DOELSTELLINGENNOTA 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DOELSTELLINGENNOTA 2015"

Transcriptie

1 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan Hasselt NIS-code : Laatste budgettaire journaalnummer : DOELSTELLINGENNOTA 2015 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek Mathieu

2 Doelstelling 1 Sterk Limburg Bijdragen aan de versterking van het economisch weefsel E ,68 E ,86 I ,98 I ,00 Via een flankerend provinciaal beleid bijdragen aan de versterking van de Limburgse speerpunteneconomie Bijdragen aan een performante werking van de Limburgse arbeidsmarkt Limburg verder uitbouwen tot een competitieve toeristische regio E ,74 E ,00 I ,69 Het realiseren van innovatieve markt-productcombinaties met een sterke wervingskracht Realisatie van sterke routestructuren als toeristisch product en als infrastructurele verbinding tussen toeristische producten en regio's. Het ondersteunen en ontwikkelen van een economische en een innovatieve land- en tuinbouw. E ,42 I , Ondersteunen van innovatie in de land- en tuinbouw Ruimte creëren voor bedrijventerreinen, toerisme, recreatie en landbouw E ,00 I ,00 Regionale bedrijventerreinen en toeristisch-recreatieve knooppunten ruimtelijk plannen Ruimtelijke uitvoeringsplannen onderbouwen Verhogen van de stedelijke draagkracht en versterken van de woonkernen I ,82 De afbakening van de kleinstedelijke gebieden realiseren De Limburgse woonbehoefte plannen Het ondersteunene van kern(her)ontwikkeling, in relatie met sociale huisvesting, of van strategische projecten. Het nemen van initiatieven om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. E ,00 Het opzetten van overlegmomenten en initiëren van acties ten behoeve van lokale besturen en netwerkpartners om te komen tot een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt Case onderwijs - arbeid PROVINCIE LIMBURG Pagina 2 van 27

3 Doelstelling 1 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,84 0, ,86 0,00 I ,49 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,33 0, ,86 0,00 PROVINCIE LIMBURG Pagina 3 van 27

4 Doelstelling 2 Sociaal Limburg Elke Limburgse gemeente wordt een gezonde gemeente Lokale besturen ondersteunen bij het voeren van een gezondheidsbeleid volgens het groeiconcept "Gezonde gemeente" in uitvoering van de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. Alle Limburgse gezinnen kunnen rekenen op een laagdrempelig aanbod preventieve gezinsondersteuning vanuit een Huis van het Kind in hun nabije omgeving. E ,00 E ,50 De opstart van Huizen van het Kind stimuleren en ondersteunen met bijzondere aandacht voor opvoedingsondersteuning De uitbouw van het huis van het kind in het kader van LEADER Dommelhof toegankelijker maken en optimaliseren in functie van G-sport E ,00 E ,00 I ,00 Voorbereiden en uivoeren van aanpassingswerken in het kader van toegankelijkheid en exploitatie in het kader van G-sport. Realiseren en ondersteunen van een laagdrempelig beweeg- en sportaanbod dat personen met een beperking aanzet tot sportbeoefening en hiervoor de nodige randvoorwaarden creëren en impulsen geven op het vlak van toegankelijkheid, infrastructuur, materiaal, communicatie en begeleiding Realiseren en ondersteunen van de Sportraad Initiatieven nemen om extra plaatsen te scheppen in de kinderopvang E ,00 Impulsen voor kwaliteitsbevordering Limburgse kinderopvang Extra plaatsen in de kinderopvang Kansen in het onderwijs E ,00 Case onderwijs armoede Case onderwijs - taal Maatschappelijk kwetsbare jongeren E ,00 Maatschappelijk kwetsbare jongeren PROVINCIE LIMBURG Pagina 4 van 27

5 Doelstelling 2 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,00 0, ,50 0,00 I ,00 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,00 0, ,50 0,00 PROVINCIE LIMBURG Pagina 5 van 27

6 Doelstelling 3 Duurzaam Limburg Bijdragen aan een duurzaam Limburg door het ondersteunen en ontwikkelen van een duurzame land- en tuinbouw. E ,00 I , Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van land- en tuinbouw Ondersteunen onderzoeksprojecten in het kader van duurzame land- en tuinbouw Bijdragen aan de socio-economische leefbaarheid van het platteland E ,00 E ,00 Ontwikkelen van gebiedsgericht en geïntegreerd plattelandsbeleid Realiseren van een doelmatig en resultaat gericht programmabeheer PDPO Duurzaam omgaan met de Limburgse ruimte I ,78 E ,00 Limburgse landschappelijke kwaliteiten beschermen en/of te versterken Operationeel maken van het Limburgs Steunpunt Biodiversiteit E ,00 E ,00 Verder uitbouwen van de netwerking met regionale landschappen/gemeenten zodat concrete terreinacties, communicatie en monitoring kunnen worden gerealiseerd. Formuleren van adviezen voor o.a. ruimtelijke processen met impact op de biodiversiteit in het tussengebied. PROVINCIE LIMBURG Pagina 6 van Organiseren van vorming inzake biodiversiteit samen met partners Ondersteunen van gemeenten bij het uitwerken van een lokaal biodiversiteitsbeleid Uitwerken van (Europese) projecten en sensibiliseringscampagnes rond het behoud van de biodiversiteit Uitbouwen van het Limburgs Veldstudiecentrum E ,00 I ,00 Ondersteunen van doelgroepen (gemeenten, middenveld) bij het uitwerken van biodiversiteitsprojecten op het snijvlak EDO-natuurstudie Samen met partners een organisatiestructuur en een werking voor het LIVEC uitwerken Mbt educatie voor duurzame onwikkeling (EDO) verder expertise opbouwen en uitwisselen en een aanbod organiseren. E ,00 E ,00 I ,00 Door LIMNET de NME-werking in de provincie stimuleren en inspireren via werkgroepen natuurcentra, onderwijs, vorming en het natuurinformatiepunt. Adviezen geven rond NME & EDO, en het netwerk (LIMNET) coördineren Binnen de NME-werking de implementatie van EDO nastreven Stimuleren, ondersteunen en begeleiden van scholen door MOS om aan een interne milieuzorg te doen en kwaliteitslogo's te halen

7 Projecten van (MOS)scholen ter ondersteuning van duurzame projecten en acties subsidiëren en opvolgen (Klimaatsubsidie). Eigen NME-centra uitbaten en nominatimsubsidies voor uitwerking NME/EDO-centra van derden toekennen. De educatieve werking van Het Groene Huis aanpassen in functie van de nieuwe locatie in Craenevenne De Limburgse klimaatambitie realiseren E ,00 E ,00 I ,00 De maatregelen en aanbevelingen van de klimaatstudie (TACO2) faciliteren en uitvoeren Het Steunpunt Duurzaam Bouwen (Dubolimburg vzw) verder uitbouwen en duurzaam bouwen stimuleren Rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie stimuleren via campagnes en initiatieven De Limburgers stimuleren tot een duurzame levensstijl Een CO2-rapport opmaken en communiceren over de stand van zaken De interne milieuzorg ondersteunen, verbreden en inschakelen in het provinciale klimaatbeleid Ruimte voor water realiseren in uitvoering van het decreet integraal waterbeleid waarbij waterlopen optimaal ingericht worden voor vrije vismigratie, reductie van wateroverlast,beekstructuurherstel in het buitengebied en herwaardering van stads- en dorpskernen I ,00 De nodige gronden aankopen voor het realiseren van investeringswerken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie. Uitvoeren van werken aan onbevaarbare waterlopen van tweede categorie met het oog op het creëren van ruimte voor water voor beekinrichting, vismigratie, aanleg overstromingszones, herinrichting doortochten, enz Doelstelling 3 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,00 0, ,00 0,00 I ,78 0,00 0,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,78 0, ,00 0,00 PROVINCIE LIMBURG Pagina 7 van 27

