Beleidsnota Doelstelling 5. Overig Beleid Kaarten en cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota 2015. Doelstelling 5. Overig Beleid Kaarten en cijfers"

Transcriptie

1 Doelstelling 5 Overig Beleid Kaarten en cijfers Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden bij strategische planning ouderenvoorzieningen. V V /613204/4/0119/2RU2104j 9.000,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ Omgevingsanalyse /613204/4/0119/2RU2203j ,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ lokaal masterplan (ouderen)zorg /613204/4/0119/2RU2303l 3.000,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ lokale zorgregie /613301/4/0119/2RU2104j 1.000,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/omgevingsanalyse /613301/4/0119/2RU2303l 2.000,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/lokale zorgregie /613670/4/0119/2RU2104j ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/omgevingsanalyse Pagina 1 van 276

2 /613670/4/0119/2RU2203j ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/lokaal masterplan (ouderen)zorg /613670/4/0119/2RU2303l 5.000,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/lokale zorgregie Het reglement "subsidies voor het opmaken van een zorgstrategisch en/of technisch financieel plan voor rusthuiswoongelegenheden" wordt einde 2014 opgeheven. Het ingeschreven krediet wordt aangewend voor het behandelen van de saldo-dossiers. 2015/649020/4/0119/2RU2401o ,00 Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en openbare besturen/overige algemene diensten/ zorgaanbod Verzamelen, analyseren, ter beschikking stellen en duiden van informatie en kerncijfers ter ondersteuning van het eigen beleid en dat van lokale besturen en andere actoren V Totaal budget sociale planning wordt voorzien voor de interprovinciale werking (via Vlaams-Brabant), voor de licentie Swing-oline, werking, en aankoop en verwerking van Rijksregistergegevens , /613002/4/0119/2RU2604o ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Overige algemene diensten/sociale planning /613670/4/0119/2RU2604o 6.400,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/sociale planning /615130/4/0119/2RU2604o ,00 Onderhoudscontracten informatica/overige algemene diensten/sociale planning V Pagina 2 van 276

3 /613002/4/0119/2RU2504o ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Overige algemene diensten/sociale kaart ,00 Realisatie transitie Limburgse Culturele Sector Realiseren transitie Limburgse Culturele Sector V V Transitie Limb cult sector 2015/613670/3/0739/3CU2723n ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overig kunst- en cultuurbeleid/beheer afdeling cultuur Het goed beheer van de provinciale financiën. Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen. V V , Het bedrag van de opcentiemen onroerende voorheffing voor 2015 werd geraamd rekening houdend met de ontvangsten voor 2013 (tot en met september 2014)en de indexatie voor 2015 (1,0181).Vanaf 2015 wordt de weerslag van de sluiting van Ford Genk verwerkt door geen stijging toe te passen van 2014 naar /730000/1/0020/1BE ,00 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Pagina 3 van 276

4 Algemene provinciebelasting gezinnen wordt verhoogd met euro per jaar door de toename van het aantal belastingplichtigen (gezinsverdunning) 2015/738010/1/0020/1BE ,00 Provinciebelasting gezinnen De algemene provinciebelastingen bedrijven wordt vanaf 2014 verlaagd met 1 miljoen euro door de wijziging van het reglement waardoor de progressieve tarieven vanaf 10 ha worden afgeschaft.vanaf 2015 wordt een verlaging doorgevoerd van euro per jaar als gevolg van de sluiting van Ford Genk en een aantal toeleveringsbedrijven 2015/734001/1/0020/1BE ,00 Provinciebelasting bedrijven Deze belasting op de jacthverloven wordt constant gehouden voor de periode Onwaarden op niet-geinde provinciebelastingen Terugbetaling van ten onrechte ontvangen provincie belastingen 2015/738020/1/0020/1BE ,00 Belasting op jachtvergunningen 2015/642000/1/0020/1BE ,00 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/fiscale aangelegenheden/terugbetaling belastingen. 2015/643003/1/0020/1BE ,00 Terugbetalingen ten onrechte geïnde belastingen/ Fiscale aangelegenheden/terugbetaling belastingen Negatieve opcentiemen 2015/643005/1/0020/1BE ,00 Negatieve opcentiemen/fiscale aangelegenheden/ Terugbetaling belastingen /613202/4/0111/4BE ,00 Kopies/Fiscale en financiële diensten/ werkingskosten innen belastingen Verzendingskosten van de provinciale belastingen 2015/613203/4/0111/4BE ,00 Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, verzending door derden)/fiscale en financiële diensten/werkingskosten innen belastingen Pagina 4 van 276

5 Deurwaarderskosten bij de inning van fiscale vorderingen en niet-fiscale vorderingen. De kosten gemaakt door de deurwaarders die niet kunnen gerecupereerd bij de schuldenaars worden in sommige dossiers terugbetaald door de provincie aan de deurwaarder 2015/613808/4/0111/4BE ,00 Procedure - en vervolgingskosten/fiscale en financiële diensten/werkingskosten innen belastingen De kosten van de aangetekende aanmaningen worden teruggevorderd van de belastingplichtigen 2015/700301/4/0111/4BE ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/ Fiscale en financiële diensten/werkingskosten innen belastingen /613002/4/0111/4BE ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Fiscale en financiële diensten/innen provinciale belastingen Het beheren van de thesaurie in uitvoering van het liquiditeitenbudget. V V Onwaarden op vorderingen. 2015/642000/1/0030/1TH ,00 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/financiële aangelegenheden/onwaarden Roerende voorheffing op intresten 2015/640200/1/0030/1TH ,00 Roerende voorheffing/financiële aangelegenheden/ Financiële rekeningen Rekeningkosten beheer financiële rekeningen 2015/657010/1/0030/1TH ,00 Administratieve kosten voor het financieel beheer: bankkosten/financiële aangelegenheden/financiële rekeningen , ,00 Pagina 5 van 276

