Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen."

Transcriptie

1 Pestprtcl

2 Pesten p schl He ga je er mee m? Pesten kmt helaas p iedere schl vr, k bij ns. Het is een prbleem dat wij nder gen zien en p nze schl serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele vrwaarden aan verbnden: Vrwaarden Pesten met als prbleem wrden gezien dr alle direct betrkken partijen: leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende grep), leerkrachten en de uders/ verzrgers (hierna genemd: uders) De schl met prberen pestprblemen te vrkmen. Ls van het feit f pesten wel f niet aan de rde is, met het nderwerp pesten met de kinderen bespreekbaar wrden gemaakt, waarna met hen regels wrden vastgesteld. Als pesten ptreedt, meten leerkrachten (in samenwerking met de uders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Wanneer pesten ndanks alle inspanningen tch weer de kp psteekt, met de schl het direct aanpakken. Wanneer het prbleem niet p de juiste wijze wrdt aangepakt f de aanpak niet het gewenste resultaat plevert, is de inschakeling van een interne begeleider (IB er) ndig. De IB er kan het prbleem nderzeken, deskundigen raadplegen, de directie en het bevegd gezag adviseren. Eventueel kan de IB er het advies geven aan één van de partijen m een interne vertruwenspersn in te schakelen. Op nze schl zijn mmenteel twee interne vertruwenspersnen aangesteld. Pestprtcl Basisschl Triangel cnceptversie 1 2

3 Het prbleem dat pesten heet De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar k in lagere en hgere grepen wrdt er gepest. Een pestprject alleen is niet vldende m een eind te maken aan het pest- prbleem. Het is beter m het nderwerp regelmatig aan de rde te laten kmen, zdat het k preventief kan werken. He willen wij daar mee mgaan? Tijdens de lessen Beter mgaan met jezelf en een ander wrden nderwerpen met betrekking tt pesten aan de rde gesteld. Ok bij het werken met de guden regels is er preventieve aandacht vr nderwerpen met betrekking tt pesten. Met name tijdens de guden regel wij sluiten niemand buiten wrdt er aandacht aanbesteed. Onderwerpen als veiligheid, mgaan met elkaar, rllen in een grep, aanpak van ruzies etc. kunnen aan de rde kmen. Andere werkvrmen zijn k denkbaar, zals; spreekbeurten, rllenspelen, regels met elkaar afspreken ver mgaan met elkaar en grepspdrachten. Het vrbeeld van de leerkrachten (en thuis de uders) is van grt belang. Er zal minder gepest wrden in een klimaat waar duidelijkheid heerst ver de mgang met elkaar, waar verschillen wrden aanvaard en waar ruzies niet met geweld wrden pgelst maar uitgesprken. Agressief gedrag van leerkrachten, uders en de leerlingen wrdt niet geaccepteerd. Leerkrachten hren duidelijk stelling te nemen tegen dergelijke gedragingen. Een effectieve methde m pesten te stppen f binnen de perken te huden, is het afspreken van regels vr de leerlingen. Signalen van pesterijen kunnen.a. zijn: altijd een bijnaam, nit bij de eigen naam nemen zgenaamde leuke pmerkingen maken ver een klasgent een klasgent vrtdurend ergens de schuld van geven briefjes drgeven beledigen pmerkingen maken ver kleding isleren buiten schl pwachten, slaan f schppen p weg naar huis achterna rijden naar het huis van het slachtffer gaan bezittingen afpakken schelden f schreeuwen tegen het slachtffer beledigende , sms jes, msn Deze lijst kan ng verder wrden uitgebreid: je kunt het z gek niet bedenken f vlwassenen en dus k leerlingen hebben het bedacht. Leerkrachten en uders meten daarm alert zijn p de manier waarp kinderen met elkaar mgaan en duidelijk stelling nemen wanneer bepaalde gedragingen hun nrm verschrijden. Regel 1: Een belangrijke stelregel is dat het inschakelen van de leerkracht niet wrdt pgevat als klikken. Vanaf de kleutergrep brengen we kinderen dit al bij: je mag niet klikken, maar...als je wrdt gepest f als je ruzie met een ander hebt en je kmt je er zelf niet uit dan mag, f liever dan met je hulp aan de leerkracht vragen. Dit wrdt niet gezien als klikken. Regel 2: Een tweede stelregel is dat een medeleerling k de verantwrdelijkheid heeft m het pestprbleem bij de leerkracht aan te kaarten. Alle leerlingen zijn immers verantwrdelijk vr een gede sfeer in de grep. Pestprtcl Basisschl Triangel cnceptversie 1 3

4 Regel 3: Samenwerken znder bemeienissen: Schl en gezin halen vrdeel uit een gede samenwerking en cmmunicatie. Dit neemt niet weg dat iedere partij met waken ver haar eigen grenzen. Het is bijvrbeeld niet de bedeling dat uders naar schl kmen m eigenhandig een prbleem vr hun kind p te kmen lssen. Bij prblemen van pesten zullen de directie en de leerkrachten hun verantwrdelijkheid (meten) nemen en indien ndig verleg veren met de uders. De inbreng van de uders blijft bij vrkeur beperkt tt het aanreiken van infrmatie, tt het geven van suggesties en tt het ndersteunen van de aanpak van de schl. De algemene guden regels die in alle grepen gelden. 1. Wij greten elkaar 2. Wij lssen ruzie met wrden p. 3. Wij laten zien waar wij zijn. 4. Wij kijken elkaar aan als we met elkaar praten. 5. Wij den wat wij belfd hebben. 6. Wij sluiten niemand buiten. 7. Wij luisteren naar elkaar. 8. Wij huden de mgeving netjes. 9. Wij zrgen vr elkaars spullen. 1. De niets bij een ander kind, wat jezelf k niet prettig zu vinden. Zeg Stp, dit wil ik niet, als iemand iets bij je det dat je niet wilt. 2. Km niet aan een ander als de ander dat niet wil. 3. We nemen elkaar bij de vrnaam en gebruiken geen scheldwrden. 4. Als je kwaad bent ga je niet slaan, schppen, krabben (je kmt niet aan de ander). Prbeer eerst samen te praten. Ga anders naar de meester f de juf. 5. Niet: zmaar klikken. Wel: aan de juf f meester vertellen als er iets gebeurt wat je niet prettig f gevaarlijk vindt. 6. Vertel de meester f de juf wanneer jezelf f iemand anders wrdt gepest. 7. Blijft de pester drgaan dan aan de meester f juf vertellen. Kinderen die pesten zitten zelf in de nesten! 8. Wrd je gepest praat er thuis k ver, je met het niet geheim huden. 9. Uitlachen, rddelen en dingen afpakken f kinderen buitensluiten vinden we niet ged. 10. Niet aan spullen van een ander zitten. 11. Luisteren naar elkaar. 12. Iemand niet p het uiterlijk berdelen. 13. Nieuwe kinderen willen we ged ntvangen en pvangen. Zij zijn k welkm p nze schl. 14. Opzettelijk iemand pijn den, pwachten buiten schl, achterna zitten m te pesten is beslist niet tegestaan. 15. Prbeer k zelf een ruzie met praten p te lssen. Na het uitpraten kunnen we k weer vergeven en vergeten. Deze regels gelden p schl en daarbuiten Teveging: Kinderen mgen in hun eigen grep een aanvulling geven p deze vastgestelde schlregels, in verleg met de leerkracht. Die aanvulling wrdt pgesteld, dr en met de grep, dit zijn de zgn. grepsregels Zwel schlregels als grepregels zijn zichtbaar in de klas pgehangen. Pestprtcl Basisschl Triangel cnceptversie 1 4

5 Aanpak van de ruzies en pestgedrag in vier stappen : Wanneer leerlingen ruzie met elkaar hebben en/f elkaar pesten prberen zij en wij: Stap 1 Er eerst zelf ( en samen) uit te kmen. Stap 2 Op het mment dat een van de leerlingen er niet uitkmt ( in feite het nderspit delft en verliezer f zndebk wrdt) heeft deze het recht en de plicht het prbleem aan de leerkracht vr te leggen. Stap 3 De leerkracht brengt de partijen bij elkaar vr een verhelderingsgesprek en prbeert samen met hen de ruzie f pesterijen p te lssen en (nieuwe) afspraken te maken. Bij herhaling van pesterijen / ruzies tussen dezelfde leerlingen vlgen sancties (zie bij cnsequenties). Stap 4 Bij herhaaldelijke ruzie/ pestgedrag neemt de leerkracht duidelijk stelling en hudt een bestraffend gesprek met de leerling die pest /ruzie maakt. De fases van bestraffen treden in werking (zie bij cnsequenties). De uders wrden p de hgte gebracht van het ruzie/pestgedrag. Leerkracht(en) en uders van zwel de pester als de gepeste prberen in ged verleg samen te werken aan een bevredigende plssing. De leerkracht biedt altijd hulp aan de gepeste en begeleidt de pester, indien ndig in verleg met de uders en/f externe deskundigen. Pestprtcl Basisschl Triangel cnceptversie 1 5

6 CONSEQUENTIES De leerkracht heeft het idee dat er sprake is van nderhuids pesten: In z n geval stelt de leerkracht een algemeen prbleem aan de rde m langs die weg bij het prbleem in de klas te kmen. De leerkracht ziet dat een leerling wrdt gepest (f de gepeste f medeleerlingen kmen het bij hem melden) En vervlgens leveren stap 1 tm 4 geen psitief resultaat p vr de gepeste. De leerkracht neemt duidelijk een stelling in. De straf is pgebuwd in 5 fases; afhankelijk helang de pester dr blijft gaan met zijn/ haar pestgedrag en geen verbetering vertnd in zijn / haar gedrag: Fase 1 Dr gesprek: bewustwrding vr wat hij met het gepeste kind uithaalt Een f meerdere pauzes binnen blijven Nablijven tt alle kinderen naar huis vertrkken zijn Een schriftelijke pdracht zals een stelpdracht ver de tedracht en zijn f haar rl in het pestprbleem Afspraken maken met de pester ver gedragsveranderingen. De naleving van deze afspraken kmen aan het einde van iedere week (vr een peride) in een krt gesprek aan de rde. Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Een gesprek met de uders, als vrgaande acties p niets uitlpen. De medewerking van de uders wrdt nadrukkelijk gevraagd m een einde aan het prbleem te maken. De schl heeft alle activiteiten vastgelegd in het leerlingendssier (alleen in ernstige gevallen) en de schl heeft al het mgelijke gedaan m een einde te maken aan het pestprbleem. Bij aanhudend pestgedrag kan deskundige hulp wrden ingeschakeld zals de Schlbegeleidingsdienst, de schlarts van de GGD f schlmaatschappelijk werk. Bij aanhudend pestgedrag kan er vr gekzen wrden m een leerling tijdelijk in een andere grep te plaatsen, binnen de schl. Ok het (tijdelijk) plaatsen p een andere schl behrt tt de mgelijkheden. In extreme gevallen kan een leerling geschrst f verwijderd wrden. Pestprtcl Basisschl Triangel cnceptversie 1 6

7 Begeleiding van de gepeste leerling: Medeleven tnen en luisteren en vragen: he en dr wie wrdt er gepest Nagaan he de leerling zelf reageert, wat det hij/zij t.a.v het pesten Huilen, bs wrden raar reageren is juist vaak een reactie die een pester wil uitlkken. De leerling laten zien dat je p een andere manier kunt reageren. Zeken f efenen van een andere reactie. Je niet afznderen Het gepeste kind in laten zien waarm een kind pest. Nagaan welke plssing het kind zelf wil Sterke kanten van de leerling benadrukken Belnen (schuderklpje) als de leerling zich anders/beter pstelt Praten met de uders van de gepeste leerling en de uders van de pester(s) Het gepeste kind niet verbeschermen bijvrbeeld naar schl brengen f ik zal het de pesters wel eens gaan vertellen. Hiermee plaats je het gepeste kind juist in een uitznderingspsitie waardr het pesten zelfs ng te kan nemen. Begeleiding van de pester: Praten; zeken naar de reden van het ruzie maken/ pesten (baas willen zijn, jalezie, verveling, buitengeslten velen) Laten inzien wat het effect van zijn/ haar gedrag is vr de gepeste. Excuses aan laten bieden In laten zien welke sterke (leuke) kanten de gepeste heeft Pesten is verbden in en m de schl: wij huden ns aan deze regel; straffen als het kind wel pest belnen (schuderklpje) als kind zich aan de regels hudt. Kind leren niet meteen kwaad te reageren, leren beheersen, de stp-eerst-nadenkenhuding f een andere manier van gedrag aanleren. Cntact tussen uders en schl; elkaar infrmeren en verleggen. Inleven in het kind; wat is de rzaak van het pesten? Trachten het schlprbleem k een prbleem vr de uders te laten zijn. Zeken van een sprt f club; waar het kind kan ervaren dat cntact met andere kinderen wel leuk kan zijn. Inschakelen hulp; sciale vaardigheidstrainingen ; Schl Maatschappelijk werk; Jeugdgezndheidzrg; huisarts; GGD Orzaken van pestgedrag kunnen zijn: Een prblematische thuissituatie Vrtdurend gevel van annimiteit (buitengeslten velen) Vrtdurend in een niet-passende rl wrden gedrukt Vrtdurend met elkaar de cmpetitie aan gaan Een vrtdurende strijd m macht in de klas f in de buurt Pestprtcl Basisschl Triangel cnceptversie 1 7

8 Adviezen aan de uders van nze schl Ouders van gepeste kinderen: a. Hud de cmmunicatie met uw kind pen, blijf in gesprek met uw kind. b. Als pesten niet p schl gebeurt, maar p straat, prbeert u cntact p te nemen met de uders van de pester(s) m het prbleem bespreekbaar te maken. c. Pesten p schl kunt u het beste direct met de leerkracht bespreken d. Dr psitieve stimulering en zgn. schuderklpjes kan het zelfrespect vergrt wrden f weer terug kmen. e. Stimuleer uw kind tt het beefenen van een sprt f. Steun uw kind in het idee dat er een einde aan het pesten kmt g. Neem niet het recht in eigen hand dr de pester zelf p het schlplein aan te pakken. Dit kan escalerend werken en ns verder van de plssing brengen. Kinderen p het schlplein vallen nder de verantwrdelijkheid van de schl. h. Tracht ndanks uw emtinele gesteldheid, de zaken bjectief te bezien, zdat er peningen blijven in de gesprekken en deze niet in een verwijtende sfeer plaatsvinden. Ouders van pesters: a. Neem het prbleem van uw kind serieus b. Raak niet in paniek: elk kind lpt kans pester te wrden c. Prbeer achter de mgelijke rzaak te kmen d. Maak uw kind gevelig vr wat het anderen aandet e. Besteed extra aandacht aan uw kind f. Stimuleer uw kind tt het beefenen van een sprt g. Crrigeer ngewenst gedrag en benem het gede gedrag van uw kind h. Maak uw kind duidelijk dat u achter de beslissing(en) van schl staat. i. Heb een pen r vr hetgeen de ander ervaart en sta pen vr gesprekken die tt een plssing dienen te leiden. Alle andere uders: a. Neem de uders van het gepeste kind serieus b. Stimuleer uw kind m p een gede manier met andere kinderen m te gaan en niet te te kijken. c. Crrigeer uw kind bij ngewenst gedrag en benem ged gedrag. d. Geef zelf het gede vrbeeld e. Leer uw kind vr anderen p te kmen. f. Leer uw kind vr zichzelf p te kmen. g. Sta niet te dat p een verjaardagspartijtje alle jngens en meisjes van de grep uitgendigd wrden p één na. Pestprtcl Basisschl Triangel cnceptversie 1 8

9 Nawrd Alle kinderen mgen zich in hun basisschlperide veilig velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en vlwassenen, als er zich ngewenste situaties vrden, elkaar aanspreken p deze regels en afspraken Dr elkaar te steunen en wederzijds respect te tnen stellen we alle kinderen in de gelegenheid m met veel plezier naar schl te gaan! Aandacht vr pesten wrdt bij ns in een prject aangebden. De vlgende aspecten hebben bij ns de vlle aandacht: Wij leren de kinderen vanaf het mment dat ze p schl kmen nee te zeggen als ze in situaties belanden waarin ze zich niet prettig velen. Verandert de situatie niet dr het nee zeggen, rept het kind de hulp in van een vlwassene. Het neemt niet het recht in eigen hand. In de pauzes is er tezicht en men is alert p pestgedrag. De weg van schl naar huis kan k tt de verantwrdelijkheden van de schl behren. Het pwachten van kinderen wrdt niet getlereerd. Ouders en kinderen die pestgedrag melden, wrden serieus genmen en alles wat in ns vermgen ligt,wrdt aangewend m dit gedrag te den stppen. Vaak blijkt het pesten vrt te kmen uit een frustratie van de pester zelf en k hier prberen we een plssing vr te vinden, zdat deze beter in zijn vel kmt te zitten Katapulten, (zak)messen, neppistlen e.d. wrden nmiddellijk afgenmen, waarna vervlgens cntact met de uders wrdt pgenmen. Afhankelijk van de aard van de vertreding wrdt de strafmaat bepaald. Datgene wat afgenmen is, wrdt aan de uders gegeven f vernietigd. Leerkrachten en uders uit de udercmmissie en de medezeggenschapsraad nderschrijven gezamenlijk dit PESTPROTOCOL Pestprtcl Basisschl Triangel cnceptversie 1 9

- door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

- door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! Pestprtcl basisschl t Getij 1.1 DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - alle kinderen mgen zich in hun basisschlperide veilig velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen. - dr regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool St. Caecilia

Pestprotocol basisschool St. Caecilia Pestprtcl basisschl St. Caecilia Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen mgen zich in hun basisschlperide veilig velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Pesten p schl He ga je er mee m? Pesten kmt helaas p iedere schl vr, k bij ns. Het is een prbleem dat wij nder gen zien en p nze schl serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele vrwaarden aan verbnden:

Nadere informatie

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool

PEST PROTOCOL. Prins Willem-Alexanderschool PEST PROTOCOL Prins Willem-Alexanderschl Wat is een pestprtcl? Een pestprtcl is een aantal vereenkmsten ver het tegengaan van pesten. Een afspraak tussen de schl, de kinderen en de uders. Waarm een pestprtcl?

Nadere informatie

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

o Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprtcl 1. Del Dit PESTPROTOCOL heeft als del: Alle kinderen meten zich in hun basisschlperide veilig kunnen velen, zdat zij zich ptimaal kunnen ntwikkelen Dr regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten

Pestprotocol basisschool Pieter Wijten Pestprtcl basisschl Pieter Wijten Basisschl Pieter Wijten werkt aan een veilig schlklimaat waarin kinderen respectvl met elkaar mgaan. Ze hanteert drie principes: Ik zrg ged vr mezelf Ik zrg ged vr de

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Protocol: Pestprotocol

Protocol: Pestprotocol Prtcl: Pestprtcl Inleiding Pesten kmt p iedere schl in mindere f meerdere mate vr. Het is een prbleem dat vr de betrkkenen verstrekkende gevlgen kan hebben in de lp van hun levens. Uit nderzek blijkt dat

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol De Dijsselbloem 2014-2015 Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Hoe ga je met pesten om? Pesten komt helaas op iedere

Nadere informatie

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk

Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pestprotocol O.B.S. Giessen-Oudekerk Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Pestprotocol SWS FROUBUURT

Pestprotocol SWS FROUBUURT Pestprotocol SWS FROUBUURT Pesten op school: Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen Pest protocol Albert Schweitzerschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer

PESTPROTOCOL OBS Aan de Roer PESTPROTOCOL OBS Aan de Rer Pestprtcl OBS Aan de Rer 1 Inleiding Vr u ligt het Pestprtcl OBS Aan de Rer. Het prtcl geeft leerkrachten van grep 1 tt en met 8 richtlijnen vr het vrkmen, signaleren en aanpakken

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool

Pestprotocol basisschool Pestprotocol basisschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1

Pestprotocol. Pestprotocol Stichting Allure januari 2012 1 Pestprtcl Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Het schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van dit algemeen Pestprtcl. 1. Del van het pestprtcl: Wij vinden dat elk kind dat bij ns naar

Nadere informatie

Anti-pest Protocol De Reiger

Anti-pest Protocol De Reiger Anti-pest Protocol De Reiger Pesten komt helaas op iedere school voor, ook op de onze. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Dit protocol moet ertoe leiden

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht Pestprotocol cbs Johan Friso te Dordrecht Dordrecht, oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Voorwaarden... 3 1.3 Het probleem dat pesten heet... 3 2. Pesten, wat is dat?... 4 2.1 Hoe gaan

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol SBO De Lings

Pestprotocol SBO De Lings Pestprotocol SBO De Lings Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun Lings-periode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het gevoel hebben dat ook zij

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol.

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol. Protocol Pestprotocol Datum Oktober 2015 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij pestgedrag. Pestcoördinator Monique Meulenberg

Nadere informatie

Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om?

Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om? Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om? Dit pestprotocol heeft als doel: Het voorkomen of terugdringen van pesten. Alle kinderen zich veilig laten voelen in hun basisschoolperiode, zodat zij

Nadere informatie

P e s t p r o t o c o l

P e s t p r o t o c o l P e s t p r o t o c o l Doel van dit pestprotocol: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Vlieger

Pestprotocol basisschool De Vlieger Pestprotocol basisschool De Vlieger Inleiding Helaas moeten wij constateren dat pesten voorkomt in het directe contact met elkaar maar ook onder andere via MSN. PCBS de Vlieger vindt pesten onaanvaardbaar

Nadere informatie

Omgangsprotocol. Om pesten te voorkomen

Omgangsprotocol. Om pesten te voorkomen Omgangsprotocol Om pesten te voorkomen Eindhoven 19 maart 2015 Doel Dit OMGANGSPROTOCOL heeft als doel dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen PESTPROTOCOL CBS. DE HOEKSTIEN We proberen pesten te voorkomen door een leefklimaat te creëren waarin respect voor elkaar en elkaars eigendommen vanzelfsprekend is. We weten echter dat ondanks alle inspanningen

Nadere informatie

Protocol pesten op de Tjalk

Protocol pesten op de Tjalk Protocol pesten op de Tjalk Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol waarin wij het probleem pesten

Nadere informatie

Pesten op school. hoe ga je ermee om?

Pesten op school. hoe ga je ermee om? Pestprotocol 1 Pesten op school. hoe ga je ermee om? Pesten kan helaas op iedere school voorkomen, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school dan serieus willen aanpakken.

Nadere informatie

Iedereen is hier oké!

Iedereen is hier oké! INLEIDING PESTPROTOCOL Iedereen is hier oké! alle kinderen moeten zich in onze basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol o.b.s. De regenboog Slagharen

Pestprotocol o.b.s. De regenboog Slagharen Pestprotocol o.b.s. De regenboog Slagharen Pesten op School Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Alle kinderen mogen en moeten zich in hun periode bij ons op school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen mogen en moeten zich in hun periode bij ons op school veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen PESTPROTOCOL Zo zijn onze manieren! In de visie van onze school staat dat we een veilig leer- en leefklimaat willen creëren en willen borgen voor alle mensen die binnen onze school werken. In onze beleving

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Regenboog

Pestprotocol basisschool De Regenboog Pestprotocol basisschool De Regenboog Pesten op school Hoe gaan we er mee om? INLEIDING Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Procedure pesten op school

Procedure pesten op school Procedure pesten op school Het verschil tussen pesten en plagen: Wanneer er geplaagd wordt kan diegene die geplaagd wordt meelachen. Het gaat niet ten koste van een ander. Wanneer er gepest wordt gaat

Nadere informatie

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien. Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste

Nadere informatie

Beleid met betrekking tot pestgedrag.

Beleid met betrekking tot pestgedrag. Beleid met betrekking tt pestgedrag. Del : CBS Samen Onderweg met een veilige schl zijn vr leerlingen, medewerkers en uders. Pesten hrt hier niet bij en met zveel als mgelijk uitgebannen wrden. Preventief.

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol. Christelijke basisschool De Mandebrink Appelscha. Pestprotocol CBS de Mandebrink

Pestprotocol. Christelijke basisschool De Mandebrink Appelscha. Pestprotocol CBS de Mandebrink Pestprtcl Christelijke basisschl De Mandebrink Appelscha Pestprtcl CBS de Mandebrink Vrwrd De laatste jaren is er veel te den ver het aanpakken van pestgedrag p schlen. Ok p nze schl zijn wij gecnfrnteerd

Nadere informatie

Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om?

Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om? Pestprotocol Hoe gaan we met elkaar om? Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken, kunnen

Nadere informatie

DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pestprotocol DIT PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL: - Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. - Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

RK Daltonschool De Leeuwerik Vronkenlaan 2a 2352 EP Leiderdorp Tel.: fax:

RK Daltonschool De Leeuwerik Vronkenlaan 2a 2352 EP Leiderdorp Tel.: fax: RK Daltonschool De Leeuwerik Vronkenlaan 2a 2352 EP Leiderdorp Tel.: 071-5892824 fax: 023-5423474 e-mail: info@daltondeleeuwerik.nl www.daltondeleeuwerik.nl Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons!

Nadere informatie

Pestprotocol Helinium

Pestprotocol Helinium Pestprotocol Helinium Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Opdracht.

Pestprotocol basisschool De Opdracht. Pestprotocol basisschool De Opdracht. 1. PESTEN OP SCHOOL. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol Cazemierschool 2012

Pestprotocol Cazemierschool 2012 Pestprtcl Cazemierschl 2012 Vrwrd De Cazemierschl is een Prtestants Christelijke schl, die werkt vanuit de Jenaplanvisie. Dat betekent dat vr nze schl de algemeen menselijke waarden zals gemeenschapszin,

Nadere informatie

O.B.S. De Lingewaard

O.B.S. De Lingewaard O.B.S. De Lingewaard ". een wereldschool voor dorpskinderen" Harpstraat 13 Postbus 40 4241 CA ARKEL 4240 CA ARKEL website: www.delingewaard.nl 0183-562412 fax: 0183-565765 email : info@delingewaard.nl

Nadere informatie

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014

Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Pestprotocol Albert Plesmanschool 2014 Doel van dit PESTPROTOCOL Alle leerlingen moeten zich op de basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Wij zijn een KiVaschool!

Wij zijn een KiVaschool! Elke schl bij Stichting Allure hanteert een Pestprtcl. Dit schlspecifieke Pestprtcl is een afgeleide van het algemeen Pestprtcl Allure. O.B.S.Geert Hlle hanteert de KiVa aanpak. Wij zijn een KiVaschl!

Nadere informatie

CB de Bron Nieuw-Amsterdam PESTPROTOCOL: PESTEN OP SCHOOL HOE GAAN WE ER MEE OM?

CB de Bron Nieuw-Amsterdam PESTPROTOCOL: PESTEN OP SCHOOL HOE GAAN WE ER MEE OM? CB de Bron Nieuw-Amsterdam PESTPROTOCOL: PESTEN OP SCHOOL HOE GAAN WE ER MEE OM? Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal

Nadere informatie

Pestprotocol cbs de Hoeksteen

Pestprotocol cbs de Hoeksteen Pestprotocol cbs de Hoeksteen Inhoudsopgave Doel van het pestprotocol Pagina 3 Het probleem dat pesten heet Pagina 4 Voorwaarden waar we met elkaar aan moeten voldoen Pagina 5 Hoe voorkomen we pestgedrag

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het probleem dat pesten heet: De piek

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Over de Brug Zaandam

Pestprotocol OBS Over de Brug Zaandam Pestprotocol OBS Over de Brug Zaandam 1 Pestprotocol van openbare basisschool Over de Brug, Zaandam Plagen of pesten? Meisjes plagen, zoentjes vragen! Een versje dat je regelmatig op de Nederlandse schoolpleinen

Nadere informatie

Aadorp, 14 april 2010

Aadorp, 14 april 2010 pestprotocol Aadorp, 14 april 2010 Dit protocol is tot stand gekomen door medewerking van ouders uit groep 7 in samenwerking met het team van basisschool de Kei. Tot de zomervakantie 2010 zal dit protocol

Nadere informatie

Pesten kun je echter nooit helemaal uitsluiten, daarom dit pestprotocol. Het is een handreiking hoe om te gaan met pestgedrag binnen onze school.

Pesten kun je echter nooit helemaal uitsluiten, daarom dit pestprotocol. Het is een handreiking hoe om te gaan met pestgedrag binnen onze school. Inleiding De Ynset wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Alle kinderen moeten zich in de basisschoolperiode

Nadere informatie

Als er gepest wordt, moeten leerkrachten en de mentor (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als er gepest wordt, moeten leerkrachten en de mentor (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Hoofdstuk 6 Pesten Inleiding Om gesignaleerde problemen met betrekking tot plaag- en pestgedrag op eenduidige en daarmee voor alle betrokkenen heldere wijze te kunnen aanpakken heeft het Rythovius College

Nadere informatie

ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN

ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN Pest protocol Montessorischool Stad Almere Dit pestprotocol heeft als doel: ALLE KINDEREN MOGEN ZICH IN DE BASISSCHOOLPERIODE VEILIG VOELEN, ZODAT ZIJ ZICH OPTIMAAL KUNNEN ONTWIKKELEN Door elkaar te steunen

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Schatkist

Pestprotocol basisschool De Schatkist Pestprotocol basisschool De Schatkist Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol i.b.s. de Stjelp

Pestprotocol i.b.s. de Stjelp . Pestprotocol i.b.s. de Stjelp De visie van i.b.s. de Stjelp Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. De missie van i.b.s.

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Pestprotocol obs de Dobbe

Pestprotocol obs de Dobbe Pestprotocol obs de Dobbe Pesten op school Hoe ga je er mee om? Plagen of pesten Het verschil: Iemand van zijn fiets aftrekken: dat kan plagen zijn. Maar ook pesten. Het is plagen als de kinderen aan elkaar

Nadere informatie

Pestprotocol. Pestprotocol Basisschool Scharn Maastricht, maart 2014.

Pestprotocol. Pestprotocol Basisschool Scharn Maastricht, maart 2014. Pestprotocol 1 Basisschool Scharn Maastricht Maart 2014 Inhoudsopgave. Inhoudsopgave.2 Doel, voorwaarden, wat is pesten... 3 Hoe willen we daar mee omgaan.4 Signalen van pesterijen 4 Regels.5 Aanpak in

Nadere informatie

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND

Pestprotocol. Uitleg van de petten van de Kanjertraining VOOR ALLE KINDEREN VOOR HET GEPESTE KIND Pestprtcl Dit pestprtcl bestaat uit 4 delen:vr alle kinderen, vr het gepeste kind, vr de pester en, vr de uders. Deze partijen zijn allemaal betrkken bij een situatie waarin gepest wrdt. Uitleg van de

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

Protocol tegen pesten

Protocol tegen pesten Protocol tegen pesten Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. De piek van het pesten ligt tussen

Nadere informatie

Pestprotocol Bavinckschool

Pestprotocol Bavinckschool Pestprotocol Bavinckschool Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld

Pestprotocol De Triangel. Pestprotocol. Versiedatum: oktober Status: versie 1 vastgesteld Pestprotocol Versiedatum: oktober 2014 Status: versie 1 vastgesteld 1 Missie/visie van de Triangel: Missie Samen bereiken we meer. Visie Op de Triangel werken leerkrachten, kinderen en ouders samen om

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Wij nemen stelling.. tegen pesten!

een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Wij nemen stelling.. tegen pesten! een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Wij nemen stelling.. tegen pesten! Pestprotocol Kindcentrum de Weide Pesten op school Hoe ga je er mee om? Inhoud Pesten... 3 Voorwaarden:...

Nadere informatie

Pesten wordt in geen enkele vorm geaccepteerd. We gaan op school respectvol met elkaar om!

Pesten wordt in geen enkele vorm geaccepteerd. We gaan op school respectvol met elkaar om! PESTEN Pesten wordt in geen enkele vorm geaccepteerd. We gaan op school respectvol met elkaar om! Pestregels leerlingen Maak aan de leerlingen duidelijk dat signalen van pesten (iets anders dan plagen!)

Nadere informatie

9.2.1 Pestprotocol. *Of eigen protocol invoegen. Personeelsbeleidsplan Scholengroep Perspectief

9.2.1 Pestprotocol. *Of eigen protocol invoegen. Personeelsbeleidsplan Scholengroep Perspectief 9.2.1 Pestprotocol *Of eigen protocol invoegen. Doel van het pestprotocol: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan!

Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! PROTOCOL BIJ PESTGEDRAG Pesten op school: Hoe ga je er mee om? Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Om deze stelling vorm te geven

Nadere informatie

Pestgedrag en sociale weerbaarheid

Pestgedrag en sociale weerbaarheid 1 BASISSCHOOL DE VONDER Pestgedrag en sociale weerbaarheid Protocol dd 27-3-2008 Besproken in team 26-3-2008 Dit protocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen,

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010

Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Pestprotocol OBS Mathenesse Januari 2010 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN CBS t Warmelinck IJzerlo

PROTOCOL TEGEN PESTEN CBS t Warmelinck IJzerlo PROTOCOL TEGEN PESTEN CBS t Warmelinck IJzerlo Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn

Nadere informatie

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011

Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Pestprotocol Jansenius de Vriesschool Juni 2011 Doelstelling Alle leerlingen moeten zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

Anti- Pestprotocol b.s. St. Stefanus

Anti- Pestprotocol b.s. St. Stefanus Anti- Pestprotocol b.s. St. Stefanus Uitgangspunten van dit PESTPROTOCOL zijn: Alle kinderen horen zich in hun basisschoolperiode veilig te voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door elkaar

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels voor de leerlingen.

Een effectieve methode om pesten te stoppen of binnen de perken te houden, is het afspreken van regels voor de leerlingen. PESTPROTOCOL Dit Pestprotocol heeft als doel: - Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. - Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen:

Onze school gebruikt hierbij naast het SPCO veiligheidplan, in ieder geval de volgende hulpmiddelen: Graaf Jan van Mntfrtschl Beleid ter vrkming en/f regulering van pestgedrag 1. 1 Inleiding: Iedere schl heeft een veilig schlklimaat ndig. Op de Graaf Jan van Mntfrtschl zijn wij ns ervan bewust dat veiligheid

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen.

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen. Pestprotocol SBO Het Kompas Pesten op school Hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen

Nadere informatie

Reddingsbrigade IJsselstein. Protocol Pesten. Herkennen Aanpakken Regels

Reddingsbrigade IJsselstein. Protocol Pesten. Herkennen Aanpakken Regels Reddingsbrigade IJsselstein Protocol Pesten Herkennen Aanpakken Regels Algemene Vergadering van de Reddingsbrigade IJsselstein Vastgesteld 17 maart 2015 1. Inleiding Het bestuur wil de zaken binnen de

Nadere informatie

Pesten is niet toelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wij hebben respect voor onszelf en de ander.

Pesten is niet toelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wij hebben respect voor onszelf en de ander. 1. Regel Hieronder de regel waar wij als school voor staan wat pesten betreft: Pesten is niet toelaatbaar en wordt bij ons op school niet geaccepteerd. Wij hebben respect voor onszelf en de ander. 2. Definitie

Nadere informatie

Pestprotocol Prins Johan Frisoschool

Pestprotocol Prins Johan Frisoschool Pestprotocol Prins Johan Frisoschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan

Nadere informatie

Op de Horizon werken wij met de methode Kanjertraining.

Op de Horizon werken wij met de methode Kanjertraining. Het Pestprotocol van de R.K. Bs. De Horizon uit Ens. Inleiding: Op de Horizon werken wij met de methode Kanjertraining. Als school stelden wij ons de volgende vraag: We kunnen heel goed praten als onderwijsgevenden

Nadere informatie

Omgangsprotocol. 2013-2014. Basisschool Klein Schovenhorst is een school:

Omgangsprotocol. 2013-2014. Basisschool Klein Schovenhorst is een school: Omgangsprotocol. 2013-2014 Basisschool Klein Schovenhorst is een school: Waar je met plezier naar toe gaat Waar we respectvol met elkaar omgaan Waar iedereen zich op zijn gemak (veilig) moet voelen Waar

Nadere informatie

PESTPROTOCOL CBS De Borgh

PESTPROTOCOL CBS De Borgh PESTPROTOCOL CBS De Borgh Doel van dit pestprotocol: -Dat alle kinderen zich in hun basisschoolperiode vrij en veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. -Door regels en afspraken

Nadere informatie