VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 ONTWERP VAN DECREET

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 ONTWERP VAN DECREET"

Transcriptie

1 Stuk 15 ( ) Nr. 10 VLAAMS PARLEMENT Zitting december 2003 ONTWERP VAN DECREET houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 ONTWERP VAN DECREET houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 BELEIDSBRIEF Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten BELEIDSBRIEF Planning en Statistiek Beleidsprioriteiten VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Johan Sauwens, Eric Van Rompuy en Erik Matthijs betreffende de overheidsfinanciën en de begroting VERSLAG namens de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting uitgebracht door de heer Lucien Suykens DEEL 1 Stuk bestaande uit 2 delen 4480

2 Stuk 15 ( ) Nr Samenstelling van de commissie : Voorzitter : de heer Marc van den Abeelen. Vaste leden : mevrouw Wivina Demeester-De Meyer, de heren Johan De Roo, Erik Matthijs, Eric Van Rompuy ; de heren Frans De Cock, André Denys, Stefaan Platteau, Marc van den Abeelen ; de heren Mathieu Boutsen, Herman De Reuse, Roland Van Goethem ; de heren Lucien Suykens, Bruno Tobback ; de heer Jos Stassen ; de heer Etienne Van Vaerenbergh. Plaatsvervangers : de heren Gerald Kindermans, Boudewijn Laloo, mevrouw Trees Merckx-Van Goey, de heer Johan Weyts ; de heren Marc Cordeel, Jul Van Aperen, mevrouw Erna Van Wauwe, de heer Francis Vermeiren ; mevrouw Hilde De Lobel, de heren Jean Geraerts, Christian Verougstraete ; de heer Steve Stevaert, mevrouw Josée Vercammen ; de heer Jos Geysels ; de heer André-Emiel Bogaert. Nr. 9-K : Verslag namens de Verenigde Commissies voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid, en voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme 12-A ( ) Nr. 1 : Advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen 13 ( ) Nr. 1-A : Algemene toelichting Nr. 1-B : Toelichting per programma + Addendum 16 ( ) Nr. 1 : Verslag van het Rekenhof + Erratum Zie ook : 1905 ( ) Nr. 1 : Beleidsbrief 1907 ( ) Nr. 1 : Beleidsbrief 1816 ( ) Nr. 1 : Voorstel van resolutie Zie : 14 ( ) Nr. 1 : Ontwerp van decreet Nr. 2 : Amendement 15 ( ) Nr. 1 : Ontwerp van decreet + Bijlagen Nrs. 2 tot 8 : Amendementen Nr. 9-A : Verslag namens de Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid Nr. 9-B : Verslag namens de Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand Nr. 9-C : Verslag namens de Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden Nr. 9-D : Verslag namens de Commissie voor Cultuur, Media en Sport Nr. 9-E : Verslag namens de Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme Nr. 9-F : Verslag namens de Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken Nr. 9-G : Verslag namens de Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening Nr. 9-H : Verslag namens de Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid Nr. 9-I : Verslag namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie Nr. 9-J : Verslag namens de Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen

3 3 Stuk 15 ( ) Nr. 10 INHOUD A. VOORAF A.1. Werkwijze in de commissie A.2. Regeling van de werkzaamheden B. TOELICHTING DOOR DE HEER DIRK VAN MECHELEN, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, RUIMTELIJKE ORDENING, WETENSCHAP- PEN EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE BIJ DE ONTWERPEN VAN DECREET HOUDENDE DE MIDDELENBEGROTING EN DE ALGEMENE UITGAVENBE- GROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGS- JAAR B.1. Vooraf B.2. Inleiding B.3. Kerncijfers en begrotingssaldo B.4. Economische omgevingsfactoren en begrotingsparameters B.5. Middelenbegroting B.5.1. De samengevoegde en gedeelde belastingen B.5.2. De gewestbelastingen B.5.3. De fiscale maatregelen voorzien in het programmadecreet B.6. Uitgavenbegroting B.6.1. Onderwijs B.6.2. Welzijn en Gezondheid B.6.3. Lokale overheden B.6.4. Wegen en water (inclusief gemeenschappelijk vervoer) B.6.5. Leefmilieu B.6.6. Cultuur B.6.7. Economie B.6.8. Wetenschapsbeleid B.6.9. FFEU B Schuldafbouw en kredietwaardigheid van de Vlaamse Gemeenschap B Het behalen van de HRF-norm C. TOELICHTING DOOR DE HEER RENAAT LANDUYT, MINISTER VICE-PRESI- DENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN WERKGELE- GENHEID EN TOERISME BIJ HET BEGROTINGSPROGRAMMA 21.1 PLAN- NING EN STATISTIEK EN DE BELEIDSBRIEF PLANNING EN STATISTIEK. BE- LEIDSPRIORITEITEN C.1. Toelichting C.2. Bespreking Blz.

