voorbeelddossier bouwen van een carport stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 1 38

Save this PDF as:
Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "voorbeelddossier bouwen van een carport stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 1 38"

Transcriptie

1 voorbeelddossier bouwen van een carport stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 1 38

2 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen (voorheen de bouwvergunningen) met eenvoudige dossiersamenstelling hebben we ervoor gekozen om brochures op te maken, waarin voorbeelden zijn uitgewerkt. We hebben voorbeelddossiers uitgewerkt voor: het rooien van een boom, het wijzigen van een gevel, het aanleggen van een terras, het bouwen van een veranda, het bouwen van een carport, het bouwen van een garage, het bouwen van een tuinhuis, het bouwen van een afdak, het aanleggen van een openlucht zwembad, het plaatsen van een afsluiting, het wijzigen van een bestemming, het omvormen van een ééngezinswoning tot een meergezinswoning en het aanbrengen van reclame. Deze dossiers zijn uitgewerkt omdat hiervoor vaak de medewerking van een architect niet vereist is en onduidelijke of onvolledige dossiers vaak zorgen voor misverstanden en ongenoegen bij alle betrokkenen. Vandaar deze duidelijke brochure met een aantal voorbeelden van werken waarvoor je een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet indienen, maar waarbij je dit kan doen zonder architect. In deze brochure vind je dan ook heel wat nuttige tips en informatie om zelf een dergelijke stedenbouwkundige aanvraag zo goed mogelijk op te stellen. Als je echter, na het doornemen van deze brochure, nog vragen hebt, mag je steeds contact opnemen met de dienst bouwvergunningen, administratief centrum, tweede verdieping, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden. De dienst bouwvergunningen kan je bereiken op de telefoonnummers , , , , of , of via Je kan ook naar onze loketten komen, deze zijn open van dinsdag tot en met zaterdag van uur tot uur, op dinsdagnamiddag van uur tot uur en op woensdagnamiddag van uur tot uur op het hoger vernoemd adres. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 2 38

3 bouwen van een carport controlelijst stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 3 38

4 controlelijst Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig? Om een carport te bouwen hebt u altijd een stedenbouwkundige vergunning (voorheen bouwvergunning) nodig. Deze vergunning vraag je aan bij het college van burgemeester en schepenen, Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden. Is hiervoor een architect nodig? De bouw van een carport is vrijgesteld van de medewerking van een architect, als: - de oppervlakte beneden de 30 vierkante meter blijft - kroonlijst niet hoger is dan 3 meter - de nok beneden de 4,5 meter blijft De vrijstelling van architect geldt enkel wanneer geen constructieve wijzigingen gebeuren (aan bestaande vergunde gebouwen) en de carport gelegen is in een staal van 30 meter rond de vergunde woning. Wanneer is het dossier volledig? O vergunningsaanvraagformulier: correct ingevuld en ondertekend O beschrijvende nota: O met de juiste zoneringsgegevens (afdeling, sectie en perceelsnummer) O motivering: wat wil je doen, waarom en hoe? O liggingsplan: aanduiding van het perceel op het stratenplan van de stad, te verkrijgen aan de infobalie van het administratief centrum op de gelijkvloerse verdieping, Kazernestraat 13, 3800 Sint- Truiden O omgevingsplan: dit is een kadasterplan. Dit mag maximaal 1 jaar oud zijn en kan schriftelijk aangevraagd worden bij het ministerie van Financiën, kadaster, Voorstraat 43, 3500 Hasselt O tekeningen van de geplande werken O inplantingsplan: duidelijk aangeven waar de werken zullen plaatsvinden, met de situering van de carport ten opzichte van de andere gebouwen O plannen en geveltekeningen van de carport en de aansluiting van deze carport met de woning, met duidelijk de situatie aangegeven voor en na de werken O minstens 3 kleurenfoto's met aanduiding op het inplantingsplan waar deze genomen zijn O snede, met aanduiding van de materialen en de opbouw van de constructie O statistisch formulier MODEL I correct ingevuld O aanstiplijst van de geïntegreerde stedenbouwkundige verordening O alle tekeningen moeten op schaal getekend zijn, met een juiste schaalvermelding en een aanduiding van de juiste materialen O op elke pagina: naam van de aanvrager + bouwplaats + handtekening van de aanvrager O alles moet 4 x gekopieerd worden (foto s moeten duidelijk zijn en in kleur) Let wel op: er kunnen specifieke bepalingen opgelegd zijn in een verkavelingsvergunning, een bijzonder plan van aanleg (BPA) of in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Voor meer informatie over de ligging van het perceel kan je steeds terecht bij de dienst bouwvergunningen. Waar moet ik mijn dossier indienen? Dienst bouwvergunningen Administratief centrum (tweede verdieping), Kazernestraat 13, 3800 Sint-Truiden Tel.: of of of of of Fax: E- mail: stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 4 38

5 Hoe weet ik of mijn dossier volledig is samengesteld? 21 dagen na afgifte van het dossier ontvang je een ontvangstbewijs van de dienst bouwvergunningen. Wat als mijn dossier onvolledig is samengesteld? 21 dagen na afgifte van het dossier ontvang je het dossier aangetekend terug, met de reden van onvolledigheid en/of onduidelijkheid. Wanneer kan ik een beslissing verwachten? Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van de ligging van het perceel. In de meeste gevallen kan het stadsbestuur (het college van burgemeester en schepenen) zelf de vergunning verlenen. Dit kan meestal binnen één maand afgehandeld worden. Het dossier zal een langere weg afleggen indien een openbaar onderzoek moet gehouden worden, of indien externe adviezen moeten ingewonnen worden. Wettelijk gezien heeft het college van burgemeester en schepenen 75 dagen (105 dagen, indien er een openbaar onderzoek moet plaatsvinden) om een beslissing inzake de stedenbouwkundige aanvraag te nemen. Het stadsbestuur zal dan in zijn beslissing rekening houden met: - de eventuele bezwaren - de eventuele adviezen - de voorschriften van het gewestplan, bijzonder plan van aanleg, verkaveling, verordening, - de mogelijke hinder voor de buurt (privacy, schaduw, ) - de goede plaatselijke ruimtelijke ordening van de omgeving Hierna krijg je een beslissing van het college van burgemeester en schepenen. Deze wordt aangetekend verzonden. Op het ontvangstbewijs en alle andere brieven zal de contactpersoon van de dienst bouwvergunningen vermeld staan. Bij deze contactpersoon kan je steeds informeren naar de stand van zaken in het dossier. Wanneer mag ik beginnen? Als je een vergunning gekregen hebt, mag je na 25 dagen aan de werken beginnen. Voor je met de werken begint en tijdens de werken moet de vergunning, zichtbaar vanaf de straat uithangen. Een afschrift van de vergunning en van het dossier moeten op het bouwterrein aanwezig zijn. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 5 38

6 bouwen van een carport voorbeelddocumenten: aanvraagformulier beschrijvende nota liggingsplan omgevingsplan tekeningen aanstiplijst gemeentelijke geïntegreerde stedenbouwkundige verordening statistisch formulier MODEL I stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 6 38

7 Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STAD SINT-TRUIDEN Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning aanvraagt. Bijvoorbeeld: - het bouwen van een veranda van x m²; - het bouwen van een openluchtzwembad van y m²; - het aanleggen van een kleine siervijver. Ik vraag een stedenbouwkundige vergunning aan voor.het bouwen van een carport Persoonlijke gegevens 2. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. Indien er meerdere aanvragers zijn, vul dan uiteraard de namen van alle aanvragers in. uw voornaam en familienaam.trudo Timmermans 3. Ondertekent u deze aanvraag in naam van bijvoorbeeld een firma of organisatie? Zo ja, vul dan hier de naam van de firma of organisatie in. firma of organisatie Vul hieronder het adres in waarop u bereikbaar bent. Naar dit adres sturen wij de beslissing. straat en nummer Hasseltsesteenweg 54 postnummer en gemeente.3800 Sint-Truiden telefoonnummer Gegevens van het goed 5. Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of handelingen zult uitvoeren. De kadastrale gegevens kunt u terugvinden in uw aankoopakte van het goed, of op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing. Bijvoorbeeld 3 de afdeling, sectie C, nr. 123b2. straat en nummer.hasseltsesteenweg 54 postnummer en gemeente Sint-Truiden kadastrale gegevens : 2.. afdeling, sectie.b., nr(s) Is er reeds begonnen met de uitvoering van de werken of handelingen waarvoor u nu een vergunning aanvraagt? Nee. Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er werd hierover geen proces-verbaal opgesteld. Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er werd hierover een proces-verbaal opgesteld op.../.../... door... Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er bestaat hierover een rechterlijke uitspraak op.../.../... door... stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 7 38

