Beleidsnota Doelstelling 5. Overig Beleid Kaarten en cijfers

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beleidsnota 2015. Doelstelling 5. Overig Beleid Kaarten en cijfers"

Transcriptie

1 Doelstelling 5 Overig Beleid Kaarten en cijfers Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden bij strategische planning ouderenvoorzieningen. V V /613204/4/0119/2RU2104j 9.000,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ Omgevingsanalyse /613204/4/0119/2RU2203j ,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ lokaal masterplan (ouderen)zorg /613204/4/0119/2RU2303l 3.000,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ lokale zorgregie /613301/4/0119/2RU2104j 1.000,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/omgevingsanalyse /613301/4/0119/2RU2303l 2.000,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/lokale zorgregie /613670/4/0119/2RU2104j ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/omgevingsanalyse Pagina 1 van 276

2 /613670/4/0119/2RU2203j ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/lokaal masterplan (ouderen)zorg /613670/4/0119/2RU2303l 5.000,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/lokale zorgregie Het reglement "subsidies voor het opmaken van een zorgstrategisch en/of technisch financieel plan voor rusthuiswoongelegenheden" wordt einde 2014 opgeheven. Het ingeschreven krediet wordt aangewend voor het behandelen van de saldo-dossiers. 2015/649020/4/0119/2RU2401o ,00 Werkingssubsidies aan verenigingen, instellingen en openbare besturen/overige algemene diensten/ zorgaanbod Verzamelen, analyseren, ter beschikking stellen en duiden van informatie en kerncijfers ter ondersteuning van het eigen beleid en dat van lokale besturen en andere actoren V Totaal budget sociale planning wordt voorzien voor de interprovinciale werking (via Vlaams-Brabant), voor de licentie Swing-oline, werking, en aankoop en verwerking van Rijksregistergegevens , /613002/4/0119/2RU2604o ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Overige algemene diensten/sociale planning /613670/4/0119/2RU2604o 6.400,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overige algemene diensten/sociale planning /615130/4/0119/2RU2604o ,00 Onderhoudscontracten informatica/overige algemene diensten/sociale planning V Pagina 2 van 276

3 /613002/4/0119/2RU2504o ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Overige algemene diensten/sociale kaart ,00 Realisatie transitie Limburgse Culturele Sector Realiseren transitie Limburgse Culturele Sector V V Transitie Limb cult sector 2015/613670/3/0739/3CU2723n ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Overig kunst- en cultuurbeleid/beheer afdeling cultuur Het goed beheer van de provinciale financiën. Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen. V V , Het bedrag van de opcentiemen onroerende voorheffing voor 2015 werd geraamd rekening houdend met de ontvangsten voor 2013 (tot en met september 2014)en de indexatie voor 2015 (1,0181).Vanaf 2015 wordt de weerslag van de sluiting van Ford Genk verwerkt door geen stijging toe te passen van 2014 naar /730000/1/0020/1BE ,00 Opcentiemen op de onroerende voorheffing Pagina 3 van 276

4 Algemene provinciebelasting gezinnen wordt verhoogd met euro per jaar door de toename van het aantal belastingplichtigen (gezinsverdunning) 2015/738010/1/0020/1BE ,00 Provinciebelasting gezinnen De algemene provinciebelastingen bedrijven wordt vanaf 2014 verlaagd met 1 miljoen euro door de wijziging van het reglement waardoor de progressieve tarieven vanaf 10 ha worden afgeschaft.vanaf 2015 wordt een verlaging doorgevoerd van euro per jaar als gevolg van de sluiting van Ford Genk en een aantal toeleveringsbedrijven 2015/734001/1/0020/1BE ,00 Provinciebelasting bedrijven Deze belasting op de jacthverloven wordt constant gehouden voor de periode Onwaarden op niet-geinde provinciebelastingen Terugbetaling van ten onrechte ontvangen provincie belastingen 2015/738020/1/0020/1BE ,00 Belasting op jachtvergunningen 2015/642000/1/0020/1BE ,00 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/fiscale aangelegenheden/terugbetaling belastingen. 2015/643003/1/0020/1BE ,00 Terugbetalingen ten onrechte geïnde belastingen/ Fiscale aangelegenheden/terugbetaling belastingen Negatieve opcentiemen 2015/643005/1/0020/1BE ,00 Negatieve opcentiemen/fiscale aangelegenheden/ Terugbetaling belastingen /613202/4/0111/4BE ,00 Kopies/Fiscale en financiële diensten/ werkingskosten innen belastingen Verzendingskosten van de provinciale belastingen 2015/613203/4/0111/4BE ,00 Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, verzending door derden)/fiscale en financiële diensten/werkingskosten innen belastingen Pagina 4 van 276

