Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie"

Transcriptie

1 2004 Jaar verslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Jaarverslag 2003

3 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie De Meeûssquare, 23 B BRUSSEL Tel: 02/ Voor oproepen uit het buitenland: Tel: Verantwoordelijke uitgever Lambert Verjus Voorzitter van het Directiecomité FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de Meeûssquare, 23 B Brussel Wettelijk depot D/2004/2295/34 Gratis te verkrijgen in het Nederlands en het Frans bij de Informatiecel Tel: 02/ of 02/ Fax: 02/ Te consulteren op <http://mineco.fgov.be/ministry/index_nl.htm> De gegevens uit dit Jaarverslag mogen overgenomen worden mits de bron te vermelden Redactie afgesloten in juni

4 Inhoudstafel VOORWOORD...7 ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE...11 Prioritaire activiteiten Geleidelijke vrijmaking van de markten voor gas en elektriciteit Ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit Meer samenwerking tussen het federale niveau en de Gewesten op het vlak van energie Duurzame ontwikkeling Energiebalansen Aardolie Website...21 Dagelijkse activiteiten De energie in België in enkele sleutelcijfers Gas-Elektriciteit Fapetro...31 ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT...35 Prioritaire activiteiten E-commerce en spamming : 2003, een markant jaar Auteursrecht op de tweesprong De financiële sector Jongeren en handelspraktijken De modernisering van het mededingingsbeleid Het Tariferingsbureau Auto Collectieve schuldenregeling Het gemeenschapoctrooi...47 Dagelijkse activiteiten Opdrachten en structurele taken Economische mededinging en prijzen De bescherming van de consument ontwikkelen om het vertrouwen te doen toenemen Andere werzaamheden ten voordele van de economie Beurzen en tentoonstellingen...72

5 ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCH POTENTIEEL...73 Prioritaire activiteiten De ministerconferentie van de WHO De uitvoering van de Kimberleyprocess-certificering Het Airbusprogramma A De oorsprong van de goederen: administratieve vereenvoudiging De etikettering van de levensmiddelen De buitenlandse investeringen De Diensten van Algemeen Belang De chemicaliën...83 Dagelijkse activiteiten Coördinatie Informatie Internationale participaties Sectoraal beleid en markttoegang...94 ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID...97 Prioritaire activiteiten De erkende ondernemingsloketten Wijziging van de wet- en regelgeving op de ondernemersvaardigheden Ambulante handel Beroepskaart voor vreemdelingen Het Groenboek over het ondernemerschap in Europa De uitvoering van het Europees handvest voor kleine bedrijven Dagelijkse activiteiten Economische vergunningen Handelsberoepen en ambachten (ondernemingsloketten) Intellectuele beroepen Planologie van de handel Analyses en studies Externe betrekkingen Informatie en documentatie KMO-documentatiecentrum ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Prioritaire activiteiten De consument De burger De onderneming Dagelijkse activiteiten Accreditatieniveau Kwaliteit en / of conformiteit van de producten Voorverpakte waren...132

6 ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING Prioritaire activiteiten Nieuwe uitdagingen en opdrachten voor de Algemene Directie Controle en Bemiddeling Stimulering van de markttransparantie Strijd tegen het consumentbedrog Internetbewaking en diensten van de informatiemaatschappij Versterking van de internationale administratieve samenwerking inzake consumentenbescherming Dagelijkse activiteiten Onderzoeken door de Algemne Directie Controle en Bemiddeling in Onderzoeksresultaten op het vlak van de wetgevingen inzake consumentenbescherming Verplichtingen van de ondernemingen Specifieke onderzoeken Controles uitgaven Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en marktordening: sectie A Nijverheidscompensaties Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Administratieve minnelijke schikkingen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE Prioritaire activiteiten Basisopdracht Kruispuntbank Ondernemingen Hergroepering diensten Andere aandachtspunten Dagelijkse activiteiten De Kruispuntbank Ondernemingen Consumptieprijzen: de polsslag van het economisch gebeuren Beurzen en tentoonstellingen: de FOD Economie een gezicht geven Bibliotheek Queteletfonds De publicaties: vaste waarden Opvolging van de informatiemaatschappij Elektronische informatie Van telefonisch onthaal naar contactcentrum Economische analyses Statistiek STAFDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Prioritaire activiteiten De aanwerving van personeel binnen de FOD Economie Het BPR-programma De ontwikkelcircels Kennismanagement Dagelijkse activiteiten Personeelssterkte Bewegingen Bevorderingen Verdeling van de personeelssterkte per directie en / of diensten...193

7 STAFDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE Prioritaire activiteiten Nieuwe begrotingsstructuur Begrotingsdiscipline Dagelijkse activiteiten Logistieke ondersteuning Aankopen Gebouwen Drukwerk Archieven Milieu Realisaties van het budget 2003 van de FOD STAFDIENST ICT Prioritaire activiteiten Opdracht van ICT Beschrijving van de ICT-organisatie De informatica-infrastructuur Veiligheid De Kruispuntbank Ondernemingen De ontwikkeling van informaticaprojecten Dagelijkse activiteiten Budget Informatica-infrastructuur Ondersteuning van de diensten ICT-personeel op 31 december BIJLAGEN Selectie van wetten en besluiten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie verschenen in het Belgisch Staatsblad in Afkortingenlijst Contactpunten...265