8 Doelstelling 4 Eén Limburg Ondersteunen van de projectontwikkeling in het kader van het Europees cohesiebeleid en Europese projectoproepen. E ,00 E ,00 I , Versterken van het (mede-) programmabeheer Bijdragen aan een optimale projectuitvoering Begeleiden en ondersteunen van lokale besturen en actoren op het vlak van land- en tuinbouw Ondersteunen van lokale besturen, land- en tuinbouwers en andere betrokken actoren door het proactief aanreiken van kerncijfers van de Limburgse land- en tuinbouw en het verlenen van advies en informatie. De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen bij het uitvoeren van het gemeentelijk milieubeleid. E ,00 E ,00 I ,00 I , Initiatieven nemen inzake milieu en gezondheid De Limburgse gemeenten informeren en ondersteunen met het oog op een effectief en efficiënt milieuen natuurbeleid. De Limburgse gemeenten ondersteunen bij het opstellen en uitvoeren van klimaatplannen in het kader van het Burgemeestersconvenant. Pilootprojecten opstarten mbt mobilteit/wegen voor effectieve ondersteuning met hoge meerwaarde Integreren van wegendienst en mobiliteitsdienst Het inzetten op een grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische werking E ,00 E ,00 I ,00 Grensoverschrijdende gebiedsgerichte strategische projecten inzetten De Limburgse gemeenten begeleiden en ondersteunen in functie van een goede R.O Adviseren en ondersteunen van planologische processen PROVINCIE LIMBURG Pagina 8 van 27

9 Doelstelling 4 Totaal hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten Prioritair Niet-prioritair Prioritair Niet-prioritair E ,00 0, ,00 0,00 I ,00 0, ,00 0,00 A 0,00 0,00 0,00 0,00 Totaal ,00 0, ,00 0,00 PROVINCIE LIMBURG Pagina 9 van 27

10 Doelstelling 5 Overig Beleid Kaarten en cijfers E ,00 Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden bij strategische planning ouderenvoorzieningen. Verzamelen, analyseren, ter beschikking stellen en duiden van informatie en kerncijfers ter ondersteuning van het eigen beleid en dat van lokale besturen en andere actoren. PROVINCIE LIMBURG Pagina 10 van Realisatie transitie Limburgse Culturele Sector E ,00 Realiseren transitie Limburgse Culturele Sector Het goed beheer van de provinciale financiën E ,00 E ,00 I ,00 A ,00 A ,00 Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen Het beheren van de thesaurie in uitvoering van het liquiditeitenbudget Het voeren van een actief beheer van de schuld Een goed beheer van de dagelijkse werking van de directie financiën Het realiseren van een performante facilitaire organisatie E ,00 I 7.500,00 Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van facilitair beheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties. IDPB - Algemeen veiligheidsbeleid - Verlenen van bijstand in de uitwerking, programmatie, uitvoering en evaluatie van het beleid bepaald door het dyanmisch risicobeheersingsysteem Klantenrelaties - Communicatie - Algemene informatie en communicatie over facilitaire dienstverlening (o.a. interactieve website en benchmarkcijfers) IDPB - Diensten mbt arbeidsveiligheid - Onderzoeken met betrekking tot de arbeidsveiligheid en het opstellen van onderzoeksverslagen IDPB - Externe veiligheidsopleidingen - Het organiseren en coördineren van opleidingen en bijscholingen voor EHBO- en brandploegen op aanvraag Het realiseren van een geïntegreerd hospitality management E ,70 E ,00 I ,00 Schoonmaakdiensten - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de schoonmaakdiensten maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead). Schoonmaakdiensten - Dagelijkse en periodieke schoonmaak - Beheer en opvolging van de dagelijkse schoonmaak zoals beschreven in het schoonmaakprogramma. Schoonmaakdiensten - Glazenwasserij - Beheer en opvolging van het glazenwassen voor de gebouwen beschreven in het reinigingsprogramma. Catering - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de catering maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead)

11 Catering - Personeelsrestaurant - Beheer en uitbating van het personeelsrestaurant (voeding, financieel, personeel,...) Catering - automatenbeheer - Plaatsing en aanbod van drank- en snoepautomaten Groenonderhoud - Groenonderhoud - Beheer en opvolging van het groenonderhoud zoals beschreven in de overeenkomst. Groenonderhoud - Interieurbeplanting - Opvolging van het onderhoud van de interieurbeplanting zoals opgenomen in de overeenkomst. Archief - Organiseren en opvolgen van het archiveren en de sturing en ondersteuning van de archiefvorming via e-communicatie. Uitleendiensten - Ter beschikking stellen van audio-visuele materialen, vlaggen en tentoonstellingsmaterialen Printkamer - Maken van kopies en prints op aanvraag en de aflevering in diverse afwerkingen (niet limitatief:instructiehandleidingen, jaarrapporten, inbinden, ) Postkamer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de postkamer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Postkamer - Postkamer - Behandelen van alle stukken voor en van "De Post" eventuelen de interne verdeling van poststukken, kopieeropdrachten, dossiers, enz. in het Provinciehuis en gebouwh. Onthaaldienst - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de onthaaldienst maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Onthaaldienst - Ontvangst van bezoekers, groepsbezoekers en gidsen en het assisteren van evenementen op vraag van de klanten Onthaaldienst - Organisatie van de protocollaire ontvangsten (coördinatie / budget) en de supervisie en de bewaking van de kwaliteit van alle aspecten van de ontvangst Zalenbeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het zalenbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Zalenbeheer - Reserveringen van vergaderzalen in het Provinciehuis Veiligheid - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de veiligeheid maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Wagenparkbeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het wagenparkbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Wagenparkbeheer - Reservatie dienstwagens - Reserveringen, met of zonder chauffeur, van een dienstwagen en registratie hieromtrent in het systeem Wagenparkbeheer - Koerierdiensten - Beheer en organisatie van koerierdiensten met het wagenpark van de provincie Wagenparkbeheer - Nazicht en opvolging leasingcontracten, de coördinatie van de expertise en herstellingen na ongeval en het beheer van tankkaarten voor alle diensten en instellingen Ruimtebeheer - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van ruimtebeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Ruimtebeheer - Verhuizingen - Beheer en uitwerking van verhuizingen via intern of extern personeel Ruimtebeheer - Inrichting werkplek - Uitvoeren van aanpassingen en kleine herstellingen aan kasten, burelen, interieur,. Ruimtebeheer - Stock- magazijnbeheer - Beheer van het magazijn voor de opslag van diverse materialen Ruimtebeheer - Sleutelbeheer - Ontwikkeling, beheer en opvolging van een sleutelplan en de bewaring en het beheer van alle sleutels van het provinciehuis. Logistieke ondersteuning - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de logistieke ondersteuning maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Logistieke ondersteuning - Handlangersdiensten - Aanbieden van logistieke ondersteuning op vraag via intern of extern personeel PROVINCIE LIMBURG Pagina 11 van 27

12 Logistieke ondersteuning - Sneeuw- en ijzelbestrijding - Organisatie en het beheren van het materiaal en de producten nodige voor sneeuwbestrijding Logistieke ondersteuning - ongediertebestrijding - Preventieve bestrijding van knaagdieren en insecten Afval - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het afvalbeheer maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Afval - Afvalverwerking van het selectief opgehaald en aangevoerd afval Economaat - Het beheer van het kantoormaterialen voor de diensten binnen het hoofdgebouw Duurzaam, efficiënt en veilig gebouwbeheer en een performant projectbeheer E ,43 E ,00 I ,00 I ,00 Administratie vastgoedmanagement - inventaris onroerend patrimonium - Beheer van de inventaris onroerend patrimonium (gronden) Administratie vastgoedmanagement - verzekeringen - Beheer en opvolging standaardverzekeringspakket (brand, auto, alle risico's, burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen) Administratie vastgoedmanagement -Beheer patrimoniumcontracten (onroerende goederen) - Administratieve opvolging van de patrimoniumcontracten (huur, concessies, erfpacht, ) Bouwbureau - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het bouwbureau maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Gebouwenbeheersysteem - beheer BMS - Periodiek beheer/opvolging technische meldingen van HVAC, branddetectie, verlichting, toegangscontrole, centraal omroepsysteem, inbraakbeveiliging, CCTV (camerabewaking) via BMS Bouwbureau - Beheer ivm de aankoop, verkoop, inventaris, van het bestaande patrimonium Administratie energie - Energiebeheer - Organisatie en beheer contract energieboekhouding (esight) (Infrax) Telecommunicatie - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van de telecommunicatie maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Telecommunicatie - Telefonie - Algemeen beheer van de telefooninstallatie Telecommunicatie - Fax - Aankopen en in dienst stellen van faxtoestellen op aanvraag Telecommunicatie - GSM - Aankoop van de GSM-toestellen op aanvraag en de eerste lijnszorg: afhandeling van storingsmeldingen, defecten, Telecommunicatie - Personenzoeksysteem - Beheer toestellen personenzoeksysteem Preventief en correctie onderhoud - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van het preventief en correctief onderhoud maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle liften Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle HVACinstallaties opgenomen Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van het toegangscontrolesysteem Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de branddetectie-installaties Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de inbraakbeveiligingsinstallaties Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van alle brandblusapparaten, -haspels en -installaties Preventief en correctie onderhoud : Beheer en opvolging van het periodiek onderhoud van de telefooninstallaties PROVINCIE LIMBURG Pagina 12 van 27

13 Preventief en correctief onderhoud : Beheer en opvolging van de periodieke keuringen van de technische installaties conform de wettelijke- en veiligheidsvoorschriften PROVINCIE LIMBURG Pagina 13 van Preventief en correctief onderhoud : Inkoop en beheer externe bewakingsdiensten Preventief en correctief onderhoud : Op vraag het laten uitvoeren van herstellingen en kleine aanpassingen (aan de technische installaties en) aan de gebouwen Preventief en correctief onderhoud : Oplossen van storingen en eerste lijnsinterventies van de technische installaties (ook indien veroorzaakt door natuurramp of brand) Het verder uitbouwen van een veilige en betrouwbare ICT-omgeving E ,00 E ,00 I ,00 Telefooncentrale - beheer en onderhoud van de interne telefooncentrale ICT - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van ICT maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Servicedesk ICT : Beheer van het centraal contactpunt voor alle aanvragen, klachten probleemmeldingen per telefoon en per digiformulier m.b.t. ICT meldingen Scan-, plot-, print diensten - Beheer van de lokale printers, plotters, scanners Scan-, plot-, print diensten : Beheer van de inventaris van de centrale multifunctionele printers netwerkdiensten : Voorzien van de nodige infrastructuur om koppeling met het administratieve netwerk mogelijk te maken en het instellen van policies om pc's, printers,... met het netwerk te kunnen verbinden BT dossierbeheer - algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor dossierbeheer BT financiële software - Algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor financiële software BT Personeelsbeleid - Algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor personeelsbeleid BT Mail - Creatie van Personal Information manager (PIM) account bij indiensttreding (mailbox, agenda, takenbeheer, contractpersonenlijst, vergaderverzoeken, notities, ) BT website beheer - Beheer infrastructuur voor webhosting (webserver, netwerkapparatuur, firewall, ) BT FMIS - algemene en inhoudelijke en technische ondersteuning voor FMIS AT Standaard Software - licentiekosten en beheer van alle niet business-kritische toepassingen G&O - overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van GIS en ontwikkeling maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties (overhead) Provinciaal Bibliotheek Systeem - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van PBS maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties Provinciaal Bibliotheek Systeem : Het voorzien van lidkaarten voor de bibliotheken PBS werkplekdiensten - Beheer en onderhoud van pc's, laptops, printers, plotters, PDA's, werkplekdiensten - PC - Organiseren van de nodige ondersteuning bij problemen met Macintosch systemen werkplekdiensten - CAD - Organiseren van de nodige ondersteuning van grafische ontwerp werkposten netwerkdiensten - WAN - Zorg voor dataconnectiviteit tussen de externe site en het hoofdgebouw mobiel werken - Externe toegang verlenen tot de persoonlijke mailbox en de mailboxen waarvoor men gemachtigd is en het voorzien van een virtuele verbinding met het interne netwerk (thuiskantoor) Internet - Voorzien van een beperkte http-toegang (Intranettoegang) en op vraag en mits goedkeuring een gefilterde volledige http-toegang (internettoegang) centrale dataopslag - Het aanmaken van groepsschijven en het instellen van de toegangsmachtigingen en voorzien van de nodige opslagcapaciteit Server diensten extern - actie vervalt Server diensten intern - Voorzien van server infrastructuur voor de interne diensten

14 B&O - Overhead - Kosten die voortvloeien uit de organisatie van beheer en onderhoud maar die niet rechtstreeks kunnen toegewezen worden aan één van de overige acties. PROVINCIE LIMBURG Pagina 14 van Intern ontwikkelde toepassingen - interne ontwikkeling van toepassingen GIS - Interne ondersteuning van GIS gerelateerde toepassingen GIS - Externe ondersteuning van GIS gerelateerde toepassingen naar lokale besturen Provinciaal Bibliotheek Systeem : Automatisatie bibliotheekactiviteiten dmv een centrale toepassing Provinciaal bibliotheek Systeem : het aansluiten van nieuwe bibliotheken op het PBS Provinciaal Bibliotheek Systeem : Beheren van dataconnecties tussen bibliotheken en centrale toepassing PBS De realisatie van een centraal gecoördineerd aankoopbeleid E ,00 I ,00 CAD - raamcontracten - Opmaak van een behoefteanalyse / gerichte marktprospectie / opmaken kosten-batenanalyse Het faciliteren van het algemeen welwijn van het personeel E ,00 E ,00 Het verhogen van de betrokkenheid bij de organisatie Zorgen voor een efficiënte werking van de administratieve processen binnen de directie HRM Inzetten op een eigentijds HR-beleid en HR-instrumenten E ,00 E ,00 Het tijdig en correct betalen van salarissen, toelagen, vergoedingen, tussenkomsten en salariskosten Optimaliseren van een competentiegericht selectiebeleid Ontwikkelen van competenties in functie van de verwachtingen van het provinciebestuur/dienst en de behoeften van het personeelslid. Het aanbieden van een kwaliteitsvolle juridische dienstverlening aan interne en externe cliënten met het oog op respectievelijk het uitbouwen van een efficiënt en correct werkende provinciale organisatie en het verhogen van de bestuurskracht van de lokale besturen. E ,00 E 1.084,00 Het permanent en op een proceseconomische wijze vrijwaren van de belangen van de provincie in gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures en geschillen evenals bij de voorbereiding van authentieke akten. Het verzekeren van een dienstverlening aan de provinciale diensten en de lokale besturen, rekening houdend met de werking, planning en desiderata van zowel cliënt als de Griffie als, in voorkomend geval, de beleidsorganen Het verzekeren van de samenwerking met andere besturen Het tijdig en op klantvriendelijke wijze behandelen van de verzoeken van burgers tot openbaarmaking van bestuursdocumenten, rekening houdend met de vigerende regelgeving Faciliteren van het democratisch beslissingsproces in de provincie E ,00 Ondersteunen van politieke partijen in het kader van de democratische werking Faciliteren van de gemeente- en provincieraadsverkiezingen Faciliteren van de werking van de bestuurorganen van het provinciebestuur E ,46

15 Ondersteunen werking provincieraad Ondersteunen werking deputatie Het positioneren en profileren van het provinciebestuur enerzijds en Limburg als als regio anderzijds naar de Limburger. E , Positionering en profilering provinciebestuur en Limburg als regio naar de Limburger Het positioneren en profileren van de provincie Limburg als partner van de lokale besturen en aanverwante partners en stakeholders E , Positionering en profilering van de provincie Limburg als vraaggestuurd bestuur naar de lokale besturen en aanverwante partners en stakeholders. Het realiseren van een sterke interactieve interne communicatie en internal branding enerzijds en het ondersteunen van de organisatie op vlak van communicatie, zodat het bestuur als een sterk en eenduidig merk kan gepositioneerd worden, zowel binnen als buiten Limburg. E ,00 I 3.000, Interne communicatie en internal branding Interne communicatieondersteuning Faciliteren van de vereiste aanpassingen van de werking van het provinciebestuur aan vigerende maatschappelijke, bestuurlijke en technologische omstandigheden. E ,00 I , Het implementeren van een nieuw organisatiemodel voor het provinciebestuur Het financieel en administratief beheer van de provinciale scholen en het CLB E ,00 E ,00 Het beheer van de Campus Diepenbeek (campus-secundair) Het beheer van de Campus Diepenbeek (middenschool) Het beheer van de Campus Hasselt Handel (Campus-Secundair) Het beheer van de Campus Hasselt Handel(Middenschool) Het beheer van de Campus Hasselt Handel(CVO Handel) Het beheer van de Campus Hasselt Handel (CVO Moderne Talen) Het beheer van de Campus Hasselt Kunst/Verpleegkunde (Campus-kunst) Het beheer van de Campus Hasselt Kunst/Verpleegkunde (Verpleegkunde) Het beheer van de Campus Lommel (Campus-Provil) Het beheer van de Campus Lommel (ION) Het beheer van de Campus Maasmechelen (Campus-PTS) Het beheer van de Campus Maasmechelen (CVO Maasland) Het beheer van de Campus Tongeren (Campus-PIBO) Het beheer van de Campus Tongeren (Internaat) Het beheer van de Campus Voeren (Campus-secundair) PROVINCIE LIMBURG Pagina 15 van 27

16 Het beheer van de Campus Voeren (basisschool) Het beheer van de Campus Voeren (CVO) Het beheer van de Campus Bilzen Het beheer van het CLB Het beheer van de IVA hoofdzetel Het stimuleren van het Limburgs ondernemerschap E ,00 E ,00 Initiëren van ondernemerschapseducatie Versterken van innovatief en internationaal ondernemerschap Promoten van ondernemerschap De Limburgse retailsector verder versterken door het realiseren van een sterkere wervingskracht en koopbinding. E ,00 Bijdragen aan een attractieve retailsector door het ondersteunen van kernversterkende acties en van de ontwikkelingsmogelijkheden van grootschalig retail Stimuleren en promoten van Europese en Internationale Samenwerking E ,00 E ,00 Uitbouw van een Limburgs informatiepunt Uitbouw van een Limburgs projectenbureau Promoten van Europese en Internationale Samenwerking Initiatieven nemen om kwaliteit in de kinderopvang en in opvoedingsondersteuning te stimuleren. E ,00 E ,00 Bijdragen aan kwaliteitsvolle kinderopvang door de organisatie van een laagdrempelig, vraaggericht en actueel vormingsaanbod in de kinderopvang. Vernieuwende methodieken en materialen ontwikkelen in het kader van preventieve gezinsondersteuning vanuit de Huizen van het Kind. Limburg uitbouwen tot een gezonde regio, afgestemd op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. E ,00 E ,00 I , Coördineren van de relatie tussen sport, natuur, milieu, recreatie en ruimtelijke ordening Realiseren van een doelgroepgericht gezondheidspromotie- en beweegbeleid Realiseren van partnerships en projecten met actoren in de gezondheidszorg in Limburg en in de grensregio's met als doel het bevorderen van de kwaliteit van het eigen provinciale beleid Investeringssubsidie voor oprichting/uitbouw van sportaccommodaties met een regionaal karakter Stimuleren en coördineren van samenwerking en synergie tussen alle sectoren betrokken bij de aanpak van intrafamiliaal geweld. E ,42 E , Realiseren Europees project IFG Ondersteunen en faciliteren van IFG projecten PROVINCIE LIMBURG Pagina 16 van 27

17 Faciliteren van een multidisciplinaire integrale ketenaanpak voor IFG in complexe situaties en bij meervoudige problematieken of een moeizame opstart. Stimuleren en ondersteunen van sectorale en intersectorale samenwerking om in een afgestemd jeugdhulpverleningsaanbod te voorzien. E , Ondersteunen van het netwerk Limburgs Platform Bijzondere Jeugdbijstand Faciliteren van het hanteren van methodieken die uitgaan van krachtgericht werken Participatie van ouders en jongeren in de jeugdhulp stimuleren, ondersteunen en faciliteren via het project JOPlim Promoten van herstelbemiddeling door het realiseren van het Vereffeningsfonds Ondersteunen van het Intersectoraal Regionaal Overleg Jeugdhulp Limburg uitbouwen tot een zorgzame regio E ,00 E ,81 I ,00 Stimuleren van een voldoende, toegankelijk en kwalitatief hoogstaand zorgaanbod d.m.v. het geven van impulsen in bijkomend aanbod, deskundigheidsbevordering en projectmatige (intersectorale) samenwerking. Een nieuwe website 'vrijwilligerswerk.be' ontwikkelen en beheren, samen met het Vlaamse Steunpunt Vrijwilligerswerk. Gratis verzekering voor vrijwilligers aanbieden in samenwerking met de loketten van de lokale besturen. Minstens 0,7 % van het gewone provinciale budget besteden aan ontwikkelingssamenwerking om eerlijke en duurzame internationale samenwerking te stimuleren en om de burgerzin en mondiaal bewustzijn te versterken bij alle Limburgers. E ,58 E , Versterken van leerkrachten om zelf initiatief te nemen rond mondiale vorming en wereldburgerschap (Kleur Bekennen). Organiseren en aanbieden van laagdrempelige educatieve/animatieve activiteiten rond het Noord-Zuid thema. Sociale projecten in erkende ontwikkelingslanden stimuleren, 4de pijlerorganisaties versterken en Limburgse studenten die betekenisvolle stages doen in ontwikkelingslanden ondersteunen. Het positioneren en profileren van regio Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/limburg E , Positionering en profilering van de provincie Limburg als een sterk merk buiten de provinciegrenzen/ Limburg PROVINCIE LIMBURG Pagina 17 van Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren E ,00 Efficiënte werking van de Dienst Landbouw en Platteland verzekeren Ontwikkelen van een competitief provinciaal land- en tuinbouwbeleid en bijdragen tot een leefbare land- en tuinbouw in de provincie Limburg. E ,45 E , Provinciaal gecoördineerde uitbouw van kennisontwikkeling en praktijkgericht onderzoek Ontwikkelen en stimuleren van een economische, duurzame en innovatieve land- en tuinbouw

18 Ondersteunen van een multifunctionele land- en tuinbouw Het versterken van het imago van het platteland en de land- en tuinbouw Ruimte voor land- en tuinbouw Instaan voor de algemene ondersteunende/begeleidende activiteiten, de technischeadminstratieve dossierondersteuning en de opvolging/bewaking van de administratieve processen/procedures binnen de Directie Ruimte. E , Verder uitbouwen van de administratief-technische ondersteuning en kwaliteitsbewaking van dossiers overheidsopdrachten van leveringen en diensten. Uitbouwen van de administratief-technische ondersteuning en kwaliteitsbewaking van reglementaire en nominatieve subsidiedossiers binnen de Directie. (Mee) verder uitbouwen van de digitale werkomgeving, ontwikkeling en redesign van werkprocessen (hoofdzakelijk subsidieprocessen in Ariadne) binnen de Directie Ruimte (en binnen het provinciebstuur). Overige werking van de Beheerscel Ruimte (financieel beheer, dossierbeheer, personeelsbeheer, communicatiebeheer, logistiek beheer,...). Het ontwikkelen van een grondbeleid ter realisatie van het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijk beleid. E , Ondersteuning uitvoeringsgerichte projecten in functie van het provinciaal ruimtelijk beleid Creëren van een ruimtelijk kader voor het beheren van welzijn en welvaart van de Limburgers E ,00 E 1.000,00 Uitwerken van projecten ter uitvoering of ter actualisering van het RSPL, in functie van wijzigende maatschappelijke behoeften en/of in het kader van het BRV Ruimtelijke knelpunten op bovenlokaal niveau oplossen Juridische bijstand en ondersteuning verlenen m.b.t. ruimtelijke ordening De algemene werking van de Procoro verzekeren De realisatie van strategische onderdelen van een gebiedsprogramma ondersteunen Grensoverschrijdende problemen monitoren en analyseren en mogelijke oplossingen formuleren Vernieuwende projecten in functie van ruimtelijke kwaliteit ondersteunen Het tijdig en kwalitietsvol afwerken van de stedebouwkundige- en verkavelingsberoepen E 1.000,00 E ,00 Afwerken van vergunningsaanvragen in beroep Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bedrijven aangaan E ,00 Een klimaatpartnerschap met Limburgse bedrijfsfederaties aangaan Duurzame bedrijven(terreinen) stimuleren Een klimaatpartnerschap met de Limburgse bouwsector aangaan Versterken van het provinciale milieu- en klimaatbeleid door een planmatige en geintegreerde aanpak PROVINCIE LIMBURG Pagina 18 van 27

19 E ,00 I ,00 De Limburgers actief betrekken via participatieve initiatieven bij de planning en uitvoering van het provinciale milieubeleid De provinciale Minaraad ondersteunen Ondersteunen van doelgroepen voor het creeëren van draagvlak voor het provinciale milieubeleid Evalueren van de status en bescherming van de typisch Limburgse soorten E ,00 E ,00 De vrijwilligerswerking van LIKONA verder uitbouwen en verbeteren Samen met de LIKONA-werkgroepen soortbeschermingsinitiatieven ontwikkelen Ondersteuningsovereenkomsten ten behoeve van de bescherming van bedreigde Limburgse soorten afsluiten en opvolgen Het beheer van de beschikbare biodiversiteits-databanken optimaliseren in functie van hun gebruik Studenten begeleiden bij het maken van eindwerken/stages/ Biodiversiteitsprojecten van derden ten behoeve van de biodiversiteit subsidiëren en opvolgen Verder zetten van de uitbouw van een Groene infrastructuur E ,00 E ,00 I ,00 Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van de eigen provinciale natuurterreinen en domeinen (andere dan Bokrijk, Rullingen en Nieuwenhoven) De werking van de Limburgse Bosgroepen verder uitbouwen Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van het provinciaal domein Rullingen Uitbreiden, inrichten en duurzaam beheren van het provinciaal domein Nieuwenhoven Plannen van de provinciale natuurverbindingen en via o.a. de GLE-subsidie of (Europese)projecten realiseren. Uitwerken van een ecologische visie voor de Grote Landschappelijke Eenheden en via o.a. de GLEsubsidie of (Europese projecten) realiseren Natuurverenigingen ondersteunen bij het aankopen/beheren van natuurterreinen Helpen realiseren van de Vlaamse natuurbeleidsdoelstellingen Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van milieudossiers E ,00 Behandelen milieudossiers Informeren en adviseren belanghebbenden Organiseren van en deelnemen aan milieuoverleg Organiseren van de PMVC Het tijdig en kwaliteitsvol afwerken van natuurvergunningen Natuurvergunningen afwerken Het uitbouwen van een "infopunt" inzake mobiliteit,wegen en routestructuren voor de ondersteuning enn begeleiding van doelgroepen in hun mobiliteit E ,00 E ,00 I 2.000, PROVINCIE LIMBURG Pagina 19 van 27

20 Voorzien in aanbod van aangepast vervoer voor de Limburger met een mobiliteitsbeperking Op een kwaliteitsvolle manier vragen van onze klanten (gemeenten, bedrijven, scholen, inwoners...) rond efficiënt mobiliteisbeleid zo volledig en snel mogelijk beantwoorden en onze klanten op regelmatige basis informeren over duurzame mobiliteit. Het beleid ondersteunen in haar mobiliteitsvisie door het organiseren van een informatiepunt inzake grote Limburgse (externe) mobiliteitsdossiers. Kwalitatieve technische ondersteuning bieden aan gemeenten voor de uitvoering van wegenwerken (met ereloonovereenkomsten). Regulier beheer onbevaarbare waterlopen tweede categorie: de provincie voert als waterbeheerder de decretaal vastgelegde en bijhorende taken uit volgens de wet op de onbevaarbare waterlopen en het decreet integraal waterbeheer E ,00 E 2.000,00 I ,00 De wettelijk verplichte financiële tussenkomst nakomen voor werken aan waterlopen tweede en derde categorie in ruilverkavelingen. Inkomsten gerelateerd aan het beheer van waterlopen van werken aan waterlopen uitgevoerd door derden, van verkoop van oude beddingen en andere aan het beheer van waterlopen gerelateerde opbrensgten. Studies uitvoeren voor het verwerven van wetenschappelijke kennis van het watersysteem ter onderbouwing van werken aan waterlopen. Ruimings-, onderhouds- en herstellingswerken aan de onbevaarbare waterlopen van tweede categorie uitvoeren om de waterafvoer en het watersysteem in stand te houden, erosie te beperken en exoten te bestrijden Algemene werking van de Dienst Water en Domeinen verzekeren Ratten bestrijden: Coördinatie en inventarisatie en verdeling materiaal en materieel aan rattenvangers Machtigingen voor werken aan waterlopen (2 & 3 cat.) tijdig en deskundig afleveren Wateradviezen en watertoetsen tijdig en deskundig afleveren Zorgen dat de provincie goed vertegenwoordigd is in het bovenlokaal waterbeleid: deelname, vertegenwoordiging, planopmaak, coördinatie: CIW, bekkens, deelbekkens en werkgroepen. Bijhouden en updaten van de atlas van de waterlopen zowel analoog (Atlas onbevaarbare waterlopen) als digitaal (Vlaamse Hydrografische Atlas) Herclassering van waterlopen en klassering niet-geklasserde waterlopen (interne staatshervorming) Subsidies blijven aanbieden en bekendmaken om het provinciaal beleid (reductie wateroverlast, beekherstel, verbeteren waterlopen) te versterken door gemeenten, wateringen en andere instanties ook werken uit te laten voeren om ruimte voor water te creëren met positief effect ook op de waterlopen tweede en derde categorie Culturele samenwerking in de Euregio E ,00 Realisatie van projecten i.k.v. culturele samenwerking in de Euregio Het ontwikkelen van een duurzame hoogkwalitatieve artistieke werking rond kunst in de open ruimte. E ,00 E , Ontwikkelen cluster Haspengouw Ontwikkelen cluster Hasselt-Genk Ontwikkelen cluster Maasland Ontwikkelen cluster kanalen PROVINCIE LIMBURG Pagina 20 van 27

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019

PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 PROVINCIE LIMBURG Universiteitslaan 1 3500 Hasselt NIS-code : 70000 OVERZICHT BELEIDSDOELSTELLINGEN 2014-2019 Provinciegriffier Camps Renata Financieel beheerder Delbroek Mathieu Doelstelling 1 Sterk Limburg

Nadere informatie

Meerjarenplan Totaal , , , , ,15

Meerjarenplan Totaal , , , , ,15 Doelstelling 1 BD Sterk Limburg -13.313.377,97-10.625.214,18-10.133.770,00-8.219.270,00-42.291.632,15 415.355,53 379.200,00 354.200,00 193.200,00 1.341.955,53 en ontvangsten -12.898.022,44-10.246.014,18-9.779.570,00-8.026.070,00-40.949.676,62

Nadere informatie

toelichting budget 2015

toelichting budget 2015 toelichting budget 2015 commissie 18 november 2014 1. prioritaire beleidsdoelstellingen sport onderwijs 2. niet-prioritaire beleidsdoelstellingen administratieve beroepen personeel informatietechnologie

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/3 Vierde reeks wijzigingen van 2014 - diverse

Nadere informatie

Beleidsnota 2016. Doelstelling 5. Overig Beleid Het goed beheer van de provinciale financiën. Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen.

Beleidsnota 2016. Doelstelling 5. Overig Beleid Het goed beheer van de provinciale financiën. Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen. Doelstelling 5 Overig Beleid Het goed beheer van de provinciale financiën. Tijdig en correct innen van de provinciale belastingen. - De raming die vorig jaar gemaakt werd voor de ontvangsten uit de onroerende

Nadere informatie

Beleidsnota 2015. Doelstelling 5. Overig Beleid Kaarten en cijfers

Beleidsnota 2015. Doelstelling 5. Overig Beleid Kaarten en cijfers Doelstelling 5 Overig Beleid Kaarten en cijfers Alle gemeenten of samenwerkingsverbanden van lokale besturen begeleiden bij strategische planning ouderenvoorzieningen. V 124.00.00 V - 124.00.00 2015/613204/4/0119/2RU2104j

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen

Functiekaart. Functie. Doel van de dienst. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundigen Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige omgeving Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: grondgebiedzaken Dienst: omgeving Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundigen Doel van de

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Deskundige Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De dienst Vrije tijd coördineert

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte richtinggevend gedeelte Deel I: visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling informatief gedeelte richtinggevend gedeelte I II III IV V bindend gedeelte deel I. visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Budget 2018: uitgaven (184,6mio )

Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) i Kerncijfers uit de opmaak van het budgetjaar 2018 1. Uitgaven ( 185mio) exploitatie 117.275.808 investeringen 40.316.984 andere 27.102.740 184.695.532 Budget 2018: uitgaven (184,6mio ) Renteloze leningen

Nadere informatie

Functiekaart. Dienst: Subdienst:

Functiekaart. Dienst: Subdienst: Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Projectmedewerker Vrije Tijd Functionele loopbaan: B1-B3 Functiegroep: Code: Afdeling: Vrije tijdszaken Dienst: Subdienst: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht

Huizen van het Kind. Gezinnen ondersteunen in hun kracht Huizen van het Kind Gezinnen ondersteunen in hun kracht Een noodzakelijke, natuurlijke evolutie ondersteund door een nieuwe regelgeving www.huizenvanhetkind.be Doelstelling Hoe Regels Doelstelling Hoe

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. coördinerend/deskundig Functie Graadnaam: deskundige Functienaam: deskundige sport Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: vrije tijd en zorg Dienst: vrije tijd en verenigingen (sport) Functiefamilie: administratief coördinerend/deskundig

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning

Sylvia Walravens. Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Sylvia Walravens Stafmedewerker Kennisontwikkeling en beleidsondersteuning Geïntegreerd gezinsbeleid Preventieve gezinsondersteuning Opvoedingsondersteuning Kinderopvang baby s en peuters Opvang van schoolgaande

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code:

Functiebeschrijving. Afdeling: Vrije tijd. Dienst: Bibliotheek. Subdienst: Code: Functie Graadnaam: diensthoofd Afdeling: Vrije tijd Functienaam: Zakelijk leider bibliotheek en productontwikkelaar vrije tijd Functiefamilie: Coördinerend leidinggevenden Functionele loopbaan: B1-B3 Dienst:

Nadere informatie

Wat doen de provincies inzake water?

Wat doen de provincies inzake water? Boudewijnlaan 20-21 B-1000 Brussel tel. 02-508 13 22 fax 02-502 46 80 e-mail: jeroen.mercy@vlaamseprovincies.be www.vlaamseprovincies.be Inhoud 1 De missie van de provincies inzake integraal waterbeleid...

Nadere informatie

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT

WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT WIJ, SCHEPENEN VAN SPORT TOP 5 : uitdagingen en kansen Afslanking provincies Sectorale subsidies in Gemeentefonds Clustering in Vrije Tijd Lokale Monitoring over vrije tijd en sport Bovenlokale sportinfrastructuur

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten)

FUNCTIEFAMILIE 1.2 Klantenadviserend (externe klanten) Doel van de functiefamilie Vanuit een specialisatie professioneel advies of begeleiding geven aan externe klanten deze klanten oplossingen aan te reiken of maximaal te ondersteunen in het vinden van een

Nadere informatie

Samen - Werken. Provinciaal Integraal waterbeleid. Provinciale infosessie Interne Staatshervorming Integraal waterbeleid Doorbraak 63 19 maart 2013

Samen - Werken. Provinciaal Integraal waterbeleid. Provinciale infosessie Interne Staatshervorming Integraal waterbeleid Doorbraak 63 19 maart 2013 Provinciaal Integraal waterbeleid Samen - Werken Provinciale infosessie Interne Staatshervorming Integraal waterbeleid Doorbraak 63 19 maart 2013 ir. Rik Awouters ingenieur-dienstchef Dienst Water en Domeinen

Nadere informatie

Rol: clustermanager Inwoners

Rol: clustermanager Inwoners Datum opmaak: 2017-08-24 Goedgekeurd door secretaris op: Revisiedatum: Eigenaar: Koen De Feyter Doel van de functie Definiëren van de missie, visie en strategie van de cluster inwoners en plannen, organiseren,

Nadere informatie

DOELSTELLINGENNOTA 2014

DOELSTELLINGENNOTA 2014 AG Infrastructuur Maaseik Markt 1 3680 Maaseik NIS-code : null DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Peter Graux Financieel beheerder Voorzitter: Dirk Verlaak Maaseik Maaseik wil een optimale, klantvriendelijke

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 24 november 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 4/16 Vierde reeks wijzigingen van 2016 Departement

Nadere informatie

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013

Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 ONTWERP Verordening nr. 13-04 Ontwerp van verordening houdende vaststelling van de begrotingswijziging 1 en A voor het dienstjaar 2013 I. MEMORIE VAN TOELICHTING 1. Algemene toelichting. De begroting voor

Nadere informatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie

Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Thema 1:Landbouw- en natuureducatie Situering De LEADER-groep is zich bewust van de afnemende kennis over het platteland in de gehele samenleving. De evolutie in de Europese samenleving maakt dat mensen

Nadere informatie

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid

Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur. Inleiding van de dag. Mieke Broeders, directeur. Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Inspiratiedag Toegankelijke zorginfrastructuur Inleiding van de dag Mieke Broeders, directeur Enter vzw, Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid Enter Enter vzw vzw, - Belgiëplein Vlaams Expertisecentrum

Nadere informatie

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels

Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH. Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Decreet opvoedingsondersteuning in relatie tot de IJH Benedikte Van den Bruel Veerle Roels Kind en Gezin èn Agentschap Jongerenwelzijn? Kind en Gezin en Agenschap Jongerenwelzijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Functiekaart Diensthoofd

Functiekaart Diensthoofd Functiekaart Diensthoofd 1. Hoofddoel van de functie: Leiding geven aan de eigen dienst en een bijdrage leveren aan het beleid van de organisatie teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de cliënten

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Sociale Dienst. Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functie Graadnaam: maatschappelijk werker Functienaam: arbeidstrajectbegeleider Functiefamilie: maatschappelijk werkers Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Sociaal Huis Dienst: Sociale Dienst Subdienst:

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR

FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR FUNCTIEBESCHRIJVING VOOR HET AMBT VAN DIRECTEUR Onderwijsinstelling :... Instellingsnummer :... Schoolbestuur :... Scholengemeenschap/consortium : SG BLOM Nummer scholengemeenschap : 121921 Het arbeidsreglement,

Nadere informatie

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder.

Functiekaart. Bijdragen tot een efficiënt werkende administratie bij het gemeentebestuur en van het secretariaat in het bijzonder. Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Algemene zaken Dienst: Secretariaat Subdienst:

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Functiebeschrijving VO Directeur

Functiebeschrijving VO Directeur Persoonlijke gegevens personeelslid Naam : Functiebeschrijving VO Directeur Deze functiebeschrijving kadert binnen het pedagogisch project, het centrumreglement, het arbeidsreglement, het personeelsreglement

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(ondersteuning, communicatie) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief medewerkers Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: ondersteuning Dienst: communicatie Subdienst:

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd)

Functiekaart. Werkt onder leiding van en rapporteert aan jeugdconsulent (Vrije tijd - Jeugd) Functie Graadnaam: administratief medewerker Functienaam: administratief medewerker Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: C1-C3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Jeugd Subdienst: Code:

Nadere informatie

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs

Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Functiebeschrijving directeur basisonderwijs Doel van de functie (Mee) Ontwikkelen, vertalen en bijsturen van een overkoepelend beleid en strategie voor basisonderwijs Bepalen en bewaken van de krijtlijnen

Nadere informatie

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van

Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget Financiële toestand Lijst overheidsopdrachten Lijst daden van Budget OCMW 216 3 Inhoud Beleidsnota...5 Doelstellingennota... 7 Doelstellingenbudget... 11 Financiële toestand... 13 Lijst overheidsopdrachten... 16 Lijst daden van beschikking... 17 Lijst nominatieve

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Functiefamilie: Afdeling: Dienst: Subdienst: Functionele loopbaan: decretale graad Code: Doel van de entiteit De stad probeert een zo optimaal mogelijke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD

INHOUD. Voorwoord 9 INHOUD Voorwoord 9 Inleiding: de sociale grond rechten en het sociaal beleid onder druk? 11 1.1. De crisis en de druk op het sociaal beleid 11 1.2. Veranderende lokale omgeving 13 1 Sociaal beleid vanuit een

Nadere informatie

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen

Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Maatschappelijke uitdagingen voor brede scholen Inspiratiedag Brede School - 29 april 2014 - BRONKS Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners in

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de

De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de De Vlaamse regering heeft op 25 juni 2010 een besluit goedgekeurd betreffende de beleids- en beheerscyclus (BBC)van de provincies, de gemeenten en de OCMW s met regels voor de financiële aspecten van de

Nadere informatie

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019

ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari juli 2019 ESF-project Versterkt streekbeleid 1 januari 2017 31 juli 2019 Versterkt streekbeleid Zuid-Oost-Vlaanderen ACTIES Focus op een duurzame lokale economie en ondernemerschap in de regio Mobiliteit als noodzakelijke

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(mens, vrije tijd, bibliotheek & kenniscentrum)

FUNCTIEBESCHRIJVING. Werkt onder leiding van en rapporteert aan: coördinator(mens, vrije tijd, bibliotheek & kenniscentrum) Functie Functie Graadnaam: Administratief medewerker Functienaam: Bibliotheekassistent Afdeling: Mens Dienst: Bibliotheek & Kenniscentrum Functiefamilie: Administratief personeel Functionele loopbaan:

Nadere informatie

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015

Boek 4. Stad Antwerpen. Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Boek 4 Stad Antwerpen Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Toelichting bij de budgetwijziging 2015 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget totaal

Nadere informatie

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007

Ocmw Wichelen. Zorgzame gemeenschap met maximale ontplooiingskansen en aandacht voor de evoluerende maatschappij. vs. 11/03/2013 - Excel 2007 Met onze zorg beogen we de coördinatie van een warme zorg, 1 1.1 aangepast aan het individueel levensverhaal Bevordering huiselijkheid woonzorgvoorzieningen 1 1.1 1.1.2 1 1.1 1.1.3 1.1.1 Herinrichten WZC

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Beleidsplan legislatuur 2007-2012

Beleidsplan legislatuur 2007-2012 Beleidsplan legislatuur 2007-2012 1. Verkeer mobiliteit Herinrichting Schanslaan Verkeerssituatie watertoren: herinrichting met als doel de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen en bijkomend

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v)

Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Functiebeschrijving: Deskundige Milieu (m/v) Graad Deskundige (m/v) Functietitel Deskundige Milieu (m/v) Doelstelling van de functie Als Deskundige Milieu adviseert u de milieuvergunningen die op het grondgebied

Nadere informatie

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE

INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE INNOVATIEVE CULTUURPROJECTEN IN HET VOORDEEL VAN KINDEREN EN JONGEREN IN EEN MAATSCHAPPELIJKE KWETSBARE SITUATIE Artikel 1. - Doel Goedgekeurd door de provincieraad op 25/09/2014 De provincie Antwerpen

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie

Functiebeschrijving. Staat aan het hoofd van de organisatie en geeft op basis hiervan leiding aan alle medewerkers van de organisatie Functie Graadnaam: secretaris Functienaam: secretaris Afdeling: Dienst: Functiefamilie: strategisch leidinggevende Functionele loopbaan: decretale graad Subdienst: Code: Doel van de entiteit De gemeente

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305

Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Functieprofiel: Senior Managementassistent Functiecode: 0305 Doel Het verrichten van werkzaamheden voor een eenheid op beleidsuitvoerend en ondersteunend gebied, van administratieve, uitvoerende en secretariële

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend

FUNCTIEFAMILIE 2.3 Organisatie-ondersteunend Doel van de functiefamilie Interne klanten bijstaan via ontwikkeling en uitbouwen van specifieke dienstverlening die verband houdt met één of meer functionele domeinen ertoe bij te dragen dat de organisatie

Nadere informatie

Naar een optimale relatie tussen mens en werk

Naar een optimale relatie tussen mens en werk Naar een optimale relatie tussen mens en werk Wij optimaliseren de mens-werkrelatie In een veranderende omgeving kan uw bedrijf of organisatie niet achterblijven. Meer dan ooit wordt u uitgedaagd om de

Nadere informatie

Een stand van zaken op 3 februari 2012

Een stand van zaken op 3 februari 2012 Een stand van zaken op 3 februari 2012 2009 VVP-memorandum Vlaams Regeerakkoord 2010 Vlaams Groenboek Reactie VVP 2011 Vlaams Witboek Reactie VVP 2012 3 februari beslissing Vlaamse regering mbt.: persoonsgebonden

Nadere informatie

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen Conceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering Deze conceptnota heeft tot doel om, binnen de contouren van het Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent

Functieomschrijving: Jeugddienst: consulent. Functieomschrijving: consulent Functieomschrijving: consulent 1. Graad/ Functietitel Consulent 2. Doel van de functie Dienstverlening en ondersteuningsmaatregelen uitwerken en verbeteren ten gunste van een divers en toegankelijk, plaatselijk

Nadere informatie

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014

Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Onderwijs en OCMW: pleidooi voor meer samenwerking! Lege brooddozen op school symposium 14 oktober 2014 Programma armoedebestrijding cijfers Armoede in Kortrijk In Kortrijk leven in 2011 11.227 inwoners

Nadere informatie

Actieplan Burgemeestersconvenant

Actieplan Burgemeestersconvenant Actieplan Burgemeestersconvenant Wat is het burgemeestersconvenant? Engagement van 6735 steden en gemeenten Om minimum 20 % CO 2 te gaan besparen tegen 2020 20 % CO 2 over het volledige grondgebied Opmaak

Nadere informatie

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen.

Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen. Gezondheidsmatrix strategieën & beleidsdomeinen www.gezondegemeente.be Lokale acties integraal aanpakken De gezondheidsmatrix ken je al? Dit is een variant ervan. Het helpt je op weg naar een meer integrale

Nadere informatie

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie.

De doelstellingen van directie en personeel worden expliciet omschreven in een beleidsplan en worden jaarlijks beoordeeld door de directie. FUNCTIE: Directeur POC AFKORTING: DIR AFDELING: Management 1. DOELSTELLINGEN INSTELLING De doelstellingen staan omschreven in het beleidsplan POC. Vermits de directie de eindverantwoordelijkheid heeft

Nadere informatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie

Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie DEEL ARMOEDEBESTRIJDING Actieplan 1 Informatie- en preventiebeleid naar de Zeelse bevolking toe op het vlak van o.m. (kinder)armoede, gezondheid, participatie Actie 1 : Het OCMW zorgt er, zelfstandig of

Nadere informatie

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet

Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Lokale jeugddiensten en het participatiedecreet Inhoud 1. Van waar komen we? 2. Vrijetijdsparticipatie: Drempels 3. Het Participatiedecreet 4. De lokale afsprakennota vrijetijdsparticipatie Van waar komen

Nadere informatie

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013

Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte. Infovergadering 19/02/2013 Leiedal in 120 minuten Thema Ruimte Infovergadering 19/02/2013 5 werkvormen, 9 werkgebieden 5 werkvormen: 1. Dienstverlening aan de aangesloten gemeenten 2. Intergemeentelijke samenwerking 3. Regionale

Nadere informatie

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013

BBC. Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 BBC Informatievergadering Beleids- en Beheerscyclus 15 oktober 2013 Algemene diensten Een professionele, open organisatie Een professionele, open organisatie Beleidsdoelstelling 1: Laagdrempelige, klantvriendelijke

Nadere informatie

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW

SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW SWOT ANALYSE BREDE SCHOOL SPW 2014-2015 Netwerk: Sterktes Zwaktes Activiteiten en projecten en participatie: Het wij-gevoel onder de partners Positieve en spontane samenwerkingen die voortvloeien uit het

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke

Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiebeschrijving: Communicatieverantwoordelijke Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd.

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Functienaam: diensthoofd. Functie Graadnaam: diensthoofd Functienaam: diensthoofd Functiefamilie: managementteam Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Vrije tijd Dienst: Subdienst: Code: Doel van de entiteit De afdeling vrije

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 22 juni 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Ludwig Caluwé Telefoon: 03 240 52 48 Agenda nr. 4/4 Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan

Nadere informatie

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Wonen en omgeving

Functiebeschrijving. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Voor kennisname. Dienst: Wonen en omgeving Functie Graadnaam: stedenbouwkundige Functienaam: stedenbouwkundige Functiefamilie: functioneel leidinggevend Functionele loopbaan: A1a-A3a Afdeling: Wonen en omgeving Dienst: Wonen en omgeving Subdienst:

Nadere informatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie

Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Naar een team Jeugd en Vrijetijdsparticipatie Waarom was dit nodig? Structuur al 25 jaar ongewijzigd: wel steeds uitgebreid en aangebouwd, maar niet consequent, verkokerd Doelstellingen organisatie Modern

Nadere informatie

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd.

Functiekaart. Werkt onder de leiding van en rapporteert aan het diensthoofd vrije tijd. Functie Graadnaam: Deskundige Functienaam: Jeugdconsulent Functionele loopbaan: B1-B3 Code: Afdeling: Vrije tijd en welzijn Dienst: Jeugd-en sportdienst Subdienst: FB-09-02-01 Doel van de entiteit De afdeling

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014

Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Gemeente Rijkevorsel Molenstraat 5 2310 Rijkevorsel NIS-code : 13037 DOELSTELLINGENNOTA 2014 Secretaris Adams Bart Financieel beheerder Janssens Manu Interne organisatie en burgerzaken Rijkevorsel wil

Nadere informatie

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014

INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 INTERBESTUURLIJKE SAMENWERKING JURIDISCHE WENSDROOM OF RECHTSILLUSIE? WERKGROEP WELZIJN 7 februari 2014 Isabelle Van Vreckem Departement WVG (Vlaamse overheid) Interbestuurlijke relaties VL-provincies

Nadere informatie

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk datum S1SEC/0100/01 04-12-2013 Dienst secretariaat contactpersoon: Ilse Van den Branden, administratief medewerker e-mail: ilse.vandenbranden@sint-niklaas.be tel. 03 778 30 75, fax 03 766 08 82 Aan de leden van de gemeenteraad uw bericht

Nadere informatie

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007

LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 LIJST 4 - AANWENDING OVERGEDRAGEN KREDIETEN - JAAR 2007 Legende bij de onderstaande tabel: ngk: overdracht van niet-gesplitste kredieten; bvj: overdracht van bijkredieten vorige jaren. (in duizenden EUR)

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder

Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiebeschrijving: Projectportfoliobeheerder Functiefamilie organisatie ondersteunende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Dries Van Den Broucke Datum + handtekening Naam functiehouder Datum +

Nadere informatie

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen

Bisconceptnota. Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Bisconceptnota Betreft: Krachtlijnen voor een nieuwe organisatie voor de opvang- en vrije tijd van schoolkinderen 1. Situering 1.1. Vlaams Regeerakkoord

Nadere informatie

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013

WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten. Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 WORKSHOP 4 Gezamenlijk aankopen en overheidsopdrachten Lieven Janssens ICC Gent, 7 mei 2013 OOSTCAMPUS Bestuurs- en Dienstencentrum EEN INTENSIEVE SAMENWERKING TUSSEN GEMEENTE EN OCMW OOSTKAMP, ook op

Nadere informatie

Rol: Erfgoedconsulent bouwkundig en archeologisch erfgoed

Rol: Erfgoedconsulent bouwkundig en archeologisch erfgoed Doel van de functie De erfgoedconsulent zal instaan voor de uitvoering van de doelstellingen van de IOED rond archeologie en bouwkundig erfgoed. Het luik landschappelijk erfgoed zal door het Regionale

Nadere informatie

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek

Functiekaart. Functie. Doel van de entiteit. Plaats in de organisatie. Functienaam: assistent-dienstleider. Dienst: Bibliotheek Functie Graadnaam: assistent-dienstleider Functienaam: assistent-dienstleider Functiefamilie: administratief uitvoerend Functionele loopbaan: B1-B3 Afdeling: Vrije tijd Dienst: Bibliotheek Subdienst: Administratie

Nadere informatie

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN

STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN STRATEGIE EN JEUGD STAD ANTWERPEN De stad Antwerpen Antwerpen = stad + 9 districten Stad : bovenlokale bevoegdheden: ruimtelijk structuurplan, Districten: lokale bevoegdheden: cultuur, sport, jeugd, senioren,

Nadere informatie

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs

Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Technisch adviseur coördinator volwassenenonderwijs Tijdelijke job (niet via uitzendkantoren) Functieomschrijving Coördineren en opvolgen van alle activiteiten met betrekking tot materiële en agogische

Nadere informatie

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot

Agenda. 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot Agenda 1. Verwelkoming 2. Kennismaking 3. Huis van het kind - Toelichting 4. Ronde tafel met kernvragen 5. Cirkels 6. Slot 1. Verwelkoming door Schepen Kaat Olivier 2. Kennismaking 3. Huis van het kind

Nadere informatie

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3

Arbeid biedt een maatschappelijke meerwaarde ten opzichte van inactiviteit. 3 17 SOCIALE ECONOMIE 18 Sociale economie Iedereen heeft recht op een job, ook de mensen die steeds weer door de mazen van het net vallen. De groep werkzoekenden die vaak om persoonlijke en/of maatschappelijke

Nadere informatie

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij

PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij PDPO III werkt mee aan een fraai platteland Erik Verhaert Diensthoofd Plattelandsbeleid Vlaamse Landmaatschappij Agriflanders - 16 januari 2015 Gebiedsgerichte maatregelen voor Een fraai platteland met

Nadere informatie

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR

CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR CULTUURBELEIDSCOÖRDINATOR Competentiegerichte functiebeschrijving FUNCTIEPROFIEL FUNCTIEKENMERKEN Dienst: Weddeschaal: Verantwoordelijke leidinggevende: Cultuur A1a/A3a secretaris Naam van de functiehouder:

Nadere informatie

Van visie naar uitvoering

Van visie naar uitvoering Van visie naar uitvoering in beekvalleien, Deinze 24 juni 2016 Isabelle Putseys, Stefaan Verreu Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Gebiedsvisies: van visie naar uitvoering Beekvalleien maken deel

Nadere informatie

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017

Stad Antwerpen. Toelichting bij budgetwijziging 2017 Stad Antwerpen Toelichting bij budgetwijziging 2017 Toelichting bij de budgetwijziging 2017 Schema TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein 1 Schema TB2: Evolutie van het exploitatiebudget: - totaal 6

Nadere informatie

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom

IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom IMSIR Intercommunale voor Medico-Sociale Instellingen van de Rupelstreek Col. Silvertopstraat 15, 2850 Boom 1. Plaats in het organigram INDIVIDUELE FUNCTIEBESCHRIJVING DIRECTEUR Directie: algemene leiding

Nadere informatie

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker

Competentieprofiel. Maatschappelijk werker Competentieprofiel maatschappelijk werker OCMW 1. Functie Functienaam Afdeling Dienst Functionele loopbaan Maatschappelijk werker Sociale zaken Sociale dienst B1-B3 2. Context Het OCMW garandeert aan elke

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning. Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen. Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning Startschot voor de Vlaamse omgevingsvergunning De Montil, Affligem 14 november 2013 Omgevingsvergunning Actieplan flankerende maatregelen voor lokale besturen 1 voor lokale besturen Bij de tweede principiële

Nadere informatie