5 Deurwaarderskosten bij de inning van fiscale vorderingen en niet-fiscale vorderingen. De kosten gemaakt door de deurwaarders die niet kunnen gerecupereerd bij de schuldenaars worden in sommige dossiers terugbetaald door de provincie aan de deurwaarder 2015/613808/4/0111/4BE ,00 Procedure - en vervolgingskosten/fiscale en financiële diensten/werkingskosten innen belastingen De kosten van de aangetekende aanmaningen worden teruggevorderd van de belastingplichtigen 2015/700301/4/0111/4BE ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/ Fiscale en financiële diensten/werkingskosten innen belastingen /613002/4/0111/4BE ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Fiscale en financiële diensten/innen provinciale belastingen Het beheren van de thesaurie in uitvoering van het liquiditeitenbudget. V V Onwaarden op vorderingen. 2015/642000/1/0030/1TH ,00 Minderwaarde op de realisatie van operationele vorderingen/financiële aangelegenheden/onwaarden Roerende voorheffing op intresten 2015/640200/1/0030/1TH ,00 Roerende voorheffing/financiële aangelegenheden/ Financiële rekeningen Rekeningkosten beheer financiële rekeningen 2015/657010/1/0030/1TH ,00 Administratieve kosten voor het financieel beheer: bankkosten/financiële aangelegenheden/financiële rekeningen , ,00 Pagina 5 van 276

6 verwijlintresten. 2015/657020/1/0030/1TH ,00 Verwijlintresten/Financiële aangelegenheden/ Financiële rekeningen Door het anders gebruiken van de beschikbare liquide middelen in de BBC omgeving (later opnemen van de leningen) en door het inzetten van de reserves voor SALK - zullen er minder middelen beschikbaar zijn om te beleggen.er wordt een afname van de beleggingsopbrengsten met 8% per jaar geraamd in het meerjarenplan. 2015/751010/1/0030/1TH ,00 Intresten van financiële rekeningen Door de provincie werd in het verleden ingeschreven op het kapitaal van de Buurtspoorwegen -later de LIJN geworden - Het kapitaal wordt volstort in de vorm van het betalen van een jaarlijkse annuïteit tot 2041.Het betreft het gedeelte kapitaal van de annuïteit Het betreft het gedeelte intresten van de annuïteit van de LIJN voor het volstorten van het kapitaal. 2015/280000/1/0030/1TH ,00 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen - aanschaffingswaarde/financiële aangelegenheden/ annuïteit de Lijn 2015/650030/1/0030/1TH ,00 Financiële kosten van leningen tlv derden/financiële aangelegenheden/annuïteit de Lijn Het voeren van een actief beheer van de schuld. V V , , De intresten van de opgenomen en op te nemen leningen ten laste van de provincie 2015/650010/1/0040/1SC ,00 Financiële kosten van leningen tlv provincie De kapitaalaflossingen van de opgenomen en op te nemen leningen ten laste van de provincie 2015/423300/1/0040/1SC ,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur/transacties in verband met de openbare schuld/aflossingen Pagina 6 van 276