6 verwijlintresten. 2015/657020/1/0030/1TH ,00 Verwijlintresten/Financiële aangelegenheden/ Financiële rekeningen Door het anders gebruiken van de beschikbare liquide middelen in de BBC omgeving (later opnemen van de leningen) en door het inzetten van de reserves voor SALK - zullen er minder middelen beschikbaar zijn om te beleggen.er wordt een afname van de beleggingsopbrengsten met 8% per jaar geraamd in het meerjarenplan. 2015/751010/1/0030/1TH ,00 Intresten van financiële rekeningen Door de provincie werd in het verleden ingeschreven op het kapitaal van de Buurtspoorwegen -later de LIJN geworden - Het kapitaal wordt volstort in de vorm van het betalen van een jaarlijkse annuïteit tot 2041.Het betreft het gedeelte kapitaal van de annuïteit Het betreft het gedeelte intresten van de annuïteit van de LIJN voor het volstorten van het kapitaal. 2015/280000/1/0030/1TH ,00 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde/financiële aangelegenheden/ annuïteit de Lijn 2015/650030/1/0030/1TH ,00 Financiële kosten van leningen tlv derden/financiële aangelegenheden/annuïteit de Lijn Het voeren van een actief beheer van de schuld. V V , , De intresten van de opgenomen en op te nemen leningen ten laste van de provincie 2015/650010/1/0040/1SC ,00 Financiële kosten van leningen tlv provincie De kapitaalaflossingen van de opgenomen en op te nemen leningen ten laste van de provincie 2015/423300/1/0040/1SC ,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld/aflossingen Pagina 6 van 276

7 Intresten van de opgenomen leningen ten laste van derden (bijkomende leningen en rollend woonfonds) De kapitaalaflossing van de leningen opgenomen ten laste van de derden (de bijkomende leningen en het rollend woonfonds). 2015/650030/1/0040/1SC ,00 Financiële kosten van leningen tlv derden/ Transacties in verband met de openbare schuld/ Intresten 2015/423320/1/0040/1SC ,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur t.l.v. derden/transacties in verband met de openbare schuld/aflossingen provincie / derden ,00 Een goed beheer van de dagelijkse werking van de directie financiën. V V Dividend electricteit.deze ontvangst wordt met 2% per jaar verhoogd Dividend gas.deze ontvangst wordt verhoogd met 2% per jaar Dividend Infrax.Deze ontvangst wordt verhoogd met 2% per jaar 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividenden Inter-energa electriciteit 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividenden Inter-energa gas 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividend Infrax Dividend Intermedia 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividend inter-media Pagina 7 van 276

8 De pensioenbijdragen worden geraamd als volgt : - voor de deputatie : op basis van de huidige pensioenlasten - voor de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden : 3% van de loonmassa van de actieve contractuele personeelsleden - voor de statutaire personeelsleden : De bijdrage wordt met 4% per jaar verhoogd in functie van de resultaten van de actuariële studie en de geraamde bijdragen door RSZPPO. 2015/624000/1/0090/1FI ,00 Pensioenen mandatarissen/overige algmene financiering/dienst financiën Vervroegde terugbetalingen bouwleningen 2015/290300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Vervallen vorderingen bouwleningen 2015/494310/3/0629/3ZO0240n ,00 Vervallen vorderingen leningen tlv derden/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Vervroegde terugbetaling saneringsleningen 2015/290300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Vervallen vorderingen saneringsleningen 2015/494310/3/0629/3ZO0240n 5.000,00 Vervallen vorderingen leningen tlv derden/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Terugbetaling van het kapitaal van de toegekende renteloze leningen in het kader van het rollend woonfonds.er zijn in totaal 46 leningen toegekend met looptijden van 10,15 of 20 jaar. 2015/494300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Pagina 8 van 276

9 /494300/3/0629/3ZO0240n , Terugbetaling kapitaal van de toegekende leningen voor sanering bestaande woning ifv aflossingstabellen van de toegekende leningen. Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds 2015/494300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Terugbetaling kapitaal van de leningen toegekend voor aankoop bouwgrond ifv het aflossingstabellen van de toegekende leningen Er is euro voorzien als kosten voor het administratief beheer van de tweede pensioenpijler door de externe beheerder van het fonds. 2015/494300/3/0629/3ZO0240n 2.356,00 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds 2015/613102/4/0111/4FI ,00 Kantoorbenodigdheden/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613203/4/0111/4FI ,00 Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, verzending door derden)/fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613204/4/0111/4FI ,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613201/4/0111/4FI ,00 Telefonie/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën Kosten kopies en drukwerken mbt het budget 2015/613202/4/0111/4FI ,00 Kopies/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën Pagina 9 van 276

10 /613103/4/0111/4FI ,00 Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en abonnementen/fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613301/4/0111/4FI ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Fiscale en financiële diensten/dienst financiën /615340/4/0111/4FI ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613803/4/0111/4FI , Externe ondersteuning bij de controles en het afsluiten van de jaarrekening en bij het opmaken van het verslag bij de jaarrekening. Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën 2015/613670/4/0111/4FI ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Fiscale en financiële diensten/dienst financiën Het realiseren van een performante facilitaire organisatie Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van facilitair beheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties V directieuitstap, tractaties 2015/613803/4/0119/4OH ,00 Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Overige algemene diensten/overhead , ,00 V Pagina 10 van 276

11 Tractatie personeel 2015/613803/4/0119/4OH ,00 Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Overige algemene diensten/overhead Overhead - kantoormateriaal 2015/613102/4/0119/4OH ,00 Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/ Overhead Overhead - gebruiksgoederen andere dan kantoormateriaal 2015/613106/4/0119/4OH ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Overhead Overhead - fotokopies 2015/613202/4/0119/4OH ,00 Kopies/Overige algemene diensten/overhead Overhead - lidgelden 2015/613103/4/0119/4OH ,00 Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en abonnementen/overige algemene diensten/overhead Overhead - representatiekosten/recepties/ plechtigheden 2015/613301/4/0119/4OH ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/overhead Overhead - werkkledij/terugbetaling bril 2015/615340/4/0119/4OH ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/overhead Overhead - dienstuitstappen 2015/613803/4/0119/4OH ,00 Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Overige algemene diensten/overhead /613807/4/0119/4OH ,00 Lidgelden/Overige algemene diensten/overhead ,00 Pagina 11 van 276

12 IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - Verlenen van bijstand in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dyanmisch risicobeheersingsysteem V IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - kantoorbenodigdheden 2015/613102/4/0119/4OH ,00 Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/ Overhead V IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - gebruiksgoederen - EHBO, batterijen, gehoorbescherming, IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - cadeau vrijwilligers IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - andere technische kosten (zand, technisch materiaal,...) IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - keuringen, asbestonderzoeken, IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - aanpassingen machines nav arbeidsongevallen IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - aankoop bureaustoelen 2015/613105/4/0119/4OH ,00 Onderhoudsproducten/Overige algemene diensten/ Overhead 2015/613301/4/0119/4OH ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/overhead 2015/613106/4/0119/4OH ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Overhead 2015/613806/4/0119/4OH ,00 Controle- en keuringskosten/overige algemene diensten/overhead 2015/230000/4/0119/4OH ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/overhead 2015/240000/4/0119/4OH ,00 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/overhead ,00 Pagina 12 van 276

13 Klantenrelaties - Communicatie - Algemene informatie en communicatie over facilitaire dienstverlening (o.a. interactieve website en benchmarkcijfers) V Klantenrelaties - kosten jaarverslag 2015/613204/4/0119/4OH ,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ Overhead IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Onderzoeken met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het opstellen van onderzoeksverslagen V IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - EDPB - Contract gekoppeld aan externe factoren zoals uurlenen en inflatie V 280, /623030/4/0119/4OH ,00 Prestaties van arbeidsgeneeskundige dienst/overige algemene diensten/overhead V IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Pesten op het werk, griepvaccins,... - Gekoppeld aan externe factoren zoals uurlonen. 2015/613806/4/0119/4OH ,00 Controle- en keuringskosten/overige algemene diensten/overhead IDPB - Externe veiligheidsopleidingen - Het organiseren en coördineren van opleidingen en bijscholingen voor EHBO- en brandploegen op aanvraag V IDPB - externe veiligheidsopleidingen - budget werd met 7000 euro verlaagd voor de opleidingen georganiseerd door het PLOT. Dit krediet werd daar extra ingeschreven , /613801/4/0119/4OH ,00 Didactische bezoeken, deelneming congressen, opleidingen, infovergaderingen/overige algemene diensten/overhead V Het realiseren van een geïntegreerd hospitality management 3.000,00 Pagina 13 van 276

14 Schoonmaakdiensten - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de schoonmaakdiensten maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead) V Schoonmaak - Overhead - werkkledij 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Schoonmaakdiensten - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - Beheer en opvolging van de dagelijkse schoonmaak zoals beschreven in het schoonmaakprogramma V Schoonmaak - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - contract is onderhevig aan index. V 750, /615100/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten gebouwen/overige algemene diensten/hospitality V Schoonmaak - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - onderhoudscontract gekoppeld aan index 2015/615145/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten sanitaire containers/overige algemene diensten/hospitality Schoonmaakdiensten - Glazenwasserij - Beheer en opvolging van het glazenwassen voor de gebouwen beschreven in het reinigingsprogramma V Schoonmaak - glazenwasserij - contract is gekoppeld aan index , /615100/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten gebouwen/overige algemene diensten/hospitality V Catering - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de catering maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead) V ,00 V Pagina 14 van 276

15 Catering - overhead - wasserijkosten, aankoop kleding 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - fruit werkt 2015/615320/4/0119/4HO ,00 Materialen catering (niet voeding)/overige algemene diensten/hospitality Catering - onderhoudscontract kassa 2015/615130/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten informatica/overige algemene diensten/hospitality Catering - Personeelsrestaurant - Beheer en uitbating van het personeelsrestaurant (voeding, financieel, personeel,...) V V , aankoop etenswaren 2015/613107/4/0119/4HO ,00 Aankopen dranken en voedingswaren voor verkoop/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - Personeelsrestaurant en bestuursgebouw - ontvangsten bezoekers 2015/613301/4/0119/4HO ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - personeelsrestaurant en bestuursgebouw - aankoop etenswaren (stijging van 7% per jaar cfr FOD economie) 2015/613107/4/0119/4HO ,00 Aankopen dranken en voedingswaren voor verkoop/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - personeelsrestaurant en bestuursgebouw - aankoop materiaal Catering - personeelsrestaurant - diverse opbrengsten (maaltijden, dranken,...) 2015/615320/4/0119/4HO ,00 Materialen catering (niet voeding)/overige algemene diensten/hospitality 2015/700206/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit catering (drank + voeding)/overige algemene diensten/hospitality Pagina 15 van 276

16 Catering - Personeelsrestaurant en bestuursgebouw 2015/230000/4/0119/4HO ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/hospitality Catering - automatenbeheer - Plaatsing en aanbod van drank- en snoepautomaten V V Catering - vergaderzalen A-blok - onderhoudscontract waterautomaten, koffieautomaten en interventies 2015/615110/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Groenonderhoud - Groenonderhoud - Beheer en opvolging van het groenonderhoud zoals beschreven in de overeenkomst. V V studie groenonderhoud en omgevingsaanleg provinciehuis , , , /613632/4/0119/4HO ,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst/overige algemene diensten/ Hospitality Groenonderhoud - onderhoud materiaal (waterpomp,...) Groenonderhoud - Tuin bisschop, St.Truiden begijnhofkerk en provinciehuis 2015/615210/4/0119/4HO ,00 Onderhoud en herstellingen waterlopen/overige algemene diensten/hospitality 2015/615141/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten groenonderhoud/overige algemene diensten/hospitality Groenonderhoud - Interieurbeplanting - Opvolging van het onderhoud van de interieurbeplanting zoals opgenomen in de overeenkomst V ,00 V Pagina 16 van 276

17 Groenonderhoud - interieurbeplanting 2015/615100/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten gebouwen/overige algemene diensten/hospitality Archief - Organiseren en opvolgen van het archiveren en de sturing en ondersteuning van de archiefvorming via e- communicatie V , Archief - archiefdozen 2015/613102/4/0119/4HO ,00 Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/ Hospitality Uitleendiensten - Ter beschikking stellen van audio-visuele materialen, vlaggen en tentoonstellingsmaterialen V V V , Uitleendienst - bancontact 2015/613002/4/0119/4HO ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Overige algemene diensten/hospitality Uitleendiensten - aankoop materiaal 2015/613106/4/0119/4HO ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Hospitality Uitleendiensten - herstellingen 2015/615220/4/0119/4HO ,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Uitleendiensten - onderhoudscontracten 2015/615130/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten informatica/overige algemene diensten/hospitality Uitleendienst 2015/700104/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit verhuur materialen/overige algemene diensten/hospitality Pagina 17 van 276

18 Uitleendiensten - hardware 2015/242000/4/0119/4HO ,00 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/ Hospitality Uitleendiensten - machines aankoop ledwagen 2015/230000/4/0119/4HO ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/hospitality Printkamer - Maken van kopies en prints op aanvraag en de aflevering in diverse afwerkingen (niet limitatief:instructiehandleidingen, jaarrapporten, inbinden, ) V Printkamer - Papier, lijm, messen, /613106/4/0119/4HO ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Hospitality Printkamer - extern drukwerk 2015/613204/4/0119/4HO , Printkamer - kopies - Leasingcontract = ,95 euro. Variabele kosten, afhankelijk van opdrachten euro voor clicks en euro voor ringwire, pvc,... Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ Hospitality 2015/613202/4/0119/4HO ,40 Kopies/Overige algemene diensten/hospitality , ,00 V Printkamer - onderhoudscontracten - extra snij-, rij- en lijmmachine 2015/615230/4/0119/4HO ,00 Onderhoud en herstellingen van kantoormeubilair en - uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Printkamer 2015/613105/4/0119/4HO ,26 Onderhoudsproducten/Overige algemene diensten/ Hospitality Pagina 18 van 276