8 Dossierstukken 7. Bij deze aanvraag moet u een aantal documenten voegen. Op de bevoegde dienst van de gemeente waar U de aanvraag indient kunt u een aanstiplijst krijgen, waar U de bijgevoegde documenten kunt op aankruisen. De aldus ingevulde lijst kunt U aan de aanvraag toevoegen. Energieprestatieregelgeving 8. Voor werken waarvoor een aanvraag met een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, gelden er eisen met betrekking tot de energieprestatie en het binnenklimaat, als deze werken gebeuren aan een gebouw met een beschermd volume groter dan of gelijk aan 3.000m³ en als energie verbruikt wordt om voor mensen een specifieke binnentemperatuur te creëren. Die eisen zijn vastgelegd in de energieprestatieregelgeving en hebben het doel het energiezuinig (ver)bouwen te stimuleren. Kruis aan of er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden voor de aanvraag. Ja. Nee. Ondertekening 9. Vul de onderstaande verklaring in. Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn. Als er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden, bevestig ik op de hoogte te zijn van de maatregelen die vereist zijn om aan de Vlaamse energieprestatieregelgeving te voldoen. datum : dag.. maand.. jaar... handtekening aanvrager(s) De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Deze bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond is gelegen waarop de aanvraag betrekking heeft, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om kennis te nemen van uw gegevens in deze bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. Behalve in het in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde geval wordt de aanvraag op het gemeentehuis ingediend. De aanvraag kan ook met een aangetekende brief worden ingediend. Indien de gemeente daarvoor klaar is, kan de aanvraag eventueel ook (semi-)elektronisch worden ingediend ; de gemeente bepaalt de nadere voorwaarden ter zake. De overheid kan, zonder dat dit invloed heeft op de volledigheid van het dossier van de aanvraag, de aanvrager vragen om, bovenop de voorgeschreven exemplaren, grotere aantallen van de dossierstukken aan het dossier van de aanvraag toe te voegen. Het college van burgemeester en schepenen neemt over een vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van: a) 75 dagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag op de wijze, vermeld in artikel 133/32; b) 105 dagen, in alle andere gevallen. De vervaltermijnen gaan in de dag na deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt verstuurd. Zij gaan echter steeds ten laatste in op de dertigste dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn. Hiertegen kan u beroep instellen. Meer informatie hierover vindt u in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 8 38

9 beschrijvende nota Trudo Timmermans Hasseltsesteenweg Sint-Truiden College van burgemeester en schepenen Kazernestraat Sint-Truiden BESCHRIJVENDE NOTA: AANVRAAG BOUWEN VAN EEN CARPORT: Geacht college van burgemeester en schepenen. Ik zou bij deze graag een aanvraag doen om een carport te bouwen. Deze garage wordt vrijstaand ingeplant, op twee meter van de perceelsgrens (het akkoord van de buren kan u in bijlage vinden). De garage zal 3 op 5 meter worden en wordt opgetrokken in hout en een dak van leien. Er worden twee wanden gesloten met houten panelen, en twee wanden blijven open. De werken zullen uitgevoerd worden: Hasseltsesteenweg 13, 3800 Sint-Truiden. Op het perceel met de kadastrale gegevens: 2e afdeling, sectie B, nummer 527e2. Voor vragen kan u me steeds bereiken op het nummer Met vriendelijke groeten, 01 juni 2005 دسس Trudo Timmermans stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 9 38

10 liggingsplan stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 10 38

11 omgevingsplan stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 11 38

12 tekeningen stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 12 38

13 stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 13 38

14 stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 14 38

15 stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 15 38

16 aanstiplijst gemeentelijke geïntegreerde stedenbouwkundige verordening AANSTIPLIJST GEÏNTEGREERDE GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Sint-Truiden rooien van bomen wijzigen van een gevel aanleggen van een terras bouwen van een veranda bouwen van een carport bouwen van een tuinhuis bouwen van een afdak aanleggen van een openlucht zwembad plaatsen van een afsluiting wijzigen van een bestemming omvormen van een ééngezinswoning tot een meergezinswoning aanbrengen van reclame andere.. Hierbij verklaar ik, Trudo Timmermans, dat de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag Voldoet aan alle voorschriften van de geïntegreerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Niet voldoet aan de volgende artikels, waarvoor ik een afwijking conform de voorschriften aanvraag: Handtekening een datum 01 juni 2005 دسس Trudo Timmermans De aanvrager Deze aanstiplijst bevat slechts een selectie van de belangrijkste relevante artikels. Iedere aanvraag dient getoetst te worden aan alle artikels. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 16 38

17 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Statistiek van de bouwvergunningen Leuvenseweg Brussel tel. : 02/ Statistiek van de bouwvergunningen Model I Gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting In deze gebouwen moet meer dan 50 % van de totale oppervlakte bestemd zijn voor huisvesting. (zie toelichtingen A3 en A6) Om deze vragenlijst op een correcte manier in te vullen, zal de aanvrager van de bouwvergunning beroep doen op de architect of aannemer. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 17 38

18 Toelichting bij het invullen van de vragenlijst Lees de toelichting die hoort bij het in te vullen deel aandachtig. De pijltjes ( ) in de vragenlijst verwijzen naar de toelichtingen. 1. Hoedanigheid van de bouwheer 1) Particulier 2) Naamloze vennootschap 3) Coöperatieve vereniging 4) B.V.B.A. 5) Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of Vlaamse Landmaatschappij 6) Vereniging zonder winstoogmerk 7) Andere vennootschap 8) Federale overheid 9) Gemeenschap of gewest 10) Provincie 11) Gemeente 12) Instelling afhangend van overheid 13) Andere 2. Voorziene datum van het begin van de werken Dit is de datum (jaar en maand) waarop men voorziet dat de eerste werkzaamheden (graafwerken, levering op de werf van het materieel en gereedschap, enz.) zouden uitgevoerd worden op de werf. Indien de exacte datum nog niet gekend is, probeer dan een zo correct mogelijke benadering te geven. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 18 38

19 2 1. Administratieve inlichtingen 1. In te vullen door het Gemeentebestuur of het bestuur van Stedebouw (in drukletters) Provincie : Kolom bestemd voor het NIS Administratief arrondissement : Gemeente : Nr. van de aanvraag van de bouwvergunning : Datum van uitreiking van de bouwvergunning : 2. In te vullen door de aanvrager van de bouwvergunning (in drukletters) Naam en voornaam van de aanvrager: Trudo Timmermans Straat en nr. van de aanvrager : Hasseltsesteenweg 13 Ligging van het goed straat en nr. : Hasseltsesteenweg 13 kadastraal nr. : 2 (afdeling, sectie, perceel) Hoedanigheid van de bouwheer : B particulier 527e2 Datum voorzien voor het begin van de werken : na het verkrijgen van de vergunnning 2. Inlichtingen over het bouwwerk. Deze vragenlijst bevat drie verschillende delen : A. Nieuwbouw of volledige wederopbouw B. Verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijke wederopbouw C. Afbraak Voor een afzonderlijk gebouw vult men het (de) overeenkomstig deel (delen) in. In het geval van groepen van gebouwen samen gebouwd of verbouwd volgens een zelfde plan gelden dezelfde richtlijnen uitgezonderd voor : Nieuwbouw of volledige wederopbouw : In onderstaande tabel worden de gebouwen gerangschikt volgens type van het gebouw en wordt voor elk type het aantal gebouwen opgegeven. Voor elk gebouwentype moet een afzonderlijk formulier (deel A of deel A + C bij voorafgaande afbraak) ingevuld worden en bij dit formulier gevoegd worden. Aanduiding van het type van het gebouw (bv. huis voor één gezin, met 2 verdiepingen, enz.) Aantal gebouwen van elk type stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 19 38

20 3 Toelichting deel A : Nieuwbouw A1. Bestemming van het gebouw (uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting) Verblijf voor 1 of meer particuliere gezinnen: 1) huis met 2 gevels (rijwoning) 2) huis met 3 gevels 3) huis met 4 gevels (alleenstaand huis) gebouwd volgens traditionele bouwwijze 4) huis met 4 gevels (alleenstaand huis) gebouwd op prefabmethode 5) appartementsgebouw 6) Verblijf voor een collectief gezin (weeshuis, kloostergemeenschap, bejaardentehuis, gevangenis, kazernes, andere instellingen) 7) Toevallig verblijf voor vakantiegangers, toeristen of reizigers (hotel, motel, vakantiehuis, jeugdherberg, ) 8) Toevallig verblijf voor personen in behandeling (ziekenhuis, kraaminrichting, sanatorium, preventorium, ) 9) Toevallig verblijf voor leerlingen of studenten (internaat, studententehuis, ) Als men spreekt over een huis dan betekent dit dat elke woning in het gebouw een afzonderlijk ingang heeft als verbinding tussen de woning en de openbare weg. Een appartementsgebouw daarentegen heeft een gemeenschappelijke inkomhal die zo toegang geeft tot de openbare weg. A3. Het aantal woonvertrekken bestemd voor een collectief of toevallig verblijf Dit zijn alle woonvertrekken in het gebouw die niet bestemd zijn voor particuliere woningen. Dit zijn o. a. de kamers in een hotel, Een woonvertrek is een ruimte in een woning afgescheiden van andere ruimtes door van de vloer tot de zoldering reikende afsluitingen met een minimumoppervlakte van 4 m² en minimumhoogte boven de vloer van 2m. Dit zijn de vertrekken die bestemd zijn voor de essentiële noodwendigheden van het gemeenschappelijk leven (rust, eten, ontspanning, studie) of ervoor gebruikt worden, meer bepaald keukens, eet- en woonkamers, slaapkamers, bewoonbare zolder- en kelderkamers en andere voor huisvesting bedoelde ruimtes. Het vertrek dat door een notaris, een advocaat, een architect, een arts enz. in zijn eigen of in een andere woning als bureel wordt gebruikt, wordt ook beschouwd als een woonvertrek. Volgende vertrekken worden niet beschouwd als woonvertrekken: badkamers, wc s, washuizen, trappen, bergplaatsen, gangen, kelders, zolders, garages en bijgebouwen. A6. Oppervlakte van het gebouw De oppervlakte bestemd voor huisvesting, ook wel bewoonbare oppervlakte genoemd, is de totale oppervlakte van alle woonvertrekken op de verschillende niveaus. De oppervlakte bestemd voor een ander gebruik dan huisvesting is de oppervlakte van alle ruimtes op de verschillende niveaus met een bestemming zoals opgesomd in A99. A7. Totale oppervlakte De totale oppervlakte is de som van de oppervlaktes van de verschillende niveaus, berekend tussen de buitenmuren, de oppervlakte ingenomen door de muren zelf inbegrepen. A8. Totaal volume van het gebouw Men verkrijgt het volume van een gebouw door de oppervlakte ervan, met inbegrip van de buitenmuren, te vermenigvuldigen met de berekende hoogte vanaf de bovenzijde van de vloer van de benedenverdieping tot de halve hoogte van het dak of, ingeval het om een plat dak gaat, tot de bovenzijde van het dak. A9. Aantal niveaus van het gebouw, het gelijkvloers inbegrepen De niveaus van een gebouw worden geteld aan de voorgevel vanaf de benedenverdieping, inclusief deze laatste, ongeacht de bestemming ervan en omvatten eveneens de tussenverdiepingen, de Franse daken, als woning ingericht, die door tenminste 1 gewoon venster of een dakvenster daglicht ontvangen en de zolderkamer die wordt verlicht door een klapvenster met dezelfde helling als het dak. A14. Type verwarming naar de gebruikte brandstof 1) aardgas 2) stookolie 3) elektriciteit 4) zonne-energie 5) kolen 6) hout 7) butaan- of propaangas 8) andere stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 20 38

