Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie"

Transcriptie

1 2004 Jaar verslag 2003 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Jaarverslag 2003

3 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie De Meeûssquare, 23 B BRUSSEL Tel: 02/ Voor oproepen uit het buitenland: Tel: Verantwoordelijke uitgever Lambert Verjus Voorzitter van het Directiecomité FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie de Meeûssquare, 23 B Brussel Wettelijk depot D/2004/2295/34 Gratis te verkrijgen in het Nederlands en het Frans bij de Informatiecel Tel: 02/ of 02/ Fax: 02/ Te consulteren op <http://mineco.fgov.be/ministry/index_nl.htm> De gegevens uit dit Jaarverslag mogen overgenomen worden mits de bron te vermelden Redactie afgesloten in juni

4 Inhoudstafel VOORWOORD...7 ALGEMENE DIRECTIE ENERGIE...11 Prioritaire activiteiten Geleidelijke vrijmaking van de markten voor gas en elektriciteit Ontwikkeling van het transmissienet voor elektriciteit Meer samenwerking tussen het federale niveau en de Gewesten op het vlak van energie Duurzame ontwikkeling Energiebalansen Aardolie Website...21 Dagelijkse activiteiten De energie in België in enkele sleutelcijfers Gas-Elektriciteit Fapetro...31 ALGEMENE DIRECTIE REGULERING EN ORGANISATIE VAN DE MARKT...35 Prioritaire activiteiten E-commerce en spamming : 2003, een markant jaar Auteursrecht op de tweesprong De financiële sector Jongeren en handelspraktijken De modernisering van het mededingingsbeleid Het Tariferingsbureau Auto Collectieve schuldenregeling Het gemeenschapoctrooi...47 Dagelijkse activiteiten Opdrachten en structurele taken Economische mededinging en prijzen De bescherming van de consument ontwikkelen om het vertrouwen te doen toenemen Andere werzaamheden ten voordele van de economie Beurzen en tentoonstellingen...72

5 ALGEMENE DIRECTIE ECONOMISCH POTENTIEEL...73 Prioritaire activiteiten De ministerconferentie van de WHO De uitvoering van de Kimberleyprocess-certificering Het Airbusprogramma A De oorsprong van de goederen: administratieve vereenvoudiging De etikettering van de levensmiddelen De buitenlandse investeringen De Diensten van Algemeen Belang De chemicaliën...83 Dagelijkse activiteiten Coördinatie Informatie Internationale participaties Sectoraal beleid en markttoegang...94 ALGEMENE DIRECTIE KMO-BELEID...97 Prioritaire activiteiten De erkende ondernemingsloketten Wijziging van de wet- en regelgeving op de ondernemersvaardigheden Ambulante handel Beroepskaart voor vreemdelingen Het Groenboek over het ondernemerschap in Europa De uitvoering van het Europees handvest voor kleine bedrijven Dagelijkse activiteiten Economische vergunningen Handelsberoepen en ambachten (ondernemingsloketten) Intellectuele beroepen Planologie van de handel Analyses en studies Externe betrekkingen Informatie en documentatie KMO-documentatiecentrum ALGEMENE DIRECTIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Prioritaire activiteiten De consument De burger De onderneming Dagelijkse activiteiten Accreditatieniveau Kwaliteit en / of conformiteit van de producten Voorverpakte waren...132

6 ALGEMENE DIRECTIE CONTROLE EN BEMIDDELING Prioritaire activiteiten Nieuwe uitdagingen en opdrachten voor de Algemene Directie Controle en Bemiddeling Stimulering van de markttransparantie Strijd tegen het consumentbedrog Internetbewaking en diensten van de informatiemaatschappij Versterking van de internationale administratieve samenwerking inzake consumentenbescherming Dagelijkse activiteiten Onderzoeken door de Algemne Directie Controle en Bemiddeling in Onderzoeksresultaten op het vlak van de wetgevingen inzake consumentenbescherming Verplichtingen van de ondernemingen Specifieke onderzoeken Controles uitgaven Europees Orientatie- en Garantiefonds voor de Landbouw en marktordening: sectie A Nijverheidscompensaties Controledienst van de beheersvennootschappen van het auteursrecht en de naburige rechten Administratieve minnelijke schikkingen ALGEMENE DIRECTIE STATISTIEK EN ECONOMISCHE INFORMATIE Prioritaire activiteiten Basisopdracht Kruispuntbank Ondernemingen Hergroepering diensten Andere aandachtspunten Dagelijkse activiteiten De Kruispuntbank Ondernemingen Consumptieprijzen: de polsslag van het economisch gebeuren Beurzen en tentoonstellingen: de FOD Economie een gezicht geven Bibliotheek Queteletfonds De publicaties: vaste waarden Opvolging van de informatiemaatschappij Elektronische informatie Van telefonisch onthaal naar contactcentrum Economische analyses Statistiek STAFDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Prioritaire activiteiten De aanwerving van personeel binnen de FOD Economie Het BPR-programma De ontwikkelcircels Kennismanagement Dagelijkse activiteiten Personeelssterkte Bewegingen Bevorderingen Verdeling van de personeelssterkte per directie en / of diensten...193

7 STAFDIENST BUDGET EN BEHEERSCONTROLE Prioritaire activiteiten Nieuwe begrotingsstructuur Begrotingsdiscipline Dagelijkse activiteiten Logistieke ondersteuning Aankopen Gebouwen Drukwerk Archieven Milieu Realisaties van het budget 2003 van de FOD STAFDIENST ICT Prioritaire activiteiten Opdracht van ICT Beschrijving van de ICT-organisatie De informatica-infrastructuur Veiligheid De Kruispuntbank Ondernemingen De ontwikkeling van informaticaprojecten Dagelijkse activiteiten Budget Informatica-infrastructuur Ondersteuning van de diensten ICT-personeel op 31 december BIJLAGEN Selectie van wetten en besluiten van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie verschenen in het Belgisch Staatsblad in Afkortingenlijst Contactpunten...265

