IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze"

Transcriptie

1 IFRS 11 Joint arrangements : meer dan het schrappen van een keuze De IASB heeft de langverwachte IFRS 11 Joint arrangements gepubliceerd, als onderdeel van een pakket van vijf nieuwe verslaggevingstandaarden. Deze nieuwe standaard wijkt op een aantal belangrijke onderdelen af van de huidige IAS 31 Belangen in joint ventures en is van toepassing vanaf 1 januari Rik van Hal, Accounting & Valuations Advisory Services - Assurance Erik Roelofsen, Accounting & Valuations Advisory Services - Assurance 1. Redenen nieuwe standaard In mei 2011 heeft de International Accounting Standards Board (IASB) IFRS 11 Joint arrangements gepubliceerd. Deze standaard is onderdeel van een pakket van verslaggevingstandaarden die de verslaggevingvereisten voor de verslagleggende onderneming (de reporting entity ) weergeven. Figuur 1 geeft de relaties weer tussen de diverse standaarden voor de verslagleggende onderneming. Deze relaties zijn nader behandeld in het artikel Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties op pagina 16 van deze Spotlight. In dat artikel is figuur 1 overigens eveneens opgenomen. Figuur 1. Interactie tussen de nieuwe standaarden Interactie tussen IFRS 10, 11, 12 en IAS 28 ja Is sprake van ongedeelde beschikkingsmacht? nee Consolidatie volgens IFRS 10 Toelichtingen volgens IFRS 12 Is sprake van gedeelde beschikkingsmacht ( joint control )? ja Definieer het type van de joint arragement volgens IFRS 11 nee Is sprake van significante invloed? Joint Operation Joint Venture ja nee Verantwoord de activa, passiva, opbrengsten en kosten Toelichtingen volgens IFRS 12 Verantwoord het belang volgens IAS 28 Toelichtingen volgens IFRS 12 Behandel het belang als financieel actief volgens IAS 39 (of IFRS 9) 22 Spotlight Jaargang uitgave 3

2 De huidige IFRS-standaard inzake joint arrangements (IAS 31 Belangen in joint ventures ) is in 1990 gepubliceerd. De IASB is van mening dat deze standaard een aantal belangrijke tekortkomingen bevat en niet meer van de gewenste hoge kwaliteit is. Zo stelt IAS 31 dat de juridische structuur van een joint arrangement de enige determinant is om vast te stellen welke verschijningsvorm van een joint arrangement van toepassing is. Rechten en verplichtingen die een onderneming heeft ten opzichte van de joint arrangement spelen op dit moment nagenoeg geen rol. Hiernaast biedt IAS 31 een keuzemogelijkheid voor de verwerking van het belang in een joint arrangement: proportionele consolidatie of equity accounting. Bij equity accounting, ook wel de equitymethode genoemd, wordt het belang in de joint venture aanvankelijk opgenomen tegen kostprijs. Vervolgens wordt de boekwaarde verhoogd of verlaagd met het aandeel van de participant in de winst of verlies van de deelneming na de datum van acquisitie. Zowel de beperkte analyse als de keuzemogelijkheid leiden ertoe dat in de praktijk de verwerking van gelijksoortige joint arrangements in de geconsolideerde jaarrekening op basis van IAS 31 per onderneming kan verschillen. Tot slot waren de toelichtingvereisten van joint arrangements beperkt en afwijkend van de toelichtingvereisten die van toepassing zijn op belangen in deelnemingen. Hoewel IFRS 11 oorspronkelijk onderdeel was van het convergentieproject met de Amerikaanse Financial Accounting Standards Board (FASB) wijkt de standaard op enkele belangrijke aspecten nog steeds af van de verslaggevingregels die van toepassing zijn in de Verenigde Staten (US GAAP). De IASB heeft dan ook bij deze standaard prioriteit gegeven aan het adresseren van de belangrijkste tekortkomingen in plaats van volledige convergentie na te streven. De nieuwe standaard resulteert wel in minder verschillen met US GAAP dan de huidige IAS 31. De resterende verschillen worden voornamelijk veroorzaakt door de diverse branchespecifieke bepalingen en uitzonderingen van US GAAP. Dergelijke branchespecifieke elementen kent IFRS 11 niet. De nieuwe standaard zal leiden tot consistentie in de verwerking van joint arrangements in de geconsolideerde jaarrekening van de participanten. Hierdoor zal de vergelijkbaarheid tussen ondernemingen toenemen. Tot slot wordt de jaarrekening begrijpelijker omdat van slechts één principe wordt uitgegaan bij de verwerking van belangen in joint arrangements, namelijk de rechten-enverplichtingenbenadering. 2. Belangrijkste elementen en wijzigingen IFRS 11 definieert een joint arrangement als een overeenkomst tussen twee of meer partijen die contractueel overeenkomen de zeggenschap over een onderneming te delen. Deze gedeelde beschikkingsmacht ( joint control ) heeft betrekking op de beslissingen over activiteiten die een aanzienlijke invloed hebben op de rendementen van de joint arrangement. Er is slechts sprake van gemeenschappelijke zeggenschap indien hierbij unanieme instemming vereist is van de partijen die gedeelde beschikkingsmacht hebben over de joint arrangement. Elke partij die participeert in een joint arrangement verantwoordt haar rechten en verplichten die voortvloeien uit de participatie in de joint arrangement. Leidend hierbij is de wijze waarop deze rechten en verplichtingen zijn verdeeld. Dit is anders dan de huidige situatie: IAS 31 vereist alleen dat de betreffende partijen naar de juridische structuur en verhoudingen kijken. IFRS 11 is meer gebaseerd op algemene principes (de rechten-en-verplichtingenbenadering), terwijl IAS 31 voornamelijk een juridische benadering bevat. Samenvatting Dit artikel behandelt de nieuwe verslaggevingvereisten voor joint arrangements volgens IFRS 11. Hiernaast worden de achtergronden voor het wijzigen van deze verslaggevingregels weergegeven alsmede de nieuwe aangescherpte toelichtingvereisten. Dit artikel bevat ook een korte weergave van de belangrijkste elementen van het onderzoek dat de IASB begin augustus heeft gepubliceerd inzake de effecten van deze nieuwe verslaggevingstandaard. Tot slot wordt het effect van de nieuwe standaarden met betrekking tot joint arrangements op ondernemingen behandeld. IFRS 11 geeft duidelijk weer dat de structuur en vorm van de joint arrangement slechts een van de te overwegen factoren is bij de beoordeling van de rechten en plichten in de joint arrangement. De participanten moeten afspraken die zij onderling hebben gemaakt (bijvoorbeeld een clausule die bepaalt dat de juridische structuur of vorm van de overeenkomst kan wijzigen) nadrukkelijk in overweging nemen, evenals mogelijke andere relevante feiten en omstandigheden. Veranderen de feiten en omstandigheden? Dan moeten de participanten opnieuw vaststellen of sprake is van gedeelde beschikkingsmacht en of de joint arrangement een joint operation of een joint venture is. Ook dit is anders dan de huidige situatie: volgens IAS 31 wijzigt de joint-arrangementclassificatie niet zolang het contract dat aan de joint arrangement ten grondslag ligt, niet wijzigt en gedeelde beschikkingsmacht behouden blijft. Categorieën IFRS 11 kent nog slechts twee jointarrangementcategorieën: joint operations en joint ventures. Dit is een vereenvoudiging ten opzichte van de huidige standaard. IAS 31 onderkent Spotlight Jaargang uitgave 3 23