7 Intresten van de opgenomen leningen ten laste van derden (bijkomende leningen en rollend woonfonds) De kapitaalaflossing van de leningen opgenomen ten laste van de derden (de bijkomende leningen en het rollend woonfonds). 2015/650030/1/0040/1SC ,00 Financiële kosten van leningen tlv derden/ Transacties in verband met de openbare schuld/ Intresten 2015/423320/1/0040/1SC ,00 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur t.l.v. derden/transacties in verband met de openbare schuld/aflossingen provincie / derden ,00 Een goed beheer van de dagelijkse werking van de directie financiën. V V Dividend electricteit.deze ontvangst wordt met 2% per jaar verhoogd Dividend gas.deze ontvangst wordt verhoogd met 2% per jaar Dividend Infrax.Deze ontvangst wordt verhoogd met 2% per jaar 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividenden Inter-energa electriciteit 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividenden Inter-energa gas 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividend Infrax Dividend Intermedia 2015/750010/1/0030/1DI ,00 Dividend inter-media Pagina 7 van 276

8 De pensioenbijdragen worden geraamd als volgt : - voor de deputatie : op basis van de huidige pensioenlasten - voor de tweede pensioenpijler van de contractuele personeelsleden : 3% van de loonmassa van de actieve contractuele personeelsleden - voor de statutaire personeelsleden : De bijdrage wordt met 4% per jaar verhoogd in functie van de resultaten van de actuariële studie en de geraamde bijdragen door RSZPPO. 2015/624000/1/0090/1FI ,00 Pensioenen mandatarissen/overige algmene financiering/dienst financiën Vervroegde terugbetalingen bouwleningen 2015/290300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Vervallen vorderingen bouwleningen 2015/494310/3/0629/3ZO0240n ,00 Vervallen vorderingen leningen tlv derden/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Vervroegde terugbetaling saneringsleningen 2015/290300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Vervallen vorderingen saneringsleningen 2015/494310/3/0629/3ZO0240n 5.000,00 Vervallen vorderingen leningen tlv derden/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Terugbetaling van het kapitaal van de toegekende renteloze leningen in het kader van het rollend woonfonds.er zijn in totaal 46 leningen toegekend met looptijden van 10,15 of 20 jaar. 2015/494300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Pagina 8 van 276

9 /494300/3/0629/3ZO0240n , Terugbetaling kapitaal van de toegekende leningen voor sanering bestaande woning ifv aflossingstabellen van de toegekende leningen. Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds 2015/494300/3/0629/3ZO0240n ,00 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds Terugbetaling kapitaal van de leningen toegekend voor aankoop bouwgrond ifv het aflossingstabellen van de toegekende leningen Er is euro voorzien als kosten voor het administratief beheer van de tweede pensioenpijler door de externe beheerder van het fonds. 2015/494300/3/0629/3ZO0240n 2.356,00 Vorderingen wegens toegestane leningen die binnen het jaar vervallen/overig woonbeleid/opvolging bijkomende leningen/rollend woonfonds 2015/613102/4/0111/4FI ,00 Kantoorbenodigdheden/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613203/4/0111/4FI ,00 Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, verzending door derden)/fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613204/4/0111/4FI ,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613201/4/0111/4FI ,00 Telefonie/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën Kosten kopies en drukwerken mbt het budget 2015/613202/4/0111/4FI ,00 Kopies/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën Pagina 9 van 276

10 /613103/4/0111/4FI ,00 Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en abonnementen/fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613301/4/0111/4FI ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Fiscale en financiële diensten/dienst financiën /615340/4/0111/4FI ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Fiscale en financiële diensten/dienst financiën /613803/4/0111/4FI , Externe ondersteuning bij de controles en het afsluiten van de jaarrekening en bij het opmaken van het verslag bij de jaarrekening. Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Fiscale en financiële diensten/dienst financiën 2015/613670/4/0111/4FI ,00 Vergoedingen en terugbetaling kosten voor optredens, lesgevers, gidsen, ed (enkel via factuur)/ Fiscale en financiële diensten/dienst financiën Het realiseren van een performante facilitaire organisatie Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van facilitair beheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties V directieuitstap, tractaties 2015/613803/4/0119/4OH ,00 Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Overige algemene diensten/overhead , ,00 V Pagina 10 van 276

