Soetermeer Fekkes 'We kennen de weg in alle havens' I4-YOU: Verbindende schakel tussen business en ICT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Soetermeer Fekkes 'We kennen de weg in alle havens' I4-YOU: Verbindende schakel tussen business en ICT"

Transcriptie

1 HAVENSCHAP MOERDIJK NUMMER 2 DECEMBER 2012 Commissaris van de Koningin Wim van de Donk 'Veiligheid was, is en zal altijd een belangrijk thema blijven' Soetermeer Fekkes 'We kennen de weg in alle havens' I4-YOU: Verbindende schakel tussen business en ICT Veelzijdig VOA staat aan de kant van de opdrachtgever

2 Zuid-Holland AL DE ZAAK DE HAND WerkBox van Ricoh is speciaal ontwikkeld voor ondernemers die meer willen met minder Met WerkBox heeft u, waar en wanneer u wilt, de juiste documenten de hand en zorgt zo voor meer ciency binnen uw Zonder investeringskosten pro ert u van een enorme en maakt u al vanaf 25 euro per maand uw hele zaak Ga meteen naar of bel met Ricoh Document Center Zuid-Holland op Werkbox van Ricoh werkt met u mee! Ricoh Document Center Zuid-Holland Leeghwaterstraat 33, 3364 AE Sliedrecht, r

3 MDB 02.indd :03 HAVENSCHAP MOERDIJK NUMMER 2 DECEMBER 2012 Samen aan zet, om te excelleren in veiligheid! Commissaris van de Koningin Wim van de Donk 'Veiligheid was, is en zal altijd een belangrijk thema blijven' Soetermeer Fekkes 'We kennen de weg in alle havens' I4-YOU: Verbindende schakel tussen business en ICT Veelzijdig VOA staat aan de kant van de opdrachtgever Havenschap Moerdijk BUSINESS Nummer 2 - december 2012 EEN UITGAVE VAN Havenschap Moerdijk Plaza SL Moerdijk T: (0168) UITGEVER Marjolein Coppens Afdeling Communicatie PR Havenschap Moerdijk REDACTIE Marjolein Coppens Yvonne Dombrakis Bas den Otter FOTOGRAFIE Erik van der Burgt Paul Martens Jeroen Musch (VOA Design) Henk van Veen VORMGEVING HJ Media Groep Ridderkerk T: (0180) RELATIEBEHEER VERKOOP Bart van Rijnsbergen T: OPLAGE exemplaren in controlled circulation bij Drechtsteden BUSINESS, Rijnmond BUSINESS, West-Brabant BUSINESS Iedereen vindt veiligheid belangrijk: in huis, in het verkeer, op het werk en zeker ook op een haven- en industrieterrein. Toch is er helaas vaak een incident nodig om ons met de neus op de feiten te drukken en om duidelijk te maken dat veiligheid er echt toe doet. Voor Moerdijk was dit incident de brand bij Chemie-Pack. Voor 5 januari 2011 waren er al de nodige projecten in voorbereiding om de veiligheid op het haven- en industrieterrein te verbeteren. Na de brand zijn deze voorbereidingen in een versneld tempo opgepakt, niet alleen door de overheden, maar ook door het bedrijfsleven en het Havenschap Moerdijk. Dit heeft geresulteerd in een actieprogramma Moerdijk Veilig, wat eind september is gepresenteerd. Verderop in dit magazine leest u alle actiepunten uit dit programma. De heer Van de Donk, Commissaris van de Koningin van de provincie Noord-Brabant, maakt duidelijk wat nu precies het belang is van deze acties. We willen op het haven- en industrieterrein Moerdijk excelleren in veiligheid. Niet alleen omdat de overheid dat wenst, maar ook omdat bedrijven dat zelf graag willen. Het bedrijfsleven op Moerdijk is al langer bezig om zo goed mogelijk vorm te geven aan veiligheid, milieu en duurzaamheid. De bedrijven doen ontzettend hun best om aan wet- en regelgeving te voldoen. Daar zijn ook echte koplopers onder; de bedrijven die net een stapje extra zetten. Ook als Havenschap pakken onze rol in veiligheid. We doen dit onder meer door partijen met elkaar aan tafel te brengen om zo tot een effectieve aanpak te komen voor veiligheid op het water. Juist door samen te werken bereik je de resultaten die er echt toe doen. Onze manager Veiligheid, Ruud Verhulst vertelt u verderop in dit magazine wat het Havenschap precies doet binnen het actieprogramma Moerdijk Veilig. VERANTWOORDELIJKHEID Aan artikelen en rubrieken wordt de grootst mogelijke aandacht besteed, maar de ervaring leert dat fouten nooit helemaal zijn te voorkomen. Daarom kan geen verantwoordelijkheid worden aanvaard voor eventuele onvoorziene gevolgen veroorzaakt door fouten in gegevens die door derden zijn aangeleverd. Het auteursrecht op de in dit magazine verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. Veiligheid en de behoefte daarin te excelleren zal een prominente rol krijgen in onze havenstrategie. Het veiligheidsmotto op Moerdijk luidt 1+1=3. Ofwel samen verantwoordelijkheid nemen en in actie komen, los van de discussie wie precies waarvoor verantwoordelijk is. Daarmee bereik je resultaten die er echt toe doen en die kunnen rekenen op draagvlak bij alle betrokkenen: bij de overheden, het bedrijfsleven en last but not least de omwonenden. Ik wens u een goed en veilig begin van 2013! Ferdinand van den Oever Directeur Havenschap Moerdijk HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER

4 COLUMN Veiligheid is concreet Wanneer je veiligheid bekijkt op het niveau van een groot bedrijventerrein of een regio bestaat de neiging om veiligheid puur te beschrijven in termen van protocollen, beleid en procedures. Deze zaken zijn ontegenzeggelijk van groot belang om te helpen voorkomen dat incidenten uitgroeien tot calamiteiten of dat bij calamiteiten de gekozen handelswijze niet leidt tot grotere schade. Maar veiligheid is in wezen niet abstract, maar juist heel concreet. Het begint bij de handelingen van individuen; het begint bij jezelf. Het begint bij nadenken voor handelen. De handelingen van een individu kunnen echter wel positief beïnvloed worden door een cultuur waarbij veiligheid voorop staat. Het Havenschap werkt nauw samen met de bedrijven in de haven, diverse overheden en instanties om de veiligheid in de haven van Moerdijk te bevorderen. Dit is altijd al van groot belang geweest, maar door de brand bij Chemie-Pack meer dan ooit. In dat opzicht draagt deze grote calamiteit bij aan een cultuur waarbij veiligheid vol in de aandacht staat. Veiligheid kan hierdoor uitgroeien tot een onderscheidend sterk punt van de haven van Moerdijk in de internationale concurrentie. Het imago van de haven van Moerdijk is sterk. Andere Europese havens kijken met interesse naar de groei in de overslag van goederen. Moerdijk ontkomt niet aan de economische recessie, maar laat in de zeevaart nog wel een groei zien. De binnenvaart is het laatste kwartaal gedaald, maar heeft daarvoor juist een onstuimige groei doorgemaakt. Moerdijk heeft een goede uitgangspositie voor toekomstige groei. Er is een grote diversiteit aan bedrijven, waarbij verwante bedrijfsactiviteiten bij elkaar gehuisvest zijn zodat ze direct spin-off geven aan elkaar. De centrale ligging op een knooppunt van infrastructuur biedt vele mogelijkheden om goederen van en naar Nederland te vervoeren. En ten slotte zorgt het multimodale karakter van de haven via zeevaart, binnenvaart, spoor, weg en het Europese pijpleidingnet voor goede bereikbaarheid. Om deze sterke punten van de haven te behouden en te versterken blijft goede verkeersontsluiting van groot belang, naast veiligheid. Zo werkt het Havenschap aan een goed bereikbare en veilige haven, waarbij oog is voor synergievoordelen tussen bedrijven in het havengebied. Yves de Boer gedeputeerde Noord-Brabant en voorzitter Raad van Bestuur Havenschap Moerdijk 4 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER 2012