3 namelijk ook nog de categorie jointly controlled assets. Joint arrangements die op basis van de huidige standaard als jointly controlled assets geclassificeerd zijn, worden op basis van IFRS 11 als joint operations geclassificeerd. Figuur 2 geeft de categorieën van joint arrangements weer volgens IAS 31, en laat zien hoe deze zich verhouden tot de categorieën die IFRS 11 onderkent. Joint operations IFRS 11 definieert een joint operation als een overeenkomst waarbij de betrokken partijen het directe recht hebben op de bezittingen en direct aansprakelijk zijn voor de schulden van een joint arrangement. De partijen die deelnemen in de joint operation verwerken het belang dat zij hebben in de joint operation op basis van de mate waarin zij bij de joint operation betrokken zijn. Samengevat verwerkt de participant zijn belang als volgt in de geconsolideerde jaarrekening: Activa waarop de participant directe rechten heeft, verwerkt de participant volledig in de jaarrekening. Schulden waar de participant direct voor verantwoordelijk is, verwerkt de participant volledig in de jaarrekening. De opbrengsten uit de verkoop van de output van de joint operation door de joint operation zelf en waarop de participant recht heeft, verwerkt de participant volledig in de jaarrekening (de joint operation is zelfstandig verantwoordelijk voor de verkoop van de output). De opbrengsten van de verkoop van de output van de joint operation waarop de participant recht heeft en waar de participant zelf voor gezorgd heeft, verwerkt de participant volledig in de jaarrekening. De kosten die direct aan de participant kunnen worden toegerekend, verwerkt de participant volledig in de jaarrekening. Figuur 2. Categorieën joint arrangements volgens IAS 31 en in verhouding tot IFRS 11 IAS 31 Belangen in Joint ventures Jointly controlled entities Jointly controlled operations Jointly controlled assets Activa, schulden, opbrengsten en kosten die niet direct aan de participanten kunnen worden toegerekend, worden op indirecte wijze aan de participanten toegekend op basis van hun relatieve aandeel in het belang in de joint operation. In het algemeen zal de verwerking van een joint operation in de geconsolideerde jaarrekening van een participant overeenkomen met proportionele consolidatie. Wijkt het (relatieve) aandeel dat een participant heeft in het eigen vermogen van de joint operation, af van de netto-activa en -passiva waarop deze recht heeft, dan zal de verwerking in de geconsolideerde jaarrekening afwijken van een situatie waarin proportionele consolidatie wordt toegepast. Joint ventures Hebben de participanten in een joint arrangement geen directe rechten op de activa en zijn ze niet direct verantwoordelijk voor de schulden van de joint arrangement? Dan is er sprake van een joint venture. De participanten hebben dan slechts recht op de netto-activa (inclusief eventuele winsten) van de joint arrangement. Of op de output die de joint arrangement voortbrengt. De participanten verantwoorden de joint venture in de geconsolideerde jaarrekening op basis van de equitymethode in overeenstemming met IAS 28 Investeringen in geassocieerde IFRS 11 Joint arrangements Joint ventures Joint operations deelnemingen. De verslaggevingvereisten inzake de equitymethode blijven ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie. De nieuwe standaard staat proportioneel consolideren niet meer toe. Figuur 3 geeft schematisch de verwerkingvereisten van IFRS 11 weer. IFRS 11 geeft ook de verslaggevingvereisten weer voor ondernemingen die participeren in een joint arrangement maar geen gedeelde beschikkingsmacht hebben. De nieuwe standaard bevat een zeer uitvoerige Application Guidance. Hierin zit een praktische handreiking met diverse voorbeelden voor het toepassen van de nieuwe standaard. 3. Toelichtingvereisten De nieuwe standaard bevat geen vereisten voor de toelichtingen in de jaarrekening die toezien op joint arrangements. De toelichtingvereisten voor joint arrangements zijn opgenomen in IFRS 12 Toelichtingen op belangen in andere entiteiten. IFRS 12 bevat de toelichtingvereisten die van toepassing zijn op de belangen van de onderneming in dochterondernemingen, joint arrangements en deelnemingen. De toelichtingvereisten in IAS 28 Investeringen in geassocieerde deelnemingen, IAS 27 Geconsolideerde en enkelvoudige jaarrekening en IAS 31 Belangen in joint ventures komen te vervallen. 24 Spotlight Jaargang uitgave 3