8 Voorwoord Voorwoord De economische en sociale vooruitgang en de constante verbetering van de levens- en werkomstandigheden behoren terecht tot de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Om deze doelstellingen te bereiken en om haar eigen integratie te consolideren heeft de Europese Unie ervoor gezorgd dat zij permanent over instrumenten voor een samenhangend economisch beleid beschikt. De EU heeft sinds haar oprichting reeds een lange weg afgelegd. De verwezenlijking van de interne markt en de invoering van de monetaire unie in de jaren 80 en 90 vormen ongetwijfeld zowel institutionele als politieke en economische successen. Door het systematisch uit de weg ruimen van de belemmeringen tussen de nationale economieën vond een gestructureerd en weloverwogen proces plaats dat onmiskenbaar heeft bijgedragen tot het stimuleren van het Europees economisch potentieel. Op Belgisch vlak werkt de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie actief mee aan het uitbouwen en controleren van de Europese verwezenlijkingen. De FOD bestrijkt een hele reeks gebieden die bepalend zijn voor de economische bedrijvigheid, zoals: mededinging, normalisatie, sectorenbeleid, liberalisering van de elektriciteitsmarkt, informatiemaatschappij, boekhoudrecht, bescherming van de consument. Via de FOD Economie kan ons land, naast zijn Europese partners en in nauw overleg met de sociaal-economische partijen, aan een zo samenhangend en evenwichtig mogelijk normatief economisch kader werken en dit goedkeuren, omzetten en controleren. Het proces van economische integratie wordt uiteraard gekenmerkt door een constante evolutie. De internationale context verstoort of stimuleert de verdere uitbouw van de Europese Unie telkens weer een beetje meer. Terwijl de globalisering van onze economie en de liberalisering van de internationale handel de openstelling van de markten en de veranderingen in de sectoren versnellen, heeft de mondiale economie anderzijds vaak te kampen met diverse geopolitieke onzekerheden die de economische vooruitzichten op korte en middellange termijn overschaduwen of beïnvloeden. Tot slot wordt door de economische opkomst van een aantal wereldmachten het traditionele handelsevenwicht verstoord. Of deze ontwikkelingen nu als bedreigingen, als kansen of als stimulansen gezien moeten worden, ze zijn realiteit en er moet rekening mee gehouden worden. Ik wens dat de FOD Economie zijn bijdrage aan dit debat levert. Om te beginnen nemen de talrijke deskundigen van de FOD op internationaal vlak actief deel aan alle technische besprekingen met economische inslag (EU, OESO, WTO, NAVO,...). Zij kunnen helpen om de draagwijdte en de gevolgen van deze vraagstukken beter in te schatten. Daarnaast heb ik er bewust voor gekozen de bevoegdheden van de FOD Economie op het gebied van economische prospectie nog te versterken, om onze Regering beter te kunnen ondersteunen bij het anticiperen op deze ontwikkelingen. De FOD Economie beschikt momenteel over een belangrijke troef door naast de gegevens van het eigen netwerk van deskundigen ook te kunnen steunen op de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, de officiële instantie in België voor statistiek en de belangrijkste autoriteit voor de Europese instanties. 7

9 Voorwoord Voor elke staat en elke economische regio die zijn plaats op wereldniveau wil behouden, blijft de groei van het Bruto Binnenlands Product, of men het nu wil of niet, een bepalende factor die aangeeft of hij in staat is de doelstelling van vooruitgang en meer welvaart voor de bevolking waar te maken. Tegen die achtergrond vormen de economische realiteit, de werkloosheid, de verschillen in productiviteit en de uitdagingen van een op kennis gebaseerde maatschappij systematisch het politieke en maatschappelijke debat. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de aandacht voor de competitiviteit van onze economie hier een centrale plaats inneemt. Echter moet men vaststellen dat het economisch rapport van de Europese Unie ook enkele zwakke punten bevat. Na de bemoedigende oprichting van de gemeenschappelijke markt, de geslaagde invoering van de euro en de historische uitbreiding tot een economische eenheid met meer dan 450 miljoen inwoners, zou de Europese Unie op het vlak van wereldwijde competitiviteit nog beter kunnen presteren. Zij mag niet op haar lauweren gaan rusten. Zij heeft de plicht voor een nog verdergaande integratie van haar economie te kiezen, die de enige realistische bron van groei en bijkomende banen vormt. De Europese Unie bevindt zich vandaag eens te meer op een beslissend kruispunt van de weg naar vervollediging. Er moeten nog verdere inspanningen geleverd worden om de bestaande economische regelgeving te vervolmaken, om de gemeenschappelijke markt op een aantal gebieden, zoals de diensten, op billijke wijze te verbeteren en de digitale economie, de ondernemingszin en de innovatie te stimuleren. De strategie van Lissabon die in 2000 werd afgekondigd, moet de EU dit op methodische en efficiënte wijze helpen bereiken. Met duurzame ontwikkeling en wereldwijde competitiviteit als dubbele doelstelling streeft deze nieuwe dynamiek, die een doorgedreven integratie van de Europese economie in alle sectoren inhoudt, de ambitie na om van de Europese Unie tegen 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken. België wil in dit beleid een volwaardige rol spelen. Terecht, want terwijl de economische conjuncturen grotendeels een Europese en internationale zaak zijn en aan de invloed van de nationale besluitvormers ontsnappen, blijven de lidstaten zelf bevoegd voor het scheppen van gunstige sociaal-economische omstandigheden die tot bijkomende banen leiden. In het kader van de nieuwe reorganisatie heb ik besloten het beleid van de FOD Economie op een zo efficiënt mogelijke begeleiding van de goederen- en dienstenmarkt te richten. Drie Algemene Directies van de FOD zijn nauw betrokken bij het aspect regelgeving: de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid en de Algemene Directie Controle en Bemiddeling. Het is een van mijn doelstellingen hun synergieën en complementariteiten te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat de FOD daardoor op Belgisch niveau actief zal kunnen deelnemen aan de nieuwe dynamiek. Zij zal sterker naar voren treden als een bevoorrechte administratieve partner van de regering door te zorgen voor billijkheid en solidariteit tussen de betrokken partijen (grote en kleine ondernemingen, middenstand en consumenten) en door tegelijk het concurrentievermogen van onze ondernemingen te helpen vergroten. Het is daarbij van het grootste belang de ontwikkeling in de industrie, die overigens per sector een andere reglementering kent, op de voet te volgen. Ook ik ben van oordeel 8

