STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN"

Transcriptie

1 PROVINCIE GEMEENTE OOST-VLAANDEREN DESTELBERGEN ONTWERP BPA TAE - TERREIN Opdrachtgevend bestuur HET GEMEENTEBESTUUR STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN GOEDKEURING /10/ DOSS.: BPA TAE-TERREIN: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

2 DOSS.: BPA TAE-TERREIN: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

3 GEMEENTE DESTELBERGEN BPA TAE - TERREIN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD DEEL I: Algemene bepalingen DEEL II: Bijzondere stedenbouwkundige voorschriften Zone 1 - Zone voor open bebouwing Zone 2 - Zone voor geschakelde bebouwing Zone 3 - Zone voor gesloten bebouwing Zone 4 - Zone voor groepsbouw Zone 5 - Projectzone Zone 6 - Ambachtelijke zone Zone 7 - Groenzone Zone 8 - Bufferzone Zone 9 - Wegenis DOSS.: BPA TAE-TERREIN: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

4 GEMEENTE DESTELBERGEN BPA TAE-TERREIN DEEL I : ALGEMENE BEPALINGEN 1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het BPA en die opgeheven worden. De voorschriften en bepalingen van het gewestplan (ambachtelijke zone) worden opgeheven bij goedkeuring van het onderhavig BPA. 2. e kracht De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben een verordende kracht. Art. 1. Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen toegestaan wanneer de hoofdbestemming reeds gerealiseerd is of indien ze samen met de hoofdbestemmingen gerealiseerd worden. Art. 2. Inplanting van de gebouwen De verschillende zoneringen zijn op het bestemmingsplan als één zone weergegeven. De specifieke voorschriften worden in het hoofdstuk bijzondere stedenbouwkundige voorschriften bepaald. Constructies: de constructies moeten in harmonie zijn met het straatbeeld. Bij het aanbouwen aan een bestaand gebouw dient de aansluiting harmonisch te gebeuren. Dit betreft o.a. de dakhelling, de materialen, de afwerking van de scheidingsmuren, het gebouwenvolume, de verhoudingen Art. 3. Terreinbezetting De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent (%) of in m² van het perceel gelegen binnen de betreffende zone. Art. 4. Bouwhoogte De maximale bouwhoogte wordt bepaald voor de kroonlijsthoogte en de nokhoogte met uitzondering van de uitbouwen zoals voor technische ruimten en voor schouwkanalen. De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het aanzetpeil van de inkomdorpel tot aan de bovenkant van de kroonlijst. Dit aanzetpeil kan maximum 0.35m hoger liggen dan de as van de voorliggende straat of het peil van het maaiveld indien dit hoger ligt dan de as van de weg ter hoogte van de voordeur. Het referentiepeil voor de bepaling van de bouwhoogte is het straatniveau van de Dendermondesteenweg en/of de Nijverheidsstraat. DOSS.: BPA TAE-TERREIN: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

5 Art. 5. Uitbouwen. Een uitbouw is een gedeelte van een gebouw dat uitspringt t.o.v. de gevel of het dakvlak van dit gebouw en kan zowel open als gesloten zijn. - Maximale uitsprong t.o.v. de voorgevelbouwlijn: 60 cm. - Minimale hoogte vanwaar de uitsprong begint: 2.50 m vanaf het maaiveld. - De uitsprong mag pas beginnen op 60 cm van de erfscheiding of van de hoek van een gevel. - Boven de vlakken van de hellende daken zijn verticale wanden evenwijdig aan de gevel met een maximum van 1.80m hoogte en op 60cm van de erfscheiding toegelaten. - Het totaal der uitsprongen mag de helft van de gevelbreedte niet overschrijden. Art. 6. Uitzicht en materialen - De gebouwen moeten worden opgetrokken in degelijke duurzame gevelmaterialen. Die esthetisch en harmonieus moeten passen in het straatbeeld. - Definitief zichtbaar blijvende, vrijstaande zijgevels van gebouwen moeten afgewerkt worden. Art. 7. Afsluitingen 1. Materialen: De keuze van de afsluitingen van de percelen is vrij. In de tuinen of niet bebouwde zones zijn eveneens levende hagen of een combinatie van levende hagen en materialen toegelaten. Betonplaten zijn niet toegelaten, tenzij over een hoogte van 0.40 m, gemeten vanaf het maaiveld en gecombineerd met palen / draad van maximum 1.50 m hoogte. 2. Hoogte: Maximumhoogte van 2.00 m voor levende hagen en struiken en voor een draadafsluiting / houten panelen is dit 1.50 m. Indien specifieke eisen, ten aanzien van de zichtbaarheid in het openbaar domein, noodzakelijk zijn, kunnen beperkende verplichtingen opgelegd worden. 3. Opmerking: Omwille van de veiligheid wordt voor de hoekpercelen de maximale hoogte van de groenaanplant aan de rooilijn op 0.80m vastgelegd over een afstand van minimum 4.00 m. 4. Bij halfopen en gesloten woningbouw mag de scheidingsmuur op de perceelsgrens in metselwerk met een maximum hoogte van 2.00m verlengd worden tot 4.00m achter de achtergevel. Art. 8. Nuts- en gemeenschapsvoorzieningen Gebouwen /constructies specifiek voor openbaar nut kunnen in elke zonering worden toegelaten met uitzondering in de bufferzone (met uitzondering van de bestaande) en indien zij geen fundamentele afbreuk doen aan of hinderend zijn voor de omgeving, zonder rekening te houden met de van kracht zijnde voorschriften van de zonering. De noodzakelijke voorwaarde om sociale of technische redenen dienen aangetoond te worden d.m.v. een verklarende nota. Art. 9. Waterhuishouding Door de mogelijke toename van de verharde oppervlakten wordt de infiltratie van het hemelwater in de bodem plaatselijk beperkt. Dit zal moeten gecompenseerd worden door de plaatsing van hemelwaterputten of andere efficiënte oplossingen. In alle bestemmingszones is het, naast de hoofdbestemming, toegelaten waterpartijen en afwateringsgrachten te voorzien ten behoeve van de waterhuishouding in het gebied, indien dit niet gepaard gaat met het voorzien van constructies. Bij de aanleg van verhardingen dient ermee rekening gehouden te worden dat het niet-verontreinigd regenwater de mogelijkheid moet krijgen om maximaal door te dringen in de ondergrond door middel van waterdoorlatende materialen te gebruiken en/of door afleiding naar niet verharde delen. Het regenwater afkomstig van verharde delen dient op een gepaste manier afgevoerd te worden zonder de aanpalende percelen te bezwaren. DOSS.: BPA TAE-TERREIN: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

6 Bij elke oprichting van een constructie waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag noodzakelijk is, dient de aanvrager uitvoerig en gemotiveerd aan te tonen op welke plaatsen water-infiltrerende maatregelen kunnen worden genomen. Vanuit een duurzaam ontwikkelingsperspectief dient het hergebruik van hemelwater steeds te worden nagestreefd. In geval de aanvrager opteert om het hemelwater niet te herbruiken, dan dienen deze redenen uitdrukkelijk gemotiveerd te worden. De overheid kan extra bepalingen opleggen omtrent duurzaam waterbeheer (gescheiden rioleringsstelsel opvangen en herbruik van hemelwater, aanleggen van waterbuffers ). Art. 10. Fasen Het totale gebied wordt gerealiseerd door middel van fasen, waarin fase 1 ontwikkeld kan worden in de planperiode tot De volgende faseringen kunnen pas aangesneden worden na deze planperiode en nadat minimum 70% van de wooneenheden van de vorige fase is gerealiseerd. Per fase mogen er maximum 30 wo/ha gerealiseerd worden. DOSS.: BPA TAE-TERREIN: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

7 DEEL II : BIJZONDERE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DOSS.: BPA TAE-TERREIN: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

8 Zone 1 - Zone voor open bebouwing Bestemming De zone bevindt zich ten noorden van de centrale as 3. Ontwikkeling van hoofdzakelijk woningen. De ontwikkeling kan gebeuren per kavel. Ontwikkeling enkel mogelijk in de derde fase en nadat fase twee voor 70% gerealiseerd is. Deze zone is bestemd voor eengezinswoningen in een vrijstaand bebouwingspatroon. De woonfunctie kan enkel worden aangevuld met een ruimte voor het uitoefenen van vrije beroepen en diensten voor zover de oppervlakte van de nevenbestemmingen niet meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte bedraagt. De oprichting van maximaal één carport en één losstaand bijgebouw per woning in functie van het wonen zoals o.a. een autobergplaats berging, tuinaccommodatie, hobby-atelier of private sportinfrastructuur kan in deze zone worden voorzien. Inrichtingsvoorschriften - Plaatsing Hoofdgebouw: - Plaatsing op minimum 5.00m en maximum 8.00m van de rooilijn; - De maximale bouwdiepte bedraagt 20.00m, minimum diepte 10.00m; - T.o.v. de zijperceelsgrens: minimum 3.00m, t.o.v. de achterkavelgrens minimum 15.00m. - Maximaal 2 bouwlagen. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 8

9 Zone 1 - Zone voor open bebouwing Bijgebouw - Oprichting op minimum 5.00m afstand vanaf de achtergevelbouwlijn van het hoofdgebouw. - Plaatsing t.o.v. de zij- en achterkavelgrens: op minimum 2.00m of op de perceelgrens mits toelating van en mits koppeling met het bijgebouw van de aanpalende buur (buren). Carport: - De carport wordt op minimum 3.00m van de voorbouwlijn van het hoofdgebouw opgericht. - Plaatsing t.o.v. de zij- en achterkavelgrens: op minimum 1.00m of op de perceelgrens mits toelating van en mits koppeling met de carport of het bijgebouw van de aanpalende buur (buren). - Dimensionering Hoofdgebouw: - Maximum twee bouwlagen. - De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 6.00m en de nokhoogte bedraagt maximaal 15.00m. - De dakvorm is vrij. De maximum dakhelling bedraagt Bij gebogen daken dienen deze vervat te zitten binnen het maximum omschreven volume. Bijgebouw: - De maximale grondoppervlakte van het bijgebouw bedraagt 15 m². De maximale nokhoogte bedraagt 4.50m en de maximale kroonlijsthoogte 3.50m. - De materiaalkeuze dient de architectuur van het hoofdgebouw te ondersteunen en aan te vullen DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 9

10 Zone 1 - Zone voor open bebouwing Carport: - De maximale grondoppervlakte bedraagt 30m² en de kroonlijsthoogte 3.50m. - Dakvorm De dakvorm is vrij. Bij hellende daken is de dakhelling maximum 55. Bij gebogen daken dienen deze vervat te zitten binnen het maximum omschreven bouwvolume. - Terreinbezetting Maximaal 40% van elk perceel kan door gebouwen en verhardingen (terras, paden, toegangen etc.) ingenomen worden. Minstens 60% van de perceelsoppervlakte dient ingericht te worden als tuin. Tussen de voorbouwlijn en de rooilijn dient minimaal 50% onverharde groenzone aangelegd te worden. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 10

11 Zone 2 - Zone voor geschakelde woningbouw Bestemming De zone bevindt zich ten noorden en ten oosten van de centrale as.. Ontwikkeling is mogelijk in fase 1 en 2. Deze zone is bestemd voor eengezinswoningen met een geschakeld bebouwingspatroon. De woonfunctie kan enkel worden aangevuld met een ruimte voor het uitoefenen van vrije beroepen en diensten voor zover de oppervlakte van de nevenbestemmingen niet meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte bedraagt. De oprichting van maximaal één carport en één losstaand bijgebouw per woning in functie van het wonen zoals o.a. een autobergplaats, berging, tuinaccommodatie, hobby-atelier of private sportinfrastructuur kan in deze zone worden voorzien. Inrichtingsvoorschriften - Plaatsing Hoofdgebouw: - Minimum 5.00m en maximum 8.00m van de rooilijn. - De maximale bouwdiepte vanaf de bouwlijn bedraagt 15.00m. - T.o.v. de zijperceelsgrens: minimum 3.00m voor de driegevelwoningen. - T.o.v. de achterkavelgrens minimum 15.00m. - De geschakelde woningbouw bestaat uit maximum 3 wooneenheden. Bijgebouw - Oprichting op minimum 5.00m afstand vanaf de achtergevelbouwlijn van het hoofdgebouw. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 11

12 Zone 2 - Zone voor geschakelde woningbouw - Plaatsing t.o.v. de zij- en achterkavelgrens: op minimum 1.00m of op de perceelgrens mits toelating van en mits koppeling met het bijgebouw van de aanpalende buur (buren). - De maximale oppervlakte bedraagt 15m². Maximaal 50% van elk perceel kan door gebouwen en verhardingen (terras, paden, toegangen etc.) ingenomen worden. Minstens 50% van de perceelsoppervlakte dient ingericht te worden als tuin. Tussen de voorbouwlijn en de rooilijn dient minimaal 40% onverharde groenzone aangelegd te worden. - Dimensionering Hoofdgebouw: - Maximum twee bouwlagen. - De kroonlijsthoogte bedraagt maximaal 6.00m en de nokhoogte bedraagt maximaal 12.00m. - De bouwdiepte op de verdieping: maximum 12.00m. Bijgebouw: - De maximale grondoppervlakte van het bijgebouw bedraagt 10m². De maximale nokhoogte bedraagt 4.50m en de maximale kroonlijsthoogte 3.50m. - De materiaalkeuze dient de architectuur van het hoofdgebouw te ondersteunen en aan te vullen. - Dakvorm De dakvorm is vrij. Bij hellende daken is de dakhelling maximum 55. Bij gebogen daken dienen deze vervat te zitten binnen het maximum omschreven DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 12

13 Zone 2 - Zone voor geschakelde woningbouw bouwvolume. - Terreinbezetting Maximaal 50% van elk perceel kan door gebouwen en verhardingen (terras, paden, toegangen etc.) ingenomen worden. Minstens 50% van de perceelsoppervlakte dient ingericht te worden als tuin. Tussen de voorbouwlijn en de rooilijn dient minimaal 40% onverharde groenzone aangelegd te worden. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 13

14 Zone 3 - Zone voor gesloten bebouwing Algemeen De zone paalt aan de Dendermondesteenweg en ligt ten oosten van de centrale as. De zone kan ontwikkeld worden in fase 1. Bestemming Een gemengde functie van handel, horeca, kantoren, diensten en in hoofdzaak wonen. Deze zone wordt voorzien als één projectzone. Een aanvraag tot een stedenbouwkundige vergunning kan, niettegenstaande wordt voldaan aan de stedenbouwkundige voorschriften, geweigerd worden door het College van Burgemeester en Schepenen omwille van het feit dat de aanvraag geen kwalitatieve invulling garandeert. Hoofdbestemming - Deze zone is bestemd voor appartementsbebouwing, waar enkel op de begane grond lokale buurtgebonden handel en kleinschalige horeca kunnen plaatsgrijpen. - Vrije beroepen en diensten mogen maximum twee bouwlagen in beslag nemen. - Minimum 50% van het totale volume dient als woonfunctie benut te worden. - Binnen deze zone dienen aan de hand van de ontwikkelde functies voldoende parkings voorzien te worden. - Er worden geen aparte bergingen of tuinhuisjes toegelaten. Nevenbestemming: parkings Inrichtingsvoorschriften Om een totaalproject te kunnen realiseren dient een inrichtingsstudie opgemaakt te worden. Deze studie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest of een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een De ontwikkeling dient te gebeuren d.m.v. een totaalproject. Verplicht opmaken van een totaal inrichtingsplan van de zone. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 14

15 Zone 3 - Zone voor gesloten bebouwing uitgebreide dossiersamenstelling vereist is en wordt aldus meegestuurd naar de adviesverlenende instantie(s) te samen met de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvraag. De inrichtingsstudie omvat minstens de volgende aspecten met betrekking tot de gehele betreffende zone: - Plan met de gehele ordening van de zone; - Bebouwing en functies - Parkeerruimtes en verhardingen - Groene ruimten: openbaar en privaat - Waterhuishouding en opvang hemelwater Dit inrichtingsplan is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen of de vergunningsaanvraag voldoet aan de vereiste van een goede ruimtelijke ordening - Plaatsing De constructies van de gebouwen kunnen zowel vooraan als meer naar achter ingepland worden. De voorkeur gaat uit naar een bebouwing loodrecht op de nieuw te ontwikkelen straat. - Plaatsing van de gebouwen t.o.v. de Dendermondesteenweg en de nieuw te ontwikkelen straat op minstens 8.00m en vrij binnen de zonering. - Plaatsing van de gebouwen t.o.v. zone 2: minimum 12.00m. - Plaatsen van parkings op minimum 5.00m van de voorliggende gewestweg. - Maximale bouwdiepte 20.00m. Op de verdieping maximum 15.00m. de minimum bouwdieptes bedragen 10.00m. - Maximum twee afzonderlijke volumes toegelaten. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 15

16 Zone 3 - Zone voor gesloten bebouwing - Dimensionering - Dakvorm - Terreinbezetting - Verhardingen - Publiciteit 45 regel: hoogte van de bouwlaag is kleiner of gelijk aan de afstand tussen de rand van de bouwlaag en de rand van het gebouw. De garages van de bewoners dienen ondergronds voorzien te worden a rato van 1,5 wagen/wooneenheid - Minimum 2 en maximum 3 bouwlagen. Bijkomend kan voorzien worden in een verdieping volgens de 45 regel bij een vlak dak of in een bouwlaag binnen het omschreven dakprofiel. - De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 10.00m - De maximale nokhoogte: 15.00m - Ondergrondse garages worden toegelaten. De dakvorm is vrij. Bij hellende daken is de dakhelling maximum 55. Bij gebruik van gebogen daken dienen deze vervat te zitten binnen het maximum omschreven bouwvolume. Maximum grondbezetting: - gebouwen: 40% - parkings, circulatieruimte: 30% De verhardingen voor parkings, terrassen en circulatieruimte mag gebeuren met waterdoorlatende of niet-waterdoorlatende materialen. 5% van de parkings dient met groen, zowel laag als hoogstammen beplant te worden. Per volume mag slechts één permanent uithangbord worden voorzien, met een maximale oppervlakte van 2m². het uithangbord kan enkel worden aangebracht op de gevelvlakken en staat enkel in functie van de bestemming van de aanpalende functies. Per volume en binnen de zonering mogen 2 vlaggenmasten worden opgericht met een maximale hoogte van 6.00m DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 16

17 Zone 4 - Zone voor groepsbouw Deze zones (fase 2 en 3) zijn gelegen enerzijds tussen de zonering van de geschakelde bebouwing en de Nijverheidsstraat en anderzijds tussen de zonering voor open bebouwing en de Nijverheidsstraat. In iedere fase dient de zone ontworpen te worden als één geheel en van het type woonerf. De zone kan eveneens aangewend worden voor sociale woningbouw. De ontwikkeling kan enkel gebeuren in de fase 2 en 3. Bestemming Per fase wordt deze zone voorzien als één projectzone. - De zone is bestemd voor het oprichten van geclusterde eengezinswoningen onder de vorm van een woonerf met pleintjes - De woonfunctie kan enkel worden aangevuld met een ruimte voor het uitoefenen van vrije beroepen en diensten voor zover de oppervlakte van de nevenbestemmingen niet meer dan 40m² bedraagt. - Gemeenschappelijke en gebundelde garages als nevenfunctie. Geen individuele garages. Inrichtingsvoorschriften Om een totaalproject te kunnen realiseren dient een inrichtingsstudie opgemaakt te worden. Deze studie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest of een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een De ontwikkeling dient te gebeuren d.m.v. een totaalproject en dient een samenhangend geheel te vormen van verschillende bouwvolumes. Het totaalproject dient voorgesteld te worden via o.a. een inrichtingsplan van de zonering. In iedere fase mogen de clusters uit maximum 12 wooneenheden bestaan. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 17

18 Zone 4 - Zone voor groepsbouw uitgebreide dossiersamenstelling vereist is en wordt aldus meegestuurd naar de adviesverlenende instantie(s) te samen met de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvraag. De inrichtingsstudie omvat minstens de volgende aspecten met betrekking tot de gehele betreffende zone: - Plan met de gehele ordening van de zone; - Bebouwing en functies - Parkeerruimtes en verhardingen - Groene ruimten: openbaar en privaat - Waterhuishouding - Opvang hemelwater Dit inrichtingsplan is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen of de vergunningsaanvraag voldoet aan de vereiste van een goede ruimtelijke ordening - Plaatsing - Binnen de voorziene zonering. Er wordt geen vaste bouwlijn opgelegd. - Afstand t.o.v. de achterkavelgrens aan de aanpalende woonzone: minimum 10.00m. - Er dient rekening gehouden te worden met de fiets- en voetgangersverbinding tussen de Nijverheidsstraat en de Trekweg DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 18

19 Zone 4 - Zone voor groepsbouw - Dimensionering - De maximale oppervlakte per wooneenheid bedraagt 150m². - Maximum 2 bouwlagen. - De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 6.00m en het hoogste punt van het bouwvolume (nokhoogte) bedraagt maximum 12.00m. - De kroonlijsthoogte van de gebundelde garages bedraagt maximum 3.50m - Dakvorm De dakvorm is vrij. Bij hellende daken is de dakhelling maximum 55. Bij gebruik van gebogen daken dienen deze vervat te zitten binnen het maximum omschreven bouwvolume. - Terreinbezetting - Beleidsmaatregelen De bezette grondoppervlakte van de totale zonering met inbegrip van de woningen, verhardingen en garages bedraagt 60%. De niet bebouwde delen moeten worden aangelegd als groengebieden onder de vorm van pleintjes en groenaanleg. Deze groengebieden kunnen zowel een privaat als een openbaar karakter hebben. Bij de beoordeling van de vergunningsaanvragen is het belangrijk dat de aanvraag aantoont dat de impact van de gebouwen de draagkracht van de omgeving niet overschrijdt en dat de morfologie en de relatie met de omgeving gehandhaafd blijft. Er dient voldoende aandacht besteed te worden aan de privacy van de omwonenden. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 19

20 Zone 5 - Projectzone De zones liggen tussen de centrale as en de Trekweg langs de Schelde. De zones worden in fase 1, 2 en 3 aangesneden. Bestemming - De projectzones zijn bestemd voor woongelegenheden in een beperkt aantal volumes (urban-villa s) die gelegen zijn in een uitgesproken en grotendeels publiek toegankelijk parkomgeving. - De ontwikkeling dient te gebeuren d.m.v. één globale en allesomvattende vergunningsaanvraag voor de hele zone en per fase, inclusief een gedetailleerd groenaanlegplan. - De woonfunctie kan enkel worden aangevuld met een ruimte voor het uitoefenen van vrije beroepen of lokale diensten voor zover de oppervlakte voor deze nevenbestemmingen niet meer dan 40m² per woongelegenheid bedraagt. - Binnen deze zone kan geen losstaande publiciteit gevoerd worden. Enkel naamplaatjes en aankondigingen van vrije beroepen en diensten kunnen beperkt tegen de gevel worden aangebracht. Inrichtingsvoorschriften Om een totaalproject te kunnen realiseren dient een inrichtingsstudie opgemaakt te worden. Deze studie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag tot het bekomen van een stedenbouwkundig attest of - De ontwikkeling dient te gebeuren d.m.v. een totaalproject per fase, maar kan per unit uitgevoerd worden. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 20

21 Zone 5 - Projectzone een stedenbouwkundige vergunning waarvoor een uitgebreide dossiersamenstelling vereist is en wordt aldus meegestuurd naar de adviesverlenende instantie(s) te samen met de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvraag. De inrichtingsstudie omvat minstens de volgende aspecten met betrekking tot de gehele betreffende zone: - Plan met de gehele ordening van de zone; - Bebouwing en functies - Parkeerruimtes en verhardingen - Groene ruimten: openbaar en privaat - Globale waterhuishouding - Opvang hemelwater Dit inrichtingsplan is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen of de vergunningsaanvraag voldoet aan de vereiste van een goede ruimtelijke ordening - Plaatsing - Minimum 15.00m van de rooilijn van de centrale as. - De uiterste bouwgrens is maximaal 60.00m van de rooilijn. - Maximum twee afzonderlijke volumes toegelaten per zonering. Parkeerbeleid: - De parkeergelegenheden van de bewoners dienen volledig of gedeeltelijk ondergronds te gebeuren waarbij per wooneenheid minstens 1,5 DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 21

22 Zone 5 - Projectzone - Dimensionering 45 regel: hoogte van de bouwlaag is kleiner of gelijk aan de afstand tussen de rand van de bouwlaag en de rand van het gebouw. Als een buitenruimte kan hier o.a. beschouwd worden: tuin, terras, patio s parkeergelegenheid voorzien moet worden. - Bij elk losstaand bouwvolume kunnen nog ondergrondse of bovengronds bijkomende parkeerplaatsen voor bezoekers te worden voorzien. Deze parkeerplaatsen voor bezoekers dienen gegroepeerd en groengeïntegreerd te worden. - Grootschalige parkeerplaatsen of gesloten garagebergplaatsen zijn niet toegelaten. - De parkeerplaatsen dienen ontsloten te worden via de meest gunstige weg op de voorliggende centrale as. - Elk losstaand volume kan minimum 2 en maximum 4 bouwlagen bevatten. Per bouwlaag mogen maximum 4 woongelegenheden ontworpen worden. - Het aanzetpeil is maximum 1.00m boven het omliggende maaiveld - Bijkomend kan voorzien worden in een verdieping volgens de 45 regel bij een vlak dak of in een bouwlaag binnen het omschreven dakprofiel. - De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 12.00m - De maximale nokhoogte: 18.00m - De maximale grondoppervlakte per volume op bedraagt 700m². - Elke woongelegenheid dient over een kwalitatieve buitenruimte te beschikken van minimum 15m² die zowel binnen als buiten het volume kan voorzien worden. - Dakvorm De dakvorm is vrij. Bij hellende daken is de dakhelling boven de kroonlijst maximum 50. Bij gebogen daken dienen deze vervat te zitten binnen het maximum omschreven bouwvolume. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 22

23 Zone 5 - Projectzone - Terreinbezetting Binnen deze zonering kunnen minstens 16 en maximaal 35 wooneenheden worden voorzien binnen de voorgeschreven volumes. - Verhardingen - Maximaal 10% van de projectzone en per fase kan worden verhard met waterdoorlatende of niet-waterdoorlatende materialen, en dit in functie van de woonvolumes, parkeergelegenheden voor niet-bewoners, toeritten, wandelpaden - Maximaal 6.00m rondom elk bouwvolume, te rekenen vanaf de buitengevels, kan voorzien worden met een private strook in functie van o.a. terrassen, uitbouw ondergrondse garages, verhoogde sokkel, groen. - Groenvoorzieningen - Naast de toegelaten bebouwingen en verhardingen dient de zone met de nodige groenvoorzieningen te worden voorzien waarbij wat betreft de keuze inzake bomen en struiken, streekeigen, standplaatsgeschikte soorten moeten worden voorzien. - Ten zuiden van de bebouwbare zone dienen de groenvoorzieningen de landschappelijke overgang naar het omliggende landschap te verbeteren. Hierbij dient over de volledige lengte van de trekweg over een strook met breedte van minimum m, een extensieve groenzone te worden aangelegd en te worden onderhouden. Deze strook mag enkel voor de aanleg van toegangspaden en andere wegenis onderbroken worden. Enkel streekeigen, DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 23

24 Zone 5 - Projectzone Beheer: Het beheer richt zich via het gebruik van milieuvriendelijke technieken op het realiseren of behouden van vooraf vastgestelde soortensamenstellingen en eindbeelden van een natuurlijke vegetatie. In een natuurvriendelijk groenbeheer staat de spontane ontwikkeling van flora en fauna, uitgaande van de natuurlijke mogelijkheden van het terrein, voorop. standplaatsgeschikte bomen en struiken kunnen worden aangeplant. De aangeduide breedte van de zone is een strikt minimum. Het onderhoud van deze zone dient zoveel mogelijk volgens de bepalingen van een milieuvriendelijk beheer te gebeuren. - Toegelaten afsluitingen: enkel gaasafsluitingen met een max. hoogte van 2.5 m en/of struwelen en houtkanten. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 24

25 Zone 6 - Ambachtelijke zone Bestemming De zone is bestemd voor ambachtelijke bedrijvigheid. Als nevenbestemming kan een kleine toonzaal (max. 200m²) worden ingericht. Deze functie moet steeds verbonden zijn met de hoofdactiviteit en er duidelijk ondergeschikt aan zijn. Een zuivere commerciële functie wordt niet toegelaten. Eén woning kan voorzien worden en dient deel uit te maken van het hoofdvolume van het bedrijf. Bij stopzetten van de bedrijvigheid en indien er geen nieuwe bedrijvigheid meer voorzien wordt, krijgt de zone een nabestemming als woonfunctie (zone 5 projectzone en/of zone voor geschakelde bebouwing en met een maximum van 30 woningen per ha). Inrichtingsvoorschriften - Plaatsing - Minimum 10.00m van de rooilijn - Minimum 6.00m van de zijkavel- en achterkavelgrens. - Dimensionering Maximum kroonlijsthoogte van 8.00m en een nokhoogte van maximum 10.00m. Van deze hoogte kan enkel afgeweken worden voor technische aspecten zoals schouwen, technische ruimten. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 25

26 Zone 6 - Ambachtelijke zone - Dakvorm Dakhelling tussen de 0 en Terreinbezetting Rekening houdend met de bouwvrije zones mag de resterende zone volledig bebouwd en verhard worden en gebruikt worden als bedrijfsruimte, circulatieruimte en parkings. Maximum 50% van de bouwvrije zone tussen het gebouw en de rooilijn mag bijkomend verhard worden in functie van het bedrijf. De niet verharde oppervlakten dienen als groenzone (struiken, laag en hoogstammen) aangelegd te worden. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 26

27 Zone 7 - Groenzone Bestemming De groenzones komen in iedere fase voor. - Groenaanleg - Bijkomend toegelaten fietspaden (schematische weergave op het bestemmingsplan) Inrichtingsvoorschriften - Deze zones dienen aangelegd met zowel graspartijen, als met laag- en hoogstammig streekeigen beplanting en struiken. - De fietspaden dienen geaccentueerd te worden met hoogstammen. - De aanleg dient te gebeuren samen met de verwezenlijking van het aanpalende woongebied. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 27

28 Zone 8 - Bufferzone Bestemming De groenzones komen in iedere fase voor. - Groenaanleg Inrichtingsvoorschriften - Deze zones dienen aangelegd met een mengeling van laag- en hoogstammig streekeigen beplanting en struiken. - De aanleg dient te gebeuren samen met de verwezenlijking van het aanpalende woongebied en aanpalende wegenis. - De bufferzones mogen plaatselijk doorbroken worden (schematische aanduiding op bestemmingsplan) omwille van de bereikbaarheid van het perceel 86 y, gelegen in de ambachtelijke zone, en voor de ontsluiting van het deelproject stedelijk woongebied Nijverheidskaai (RUP afbakening grootstedelijk gebied Gent) DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 28

29 Zone voor wegenis Deze zoneringen komen in elke fase voor en kunnen per fase aangelegd worden. Er dient wel gezorgd worden dat de huidige activiteit en haar werking in een nog niet aangesneden fase gegarandeerd blijven. Bestemming Onder openbaar domein worden de wegenis en de fietspaden begrepen. De wegenis wordt beschouwd als een hoofdas waarop enkele zijarmen van plaatselijk verkeer en de fiets- en voetgangersverbindingen geënt zijn. Wegenis - De hoofdfunctie blijft verkeer en een lokale ontsluiting binnen de leefbaarheid en de verblijfskwaliteit van de bebouwde woonomgeving. - Bijkomende noodzakelijke infrastructuur, nutsvoorzieningen, groenaanleg en straatmeubilair. - De zijarmen van de hoofdas dienen zo ingericht te worden dat zij het autoluw karakter versterken. De fietspaden zijn verbindingen tussen de Dendermondesteenweg, Nijverheidsstraat en de Trekweg langs de Schelde. Indicatieve Fiets- en voetgangersverbindingen - Enkel voorbehouden voor fietsers en voetgangers DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 29

30 Zone voor wegenis Inrichtingsvoorschriften Als wegenis wordt beschouwd de hoofdas die als lokale ontsluiting dienst doet. Aan weerszijde van de wegenis worden hoogstammen aangeplant om een laaneffect te creëren. Wegenis - Dient aangelegd te worden als een laan en kan slechts op één enkel punt op de Dendermondesteenweg aansluiten. Langs weerszijde dient de laan versterkt te worden dmv. Een bomenrij bestaande uit streekeigen hoogstammen. - Verschuivingen van de rooilijn in functie van de aanleg zijn beperkt mogelijk. Fiets- en voetpaden - De fiets- en voetpaden hebben een minimale breedte van 2.50m - De overgang naar de wegenis dient duidelijk afgeschermd te worden voor het mechanisch verkeer: paaltjes, versmalling - Verhardingen enkel met waterdoorlatende materialen worden toegelaten. - De fietsassen dienen versterkt worden door de aanplant van hoogstammen langs één of twee zijden van het pad. DOSS.: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 30

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN DEEL I: ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen kleine inrichtingen van openbaar nut zoals infrastructuur in verband met openbare

Nadere informatie

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART.0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het grafisch plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN ART. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art.0.1 Wanneer een bestaand gebouw niet in overeenstemming is met de inrichtingsvoorschriften kunnen toch zowel verbouwingen binnen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE DESTELBERGEN 16 maart 2009 ONTWERP RUP CENTRUM 1 (gedeeltelijke herziening BPA Centrum, delen 1 t/m 7) STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Wijzigingen na definitieve vaststelling

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

1.1. TERMINOLOGIE 1.2. INTERPRETATIE VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.3. AFWIJKING VAN DE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE Voor de toepassing van de onderhavige voorschriften wordt verstaan onder: 1. Halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij het hoofdgebouw slechts één gemene

Nadere informatie

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 3. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 ZONE VOOR BEBOUWING (open) 1.1 HOOFDBESTEMMING Er wordt geopteerd voor open bebouwing met een logische ruimtelijke inplanting.

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1 0.1 Algemene Definities... 1 0.1.1 Hoofdbestemming nevenbestemming van het hoofdgebouw... 1 0.1.2 Bouwdiepte... 1 0.1.3 Bouwlaag...

Nadere informatie

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN

0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0 ALGEMENE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VOOR DE BOUWGEBIEDEN Art. 0.1 Hoofd- en nevenbestemmingen Alle hoofdbestemmingen van de zones zijn voorgesteld op het plan. Nevenbestemmingen zijn alleen

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 1.VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW. 1.1 Bestemming hoofdgebouw Eigendom Vennootschap MAFAR, Louizalaan 149/24, 1050 Brussel. gevolmachtigde : NV. Select Bouw, Iepersestraat 181-185, 8800 Roeselare. BPA nr 1- Dorpskom, gedeeltelijke wijziging E. VK plan dd. 30. 10.

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst GOEDGEKEURDE Volgens vergunning nr. V/LE38/1 dd. 09/11/2016 Inclusief opmerkingen technische dienst 1. VOORSCHRIFTEN EN BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1. Bestemming hoofdgebouw 1.1.1. Hoofdbestemming Autostelplaats:

Nadere informatie

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften

Gemeente Hemiksem. Verkaveling voor woningbouw. Heiligstraat Gemeenteplaats. Dossier HEM205. Stedenbouwkundige voorschriften Gemeente Hemiksem Verkaveling voor woningbouw Heiligstraat Gemeenteplaats 1 ste afdeling sectie A, 107v(deel), 107t(deel), 107y(deel), 108a(deel) Dossier HEM205 Stedenbouwkundige voorschriften Opdrachtgevend

Nadere informatie

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen

7 VERORDENEND DEEL. 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan. 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7 VERORDENEND DEEL 7.1 Grafisch plan Kaart: grafisch plan 7.2 Stedenbouwkundige voorschriften: algemene bepalingen 7.2.1 Gemeenschap- en openbare nutsvoorzieningen Gebouwen en/of constructies en infrastructuur

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN Verkaveling 010/070 (3b) Provincie ANTWERPEN Gemeente BERLAAR Ligging Smidstraat - Hemelshoek Kad. Afd. 1 Sectie D nrs. 548/b&c 544/n 545/c 546/d Verkaveling 010/070 (3b) Dossier

Nadere informatie

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften

Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Deel 2 Stedenbouwkundige voorschriften Leeswijzer voor tabel: De grafische plannen en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften (kolom 1 weergegeven op een grijze ondergrond) hebben verordenende

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING VAN EEN GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELING DD. 24/01/1964 NOOT: 1. De voorschriften van de oorspronkelijke verkaveling

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften 0. ALGEMENE BEPALINGEN 1. OPGAVE VAN DE PLANOLOGISCHE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN DIE OPGEHEVEN WORDEN Het RUP vervangt de bestemmingen van het gewestplan

Nadere informatie

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel

Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel VERKAVELINGSAANVRAAG: Gemeente Oud-Heverlee Reigersstraat ZN 5e afdeling - Sectie A Nummer 243G/deel & 237L/deel Het voorstel voorziet in het bouwen van 4 ééngezinswoningen, bestemd voor halfopen bebouwing

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 2. BIJZONDERE BEPALINGEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1. De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 0. ALGEMEEN... 3 0.1 PLANDOCUMENTEN...3 0.2 LIMITATIEVE OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET ONDERHAVIG GEMEENTELIJK

Nadere informatie

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing

GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE. Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing GEMEENTE MEEUWEN-GRUITRODE Verkavelingsvoorschriften half-open bebouwing Informatief Toelichting bij de gewenste ruimtelijke context Bepalingen met betrekking tot bestemming - De hoofdbestemming: residentieel

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210

Gemeente Niel. Verkaveling voor woningbouw. van gronden gelegen te Niel. Verkaveling omgeving Keizerstraat. Dossier NIE210 Gemeente Niel Verkaveling voor woningbouw van gronden gelegen te Niel Verkaveling omgeving Keizerstraat Dossier NIE210 Stedenbouwkundige voorschriften 5.00/11030/830062.1 Gevoegd bij de vergunning met

Nadere informatie

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek

Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase. Stedenbouwkundige voorschriften. Aangepast op naar aanleiding van het openbaar onderzoek Sectoraal RUP- zonevreemde bedrijven, tweede fase In opdracht van : Gemeentebestuur van Zomergem Stedenbouwkundige voorschriften Aangepast op 18.05.06 naar aanleiding van het openbaar onderzoek Vansteelandt

Nadere informatie

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016

RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 RUP nr. 2quater Zeedijk-Tennis Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan februari 2016 Gemeentelijk RUP nr. 2quater 'Zeedijk-Tennis' te Middelkerke Verordenend grafisch plan

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie

ALGEMENE BEPALINGEN TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 2. Bepalingen. toelichting en visie Voorschriften ALGEMENE BEPALINGEN 1. V e r k a v e l i n g s v oor s c h r i f te n De bepalingen (tekstueel en grafisch) van de delen van de verkaveling VK136/65 dd. 04/03/1966 en dd. 14/05/1997 en VK

Nadere informatie

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning

RUP Gerda. Stedenbouwkundige voorschriften. ontwerp. april Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning RUP Gerda ontwerp april 2011 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/a WOONKORRELS OLSENE GROT & GROENEWEG/BAUTERSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemeen Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in elke bestemmingszone worden toegelaten mits

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN HORENDE BIJ DE AANVRAAG VOOR DE VERKAVELINGSVERGUNNING 1. ALGEMEEN Alle werken en handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, en in onderstaande voorschriften

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken Art. 1 Algemeen principe 1.1 Overeenkomstig de tekens van het Bijzonder Plan, gelden de navolgende bepalingen, onverminderd

Nadere informatie

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone.

De terreinbezetting wordt uitgedrukt in het procent van het perceeldeel gelegen binnen de betrokken zone. GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN EN DEFINITIES Volgende gemeenschappelijke bepalingen (GB) zijn van toepassing. GB 1: verklaring van voorkomende afkortingen. - max.: maximum - min.: minimum - z.p : zie plan

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VIJVERSTRAAT (1-3) TE MECHELEN. 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

1 ALGEMENE BEPALINGEN

1 ALGEMENE BEPALINGEN 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 RUIMTELIJKE UITGANGSPUNTEN 1.1.1 De voorgestelde werken moeten optimaal geïntegreerd worden in hun ruimtelijke omgeving. Dit houdt in dat zij inzake dichtheid, terreinbezetting,

Nadere informatie

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften

Stad Roeselare. Gedeeltelijke herziening BPA Buurt van Maerlantwijk. stedenbouwkundige voorschriften baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be 05573 Departement RUIMTELIJKE ORDENING, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed NR 2.24/36015/640.6 Brussel, 20 juni 2011 Vlaamse

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften

stedenbouwkundige voorschriften stedenbouwkundige voorschriften Algemene bepalingen...35 Artikel 1: Artikel 2: Zone voor ambachtelijke bedrijven en jeugdverblijf...38 Zone voor wonen en jeugdverblijf...41 Artikel 0: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat

Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat / Katteboomstraat Izegem, Hondekensmolenstraat Stedenbouwkundige voorschriften

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017

GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 GOEDGEKEURDE STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN volgens vergunning nr. V/W036/1 goedgekeurd op 22/05/2017 1. Bestemmingsvoorschriften 1.1. Hoofdbestemming Bouwen van ééngezinswoningen 1.2. Nevenbestemming

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING i STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING VK CAYEPOLDER 9e-Li NIELAAN 4 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN)

Nadere informatie

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof

Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Gemeente Wijnegem Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Weilandshof Stedenbouwkundige voorschriften Dossier WIJ01021 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Wijnegem Oktober 2015 Provincie: Gemeente

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Er zijn meer dan voldoende

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELINGSVERGUNNING V0647 d.d. 26.09.2014 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW(EN) Voorzieningen voor een inwonende

Nadere informatie

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017

RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte. Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 RUP Quintyn gebroeders bvba Gemeente Zulte Stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan November 2017 Gemeentelijk RUP 'Quintyn Gebroeders bvba' te Zulte Verordenend grafisch plan 267V2 269Z 271S2

Nadere informatie

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6)

VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN (plan 6) Stad Ieper Provincie West-Vlaanderen West-Vlaamse Intercommunale Dienstverlenende vereniging Project Verkaveling Veurnsestraat te Elverdinge Project: 04/6076 VERKAVELINGSVOORSCHRIFTEN - BIJLAGE BIJ VERKAVELINGSPLAN

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN...

INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 0 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN... 1 ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - WATERHUISHOUDING... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS...

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ AANVRAAG VAN EEN VERKAVELINGSVERGUNNING voor kavel 1 van het voorgelegd ontwerp Gemeente 2290 VORSELAAR, Sectie G, nrs.: 16/K, 16/L, 16/P2 Hildering 1 Keizershofstraat

Nadere informatie

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t )

6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t ) 6 V e r o r d e n e n d g r a f i s c h p l a n ( c f r. a r t. 3 8 1. 1. ) o Figuur 11: het verordenend grafisch plan 7 V e r o r d e n e n d e s t e d e n b o u w k u n d i g e v o o r s c h r i f t

Nadere informatie

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK

10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK 10 DEELPLAN 10 - GARAGE VANDIERENDONCK Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Art. Zone voor bedrijvigheid 10.1 CATEGORIE : BEDRIJVIGHEID 10.1.1 Bestemming Hoofdbestemming De zone is bestemd voor

Nadere informatie

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL II: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN INHOUD 0. Algemene bepalingen 2 0.1 Algemene Definities... 2 0.1.1 Bouwlaag... 2 0.1.2 Bouwhoogte... 2 0.1.3 Inplanting tov de zijkavelgrens... 3 0.1.4 terreinbezetting...

Nadere informatie

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen

2. Stedenbouwkundige voorschriften. Toelichting Algemeen Begrippen 2. Stedenbouwkundige voorschriften 2.1. Algemeen 2.1.1. Begrippen bezettingsgraad De verhouding van de bebouwde oppervlakte van het deel van het perceel binnen een welbepaalde zone t.o.v. het volledige

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1.

Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen TOELICHTEND. VERORDENEND Stedenbouwkundige voorschriften. 1. Begrippen. 1.1. Voorschriften Artikel 0. Begrippen, algemene en specifieke bepalingen 1. Begrippen 1.1. Eéngezinswoning Gebouw geschikt voor de huisvesting van één gezin of alleenstaande. 1.2. Nevenbestemming De nevenbestemming

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften

Stedenbouwkundige voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Lot 1-2 Toelichting bij stedenbouwkundig voorschrift Verordenend stedenbouwkundig voorschrift Strook voor de gebouwen Inplanting zoals aangeduid op het verkavelingsontwerp.

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING 1 / 7 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING Provincie Arrondissement Gemeente/Stad Verkaveling VLAAMS-BRABANT HALLE-VILVOORDE GRIMBERGEN MEERSTRAAT 1 / 7 1. Voorschriften

Nadere informatie

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN

1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN 1 DEELPLAN 1 - WILLTON PARKETVLOEREN Specifieke stedenbouwkundige voorschriften Art. 1.1 Zone voor bedrijvigheid 1.1.1 Bestemming Hoofdbestemming: De zone is bestemd voor één handelszaak in parketvloeren.

Nadere informatie

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs

Gemeente Westerlo Verkaveling Zoerle Parwijs PROVINCIE ANTWERPEN 63 35010 GEMEENTE WESTERLO VERKAVELING TE ZOERLE PARWIJS Percelen 3 e Afdeling Sectie A nrs. 351a, 352h, 342, 343d deel. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN DEEL 1 ALGEMEENHEDEN 1.1 Ruimtelijke

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp

Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp Provincie West-Vlaanderen GEMEENTE LICHTERVELDE ADMINISTRATIE RUIMTELIJKE ORDENING, HUISVESTING EN MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN (AROHM) NR: RP990/36011/014.3 Brussel, 12 juli 2005 De Vlaamse Minister van

Nadere informatie

RUP Driegaaienstraat

RUP Driegaaienstraat RUP Driegaaienstraat ontwerp oktober 2016 Stedenbouwkundige voorschriften Cluster omgeving Dienst ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 25/11/2016 De

Nadere informatie

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE

GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN SECT/E E, ~~ DE HEIDE GEMEENTE HOUTHALEN ~ HELCHTEREN (Houtha/QD ) 2 q af de/ing SECT/E E, ~~ DE HEIDE \ \ MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN - VLAAMSE AANGELEGENHEDEN STAATSSECRETARIAAT VOOR STREEKECONOMIE Bestuur van de Stedebouw

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING :

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING : FASE 1 EN FASE 2 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Voorzieningen

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan LEEMSTRAAT Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Dit RUP vervangt de bestemming van het gewestplan Gentse en Kanaalzone (K.B. 14.09.1977). De voorschriften opgenomen in dit RUP vervangen de algemene voorschriften van het

Nadere informatie

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209

Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2. Stedenbouwkundige voorschriften. Dossier ZOE209 Gemeente Zoersel Verkaveling voor woningbouw Het Klooster - fase 2 Stedenbouwkundige voorschriften Dossier ZOE209 Opdrachtgevend bestuur: Gemeentebestuur van Zoersel 30 juni 2011 Provincie: Gemeente Opdrachtgever:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke. Woonkorrel Gistelsteenweg. De ontwerper Recreatiezone Woonkorrel Gistelsteenweg Provincie West-Vlaanderen Gemeente Jabbeke 2 Stedenbouwkundige voorschriften De ontwerper Gemeentebestuur Jabbeke Dorpsstraat 3 8490 Jabbeke Tel. 0580/81 01 20 Fax.

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE

VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE VOORSCHRIFTEN RUP 18 HERZIENING BPA ANGLO BELGE 1 e FASE A. Algemene voorschriften 1 Het bestaande reliëf dient zoveel mogelijk te worden behouden. Tenzij anders vermeld, kunnen reliëfwijzigingen worden

Nadere informatie

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften

Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW. van grond gelegen: Tramstraat z/n. Sectie P - Nummer 245 B5. Stedenbouwkundige Voorschriften A 2, Provincie Antwerpen Gemeente TURNHOUT VERKAVELING VOOR WONINGBOUW van grond gelegen: Tramstraat z/n Sectie P - Nummer 245 B5 Stedenbouwkundige Voorschriften AANGEPAST DOOR STAD TURNHOUT 1/6 t STEDENBOUWKUNDIGE

Nadere informatie

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit:

Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven' te Zulte is samengesteld uit: STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Sectoraal BPA Stanssens 1. Algemene bepalingen voor het sectoraal BPA Art 1.1. Omschrijving Het Bijzonder Plan van Aanleg, genaamd Sectoraal BPA 'Zonevreemde bedrijven'

Nadere informatie

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE

RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE PROVINCIE: Oost-Vlaanderen GEMEENTE: Laarne RUP SPORTHAL STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 42010 DATUM ONTWERPFASE OPGEMAAKT DOOR 30/03/05 Opmaak Sandrien Paeleman 29/06/05 Aanpassingen na plenaire vergadering

Nadere informatie

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013

GOEDGEKEURDE VERKAVELINGVERGUNNING: NR. V 2013/05 VAN 03/09/2013 Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 21 mei 2013 Leopoldlei

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften

VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT. Stedenbouwkundige voorschriften VOORSCHRIFTEN RUP 14 NEDERZETTINGSSTRUCTUUR KERKSTRAAT Stedenbouwkundige voorschriften Verordenende voorschriften 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. OPGAVE VAN DE VOORSCHRIFTEN DIE STRIJDIG ZIJN MET HET RUP EN

Nadere informatie

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2

stedenbouwkundige voorschriften RUP Hertshage 2 Aalst, augustus 2008 VOORONTWERP Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 26 februari 2008 Op bevel, Zegel van de gemeente de adjunct-stadssecretaris, de voorzitter, Reginald

Nadere informatie

RUP Herziening Hofstraat

RUP Herziening Hofstraat RUP Herziening Hofstraat Openbaar onderzoek Bewonersvergadering 4 september 2017 Inhoud toelichting Situering plangebied Situering planningscontext Aanleiding en procesverloop Doelstellingen van het RUP

Nadere informatie

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting

VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT. Verordenende voorschriften toelichting VOORSCHRIFTEN RUP 13/c WOONCONCENTRATIE HOUTSTRAAT Verordenende voorschriften toelichting 0. Algemene bepalingen 0.1. Opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven worden.

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein.

Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE KRUIBEKE Stedenbouwkundige voorschriften BPA RUPELMONDE-BEBOUWDE KOM wijziging nr. 8 deel Mercatorplein. I. BOUWZONES 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE 1.1.1.

Nadere informatie

RUP DROWA aanhangwagens bvba

RUP DROWA aanhangwagens bvba RUP DROWA aanhangwagens bvba ontwerp november 2012 Stedenbouwkundige voorschriften Departement ruimte en milieu Dienst ruimtelijke ordening Cel ruimtelijke planning Gezien en voorlopig vastgesteld door

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN:

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN: Pagina 1 van 6 Van den Vonder Marcel BVBA Landmeter-Expert LAN 04 1075 Erkend Vastgoedmakelaar B.I.V.206045 Kantoor: 2235 Hulshout Grote Baan 134 Kantoor: 2220 Heist-op-den-Berg 8 febr. 2011 Leopoldlei

Nadere informatie

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V

MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V MOTIVATIENOTA BETREFFENDE DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSVERGUNNING HASSELT 16 e AFDELING SECTIE B nr. 162V A. VOORWERP VAN DE AANVRAAG Verkavelingsaanvraag voor 2 nieuwe bouwkavels in half-open bebouwing

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN VERKAVELING APPELTERRE 1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING 1.1. BESTEMMING HOOFDGEBOUW 1.1.A. HOOFDBESTEMMING HOOFDGEBOUW Verkeersgenererende activiteiten zijn hier ongewenst, en

Nadere informatie

Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van...

Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van... GEMEENTE DESTELBERGEN BPA SPORT & RECREATIE BERGENMEERS STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Gezien en voorlopig aangenomen door de gemeenteraad in vergadering van... Op bevel de secretaris de burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE

GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE GEMEENTE MIDDELKERKE Deelgemeente SLIJPE ONTWERP SECTORAAL BPA ZONEVREEMDE BEDRIJVEN BPA NR.1 DEBRUYNE GINO BVBA (INVENTNR. 362) GROEP PLANNING Vennootschap van stedenbouwkundigen, verkeerskundigen, architecten

Nadere informatie

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften

GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN. Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften GEMEENTE OPWIJK RUP WIJZIGEN VAN HET AANTAL WOONLAGEN IN KERNWOONGEBIEDEN Verordenend deel / Stedenbouwkundige voorschriften Gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 24 september

Nadere informatie

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan

provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ZUID-OOST CENTRUM Hoogstraten Stedenbouwkundige voorschriften Ruimtelijke planner: Peter Peeters Dienst Ruimtelijke Planning Gezien en definitief vastgesteld door

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4

TERMINOLOGIE... 2 1. BESTEMMING... 4 INHOUDSOPGAVE DEEL 1: ALGEMENE BEPALINGEN...2 TERMINOLOGIE... 2 ALGEMEEN GELDENDE VOORSCHRIFTEN... 2 DEEL 2: BIJZONDERE BEPALINGEN... 4 ART 1. ZONE VOOR KANTOREN... 4 1. BESTEMMING... 4 2. BEBOUWING...

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND 1. Algemene voorschriften Zijn verboden, de werken die een toestand scheppen in tegenstrijd met dit plan en zijn voorschriften, behalve

Nadere informatie

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West

Provinciaal RUP Weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in de deelruimte West PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Directie infrastructuur Dienst ruimtelijke ordening Vragen naar Els Van Loon/Shary Heuninckx Telefoon - fax 016/26.75.07 016/26.75.85 E-mail weekendverblijven@vlaamsbrabant.be

Nadere informatie

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN

2 SPECIFIEKE BEPALINGEN DESTELBERGEN: BPA Zonevreemde bedrijven 6 2 SPECIFIEKE BEPALINGEN 2.1 BPA ID. NR.:260: CARROSSERIE DE CONINCK 2.1.1 STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 2.1.1.1 Art 3: KMO-zone - bestemd voor niet-hinderlijke

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING

1. VOORSCHRIFTEN BESTEMMING STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BIJ DE AANVRAAG VOOR EEN VERKAVELINGSWIJZIGING De Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening vastgesteld door de gemeenteraad op 26.06.2012 is van toepassing. 1. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe

Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Algemeen principe STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN BPA nr. 4/5 Marktplein en Rijksweg INHOUDSOPGAVE Voorschriften betreffende de aanleg en de inrichting van de aangeduide stroken. Art. 1 Algemeen principe 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige. voorschriften

Stedenbouwkundige. voorschriften Stedenbouwkundige voorschriften Algemene voorschriften VERORDENEND Gebouwen en constructies voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut kunnen in het volledige plangebied voorzien worden mits ze qua

Nadere informatie

Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging.

Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging. PROVINCIE OOST-VLAANDEREN GEMEENTE KRUIBEKE Stedenbouwkundige voorschriften BPA nr. 1. KRUIBEKE Nieuwe Wijk 3 e wijziging. I. BOUWZONES 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. TERMINOLOGIE 1.1.1. KENLETTERS: Am :

Nadere informatie

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF

VERKAVELINGSVERGUNNING - STEDELIJK WOONGEBIED DREEF STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN TYPE 3 1. Bouwzone type 3 kavels 1 t/m 31 Behoudens de verplichte toegangen / opritten tot de kavels zijn geen andere rechtstreekse toegangen voor autoverkeer naar de openbare

Nadere informatie

OOST-VLAANDEREN KLUISBERGEN

OOST-VLAANDEREN KLUISBERGEN provincie : gemeente : OOST-VLAANDEREN KLUISBERGEN onderwerp : RUP DE GRIJVE 1 ONTWERP opdrachtgevend bestuur : GEMEENTESBESTUUR Parklaan 16 9690 Kluisbergen Architectenbureau Van Acker & Partners cvba

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. BPA De Kalkaert. De ontwerper

Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke. Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp. BPA De Kalkaert. De ontwerper Provincie West-Vlaanderen Gemeente Middelkerke Stedenbouwkundige voorschriften Ontwerp BPA De Kalkaert De ontwerper West-Vlaamse Intercommunale dienstverlenende vereniging Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge

Nadere informatie