Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie"

Transcriptie

1 2004 Jaar verslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Jaarverslag 2003

3 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie De Meeûssquare, 23 B BRUSSEL Tel: 02/ Voor oproepen uit het buitenland: Tel: Verantwoordelijke uitgever Lambert Verjus Voorzitter van het Directiecomité FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de Meeûssquare, 23 B Brussel Wettelijk depot D/2004/2295/34 Gratis te verkrijgen in het Nederlands en het Frans bij de Informatiecel Tel: 02/ of 02/ Fax: 02/ Te consulteren op <http://mineco.fgov.be/ministry/index_nl.htm> De gegevens uit dit Jaarverslag mogen overgenomen worden mits de bron te vermelden Redactie afgesloten in juni

4 Inhoudstafel VOORWOORD...7 ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE...11 Prioritaire activiteiten Geleidelijke vrijmaking van de markten voor gas en elektriciteit Ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit Meer samenwerking tussen het federale niveau en de Gewesten op het vlak van energie Duurzame ontwikkeling Energiebalansen Aardolie Website...21 Dagelijkse activiteiten De energie in België in enkele sleutelcijfers Gas-Elektriciteit Fapetro...31 ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT...35 Prioritaire activiteiten E-commerce en spamming : 2003, een markant jaar Auteursrecht op de tweesprong De financiële sector Jongeren en handelspraktijken De modernisering van het mededingingsbeleid Het Tariferingsbureau Auto Collectieve schuldenregeling Het gemeenschapoctrooi...47 Dagelijkse activiteiten Opdrachten en structurele taken Economische mededinging en prijzen De bescherming van de consument ontwikkelen om het vertrouwen te doen toenemen Andere werzaamheden ten voordele van de economie Beurzen en tentoonstellingen...72

5 ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCH POTENTIEEL...73 Prioritaire activiteiten De ministerconferentie van de WHO De uitvoering van de Kimberleyprocess-certificering Het Airbusprogramma A De oorsprong van de goederen: administratieve vereenvoudiging De etikettering van de levensmiddelen De buitenlandse investeringen De Diensten van Algemeen Belang De chemicaliën...83 Dagelijkse activiteiten Coördinatie Informatie Internationale participaties Sectoraal beleid en markttoegang...94 ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID...97 Prioritaire activiteiten De erkende ondernemingsloketten Wijziging van de wet- en regelgeving op de ondernemersvaardigheden Ambulante handel Beroepskaart voor vreemdelingen Het Groenboek over het ondernemerschap in Europa De uitvoering van het Europees handvest voor kleine bedrijven Dagelijkse activiteiten Economische vergunningen Handelsberoepen en ambachten (ondernemingsloketten) Intellectuele beroepen Planologie van de handel Analyses en studies Externe betrekkingen Informatie en documentatie KMO-documentatiecentrum ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Prioritaire activiteiten De consument De burger De onderneming Dagelijkse activiteiten Accreditatieniveau Kwaliteit en / of conformiteit van de producten Voorverpakte waren...132

6 ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING Prioritaire activiteiten Nieuwe uitdagingen en opdrachten voor de Algemene Directie Controle en Bemiddeling Stimulering van de markttransparantie Strijd tegen het consumentbedrog Internetbewaking en diensten van de informatiemaatschappij Versterking van de internationale administratieve samenwerking inzake consumentenbescherming Dagelijkse activiteiten Onderzoeken door de Algemne Directie Controle en Bemiddeling in Onderzoeksresultaten op het vlak van de wetgevingen inzake consumentenbescherming Verplichtingen van de ondernemingen Specifieke onderzoeken Controles uitgaven Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en marktordening: sectie A Nijverheidscompensaties Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Administratieve minnelijke schikkingen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE Prioritaire activiteiten Basisopdracht Kruispuntbank Ondernemingen Hergroepering diensten Andere aandachtspunten Dagelijkse activiteiten De Kruispuntbank Ondernemingen Consumptieprijzen: de polsslag van het economisch gebeuren Beurzen en tentoonstellingen: de FOD Economie een gezicht geven Bibliotheek Queteletfonds De publicaties: vaste waarden Opvolging van de informatiemaatschappij Elektronische informatie Van telefonisch onthaal naar contactcentrum Economische analyses Statistiek STAFDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Prioritaire activiteiten De aanwerving van personeel binnen de FOD Economie Het BPR-programma De ontwikkelcircels Kennismanagement Dagelijkse activiteiten Personeelssterkte Bewegingen Bevorderingen Verdeling van de personeelssterkte per directie en / of diensten...193

7 STAFDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE Prioritaire activiteiten Nieuwe begrotingsstructuur Begrotingsdiscipline Dagelijkse activiteiten Logistieke ondersteuning Aankopen Gebouwen Drukwerk Archieven Milieu Realisaties van het budget 2003 van de FOD STAFDIENST ICT Prioritaire activiteiten Opdracht van ICT Beschrijving van de ICT-organisatie De informatica-infrastructuur Veiligheid De Kruispuntbank Ondernemingen De ontwikkeling van informaticaprojecten Dagelijkse activiteiten Budget Informatica-infrastructuur Ondersteuning van de diensten ICT-personeel op 31 december BIJLAGEN Selectie van wetten en besluiten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie verschenen in het Belgisch Staatsblad in Afkortingenlijst Contactpunten...265

8 Voorwoord Voorwoord De economische en sociale vooruitgang en de constante verbetering van de levens- en werkomstandigheden behoren terecht tot de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Om deze doelstellingen te bereiken en om haar eigen integratie te consolideren heeft de Europese Unie ervoor gezorgd dat zij permanent over instrumenten voor een samenhangend economisch beleid beschikt. De EU heeft sinds haar oprichting reeds een lange weg afgelegd. De verwezenlijking van de interne markt en de invoering van de monetaire unie in de jaren 80 en 90 vormen ongetwijfeld zowel institutionele als politieke en economische successen. Door het systematisch uit de weg ruimen van de belemmeringen tussen de nationale economieën vond een gestructureerd en weloverwogen proces plaats dat onmiskenbaar heeft bijgedragen tot het stimuleren van het Europees economisch potentieel. Op Belgisch vlak werkt de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie actief mee aan het uitbouwen en controleren van de Europese verwezenlijkingen. De FOD bestrijkt een hele reeks gebieden die bepalend zijn voor de economische bedrijvigheid, zoals: mededinging, normalisatie, sectorenbeleid, liberalisering van de elektriciteitsmarkt, informatiemaatschappij, boekhoudrecht, bescherming van de consument. Via de FOD Economie kan ons land, naast zijn Europese partners en in nauw overleg met de sociaal-economische partijen, aan een zo samenhangend en evenwichtig mogelijk normatief economisch kader werken en dit goedkeuren, omzetten en controleren. Het proces van economische integratie wordt uiteraard gekenmerkt door een constante evolutie. De internationale context verstoort of stimuleert de verdere uitbouw van de Europese Unie telkens weer een beetje meer. Terwijl de globalisering van onze economie en de liberalisering van de internationale handel de openstelling van de markten en de veranderingen in de sectoren versnellen, heeft de mondiale economie anderzijds vaak te kampen met diverse geopolitieke onzekerheden die de economische vooruitzichten op korte en middellange termijn overschaduwen of beïnvloeden. Tot slot wordt door de economische opkomst van een aantal wereldmachten het traditionele handelsevenwicht verstoord. Of deze ontwikkelingen nu als bedreigingen, als kansen of als stimulansen gezien moeten worden, ze zijn realiteit en er moet rekening mee gehouden worden. Ik wens dat de FOD Economie zijn bijdrage aan dit debat levert. Om te beginnen nemen de talrijke deskundigen van de FOD op internationaal vlak actief deel aan alle technische besprekingen met economische inslag (EU, OESO, WTO, NAVO,...). Zij kunnen helpen om de draagwijdte en de gevolgen van deze vraagstukken beter in te schatten. Daarnaast heb ik er bewust voor gekozen de bevoegdheden van de FOD Economie op het gebied van economische prospectie nog te versterken, om onze Regering beter te kunnen ondersteunen bij het anticiperen op deze ontwikkelingen. De FOD Economie beschikt momenteel over een belangrijke troef door naast de gegevens van het eigen netwerk van deskundigen ook te kunnen steunen op de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, de officiële instantie in België voor statistiek en de belangrijkste autoriteit voor de Europese instanties. 7