8 Voorwoord Voorwoord De economische en sociale vooruitgang en de constante verbetering van de levens- en werkomstandigheden behoren terecht tot de belangrijkste doelstellingen van de Europese Unie. Om deze doelstellingen te bereiken en om haar eigen integratie te consolideren heeft de Europese Unie ervoor gezorgd dat zij permanent over instrumenten voor een samenhangend economisch beleid beschikt. De EU heeft sinds haar oprichting reeds een lange weg afgelegd. De verwezenlijking van de interne markt en de invoering van de monetaire unie in de jaren 80 en 90 vormen ongetwijfeld zowel institutionele als politieke en economische successen. Door het systematisch uit de weg ruimen van de belemmeringen tussen de nationale economieën vond een gestructureerd en weloverwogen proces plaats dat onmiskenbaar heeft bijgedragen tot het stimuleren van het Europees economisch potentieel. Op Belgisch vlak werkt de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie actief mee aan het uitbouwen en controleren van de Europese verwezenlijkingen. De FOD bestrijkt een hele reeks gebieden die bepalend zijn voor de economische bedrijvigheid, zoals: mededinging, normalisatie, sectorenbeleid, liberalisering van de elektriciteitsmarkt, informatiemaatschappij, boekhoudrecht, bescherming van de consument. Via de FOD Economie kan ons land, naast zijn Europese partners en in nauw overleg met de sociaal-economische partijen, aan een zo samenhangend en evenwichtig mogelijk normatief economisch kader werken en dit goedkeuren, omzetten en controleren. Het proces van economische integratie wordt uiteraard gekenmerkt door een constante evolutie. De internationale context verstoort of stimuleert de verdere uitbouw van de Europese Unie telkens weer een beetje meer. Terwijl de globalisering van onze economie en de liberalisering van de internationale handel de openstelling van de markten en de veranderingen in de sectoren versnellen, heeft de mondiale economie anderzijds vaak te kampen met diverse geopolitieke onzekerheden die de economische vooruitzichten op korte en middellange termijn overschaduwen of beïnvloeden. Tot slot wordt door de economische opkomst van een aantal wereldmachten het traditionele handelsevenwicht verstoord. Of deze ontwikkelingen nu als bedreigingen, als kansen of als stimulansen gezien moeten worden, ze zijn realiteit en er moet rekening mee gehouden worden. Ik wens dat de FOD Economie zijn bijdrage aan dit debat levert. Om te beginnen nemen de talrijke deskundigen van de FOD op internationaal vlak actief deel aan alle technische besprekingen met economische inslag (EU, OESO, WTO, NAVO,...). Zij kunnen helpen om de draagwijdte en de gevolgen van deze vraagstukken beter in te schatten. Daarnaast heb ik er bewust voor gekozen de bevoegdheden van de FOD Economie op het gebied van economische prospectie nog te versterken, om onze Regering beter te kunnen ondersteunen bij het anticiperen op deze ontwikkelingen. De FOD Economie beschikt momenteel over een belangrijke troef door naast de gegevens van het eigen netwerk van deskundigen ook te kunnen steunen op de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, de officiële instantie in België voor statistiek en de belangrijkste autoriteit voor de Europese instanties. 7

9 Voorwoord Voor elke staat en elke economische regio die zijn plaats op wereldniveau wil behouden, blijft de groei van het Bruto Binnenlands Product, of men het nu wil of niet, een bepalende factor die aangeeft of hij in staat is de doelstelling van vooruitgang en meer welvaart voor de bevolking waar te maken. Tegen die achtergrond vormen de economische realiteit, de werkloosheid, de verschillen in productiviteit en de uitdagingen van een op kennis gebaseerde maatschappij systematisch het politieke en maatschappelijke debat. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de aandacht voor de competitiviteit van onze economie hier een centrale plaats inneemt. Echter moet men vaststellen dat het economisch rapport van de Europese Unie ook enkele zwakke punten bevat. Na de bemoedigende oprichting van de gemeenschappelijke markt, de geslaagde invoering van de euro en de historische uitbreiding tot een economische eenheid met meer dan 450 miljoen inwoners, zou de Europese Unie op het vlak van wereldwijde competitiviteit nog beter kunnen presteren. Zij mag niet op haar lauweren gaan rusten. Zij heeft de plicht voor een nog verdergaande integratie van haar economie te kiezen, die de enige realistische bron van groei en bijkomende banen vormt. De Europese Unie bevindt zich vandaag eens te meer op een beslissend kruispunt van de weg naar vervollediging. Er moeten nog verdere inspanningen geleverd worden om de bestaande economische regelgeving te vervolmaken, om de gemeenschappelijke markt op een aantal gebieden, zoals de diensten, op billijke wijze te verbeteren en de digitale economie, de ondernemingszin en de innovatie te stimuleren. De strategie van Lissabon die in 2000 werd afgekondigd, moet de EU dit op methodische en efficiënte wijze helpen bereiken. Met duurzame ontwikkeling en wereldwijde competitiviteit als dubbele doelstelling streeft deze nieuwe dynamiek, die een doorgedreven integratie van de Europese economie in alle sectoren inhoudt, de ambitie na om van de Europese Unie tegen 2010 de meest competitieve en dynamische kenniseconomie ter wereld te maken. België wil in dit beleid een volwaardige rol spelen. Terecht, want terwijl de economische conjuncturen grotendeels een Europese en internationale zaak zijn en aan de invloed van de nationale besluitvormers ontsnappen, blijven de lidstaten zelf bevoegd voor het scheppen van gunstige sociaal-economische omstandigheden die tot bijkomende banen leiden. In het kader van de nieuwe reorganisatie heb ik besloten het beleid van de FOD Economie op een zo efficiënt mogelijke begeleiding van de goederen- en dienstenmarkt te richten. Drie Algemene Directies van de FOD zijn nauw betrokken bij het aspect regelgeving: de Algemene Directie Regulering en Organisatie van de Markt, de Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid en de Algemene Directie Controle en Bemiddeling. Het is een van mijn doelstellingen hun synergieën en complementariteiten te versterken. Ik ben ervan overtuigd dat de FOD daardoor op Belgisch niveau actief zal kunnen deelnemen aan de nieuwe dynamiek. Zij zal sterker naar voren treden als een bevoorrechte administratieve partner van de regering door te zorgen voor billijkheid en solidariteit tussen de betrokken partijen (grote en kleine ondernemingen, middenstand en consumenten) en door tegelijk het concurrentievermogen van onze ondernemingen te helpen vergroten. Het is daarbij van het grootste belang de ontwikkeling in de industrie, die overigens per sector een andere reglementering kent, op de voet te volgen. Ook ik ben van oordeel 8