4 Figuur 3. Schema verwerkingvereisten IFRS 11 NEE Is de joint arragement gestructureerd d.m.v. een juridische entiteit? Recht op de individuele activa en verplichtingen t.o.v. passiva? Joint operation De onderneming verwerkt de activa, passiva, opbrengsten en kosten in overeenstemming met haar rechten en verplichtingen zoals opgenomen in de joint arragement overeenkomst Het doel van IFRS 12 is om informatie te verschaffen aan de gebruikers van de jaarrekening die inzicht geeft in de aard van de gehouden belangen in dochterondernemingen, joint arrangements en deelnemingen. Maar de jaarrekening moet ook inzicht geven in de risico s die met deze belangen samenhangen, alsmede inzicht in wat de financiële effecten op de jaarrekening van de onderneming zijn wanneer zij deze belangen houden. De toelichtingvereisten in IFRS 12 zijn flink uitvoeriger dan de huidige toelichtingvereisten. Voor alle gehouden belangen geeft de onderneming weer wat de belangrijkste inschattingen en aannames waren bij het bepalen of sprake is van zeggenschap, gedeelde beschikkingsmacht of significante invloed. Hiernaast geeft de onderneming aan wat de belangrijkste inschattingen en aannames waren bij het bepalen of sprake is van een joint arrangement die als joint operation getypeerd moet worden of als een joint venture. Verder bevat de standaard specifieke vereisten voor toelichtingen inzake joint arrangements. De belangrijkste elementen van deze specifieke vereisten zijn in figuur 4 weergegeven. JA Welke rechten en verplichtingen hebben de participanten m.b.t. de joint arragement? Recht op het eigen vermogen? Joint venture De onderneming verwerkt haar belang in de joint venture o.b.v. equitymethode Op basis van deze toelichtingen kan het effect van mogelijke proportionele consolidatie van de joint ventures voor een onderneming bepaald worden. Dit vereiste is opgenomen omdat er kritiek was op equity accounting. Deze zou minder inzicht geven in de waardecreërende activiteiten van een groep van ondernemingen. Figuur 4. Toelichtingvereisten voor joint arrangements Toelichtingvereisten specifiek voor joint arrangements: IFRS 11 is van toepassing voor kalenderjaren die op 1 januari 2013 of daarna beginnen. De standaard moet retrospectief toegepast worden. De standaard geeft gedetailleerd aanwijzingen voor de initiële toepassing van de standaard. Bijvoorbeeld: hoe dient men initieel de verwerking van proportionele consolidatie naar equity accounting te verwerken. De onderneming mag IFRS 11 ook eerder toepassen, maar dan moet zij wel tegelijkertijd IFRS 10, IFRS 12 en de gewijzigde IAS 27 en IAS 28 toepassen. Vanzelfsprekend is eerdere toepassing slechts mogelijk indien de Europese Unie de standaard heeft bekrachtigd. Dit is op dit moment nog niet het geval. Echter, uit het EU endorsement status report dat de European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) heeft uitgebracht op 13 juli jongstleden, blijkt dat de Europese Unie nog steeds het voornemen heeft om deze voorafgaand aan 1 januari 2013 te bekrachtigen. Voor elke joint arrangement licht de onderneming toe: naam, vestigingsland en plaats waar de joint arrangement wordt gedreven relatieve belang die de onderneming heeft in de joint arrangement en de methodiek waarmee dit bepaald is de aard van de relatie tussen de onderneming en de joint arrangement samenvatting van de financiële informatie van de individuele joint arrangement fair-valuewaarde van het gehouden belang in de joint arrangement (alleen indien beurskoersen beschikbaar zijn) overzicht van de dividenden die de joint venture aan de onderneming heeft uitgekeerd overzicht van de belangrijkste restricties die de joint arrangement verhinderen om geld over te maken naar de onderneming of om haar schulden af te lossen datum einde boekjaar van de joint arrangement indien deze afwijkt van het boekjaar van de onderneming het deel van de verliezen (en verplichtingen) van de joint arrangement die de onderneming niet heeft verantwoord (bijvoorbeeld omdat de equitywaarde al nihil is en de onderneming niet aangesproken kan worden voor de schulden van de joint arrangement). Spotlight Jaargang uitgave 3 25

5 Figuur 5. Gevolgen van het verdwijnen van de mogelijkheid tot proportionele consolidatie Overzicht effecten van verdwijnen keuzemogelijkheid proportionele consolidatie op jaarrekening venturer Proportionele consolidatie Equity accounting Verschil Onderneming A Onderneming B Totaal TOTAAL TOTAAL (venturer) ( 50% jointventure) (prop. Gecons.) (EUR '000) (EUR '000) (EUR '000) (EUR '000) (EUR '000) Balans: Vaste activa: Machines en gebouwen Financiele vaste activa Vlottende activa: Debiteuren Cash TOTAAL ACTIVA Eigen vermogen: Aandelenkapitaal Reserves Winst lopend boekjaar Lang vreemd vermogen: Externe leningen Kort vreemd vermogen: Crediteuren Overige kortlopende schulden TOTAAL PASSIVA Resultatenrekening: Omzet Kostprijs verkopen Bruto winst Overige kosten Bedrijfsresultaat Resultaat uit Joint ventures Winst voor financiele lasten (EBIT) Interest lasten Winst voor belasting Belastinglast Nettowinst Overzicht invloed op ratio's: (EUR '000) Procentueel Netto-werkapitaal % Debt-ratio (VV/TV) -15% EBITDA % EBIT -20-8% Interestcoverage ratio 20% 26 Spotlight Jaargang uitgave 3