9 Voorwoord Voor elke staat en elke economische regio die zijn plaats op wereldniveau wil behouden, blijft de groei van het Bruto Binnenlands Product, of men het nu wil of niet, een bepalende factor die aangeeft of hij in staat is de doelstelling van vooruitgang en meer welvaart voor de bevolking waar te maken. Tegen die achtergrond vormen de economische realiteit, de werkloosheid, de verschillen in productiviteit en de uitdagingen van een op kennis gebaseerde maatschappij systematisch het politieke en maatschappelijke debat. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de aandacht voor de competitiviteit van onze economie hier een centrale plaats inneemt. Echter moet men vaststellen dat het economisch rapport van de Europese Unie ook enkele zwakke punten bevat. Na de bemoedigende oprichting van de gemeenschappelijke markt, de geslaagde invoering van de euro en de historische uitbreiding tot een economische eenheid met meer dan 450 miljoen inwoners, zou de Europese Unie op het vlak van wereldwijde competitiviteit nog beter kunnen presteren. Zij mag niet op haar lauweren gaan rusten. Zij heeft de plicht voor een nog verdergaande integratie van haar economie te kiezen, die de enige realistische bron van groei en bijkomende banen vormt. De Europese Unie bevindt zich vandaag eens te meer op een beslissend kruispunt van de weg naar vervollediging. Er moeten nog verdere inspanningen geleverd worden om de bestaande economische regelgeving te vervolmaken, om de gemeenschappelijke markt op een aantal gebieden, zoals de diensten, op billijke wijze te verbeteren en de digitale economie, de ondernemingszin en de innovatie te stimuleren. De strategie van Lissabon die in 2000 werd afgekondigd, moet de EU dit op methodische en efficiënte wijze helpen bereiken. Met duurzame ontwikkeling en wereldwijde competitiviteit als dubbele doelstelling streeft deze nieuwe dynamiek, die een doorgedreven integratie van de Europese economie in alle sectoren inhoudt, de ambitie na om van de Europese Unie tegen 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken. België wil in dit beleid een volwaardige rol spelen. Terecht, want terwijl de economische conjuncturen grotendeels een Europese en internationale zaak zijn en aan de invloed van de nationale besluitvormers ontsnappen, blijven de lidstaten zelf bevoegd voor het scheppen van gunstige sociaal-economische omstandigheden die tot bijkomende banen leiden. In het kader van de nieuwe reorganisatie heb ik besloten het beleid van de FOD Economie op een zo efficiënt mogelijke begeleiding van de goederen- en dienstenmarkt te richten. Drie Algemene Directies van de FOD zijn nauw betrokken bij het aspect regelgeving: de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid en de Algemene Directie Controle en Bemiddeling. Het is een van mijn doelstellingen hun synergieën en complementariteiten te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat de FOD daardoor op Belgisch niveau actief zal kunnen deelnemen aan de nieuwe dynamiek. Zij zal sterker naar voren treden als een bevoorrechte administratieve partner van de regering door te zorgen voor billijkheid en solidariteit tussen de betrokken partijen (grote en kleine ondernemingen, middenstand en consumenten) en door tegelijk het concurrentievermogen van onze ondernemingen te helpen vergroten. Het is daarbij van het grootste belang de ontwikkeling in de industrie, die overigens per sector een andere reglementering kent, op de voet te volgen. Ook ik ben van oordeel 8

10 Voorwoord dat een krachtig industriebeleid een goed evenwicht en de nodige samenhang moet bereiken tussen aangepaste horizontale regelingen voor de ondernemingen enerzijds en meer gerichte maatregelen per sector om het tempo van de veranderingen te volgen en de concurrentiekracht te stimuleren anderzijds. Een zorgvuldige en evenwichtige organisatie van de markten en een streng toezicht daarop zijn ondenkbaar wanneer de maatregelen die gevolgen hebben voor de ondernemingen niet vooraf met de industrie en de andere betrokkenen besproken en geëvalueerd worden. Om deze aanpak te bevorderen heb ik de organisatie en de strategie van de Algemene Directie die bij de FOD bevoegd is voor het economisch potentieel fundamenteel willen aanpassen, zodat zij in staat is om steeds een duidelijke beschrijving te geven van de economische situatie en de competitiviteit van de belangrijkse sectoren (landbouw, voedingsnijverheid, industrie, diensten, telecom, ). Door het efficiënt verwerken van de statistische indicatoren en het beschikbaar stellen van balansen die de economische gezondheid van deze sleutelsectoren weergeven, kan de FOD Economie het werk van de Mededingingsautoriteiten beter ondersteunen en onze beleidsmakers helpen om de specifieke initiatieven te nemen die vereist worden door een concurrentiële en open markt, welke de belangrijkste motor vormt voor competitiviteit en economische groei. Onnodig te herhalen dat een industriebeleid niet altijd geïsoleerd tot stand kan komen. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat de FOD Economie de interactie tussen het industriebeleid en andere Europese beleidsdomeinen in zijn analyses van de sectoren integreert. Tot de belangrijkste interacties behoren ongetwijfeld de weerslag van het energiebeleid en van de liberalisering van de electriciteitsmarkt op de productiekosten van de bedrijven. De FOD Economie, die op Belgisch niveau met deze strategische bevoegdheden belast is, besteedt hieraan dan ook bijzondere aandacht. In de organisatie van de FOD is ervoor gezorgd dat de Algemene Directie Energie nauw bij het nieuwe sectorenbeleid betrokken wordt. Vanuit dezelfde optiek van interactie met de andere beleidsdomeinen stelt men te vaak een gebrek aan aandacht voor de KMO s vast. Nochtans nemen deze in talrijke communautaire beleidsdomeinen een centrale plaats in en vormen ze vandaag de dag de ruggengraat van het Europees economisch herstel. Vanuit het besef dat de KMO s concrete vorm geven aan de dynamiek van ondernemingszin en innovatie en dat de nieuwe ondernemersinitiatieven van vitaal belang zijn voor de competitiviteit van ons land en van de Europese Unie, stond ik erop dat de FOD Economie, die bevoegd is voor het Belgische KMO-beleid, bij de interne reorganisatie zijn eigenheid behield en controle bleef behouden over alle economische beleidsdomeinen. Voortaan oefent een specifieke Algemene Directie voor de KMO s deze bevoegdheid uit voor alle andere Algemene Directies van het departement. Hoewel in het kader van de economische en monetaire unie een groot aantal economische bevoegdheden op federaal niveau behouden bleven, droegen de opeenvolgende fasen van de staatshervorming ertoe bij dat de economische bevoegdheden met de gemeenschappen gedeeld werden. Sinds de Interministeriële Economische Commissie bij de FOD Economie werd opgericht, heeft zij geleidelijk de erkenning en het vertrouwen van alle betrokken federale en regionale economische partners gewonnen. In de toekomst zal de Commissie meer dan ooit bevestigd en versterkt worden in haar rol om op technisch vlak het onontbeerlijke overleg en de nodige samenhang tusen de verschillende economische beslissingsniveaus te waarborgen. 9