10 Voorwoord dat een krachtig industriebeleid een goed evenwicht en de nodige samenhang moet bereiken tussen aangepaste horizontale regelingen voor de ondernemingen enerzijds en meer gerichte maatregelen per sector om het tempo van de veranderingen te volgen en de concurrentiekracht te stimuleren anderzijds. Een zorgvuldige en evenwichtige organisatie van de markten en een streng toezicht daarop zijn ondenkbaar wanneer de maatregelen die gevolgen hebben voor de ondernemingen niet vooraf met de industrie en de andere betrokkenen besproken en geëvalueerd worden. Om deze aanpak te bevorderen heb ik de organisatie en de strategie van de Algemene Directie die bij de FOD bevoegd is voor het economisch potentieel fundamenteel willen aanpassen, zodat zij in staat is om steeds een duidelijke beschrijving te geven van de economische situatie en de competitiviteit van de belangrijkse sectoren (landbouw, voedingsnijverheid, industrie, diensten, telecom, ). Door het efficiënt verwerken van de statistische indicatoren en het beschikbaar stellen van balansen die de economische gezondheid van deze sleutelsectoren weergeven, kan de FOD Economie het werk van de Mededingingsautoriteiten beter ondersteunen en onze beleidsmakers helpen om de specifieke initiatieven te nemen die vereist worden door een concurrentiële en open markt, welke de belangrijkste motor vormt voor competitiviteit en economische groei. Onnodig te herhalen dat een industriebeleid niet altijd geïsoleerd tot stand kan komen. Daarom heb ik ervoor gezorgd dat de FOD Economie de interactie tussen het industriebeleid en andere Europese beleidsdomeinen in zijn analyses van de sectoren integreert. Tot de belangrijkste interacties behoren ongetwijfeld de weerslag van het energiebeleid en van de liberalisering van de electriciteitsmarkt op de productiekosten van de bedrijven. De FOD Economie, die op Belgisch niveau met deze strategische bevoegdheden belast is, besteedt hieraan dan ook bijzondere aandacht. In de organisatie van de FOD is ervoor gezorgd dat de Algemene Directie Energie nauw bij het nieuwe sectorenbeleid betrokken wordt. Vanuit dezelfde optiek van interactie met de andere beleidsdomeinen stelt men te vaak een gebrek aan aandacht voor de KMO s vast. Nochtans nemen deze in talrijke communautaire beleidsdomeinen een centrale plaats in en vormen ze vandaag de dag de ruggengraat van het Europees economisch herstel. Vanuit het besef dat de KMO s concrete vorm geven aan de dynamiek van ondernemingszin en innovatie en dat de nieuwe ondernemersinitiatieven van vitaal belang zijn voor de competitiviteit van ons land en van de Europese Unie, stond ik erop dat de FOD Economie, die bevoegd is voor het Belgische KMO-beleid, bij de interne reorganisatie zijn eigenheid behield en controle bleef behouden over alle economische beleidsdomeinen. Voortaan oefent een specifieke Algemene Directie voor de KMO s deze bevoegdheid uit voor alle andere Algemene Directies van het departement. Hoewel in het kader van de economische en monetaire unie een groot aantal economische bevoegdheden op federaal niveau behouden bleven, droegen de opeenvolgende fasen van de staatshervorming ertoe bij dat de economische bevoegdheden met de gemeenschappen gedeeld werden. Sinds de Interministeriële Economische Commissie bij de FOD Economie werd opgericht, heeft zij geleidelijk de erkenning en het vertrouwen van alle betrokken federale en regionale economische partners gewonnen. In de toekomst zal de Commissie meer dan ooit bevestigd en versterkt worden in haar rol om op technisch vlak het onontbeerlijke overleg en de nodige samenhang tusen de verschillende economische beslissingsniveaus te waarborgen. 9

11 Voorwoord Tegen de achtergrond ten slotte van nieuwe internationale economische uitdagingen, een nieuwe Europese bewustwording van het belang van een nog verder doorgedreven economische integratie en zelfs het voorzichtig geopperde idee van een economische regering op Europees vlak, beschikt de FOD Economie met zijn voornemen om zich voortaan te concentreren op regulering, bevordering en controle van de goederen- en dienstenmarkt - binnen zijn zeven operationele Algemene Directies over de belangrijkste economische bevoegdheden om de politieke autoriteit bij een dergelijk project te steunen. Op federaal vlak vormt de FOD op economisch vlak een belangrijk verzamelpunt en een zeer nuttig administratief instrument voor de regering. De FOD Economie kiest dus resoluut voor een nieuwe start na de recente interne reorganisatie en de heroriëntering van taken, die ik in mijn managementplan sinds mijn aanstelling als voorzitter van het Directiecomité heb willen voorstellen. Dit operationele beleid kan niet doeltreffend zijn zonder de optimale coördinatie waarvoor alle Cellen van mijn Bureau moeten zorgen. Het is evenmin mogelijk zonder een optimale werking van de drie Stafdiensten waarop de hele FOD Economie berust (Personeel en Organisatie, Budget en Beheerscontrole, en Information and Communication Technology ) en die voor dit gemeenschappelijke project nauw met elkaar samenwerken. Deze nieuwe start was slechts mogelijk met de instemming van de voogdijministers van de FOD Economie. Het is logisch dat de verschillende verplichtingen in verband met de wijziging van de federale legislatuur in 2003 de verschillende agenda s en de organisatie van de strategische raden die deze moesten goedkeuren enigszins in de war brachten. Ondertussen is het zover, zodat de FOD Economie in 2004 werkelijk met het reorganisatieproces van start kon gaan: implementatie van de nieuwe structuur, goedkeuring van de managementplannen van de directeurs-generaal,... Dit jaarverslag, waarin per Algemene Directie en Stafdienst de hoogtepunten en de courante werkzaamheden van het ministerie in 2003 opgenoemd worden, moet dan ook gezien worden als een verslag van de overgang van de oude aanpak naar het nieuwe beleid van de FOD Economie, dat ik in de loop van mijn mandaat zal volgen. Met één oog reeds op de toekomst gericht wens ik u dan ook veel leesgenot. Lambert VERJUS Voorzitter van het Directiecomité 10

12 Algemene Directie Energie E2

13 INHOUDSTAFEL PRIORITAIRE ACTIVITEITEN 1 GELEIDELIJKE VRIJMAKING VAN DE MARKTEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT ONTWIKKELING VAN HET TRANSMISSIENET VOOR ELEKTRICITEIT MEER SAMENWERKING TUSSEN HET FEDERALE NIVEAU EN DE GEWESTEN OP HET VLAK VAN ENERGIE DUURZAME ONTWIKKELING ENERGIEBALANSEN AARDOLIE WEBSITE...21 DAGELIJKSE ACTIVITEITEN 1 DE ENERGIE IN BELGIE IN ENKELE SLEUTELCIJFERS GAS - ELEKTRICITEIT FAPETRO...31 E2