11 Tractatie personeel 2015/613803/4/0119/4OH ,00 Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Overige algemene diensten/overhead Overhead - kantoormateriaal 2015/613102/4/0119/4OH ,00 Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/ Overhead Overhead - gebruiksgoederen andere dan kantoormateriaal 2015/613106/4/0119/4OH ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Overhead Overhead - fotokopies 2015/613202/4/0119/4OH ,00 Kopies/Overige algemene diensten/overhead Overhead - lidgelden 2015/613103/4/0119/4OH ,00 Aankoop boeken, tijdschriften, documentatie en abonnementen/overige algemene diensten/overhead Overhead - representatiekosten/recepties/ plechtigheden 2015/613301/4/0119/4OH ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/overhead Overhead - werkkledij/terugbetaling bril 2015/615340/4/0119/4OH ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/overhead Overhead - dienstuitstappen 2015/613803/4/0119/4OH ,00 Kosten tbv het personeel ( dienstuitstappen, personeelsfeest, sportdag, huldiging, )/Overige algemene diensten/overhead /613807/4/0119/4OH ,00 Lidgelden/Overige algemene diensten/overhead ,00 Pagina 11 van 276

12 IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - Verlenen van bijstand in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dyanmisch risicobeheersingsysteem V IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - kantoorbenodigdheden 2015/613102/4/0119/4OH ,00 Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/ Overhead V IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - gebruiksgoederen - EHBO, batterijen, gehoorbescherming, IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - cadeau vrijwilligers IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - andere technische kosten (zand, technisch materiaal,...) IDPB - algemeen veiligheidsbeleid - keuringen, asbestonderzoeken, IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - aanpassingen machines nav arbeidsongevallen IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - aankoop bureaustoelen 2015/613105/4/0119/4OH ,00 Onderhoudsproducten/Overige algemene diensten/ Overhead 2015/613301/4/0119/4OH ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/overhead 2015/613106/4/0119/4OH ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Overhead 2015/613806/4/0119/4OH ,00 Controle- en keuringskosten/overige algemene diensten/overhead 2015/230000/4/0119/4OH ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/overhead 2015/240000/4/0119/4OH ,00 Meubilair en kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/overhead ,00 Pagina 12 van 276

13 Klantenrelaties - Communicatie - Algemene informatie en communicatie over facilitaire dienstverlening (o.a. interactieve website en benchmarkcijfers) V Klantenrelaties - kosten jaarverslag 2015/613204/4/0119/4OH ,00 Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ Overhead IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Onderzoeken met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het opstellen van onderzoeksverslagen V IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - EDPB - Contract gekoppeld aan externe factoren zoals uurlenen en inflatie V 280, /623030/4/0119/4OH ,00 Prestaties van arbeidsgeneeskundige dienst/overige algemene diensten/overhead V IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Pesten op het werk, griepvaccins,... - Gekoppeld aan externe factoren zoals uurlonen. 2015/613806/4/0119/4OH ,00 Controle- en keuringskosten/overige algemene diensten/overhead IDPB - Externe veiligheidsopleidingen - Het organiseren en coördineren van opleidingen en bijscholingen voor EHBO- en brandploegen op aanvraag V IDPB - externe veiligheidsopleidingen - budget werd met 7000 euro verlaagd voor de opleidingen georganiseerd door het PLOT. Dit krediet werd daar extra ingeschreven , /613801/4/0119/4OH ,00 Didactische bezoeken, deelneming congressen, opleidingen, infovergaderingen/overige algemene diensten/overhead V Het realiseren van een geïntegreerd hospitality management 3.000,00 Pagina 13 van 276

14 Schoonmaakdiensten - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de schoonmaakdiensten maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead) V Schoonmaak - Overhead - werkkledij 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Schoonmaakdiensten - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - Beheer en opvolging van de dagelijkse schoonmaak zoals beschreven in het schoonmaakprogramma V Schoonmaak - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - contract is onderhevig aan index. V 750, /615100/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten gebouwen/overige algemene diensten/hospitality V Schoonmaak - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - onderhoudscontract gekoppeld aan index 2015/615145/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten sanitaire containers/overige algemene diensten/hospitality Schoonmaakdiensten - Glazenwasserij - Beheer en opvolging van het glazenwassen voor de gebouwen beschreven in het reinigingsprogramma V Schoonmaak - glazenwasserij - contract is gekoppeld aan index , /615100/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten gebouwen/overige algemene diensten/hospitality V Catering - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de catering maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead) V ,00 V Pagina 14 van 276

15 Catering - overhead - wasserijkosten, aankoop kleding 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - fruit werkt 2015/615320/4/0119/4HO ,00 Materialen catering (niet voeding)/overige algemene diensten/hospitality Catering - onderhoudscontract kassa 2015/615130/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten informatica/overige algemene diensten/hospitality Catering - Personeelsrestaurant - Beheer en uitbating van het personeelsrestaurant (voeding, financieel, personeel,...) V V , aankoop etenswaren 2015/613107/4/0119/4HO ,00 Aankopen dranken en voedingswaren voor verkoop/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - Personeelsrestaurant en bestuursgebouw - ontvangsten bezoekers 2015/613301/4/0119/4HO ,00 Receptie- en representatiekosten en plechtigheden/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - personeelsrestaurant en bestuursgebouw - aankoop etenswaren (stijging van 7% per jaar cfr FOD economie) 2015/613107/4/0119/4HO ,00 Aankopen dranken en voedingswaren voor verkoop/ Overige algemene diensten/hospitality Catering - personeelsrestaurant en bestuursgebouw - aankoop materiaal Catering - personeelsrestaurant - diverse opbrengsten (maaltijden, dranken,...) 2015/615320/4/0119/4HO ,00 Materialen catering (niet voeding)/overige algemene diensten/hospitality 2015/700206/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit catering (drank + voeding)/overige algemene diensten/hospitality Pagina 15 van 276

16 Catering - Personeelsrestaurant en bestuursgebouw 2015/230000/4/0119/4HO ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/hospitality Catering - automatenbeheer - Plaatsing en aanbod van drank- en snoepautomaten V V Catering - vergaderzalen A-blok - onderhoudscontract waterautomaten, koffieautomaten en interventies 2015/615110/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Groenonderhoud - Groenonderhoud - Beheer en opvolging van het groenonderhoud zoals beschreven in de overeenkomst. V V studie groenonderhoud en omgevingsaanleg provinciehuis , , , /613632/4/0119/4HO ,00 Erelonen en vergoedingen voor studies en werken van de gewone dienst/overige algemene diensten/ Hospitality Groenonderhoud - onderhoud materiaal (waterpomp,...) Groenonderhoud - Tuin bisschop, St.Truiden begijnhofkerk en provinciehuis 2015/615210/4/0119/4HO ,00 Onderhoud en herstellingen waterlopen/overige algemene diensten/hospitality 2015/615141/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten groenonderhoud/overige algemene diensten/hospitality Groenonderhoud - Interieurbeplanting - Opvolging van het onderhoud van de interieurbeplanting zoals opgenomen in de overeenkomst V ,00 V Pagina 16 van 276

17 Groenonderhoud - interieurbeplanting 2015/615100/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten gebouwen/overige algemene diensten/hospitality Archief - Organiseren en opvolgen van het archiveren en de sturing en ondersteuning van de archiefvorming via e- communicatie V , Archief - archiefdozen 2015/613102/4/0119/4HO ,00 Kantoorbenodigdheden/Overige algemene diensten/ Hospitality Uitleendiensten - Ter beschikking stellen van audio-visuele materialen, vlaggen en tentoonstellingsmaterialen V V V , Uitleendienst - bancontact 2015/613002/4/0119/4HO ,00 Administratieve prestaties van derden: tussenkomst werkingskosten (samenwerkingsovereenkomsten)/ Overige algemene diensten/hospitality Uitleendiensten - aankoop materiaal 2015/613106/4/0119/4HO ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Hospitality Uitleendiensten - herstellingen 2015/615220/4/0119/4HO ,00 Onderhoud en herstellingen installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Uitleendiensten - onderhoudscontracten 2015/615130/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten informatica/overige algemene diensten/hospitality Uitleendienst 2015/700104/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit verhuur materialen/overige algemene diensten/hospitality Pagina 17 van 276

18 Uitleendiensten - hardware 2015/242000/4/0119/4HO ,00 Informaticahardware - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/ Hospitality Uitleendiensten - machines aankoop ledwagen 2015/230000/4/0119/4HO ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/hospitality Printkamer - Maken van kopies en prints op aanvraag en de aflevering in diverse afwerkingen (niet limitatief:instructiehandleidingen, jaarrapporten, inbinden, ) V Printkamer - Papier, lijm, messen, /613106/4/0119/4HO ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Hospitality Printkamer - extern drukwerk 2015/613204/4/0119/4HO , Printkamer - kopies - Leasingcontract = ,95 euro. Variabele kosten, afhankelijk van opdrachten euro voor clicks en euro voor ringwire, pvc,... Publiciteit, promotie en voorlichting (oa eigen publicaties, drukwerken)/overige algemene diensten/ Hospitality 2015/613202/4/0119/4HO ,40 Kopies/Overige algemene diensten/hospitality , ,00 V Printkamer - onderhoudscontracten - extra snij-, rij- en lijmmachine 2015/615230/4/0119/4HO ,00 Onderhoud en herstellingen van kantoormeubilair en - uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Printkamer 2015/613105/4/0119/4HO ,26 Onderhoudsproducten/Overige algemene diensten/ Hospitality Pagina 18 van 276

19 Printkamer - kopies 2015/700207/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit verkoop materialen/overige algemene diensten/hospitality Printkamer - investeringen in afwerkingstoepassingen 2015/230000/4/0119/4HO ,00 Installaties, machines en uitrusting - gemeenschapsgoederen: aanschafwaarde/overige algemene diensten/hospitality /613401/4/0119/4HO ,60 Huur installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Postkamer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de postkamer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties V Postkamer - Overhead - kledingkosten 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Postkamer - Postkamer - Behandelen van alle stukken voor en van "De Post" eventuelen de interne verdeling van poststukken, kopieeropdrachten, dossiers, enz. in het Provinciehuis en gebouwh V , ,00 V 6.300, Postkamer - daling aantal frankeerstukken 2015/613203/4/0119/4HO ,00 Frankeer- en verzendkosten (oa aankoop postzegels, verzending door derden)/overige algemene diensten/ Hospitality Postkamer - aankoop inkt 2015/613106/4/0119/4HO ,00 Technische materialen/overige algemene diensten/ Hospitality V Pagina 19 van 276

20 Postkamer - onderhoudscontract 2015/615110/4/0119/4HO ,44 Onderhoudscontracten installaties, machines en uitrusting/overige algemene diensten/hospitality Postkamer - contract ivm ophaling post aan huis - contract is gekoppeld aan de index. 2015/615143/4/0119/4HO ,00 Onderhoudscontracten postophaling/overige algemene diensten/hospitality Postkamer - terugvordering verzendkosten 2015/700301/4/0119/4HO ,00 Opbrengsten uit recuperatie kosten (terugbetalingen)/ Overige algemene diensten/hospitality Onthaaldienst - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de onthaaldienst maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties V Onthaaldienst - Overhead - kleding (zowel aankoop als onderhoud) 2015/615340/4/0119/4HO ,00 Werkkledij en linnen(aankoop, huur en onderhoud)/ Overige algemene diensten/hospitality Onthaaldienst - Ontvangst van bezoekers, groepsbezoekers en gidsen en het assisteren van evenementen op vraag van de klanten V , ,00 V , Onthaaldienst - bloemen balie 2015/613303/4/0119/4HO ,00 Kosten voor ontvangsten/overige algemene diensten/ Hospitality Onthaaldienst - badges, /613303/4/0119/4HO ,00 Kosten voor ontvangsten/overige algemene diensten/ Hospitality V 2.600,00 Pagina 20 van 276

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A STAD LIER NIS - code : 12021 GROTE MARKT 57, 2500 LIER 00: Algemene financiering Gemeentesecretaris : Katleen Janssens Financieel beheerder : Bart Luyckx Strategische doelstelling

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN 2014-2019 Toelichting: bijkomende financiële informatie Inhoudstafel Overzicht rubricering meerjarenplan en globale toelichting...3 Toelichting bij de

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014

GEMEENTE MALDEGEM. Rekening 2014 GEMEENTE MALDEGEM Rekening 2014 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2.

Nadere informatie

Dienst Financiële Planning

Dienst Financiële Planning BO Boek 4 Dienst Financiële Planning MEERJARENPLAN 2014-2019 Toelichting: bijkomende financiële informatie ERRATUM bij de toelichting van het meerjarenplan 2014-2019 bij BO 2014 In de toelichting bij

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. 1111. Een toegankelijk sociaal huis betrekt alle inwoners bij de gemeenschap. G 2015140002

Beleidsnota 2015. 1111. Een toegankelijk sociaal huis betrekt alle inwoners bij de gemeenschap. G 2015140002 1. Retie is een warme gemeente waar we iedereen mee aan boord trekken We creeren kansen ter bevordering van participatie en integratie in de Retiese gemeenschap. 2015140001 We binden de strijd aan tegen

Nadere informatie

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand

H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op. Uitbreiding voor BJB. Uitgave aangepast in januari 2014. In samenwerking met. Administratie Jeugdbijstand Guimardstraat 1 1040 BRUSSEL Tel. 02/511.44.70 Fax 02/513.85.14 H.U.B. Handleiding Uniforme Boekhouding op basis van de Z-ET Uitbreiding voor BJB Uitgave aangepast in januari 2014 In samenwerking met Administratie

Nadere informatie

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD

VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD Stuk 6A (2010-2011) Nr. 1 VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE DE RAAD ZITTING 2010-2011 12 april 2011 ONTWERP VAN VERORDENING houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2011

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011

OCMW WAASMUNSTER. Jaarrekening 2011 OCMW WAASMUNSTER Jaarrekening 2011 Q&A - 2/10/2012 Inhoud De geconsolideerde balans per 31/12/2011 Geconsolideerde resultatenrekening over boekjaar 2011 Proef- en saldibalans per 31/12/2011 Schema van

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012

ECONOMISCHE GROEP EANDIS. Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 ECONOMISCHE GROEP EANDIS Geconsolideerde jaarrekening IFRS afgesloten op 31 december 2012 Inhoud: Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde

Nadere informatie

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN

B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN Rekeningenstelsel B.I.B.F. BEROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN REKENINGENSTELSEL (*) NOVEMBER 2009 B.I.B.F. Legrandlaan 45 1050 BRUSSEL Tel.: 02/626.03.80 Fax: 02/626.03.90 E mail:

Nadere informatie

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout

JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening. Gemeente Kampenhout Gemeentebestuur Kampenhout Gemeentehuisstraat 16 1910 Kampenhout NIS code: 23038 Rapporteringsperiode 2014 JAARREKENING 2014 TOELICHTING bij de jaarrekening Gemeenteraad 18 juni 2015 Inhoudsopgave A Inleiding...

Nadere informatie

Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs 3/05/2006

Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs 3/05/2006 Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs 3/05/2006 I Vereenvoudigde boekhouding voor het onderwijs Inhoudstafel Deel I Introductie I 1 Algemeen... 4 2 Informatie... 4 3 Auteursrecht... 4 4 Historiek

Nadere informatie

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt

UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306. Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt UITVOERINGSOVEREENKOMST Jaar 2014 SD 1HHM01 OD 1HHM010306 Actietitel: Begeleiding ter preventie van uithuiszetting op de private huurmarkt Tussen Centrum Algemeen Welzijnswerk Antwerpen vzw, Grote Steenweg

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2015

TOELICHTING BIJ HET BUDGET 2015 Stadsbestuur Leuven Professor Van Overstraetenplein 1 3 Leuven NIS-code : 2462 TOELICHTING BIJ HET BUDGET 215 Secretaris Gust Vriens Financieel beheerder Luc Aerts INVENTARIS TOELICHTING BIJ HET BUDGET

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2006 12de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 45 Nr. 46 Nr. 47 Nr. 48 Toepassing van de artikelen 244

Nadere informatie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014-2019 (NIS 42008) Marktplein 1-9220 Hamme (Vl.) Secr.: Reuse André Fin. beheerder: Scholliers Gunther Beleidsdoelstelling BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid Het voeren van

Nadere informatie

Directoraat-generaal Gezondheidszorg

Directoraat-generaal Gezondheidszorg Directoraat-generaal Gezondheidszorg Dienst financiering van de ziekenhuizen Eurostation Blok II Telefoon : 02 524 87 10 Victor Hortaplein 40 bus 10 Fax : 02 524 87 79 1060 Brussel Gegevensinzameling Budget

Nadere informatie

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING

LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING LRM 2013 JAARVERSLAG VAN DE RAAD VAN BESTUUR OVER DE GECONSOLIDEERDE JAARREKENING 20 JAAR ZUURSTOF VOOR GROEI Ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan, heeft LRM geopteerd voor een visueel naslagwerk,

Nadere informatie

Arrondissement Kortrijk

Arrondissement Kortrijk Provincie West-Vlaanderen Arrondissement Kortrijk Stad Kortrijk PROCES VERBAAL DER ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN DE STAD KORTRIJK VAN MAANDAG 14 JUNI 2010 De zitting wordt geopend om 18u30 in de gemeenteraadszaal

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD PROVINCIE ARRONDISSEMENT OCMW VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE MEISE 1 UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN HET OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN RAAD ZITTING VAN 16 april 2012 Aanwezig: Mevrouw BECQ

Nadere informatie

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25

MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. 2003-09-25 VVKSO Guimardstraat 1 1040 Brussel MINIMUM ALGEMEEN REKENINGSTELSEL VOOR HET GESUBSIDIEERD VRIJ ONDERWIJS Ontwerp d.d. KLASSE 1: Eigen vermogen, voorzieningen en schulden op meer dan een jaar 10 Patrimonium

Nadere informatie

Financieel management. De essentie

Financieel management. De essentie Financieel management. De essentie J. VAN HOE C. LAMMENS S. VANDERHAEGEN Financieel management. De essentie D/2013/45/316 - ISBN 978 94 014 1100 4 - NUR 782 Vormgeving cover: Studio Lannoo Vormgeving

Nadere informatie

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS

Jaarrekening 2014. Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Jaarrekening 2014 Secretaris: Dhr. Jan DE WINNE Financieel Beheerder: Mevr. Liesje BORREMANS Inhoud Jaarrekening 2014 DEEL 1 : BELEIDSNOTA 1.1. Doelstellingenrealisatie 1.2. Doelstellingenrekening Schema

Nadere informatie

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26

bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 bestek concessie van diensten ART/DDW/2015-04/CONCESSIE CAFÉ MIRY BC/B/2015/GEFB/17730 - bijlage 1 1/26 CONCESSIE VAN DIENSTEN nr. ART/ddw/2015-04 Uitbating van Café MIRY op de campus Hoogpoort, Hogeschool

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarrekening 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

KB Boekhouding 2012: teksten

KB Boekhouding 2012: teksten Algemene inhoudstafel KB Boekhouding 2012: teksten Onderstaande versie is gestructureerd en geannoteerd door de redactie waar nodig, ten einde het geheel vlotter leesbaar en vooral toegankelijker te maken.

Nadere informatie