11 Voorwoord Tegen de achtergrond ten slotte van nieuwe internationale economische uitdagingen, een nieuwe Europese bewustwording van het belang van een nog verder doorgedreven economische integratie en zelfs het voorzichtig geopperde idee van een economische regering op Europees vlak, beschikt de FOD Economie met zijn voornemen om zich voortaan te concentreren op regulering, bevordering en controle van de goederen- en dienstenmarkt - binnen zijn zeven operationele Algemene Directies over de belangrijkste economische bevoegdheden om de politieke autoriteit bij een dergelijk project te steunen. Op federaal vlak vormt de FOD op economisch vlak een belangrijk verzamelpunt en een zeer nuttig administratief instrument voor de regering. De FOD Economie kiest dus resoluut voor een nieuwe start na de recente interne reorganisatie en de heroriëntering van taken, die ik in mijn managementplan sinds mijn aanstelling als voorzitter van het Directiecomité heb willen voorstellen. Dit operationele beleid kan niet doeltreffend zijn zonder de optimale coördinatie waarvoor alle Cellen van mijn Bureau moeten zorgen. Het is evenmin mogelijk zonder een optimale werking van de drie Stafdiensten waarop de hele FOD Economie berust (Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, en Information and Communication Technology ) en die voor dit gemeenschappelijke project nauw met elkaar samenwerken. Deze nieuwe start was slechts mogelijk met de instemming van de voogdijministers van de FOD Economie. Het is logisch dat de verschillende verplichtingen in verband met de wijziging van de federale legislatuur in 2003 de verschillende agenda s en de organisatie van de strategische raden die deze moesten goedkeuren enigszins in de war brachten. Ondertussen is het zover, zodat de FOD Economie in 2004 werkelijk met het reorganisatieproces van start kon gaan: implementatie van de nieuwe structuur, goedkeuring van de managementplannen van de directeurs-generaal,... Dit jaarverslag, waarin per Algemene Directie en Stafdienst de hoogtepunten en de courante werkzaamheden van het ministerie in 2003 opgenoemd worden, moet dan ook gezien worden als een verslag van de overgang van de oude aanpak naar het nieuwe beleid van de FOD Economie, dat ik in de loop van mijn mandaat zal volgen. Met één oog reeds op de toekomst gericht wens ik u dan ook veel leesgenot. Lambert VERJUS Voorzitter van het Directiecomité 10

12 Algemene Directie Energie E2

13 INHOUDSTAFEL PRIORITAIRE ACTIVITEITEN 1 GELEIDELIJKE VRIJMAKING VAN DE MARKTEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT ONTWIKKELING VAN HET TRANSMISSIENET VOOR ELEKTRICITEIT MEER SAMENWERKING TUSSEN HET FEDERALE NIVEAU EN DE GEWESTEN OP HET VLAK VAN ENERGIE DUURZAME ONTWIKKELING ENERGIEBALANSEN AARDOLIE WEBSITE...21 DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 1 DE ENERGIE IN BELGIE IN ENKELE SLEUTELCIJFERS GAS - ELEKTRICITEIT FAPETRO...31 E2

