DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING"

Transcriptie

1 INHOUD Voorwoord xix DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING Patrick Senaeve HOOFDSTUK I. SITUERING HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING Titularissen Termijn Afwezigheid van bezit van staat vereist Geen automatische vestiging van het moederschap van de betwistende werkelijke moeder DEEL II. DE VADERLIJKE AFSTAMMING BINNEN HET HUWELIJK Patrick Senaeve HOOFDSTUK I. DE VASTSTELLING VAN HET VADERSCHAP BINNEN HET HUWELIJK De inkrimping van de vaderschapsregel A. Situering B. Gevallen waarin de vaderschapsregel niet langer van toepassing is De uitschakeling van de vaderschapsregel voor de kinderen geboren na de ontbinding van het huwelijk verworpen De uitschakeling van de vaderschapsregel voor vier verdachte categorieën kinderen v

2 a. Gevallen waarin de vaderschapsregel wordt uitgeschakeld b. Werkwijze bij de geboorteaangifte c. Situatie bij een onterechte vermelding van de naam van de echtgenoot in de geboorteakte C. Uitschakeling van de vaderschapsregel niet absoluut D. Erkenning door de echtgenoot en onderzoek naar het vaderschap tegen de echtgenoot mogelijk E. Overgangsrecht Geen uitbreiding van de vaderschapsregel naar de wettelijke samenwoning HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN HET VADERSCHAP BINNEN HET HUWELIJK De titularissen en de termijn inzake de vordering tot betwisting van het vaderschap van de echtgenoot A. De titularissen Situering Het ontzeggen van het betwistingsrecht aan de genetische vader en de rechtspraak van het Arbitragehof Het openstellen van het betwistingsrecht voor de genetische vader van het kind a. De genetische vader als nieuwe titularis b. Bijkomende vereiste voor en consequentie van het vorderingsrecht van de genetische vader B. De termijn Wetsgeschiedenis De aard van de termijn Het vorderingsrecht van de moeder Het vorderingsrecht van de (ex-)echtgenoot a. De nieuwe regeling b. Overgangsrecht Het vorderingsrecht van de man die het vaderschap opeist a. De nieuwe regeling b. Overgangsrecht vi

3 6. Het vorderingsrecht van het kind zelf a. De wijziging door de wet van 1 juli b. De bijkomende wijziging door de programmawet van 27 december c. Overgangsrecht Het vorderingsrecht van de verwanten in de rechte lijn van de echtgenoot Het vorderingsrecht van de vorige echtgenoot Gronden van niet-ontvankelijkheid van de vordering A. Het bezit van staat B. Geen instemming tot een daad die de voortplanting tot doel had Organisatie van de betwisting A. Vaderschapsbetwisting op tegenbewijs B. Vaderschapsbetwisting zonder bewijsvoering Mogelijkheid van in rechte optreden door de genetische vader vóór de geboorte A. Situering B. Het instellen van een vordering tot betwisting vóór de geboorte De situatie vóór de wet van 1 juli 2006 (oud afstammingsrecht) De situatie ingevolge de wet van 1 juli De situatie ingevolge de programmawet van 27 december C. Consequenties voor de naam van het kind Personen tegen wie de vordering moet worden ingesteld DEEL III. DE MOEDERLIJKE EN DE VADERLIJKE ERKENNING Gerd Verschelden HOOFDSTUK I. ERKENNING DOOR EEN VROUW Grondvoorwaarden A. De naam van de moeder is niet vermeld in de geboorteakte van het kind vii

4 B. Toestemming van de vader en/of het te erkennen kind Ratio van de toestemmingsvereiste Wettelijk vereiste toestemmingen Procedure na toestemmingsweigering C. Uit de erkenning blijkt geen op bloed- of aanverwantschap gesteund absoluut huwelijksbeletsel tussen de erkennende vrouw en de vader Vormvereisten Bijzondere publiciteit bij erkenning door een gehuwde vrouw: mededeling A. Toepassingsgebied van de beschermingsregeling B. Wijze waarop de mededeling geschiedt Kennisgeving Betekening C. Sanctie bij niet-naleving van de mededelingsverplichting. 106 HOOFDSTUK II. BETWISTING VAN DE MOEDERLIJKE ERKENNING Gemeenrechtelijke betwisting van een moederlijke erkenning (art. 330 B.W.) A. Ontvankelijkheidsvoorwaarden Algemeen: afwezigheid van bezit van staat t.a.v. de erkennende vrouw Bijzondere voorwaarde voor de erkennende vrouw en degenen die tot deze erkenning hebben toegestemd: een wilsgebrek Titularissen van de vordering Termijnen Partijen in het geding B. Gegrondheid van de vordering Bijzondere procedure tot nietigverklaring van een moederlijke erkenning (art. 329bis, 3 B.W.) HOOFDSTUK III. ERKENNING DOOR EEN MAN Grondvoorwaarden A. Het vaderschap staat niet vast krachtens artikel 315 of 317 B.W viii

5 B. Toestemming van de moeder en/of het kind (art. 329bis B.W.) Wettelijk vereiste toestemmingen a. Het kind is meerderjarig of ontvoogd b. Het kind is een niet ontvoogde minderjarige wiens ouder bekend en in leven is en in de mogelijkheid verkeert zijn wil te uiten c. Het kind is een niet ontvoogde minderjarige zonder bekende ouder of met een ouder die overleden is dan wel in de onmogelijkheid verkeert zijn wil te uiten Vorm van de toestemming en ogenblik waarop zij moet worden gegeven Toestemmingsweigering en het geding dat daarop volgt C. Uit de erkenning blijkt geen op bloed- of aanverwantschap gesteund absoluut huwelijksbeletsel tussen de erkenner en de moeder (art. 321 B.W.) Totaal verboden erkenningen waaruit een absoluut huwelijksbeletsel blijkt Voorwaardelijk toegelaten erkenningen waaruit een absoluut huwelijksbeletsel blijkt Toegelaten erkenningen waaruit een relatief huwelijksbeletsel blijkt Toegelaten erkenningen waaruit geen huwelijksbeletsel blijkt Geding na toestemmingsweigering A. Bevoegde rechtbank B. Gedinginleidend stuk C. Afwezigheid van termijn om de vordering in te leiden D. Vertegenwoordiging van het te erkennen kind Het kind is jonger dan twaalf jaar Het kind heeft de volle leeftijd van twaalf jaar bereikt. 139 E. Verzoeningspoging door de rechtbank F. Oordeel van de rechtbank bij gebrek aan verzoening Ratio en ontstaansgeschiedenis van de nieuwe wettelijke regeling Bewijs dat de aspirant-erkenner niet de biologische vader is ix