10 Voorwoord dat een krachtig industriebeleid een goed evenwicht en de nodige samenhang moet bereiken tussen aangepaste horizontale regelingen voor de ondernemingen enerzijds en meer gerichte maatregelen per sector om het tempo van de veranderingen te volgen en de concurrentiekracht te stimuleren anderzijds. Een zorgvuldige en evenwichtige organisatie van de markten en een streng toezicht daarop zijn ondenkbaar wanneer de maatregelen die gevolgen hebben voor de ondernemingen niet vooraf met de industrie en de andere betrokkenen besproken en geëvalueerd worden. Om deze aanpak te bevorderen heb ik de organisatie en de strategie van de Algemene Directie die bij de FOD bevoegd is voor het economisch potentieel fundamenteel willen aanpassen, zodat zij in staat is om steeds een duidelijke beschrijving te geven van de economische situatie en de competitiviteit van de belangrijkse sectoren (landbouw, voedingsnijverheid, industrie, diensten, telecom, ). Door het efficiënt verwerken van de statistische indicatoren en het beschikbaar stellen van balansen die de economische gezondheid van deze sleutelsectoren weergeven, kan de FOD Economie het werk van de Mededingingsautoriteiten beter ondersteunen en onze beleidsmakers helpen om de specifieke initiatieven te nemen die vereist worden door een concurrentiële en open markt, welke de belangrijkste motor vormt voor competitiviteit en economische groei. Onnodig te herhalen dat een industriebeleid niet altijd geïsoleerd tot stand kan komen. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat de FOD Economie de interactie tussen het industriebeleid en andere Europese beleidsdomeinen in zijn analyses van de sectoren integreert. Tot de belangrijkste interacties behoren ongetwijfeld de weerslag van het energiebeleid en van de liberalisering van de electriciteitsmarkt op de productiekosten van de bedrijven. De FOD Economie, die op Belgisch niveau met deze strategische bevoegdheden belast is, besteedt hieraan dan ook bijzondere aandacht. In de organisatie van de FOD is ervoor gezorgd dat de Algemene Directie Energie nauw bij het nieuwe sectorenbeleid betrokken wordt. Vanuit dezelfde optiek van interactie met de andere beleidsdomeinen stelt men te vaak een gebrek aan aandacht voor de KMO s vast. Nochtans nemen deze in talrijke communautaire beleidsdomeinen een centrale plaats in en vormen ze vandaag de dag de ruggengraat van het Europees economisch herstel. Vanuit het besef dat de KMO s concrete vorm geven aan de dynamiek van ondernemingszin en innovatie en dat de nieuwe ondernemersinitiatieven van vitaal belang zijn voor de competitiviteit van ons land en van de Europese Unie, stond ik erop dat de FOD Economie, die bevoegd is voor het Belgische KMO-beleid, bij de interne reorganisatie zijn eigenheid behield en controle bleef behouden over alle economische beleidsdomeinen. Voortaan oefent een specifieke Algemene Directie voor de KMO s deze bevoegdheid uit voor alle andere Algemene Directies van het departement. Hoewel in het kader van de economische en monetaire unie een groot aantal economische bevoegdheden op federaal niveau behouden bleven, droegen de opeenvolgende fasen van de staatshervorming ertoe bij dat de economische bevoegdheden met de gemeenschappen gedeeld werden. Sinds de Interministeriële Economische Commissie bij de FOD Economie werd opgericht, heeft zij geleidelijk de erkenning en het vertrouwen van alle betrokken federale en regionale economische partners gewonnen. In de toekomst zal de Commissie meer dan ooit bevestigd en versterkt worden in haar rol om op technisch vlak het onontbeerlijke overleg en de nodige samenhang tusen de verschillende economische beslissingsniveaus te waarborgen. 9

11 Voorwoord Tegen de achtergrond ten slotte van nieuwe internationale economische uitdagingen, een nieuwe Europese bewustwording van het belang van een nog verder doorgedreven economische integratie en zelfs het voorzichtig geopperde idee van een economische regering op Europees vlak, beschikt de FOD Economie met zijn voornemen om zich voortaan te concentreren op regulering, bevordering en controle van de goederen- en dienstenmarkt - binnen zijn zeven operationele Algemene Directies over de belangrijkste economische bevoegdheden om de politieke autoriteit bij een dergelijk project te steunen. Op federaal vlak vormt de FOD op economisch vlak een belangrijk verzamelpunt en een zeer nuttig administratief instrument voor de regering. De FOD Economie kiest dus resoluut voor een nieuwe start na de recente interne reorganisatie en de heroriëntering van taken, die ik in mijn managementplan sinds mijn aanstelling als voorzitter van het Directiecomité heb willen voorstellen. Dit operationele beleid kan niet doeltreffend zijn zonder de optimale coördinatie waarvoor alle Cellen van mijn Bureau moeten zorgen. Het is evenmin mogelijk zonder een optimale werking van de drie Stafdiensten waarop de hele FOD Economie berust (Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, en Information and Communication Technology ) en die voor dit gemeenschappelijke project nauw met elkaar samenwerken. Deze nieuwe start was slechts mogelijk met de instemming van de voogdijministers van de FOD Economie. Het is logisch dat de verschillende verplichtingen in verband met de wijziging van de federale legislatuur in 2003 de verschillende agenda s en de organisatie van de strategische raden die deze moesten goedkeuren enigszins in de war brachten. Ondertussen is het zover, zodat de FOD Economie in 2004 werkelijk met het reorganisatieproces van start kon gaan: implementatie van de nieuwe structuur, goedkeuring van de managementplannen van de directeurs-generaal,... Dit jaarverslag, waarin per Algemene Directie en Stafdienst de hoogtepunten en de courante werkzaamheden van het ministerie in 2003 opgenoemd worden, moet dan ook gezien worden als een verslag van de overgang van de oude aanpak naar het nieuwe beleid van de FOD Economie, dat ik in de loop van mijn mandaat zal volgen. Met één oog reeds op de toekomst gericht wens ik u dan ook veel leesgenot. Lambert VERJUS Voorzitter van het Directiecomité 10