5 THEMA: VEILIG Samenwerken aan veiligheid Gemeente Moerdijk, Provincie Noord-Brabant, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en Havenschap Moerdijk zetten gezamenlijk in op een actieprogramma dat Moerdijk nog veiliger moet maken. Hiervoor is het actieprogramma Moerdijk Veilig samengesteld. Hierin staan de plannen en maatregelen die nodig zijn om de veiligheidsrisico s van de bedrijvigheid op het zeehaven- en industrieterrein tot een minimum te beperken. Daarbijgaat het niet alleen om het zeehaven- en industrieterrein zelf, maar ook om het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en het water, per spoor en via het buisleidingennet. De samenwerkingspartners dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de voortgang en uitvoering van het actieprogramma. Bestemmingsplan Zo is er is een nieuw bestemmingsplan in de maak voor het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk met daarin de nadruk op veiligheid. Dit plan voorziet bijvoorbeeld ook in het aanbrengen van ruimtelijke buffers in de vorm van groenzones. Het plangebied wordt daarvoor ingedeeld in zones, waar verschillende beperkingen gelden voor de vestiging van risicovolle inrichtingen en objecten. Maatregelen om snel te kunnen evacueren krijgen ook een plek in het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld de aanleg van extra wegen in het Industrial Park, waar chemische bedrijven gevestigd zijn en worden. Het bestemmingsplan op zichzelf is geen veiligheidsmaatregel. Maar als ruimtelijk kader vormt het wel een stevig fundament onder het actieprogramma Moerdijk Veilig. Handhaving De overheid kan op verschillende manieren te werk gaan bij controles of bedrijven zich houden aan de vergunning die ze van de gemeente of de provincie hebben gekregen. In Moerdijk is gekozen voor een steviger handhavingsbeleid. Zowel de gemeente als de provincie hebben wettelijke taken op het gebied van vergunningverlening en handhaving. Die taken kun je samen doen, want dat is wel zo ef ciënt en resultaatgericht. Voor dat laatste is gekozen. Moerdijk krijgt een toezicht- en handhavingsteam, dat onder de gezamenlijke vlag van gemeente en provincie gaat opereren. De gemeente Moerdijk werkt verder aan een integrale aanpak van haar vergunningen. De guurlijke schotten tussen bouw- en milieuvergunningen gaan omlaag. Dat werkt een betere afstemming in de hand. Een betere afstemming en samenwerking komt er ook met andere handhavende instanties. Hiervoor is het zogeheten Overhedenoverleg Moerdijk in het leven geroepen. Daaraan nemen alle instanties deel, die in het gebied toezichthoudende taken hebben: onder andere provincie, havenschap, marechaussee, douane, politie, het korps landelijke politiediensten, de veiligheidsregio, Rijkswaterstaat, Regionale Milieudienst en gemeente. Maandelijks zorgen ze voor afstemming. Politie en brandweer Het haventeam van de politie wordt uitgebreid en er wordt voortaan samengewerkt binnen één team voor de havens van Moerdijk, Vlissingen en Terneuzen. HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER

6 THEMA: VEILIG Behalve met taken op het gebied van veiligheid is de politie ook belast met de bestrijding en aanpak van criminaliteit op het zeehaven- en industrieterrein. een bedrijf een incident plaats, dan weten dankzij het alerteringsysteem de buurbedrijven wat hen te doen staat. Die kunnen vervolgens vaststellen of hun werknemers Dit plan voorziet bijvoorbeeld ook in het aanbrengen van ruimtelijke buffers in de vorm van groenzones. een incident of dreiging kan worden gecommuniceerd over de risico s. Naast de nieuwe communicatiemiddelen komen er nog andere praktische voorzieningen. Zo zijn er windvanen in het havengebied geplaatst. Deze herinneren de werknemers van de bedrijven aan mogelijke risico s. In het geval van een dreiging met giftige stoffen die vrijkomen, kunnen zij een inschatting maken van de vluchtrichting. Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk krijgt een eigen brandweerkazerne. Normaal gesproken is de brandweerzorg een aangelegenheid van de overheid. In dit geval werken en betalen overheid en bedrijfsleven samen. De nieuwe brandweerkazerne is gevestigd aan Plaza 21 in Moerdijk. Het aanwezige brandweerteam is 24 uur per dag, 7 dagen per week paraat en wordt ook belast met brandpreventietaken voor bedrijven op Moerdijk. Bepaalde bedrijven zijn echter ook verplicht om een eigen bedrijfsbrandweer in huis te hebben of over voorzieningen te beschikken waarmee ze de basis op het gebied van brandpreventie en -bestrijding op orde hebben. Deze verplichting geldt in elk geval voor de zogeheten BRZO bedrijven (Besluit Risico s Zware Ongevallen). De bedrijven die het betreft, moeten zelf investeren in hun eigen brandweerzorg. Veiligheidsregio Middenen West-Brabant ziet er op toe dat bedrijven hun verplichtingen nakomen. Veiligheidsalertering Met het bedrijfsleven zijn afspraken gemaakt over de invoering van een zogeheten veiligheidsalerteringsysteem. Dit systeem houdt in dat bedrijven via een sms-bericht of via een speciale app op hun mobiele telefoons geïnformeerd worden over een dreigende situatie. Vindt bij gevaar lopen en in veiligheid gebracht moeten worden. Voor de inwoners van Moerdijk komt er een soortgelijk systeem. Die kunnen dan op de website van de gemeente een zogeheten veiligheidsdashboard raadplegen. Op het dashboard is te zien of zich een dreigende situatie voordoet en wat de aard van de dreiging is. Het veiligheidsalerteringsysteem en het veiligheidsdashboard zijn geen vervanging van de bestaande communicatiemiddelen en -methoden (website, social media, perscontacten et cetera) die bij een crisis worden ingezet. Ze betekenen wel een aanvulling. De nieuwe systemen voorzien er in dat binnen vijf minuten na Hollandsch Diep Ook de scheepvaart op het Hollandsch Diep kan gevaarlijke situaties opleveren. Deze vaarweg is een belangrijke zeevaartroute die tot de havens van Moerdijk loopt. Om eventuele gevaren te voorkomen of te bestrijden zijn en worden verschillende acties ondernomen. Eén van die actiepunten betreft verbetering van de brandweerzorg op het water. Belangrijk voor een eventuele brandbestrijding is ook de inzet van voldoende blusboten die op tijd ter plaatse kunnen zijn. In Bergen op Zoom wordt een nieuwe blusboot gestationeerd, die het gebied tussen de Volkeraksluizen en de 6 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER 2012

7 THEMA: VEILIG Het bestemmingsplan op zichzelf is geen veiligheidsmaatregel. Maar als ruimtelijk kader vormt het wel een stevig fundament onder het actieprogramma Moerdijk Veilig. Moerdijkbrug kan bestrijken. In de buurt van Moerdijk komt in 2014 een nieuwe blusboot van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid te liggen, die binnen 45 minuten bij de Volkeraksluizen kan zijn. Tenslotte wordt de brandweerboot in Drimmelen vervangen door een nieuwe. De veiligheidsrisico s op het Hollandsch Diep zijn ook afkomstig van ontgassende schepen. Ontgassen gebeurt onder meer door tankers die hun lading gevaarlijke stoffen wisselen. De tanks worden dan geventileerd en ontdaan van het nog aanwezige gas voordat ze worden schoongemaakt. Op veel vaarwegen is dat verboden of is het ontgassen aan strenge regels gebonden. Moerdijk wil met name iets ondernemen tegen schepen die even op het Hollandsch Diep komen ontgassen, omdat ze dat elders niet mogen. De verwachting is dat het in de toekomst nog drukker zal worden op het Hollandsch Diep. Vervoer per water neemt alleen maar toe. Daarnaast zijn er ook steeds meer pleziervaartuigen. Beroepsvaart en recreatievaart kunnen elkaar letterlijk in de weg zitten en aanvaringen zijn daardoor niet uitgesloten. Uitbreiding van het radarsysteem op de wal, tussen Dordrecht en Willemstad, dient ertoe om al het scheepvaartverkeer in goede banen te leiden. Medisch In een industriegebied waar sprake is van veiligheidsrisico s moet de medische kennis en zorg up-to-date zijn. Zo moet er voldoende kennis zijn van gevaarlijke stoffen en de mogelijke gevolgen hiervan voor de volksgezondheid. Ook de medische hulpverlening moet kwalitatief aan de maat zijn en in voldoende mate beschikbaar wanneer dat nodig is. Voor de medische zorg op Moerdijk kan een beroep worden gedaan op de huisartsenpost Klundert die 24 uur per dag en 7 dagen per week daarvoor paraat is. In het geval van een incident kunnen ook de huisartsenposten in Roosendaal en Etten-Leur worden ingeschakeld. Uiteraard spelen de GGD en de GHOR Midden- en West- Brabant met hun expertise een belangrijke rol en eventueel kan de Dienst Centraal Milieubeheer (Milieudienst) Rijnmond worden ingevlogen. Niettemin is het denkbaar dat kennis en zorgaanbod nog verder moeten worden verbeterd. De opzet en inzet van het Port Health Centre in Rotterdam dient daarbij mede als voorbeeld. Evacuatie Het is denkbaar dat er in het geval van een dreigende situatie of incident moet worden geëvacueerd. Om tot een goed werkend evacuatieplan te komen is in Moerdijk al een aantal stappen gezet. Zo zijn de risico s van het zeehaven- en industrieterrein in beeld gebracht en is, per deelgebied, de bevolking en bevolkingsdichtheid in kaart gebracht. Vervolgens worden verschillende scenario s op een rij gezet. Wat te doen wanneer er brand uitbreekt, wanneer zich een explosie voordoet, wanneer er giftige stoffen in de lucht komen? Ook wordt gekeken naar het effectgebied van de verschillende incidenten. Dat kan een deel van het zeehaven- en industrieterrein zijn, het hele terrein maar ook gebieden daarbuiten. Over deze scenario s vindt afstemming plaats met de bedrijven op Moerdijk. Daarna kan het evacuatieplan worden opgesteld. Ondertussen wordt ook gewerkt aan een betere ontsluiting van met name het Industrial Park, met het cluster met chemische bedrijven, op het zeehaven- en industrieterrein. De huidige infrastructuur belemmert een optimale bereikbaarheid van alle gebiedsdelen. De verbeteringen worden ook vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan. Samen met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij worden de vlucht- en evacuatiemogelijkheden via het Hollandsch Diep bekeken. Het zeehaven- en industrieterrein Moerdijk ligt buitendijks. Dat kan overstromingsgevaar opleveren. In combinatie met andere risicovolle activiteiten kan een overstroming extra risico s meebrengen. Nadat de risico s in beeld zijn gebracht, is deze aangelegenheid onderwerp van nader beraad. Het Industrie- en Havenschap Moerdijk bekijkt samen met de andere veiligheidspartners welke rol zij kan spelen op het gebied van veiligheid. Het havenschap heeft geen wettelijke verplichtingen, maar participeert niettemin actief in de brandweerzorg voor het gebied en speelt op het gebied van nautische veiligheid een cruciale rol. Andere activiteiten kunnen mogelijk deel uitmaken van het parkmanagement waarin het havenschap een belangrijk aandeel levert. Kijk voor de volledige versie van het actieprogramma op HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER

8 THEMA: VEILIG Nadenken over veiligheid in stroomversnelling na Chemie-Pack Na de brand bij Chemie-Pack was veiligheid in één klap een extra beladen thema in Moerdijk. Er zijn al diverse maatregelen genomen om de securiteit te verbeteren en achter de schermen wordt momenteel hard gewerkt aan het actieprogramma Moerdijk Veilig. Ruud Verhulst - Havenmeester, Manager Veiligheid, Port Security Officer - vertelt over de ontwikkelingen op dit gebied. Als havenschap hebben wij een faciliterende rol bij calamiteiten. De brand op 5 januari 2011 heeft binnen onze organisatie geen interne veranderingen teweeggebracht. Maar die calamiteit heeft er met zijn enorme nasleep wel voor gezorgd dat we nu veel meer betrokken zijn bij de veiligheid op het haven- en industrieterrein. Om voorbereid te zijn op verschillende rampscenario s stellen de gemeente en het Havenschap Moerdijk momenteel een evacuatieplan op. Daarmee wordt in kaart gebracht welke scenario s zich kunnen voordoen en hoe hierop moet worden ingesprongen. Het is handig om deze handvatten te hebben. Maar we zijn ons er terdege van bewust dat improvisatie inherent is aan calamiteiten. Toch is het ontzettend belangrijk om vooraf over de materie na te denken. Wat kan er gebeuren? En hoe gaan we dan actie ondernemen? Ten tijde van de brand bij Chemie- Pack werkte het Havenschap Moerdijk al met een alarmmailer. Een door de politie of brandweer gemaakte tekst over de ontstane situatie en hoe te handelen, kon zo naar het gros van de bedrijven worden gecommuniceerd. Als aanvulling daarop heeft de gemeente een zogeheten calamiteitendashboard in ontwikkeling. Stel dat een bedrijf een gaswolk in de lucht veroorzaakt; dan gaat naar alle benedenwindse bedrijven een waarschuwing uit. Een andere maatregel die al is genomen, is de plaatsing van windvanen op strategische plekken. Dat vergroot de zelfredzaamheid van degenen die op het terrein actief zijn. Per dag zijn dat zo n personen. Door de windvanen is voor iedereen zichtbaar wat de windrichting is. Evacuatie over het water is een ander speerpunt. Er zijn afspraken gemaakt met de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij, de KNRM. De KNRM beschikt over een reddingsboot met een capaciteit van 20 personen, exclusief bemanning. Op die manier is het mogelijk om heel snel mensen te evacueren over het water. De grootste les is volgens Verhulst geweest dat er meer bewustwording omtrent veiligheid is ontstaan. Een goede voorbereiding is het halve werk. De actiepunten uit het actieprogramma Moerdijk Veilig worden volgens planning begin 2013 verder uitgevoerd. Ik ben ervan overtuigd dat we zo weer een stap dichterbij gestructureerde crisisbeheersing zijn. Als het in de toekomst nog een keer misgaat, verloopt de communicatie en evacuatie gegarandeerd beter. 8 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER 2012

