RAAMOVEREENKOMST VOOR DE VERVANGING VAN DE CIPAL RESERVATIESYSTEMEN CHIRON EN ITHACA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RAAMOVEREENKOMST VOOR DE VERVANGING VAN DE CIPAL RESERVATIESYSTEMEN CHIRON EN ITHACA"

Transcriptie

1 RAAMOVEREENKOMST VOOR DE VERVANGING VAN DE CIPAL RESERVATIESYSTEMEN CHIRON EN ITHACA CONCEPTNOTA P01734 VERSIE 1 DD. 02/07/2015 Cipal dv Bell-Telephonelaan 2D 2440 Geel

2 Inhoudstafel 1 Doelstelling conceptnota Cipal dv De opdracht Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning, motivering, procedure Opdrachtgevend bestuur Voorwerp en looptijd van de opdracht Wijze van gunning Motivering van de procedure Fasering Bereik van de opdracht, opdrachtencentrale Opdrachtencentrale, bevoegdheidsverdeling Leiding van de opdracht Plaats van uitvoering Wijzigingen Onderaannemers Omschrijving van de opdracht Rol van Cipal De actuele klantenbasis De nieuwe klantenbasis Voorwerp en duur van de opdracht Te realiseren oplossing Functionele vereisten Architectuur Vereiste dienstverlening Professionele begeleiding en helpdesk Verzekerde service buiten kantooruren Projectbeheer Catalogus van producten en diensten... 8 Cipal opdracht P /8

3 1 Doelstelling conceptnota Via deze conceptnota wil Cipal dv aan de kandidaten voldoende informatie over de opdracht geven opdat zij kunnen inschatten of zij zich voor deze opdracht kandidaat wensen te stellen. Deze conceptnota is louter indicatief en kan het opdrachtgevend bestuur niet verbinden. Het uiteindelijke bestek dat aan de geselecteerde kandidaten zal bezorgd worden, zal de definitieve bepalingen m.b.t. deze opdracht bevatten. 1.1 Cipal dv Cipal is een dienstverlenende vereniging opgericht overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking. De dienstverlenende vereniging Cipal levert proces- en beleidsondersteuning, informatiemanagementdiensten en e-government oplossingen aan lokale en provinciale overheden in Vlaanderen. De lijst van de 237 leden (dd. 12/06/2015) van de dienstverlenende vereniging Cipal wordt als bijlage 1 toegevoegd bij de oproep tot kandidaatstelling voor de opdracht P De opdracht Sinds een tiental jaren stelt Cipal de eigen applicaties Chiron, Ithaca ter beschikking van de lokale besturen in Vlaanderen. Deze applicaties ondersteunen resp. het reserveren van zalen en het reserveren, de uitleen en het herstellen van materialen Deze applicaties zijn functioneel rijk en sterk geïntegreerd maar technologisch gedateerd. De geïnstalleerde basis is betekenisvol maar onvoldoende groot om een nieuwe investering in huiseigen oplossingen te verantwoorden. Gelet op het generieke karakter van de basisprocessen die m.b.v. deze software worden beheerd, meent Cipal dv dat de aankoop van een gevestigde oplossing de betere optie is voor de besturen die van de beoogde raamovereenkomst gebruik willen maken. 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning, motivering, procedure 2.1 Opdrachtgevend bestuur De opdracht gebeurt in naam en voor rekening van Cipal dienstverlenende vereniging met zetel Winkelom 4, 2440 Geel, 2440 Geel. Ondernemingsnummer BTW nr. BE De contactpersoon voor alle vragen m.b.t. onderhavige opdracht is dhr. Kurt Erauw Cipal dv, Bell-Telephonelaan 2D, 2440 Geel tel: Voorwerp en looptijd van de opdracht Deze opdracht moet leiden tot een niet-exclusieve raamovereenkomst met één leverancier voor de aankoop van een systeem voor de reservering van zalen en infrastructuur en voor het beheer van de uitleen van materialen. Cipal dv is - net als de andere afnemers - na toewijzing vrij om eender welk product te bestellen dat door de opdrachtnemer in het kader van deze opdracht wordt aangeboden en dit in de aantallen die hij nodig acht. De looptijd van de raamovereenkomst bedraagt 4 jaar. Cipal opdracht P /8

4 Varianten en opties zijn niet toegestaan. Er zijn geen percelen. 2.3 Wijze van gunning Deze opdracht is een opdracht voor leveringen in de klassieke sector waarvoor de onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking wordt gebruikt. 2.4 Motivering van de procedure De opdrachtgever opteert voor de onderhandelingsprocedure met bekendmaking omdat de technische specificaties van deze opdracht niet met voldoende nauwkeurigheid kunnen worden bepaald (art. 26, 2, 3 van de wet van 15 juni 2006). 2.5 Fasering Het is de bedoeling een huiseigen oplossing te vervangen door een bestaande oplossing waarbij maatwerk bij voorkeur tot een minimum wordt beperkt. Vraag en aanbod dienen daarbij rationeel economisch op elkaar te worden afgestemd. De te vervangen oplossingen kennen een belangrijke integratie met allerlei lokale toepassingen en processen. Met de geselecteerde kandidaat opdrachtnemers moet een verantwoorde alternatieve oplossing worden gevonden die de bedrijfskritieke processen vrijwaart en een minimum aan secundaire kosten induceert. Het reële bereik van de opdrachtencentrale kan door bovenstaande parameters ernstig beïnvloed worden. De complexiteit van het totale project is - afhankelijk van de beschikbare oplossingen - potentieel groot en de vereiste inzet van mensen en middelen moet in dit perspectief kunnen worden geëvalueerd. De procedure zal in 2 fases worden gevoerd. Onderstaande timing is richtinggevend, maar niet bindend Kandidaatstelling en kwalitatieve selectie De oproep tot kandidaatstelling volgt op de beslissing van de Raad van Bestuur dd. 24 juni 2015 en loopt tot 25 augustus Op basis van de selectiecriteria in het selectiedocument zullen min. 3 en max 5 kandidaten worden weerhouden. Indien er zich minder dan 3 kandidaten aandienen, vervalt de ondergrens. De selectie van de kandidaten wordt beoordeeld door de Raad van Bestuur van Cipal in de zitting van 13 oktober 2015, waarna de geselecteerde kandidaten het definitieve bestek ontvangen Bestek en onderhandeling Na het indienen van de offerte zal aan de inschrijvers worden gevraagd een demonstratie van de aangeboden oplossing te verzorgen. Naast de delegatie van Cipal zal ook een afvaardiging van de actuele Chiron en Ithaca gebruikers deelnemen aan deze sessies. De onderhandelingen starten medio november en de gunning wordt verwacht eind december De betekening van de gunning en de sluiting van de opdracht volgen op de wachtperiode en situeren we in de tweede helft van januari Bereik van de opdracht, opdrachtencentrale Cipal dv zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten, in het kader van onderhavige opdracht kunnen optreden als opdrachtencentrale voor alle deelnemers in de dienstverlenende vereniging Cipal. Deze besturen zullen zich, net als hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten, op de opdrachtencentrale kunnen beroepen om het reservatiesysteem, in het kader van de te sluiten raamovereenkomst die het voorwerp uitmaakt van deze opdracht, af te nemen. Cipal opdracht P /8

5 Cipal dv zal in het kader van onderhavige opdracht tevens kunnen optreden als opdrachtencentrale voor: Alle andere Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten Alle andere Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten 2.7 Opdrachtencentrale, bevoegdheidsverdeling Cipal dv oefent de overkoepelende leiding van en het overkoepelende toezicht op de uitvoering van de raamovereenkomst uit, terwijl de afnemer de leiding van en het toezicht op de levering van de door de afnemer geplaatste bestelling uitoefent. Cipal dv is o.m. bevoegd voor: het onderschrijven en eventueel bijsturen van alle contractuele documenten m.b.t. de raamovereenkomst het verbreken of beëindigen van de raamovereenkomst zoals in de modaliteiten van dit bestek bepaald de opvolging van de borgstelling door de opdrachtnemer, de eventuele ambtshalve afhouding en de vrijgave van de globale borgtocht het toepassen van straffen voor zover het feit dat aanleiding geeft tot het toepassen van een straf een schending van de raamovereenkomst betreft de rechtsvorderingen die desgevallend m.b.t. de raamovereenkomst worden ingediend. De afnemer is bevoegd voor: het plaatsen en eventueel opzeggen van de eigen bestellingen het onderschrijven van de vereiste contractuele documenten eigen aan het product of de dienstverlening (altijd met expliciete verwijzing naar de raamovereenkomst) de oplevering van de door de afnemer bestelde producten de controle op de facturatie van de aan de afnemer geleverde producten of diensten de opvolging van de supplementaire borgstelling door de opdrachtnemer, de eventuele ambtshalve afhouding en de vrijgave van de supplementaire borgtocht voor zover van toepassing op de betrokken bestelling de afhandeling van eventuele klachten m.b.t. de door de afnemer geplaatste bestellingen het toepassen van straffen voor zover het feit dat aanleiding geeft tot het toepassen van een straf enkel de levering aan die afnemer betreft alle rechtsvorderingen m.b.t. de individuele levering aan de betrokken afnemer van de door die afnemer bestelde producten 2.8 Leiding van de opdracht De leidend ambtenaar voor Cipal dv wordt aangesteld bij de sluiting van de opdracht. Op niveau van de concrete bestellingen en de leveringen van producten door en aan de afnemer, wordt de rol van leidend ambtenaar in de zin van art. 11 van de algemene uitvoeringsregels vervuld door de afnemer. 2.9 Plaats van uitvoering De dienstverlening en leveringen in het kader van de individuele opdrachten gebeurt in de kantoren van Cipal dv in Geel en/of in de lokalen van de betrokken diensten van de afnemer. De plaats van de dienstverlening of levering leidt nooit tot additionele kosten voor Cipal dv noch voor de afnemer. Cipal opdracht P /8

6 2.10 Wijzigingen De opdrachtnemer heeft geen recht op schadeloosstelling of correcties van de eenheidsprijzen in de hieronder beschreven gevallen Vermoedelijke hoeveelheden De vooropgestelde of af te leiden hoeveelheden zijn gebaseerd op een extrapolatie van gangbare en verwachte hoeveelheden per type bestuur en een inschatting van de participatie in de opdrachtencentrale door de leden van de dienstverlenende vereniging en andere afnemers, m.a.w. dit zijn minima noch maxima. Aan de opdrachtnemer van de raamovereenkomst wordt derhalve geen enkele minimale afname verzekerd. Hoeveelheden kunnen zonder beperking uitgebreid of verminderd tot geschrapt worden overeenkomstig de noden van Cipal dv en van de afnemers en binnen het kader van dit bestek. Afwijkingen tussen deze hoeveelheden en de effectieve afname worden niet beschouwd als een wijziging van de opdracht. De verwachte omzet in de opdrachtencentrale wordt op kruissnelheid en louter indicatief - gesitueerd tussen ,00 (honderdduizend) en ,00 (honderdvijftigduizend) Euro op jaarbasis. Gelet op het gedateerde karakter van de te vervangen oplossingen is er onvoldoende basis voor een meer gedetailleerde raming van de te verwachten omzet Vrijheid om bij andere leveranciers bestellingen te plaatsen. Gezien de raamovereenkomst niet exclusief is, behoudt de opdrachtgever - net als de andere afnemers - steeds de vrijheid om een bepaalde aankoop niet via het raamcontract maar volgens de gewone procedures, die de wet op de overheidsopdrachten toelaat, te voeren. In voorkomend geval wordt dit niet als een wijziging van de opdracht beschouwd Onderaannemers De opdrachtnemer mag beroep doen op één of meerdere onderaannemers, voor de uitvoering van onderhavige opdracht. In dat geval word(t)(en) deze partijen geïdentificeerd en wordt de bijdrage per partij in een expliciete verklaring als bijlage bij de offerte toegelicht. Een softwareproducent wordt niet beschouwd als onderaannemer. 3 Omschrijving van de opdracht 3.1 Rol van Cipal Cipal richt deze opdracht bij prioriteit in als raamcontract en opdrachtencentrale voor de vervanging van het huiseigen aanbod. Cipal treedt daarbij op als opdrachtgevend bestuur maar zal geen contracterende partij zijn voor de levering en implementatie van de producten en diensten die het voorwerp uitmaken van onderhavige opdracht bij de afnemers. In functie van de succesvolle migratie is Cipal evenwel bereid de nodige ondersteunende diensten te leveren in opdracht van de afnemers. De modaliteiten van die eventuele bijdrage maakt mede het voorwerp uit van de onderhandelingen. 3.2 De actuele klantenbasis De te vervangen applicaties Chiron en/of Ithaca zijn op datum van publicatie van dit document in gebruik bij 54 besturen. Daartoe rekenen we zowel grote als kleine gemeenten, enkele centrum steden en een aantal autonome gemeentebedrijven. De meeste besturen beschikken reeds lang over deze Cipal oplossingen en de implementatie is dan ook vaak sterk verankerd in de lokale context. De besturen gebruiken de software op diverse wijzen en voor uiteenlopende doeleinden. De verschillende systeemconfiguraties en de specifieke exploitatieregels vergen de nodige flexibiliteit van de vervangende oplossing. De besturen die vandaag nog gebruik maken van deze Cipal applicaties wensen over een nieuwe, hedendaagse, betaalbare oplossing te kunnen beschikken. Die oplossing is bij Cipal opdracht P /8

7 voorkeur als internetdienst beschikbaar en kent de nodige faciliteiten om data met andere systemen te delen of informatie ter beschikking te stellen. 3.3 De nieuwe klantenbasis Cipal wil met dit initiatief ook andere besturen de kans geven de nieuwe oplossing aan te kopen. In die zin vervangt de nieuwe oplossing de toepassingen Chiron en Ithaca ook als aanbod in de producten- en dienstencatalogus van Cipal. 3.4 Voorwerp en duur van de opdracht Cipal richt de opdrachtencentrale in voor de duur van 4 jaar. De migratie van de huidige klantenbasis dient echter voltooid te zijn vóór 1 juli Na die datum wordt de goede werking van de Cipal toepassingen Chiron en Ithaca immers niet langer verzekerd. 4 Te realiseren oplossing 4.1 Functionele vereisten Basisproces Het basisproces dat door de nieuwe oplossing dient ondersteund, kan worden samengevat tot de reservatie van infrastructuur. Het gaat daarbij zowel om vergaderzalen, sportterreinen, podia, als meubilair, veiligheids- en elektrische uitrusting, audio/video materiaal, De actoren zijn zowel interne als externe belanghebbenden Vaak complexe configuraties De software begeleidt de gebruiker in de logica van het reservatieproces en gaat op intelligente wijze om met dynamische en samengestelde configuraties. Het betrokken patrimonium kent immers steeds vaker een multifunctioneel karakter. Eén grote ruimte kan opgedeeld worden in meerdere zones die tegelijk door meerdere belanghebbenden worden benut. De optionele reservatie van ondersteunend materiaal kan in de ene ruimte wel, in de andere net niet. De software dient voldoende vrijheidsgraden te hanteren om de middelen op coherente wijze te configureren Vaak complexe spelregels De infrastructuur kan aan partijen kosteloos ter beschikking gesteld worden of verhuurd worden tegen een tarief dat door metadata op de configuratie of op de belanghebbende wordt gestuurd. Het ter beschikking stellen van infrastructuur kent ook vaak een repetitief karakter. In de lange termijn planning dient verstandig te worden omgegaan met conflicten in de agenda. Niet alle activiteiten zijn overal en altijd mogelijk of toegelaten op een bepaalde locatie. Niet alle interne en/of externe klanten van het bestuur genieten dezelfde prioriteit en te allen tijde dient de optimale benutting van de capaciteit te worden bewaakt Sluitend en klantvriendelijk beheer De medewerkers van het bestuur die instaan voor het beheer van de betrokken middelen, moeten de reservaties op sluitende wijze kunnen beheren en moeten over voldoende mogelijkheden beschikken om zo nodig in te grijpen en de processen ad hoc bij te sturen. De software moet de gebruikers ondersteunen bij het omgaan met annuleringen, het crediteren van vergoedingen en het herbestemmen van vrijgekomen middelen. In voorkomend geval dienen de beheerders ook gemakkelijk met de betrokken interne of externe klanten te communiceren over de impact van de ingrepen. Van de nieuwe oplossing wordt dan ook verwacht dat die een nette integratie met de populaire kantoor- en communicatiesoftware ondersteunt. Cipal opdracht P /8

8 De oplossing is uiteraard ook voorzien van de nodige rapporteringsfaciliteiten teneinde efficiëntie en effectiviteit te kunnen meten en het aanbod nog beter op de vraag af te stemmen Veilige self service Het is evident dat de interne en externe klanten van het bestuur in belangrijke mate toegang krijgen tot de self service faciliteiten die de nieuwe oplossing rijk is. De software is dan ook op sluitende wijze beveiligd tegen ongeoorloofde toegang en dwingt (zo discreet mogelijk) de identificatie van de gebruiker af. Alle manipulaties worden geregistreerd met respect voor de vigerende regels van informatieveiligheid en privacy. 4.2 Architectuur De nieuwe oplossing is bij voorkeur beschikbaar als internetdienst, al wordt een meer klassieke client/server oplossing niet uitgesloten. Bij de gunning zullen vooral criteria als functionaliteit, gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit en totale kostprijs de aandacht krijgen. De toepassing Chiron verzoent tot dusver deze doelstellingen door de gebruiker zowel een internet- als een rijke desktop interface aan te bieden. De gebruikers van het nieuwe reservatiesysteem moeten evident op mobiele apparaten minstens de beschikbaarheid van het aanbod kunnen consulteren en een eigen reservatie kunnen beheren. Even belangrijk is de aandacht van de inschrijver voor de mogelijke integratie van de lokale bronnen. Daarbij denken we zowel aan de gebruikers- en de klantenbasis als aan het patrimonium en het financieel management systeem. In een typische Cipal-context worden de klanten (burgers en bedrijven) beheerd met de toepassing Themis. De financiële transacties worden hoofdzakelijk geregistreerd in de CIPAL BBC oplossing Mercurius. Dergelijke koppelingen zijn dan ook bij het merendeel van de actuele gebruikers aan de orde, al dient net zo goed rekening te worden gehouden met andere integratienoden. 5 Vereiste dienstverlening 5.1 Professionele begeleiding en helpdesk De gebruikers van de nieuwe oplossing genieten een professionele ondersteuning in al z n aspecten. De opdrachtnemer beschikt over een Nederlandstalige helpdesk. Een integratie van de dienstverlening van de opdrachtnemer in de vertrouwde servicedesk van Cipal behoort tot de te bespreken modaliteiten. 5.2 Verzekerde service buiten kantooruren Van de kandidaat opdrachtnemers wordt evident verwacht dat de goede werking van de oplossing ook buiten de klassieke kantooruren wordt verzekerd. De afnemers moeten daarbij enige keuzevrijheid genieten om de modaliteiten van de dienstenovereenkomst op de eigen specifieke noden af te stemmen. 6 Projectbeheer Van de kandidaat opdrachtnemers wordt verwacht dat zij over voldoende know-how en daadkracht beschikken om de opdracht projectmatig en doeltreffend aan te pakken. De medewerkers zijn daartoe getraind en ervaren en delen de ambitie om de afnemers zo snel en efficiënt mogelijk naar de nieuwe oplossing te brengen. Gelet op de verwachte diversiteit bij de implementatie per bestuur, is het maken en beheren van goede afspraken een kritieke succesfactor. Cipal opdracht P /8

9 7 Catalogus van producten en diensten In functie van de exploitatie van de opdrachtencentrale zal de opdrachtnemer permanent een catalogus van producten en diensten publiceren waaruit de afnemers een selectie kunnen maken. De modaliteiten m.b.t. de concrete invulling van deze catalogus en het bijhorende prijsbeleid is mede deel van de onderhandelingen. Cipal opdracht P /8

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925

Conceptnota. ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Conceptnota ERP-MIS afdeling Documentbeheer stad Gent CDG000925 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van

Nadere informatie

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6

Conceptnota A Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina 1 van 6 Conceptnota A000033 Raamovereenkomst voor de aanneming van diensten met betrekking tot de implementatie van de Talent Management applicatie SuccessFactors Versie 7.0 A000033_Conceptnota_SF SO.docx Pagina

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Conceptnota Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Versie 7.0 CD000551_Conceptnota_Software (RO) Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Conceptnota CD000623

Conceptnota CD000623 Conceptnota Verzekering Arbeidsongevallen Verzekering Omnium Dienstverplaatsingen Verzekering Gewaarborgd Inkomen CD000623 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht...

Nadere informatie

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL

BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL BXL 1278 ERP BEHEERSTOOL INFOSESSIE AAN KANDIDATEN 24.09.2012 DOEL VAN INFOSESSIE Deze infosessie zal tot doel hebben om deelnemers te informeren over de procedure en selectieregels voor deze opdracht.

Nadere informatie

Conceptnota. Beheersysteem voor vorming, training en opleiding Brandweer CDA002000

Conceptnota. Beheersysteem voor vorming, training en opleiding Brandweer CDA002000 Conceptnota Beheersysteem voor vorming, training en opleiding Brandweer CDA002000 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur,

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496

Conceptnota. Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Conceptnota Cloud Integratie - presentatielaag CD000496 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis... 3 2 Opdrachtgevend bestuur, wijze van gunning,

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Principiële beslissing tot het afsluiten van een dienstverleningsovereenkomst

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN LICENTIES, GEBRUIKSRECHTEN, ONDERHOUDS- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA S M.B.T. STANDAARD SOFTWARE BESTEK I00022

RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN LICENTIES, GEBRUIKSRECHTEN, ONDERHOUDS- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA S M.B.T. STANDAARD SOFTWARE BESTEK I00022 RAAMOVEREENKOMST VOOR DE AANKOOP VAN LICENTIES, GEBRUIKSRECHTEN, ONDERHOUDS- EN ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA S M.B.T. STANDAARD SOFTWARE BESTEK I00022 Cipal dv Bell-Telephonelaan 2D 2440 Geel Inhoudstafel A.

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

Stad Gent en OCMW Gent werken beiden in 2 verschillende applicaties om de rekruteringsprocessen te ondersteunen, met enkele belangrijke verschillen:

Stad Gent en OCMW Gent werken beiden in 2 verschillende applicaties om de rekruteringsprocessen te ondersteunen, met enkele belangrijke verschillen: c o n c e p tnota Conceptnota e-recruitment Doelstelling conceptnota Via deze conceptnota wil Digipolis aan de kandidaten voldoende informatie over de opdracht meegeven zodat zij kunnen inschatten of zij

Nadere informatie

Administratieve Bijlage. Raamovereenkomst voor kleine bouwwerken op het domein van de Europese Commissie JRC-IRMM, Geel, België

Administratieve Bijlage. Raamovereenkomst voor kleine bouwwerken op het domein van de Europese Commissie JRC-IRMM, Geel, België EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Directoraat D Institute for Reference Materials and Measurements D.1 Site Management Administratieve Bijlage Raamovereenkomst

Nadere informatie

WET VAN 17 JUNI 2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN 19 TITEL 1 INLEIDENDE BEPALING, DEFINITIES EN ALGEMENE BEGINSELEN 19

WET VAN 17 JUNI 2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN 19 TITEL 1 INLEIDENDE BEPALING, DEFINITIES EN ALGEMENE BEGINSELEN 19 Codex overheidsopdrachten 2017.book Page 5 Monday, September 11, 2017 8:48 AM INHOUD VOORWOORD 3 INHOUD 5 WET VAN 17 JUNI 2016 INZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN 19 TITEL 1 INLEIDENDE BEPALING, DEFINITIES EN ALGEMENE

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

Infosessie Capaciteitsopbouw van docenten hoger onderwijs over klimaateducatie. Hendrik Consciencegebouw 13 september om uur

Infosessie Capaciteitsopbouw van docenten hoger onderwijs over klimaateducatie. Hendrik Consciencegebouw 13 september om uur Infosessie Capaciteitsopbouw van docenten hoger onderwijs over klimaateducatie Hendrik Consciencegebouw 13 september om 13.30 uur Overzicht Wie is wie? Ecocampus & departement Onderwijs en Vorming Situering

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL VOOR HET

CONCORDANTIETABEL VOOR HET CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 Algemene bepalingen KB Uitvoering 14.01.2013 KB 26.09.1996 AUR KB 26.09.1996 bijlage - AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2: definities

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 351

BIJZONDER BESTEK NR. 351 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 351 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht betreft de aanpassing van de elektrische installaties

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

Aankoopdienst UZ Leuven

Aankoopdienst UZ Leuven Aankoopdienst UZ Leuven Dienstvoorstelling Yvan Cox 9 februari 2010 Aankoopteam Aankoopvolume op jaarbasis TOEPASSING VAN DE WET OP DE OVERHEIDSOPDRACHTEN IN UZ LEUVEN Aankoopdienst / Materiaalbeheer Toepassing

Nadere informatie

BESTEK N 17/02 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/02 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/02 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een partner voor de installatie van een systeem van digitale signalisatie Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

OVERHEIDSOPDRACHT BIJ ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK

OVERHEIDSOPDRACHT BIJ ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK BIJLAGE Bijlage nr. 1 BESTEK OVERHEIDSOPDRACHT BIJ ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING BIJZONDER BESTEK VOOR DE BEGELEIDING VAN KUNSTINTEGRATIE IN DE NIEUWBOUW VAN KASTERLINDEN Opdrachtgevend

Nadere informatie

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck

E-Procurement. Federale Dienst e-procurement. Waldo Van den Broeck E-Procurement Federale Dienst e-procurement Waldo Van den Broeck Inhoud Huidige situatie Korte demonstratie e-notification e-tendering Principes uitrol Vlaamse Overheid Bespreking samenwerkingsakkoord

Nadere informatie

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject.

Toelichting. De projectbegeleider van het Projectbureau Herbestemming Kerken begeleidt dit traject. INFODOCUMENT KANDIDAATSTELLING BEGELEIDINGSTRAJECT HAALBAARHEIDSONDERZOEK VOOR HERBESTEMMING VAN EEN PAROCHIEKERK AANVRAAG IN TE DIENEN UITERLIJK 22 SEPTEMBER 2017 Toelichting Voor wie? Steden/gemeenten

Nadere informatie

Het Facilitair Bedrijf. partner in overheidsopdrachten

Het Facilitair Bedrijf. partner in overheidsopdrachten Het Facilitair Bedrijf partner in overheidsopdrachten De regelgeving rond overheidsopdrachten in relatie tot innovatie Belgische regelgeving overheidsopdrachten Wet 15 juni 2006 Wet 17 juni 2013 (rechtsbescherming)

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende zorgstrategische planning

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende zorgstrategische planning Besluit van de Vlaamse Regering betreffende zorgstrategische planning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 20 maart 2009 houdende diverse bepalingen betreffende het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

ICT Programmamanager

ICT Programmamanager /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor agentschap het Facilitair Bedrijf (HFB), is Vlaanderen connect op zoek naar een: ICT Programmamanager Contract

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit departement Logistiek dienst Patrimonium dossiernummer: 1901405 Provincieraadsbesluit betreft Provinciaal Patrimonium Dienstencontract voor het op afroep verrichten van schattingen van de waarde van onroerende

Nadere informatie

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam

Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam Overzicht basisprincipes Klantgericht Betrouwbaar Veilig Efficiënt Doeltreffend Integraal Wendbaar Open Digitaal Inclusief Duurzaam De klant staat centraal in alles wat we doen. We zijn betrouwbaar voor

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

België-Brussel: Virusbeschermingssoftware 2014/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Virusbeschermingssoftware 2014/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:375031-2014:text:nl:html België-Brussel: Virusbeschermingssoftware 2014/S 212-375031 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:29084-2012:text:nl:html B-Brussel: Vertaaldiensten 2012/S 18-029084 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2018

OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2018 OCMW Londerzeel VERKLARENDE NOTA ZITTING VAN DE RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 24 MEI 2018 Hierna volgt, in toepassing van artikel 31 van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie

Nadere informatie

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht

Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht COLLECTIE PUBLIEKRECHT Overheidsopdrachten Het K.B. plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren toegelicht DE CASTER Ann EECKHOUT Johan GEERTS Jochen HONNAY Frank JUDO Gitte LAENEN Stéphanie TAELEMANS

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen

Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP Roadshow Telenet Versie februari 2011 Toelichting bij de handleiding: Hoe correct en conform de wetgeving overheidsopdrachten telecommunicatie aankopen EBP - Björn Maras 1 Overzicht 1. Opzet handleiding

Nadere informatie

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015)

Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID. (inwerkingtreding: 1 januari 2015) Gewijzigde doelstellingen in de leidraad interne controle/ organisatiebeheersing VLAAMSE OVERHEID (inwerkingtreding: 1 januari 2015) 2 1. Doelstellingen, proces- & risicomanagement Subthema kwaliteitsbeleid

Nadere informatie

Bijlage A) Administratieve Bijlage

Bijlage A) Administratieve Bijlage EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Bijlage A) Administratieve Bijlage Vervanging van koelinstallaties

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Voor het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Informatiebeheerder. Contract onbepaalde duur.

Voor het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Informatiebeheerder. Contract onbepaalde duur. /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Voor het Departement Werk en Sociale Economie (DWSE), is Vlaanderen connect op zoek naar een: Informatiebeheerder

Nadere informatie

Infosessie Groepsaankopen

Infosessie Groepsaankopen Infosessie Groepsaankopen 5 september 2014 05/09/2014 ICT-Diensten voor de Vlaamse overheid en de lokale/provinciale besturen Objectieven van deze infosessie Introductie tot de dienst Groepsaankopen binnen

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD.

BIJZONDER BESTEK VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD. BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP VERDERE ONTWIKKELING GIS. AANKOOP, IMPLEMENTATIE, OPLEIDING, ONDERSTEUNING EN ONDERHOUD. ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Richtlijn 2014/24/EU AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM EN ADRESSEN Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst Nationale identificatie: 12629279

Nadere informatie

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand

Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Bestek CD000330 ERRATUM 3 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Erratum 3 bij het bestek CD000330 raamovereenkomst voor het inhuren van externe bijstand Het aantal percelen waarop ingediend

Nadere informatie

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011

Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit. ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 Rijkspas: veiligheid en flexibiliteit ID-ware, C. Borgmann, MSc Heerhugowaard 24 november 2011 24-11-2011 Profile Consultancy Services State of the art software solutions Project implementation Life-cycle

Nadere informatie

Andere: Leveren van diensten op het gebied van bedrijfsvoering (Inkoop, ICT, HRM, salarisadministratie etc.)

Andere: Leveren van diensten op het gebied van bedrijfsvoering (Inkoop, ICT, HRM, salarisadministratie etc.) I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Shared Service Center ZuidLimburg Nationale identificatie: 342022223 Postadres: Mosae Forum 10 Plaats: MAASTRICHT Postcode:

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

Migratie van Groupwise naar Exchange

Migratie van Groupwise naar Exchange BIJLAGE Bijlage nr. 1 Migratie van Groupwise naar Exchange Doelstelling. Momenteel wordt in de administratie van de VGC Novell Groupwise als mailsysteem gebruikt. De huidige versie van Groupwise is verouderd

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Basisboek Artikelsgewijze Kaft 3 afl 15.book Page 7 Tuesday, July 15, 2014 11:29 AM INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over

Nadere informatie

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei

Raamcontract IP-telefonie. Provinciehuis Leuven - 5 mei Raamcontract IP-telefonie Provinciehuis Leuven - 5 mei 2 IP-telefonie: de mythes en de feiten Wat mogen we verwachten van IP-telefonie? 3 Vooropgestelde eisen SIP-trunk goedgekeurd door Infrax Zowel fysieke

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 4 schepen E. Feys Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Verzekeringen. Verzekeren van diverse risico's gedurende

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken.

FUNCTIEBESCHRIJVING. Het afdelingshoofd Technische Zaken staat in voor de algemene leiding van de afdeling technische zaken. FUNCTIEBESCHRIJVING Functie Graadnaam: AFDELINGSHOOFD Afdeling TECHNISCHE ZAKEN Functienaam: AFDELINGSHOOFD Dienst TECHNISCHE ZAKEN Functionele loopbaan: A4a A4b Omschrijving van de afdeling en dienst

Nadere informatie

Selectie WinVorm. Vlaams Bouwmeester. Selectie WinVorm 1

Selectie WinVorm. Vlaams Bouwmeester. Selectie WinVorm 1 Selectie WinVorm Vlaams Bouwmeester Selectie WinVorm 1 PROCEDURE PROCES organisatie vertrouwen ruimtelijk kader betrokkenheid tijdsgebonden kader integriteit financieel kader deskundigheid technisch kader

Nadere informatie

BESTEK N 18/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 18/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 18/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een inbraakdetectiesysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies

Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Wetgeving op de overheidsopdrachten (WOO) voor dummies Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 11 maart 2014 WOO: Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

ZITTING VAN AANWEZIG.

ZITTING VAN AANWEZIG. ZITTING VAN 15.03.2018 AANWEZIG. Jan Laurys, burgemeester Diest, voorzitter Manu Claes, burgemeester Scherpenheuvel-Zichem, raadslid Peetermans, De Graef, Pauwels, Putseys, Buttiens, Schuyten, De Dobbeleer,

Nadere informatie

België-Brussel: Kantoormeubilair 2013/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Kantoormeubilair 2013/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:217713-2013:text:nl:html België-Brussel: Kantoormeubilair 2013/S 127-217713 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 24 juni 2015 Overzichtslijst

Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 24 juni 2015 Overzichtslijst Opdrachthoudende vereniging DIGIPOLIS Directiecomité van 24 juni 2015 Overzichtslijst Aanwezigheden Aanwezig: Franky Loveniers Koen Palinckx Martine De Regge Liliane De Cock Bestuurders Verontschuldigd:

Nadere informatie

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:195505-2015:text:nl:html België-Brussel: Netwerkuitrusting 2015/S 108-195505 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 2001 houdende

Nadere informatie

Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de planning van het medisch aanbod

Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de planning van het medisch aanbod Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende de planning van het medisch aanbod DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5,

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LEVERING VERDUISTERINGSSCHERMEN VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN AANBESTEDING (NEGOTIATED PROCEDURE)

BIJZONDER BESTEK LEVERING VERDUISTERINGSSCHERMEN VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN AANBESTEDING (NEGOTIATED PROCEDURE) BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERING MET ALS VOORWERP VERDUISTERINGSSCHERMEN VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL OPEN AANBESTEDING (NEGOTIATED PROCEDURE) Opdrachtgevend bestuur Europese School

Nadere informatie

VR DOC.1528/2BIS

VR DOC.1528/2BIS VR 2018 2112 DOC.1528/2BIS VR 2018 2112 DOC.1528/2BIS Voorontwerpbesluit van de Vlaamse Regering betreffende zorgstrategische planning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 23 mei 2003 betreffende

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 19 augustus 2016 Besluit B-punt GOEDGEKEURD Gemeenschappelijke Aankoopcentrale Samenstelling de heer Bart De Wever,

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit departement Logistiek dienst Patrimonium dossiernummer: 1705955 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Sint-Niklaas : provinciaal domein De Ster Design & Build van peuterspeeltuin : ontwerp (raming

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015

Opdrachtencentrale ADCV. Quid dir MAT na 1/1/2015 2014 Opdrachtencentrale ADCV Quid dir MAT na 1/1/2015 Voorstelling van de dienst MAT Opgericht in 1996 in zijn huidige vorm, maar de geglobaliseerde aankopen werden gecreëerd na de brand in de Innovation

Nadere informatie

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100

Bijlage D aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Pagina 1/8 aan het bestek MRMP-S/AC Nr 17SC100 Meerjarige overeenkomst (2017-2018) tegen prijslijst betreffende de levering van zuivel, oliën & vetten, bake-off-, diepvries- en aardappelproducten aan de

Nadere informatie

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT

SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT SELECTIECRITERIA MET BETREKKING TOT DE TECHNISCHE DRAAGKRACHT Piet Lombaerts INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING SELECTIECRITERIA: bekwaamheid / geschiktheid van de INSCHRIJVER om de opdracht uit te voeren (referenties,

Nadere informatie

Overeenkomst CNV-CA-2016.

Overeenkomst CNV-CA-2016. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr. Yves Vander

Nadere informatie

Stappenplan Implementatie ORBA

Stappenplan Implementatie ORBA De steden die wensen deel te nemen aan het ORBAtraject geven hun engagement. - Alle ORBA Intentieverklaring voor de instap in ORBA Centrumsteden Wanneer 5 steden zich engageren wordt gestart met Centrumsteden

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst Samenwerkingsovereenkomst TUSSEN : De "Intercommunale Maatschappij voor Ruimtelijke Ordening, Economische Expansie en Reconversie van het Gewest Kortrijk", genoemd "INTERCOMMUNALE LEIEDAL", publiekrechtelijk

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse

DIENSTHOOFD. Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse 1/7 1. SITUERING VAN DE FUNCTIE Operationele entiteit Standplaats Dienstchef Weddenschaal Netinfradiensten Domeindiensten/Technische diensten Asse, Brugge, Gent, Ronse A4a - A4b (of indien van toepassing

Nadere informatie