12 Algemene Directie Energie E2

13 INHOUDSTAFEL PRIORITAIRE ACTIVITEITEN 1 GELEIDELIJKE VRIJMAKING VAN DE MARKTEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT ONTWIKKELING VAN HET TRANSMISSIENET VOOR ELEKTRICITEIT MEER SAMENWERKING TUSSEN HET FEDERALE NIVEAU EN DE GEWESTEN OP HET VLAK VAN ENERGIE DUURZAME ONTWIKKELING ENERGIEBALANSEN AARDOLIE WEBSITE...21 DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 1 DE ENERGIE IN BELGIE IN ENKELE SLEUTELCIJFERS GAS - ELEKTRICITEIT FAPETRO...31 E2

14 Algemene Directie Energie Deel I PRIORITAIRE ACTIVITEITEN E2

15 E2

16 Algemene Directie Energie 1 GELEIDELIJKE VRIJMAKING VAN DE MARKTEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT De liberalisatie van de Europese markten voor gas en elektriciteit vindt haar oorsprong in twee Europese richtlijnen van 19 december 1996 en 22 juni Beide richtlijnen zijn in ons land, in een eerste fase, omgezet door twee wetten van 29 april 1999, die vervolgens gewijzigd zijn op 16 juli Na die openstelling van de markten zijn op 26 juni 2003 twee nieuwe richtlijnen aangenomen die de richtlijnen van 1996 en 1998 hebben gewijzigd. Door die richtlijnen zijn de werkingsvoorwaarden van de markt en de openbare dienstverplichtingen verscherpt en werd een nauwkeurige planning opgesteld betreffende de openstelling van de markten voor alle afnemers met het oog op volledige vrijmaking van de energiemarkten in In 2004 zal de Algemene Directie Energie (E2) overgaan tot omzetting van de bepalingen met federale bevoegdheid van deze nieuwe richtlijnen door een wijziging van de wetten van 29 april 1999 en van de daarbij horende uitvoeringsbesluiten. In het licht van de liberalisatie die op Europees vlak werd ingezet, voert België een energiebeleid dat ernaar streeft de Belgische consument een echte vrije keuze van leverancier te bieden, hem uitgebreide openbare dienstverplichtingen te garanderen (minimumlevering, gewaarborgde kwaliteit, duidelijke facturen, ) en te zorgen voor een degelijke bevoorradingszekerheid. Hierbij moet rekening worden gehouden met de wet op de uitstap uit kernenergie van 31 januari 2003 die bepaalt dat kerncentrales na 40 dienstjaren moeten ophouden te produceren. Dat betekent dat de eerste centrales in 2015 zullen worden gesloten. Zo werd een indicatief plan inzake productiemiddelen uitgewerkt waarin de aanmoediging van nieuwe productiemiddelen - meer bepaald hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling - en ook een intensiever gebruik van de Stoom- en Gascentrales (STEG-centrales - gasturbines) centraal staan. Om de ontmanteling van kerninstallaties en het beheer van splijtstoffen te garanderen, werd een wet gestemd (wet van 11 april 2003) die de nucleaire producenten verplicht voldoende provisies samen te stellen. E2 heeft de uitvoeringsbesluiten van deze wet voorbereid. De Algemene Directie Energie zal verder de saneringsactiviteiten opvolgen die plaatsvinden in het raam van de momenteel gekende nucleaire passiva, namelijk het passief BP1 (ex-eurochemic), het passief BP2 [de voormalige Waste -afdeling van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)], het technisch passief van het SCK zelf (onderzoeksreactoren, laboratoria) en het technisch passief van het Instituut voor de Radio-Elementen (IRE). De financiering van deze passiva is gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot invoering van de federale bijdrage. Dit impliceert de vervanging van de bestaande overeenkomsten tussen de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen (NIRAS) en de Staat door nieuwe overeenkomsten. Dit was onder meer het geval voor het onderzoek en de ontwikkeling van de geologische berging, voor de tijdelijke opslag en de berging van radioactief afval en voor het beheer van de passiva BP1/BP2. Alle teksten zijn klaar of bijna klaar. Het onderzoek inzake kernfusie vindt plaats op Europees niveau. De Europese Unie (EU) en tal van andere internationale partners zijn bezig met de voorbereiding van een akkoord voor de constructie en de exploitatie van een nieuwe machine, International Thermonu- 15