6 3. Afwezigheid van bewijs van biologisch niet-vaderschap van de aspirant-erkenner a. Het te erkennen kind is jonger dan één jaar op het tijdstip van inleiding van de procedure b. Het te erkennen kind is ouder dan één jaar op het tijdstip van inleiding van de procedure Samenvatting Beoordeling G. Bijzonder geval: de aspirant-erkenner wordt vervolgd wegens verkrachting van de moeder Ratio en ontstaansgeschiedenis van een bijzondere beschermingsregeling Toepassingsgebied Inhoud van de bescherming tegen de verkrachter Kritische bedenkingen H. Behandeling van de zaak in raadkamer I. Situatie en verdere verloop na het oordeel dat de erkenning kan plaatsvinden Erkenning van een overspelig kind a matre A. Afschaffing van de procedure tot voorafgaande machtiging B. Overgangsregeling Erkenning door een gehuwd man van een overspelig kind a patre A. Afschaffing van de homologatieprocedure B. Invoering van een mededelingsverplichting, op straffe van relatieve niet-tegenwerpelijkheid Toepassingsgebied van de beschermingsregeling Wijze waarop de mededeling geschiedt Sanctie bij niet-mededeling a. Relatieve niet-tegenwerpelijkheid b. Erfrechtelijke consequenties C. Overgangsregeling Erkenning van een verwekt kind vóór de geboorte A. Toelaatbaarheid B. Nut Doodgeboren kind A. Vermelding van de naam van de vader in de akte van aangifte van een levenloos kind x

7 B. Erkenning blijft onmogelijk Erkenning van een overleden kind Publiciteit A. Kantmelding (enkel) in de geboorteakte van het kind Problematisch karakter van deze algemene publiciteitsregeling Oplossingen B. Mededelingsverplichting na erkenning van een kind door een gehuwd man (art. 319bis B.W.) Kennisgeving Betekening C. Mededelingsverplichting van een zonder toestemming(en) gedane erkenning (art. 329bis, 3 B.W.) Uitwerking van een erkenning A. Declaratief karakter van een erkenning B. Beperkte uitwerking van een erkenning door een gehuwde ouder die niet aan diens echtgeno(ot(e) is meegedeeld (art. 313, 3 en art. 319bis, 3de lid B.W.) C. Beperkte uitwerking van een erkenning zonder de voorafgaande toestemming(en) (art. 329bis, 3, 6de lid B.W.) HOOFDSTUK IV. BETWISTING VAN DE VADERLIJKE ERKENNING Gemeenrechtelijke betwisting van een vaderlijke erkenning (art. 330 B.W.) A. Algemene ontvankelijkheidsvoorwaarden Afwezigheid van bezit van staat ten aanzien van de erkennende man Een levensvatbaar geboren kind B. Bijzondere ontvankelijkheidsvoorwaarde voor de erkennende man en degenen die tot de erkenning hebben toegestemd: een wilsgebrek C. Titularissen van de vordering Beperking van het aantal vorderingsgerechtigden Overgangsregeling Uitsluiting van bepaalde vorderingsgerechtigden D. Termijnen Vorderingsrecht van de moeder xi

8 2. Vorderingsrecht van het kind Vorderingsrecht van de erkenner Vorderingsrecht van de man die het vaderschap opeist E. Partijen in het geding F. Vertegenwoordiging van het erkende kind Als verweerder a. De betwistingvordering wordt ingeleid door de erkenner b. De betwistingvordering wordt ingeleid door de moeder c. De betwistingvordering wordt ingeleid door de man die het vaderschap opeist Als eiser G. Gegrondheid van de vordering Nietigverklaring van een zonder toestemmingen gedane erkenning (art. 329bis, 3 B.W.) A. Toepassingsgebied B. Bezit van staat t.a.v. de erkenner is geen onontvankelijkheidsgrond C. Procedureregels Titularissen van de vordering Termijn Partijen in het geding Vertegenwoordiging van het erkende kind a. Als verweerder b. Als eiser Bevoegde rechtbank Gedingleidend stuk en procedureverloop C. Oordeel van de rechtbank over de gegrondheid van de vordering DEEL IV. HET ONDERZOEK NAAR HET MOEDERSCHAP EN NAAR HET VADERSCHAP Frederik Swennen HOOFDSTUK I. INLEIDING xii

9 HOOFDSTUK II. VESTIGING VAN DE AFSTAMMING Materieel toepassingsgebied A. Onderzoek naar het moederschap B. Onderzoek naar het vaderschap Regeling Overgangsregeling Ontvankelijkheid en gegrondheid van de vordering A. Inleiding B. Ontvankelijkheid van de vordering Incestueuze afstamming (art. 314, 2de lid en 325 B.W.) 229 a. Regeling b. Overgangsregeling Vetorecht meerderjarig of ontvoogd kind (art. 332quinquies, 1 B.W.) a. Regeling b. Overgangsregeling C. De gegrondheid van de vordering Kennelijke strijdigheid van de vaststelling van de afstamming met de belangen van het kind (art. 332quinquies, 2 B.W.) a. Regeling b. Overgangsregeling Bewijs van (de afwezigheid van) de biologische band (art. 332quinquies, 3 B.W.) De exceptie van verkrachting (art. 332quinquies, 4 B.W.) a. Inleiding b. Regeling c. Overgangsregeling d. Beoordeling Partijen in het geding A. Titularissen van de vordering (art. 332ter, 1ste en 2de lid B.W.) B. Vertegenwoordiging (art. 331sexies B.W.) Termijn voor de vordering (art. 331ter B.W.) De verplichting tot betekening van de beslissing (art. 322, 2de lid B.W.) xiii

10 HOOFDSTUK III. BETWISTING VAN DE AFSTAMMING DEEL V. DE GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING DE VORDERING TOT UITKERING VOOR LEVENSONDERHOUD TEGEN DE VERMOEDELIJKE VERWEKKER Frederik Swennen HOOFDSTUK I. INLEIDING HOOFDSTUK II. DE GEVOLGEN VAN DE AFSTAMMING De verplichting tot betekening van de beslissing waarbij de overspelige vaderlijke afstamming wordt vastgesteld (art. 322, 2de lid B.W.) De opvoeding van het overspelige kind in de echtelijke verblijfplaats (oud art. 334bis B.W.) De vermogensrechtelijke bestraffing van de overspelige echtgenoot (art. 334ter B.W.) De naam (art. 335 B.W.) A. Ook het a patre overspelige kind krijgt vadersnaam (art. 335, 1 en 3, 2de lid B.W.) B. De wijziging van moedersnaam naar vadersnaam (art. 335, 3, 2de lid B.W.) C. Weerslag van de vaststelling van afstammingsbanden van een meerderjarig kind op zijn naam (art. 335, 4 B.W.) Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot in samenloop met overspelige kinderen (oud art. 745quater, 1, 2de lid B.W.) A. Regeling B. Overgangsregeling Vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot in samenloop met stiefkinderen (art. 745quinquies, 2, 1ste lid B.W.) Uitsluiting van overspelige kinderen uit de verdeling in natura van de nalatenschap (oud art. 837 B.W.) A. Regeling xiv

11 B. Overgangsregeling Huwelijksvoordelen in samenloop met niet-gemeenschappelijke kinderen (art B.W.) HOOFDSTUK III. DE VORDERING TOT UITKERING VOOR LEVENSONDER- HOUD TEGEN DE VERMOEDELIJKE VERWEKKER DEEL VI. DE AFSTAMMING NA MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING Tim Wuyts INLEIDING HOOFDSTUK I. BESTAAT ER EEN RECHT OP EEN KIND? Vanuit mensenrechtelijk perspectief De MBV-wet HOOFDSTUK II. TOEPASSINGSGEBIED Medisch begeleide voortplanting A. Definitie B. Uitvoering Toegang tot medisch begeleide voortplanting A. Personen B. Medische indicaties C. Leeftijd HOOFDSTUK III. AFSTAMMING NA MEDISCH BEGELEIDE VOORTPLANTING Inleiding A. Draagwijdte B. Ratio legis C. Beginselen C. Praktische gevolgen D. Plan van het onderzoek xv

12 2. Heteroseksueel (echt)paar A. Langs moederszijde Vaststelling van rechtswege Erkenning Onderzoek naar moederschap Betwisting van de afstamming B. Langs vaderszijde Vaderschap van rechtswege a. De vaderschapsregel b. Gevolgen van de uitdrukkelijke toestemming van de echtgenoot c. Wijze waarop de toestemming wordt gegeven d. Belang van het huwelijk e. Opvolgend huwelijk Erkenning Onderzoek naar vaderschap Betwisting van de afstamming Vordering tegen de verwekker Homoseksueel (echt)paar A. De bio-fysiologische moeder B. De lesbische meemoeder Alleenstaande moeder A. Langs moederszijde B. Tweede afstammingsband? HOOFDSTUK IV. ANONIMITEIT VAN HET DONORSCHAP Groeiende consensus over het bestaan van een recht op kennis van de genetische oorsprong A. Aandacht in de voorbereidende werken B. Het adoptierecht C. Artikelen 3 en 7 I.V.R.K D. Artikel 8 E.V.R.M Recht op informatie over het jeugdbeschermingsverleden Gebrek aan consensus over het behoud van de anonimiteit van de donor xvi

13 3. Recht op identiteit bij de vaststelling van een afstammingsband Recht op identiteit bij anoniem bevallen Besluit MBV-wet A. Beginsel B. Niet-anonieme donatie C. Registratie en mededeling van bepaalde gegevens D. Toetsing aan het I.V.R.K. en het E.V.R.M E. Anonimiteit en huwelijksbeletselen? Het beroepsgeheim HOOFDSTUK V. DRAAGMOEDERSCHAP Wettelijke omkadering De afdwingbaarheid van de draagmoederschapsovereenkomst Afstamming na draagmoederschap A. Volgens de gewone regels inzake afstamming Beginsel Afstamming langs moederszijde Afstamming langs vaderszijde a. Kind geboren binnen het huwelijk b. Kind geboren buiten het huwelijk B. Adoptie Besluit HOOFDSTUK VI. AFSTAMMING NA OVERLIJDEN VAN ÉÉN VAN DE WENS- OUDERS Toelaatbaarheid A. Algemeen B. Post-mortem implantatie van overtallige embryo s C. Post-mortem inseminatie van overtallige gameten D. Intrekking van de toestemming bedoeld in artikelen 7, 13 en 42 MBV-wet xvii

14 E. Verstrijken van de bewaartermijn Bewaring van overtallige embryo s Bewaring van overtallige gameten Termijn voor implantatie en inseminatie Gevolgen A. Afstamming Algemeen Langs moederszijde Langs vaderszijde B. Naamgeving C. Erfrecht Geen afstammingsband met wensvader Wel een afstammingsband met wensvader D. Schenkingen E. Onderhoudsvorderingen Onderhoudsvordering tegen de verwekker? Onderhoudsplicht op grond van een vastgestelde afstammingsband? F. Recht op identiteit? G. Doodgeboren kinderen BIJLAGE: GECOÖRDINEERDE VERSIE VAN DE WETTEN VAN 1 JULI 2006, 27 DECEMBER 2006, 10 MEI 2007, 15 MEI 2007 EN 6 JULI xviii

HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING 5

HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING 5 INHOUD Voorwoord xix DEEL I. DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING PATRICK SENAEVE 1 HOOFDSTUK I. SITUERING 3 HOOFDSTUK II. DE BETWISTING VAN DE WETTELIJKE MOEDERLIJKE AFSTAMMING 5 1. Titularissen 5 2.

Nadere informatie

De hervorming van het afstammingsrecht

De hervorming van het afstammingsrecht De hervorming van het afstam [vol] 19-10-2007 13:28 Pagina 1 De Afstammingswet 2006 brengt op de eerste plaats de bepalingen over de afstamming in het Burgerlijk Wetboek in overeenstemming met de talrijke

Nadere informatie

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF

DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. DE HERVORMING VAN HET AFSTAMMINGSRECHT DOOR HET GRONDWETTELIJK HOF Gerd Verschelden..................................... 1 HOOFDSTUK

Nadere informatie

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT

DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT INHOUD VOORWOORD........................................... xv DEEL I. DE WET VAN 27 APRIL 2007 INZAKE ECHTSCHEIDING. KNELPUNTEN VAN MATERIEEL RECHT EN VAN PROCES- RECHT Frederik Swennen, Sven Eggermont

Nadere informatie

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER

DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER DE WET HOUDENDE DE VASTSTELLING VAN DE AFSTAMMING VAN DE MEEMOEDER INFOMOMENT 24/5/2014 Paul BORGHS WERKGROEP POLITIEK ÇAVARIA EUROPEAN COMMISSION ON SEXUAL ORIENTATION LAW JURIST GESPECIALISEERD IN HOLEBI-

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van een statuut voor meeouders betreft Toelichting Dames en Heren, Ingediend door Sonja Becq Steeds meer kinderen worden opgevoed

Nadere informatie

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder

Vermoeden meemoederschap De persoon die als moeder in de ten opzichte van. ten opzichte van geboorteakte is vermeld de echtgenoot van de moeder Overzicht afstamming Moeder Vader Meemoeder Artikel 312 1 burgerlijk wetboek: Artikel 315 tot 317 burgerlijk wetboek: Artikel 325/2, 316 tot 317 burgerlijk wetboek Vermoeden vaderschap Vermoeden De persoon

Nadere informatie

INHOUD. WOORD VOORAF... v

INHOUD. WOORD VOORAF... v INHOUD WOORD VOORAF................................................... v ALGEMENE INLEIDING EN TENDENSEN............................. 1 Begrippen............................................................

Nadere informatie

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind

Afstamming. U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Afstamming U hebt vragen over uw afstamming of over de afstamming van uw kind Inhoud Afstamming in het Belgische recht...3 Afstamming krachtens de wet...4 Afstamming langs moederszijde...4 Afstamming langs

Nadere informatie

Vaststelling en betwisting van een vaderlijke erkenning in België en Nederland

Vaststelling en betwisting van een vaderlijke erkenning in België en Nederland Universiteit Gent: Faculteit Rechtsgeleerdheid Academiejaar 2008-2009 Vaststelling en betwisting van een vaderlijke erkenning in België en Nederland Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend

Nadere informatie

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen...

INHOUD. INLEIDING... 1 A. De wet... 3 B. De rechtspraak... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte... 32 E. De algemene rechtsbeginselen... INHOUD INLEIDING... 1 A. De wet.... 3 B. De rechtspraak.... 28 C. De rechtsleer... 32 D. De gewoonte.... 32 E. De algemene rechtsbeginselen.... 34 BOEK I. PERSONENRECHT TITEL I PERSONENRECHT.... 39 Hoofdstuk

Nadere informatie

1 Tijdstip verwekking

1 Tijdstip verwekking Afstammingsrecht Geboorteakte Internationaal Privaatrecht Eddy Meulders Maurice Goffart 1 Tijdstip verwekking Minimum duur zwangerchap Maximum duur zwangerchap -300-299 -181-180 -179-2 -1 Verwekking 1

Nadere informatie

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17

Voorwoord... xv HOOFDSTUK II. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING... 5 HOOFDSTUK III. ARTIKEL 229 VAN HET BURGERLIJK WETBOEK... 17 INHOUD Voorwoord............................................... xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK Frederik Swennen.....................................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. VOORWOORD... v

INHOUDSTAFEL. VOORWOORD... v INHOUDSTAFEL VOORWOORD... v DEEL I GRONDBEGINSELEN VAN EEN EUROPEES PERSONEN- EN FAMILIERECHT GEFORMULEERD VANUIT HET PERSPECTIEF VAN DE MENSENRECHTEN...1 INLEIDING...3 HOOFDSTUK I. SITUERING VAN HET ONDERZOEK...4

Nadere informatie

Inhoud. 1. Inleiding... 27

Inhoud. 1. Inleiding... 27 Voorwoord... v dankwoord...vii INLEIDEND DEEL... 1 1. Vaststellingen die aanleiding geven tot het maken van deze denkoefening... 1 Inleiding... 1 A. Ontwikkelingen die plaatsvonden de voorbije decennia

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR FAMILIERECHT EN JEUGDRECHT ONDERZOEKSGROEP PERSOON & VERMOGEN INSTITUUT VOOR FAMILIERECHT

INSTITUUT VOOR FAMILIERECHT EN JEUGDRECHT ONDERZOEKSGROEP PERSOON & VERMOGEN INSTITUUT VOOR FAMILIERECHT OUDERS EN KINDEREN INSTITUUT VOOR FAMILIERECHT EN JEUGDRECHT KU Leuven Nr. 79 ONDERZOEKSGROEP PERSOON & VERMOGEN Universiteit Antwerpen INSTITUUT VOOR FAMILIERECHT Universiteit Gent OUDERS EN KINDEREN

Nadere informatie

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3

HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 INHOUDSTAFEL VOORWOORD III DE FAMILIE- EN JEUGDRECHTBANK 1 BEATRIX VANLERBERGHE HOOFDSTUK I. INLEIDING 3 HOOFDSTUK II. DE GEWIJZIGDE GERECHTELIJKE ORGANISATIE 5 1. De oprichting van de familie- en jeugdrechtbank

Nadere informatie

Meemoederschap, afstamming en naam

Meemoederschap, afstamming en naam Meemoederschap, afstamming en naam Maurice Goffart maurice.goffart@stad.antwerpen.be maurice@vlavabbs.be 03 338 98 51 0474 96 98 79 www.vlavabbs.be/meemoeder Afstamming van de meemoeder Aanpassingen burgerlijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN...

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v DEEL I. GRONDVOORWAARDEN VOOR ADOPTIE CHRISTOPH CASTELEIN...1 HOOFDSTUK 1. AFBAKENING...3 HOOFDSTUK 2. ALGEMEEN...5 1. Structuur van de wet...5 2. Kenmerken van de adoptie...5

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT

INHOUD. Woord vooraf... v Over de auteurs... vii Algemene bibliografie... ix ERFRECHT INHOUD Woord vooraf.................................................................... v Over de auteurs................................................................. vii Algemene bibliografie.............................................................

Nadere informatie

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33

INHOUD BW VW 3. BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 15 16 INHOUD BW VW 3 Inhoud BOEK I. PERSONEN art. (*1) Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-33 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke rechten (K. VUYLSTEKE) 7-16 Hoofdstuk

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv

INHOUD. Voorwoord... v Dankwoord... ix Lijst van afkortingen... xiii Lijst van verkort aangehaalde literatuur... xv INHOUD Voorwoord............................................................ v Dankwoord.......................................................... ix Lijst van afkortingen.................................................

Nadere informatie

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1

DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden... 1 INHOUD VOORWOORD............................................ xv DEEL I. ALIMENTATIE ALS (DRINGENDE) VOORLOPIGE MAAT- REGEL: TOEKENNING VAN HET ONDERHOUD TUSSEN ECHTGENOTEN Gerd Verschelden.....................................

Nadere informatie

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK

DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK INHOUD Voorwoord xv DEEL I. DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING. DE ECHTSCHEI- DING OP GROND VAN ONHERSTELBARE ONTWRICHTING VAN HET HUWELIJK FREDERIK SWENNEN 1 INLEIDING 3 DOELSTELLINGEN VAN DE HERVORMING

Nadere informatie

NOTARIËLE BLIKVANGERS

NOTARIËLE BLIKVANGERS NOTARIËLE BLIKVANGERS Leuvense Notariële Geschriften Editors Alain Verbeke Gewoon Hoogleraar K.U.Leuven Universiteit Tilburg Advocaat Luc Weyts Buitengewoon Hoogleraar K.U.Leuven Erenotaris en Christoph

Nadere informatie

Familierecht (1) Academiejaar 2008-2009 samenvatting familierecht (1) Jeroen De Mets 1

Familierecht (1) Academiejaar 2008-2009 samenvatting familierecht (1) Jeroen De Mets 1 Familierecht (1) 1. AFSTAMMING... 4 A. INLEIDENDE BEGRIPPEN... 4 1 Afstamming... 4 2 Bloedverwantschap... 5 3 Aanverwantschap... 5 4 Graden... 5 B. AARD EN BRONNEN VAN HET AFSTAMMINGSRECHT... 6 1 Van openbare

Nadere informatie

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN

I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN Inhoudsopgave I.T. 110 AFSTAMMING IN OPGAANDE LIJN... 1 Algemeenheden... 2 Samenstelling... 4 Datum van de afstamming... 4 Wijzen van afstamming... 5 Wijzen van afstamming

Nadere informatie

GS:$ Personen0! &" Familierecht) Prof.&Dr.&Gerd&Verschelden)

GS:$ Personen0! & Familierecht) Prof.&Dr.&Gerd&Verschelden) GS:$ Personen0! &" Familierecht Prof.&Dr.&Gerd&Verschelden LES1:AFSTAMMING(16/02/15! INLEIDING! Familierechtspeeltvanavondgeenstructurerenderolmeer,maareerdereendienenderol. Ditheefttotgevolgdathetrechttotaalandersisdanvroeger,omdatmenmetveelmeer

Nadere informatie

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader

Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. Vader Naam van een kind Regels voor juni 04 - oud artikel 335 burgerlijk wetboek Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk /

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier... III Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht en Procesrecht Larcier.... I Voorwoord.... 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen... 3 Afdeling 1. Algemeen.... 3 Afdeling 2. Invloed van

Nadere informatie

Familierecht 2009-2010

Familierecht 2009-2010 Slides + notities Familierecht 2009-2010 Derde jaar Bachelor in de Rechten Titularis: Prof. dr. Gerd Verschelden Het didactisch team Eén professor: Gerd Verschelden Twee assistentes: Ilse Martens en Katelyne

Nadere informatie

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28

lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur / 28 INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen / XIX Lijst van verkort aangehaalde werken / XXII lnleiding /1 I. Ontwikkeling van het personen- en familierecht / 2 II. EVRM / 8 HI. Europeanisering / 23 IV. Literatuur

Nadere informatie

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel I. Verticale Relaties

Samenvatting Familierecht 2012-2013. Deel I. Verticale Relaties Samenvatting Familierecht 2012-2013 Deel I Verticale Relaties Jonathan Van Dooren Met lesnotities van Bram De Roo, Bart de Groote, Jonathan Van Dooren En Roxanne Willems Titel I: Afstamming Deel I Verticale

Nadere informatie

Rolnummer 4957. Arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 A R R E S T

Rolnummer 4957. Arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 A R R E S T Rolnummer 4957 Arrest nr. 54/2011 van 6 april 2011 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 330, 1, vierde lid, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg

Nadere informatie

Geregistreerd partnerschap

Geregistreerd partnerschap Geregistreerd partnerschap Pleidooi voor de institutionalisering van de homoseksuele tweerelatie P. SENAEVE en E. COENE Ten geleide van R. Burggraeve MAKLU Antwerpen-Apeldoorn Inhoud Woord vooraf 13 Lijst

Nadere informatie

Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep

Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep Het conceptwetsvoorstel lesbisch ouderschap onder de loep Machteld Vonk Inleiding Eindelijk is het zover: de regering is gekomen met een conceptwetsvoorstel om het ouderschap van lesbische paren te regelen.

Nadere informatie

Rolnummer Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T

Rolnummer Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T Rolnummer 4836 Arrest nr. 114/2010 van 21 oktober 2010 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 335, 3, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT A.J.T. - MEMO'S - nr. 1. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT Ingrid D'HAEYER Adjunct-hoofdadviseur Juridische Zaken NV KBC Bank INHOUD DEEL I. BELGISCH INTERNATIONAAL PRIVAATRECHTELUK PROCESRECHT Hoofdstuk

Nadere informatie

Compendium van het personen- en familierecht

Compendium van het personen- en familierecht Compendium van het personen- en familierecht DERTIENDE HERWERKTE UITGAVE Acco Leuven / Den Haag Inhoud Woord vooraf 23 Inleiding 27 1. Begripsbepaling 27 A. Formele begripsbepaling 27 B. Inhoudelijke begripsbepaling

Nadere informatie

Familierecht - 2013-2014 / combinatie nota s en slides Deel I: Verticale Relaties

Familierecht - 2013-2014 / combinatie nota s en slides Deel I: Verticale Relaties Familierecht - 2013-2014 / combinatie nota s en slides Deel I: Verticale Relaties I. Afstamming 1. Algemeen 1.1. Begrip Afstamming = 2 verschillende betekenissen - Algemeen relatie verwekker - verwekte

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen.

Gezagsdragers hebben (anders dan pleegouders) de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. GEZAG EN VOOGDIJ WAT IS GEZAG? De wet geeft als omschrijving van gezag: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Wat betekent dit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1996 1997 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van de adoptie Nr. 8 GEWIJZIGD VOORSTEL VAN WET 21 oktober 1996 Wij Beatrix,

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2013 480 Wet van 25 november 2013 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner

Nadere informatie

HET AFSTAMMINGSRECHT IN BELGIE

HET AFSTAMMINGSRECHT IN BELGIE HET AFSTAMMINGSRECHT IN BELGIE door G. BAETEMAN Professor V.U.Brussel Voorzitter in de Raad van State INHOUD INLEIDING Hoofdstuk I. HET MOEDERSCHAP 1. Samenvatting van de Nederlandse regeling in het ontwerp

Nadere informatie

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug:

Bij het toepassen van het nieuwe naamrecht komen steeds dezelfde vragen terug: 1 HET NIEUWE BELGISCHE NAAMRECHT I. Krachtlijnen van de nieuwe wetgeving Wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 649 Herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Vaststelling en betwisting van het vaderschap van de echtgenoot in België en Nederland

Vaststelling en betwisting van het vaderschap van de echtgenoot in België en Nederland Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2008-09 Vaststelling en betwisting van het vaderschap van de echtgenoot in België en Nederland Masterproef van de opleiding Master in de rechten

Nadere informatie

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51

INHOUD. Hoofdstuk IV. Ongeldigheid van het huwelijkscontract... 48 TITEL II DE VERSCHILLENDE HUWELIJKSSTELSELS... 51 INHOUD BOEK VIII. HUWELIJKSSTELSELS.... 1 Inleiding... 3 TITEL I HET HUWELIJKSCONTRACT.... 5 Hoofdstuk I. Inleiding.... 5 Hoofdstuk II. Inhoud van het huwelijkscontract.... 10 Afdeling I. Huwelijksovereenkomsten....

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v. Deel I. De regelgeving rond MBV: een geïntegreerd overzicht Marlies Eggermont... 1

INHOUD. Voorwoord... v. Deel I. De regelgeving rond MBV: een geïntegreerd overzicht Marlies Eggermont... 1 INHOUD Voorwoord............................................................ v Deel I. De regelgeving rond MBV: een geïntegreerd overzicht Marlies Eggermont...............................................

Nadere informatie

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W. INHOUDSTAFEL A. FEITELIJKE SCHEIDING VO O R ECHTSCHEIDING 1 Model A.1. Verzoekschrift bij toepassing van artikel 213 BW (onderhoudsgeld tussen echtgenoten) de artikelen 1034bis e.v. en 1320 e.v. Ger.W.

Nadere informatie

HOLEBI-OUDERS. WAT MET AFSTAMMING EN OUDERSCHAP?

HOLEBI-OUDERS. WAT MET AFSTAMMING EN OUDERSCHAP? RoSa. Documentatiecentrum en Archief voor Gelijke Kansen, Feminisme en Vrouwenstudies HOLEBI-OUDERS. WAT MET AFSTAMMING EN OUDERSCHAP? Inleiding Sylvia Sroka Door de wet van 13 februari 2003 1 werd het

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader.

Naam van een kind. Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld. enkel de vader. moeder en vader tegelijkertijd. Vader. Naam van een kind Regels voor juni 04 Afstamming staat vast van Naam Bijvoorbeeld enkel de vader Kind zonder afstamming erkend door de vader Kind uit het huwelijk / erkend kind met betwisting moederschap

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1

INHOUDSOPGAVE. VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v HOOFDSTUK I CIVIELRECHTELIJKE ASPECTEN PATRICK SENAEVE...1 Basisbibliografie...1 1. Grondslag en karakter...2 A. De onderhoudsuitkering tijdens de echtscheidingsprocedure:

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1

HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Inhoud HOOFDSTUK 1. AUTHENTIEKE AKTEN (ART. 28 WIPR)... 1 Afdeling I. Inleiding...... 3 1. Algemeen...... 3 2. Omschrijving.... 3 3. Bewijskracht.... 4 A. Het oude recht... 4 B. Het huidige recht.....

Nadere informatie

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1

DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 INHOUD Voorwoord... xiii DEEL I. HET VERBLIJFSCO-OUDERSCHAP ALS PRIORITAIR TE ONDERZOEKEN VERBLIJFSREGELING ILSE MARTENS... 1 SITUERING... 3 1. Korte historiek... 3 2. Aanzet en motieven tot invoering

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II

Inhoud. Voorwoord... Zaakregister... Tabel van de geciteerde beslissingen... HOOFDSTUK I ALGEMENE BEGRIPPEN A FDELING I A FDELING II iii Inhoud Voorwoord........................................................... Zaakregister.......................................................... Tabel van de geciteerde beslissingen.....................................

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1997 772 Wet van 24 december 1997 tot herziening van het afstammingsrecht alsmede van de regeling van adoptie Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 032 Wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het juridisch ouderschap van de vrouwelijke partner van de moeder anders

Nadere informatie

Betwisting van de vaderlijke erkenning

Betwisting van de vaderlijke erkenning Betwisting van de vaderlijke erkenning Isabelle Kamp Onder wetenschappelijke begeleiding van Prof. Dr. Patrick Senaeve en Mevr. Tine Vercruysse 1. INLEIDING In deze paper gaan we het hebben over de betwisting

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v

Inhoud. INLEIDING... v INLEIDING................................................................ v HOOFDSTUK 1. WAT IS RECHT?............................................................ 1 1. Wat is recht?.............................................................

Nadere informatie

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij

Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en. Gezag. en voogdij Wat is gezag? De ouder Gezag en erfrecht Wie heeft het gezag? de NOTARIS en Gezag en voogdij Inhoud Wat is gezag? 2 De ouder 3 Gezag en erfrecht 3 Wie heeft het gezag? 4 Huwelijk 4 Man en vrouw 4 Vrouw

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING

INHOUD. Voorwoord... v Verkorte inhoudsopgave... vii Lijst van verkort geciteerde werken... xv DE CORRECTIONELE TERECHTZITTING INHOUD Voorwoord............................................................ v Verkorte inhoudsopgave............................................... vii Lijst van verkort geciteerde werken......................................

Nadere informatie

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek.

30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. 30 DECEMBER 1961. - Wet tot invoering van de Nederlandse tekst van het burgerlijk wetboek. Publicatie : 18-05-1962 Inwerkingtreding : 28-05-1962 Dossiernummer : 1961-12-30/31 HOOFDSTUK VI : WEDERZIJDSE

Nadere informatie

Het Belgisch afstammingsrecht vijf jaar na de hervorming

Het Belgisch afstammingsrecht vijf jaar na de hervorming Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 Het Belgisch afstammingsrecht vijf jaar na de hervorming Een rechtspraakanalyse (2007-2012) Masterproef van de opleiding Master in de

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP IN BELGIË EN NEDERLAND

ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP IN BELGIË EN NEDERLAND Faculteit Rechtsgeleerdheid Academiejaar 2008-09 ONDERZOEK NAAR HET VADERSCHAP IN BELGIË EN NEDERLAND Masterproef van de opleiding Master in de rechten ingediend door Maren Vermeulen Studentennummer: 20043385

Nadere informatie

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen

Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen Echtscheidingsrecht in hoofdlijnen In België kan men onder andere aan de hand van twee verschillende procedures uit de echt scheiden: - de procedure EOT (Echtscheiding Onderlinge Toestemming) - de procedure

Nadere informatie

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T

Rolnummer 3630. Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T Rolnummer 3630 Arrest nr. 174/2005 van 30 november 2005 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 320, 4, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Elfde druk Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2012 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V Hoofdstuk

Nadere informatie

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal

Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Inhoudstafel per onderwerp volume 2 experimenten op de mens en menselijk lichaamsmateriaal Pharma Codex Deel I vol. 2 vii Voor de bijlagen bij de omzendbrieven en de nota s, raadpleeg de website van het

Nadere informatie

Afdeling 1. Begrip 5. Afdeling 2. Openbareordekarakter van het afstammingsrecht 6

Afdeling 1. Begrip 5. Afdeling 2. Openbareordekarakter van het afstammingsrecht 6 INHOUDSOPGAVE IX Inhoudsopgave DEEL I. VERTICALE RELATIES I TITEL I. AFSTAMMING 3 Hoofdstuk 1. Algemeen 5 Afdeling 1. Begrip 5 Afdeling 2. Openbareordekarakter van het afstammingsrecht 6 Afdeling 3. Bloed-

Nadere informatie

Rolnummer 4097. Arrest nr. 136/2007 van 7 november 2007 A R R E S T

Rolnummer 4097. Arrest nr. 136/2007 van 7 november 2007 A R R E S T Rolnummer 4097 Arrest nr. 136/2007 van 7 november 2007 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 731 van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Nadere informatie

14 Nederlands nationaliteitsrecht

14 Nederlands nationaliteitsrecht MONOGRAFIEËN PRIVAATRECHT Prof. mr. G.R. de Groot Prof. mr. M. Tratnik 14 Nederlands nationaliteitsrecht Vierde druk p. Kluwer a Wolters Kluwer business Kluwer - Deventer - 2010 INHOUDSOPGAVE Lijst van

Nadere informatie

Compendium van het personenen familierecht

Compendium van het personenen familierecht Mevr. prof. mr. S.F.M. Wortmann Mevr. mr. J. van Duijvendijk-Brand Compendium van het personenen familierecht Tiende druk y> Kluwer a Wolters Kluwer business Deventer - 2009 INHOUDSOPGAVE Voorwoord / V

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENÉ DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL I Personen- en familierecht DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR ANNELIES WYLLEMAN Notaris Hoofddocent U.Gent Antwerpen Oxford De eerste druk

Nadere informatie

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT

HANDBOEK BURGERLIJK RECHT RENE DEKKERS HANDBOEK BURGERLIJK RECHT DEEL IV Huwelijksstelsels - Erfrecht - Giften DERDE UITGAVE BEWERKT DOOR HELENE CASMAN Gewoon Hoogleraar Vrije Universiteit Brussel Hoogleraar Université Libre de

Nadere informatie

Minderjarigheid in het recht

Minderjarigheid in het recht Minderjarigheid in het recht Minderjarigen zijn personen onder de 18 jaar, tenzij voor hun 18e levensjaar huwelijk, geregistreerd partnerschap (GP) of meerderjarigverklaring van moeder van 16/17 jr Twee

Nadere informatie

De familie- en jeugdrechtbank

De familie- en jeugdrechtbank De familie- en jeugdrechtbank *: onder voorbehoud 15de familiekamer Voor de 15de familiekamer worden de hierna opgesomde geschillen ingeleid en behandeld: 1. vorderingen op grond van artikel 1253 ter 4

Nadere informatie

Syllabus Familierecht: Deel I : Verticale relaties

Syllabus Familierecht: Deel I : Verticale relaties Syllabus Familierecht: Deel I : Verticale relaties Van de Keer Vincent Academiejaar 2013-2014 1. Inleiding De lessen bevatten, op updates in de rechtspraak na, geen zaken die niet in het boek staan, maar

Nadere informatie

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.

Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen. Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen........................... 1 Boek I. Personen............... 1 Titel I. Genot

Nadere informatie

I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN

I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN I.T. 114 AFSTAMMING IN DALENDE LIJN Algemeenheden Artikel 15 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging (B.S. van 31 december 2013) voorziet de opname

Nadere informatie

Voornoemde wet van 8 mei 2014 is van toepassing op kinderen geboren of geadopteerd na de inwerkingtreding ervan, te weten vanaf 1 juni 2014.

Voornoemde wet van 8 mei 2014 is van toepassing op kinderen geboren of geadopteerd na de inwerkingtreding ervan, te weten vanaf 1 juni 2014. Omzendbrief van 30 mei 2014 betreffende de wet van 8 mei 2014 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de gelijkheid tussen mannen en vrouwen bij de wijze van naamsoverdracht

Nadere informatie

Elementaire Rechtspraak

Elementaire Rechtspraak Boekenreeks Elementaire Rechtspraak ER 60 Recente Elementaire Vonnissen en Arresten (2009 2010 2011) Adoptie Dringende en Voorlopige Maatregelen Echtscheiding Erfrecht Geesteszieke Huwelijksvermogensrecht

Nadere informatie

NOTA S + PPT SOPHIE SCHIETTEKATTE

NOTA S + PPT SOPHIE SCHIETTEKATTE FAMILIERECHT 2013-2014 NOTA S + PPT SOPHIE SCHIETTEKATTE 1 Inhoudsopgave Woord vooraf... 15 DEEL I.VERTICALE RELATIES... 18 TITEL I. AFSTAMMING... 18 Hoofdstuk 1. ALGEMEEN... 18 AFDELING 1. BEGRIP... 18

Nadere informatie

Compendium van het Personen- en Familierecht

Compendium van het Personen- en Familierecht Patrick Senaeve Compendium van het Personen- en Familierecht Achtste, geheel herwerkte uitgave, o Acco Leuven / Voorburg INHOUD WOORD VOORAF 31 INLEIDING (1-24) 35 1. Begripsbepaling (1-4) 35 A. Formele

Nadere informatie

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht)

PUBLICATIEBLAD. LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) A 2010 l**l N 29 PUBLICATIEBLAD LANDSVERORDENING van de 8'*^mei 2010 tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek^ (Landsverordening herziening namenrecht) IN NAAM DER KONINGIN! In overweging genomen

Nadere informatie

Het hedendaagse personen en familierecht

Het hedendaagse personen en familierecht Het hedendaagse personen en familierecht (behoudens het huwelijksvermogensrecht) Prof. mr. P. Vlaardingerbroek Mr. K. Blankman Mw. mr. A. Heida Mr. A.P. van der Linden Mw. mr. E.C.C. Punselie Mw. mr. J.A.E.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33

INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 2. TOEPASSINGSGEBIED VAN HET RECHT OP AFBEELDING...33 INHOUDSOPGAVE DANKWOORD... v VOORWOORD...vii HOOFDSTUK 1. DE GRONDSLAG... 1 1. De grondslag: het persoonlijkheidsrecht op afbeelding... 1 2. Invloed van de mensenrechten... 3 A. Art. 22 G.W.... 4 B. Art.

Nadere informatie

II. BURGERLIJK RECHT

II. BURGERLIJK RECHT II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek Wet 21 maart 1804 p. 111 112 II. BURGERLIJK RECHT A. Burgerlijk Wetboek p. 92 Wet 21 maart 1804 Art. 57 volledig vervangen Art. 57. }1 [De akte van geboorte vermeldt:

Nadere informatie

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer

s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer s t u d i e p o c k e t -s* p r i v aatrech t s 37 Erfrecht zesde druk Prof. mr. M.JA, van Mourik 1997 W.E.J. Tjeenk Willink Deventer Inhoud Lijst van afkortingen/verklaring van Symbolen Enig verkort aangehaalde

Nadere informatie

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

VOORWOORD...v. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... VOORWOORD...v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH...1 Hfdst I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...3 I. Algemeen...3 II. Verplichting tot hulp

Nadere informatie

Internationale afstamming en draagmoederschap

Internationale afstamming en draagmoederschap Internationale afstamming en draagmoederschap Ian Curry- Sumner 1 en Machteld Vonk 2 1. Inleiding Bij het opstellen van een testament of het afwikkelen van een nalatenschap is het van groot belang om te

Nadere informatie

FAMILIERECHT IN KORT BESTEK

FAMILIERECHT IN KORT BESTEK FAMILIERECHT IN KORT BESTEK Nr. 4 FAMILIERECHT IN KORT BESTEK Frederik Swennen 3de herziene uitgave 2008 Antwerpen Oxford RECHT IN KORT BESTEK Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Nr. 4 Alain Verbeke, Belgisch erfrecht

Nadere informatie

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1

INHOUD. I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied... 1 INHOUD I. Inleiding: kenmerken en toepassingsgebied............................ 1 1. Kenmerken..................................................... 1 1.1. Indirecte belasting.........................................

Nadere informatie

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke

Boek I. Personen... 1 Titel I. Genot en verlies van de burgerlijke rechten... 1 Hoofdstuk I. Genot van de burgerlijke Burgerlijk wetboek van 21 maart 1804.......................... 1 Inleidende titel. Bekendmaking, gevolgen en toepassing van de wetten in het algemeen.......................... 1 Boek I. Personen...............

Nadere informatie

Inhoudstafel 1. GEZIN EN SOCIALE ZEKERHEID... 1. Elisabeth Alofs

Inhoudstafel 1. GEZIN EN SOCIALE ZEKERHEID... 1. Elisabeth Alofs i Inhoudstafel 1. GEZIN EN SOCIALE ZEKERHEID....................... 1 Elisabeth Alofs Inleiding................................................... 1 I. Verzekering voor geneeskundige verzorging...................

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. Voorwoord... vii. Dankwoord... Lijst van gebruikte afkortingen... xxvii INLEIDENDE TITEL...1

INHOUDSTAFEL. Voorwoord... vii. Dankwoord... Lijst van gebruikte afkortingen... xxvii INLEIDENDE TITEL...1 INHOUDSTAFEL Voorwoord... vii Dankwoord... xi Lijst van gebruikte afkortingen... xxvii INLEIDENDE TITEL...1 Afdeling 1. Voorwerp, achtergrond, doelstellingen, grenzen, methodiek en opbouw van het onderzoek...3

Nadere informatie