14 Algemene Directie Energie Deel I PRIORITAIRE ACTIVITEITEN E2

15 E2

16 Algemene Directie Energie 1 GELEIDELIJKE VRIJMAKING VAN DE MARKTEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT De liberalisatie van de Europese markten voor gas en elektriciteit vindt haar oorsprong in twee Europese richtlijnen van 19 december 1996 en 22 juni Beide richtlijnen zijn in ons land, in een eerste fase, omgezet door twee wetten van 29 april 1999, die vervolgens gewijzigd zijn op 16 juli Na die openstelling van de markten zijn op 26 juni 2003 twee nieuwe richtlijnen aangenomen die de richtlijnen van 1996 en 1998 hebben gewijzigd. Door die richtlijnen zijn de werkingsvoorwaarden van de markt en de openbare dienstverplichtingen verscherpt en werd een nauwkeurige planning opgesteld betreffende de openstelling van de markten voor alle afnemers met het oog op volledige vrijmaking van de energiemarkten in In 2004 zal de Algemene Directie Energie (E2) overgaan tot omzetting van de bepalingen met federale bevoegdheid van deze nieuwe richtlijnen door een wijziging van de wetten van 29 april 1999 en van de daarbij horende uitvoeringsbesluiten. In het licht van de liberalisatie die op Europees vlak werd ingezet, voert België een energiebeleid dat ernaar streeft de Belgische consument een echte vrije keuze van leverancier te bieden, hem uitgebreide openbare dienstverplichtingen te garanderen (minimumlevering, gewaarborgde kwaliteit, duidelijke facturen, ) en te zorgen voor een degelijke bevoorradingszekerheid. Hierbij moet rekening worden gehouden met de wet op de uitstap uit kernenergie van 31 januari 2003 die bepaalt dat kerncentrales na 40 dienstjaren moeten ophouden te produceren. Dat betekent dat de eerste centrales in 2015 zullen worden gesloten. Zo werd een indicatief plan inzake productiemiddelen uitgewerkt waarin de aanmoediging van nieuwe productiemiddelen - meer bepaald hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling - en ook een intensiever gebruik van de Stoom- en Gascentrales (STEG-centrales - gasturbines) centraal staan. Om de ontmanteling van kerninstallaties en het beheer van splijtstoffen te garanderen, werd een wet gestemd (wet van 11 april 2003) die de nucleaire producenten verplicht voldoende provisies samen te stellen. E2 heeft de uitvoeringsbesluiten van deze wet voorbereid. De Algemene Directie Energie zal verder de saneringsactiviteiten opvolgen die plaatsvinden in het raam van de momenteel gekende nucleaire passiva, namelijk het passief BP1 (ex-eurochemic), het passief BP2 [de voormalige Waste -afdeling van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)], het technisch passief van het SCK zelf (onderzoeksreactoren, laboratoria) en het technisch passief van het Instituut voor de Radio-Elementen (IRE). De financiering van deze passiva is gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot invoering van de federale bijdrage. Dit impliceert de vervanging van de bestaande overeenkomsten tussen de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen (NIRAS) en de Staat door nieuwe overeenkomsten. Dit was onder meer het geval voor het onderzoek en de ontwikkeling van de geologische berging, voor de tijdelijke opslag en de berging van radioactief afval en voor het beheer van de passiva BP1/BP2. Alle teksten zijn klaar of bijna klaar. Het onderzoek inzake kernfusie vindt plaats op Europees niveau. De Europese Unie (EU) en tal van andere internationale partners zijn bezig met de voorbereiding van een akkoord voor de constructie en de exploitatie van een nieuwe machine, International Thermonu- 15

17 Algemene Directie Energie clear Experimental Reactor (ITER) geheten. Die machine moet de wetenschappelijke haalbaarheid van de fusie bevestigen en tevens het grootste deel van de technologische haalbaarheid van deze energievorm aantonen. De EU zal de site van Cadarache voorstellen om ITER onder te brengen. Deze site zal in concurrentie treden met sites in Japan en Canada. De definitieve beslissing omtrent de site moet genomen worden voor het einde van De verschillende wettelijke instrumenten moeten klaar zijn begin 2004 om vervolgens te worden bekrachtigd. 2 ONTWIKKELING VAN HET TRANSMISSIENET VOOR ELEKTRICITEIT De recente stroomonderbrekingen in de zomer van 2003 op de elektriciteitsnetten van de Verenigde Staten, Scandinavië en Italië tonen aan dat het van uiterst groot belang is dat er maatregelen worden genomen om het net dusdanig uit te bouwen dat het simultaan evolueert met de openstelling van de markten. De vrijmaking van de energiemarkten van de verschillende lidstaten van de EU en hun geleidelijke integratie in een eenheidsmarkt oefent immers rechtstreeks invloed uit op de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de stabiliteit en de veiligheid van de transmissienetten voor elektriciteit te waarborgen. In dit opzicht behoeft de overgang van een nationale configuratie naar een Europese configuratie niet alleen een toename van de koppelingscapaciteiten tussen de landen onderling maar tevens een verdere interne uitbouw van de voorheen nationale netten om hen het hoofd te laten bieden aan de toegenomen stromen. In deze context gaat de Algemene Directie Energie op verschillende niveaus gelijktijdig te werk: - ten eerste wordt in het Europees milieu de klemtoon gelegd op de noodzaak om een coherente visie uit te werken voor de ontwikkeling van de netten, niet zozeer in de zin van 15 naast elkaar liggende netten (hetgeen niettemin de huidige situatie weerspiegelt) maar in het perspectief van een geïntegreerde aanpak. Op die manier moet het mogelijk zijn, ondanks de tijdsverschillen, een transmissie-infrastructuur uit te bouwen die de ontwikkeling van de markt op de voet volgt om ervoor te zorgen dat die markt optimaal functioneert. Dergelijke aanpak impliceert op termijn overigens de creatie van een Europese netbeheerder; - ten tweede wordt op intern vlak bijzondere aandacht besteed aan enerzijds het plan voor de ontwikkeling van het net, uitgewerkt door de transmissienetbeheerder (ELIA), voor de periode en anderzijds aan de voorzorgsmaatregelen die zijn uitgewerkt om de gevolgen van een eventueel defect zo veel mogelijk te beperken. Het technisch reglement dat op 19 december 2002 bij koninklijk besluit is goedgekeurd omvat regels waartoe met name de netbeheerder zich verbonden heeft om de veiligheid, de efficiëntie en de betrouwbaarheid van het net te handhaven. Dit reglement omvat tevens een plan inzake tijdelijke stroomafsluiting met een geleidelijke afkoppeling van welbepaalde categorieën verbruikers in geval van ernstig defect van het gehele net of een gedeelte ervan. De kwestie van investeringen in het transmissienet speelt een cruciale rol op het vlak van de mogelijke uitbouw ervan. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de 16

18 Algemene Directie Energie vrijmaking van de markt en in het bijzonder de ontkoppeling tussen productie en transmissie (dit laatste wordt een bron van zuivere winst terwijl het in de vertikaal geïntegreerde structuur ging over een aanvullend segment bij de verkoop- en productieactiviteiten) niet leidt tot een bevriezing van de investeringen bij gebrek aan economische stimuli. 3 MEER SAMENWERKING TUSSEN HET FEDERALE NIVEAU EN DE GEWESTEN OP HET VLAK VAN ENERGIE De leden van het Brusselse, het Vlaamse en het Waalse Gewest komen ten minste eenmaal per maand samen onder het voorzitterschap van de federale overheid in Energie Overleggroep Gewesten-Staat (ENOVER). Deze plenaire ENOVER-groep moet onder meer de activiteiten van de verschillende subgroepen van ENOVER goedkeuren. In de loop van het jaar 2003 zijn verschillende werkgroepen actief geweest. Het betreft: - de ENOVER-groep Bouw, die twee belangrijke dossiers behandelt: de omzetting van de richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 over de energieprestatie van gebouwen. Die richtlijn omvat tal van luiken waarin aan de gewestelijke overheden een ernstige inspanning wordt gevraagd om overleg te plegen: ontwikkeling van een methode om de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen te berekenen, energiecertificatie van nieuwe gebouwen, ; het begeleidingscomité van het project inzake de ontwikkeling van Procedue Energie Advies-software (PEA - Die procedure is uitgewerkt in het raam van het vorig project SAVE-BELAS). Doel is de ontwikkeling te stimuleren van diensten voor energie-audit van bestaande residentiële gebouwen. Dit vormt een essentiële stap in de aanloop naar de onwikkeling van de energiecertificatie van gebouwen die geëist wordt door de richtlijn 2002/91/EG. - de ENOVER-groep Statistiek streeft naar de verzoening van de federale energiebalans met de optelling van de gewestelijke balansen. Die werkzaamheden lopen stilaan ten einde. Zij zijn essentieel in het vooruitzicht van de uitwerking van balansen inzake de CO 2 -uitstoot die voorzien zijn in het raam van de Kyoto-verbintenissen en moeten het mogelijk maken te komen tot een lastenverdeling van de emissiereductie tussen de gewesten; - de ENOVER-groep Warmtekrachtkoppeling heeft de geharmoniseerde standpunten van België gedefinieerd over het ontwerp van richtlijn betreffende de aanmoediging van warmtekrachtkoppeling dat ter discussie ligt in de schoot van de Europese instanties; - de ENOVER-groep Hernieuwbare Energiebronnen (HEB) heeft zich gebogen over de omzetting van richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de aanmoediging van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op de interne markt voor elektriciteit. Na de uitwerking van een eerste verslag in 2002 over de bepaling van de doelstellingen, is in 2003 een verslag tot stand gekomen over de realisatie van deze doelstellingen: (reglementaire, financiële, research and development) ondersteuningsstelsels, culturele sensibiliseringsinstrumenten, administratieve procedures voor de ontwikkeling van productieeenheden, evolutie naar gelang van de verschillende technologieën, ; 17

19 Algemene Directie Energie - de ENOVER-groep Biofuel staat in voor de omzetting van de richtlijn die streeft naar een intensiever gebruik van biomotorbrandstoffen of andere hernieuwbare motorbrandstoffen in het vervoer. Naast sommige aspecten die uitsluitend onder de bevoegdheid van de gewestelijke overheden vallen (bij voorbeeld: productie of promotie van biomotorbrandstoffen), omvat deze richtlijn ook tal van aspecten die behoren tot de federale bevoegdheid (fiscale aspecten, bevoorradingsveiligheid, ). De ENOVER-groep maakt van dit overleg tevens gebruik om zoveel mogelijk te zorgen voor de coördinatie van activiteiten op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en ontplooiing inzake de grote energie-opties door voordeel te halen uit de deelname aan de werkgroepen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en door synergieën te creëren tussen de verschillende onderzoekscentra en bevoegde instanties. De hoofddoelstellingen van dit werk zijn de volgende: - bijdrage tot de ontplooiing van het economisch potentieel van de know-how die bestaat in de Belgische industrie; - grotere zichtbaarheid van de akkoorden; - door de internationale akkoorden het gebruik van de internationale instrumenten inzake de strijd tegen klimaatverandering optimaliseren. De federale en de gewestelijke energie-administraties debatteren eveneens over sommige dossiers binnen de Interministeriële Economische Commissie (IEC). Het kader van de IEC vergemakkelijkt bijvoorbeeld de besprekingen van de bevoegde Belgische overheden over het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad waarbij een kader wordt uitgebouwd voor de bepaling van de eisen inzake eco-concept die van toepassing zijn op energieverbruikende producten (ook het ontwerp van eco-designrichtlijn geheten). Dat voorstel past uitstekend in het kader van de promotie van duurzame ontwikkeling en streeft ernaar een kaderrichtlijn uit te werken waarbij de ecoconcept-eisen in aanmerking worden genomen ten einde: - het vrij verkeer van verbruiksgoederen in de EU te waarborgen; - de globale milieuvriendelijkheid van deze producten te verbeteren; - bij te dragen tot de energiebevoorradingszekerheid en de competitiviteit van de Europese economie aan te zwengelen; - de belangen van de industrie en de verbruikers te vrijwaren. 4 DUURZAME ONTWIKKELING 4.1 Impact van het energiebeleid Onder meer via de activiteiten van de eenheid duurzame ontwikkeling die in april 2001 is opgericht in de schoot van de Afdeling Energiebeleid, neemt de Algemene Directie Energie deelt aan de verwezenlijking van de acties Energie-Klimaat van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO). 18

20 Algemene Directie Energie Actie 405 van het FPDO die in 2001 van start ging en ernaar streeft een fiscale aftrek mogelijk te maken voor de investeringen inzake energiebesparing in woningen, is in 2003 voortgezet en oogst succes bij het publiek. Deze fiscale maatregel die valt onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën, is genomen op initiatief van de Algemene Directie Energie in samenwerking met de gewestelijke overheden en heeft zich begin 2003 geconcretiseerd in de publicatie van het koninklijk besluit ter zake. E2 heeft tal van conferenties over dit onderwerp georganiseerd en blijft nog steeds de talrijke vragen beantwoorden van de gewesten en van de particulieren. De inspanningen om de maatregel van fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen te reorganiseren, worden overigens voortgezet. Ter gelegenheid van Batibouw 2003 op de Heizel in maart 2003 heeft de eenheid duurzame ontwikkeling een informatiestand opgezet die gewijd was aan hernieuwbare energieën, klimaatveranderingen, het FPDO en natuurlijk de maatregel van fiscale aftrek. Meer algemeen - maar vooral in het stadium van de analyse - poogt E2 een prijzenbeleid toe te passen waarbij gestreefd wordt naar een rationeel gebruik van energie (CO2/energie-taks, BTW, energiefiscaliteit, sociale correcties) en bestudeert zij een prijzenbeleid dat de aankoop van schone energie minder duur maakt (taksen of bijdrage op de elektriciteit, gas en stookolie). Ten einde die diverse opdrachten voor te bereiden heeft de Algemene Directie Energie onder meer deelgenomen aan de lancering van het tweede Plan ter Ondersteuning van Duurzame Ontwikkeling (PODO II). In het kader daarvan geeft E2 advies en analyseert het de werkzaamheden van tal van onderzoeksteams; het neemt tevens deel aan het uitvoeringsakkoord over Demand Side Management en aan de werkgroep van het IEA over energie-efficiëntie. Hiertoe financiert E2 onderzoekswerkzaamheden met internationale draagwijdte. Concreet heeft E2 via een Europese aanbesteding een gedetailleerde internationale studie gerealiseerd over de pragmatische pistes om de vraag naar energie in België te doen dalen. In verband met die studie werd een nationaal seminarie georganiseerd (120 deelnemers). De resultaten ervan werden op grote schaal verspreid. 4.2 Veiligheid van installaties en producten De Afdeling Gas-Elektriciteit gaat verder met het toezicht op de installaties en producten die een medium zijn voor energiedragers. Die taak wordt onder meer volbracht via een bijna dagelijkse bijwerking van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van de technologieën, de normalisatie en de veranderingen in de praktijk. Met betrekking tot de gasinstallaties, is de wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de veiligheid van transportleidingen zo goed als voltooid. Dit geldt tevens voor de bijwerking van de Belgische norm die van toepassing is op de interne installaties voor aardgas en Liquefied Petroleum Gas (LPG). De Afdeling Gas-Elektriciteit gaat ook door met haar opdracht van toezicht op het vrij verkeer van energieproducten (elektrisch materieel, gastoestellen, ) in het raam van de commercialisering ervan. 19

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie

Overzicht 2012. De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie Overzicht 2012 De FOD Economie en het concurrentievermogen van onze economie 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

ACTIVITEITENVERSLAG 2006

ACTIVITEITENVERSLAG 2006 ACTIVITEITENVERSLAG 2006 REGULERINGSBELEID ACTIVITEITENVERSLAG 2006 Reguleringsbeleid 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Regulering en Organisatie van

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief.

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument COM(2008) 781 definitief. RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (21.11) (OR. fr) 15944/08 E ER 400 E V 851 RELEX 930 ATO 110 POLGE 122 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal

Nadere informatie

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010

PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN. Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren. Energie. Versie september 2010 Energie PLAGE HANDLEIDING BESTEMD VOOR DE ENERGIEVERANTWOORDELIJKEN Een geslaagd beleid voor efficiënt energiebeheer creëren Versie september 2010 Meer info : http://www.leefmilieubrussel.be > professionelen

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

Energievooruitzichten voor België tegen 2030

Energievooruitzichten voor België tegen 2030 Energievooruitzichten voor België tegen 2030 Dominique Gusbin Bruno Hoornaert Januari 2004 Federaal Planbureau Het Federaal Planbureau (FPB) is een instelling van openbaar nut. Het FPB voert beleidsrelevant

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 13 maart 2006 (13.03) (OR. en) 7070/06 ENER 79 ENV 157 DEVGEN 63 RELEX 131 TRANS 59 ELARG 19 RECH 59 POLGEN 28 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur,

Nadere informatie

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan

Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN. Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Mededeling van de Commissie ENERGIE VOOR DE TOEKOMST: DUURZAME ENERGIEBRONNEN Witboek voor een communautaire strategie en een actieplan INHOUDSOPGAVE 1 Situatieschets

Nadere informatie

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering

2009 België. Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering 2009 België VIJFDE TIOLE MEDEDELING over Klimaatverandering Onder het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake Klimaatverandering Inhoud 1. Samenvatting Nationale omstandigheden m.b.t. de emissies en

Nadere informatie

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007)

Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) Nationaal Plan ter bestrijding van verzuring en troposferische ozon (2004-2007) 1 DEEL II: ACTIEPLAN VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 12 DEEL III: ACTIEPLAN VAN HET WAALSE GEWEST 1. Toestand in het

Nadere informatie

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN

HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN Belgian Progress Report HERVORMING VAN PRODUCTEN-, DIENSTEN- EN KAPITAALMARKTEN BELGISCH VERSLAG VOOR DE EUROPESE UNIE NOVEMBER 2000 Belgian Progress Report 1 Belgian Progress Report 2 Op de Cardiff-vergadering

Nadere informatie

Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply

Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2010-11 Investeringen in strategische aardgasinfrastructuur: Het verschil tussen gereguleerde en merchant investeringen en de security of supply

Nadere informatie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie

ENERGIE. Verslag over de staat van het leefmilieu in Brussel 2006 : Energie ENERGIE 1. Inleiding...2 2. Balans van het eindverbruik van energie...3 2.1. Het gewestelijk eindverbruik...4 3. Acties gericht op een vermindering van het gewestelijk energieverbruik...9 3.1. Reglementaire

Nadere informatie

Nationaal Hervormingsprogramma. 25 april 2014

Nationaal Hervormingsprogramma. 25 april 2014 Nationaal Hervormingsprogramma 2014 25 april 2014 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Macro-economisch scenario... 6 3. Landenspecifieke aanbevelingen... 7 3.1. Kosten vergrijzing en financiële houdbaarheid (Aanbeveling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2006 DEEL 1 : DE EVOLUTIE VAN DE AARDGASMARKT 7 1. De Europese aardgasmarkt 9 1.1. De verslagen van de Europese Commissie 9 1.2.

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S NL NL NL EUROPESE COMMISSIE Brussel, 10.11.2010 COM(2010) 639 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG(BRUGEL-RAPPORT-20120921-09) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 140/16 NL Publicatieblad van de Europese Unie 5.6.2009 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/28/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 23 april 2009 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare

Nadere informatie

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office)

Bestuursovereenkomst 2012-2015. Belspo. Federaal Wetenschapsbeleid. (Belgian Science Policy Office) Bestuursovereenkomst 2012-2015 Federaal Wetenschapsbeleid Belspo (Belgian Science Policy Office) Ref.: CAB_1_N 7 juni 2012 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN 1 A. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 B. OPDRACHT... 13 C. ORGANIGRAM

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst)

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. betreffende het gunnen van overheidsopdrachten. (Voor de EER relevante tekst) EUROPESE COMMISSIE Brussel, 20.12.2011 COM(2011) 896 definitief 2011/0438 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende het gunnen van overheidsopdrachten (Voor de

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2014 Inhoudstafel 2 CREG Jaarverslag 2014 1. Voorwoord...5

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005

VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 2005 VERSLAG OVER DE WERKZAAMHEDEN 1 F.O.D. ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE Rechtstreeks op internet: www.mineco.fgov.be Verantwoordelijke uitgever: Wettelijk depot:

Nadere informatie

Sibelga. Jaarverslag

Sibelga. Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Sibelga Jaarverslag Benaming en vorm Sibelga Intercommunale vereniging in de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, beheerst door de wet van 22 december

Nadere informatie

Ministerie van Financiën de Regeringscommissaris Naar een nieuwe fiscale cultuur Vereenvoudiging van de fiscale procedures en de strijd tegen de grote fiscale fraude Actieplan van de Regeringscommissaris

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.12.2011 COM(2011) 885 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET EUROPEES ECONOMISCH EN SOCIAAL COMITÉ EN HET COMITÉ VAN DE REGIO'S Stappenplan

Nadere informatie