4 Stuk 15 ( ) Nr D. TOELICHTING BIJ HET VERSLAG VAN HET REKENHOF VAN HET ONDER- ZOEK VAN DE ONTWERPEN VAN DECREET HOUDENDE DE MIDDELENBE- GROTING EN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2004 DOOR DE HEER JAN DEBUCQUOY, RAADSHEER D.1. Zijn de ontvangsten correct en voorzichtig geraamd? D.2. Zal de beloofde schuldhalvering tijdens deze legislatuur worden gehaald? D.3. Zullen de uitgavenkredieten anno 2004 toereikend zullen zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen? D.4. Wordt de begrotingsautoriteit van het Vlaamse Parlement gerespecteerd? D.5. Schenkingsrechten (ingevolge maatregelen voorgesteld in het programmadecreet 2004) E. REPLIEK VAN DE VLAAMSE REGERING OP HET VERSLAG VAN HET RE- KENHOF AAN HET VLAAMS PARLEMENT VAN HET ONDERZOEK VAN DE ONTWERPEN VAN DECREET HOUDENDE DE MIDDELENBEGROTING EN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGSJAAR E.1. Macro budgettaire aspecten E.1.1. De economische groei- en inflatieparameters in het kader van de economische omgevingsfactoren in de Vlaamse begroting E.1.2. Naleving van de budgetnorm van de Hoge Raad van Financiën (HRF) E.1.3. Evaluatie van de schuldnorm E.2. Voorzichtigheid en correctheid van de raming van de ontvangsten E.2.1. Fiscale ontvangsten E.2.2. Niet-fiscale en andere ontvangsten E.3. Analyse per departement inclusief de overeenkomstige DAB s en VOI s E.3.1. Departement Algemene Zaken en Financiën E.3.2. Departement Onderwijs E.3.3. Departement Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur E.3.4. Departement Economie, Werkgelegenheid, Binnenlandse Aangelegenheden en Landbouw E.3.5. Departement Leefmilieu en Infrastructuur E.3.6. Departement Wetenschap, Innovatie en Media F. REPLIEK VAN DE VLAAMSE REGERING OP HET VERSLAG VAN HET RE- KENHOF AAN ABAFIM MET FORMELE OPMERKINGEN AANGAANDE HET ONDERZOEK VAN DE ONTWERPEN VAN DECREET HOUDENDE DE MIDDE- LENBEGROTING EN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGSJAAR F.1. Ontvangstentabel F.2. Corpus van het ontwerp van de uitgavenbegroting F.3. Krediettabel F.4. Begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer (DAB) F.5. Begrotingen van de instellingen van openbaar nut (ION)

5 5 Stuk 15 ( ) Nr. 10 F.6. ESR-classificatie F.6.1. Krediettabel F.6.2. Begrotingen van de diensten met afzonderlijk beheer (DAB) F.6.3. Begrotingen van de instellingen van openbaar nut (ION) F.7. Toelichtingen per programma G. BESPREKING OP 27 NOVEMBER G.1. Tussenkomst van de heer Eric Van Rompuy G.1.1. Het behalen van de HRF-norm eind 2003 en de impact van de omzendbrief van de minister van Begroting G.1.2. Het behalen van de HRF-norm voor het begrotingsjaar 2004 en de schuldafbouw in G.1.3. De riante begrotingssituatie van de Vlaamse Gemeenschap van bij de aanvang van deze legislatuur is helemaal verdwenen G.1.4. De begroting 2004 bevat te weinig relancemaatregelen om de structurele maatregelen van de Vlaamse economie het hoofd te bieden G.1.5. Een nieuwe staatshervorming is nodig om de Vlaamse economie er structureel bovenop te helpen G.1.6. De Vlaamse regering ontbeert een visie op het te voeren economisch beleid. 63 G.1.7. De intering op de reserves van de VOI s G.1.8. De gebruikte parameters bij de opstelling van de begroting 2004 en de opbouw van de impliciete schuld en het FFEU G.1.9. De begroting 2004 bevat 200 miljoen euro betalingskredieten te weinig G De uitgavendruk leidt tot besparingen op de investeringen G De impact voor de gemeenten G De keuze om de vraagzijde te stimuleren (via de afschaffing van het kijk- en luistergeld) in plaats van de aanbodzijde is fout gebleken G De beleidsmarges voor de Vlaamse regering G De balans van 5 jaar Paars G Wanneer zal deze Vlaamse regering willen erkennen dat er maatregelen nodig zijn om de begroting op koers te houden? G.2. Tussenkomst van de heer Chris Vandenbroeke G.2.1. Paars hypothekeert wat Vlaanderen de laatste 50 jaar heeft opgebouwd G.2.2. De begrotingsproblemen dringen maar met mondjesmaat door in de publieke opinie G.2.3. De uitbouw van de Kenniseconomie wordt een zeer lastige opdracht G.2.4. De conclusies uit de vraagstelling aan 3 leidende ambtenaren van de Vlaamse Gemeenschap G.3. De tussenkomst van de heer André Denys G.3.1. Opgeklopte problemen G.3.2. Paars is de coalitie van de toekomst G.3.3. De Vlaamse regering realiseert veel in het laatste jaar van de legislatuur G.3.4. De kenmerken van het Vlaamse regeringsbeleid G.3.5. De onterechte kritiek van de CD&V G.3.6. Hoe worden de middelen die aan de BAM (Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel) worden toegekend, aangerekend op de HRF-norm? G.3.7. Het verschil tussen de regering Dewael en de regering Somers : de accentverschuiving naar het sociaal-economische luik G.3.8. De invulling van het begrotingsbeleid na de regionale verkiezingen

6 Stuk 15 ( ) Nr G.4. Tussenkomst van de heer Jos Stassen G.4.1. Budgettair moeilijke tijden G.4.2. De liquiditeitsproblemen van de Vlaamse Gemeenschap G.4.3. De begroting G.4.4. De evolutie van de investeringen voor Leefmilieu G.4.5. De prioriteiten voor de volgende Vlaamse regering G.5. Tussenkomst van mevrouw Wivina Demeester-De Meyer G.5.1. Inleiding : een analyse van het verslag van het Rekenhof bij de begrotingsontwerpen G.5.2. Onderwijs G.5.3. Pensioenfonds van de VRT G.5.4. VIPA G.5.5. Economie G.5.6. Openbare Werken G.5.7. VFSIPH G.5.8. Heeft de Vlaamse regering begroot voor een half jaar? G.5.9. Uitholling van de begrotingsautoriteit G De effecten van de doorschuiving van facturen naar G De uitgaven worden bewust onderschat G Een gebrek aan investeringen G De oorzaak van het probleem : een overschakeling van een beleidskredietennorm naar een uitgavennorm G De middelen van de Nationale Loterij G.6. Tussenkomst van de heer Roland Van Goethem G.6.1. Lastenverlagingen moeten een doel hebben G.7. Tussenkomst van de heer Lucien Suykens G.7.1. Lastenverlagingen G.7.2. De uitvoering van het regeerakkoord G.7.3. De situatie in Vlaanderen is lang niet zo dramatisch als in de ons omringende landen G.7.4. Het belang van het FFEU G.8. Tussenkomst van de heer Frans De Cock G.8.1. De beoordeling van de begroting G.8.2. De waarde van minister Dirk Van Mechelen G.8.3. Fiscaliteit G.8.4. Economisch relancebeleid H. REPLIEK VAN MINISTER DIRK VAN MECHELEN, VLAAMS MINISTER VAN FI- NANCIEN EN BEGROTING, RUIMTELIJKE ORDENING, WETENSCHAP EN IN- NOVATIE H.1. Zal er er in 2003 een kasevenwicht worden bereikt en behaalt Vlaanderen de HRFnorm? H.2. Zijn er betalingsproblemen bij de Vlaamse overheid? H.2.1. Openbare Werken H.2.2. Het VFSIPH H.2.3. De landbouwsector (overheveling ingevolge het Lambermontakkoord) H.2.4. De verwijlintresten

7 7 Stuk 15 ( ) Nr. 10 H.3. Waarom wordt het effect van de maatregel inzake de schenkingsrechten (programmadecreet 2004) nog niet verwerkt in de middelenbegroting? H.4. Stort de Vlaamse overheid de opcentiemen op de onroerende voorheffing later door aan de gemeenten? H.5. In de begroting 2004 werd het effect van het fiscale voordeel dat verbonden is aan de ARKimedes-regeling niet verrekend H.6. Ondernemingsvriendelijke maatregelen H.6.1. Kritiek van Unizo H.6.2. Schenkingsrechten inzake familiale ondernemingen H.6.3. Gewestelijk aandeel in de onroerende voorheffing H.6.4. Andere (fiscale) maatregelen ten gunste van het bedrijfsleven en de budgettaire inspanningen voor het beleidsdomein Economie H.7. Het behalen van de normen H.8. Doet Vlaanderen nog voldoende op het vlak van investeringen? H.8.1. Algemeen overzicht H.8.2. Evolutie van de leefmilieukredieten H.8.3. Evolutie van de kredieten voor werkgelegenheid H.8.4. De middelen voor onderzoek en ontwikkeling H.9. De onderwijsbegroting H.9.1. De loonkredieten H.9.2. De vergrijzingscoëfficiënt H.9.3. Regularisatie van contractuelen H.9.4. Onderwijs voor Sociale Promotie H.9.5. Studietoelagen H.9.6. Schoolinfrastructuur H.10. Middelen van de Nationale Loterij en de middelen voor de Vlaamse gehancaptensector 79 H.11.Conclusies I. FINALE REPLIEKEN IN DE ALGEMENE BESPREKING I.1. Tussenkomst van mevrouw Wivina Demeester-De Meyer I.1.1. Het VFSIPH I.1.2. Het Gemeentefonds en andere middelen voor de gemeenten I.1.3. Komt er een terugkeer naar een verbintenissennorm? I.1.4. De oprichting van een Conjunctuurfonds I.1.5. Het ontbreken van een meerjarenbegroting I.2. Tussenkomst van de heer Eric Van Rompuy I.2.1. Gaan een groot deel van de Lambermontmiddelen naar de gemeenten? I.2.2. De impact van de intering op de reserves op de DAB s en VOI s op de HRFnorm I.3. Tussenkomst van de heer Chris Vandenbroeke I.3.1. Het belang van de schuldendelging en de gevolgen ervan I.3.2. Het voorstel om in het nieuwe comptabiliteitsdecreet een Conjunctuurfonds in te schrijven en de vermeende terugkeer naar een verbintenissennorm I.4. Tussenkomst van de heer Johan Sauwens I.4.1. De vermeende goednieuwsshow van de Vlaamse regering en de realiteit op het terrein I.4.2. De slordigheid van de verantwoordingsdocumenten inzake de begroting

8 Stuk 15 ( ) Nr I.4.3. De door de minister overhandigde documenten inzake de evolutie van de investeringen door de Vlaamse overheid I.4.4. De waarheidsgetrouwheid van de begrotingsdocumenten en de ontsporing van de Vlaamse begroting I.4.5. Vormt de Beheermaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) een correcte PPS-constructie of een debudgetteringsvehikel? I.4.6. De budgettaire evolutie van De Lijn : een financiële tijdbom? I.5. Tussenkomst van de heer Jos Stassen I.6. Tussenkomst van de heer Stefaan Platteau I.6.1. De houding van de heer Johan Sauwens door zijn ontslag uit de Vlaamse regering I.6.2. De Vlaamse regering levert goed werk I.6.3. De financiële problemen van de Vlaamse gemeenten I.6.4. De investeringsinspanningen van de Vlaamse overheid I.6.5. Conclusies I.7. Tussenkomst van de heer Etienne Van Vaerenbergh : de Vlaamse overheid moet de Vlaamse gemeenten verdedigen I.8. Tussenkomst van de heer André Denys I.8.1. Kritiek van de oppositie sterk weerlegd I.8.2. Betekent de introductie van een conjunctuurprovisie de terugkeer naar een verbintenissennorm? I.8.3. De moeilijkheden van het VFSIPH I.9. Tweede tussenkomst van de heer Eric Van Rompuy I.9.1. Nog steeds onbeantwoorde vragen I.9.2. ALESH J. AKTENEMING VAN DE VERSLAGEN UIT DE ANDERE COMMISSIES K. HET ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE MIDDELENBEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGSJAAR K.1. Tabel K.2. Corpus van het decreet K.3. Eindstemming L. ONTWERP VAN DECREET HOUDENDE DE ALGEMENE UITGAVENBEGRO- TING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGSJAAR L.1. Tabel : Afdeling I : begrotingskredieten L.1.1. Begrotingskredieten : L.2. Tabel : Afdeling III : Diensten met Afzonderlijk Beheer L.3. Tabel : Afdeling V : Vlaamse Openbare Instellingen van categorie A L.4. Corpus van het decreet L.5. Eindstemming M. VOORSTEL VAN RESOLUTIE VAN DE HEREN JOHAN SAUWENS, ERIC VAN ROMPUY EN ERIK MATTHIJS BETREFFENDE DE OVERHEIDSFINANCIËN EN DE BEGROTING(PARL. ST. VL. PARL , NR. 1816/1)

9 9 Stuk 15 ( ) Nr. 10 Bijlage 1 : opsplitsing van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 (conform artikel 59 van het reglement van het Vlaams Parlement) Bijlage 2 : een selectie van slides uit de powerpointpresentatie van minister Dirk Van Mechelen n.a.v. de toelichting bij de begrotingsontwerpen

10 Stuk 15 ( ) Nr DAMES EN HEREN, Uw Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting onderzocht op 12, 18, 25 en 27 november en 4 december 2003 het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2004 en het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar Wegens de nauwe band tussen de middelen- en de uitgavenbegroting werd één verslag betreffende de twee ontwerpen van decreet opgesteld. Daarnaast werden twee beleidsbrieven : Beleidsbrief Financiën en Begroting. Beleidsprioriteiten en Beleidsbrief Planning en Statistiek. Beleidsprioriteiten behandeld. Tenslotte werd het voorstel van resolutie van de heren Johan Sauwens, Eric Van Rompuy en Erik Matthijs betreffende de overheidsfinanciën en de begroting behandeld (Parl. St. Vl. Parl , 1816/1). A. VOORAF A.1. Werkwijze in de commissie Het voorliggende ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting 2004 werd behandeld overeenkomstig artikel 59 van het Reglement van het Vlaams Parlement. De voorzitter van het Vlaams Parlement verwees de algemene uitgavenbegroting 2004 naar de respectieve bevoegde commissies die, na indicatieve stemming, bij de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting schriftelijk verslag uitbrachten over de hun voor onderzoek toegewezen decreetsbepalingen en gedeelten van afdeling I (begrotingskredieten), afdeling III (diensten met afzonderlijk beheer) en afdeling V (Vlaamse openbare instellingen van categorie A) van de krediettabel. Te dien einde werden zowel de decreetsartikelen als de decreettabel opgesplitst (zie bijlage 1 bij dit verslag). Onder uw Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting ressorteerden een aantal specifieke aangelegenheden waarover een inhoudelijk bevoegde commissie dan ook geen advies uitbracht. Zowel in de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting als in de verschillende inhoudelijk bevoegde commissies konden amendementen worden ingediend. In de inhoudelijk bevoegde commissies hadden alle stemmingen een indicatieve waarde. De definitieve stemmingen en uiteraard ook de eindstemming over het gehele ontwerp van decreet betreffende de algemene uitgavenbegroting vielen onder bevoegdheid van de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting. Voor alle duidelijkheid wijzen wij er hier nog op dat de hiernavolgende inhoudelijk bevoegde commissies schriftelijk verslag uitbrachten bij uw Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting over de algemene uitgavenbegroting Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Huisvesting en Stedelijk Beleid ; 2. Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand ; 3. Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden ; 4. Commissie voor Cultuur, Media en Sport ; 5. Commissie voor Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme ; 6. Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken ; 7. Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening ; 8. Commissie voor Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid ; 9. Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie ; 10.Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gelijke Kansen. 11.De Verenigde Commissies Onderwijs, Vorming en Wetenschapsbeleid en Economie, Landbouw, Werkgelegenheid en Toerisme De Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting nam op 4 december 2003 akte van deze verslagen. De verslagen zijn terug te vinden in (Parl. St. Vl. Parl , nr. 15/ 9-A-K). Enkel de Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting onderzocht het ontwerp van decreet houdende de middelenbegroting De be-

11 11 Stuk 15 ( ) Nr. 10 handeling gebeurde gelijktijdig met de behandeling van het ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting In dezelfde tijdspanne onderzocht de Commissie tevens het ontwerp van decreet houdende de bepalingen tot begeleiding van de begroting 2004 (Parl. St. Vl. Parl , nr. 1948/1). Over dit ontwerp wordt afzonderlijk verslag uitgebracht (Parl. St. Vl. Parl , nr. 1948/XXX). A.2. Regeling van de werkzaamheden De besprekingen van de begrotingsontwerpen 2004 en de tweede aanpassing 2003 die gelijktijdig verliepen kenden een relatief tumultueus verloop. Voor de verslaggeving hierover wordt verwezen naar het verslag (Parl. St. Vl. Parl , nr. 19/5). B. TOELICHTING DOOR DE HEER DIRK VAN MECHELEN, VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN EN BEGROTING, RUIM- TELIJKE ORDENING, WETENSCHAPPEN EN TECHNOLOGISCHE INNOVATIE BIJ DE ONTWERPEN VAN DECREET HOU- DENDE DE MIDDELENBEGROTING EN DE ALGEMENE UITGAVENBEGROTING VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP VOOR HET BEGROTINGSJAAR 2004 B.1. Vooraf Minister Dirk Van Mechelen gebruikte bij zijn toelichting een Powerpointpresentatie. Naar een aantal slides van deze presentatie wordt verwezen in de toelichting. Zij zijn terug te vinden in bijlage 2 van dit verslag. B.2. Inleiding Minister Dirk Van Mechelen stelt dat men bij de opmaak van de begroting 2004 enerzijds wordt geconfronteerd met een lagere economische groei dan oorspronkelijk ingeschat en anderzijds met het feit dat de Vlaamse regering een budgettaire invulling wou geven aan de verbintenissen die werden aangegaan ten aanzien van heel wat sectoren, zoals de socio-culturele, de verzorgings-, de gehandicapten, en de onderwijssector. Daar zijn belangrijke CAO s afgesloten. Dat betekent extra uitgaven voor de regering, maar voor heel wat mensen uit de betrokken sectoren een verbetering van hun inkomenspositie. Verder blijft de regering de norm van de Hoge Raad van Financiën vooropstellen als richtinggever voor de Vlaamse begroting binnen dewelke men in 2003 het orthodoxe begrotingsbeleid wil voeren. Vanaf 2003 houdt men rekening met de consolidatie van de begroting en de rekeningen van de VOI s A en B en de DAB s, wat een belangrijke invloed heeft op het behalen van de normdoelstelling. In 2004 wil de Vlaamse regering opnieuw een inspanning leveren om de reeds afgenomen schuld verder af te bouwen en de schuldpositie van Vlaanderen te verbeteren. Dat betekent 1 miljard euro lastenverlaging voor vrijkomende beleidsruimte. Verder is het belangrijk dat bij de begrotingsbespreking werd gevraagd dat iedere minister zou nagaan welke socio-economische meerwaarde aan een aantal kredieten kan worden gegeven. Het was de bedoeling om daarbij middelen vrij te maken door middel van de heroriëntering voor het voeren van een socio-economisch heroplevingbeleid. Daarover vindt momenteel de ondernemerschapconferentie plaats. Er werden tevens een aantal bijkomende kredieten vrijgemaakt voor nieuwe en duurzame tewerkstelling en voor het ondersteunen van het Vlaams ondernemerschap. Zoals afgesproken in het Innovatiepact doet Vlaanderen het beter dan vooropgesteld, namelijk 60 miljoen euro groeipad voor het innovatiebeleid. Momenteel zit Vlaanderen op 2,56 procent van het transitiepad van 3 procent voor het vrijmaken van middelen voor onderzoek en ontwikkeling. Voorts moeten er een aantal inspanningen worden geleverd. Men heeft een aantal kredieten moeten schrappen of verminderen, anders kan men geen begroting heroriënteren. Er is ook beslist om een wervingsstop in te voeren en om de toestroom van bijkomend personeel te blokkeren. Men heeft tevens beslist om een inspanning te doen voor de valorisatie van het patrimonium en andere participaties. De begroting 2004 heeft de Vlaamse regering voor een duidelijke keuze gesteld. Die keuze is ingegeven door het inzetten van die middelen die we kunnen vrijmaken voor de socio-economische heropleving. Vlaanderen toont daarmee aan dat we gespaard blijven van drastische budgettaire ingrepen, zoals die momenteel in Nederland plaatsvinden. B.3. Kerncijfers en begrotingssaldo In de inleidende bespreking van de begroting voor 2004 wil de minister aantonen waarvoor een aantal middelen in essentie worden vrijgemaakt, een aantal kerncijfers naar voren brengen en de inspanningen voor schuldafbouw toelichten.

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37

Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 Plenaire vergadering nr. 41 (2009-2010) 30 juni 2010 37 De voorzitter: Het incident is gesloten. REGELING VAN DE WERKZAAMHEDEN De voorzitter: Dames en heren, we schorsen de vergadering enkele minuten.

Nadere informatie

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Morgenvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 17 zittingsjaar 2013-2014 Handelingen Plenaire Morgenvergadering van 18 december 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007)

HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) HET STABILITEITSPROGRAMMA VAN BELGIE (2004-2007) NOVEMBER 2003 Inhoudstafel In dit document Onderwerp Zie Pagina 1. Inleiding en samenvatting 3 2. De economische omgeving 4 2.1. De internationale context

Nadere informatie

Rekeningenboek over 2008

Rekeningenboek over 2008 stuk ingediend op 36-A (2009-2010) Nr. 1 17 juni 2010 (2009-2010) Verslag van het Rekenhof Rekeningenboek over 2008 verzendcode: REK R E K E N H O F Rekeningenboek over 2008 Ver slag van het Re ken hof

Nadere informatie

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015

houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 stuk 15 (2014-2015) Nr. 8-C ingediend op 27 november 2014 (2014-2015) Ontwerp van decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 Verslag namens de

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2012-2013

Beleidsprioriteiten 2012-2013 stuk ingediend op 1775 (2012-2013) Nr. 1 23 oktober 2012 (2012-2013) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2012-2013 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3

Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 Plenaire vergadering nr. 16 (2011-2012) 20 december 2011 3 OPENING VAN DE VERGADERING Voorzitter: de heer Jan Peumans De vergadering wordt geopend om 13.59 uur. De voorzitter: Dames en heren, de vergadering

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering

VLAAMS PARLEMENT VOORSTEL VAN DECREET. van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering Stuk 1239 (1998-1999) Nr. 7 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1998-1999 26 februari 1999 VOORSTEL VAN DECREET van de heer Guy Swennen en mevrouw Sonja Becq c.s. houdende de organisatie van de zorgverzekering VOORSTEL

Nadere informatie

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op

Beleidsnota. Financiën en Begroting 2014-2019. 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) stuk ingediend op stuk ingediend op 150 (2014-2015) Nr. 1 27 oktober 2014 (2014-2015) Beleidsnota Financiën en Begroting 2014-2019 ingediend door mevrouw Annemie Turtelboom, viceminister-president van de Vlaamse Regering,

Nadere informatie

FINANCIËN EN BEGROTING

FINANCIËN EN BEGROTING Beleidsnota 2009-2014 FINANCIËN EN BEGROTING Oot-Moedig begroten Philippe Muyters Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport Inhoud Lijst afkortingen...5 Managementsamenvatting...6

Nadere informatie

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE

BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Nr. 30 Zitting 2003-2004 4 februari 2004 BEKNOPT VERSLAG MORGENVERGADERING INHOUDSOPGAVE Actualiteitsdebat Energiebeleid (Sprekers : de heer Eddy Schuermans, mevrouw Anny De Maght-Aelbrecht, de heren Johan

Nadere informatie

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015.

15. Wijziging personeelsformatie gemeentepersoneel. 16. Gemeentepersoneel: feestdagen - aanvullende dienstvrijstellingen 2015. 261 Tegenwoordig: Jacques VANNESTE, voorzitter Luc DEFRAYE, Jan SEYNHAEVE, Arnold SEYNNAEVE, Hendrik VANHAVERBEKE, Marnix VANSTEENKISTE, Mathieu DESMET, Francies DEBELS, Geert BREUGHE, Lobke MAES, Bernard

Nadere informatie

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen.

De vergadering wordt geopend om 15.02 uur en voorgezeten door de heer Dirk Van der Maelen. CRABV 52 COM 067 16/01/2008 1 COMMISSIE VOOR DE FINANCIËN EN DE BEGROTING van WOENSDAG 16 JANUARI 2008 Namiddag COMMISSION DES FINANCES ET DU BUDGET du MERCREDI 16 JANVIER 2008 Après-midi De vergadering

Nadere informatie

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08)

PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) PB-Iedereen aan de slag (2004-06-08) Een nota van Guy Verhofstadt en Bart Somers een coherent project voor meer jobs Inleiding Tegen 2010 moet volgens de Lissabondoelstellingen Europa de meest competitieve

Nadere informatie

Nota van de Vlaamse Regering. Groenboek Zesde Staatshervorming

Nota van de Vlaamse Regering. Groenboek Zesde Staatshervorming stuk ingediend op 2185 (2013-2014) Nr. 11 25 februari 2014 (2013-2014) Nota van de Vlaamse Regering Groenboek Zesde Staatshervorming Gedachtewisseling Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk

Nadere informatie

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap

Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag over de algemene rekeningen 2013 van de Vlaamse Gemeenschap Verslag van het Rekenhof aan het Vlaams Parlement Brussel, juli 2014 Titel publicatie (Cover (Cover titel) titel) Ondertitel publicatie

Nadere informatie

De financiën van de lokale overheden in

De financiën van de lokale overheden in De financiën van de lokale overheden in 2003 I N H O U D 3 MACRO-ECONOMISCHE OMGEVING VAN DE LOKALE SECTOR 11 DE GEWONE VERRICHTINGEN 13 De gemeenten 14 Kader van de studie 14 De uitgaven 21 De ontvangsten

Nadere informatie

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE

Plenaire Middagvergadering VOORLOPIGE VERSIE vergadering 26 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Plenaire Middagvergadering van 20 februari 2013 VOORLOPIGE VERSIE Nog niet goedgekeurd door de sprekers Niet citeren zonder de bron te vermelden 2 Plenaire

Nadere informatie

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest JAARVERSLAG OVER DE VERRICHTINGEN VAN HET DIENSTJAAR 2012 voorgelegd aan de gewone Algemene vergadering van 30 mei 2013 Coöperatieve vennootschap met

Nadere informatie

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V

Verandering Voor Vooruitgang. Plan V Verandering Voor Vooruitgang Plan V Plan V Verandering voor Vooruitgang Laat het ons gewoon zeggen zoals het is: ons huidig systeem draait vierkant. Al wie werkt en onderneemt moet immens veel belastingen

Nadere informatie

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van

VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VERENIGDE VERGADERING VAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE GEWONE ZITTING 2000-2001 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van DONDERDAG 21 DECEMBER 2000 (Ochtendvergadering) Het beknopt

Nadere informatie

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.)

Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) Lieve Vanderleyden, Marc Callens en Jo Noppe (red.) DE SOCIALE STAAT VAN VLAANDEREN 2009 Samenstelling Samenstelling Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Diensten Studiedienst voor van het de Algemeen

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1337 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Financiën en Begroting Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën,

Nadere informatie

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011

houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 stuk ingediend op 778 (2010-2011) Nr. 1 29 oktober 2010 (2010-2011) Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2011 verzendcode: IED 2 Stuk 778 (2010-2011) Nr. 1 INHOUD 1.

Nadere informatie

Verslag 2013. Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer

Verslag 2013. Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer Verslag 2013 Kas-, Schuld- en Waarborgbeheer Het rapport kas-, schuld- en waarborgbeheer 2013 2 Inhoudstafel Inhoud I. INLEIDING... 5 II. ECONOMISCHE OMGEVING... 7 1. Internationale context... 7 2. Rentemarkt

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006

LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008. België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 LISSABON STRATEGIE Nationaal Hervormingsprogramma 2005-2008 België Meer groei en meer werk... Vooruitgangsrapport 2006 Inhoudstafel Inleiding 1 1. België vandaag 1 2. Zes sporen voor meer groei en werk

Nadere informatie

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering)

BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG. van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002. (ochtendvergadering) BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE RAAD GEWONE ZITTING 2001-2002 BEKNOPT VERSLAG van de plenaire vergadering van VRIJDAG 25 JANUARI 2002 (ochtendvergadering) Het beknopt verslag geeft een samenvatting van de debatten.

Nadere informatie

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG

HOORZITTING. over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG Stuk 2032 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 12 januari 2009 HOORZITTING over de mogelijke verbreding van de Brusselse ring VERSLAG namens de Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie uitgebracht

Nadere informatie

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Nr. 12 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1997-1998 27 april 1998 BULLETIN VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN INHOUDSOPGAVE I. VRAGEN VAN DE VLAAMSE VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN ANTWOORDEN VAN DE MINISTERS (Reglement artikel

Nadere informatie