17 Algemene Directie Energie clear Experimental Reactor (ITER) geheten. Die machine moet de wetenschappelijke haalbaarheid van de fusie bevestigen en tevens het grootste deel van de technologische haalbaarheid van deze energievorm aantonen. De EU zal de site van Cadarache voorstellen om ITER onder te brengen. Deze site zal in concurrentie treden met sites in Japan en Canada. De definitieve beslissing omtrent de site moet genomen worden voor het einde van De verschillende wettelijke instrumenten moeten klaar zijn begin 2004 om vervolgens te worden bekrachtigd. 2 ONTWIKKELING VAN HET TRANSMISSIENET VOOR ELEKTRICITEIT De recente stroomonderbrekingen in de zomer van 2003 op de elektriciteitsnetten van de Verenigde Staten, Scandinavië en Italië tonen aan dat het van uiterst groot belang is dat er maatregelen worden genomen om het net dusdanig uit te bouwen dat het simultaan evolueert met de openstelling van de markten. De vrijmaking van de energiemarkten van de verschillende lidstaten van de EU en hun geleidelijke integratie in een eenheidsmarkt oefent immers rechtstreeks invloed uit op de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de stabiliteit en de veiligheid van de transmissienetten voor elektriciteit te waarborgen. In dit opzicht behoeft de overgang van een nationale configuratie naar een Europese configuratie niet alleen een toename van de koppelingscapaciteiten tussen de landen onderling maar tevens een verdere interne uitbouw van de voorheen nationale netten om hen het hoofd te laten bieden aan de toegenomen stromen. In deze context gaat de Algemene Directie Energie op verschillende niveaus gelijktijdig te werk: - ten eerste wordt in het Europees milieu de klemtoon gelegd op de noodzaak om een coherente visie uit te werken voor de ontwikkeling van de netten, niet zozeer in de zin van 15 naast elkaar liggende netten (hetgeen niettemin de huidige situatie weerspiegelt) maar in het perspectief van een geïntegreerde aanpak. Op die manier moet het mogelijk zijn, ondanks de tijdsverschillen, een transmissie-infrastructuur uit te bouwen die de ontwikkeling van de markt op de voet volgt om ervoor te zorgen dat die markt optimaal functioneert. Dergelijke aanpak impliceert op termijn overigens de creatie van een Europese netbeheerder; - ten tweede wordt op intern vlak bijzondere aandacht besteed aan enerzijds het plan voor de ontwikkeling van het net, uitgewerkt door de transmissienetbeheerder (ELIA), voor de periode en anderzijds aan de voorzorgsmaatregelen die zijn uitgewerkt om de gevolgen van een eventueel defect zo veel mogelijk te beperken. Het technisch reglement dat op 19 december 2002 bij koninklijk besluit is goedgekeurd omvat regels waartoe met name de netbeheerder zich verbonden heeft om de veiligheid, de efficiëntie en de betrouwbaarheid van het net te handhaven. Dit reglement omvat tevens een plan inzake tijdelijke stroomafsluiting met een geleidelijke afkoppeling van welbepaalde categorieën verbruikers in geval van ernstig defect van het gehele net of een gedeelte ervan. De kwestie van investeringen in het transmissienet speelt een cruciale rol op het vlak van de mogelijke uitbouw ervan. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de 16

18 Algemene Directie Energie vrijmaking van de markt en in het bijzonder de ontkoppeling tussen productie en transmissie (dit laatste wordt een bron van zuivere winst terwijl het in de vertikaal geïntegreerde structuur ging over een aanvullend segment bij de verkoop- en productieactiviteiten) niet leidt tot een bevriezing van de investeringen bij gebrek aan economische stimuli. 3 MEER SAMENWERKING TUSSEN HET FEDERALE NIVEAU EN DE GEWESTEN OP HET VLAK VAN ENERGIE De leden van het Brusselse, het Vlaamse en het Waalse Gewest komen ten minste eenmaal per maand samen onder het voorzitterschap van de federale overheid in Energie Overleggroep Gewesten-Staat (ENOVER). Deze plenaire ENOVER-groep moet onder meer de activiteiten van de verschillende subgroepen van ENOVER goedkeuren. In de loop van het jaar 2003 zijn verschillende werkgroepen actief geweest. Het betreft: - de ENOVER-groep Bouw, die twee belangrijke dossiers behandelt: de omzetting van de richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 over de energieprestatie van gebouwen. Die richtlijn omvat tal van luiken waarin aan de gewestelijke overheden een ernstige inspanning wordt gevraagd om overleg te plegen: ontwikkeling van een methode om de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen te berekenen, energiecertificatie van nieuwe gebouwen, ; het begeleidingscomité van het project inzake de ontwikkeling van Procedue Energie Advies-software (PEA - Die procedure is uitgewerkt in het raam van het vorig project SAVE-BELAS). Doel is de ontwikkeling te stimuleren van diensten voor energie-audit van bestaande residentiële gebouwen. Dit vormt een essentiële stap in de aanloop naar de onwikkeling van de energiecertificatie van gebouwen die geëist wordt door de richtlijn 2002/91/EG. - de ENOVER-groep Statistiek streeft naar de verzoening van de federale energiebalans met de optelling van de gewestelijke balansen. Die werkzaamheden lopen stilaan ten einde. Zij zijn essentieel in het vooruitzicht van de uitwerking van balansen inzake de CO 2 -uitstoot die voorzien zijn in het raam van de Kyoto-verbintenissen en moeten het mogelijk maken te komen tot een lastenverdeling van de emissiereductie tussen de gewesten; - de ENOVER-groep Warmtekrachtkoppeling heeft de geharmoniseerde standpunten van België gedefinieerd over het ontwerp van richtlijn betreffende de aanmoediging van warmtekrachtkoppeling dat ter discussie ligt in de schoot van de Europese instanties; - de ENOVER-groep Hernieuwbare Energiebronnen (HEB) heeft zich gebogen over de omzetting van richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de aanmoediging van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op de interne markt voor elektriciteit. Na de uitwerking van een eerste verslag in 2002 over de bepaling van de doelstellingen, is in 2003 een verslag tot stand gekomen over de realisatie van deze doelstellingen: (reglementaire, financiële, research and development) ondersteuningsstelsels, culturele sensibiliseringsinstrumenten, administratieve procedures voor de ontwikkeling van productieeenheden, evolutie naar gelang van de verschillende technologieën, ; 17