9 THEMA: VEILIG Veiligheid was, is en zal altijd een belangrijk thema blijven Chemie-Pack heeft voor wat betreft de veiligheidsaspecten op het haven- en industrieterrein Moerdijk natuurlijk wel voor een stroomversnelling gezorgd. Dat zegt Wim van de Donk, Commissaris van de Koningin provincie Noord-Brabant. Ook de provincie Noord-Brabant is nauw betrokken bij het actieprogramma Moer- dijk Veilig. Overigens stond veiligheid al voor de ramp bij Chemie-Pack op de agenda. Van de Donk: Veiligheid was, is en zal altijd een belangrijk thema blijven op Moerdijk. Al voor de brand was de urgentie duidelijk om een degelijke toekomststrategie vast te stellen, waarbij veiligheid ook op langere termijn gewaar- borgd is. In samenwerking met alle betrokken organen zetten we hiervoor een helder programma neer. Belangrijke elementen hierin zijn dat handhaving en toezicht op orde zijn. En dat niet alleen uit hoofde van wetgeving, maar veel meer nog vanuit het oogpunt dat bedrij- ven doordrongen zijn van de noodzaak van alle maatregelen. Onze eerste zorg is dan ook dat de bedrijven hiervan het belang inzien. Een risicoloze samen- leving bestaat niet, maar we kunnen risico s wel beperken. In het kader van Moerdijk Veilig komt er een nieuw bestemmingsplan. Ook daarin ligt de nadruk op veiligheid. Zo worden risicovolle en niet-risicovolle activiteiten beter gescheiden en komen er groenzones tussen het haven- en indus- trieterrein en de woonomgeving. Het gebied wordt tevens in zones ingedeeld, waardoor in geval van calamiteiten er een snelle evacuatie kan plaatsvinden. Moer- dijk is een haven- en industriegebied om trots op te zijn vindt Van de Donk. Je vindt er innovatieve bedrijven, het is een belangrijke banenmotor en het belang voor Nederland moet niet onderschat worden. Het ligt in de Vlaams Nederland- se delta en de verwachting is dat er ook in de toekomst sprake zal zijn van mooie groeicijfers. Naast de aandacht voor economische groei zal veiligheid top- prioriteit krijgen. De rol van de provincie is duidelijk: vergunning verstrekking voor complexe bedrijven is in handen van provinciale staten, samen met de gemeentes wordt er invulling gegeven aan de Regionale Uitvoeringsdienst en de provincie is aandeelhouder. Het actieprogramma Moerdijk Veilig is ambitieus, maar Van de Donk heeft er vertrouwen in. We nemen geza- menlijk de verantwoordelijkheid om veiligheid die prioriteit te geven die nodig is. Het is een samenwerking tussen alle partijen die belang hebben bij Moerdijk, waarbij de urgen- tie voor een ieder duidelijk moet zijn. Wat mij betreft moeten we de focus daarbij niet alleen op het industrie- en haventerrein zelf leg- gen, maar op korte termijn verdient ook bijvoorbeeld walradar de nodige aan- dacht. Veiligheid is op het water is minstens zo belang- rijk, want ook daar kunnen gevaarlijke situaties optre- den. Niet voor niets gaan we een adequate brandweerzorg op het water ook ter hand nemen. HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER

10 BEDRIJFSPROFIEL We kennen de weg in alle havens Ondanks dat cargadoorskantoor Soetermeer Fekkes al tientallen jaren actief is, spat de ambitie er nog steeds af. In de kapiteinskamer van de vestiging Zwijndrecht vertellen Marc de Bruin en Rob Hendriks bevlogen over hun vak. Directeur Gijs van Nieuwkoop luistert aandachtig mee. Zowel in Zwijndrecht als in Amsterdam en Rotterdam heeft Soetermeer Fekkes een eigen kapiteinskamer. Rob Hendriks en Kevin Scheffers staan hier 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar voor schepen en bemanning die de havens in de regio aandoen. Onze taak is dat een schip zonder zorgen de haven kan binnenvaren en ook zonder zorgen weer kan vertrekken. Alle activiteiten voor dit ontzorgen nemen wij voor onze rekening. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij de loods bestellen en alle formaliteiten met de havendienst en douane regelen. Maar ook voorzien wij het schip van proviand voor de volgende reis of regelen wij een afspraak bij een arts voor een ziek bemanningslid. Maar het kan ook een 10 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER 2012

11 BEDRIJFSPROFIEL Je moet zout water in je bloed hebben voor dit werk krantje kopen voor de kapitein zijn, en we hebben het meegemaakt dat er een explosie op een schip plaatsvond. Dat betekende dat we maandenlang de belangen van de reder en de bemanning voor onze rekening hebben genomen. Dat hield ook in dat we regelmatig bij de achtergebleven gewonde bemanningsleden in het ziekenhuis op bezoek gingen. Het is wrang, maar juist bij dergelijke situaties kun je je meerwaarde tonen. hebben voor dit werk. Het leven aan boord gaat 24 uur per dag door, dat is ook bij ons het geval. Wij zijn dag en nacht bereikbaar en rusten niet voordat de zaken voor elkaar zijn. Dat moet ook wel want de scheepvaartwereld is klein. Er is volop concurrentie en ook de gevolgen van de economische crisis laten zich gelden. Wij moeten ons continu bewijzen, dat is een goede zaak, het houdt ons scherp. Soetermeer Fekkes Cargadoorskantoor BV Scheepmakerij MB Zwijndrecht T: (078) E: E: I: Eind jaren negentig verhuisde Soetermeer Fekkes van Rotterdam naar Zwijndrecht. Marc de Bruin: Een bewuste keuze, vlakbij Dordrecht, Moerdijk en Rotterdam. Wij zijn een klein en degelijk kantoor. Persoonlijk contact is belangrijk, bij ons heeft de klant - zowel de reder als de ladingeigenaar - dan ook slechts één aanspreekpunt. Dat maakt het een stuk ef cienter voor beide partijen. Wat er ook geregeld moet worden: wij zorgen ervoor. Alsof het ons eigen schip of onze eigen lading is. De heren aan tafel hebben alle drie gevaren en kennen het klappen van de zweep. Je moet zout water in je bloed Soetermeer Fekkes maakt deel uit van Carisbrooke Shipping, dat zich ontwikkeld heeft tot één van de toonaangevende rederijen in de Europese handelsvaart. Op de afdeling bevrachtingen brengt Soetermeer Fekkes transportcontracten tot stand tussen reder en de aanbieder van de lading. Als één van de grotere cargadoors slagen wij er altijd in om concurrerende tarieven te bedingen. We kennen de weg in alle havens. En door de grote variatie in scheepsmaten en tonnages zetten we altijd het juiste schip in voor de juiste lading, zo besluit Marc de Bruin. Van links naar rechts: Rob Hendriks, Kevin Scheffers en Marc de Bruin HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER

12 BETROUWBAAR ALERT FLEXIBEL KORTE LIJNEN HELDERE COMMUNICATIE GEMOTIVEERDE MENSEN HANDS-ON 24 UUR PER DAG BEREIKBAAR CONTINUÏTEIT AFSPRAAK = AFSPRAAK SNEL SCHAKELEN PRODUCTIEF BETROKKEN PRIMA BEGELEIDING TOP IN PRIJS-KWALITEIT Aldivèr; betrouwbaarheid in flexkracht! Bent u op zoek naar een betrouwbare partner voor uw flex personeel, dan bent u bij Aldivèr aan het juiste adres. Aldivèr heeft 2 specialisaties: Pools personeel voor diverse branches zoals: Productie Logistiek (Glas)tuinbouw Techniek BBL werk- en leertrajecten in: Transport Logistiek Meer dan ooit gaan bedrijven voor kwaliteit en productiviteit en daar ligt onze kracht. Kwaliteit bestaat uit veel zaken. Het zijn alle dingen die verwacht mogen worden van een ABU bureau: facturen en offertes moeten kloppen, de persoonlijke begeleiding moet goed zijn en het salaris moet snel en correct worden betaald. Kwaliteit bestaat ook juist uit het onverwachte. De extra dienstver le ning, waardoor de klant echt ervaart dat hij centraal staat. Dat schepje erbovenop, daar specialiseren wij ons in en dat wordt gewaardeerd. Onze kwaliteit leidt vrijwel altijd tot een hogere productiviteit. Bij Aldivèr hebben wij de veiligheid van ons personeel hoog in het vaandel. We zijn VCU-gecertificeerd: een certificaat waaruit blijkt dat wij voldoen aan een hoge standaard wat betreft veiligheid en gezondheid op de werkvloer. De prettigste manier van samenwerken krijg je als je dezelfde belangen nastreeft. Daarom werken wij hard mee aan de groei en bloei van ondernemingen en kandidaten. Als het hen goed gaat, plukken wij daar tenslotte ook de vruchten van. Plaza 6, 4782 SK Moerdijk Havennummer M010 T F

13 BUSINESSNIEUWS Wat is uw visie op het Logistiek Park Moerdijk? Havenschap Moerdijk en Dinalog organiseren op donderdag 17 januari 2013 samen een workshop over de toekomstige verbinding tussen het haven- en industrieterrein Moerdijk en het nieuw te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk. Deze worden namelijk afgescheiden door de A17. Wij willen u prikkelen en uitdagen om mee te werken aan de ontwikkeling van innovatieve concepten voor het verbinden en duurzaam ontsluiten van de haven van Moerdijk met het nieuw te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk. Naar wie zijn we op zoek? Wij stellen een aantal wildcards beschikbaar voor mensen of organisaties die het verschil kunnen maken. Wij zoeken naar nieuwe leuke out of the box concepten om tijdens de workshop wellicht verder te ontwikkelen. Wat u kunt verwachten bij deelname Op 17 januari 2013 schuift u samen met twintig andere logistieke, technische, bouwkundige en creatieve experts aan om innovatieve visies te ontwikkelen over het ontwerp van een logistiek plan voor de ontsluiting van het Logistiek Park Moerdijk. U kunt daar uw ideeën delen met de rest van de deelnemers. Wilt u meedoen? Stuur uw gegevens samen met uw idee en motivatie naar: onder vermelding van Wildcard Moerdijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dinalog, Nicolien Hendrickx, of kijk op EWALS CARGO CARE WINT ONDERNEMERS- PRIJS Ewals Cargo Care, met een vestiging aan de Transitoweg op Moerdijk, heeft eind november de Transport en Logistiek Nederland Ondernemersprijs 2013 gewonnen in de categorie grote bedrijven. De prijs werd overhandigd door de minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen. De TLN Ondernemersprijs is binnen de sector een prestigieuze prijs, bedoeld om ondernemers te stimuleren meer aandacht te schenken aan kwaliteitsverbetering en professionalisering. Dit jaar werd vooral gekeken naar bedrijven die goed presteren op het gebied van ICT. Transport en Logistiek Nederland wil met de jaarlijkse uitreiking van deze prijs ondernemers stimuleren meer aandacht te schenken aan continue kwaliteitsverbetering en professionalisering in de sector. HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER

14 BEDRIJFSPROFIEL Verbindende schakel tussen business en ICT I4-YOU Business Solutions opereert op het snijvlak van automatisering en organisatie-ontwikkeling. Oprichter Peter de Graaf en zijn zakenpartner Martin Meulendijk, beiden business consultant, kennen het ICT-werkveld ontzettend goed. Vanuit jarenlange ervaring, zowel op de werkvloer als binnen senior management zijn zij in staat om helder te analyseren en adviseren. I4-YOU is in staat iedere organisatie te helpen bij het maken van de juiste ICT-keuzes, passend bij de bedrijfsvoering en dat levert veel op. Peter de Graaf (r) en Martin Meulendijk De Graaf en Meulendijk vormen de spil van I4-YOU. Communitydenken en het nieuwe werken zit in de genen. Per opdracht worden de juiste vakmensen gekozen, zowel vanuit eigen bedrijfsvoering als uit de zwerm van netwerkers om hen heen. Maar wat heeft I4-YOU organisaties precies te bieden? De Graaf: Veel bedrijven beschikken niet over een eigen ICT-afdeling. ICT krijgt dan onvoldoende aandacht en essentiële kennis en kunde wordt node gemist. De ondernemer houdt zich bezig met zijn core business. Logisch dat daar de focus op ligt, maar om te innoveren, ef ciency te verhogen en up-to-date te blijven is de volle aandacht op de ICT-ontwikkelingen wel nodig. Daar komt I4-YOU om de hoek kijken. Gepokt en gemazeld in het bedrijfsleven én binnen de automatiseringsbranche; pratend in gewone taal, zonder moeilijke termen. Zo blijft het voor iedereen begrijpbaar. Bovendien denken en handelen wij altijd in oplossingen. Om tot de juiste oplossing te komen, gaat I4-YOU secuur te werk. Diverse gesprekken moeten duidelijk maken waar een organisatie staat, waar het naartoe wil en 14 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER 2012

15 BEDRIJFSPROFIEL 'Eigenlijk zijn wij geen ICT ers, maar meer verandermanagers.' op welke wijze ICT daaraan bijdraagt. Ik kom het vaak tegen dat aan de voorkant niet de juiste afwegingen zijn gemaakt. Dan is er een bijvoorbeeld een CRM-pakket aangeschaft, maar weet men totaal niet op welke wijze het gebruikt kan worden. Eenvoudigweg omdat er geen CRM strategie is gede nieerd. Daar vloeien veel verkeerde investeringen uit voort, legt Meulendijk, zelf een gecerti- ceerd CRM-consultant, uit. I4-YOU behoedt organisaties hiervoor. De Graaf: Eigenlijk zijn wij geen ICT ers, maar meer verandermanagers. Organisaties zijn voortdurend in beweging. I4-YOU ondersteunt bij de overdenking, ontwikkeling en uitvoering van nieuwe plannen, zodat tot rendabele bedrijfsinrichting en oplossingen wordt gekomen die de onderneming blijvend succesvol maken. Daarin speelt ICT een belangrijke rol en dat vraagt wel ultieme afstemming met de structuur en cultuur van de organisatie. Alleen op die manier kom je echt verder. Het kan net dé voorsprong op de concurrentie betekenen. Verbindende factor Secuur te werk gaan en kritisch naar bedrijfsprocessen kijken. Alles ter discussie durven stellen, bedrijven zijn er soms huiverig voor. Medewerkers moeten wellicht anders te werk, weg van de vertrouwde paden. Dat maakt soms angstig, maar volgens De Graaf ten onrechte. Wij gaan echt niet direct als een olifant door de porseleinkast. Wel gaan we uit van een integrale benadering. Door afdelingen met elkaar te verbinden, optimaliseer je de bedrijfsvoering. Dat vergt echter een andere denkwijze en vernieuwing op de werkvloer. Na enkele gesprekken merken wij vaak dat de directie en het management onze plannen volledig ondersteunen en er de meerwaarde van inzien. Dat wederzijdse vertrouwen is de basis van een succesvolle samenwerking. I4-YOU kent een stapsgewijze aanpak. Meulendijk: Wij beginnen met een nulmeting. Eerst willen we er achter komen waar het binnen de organisatie wringt. De door ons ontwikkelde scans helpen daarbij. Intensief, maar dat is nodig om tot de beste oplossing te komen. Liever een extra gesprek en alles helemaal duidelijk, dan dat er nog een grijs gebied is. Na de nulmeting volgt een grondige procesanalyse. Als alles helder is, dan wordt er gekeken naar de opties, waarbij al reeds een schifting van softwaremogelijkheden heeft plaats gehad. Met een beperkt aantal partijen gaan we de selectiefase in, kijken we vanuit de business-case naar de maximale t en wordt de keuze gemaakt. Na afronding van de onderhandelingen, de niëren wij de projectaanpak en begeleiden de implementatie. Wij vormen de verbindende schakel tussen business en ICT. Ontzorging in optima forma. Havenschap Moerdijk is één van onze klanten waarbij dit op deze wijze is ingericht. Thinking beyond your borders I4-YOU kan voor velen iets betekenen. Het volledig volgens Het Nieuwe Werken en de cloud opererende bedrijf richt zich voornamelijk op het MKB. Naast generieke kennis van alle bedrijfsprocessen is er verhoudingsgewijs veel ervaring opgedaan binnen de sectoren tuinbouw, maritiem en gra media. I4-YOU helpt om duidelijkheid te scheppen binnen de dynamische automatiseringsbranche. Bijvoorbeeld de gedachte dat cloud computing onveilig is. De Graaf: Te kort door de bocht om dit zo te stellen. De computer in de schoonmaakkast of ergens in een opbergruimte is onveiliger. Oftewel, elke ICT-issue kan onveilig zijn als het niet goed is ingericht. Dit geldt ook voor cloud computing. Juist cloud computing draagt bij aan duurzaam ondernemen. In de wereld waarin data anytime en anyplace beschikbaar moet zijn is cloud computing niet meer weg te denken. Microsoft ontwikkelt mooie opties daarin. Onze rol is te onderbouwen wat voor de klant het beste is. De slogan van I4-YOU luidt: Thinking beyond your borders. Waar blijkt dat grenzeloze denken uit? Doordat wij binnen veel verschillende sectoren actief zijn, zien wij veel meer dan een ondernemer die gefocust is op zijn business tegen komt. Voeg daarbij onze kennis van ICT en juist dat helpt ons oplossingen te vinden die buiten de bekende kaders liggen en meerwaarde hebben, passend bij de business, doelstellingen en kenmerken van een organisatie. Intensieve trajecten, waarin wij duidelijke taal gebruiken. Geen ellenlange verhalen, maar to the point rapportage. Zodat een organisatie weet op welke wijze het de toekomst succesvol in kan gaan. HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER

16 BEDRIJFSPROFIEL Veelzijdig VOA staat aan de kant van de opdrachtgever Van Ouwerkerk Architecten is een bureau voor architectuur en interieurarchitectuur en werd twee jaar geleden opgericht door Arnold van Ouwerkerk. Zijn bedrijf is in staat om het ontwerp, projectmanagement en de uitvoeringsbegeleiding van een project op zich te nemen. Dat levert een opdrachtgever veel besparing op in tijd en geld. Het meest recente opgeleverde project van VOA is dat van S&H Tyres. Deze internationale groothandel in autobanden verhuisde enkele maanden geleden naar een kantoorpand van 1500 m2 in Moerdijk, met daarachter vier gigantische opslagloodsen. VOA voerde het gehele project uit, van ontwerp tot en met de uitvoeringsbegeleiding, binnen de hiervoor gestelde grenzen van tijd en budget. Het resulteerde in een pand met een chique uitstraling én van hoge kwaliteit. Allesbehalve standaard en toch voor een scherpe prijs. VOA werkt merkonafhankelijk en hoeft niet te verdienen op materialen. We hebben er dus geen enkel belang bij om opdrachtgevers een bepaalde richting op te duwen. Omdat VOA bij dit project ook de uitvoeringsbegeleiding op zich heeft genomen, is in de regel zo n tien procent van de totale bouwsom bespaard. Eveneens beschermen we de opdrachtgever tegen foutieve bouwkundige adviezen, wij staan immers altijd aan zijn kant. Tussen IKEA en marmer VOA is een veelzijdig bureau en hecht veel waarde aan de dialoog met de opdrachtgever. Ik zeg altijd: Tussen IKEA en marmer heb je heel veel keuzes. VOA investeert veel tijd om erachter te komen wat de opdrachtgever nu echt belangrijk vindt. De één gaat misschien voor de duurste en beste airconditioning, terwijl een ander veel meer waarde hecht aan goede bureaustoelen. Dat brengen wij in kaart om tot een optimaal advies te komen, passend binnen het budget. Daarbij staat VOA altijd garant voor een minimaal kwaliteitsniveau. Ook met S&H Tyres werden vele gesprekken gevoerd om een duidelijk beeld te krijgen van de bedrijfscultuur en bedrijfsvoering, wensen en ambities. VOA hielp daarbij tevens mee in de zoektocht naar een geschikt pand. De keuze viel uiteindelijk op het gebouw aan de Oostelijke Randweg, voornamelijk vanwege de groeiambities van het bedrijf en de ruime loodsen achter het kantoor. We hebben het pand turn-key opgeleverd. Dat houdt in dat VOA het enige aanspreekpunt voor de opdrachtgever was, waardoor de lijnen kort bleven en alle taken omtrent de bouw aan ons werden overgelaten. We hebben zelfs de verhuizing geregeld. VOA besprak in de initiatieffase als eerste alle wensen en eisen met de opdrachtgever. Dat resulteerde in een Programma van Eisen, met alle functionele en esthetische verlangens. Waar hechtte S&H Tyres nu precies veel waarde aan tijdens het proces? Ze waren op zoek naar een strakke en zakelijke, maar toch ook huiselijke en warme sfeer. Daarnaast wilden ze een open organisatie, maar ook deels gesloten. Het bleken contradicties waar VOA wel raad mee 16 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER 2012

17 BEDRIJFSPROFIEL 'Elke opdracht is anders en het is voor ons de uitdaging om steeds weer een optimale kwaliteit te realiseren binnen het gestelde budget.' Arnold van Ouwerkerk wist. De indeling en materiaalkeuze werd zo gemaakt, dat alle wensen op elkaar zijn afgestemd. De grote vergaderruimte bestaat grotendeels uit zwart getint glas, maar kan ook volledig afgesloten worden met behulp van elektrisch bedienbare gordijnen. Er is ook veel nagedacht over de zichtlijnen. In de huidige opstelling is er plaats voor privacy én voor zichtbaarheid. Bierviltje De uitgangspunten kwamen samen met de opdrachtgever tot stand. Vanaf een krabbeltje op een bierviltje start de dialoog, waarbij VOA de rol van advocaat binnen het interieur hun corporate identity te behouden. Door middel van moodboards en ook 3d-beelden komen we uiteindelijk tot een product- en materiaalfamilie die aansluit op de identiteit van een organisatie. Van Ouwerkerk noemt diversiteit als één van de leukste aspecten van zijn vak. VOA kan interdisciplinair werken, maar ook voor één schakel in de ketting van een ontwerp- of bouwproces worden ingezet. Elke opdracht is anders en het is voor ons de uitdaging om steeds weer het beste maatwerk te leveren. Eén van de pijlers binnen VOA is dat het projecten binnen de afgesproken tijd en binnen het budget Tyres, alleen maar kan beamen. We zijn in tien jaar tijd al meerdere malen verhuisd en waren op zoek naar een ruim pand met opslagloodsen, zodat we niet weer snel uit ons jasje zouden groeien. Dat hebben we hier gevonden. Ik ben heel tevreden over de samenwerking met VOA en het resultaat is prachtig. Ik krijg er veel complimenten over van bezoekers. Ook de eigen medewerkers hebben het bijzonder naar hun zin. Aangezien veel mensen meer tijd op kantoor doorbrengen dan thuis, is het erg belangrijk dat de werkomgeving als plezierig en comfortabel wordt ervaren. Dat leidt tot tevredenheid, maar ook tot een hogere productiviteit. Het werk van VOA heeft ons bedrijf professioneler, hechter en warmer gemaakt. Die lofzang kan Van Ouwerkerk in zijn zak steken. Het volgende visuele visitekaartje gaat VOA achterlaten bij Lucrasoft ICT Groep uit Hendrik-Ido-Ambacht, terwijl ook vliegtuigbouwer Fokker uit Papendrecht van de diensten van het bureau gebruik gaat maken. Uiteindelijk wil iedereen mooie dingen maken. VOA brengt dat heel letterlijk in de praktijk. van de duivel op zich neemt. Daardoor wordt uiteindelijk niets over het hoofd gezien en het zorgt ervoor dat de opdrachtgever écht goed nadenkt over waar zijn prioriteiten liggen. Het gebruik van moodboards helpt bij het vinden van de gewenste esthetische sfeer. Voor de meeste bedrijven is het belangrijk om oplevert, zonder in te leveren op de hoge kwaliteit. Een organisatie wil zo min mogelijk dubbele lasten en aan het einde van de rit voor grote nanciële verrassingen komen te staan. Wie zakendoet met VOA, kan ervan op aan dat afspraken worden nagekomen. Het is een uitspraak die Siem Klapwijk, directeur van S&H VOA Wildeveenstraat 20a 3061 GZ Rotterdam T: (010) E: I: HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER

18 BUSINESSNIEUWS VIERDE PLAATS VOOR ATTERO Attero heeft de vierde plaats behaald in de Transparantiebenchmark 2012 van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Winnaar werd - net als vorig jaar - DSM. De score van Attero komt op 194 punten. De winnaar scoorde 199 punten. In totaal zijn de jaarverslagen van circa 500 bedrijven beoordeeld. Attero scoort veruit het beste van de bedrijven in de afvalsector. Het panel van deskundigen vindt het te prijzen dat het Jaarverslag 2011 van Attero een geïntegreerde rapportage is. Volgens de beoordelaars past dit bij een bedrijf als Attero. De vormgeving van zowel de papieren als digitale versie noemt het panel prima. Naast de afvalenergiecentrale aan de Middenweg in Moerdijk staat de compostfabriek van Attero. Het automatisch gestuurde composteerproces vindt plaats in een gesloten hal ter grootte van een voetbalveld. Hier wordt gft-afval verwerkt tot hoogwaardige compost. CNC GRONDSTOFFEN NEEMT FLEUREN COMPOST OVER In september hebben CNC Grondstoffen BV en Fleuren Middelharnis BV overeenstemming bereikt over de overname van Fleuren Compost door CNC Grondstoffen. Ook nam AMCO BV, zusteronderneming van CNC Grondstoffen, de paardenmestactiviteiten uit Fleuren Fourage en Transport BV over. Om verzekerd te zijn van de aanvoer van kwalitatief goede paardenmest is deze deal essentieel, vertelt Tom van Wijk, directeur CNC Grondstoffen. Mede door middel van paardenmest zijn we in staat om compost te produceren voor een internationaal concurrerende prijs. Verder is van belang dat Fleuren paardenmest collecteert in een regio die gunstig is gelegen ten opzichte van onze productiefaciliteiten, waardoor we het aantal transportkilometers kunnen beperken. CNC Grondstoffen behoort tot één van de grootste leveranciers van compost voor de teelt van champignons in Europa. CNC Grondstoffen heeft circa 250 medewerkers en bedrijfslocaties in Moerdijk, Milsbeek, Hedel en Ammerzoden. HOE IS HET NU BIJ CHEMIE-PACK? U bent de naam vele malen tegengekomen in dit nummer van Havenschap Moerdijk BUSINESS, maar hoe is het nu bij Chemie-Pack? Het vervuilde terrein is boven de grond schoongemaakt. Het puin is opgeruimd, het regenwater is opgevangen en gezuiverd. De bodem en het grondwater moeten nog wel worden gezuiverd. Dat is een taak van de provincie Noord-Brabant. Hoe erg de vervuiling is, moet nog worden onderzocht. Chemie-Pack sloeg ongeveer 450 chemische stoffen op, die als een cocktail in de bodem zijn terechtgekomen en daar onbekende reacties zijn aangegaan. Pas als de omvang van de vervuiling bekend is, wordt duidelijk hoe de schoonmaak moet verlopen en hoe lang dat gaat duren. 18 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER 2012

19 HAVENSCHAP MOERDIJK BUSINESS NUMMER 2 DECEMBER

20

Samenwerken aan veiligheid. Actieprogramma Moerdijk Veilig

Samenwerken aan veiligheid. Actieprogramma Moerdijk Veilig Samenwerken aan veiligheid programma Moerdijk Veilig Samen verantwoordelijk oerdijk is een bijzondere gemeente. In oppervlakte de grootste van Brabant. Met kernen die elk hun eigen karakteristiek hebben.

Nadere informatie

Heldere koers naar de toekomst

Heldere koers naar de toekomst HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 3 OKTOBER 2013 Havenstrategie Moerdijk 2030 Heldere koers naar de toekomst A2B-online Container Division van start op Moerdijk Huiskamp Advocatuur kiest bewust voor

Nadere informatie

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta:

Afvalwater als grondstof PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014. Waterschap Brabantse Delta: PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 4 DECEMBER 2014 Waterschap Brabantse Delta: Afvalwater als grondstof Heeboss Klimaatgroep: Totaaloplossingen in klimaatbeheersing Letselschade.com "Wij zijn liever de

Nadere informatie

Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014. Duurzaam Sivomatic

Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014. Duurzaam Sivomatic PORT OF MOERDIJK JAARGANG 3 NUMMER 2 JULI 2014 Duurzaam Sivomatic Al ruim 40 jaar specialist in kattenbakvulling Positie van Haven Moerdijk versterken door middel van krachtenbundeling Overwater 'Kennis,

Nadere informatie

UPDATE ACTIEPROGRAMMA MOERDIJK VEILIG. Veiligheid voorop Bij. Warm welkom Op 20. Medische zorg om de 12 hoek Moerdijk heeft zijn DECEMBER 2013

UPDATE ACTIEPROGRAMMA MOERDIJK VEILIG. Veiligheid voorop Bij. Warm welkom Op 20. Medische zorg om de 12 hoek Moerdijk heeft zijn DECEMBER 2013 Warm welkom Op 20 07 september 2013 was het zover. De brandweerkazerne Moerdijk aan Plaza 21 werd officieel geopend. Veiligheid voorop Bij 08 ATM wordt veiligheid met hoofdletters geschreven. Medische

Nadere informatie

Wij leveren alles wat de klant vraagt

Wij leveren alles wat de klant vraagt HAVENSCHAP MOERDIJK JAARGANG 2 NUMMER 4 DECEMBER 2013 Swaans IJzerhandel Wij leveren alles wat de klant vraagt Logisitiek Park Moerdijk Eén van de grootste logistieke knooppunten in Nederland BIM Frisse

Nadere informatie

EBN-Veiligheidsdienst

EBN-Veiligheidsdienst REGIONAAL ZAKENMAGAZINE JAARGANG 4 01/15 EBN-Veiligheidsdienst verzorgt volledige beveiligingsketen 22 Touax levert kant en klaar kantoorpand 16 DMzzp: dé bemiddelaar voor opdrachtgevers en zzp'ers 18

Nadere informatie

10 jaar Masterclass Kennismanagement

10 jaar Masterclass Kennismanagement 10 jaar Masterclass Kennismanagement Colofon ISBN: 9789051795592 2007 de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen en DNV-CIBIT, Bilthoven Samenstelling: de Baak, Management Centrum VNO-NCW, Driebergen

Nadere informatie

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1

Oktober 2013. Drechtsteden. een kansrijke regio. Innovatief ondernemen. (interne) status quo doorbreken. dinnerdaten. vorkje prikken in de regen 1 Oktober 2013 Drechtsteden een kansrijke regio Innovatief ondernemen (interne) status quo doorbreken dinnerdaten vorkje prikken in de regen 1 ACTIVITEITEN AGENDA Leerparkpromenade 2013 31 oktober 14 november

Nadere informatie

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen

Zeeuwse Pilots. augustus. Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots 2008 augustus o v e r u i t b e s t e d i n g v a n o n d e r h o u d Doelstellingen en ervaringen Zeeuwse Pilots Inhoud Hans van der Togt, directeur Water en Scheepvaart Zeeland: Het is

Nadere informatie

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend

Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in Rivierenland jaargang 2 maart 2009 01 Inter-Data werkt internationaal en grensverleggend Het nieuwe Dynamisch Werken met zit- stawerkplekken Warmte, koude

Nadere informatie

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek

Amsterdam-Amstelland, projectleider van RemBrand. Dit project onderzoekt alternatieven. Podium voor gesprek Nummer 21, juni 2014 De Veiligheidsregio Uitgave van het Veiligheidsberaad in samenwerking met Brandweer Nederland, Nationale Politie, GGD GHOR Nederland, VNG, IFV en het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Nadere informatie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie

EYOND ODAY S ECHNOLOGY. Smarter Organizations. Nederlandse versie EYOND ODAY S ECHNOLOGY Smarter Organizations Nederlandse versie Organisaties zo slim maken als de mensen die er werken Met trots presenteer ik u de vierde editie van het IBM Inspire Beyond Today s Technology

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit

Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging. Blik. vooruit N Jaarverslag 2014 Maatschappelijke en financiële verslaglegging Blik vooruit 2014 Inhoud Over dit verslag 3 Jaarverslag 2014 Heembouw Holding 4 Klantbeleving 8 Lean Bouwen 10 Bedrijfsruimten: Eén partij

Nadere informatie

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen

Onderwijs. Stilstand is achteruitgang. Magazine voor deelnemers van Members Benefits. Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Eerste kwartaal 2015 3,50 Magazine voor deelnemers van Members Benefits Onderwijs Stilstand is achteruitgang Adequate BHV ers met regelmatig oefenen en herhalen Extra lesruimte voor het Corlaer College

Nadere informatie

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business'

Centric. Minister Donner over data van de overheid. Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric MAGAZINE OVERHEID Jaargang 10, nummer 4, Minister Donner over data van de overheid Mike Chung: 'Bedrijven moeten zich richten op hun core business' Centric samen met de klant in de wolken XCENT

Nadere informatie

speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1

speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1 speciale editie JUNI 2015 MAGAZINE SAMEN INVESTEREN IN DE TOEKOMST INSPELEN OP VERANDERENDE BEHOEFTE DOCUMENTOPLOSSINGEN CONNECTED magazine 1 colofon Realisatie Mediatic, bureau voor contentmarketing,

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

BRANDpreventie 23 mei 2012

BRANDpreventie 23 mei 2012 BRANDpreventie 23 mei 2012 Zorg voor brandveiligheid pagina 3 Mens is zwakste schakel pagina 7 Rondetafelgesprek pagina 8 en 9 ADVIESBUREAU EDENS Brandveiligheidsadvies Ontrokingssystemen Ontruimingsplannen

Nadere informatie

TOP. Medestanders heb ik genoeg, actieve medestanders te weinig NOORD-BRABANT. het ONDERNEMERS. Een chronisch tekort aan vakmensen

TOP. Medestanders heb ik genoeg, actieve medestanders te weinig NOORD-BRABANT. het ONDERNEMERS. Een chronisch tekort aan vakmensen NOORD-BRABANT 100 TOP 2012 Speciale uitgave van het ONDERNEMERS B E L A N G Medestanders heb ik genoeg, actieve medestanders te weinig Een chronisch tekort aan vakmensen Producten vóór en mét de klant

Nadere informatie

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht

Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht. Leren van Progressie in Toezicht Nieuw gereedschap voor eigentijds toezicht Leren van Progressie in Toezicht COLOFON Deze publicatie is een uitgave van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid. Interviews en teksten: Klaas Salverda, Ida

Nadere informatie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie van de kempen OBGB na tien jaar nog vol ambitie Grensoverschrijdend ondernemen betekent cultuurverschillen respecteren De accountant als matchmaker EDITIE 04 2013 De Wiek 8 5527 GN Hapert t: +31 (0)497

Nadere informatie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie

omdat Informatie cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie omdat Informatie rijkdom is cruciaal voor uw bedrijf: de optimale informatie- en documentstrategie INHOUDSOPGAVE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Voorwoord Inleiding Paul Nanninga, Ricoh: Informatielogistiek

Nadere informatie

Til de werkomgeving naar een hoger plan

Til de werkomgeving naar een hoger plan FACILITY MANAGEMENT juli 2015 Innovaties in facility management FM loont echt! Realtime gegevens zorgen voor transparantie Facility manager is spil in circulaire economie Beveiliging en veiligheid heeft

Nadere informatie

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie.

Healthcare Special. t Lange Land Ziekenhuis. Alles draait om het adequaat naar boven halen van sturings- en ver antwoordingsinformatie. VCD Magazine Reportage Healthcare Special voorjaar 2010 22e jaargang nummer 1 De visie van Hans Feenstra van het Martini Ziekenhuis Ziekenhuis Bernhoven De nieuwe infrastructuur beantwoordt aan onze eisen

Nadere informatie

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1

Groningen. Drymer Unieke fietsbeleving. Lode Holding Een bescheiden winnaar. ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 knooppunt Ondernemersmagazine voor de gemeente Groningen Groningen Drymer Unieke fietsbeleving Lode Holding Een bescheiden winnaar ETB Groningen Anders naar zaken kijken 1 1 e jaargang - nr. 4 - winter

Nadere informatie

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Betrouwbare Courant De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Het project NBP komt precies op het goede moment Het mooie van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is

Nadere informatie

In dit nummer o.a. NOMbassadeur Else Maria van der Meulen spart graag met de NOM Steeds verse auto s bij Noordlease Het Noorden is klaar voor Google

In dit nummer o.a. NOMbassadeur Else Maria van der Meulen spart graag met de NOM Steeds verse auto s bij Noordlease Het Noorden is klaar voor Google oktober 204 In dit nummer o.a. NOMbassadeur Else Maria van der Meulen spart graag met de NOM Steeds verse auto s bij Noordlease Het Noorden is klaar voor Google I N H O U D Achter de schermen Siem Jansen

Nadere informatie

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive.

Zeer persoonlijk relatiemanagement. is cruciaal voor. Louwman Exclusive. Oktober 2013 Jaargang 26 #3 Overstappen naar VCD s Online-DBC is kinderlijk eenvoudig Ron Dors, RIBW ZWWF Je voorkomt met VCW dat je als ziekenhuis geld laat liggen Henk Vergunst, Ikazia Ziekenhuis Tien

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie