepsnorm Deskundigheidsbevordering In 2006 heeft Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN), door de Minister erkend

Nadere informatie

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg.

aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. aanvraagformulier ten behoeve van de registratie als Contextueel Hulpverlener VCW reg. Uw aanvraag kan alleen in behandeling worden genomen wanneer u dit formulier volledig invult en in 6-voud opstuurt

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0)

BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) BASIS-PUNTENSYSTEEM IN HET KADER VAN DE HERTOETSING VAN CMC-LEDEN (VERSIE 7.0) UITGANGSPUNTEN Het CMC-certificaat heeft een geldigheidsduur van vier jaar. Teneinde het certificaat opnieuw voor een zelfde

Nadere informatie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende Regeling accreditatie (her)registratie Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk I. Algemeen Artikel 1: definities

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 8336 27 maart 2013 Besluit Verlenging inschrijving in het Rbtv Gelet op: De Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb);

Nadere informatie

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland

Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Kwaliteitsregister, criteria 2015-2020: Voorstel tot aanpassing door Ergotherapie Nederland Ergotherapie Nederland, november 2014. Hieronder volgt het voorstel van Ergotherapie Nederland voor een aanpassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Ingangsdatum 1 juli 2015 1.Registratie en verlenging 1.1 Een registratiejaar loopt van datum van inschrijving tot een jaar na dato. Voor professionals die geregistreerd zijn vóór 1

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Sinds de start in 2011 kent het kwaliteitsregister al meer dan 4800 aanmeldingen. Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister

Nadere informatie

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten

Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Criteria voor registratie in het kwaliteitsregister voor radiodiagnostisch- en radiotherapeutisch laboranten Om voor registratie in het Kwaliteitsregister Paramedici in aanmerking te komen dient de radiodiagnostisch-

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING

REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING 1 REGLEMENT VOOR INTERVISIEGROEPEN VAN DE ALGEMENE BEROEPSVERENIGING VOOR COUNSELLING In dit reglement worden de volgende afkortingen gebruikt: ABvC : de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling TRA-bureau

Nadere informatie

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ

Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Vooraanmelden Jeugdhulpverlener hbo in SKJ Voorwaarden vooraanmelding Hieronder staan de voorwaarden voor het vooraanmelden als jeugdhulpverlener SKJ. Jeugdhulpverlener hbo Voorwaarden voor vooraanmelding

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut KPT 13-025 Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren opleiding psychotherapeut De Kamer Psychotherapeut, kennis genomen hebbende van het rapport van de Commissie

Nadere informatie

NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016

NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016 NBDK Reglement Kwaliteitsregister dansdocent en Accreditatie 2013-2016 Dit Reglement Kwaliteitsregister en Accreditatie is een aanvulling op het Contributiereglement (25-11-2005) horende bij de Statuten,

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013

Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG. Geldend vanaf 1 januari 2013 Reglement Permanente Educatie (PE) Leden Actuaris AG en Leden Actuarieel Analist AG Geldend vanaf 1 januari 2013 Hoofdindeling: Beroepsreglementering Categorie: Gedragsregels Opgesteld door: Bureau AG

Nadere informatie

Een sterk merk in de markt

Een sterk merk in de markt Een sterk merk in de markt Beroepsregistratie van loopbaanprofessionals en jobcoaches Pagina Welkom bij Noloc! Professionalisering van het loopbaanadviesvak en de beroepsgroep; dát is het belangrijkste

Nadere informatie

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot

Namens V&VN afd. Wondconsulenten. Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Presentatie Namens V&VN afd. Wondconsulenten Participatie in Kwaliteitsregister V&V : Edwige Strippe Tonny de Groot Inhoud presentatie Wat is de achtergrond van het Kwaliteitsregister?? Wat is een deskundigheidsgebied??

Nadere informatie

& Pastorale Supervisie in Nederland

& Pastorale Supervisie in Nederland & Pastorale Supervisie in Nederland (HER)REGISTRATIE ALS PASTORAAL SUPERVISOR Herziene editie 2011 (update 2013) Regelgeving betreffende de (her)registratie en opleiding van pastoraal supervisoren Raad

Nadere informatie

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS

Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS Professioneel Statuut PROFESSIONEEL STATUUT VAN DE BEDRIJFSARTS 1. Overwegingen 1.1. Het professioneel statuut van de bedrijfsarts (in het vervolg: het professioneel statuut) is bedoeld om de professionele

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast:

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast: STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2303 2 februari 2015 Nadere regels Besluit PE Gelet op: artikel 3 en 4 van het Besluit permanente educatie Wbtv; stelt

Nadere informatie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie

Herintredersregeling, aanvraag tijdelijke periodieke registratie Werkervaring U heeft het formulier werkervaring in het digitaal portfolio ingevuld met de hoeveelheid uren patiënt / cliënt gerichte werkzaamheden en in hoeveel maanden zoals bedoeld in de kwaliteitscriteria

Nadere informatie

Kaderregeling accreditatie herregistratie

Kaderregeling accreditatie herregistratie Vastgesteld door het bestuur van de Federatie van Gezondheidszorgpsychologen (FGzP) op 6 februari 2007. Datum inwerkingtreding: 1 april 2007; Eerste gewijzigde versie vastgesteld door het bestuur van de

Nadere informatie

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013

Reglement. houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode. Herzien 1 maart 2013 Reglement houdende de uitwerking van artikel 7.4 van de Gedragscode Herzien 1 maart 2013 Afdeling 1. Inleidende bepalingen Artikel 1. Definitiebepalingen De definitiebepalingen uit de Gedragscode gelden

Nadere informatie

Beroepsregistratie cliëntondersteuners

Beroepsregistratie cliëntondersteuners Presentatie regiobijeenkomsten BCMB Beroepsregistratie cliëntondersteuners 20 oktober 2015 Drs. Milena Babović, directeur Registerplein Specsavers commercial "Gediplomeerde opticiens" (2014) 2 Kwaliteit

Nadere informatie

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011)

Registratie en herregistratie kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Concept voor eerste registerontwerp Registratie en her kwaliteitsregister: eisen en bewijslast Globaal overzicht (conceptversie oktober 2011) Remedial Teacher Autisme specialist Gedragsspecialist Intern

Nadere informatie

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC)

Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) 1 Reglement voor herregistratie van de registercounsellor van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) Inleiding Het Bestuur van de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) dient

Nadere informatie

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten

Actieplan Professionalisering Jeugdzorg: de resultaten Actieplan Professionalisering : de resultaten Professionele jeugdzorg met uitstekend opgeleide hulpverleners, een overzichtelijke beroepenstructuur, versterking van de beroepsregistratie, doordachte beroepsethiek

Nadere informatie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie

Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP) besluit vast te stellen de volgende regeling Besluit vereisten (her)registratie en herintreding Kwaliteitsregister Psychotherapie Hoofdstuk 1 Algemene

Nadere informatie

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012

Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Reglement van registratie Ingangsdatum en versie: 2 juli 2012 Dit reglement fungeert als het in de statuten aangehaalde reglementen voor registratie, hernieuwde registratie, herregistratie en doorhaling

Nadere informatie

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015.

Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op 23 september 2015. Door het e-academy Bureau, onderdeel van Thuiswinkel e-academy, vastgesteld en in werking getreden op. Definities Artikel 1 1. Onder Permanente Educatie (hierna: PE) wordt in dit reglement verstaan het

Nadere informatie

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016

Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Registratiecriteria jeugdzorgwerkers d.d. 29 februari 2016 Bijlage I: Eisen tot registratie jeugdzorgwerker De eisen tot registratie zijn ondergebracht in twee regelingen: 1) voor jeugdzorgwerkers die

Nadere informatie

College Geneeskundige Specialismen

College Geneeskundige Specialismen KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING DER GENEESKUNST College Geneeskundige Specialismen Besluit van 12 september 2012 houdende de voorwaarden voor het experiment voor de erkenning van

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Reglement Permanente Educatie

Reglement Permanente Educatie Reglement Permanente Educatie Versie 3.0 INHOUDSOPGAVE REGLEMENT PERMANENTE EDUCATIE 2 ARTIKEL 1 DEFINITIES 2 ARTIKEL 2 REIKWIJDTE 2 ARTIKEL 3 SCHOLING 2 ARTIKEL 4 SCHOLINGSPUNTEN 3 ARTIKEL 5 TIJDVAK 3

Nadere informatie

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen

Begrippenlijst. Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden. Register Zorgprofessionals. Uitvoeringsregelingen Begrippenlijst Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & Verzorgenden Register Zorgprofessionals Uitvoeringsregelingen Vastgesteld door het College Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals op 10

Nadere informatie

NVHVV Kwaliteitsregister

NVHVV Kwaliteitsregister NVHVV Kwaliteitsregister Registratie September 2015 Kwaliteitsregister, versie september 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Registratie... 4 2.1 Criteria voor registratie in het Kwaliteitsregister

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 Secretariaat: Klokkegat 26 6741 EL LUNTEREN info@nffi.nl www.nffi.nl 1. Inleiding Reglement voor de Permanente Educatie van in het NFFI ingeschreven deskundigen 23 oktober 2015 De in het register van de

Nadere informatie

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders

Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders K GzP Kamer Gezondheidszorgpsycholoog Besluit Kwalificatie-eisen voor praktijkopleiders, werkbegeleiders en supervisoren De Kamer Gezondheidszorgpsycholoog, kennis genomen hebbende van het rapport van

Nadere informatie

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie.

stichting Wetland Wonen Groep en woningstichting de Veste Hierna te noemen: de corporatie. Pagina 1 van 6 REGLEMENT GESCHILLENCOMMISSIE STICHTING WETLAND WONEN GROEP WONINGSTICHTING DE VESTE Artikel 1: definities Corporaties: Werkorganisaties: Commissie: Klacht: stichting Wetland Wonen Groep

Nadere informatie

HET VFP BEROEPSREGISTER

HET VFP BEROEPSREGISTER HET VFP BEROEPSREGISTER Inleiding De VFP is een vereniging die onder meer het filosoferen als professie wil bevorderen. Het opzetten en hanteren van een kwaliteitssysteem voor praktijkvoerende leden is

Nadere informatie

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl

STAP IN. Register MZ-Opleiders. Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl STAP IN STAP IN Register MZ-Opleiders Register MZ-Opleiders (RMZO) Leidseplein 5 1017 PR Amsterdam www.mz-opleiders.nl 020-320 43 02 Registreer je nu op www.mz-opleiders.nl Vanaf 15 mei 2012 start het

Nadere informatie

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist

Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist OG/15 Aanvraagformulier Accreditatie postdoctorale opleidingen NVO Orthopedagoog-Generalist Dit formulier wordt gebruikt om te beoordelen of een postdoctorale beroepsopleiding geaccrediteerd kan worden

Nadere informatie

Het register. van, voor en door de leraar

Het register. van, voor en door de leraar Het register van, voor en door de leraar Waarom een lerarenregister? Het lerarenregister is het beroepsregister van leraren in het primair, speciaal, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Het initiatief

Nadere informatie

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015

Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 Postbus 52080 2505 CB s-gravenhage T: 085 2733 777 E: bestuur@lrgd.nl www.lrgd.nl Reglement voor de Permanente Educatie van in het LRGD ingeschreven deskundigen 7 december 2015 1. Inleiding De in het register

Nadere informatie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie

Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie De Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP), besluit vast te stellen de volgende Regeling Kwaliteitsregister Psychotherapie HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze

Nadere informatie

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst HUISARTS, VERPLEEGHUISARTS EN ARTS VOOR VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN REGISTRATIE COMMISSIE Besluit van 3 maart 2011 tot vaststelling

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Doktersassistent

Kwaliteitsregister Doktersassistent Kwaliteitsregister Doktersassistent Toetsbaar Een gediplomeerde doktersassistent kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister en maakt op deze manier zichtbaar en toetsbaar dat ze voldoet aan een aantal

Nadere informatie

Versie ALV NVvH - reglement certificering (algemeen) blanco

Versie ALV NVvH - reglement certificering (algemeen) blanco REGLEMENT TOT REGISTRATIE VAN ----------- 1. ARTIKEL 1: ACHTERGROND, DOEL EN STREKKING CERTIFICERING: 1.1 Het register ------------- ------------- wordt gehouden door de Nederlandse Vereniging voor ----------

Nadere informatie

Het Kwaliteitsregister Paramedici

Het Kwaliteitsregister Paramedici Het Kwaliteitsregister Paramedici Toegelicht voor logopedisten april 2003 Inhoud 1. Achtergronden 2 2. De criteria (2000-2005) voor registratie in het Kwaliteitsregister 2.1 Werkomvang 2 2 2.2 Deskundigheidsbevordering

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van scholing

Informatie voor aanbieders van scholing Informatie voor aanbieders van scholing Noot vooraf De informatie in dit document is bedoeld voor alle aanbieders van scholingsactiviteiten die een accreditatieaanvraag willen indienen bij (een van) de

Nadere informatie

REGELING MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE

REGELING MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE REGELING MUSCULOSKELETALE GENEESKUNDE NVAMG447 regeling Musculoskeletale Geneeskunde definitief besluit in ALV van 23 maart 2011 1 De Algemene Vergadering van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL

FORMULIER FUNCTIEPROFIEL FORMULIER FUNCTIEPROFIEL Basisgegevens Datum 9-6-2015 Naam van de functie: HR Manager Plaats in de organisatie Rapporteert aan of werkt onder leiding van: directie Geeft leiding aan: afdeling P&O Doel

Nadere informatie

NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten

NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten NOBTRA Register - Werkwijze Structuur Toetsingsprocedure Verlenging van de registratie Permanente Educatie - PE-punten Vastgesteld door het bestuur van de NOBTRA, op 8 januari 2014. STRUCTUUR De toetsingscommissie

Nadere informatie

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE

REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE REGLEMENT CENTRAAL KWALITEITSREGISTER FYSIOTHERAPIE Waarin opgenomen, de registratie van de algemeen fysiotherapeut, de verbijzonderd fysiotherapeut en de fysiotherapeut met aantekening. Dit reglement

Nadere informatie

Stewardessen doen het beter

Stewardessen doen het beter Stewardessen doen het beter BIR Themadag 25 april 2012 Hoe serieus nemen wij onszelf als professionals? Bas Vogel, verpleegkundige Hoofd Registers V&VN Doel Informeren over wet- en regelgeving in relatie

Nadere informatie