19 Algemene Directie Energie - de ENOVER-groep Biofuel staat in voor de omzetting van de richtlijn die streeft naar een intensiever gebruik van biomotorbrandstoffen of andere hernieuwbare motorbrandstoffen in het vervoer. Naast sommige aspecten die uitsluitend onder de bevoegdheid van de gewestelijke overheden vallen (bij voorbeeld: productie of promotie van biomotorbrandstoffen), omvat deze richtlijn ook tal van aspecten die behoren tot de federale bevoegdheid (fiscale aspecten, bevoorradingsveiligheid, ). De ENOVER-groep maakt van dit overleg tevens gebruik om zoveel mogelijk te zorgen voor de coördinatie van activiteiten op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en ontplooiing inzake de grote energie-opties door voordeel te halen uit de deelname aan de werkgroepen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en door synergieën te creëren tussen de verschillende onderzoekscentra en bevoegde instanties. De hoofddoelstellingen van dit werk zijn de volgende: - bijdrage tot de ontplooiing van het economisch potentieel van de know-how die bestaat in de Belgische industrie; - grotere zichtbaarheid van de akkoorden; - door de internationale akkoorden het gebruik van de internationale instrumenten inzake de strijd tegen klimaatverandering optimaliseren. De federale en de gewestelijke energie-administraties debatteren eveneens over sommige dossiers binnen de Interministeriële Economische Commissie (IEC). Het kader van de IEC vergemakkelijkt bijvoorbeeld de besprekingen van de bevoegde Belgische overheden over het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad waarbij een kader wordt uitgebouwd voor de bepaling van de eisen inzake eco-concept die van toepassing zijn op energieverbruikende producten (ook het ontwerp van eco-designrichtlijn geheten). Dat voorstel past uitstekend in het kader van de promotie van duurzame ontwikkeling en streeft ernaar een kaderrichtlijn uit te werken waarbij de ecoconcept-eisen in aanmerking worden genomen ten einde: - het vrij verkeer van verbruiksgoederen in de EU te waarborgen; - de globale milieuvriendelijkheid van deze producten te verbeteren; - bij te dragen tot de energiebevoorradingszekerheid en de competitiviteit van de Europese economie aan te zwengelen; - de belangen van de industrie en de verbruikers te vrijwaren. 4 DUURZAME ONTWIKKELING 4.1 Impact van het energiebeleid Onder meer via de activiteiten van de eenheid duurzame ontwikkeling die in april 2001 is opgericht in de schoot van de Afdeling Energiebeleid, neemt de Algemene Directie Energie deelt aan de verwezenlijking van de acties Energie-Klimaat van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO). 18

20 Algemene Directie Energie Actie 405 van het FPDO die in 2001 van start ging en ernaar streeft een fiscale aftrek mogelijk te maken voor de investeringen inzake energiebesparing in woningen, is in 2003 voortgezet en oogst succes bij het publiek. Deze fiscale maatregel die valt onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën, is genomen op initiatief van de Algemene Directie Energie in samenwerking met de gewestelijke overheden en heeft zich begin 2003 geconcretiseerd in de publicatie van het koninklijk besluit ter zake. E2 heeft tal van conferenties over dit onderwerp georganiseerd en blijft nog steeds de talrijke vragen beantwoorden van de gewesten en van de particulieren. De inspanningen om de maatregel van fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen te reorganiseren, worden overigens voortgezet. Ter gelegenheid van Batibouw 2003 op de Heizel in maart 2003 heeft de eenheid duurzame ontwikkeling een informatiestand opgezet die gewijd was aan hernieuwbare energieën, klimaatveranderingen, het FPDO en natuurlijk de maatregel van fiscale aftrek. Meer algemeen - maar vooral in het stadium van de analyse - poogt E2 een prijzenbeleid toe te passen waarbij gestreefd wordt naar een rationeel gebruik van energie (CO2/energie-taks, BTW, energiefiscaliteit, sociale correcties) en bestudeert zij een prijzenbeleid dat de aankoop van schone energie minder duur maakt (taksen of bijdrage op de elektriciteit, gas en stookolie). Ten einde die diverse opdrachten voor te bereiden heeft de Algemene Directie Energie onder meer deelgenomen aan de lancering van het tweede Plan ter Ondersteuning van Duurzame Ontwikkeling (PODO II). In het kader daarvan geeft E2 advies en analyseert het de werkzaamheden van tal van onderzoeksteams; het neemt tevens deel aan het uitvoeringsakkoord over Demand Side Management en aan de werkgroep van het IEA over energie-efficiëntie. Hiertoe financiert E2 onderzoekswerkzaamheden met internationale draagwijdte. Concreet heeft E2 via een Europese aanbesteding een gedetailleerde internationale studie gerealiseerd over de pragmatische pistes om de vraag naar energie in België te doen dalen. In verband met die studie werd een nationaal seminarie georganiseerd (120 deelnemers). De resultaten ervan werden op grote schaal verspreid. 4.2 Veiligheid van installaties en producten De Afdeling Gas-Elektriciteit gaat verder met het toezicht op de installaties en producten die een medium zijn voor energiedragers. Die taak wordt onder meer volbracht via een bijna dagelijkse bijwerking van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van de technologieën, de normalisatie en de veranderingen in de praktijk. Met betrekking tot de gasinstallaties, is de wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de veiligheid van transportleidingen zo goed als voltooid. Dit geldt tevens voor de bijwerking van de Belgische norm die van toepassing is op de interne installaties voor aardgas en Liquefied Petroleum Gas (LPG). De Afdeling Gas-Elektriciteit gaat ook door met haar opdracht van toezicht op het vrij verkeer van energieproducten (elektrisch materieel, gastoestellen, ) in het raam van de commercialisering ervan. 19

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2011 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2010 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied:

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied: bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 21-01-1998 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C9 van 14/01/98 Advies van het Economisch en Sociaal Comité

Nadere informatie

Kernenergie in de Belgische energiemix

Kernenergie in de Belgische energiemix Kernenergie in de Belgische energiemix 1. Bevoorradingszekerheid De energie-afhankelijkheid van België is hoger dan het Europees gemiddelde. Zo bedroeg het percentage energie-afhankelijkheid van België

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 70 van 12 december 2003 over voorstellen tot aanpassing

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid De uitdagingen in het energiebeleid CD&V voorzitter Jo Vandeurzen CD&V-studiedag, Vlaams Parlement 29 april 2006 Als ik zeg dat onze moderne westerse samenleving

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...

DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere... INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (20.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 E ER 390 E V 847 CO SOM 188 CODEC 1585 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

Prijzenobservatorium: Historiek en werking

Prijzenobservatorium: Historiek en werking Prijzenobservatorium: Historiek en werking Seminarie FEVIA - BABM 17 september 2013 Peter Van Herreweghe Agenda 1. Prijzenobservatorium : Historiek en taken 2. Werking : Gegevens, aanpak, procedure, timing

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren,

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 24 februari 2011 WKK Electrabel EON - Degussa Mevrouw

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING. het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014. betreffende

ADVIES DIENST REGULERING. het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014. betreffende DIENST REGULERING ADVIES SR- 20040528-19 betreffende het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014 gegeven op vraag van de Staatssecretaris voor Energie 28 mei 2004 Dienst Regulering

Nadere informatie

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Opleiding voor energieverantwoordelijken in de dienstensector en collectieve huisvesting Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Baptiste Buxant, verantwoordelijke

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

Energietechnologieën

Energietechnologieën pagina 1/6 Wetenschappelijke Feiten Bron: over IEA (2008) Energietechnologieën Scenario s tot 2050 Samenvatting en details: GreenFacts Context - Het toenemende energiegebruik dat aan de huidige economische

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong

Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Niet-preferentiële certificaten van oorsprong Eerste zes maanden van 2015 De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Roemenië ligt geografisch gezien in het midden van Europa (het zuidoostelijk deel van Midden-Europa). Het land telt 21,5 miljoen inwoners en

Nadere informatie

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Compteurs évolués Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Michel Quicheron Seminarie BRUGEL 1 april 2009 01/04/2009 1 Samenvatting 1. De slimme meter (smart meter): definitie, wettelijke

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen Methodologie A. Bronnen 1. Statistische gegevens, afkomstig van Sibelga (www.sibelga.be), netwerkbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2. Statistische gegevens, afkomstig van Elia (www.elia.be),

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 17 MAART 2011 inzake de criteria aan te nemen voor de definitie van de begrippen

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie

VLAAMSE OVERHEID. Leefmilieu, Natuur en Energie VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2007/36477] 28 JUNI 2007. Ministerieel besluit betreffende het indienen van een verzoek tot goedkeuring van een CDM- of JI-projectactiviteit De Vlaamse

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Een stand van zaken van ICT in België in 2012

Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Een stand van zaken van ICT in België in 2012 Brussel, 20 november 2012 De FOD Economie geeft elk jaar een globale barometer van de informatie- en telecommunicatiemaatschappij uit. Dit persbericht geeft

Nadere informatie

Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 A D V I E S. over

Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 A D V I E S. over Doc. nr. E2:90---C36 Brussel, 30.3.1999 MH/AB/IG/LC A D V I E S over EEN VOORONTWERP VAN KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE DE ETIKETTERING VAN VOORVERPAKTE VOEDINGSMIDDELEN (bekrachtigd door de Hoge Raad

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling Sociale Zekerheid SCSZ/12/320 BERAADSLAGING NR 12/097 VAN 6 NOVEMBER 2012 INZAKE DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS DOOR HET RIJKSINSTITUUT

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 -------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.952 ------------------------------- Zitting van dinsdag 14 juli 2015 ------------------------------------------- Elektronische ecocheques Follow-up en monitoring Ontwerp van koninklijk

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 28 mei 2008 (04.06) (OR. en) 9935/08 SOC 316 COMPET 194 VERSLAG van: het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) aan: de Raad EPSCO Nr. vorig doc.: 9081/08

Nadere informatie

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010

Afrekeningsfactuur van 16/06/2010 Meneer Dries Van Duppen Violettastraat 2 2470 Retie Contactgegevens Voor alle vragen over uw factuur of uw verhuis: Essent Belgium NV Postbus 10010 2140 Antwerpen Tel: 078 15 79 79 Fax: 03 400 10 25 Contactformulier:

Nadere informatie

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE

PUBLIC RAAD VA DE EUROPESE U IE. Brussel, 9 juli 2004 (14.07) (OR. en) 11091/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/001 (COD) LIMITE Conseil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 9 juli 2004 (4.07) (OR. en) PUBLIC 09/04 Interinstitutioneel dossier: 2004/00 (COD) LIMITE JUSTCIV 99 COMPET 3 SOC 337 CODEC 874 OTA van: het voorzitterschap

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie

Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie I\'StJIIJTOfS mlrfhll-w'tabus [I PES (GNSEllS FIHAUX ~,m IPCF BIBF ~ IBR - IRE Tussen Protocol gesloten tussen de DAV en het Instituut betreffende het promoten van elektronische facturatie Enerzijds, de

Nadere informatie

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken

Mark Frequin. Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Mark Frequin Voormalig Directeur-Generaal Energie en Telecom Ministerie van Economische Zaken Energiebeleid: van context tot acties. Mark Frequin Rijks Universiteit Groningen Inhoud 1. Context 2. Richting

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 20 december 2006 (OR. en) 16647/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/194 (CNS) REGIO 70 FIN 673 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: VERORDENING VAN DE

Nadere informatie

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË

Standaard Eurobarometer 80. DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Standaard Eurobarometer 80 DE PUBLIEKE OPINIE IN DE EUROPESE UNIE Najaar 2013 NATIONAAL RAPPORT BELGIË Opiniepeiling besteld en gecoördineerd door de Europese Commissie, Directoraat-generaal Communicatie.

Nadere informatie

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS

DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS O6 DEELNAME AAN NATIONALE RADEN EN COMITÉS 6.1. Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap De Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap (NHRPH) onderzoekt dossiers die te maken hebben

Nadere informatie

STUDIE (F)110519-CDC-1047

STUDIE (F)110519-CDC-1047 Niet vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 -----------------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.917 ----------------------------- Zitting van dinsdag 25 november 2014 ----------------------------------------------------- Nationaal profiel voor veiligheid en gezondheid op het werk

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE N. 2012 2598 [C 2012/11343] 25 AUGUSTUS 2012. Wet houdende diverse bepalingen inzake energie

Nadere informatie

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD)

10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 8 juli 2003 (14.07) (OR. en) 10819/03 Interinstitutioneel dossier: 2001/0245 (COD) CODEC 891 JUR 273 ENV 362 MI 157 IND 96 ENER 204 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

technisch verslag CRB 2012-1603

technisch verslag CRB 2012-1603 technisch verslag CRB 2012-1603 CRB 2012-1603 DEF CM/V/CVC/SDh Technisch verslag van het secretariaat over de maximale beschikbare marges voor de loonkostenontwikkeling 21 december 2012 2 CRB 2012-1603

Nadere informatie

De eenmalige innovatiepremie

De eenmalige innovatiepremie De FOD Economie informeert U! De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De eenmalige innovatiepremie Een creatieve werknemer

Nadere informatie

A D V I E S. over de

A D V I E S. over de Doc. nr. E2:90---C20 Brussel, 13.11.1997 MH/AB/LC A D V I E S over de ONTWERPEN VAN MINISTERIELE BESLUITEN BETREFFENDE DE VERMELDING VAN HET ENERGIEVERBRUIK EN HET VERBRUIK VAN ANDERE HULPBRONNEN OP DE

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO

HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO HOGE RAAD VOOR DE ZELFSTANDIGEN EN DE KMO N EUROPA - ADR A2 Brussel, 26 mei 2011 MH/SL/AS A D V I E S over DE RAADPLEGING VAN DE EUROPESE COMMISSIE OVER HET GEBRUIK VAN ALTERNATIEVE GESCHILLENBESLECHTING

Nadere informatie

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden

Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Verdeling van de ministeriële bevoegdheden Eerste minister Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Fraudebestrijding, en de uniforme toepassing

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES

RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES RvV 466 RAAD VOOR HET VERBRUIK ADVIES Over een ontwerp van koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 2 maart 1992 betreffende de prijsaanduidingen van kappersdiensten. Brussel, 10

Nadere informatie

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, inzonderheid op artikel 213, Ontwerp voor een VERORDENING (EG) VAN DE RAAD betreffende de toerekening van de indirect gemeten diensten van financiële intermediairs (IGDFI) in het kader van het Europees systeem van nationale en regionale

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010.

ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010. ADVIES UITGEBRACHT DOOR DE ECONOMISCHE EN SOCIALE RAAD VOOR HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST TIJDENS ZIJN ZITTING VAN 16 DECEMBER 2010 inzake het ontwerp van besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke

Nadere informatie

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020

PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 PLAN VOOR ULTRASNEL INTERNET IN BELGIË 2015-2020 België speelt momenteel een voortrekkersrol in het uitrollen van nieuwe technologieën voor ultrasnel internet. De Belgische overheid moet er alles aan doen

Nadere informatie

Een jaar langer gebonden?

Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? Een jaar langer gebonden? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr. : 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020

Prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 Prospectieve studie betreffende de zekerheid van de aardgasbevoorrading tot 2020 Verklaring naar aanleiding van de beoordeling van de gevolgen voor het milieu (opgesteld in overeenstemming met artikel

Nadere informatie

De toekomst voorbereiden

De toekomst voorbereiden Het milieu beschermen. Afdrukken dit document alleen indien nodig De toekomst voorbereiden Partner in duurzaam vertrouwen SPIE is Europees leider wat betreft diensten in de domeinen van elektriciteit,

Nadere informatie

De Directie Verkiezingen

De Directie Verkiezingen G De Directie Verkiezingen G.1. Inleiding 54 2004 ACTIVITEITENRAPPORT De Directie Verkiezingen waakt over de uitvoering van de wetgeving en de reglementering betreffende de Europese, de nationale en de

Nadere informatie

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten»

Aanvraag om toegang tot de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en tot de applicatie «Ambulante en kermisactiviteiten» Formulier ingevuld terug te sturen naar de Beheersdienst van de Kruispuntbank van Ondernemingen, Koning Albert IIlaan 16, 1000 Brussel of helpdesk.kbo@economie.fgov.be Helpdesk Tel. : 02/277 64 00 E-mail

Nadere informatie

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007

Brussel, COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER ADVIES Nr 09 / 2007 van 21 maart 2007 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel.: +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacycommission.be Fax.: +32(0)2/213.85.65 http://www.privacycommission.be COMMISSIE VOOR

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading

Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading Algemene Directie Crisiscentrum 25.09.2014 Verstoring van de elektriciteitsbevoorrading Wettelijk kader Beheer van incidenten binnen de elektriciteitsmarkt = verantwoordelijkheid van de ministers voor

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

De erkenning als beroepsorganisatie

De erkenning als beroepsorganisatie De erkenning als beroepsorganisatie In deze brochure leggen we u uit wat het belang is van een erkenning als beroepsorganisatie en welke procedure u moet volgen om die erkenning te krijgen. Hieronder vindt

Nadere informatie

Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring

Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring Visie voor 2020 voor de Europese energieconsumenten Gezamenlijke verklaring 13 november 2012 Bijgewerkt in juni 2014 E nergie is van vitaal belang in ons leven. Teneinde ons welzijn te garanderen en ten

Nadere informatie