DOELSTELLINGENNOTA 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOELSTELLINGENNOTA 2015"

Transcriptie

1 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan Hasselt NIS-code : Laatste budgettaire journaalnummer : DOELSTELLINGENNOTA 2015 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek Mathieu

2 Doelstelling 1 Sterk Limburg Bijdragen aan de versterking van het economisch weefsel E ,68 E ,86 I ,98 I ,00 Via een flankerend provinciaal beleid bijdragen aan de versterking van de Limburgse speerpunteneconomie Bijdragen aan een performante werking van de Limburgse arbeidsmarkt Limburg verder uitbouwen tot een competitieve toeristische regio E ,74 E ,00 I ,69 Het realiseren van innovatieve markt-productcombinaties met een sterke wervingskracht Realisatie van sterke routestructuren als toeristisch product en als infrastructurele verbinding tussen toeristische producten en regio's. Het ondersteunen en ontwikkelen van een economische en een innovatieve land- en tuinbouw. E ,42 I , Ondersteunen van innovatie in de land- en tuinbouw Ruimte creëren voor bedrijventerreinen, toerisme, recreatie en landbouw E ,00 I ,00 Regionale bedrijventerreinen en toeristisch-recreatieve knooppunten ruimtelijk plannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen onderbouwen Verhogen van de stedelijke draagkracht en versterken van de woonkernen I ,82 De afbakening van de kleinstedelijke gebieden realiseren De Limburgse woonbehoefte plannen Het ondersteunene van kern(her)ontwikkeling, in relatie met sociale huisvesting, of van strategische projecten. Het nemen van initiatieven om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. E ,00 Het opzetten van overlegmomenten en initiëren van acties ten behoeve van lokale besturen en netwerkpartners om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt Case onderwijs - arbeid PROVINCIE LIMBURG Pagina 2 van 27

3 Doelstelling 1 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,84 0, ,86 0,00 I ,49 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,33 0, ,86 0,00 PROVINCIE LIMBURG Pagina 3 van 27

4 Doelstelling 2 Sociaal Limburg Elke Limburgse gemeente wordt een gezonde gemeente Lokale besturen ondersteunen bij het voeren van een gezondheidsbeleid volgens het groeiconcept "Gezonde gemeente" in uitvoering van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Alle Limburgse gezinnen kunnen rekenen op een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning vanuit een Huis van het Kind in hun nabije omgeving. E ,00 E ,50 De opstart van Huizen van het Kind stimuleren en ondersteunen met bijzondere aandacht voor opvoedingsondersteuning De uitbouw van het huis van het kind in het kader van LEADER Dommelhof toegankelijker maken en optimaliseren in functie van G-sport E ,00 E ,00 I ,00 Voorbereiden en uivoeren van aanpassingswerken in het kader van toegankelijkheid en exploitatie in het kader van G-sport. Realiseren en ondersteunen van een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod dat personen met een beperking aanzet tot sportbeoefening en hiervoor de nodige randvoorwaarden creëren en impulsen geven op het vlak van toegankelijkheid, infrastructuur, materiaal, communicatie en begeleiding Realiseren en ondersteunen van de Sportraad Initiatieven nemen om extra plaatsen te scheppen in de kinderopvang E ,00 Impulsen voor kwaliteitsbevordering Limburgse kinderopvang Extra plaatsen in de kinderopvang Kansen in het onderwijs E ,00 Case onderwijs armoede Case onderwijs - taal Maatschappelijk kwetsbare jongeren E ,00 Maatschappelijk kwetsbare jongeren PROVINCIE LIMBURG Pagina 4 van 27

5 Doelstelling 2 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,00 0, ,50 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,00 0, ,50 0,00 PROVINCIE LIMBURG Pagina 5 van 27

6 Doelstelling 3 Duurzaam Limburg Bijdragen aan een duurzaam Limburg door het ondersteunen en ontwikkelen van een duurzame land- en tuinbouw. E ,00 I , Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van land- en tuinbouw Ondersteunen onderzoeksprojecten in het kader van duurzame land- en tuinbouw Bijdragen aan de socio-economische leefbaarheid van het platteland E ,00 E ,00 Ontwikkelen van gebiedsgericht en geïntegreerd plattelandsbeleid Realiseren van een doelmatig en resultaat gericht programmabeheer PDPO Duurzaam omgaan met de Limburgse ruimte I ,78 E ,00 Limburgse landschappelijke kwaliteiten beschermen en/of te versterken Operationeel maken van het Limburgs Steunpunt Biodiversiteit E ,00 E ,00 Verder uitbouwen van de netwerking met regionale landschappen/gemeenten zodat concrete terreinacties, communicatie en monitoring kunnen worden gerealiseerd. Formuleren van adviezen voor o.a. ruimtelijke processen met impact op de biodiversiteit in het tussengebied. PROVINCIE LIMBURG Pagina 6 van Organiseren van vorming inzake biodiversiteit samen met partners Ondersteunen van gemeenten bij het uitwerken van een lokaal biodiversiteitsbeleid Uitwerken van (Europese) projecten en sensibiliseringscampagnes rond het behoud van de biodiversiteit Uitbouwen van het Limburgs Veldstudiecentrum E ,00 I ,00 Ondersteunen van doelgroepen (gemeenten, middenveld) bij het uitwerken van biodiversiteitsprojecten op het snijvlak EDO-natuurstudie Samen met partners een organisatiestructuur en een werking voor het LIVEC uitwerken Mbt educatie voor duurzame onwikkeling (EDO) verder expertise opbouwen en uitwisselen en een aanbod organiseren. E ,00 E ,00 I ,00 Door LIMNET de NME-werking in de provincie stimuleren en inspireren via werkgroepen natuurcentra, onderwijs, vorming en het natuurinformatiepunt. Adviezen geven rond NME & EDO, en het netwerk (LIMNET) coördineren Binnen de NME-werking de implementatie van EDO nastreven Stimuleren, ondersteunen en begeleiden van scholen door MOS om aan een interne milieuzorg te doen en kwaliteitslogo's te halen

7 Projecten van (MOS)scholen ter ondersteuning van duurzame projecten en acties subsidiëren en opvolgen (Klimaatsubsidie). Eigen NME-centra uitbaten en nominatimsubsidies voor uitwerking NME/EDO-centra van derden toekennen. De educatieve werking van Het Groene Huis aanpassen in functie van de nieuwe locatie in Craenevenne De Limburgse klimaatambitie realiseren E ,00 E ,00 I ,00 De maatregelen en aanbevelingen van de klimaatstudie (TACO2) faciliteren en uitvoeren Het Steunpunt Duurzaam Bouwen (Dubolimburg vzw) verder uitbouwen en duurzaam bouwen stimuleren Rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie stimuleren via campagnes en initiatieven De Limburgers stimuleren tot een duurzame levensstijl Een CO2-rapport opmaken en communiceren over de stand van zaken De interne milieuzorg ondersteunen, verbreden en inschakelen in het provinciale klimaatbeleid Ruimte voor water realiseren in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid waarbij waterlopen optimaal ingericht worden voor vrije vismigratie, reductie van wateroverlast,beekstructuurherstel in het buitengebied en herwaardering van stads- en dorpskernen I ,00 De nodige gronden aankopen voor het realiseren van investeringswerken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. Uitvoeren van werken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie met het oog op het creëren van ruimte voor water voor beekinrichting, vismigratie, aanleg overstromingszones, herinrichting doortochten, enz Doelstelling 3 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,00 0, ,00 0,00 I ,78 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,78 0, ,00 0,00 PROVINCIE LIMBURG Pagina 7 van 27

8 Doelstelling 4 Eén Limburg Ondersteunen van de projectontwikkeling in het kader van het Europees cohesiebeleid en Europese projectoproepen. E ,00 E ,00 I , Versterken van het (mede-) programmabeheer Bijdragen aan een optimale projectuitvoering Begeleiden en ondersteunen van lokale besturen en actoren op het vlak van land- en tuinbouw Ondersteunen van lokale besturen, land- en tuinbouwers en andere betrokken actoren door het proactief aanreiken van kerncijfers van de Limburgse land- en tuinbouw en het verlenen van advies en informatie. De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van het gemeentelijk milieubeleid. E ,00 E ,00 I ,00 I , Initiatieven nemen inzake milieu en gezondheid De Limburgse gemeenten informeren en ondersteunen met het oog op een effectief en efficiënt milieuen natuurbeleid. De Limburgse gemeenten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant. Pilootprojecten opstarten mbt mobilteit/wegen voor effectieve ondersteuning met hoge meerwaarde Integreren van wegendienst en mobiliteitsdienst Het inzetten op een grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische werking E ,00 E ,00 I ,00 Grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische projecten inzetten De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen in functie van een goede R.O Adviseren en ondersteunen van planologische processen PROVINCIE LIMBURG Pagina 8 van 27

9 Doelstelling 4 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,00 0, ,00 0,00 I ,00 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,00 0, ,00 0,00 PROVINCIE LIMBURG Pagina 9 van 27

10 Doelstelling 5 Overig Beleid Kaarten en cijfers E ,00 Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden bij strategische planning ouderenvoorzieningen. Verzamelen, analyseren, ter beschikking stellen en duiden van informatie en kerncijfers ter ondersteuning van het eigen beleid en dat van lokale besturen en andere actoren. PROVINCIE LIMBURG Pagina 10 van Realisatie transitie Limburgse Culturele Sector E ,00 Realiseren transitie Limburgse Culturele Sector Het goed beheer van de provinciale financiën E ,00 E ,00 I ,00 A ,00 A ,00 Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen Het beheren van de thesaurie in uitvoering van het liquiditeitenbudget Het voeren van een actief beheer van de schuld Een goed beheer van de dagelijkse werking van de directie financiën Het realiseren van een performante facilitaire organisatie E ,00 I 7.500,00 Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van facilitair beheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties. IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - Verlenen van bijstand in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dyanmisch risicobeheersingsysteem Klantenrelaties - Communicatie - Algemene informatie en communicatie over facilitaire dienstverlening (o.a. interactieve website en benchmarkcijfers) IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Onderzoeken met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het opstellen van onderzoeksverslagen IDPB - Externe veiligheidsopleidingen - Het organiseren en coördineren van opleidingen en bijscholingen voor EHBO- en brandploegen op aanvraag Het realiseren van een geïntegreerd hospitality management E ,70 E ,00 I ,00 Schoonmaakdiensten - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de schoonmaakdiensten maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead). Schoonmaakdiensten - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - Beheer en opvolging van de dagelijkse schoonmaak zoals beschreven in het schoonmaakprogramma. Schoonmaakdiensten - Glazenwasserij - Beheer en opvolging van het glazenwassen voor de gebouwen beschreven in het reinigingsprogramma. Catering - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de catering maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead)

11 Catering - Personeelsrestaurant - Beheer en uitbating van het personeelsrestaurant (voeding, financieel, personeel,...) Catering - automatenbeheer - Plaatsing en aanbod van drank- en snoepautomaten Groenonderhoud - Groenonderhoud - Beheer en opvolging van het groenonderhoud zoals beschreven in de overeenkomst. Groenonderhoud - Interieurbeplanting - Opvolging van het onderhoud van de interieurbeplanting zoals opgenomen in de overeenkomst. Archief - Organiseren en opvolgen van het archiveren en de sturing en ondersteuning van de archiefvorming via e-communicatie. Uitleendiensten - Ter beschikking stellen van audio-visuele materialen, vlaggen en tentoonstellingsmaterialen Printkamer - Maken van kopies en prints op aanvraag en de aflevering in diverse afwerkingen (niet limitatief:instructiehandleidingen, jaarrapporten, inbinden, ) Postkamer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de postkamer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Postkamer - Postkamer - Behandelen van alle stukken voor en van "De Post" eventuelen de interne verdeling van poststukken, kopieeropdrachten, dossiers, enz. in het Provinciehuis en gebouwh. Onthaaldienst - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de onthaaldienst maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Onthaaldienst - Ontvangst van bezoekers, groepsbezoekers en gidsen en het assisteren van evenementen op vraag van de klanten Onthaaldienst - Organisatie van de protocollaire ontvangsten (coördinatie / budget) en de supervisie en de bewaking van de kwaliteit van alle aspecten van de ontvangst Zalenbeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het zalenbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Zalenbeheer - Reserveringen van vergaderzalen in het Provinciehuis Veiligheid - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de veiligeheid maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Wagenparkbeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het wagenparkbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Wagenparkbeheer - Reservatie dienstwagens - Reserveringen, met of zonder chauffeur, van een dienstwagen en registratie hieromtrent in het systeem Wagenparkbeheer - Koerierdiensten - Beheer en organisatie van koerierdiensten met het wagenpark van de provincie Wagenparkbeheer - Nazicht en opvolging leasingcontracten, de coördinatie van de expertise en herstellingen na ongeval en het beheer van tankkaarten voor alle diensten en instellingen Ruimtebeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van ruimtebeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Ruimtebeheer - Verhuizingen - Beheer en uitwerking van verhuizingen via intern of extern personeel Ruimtebeheer - Inrichting werkplek - Uitvoeren van aanpassingen en kleine herstellingen aan kasten, burelen, interieur,. Ruimtebeheer - Stock- magazijnbeheer - Beheer van het magazijn voor de opslag van diverse materialen Ruimtebeheer - Sleutelbeheer - Ontwikkeling, beheer en opvolging van een sleutelplan en de bewaring en het beheer van alle sleutels van het provinciehuis. Logistieke ondersteuning - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de logistieke ondersteuning maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Logistieke ondersteuning - Handlangersdiensten - Aanbieden van logistieke ondersteuning op vraag via intern of extern personeel PROVINCIE LIMBURG Pagina 11 van 27

12 Logistieke ondersteuning - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Organisatie en het beheren van het materiaal en de producten nodige voor sneeuwbestrijding Logistieke ondersteuning - ongediertebestrijding - Preventieve bestrijding van knaagdieren en insecten Afval - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het afvalbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Afval - Afvalverwerking van het selectief opgehaald en aangevoerd afval Economaat - Het beheer van het kantoormaterialen voor de diensten binnen het hoofdgebouw Duurzaam, efficiënt en veilig gebouwbeheer en een performant projectbeheer E ,43 E ,00 I ,00 I ,00 Administratie vastgoedmanagement - inventaris onroerend patrimonium - Beheer van de inventaris onroerend patrimonium (gronden) Administratie vastgoedmanagement - verzekeringen - Beheer en opvolging standaardverzekeringspakket (brand, auto, alle risico's, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen) Administratie vastgoedmanagement -Beheer patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - Administratieve opvolging van de patrimoniumcontracten (huur, concessies, erfpacht, ) Bouwbureau - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het bouwbureau maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Gebouwenbeheersysteem - beheer BMS - Periodiek beheer/opvolging technische meldingen van HVAC, branddetectie, verlichting, toegangscontrole, centraal omroepsysteem, inbraakbeveiliging, CCTV (camerabewaking) via BMS Bouwbureau - Beheer ivm de aankoop, verkoop, inventaris, van het bestaande patrimonium Administratie energie - Energiebeheer - Organisatie en beheer contract energieboekhouding (esight) (Infrax) Telecommunicatie - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de telecommunicatie maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Telecommunicatie - Telefonie - Algemeen beheer van de telefooninstallatie Telecommunicatie - Fax - Aankopen en in dienst stellen van faxtoestellen op aanvraag Telecommunicatie - GSM - Aankoop van de GSM-toestellen op aanvraag en de eerste lijnszorg: afhandeling van storingsmeldingen, defecten, Telecommunicatie - Personenzoeksysteem - Beheer toestellen personenzoeksysteem Preventief en correctie onderhoud - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het preventief en correctief onderhoud maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle liften Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle HVACinstallaties opgenomen Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van het toegangscontrolesysteem Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de branddetectie-installaties Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de inbraakbeveiligingsinstallaties Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle brandblusapparaten, -haspels en -installaties Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de telefooninstallaties PROVINCIE LIMBURG Pagina 12 van 27

13 Preventief en correctief onderhoud : Beheer en opvolging van de periodieke keuringen van de technische installaties conform de wettelijke- en veiligheidsvoorschriften PROVINCIE LIMBURG Pagina 13 van Preventief en correctief onderhoud : Inkoop en beheer externe bewakingsdiensten Preventief en correctief onderhoud : Op vraag het laten uitvoeren van herstellingen en kleine aanpassingen (aan de technische installaties en) aan de gebouwen Preventief en correctief onderhoud : Oplossen van storingen en eerste lijnsinterventies van de technische installaties (ook indien veroorzaakt door natuurramp of brand) Het verder uitbouwen van een veilige en betrouwbare ICT-omgeving E ,00 E ,00 I ,00 Telefooncentrale - beheer en onderhoud van de interne telefooncentrale ICT - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van ICT maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Servicedesk ICT : Beheer van het centraal contactpunt voor alle aanvragen, klachten probleemmeldingen per telefoon en per digiformulier m.b.t. ICT meldingen Scan-, plot-, print diensten - Beheer van de lokale printers, plotters, scanners Scan-, plot-, print diensten : Beheer van de inventaris van de centrale multifunctionele printers netwerkdiensten : Voorzien van de nodige infrastructuur om koppeling met het administratieve netwerk mogelijk te maken en het instellen van policies om pc's, printers,... met het netwerk te kunnen verbinden BT dossierbeheer - algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor dossierbeheer BT financiële software - Algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor financiële software BT Personeelsbeleid - Algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor personeelsbeleid BT Mail - Creatie van Personal Information manager (PIM) account bij indiensttreding (mailbox, agenda, takenbeheer, contractpersonenlijst, vergaderverzoeken, notities, ) BT website beheer - Beheer infrastructuur voor webhosting (webserver, netwerkapparatuur, firewall, ) BT FMIS - algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor FMIS AT Standaard Software - licentiekosten en beheer van alle niet business-kritische toepassingen G&O - overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van GIS en ontwikkeling maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead) Provinciaal Bibliotheek Systeem - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van PBS maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Provinciaal Bibliotheek Systeem : Het voorzien van lidkaarten voor de bibliotheken PBS werkplekdiensten - Beheer en onderhoud van pc's, laptops, printers, plotters, PDA's, werkplekdiensten - PC - Organiseren van de nodige ondersteuning bij problemen met Macintosch systemen werkplekdiensten - CAD - Organiseren van de nodige ondersteuning van grafische ontwerp werkposten netwerkdiensten - WAN - Zorg voor dataconnectiviteit tussen de externe site en het hoofdgebouw mobiel werken - Externe toegang verlenen tot de persoonlijke mailbox en de mailboxen waarvoor men gemachtigd is en het voorzien van een virtuele verbinding met het interne netwerk (thuiskantoor) Internet - Voorzien van een beperkte http-toegang (Intranettoegang) en op vraag en mits goedkeuring een gefilterde volledige http-toegang (internettoegang) centrale dataopslag - Het aanmaken van groepsschijven en het instellen van de toegangsmachtigingen en voorzien van de nodige opslagcapaciteit Server diensten extern - actie vervalt Server diensten intern - Voorzien van server infrastructuur voor de interne diensten

14 B&O - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van beheer en onderhoud maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties. PROVINCIE LIMBURG Pagina 14 van Intern ontwikkelde toepassingen - interne ontwikkeling van toepassingen GIS - Interne ondersteuning van GIS gerelateerde toepassingen GIS - Externe ondersteuning van GIS gerelateerde toepassingen naar lokale besturen Provinciaal Bibliotheek Systeem : Automatisatie bibliotheekactiviteiten dmv een centrale toepassing Provinciaal bibliotheek Systeem : het aansluiten van nieuwe bibliotheken op het PBS Provinciaal Bibliotheek Systeem : Beheren van dataconnecties tussen bibliotheken en centrale toepassing PBS De realisatie van een centraal gecoördineerd aankoopbeleid E ,00 I ,00 CAD - raamcontracten - Opmaak van een behoefteanalyse / gerichte marktprospectie / opmaken kosten-batenanalyse Het faciliteren van het algemeen welwijn van het personeel E ,00 E ,00 Het verhogen van de betrokkenheid bij de organisatie Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve processen binnen de directie HRM Inzetten op een eigentijds HR-beleid en HR-instrumenten E ,00 E ,00 Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten Optimaliseren van een competentiegericht selectiebeleid Ontwikkelen van competenties in functie van de verwachtingen van het provinciebestuur/dienst en de behoeften van het personeelslid. Het aanbieden van een kwaliteitsvolle juridische dienstverlening aan interne en externe cliënten met het oog op respectievelijk het uitbouwen van een efficiënt en correct werkende provinciale organisatie en het verhogen van de bestuurskracht van de lokale besturen. E ,00 E 1.084,00 Het permanent en op een proceseconomische wijze vrijwaren van de belangen van de provincie in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en geschillen evenals bij de voorbereiding van authentieke akten. Het verzekeren van een dienstverlening aan de provinciale diensten en de lokale besturen, rekening houdend met de werking, planning en desiderata van zowel cliënt als de Griffie als, in voorkomend geval, de beleidsorganen Het verzekeren van de samenwerking met andere besturen Het tijdig en op klantvriendelijke wijze behandelen van de verzoeken van burgers tot openbaarmaking van bestuursdocumenten, rekening houdend met de vigerende regelgeving Faciliteren van het democratisch beslissingsproces in de provincie E ,00 Ondersteunen van politieke partijen in het kader van de democratische werking Faciliteren van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen Faciliteren van de werking van de bestuurorganen van het provinciebestuur E ,46

15 Ondersteunen werking provincieraad Ondersteunen werking deputatie Het positioneren en profileren van het provinciebestuur enerzijds en Limburg als als regio anderzijds naar de Limburger. E , Positionering en profilering provinciebestuur en Limburg als regio naar de Limburger Het positioneren en profileren van de provincie Limburg als partner van de lokale besturen en aanverwante partners en stakeholders E , Positionering en profilering van de provincie Limburg als vraaggestuurd bestuur naar de lokale besturen en aanverwante partners en stakeholders. Het realiseren van een sterke interactieve interne communicatie en internal branding enerzijds en het ondersteunen van de organisatie op vlak van communicatie, zodat het bestuur als een sterk en eenduidig merk kan gepositioneerd worden, zowel binnen als buiten Limburg. E ,00 I 3.000, Interne communicatie en internal branding Interne communicatieondersteuning Faciliteren van de vereiste aanpassingen van de werking van het provinciebestuur aan vigerende maatschappelijke, bestuurlijke en technologische omstandigheden. E ,00 I , Het implementeren van een nieuw organisatiemodel voor het provinciebestuur Het financieel en administratief beheer van de provinciale scholen en het CLB E ,00 E ,00 Het beheer van de Campus Diepenbeek (campus-secundair) Het beheer van de Campus Diepenbeek (middenschool) Het beheer van de Campus Hasselt Handel (Campus-Secundair) Het beheer van de Campus Hasselt Handel(Middenschool) Het beheer van de Campus Hasselt Handel(CVO Handel) Het beheer van de Campus Hasselt Handel (CVO Moderne Talen) Het beheer van de Campus Hasselt Kunst/Verpleegkunde (Campus-kunst) Het beheer van de Campus Hasselt Kunst/Verpleegkunde (Verpleegkunde) Het beheer van de Campus Lommel (Campus-Provil) Het beheer van de Campus Lommel (ION) Het beheer van de Campus Maasmechelen (Campus-PTS) Het beheer van de Campus Maasmechelen (CVO Maasland) Het beheer van de Campus Tongeren (Campus-PIBO) Het beheer van de Campus Tongeren (Internaat) Het beheer van de Campus Voeren (Campus-secundair) PROVINCIE LIMBURG Pagina 15 van 27

16 Het beheer van de Campus Voeren (basisschool) Het beheer van de Campus Voeren (CVO) Het beheer van de Campus Bilzen Het beheer van het CLB Het beheer van de IVA hoofdzetel Het stimuleren van het Limburgs ondernemerschap E ,00 E ,00 Initiëren van ondernemerschapseducatie Versterken van innovatief en internationaal ondernemerschap Promoten van ondernemerschap De Limburgse retailsector verder versterken door het realiseren van een sterkere wervingskracht en koopbinding. E ,00 Bijdragen aan een attractieve retailsector door het ondersteunen van kernversterkende acties en van de ontwikkelingsmogelijkheden van grootschalig retail Stimuleren en promoten van Europese en Internationale Samenwerking E ,00 E ,00 Uitbouw van een Limburgs informatiepunt Uitbouw van een Limburgs projectenbureau Promoten van Europese en Internationale Samenwerking Initiatieven nemen om kwaliteit in de kinderopvang en in opvoedingsondersteuning te stimuleren. E ,00 E ,00 Bijdragen aan kwaliteitsvolle kinderopvang door de organisatie van een laagdrempelig, vraaggericht en actueel vormingsaanbod in de kinderopvang. Vernieuwende methodieken en materialen ontwikkelen in het kader van preventieve gezinsondersteuning vanuit de Huizen van het Kind. Limburg uitbouwen tot een gezonde regio, afgestemd op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. E ,00 E ,00 I , Coördineren van de relatie tussen sport, natuur, milieu, recreatie en ruimtelijke ordening Realiseren van een doelgroepgericht gezondheidspromotie- en beweegbeleid Realiseren van partnerships en projecten met actoren in de gezondheidszorg in Limburg en in de grensregio's met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het eigen provinciale beleid Investeringssubsidie voor oprichting/uitbouw van sportaccommodaties met een regionaal karakter Stimuleren en coördineren van samenwerking en synergie tussen alle sectoren betrokken bij de aanpak van intrafamiliaal geweld. E ,42 E , Realiseren Europees project IFG Ondersteunen en faciliteren van IFG projecten PROVINCIE LIMBURG Pagina 16 van 27

17 Faciliteren van een multidisciplinaire integrale ketenaanpak voor IFG in complexe situaties en bij meervoudige problematieken of een moeizame opstart. Stimuleren en ondersteunen van sectorale en intersectorale samenwerking om in een afgestemd jeugdhulpverleningsaanbod te voorzien. E , Ondersteunen van het netwerk Limburgs Platform Bijzondere Jeugdbijstand Faciliteren van het hanteren van methodieken die uitgaan van krachtgericht werken Participatie van ouders en jongeren in de jeugdhulp stimuleren, ondersteunen en faciliteren via het project JOPlim Promoten van herstelbemiddeling door het realiseren van het Vereffeningsfonds Ondersteunen van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Limburg uitbouwen tot een zorgzame regio E ,00 E ,81 I ,00 Stimuleren van een voldoende, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod d.m.v. het geven van impulsen in bijkomend aanbod, deskundigheidsbevordering en projectmatige (intersectorale) samenwerking. Een nieuwe website 'vrijwilligerswerk.be' ontwikkelen en beheren, samen met het Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk. Gratis verzekering voor vrijwilligers aanbieden in samenwerking met de loketten van de lokale besturen. Minstens 0,7 % van het gewone provinciale budget besteden aan ontwikkelingssamenwerking om eerlijke en duurzame internationale samenwerking te stimuleren en om de burgerzin en mondiaal bewustzijn te versterken bij alle Limburgers. E ,58 E , Versterken van leerkrachten om zelf initiatief te nemen rond mondiale vorming en wereldburgerschap (Kleur Bekennen). Organiseren en aanbieden van laagdrempelige educatieve/animatieve activiteiten rond het Noord-Zuid thema. Sociale projecten in erkende ontwikkelingslanden stimuleren, 4de pijlerorganisaties versterken en Limburgse studenten die betekenisvolle stages doen in ontwikkelingslanden ondersteunen. Het positioneren en profileren van regio Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/limburg E , Positionering en profilering van de provincie Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/ Limburg PROVINCIE LIMBURG Pagina 17 van Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren E ,00 Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren Ontwikkelen van een competitief provinciaal land- en tuinbouwbeleid en bijdragen tot een leefbare land- en tuinbouw in de provincie Limburg. E ,45 E , Provinciaal gecoördineerde uitbouw van kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek Ontwikkelen en stimuleren van een economische, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw

18 Ondersteunen van een multifunctionele land- en tuinbouw Het versterken van het imago van het platteland en de land- en tuinbouw Ruimte voor land- en tuinbouw Instaan voor de algemene ondersteunende/begeleidende activiteiten, de technischeadminstratieve dossierondersteuning en de opvolging/bewaking van de administratieve processen/procedures binnen de Directie Ruimte. E , Verder uitbouwen van de administratief-technische ondersteuning en kwaliteitsbewaking van dossiers overheidsopdrachten van leveringen en diensten. Uitbouwen van de administratief-technische ondersteuning en kwaliteitsbewaking van reglementaire en nominatieve subsidiedossiers binnen de Directie. (Mee) verder uitbouwen van de digitale werkomgeving, ontwikkeling en redesign van werkprocessen (hoofdzakelijk subsidieprocessen in Ariadne) binnen de Directie Ruimte (en binnen het provinciebstuur). Overige werking van de Beheerscel Ruimte (financieel beheer, dossierbeheer, personeelsbeheer, communicatiebeheer, logistiek beheer,...). Het ontwikkelen van een grondbeleid ter realisatie van het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid. E , Ondersteuning uitvoeringsgerichte projecten in functie van het provinciaal ruimtelijk beleid Creëren van een ruimtelijk kader voor het beheren van welzijn en welvaart van de Limburgers E ,00 E 1.000,00 Uitwerken van projecten ter uitvoering of ter actualisering van het RSPL, in functie van wijzigende maatschappelijke behoeften en/of in het kader van het BRV Ruimtelijke knelpunten op bovenlokaal niveau oplossen Juridische bijstand en ondersteuning verlenen m.b.t. ruimtelijke ordening De algemene werking van de Procoro verzekeren De realisatie van strategische onderdelen van een gebiedsprogramma ondersteunen Grensoverschrijdende problemen monitoren en analyseren en mogelijke oplossingen formuleren Vernieuwende projecten in functie van ruimtelijke kwaliteit ondersteunen Het tijdig en kwalitietsvol afwerken van de stedebouwkundige- en verkavelingsberoepen E 1.000,00 E ,00 Afwerken van vergunningsaanvragen in beroep Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bedrijven aangaan E ,00 Een klimaatpartnerschap met Limburgse bedrijfsfederaties aangaan Duurzame bedrijven(terreinen) stimuleren Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bouwsector aangaan Versterken van het provinciale milieu- en klimaatbeleid door een planmatige en geintegreerde aanpak PROVINCIE LIMBURG Pagina 18 van 27

19 E ,00 I ,00 De Limburgers actief betrekken via participatieve initiatieven bij de planning en uitvoering van het provinciale milieubeleid De provinciale Minaraad ondersteunen Ondersteunen van doelgroepen voor het creeëren van draagvlak voor het provinciale milieubeleid Evalueren van de status en bescherming van de typisch Limburgse soorten E ,00 E ,00 De vrijwilligerswerking van LIKONA verder uitbouwen en verbeteren Samen met de LIKONA-werkgroepen soortbeschermingsinitiatieven ontwikkelen Ondersteuningsovereenkomsten ten behoeve van de bescherming van bedreigde Limburgse soorten afsluiten en opvolgen Het beheer van de beschikbare biodiversiteits-databanken optimaliseren in functie van hun gebruik Studenten begeleiden bij het maken van eindwerken/stages/ Biodiversiteitsprojecten van derden ten behoeve van de biodiversiteit subsidiëren en opvolgen Verder zetten van de uitbouw van een Groene infrastructuur E ,00 E ,00 I ,00 Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van de eigen provinciale natuurterreinen en domeinen (andere dan Bokrijk, Rullingen en Nieuwenhoven) De werking van de Limburgse Bosgroepen verder uitbouwen Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van het provinciaal domein Rullingen Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van het provinciaal domein Nieuwenhoven Plannen van de provinciale natuurverbindingen en via o.a. de GLE-subsidie of (Europese)projecten realiseren. Uitwerken van een ecologische visie voor de Grote Landschappelijke Eenheden en via o.a. de GLEsubsidie of (Europese projecten) realiseren Natuurverenigingen ondersteunen bij het aankopen/beheren van natuurterreinen Helpen realiseren van de Vlaamse natuurbeleidsdoelstellingen Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van milieudossiers E ,00 Behandelen milieudossiers Informeren en adviseren belanghebbenden Organiseren van en deelnemen aan milieuoverleg Organiseren van de PMVC Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van natuurvergunningen Natuurvergunningen afwerken Het uitbouwen van een "infopunt" inzake mobiliteit,wegen en routestructuren voor de ondersteuning enn begeleiding van doelgroepen in hun mobiliteit E ,00 E ,00 I 2.000, PROVINCIE LIMBURG Pagina 19 van 27

20 Voorzien in aanbod van aangepast vervoer voor de Limburger met een mobiliteitsbeperking Op een kwaliteitsvolle manier vragen van onze klanten (gemeenten, bedrijven, scholen, inwoners...) rond efficiënt mobiliteisbeleid zo volledig en snel mogelijk beantwoorden en onze klanten op regelmatige basis informeren over duurzame mobiliteit. Het beleid ondersteunen in haar mobiliteitsvisie door het organiseren van een informatiepunt inzake grote Limburgse (externe) mobiliteitsdossiers. Kwalitatieve technische ondersteuning bieden aan gemeenten voor de uitvoering van wegenwerken (met ereloonovereenkomsten). Regulier beheer onbevaarbare waterlopen tweede categorie: de provincie voert als waterbeheerder de decretaal vastgelegde en bijhorende taken uit volgens de wet op de onbevaarbare waterlopen en het decreet integraal waterbeheer E ,00 E 2.000,00 I ,00 De wettelijk verplichte financiële tussenkomst nakomen voor werken aan waterlopen tweede en derde categorie in ruilverkavelingen. Inkomsten gerelateerd aan het beheer van waterlopen van werken aan waterlopen uitgevoerd door derden, van verkoop van oude beddingen en andere aan het beheer van waterlopen gerelateerde opbrensgten. Studies uitvoeren voor het verwerven van wetenschappelijke kennis van het watersysteem ter onderbouwing van werken aan waterlopen. Ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie uitvoeren om de waterafvoer en het watersysteem in stand te houden, erosie te beperken en exoten te bestrijden Algemene werking van de Dienst Water en Domeinen verzekeren Ratten bestrijden: Coördinatie en inventarisatie en verdeling materiaal en materieel aan rattenvangers Machtigingen voor werken aan waterlopen (2 & 3 cat.) tijdig en deskundig afleveren Wateradviezen en watertoetsen tijdig en deskundig afleveren Zorgen dat de provincie goed vertegenwoordigd is in het bovenlokaal waterbeleid: deelname, vertegenwoordiging, planopmaak, coördinatie: CIW, bekkens, deelbekkens en werkgroepen. Bijhouden en updaten van de atlas van de waterlopen zowel analoog (Atlas onbevaarbare waterlopen) als digitaal (Vlaamse Hydrografische Atlas) Herclassering van waterlopen en klassering niet-geklasserde waterlopen (interne staatshervorming) Subsidies blijven aanbieden en bekendmaken om het provinciaal beleid (reductie wateroverlast, beekherstel, verbeteren waterlopen) te versterken door gemeenten, wateringen en andere instanties ook werken uit te laten voeren om ruimte voor water te creëren met positief effect ook op de waterlopen tweede en derde categorie Culturele samenwerking in de Euregio E ,00 Realisatie van projecten i.k.v. culturele samenwerking in de Euregio Het ontwikkelen van een duurzame hoogkwalitatieve artistieke werking rond kunst in de open ruimte. E ,00 E , Ontwikkelen cluster Haspengouw Ontwikkelen cluster Hasselt-Genk Ontwikkelen cluster Maasland Ontwikkelen cluster kanalen PROVINCIE LIMBURG Pagina 20 van 27

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii

Inhoudstafel HOOFDSTUK. ix xi xii xiii xv xvi xviii Inhoudstafel HOOFDSTUK De strategische planningscyclus van de provincie West-Vlaanderen: van meerjarenplan tot budget Structuur van het boek 'Beleidsdoelstellingen bij het ontwerpbudget 2011' Inhoud van

Nadere informatie

meerjarenplan 2014-2019

meerjarenplan 2014-2019 meerjarenplan 2014-2019 gemeentesecretaris: Dirk de Vetter financieel beheerder: Jeffrey De Cock stekene van nature ac tief Meerjarenplan 2014-2019 I. Strategische nota II. Financiële nota Financieel

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7

Voorwoord p. 3. Het doel en de middelen p. 4. De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Beleidsnota bij het ontwerpbudget 2010 Inhoudsopgave Voorwoord p. 3 Het doel en de middelen p. 4 De twaalf strategische doelstellingen voor de legislatuur 2007 2012 p. 7 Overzicht van de bevoegdheden

Nadere informatie

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015

GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 GEMEENTE MALDEGEM Budget 2015 Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010) Marktstraat 7 9990 MALDEGEM Secretaris : Van Vynckt Tijs Financieel Beheerder : Dombret Isabelle Gemeentebestuur Maldegem (NIS 43010)

Nadere informatie

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019

Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 P a g i n a 1 Strategische nota van het meerjarenplan 2014-2019 Beschrijving van de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties van het OCMW en het gemeentebestuur voor de periode 2014 2019. P a g i n a

Nadere informatie

Meerjarenplan 2014-2019

Meerjarenplan 2014-2019 Prov. Arrond. OCMW Code nummer 214 Provincie Limburg Arrondissement Maaseik OCMW B R E E Postnummer 396 Adres Secretaris Financieel beheerder Peerderbaan 37, 396 Bree Stefan Goclon Jean Gielen Meerjarenplan

Nadere informatie

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma

bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting per programma stuk ingediend op 13 (2011-2012) Nr. 2-A 3 november 2011 (2011-2012) Toelichtingen bij de middelenbegroting en de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 Toelichting

Nadere informatie

2014 Jaarrekening Deel 2

2014 Jaarrekening Deel 2 2014 arrekening Deel 2 Beleidsnota - Doelstellingenrealisatie arrekening 2014 HVD arrekening 2014 HVD Doestellingenrealisatie. B.1.1. Doelstellingenrealisatie De doelstellingenrealisatie evalueert het

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

Bestuursnota. OCMW Leuven

Bestuursnota. OCMW Leuven Bestuursnota OCMW Leuven 2013 2018 1 OCMW Visie Leuven streeft naar een open, zorgzame en verbonden stad met aangename buurten, waarbinnen iedereen optimaal kan (samen)leven, leren, wonen en werken. Extra

Nadere informatie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling Doelstelling 2 VLAANDEREN 2007-2013 Regionaal Concurrentievermogen en Werkgelegenheid I nspiratie die werkt! Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Wat is het EFRO? 5 EFRO

Nadere informatie

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL

INFORMATIEBUNDEL. Functiespecifiek aanwervingsexamen. Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL INFORMATIEBUNDEL Functiespecifiek aanwervingsexamen Boekhouder (niveau B) INHOUDSTAFEL VOOR DE VLAAMSE GEMEENSCHAPS-COMMISSIE ZIJN GELIJKE KANSEN BELANGRIJK. KWALITEITEN VAN MENSEN ZIJN DOORSLAGGEVEND,

Nadere informatie

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Dessel Hannekestraat 1 2480 Dessel NIS-code : 13006 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Dessel Hannekestraat 1 248 Dessel NIS-code : 136 DOELSTELLINGENNOTA 214 Secretaris Nuyts Luk Financieel beheerder Van Gompel Bart DOELSTELLINGENNOTA 214 A. Zorgen voor een slagkrachtige gemeente

Nadere informatie

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport

TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport 2013 TASK FORCE BRUSSEL Aanvullend rapport Vlaamse Gemeenschapscommissie - Vlaamse Gemeenschap oktober 2013 1 INHOUD 1 Inleiding 5 2 Domeinspecifieke knelpuntenanalyse en voorstellen van oplossing voor

Nadere informatie

BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES

BELEIDSDOELSTELLINGEN - ACTIEPLANNEN - ACTIES Alle beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties zijn te raadplegen op www.torhout.be 1. De stad verbetert zijn mobiliteit voor de zwakke weggebruiker X 1.1 Uitbouw van een utilitair en recreatief trage

Nadere informatie

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht

Beleidsdoelstellingen met actieplannen overzicht Periode: 2014-2019 (NIS 42008) Marktplein 1-9220 Hamme (Vl.) Secr.: Reuse André Fin. beheerder: Scholliers Gunther Beleidsdoelstelling BD-1: Voeren van een verantwoord financieel beleid Het voeren van

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE

OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Bijlage OPERATIONELE DOELSTELLINGEN EN ACTIES PER GEMEENTE KINDERARMOEDE Beringen Het terugdringen van kinderarmoede is opgenomen in het meerjarenplan 2014-2019 van de Stad Beringen. Een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015

Gent tegen armoede. Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019. Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Gent tegen armoede Armoedebeleidsplan Gent 2014-2019 Groeiactieplan Acties in uitvoering 2014-2015 Departement Sociale Dienstverlening OCMW Gent Cel armoedebestrijding INHOUDSTAFEL Inleiding... 2 Vertaling

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2011-2012

Beleidsprioriteiten 2011-2012 stuk ingediend op 1336 (2011-2012) Nr. 1 26 oktober 2011 (2011-2012) Beleidsbrief Sport Beleidsprioriteiten 2011-2012 ingediend door de heer Philippe Muyters, Vlaams minister van Financiën, Begroting,

Nadere informatie

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi

IDENTIFICATIE EN MISSIE. Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi. OCMW Kinrooi OCMW Kinrooi IDENTIFICATIE EN MISSIE Identiteit Organisatie: Gemeente Kinrooi Breeërsteenweg 146 3640 Kinrooi OCMW Kinrooi Weertersteenweg 417 3640 Kinrooi NIS-code: 72018 Secretaris: Marijke Clerx Financieel

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid. Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid Beleidstekst voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 15 januari 2013 Krachtlijnen voor een eigentijds sociaal beleid 2 Beleidstekst 2013 2018 (ontwerp

Nadere informatie

beleidsplan 2010-2013

beleidsplan 2010-2013 Vlaams Architectuurinstituut vzw beleidsplan 2010-2013 Subsidieaanvraag binnen het Kunstendecreet voor het geheel van de werking 30-9-2008 Inhoud INHOUD Inhoud... 2 Inleiding... 7 1.1 Identiteit van de

Nadere informatie

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen

Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Sectorconvenant 2013-2014 tussen de Vlaamse Regering en de sociale partners van de sector lokale besturen Tussen de Vlaamse Regering, hierbij vertegenwoordigd door: De heer Philippe Muyters, Vlaams minister

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

Beleidsplan 2014-2019

Beleidsplan 2014-2019 VOORWOORD Een plan voor de toekomst Beste inwoner, De toekomst voorbereiden. Dit is wat het gemeentebestuur van Rotselaar de komende jaren zal doen. Rotselaar is een jonge, dynamische gemeente in volle

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

B E L E I D S N O T A

B E L E I D S N O T A B E L E I D S N O T A STAD LIER NIS - code : 12021 GROTE MARKT 57, 2500 LIER 00: Algemene financiering Gemeentesecretaris : Katleen Janssens Financieel beheerder : Bart Luyckx Strategische doelstelling

Nadere informatie