19 Printkamer - kopies 2015/700207/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit verkoop materialen/overige algemene diensten/hospitality Printkamer - investeringen in afwerkingstoepassingen 2015/230000/4/0119/4HO ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/hospitality /613401/4/0119/4HO ,60 Huur installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Postkamer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de postkamer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties V Postkamer - Overhead - kledingkosten 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Postkamer - Postkamer - Behandelen van alle stukken voor en van "De Post" eventuelen de interne verdeling van poststukken, kopieeropdrachten, dossiers, enz. in het Provinciehuis en gebouwh V , ,00 V 6.300, Postkamer - daling aantal frankeerstukken 2015/613203/4/0119/4HO ,00 Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, verzending door derden)/overige algemene diensten/ Hospitality Postkamer - aankoop inkt 2015/613106/4/0119/4HO ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Hospitality V Pagina 19 van 276

20 Postkamer - onderhoudscontract 2015/615110/4/0119/4HO ,44 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Postkamer - contract ivm ophaling post aan huis - contract is gekoppeld aan de index. 2015/615143/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten postophaling/overige algemene diensten/hospitality Postkamer - terugvordering verzendkosten 2015/700301/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/ Overige algemene diensten/hospitality Onthaaldienst - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de onthaaldienst maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties V Onthaaldienst - Overhead - kleding (zowel aankoop als onderhoud) 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Onthaaldienst - Ontvangst van bezoekers, groepsbezoekers en gidsen en het assisteren van evenementen op vraag van de klanten V , ,00 V , Onthaaldienst - bloemen balie 2015/613303/4/0119/4HO ,00 Kosten voor ontvangsten/overige algemene diensten/ Hospitality Onthaaldienst - badges, /613303/4/0119/4HO ,00 Kosten voor ontvangsten/overige algemene diensten/ Hospitality V 2.600,00 Pagina 20 van 276

Beleidsnota 2016. Doelstelling 5. Overig Beleid Het goed beheer van de provinciale financiën. Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen.

Beleidsnota 2016. Doelstelling 5. Overig Beleid Het goed beheer van de provinciale financiën. Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen. Doelstelling 5 Overig Beleid Het goed beheer van de provinciale financiën. Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen. - De raming die vorig jaar gemaakt werd voor de ontvangsten uit de onroerende

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130

Beleidsnota 2015. Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer. G 2015140130 AB Privé Domein Putte Het AB Privé Domein Putte financieel gezonder maken. 2015140062 Het AB streeft naar een financieel evenwichtig beleid. 2015140110 Optimaliseren van het debiteuren- en crediteurenbeheer.

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019

AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 AGB BOOM PLUS ANTWERPSESTRAAT 44 2850 BOOM NIS-code : 11005 AGB BOOM PLUS DETAILINFO BUDGET MEERJARENPLAN 2015-2019 . AGB BOOM PLUS BUDGET 2015 / MEERJARENPLAN 2015-2019 Deze toelichting volgt de logica

Nadere informatie

APB Havencentrum Lillo

APB Havencentrum Lillo APB Havencentrum Lillo Meerjarenplan 2014-2019 Strategische nota Financiële nota Financieel doelstellingenplan Financieel evenwicht 2014 2015 2016 uitgaven inkomsten saldo uitgaven inkomsten saldo uitgaven

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET

VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET Stuk 15 (BZ 1995) Nr. 1 Bijlage VII VLAAMSE RAAD BUITENGEWONE ZITTING 1995 9 OKTOBER 1995 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1996

Nadere informatie

Aftrekbare kosten éénmanszaak

Aftrekbare kosten éénmanszaak Aftrekbare kosten éénmanszaak Ann Verhoeven Accountant Inkomsten Inkomsten Alle inkomsten m.b.t. beroepsactiviteit Erelonen Achterstallige erelonen Recuperatie verzekeringen Financiële opbrengsten Meerwaarde

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019

BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 BUDGET 2014 EN MEERJARENPLAN 2014-2019 4 NOVEMBER 2013 2013N006882 Documenten structuur Financiële normen in Uitgangspunten Cijfers budget 2014 en meerjarenplan 2014-2019 Informatie beschikbaar voor de

Nadere informatie

Doelstellingenbudget (B1)

Doelstellingenbudget (B1) stellingenbudget (B1) Planningsrapport: Budget 2015 (BP2015-0_0) Periode: 2015 Laatste dagboeknrs: Exploitatie: 171 Investering: 0 Andere: 0 Bodukap (NIS 12005) Baxbos 15-17 - 2820 Bonheiden Secr.: Hanne-Lore

Nadere informatie

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel

begroting 2006 en financieel verslag 2006: toepasselijk rekeningenstelsel Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Mdeling Volksontwikkeling en Bibliotheekwerk Aan de raden van bestuur van de sociaal-culturele organisaties erkend en gesubsidieerd op basis van het decreet van 4

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Interne Balans VZW Boekjaar 2014

Interne Balans VZW Boekjaar 2014 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.449,72 Materiële vaste activa Meubilair en rollend materieel Die volle eigendom zijn van de vereniging 22/27 2.449,72 24 2.449,72 241 2.449,72 24100000 24190000 Meub. en

Nadere informatie

Toelichting bij het budget

Toelichting bij het budget Toelichting bij het budget Heirstraat 239 3630 Maasmechelen NIS-code: 73107 Toelichting bij het budget 2015 Gemeente Maasmechelen INHOUDSTABEL Toelichting Exploitatiebudget per beleidsdomein (TB 1) 1 Evolutie

Nadere informatie

Beleidsnota inclusief addenda 2015

Beleidsnota inclusief addenda 2015 Kerkstraat 1 3910 Neerpelt NIS-code : 88999 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015002540 Beleidsnota inclusief addenda 2015 Secretaris Vrolix Guido Financieel beheerder Leën Henri Welzijnsregio Noord-

Nadere informatie

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45

VASTE ACTIVA 20/ , ,83. I. Oprichtingskosten , ,45 IMELDAZIEKENHUIS ACTIVA Codering Boekjaar Voorgaand boekjaar 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA 20/28 90.018.468,84 93.315.397,83 I. Oprichtingskosten 20 311.038,94 462.863,45 II. Immateriële vaste activa

Nadere informatie

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV

VLAAMSE RAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1994 BIJLAGE XIV Stuk 15 (1992-1993) - Nr. 1 - Bijlage XIV VLAAMSE RAAD ZITTING 1992-1993 28 SEPTEMBER 1993 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar

Nadere informatie

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget

Bijlage III: model van de financiële nota van het budget Bijlage III: model van de financiële nota van het budget bestuur: gemeente: BUDGET: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overzicht, evenwicht en exploitatietoelage Exploitatie A eredienst 10 20 B gebouwen van de

Nadere informatie

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans

Pagina 1/7 Expert/M Plus V: 12.12.210.02 Datum lijst 31/12/2012. Actief passief resultatenbalans Pagina 1/7 ACTIEF Vaste activa 130.590,47-57.842,12 72.748,35 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa 17.743,07-6.920,53 10.822,54 210100 Software - Aanschaffingswaarde 17.743,07-6.920,53 10.822,54

Nadere informatie

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010

Bridgeboetiek vzw. Balans en Jaarrekening. Seizoen 2009-2010 Bridgeboetiek vzw Balans en Jaarrekening Seizoen 2009-2010 1 juli 2009 tot 30 juni 2010 Actief passief resultatenbalans Pagina 1/5 Datum lijst 14/10/2010 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF

Nadere informatie

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE

Mededelingen en bekendmakingen INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN EN INSTANTIES VAN DE EUROPESE UNIE Publicatieblad van de Europese Unie C 114 Uitgave in de Nederlandse taal Mededelingen en bekendmakingen 60e jaargang 11 april 2017 Inhoud IV Informatie INFORMATIE AFKOMSTIG VAN DE INSTELLINGEN, ORGANEN

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A -werkrapport- AGB HULSHOUT NIS - code : 13016 PROF. DR. VITAL CELENPLEIN 2, 2235 HULSHOUT Strategische doelstelling nr. 001: AGB Sport Hulshout Beleidsdoelstelling nr. 001.001: Het

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Beleidsdomein: algemene financiering.

Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdomein: algemene financiering. Beleidsdoelstelling: Niet in doelstellingen opgenomen beleid - algemene financiering. 2014000006 Actieplan: Gelijkblijvend beleid - algemene financiering. 2014000021

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 januari 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 53 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigd Agentschap Provinciaal

Nadere informatie

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88

Pagina 1/5 Expert/M Plus V: Datum lijst 24/04/2015 Datum afdruk 24/04/ :41: , , ,88 Pagina 1/5 BRUTO Afschrijvingen en waardeverm. NETTO ACTIEF Vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82 Oprichtingskosten Immateriële vaste activa Materiële vaste activa 487.697,17-47.154,35 440.542,82

Nadere informatie

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI

VLAAMSERAAD ONTWERP VAN DECREET. houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Stuk 81A (1988-1989) - Nr. 1 - Bijlage VI VLAAMSERAAD ZITTING 1988-1989 ONTWERP VAN DECREET houdende de begroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 1989 BIJLAGE VI Begroting Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

Te Huur. Prachtig op maat moduleerbare kantoorruimtes met multifunctionele dienstverlening voor Uw nieuwe kantoorvestiging of Uw bijkantoor

Te Huur. Prachtig op maat moduleerbare kantoorruimtes met multifunctionele dienstverlening voor Uw nieuwe kantoorvestiging of Uw bijkantoor Te Huur Prachtig op maat moduleerbare kantoorruimtes met multifunctionele dienstverlening voor Uw nieuwe kantoorvestiging of Uw bijkantoor Voor Inlichtingen en Bezoek : Provincieweg 557 te 9550 HERZELE

Nadere informatie

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015

BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, Wezembeek-Oppem BALANS PER 31 DECEMBER 2015 BELGISCHE BRANDWONDEN STICHTING Frans Landrainstraat, 43 1970 Wezembeek-Oppem ACTIVA BALANS PER 31 DECEMBER 2015 III. MATERIËLE VASTE ACTIVA 230000 Installaties, machines en uitrusting 2.776,11 230009

Nadere informatie

District Deurne. Jaarrekening 2014

District Deurne. Jaarrekening 2014 District Deurne Jaarrekening 2014 Administratieve gegevens Type beleidsrapport: Jaarrekening Naam bestuur: District Deurne NIS-code bestuur: 11002 Adres bestuur: Maurice Dequeeckerplein 1, 2100 Deurne

Nadere informatie

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019

Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 Verklarende nota met de wijzigingen: toelichting bij de meerjarenplanaanpassing 2015-2019 I. EXPLOITATIEBUDGET I.A. Uitgaven I.A.1. Goederen en diensten (werkingsuitgaven) Deze uitgaven worden in 2015

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n)

Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening. gemeente: REKENING: (jaar n) Bijlage II: model van het financiële gedeelte van de jaarrekening bestuur: gemeente: REKENING: (jaar n) Opgemaakt: / / 0. Overschot/tekort Overschot/tekort exploitatie code ontvangsten code uitgaven code

Nadere informatie

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem

JAARREKENING 2013 A V E L G E M. Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat Avelgem A V E L G E M JAARREKENING 2013 Gemeente Avelgem (NIS 34003) Kortrijkstraat 8 8580 Avelgem Secretaris: David Claus Financieel beheerder: Geert Boudrez De jaarrekening 1 De beleidsnota 1.1 De doelstellingenrealisatie

Nadere informatie

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving

NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006. Begrotingslijn Omschrijving BIJLAGE V NOMENCLATUUR 2005 NOMENCLATUUR 2006 1 Leden en van de instelling 1 Aan de instelling verbonden personen 10 Leden van de instelling 10 Leden van de instelling 100 Salarissen, vergoedingen en toelagen

Nadere informatie

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap)

Interne jaarrekening - Beknopt verslag (Vennootschap) vrijdag 3 april 2015 09:20 Bedrijf: 1 - VIA VENETO VZW Pagina 1 van 6 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 1.081,00 1.067,87 Oprichtingskosten 20 Immateriële vaste activa (toelichting 5.1.1)

Nadere informatie

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel

Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Minimumindeling van het algemeen rekeningstelsel Cf. KB van 19 december 2003 & KB van 18 december 2012 1 1. EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO S EN KOSTEN EN SCHULDEN OP MEER DAN ÉÉN JAAR 10 Fondsen

Nadere informatie

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN

EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN NIEL GEMEENTEBESTUUR Ridder Berthoutlaan 1 2845 NIEL NIS-code : 113 Laatste budgettaire journaalnummer : 214731 EXPLOITATIEBUDGET PER BELEIDSDOMEIN Secretaris Vermeiren Eric Financieel beheerder Van Doorslaer

Nadere informatie

Motivering van de wijziging 2014

Motivering van de wijziging 2014 Motivering van de wijziging 2014 4-jun.-2014 12:56 Motivering van de wijziging 2014 Pagina 1 van 1 Grote Markt 21 2800 NIS-code : 12025 Laatste budgettaire journaalnummer : 2014000287 PRIORITAIRE DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014

Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Universitair Ziekenhuis Gent Jaarrekening 2014 Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2014 2013 BALANS VOOR VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013

Interne Balans Ope 2013 --> Afs 2013 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 35.169,27 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) B. Installaties; machines en uitrusting 22/27 35.169,27 23 1.000,43 230000 230009 INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 2.776,11

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen

Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Bijlage bij het koninklijk besluit betreffende de jaarrekeningen van de ziekenhuizen Codering Afdeling 1. 2010 2009 BALANS NA VERWERKING ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28 99.203 88.118 I. Oprichtingskosten 20

Nadere informatie

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening

De huidige OCMW-beleidsinstrumenten. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Lokaal Financieel Management Praktijkgids INHOUDSOPGAVE I. Wegwijzer Woord vooraf 1 II. II.1. De financiële registratie in functie van de jaarrekening Inleiding 1 II.1.1. Het actief 1. De balans vaste

Nadere informatie

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening...

Voorwoord... 7. Geconsolideerde balans na resultaatsverwerking... 9. Activa... 10. Passiva... 11. Geconsolideerde resultatenrekening... Gemeente Wuustwezel Arrondissement Antwerpen Provincie Antwerpen NIS-nummer 11053 JAARREKENING 2012 JAARVERSLAG Gasthuisstraat 11 2990 Wuustwezel Tel 03 633 52 10 Fax 03 633 07 53 Ontvanger: Secretaris:

Nadere informatie

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012

Voor het bedrijf. Climasoft nv. Vertegenwoordigd door Dirk Maartens. Financiële planningen. van januari 2010 tot december 2012 Financieel plan Voor het bedrijf Vertegenwoordigd door Dirk Maartens Financiële planningen van januari 2010 tot december 2012 Studie gerealiseerd op 10 januari 2010 door De Heer Deckers op basis van de

Nadere informatie

Deel 2: Financiële jaarrekening

Deel 2: Financiële jaarrekening Deel 2: Financiële jaarrekening Nr. 0407.201.941 VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten..... Immateriële vaste activa. Materiële vaste activa... Terreinen en gebouwen...

Nadere informatie

Overzicht gebouwen Provincie Limburg: 2012/2013 Bron energiekosten : "Energiejaarrapport 2012" + facturatiedienst. Elektriciteit.

Overzicht gebouwen Provincie Limburg: 2012/2013 Bron energiekosten : Energiejaarrapport 2012 + facturatiedienst. Elektriciteit. 7/10/2013 Overzicht gebouwen Provincie Limburg: /2013 Bron energie : "Energiejaarrapport " + facturatiedienst Administratie grondoppervlakt Kosten O11 Hasselt Provinciehuis Administratie Universiteitslaan

Nadere informatie

Budgetwijziging 2015 nr. 1

Budgetwijziging 2015 nr. 1 Budgetwijziging 2015 nr. 1 BUDGETWIJZIGING 2015 nr. 1 Inhoud 1. Verklarende nota 3 1.1 Een motivering van de wijzigingen 1.2 De aangepaste onderdelen van het doelstellingenbudget en de financiële toestand

Nadere informatie

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten

VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/ , ,40. Nr. BE Oprichtingskosten VOL-vzw 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 340.346,18 538.042,40 Oprichtingskosten... 4.1 20...... Immateriële vaste activa... 4.2 21 244.452,43 441.579,00 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar.

Deel 4 Middelen. Gewone dienst. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. In 2011 was de begroting in evenwicht. De geplande uitgaven en ontvangsten waren realistisch en betaalbaar. Gewone dienst Uitgaven 9.018.817 : een verhoging van 248.420 of 2.83 % t.o.v. 2010. De uitgaven

Nadere informatie

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W.

Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1. Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL. Na de laaste B.W. Vorige dienstjaren - Dienst Gewone - Uitgaven Bladzijde 1 Gemeente Sint-Agatha-Berchem N.I.S. Nummer :21003 SAMENVATTENDE TABEL Dienstjaar : Dienst : Gewone Netto vastgestelde rechten (+) In vermindering

Nadere informatie

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0,

resultatenrekening jaar 2017 (administratie) 60 Handelsgoederen, grond en hulpstoffen 0,00 0,00 0,00 0, resultatenrekening naam Timelab jaar 2017 type actieplan dossiernummer 0 Gekleurde cellen bevatten formules: gelieve deze niet aan te passen! De laatste kolom wordt door de administratie ingevuld. aanvaarde

Nadere informatie

ontwerpbudget frank smeets

ontwerpbudget frank smeets toelichting ontwerpbudget frank smeets 2009 1. De gewone dienst............................. 7 2. De buitengewone dienst...................... 19 3. De intern verzelfstandigde agentschappen.... 23 colofon

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014

FINANCIEEL VERSLAG 2014 FINANCIEEL VERSLAG 2014 De financiële positie van het Museum Voorschoten sluit in het boekjaar 2014 met een lager resultaat dan in 2013. Ten opzichte van de begroting voor 2014 is wel een beter resultaat

Nadere informatie

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18.

onderneming : Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal 18. bij oprichting Algemene informatie Naam onderneming Ondernemingsvorm (maak een keuze uit de lijst) Minimum geplaatst kapitaal Kapitaal volgens oprichtingsstatuten Minimum inbreng in speciën jaar 1 18.550,00

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 32.724.128 32.734.686 Immateriële vaste activa (+) 1.103.982 1.150.385 Materiële vaste activa 27.209.152 25.293.956

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING BE 04.777.660 VOL2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA Oprichtingskosten Immateriële Materiële Terreinen en gebouwen Installaties, machines en uitrusting Meubilair en rollend materieel Leasing

Nadere informatie

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar

Nr CONSO CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN. Codes Boekjaar Vorig boekjaar Nr. 0440.653.281 CONSO 4.8.2 CONCESSIES, OCTROOIEN, LICENTIES, KNOWHOW, MERKEN EN SOORTGELIJKE RECHTEN Aanschaffingswaarde per einde van het boekjaar... 8052P Aanschaffingen, met inbegrip van de geproduceerde

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508.

BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 VLOTTENDE ACTIVA... 29/58 6.723.285,38 4.508. VOL 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA... 20/28 19.233.968,34 19.711.879,71 Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21 2.089,48 3.556,27 Materiële vaste activa...

Nadere informatie

Provinciale budgetten

Provinciale budgetten Provinciale budgetten I. BUDGET 2015... 2 A. EXPLOITATIEBUDGET... 2 1. definitie... 2 2. vergelijking provincies totaal exploitatiebudget (incl. de intern verzelfstandigde agentschappen)... 2 3. vergelijking

Nadere informatie

Checklist Oprichting van een vennootschap

Checklist Oprichting van een vennootschap Checklist Oprichting van een vennootschap 1. De vennootschap Omschrijving Naam van de vennootschap Gegevens Vennootschapsvorm Activiteit Adres Telefoon Telefax GSM Email Ondernemingsnummer Kapitaal / Volstorting

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA

A&B KMO-partners CVBA I VLEVA VZW 1000 Brussel 2012 : Van 01/01/2012 tot 31/12/ : Van 01/01/2011 tot 31/12/2011 ACTIVA BALANS Pagina: 1 ACTIVA VLEVA VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 5.247,00 29.636,82 C. MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 1.575,27 7.606,26 Meubilair 24000000 95.856,02 95.856,02 Geb.

Nadere informatie

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan:

Het Budget 2015 past in het meerjarenplan 2014-2019 Aanpassing 2015 omdat aan volgende voorwaarden is voldaan: BUDGET 2015 Situering Vanaf 1 januari 2013 is Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Leie en Schelde gestart als pilootbestuur met de implementatie van de nieuwe regels van de Beleids- en Beheerscyclus (BBC). De

Nadere informatie

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek

Dienst Logistiek. 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 1 Dienst Logistiek Dienst Logistiek 2 1 VOORSTELLING A. Opdrachten Directie Generaal 1) Ondersteuning 2) Innovatie en verandering De dienst Logistiek biedt logistieke ondersteuning aan

Nadere informatie

Interne Balans Ope > Afs 2012

Interne Balans Ope > Afs 2012 VASTE ACTIVA Pagina : 1 20/28 2.151,84 III. Materiële vaste activa (toel. I; B) C. Meubilair en rollend materieel 22/27 2.041,84 24 2.041,84 240100 240109 INFORMATICAMATERIEEL 3.336,00 AFSCHRIJVINGEN INFORMATICAMATERIEEL

Nadere informatie

Selectielijst PACKED vzw

Selectielijst PACKED vzw Selectielijst PACKED vzw Versie Datum Bewerkingen Auteur 1 21.08.2013 Eerste kladversie Alina Saenko 2 29.08.2013 Finale versie Alina Saenko 1. Algemeen bestuur 1.1 Statutaire documenten 1.1.1. Oprichting

Nadere informatie

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015

GEWIJZIGDE BEGROTING 1/2015 Raad van bestuur GEWIJZIGDE BEGROTING 1/ CT/CA-002//01NL INHOUD I. INLEIDING A. ALGEMENE INLEIDING B. ONTVANGSTEN C. UITGAVEN II. STAAT VAN ONTVANGSTEN EN UITGAVEN OVERZICHT III. STAAT VAN ONTVANGSTEN

Nadere informatie

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing Nr. I 0454.423.323 I VOL-VZW 2.1 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA Toel. Codes Boekjaar Vorig boekjaar VASTE ACTIVA....... 20/28 467.243,35 526.129,30 Oprichtingskosten.......................

Nadere informatie

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente

VZW Verkort schema. 1. Volle eigendom van de vereniging 2. Andere. waarvan niet rentedragende vorderingen of gekoppeld aan een abnormaal lage rente 1 ACTIEF ACTIEF VASTE ACTIVA I. Oprichtingskosten II. Immateriële vaste activa (bijlage I, A) 215000 Website 215009 Af schrijving op website 20/28 20 21 21 21 30.500,00 30.500,00 (30.500,00) (30.500,00)

Nadere informatie

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel)

Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum Geel (OPZ Geel) BALANS ACTIVA huidig jaar vorig jaar VASTE ACTIVA 23.731.281 16.557.840 Oprichtingskosten (+) 8.100 76.181 Immateriële vaste activa (+) 60.221 18.371

Nadere informatie

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00

Omzet in jaar 5 Jaaromzet , , , , ,00 Variabele kosten , , , , ,00 Financieel plan Naam: Adres: Telefoon: Email: michiel decavel bieststraat, 86, 86 8560 WEVELGEM decavele@hotmail.com Overzicht van de omzet Overzicht totale omzet Jaaromzet 187 500,00 187 500,00 187 500,00

Nadere informatie

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I

1 Codes I Boekjaar I Vorig boekjaar I VOL 2.1 BALANS NA WNSTVERDELNG ACTVA VASTE ACTVA...... Oprichtingskosten... mmateriële vaste activa... Toel. 5.1 5.2 1 Codes Boekjaar Vorig boekjaar Materiële vaste activa......... Terreinen en gebouwen......

Nadere informatie

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN

IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN IMPULSEO I. PERSOONLIJKE INLICHTINGEN 1. IDENTITEIT (leesbare kopie identiteitskaart bij te voegen) Naam: Voornaam: Nr.+ Bus: Plaats: Tel: Fax: Geboortedatum: Gsm: Geboorteplaats: E-mail: Geslacht (V/M):

Nadere informatie

TOTAAL ACTIEF 4.940.398,92

TOTAAL ACTIEF 4.940.398,92 SOLECO - Pagina. 1/5 BALANS EUR PER 31 DECEMBER 2010 ACTIEF OPRICHT.KOST,V.A.&VORDER.>1JR 157.493,55 IMMATERIELE VASTE ACTIVA -33,60 211209 Afschr. Licenties -33,60 TERREINEN EN GEBOUWEN -421,90 221019

Nadere informatie

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS

OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS OCMW PEPINGEN PROEF-EN SALDIBALANS AR AR-OMSCHRIJVING 31/12/2013 DEBET 1090000 Saldo beginbalans -1.317.743,59 142.074,24 1.459.817,83-1.317.743,59 1400000 Overgedragen overschot 226.863,41-226.863,41

Nadere informatie

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA)

BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Bijlage 3. BALANS EN RESULTATENREKENING (VOLLEDIG SCHEMA) Nr. VOL 2.1 Balans na winstverdeling ACTIVA VASTE ACTIVA 20/28...... Oprichtingskosten... 5.1 20...... Immateriële vaste activa... 5.2 21......

Nadere informatie

BALANS NA WINSTVERDELING

BALANS NA WINSTVERDELING Nr 1 0454423323 VOL-VZW 21 BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA 20128 47390603 42179615 Oprichtingskosten 20 Irnrnateriele vaste activa 21 11 143122 1 1228793 Materiele vaste activa Terreinen en

Nadere informatie

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief

BEGROTING. Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT. Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief Huisartsenvereniging Gent VZW Baudelokaai 7 9000 GENT BEGROTING 2012 2013 2014 ON: 0422.145.285 I Begroting Definitief Begroting Definitief Begroting Definitief n 700000 Lidgelden 100.414,00 110.000,00

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1

ACTIVA 31/12/2007. ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 OC-ANB BALANS Datum: 05/03/2008 17:41 1000 Brussel Pagina: 1 2007 : Van 01/01/2007 tot ACTIVA VASTE ACTIVA 7.452,17 III. MATERIELE VASTE ACTIVA 7.452,17 B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING 7.452,17

Nadere informatie

EXPLOITATIE SALDO 2.500 2.000 1.000 10.450 10.002

EXPLOITATIE SALDO 2.500 2.000 1.000 10.450 10.002 EXPLOITATIE EN BEGROTING BATEN Begroting Begroting Begroting Realisatie Realisatie Jaar 2015 Jaar 2014 Jaar 2013 Jaar 2013 Jaar 2012 -------------- Donaties en schenkingen 17.000 16.000 15.500 16.927 15.865

Nadere informatie

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL

BUDGET 2011 WERKINGSBUDGET DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL BUDGET 2011 1. GEBUDGETTEERDE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN WERKINGSBUDGET 2010 - DE BIJDRAGE VAN DE BESTUREN 2011 2010 Rekening OCMW AC000 AC801 AC802 AC803 AC804 AC805 TOTAAL TOTAAL TOTAAL Aalter 584,50 8719,14

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

toelichting ontwerpbudget frank smeets provincie Limburg Universiteitslaan 1 B 3500 HASSELT limburg.be

toelichting ontwerpbudget frank smeets provincie Limburg Universiteitslaan 1 B 3500 HASSELT limburg.be toelichting ontwerpbudget frank smeets 2013 limburg.be provincie Limburg Universiteitslaan 1 B 3500 HASSELT 1. De gewone dienst............................. 7 2. De buitengewone dienst......................

Nadere informatie

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW)

Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) BALANS huidig jaar vorig jaar ACTIVA VASTE ACTIVA 32.984.388 32.741.818 Immateriële vaste activa (+) 1.437.882 809.387 Materiële vaste activa 25.256.129 25.642.116

Nadere informatie

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder

Opgesteld te Halle op 7 september 2009. De Raad van bestuur, Bijlage: Staat van activa en passiva per 31/07/2009. Piet Colruyt), bestuurder Verslag van de Raad van Bestuur van Etn. Fr. Colruyt NV aan de Buitengewone Algemene Vergadering van de aandeelhouders van 16 oktober 2009 inzake doelwijziging De Raad van Bestuur verklaart te zijn samengekomen

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 11 20 november 2007 13de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 69 Nr. 70 Nr. 71 Nr. 72 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v)

Functiebeschrijving: administratief medewerker gemengde functie (m/v) functie (m/v) Graad Administratief medewerker (m/v) Functietitel Administratief medewerker gemengde functie (m/v) Doelstelling van de functie Verlenen van informatie en verwerken van vragen van interne

Nadere informatie

Handleiding Boekhouding

Handleiding Boekhouding Handleiding Boekhouding Plaatselijke afdelingen Module 14 Bijlagen 14 BIJLAGEN 3 14.3 KASBOEK : PRAKTIJKVOORBEELD 5 14.5 VOORBEELD HERINNERINGSBRIEF 7 14.6 VOORBEELD BEGROTING 8 14.7 REKENINGPLAN 9 14.9

Nadere informatie

BOUW - RECHT. Inhoudstafel

BOUW - RECHT. Inhoudstafel BOUW - RECHT Inhoudstafel 1. BOUWEN MET EEN ARCHITECT... p. 1 2. DE VEILIGHEIDSCOÖRDINATOR... p. 31 3. DE PREVENTIEVE MAATREGELEN TER BESCHERMING VAN EEN RECHT BIJ TOT STANDKOMING VAN CONTRACT... p. 41

Nadere informatie

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening

VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening VAN SLAGEREN Administratieve Dienstverlening Groenland 17 Beconnummer 316076 7908 RC Inschr. K.v.K. nr. 04028272 Tel. 0528-27 21 56 E-mail : admin@vanslageren.nl ING : NL04 INGB 0001 9579 90 ABN Amro :

Nadere informatie

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN

8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 48 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN 8. ONZE FINANCIËLE MIDDELEN CONSOLIDEREN Beheren DUIDELIJKHEID DE REKENINGEN VAN PARKING.BRUSSELS Het kapitaal van het Agentschap = 561.500 Het kapitaal van het Agentschap,

Nadere informatie

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs

basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Fiscale en boekhoudkundige basisbegrippen SBB Accountants & Adviseurs Inhoud DE BOEKHOUDING en FISCALE AANGIFTE VAN EEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGE KIEZEN VOOR EEN VENNOOTSCHAP SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Hulpverleningszone Centrum

Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Hulpverleningszone Centrum BEGROTING DIENSTJAAR 2017 Roggestraat 70 9000 Gent Tel: 09 268 88 99 Fax: 09 268 88 43 info@brandweerzonecentrum.be BE 0500.927.497 Bankrekening BE03

Nadere informatie

ACTIEF. Scmactn.doc [22]

ACTIEF. Scmactn.doc [22] ACTIEF I. Oprichtingskosten... 20 II. Immateriële vaste activa... 21 III. Materiële vaste activa... 22/27 A. Terreinen en gebouwen...22 B. Installaties, machines en uitrusting...23 C. Meubilair en rollend

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2015

DOELSTELLINGENNOTA 2015 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 Laatste budgettaire journaalnummer : 2015003799 DOELSTELLINGENNOTA 2015 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Inga Verhaert Telefoon: 03 240 52 50 Agenda nr. 5/1 Intern Verzelfstandigde Agentschappen opheffing

Nadere informatie