21 4 A. Nieuwbouw of volledige heropbouw In het geval van voorafgaande afbraak dient ook het vak C ingevuld te worden Kolom bestemd voor het NIS 1. Bestemming van het gebouw : carport 2. Aantal woningen in het gebouw : 3. Aantal woonvertrekken bestemd voor een collectief of toevallig verblijf : 4. Oppervlakte van het perceel (m²): 5. Werkelijk bebouwde oppervlakte op het perceel (m²): 6. Oppervlakte van het gebouw bestemd voor : - huisvesting (m²) - kelders, zolders en bijgebouwen (m²) - ander gebruik dan huisvesting (m²) (inclusief garages) 7. Totale oppervlakte (m²): 18m2 8. Totaal volume van het gebouw (m³): 9. Aantal niveaus van het gebouw, het gelijkvloers inbegrepen : 10. Breedte van de voorgevel (m): 50.58m3 18m2 11. Aantal individuele parkeergarages of overdekte staanplaatsen in garages van de gebouwen of bijgebouwen : Sanitaire voorzieningen in het gebouw : aantal badkamers of stortbaden aantal wc s voorzien in het gebouw 13. Voorzieningen (aankruisen indien aanwezig) : aansluiting stroomnet aansluiting waterleidingnet lift aansluiting gasnet aansluiting riolering 14. Type van de verwarming : 15. Indeling van de woningen (voor particuliere of collectieve gezinnen en toevallige verblijven) Een collectief of toevallig verblijf wordt steeds beschouwd als 1 woning. Voor elk type van woning moet opgegeven worden : Aanduiding van de types van woningen in het gebouw (bv. studio, duplex, woning met één, twee, drie slaapkamers) Aantal woningen van elk type Aantal woonvertrekken Totale oppervlakte van de woonvertrekken (in m²) Aantal badkamers of stortbaden Aantal wc s stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 21 38

22 5 A99. Bestemming van het gebouw (uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor een ander gebruik dan huisvesting) 10) Landbouw, tuinbouw en veeteelt 11) Industrie en bouwnijverheid (zowel productie, opslag als behandeling) 12) Opslag en behandeling van openbare bedrijven (brandweerkazernes, garages voor politiewagens, enz.) 13) Vervoer en communicatie (telecommunicatie (bv. gebouw voor opstelling van zendapparatuur), vervoer per spoor, over de weg, via pijpleidingen, over water, door de lucht ) 14) Zakelijke dienstverlening (bank-, financiële en verzekeringsverrichtingen, exploitatie van een handel in onroerende goederen, verhuur van roerende goederen) 15) Handel (groothandel, detailhandel, herstelling en onderhoud van autovoertuigen, ) 16) Horeca (restaurants, tearooms, cafés, ) 17) Persoonsverzorging (inrichtingen waar zieken niet verblijven, poliklinieken en medische praktijken, dagverblijven voor kinderopvang, kapper-, manicure-, pedicure-, en schoonheidssalons) 18) Kantoren voor openbare diensten en parastatalen 19) Kantoren voor particuliere administratie 20) Cultuur en ontspanning (onderwijs, wetenschappen en kunsten, bioscoop, theater, dancings, feestzalen, lokalen voor jeugdbewegingen, jeugdhuizen, expohallen, enz.) 21) Sport 22) Parkeergarages 23) Andere (kerk, kapel, ) Toelichting deel B : Verbouwing B1. Bestemming van het gebouw De bestemming van het gebouw vóór de werken zoals : toelichting deel A (1 en 99). De bestemming van het gebouw na de werken zoals : toelichting deel A 1. B4. Oppervlakte van het gebouw De oppervlakte bestemd voor huisvesting, ook wel bewoonbare oppervlakte genoemd, is de totale oppervlakte van alle woonvertrekken (zie toelichting deel A 3) op de verschillende niveaus. De oppervlakte bestemd voor een ander gebruik dan huisvesting is de oppervlakte van alle ruimtes op de verschillende niveaus met een bestemming zoals opgesomd in toelichting deel A 99. B6. Totaal volume van het gebouw Men verkrijgt het volume van een gebouw door de oppervlakte ervan, met inbegrip van de buitenmuren, te vermenigvuldigen met de berekende hoogte vanaf de bovenzijde van de vloer van de benedenverdieping tot de halve hoogte van het dak of, ingeval het om een plat dak gaat, tot de bovenzijde van het dak. Toelichting deel C : Afbraak C1. Bestemming van de gebouwen vóór de afbraak De bestemming van de gebouwen zoals : toelichting deel A (1 en 99). C4. Oppervlakte van het gebouw De oppervlakte bestemd voor huisvesting, ook wel bewoonbare oppervlakte genoemd, is de totale oppervlakte van alle woonvertrekken (zie toelichting deel A 3) op de verschillende niveaus. De oppervlakte bestemd voor een ander gebruik dan huisvesting is de oppervlakte van alle ruimtes op de verschillende niveaus met een bestemming zoals opgesomd in toelichting deel A 99. C6. Totaal volume van het gebouw Men verkrijgt het volume van een gebouw door de oppervlakte ervan, met inbegrip van de buitenmuren, te vermenigvuldigen met de berekende hoogte vanaf de bovenzijde van de vloer van de benedenverdieping tot de halve hoogte van het dak of, ingeval het om een plat dak gaat, tot de bovenzijde van het dak. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 22 38

23 6 B. Verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijke wederopbouw van de gebouwen die nà de werken hoofdzakelijk voor huisvesting bestemd zijn Vóór de werken Na de werken Verandering (toename of afname) Kolom bestemd voor het NIS 1. Bestemming van het gebouw 2. Aantal gebouwen 3. Aantal woningen in het gebouw 4. Oppervlakte van het gebouw bestemd voor : (m²) - huisvesting - kelders, zolders en bijgebouwen - ander gebruik dan huisvesting (inclusief garages) 5. Totale oppervlakte (m²) 6. Totaal volume van het gebouw (m³) 7. Aantal individuele parkeergarages of overdekte staanplaatsen in garages van de gebouwen of bijgebouwen 1. Bestemming van het (de) gebouw(en) vóór de afbraak : 2. Aantal af te breken gebouwen : 3. Aantal af te breken woningen : 4. Oppervlakte van het gebouw bestemd voor : (m²) - huisvesting - kelders, zolders en bijgebouwen - ander gebruik dan huisvesting (inclusief garages) 5. Totale oppervlakte (m²): 6. Totaal volume van het gebouw (m³): C. Afbraak Kolom bestemd voor het NIS 7. Aantal individuele parkeergarages of overdekte staanplaatsen in garages van de gebouwen of bijgebouwen : Ik verklaar dat de hierboven vermelde inlichtingen echt en volledig zijn. دسس Datum en handtekening van de aanvrager van de bouwvergunning. Handtekening van de architect die de plannen heeft opgemaakt. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 23 38

24 bouwen van een carport in te vullen documenten: aanstiplijst nummer I vergunningsaanvraagformulier aanstiplijst geïntegreerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening statistisch formulier model I stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 24 38

25 AANSTIPLIJST NUMMER I dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat algemeen: Kruis hieronder aan welke dossierstukken u bij het aanvraagdossier voegt. Meer informatie over die dossierstukken vindt u in het besluit van de Vlaamse regering van 28 mei 2004 betreffende de dossiersamenstelling van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Op de binnen- en achterzijde van dit document vindt u eveneens de artikelen uit dit besluit die van toepassing zijn op de toe te voegen dossierstukken. Bij de dossierstukken die u alleen in bepaalde gevallen moet toevoegen, staat er een asterisk naast het aankruishokje (0 *). U voegt alle noodzakelijke dossierstukken toe in vier exemplaren. Voor decretaal voorgeschreven adviezen zijn van bepaalde dossierstukken extra exemplaren vereist. Bovendien kan de gemeentelijke overheid, evenals de gemachtigde ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, extra exemplaren van bepaalde dossierstukken of andere documenten vragen (cf. artikel 20, 21 en 22 van het bovengenoemde besluit). U kunt zich hierover (vooraf) informeren bij het gemeentebestuur: administratief centrum, dienst bouwvergunningen (tweede verdieping), Kazernestraat 13, 3800 Sint- Truiden. aanstiplijst: O vergunningsaanvraagformulier (art. 3, 1 ) O aanstiplijst gemeentelijke geïntegreerde stedenbouwkundige verordening O beschrijvende nota O tekeningen van de geplande werken (art. 3, 2 ) O inplantingsplan (art. 3, 2, a) kadasterplan dat maximaal 1 jaar oud is (dit kan schriftelijk aangevraagd worden bij het ministerie van Financiën, kadaster, Voorstraat 43, 3500 Hasselt) O * tekeningen op grotere schaal van de geplande werken of handelingen (art. 3, 2, b): O * plattegronden met aanduiding van de bestaande toestand en de toestand na de werken O * gevelaanzichten (*: niet vereist als aanvraag louter het slopen betreft (art. 4)) O minstens 3 kleurenfoto's (art. 3, 3 ) aangeduid op de plannen waar deze genomen zijn O * vragenlijst (statistisch formulier) (art. 3, 4 ) O * ingevulde bekendmaking aanvraag (art. 3, 5 ) O * bijkomende bescheiden of gegevens voorgeschreven door de gemeentelijke en/of algemene bouwverordening (art. 3, aanhef) stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 25 38

26 Uittreksel uit het besluit van de Vlaamse regering dat de dossiersamenstelling bepaalt: " Hoofdstuk II. - Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat art. 2. Dit hoofdstuk is van toepassing op: 1 de verbouwings- en inrichtingswerkzaamheden binnen een gebouw of de werkzaamheden voor de geschiktmaking van lokalen voor zover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen; 2 de werkzaamheden of handelingen aan de buitenvlakken van een vergund gebouw, zoals: a) het aanbrengen van een gevelsteen, een bepleistering of een andere gevelbekleding, zonder dat een wijziging van de fundering noodzakelijk is; b) het aanbrengen, wijzigen en dichtmaken van raam- en deuropeningen; c) het aanbrengen van dakvlakvensters en/of fotovoltaïsche zonnepanelen en/of zonneboilers in het dakvlak of op een plat dak; d) het aanbrengen van dakuitbouwen over maximaal één vierde van de dakoppervlakte; e) verluchtings-, luchtbehandelings-, rookafzuig- of luchtafzuiginstallaties; f) zonnetenten of markiezen, die ingeklapt, opgevouwen of ingerold kunnen worden; g) schotelantennes bij woongebouwen; voorzover ze noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengen, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigen; 3 de volgende bouwwerken: a) een hok voor dieren met bijbehorende afrastering, een duiventil of een volière; b) een tuinhuisje, een bergplaats, een garage of een carport; c) een serre; d) een veranda of overdekt terras; met een maximumoppervlakte van 30 vierkante meter per gebouw of constructie, een kroonlijsthoogte die beperkt is tot 3 meter en een nokhoogte tot 4,50 meter. Als aan een bestaand gebouw wordt aangebouwd, dan mogen de bouwwerken noch de oplossing van een constructieprobleem met zich mee brengen, noch de stabiliteit van de aanpalende gebouwen wijzigen; 4 de volgende werken: a) het plaatsen van antennes bij woongebouwen; b) het aanleggen of wijzigen van verhardingen, opritten of parkeerplaatsen bij woongebouwen; c) het aanleggen of wijzigen van siervijvers, op minstens een meter afstand van de perceelsgrenzen; d) het draineren van gronden; e) het plaatsen van onder- en bovengrondse gas-, brandstof- of stookolietanks; f) het aanleggen of wijzigen van een zwembad met een totale oppervlakte van maximum 150 vierkante meter in de open lucht, op minstens twee meter afstand van de perceelsgrenzen en gebouwen; 5 het plaatsen van een scheidingsmuur of een afsluiting; 6 het plaatsen van sleufsilo s of plastiektunnels; 7 het plaatsen van een mestzak met een maximumvolume van 2000 kubieke meter; 8 het plaatsen van een ingegraven watervoorraad of drinkplaats voor vee; 9 het plaatsen van een niet overdekt terras aan een horecazaak; 10 het oprichten van bijenstallen of bijenkorven; 11 het geheel of gedeeltelijk wijzigen van de hoofdfunctie van een onroerend bebouwd goed met het oog op een nieuwe functie, voorzover deze functiewijziging voorkomt op een door de Vlaamse regering op te stellen lijst van de vergunningsplichtige functiewijzigingen, en voorzover deze functiewijziging noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengt, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigt; 12 in een gebouw het aantal woongelegenheden wijzigen die bestemd zijn voor de huisvesting van een gezin of een alleenstaande, ongeacht of het gaat om een eengezinswoning, een etagewoning, een flatgebouw, een studio of een al dan niet gemeubileerde kamer, voorzover deze wijziging noch de oplossing van een constructieprobleem met zich meebrengt, noch de stabiliteit van het gebouw wijzigt; 13 publiciteitsinrichtingen of uithangborden plaatsen of wijzigen; stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 26 38

27 14 de werken, handelingen en wijzigingen waarvoor de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening een vergunning voorschrijft terwijl de decreten en besluiten met betrekking tot de ruimtelijke ordening een dergelijke vergunning niet vereisen; 15 het slopen of verwijderen van vrijstaande gebouwen en constructies; 16 het slopen of verwijderen van zaken die vallen onder de overige bepalingen van dit artikel. art. 3. Het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor de in artikel 2 bedoelde werken, bevat minstens de volgende stukken in viervoud: 1 een ingevuld aanvraagformulier, waarvan het model opgenomen is als bijlage 1 bij dit besluit; 2 de tekeningen van de geplande werken, ondertekend door de aanvrager, voorzien van de legende van de gebruikte symbolen en aanduidingen, gevouwen tot A4-formaat (21 cm x 29,7 cm), en met minstens: a) een inplantingsplan op een gebruikelijke schaal groter dan of gelijk aan 1/1000 met minstens: 1) de schaal en de noordpijl; 2) de weg waaraan het goed paalt of vanwaar het goed bereikt kan worden met vermelding van de naam van die weg; 3) de belangrijkste afmetingen van het goed zelf; 4) het bovenaanzicht van de geplande werken, met vermelding van de belangrijkste afmetingen en de afstanden tot de perceelsgrenzen, en met de aanduiding van de bestaande, te behouden of te slopen of te verwijderen bebouwing, constructies, hoogstammige bomen of verhardingen; 5) als ze voorkomen, de weergave of vermelding van de bestaande erfdienstbaarheden; 6) de aanduiding van de opnamepunten en de kijkrichting van de foto's; b) de tekeningen van de geplande werken op een gebruikelijke schaal, groter dan of gelijk aan 1/100 met minstens: 1) de gebruikte schaal; 2) de plattegronden van de geplande werken, met vermelding van de belangrijkste afmetingen; 3) de gevelaanzichten met vermelding van de belangrijkste hoogtematen en de te gebruiken materialen en met, als ze voorkomt, de aanzet van de gevelaanzichten van bebouwing waar tegenaan wordt gebouwd, weer te geven tot op minstens twee meter met vermelding van de gebruikte uitwendige materialen van die bebouwing; 4) de vermelding welke werken, handelingen of wijzigingen eventueel werden uitgevoerd, verricht of voortgezet zonder vergunning en voor welke van die werken, handelingen of wijzigingen een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd; 3 minstens drie verschillende, genummerde foto's van de plaats waar de geplande werken zullen worden uitgevoerd; 4 als ze vereist is, de ingevulde vragenlijst van het Nationaal Instituut voor de Statistiek. art. 4. Als de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning alleen strekt tot het slopen, dan geeft het in artikel 3, 2, a), bedoelde plan bovendien de wijze van afwerking van het terrein en de toestand na het slopen weer. De in artikel 3, 2, b), bedoelde tekeningen zijn niet vereist voor dergelijke aanvragen. De aanvrager vermeldt op de plannen of in een nota de redenen waarom tot het slopen wordt overgegaan. art. 5. Als de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning het verbouwen van een bestaand gebouw inhoudt, dan geven de in artikel 3, 2, b), bedoelde tekeningen duidelijk het onderscheid weer tussen de te behouden onderdelen en constructieelementen, die welke te slopen of te verwijderen zijn, en de nieuwe onderdelen en constructie-elementen. ( ) Hoofdstuk VII. - Extra in te dienen dossierstukken art. 20. Om volledig te zijn, moet het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning in elk van de hierna vermelde gevallen een extra exemplaar van de in hoofdstuk II, III, IV en V eventueel gevraagde nota, de tekeningen en de foto's bevatten, als: 1 het goed geheel of gedeeltelijk in een agrarisch gebied in de ruime zin is gelegen; 2 het goed aan een bestaande of aan te leggen provincie- of gewestweg ligt; 3 het goed als monument is beschermd of als het binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht of binnen een beschermd landschap ligt, ofwel als een dergelijk ontwerp van lijst van voor bescherming vatbare goederen bestaat; 4 de werken plaatsvinden aan of binnen een voorlopig of definitief beschermd archeologisch goed; 5 de aanvraag strekt tot het ontbossen van een goed, zoals bedoeld in artikel 90 van het Bosdecreet. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 27 38

28 art. 21. Als de aanvraag wordt ingediend met toepassing van artikel 127 van het decreet, moet, om volledig te zijn, het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning per gemeente en provincie waarin de aanvraag is gelegen een extra exemplaar van de in hoofdstuk II, III, IV en V gevraagde nota, de tekeningen en de foto's bevatten. art. 22. Het bepaalde in artikel 20 en 21 belet niet dat de gemeentelijke overheid, evenals de gemachtigde ambtenaar of de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar, in het kader van de inhoudelijke behandeling van het dossier, bij het indienen van de aanvraag of daarna, kan eisen om extra aantallen van welbepaalde dossierstukken of andere dan de in de bovenstaande hoofdstukken vermelde documenten of dossierstukken, toe te voegen aan het dossier. De vraag naar de toevoeging ervan heeft evenwel geen invloed op de volledigheid van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. De vraag naar extra aantallen van dossierstukken of extra documenten of stukken moet gemotiveerd worden. De gemeentelijke overheid houdt, ter inzage van de aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning, een lijst bij van de gevallen waar in de regel extra aantallen of extra documenten of dossierstukken worden gevraagd, met de vermelding van welke documenten moeten worden toegevoegd. Voor de motivering van de vraag naar extra aantallen van dossierstukken of extra documenten of stukken kan worden volstaan met de verwijzing naar de door de gemeentelijke overheid bijgehouden lijst." stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 28 38

29 Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STAD SINT-TRUIDEN Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning aanvraagt. Bijvoorbeeld: - het bouwen van een veranda van x m²; - het bouwen van een openluchtzwembad van y m²; - het aanleggen van een kleine siervijver. Ik vraag een stedenbouwkundige vergunning aan voor... Persoonlijke gegevens 2. Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. Indien er meerdere aanvragers zijn, vul dan uiteraard de namen van alle aanvragers in. uw voornaam en familienaam Ondertekent u deze aanvraag in naam van bijvoorbeeld een firma of organisatie? Zo ja, vul dan hier de naam van de firma of organisatie in. firma of organisatie Vul hieronder het adres in waarop u bereikbaar bent. Naar dit adres sturen wij de beslissing. straat en nummer... postnummer en gemeente... telefoonnummer... Gegevens van het goed 5. Vul hieronder de gegevens in over het goed. Dit is de plaats waar u de werken of handelingen zult uitvoeren. De kadastrale gegevens kunt u terugvinden in uw aankoopakte van het goed, of op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing. Bijvoorbeeld 3 de afdeling, sectie C, nr. 123b2. straat en nummer... postnummer en gemeente... kadastrale gegevens :... afdeling, sectie..., nr(s) Is er reeds begonnen met de uitvoering van de werken of handelingen waarvoor u nu een vergunning aanvraagt? Nee. Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er werd hierover geen proces-verbaal opgesteld. Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er werd hierover een proces-verbaal opgesteld op.../.../... door... Ja, de werken of handelingen waarvoor ik nu een vergunning aanvraag zijn reeds begonnen. Er bestaat hierover een rechterlijke uitspraak op.../.../... door... stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 29 38

30 Dossierstukken 7. Bij deze aanvraag moet u een aantal documenten voegen. Op de bevoegde dienst van de gemeente waar U de aanvraag indient kunt u een aanstiplijst krijgen, waar U de bijgevoegde documenten kunt op aankruisen. De aldus ingevulde lijst kunt U aan de aanvraag toevoegen. Energieprestatieregelgeving 8. Voor werken waarvoor een aanvraag met een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat, gelden er eisen met betrekking tot de energieprestatie en het binnenklimaat, als deze werken gebeuren aan een gebouw met een beschermd volume groter dan of gelijk aan 3.000m³ en als energie verbruikt wordt om voor mensen een specifieke binnentemperatuur te creëren. Die eisen zijn vastgelegd in de energieprestatieregelgeving en hebben het doel het energiezuinig (ver)bouwen te stimuleren. Kruis aan of er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden voor de aanvraag. Ja. Nee. Ondertekening 9. Vul de onderstaande verklaring in. Ik verklaar dat deze gegevens correct zijn. Als er energieprestatie- en binnenklimaateisen gelden, bevestig ik op de hoogte te zijn van de maatregelen die vereist zijn om aan de Vlaamse energieprestatieregelgeving te voldoen. datum : dag.. maand.. jaar... handtekening aanvrager(s) De gegevens die u meedeelt, kunnen worden opgeslagen in een of meer bestanden. Deze bestanden kunnen zich bevinden bij de gemeente, waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond is gelegen waarop de aanvraag betrekking heeft, en ook bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw dossier. Ze kunnen ook gebruikt worden voor het opmaken van statistieken en voor wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om kennis te nemen van uw gegevens in deze bestanden en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen. Behalve in het in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde geval wordt de aanvraag op het gemeentehuis ingediend. De aanvraag kan ook met een aangetekende brief worden ingediend. Indien de gemeente daarvoor klaar is, kan de aanvraag eventueel ook (semi-)elektronisch worden ingediend ; de gemeente bepaalt de nadere voorwaarden ter zake. De overheid kan, zonder dat dit invloed heeft op de volledigheid van het dossier van de aanvraag, de aanvrager vragen om, bovenop de voorgeschreven exemplaren, grotere aantallen van de dossierstukken aan het dossier van de aanvraag toe te voegen. Het college van burgemeester en schepenen neemt over een vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van: a) 75 dagen, indien het aangevraagde gelegen is in een ontvoogde gemeente, over de aanvraag geen openbaar onderzoek moet worden gevoerd, en de aanvraag niet is samengevoegd met een milieuvergunningsaanvraag op de wijze, vermeld in artikel 133/32; b) 105 dagen, in alle andere gevallen. De vervaltermijnen gaan in de dag na deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt verstuurd. Zij gaan echter steeds ten laatste in op de dertigste dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend. Indien geen beslissing wordt genomen binnen de vervaltermijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn. Hiertegen kan u beroep instellen. Meer informatie hierover vindt u in artikel van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 30 38

31 AANSTIPLIJST GEÏNTEGREERDE GEMEENTELIJKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING Sint-Truiden rooien van bomen wijzigen van een gevel aanleggen van een terras bouwen van een veranda bouwen van een carport bouwen van een tuinhuis bouwen van een afdak aanleggen van een openlucht zwembad plaatsen van een afsluiting wijzigen van een bestemming omvormen van een ééngezinswoning tot een meergezinswoning aanbrengen van reclame andere.. Hierbij verklaar ik, dat de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag Voldoet aan alle voorschriften van de geïntegreerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening. Niet voldoet aan de volgende artikels, waarvoor ik een afwijking conform de voorschriften aanvraag: Handtekening een datum De aanvrager Deze aanstiplijst bevat slechts een selectie van de belangrijkste relevante artikels. Iedere aanvraag dient getoetst te worden aan alle artikels. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 31 38

32 MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Statistiek van de bouwvergunningen Leuvenseweg Brussel tel. : 02/ statistiek van de bouwvergunningen model I gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting In deze gebouwen moet meer dan 50 % van de totale oppervlakte bestemd zijn voor huisvesting. (zie toelichtingen A3 en A6) stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 32 38

33 Toelichting bij het invullen van de vragenlijst Lees de toelichting die hoort bij het in te vullen deel aandachtig. De pijltjes ( ) in de vragenlijst verwijzen naar de toelichtingen. 2. Hoedanigheid van de bouwheer 14) Particulier 15) Naamloze vennootschap 16) Coöperatieve vereniging 17) B.V.B.A. 18) Vlaamse Huisvestingsmaatschappij of Vlaamse Landmaatschappij 19) Vereniging zonder winstoogmerk 20) Andere vennootschap 21) Federale overheid 22) Gemeenschap of gewest 23) Provincie 24) Gemeente 25) Instelling afhangend van overheid 26) Andere 3. Voorziene datum van het begin van de werken Dit is de datum (jaar en maand) waarop men voorziet dat de eerste werkzaamheden (graafwerken, levering op de werf van het materieel en gereedschap, enz.) zouden uitgevoerd worden op de werf. Indien de exacte datum nog niet gekend is, probeer dan een zo correct mogelijke benadering te geven. stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 33 38

34 2 1. Administratieve inlichtingen 2. In te vullen door het Gemeentebestuur of het bestuur van Stedebouw (in drukletters) Provincie : Kolom bestemd voor het NIS Administratief arrondissement : Gemeente : Nr. van de aanvraag van de bouwvergunning : Datum van uitreiking van de bouwvergunning : 3. In te vullen door de aanvrager van de bouwvergunning (in drukletters) Naam en voornaam van de aanvrager: Straat en nr. van de aanvrager : Ligging van het goed straat en nr. : kadastraal nr. : (afdeling, sectie, perceel) Hoedanigheid van de bouwheer : Datum voorzien voor het begin van de werken : 2. Inlichtingen over het bouwwerk. Deze vragenlijst bevat drie verschillende delen : D. Nieuwbouw of volledige wederopbouw E. Verbouwing, uitbreiding of gedeeltelijke wederopbouw F. Afbraak Voor een afzonderlijk gebouw vult men het (de) overeenkomstig deel (delen) in. In het geval van groepen van gebouwen samen gebouwd of verbouwd volgens een zelfde plan gelden dezelfde richtlijnen uitgezonderd voor : Nieuwbouw of volledige wederopbouw : In onderstaande tabel worden de gebouwen gerangschikt volgens type van het gebouw en wordt voor elk type het aantal gebouwen opgegeven. Voor elk gebouwentype moet een afzonderlijk formulier (deel A of deel A + C bij voorafgaande afbraak) ingevuld worden en bij dit formulier gevoegd worden. Aanduiding van het type van het gebouw (bv. huis voor één gezin, met 2 verdiepingen, enz.) Aantal gebouwen van elk type stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 34 38

35 3 Toelichting deel A : Nieuwbouw A1. Bestemming van het gebouw (uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor huisvesting) Verblijf voor 1 of meer particuliere gezinnen: 10) huis met 2 gevels (rijwoning) 11) huis met 3 gevels 12) huis met 4 gevels (alleenstaand huis) gebouwd volgens traditionele bouwwijze 13) huis met 4 gevels (alleenstaand huis) gebouwd op prefabmethode 14) appartementsgebouw 15) Verblijf voor een collectief gezin (weeshuis, kloostergemeenschap, bejaardentehuis, gevangenis, kazernes, andere instellingen) 16) Toevallig verblijf voor vakantiegangers, toeristen of reizigers (hotel, motel, vakantiehuis, jeugdherberg, ) 17) Toevallig verblijf voor personen in behandeling (ziekenhuis, kraaminrichting, sanatorium, preventorium, ) 18) Toevallig verblijf voor leerlingen of studenten (internaat, studententehuis, ) Als men spreekt over een huis dan betekent dit dat elke woning in het gebouw een afzonderlijk ingang heeft als verbinding tussen de woning en de openbare weg. Een appartementsgebouw daarentegen heeft een gemeenschappelijke inkomhal die zo toegang geeft tot de openbare weg. A3. Het aantal woonvertrekken bestemd voor een collectief of toevallig verblijf Dit zijn alle woonvertrekken in het gebouw die niet bestemd zijn voor particuliere woningen. Dit zijn o. a. de kamers in een hotel, Een woonvertrek is een ruimte in een woning afgescheiden van andere ruimtes door van de vloer tot de zoldering reikende afsluitingen met een minimumoppervlakte van 4 m² en minimumhoogte boven de vloer van 2m. Dit zijn de vertrekken die bestemd zijn voor de essentiële noodwendigheden van het gemeenschappelijk leven (rust, eten, ontspanning, studie) of ervoor gebruikt worden, meer bepaald keukens, eet- en woonkamers, slaapkamers, bewoonbare zolder- en kelderkamers en andere voor huisvesting bedoelde ruimtes. Het vertrek dat door een notaris, een advocaat, een architect, een arts enz. in zijn eigen of in een andere woning als bureel wordt gebruikt, wordt ook beschouwd als een woonvertrek. Volgende vertrekken worden niet beschouwd als woonvertrekken: badkamers, wc s, washuizen, trappen, bergplaatsen, gangen, kelders, zolders, garages en bijgebouwen. A6. Oppervlakte van het gebouw De oppervlakte bestemd voor huisvesting, ook wel bewoonbare oppervlakte genoemd, is de totale oppervlakte van alle woonvertrekken op de verschillende niveaus. De oppervlakte bestemd voor een ander gebruik dan huisvesting is de oppervlakte van alle ruimtes op de verschillende niveaus met een bestemming zoals opgesomd in A99. A7. Totale oppervlakte De totale oppervlakte is de som van de oppervlaktes van de verschillende niveaus, berekend tussen de buitenmuren, de oppervlakte ingenomen door de muren zelf inbegrepen. A8. Totaal volume van het gebouw Men verkrijgt het volume van een gebouw door de oppervlakte ervan, met inbegrip van de buitenmuren, te vermenigvuldigen met de berekende hoogte vanaf de bovenzijde van de vloer van de benedenverdieping tot de halve hoogte van het dak of, ingeval het om een plat dak gaat, tot de bovenzijde van het dak. A9. Aantal niveaus van het gebouw, het gelijkvloers inbegrepen De niveaus van een gebouw worden geteld aan de voorgevel vanaf de benedenverdieping, inclusief deze laatste, ongeacht de bestemming ervan en omvatten eveneens de tussenverdiepingen, de Franse daken, als woning ingericht, die door tenminste 1 gewoon venster of een dakvenster daglicht ontvangen en de zolderkamer die wordt verlicht door een klapvenster met dezelfde helling als het dak. A14. Type verwarming naar de gebruikte brandstof 5) aardgas 6) stookolie 7) elektriciteit 8) zonne-energie 9) kolen 10) hout 11) butaan- of propaangas 12) andere stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een carport 35 38

Statistiek van de bouwvergunningen

Statistiek van de bouwvergunningen Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium Statistiek van de bouwvergunningen North Gate bureau 05.B50 Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0314.595.348 tel. : 02/277.61.34

Nadere informatie

Statistiek van de bouwvergunningen

Statistiek van de bouwvergunningen MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Statistiek van de bouwvergunningen Leuvenseweg 44-1000 Brussel tel. : 02/277. 61.57 tel. : 02/277. 61. 34 Statistiek van de bouwvergunningen

Nadere informatie

Statistiek van de bouwvergunningen

Statistiek van de bouwvergunningen Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium Statistiek van de bouwvergunningen North Gate bureau 05.B50 Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0314.595.348 tel. : 02/277.61.34

Nadere informatie

I I I I I. Statistiek van de bouwvergunningen. Model 11. Gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor een ander gebruik dan voor huisvesting

I I I I I. Statistiek van de bouwvergunningen. Model 11. Gebouwen uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor een ander gebruik dan voor huisvesting MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN I I I I I NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Statistiek van de bouwvergunningen Leuvenseweg 44-1000 Brussel tel. : 02/277. 61.57 tel. : 021277. 61. 34 Statistiek van

Nadere informatie

Statistiek van de bouwvergunningen

Statistiek van de bouwvergunningen MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Statistiek van de bouwvergunningen Leuvenseweg 44-1 Brussel tel. : 2/548. 62. 58 Statistiek van de bouwvergunningen Model II Gebouwen

Nadere informatie

Statistiek van de bouwvergunningen. Model II

Statistiek van de bouwvergunningen. Model II MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Statistiek van de bouwvergunningen Leuvenseweg 44-1 Brussel tel. : 2/548.62.58 Statistiek van de bouwvergunningen Model II Gebouwen

Nadere informatie

Statistiek van de bouwvergunningen

Statistiek van de bouwvergunningen MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN NATIONAAL INSTITUUT VOOR DE STATISTIEK Statistiek van de bouwvergunningen Leuvenseweg 44-1000 Brussel tel. : 02/548. 62. 58 Statistiek van de bouwvergunningen Model II

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige GEMEENTE WUUSTWEZEL Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning aanvraagt.

Nadere informatie

voorbeelddossier aanbrengen van reclame stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: plaatsen van reclame 1 20

voorbeelddossier aanbrengen van reclame stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: plaatsen van reclame 1 20 voorbeelddossier aanbrengen van reclame stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: plaatsen van reclame 1 20 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen (voorheen

Nadere informatie

voorbeelddossier gevelwijziging stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: gevelwijziging 1 24

voorbeelddossier gevelwijziging stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: gevelwijziging 1 24 voorbeelddossier gevelwijziging stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: gevelwijziging 1 24 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen (voorheen de bouwvergunningen)

Nadere informatie

voorbeelddossier aanleggen van een terras stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: aanleggen van een terras 1 23

voorbeelddossier aanleggen van een terras stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: aanleggen van een terras 1 23 voorbeelddossier aanleggen van een terras stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: aanleggen van een terras 1 23 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen

Nadere informatie

voorbeelddossier zonnepanelen stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: zonnepanelen 1 19

voorbeelddossier zonnepanelen stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: zonnepanelen 1 19 voorbeelddossier zonnepanelen stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: zonnepanelen 1 19 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen (voorheen de bouwvergunningen)

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een zwembad VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke

Nadere informatie

voorbeelddossier aanleggen openlucht zwembad stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: aanleggen van een openlucht zwembad 1 24

voorbeelddossier aanleggen openlucht zwembad stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: aanleggen van een openlucht zwembad 1 24 voorbeelddossier aanleggen openlucht zwembad stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: aanleggen van een openlucht zwembad 1 24 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake

Nadere informatie

voorbeelddossier zonnepanelen stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: zonnepanelen 1 22

voorbeelddossier zonnepanelen stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: zonnepanelen 1 22 voorbeelddossier zonnepanelen stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: zonnepanelen 1 22 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen (voorheen de bouwvergunningen)

Nadere informatie

voorbeelddossier bouwen van een afdak stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een afdak 1 35

voorbeelddossier bouwen van een afdak stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een afdak 1 35 voorbeelddossier bouwen van een afdak stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een afdak 1 35 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen (voorheen

Nadere informatie

voorbeelddossier bouwen van een veranda stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een veranda 1 37

voorbeelddossier bouwen van een veranda stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een veranda 1 37 voorbeelddossier bouwen van een veranda stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een veranda 1 37 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen

Nadere informatie

voorbeelddossier bouwen van een tuinhuis stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een tuinhuis 1 38

voorbeelddossier bouwen van een tuinhuis stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een tuinhuis 1 38 voorbeelddossier bouwen van een tuinhuis stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een tuinhuis 1 38 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen

Nadere informatie

voorbeelddossier bouwen van een veranda stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een veranda 1 40

voorbeelddossier bouwen van een veranda stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een veranda 1 40 voorbeelddossier bouwen van een veranda stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een veranda 1 40 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen

Nadere informatie

voorbeelddossier bouwen van een garage stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een garage 1 38

voorbeelddossier bouwen van een garage stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een garage 1 38 voorbeelddossier bouwen van een garage stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bouwen van een garage 1 38 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen (voorheen

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken

Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor technische werken of terreinaanlegwerken GEMEENTE Onderwerp van de aanvraag 1. Beschrijf hieronder bondig voor welke werken of handelingen u een vergunning

Nadere informatie

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN (VERLICHTE) RECLAME SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

voorbeelddossier bestemmingswijziging stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bestemmingswijziging 1 41

voorbeelddossier bestemmingswijziging stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bestemmingswijziging 1 41 voorbeelddossier bestemmingswijziging stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: bestemmingswijziging 1 41 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen (voorheen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 FEBRUARI 1998. - Omzendbrief RO/98/01. - Handleiding bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier

Nadere informatie

VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER VERNIEUWEN VAN DE VOORGEVEL SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

voorbeelddossier rooien van een boom stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: rooien van een boom 1 23

voorbeelddossier rooien van een boom stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: rooien van een boom 1 23 voorbeelddossier rooien van een boom stad Sint-Truiden: voorbeelddossier: rooien van een boom 1 23 Beste inwoner Beste lezer Om de burger beter bij te staan inzake stedenbouwkundige vergunningen (voorheen

Nadere informatie

PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN EEN CARPORT SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp van

Nadere informatie

PLAATSEN VAN EEN TUINHUIS SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

PLAATSEN VAN EEN TUINHUIS SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER PLAATSEN VAN EEN TUINHUIS SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp

Nadere informatie

BESTEMMINGSWIJZIGING SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

BESTEMMINGSWIJZIGING SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER BESTEMMINGSWIJZIGING SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp van de

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 FEBRUARI 1998. - Omzendbrief RO/98/01. - Handleiding bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier

Nadere informatie

UITBREIDEN VAN DE WONING SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER

UITBREIDEN VAN DE WONING SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER UITBREIDEN VAN DE WONING SAMENSTELLEN VAN HET BOUWAANVRAAGDOSSIER Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een eenvoudige dossiersamenstelling volstaat STADSBESTUUR ROESELARE Onderwerp van

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een carport VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke

Nadere informatie

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een garage

VOORBEELDDOSSIER. Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een garage VOORBEELDDOSSIER Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een garage Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een garage VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest 1 Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE.. In te vullen door de behandelende gemeente Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in. aanschrijftitel de heer mevrouw voornaam

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 FEBRUARI 1998. - Omzendbrief RO/98/01. - Handleiding bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier

Nadere informatie

BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST

BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST BIJLAGE I BIJ HET BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING TOT BEPALING VAN DE NADERE REGELS VOOR DE AANVRAAG EN DE AFGIFTE VAN HET STEDENBOUWKUNDIG ATTEST AANVRAAG VAN EEN STEDENBOUWKUNDIG ATTEST GEMEENTE MENEN

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Model I Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE.. In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Bijlage I Formulier I Melding van handelingen in of aan gebouwen met toepassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed RWO-01-100330

Nadere informatie

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest

Aanvraag van een stedenbouwkundig attest Aanvraag van een stedenbouwkundig attest GEMEENTE GINGELOM In te vullen door de behandelende gemeente dossiernummer datum van ontvangst Persoonlijke gegevens 1 Vul hieronder uw persoonlijke gegevens in.

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is

Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is RWO-01-20140611 Waarvoor dient deze aanstiplijst? Met deze aanstiplijst geeft

Nadere informatie

Aanvraag van een herziening van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een herziening van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een herziening van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

5 VOLLEDIGE DOSSIERS (zowel plannen als documenten)

5 VOLLEDIGE DOSSIERS (zowel plannen als documenten) AANSTIPLIJST NR. 3 Dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken (na 1/9/2009) Algemeen: Kruis hieronder aan welke dossierstukken u bij het aanvraagdossier voegt.

Nadere informatie

Hoe kan ik een melding indienen?

Hoe kan ik een melding indienen? Waarom een stedenbouwkundige vergunning? Hoe kan ik een eenvoudig dossier indienen? Hoe kan ik een melding indienen? Wat is de procedure van een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning? Met welke termijnen

Nadere informatie

Aanvraag van een planologisch attest

Aanvraag van een planologisch attest Bijlage I Model I Aanvraag van een planologisch attest AFDELINGSCODE- (Vul hier het adres in van de gedelegeerd planologisch ambtenaar) In te vullen door de behandelende afdeling ontvangstdatum Bezorg

Nadere informatie

o passende beoordeling o advies over toegankelijkheid o attest van de VMSW over kredieteenheden

o passende beoordeling o advies over toegankelijkheid o attest van de VMSW over kredieteenheden Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning een uitgebreide dossiersamenste vereist is Waarvoor dient deze aanstip/ijst? Met deze aanstiplijst geeft u aan welke documenten u bij het

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018133012 Dossiernummer gemeente: 2018/00848 De gemeente Kortrijk heeft op 28/11/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor Bouwen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 10 FEBRUARI 1998. - Omzendbrief RO/98/01. - Handleiding bij het besluit van de Vlaamse regering van 4 november 1997 tot vaststelling van de samenstelling van het dossier

Nadere informatie

Verslag van de omgevingsambtenaar

Verslag van de omgevingsambtenaar Verslag van de omgevingsambtenaar Dossiernummer omgevingsloket: OMV_2018088973 Dossiernummer gemeente: 2018/00496 De gemeente Kortrijk heeft op 16/07/2018 een Aanvraag omgevingsproject ontvangen voor Bouwen

Nadere informatie

BELANGRIJKE OPMERKING:

BELANGRIJKE OPMERKING: Met deze brochure willen we je helpen met het samenstellen van je bouwdossier. Een goed samengesteld en volledig dossier is al een goede start van je bouwproject. De dossierbehandelaar krijgt hierdoor

Nadere informatie

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, inzonderheid op artikel 51, derde lid;

Gelet op het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober 1996, inzonderheid op artikel 51, derde lid; MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 4 NOVEMBER 1997. Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de samenstelling van het dossier voor de aanvraag om een bouwvergunning De Vlaamse regering,

Nadere informatie

Handleiding voor het indienen van een digitale bouwaanvraag op het Omgevingsloket (snelinvoer)

Handleiding voor het indienen van een digitale bouwaanvraag op het Omgevingsloket (snelinvoer) Handleiding voor het indienen van een digitale bouwaanvraag op het Omgevingsloket (snelinvoer) 1 Dankzij het project Digitale Bouwaanvraag (DBA) kun je een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning

Nadere informatie

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING

PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING PAARDEN EN RUIMTELIJKE ORDENING TOELICHTING BIJ DE VLAAMSE CODEX RUIMTELIJKE ORDENING EN DE UITVOERINGSBESLUITEN Veerle Strosse en Tom Van Rensbergen Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Gemeente Moorslede Dienst ruimtelijke ordening Marktplaats 1 8890 Moorslede Tel.: 051/788 914 Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter bevordering van het kwaliteitsvol wonen Principiële goedkeuring

Nadere informatie

Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken

Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken Aanstiplijst bij de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning voor terreinaanlegwerken RWO-01-160601 Waarvoor dient deze aanstiplijst? Met deze aanstiplijst geeft u aan welke documenten u bij het aanvraagdossier

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen buiten openbare weg (versie 2)

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen buiten openbare weg (versie 2) Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen buiten openbare weg (versie 2) Ingevolge de beslissing van de gemeenteraad van 6 november 2008 1. Algemene definities 1.1. Herbouwen Bouwen van

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

Wijzigen van het aantal woongelegenheden

Wijzigen van het aantal woongelegenheden Wijzigen van het aantal woongelegenheden In de loop der tijd zijn heel wat grote panden onderverdeeld in meergezinswoningen. Veel van deze opdelingen gebeurden zonder bouwvergunning of stedenbouwkundige

Nadere informatie

Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 15 september Uw kenmerk Mail dd 18/08/2016 Tel. 02/ RO/RO/KJ/16. SU2016/0683 Fax 02/

Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 15 september Uw kenmerk Mail dd 18/08/2016 Tel. 02/ RO/RO/KJ/16. SU2016/0683 Fax 02/ Aan de heer Philip Peerens Woluwedal 12 bus 51 1932 Zaventem Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 15 september 2016 Uw kenmerk Mail dd 18/08/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0683

Nadere informatie

Je kan met je vragen ook terecht bij de dienst stedenbouw aan het loket tussen 8u30 of 12u of op afspraak. 051/

Je kan met je vragen ook terecht bij de dienst stedenbouw aan het loket tussen 8u30 of 12u of op afspraak. 051/ Met deze brochure willen we je helpen met het samenstellen van je dossier. Een goed samengesteld en volledig dossier is al een goede start van je bouwproject. De dossierbehandelaar krijgt hierdoor een

Nadere informatie

Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen Hoe een stedenbouwkundige vergunning aanvragen Samenstellen van een proefaanvraag U hoeft niet steeds een volledig uitgewerkt plan op te stellen om na te gaan of de werken die u in uw hoofd hebt een kans

Nadere informatie

3. Soepele meldingsprocedure vervangt de vergunningsaanvraag soms...3

3. Soepele meldingsprocedure vervangt de vergunningsaanvraag soms...3 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. De nieuwe regels in grote lijnen 1. Een stedenbouwkundige vergunning aanvragen...2 2. Vaker vrijgesteld om een vergunning aan te vragen...3 3. Soepele meldingsprocedure vervangt

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IFAC SERVICE BVBA Brusselsesteenweg 58 3080 Tervuren Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 10 mei 2016 Uw kenmerk Mail dd 19/04/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0313 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Met deze brochure willen we je helpen met het samenstellen van je dossier. Een goed samengesteld en volledig

Met deze brochure willen we je helpen met het samenstellen van je dossier. Een goed samengesteld en volledig Met deze brochure willen we je helpen met het samenstellen van je dossier. Een goed samengesteld en volledig dossier is al een goede start van je bouwproject. De dossierbehandelaar krijgt hierdoor een

Nadere informatie

De verduidelijking in de rechterkolom behoort niet tot de vastgestelde verordening en heeft als dusdanig geen rechtskracht

De verduidelijking in de rechterkolom behoort niet tot de vastgestelde verordening en heeft als dusdanig geen rechtskracht STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE HET VERSTERKEN VAN DE WOONKWALITEIT De verduidelijking in de rechterkolom behoort niet tot de vastgestelde verordening en heeft als dusdanig geen rechtskracht TITEL

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. inzake parkeren en stallen van auto s en fietsen

Stedenbouwkundige verordening. inzake parkeren en stallen van auto s en fietsen Stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s en fietsen Versie 2.1 22 december 2016 Pagina 2 van 7 Artikel 1. DEFINITIES Voor de toepassing van deze stedenbouwkundige verordening

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Genebroekstraat

Nadere informatie

FORMULIER PREADVIES/ VOORBESPREKING

FORMULIER PREADVIES/ VOORBESPREKING FORMULIER PREADVIES/ VOORBESPREKING 1. Gegevens van de aanvrager Voorna(a)m(en) Achterna(a)m(en) Organisatie Adres Tel/GSM E-mail 2. Gegevens van het project Adres Kadastrale ligging (indien gekend) Algemene,

Nadere informatie

Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden

Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden - An.1 Wegwijzer EPB-eisen - voorbeelden Inhoudstafel 1. VOORBEELDEN MET ÉÉN AARD VAN HET WERK... 2 1.1 Uitbreiding van de woonruimte van een bestaande woning met een BV 800 m³ en zonder wooneenheden...

Nadere informatie

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35524] 4 APRIL 2014. Besluit van de Vlaamse Regering houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus

Nadere informatie

Met deze brochure willen we je helpen met het samenstellen van je dossier. Een goed samengesteld en volledig

Met deze brochure willen we je helpen met het samenstellen van je dossier. Een goed samengesteld en volledig Met deze brochure willen we je helpen met het samenstellen van je dossier. Een goed samengesteld en volledig dossier is al een goede start van je bouwproject. De dossierbehandelaar krijgt hierdoor een

Nadere informatie

SNELINVOER STAPPENPLAN VRIJSTAAND BIJGEBOUW

SNELINVOER STAPPENPLAN VRIJSTAAND BIJGEBOUW SNELINVOER STAPPENPLAN VRIJSTAAND BIJGEBOUW I. Voorbereiding en opmaak plannen - Verzamel alle info die je hebt over de werken die je gaat uitvoeren - Maak de plannen op volgens het normenboek en zet ze

Nadere informatie

bladnummer 3 Advies van de gecoro

bladnummer 3 Advies van de gecoro bladnummer 3 Advies van de gecoro I Voorschriften inzake rulmtelllke ordening Gewestplan RUP GGR-K101 Kerkhof en omgeving deel 1, goedgekeurd op 25-08-2005 Bestemming(en): Tuinen, Landbouwgebied, Halfopen

Nadere informatie

aanleggen van parkeerplaatsen en

aanleggen van parkeerplaatsen en Stedenbouwkundige verordening op het aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen Opmaak stedenbouwkundige verordening: - Principiële beslissing tott opmaak door CBS: 18 maart 2013 - Preadvies van

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO BRIGITTA BVBA Markt 1 3080 Tervuren Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 7 maart 2017 Uw kenmerk Mail dd 09/02/2017 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/17. SU2017/0114 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

1. Vergunningsplicht. 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening. 3. Vergunbaarheid

1. Vergunningsplicht. 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening. 3. Vergunbaarheid 1. Vergunningsplicht 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening 3. Vergunbaarheid 1. Vergunningsplicht 2. Vergunningsaanvraag: - procedure - indiening 3. Vergunbaarheid 1. VERGUNNINGSPLICHT VCRO:

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan MdP-Vastgoed Vanden Tymplestraat 63 3000 Leuven Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 22 december 2014 Uw kenmerk VK14/11 Tel. 02/717.88.88 Ons kenmerk RO/RO/XR/F5935/14.2798 SU2014/0552 Fax 02/717.88.93

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Meergezinswoning G-2010_316/EP15111/SV/A001/D01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Meergezinswoning

Nadere informatie

Kwaliteitskader meergezinswoningen Sint-Pieters-Leeuw

Kwaliteitskader meergezinswoningen Sint-Pieters-Leeuw Ruimtelijke Ordening Kwaliteitskader meergezinswoningen Sint-Pieters-Leeuw 0. Toelichting Doelstelling Dit kwaliteitskader heeft tot doel - De ongeordende wildgroei van meergezinswoningen tegen te gaan

Nadere informatie

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding

Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding Controle van de voorwaarden uit de verordening hemelwater bij een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning of een melding RO-01-131028 Waarvoor dient dit formulier? Met dit formulier kunt u nagaan

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen. Vrijheid 29 B-2370 Arendonk

Stedenbouwkundige verordening. inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen.  Vrijheid 29 B-2370 Arendonk Stedenbouwkundige verordening inzake oppervlaktenormen voor meergezinswoningen Versie: 0.4 Datum: 18 juni 2015 www.arendonk.be Vrijheid 29 B-2370 Arendonk COLOFON Contact: Gemeentebestuur van Arendonk

Nadere informatie

BEKENDMAKING AKTENAME MELDING

BEKENDMAKING AKTENAME MELDING BEKENDMAKING AKTENAME MELDING Referentie gemeente Referentie omgevingsvergunning Project Ligging Kadastrale ligging Contactpersoon OMV/2019/00167 OMV_2019047468 bouwen van een garage tegen de linker zijgevel

Nadere informatie

21/10/2015 PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN WELKOM OP DE INFOAVOND

21/10/2015 PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN WELKOM OP DE INFOAVOND WELKOM OP DE INFOAVOND PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN PROVINCIAAL RUP WEEKENDVERBLIJVEN, CAMPINGS EN RESIDENTIELE WOONWAGENTERREINEN

Nadere informatie

Omgeving - Omgevingsvergunningen

Omgeving - Omgevingsvergunningen Omgeving - Omgevingsvergunningen LIEBEL BVBA Daniëlsstraat 12 3500 HASSELT België uw kenmerk ons kenmerk e-mail datum 18V558 5799/AC notarisinfo@hasselt.be 15-10-2018 IDENTIFICATIE VAN DE AANVRAGER : LIEBEL

Nadere informatie

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986).

U vindt hierbij een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister (vanaf 1986). Aan IMMO VERSTRAETEN BVBA Glimwormlaan 14 1910 Kampenhout Dienst Dienst Ruimtelijke Ordening Datum 24 oktober 2016 Uw kenmerk Mail dd 27/09/2016 Tel. 02/717.88.95 Ons kenmerk RO/RO/KJ/16. SU2016/0777 Fax

Nadere informatie

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw

EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping. EPB-aangifte. Aangifte van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw EPB-aangifte: hoofdformulier - Woning 1ste verdieping VEA/EPB-A-01 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be EPB-aangifte Aangifte van de energieprestatie

Nadere informatie

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Nieuwbouw - Woning G-2015_1734/EP14809/SV/A001/D02

Startverklaring. in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw. Nieuwbouw - Woning G-2015_1734/EP14809/SV/A001/D02 Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap E-mail: energie@vlaanderen.be Website: www.energiesparen.be Startverklaring in het kader van de energieprestatie en het binnenklimaat van een gebouw Nieuwbouw

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING VANAF 01/01/2018

OMGEVINGSVERGUNNING VANAF 01/01/2018 OMGEVINGSVERGUNNING VANAF 01/01/2018 INHOUD wat is een omgevingsvergunning?...5 analoog of digitaal?...5 hoe analoog aanvragen?...6 Definieer de aanvraag...6 Verzamel de nodige documenten...7 Dien de

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

GEMEENTE JABBEKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN

GEMEENTE JABBEKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN GEMEENTE JABBEKE STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN BIJ BOUWWERKEN Voormelde verordening bepaalt het aantal parkeerplaatsen dat men bij bouwwerken verplicht dient aan te leggen. Tevens

Nadere informatie

Gemeente Mol. Stedenbouwkundige verordening inzake autoparkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij bouwwerken

Gemeente Mol. Stedenbouwkundige verordening inzake autoparkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij bouwwerken Gemeente Mol Stedenbouwkundige verordening inzake autoparkeerplaatsen en fietsstalplaatsen bij bouwwerken 1 1. Definities assistentiewoning Een voorziening die bestaat uit een of meer gebouwen die functioneel

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN' VERKAVELING voor kavels 1 en 2

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN' VERKAVELING voor kavels 1 en 2 Gehecht aan de akte verleden voor notaris Marie-Ghislaine Brosens te Beerse op.ali.~, 1 Repertoriumnummer 9_611-5-)5- STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VAN EEN' VERKAVELING voor kavels 1

Nadere informatie

ALGEMEEN KWALITEITSKADER MEERGEZINSWONINGEN goedgekeurd door college van burgemeester en schepenen op 01/07/2016

ALGEMEEN KWALITEITSKADER MEERGEZINSWONINGEN goedgekeurd door college van burgemeester en schepenen op 01/07/2016 goedgekeurd door college van burgemeester en schepenen op 01/07/2016 Verplichtend karakter Aanbevelingen Vergunningsplicht Toepassingsgebied Volgens art. 4.2.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie