Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota AI1

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota 2014-2019 AI1"

Transcriptie

1 Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code: Aanvullende informatie: Uitgebreide strategische nota AI1 371

2 372

3 Bestuurlijke Organisatie Ondersteunen van de werking van de bestuursorganen in de provincie West-Vlaanderen E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Bestuurlijke/juridische adviesverlening met interne en externe focus Uitbouwen van organisatiestructuren en coördinatie-instrumenten Professionalisering van organisatieprocessen en managementinstrumenten Ondersteunen van de provincieraad Ondersteunen van de deputatie

4 Financieel ondersteunen van interne en externe partners bij het realiseren van het beleid Beheren van het Provinciaal Archief Verhogen provinciale visibiliteit Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties Aanbieden van professionele accommodatie voor bestuurlijke organisatie Opvolging en zorg voor het patrimonium Energiebeheer

5 Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Algemene en Ondersteunende Dienstverlening Aanbieden van professionele accommodatie aan bezoekers en personeel E , , , , , , , , , , , ,00 I , , , , , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Aanbieden van aangepaste vergaderaccommodatie en logistieke ondersteuning Beheren van het voertuigen- en fietsenpark en uitvoeren van vervoersopdrachten Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties

6 Positioneren van de via interne en externe communicatie vanuit een multikanaalbenadering E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Verhogen provinciale visibiliteit Ondersteunen van de werking van de provinciale diensten door informatievoorziening Beheer van de ICT infrastructuur en de applicaties Gebiedsgerichte Werking 376

7 03.01 Organiseren van gestructureerd overleg tussen besturen en relevante partners met het oog op bovenlokale samenwerking en agendavorming E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, , , , , ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Logistiek uitbouwen en ondersteunen van de streekhuizen Uitbouwen van een geïntegreerde streekwerking, streekfora en de ontwikkeling van streekagenda's, ook in een grensoverschrijdende context Opvolging en zorg voor het patrimonium Energiebeheer Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

8 Investeringen (weg)infrastructuren streekhuizen Inzetten van derden voor het beheer van het groenpatrimonium Voeren van een gecoördineerd beleid in functie van een (be-)leefbaar en gedifferentieerd platteland E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Aansturen en coördineren Provinciaal Plattelandsbeleid Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma (PDPO II )

9 Beheren en coördineren van het Geïntegreerd Plattelandsontwikkelingsprogramma PDPO III ( ) Coördineren en Technische bijstand verlenen aan Leader Tielts Plateau (PDPO II ) Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Tielts Plateau (PDPO III ) Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO II ) Coördineren en technische bijstand verlenen aan Leader Westhoek (PDPO III ) Coördineren en opvolgen van inrichtingsprojecten Vlaamse Landmaatschappij Uitbouwen van recreatieve bestemmingsgebieden

10 Visievorming, inrichting en beheer van het buitengebied (excl. primaire recreatieve bestemmingsgebieden) Studies en procesvoering gebiedsontwikkeling en inrichting Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Investering (weg)infrastructuren gebiedsinrichting Uitvoeren van het project 'Recreatieve ontwikkeling van het Landschapspark Bulskampveld en het Tieltse' (Leader Tielts Plateau) Uitvoeren van het Europees project IFTN-GRFN Grensoverschrijdend Recreatief en Functioneel Netwerk (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Uitvoeren van het Europees project TERCO (Territoriale Coöperatie)(Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)

11 Uitvoeren van het project Energiearmoede in de Westhoek (Leader Westhoek) Streven naar een goed ingepaste, kwaliteitsvolle en duurzame landbouw Versterken van de woon- en leefomgeving met aandacht voor dorpsontwikkeling, -voorzieningen en -beleving Opmaken en uitvoeren van een grensoverschrijdend geïntegreerd gebiedsgericht programma "ruimtelijke kwaliteit en omgevingsbeleid" Zorgen voor basiskwaliteiten op het platteland Versterken van de identiteit van het platteland Administratief afwerken van het Europees project Landschap in Verandering (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen)

12 Uitvoeren kernenstrategie Westhoek Uitvoeren van het project 'Toeristische opwaardering Blankenbergse Dijk' (Impulsprogramma Kust) Uitvoeren van het project 'Groene 62 bereikbaar en leefbaar' (Impulsprogramma Kust) Uitvoeren van het Europees clusterproject Living Landscapes (Interreg IV-A 2Zeeën) Versterken van de interactie tussen stad en omgeving met het oog op een evenwichtige (stads-)regionale ontwikkeling E , , , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 382

13 Coördineren en opvolgen van de gebiedsvisie Brugse Rand Ondersteunen van de uitbouw Groen Lint Oostende Uitwerken en uitvoeren van een gebiedsprogramma kanaalzone Roeselare-Ooigem Uitwerken en implementeren van het samenwerkingsverband Stad-Land-schap 't West-Vlaams Hart in de regio Roeselare Ondersteunen van strategische (ruimtelijke) projecten Coördineren van planning en implementeren van het Groen-Blauwe netwerk in Zuid-West-Vlaanderen Opzetten van geïntegreerde projecten voor de realisatie van het Groen-Blauwe netwerk

14 Administratief afwerken van het Europees project Biodiversiteit Périurbaine in de Stadsrand (BiPS) (Interreg IV A Frankrijk- Wallonië-Vlaanderen) Uitvoeren van het Europees project Corrid'Or (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Uitvoeren van het Europees project Dostrade (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Valoriseren van opportuniteiten voor stadsnabije landbouw Administratief afwerken Europees project Accessing the Countryside (Interreg IV A 2 Zeeën) Uitvoeren van het strategisch project Groene Sporen (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen)

15 03.04 Integreren van beleidsvoering en interbestuurlijke afstemming inzake kustgerelateerde thema's en de relatie met het hinterland E , , , , , , , , , , , ,00 I 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Organiseren van interbestuurlijke samenwerking omtrent duurzaam kustbeheer Grensoverschrijdende samenwerking in kader van duurzaam kustbeheer Uitvoeren van het Europees project Coastal Communities 2150 (Interreg IV A 2 Zeeën) Coördineren provinciaal Navigatieplan Kust Coördineren en afstemmen As4 Visserijfonds ter realisatie van een geïntegreerd visserijbeleid

16 Coördineren en afstemmen lokale ontwikkeling visserij ter realisatie van een geïntegreerd visserijbeleid (EFMZV ) Uitvoeren Europees clusterproject PriMe-C (Partnering for Risk Management & Engagement on the Coast)(Interreg 2 Zeeën) Integreren van een verbrede economische finaliteit in de streekontwikkeling E , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Deelnemen aan de uitvoering van streekpacten Coördineren van het gebiedsprogramma Leefbare Haven Zeebrugge

17 Uitvoeren van het Europees project Leefbare Haven Zeebrugge Bis (Doelstelling 2) Uitvoeren van het project De Westhoek Inspireert Ondernemerschap (Leader Westhoek) Uitvoeren van het strategisch ruimtelijk project 'duurzame ontwikkeling glastuinbouwzone regio Roeselare' (Vlaams strategisch project) Valoriseren van geïntegreerde thema's met een streekeigen dimensie E , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Vernieuwen van het interlokaal woonbeleid richting duurzaamheid

18 Optimaliseren van de werking van streekmusea en bezoekerscentra Uitbouwen van immaterieel erfgoed als basis voor streekthema's Uitwerken van een visie en uitvoeren van een programma ter versterking van de cultuur-historische identiteit van de regio Brugge-Oostende Ontsluiten van industrieel erfgoed en socio-economische streekgeschiedenis in Midden- & Zuid-West-Vlaanderen Meewerken en promoten van de regio Midden-West-Vlaanderen als streek van de voeding - streek met smaak Uitvoeren van het Europees project Green & Blue Futures (inzet sociale economie, natuur en erfgoed (Interreg IV B Noord- West-Europa) Uitvoeren van het project "Kinderen van toen/senioren van nu...opgroeien in de landelijke streek Tielt"(Leader Tielts Plateau)

19 Uitvoeren van het Europees project Muren & Tuinen (Interreg IV A 2 Zeeën) Uitvoeren van het Europees project 300 jaar Grens (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Administratief afwerken van het Europees project Westhoek zonder Grenzen (Interreg IV A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen) Administratief afwerken van het Europees project Forten en Linies in Grensbreed Perspectief (Interreg IV A Vlaanderen- Nederland) Milieu, Landschap en Natuur Versterken van de beleidscapaciteit intern én bij gemeenten op het vlak van milieu, landschap, natuur en duurzame ontwikkeling E , , , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 389

20 Onderbouwen van het provinciale milieu-, natuur- en landschapsbeleid en concrete projecten Kennispartnerschap met de gemeenten op het vlak van milieu, landschap, natuur en duurzame ontwikkeling Samenwerken met gemeenten rond provinciale of gezamenlijke doelstellingen Realiseren, efficiënt beheren en handhaven van een multifunctioneel bovenlokaal patrimonium van domeinen en groene assen E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 A ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Verder uitbreiden van het multifunctionele groenpatrimonium in provinciaal beheer

21 Profielbepaling, functioneel indelen en inpassen in de omgeving van het provinciaal groenpatrimonium Communiceren over en promoten van provinciedomeinen en groene/blauwe assen Uitbouwen van het provinciaal groendomein Ijzerboomgaard Opvolging en zorg voor het patrimonium Energiebeheer Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten (Her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale groendomeinen

22 (Her)aanleg (weg)infrastructuren provinciale groene assen Effectief en efficiënt inzetten van handhaving in het groenpatrimonium Efficiënt en effectief management van het beheer van het groenpatrimonium Inrichten en herinrichten van terreinen en voorzieningen in de groengebieden Inzetten van derden voor het beheer van het groenpatrimonium Realiseren van operationele groenbrigades voor het beheer van het groenpatrimonium Realiseren van nieuwe onthaal-, recreatieve- en natuureducatieve infrastructuur in het Zwin

23 E ,98 0, , , , , , , , , , ,00 I , , , , ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Bevorderen van de integratie van- en het draagvlak voor Natura2000gebieden in het algemeen en het Zwin in het bijzonder in uitvoering van het Europees project Natura People (Interreg IV A 2 zeeën) Bevorderen van recreatie en ecotoerisme in de Zwinstreek in uitvoering van het Europees project REECZ (Interreg IV A Vlaanderen - Nederland) Opvolging en zorg voor het patrimonium Energiebeheer Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

24 Gebiedsspecifiek versterken van biodiversiteit en landschappen E ,47 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,47 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Realiseren van natuurverbinding en landschapszorg Uitwerken én uitvoeren van actieprogramma's soortenbescherming Het voeren van een exotenbeleid Samenwerking met intermediaire organisaties voor (de realisatie van) biodiversiteits- en landschapsprojecten

25 Bevordering Groen in de Stad Ondersteunen van de werking van het Vlaams Instituut voor de Zee Bevorderen van duurzaam bouwen en wonen E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Toepassing van duurzaamheid en interne milieuzorg in de provinciale huishouding Stimuleren van duurzaam bouwen, zowel op individueel als op wijkniveau, bij diverse doelgroepen

26 Duurzaam verbruiken ingang doen vinden bij de brede bevolking en bij specifieke doelgroepen Uitbouwen van een bezoekerscentrum van het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen en Wonen Opvolging en zorg voor het patrimonium Voorkoming van en aanpassing aan klimaatsverandering E , , , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 De brede bevolking bewustmaken van de klimaatverandering

27 Provinciaal beleid opzetten ter voorkoming van klimaatverandering Bewerkstelligen van draagvlakverbreding en gedragsverandering bij diverse doelgroepen via natuur- en milieu-educatie E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Natuur- en milieueducatief benaderen van diverse doelgroepen in en buiten de domeinen Uitbouwen van een gebiedsdekkend netwerk van educatieve centra Uitbaten van het bezoekerscentrum De Gavers Uitbaten van het bezoekerscentrum De Palingbeek

28 Uitbaten van het bezoekerscentrum Lippensgoed-Bulskampveld Uitbaten van het Natuurcentrum Zwin Uitbaten van het bezoekerscentrum De Nachtegaal Uitbaten van het bezoekerscentrum De Otter Ondersteunen van natuur- en milieueducatie in het onderwijs Organiseren van educatie m.b.t. het zee- en kustmilieu Realiseren, aansturen en ondersteunen van een dynamisch netwerk van Natuur en Milieueducatieve actoren

29 Participatie aan en informatie over het provinciaal milieu- en natuurbeleid Toerisme en Recreatie Faciliteren en bevorderen van het toerisme en recreatie in de provincie door het toekennen van toelagen aan geschikte organisaties E ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Ondersteunen van diverse organisaties op het vlak van toerisme en recreatie Verlenen van adequate diensten door eigen expertise met het oog op de versterking van het toeristisch-recreatief beleid E ,09 0, ,61 0, ,53 0, ,97 0, ,85 0, ,94 0,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal ,09 0, ,61 0, ,53 0, ,97 0, ,85 0, ,94 0,00 399

30 Fungeren als contact- en coördinatiepunt tussen het provinciaal beleid en Westtoer apb Inzet van expertise en advies in diverse processen, beleidsontwikkeling en overlegfora Opvolging en zorg voor het patrimonium Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten (Her)aanleg (weg)infrastructuur campus Westtoer Ruimtelijke Ordening Bijdragen tot een duurzame ruimtelijke ordening van de provincie West-Vlaanderen door uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan E ,93 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,93 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 400

31 Adviseren en goedkeuren van ruimtelijke planningsdossiers Uitwerken van projecten (beleidsvisies, RUP's,...) ter uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan West-Vlaanderen Verzorgen van de algemene werking van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening Mobiliteit en Weginfrastructuur Voeren van een gebiedsgericht mobiliteitsbeleid E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Regionaal en bovengemeentelijk mobiliteitsonderzoek

32 Coördinatie van het mobiliteitsbeleid in West-Vlaanderen Bijdragen tot een kwaliteitsvol lokaal beleid op vlak van mobiliteit, verkeerstechniek en weginfrastructuur Het verzamelen en beheren van geografische mobiliteitsdata Opvolging en zorg voor het patrimonium Energiebeheer Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten Ontwerpondersteuning, proefboringen, grondonderzoek en metingen

33 Financieel ondersteunen van interne en externe partners bij het realiseren van het beleid Uitbouwen van een fietsbeleid E ,28 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I , , , , , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Realiseren van (bovenlokale) fietsinfrastructuur Aanmoedigen van fietsverplaatsingen Sensibiliseren van doelgroepen gericht op de omschakeling naar duurzame mobiliteit

34 E ,24 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,24 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Sensibiliseringsacties voor doelgroepen Faciliteren van de introductie van elektrische voertuigen Inschakelen van trage wegen bij de diversificatie van de mobiliteit E , , , , , , , , , , , ,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Voeren van een bovenlokaal trage wegenbeleid

35 Het actualiseren van de digitale Atlas der buurtwegen en geografische databanken trage wegen Ondersteunen van bedrijven bij de organisatie van hun woon-werkverkeer en bedrijfsvervoerplanning E ,98 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,98 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Ondersteunen van initiatieven en projecten van bedrijfsvervoerplanning Projectondersteuning via het Pendelfonds Sensibiliseringsacties ten behoeve van duurzaam woon-werkverkeer

36 Algemene financiering, Budget en Administratieve Beroepen Beheersen en continueren van de financiële processen E , , , , , , , , , , , ,67 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 A , , , , , , , , , , , ,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,67 Correcte vestiging van de provinciebelastingen Efficiënte inning van de provinciebelastingen Gezond liquiditeiten- en schuldbeheer Het voeren van een correcte boekhouding en jaarrekening

37 Ontwikkeling en implementatie van processen inzake budgettering, beleidsmonitoring en -evaluatie Opmaak, aanpassing en evaluatie van een budget dat past binnen de grenzen van het meerjarenplan Kwalitatief beoordelen van en klantvriendelijk communiceren over dossiers in het kader van het decreet op de ruimtelijke ordening inzake vergunningen E ,05 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,05 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Personeel Ondersteunen van de realisatie van de organisatiedoelstellingen door middel van een efficiënt en effectief HR-beleid

38 E , , , , , , , , , , , ,00 I ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 Totaal , , , , , , , , , , , ,00 Personeelsbehoeften van de organisatie ondersteunen door processen van instroom-doorstroom-uitstroom De rechtszekerheid en tevredenheid van het personeel ondersteunen door loon- en personeelsadministratie Competenties en talenten van het personeel ondersteunen door ontwikkelings- en vormingskansen Ondersteunen van de performantie van de organisatie en de inzetbaarheid en het algemeen welzijn van het personeel Opvolgen van de maatschappelijke evoluties en regelgeving met betrekking tot rechtspositieregeling, arbeidsreglement en organisatievormen Permanente monitoring van de personeelsplanning

39 Permanente monitoring van data en managementinformatie Adviseren en ondersteunen van personeel en leidinggevenden bij loopbaanvragen Voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van e-hrm Voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van een model van competentie- en kennismanagement Voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van nieuwe arbeidsvormen en beloningsmodellen Aanbieden van professionele accommodatie m.b.t. het personeelsrestaurant en de catering Uitbouwen van patrimoniumbeheer en optimaliseren van het werken met overheidsopdrachten en contracten

40 Financieel ondersteunen van interne en externe partners bij het realiseren van het beleid Verhogen provinciale visibiliteit Ondersteunen van het welzijn op het werk van de werknemers E ,87 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 I 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,87 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Opsporen en analyseren van risico's voor het welzijn op het werk van het personeel Opvolgen van maatschappelijke en wetenschappelijke evoluties en regelgeving m.b.t. welzijn op het werk

41 Permanente monitoring van de relevante data m.b.t. welzijn op het werk Adviseren en ondersteunen van alle interne actoren en processen inzake welzijn op het werk Informeren en sensibiliseren van personeel en leidinggevenden m.b.t. welzijn op het werk Opvolgen en behandelen individuele schadedossiers arbeidsongevallen Waarnemen van het secretariaat van het Provinciaal Comité voor de Bevordering van de Arbeid (PCBA) Ondersteunen van lokale besturen bij het vormen van competente personeelsleden

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES

BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES Alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn te raadplegen op www.torhout.be 1. De stad verbetert zijn mobiliteit voor de zwakke weggebruiker X 1.1 Uitbouw van een utilitair en recreatief trage

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

Beleidsbrief. Toerisme 2010-2011

Beleidsbrief. Toerisme 2010-2011 stuk ingediend op 734 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Beleidsbrief Toerisme 2010-2011 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015

jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 Ontwerp Jaarverslag goed te keuren op Algemene Vergadering mei 2015 jaar verslag 2014 4 jaarverslag 2014 5 Beste lezer, 2014 verzekerde met succes de continuïteit van streekgerichte

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR HET TOERISME IN KORTRIJK 28 MAART 2007 STUDIE UITGEVOERD IN OPDRACHT VAN DE STAD KORTRIJK EN MET DE STEUN VAN TOERISME VLAANDEREN SAMENVATTING Op vraag van de stad Kortrijk

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

ChristenUnie Verkiezingsprogramma

ChristenUnie Verkiezingsprogramma ChristenUnie Verkiezingsprogramma voor de provincie Flevoland 2011-2015 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 FLEVOLANDSE CONTEXT 5 MIDDENBESTUUR, OVERHEID en EUROPA 7 JEUGDZORG 9 SOCIAAL BELEID 10 KUNST EN CULTUUR

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020

STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020 STRATEGISCH BELEIDSPLAN VOOR TOERISME EN RECREATIE AAN DE KUST 2015-2020 Strategisch beleidsplan voor toerisme en recreatie aan de Kust 2015-2020 2 INHOUD Inhoud en Voorwoord 1. Analyse... 7 1.1 Kerncijfers...

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014-2019 (NIS 42008) Marktplein 1-9220 Hamme (Vl.) Secr.: Reuse André Fin. beheerder: Scholliers Gunther Beleidsdoelstelling BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid Het voeren van

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF STREEKHUIS WESTHOEK BELGIE-BELGIQUE P.B. 8900 IEPER 1 3/6035 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR: 8900 IEPER 1 P409497

NIEUWSBRIEF STREEKHUIS WESTHOEK BELGIE-BELGIQUE P.B. 8900 IEPER 1 3/6035 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR: 8900 IEPER 1 P409497 10 BELGIE-BELGIQUE P.B. 8900 IEPER 1 3/6035 DRIEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT - AFGIFTEKANTOOR: 8900 IEPER 1 P409497 20 e JRGNG APRIL - MEI - JUNI 2014 STREEKHUIS WESTHOEK NIEUWSBRIEF COLOFON Streekhuis Westhoek

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 FINALE VERSIE 25 april 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 Inhoud

Nadere informatie

Visienota Sport voor Allen 2011-2014

Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota Sport voor Allen 2011-2014 Visienota goedgekeurd door het Overlegplatform Sport voor Allen op 7/9/2011 Samenstelling Overlegplatform Sport voor Allen Carla Galle Gert Vande Broek Nicole Bossaerts

Nadere informatie

Jaaractieplan 2014. p. 1

Jaaractieplan 2014. p. 1 Jaaractieplan 2014 p. 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...4 Situering...4 Concept...4 1. Monitoring en Analyse...9 1.1 Situering...9 1.2 Doelstelling...9 1.2.1 Monitoring werking Talentenstroom...9

Nadere informatie

Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 Vitale dorpen met toekomst... 6

Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 Vitale dorpen met toekomst... 6 1 Inhoudspagina Voorwoord... 3 Leeswijzer... 4 Begrippenlijst... 5 De zeven pijlers van DDB... 5 1. Vitale dorpen met toekomst.... 6 2. Bestuur... 8 3. Openbare orde en veiligheid... 9 4. Verkeer en vervoer...

Nadere informatie

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT

TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT VESOC-WG/D-07/80 TOEKOMSTVISIE OP DE WERKWINKELS NAAR EEN VERNIEUWEND CONCEPT DE WERKWINKELS EVOLUEREN. Een arbeidsmarkt in beweging De werkwinkels zijn ontstaan vanuit de vaststelling dat de arbeidsmarkt

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Jaarrapport2014. Agentschap voor Natuur en Bos. Jaarr 2014. Pagina 1 van 44

Jaarrapport2014. Agentschap voor Natuur en Bos. Jaarr 2014. Pagina 1 van 44 Jaarrapport2014 Jaarr 2014 Agentschap voor Natuur en Bos Pagina 1 van 44 Voorwoord We hebben een steen verlegd in de natuur in Vlaanderen Ik heb een steen verlegd, in een rivier op aarde. Het water gaat

Nadere informatie