6 4. Impact IFRS 11 voor ondernemingen Doordat ondernemingen niet meer proportioneel kunnen consolideren, zal de samenstelling van de balans en resultatenrekening van de ondernemingen die proportionele consolidatie toepasten, anders worden. Zo geeft de onderneming de activa en passiva in de nieuwe situatie netto weer als investeringen in joint ventures. Hetzelfde geldt voor de resultatenrekening: die vertoont het resultaat uit de joint ventures nu separaat als resultaat uit joint ventures. Voorheen werd het resultaat uit de joint ventures bruto bij de opbrengsten en kosten van de onderneming opgeteld. Het verdwijnen van de mogelijkheid tot proportionele consolidatie heeft geen invloed op de winst van de onderneming. Wel kan dit gevolgen hebben voor de financiële ratio s van de onderneming. Een vereenvoudigd illustratief voorbeeld van de mogelijke gevolgen is in figuur 5 weergegeven. Zoals ook uit figuur 5 blijkt, kunnen de gevolgen van het verdwijnen van de keuzemogelijkheid van proportionele consolidatie verstrekkender zijn dan initieel verwacht werd. Ondernemingen doen er goed aan om tijdig te bepalen wat de effecten zijn op haar geconsolideerde jaarrekening en ratio s, en deze effecten tijdig te communiceren met de belanghebbenden van de onderneming zoals aandeelhouders en vreemdvermogensverschaffers. Een dergelijke dialoog is zeker van belang voor ondernemingen waarvan de opeisbaarheid van leningen afhankelijk is van het voldoen aan specifieke ratio s die uit de geconsolideerde jaarrekening afgeleid worden. Dergelijke effecten zullen niet optreden bij ondernemingen die al equity accounting toepassen voor de participaties in joint ventures. IFRS 11 kijkt primair naar de rechten en verplichtingen met betrekking tot een joint arrangement. Zoals eerder vermeld is, wijkt dit af van de huidige standaard waarbij de structuur van de overeenkomst tussen de participanten in de joint arrangement leidend was. Bovendien kent IFRS nog slechts twee in plaats van drie categorieën van joint arrangements. Door deze veranderingen zal de onderneming opnieuw moeten bepalen tot welke categorie een joint arrangement behoort. In principe moeten alleen de joint arrangements beoordeeld worden die onder de huidige standaard als een jointly controlled entity beschouwd worden. Deze kunnen onder de nieuwe standaard worden getypeerd als een joint operation of een joint venture. Jointly controlled assets en jointly controlled operation onder de huidige standaard worden altijd als een joint operation beschouwd onder IFRS 11. Zo moet een belang in een joint arrangement die op dit moment als een jointly controlled entity wordt beschouwd, en waarvoor equity accounting wordt toegepast, in de nieuwe situatie als een joint operation wordt getypeerd. Hierdoor moeten de activa en passiva waarop de onderneming recht heeft op de balans van de participant worden verantwoord. Ook deze effecten moet de onderneming tijdig in kaart brengen om te voorkomen dat zij door wijzigingen in classificaties verrast wordt. Aangezien IFRS 11 verwacht wordt van kracht te zijn voor boekjaren die beginnen vanaf 1 januari 2013, en dus met terugwerkende kracht op het vergelijkende jaar beginnende vanaf 1 januari 2012, hebben ondernemingen nog tot het eind van 2011 de tijd om hun jointarrangementovereenkomsten aan te passen en zo mogelijke ongewenste effecten te voorkomen. Door de nieuwe toelichtingvereisten in IFRS 12 moeten ondernemingen significant meer toelichtingen in de jaarrekening opnemen. Ondernemingen zullen dergelijke informatie tijdig beschikbaar moeten stellen in haar informatiesystemen. 5. De effectanalyse zoals uitgevoerd door de IASB Begin augustus 2011 heeft de IASB een effectanalyse uitgevoerd naar de gevolgen van de implementatie van de nieuwe standaard en de bijbehorende toelichtingvereisten zoals weergegeven in IFRS 12. Deze analyse onderschrijft de effecten op de balans en resultatenrekening van ondernemingen zoals in de voorgaande paragraaf weergegeven. Het rapport geeft ook weer dat de totale impact per land zal verschillen. Zo is het in Frankrijk en Spanje gebruikelijk om de methode van proportionele consolidatie toe te passen terwijl de equitymethode meer gangbaar is in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek geeft weer dat de gevolgen per sector zullen verschillen. Figuur 6 geeft het aandeel van verschillende sectoren weer in de joint arrangements die tussen 1990 en 2010 zijn opgericht. Naar verwachting zullen de effecten op de zakelijke dienstverlening dus relatief groot zijn omdat deze branche verhoudingsgewijs veel activiteiten met joint arrangements uitvoert. Hiernaast heeft de IASB op basis van een beperkte steekproef een analyse gemaakt van de invloed van de huidige methode van proportionele consolidatie op de gepresenteerde geconsolideerde activa en geconsolideerde omzet van ondernemingen. De resultaten hiervan staan in figuur 7. Deze geeft weer met welk percentage de gerapporteerde activa en omzet van ondernemingen dalen als gevolg van de nieuwe standaard. De daling in activa en omzet, leidt tot een navenante stijging in de gerapporteerde rentabiliteit Spotlight Jaargang uitgave 3 27

7 Figuur 6. Aandeel van verschillende sectoren in joint arrangements tussen 1990 en 2010 Branche Relatief belang Zakelijke dienstverlening 20,45% ICT 7,80% Groothandel: duurzame goederen 6,78% Investeringsmaatschappijen 5,78% Elektronica ondernemingen 3,86% Telecommunicatie 2,95% Groothandel: niet duurzame goederen 2,67% Mijnbouw 2,67% Olie en gas 2,51% Onroerend goed 2,07% Overige 42,46% Totaal transacties joint arrangement 100,00% van de activa en de gerapporteerde winstmarge. Het aantal observaties van de IASB was echter beperkt. Voor sommige sectoren was maar één observatie bruikbaar. De analyse kan daardoor slechts als illustratief worden beschouwd. Tot slot geeft de IASB in haar rapport weer dat de kosten van de invoering van deze standaard eenmalig zullen zijn en voornamelijk gerelateerd aan de initiële implementatie. Na de initiële implementatie is de inschatting dat de kosten van deze standaard niet significant afwijken van de huidige kosten met betrekking tot joint arrangement accounting. De IASB is dan ook van mening dat de genoemde voordelen van de nieuwe standaard, zoals betere vergelijkbaarheid en toegenomen transparantie, de additionele kosten ruimschoots overstijgen. Over het geheel genomen schat de IASB in dat de implementatiekosten medium zullen zijn en de voordelen van de nieuwe standaard hoog. 6. Conclusie Met IFRS 11 brengt de IASB een meer op principes gebaseerde standaard uit die de rechten en verplichtingen van een onderneming als uitgangspunt neemt. Deze nieuwe standaard leidt tot een eenduidiger verwerking van belangen in joint arrangements in de geconsolideerde jaarrekening. Op het eerste gezicht lijken de verschillen tussen IFRS 11 en IAS 31 beperkt. Dit geldt zeker voor ondernemingen die al equity accounting toepassen. Voor ondernemingen met significante operaties door middel van joint arrangements die nu proportioneel consolideren, kunnen de gevolgen verstrekkender zijn. Een tijdige dialoog hierover met belanghebbenden is voor die ondernemingen sterk aan te bevelen. Sommige ondernemingen zijn hier al mee begonnen. De ondernemingen met joint arrangements moeten tijdig vaststellen of huidige jointly controlled entities getypeerd moeten worden als joint operations of joint ventures op basis van de nieuwe standaard en wat de gevolgen van een gewijzigde classificatie betekent voor de onderneming. De toelichtingvereisten zullen flink uitvoeriger zijn ten opzichte van de huidige situatie. Ondernemingen moeten vaststellen of de huidige informatie systemen al alle vereiste informatie bevatten. Kortom: ondernemingen kunnen het beste nu alvast, nu de standaard definitief is, een analyse maken van de gevolgen en deze met de accountant bespreken. Zo worden zij niet verrast door de effecten van IFRS 11. Figuur 7. Daling gerapporteerde activa en omzet als gevolg van nieuwe standaard Sector Aantal Activa Omzet Min Mediaan Max Min Mediaan Max Banken 3 3,9% 14,3% Energiemaatschappijen 11 2,0% 10,9% 26,3% 2,8% 15,8% 35,5% Telecommunicatie ondernemingen 1 13,7% 28,1% Industriële ondernemingen 2 8,6% 9,1% 9,6% 7,6% 11,6% 15,5% Voedingsindustrie 2 1,7% 2,0% 2,3% 2,6% 2,9% 3,1% TOTAAL Spotlight Jaargang uitgave 3

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties

Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties Nieuwe consolidatiestandaard geeft handvatten voor complexe praktijksituaties De IASB heeft nieuwe standaarden uitgebracht en bestaande standaarden aangepast om de grondslagen voor consolidatie te uniformeren

Nadere informatie

Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels. gestructureerde aanpak

Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels. gestructureerde aanpak Toepassen nieuwe IFRSconsolidatieregels vraagt om gestructureerde aanpak Met ingang van 2014 moeten ondernemingen de nieuwe IFRSregelgeving toepassen met betrekking tot consolidatie (IFRS 10) en samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening

Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige jaarrekening Optie 3 : welkome en veel gebruikte methode voor grondslagen in enkelvoudige Beursgenoteerde ondernemingen stellen volgens IFRS een geconsolideerde op. Daarnaast is ook een enkelvoudige verplicht. Vaak

Nadere informatie

IFRS: vanaf 2013 weer volop

IFRS: vanaf 2013 weer volop IFRS: vanaf 2013 weer volop wijzigingen De veranderingen op het gebied van IFRS zijn dit jaar zeer beperkt. Deze adempauze kan goed gebruikt worden, want voor de boekjaren 2013 en 2014 worden weer veel IFRSwijzigingen

Nadere informatie

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde?

Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? Heeft IFRS 13 Fair value measurement toegevoegde waarde? De recent gepubliceerde IFRS 13 bevat geen nieuwe voorschriften over wanneer reële waarde toegepast moet worden, maar legt uit hoe de reële waarde

Nadere informatie

Revenue recognition: praktische implicaties

Revenue recognition: praktische implicaties Revenue recognition: praktische implicaties De IASB en de FASB hebben een ontwerpstandaard gepresenteerd voor een nieuw model van omzetverantwoording. Het is zaak om niet te lang te wachten met het evalueren

Nadere informatie

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water?

De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? De nieuwe IFRS leasestandaard: stevige wijn of water? Naar verwachting komt in het eerste kwartaal van 2013 een tweede voorstel voor nieuwe verslaggevingregels van leaseovereenkomsten. De oorspronkelijke

Nadere informatie

gemeenschappelijke leiding is

gemeenschappelijke leiding is Transacties onder gemeenschappelijke leiding: veel keuzes, maar niet allemaal beschikbaar Sinds kort hebben we in Nederland regelgeving over transacties onder gemeenschappelijke leiding. De nieuwe Richtlijn

Nadere informatie

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht

Het kasstroomoverzicht minder objectief dan gedacht Het minder objectief dan gedacht Ondernemingen hebben nogal wat keuzevrijheid bij het opmaken van de jaarrekening. Dit maakt de vergelijkbaarheid van en moeilijk. Arjan Brouwer - Accounting and Valuation Advisory

Nadere informatie

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013

Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 Bijlage bij opgave 3 N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap jaarrekening 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS PER 31 DECEMBER (x 1.000) Vaste activa Materiële vaste activa 48.001 45.836 Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Participatieregelingen: beloning of investering?

Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen: beloning of investering? Participatieregelingen zijn een veel voorkomend instrument om management te binden en te belonen, zowel in corporate- als privateequity-omgevingen. Ondernemingen

Nadere informatie

Financiële definities

Financiële definities Financieel Overzicht Bekaert Jaarverslag 2013 102 Financiële definities Boekwaarde per aandeel Dividendrendement Dochterondernemingen EBIT EBIT interestdekking EBITDA (Bedrijfscashflow) Eenmalige opbrengsten

Nadere informatie

Eén standaard voor verslaggeving?

Eén standaard voor verslaggeving? Eén standaard voor verslaggeving? De IFRS for Small and Medium-sized Entities - de SME-standaard - is nu ruim anderhalf jaar geleden geïntroduceerd. Wat vinden ondernemingen van deze standaard? Naast veel

Nadere informatie

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 3

Spotlight. www.pwc.nl. Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants. Jaargang 18-2011 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 18-2011 uitgave 3 Steven Maijoor, voorzitter ESMA: We betalen nu de tol voor het niet goed functioneren van internationale structuren

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V. 2011. Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2011 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2011 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

De invloed op de financiële situatie van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland door invoering van IFRS 11

De invloed op de financiële situatie van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland door invoering van IFRS 11 De invloed op de financiële situatie van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland door invoering van IFRS 11 Naam: Quint de Vrede Studentnummer: 0835728 Klas: AC43 Opleiding: Accountancy Datum: 5 september

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS

IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS IFRS CONVERSIE MEMO PINGUIN GROUP EERSTE TOEPASSING VAN DE INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS EERSTE TOEPASSING VAN INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING STANDARDS a) Inleiding Sinds 1 januari 2005

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 1 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%)

Omzet 148,6 miljoen (+1%) Toegevoegde waarde 37,2 miljoen (+10%) Bruto bedrijfskasstroom (EBITDA) 20,2 miljoen (+12%) Hogere volumes zorgen voor stijging toegevoegde waarde en ebitda met meer dan 10% Resultaat Resilux na belasting stijgt met meer dan 25% Resultaat JV Airolux blijft voorlopig nog negatief Kerncijfers eerste

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend

Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Jaarresultaten 2013 Opgesteld door gedelegeerd bestuurders Dirk De Cuyper en Peter De Cuyper. Wetteren, België 17 maart 2014. Sterke stijging Ebitda en netto resultaat Verhoging dividend Kerncijfers 2013

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 10 FEBRUARI 2012 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9

Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 Eén nieuwe Europese Accounting Directive voor Boek 2 Titel 9 De Europese Unie heeft een nieuwe Europese Richtlijn voor de jaarlijkse financiële verslaggeving door ondernemingen gepubliceerd: de Accounting

Nadere informatie

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring

Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Dag accountantsverklaring, hallo controleverklaring Op 15 december 2010 nemen we afscheid van de accountantsverklaring en begroeten we de controleverklaring. Vanaf die datum moeten alle verklaringen voldoen

Nadere informatie

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016

Jaarrekeninglezen voor non-financials. Ruitenburg University 15 november 2016 Jaarrekeninglezen voor non-financials Ruitenburg University 15 november 2016 Introductie Welkom Voorstelronde sprekers Doel Eerst even dit! Inhoud Waarom een jaarrekening? Onderdelen van de jaarrekening

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT?

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT? TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSSCYCLUS 2012 EN INHALERS 11 OKTOBER 2012 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

Toepassing IFRS door vastgoedbeleggers

Toepassing IFRS door vastgoedbeleggers Toepassing IFRS door vastgoedbeleggers Vastgoedbeleggers verbeteren geleidelijk de transparantie en vergelijkbaarheid van hun jaarrekeningen onder IFRS, zo blijkt uit onderzoeken die PricewaterhouseCoopers

Nadere informatie

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening

Schiphol Nederland B.V Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Schiphol Nederland B.V. 2014 Vennootschappelijke balans en winst- en verliesrekening Jaarverslag 2014 Schiphol Nederland B.V. is onderdeel van de Schiphol Group (N.V. Luchthaven Schiphol voert Schiphol

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel , Telefax PERSBERICHT HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam Tel. 31 10 4869911, Telefax 31 10 4850355 Voor publicatie: 17 januari 2006 08.00 uur HUNTER DOUGLAS PRESENTEERT FINANCIËLE RESULTATEN OVER

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting

Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting Huidige marktomstandigheden hebben impact op hedge accounting IAS 39 geeft aan wat de spelregels zijn voor de waardering tegen reële waarde in geval van hedge accounting. Het is geen eenvoudige standaard.

Nadere informatie

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4

1 Toepasselijke IFRS normen 1. 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans moet worden opgenomen 3 4 Onderscheid tussen vlottend en vast 4 Hoofdstuk 3 23/02/2011 - BvV Inhoudstafel 1 Toepasselijke IFRS normen 1 1.1 Referenties 1 1.2 Toepassingsgebied van IAS 1 Presentatie van de jaarrekening 1 2 Definities 2 3 Informatie die in de balans

Nadere informatie

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues

Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Spotlight Vrijstelling van tussenconsolidatie: een paar praktische issues Hugo van den Ende - Vaktechnisch bureau (National Office), Assurance Jaap Husson - Capital Markets & Accounting Advisory Services,

Nadere informatie

Wettelijke reserves nader bekeken

Wettelijke reserves nader bekeken Wettelijke reserves nader bekeken De regelgeving rond wettelijke reserves bestaat al geruime tijd en is in de afgelopen jaren niet wezenlijk veranderd. Toch is er in de praktijk regelmatig sprake van onduidelijkheden

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Cijfers joint venture Airolux nog niet beschikbaar Verder

Nadere informatie

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information

CMB Persmededeling Gereglementeerde informatie Press release- Regulated information DEFINITIEVE RESULTATEN EERSTE SEMESTER 2015 De raad van bestuur van CMB heeft, in haar vergadering van 27 augustus 2015, de geconsolideerde rekeningen afgesloten per 30 juni 2015 opgesteld. Dit bericht

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2012 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.131-9.131-9.131

Nadere informatie

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL

RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL RESILUX Halfjaarlijks financieel verslag per 30 juni 2013 INHOUDSTAFEL 1. Geconsolideerde kerncijfers 2. Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening 3. Verkorte geconsolideerde balans 4. Verkort

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro) De tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening werd opgesteld volgens de International Financial Reporting Standards (IFRS). Voor de tussentijdse, geconsolideerde jaarrekening worden dezelfde grondslagen

Nadere informatie

Verkorte jaarrekening

Verkorte jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening voor het jaar eindigend op 31 december 2011 x miljoen Doorlopende activiteiten Beëindigde Vóór Bijzondere activiteiten bijzondere posten posten Netto-omzet 9.048-9.048

Nadere informatie

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006

RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 RJ-Uiting 2009-1: Gevolgen van aanpassingen in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als gevolg van Richtlijn 2006/46/EG van 14 juni 2006 Inleiding Op 22 december 2008 is een aantal artikelen in titel 9 van

Nadere informatie

IFRS-ontwerpstandaard winstbelastingen kritisch ontvangen

IFRS-ontwerpstandaard winstbelastingen kritisch ontvangen IFRS-ontwerpstandaard winstbelastingen kritisch ontvangen Eind maart 2009 is door de IASB de nieuwe IFRS-ontwerpstandaard voor de verwerking van winstbelastingen gepubliceerd. De openbaarmaking van de

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 3

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 3 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 20-2013 uitgave 3 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

Op naar continuous assurance

Op naar continuous assurance Op naar continuous assurance In het streven naar verbeterde procesbeheersing kunnen continuous monitoring en continuous audit een organisatie helpen meer transparantie en zekerheid te verschaffen over

Nadere informatie

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014

SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 SGG Depositary B.V. Jaarverslag 2013/2014 Amsterdam, Hoogoorddreef 15 Kamer van Koophandel Amsterdam, 59.062.576 Inhoudsopgave Algemeen 3 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en Verliesrekening over de

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening Bedragen in miljoenen euro's Eerste halfjaar 2009 Eerste halfjaar 2008 1 Gehele jaar 2008 Doorlopende bedrijfsactiviteiten Netto-omzet uit hoofde van leveringen

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Special: Pensioenen Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2011 uitgave 2

www.pwc.nl Spotlight Special: Pensioenen Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2011 uitgave 2 www.pwc.nl Spotlight Special: Pensioenen Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 19-2011 uitgave 2 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.500 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie

Nadere informatie

De rol van de accountant na de financiële crisis

De rol van de accountant na de financiële crisis De rol van de accountant na de financiële crisis Eurocommissaris Michel Barnier stelt in zijn Green Paper, Audit policy: Lessons from the crisis, vragen bij de rol van de accountant tijdens de financiële

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening

Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Bijdrage opruimingskosten in de jaarrekening Verschillende overheidsregelingen eisen van ondernemingen financiële bijdragen voor de kosten van het opruimen van producten of productiefaciliteiten van die

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

EURONAV. Overgang naar IFRS

EURONAV. Overgang naar IFRS Overgang naar IFRS Vanaf het boekjaar 2004 maakt EURONAV haar geconsolideerde rekening op volgens IFRS. Teneinde in de mogelijkheid te zijn vergelijkbare informatie te presenteren werden de geconsolideerde

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0

De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen. Financieel verslag 2012. Dossiernummer: 800070.0 De bestuursleden van Stichting Goed Bezig Midscheeps 3 9733 A Groningen Financieel verslag 2012 Dossiernummer: 800070.0 Kenmerk: H. Veen Datum: 26 april 2013 Inhoudsopgave 1. Rapport 3 1.1 Opdracht 4 1.2

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT

a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR NAJAARSCYCLUS 2012 EN INHALERS 8 FEBRUARI 2013 (12.00 13.15 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 75 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren

De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren De innovatiebox: een extra stimulans om succesgericht te innoveren De innovatiebox is een fiscale stimuleringsmaatregel. Enerzijds ter bevordering van de innovatiekracht van de Nederlandse economie en anderzijds

Nadere informatie

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4

www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4 www.pwc.nl Spotlight Vaktechnisch bulletin van PwC Accountants Jaargang 21-2014 uitgave 4 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.700 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties

Nadere informatie

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014

AND International Publishers NV. Halfjaarbericht 2014 AND International Publishers NV Halfjaarbericht 2014 Inhoud Verslag over het eerste halfjaar van 2014..3 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 6 Geconsolideerd overzicht van de gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

30. Vennootschappelijke balans

30. Vennootschappelijke balans 30. Vennootschappelijke balans voor winstbestemming in EUR x 1.000 noot 31-12-2014 31-12-2013 Activa Materiële vaste activa Overige materiële vaste activa 32.2 3 6 Financiële vaste activa Deelnemingen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

8 Proportioneel geconsolideerde deelnemingen

8 Proportioneel geconsolideerde deelnemingen 8 Proportioneel geconsolideerde deelnemingen Opgave 8.4* NV Den Ilp bezit 100% van de aandelen in BV Edam en 50% van de aandelen in BV Twisk. De overige aandelen in BV Twisk zijn in handen van BV Winkel.

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Innovatie in de jaarrekening

Innovatie in de jaarrekening Innovatie in de jaarrekening Hoe komt de waarde die ondernemingen creëren met innovatie, tot uitdrukking in de jaarrekening? En hoe kunnen innovatieve ondernemingen de waarde van datgene wat zij ontwikkelen

Nadere informatie

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. te Amsterdam. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Wijs & van Oostveen Fund Management B.V. Rapport inzake de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Pagina Rapport Balans per 30 juni 2015 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde winst- en verliesrekening Jaaroverzicht Geconsolideerde winst- en verliesrekening Opbrengsten 17.123 16.133 Overige baten 64 239 Grondstoffen, materialen en diensten (10.966) (10.291) Personeelslasten (2.838) (2.665) Afschrijvingen,

Nadere informatie

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bedrijfseconomische aspecten Examennummer: 91401 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 6 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - 3 cases met in totaal 15 open

Nadere informatie

Europees bankentoezicht: succes is niet vanzelfsprekend

Europees bankentoezicht: succes is niet vanzelfsprekend Europees banken: succes is niet vanzelfsprekend Het Europees banken zal niet voor alle banken zonder kleerscheuren blijven. Het doel is primair de financiële stabiliteit te verbeteren om een nieuwe financiële

Nadere informatie

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen.

Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Financiering niveau 4 Examenopgaven voorbeeldexamen Belangrijke informatie Dit voorbeeldexamen bestaat uit 27 vragen. De opbouw en het aantal vragen komt overeen met het online examen. Dit voorbeeldexamen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U.

EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. EMBARGO TOT EN MET MAANDAG 19 DECEMBER 2005-17.45 U. GROEP COLRUYT - GECONSOLIDEERD Halfjaarlijkse informatie - cijfers onder IFRS-boekhoudnormen Colruyt blijft stevig groeien De omzet van de Groep Colruyt

Nadere informatie

Ononderbroken beschikbaarheid van financiering

Ononderbroken beschikbaarheid van financiering Ononderbroken beschikbaarheid van financiering Financiering is een onderwerp dat in de huidige markt meer aandacht behoeft. Vooral de surety of funding (ononderbroken beschikbaarheid van financiering)

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Aurington. Administratie en Advies

Aurington. Administratie en Advies Aurington Administratie en Advies Let op de houdbaarheidsdatum! Mei 5 Pincode 6 7 8 Boetes Dit jaar Deze maand De balans Tandorine B.V. Debet Activa Bezittingen Wat heb ik? Credit Passiva Vermogen Hoe

Nadere informatie

FACTSHEET 23 juli 2013

FACTSHEET 23 juli 2013 FACTSHEET 23 juli 2013 Bedrijf : Trotter International Holding B.V. ( Trotter ) Opgericht : 26-4-2012 Gevestigd in : Nederland Branche : Dienstverlening Werknemers : 0 50 Jaarrekening : Unaudited concept

Nadere informatie

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015

Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht. KvK-nummer: 50437062 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 2015 Specialisterren Foundation Kobaltweg 11 3542CE Utrecht KvK-nummer: 543762 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud VERSLAG Samenstellingsverklaring Resultaat-analyse Jaarverslag van het Bestuur (Tekst)

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose

Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose Informatie efficiënter aanleveren met SmartClose De methodiek van SmartClose zorgt ervoor dat de financiële functie organisatiebreed te werk gaat, met gestandaardiseerde financiële processen. Wordt een

Nadere informatie

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009

SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 2010 IN VERGELIJKING MET 2009 Embargo, 3 maart 211 te 17uur5 GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE SOLVAC : CASH-RESULTAAT EN DIVIDEND STABIEL IN 21 IN VERGELIJKING MET 29 1. De Raad van Bestuur heeft per 31 december 21 de geconsolideerde jaarrekening

Nadere informatie

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014.

PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN. IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Brussel, 28 augustus 2014 17u40 Gereglementeerde informatie PERSBERICHT HALFJAARRESULTATEN IMMOBEL kondigt sterke resultaten aan voor het eerste halfjaar van 2014. Geconsolideerd nettoresultaat van 22,3

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN

ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN XV/6026/99 NL ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT TUSSEN IAS 32 (HERZIENE VERSIE VAN 1998) EN DE EUROPESE JAARREKENINGENRICHTLIJNEN DIRECTORAAT-GENERAAL XV Interne markt en financiële diensten 1 Dit document

Nadere informatie

Met ingang van het boekjaar 2005 zijn

Met ingang van het boekjaar 2005 zijn MR.DRS. C.M. HARMSEN RA Financiële instrumenten en de rubricering ervan in de jaarrekening onder IFRS Met ingang van het boekjaar 2005 zijn Nederlandse Beursfondsen verplicht om de International Financial

Nadere informatie

Nieuwe standaard voor voorzieningen: schijnzekerheid of betere waardering?

Nieuwe standaard voor voorzieningen: schijnzekerheid of betere waardering? Nieuwe standaard voor voorzieningen: schijnzekerheid of betere waardering? De IASB heeft een nieuw voorstel gepresenteerd voor de opname en waardering van voorzieningen. Het voorstel oogst op diverse aspecten

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions. Advies van 20 februari 2013 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/3 De boekhoudkundige verwerking van step acquisitions Advies van 20 februari 2013 I. Inleiding 1. In hetgeen volgt wenst de Commissie aan de hand van

Nadere informatie

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen

Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Nieuwe bepalingen over verbonden partijen en niet in de balans opgenomen regelingen Eind 2008 zijn in de Nederlandse wet nieuwe bepalingen opgenomen met vereisten voor de toelichting van de jaarrekening.

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2014. NV Nederlandse Spoorwegen

HALFJAARBERICHT 2014. NV Nederlandse Spoorwegen HALFJAARBERICHT 2014 NV Nederlandse Spoorwegen Pagina 2/16 Halfjaarcijfers 2014 NV Nederlandse Spoorwegen Verkorte geconsolideerde balans per 30 juni 2014 NV Nederlandse Spoorwegen (in miljoenen euro's)

Nadere informatie

Herziene regels voor bedrijfscombinaties

Herziene regels voor bedrijfscombinaties Herziene regels voor bedrijfscombinaties Golf van overnames nakend, zo meldt de pers. Nederlandse bedrijven zouden klaar zijn om een reeks van overnames aan te kondigen. Maar zijn de financieel directeur,

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening

Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16 hoofdstuk Wettelijke regelingen in verband met de jaarrekening 16.1 Onder de werking van boek 2 titel 9 van het burgerlijk wetboek vallen ondernemingen die gedreven worden in de vorm van een NV, BV,

Nadere informatie

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015

Steunstichting SBWU. Boekjaar 2014. Steunstichting SBWU Utrecht. 2 april 2015 Steunstichting SBWU Boekjaar 2014 Steunstichting SBWU Utrecht 2 april 2015 Inhoud Blad Jaarrekeningverslag over boekjaar 2014 3 Jaarrekening 2014 4 Balans per 31 december 2014 5 Winst-en verliesrekening

Nadere informatie

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT.

a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET U NIET UW GEMAAKTE TOETS IN TE LEVEREN BIJ DE SURVEILLANT. TOETS JAARREKENINGLEZEN BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR VOORJAARSCYCLUS 2011 EN INHALERS 14 OKTOBER 2011 (12.00-13.00 UUR) Naam :..... Cursusgroep :..... a. U hebt voor deze toets 60 minuten de tijd. VERGEET

Nadere informatie

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS

TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR. 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS TOETSVRAGEN ONDERDEEL JAARREKENINGLEZEN VAN DE BEROEPSOPLEIDING ADVOCATUUR 17 februari 2010 13.30-14.30 UUR NAJAARSCYCLUS 2009 EN INHALERS Naam :..... Cursusgroep :..... a: U hebt voor deze toets 60 minuten

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat

- wordt vastgesteld welke activa en passiva in de balans moeten worden opgenomen. Het kan zijn dat IFRS LEIDT VOORALSNOG TOT BETERE RENTABILITEIT Prof. Dr. Auke de Bos RA 1. Inleiding IFRS heeft de afgelopen tijd veel professionals bezig gehouden. Met grote spanning werd uitgezien naar de eerste IFRS-cijfers.

Nadere informatie

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1

Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 Verkorte Geconsolideerde Winst- en Verliesrekening 1 EUR EUR EUR USD 3 EUR 4 2000 2001 2002 2002 2001 (Bedragen x 1000) jan - jun jan - jun jan - jun jan - jun jul - dec Netto omzet 1.335.336 1.015.496

Nadere informatie

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué

Beluga. GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00. Jaarlijks communiqué Beluga GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE JAARRESULTATEN 2013 PERSBERICHT PER 28/02/2014 21u00 Geconsolideerde resultatenrekening Jaarlijks communiqué Beluga realiseerde over het volledige boekjaar 2013 een geconsolideerde

Nadere informatie