14 Algemene Directie Energie Deel I PRIORITAIRE ACTIVITEITEN E2

15 E2

16 Algemene Directie Energie 1 GELEIDELIJKE VRIJMAKING VAN DE MARKTEN VOOR GAS EN ELEKTRICITEIT De liberalisatie van de Europese markten voor gas en elektriciteit vindt haar oorsprong in twee Europese richtlijnen van 19 december 1996 en 22 juni Beide richtlijnen zijn in ons land, in een eerste fase, omgezet door twee wetten van 29 april 1999, die vervolgens gewijzigd zijn op 16 juli Na die openstelling van de markten zijn op 26 juni 2003 twee nieuwe richtlijnen aangenomen die de richtlijnen van 1996 en 1998 hebben gewijzigd. Door die richtlijnen zijn de werkingsvoorwaarden van de markt en de openbare dienstverplichtingen verscherpt en werd een nauwkeurige planning opgesteld betreffende de openstelling van de markten voor alle afnemers met het oog op volledige vrijmaking van de energiemarkten in In 2004 zal de Algemene Directie Energie (E2) overgaan tot omzetting van de bepalingen met federale bevoegdheid van deze nieuwe richtlijnen door een wijziging van de wetten van 29 april 1999 en van de daarbij horende uitvoeringsbesluiten. In het licht van de liberalisatie die op Europees vlak werd ingezet, voert België een energiebeleid dat ernaar streeft de Belgische consument een echte vrije keuze van leverancier te bieden, hem uitgebreide openbare dienstverplichtingen te garanderen (minimumlevering, gewaarborgde kwaliteit, duidelijke facturen, ) en te zorgen voor een degelijke bevoorradingszekerheid. Hierbij moet rekening worden gehouden met de wet op de uitstap uit kernenergie van 31 januari 2003 die bepaalt dat kerncentrales na 40 dienstjaren moeten ophouden te produceren. Dat betekent dat de eerste centrales in 2015 zullen worden gesloten. Zo werd een indicatief plan inzake productiemiddelen uitgewerkt waarin de aanmoediging van nieuwe productiemiddelen - meer bepaald hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling - en ook een intensiever gebruik van de Stoom- en Gascentrales (STEG-centrales - gasturbines) centraal staan. Om de ontmanteling van kerninstallaties en het beheer van splijtstoffen te garanderen, werd een wet gestemd (wet van 11 april 2003) die de nucleaire producenten verplicht voldoende provisies samen te stellen. E2 heeft de uitvoeringsbesluiten van deze wet voorbereid. De Algemene Directie Energie zal verder de saneringsactiviteiten opvolgen die plaatsvinden in het raam van de momenteel gekende nucleaire passiva, namelijk het passief BP1 (ex-eurochemic), het passief BP2 [de voormalige Waste -afdeling van het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK)], het technisch passief van het SCK zelf (onderzoeksreactoren, laboratoria) en het technisch passief van het Instituut voor de Radio-Elementen (IRE). De financiering van deze passiva is gewijzigd door het koninklijk besluit van 24 maart 2003 tot invoering van de federale bijdrage. Dit impliceert de vervanging van de bestaande overeenkomsten tussen de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Splijtstoffen (NIRAS) en de Staat door nieuwe overeenkomsten. Dit was onder meer het geval voor het onderzoek en de ontwikkeling van de geologische berging, voor de tijdelijke opslag en de berging van radioactief afval en voor het beheer van de passiva BP1/BP2. Alle teksten zijn klaar of bijna klaar. Het onderzoek inzake kernfusie vindt plaats op Europees niveau. De Europese Unie (EU) en tal van andere internationale partners zijn bezig met de voorbereiding van een akkoord voor de constructie en de exploitatie van een nieuwe machine, International Thermonu- 15

17 Algemene Directie Energie clear Experimental Reactor (ITER) geheten. Die machine moet de wetenschappelijke haalbaarheid van de fusie bevestigen en tevens het grootste deel van de technologische haalbaarheid van deze energievorm aantonen. De EU zal de site van Cadarache voorstellen om ITER onder te brengen. Deze site zal in concurrentie treden met sites in Japan en Canada. De definitieve beslissing omtrent de site moet genomen worden voor het einde van De verschillende wettelijke instrumenten moeten klaar zijn begin 2004 om vervolgens te worden bekrachtigd. 2 ONTWIKKELING VAN HET TRANSMISSIENET VOOR ELEKTRICITEIT De recente stroomonderbrekingen in de zomer van 2003 op de elektriciteitsnetten van de Verenigde Staten, Scandinavië en Italië tonen aan dat het van uiterst groot belang is dat er maatregelen worden genomen om het net dusdanig uit te bouwen dat het simultaan evolueert met de openstelling van de markten. De vrijmaking van de energiemarkten van de verschillende lidstaten van de EU en hun geleidelijke integratie in een eenheidsmarkt oefent immers rechtstreeks invloed uit op de voorwaarden waaraan moet worden voldaan om de stabiliteit en de veiligheid van de transmissienetten voor elektriciteit te waarborgen. In dit opzicht behoeft de overgang van een nationale configuratie naar een Europese configuratie niet alleen een toename van de koppelingscapaciteiten tussen de landen onderling maar tevens een verdere interne uitbouw van de voorheen nationale netten om hen het hoofd te laten bieden aan de toegenomen stromen. In deze context gaat de Algemene Directie Energie op verschillende niveaus gelijktijdig te werk: - ten eerste wordt in het Europees milieu de klemtoon gelegd op de noodzaak om een coherente visie uit te werken voor de ontwikkeling van de netten, niet zozeer in de zin van 15 naast elkaar liggende netten (hetgeen niettemin de huidige situatie weerspiegelt) maar in het perspectief van een geïntegreerde aanpak. Op die manier moet het mogelijk zijn, ondanks de tijdsverschillen, een transmissie-infrastructuur uit te bouwen die de ontwikkeling van de markt op de voet volgt om ervoor te zorgen dat die markt optimaal functioneert. Dergelijke aanpak impliceert op termijn overigens de creatie van een Europese netbeheerder; - ten tweede wordt op intern vlak bijzondere aandacht besteed aan enerzijds het plan voor de ontwikkeling van het net, uitgewerkt door de transmissienetbeheerder (ELIA), voor de periode en anderzijds aan de voorzorgsmaatregelen die zijn uitgewerkt om de gevolgen van een eventueel defect zo veel mogelijk te beperken. Het technisch reglement dat op 19 december 2002 bij koninklijk besluit is goedgekeurd omvat regels waartoe met name de netbeheerder zich verbonden heeft om de veiligheid, de efficiëntie en de betrouwbaarheid van het net te handhaven. Dit reglement omvat tevens een plan inzake tijdelijke stroomafsluiting met een geleidelijke afkoppeling van welbepaalde categorieën verbruikers in geval van ernstig defect van het gehele net of een gedeelte ervan. De kwestie van investeringen in het transmissienet speelt een cruciale rol op het vlak van de mogelijke uitbouw ervan. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de 16

18 Algemene Directie Energie vrijmaking van de markt en in het bijzonder de ontkoppeling tussen productie en transmissie (dit laatste wordt een bron van zuivere winst terwijl het in de vertikaal geïntegreerde structuur ging over een aanvullend segment bij de verkoop- en productieactiviteiten) niet leidt tot een bevriezing van de investeringen bij gebrek aan economische stimuli. 3 MEER SAMENWERKING TUSSEN HET FEDERALE NIVEAU EN DE GEWESTEN OP HET VLAK VAN ENERGIE De leden van het Brusselse, het Vlaamse en het Waalse Gewest komen ten minste eenmaal per maand samen onder het voorzitterschap van de federale overheid in Energie Overleggroep Gewesten-Staat (ENOVER). Deze plenaire ENOVER-groep moet onder meer de activiteiten van de verschillende subgroepen van ENOVER goedkeuren. In de loop van het jaar 2003 zijn verschillende werkgroepen actief geweest. Het betreft: - de ENOVER-groep Bouw, die twee belangrijke dossiers behandelt: de omzetting van de richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2002 over de energieprestatie van gebouwen. Die richtlijn omvat tal van luiken waarin aan de gewestelijke overheden een ernstige inspanning wordt gevraagd om overleg te plegen: ontwikkeling van een methode om de energieprestatie van nieuwe en bestaande gebouwen te berekenen, energiecertificatie van nieuwe gebouwen, ; het begeleidingscomité van het project inzake de ontwikkeling van Procedue Energie Advies-software (PEA - Die procedure is uitgewerkt in het raam van het vorig project SAVE-BELAS). Doel is de ontwikkeling te stimuleren van diensten voor energie-audit van bestaande residentiële gebouwen. Dit vormt een essentiële stap in de aanloop naar de onwikkeling van de energiecertificatie van gebouwen die geëist wordt door de richtlijn 2002/91/EG. - de ENOVER-groep Statistiek streeft naar de verzoening van de federale energiebalans met de optelling van de gewestelijke balansen. Die werkzaamheden lopen stilaan ten einde. Zij zijn essentieel in het vooruitzicht van de uitwerking van balansen inzake de CO 2 -uitstoot die voorzien zijn in het raam van de Kyoto-verbintenissen en moeten het mogelijk maken te komen tot een lastenverdeling van de emissiereductie tussen de gewesten; - de ENOVER-groep Warmtekrachtkoppeling heeft de geharmoniseerde standpunten van België gedefinieerd over het ontwerp van richtlijn betreffende de aanmoediging van warmtekrachtkoppeling dat ter discussie ligt in de schoot van de Europese instanties; - de ENOVER-groep Hernieuwbare Energiebronnen (HEB) heeft zich gebogen over de omzetting van richtlijn 2001/77/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende de aanmoediging van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen op de interne markt voor elektriciteit. Na de uitwerking van een eerste verslag in 2002 over de bepaling van de doelstellingen, is in 2003 een verslag tot stand gekomen over de realisatie van deze doelstellingen: (reglementaire, financiële, research and development) ondersteuningsstelsels, culturele sensibiliseringsinstrumenten, administratieve procedures voor de ontwikkeling van productieeenheden, evolutie naar gelang van de verschillende technologieën, ; 17

19 Algemene Directie Energie - de ENOVER-groep Biofuel staat in voor de omzetting van de richtlijn die streeft naar een intensiever gebruik van biomotorbrandstoffen of andere hernieuwbare motorbrandstoffen in het vervoer. Naast sommige aspecten die uitsluitend onder de bevoegdheid van de gewestelijke overheden vallen (bij voorbeeld: productie of promotie van biomotorbrandstoffen), omvat deze richtlijn ook tal van aspecten die behoren tot de federale bevoegdheid (fiscale aspecten, bevoorradingsveiligheid, ). De ENOVER-groep maakt van dit overleg tevens gebruik om zoveel mogelijk te zorgen voor de coördinatie van activiteiten op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en ontplooiing inzake de grote energie-opties door voordeel te halen uit de deelname aan de werkgroepen van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en door synergieën te creëren tussen de verschillende onderzoekscentra en bevoegde instanties. De hoofddoelstellingen van dit werk zijn de volgende: - bijdrage tot de ontplooiing van het economisch potentieel van de know-how die bestaat in de Belgische industrie; - grotere zichtbaarheid van de akkoorden; - door de internationale akkoorden het gebruik van de internationale instrumenten inzake de strijd tegen klimaatverandering optimaliseren. De federale en de gewestelijke energie-administraties debatteren eveneens over sommige dossiers binnen de Interministeriële Economische Commissie (IEC). Het kader van de IEC vergemakkelijkt bijvoorbeeld de besprekingen van de bevoegde Belgische overheden over het voorstel van richtlijn van het Europees Parlement en de Raad waarbij een kader wordt uitgebouwd voor de bepaling van de eisen inzake eco-concept die van toepassing zijn op energieverbruikende producten (ook het ontwerp van eco-designrichtlijn geheten). Dat voorstel past uitstekend in het kader van de promotie van duurzame ontwikkeling en streeft ernaar een kaderrichtlijn uit te werken waarbij de ecoconcept-eisen in aanmerking worden genomen ten einde: - het vrij verkeer van verbruiksgoederen in de EU te waarborgen; - de globale milieuvriendelijkheid van deze producten te verbeteren; - bij te dragen tot de energiebevoorradingszekerheid en de competitiviteit van de Europese economie aan te zwengelen; - de belangen van de industrie en de verbruikers te vrijwaren. 4 DUURZAME ONTWIKKELING 4.1 Impact van het energiebeleid Onder meer via de activiteiten van de eenheid duurzame ontwikkeling die in april 2001 is opgericht in de schoot van de Afdeling Energiebeleid, neemt de Algemene Directie Energie deelt aan de verwezenlijking van de acties Energie-Klimaat van het Federaal Plan Duurzame Ontwikkeling (FPDO). 18

20 Algemene Directie Energie Actie 405 van het FPDO die in 2001 van start ging en ernaar streeft een fiscale aftrek mogelijk te maken voor de investeringen inzake energiebesparing in woningen, is in 2003 voortgezet en oogst succes bij het publiek. Deze fiscale maatregel die valt onder de bevoegdheid van het Ministerie van Financiën, is genomen op initiatief van de Algemene Directie Energie in samenwerking met de gewestelijke overheden en heeft zich begin 2003 geconcretiseerd in de publicatie van het koninklijk besluit ter zake. E2 heeft tal van conferenties over dit onderwerp georganiseerd en blijft nog steeds de talrijke vragen beantwoorden van de gewesten en van de particulieren. De inspanningen om de maatregel van fiscale aftrek voor energiebesparende investeringen te reorganiseren, worden overigens voortgezet. Ter gelegenheid van Batibouw 2003 op de Heizel in maart 2003 heeft de eenheid duurzame ontwikkeling een informatiestand opgezet die gewijd was aan hernieuwbare energieën, klimaatveranderingen, het FPDO en natuurlijk de maatregel van fiscale aftrek. Meer algemeen - maar vooral in het stadium van de analyse - poogt E2 een prijzenbeleid toe te passen waarbij gestreefd wordt naar een rationeel gebruik van energie (CO2/energie-taks, BTW, energiefiscaliteit, sociale correcties) en bestudeert zij een prijzenbeleid dat de aankoop van schone energie minder duur maakt (taksen of bijdrage op de elektriciteit, gas en stookolie). Ten einde die diverse opdrachten voor te bereiden heeft de Algemene Directie Energie onder meer deelgenomen aan de lancering van het tweede Plan ter Ondersteuning van Duurzame Ontwikkeling (PODO II). In het kader daarvan geeft E2 advies en analyseert het de werkzaamheden van tal van onderzoeksteams; het neemt tevens deel aan het uitvoeringsakkoord over Demand Side Management en aan de werkgroep van het IEA over energie-efficiëntie. Hiertoe financiert E2 onderzoekswerkzaamheden met internationale draagwijdte. Concreet heeft E2 via een Europese aanbesteding een gedetailleerde internationale studie gerealiseerd over de pragmatische pistes om de vraag naar energie in België te doen dalen. In verband met die studie werd een nationaal seminarie georganiseerd (120 deelnemers). De resultaten ervan werden op grote schaal verspreid. 4.2 Veiligheid van installaties en producten De Afdeling Gas-Elektriciteit gaat verder met het toezicht op de installaties en producten die een medium zijn voor energiedragers. Die taak wordt onder meer volbracht via een bijna dagelijkse bijwerking van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) waarbij rekening wordt gehouden met de evolutie van de technologieën, de normalisatie en de veranderingen in de praktijk. Met betrekking tot de gasinstallaties, is de wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 1966 betreffende de veiligheid van transportleidingen zo goed als voltooid. Dit geldt tevens voor de bijwerking van de Belgische norm die van toepassing is op de interne installaties voor aardgas en Liquefied Petroleum Gas (LPG). De Afdeling Gas-Elektriciteit gaat ook door met haar opdracht van toezicht op het vrij verkeer van energieproducten (elektrisch materieel, gastoestellen, ) in het raam van de commercialisering ervan. 19

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2013 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2011 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2011 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers 2010 60% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2010 20% 80% 60% 40% Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40%

ENERGIE- OBSERVATORIUM. Kerncijfers % 80% 60% 40% ENERGIE- OBSERVATORIUM Kerncijfers 2012 20% 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statististische gegevens, van marktgegevens, van de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming

EUROPEES PARLEMENT. Commissie interne markt en consumentenbescherming. Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2004 2009 Commissie interne markt en consumentenbescherming 9.11.2007 WERKDOCUMENT over het voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn

Nadere informatie

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006).

Deze nota bevat ook een planning voor de verdere behandeling van dit dossier in de aanloop naar de zitting van de Raad TTE (8-9 juni 2006). RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 24 februari 2006 (16.03) (OR. en) 6682/06 ENER 61 NOTA Betreft: Werking van de interne energiemarkt - Ontwerp-conclusies van de Raad De delegaties treffen in bijlage

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1

INHOUDSTAFEL. WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1. Inleiding...1 INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v RECENTE ONTWIKKELINGEN IN HET EUROPEES ENERGIEBELEID EN -RECHT JAN GEKIERE...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De nieuwe Europese energiewetgeving...2 Afdeling 1. De richtlijnen

Nadere informatie

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen -

De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn - Uitdagingen & oplossingen - De nieuwe energie-efficiëntierichtlijn l - Uitdagingen & oplossingen - DG Energie 22 juni 2011 ENERGIEVOORZIENING NOG AFHANKELIJKER VAN IMPORT Te verwachten scenario gebaseerd op cijfers in 2009 in % OLIE

Nadere informatie

Kwaliteit van bouwproducten: Reglementaire en vrijwillige aspecten

Kwaliteit van bouwproducten: Reglementaire en vrijwillige aspecten Kwaliteit van bouwproducten: Reglementaire en vrijwillige aspecten Een complexe omgeving, in mutatie maar met een aantal zekerheden. Pagina 1 Structuur van de voordracht 1. Belgische context : verleden

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) 15528/02 ADD 1. Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) ENER 315 CODEC 1640 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 21 januari 2003 (28.01) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2001/0077 (COD) 15528/02 ADD 1 ENER 315 CODEC 1640 ONTWERP-MOTIVERING VAN DE RAAD Betreft: Gemeenschappelijk

Nadere informatie

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied:

1. 1. Het Comité heeft zich herhaaldelijk uitgesproken over de programma's en activiteiten van de Unie op energiegebied: bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 21-01-1998 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C9 van 14/01/98 Advies van het Economisch en Sociaal Comité

Nadere informatie

Okea - Fotolia.com. Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2016

Okea - Fotolia.com. Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2016 Okea - Fotolia.com Fonds voor de Analyse van Aardolieproducten Activiteitenverslag 2016 De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM Januari 2015 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt

Nadere informatie

20% 60% 80% 40% ENERGIE. Kerncijfers 2015

20% 60% 80% 40% ENERGIE. Kerncijfers 2015 20% ENERGIE Kerncijfers 2015 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank en van

Nadere informatie

Metrologische Reglementering

Metrologische Reglementering K_991206.doc - 2000-02-07 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN Bestuur Kwaliteit en Veiligheid Afdeling Metrologie Metrologische Dienst Metrologische Reglementering Koninklijk besluit van 6 december 1999 houdende

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies

De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie. Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De FOD Economie informeert u! De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij de fiscale vrijstelling van de innovatiepremies De innovatiepremie Een creatieve werknemer belonen? Ja! Dankzij

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de regelgeving

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie

Commissie industrie, onderzoek en energie. van de Commissie industrie, onderzoek en energie EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie industrie, onderzoek en energie 14.12.2010 2010/2211(INI) ONTWERPADVIES van de Commissie industrie, onderzoek en energie aan de Bijzondere Commissie beleidsuitdagingen

Nadere informatie

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP "INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE"

TITEL I OPRICHTING VAN EEN INTERN VERZELFSTANDIGD AGENTSCHAP INTERNE AUDIT VAN DE VLAAMSE ADMINISTRATIE Besluit van de Vlaamse Regering tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie en tot omvorming van het auditcomité van de Vlaamse Gemeenschap tot het

Nadere informatie

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel

Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Deeleconomie De FOD Economie in het midden van de puzzel Een innovatief economisch model, een opportuniteit voor ondernemers en consumenten Opdracht van de FOD Economie In een steeds veranderende Belgische

Nadere informatie

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen

Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid. De uitdagingen in het energiebeleid. CD&V voorzitter Jo Vandeurzen Bouwstenen voor een nieuw energiebeleid De uitdagingen in het energiebeleid CD&V voorzitter Jo Vandeurzen CD&V-studiedag, Vlaams Parlement 29 april 2006 Als ik zeg dat onze moderne westerse samenleving

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 15 januari 2002 (OR. en) 14759/01 JEUN 67 SOC 510 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Resolutie van de Raad en de vertegenwoordigers van de regeringen

Nadere informatie

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN

DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN 1. CONTEXT Infofiche Energie DE BEREKENING VAN DE GROENESTROOMCERTIFICATEN In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de productie van groene stroom afkomstig van hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst

A8-0189/ Voorstel voor een richtlijn (COM(2016)0758 C8-0529/ /0374(CNS)) Door de Commissie voorgestelde tekst 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 AMENDEMENTEN 001-013 ingediend door de Commissie economische en monetaire zaken Verslag Tom Vandenkendelaere Btw-tarieven op boeken, kranten en tijdschriften A8-0189/2017 (COM(2016)0758

Nadere informatie

Kernenergie in de Belgische energiemix

Kernenergie in de Belgische energiemix Kernenergie in de Belgische energiemix 1. Bevoorradingszekerheid De energie-afhankelijkheid van België is hoger dan het Europees gemiddelde. Zo bedroeg het percentage energie-afhankelijkheid van België

Nadere informatie

VR 2016 DOC.0943/1BIS

VR 2016 DOC.0943/1BIS VR 2016 DOC.0943/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Standpuntbepaling Vlaamse Regering over het ontwerp

Nadere informatie

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk

MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk MINISTERIE VAN TEWERKSTELLING EN ARBEID ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk ------ Advies nr. 17 van 16 oktober 1998 met betrekking tot een ontwerp van koninklijk besluit en een

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 21 501-33 Raad voor Vervoer, Telecommunicatie en Energie Nr. 538 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad

BIJLAGEN. bij het. Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad EUROPESE COMMISSIE Brussel, 23.2.2017 COM(2016) 864 final ANNEXES 1 to 5 BIJLAGEN bij het Voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake gemeenschappelijke regels voor de interne

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» 1 Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZG/16/150 BERAADSLAGING NR. 16/069 VAN 5 JULI 2016 OVER DE MEDEDELING VAN PERSOONSGEGEVENS OVER DE TEGEMOETKOMING

Nadere informatie

Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders. 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen?

Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders. 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen? GOCARTS: VRAGEN EN ANTWOORDEN Vragen van producenten, distributeurs en verhuurders 1. Aan welke reglementering moeten gocarts voldoen? Gocarts moeten voldoen aan de wet van 9 februari 1994 betreffende

Nadere informatie

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht

Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht Reactie van Elia op de conceptnota voor nieuwe regelgeving betreffende het stimuleren van een Vlaams energienet in evenwicht 29 februari 2016 INHOUDSTAFEL 1 Voorwoord... 3 2 Elia, beheerder van het transmissienet

Nadere informatie

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME

Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen. Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME Standpunt van Synergrid met betrekking tot electrische voertuigen Seminarie van 20 april 2010 FOD EKME INHOUD Voorstelling van Synergrid en de rol van de netbeheerders Integratie van elektrische voertuigen

Nadere informatie

ENERGIE OBSERVATORIUM 20% Kerncijfers % 60% 40%

ENERGIE OBSERVATORIUM 20% Kerncijfers % 60% 40% 20% ENERGIE OBSERVATORIUM Kerncijfers 2014 80% 60% 40% Deze brochure wordt gepubliceerd met als doel door een efficiënt en doelgericht gebruik van de statistische gegevens, van marktgegevens, van de databank

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING

ADVIES DIENST REGULERING DIENST REGULERING ADVIES DR-20060228-42 betreffende Het voorstel van uitbreiding van het nachttarief tot het weekend voor netgebruikers die zijn aangesloten op het laagspanningsnet vanaf 1 januari 2007

Nadere informatie

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen

Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen EUROPESE COMMISSIE Brussel, 02.08.2002 C(2002)2904 fin. Betreft: Staatssteun nr. N 14/2002 - België Belgische federale steunregeling ten behoeve van hernieuwbare energiebronnen Excellentie, Bij schrijven

Nadere informatie

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863

Hierbij gaat voor de delegaties Commissiedocument SEC(2008) 2863 RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 19 november 2008 (20.11) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0222 (COD) 15906/08 ADD 2 E ER 390 E V 847 CO SOM 188 CODEC 1585 I GEKOME DOCUME T van: de heer Jordi

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 70 van 12 december 2003 over voorstellen tot aanpassing

Nadere informatie

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring

De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring De FOD Economie informeert U! Uw nieuwe producten: kwaliteit of niet? Technische goedkeuring 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat, 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164

PUBLIC. Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE FISC 87 ENER 164 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 juni 2003 (11.06) (OR. en) 9919/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0286 (CNS) LIMITE PUBLIC FISC 87 ENER 164 NOTA van: het voorzitterschap aan: de Groep

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling

Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Opleiding voor energieverantwoordelijken in de dienstensector en collectieve huisvesting Groenestroomcertificaten en subsidies voor het BHG toegepast op warmtekrachtkoppeling Baptiste Buxant, verantwoordelijke

Nadere informatie

DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...

DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere... INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... v DE RECENTE VOORSTELLEN TOT WIJZIGING VAN DE EUROPESE REGELGEVING INZAKE DE LIBERALISERING VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT Jan Gekiere...1 Inleiding...1 Hoofdstuk 1. De

Nadere informatie

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen

KBO : Kruispuntbank van Ondernemingen FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Administrative bron : Kruispuntbank van Ondernemingen Algemene informatie De Kruispuntbank van Ondernemingen is een register dat binnen de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN

PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN 2.2.8. PROCEDURES BETREFFENDE DE VERWERVING DOOR HET EUROPEES PARLEMENT VAN PRIVEARCHIEVEN VAN LEDEN EN VOORMALIGE LEDEN BESLUIT VAN HET BUREAU VAN 10 MAART 2014 HET BUREAU VAN HET EUROPEES PARLEMENT,

Nadere informatie

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Brussel, De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer; KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hallepoortlaan 5-8, B-1060 Brussel Tel. : +32(0)2/542.72.00 E-mail : commission@privacy.fgov.be Fax.: : +32(0)2/542.72.12 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE

Nadere informatie

Prijzenobservatorium: Historiek en werking

Prijzenobservatorium: Historiek en werking Prijzenobservatorium: Historiek en werking Seminarie FEVIA - BABM 17 september 2013 Peter Van Herreweghe Agenda 1. Prijzenobservatorium : Historiek en taken 2. Werking : Gegevens, aanpak, procedure, timing

Nadere informatie

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren,

Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau, Dames en heren, Vrijdag 10 september 2010 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Comité van de Regio s Resource Efficient Europa Mevrouw de voorzitter, Geachte leden van het Bureau,

Nadere informatie

VR DOC.0850/1BIS

VR DOC.0850/1BIS VR 2017 0809 DOC.0850/1BIS DE VLAAMSE MINISTER VAN MOBILITEIT, OPENBARE WERKEN, VLAAMSE RAND, TOERISME EN DIERENWELZIJN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.4.2003 COM(2003) 219 definitief 2003/0084 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2002/96/EG

Nadere informatie

certificeert duurzame energie

certificeert duurzame energie certificeert duurzame energie Met het certificeren van duurzame energie voorzien we deze energieproductie van een echtheidscertificaat. Dit draagt wezenlijk bij aan het goed functioneren van de groeneenergiemarkt.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN, MINISTERIE VAN FINANCIEN EN MINISTERIE VAN MIDDENSTAND EN LANDBOUW 27 NOVEMBER 1998. - Koninklijk besluit betreffende normen voor de energie-efficiëntie van huishoudelijke

Nadere informatie

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

BESLISSING COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

van 11 december 2007

van 11 december 2007 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B - 1000 BRUSSEL e-mail : info@vreg.be tel. : +32 2 553 13 53 fax : +32 2 553 13

Nadere informatie

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren,

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 24 februari 2011 WKK Electrabel EON - Degussa Mevrouw

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 22 april 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.2.2017 COM(2017) 86 final 2017/0038 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de betrokken comités van de Economische

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

ADVIES DIENST REGULERING. het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014. betreffende

ADVIES DIENST REGULERING. het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014. betreffende DIENST REGULERING ADVIES SR- 20040528-19 betreffende het ontwerp van indicatief plan van bevoorrading in aardgas 2004-2014 gegeven op vraag van de Staatssecretaris voor Energie 28 mei 2004 Dienst Regulering

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend document bij het voorstel voor een

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE. Begeleidend document bij het voorstel voor een COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 23.7.2008 SEC(2008) 2291 WERKDOCUMENT VAN DE DIENSTEN VAN DE COMMISSIE Begeleidend document bij het voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming

De Octrooicellen. Bescherm en valoriseer uw uitvindingen. Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De Octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis sectorale ondersteuning rond intellectuele eigendom op maat van uw onderneming De octrooicellen Bescherm en valoriseer uw uitvindingen Gratis

Nadere informatie

JAARVERSLAG Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens

JAARVERSLAG Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens JAARVERSLAG 2014 Commissie van advies voor de niet-verspreiding van kernwapens De opdracht van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, bestaat erin de voorwaarden te scheppen voor een competitieve,

Nadere informatie

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel

Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Compteurs évolués Beschouwingen over de invoering van smart metering in Brussel Michel Quicheron Seminarie BRUGEL 1 april 2009 01/04/2009 1 Samenvatting 1. De slimme meter (smart meter): definitie, wettelijke

Nadere informatie

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE

AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN DE VLAAMSE REGERING INZAKE DE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN ONDERZOEK EN ONTWIKKELING IN DE INDUSTRIE AKKOORD TUSSEN DE REGERING VAN DE STAAT ISRAËL EN

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST VERSLAG (BRUGEL-RAPPORT-20130823-16) over de uitvoering van haar verplichtingen, over de evolutie van de gewestelijke elektriciteits-

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van

Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht voor de Federale-, Programmatorische overheidsdiensten, het Ministerie van Monitoring - Overheids Gebruik van de e-procurement-toepassingen door de diensten van de federale Staat juli 2013 september 2013 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 4 Periode... 4 Overzicht

Nadere informatie

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking?

FAQ. 2. Op wie heeft de Europese Verordening 183/2005 betrekking? FAQ 1. Waaruit bestaat de Europese Verordening 183/2005? Deze nieuwe Verordening bepaalt de voorschriften voor diervoederhygiëne. Alle verschillende activiteiten in de diervoederketen worden onderverdeeld

Nadere informatie

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure.

2. Voor de voorgestelde insolventierichtlijn geldt de gewone wetgevingsprocedure. Raad van de Europese Unie Brussel, 19 mei 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0359 (COD) 9316/17 NOTA van: aan: Nr. Comdoc.: 14875/16 Betreft: het voorzitterschap het Coreper / de Raad JUSTCIV

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1601 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek IX WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek IX Inhoud BOEK IX. - Veiligheid van producten en diensten... 3 HOOFDSTUK 1. - Algemene veiligheidsverplichting... 3 HOOFDSTUK 2. - Informatie- en adviesstructuren... 7

Nadere informatie

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD

N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES. over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD N Uitzwerming A2 Brussel, 25 november 2014 MH/BL/AS 722-2014 ADVIES over DE TECHNIEK VOOR OPRICHTING VAN ONDERNEMINGEN, UITZWERMING GENAAMD (goedgekeurd door het bureau op 10 juni 2014, bekrachtigd door

Nadere informatie

Sluit Doel 1 en 2. #eerlijkerisbeter

Sluit Doel 1 en 2. #eerlijkerisbeter Sluit Doel 1 en 2 In november 2015 hebben de federale regering en Electrabel een akkoord bereikt waardoor de kerncentrales van Doel 1 en 2 nog tien jaar lang kunnen openblijven. Doel 1 en Doel 2 zijn versleten,

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading

Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Elia investeert in een zekere en duurzame elektriciteitsbevoorrading ELIA Project Stevin & project Nemo in Zeebrugge Het project Stevin tussen Zeebrugge en Zomergem

Nadere informatie

Duurzame energie in Japan

Duurzame energie in Japan Duurzame energie in Japan Rob Stroeks (Project Officer, TWA Tokio) - 8-3-2004 Samenvatting Japan heeft van oudsher weinig natuurlijke energiebronnen. De daarmee samenhangende afhankelijkheid van buitenlandse

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari

A D V I E S Nr Zitting van dinsdag 24 januari A D V I E S Nr. 2.021 ------------------------------ Zitting van dinsdag 24 januari 2017 ----------------------------------------------- Gevolggeving aan het advies nr. 1.713 van 25 november 2009 over

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 31.05.2001 COM(2001) 289 definitief MEDEDELING AAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN AAN DE RAAD Strategie ter voorbereiding van de kandidaat-lidstaten

Nadere informatie

Energietechnologieën

Energietechnologieën pagina 1/6 Wetenschappelijke Feiten Bron: over IEA (2008) Energietechnologieën Scenario s tot 2050 Samenvatting en details: GreenFacts Context - Het toenemende energiegebruik dat aan de huidige economische

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00

EUROPEES PARLEMENT. Commissie internationale handel PE v01-00 EUROPEES PARLEMENT 2004 ««««««««««««Commissie internationale handel 2009 20.9.2005 PE 362.727v01-00 AMENDEMENTEN 1-17 Ontwerpadvies Johan Van Hecke Een ontwikkelingsstrategie voor Afrika (2005/2142(INI))

Nadere informatie

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië

Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Een overzicht van de hernieuwbare-energiesector in Roemenië Roemenië ligt geografisch gezien in het midden van Europa (het zuidoostelijk deel van Midden-Europa). Het land telt 21,5 miljoen inwoners en

Nadere informatie

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen

Brussel, 10 september _AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen. Advies. Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Brussel, 10 september 2003 091003_AdviesBBB_Toerisme_Vlaanderen Advies Oprichtingsdecreet Toerisme Vlaanderen Inhoud Inhoud... 2 1. Inleiding...3 2. Krachtlijnen van het advies... 3 3. Advies...4 3.1.

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Slotfactuur van 25/05/2011

Slotfactuur van 25/05/2011 Debaets Wervikstraat 143 8930 Menen Bij elke briefwisseling vermelden: Klantnummer: 100362002 Factuurnummer: 1002579520 BTW: BE-0521.584.539 Slotfactuur van 25/05/2011 Contactgegevens Voor alle vragen

Nadere informatie

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen

Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen Brussel, 22 november 2006 112206 Advies Europees beleid intellectuele eigendommen Advies Europees beleid met betrekking tot intellectuele eigendommen 1. Inleiding De SERV werd op 3 november 2006 om advies

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie